Read Microsoft Word - Mo Hinh NLKH Canh quan Cu Pui, Krong Bong, Dak Lak text version

MÔ HÌNH NÔNG LÂM KT HP TRÊN C S CNH QUAN Thôn in Tân, xã C Pui, huyn Krông Bông, tnh k Lk

Thông tin chung

Tên mô hình Ta UTM (GPS) Tng quy mô din tích (ha) (Bao gm tt c các cu phn trong cnh quan: Rng, rung, ry, chn th, cây dài ngày, thy li, ....) Mô hình rng, cây dài ngày, cây nông nghip ngn ngày và chn nuôi. 49P; X: 0230576; Y: 1382625 - Rng trng 15 ha. - Canh tác ry và vn h: 100 ha bao gm: cà phê, iu, cây n qu và kt hp cây hoa màu ngn ngày nh bp u, m... - Lúa: 9 ha 2 v - H: 10 ha v mùa ma, 1 ha v mùa khô - Din tích chn th ln.

Mô hình Nông Lâm kt hp cnh quan thuc cng ng dân c thôn in Tân, xã C Pui, huyn Krông Bông, tnh k Lk.

Nông dân và sinh viên tho lun trên hin trng cnh quan

Rng t nhiên trên núi có ý ngha phòng h quan trng trong cnh quan a phng (Thôn, xã, huyn, tnh) Ngày thu thp thông tin: Thôn in Tân, xã C Pui, huyn Krông Bông, tnh k Lk. T 10/3 - 15/3/2007

1

Ngi thu thp thông tin:

Sinh viên lâm nghip, i hc Tây Nguyên: Hoàng Nht Trí; Giang Th Thanh và Ngô Th Sn Ging viên: TS. Võ Hùng

Lch s v ý tng thit lp mô hình NLKH trên c s cnh quan

Xut phát t ai Bt u khi nào Lý do thit lp mô hình (Kinh t, xã hi, k thut, th trng, môi trng t, nc, ....?) c hình thành trong quá trình s dng t ca cng ng dân c thôn Cây nông nghip c trng t lâu, rng trng t 2002 Do làm c canh không còn hiu qu t ai ngày càng bc màu Thiu nc v mùa khô Tn dng t canh tác a dng Dân s ngày càng tng, din tích t hp To vic làm n nh trong nm To thu nhp trong tng lai Góp phn thc hin ch trng ca nhà nc, n nh canh tác phát trin cuc sng.

iu kin t nhiên, kinh t xã hi

iu kin t nhiên Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t (iu tra nhanh bng máy o ­ nu có) % kt von % á ni cao so vi mt bin (m) (GPS) V trí a hình (Chân, sn, nh) dc () Lng ma bình quân nm (mm/nm) Nhit không khí bình quân nm (oC) m không khí bình quân nm (%) Kinh t xã hi Thành phn dân tc trong thôn bn S h trong thôn bn Dân s trong thôn bn C cu canh tác (Tng loi, din tích) t Feralit vàng trên á macma axit. >50cm

30% 10% 482m Có nhiu loi a hình t chân, sn n nh Rung lúa bng phng n ry nông nghip dc trung bình 10 , rng trng dc 10 ­ 15 , rng t nhiên có dc trên 15 . 1800 - 2000mm/nm 22oC 84% Kinh, Ê ê, M'Nông, Tày, Nùng 125 h 625 khu Toàn thôn có: - Rng trng: 217 ha rng trng liên kt vi lâm trng: Bch àn mô, Keo tai tng, keo lá tràm, xoan ta. Ging do lâm trng cung cp. Có 25 ha rng trng t nhân do ngi dân t u t. - Cây dài ngày: Cà phê, iu, cây n qu (100 ha). - Cây ngn ngày: Ngô, u các loi, sn - Lúa nc 2 v: 9 ha 25 h khá, 80 h trung bình và 20 h nghèo. Không có h ói

Thành phn kinh t h trong thôn bn (S h khá, trung

2

bình, nghèo, ói) C s h tng (in, ng, trng, trm, thy li, ....)

Tình hình ngành ngh (Ca h và ca thôn bn) Tình hình th trng nông lâm sn Tình hình qun lý rng (GGR, khóan, ...)

- in: có in li quc gia. - ng: có mt ng liên xã tri nha và bê tông, ng liên thôn là ng t và tri cp phi to iu kin thun li v giao thông, thông thng hàng hóa. Tuy nhiên, các cây cu trên tuyn ng ã h hng nng khó i li vào mùa ma - Giáo dc: Có mt trng cp II và mt trng tiu hc, trng mu giáo tuy ã khc phc c tình trng hc 3 ca nhng sách v và trang thit b hc tp thiu nhiu. - Y t: có 1 trm y t xã, y t cng ng c trin khai n tng thôn buôn, ngi dân c khám cha bnh min phí. Công tác phòng chng dch bnh và các chng trình y t quc gia nh tiêm chng m rng, phòng chng st rét, tiêm Vacxin cho tr em c thc hin y . - Thu li: Có mt h tích nc cung cp nc cho sn xut (H Ea H'mun), v mùa ma din tích mt nc là 10 ha, v mùa khô din tích mt nc là 1 ha, mùa khô còn ít nc, xã cho h Lê Hng C u thu th cá. Có h thng kênh mng dn nc t h ra rung cung cp nc sn xut. - Nc sinh hot: ch yu dùng nc ging, mt s h ng bào dùng nc sui tm. Nông dân trong vùng không có ngành ngh ph gì áng k. Không có i lý thu mua, ch có các thng lái t do i thu mua gom nh l, thng mua ép giá bà con. Nhn trng rng liên kt vi lâm trng Krông Bông, ging do lâm trng cung cp, vn u t, phân bón ca lâm trng, t ca dân, h gia ình b công lao ng và c nhn tin công (20.000/công, tng cng 5 triu/ha). Rng sau khi thu hoch bán cho lâm trng, s tr i chi phí u t ban u, còn li s n chia theo t l lâm trng 60% và dân 40% Mt s h nông dân có t t mua cây ging v trng và chm sóc, song n nay cha n giai on khai thác. Tình hình qun lý rng t nhiên và rng trng khá tt, không b cháy rng. c nhn vay vn u ãi ca ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn, tu vào kh nng s dng ca h gia ình mà có th vay nhiu hay ít.

Tình vn vay

3

Mô t mô hình Nông Lâm kt hp trên c s cnh quan

- To nh: X: 0230652; Y: 1382454. cao 508m: Hin ang có rng t nhiên che ph. - Rng bch àn thun loài nm 2005. Ta X: 0230515; Y: 1382417. cao 490m. C ly trng 2,5x1,5m. - iu, cây n qu (xoài, vú sa, da). Khu vc có ta X: 0230555; Y: 1382580. cao 494m. C ly trng iu: 6x7m. Cây n qu trng theo hàng, c 4 hàng iu mt hàng cây n qu, cách nhau 4m. Da trng làm bng chng xói mòn. - iu xen cà phê. Khu vc có ta X: 0230499; Y: 1382511. cao 489m. Cà phê trng vi c ly 4x3,5m, c 3 hàng cà phê có xen mt hàng iu. - Vn iu xen mt ít cây n qu, trng nm 2002. Ta X: 0230313, Y: 1382502 cao 493m - Rng trng bch àn xen m, trng nm 2005. Ta X: 0230576; Y: 1382625. cao 494m - H nc, ta X: 0230488; Y:1382623 cao 475m - Rung lúa. Ta X: 0230822, Y: 1382895. cao 467m - Cà phê xen iu. Ta X: 0230778, Y: 1382810. cao 474m - Cà phê xen iu, cây n qu. Ta X: 0230271; Y: 1382716. cao 486m. Cà phê trng vi c ly 3x2,5m, c ly trng iu là 9x9m, mô hình trng nm 2000 - Rng keo tai tng thun loài. Ta X: 0329525; Y: 1383959. cao 472m. C ly trng keo 1,5x1,5m, trng nm 2003. Hin cha tin hành ta tha.

Rng: Bch àn, Keo, xoan

Cây dài ngày: Cà phê, iu M, ngô, u...

H, rung

Mt s hp phn canh tác có trong cnh quan

Rng trng bch àn và keo tai tng trong cnh quan

4

Mô t cu phn rng (t nhiên, trng): - Din tích, v trí trong cnh quan: Rng t nhiên, rng trng. - Rng t nhiên: Kiu rng, trng thái, tên 23 loài u th - Rng trng: Hn loi hay thun loi, loài cây rng (Tên ph thông, khoa hc). - Phi trí (Mt , c ly, thi gian...) trong rng trng Mô t cu phn cây dài ngày: - Din tích, v trí trong cnh quan - Loài cây (Tên ph thông, khoa hc) - Phi trí (Mt , c ly, thi gian...)

- Rng t nhiên: phân b sát t canh tác ca dân là rng t nhiên ca vn quc gia Ch Yang Sin. Kiu rng thng xanh trên núi, trng thái t nghèo n trung bình. T thành loài ch yu là gi (Lithocarpus spp), trâm (Syzygium sp), qu rng (Cinamomum iner), gi (Amoora gigantea , xoan rng (Melia azedarach)... - Rng trng Bch àn: Bch àn mô U6: trng thun loài, bt u trng t nm 2005, c ly1,5x2,5m, chiu cao trung bình 8m, ng kính trung bình 7cm. trong mt s din tích ca cá gia ình có trng xen thêm m, nng sut khong 15 tn/ha. - Rng trng Keo tai tng: thun loài trng nm 2003, c ly 1,5x1,5m, mt 4400 cây/ha, cha ta tha. ng kính trung bình 8cm, chiu cao trung bình 10m.

Mt s mô hình NLKH in hình có trong cnh quan: Cà phê xen iu và cây n qu: H Mai Duy Vn - Cà phê vi (Coffea Canephora Piere): Trng trên các din tích t sn i quanh h nc và quanh sui, mt s h trng vn nhà. C ly trng 3x3m, mt 1100 cây/ha, trng nm 2000. - iu (Anacardium occidentale L.). Trng xen vi cà phê, c ly trng iu 9x9m, 100 cây/ha, trng nm 2000 - Cây n qu: su riêng (Durio Zibethinus Murr), xoài (Mangifera indica L) trng th nghêm bc u cho qu rt ngon, nhiu qu. - Trong thi gian nhng nm u có trng thêm hoa màu: ngô, u en, u xanh Mô hình iu xen cây n qu: H Mai Duy Vn - iu trng 1998 c ly 6x7m, c 3 hàng iu trng mt hàng cây n qu: vú sa, xoài, cam. Trng các hàng da chy theo sn i chng xói mòn - iu thun: trng 2002, 2003 ã cho thu hoch. C ly trng iu 6x7m, có trng da làm bng chng xói mòn, trong thi gian iu cha khép tán có trng thêm u, tng thu nhp và chng xói mòn, ci to t. - Cà phê xen iu: cà phê trng nm 2002, c ly 3x3m, iu mi trng 2006 c ly 15x15m Cà phê, iu, cây n trái, cây rng, lúa ca h Phan Tin Lut. Din tích 5,6ha chia thành 3 lô - Trong mô hình NLKH ca h anh Lut các loài cây trng có tui khác nhau nh: Cà phê ã c 4 tui, Cây n trái 2 tui, iu 4 tui, Bch àn 3 tui, Xoan và Keo tai tng 1,5 tui. - C ly trng c th nh sau: Cà phê 3m x 3m. iu 20m x 20m (trng theo hình vuông xen k vi cà phê 7 hàng cà phê ). Cây n trái trng vn và nhng ni t trng (do cà phê cht mà không trng dm). Xoan trng riêng mt lô xen k vi keo tai tng, din tích 9000m2 vi c ly hàng cách hàng 3m x 3m, cây cách cây 1.5 m. - Bch àn trng xung quanh khu t canh tác còn gia trng Cà phê có xen iu, xung quanh b lô trng Cà Phê có trng hàng Tô mc vi mc ích va làm hàng rào bo v khi b n trm, ngn nga trâu bò phá, va có tác dng bo v t. - iu trng thun loài: Din tích 6ha, trng nm 2003, 2004 trên t xám trng, kt von 30%, dc 20o, á ni ít, tng mng trng theo ng ng mc, c ly 6x7m, trên ó trong nhngg nm u có trng thêm u, các loi tng thu nhp, trên các bng có trng da hn ch xói mòn ng thi ly qu. iu sinh trng tt, ã cho thu qu. - Cà phê trng thun: Cà phê trng nm 1998, t bng, t xám en, ít kt von, tng dày>50cm, không có á ni, t tt, nc ti v mùa khô, không trng cây chn gió do trng trên din tích bng xung quanh có các din tích rng ca các h khác che chn, không có cây che bóng. Cà phê sinh trng tt. Trên các bng t trong nhng nm u trng xen thêm u, ngô tng thu nhp, che ph t chng xói mòn vào mùa ma, ly vt liu che t t vào mùa khô, hn ch bc thoát hi

5

nc, gim lng nc ti, tng cht dinh dng cho t... Mô t cu phn cây ngn ngày: - Din tích, v trí trong cnh quan - Loài cây (Tên ph thông, khoa hc) - Phi trí (Trng xen nh th nào vi cây dài ngày, thi v, thi gian kt hp ..... ) - Lúa: 9 ha tp trung vùng rung nc thp quanh thôn, làm lúa nc hai v/nm. V ông xuân t tháng 1 n tháng 3, v hè thu t tháng 5 n tháng 8.Kt hp chn nuôi vt th ng sau khi thu hoch lúa, có h thng kênh mng bê tông cung cp nc, s dng nc h ti tiêu. - M trng thun: trong nm u nng sut rt cao, trên các din tích nng ry c ca các h ng bào ã bán li cho các h ngi kinh và xa ngun nc không th làm cây khác c, thi v trng tháng 4, n tháng 12 mi thu hoch. - M trng xen trong vn iu, rng bch àn trong mt, hai nm u: trong nm u nng sut không cao, ít nh hng n cây trng chính. - u trng trên nng ry, trng xen, trong vn quanh nhà, nng sut rt cao. Thi v trng tháng 5, 6 - Ngô trng trên nng, trng xen, nng sut cao. Thi v trng 4, thu hoch vào tháng 8. - Din tích chn th ln, xung quanh các vn cây công nghip, di tán rng, t ng c: 15 ha. S lng àn gia súc gm Trâu: 50con; Bò: 231con và Dê: 60con - Din tích mt nc ln: v mùa ma: 10ha, mùa khô ch còn li 1ha, c cho u thu th cá. Tng din tích mt nc sui, ao h ca các h khong 3 ha. - Chn nuôi heo (600con), gia cm ti nhà, nuôi vt th ng (2000con) tn dng din tích rung sau thu hoch. Cây n qu c trng phân tán trong vn nhà, ry, bao gm các loài Xoài, mít, b, mãng cu, i, su riêng... tuy nhiên các h ch trng n cha có quy mô ln bán. - Rng t nhiên thuc quyn qun lý ca vn quc gia Ch Yang Sin. - Tip n là rng trng: Keo, Bch àn, xoan ta, mt s h trng m xen trong rng bch àn trong 2 nm u, các din tích sn i và vùng bng phng gn nc trng cà phê. - t i không ch ng c nc v mùa khô, không có nc ti v mùa khô thì trng iu, - Các din tích t trng có nc trng lúa kt hp chn th vt ng, h cho u thu nuôi cá và tích nc cho sn xut vào mùa khô và gim dòng chy v mùa ma, hn ch l lt. - Các din tích t ry c trng ngô, m... quanh nhà trng cà phê, cây n trái, chn nuôi gia cm và heo. - Din tích t ng c tng i ln chn nuôi gia súc. - Rng t nhiên, rng trng có tác dng phòng h cho toàn khu vc. Rng t nhiên do Vn Quc gia qun lý trên vúng núi cao hp th và iu tit nc ma, hn ch dòng chy mt, gim mói mòn, l lt trong mùa ma, ng thi tng kh nng gi nc trong t, cung cp nc ngm vào mùa khô, rng trng trên các din tích t i cao, t xu làm tng kh nng gi nc, tn dng t, chn gió cho các din tích canh tác khác vùng thp hn, ng thi cành lá ca chúng li cung cp cht dinh dng cho t. - Rng cng là din tích dùng chn th gia súc ln, cành, lá, chi, c di tán rng là thc n cho gia súc c bit v mùa khô. Rng có tính a dng cao to ra s cân bng v mt sinh hc cho toàn khu vc. - Cây dài ngày c trng trên t ry có tác dng che bóng, chn gió cho các cây ngn ngày, nó chim tng cao nên có tác dng chn gió, gim cng ca ht ma, hn ch bc thoát hi nc, to môi trng thun li cho các cây khác trong cùng din tích phát trin, cành khô, lá rng còn có tác dng che t t, tng m t, ci to và tng dinh dng cho t, ngoài ra cành ca chúng khi c ta cng có th là ci un cho các h gia ình, gim tác ng ca ngi dân vào rng ly ci un. Lá ca mt s cây còn làm thc n cho gia súc, mt s cây

Mô t vt nuôi: - Din tích bãi chn th, ao h, sông sui; v trí trong cnh quan - Loài (Tên ph thông, khoa hc) - Phi trí (Chn th âu, hoc quy mô ao cá, chung tri, ... thi gian kt hp) Mô t cu phn khác Mô t chung và y v không gian phi hp và thi gian kt hp gia các cu phn trong mô hình: Rng (t nhiên, trng), cây dài ngày, ngn ngày, chn nuôi, thy li, .....

Mô t tác ng qua li tng h, h tr, dòng nng lng, vt cht chu chuyn trong mô hình cnh quan: - Tác ng ca rng t nhiên, rng trng n h thng nông nghip, chn nuôi. Tác ng ca cây dài ngày n cây ngn ngày, vt nuôi, rng

-

-

Tác ng ca cây ngn ngày i vi cây dài ngày, vt nuôi,

6

rng Tác ng ca vt nuôi n các cây trng, rng Chu chuyn vt cht, nng lng trong mô hình cnh quan

-

-

có tác dng làm hàng rào bo vê... - Vt nuôi c bit là gia súc ln khi chn th trong rng, chúng n c, lá cây, chi non... làm gim vt liu cháy di tán rng nên cng góp phn phòng chng cháy, phân ca chúng làm tt t. Tuy nhiên khi chn th chúng trong rng cng làm chai cng t, n phá hi chi cây tái sinh mc ích, cây non mi trng, làm gãy, cây nên cng cn chú ý. Phân ca chúng còn dùng bón cho cây trng khác, tn thu các sn phm ph ca nông ngip chn nuôi, tng thu nhp cho h gia ình. - Chu chuyn nng lng, vt cht trong mô hình. Rng: Lá: Gia súc cá Thc n cho con ngi. t Cây ngn ngày thc n cho ngi t Cây dài ngày Thân, cành To thu nhp cho con ngi. R mc cung cp dinh dng, gi nc ca t. Cây dài ngày: Lá: dinh dng t Thân, cành: ci un Qu, ht: to thu nhp, thc n Cây ngn ngày: Lá, thân, cành: dinh dng t Thc n gia súc Con ngi Qu, ht Gia súc Con ngi

K thut canh tác ca các cu phn trong mô hình

K thut qun lý, kinh doanh rng Rng trng Ging (T âu, cách thu hái, thi gian thu hái, cách bo qun, thi gian bo qun, .....) To cây con (Cách to cây con: X lý ging, thành phn rut bu, chm sóc trong vn m (ti, phân, che bóng,,,, ), thi gian gieo m, thi gian trong vn m, tiêu chun cây con xut vn, ....) Bch àn: Thu mua ht, thu hái t t nhiên Bch àn mô: Mua ging t ng Nai Keo là tràm: Mua ht, thu hái t t nhiên. Xoan ta: Mua, thu hái t rng Bch àn: Ht thu mua v, em phi di bóng râm cho khô, làm sch sau ó cho vào túi vi mng em ra sch tp cht, em mm. Sau khi ht ã nt mm ta em gieo vào t. Bu có kích thc 7x12cm. Khi cây lên 4-5cm thì nh ri cy vào bu, trong thi gian u mt ngày ti 2 ln, sau ó gim dn, không cn che bóng, thnh thong ti phân NPK thúc cây. Cây xut vn cao 20-25cm, Do=0,5cm, lá xanh, thng, u, không sâu bnh, t 3-4 tháng tui, - Keo: ht thu mua v phi khô, làm sch sau ó ngâm nc nóng 3 sôi 2 lnh trong 30phút, em , khi mm lên em gieo vào t. Bu có kích thc 7x12cm, cây lên 3-4cm thì nh cy vào bu, ti nc ngày hai ln sau ó gim dn, che bóng 50% sau ó d dn giàn che ra cho cây cng và hn ch sâu bnh, ti phân NPK thúc cây, phun thuc phòng bnh l c r. Cây xut vn cao 20-25cm, không sâu bnh, sinh trng tôt, Do=0,5-0,7cm, 3-5 tháng tui. - Xoan: Ht sau khi thu mua v phi khô, làm sch, ngâm vào nc nóng trong 2 gi hoc trong dung dich thuc tím sau ó ra sch, ht, ri em gieo vào t xp, sau khi cây lên 34cm thì nh cy vào bu. Bu 7x12cm, rut bu có t mn, sau khi cy vào bu ngày ti nc hai ln trong mt tun, sau ó gim dn, không che bóng cây kho, không sâu bnh, thng xuyên phun thuc phòng tr sâu bnh, ti NPK thúc cây. Cây xut vn cao 30-35cm, kho, không sâu bnh, lá xanh u, Do=0,5-0,6cm, 3-4 tháng tui. Bch àn và keo: H ào có kích thc 20x20x20cm, trng vào mùa ma khi ã có ma nhiu (vào tháng 7, 8), bón lót bng NPK 500kg/ha.

-

-

K thut trng (ào h, bón phân, che bóng, thi im trng.......)

7

-

K thut chm sóc (Bón phân, ti nc, bo v thc vt, ct cành, ta tha, .....)

- Bch àn: Phát c chng cháy vào mùa khô, trong mùa ma làm c và b phân 2 ln, lng bón 1.000kg/ha, không phát cành. - Keo: Làm c và bón phân vào mùa ma mt nm 2 ln vào nm 2 và 3, phát c mt ln vào mùa ma nm u, mùa khô phát c phòng chng cháy, ta cành... - n nay các loi rng trng này ti a phng cha tui khai thác

-

K thut khai thác (Thi gian, b phn thu hái (hoa, qu, cành, thân, ....) Bo qun sn phm: Cách bo qun, thi gian, .....

-

Các ri ro: Sâu bnh, th trng, k thut, ... Rng t nhiên K thut chm sóc, nuôi dng, ta tha (loài cây ta cành, ta tha, cách chm sóc, làm c, ....)

- Bch àn: Sâu c thân cành, ... - Keo: Phn trng lá keo,.. - Din tích rng t nhiên trong lu vc thuc i tng rng bo v nghiêm ngt ca vn quc gia Ch Yang Sin. Do vy, bin pháp qun lý rng là không tác ng, ch thc hin vic bo v rng, phòng chng cháy

K thut làm giàu rng. Loài (Tên ph thông, khoa hc) To rch, c ly trng, thi im trng, chu k kinh doanh - K thut khai thác (Lai sn phm (g, ci, lâm sn ngaòi g, thi gian thu hái (hoa, qu, cành, thân, g, ci....) - Bo qun sn phm: Cách bo qun, thi gian, ..... - Các ri ro: Sâu bnh, th trng, k thut, ... K thut canh tác cây dài ngày Ging (T âu, cách thu hái, thi gian thu hái, cách bo qun, thi gian bo qun, .....) To cây con (Cách to cây con: X lý ging, thành phn rut bu, chm sóc trong vn m (ti, phân, che bóng,,,, ), thi gian gieo m, thi gian trong vn m, tiêu chun cây con xut vn, ....) - Cà phê: Ging mua t Vin Khoa hc Nông Lâm nghip Tây Nguyên, giá 30.000/kg ht v t gieo m. - iu: T mua ging ti các vn có nng sut cao, sinh trng tt v m - Cà phê: Ht em ngâm trong nc m, và ra chua ht, sau ó em gieo vào cát hoc t mn, khi cây lên 3-4cm, mi bung ht lá mm thì cy vào bu, bu 9x14cm, rut bu gm t màu+30%phân chung. Che bóng 80% sau ó gim dn, khi mi cy ti nc ngày hai ln sau ó gim dn, thi thong ti phân urê thúc cây, phun thuc phòng tr sâu bnh c bit là bnh thi c r. Tháng cui d dàn che, nng hoàn toàn cho cng cây. Cây xut vn cao 20-25cm, thân kho, lá xanh u, không sâu bnh, Do: 0,5cm, 4-5 tháng tui. - iu: Ht thu v gieo vào bu, bu có kích thc 9x12cm, rut bu gm t mt, 30% phân chung, không che bóng, cây xut vn cao 15-20cm, lá xanh u, kho mnh, thân mp, Do=0,6-0,8cm, không sâu bnh 2 - 3tháng tui. - Cà phê: H 30x30x30cm, c ly trng 3x3m, bón lót phân bò, lân, vôi sau ó lp t mt và trng cây, cây trng vào tháng 5,6 khi có ma. Không che bóng. - iu: H 30x30x30cm, c ly trng 6x7m, bón lót phân bò, vôi, lân sau ó lp t mt và trng cây, cây trng vào tháng 5-6, không che bóng. iu trng xen trong cà phê vi c ly

-

-

K thut trng (ào h, bón phân, che bóng, thi im trng.......)

8

-

K thut chm sóc (Bón phân, ti nc, bo v thc vt, ct cành, ta tha, .....)

-

K thut khai thác (Thi gian, b phn thu hái (hoa, qu, cành, thân, ....)

-

Bo qun sn phm: Cách bo qun, thi gian, ..... Các ri ro: Sâu bnh, l lt, th trng, k thut, ...

10x10m. Làm c mt nm 2-3 ln vào mùa ma, nu có trng cây ngn ngày thì công làm c ít hn, bón phân cùng vi t làm c, cây ngn ngày trng xen sau khi thu hoch ly thân, lá t gc cho cây dài ngày. Ta cành, to tán, ta chi cho cây. Ti nc cho cà phê vào mùa khô, tu theo mc khô hn mà s t ti khác nhau t 3-5 t. - Cà phê: bón phân 3 t trong mùa ma, mt t trong mùa khô: mùa ma bón phân NPK: 500kg/ha/t, mùa khô 300kg/ha bón cùng t ti. - iu: không ti, mùa ma có bón phân NPK vi liu lng 200g/gc, bón 2 ln trong nm. - Cà phê: Qu thu vào tháng 11-1, thu xong bán ti, do thi gian thu qu vào mùa ma nên không th phi c, các h nông dân không có iu kin sy. Sau khi thu qu, ct ta cành khô, cht, sâu bnh. - iu: Qu thu vào tháng 2-4, ch qu rng, ly ht v phi, qu b li làm phân bón cho cây, sau khi thu qu ta bt các cành khô, cht, sâu bnh chun b nuôi cành cho v sau. Ht phi khô ri bán cho nhng ngi i thu mua gom. - iu: Phi nng, hoc bán ti ngay sau khi thu hoch. - Cà phê: Thu hái xong bán ti không phi - Rp sáp, mt c cành cà phê - Xì m, khô cành iu - Không có thông tin th trng - thi tit ma dm nên khó khn cho bo qun sn phm(cà phê), cha có các c s ch bin - Nông dân thiu k thut canh tác - Giá c nhiu loi nông sn không n nh - Ngô: Ging do i lý a phng cung cp - M: Nhà nc cp (ging m cao sn), hay t thu mua, trao i. - u: Ging do dân t lu gi li t nm trc. - Lúa: Mua các i lý ging, trm khuyn nông huyn, hoc trao i vi nhau... - Ngô: Trng mt nm hai v tháng 4 và tháng 8. Trng v mt xong thu hoach nhanh trng tip v hai. C ly gieo trng cách cây 20-25cm, cách hàng 70-75cm tu theo t tt xu khác nhau, khi trng bón lót phân NPK 100kg/ha - M: Ging khi thu v cht thành hom dài 20-25cm (có 4- 5 mt) sau ó em trng, trng thành lung d thu hoch, khi trng bón lót NPK 50kg/sào, trng vào u mùa ma tháng 4-5. - u: Trng xen trong các din tích cây dài ngày hoc trng trên t nng ry c, c ly cây 15-20cm, c ly hàng: 5060cm. Trng bón có bón lót NPK, trng vào u mùa ma, trng xong thu hoch và trng li v hai. - Lúa: Mt nm làm hai v: ông xuân tháng 1 - 3, Hè thu tháng 5 - 8, bón lót phân chung, lân, vôi. - Ngô: Sau khi lên 6 lá bón thúc 1, khi làm òng bón thúc ln hai, bón thúc 200-300kg/ha, phun thuc phòng tr sâu bnh: rp, sâu c thân, ngn... - M: Làm c, bón thúc, không có sâu bnh. - u: làm c, vun gc, bm ngn i vi u en, phun thuc phòng tr sâu n lá, qu, rp... - Lúa: Bón thúc khi nhánh, làm c kt hp bón 500kg NPK/ha, và khi làm òng bón 200kg (Ure + Kali)/ha. - Ngô: Thu v mt vào tháng 8, v hai vào tháng 11-12, thu xong xát ht và phi khô, bán cho lái buôn. - M: Thu vào tháng 1-2, thu xong gt v, ct khúc và phi

K thut canh tác cây ngn ngày Ging (T âu, cách thu hái, thi gian thu hái, cách bo qun, thi gian bo qun, .....)

-

K thut trng (Cách gieo trng, thi v, .....)

-

K thut chm sóc (Bón phân, ti nc, bo v thc vt, .....)

-

K thut thu hoch (Thi gian, b phn thu hái (hoa, qu, lá, r, ....)

9

-

Bo qun sn phm: Cách bo qun, thi gian, .....

-

Các ri ro: Sâu bnh, l lt, th trng, k thut, ...

khô. - u: Thu ht, phi khô - Lúa: thu vào tháng 5 và 8, sut ht, phi khô. - Ngô: Ht thu v, phi khô, ct vào ni khô ráo, bán cho lái buôn. - M: Cát khúc, phi khô, ct vào ni khô ráo, bán cho lái buôn hoc xay bt chn nuôi. - u: ht phi khô, ct ni khô ráo trong túi, hp, thùng kín..., bán cho lái buôn hoc em ra ch bán. - Lúa: Phi khô, óng bao ct vào ni khô ráo. - Ngô: o ôn, khô vn, sâu c thân, ngn, ry - Lúa: o ôn, khô vàng, ry nâu... - u: Thu hoch gp ma, sâu róm, thi ht - Trâu: Ging ti phng, trao i, mua bán vi các ni khác. - Bò: Ging a phng, trao i, mua bán t các ni khác, mua gióng bò lai v th tinh nhân to. - Dê: Dê Bách tho mua t ni khác. - Heo: Ging ni; móng cái, ging a phng, th tinh nhân to, mua con c ngoi ging ci thin ging. - Gia cm: Ging a phng - Trâu, bò, dê: Nuôi th trên các din tích ng c, rng, có cho n thêm cám, thân cây chui, rm, r..., thnh thong có tiêm chng phòng nga dch bnh. - Heo: Nuôi nht, tn dng ph phm ca nông nghip chn nuôi nh thân chui, rau, cám, ngô, m... có cho n thêm cám tng trng. Mt s h chn nuôi ln vi quy mô 30-40 con. - Gia cm: Nuôi th, vt nuôi th ng tn dng lúa rng trên ng. - Trâu, bò, dê: Bnh long móng l mm, Dê b bnh xanh li, tiêu chy.. - Heo: Long móng l mm, t, thng hàn... - Gia cm: Cúm, rù, phân trng, lên u... vt còn bnh giun c.

K thut i vi vt nuôi Ging (T âu, cách to ging, .....)

-

K thut chn nuôi, thú y (Thc n trong mô hình và ngoài mô hình, thi gian nuôi, phòng tr bnh, ......)

-

Các ri ro: Bnh, th trng, k thut, ...

Nng sut, sn lng bình quân, thu nhp ca cu phn Cây dài ngày hoc Phi hp dài ngày và ngn ngày Loi sn phm Cà phê iu iu trng xen n v tính (kg, tn, cây ...) tn ti tn tn Nng sut/ha/nm 12 2 1 n giá (VND/n v) 3.500.000 8.000.000 8.000.000 Thu nhp/ha/nm (VND) 42.000.000 16.000.000 8.000.000

Nng sut, sn lng bính quân, thu nhp ca cu phn Cây ngn ngày Loi sn phm Ngô M Lúa u xanh M trng xen u en n v tính (kg, tn, cây ...) Tn Tn Tn Tn Tn Tn Nng sut/ha/nm 6 25 5,5 1 20 1,5 n giá (VND/n v) 2.800.000 600.000 2.800.000 8.000.000 600.000 7.000.000 Thu nhp/ha/nm (VND) 16.800.000 15.000.000 15.400.000 8.000.000 12.000.000 10.500.000

10

Nng sut, sn lng, thu nhp ca cu phn Vt nuôi Loi sn phm n v tính (kg, tn, con, ...) Con Con Tn Con Nng sut/toàn cnh quan/nm 80 con 50 con 30 tn 2000 con n giá (VND/n v) Thu nhp/toàn cnh quan/nm (VND) 320.000.000 100.000.000 510.000.000 40.000.000 970.000.000

Bò Dê Heo Gia cm Tng thu /cnh quan/nm

4.000.000 2.000.000 17.000 20.000

Th trng ca các sn phm ca mô hình

Loi sn phm ca mô hình Mc nhu cu th trng (Mô t, xp mc: Cao, TB, thp) Cao Cao Cao Cao Trung bình Cao Ni bán sn phm: Thu mua ti ch, bán ch a phng, công thu mua, xut khu, ..... Mua ti vn Bán cho lái buôn ti thôn. Bán cho lái buôn Bán cho lái buôn Bán cho lái buôn ti ch a phng Bán cho lái buôn D báo kh nng th trng Vn ri ro

Cà phê iu Ngô M u Lúa nc

Trong vài nm gn ây xu hng giá bán có gia tng Bin ng hàng nm Tng i n nh Có xu hng tng Ít bin i Tng i n nh

Rt giá, cht lng xu không áp ng nhu cu xut khu. Rt giá, nng sut không n nh. rt giá Trng c canh vài nm s thoái hóa t Tác ng bt li ca thi tit Sâu bnh hi và ngun nc ti

Phân tích SWOT ca mô hình

im mnh - Mô hình to s n nh, cây trng vt nuôi h tr nhau to c s canh tác lâu bn. Phát huy chc nng phòng h ca rng t nhiên. - Thu nhp ngày càng tng, to s thu hút ngi dân - Gim tác ng n rng t nhiên - Gim chi phí u vào. - Tng thu nhp. - Gim áp lc dân s lên t do canh tác kt hp, thu nhiu loi sn phm. C hi - c h tr mt phn v hng dn k thut, vay mt s vn t ngân hàng. - Có thông tin th trng - i lý thu mua ti ch tiêu th phn ln sn phm ca nông dân. - Lâm trng bao tiêu sn phm lâm nghip. im yu - a dng cây trng nên cng khó canh tác i vi mt s h dân. - Nông dân thiu hiu bit v k thut - Thiu h tr ca khuyn nông lâm huyn, xã - Thiu vn u t cho sn xut - Cha c s quan tâm nhiu ca lãnh o a phng và các bên liên quan.

Th thách - Giao thông khó khn, c bit mùa ma - Thi tit din bin phc tp, khí hu ngày càng khc nghit. - Sâu bnh ngày càng nhiu, khó tr - Không có quy hoch v nông-lâm nghip rõ ràng. - Cây rng trng lâu cho sn phm làm nn lòng mt s nông dân nghèo. - Tranh chp t ai vn còn xy ra gia các h trong cng ng.

11

Phân tích ý ngha v kinh t, xã hi, môi trng ca mô hình

Ý ngha v kinh t xã hi ca mô hình Mc hài lòng ca nông dân, óng góp trong thu nhp kinh t h (bao nhiêu %) S h tham gia áp dng mô hình này trong thôn (Nu ch th là h) S h tham gia mô hình (Nu ch th là nhóm h hoc cng ng) Ch th qun lý rng (t nhiên, rng trng) (ã giao t giao rng? u t, u i, .....) S thôn áp dng mô hình này trong xã Kh nng lan rng v quy mô, lý do Nông dân tng i hài lòng mà li ích mô hình ã mang li, thu nhp t mô hình là ngun thu chính ca ngi dân (>90%), tuy nhiên ti a phng các c s ch bin cha có, nên thu nhp t mô hình còn thp, thi tit tht thng cng làm gim nng sut, cht lng sn phm. Trong thôn hu ht các h u ã áp dng loi hình canh tác này, các mô hình nh cà phê xen iu, cây n trái c áp dng khá rng rãi và các cây n trái trng xen ngày càng a dng hn.

iu kin lan rng (Kinh t, k thut, t chc, chính sách, th trng....)

Rng t nhiên c vn quc gia qun lý khá nghiêm ngt, iu này s góp phn quan trng phòng h, gi nc phc v cho canh tác ca nhiu h dân trong lu vc. Rng trng liên kt vi h dân ã to vic làm n nh và lâu dài s cho thu nhp quan trng cho ngi dân. Trong xã thì mô hình canh tác này cha c ph bin rng rãi, mt s thôn khác vn có mt s h áp dng tuy không nhiu. Hin nay ã có mt s h n hc hi k thut, trong vài nm ti có th mô hình có th c lan rng Mô hình có kh nng lan rng cao bi l các cây trng thích hp tng i d dàng vi iu kin sng, vi cây iu trng xen ã gim lng nc ti cho Cà phê, mt khác ây là loài cây chu hn không cn chm sóc nhiu mà vn cho thu nhp n nh. Vic trng rng kt hp vi trng Sn trong 2 nm u cng ã khai thác tt nhng vùng t i nghèo dinh dng. Kinh t: vic xây dng mô hình không òi hi vn ln, vi nhng din tích nh thì có th tn dng công lao ng trong gia ình V k thut trong giai on u thit lp mô hình không phc tp, k thut canh tác có th hc hi thêm mt s a phng khác. Các t chc khuyn nông lâm luôn sn sàng h tr k thut, cách phòng tr các sâu bnh, các chính sách không gây tr ngi cho vic lan rng mô hình. Th trng cho các loi sn phm luôn mc cao, ây là mt im mnh lan rng mô hình Kh nng bo v t tong i tt, gim c s xói mòn. Rng t nhiên và rng trng trên các din tích t núi cao, i dc có tác dng phòng h cho h thng, chn gió, bo v t khi xói mòn do gió, ng thi trên mt din tích vi s kt hp a cây a tng tán nên gim phn nào lng nc ma xung t. Ngoài ra vic tr li qu, rng hàng nm cng ã ci to t rt tt. Rng t nhiên và rng trng trên các din tích t núi cao, i dc có tác dng gim dòng chy mt, gim xói mòn, ra trôi, hn ch l lt tng kh nng thm ca t, gi nc tt v mùa ma, ng thi gi mc nc ngm cung cp nc v mùa khô cho cây trng. S kêt hp a cây trên mt din tích cng ã gim phn nào lng nc ti, n nh ngun nc ti, t 4 ­ 5 t xung còn 2 ­ 3 t. Có iu này là nh vic a tng tán ã làm gim lng bc hi duy trì m trong thi gian dài. Tình trng khô hn kéo dài và khc lit không thy xy ra. Tng a dng sinh hc, gim s dng thuc tr sâu, cây rng làm cho không khí môi trng trong sch hn, vic kt hp nhiu laòi cây trên mt din tích cng nh trên toàn mô hình ã giúp gim phi s dng thuc tr sâu, sâu bnh ít khi bùng phát thành dch và mc phá hi cng gim xung. Hng ti vic s dng nhiu phân hu c thay cho phân hoá hc cng làm cho quá trình thoái hoá t din ra chm mt khác làm cho t ngày càng tt hn. Tn dng các sn phm ph, không s dng c trong sn xut làm phân bón, gim chi phí u t, làm sch môi trng. Vi s phát trin ca cây dài ngày, sau mi v thu hoch ta li tn dng cành, nhánh ca chúng làm ci t, gim tác ng vào rng ly ci,

Ý ngha v môi trng Kh nng bo v t, s dng t hiu qu và bn vng ca mô hình?: Mô t nh tính, hoc nu c có s liu nh lng Kh nng bo v ngun nc?: Mô t, nu có th chng minh v mi quan h ca mô hình vi n nh ngun nc, bo v nc sch, nc ti Kh nng chng ô nhim môi trng (Không khí, t, nc, ....)?

Kh nng gim áp lc lên rng?, Mi quan h gia

12

rng vi h thng canh tác?

cng có th tn dng g ca các cây chn gió, che bóng, hàng rào làm ci, g óng gia dng: Mung en, keo, xoan... trong khai thác g rng trng thì lng cành, ngn b li cng là ngun cht t rt ln, cành lá làm vt liu che ph, ci thin t.

13

Information

Microsoft Word - Mo Hinh NLKH Canh quan Cu Pui, Krong Bong, Dak Lak

13 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

332198