Read Microsoft Word - Sinh thai hinh thai cac loai LSNG quan trong text version

B Giáo dc và ào to Trng i hc Tây Nguyên

Vin Khoa hc Lâm nghip Vit Nam D án Lâm sn ngoài g PGS.TS. Bo Huy và cng s

C IM HÌNH THÁI, SINH THÁI, PHÂN B, CÔNG DNG, BO TN CA MT S LOÀI LÂM SN NGOÀI G QUAN TRNG VN QUC GIA CH YANG SIN

Tháng 3 nm 2007

1

Tên loài: Ph thông: C T Gai Dân tc: Bum Chum (Mnô n C ông), Hpai Pung(Ê ê) Kho hc: Dios oa scorea escu ulenta var. spin nosa Burk H: C nâu - Dioscoreaceae B: Hành - Lilia ales

Tên ngi iu tra : u Ngà iu tra: ày Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, g tnh p phong phú: (phng vn n) B p phn ly Mùa ly (tháng) a Côn dng ng Ý ng gha, giá tr trong i sng cng ng và th hng mi Yêu cu bo t và phát tr n rin Mô t hình thá ái:

Bo Huy - Cao Lý o o 16/0 03/2007 Ma Ben - Ma T Thng Hng Nm - Ya Mao - K g ang Krông Bông - k Lk D g gp: Khó gp: x C Thán 2 - 4 ng n Bán ch a p phng Khôn có rn già ng ng Dng sng: Dâ leo, có ga tri lá và khô dây và mùa khô ây ai, à ào ô Thân Chiu dà dây khon 5m n: ài ng Lá: K Không thy vì b tri y Hoa: không th y C: 1 dây kho 3-4 c. C có v m ng C mng, c m nc v nâu ng t c lông gai.Kích thc c: ng kính: 55mm, Chiu dà có c g ài: 210m mm Tng i d gp: Rt R him:

Mô t sinh thá ái: nh ng g a - Sin cnh (R thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, t g trng c, lá kim, ...) ,

u y Rng le tre, sau nng ry

2

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, Sau nng ry nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn 200m n sông Krông Bông 40 C Không o toàn sáng 1km/h Sau nng ry Mùa khô khó tìm vì ri lá. Phân b theo vùng, không có rng già 40% 70% 0 0 c lào 10% le 80% 645m 0234846 - 1368476 sn 35 180 bc Bazan, xám en > 30cm 7

3

Tên loài: Ph thông : Trng Dân tc : n Kho hc : Euc oa commia ulm moides H: trng ­ Eucommiaceae B: trng ­ Eucommiales

Tên ngi iu tra : u Ngà iu tra: ày Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, g tnh p phong phú: (phng vn n) B p phn ly: Mùa ly (tháng) a Côn dng ng Ý ng gha, giá tr trong i sng cng ng và th hng mi Yêu cu bo t và phát tr n rin Mô t hình thá ái:

Quc ­ Triu c 16/03 3/2007 Y Lú - Ma Th ú ng Hng Nm - Yang Mao - K g Krông Bông - k Lk D g gp: Khó gp: x V Quan nm nh Ly v nu n v nc ung Bán 500/kg. Hin ti khôn ly vì rn còn ít ng ng Cn bo tn vì t trong rng c ít. Nu c h tr thì mun gây còn trng tng th g hêm thu nh p T ng i d gp: Rt R him:

Dng sng: Câ g g ây Thân D1.3 = 15 cm H = 15m n: 5.1 V: V màu xám hay nc d B=2.82mm, không có mùi, có v ngt V m dc g ó Lá: Lá kép mc i gân lá x thùy, L=28.2cm, R= L =8cm Hoa, qu: không thy ,

Mô t sinh thá ái: nh ng g a - Sin cnh (R thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, t g trng c, lá kim, ...) , Tr thái rng ( t trn cây bi, ng ng, non, nghèo, tru bình, già ung àu)

G x le xen Trung bình

4

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.7 15 c, dng x 20%

0234410 - 1366648 Ven sui 380 700 bc Feralit, nâu xám >30cm 6.8 15% 5% 20%

5m n Ea Bru Không o Không o 2850 Không o Cha khai thác trng thng mc trên nh thác

5

Tên loài: Ph thông : Lan lng Dân tc : Thch hc Khoa hc : Bulbophyllum sp H: Lan ­ Orchidaceae B: Lan ­ Orchidales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn)

Quc ­ Triu 16/03/2007 Y Lú - Ma Thng Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: C thân Quanh nm Bán Bán 500/kg. Hin ti không ly vì rng còn ít Cn bo tn gây trng vì rng còn rt ít Dng sng: Thân tho Thân: D=7.7mm, H=25cm Lá: Lá n dài = 25cm, rng= 3cm, có 1 gân lá li ra phía sau, lá màu xanh Hoa: Thi gian ra hoa vào tháng 12, hoa màu tím, Qu: Qu chín màu vàng. Tng i d gp: x Rt him:

B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...)

G xen le

6

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Trung bình 0.7 15 c, dng x 20% Le: 20% 650 234410 - 1366648 Ven sui 380 700 bc Feralit, nâu xám > 30cm 6.8 15% 5% 20%

5m n Ea Bru Không o Không o 2850 Không o Cha qua khai thác Thng mc gn á ven sui Mc trên cây và trên á

7

Tên loài: Ph thông : Bi li xanh (nht) Dân tc : Chi Môcsr Khoa hc: Litsea glutinosa H: Long não ­ Lauraceae B: Long não - Laurales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Võ Hùng ­ c nh 16/03/2007 Y Dô ­ Ma Drai Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: x V, g Quanh nm (nhiu vào mùa khô) Ly v bán, cây ln có th ly g Bán 500/kg. Nên gây trng li to thu nhp Hin ti ã b khai thác cn kit Dng sng: Cây g V: V màu xám hay nc dc B=2.82mm, không có mùi, có v ngt Lá: Lá n mc cách, lá hình xoan, dài=15-20cm, Rng=7-10cm, gân lá hình lông chim có 10-15 cp gân, lá có mùi thm d chu Hoa, qu: không thy Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu)

Na rng lá xen le Nghèo

8

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.5 16.5 Cm liêm, gáo... 60% Le 15% 525 0234439 - 1368776 Sn 250 00 bc Xám trng >30cm 6.2 Rt khô 0% 0%

Không o Không o 4127 Không o B tác ng khai thác chn. Cháy rng thnh thong 2-3 nm/ln Khu vc phát hin có nhiu cây tái sinh, nhng không gp cây ln do trc ây b khai thác nhiu

9

Tên loài: Ph thông : Dng ào - Lá bt ngt Dân tc : Hla Mnhao Khoa hc: Actinidia sp H: Dng ào ­ Acitinidiaceae Bô: Quyên - Ericales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Quc ­ Triu - Cao Lý ­ Hi ­ Quyt 15/03/07 - 18/03/07 Y Lú - Ma Thng ­ Ma Thanh ­ Ma Phin Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: Lá Quanh nm Thay th bt ngt, ly lá giã nu canh "Tê" "Prêr Prai" vi bt go Bán 1000/bó hoc i gà. Lây phn lá cung li cho lá phát trin Tng i d gp: x Rt him:

Dng sng: Dây leo Thân: L =15-20m, D0=19.22m V: V sn sùi, b dày v = 6.2mm Lá: Lá n mc i, gân lá x thùy dài = 27cm, rng= 9cm, lá bóng Qu: Qu màu xanh,chín màu xanh m Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) Rng thng xanh Trung bình n giàu

10

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.6 - 0.8 22.5 - 26 C lông vt: 30 Le 10% 530 - 700 0235087 ­ 1367905 và 224917 - 1377923 Chân, ven sui 380 300 bc Feralit, nâu xám >30cm 6.6 -7.0 15 - 50% 0 - 20% 15 -40%

50m Không o Không o 1030 - 4170 Không o ã qua khai thác Hin ti lâm trng m ng nên khu vc b tác ng mnh

11

Tên loài: Ph thông : Sâm sâm Dân tc : Hla Sâm Khoa hc : Cyclea barbata H: Tit dê ­ Menispermaceae B: Mao lng-Ranunculales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Quc ­ Triu 15/03/2007 Y Lú - Ma Thng Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: Lá, dây Quanh nm n, bán Bán 5000-6000/kg. Nu có iu kin thì nên gây trng ly Dng sng: Dây leo Lá: Lá n mc i, trên hai mt lá có lông, dài=6cm, Rng=5cm Hoa, qu: không thy Tng i d gp: x Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10)

Le xen g Nghèo 0.2 12

G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

3 Sa nhân, c 30% Le 80% 537 0234820 ­ 1367868 Sn 160 3500 bc Feralit, nâu en >30cm 6.8 15% 0% 0% 40m n Ea Krông Bông Không o Không o 5600 Không o B tác ng khai thác chn. Khu vc có ng chy qua

13

Tên loài: Ph thông : C mài Dân tc : Bum Brây Khoa hc: Dioscorea persimilis H: C nâu - Dioscoreaceae B:Hành - Liliales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Hùng ­ nh ­ Quyt 15/03/2007 Y Dô ­ Ama rai Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: x C Tháng 3 - 5 Ly n khi vào mùa giáp ht B sung lng thc cho mùa ói. Hin nay ít ngi i ly không Dng sng: Dây leo Thân: D=10mm; H rt dài, thân có 4 cnh rõ ràng Lá: Không thy lá Qu: Qu nang, 3 cnh cha 3 ht, kích thc nh tin xu. Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu)

Rng le Le tt

14

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.7

Le: 70% 572 234358 ­ 1368036 Sn 35 100 bc Feranit ­ xám 50cm 5.8 Khô 0 0

Không o Không o 3217 Không o Ít tác ng, không cháy rng Không ào c c do c quá sâu

15

ài: Tên loà Ph thô : Lá bép ông p Dân tc : Hla Lng c g Khoa h Gnetum gnemon L var c: m griffithii H: B:

Tên ng iu tra : i a Ngày i tra: iu Tên ng dân tha gia: i am a im : Vùng r m ng, thôn, x xã, huyn, tnh phong phú: (ph hng vn) B phn ly: n Mùa ly (tháng) y Công dng

Hù ­ nh ­ Quyt - C Lý ­Tâm ­Quc ­ Triu ­ Huy ùng Cao 14/ /03/2007 Y Dô ­ Ama ­Y Lú rai Hng Nm - Y Yang Mao - Krông Bông - k Lk g k D gp: x Khó gp: ó Lá, ngn non, qu , Quanh nm Làm rau n, bán m Tng i d gp: T d Rt R him:

Ý ngha giá tr tron i sng cng Dân trong buô ch i ly n. Ngo ch bán 1000 /bó a, ng g ôn oài n: ó ng và thng m à mi Yêu cu bo tn và phát trin u à Mô t h hình thái: Dng sng: C thân th Cây o Thâ D= 5.1 mm; H = 0.5 - 2 ân: Lá: Lá n m i, hình mác mi nhn, gân ch : c hính ni rõ, b rng lá: 3 -7 cm; ch hiu dài lá = 15 ­ 20cm m. Ho Hoa chùm màu trn thi gian ra hoa thá 3 - 5 oa: ng, n áng Qu khi non m xanh, k chín mà . u: màu khi àu Mô t s sinh thái: - Sinh c cnh (Rng thng xa anh, na rn lá, g + le tre, le tre, ng trng c lá kim, ... , ...) Trng t thái rng ( trng, c t cây bi, non nghèo, trung bình, giàu) n, tàn che (1/10) G (Biter rlich) (m2/ha) khô ông

G xen le, rn na rng lá. ng g Nghèo n tru bình ung 0.3 ­ 0.6 3 6 - 18 16

Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Lá lót, cây h gng: 5 ­ 15% Le: 50 - 80% 523 - 578 (234036 ­ 234097) ­ (1368672 ­ 1368819) Ven sui, sn 18 - 45 10 - 145 bc Feranit ­ xám >50cm 6.6 ­ 7.0 5 ­ 35% 5% 5 ­ 30%

31.6 Không o 2100 Không o Ít tác ng, không cháy rng Là thc n ca mt s loài ng vt

17

Tên loài: Ph thông : Mây Rác Dân tc : Riah Khoa hc : Calamus tetradactylus Hance H: Cau ­ Arecaceae B: Cau - Arecales

Tên ngi iu tra: Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy - Võ Hùng - Cao lý - Quc ­ Tâm 14/03/2007 Y Lú - Ma Thng - Y Zô - Ma Drai ­ Ma Ben ­ Ma Lêa Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Thân bán, t n Quanh nm nhng ly nhiu vào mùa khô n, bán, làm dây buc, an lát Bán 2500/kg. Gn bó vi i sng và sinh hot cng ng Tng i d gp: Rt him:

Mun phát trin loài này vì trong rng còn ít Dng sng: Bi dây leo Thân: D0=10mm, H= 1- 4m V: V có nhiu gai nhn Lá: Lá cm 4 lá n mc cách, hình giáo, 5 gân gc mép có gai nh, dài= 20-50cm, Rng= 3-5cm Hoa: Hoa chùm màu trng ra vào khong tháng 9-10 Qu: Qu màu vàng, chín có màu nâu en, phía ngoài có vy, thi gian ra qu tháng 2-4

18

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Tre le ven sui Bán thng xanh Nghèo ­ Trung bình 0.1 ­ 0.8 10 - 20 Sa nhân, lá bép, lá lót 10 - 30% Le: 40 - 80% 515 - 546 (0233694 ­ 234214) ­ (1368607 ­ 1368712) Chân - Sn 5 - 450 10 - 1450 bc Xám trng >30cm 6.3 - 7 5% 0 - 30% 0 - 5% 70 - 1000m 31.60C 2100 - 3300 Ít tác ng, khai thác chn, không cháy rng Hin nay vùng có nhiu mây xa Dân i ly thng xuyên. ng i li thun li cho vic i ly

19

Tên loà ài: Ph thô : Sa Nh ông hân Dân tc : Ple Mlu c Khoa h : Amomu villosum c um m H: G ­ Zingib ng beraceae B: G - Zingib ng berales

Tên ng iu tra : i a Ngày i tra: iu Tên ng dân tha gia: i am a im : Vùng r m ng, thôn, x xã, huyn, tnh phong phú: (ph hng vn) B phn ly: n Mùa ly (tháng) y Công dng Ý ngha giá tr tron i sng cng a, ng g ng và thng m à mi Yêu cu bo tn và phát trin u à Mô t h hình thái:

Bo Huy - Võ Hùng - Cao lý - Qu ­ Tâm ­ Triu ­ Tr uc riu 14/03/2007 7 Y Lú - Ma T Thng - Y Zô - Ma D ­ Ma Be ­ Ma Lêa Drai en a Hng Nm - Yang Mao - Krông B o Bông - k L Lk. D gp: x Khó gp: Qu Tháng 8-10 0 Bán, ngâm ru ung gii mi, cha au b ng Bán 25000 /kg. hin t không có ngi thu mua do ó ngi i ó dân không i ly Cn qun lý bo tn, tìm u ra c sn ph ý cho m Dng sng Cây thân tho sng lâu nm g: Thân: H = 0.3- 1.5m, D0= 2 - 10m mm Lá: Lá n mc so le t thân, rn = 4 ­ 7cm dài = 20 ­ 35cm ng m, Hoa: Hoa m trng n màu nhy vàng, r hoa tháng 5-7 ra Qu: Qu c chín màu thm, D = 2-4cm Tng d gp: i Rt him m:

20

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Rng g xen Le, ven sui Nghèo ­ trung bình 0.3-0.6 4 - 20 Sung, trám,...10 ­ 20% Le 30 - 70% 510 - 650 (233000 ­ 237000) ­ (1368000 ­ 1371000) Ven sui - Sn 0 - 450 0 - 1500 bc Xám trng, pha cát >30cm 6.8 - 7 5 ­ 20% 0 - 30% 0 ­ 10% 20 ­ 1000m 31.60C 2100 - 4220 Cht chn ít, thng xuyên có ngi vào ly LSNG, không cháy rng Là thc n ca chim, gà rng, tr

21

Tên loài: Ph thông : Qu Rng Dân tc : Cha Yông Khoa hc : Cinamomum iners H: Long não - Lauraceae B: Long não - Laurales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy - Cao lý - Quc ­ Triu 14/03/2007 Y Lú - Ma Thng - Ma Ben ­ Ma Lêa Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: R Quanh nm Ngâm ru gii mi, lá r trc ây làm men ru Ch s dng D bo tn vì còn tng i nhiu Dng sng: Cây g Thân: D1.3 > 40cm, H> 25m V: V xanh mng Lá: Lá n mc cách, lá láng 3 gân gc, dài= 20cm, Rng= 46cm Hoa: Hoa màu trng ra vào khong tháng 6,- 7 Qu: Qu: không thy R cc có mùi thm khác v qu nhà Tng i d gp: x Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu)

G xen le Bán thng xanh Nghèo ­ Trung bình

22

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.6 14 - 18 Sa nhân, lá bép, ót 10 - 20% Le 30 - 50% 600 - 650 (0233694 ­ 233977) ­ (1368563 ­ 1368722) Sn 30 - 450 75 - 1500 bc Xám, nâu xám >30cm 6.6 - 7 5 - 15% 0 - 30% 0% 150 - 1000m 31.60C 37.4% 2100 Cht chn mt ít g, ly LSNG và sn bt nhiu

23

Tên loài: Ph thông : Rau dn - Dng X g g Dân tc : Ktuynh Khoa hc : Diplazium esculentu c m um H: Áo kh hiên - Aspid diaceae B:

Tên ng iu tra : i Ngày iu tra: u Tên ng dân tham gia: i m a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phn vn) g ng B phn ly Mùa ly ( (tháng) Công dn ng Ý ngha, g tr trong i sng c giá g cng ng và t thng mi Yêu cu bo tn và phát trin b Mô t hìn thái: nh

Võ V Hùng - C lý - Qu ­ Tâm Cao c 14/03/2007 1 Y Lú - Ma Thng - Y Zô - Ma Drai a a Hng Nm - Yang Mao - Krông Bô - k L H o ông Lk D D gp: x Khó K gp: t non Quanh nm Q m Làm rau nu canh n L Cung cp th C hêm thc phm cho b n, khôn bán, a ng Ch C th t tt ti xp Không K Dng sng Cây thân tho D g: Thân: H = 0 1.8m, D0= 5 - 10m Gc mà nâu, phía trên T 0.6mm. àu a màu m xanh Lá: L Lá kép lông chim m ln l, r mt rng = 1.5cm dài = 5 ­ 7cm m, Hoa: Cha thy H Qu: Cha thy Q Tng d gp: i Rt him m:

Mô t sin thái: nh - Sinh cn (Rng th nh hng xanh na h, rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá g e kim, ...) Trng thá rng ( trng, cây bi, ái t y non, nghè trung bình, giàu) èo,

Rng Le tre ven sui R e, Nghèo N 24

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0 - 0.5 0 Sung, ay, gai,...10 ­ 15% Le 75 - 80% 500 - 530 (0234097 ­ 234199) ­ (1368672 ­ 1369040) Ven sui - chân 0 - 180 0 - 100 bc Xám trng, pha cát >30cm 6.6 - 7 5 ­ 30% 0% 0 ­ 5% 25 m 2610 - 3300 2100 - 4220 Rng ít b tác ng Dân i rng gp hái làm rau

25

Tên loài: Ph thông: Bp xc - Lá giang Dân tc : Hla Srat Khoa hc : Hibiscus surattensis H: Bông ­ Malvaceae B: Bông - Malvales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Võ Hùng - Quc ­ Tâm - Triu 14 - 15/03/2007 Y Lú - Ma Thng ­ Y Zô ­ Ma Drai Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: Lá nu canh chua Quanh nm n Ch s dng Tng i d gp: x Rt him:

Còn nhiu không cn phi gây trng thêm Dng sng: Dây leo, thân có gai màu xanh ln ln Thân: D0 = 2-3mm, H= 1-6m Lá: Lá hình chân vt, mt lá có lông, mt di có gai nh n mc cách, lá láng 3 gân gc, dài= 5-10cm, Rng= 3-5cm Hoa: Hoa hình búp sen, màu vàng có lá ài, hoa n khong tháng 3 Qu: Qu hch khi chín màu en. Ht rt nh chín vào khong tháng 4-5

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu)

Lùm bi ven sui, Le tre Nghèo

26

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.2 ­ 0.5 0 Sung ay, c 10 - 30% Le : 0 - 90% 506 - 535 (0234199­ 235080) ­ (1368405 ­ 1369040) Ven sui 0 - 200 2800 bc Xám nâu, xám pha cát >30cm 6.8 - 7 5 - 25% 0% 0% 15 - 30m

2610 - 4670 ã qua khai thác Có ng i qua

27

Tên loài: Ph thông : Gió Dây Dân tc : Say Diêng Khoa hc : Wikstroemia sp H: Trm ­ Thymelaeaceae B: Trm - Thymelaeales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy - Cao lý - Quc - Triu 14 - 15/03/2007 và 18/03/2007 Y Lú - Ma Thng - Ma Beng - Ma Thng ­ Ma Lêa - Ama Sa ­ Ama Thiu Hng Nm - Yang Mao và k Tuôr C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: x Ly lõi màu nâu en Quanh nm, khi rnh Ly lõi bán làm nhang Bán 120000 - 150000/kg Cây d tái sinh, có nhu cu trng tng thu nhp Dng sng: Dây leo thân g Thân: L = 15- 50m, D0= 2.5 ­ 6cm V: V mng sn sùi, nt ngang thành ô vuông, tht trng có lõi gia Lá: Lá n mc , lá có mt trên láng, màu xanh m mt di xanh nht, gân chính ni rõ, rng = 2cm, dài = 3 ­ 5cm. Hoa, qa không thy. Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10)

Rng g xen Le tre, na rng lá Nghèo ­ Trung bình ­ rng nguyên sinh 0.4 - 0.8 28

G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

14 ­ 30 Dng x, lá bép, sa nhân,...10 ­ 15% Le : 0 - 30% 575 - 950 (0233677 ­ 233926) ­ (1368587 ­ 1368653) và 224619 - 1377964 Sn n nh dông 5 - 450 30 - 3100 bc Xám vàng, xám nâu trên feranit. >30cm 6.4 ­ 6.9 5 ­ 15% 0 - 50% 0 ­ 40% 200 - 500 m 250C 1000 - 2500 Có tác ng ca ngi dân ly LSNG và sn bt Gió dây him

29

Tên loài: Ph thông : Trám Dân tc : Chi Lnt Khoa hc : Canarium subulatum H: Xoài ­ Anacardiaceae B: Cam - Rutales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy - Võ Hùng ­ c nh - Quc ­ Quyt ­ Triu 14 - 15/03/2007 Y Lú - Ma Thng ­ Y Zô ­ Ma Drai - Ma Beng - Ma Thng ­ Ma Lêa Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: Qu Tháng 7 - 11 n, bán 500 - 1000/kg S dng, bán to thu nhp Khó xúc tin tái sinh vì vy cn bo v và xúc tin tái sinh Dng sng: Cây g Thân: D1.3 = 12- 45cm, H= 10 - 20m V: V dày 6 ­ 10mm, màu xám trng, nha m nâu, nt vuông Lá: Lá n, mi nhn Hoa: Hoa màu trng, ra hoa khong tháng 3-5 Qu: Qu mng khi non màu xanh khi chín màu vàng. Ly qu khong tháng 8-9 Tng i d gp: x Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu)

Bán thng xanh bng lng + tre le + l ô, Le tre + cây g Nghèo ­ Trung bình

30

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.4 ­ 0.6 12 ­ 23.5 Sa nhân, dng x, c lau 10 - 30% Le 0 - 60% 580 - 680 (0233554 ­ 234136) ­ (1368467 ­ 1368748) Sn 0 - 200 60 - 1800 bc Xám nâu, xám vàng/granit >30cm 6.0 - 7 5 - 15% 0 - 30% 0 - 10% 200 - 500m 330C 2100 - 4267 Ít tác ng, Bà con có kinh nghim ly qu mà không làm hi cây

31

ài: Tên loà Ph thô : Bùi n ông c Dân tc : Hla Tr c Khoa h : Ilex sp c H: Trâ bùi ­ Aquifoliaceae âm B: Celastrales

Tên ng iu tra : i a Ngày i tra: iu Tên ng dân tha gia: i am a im : Vùng r m ng, thôn, x xã, huyn, tnh phong phú: (ph hng vn) B phn ly n Mùa ly (tháng) y Công dng Ý ngha giá tr tron i sng a, ng g cng và th mi ng ng Yêu cu bo tn và phát trin u à Mô t h hình thái:

Võ H Hùng - Qu ­ Tâm ­ T c Triu 14 - 15/03/2007 7 Y Lú - Ma Thng - Y Z - Ma Drai Zô i Hng Nm - Ya Mao - K g ang Krông Bông - k Lk D g gp: x Khó gp: Lá, g g Quanh nm, khi rnh Ly lá non n, g lam nhà g Cung cp rau n, g x ván làm nhà g Khôn ng Dng sng: Câ g g ây Thân H = 5- 15 D1.3= 14 ­ 20 cm n: 5m, 4 V: V màu xám bóng trn V m n, Lá: L n mc i gân lá x thùy, lá bóng, mép lá hình rn ca, rng Lá c p ng g =2-5cm, dài = 5 ­ 15cm Hoa: Cha thy y Qu: Qu hch khi chín ch huyn sang màu vàng nâu Tng d gp: i Rt him:

Mô t s sinh thái: - Sinh c cnh (Rng thng xa anh, na rn lá, g + le tre, le tre, ng trng c lá kim, ... , ...) Trng t thái rng ( trng, c t cây bi, non nghèo, trung bình, giàu) n,

Rng g xen Le tre, ven su e ui Nghè èo

32

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.2 - 0.3 7.5 Lau sy 20% Le 50% 500 - 520 (0234265 ­ 234285) ­ (1368868 ­ 1369077) Ven sui 5 - 150 90 - 1700 bc Xám pha cát, nâu en >30cm 6.8 ­ 7 5 ­ 20% % 0 ­ 40% 2-5m 250C 4460 - 8600 Khai thác chn ly g Thân thng cong, nhiu cành nhánh

33

Tên loài: Ph thông : Cc Rng Dân tc : Le Smum Khoa hc : Spondias pinata H: Xoài ­ Anacardiaceae B: Cam - Rutales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Cao Lý ­ Triu 14 - 15/03/2007 Ma Beng - Ma Thng ­ Ma Lêa Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: Qu, Lá Tháng 4 - 8 Qu n, g làm áy gùi an làm vt liu, có th làm ct tiêu Tng i d gp: x Rt him:

D trng, cn s dng hp lý Dng sng: Cây g Thân: D1.3 = 30 - 40cm, H= 10 - 20m V: V nh gòn, dày 27.63 mm, nt dc có m trng Lá: Lá n Hoa: Hoa màu trng, ra hoa khong tháng 3-5 Qu: Qu non màu xanh khi chín màu vàng. Ly qu khong tháng 4-8, qu 2-3 cm

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre,

Bán thng xanh bng lng + tre le + l ô Le tre + cây g 34

trng c, lá kim, ...)

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Trung bình 0.5 ­ 0.6 18 ­ 21 Sa nhân 20% Le: 30% 648 - 679 (0233656 ­ 233694) ­ (1368722­ 1368730) Sn 35 - 450 150 - 1800 bc Xám vàng/granit >30cm 7 5% 30 - 40% 0 - 10% 400 - 1000m 30-330C 40% 2100 - 3300 3km/h

35

Tên loài: Ph thông : on thit np Môn rng Dân tc : Bip Mdk Khoa hc : Schismatoglottis calyptrata H: Ráy ­ Araceae B: Ráy - Arales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Cao Lý - Quc ­ Triu 14 - 15/03/2007 Y Lú - Ma Thng Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Lá non, thân Quanh nm, khi rnh Ly lá non n, Cung cp rau n Không Dng sng: Thân tho r ngm Thân: H = 33 cm, D0= 8 ­ 20 mm Lá: Lá n, hình tim, thân b, mt trc bóng, mt sau xanh m, rng = 5 - 10cm, dài = 15 ­ 20cm Qu: Qu màu xanh Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre,

Rng g xen Le tre, ven sui 36

trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn Khai thác chn ly g, dân các buôn trong xã thng xuyên n khai thác Loài này là thc n ca ng vt nh Rùa, Heo rng 1260 - 2200 2-5m Nghèo 0.2 - 0.7 2 - 10 Sa nhân, c 10% Le 50 - 90% 520 (0234076 ­ 234118) ­ (1368648 ­ 1368835) Ven sui 5 - 200 30 - 600 bc t bùn ven sui, nâu en >30cm 6.4 ­ 6.8 5 ­ 20% % 0 ­ 40%

37

Tên loài: Ph thông : ót Dân tc : Mnga uôi Khoa hc : Thysanolaena maxima H: Hòa tho ­ Poaceae B: Hòa Tho - Poales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Võ Hùng ­ c nh - Cao Lý ­ Quc ­ Quyt 14 - 15/03/2007 Y Lú - Ma Thng ­ Y Zô ­ Ma Drai Hng Nm - Yang Mao - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Bông Tháng 1 - 3 Làm chi và bán Bán giá 3000 ­ 5000/kg Còn nhiu, cn s dng hp lý Dng sng: Cây bi, Thân: D0 = 5 ­ 15 mm, H= 2 - 2.5m Lá: Lá n, mc cách b lá màu xanh ôm thân, rng 4 ­ 5 cm, dài 20 ­ 35 cm Hoa: Bông chùm màu xanh khi non, vàng nâu khi già. Ht rt nh Tng i d gp: Rt him:

38

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Bán thng xanh Le tre + cây g Nghèo 0.5 ­ 0.6 18 C lông vt, Dng x 20 - 40% Le 30 - 75% 535 - 592 (0234056 ­ 234142) ­ (1368548­ 1368648) Ven sui - Sn 25 - 340 100 - 1800 bc Xám trng, xám trên núi >30cm 6 5 - 25% % 0 - 90% 250 m 300C 3340 - 4230 B tác ng ít, không cháy Còn nhiu

39

Tên loà ài: Ph thô : Lá dong ông Dân tc : Hla Tuôn Biên c Khoa h : Phryniu c um placent tarium H: Hoà tinh - M àng Marantacea ae B: G ­ Zingib ng berales. Tên ng iu tra : i a Ngày i tra: iu Tên ng dân tha gia: i am a im : Vùng r m ng, thôn, x xã, huyn, tnh phong phú: (ph hng vn) B phn ly: n Mùa ly (tháng) y Công dng Ý ngha giá tr tron i sng a, ng g cng và th mi ng ng Yêu cu bo tn và phát trin u à Mô t h hình thái: Dng sng: Th tho g hân Thân H = 0.5 - 2 m, D0= 8 ­ 20 mm, T n: Thân có mà xanh bón àu ng Lá: L n, gân x thùy, m lá láng, rng = 10 ­ 20cm, Lá n mt dài = 30 ­ 40cm m Hoa, Qu không thy , g Mô t s sinh thái: - Sinh c cnh (Rng thng xa anh, na rn lá, g + le tre, le tre, ng trng c lá kim, ... , ...) Võ H Hùng ­ Tâm - Quc ­ Triu m 14 - 15/03/2007 7 Y Lú - Ma Thng ­ Y Z ­ Ma Dra Zô ai Hng Nm - Ya Mao - K g ang Krông Bông - k Lk D g gp: x Khó gp: Lá Mùa tt, tháng 1 âm lch 12 Ly g bánh ho bán gói oc To thu nhp Khôn ng Tng d gp: i Rt him:

Ven sui

40

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Nghèo ­ trung bình 0.2 ­ 0.4 Lùm bi, c 10% Le 30 - 90% 520 - 530 (0234059 ­ 234076) ­ (1368648 ­ 1368653) Ven sui 5 - 200 10 - 300 bc t bùn ven sui, xám en >30cm 6.2 ­ 6.8 >20% % 0 ­ 70% 2-5m

1260 - 1601 Khai thc chn ly g

41

Tên loài: Ph thông : Cho rng Dân tc : Chi Kro Khoa hc: Engelhardia serrata H: H ào ­ Juglandaceae B: H ào - Juglandales Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái: Dng sng: Cây g Thân: D=17.5; H=13 V: V nt dc, b dày v=8.5mm Lá: Lá kép lông chim, 3-5 cp lá chét, lá hình trái xoan: L= 4 ­ 6cm; R = 2-3 cm. Hoa: Hoa màu trng, ra hoa vào tháng 8. Qu: Qu màu xanh, khi chín màu Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph G xen le Nghèo 0.5 13.5 C lông vt, sa nhân: 50% 42 Quc ­ Triu 19/03/2007 Y Huynh ­ Ama Thanh k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: V Quanh nm Dùng sut cá, p nát nhúng xung nc bt cá. Ch s dng trong cng ng không bán Bo tn a dng sinh hc Tng i d gp:x Rt him:

Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Le:50% 540 22512 ­ 1831396 Sn 32 40 bc Feranti ­ nâu en > 30cm 6.2 65% 0 0 200m Không o Không o 835 Không o Nng ry c Trc ay buôn c sinh sông ây.

43

Tên loài: Ph thông : Dùi c Dân tc: Say Kro Khoa hc: Hiptage sp H: Kim ng - Malpigliacene B: M hc - Geramiales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng

Bo Huy ­ Triu 18/03/2007 Ama Sa ­ Ama Thiu k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: V Tháng 3 ­ 4 sut cá Dùng sut cá, p nát nhúng xung nc bt cá. Ngi n không cht, ly v phi khô t thành tro trn vi mui cho bò ung cha kit l Ch s dng trong cng ng không bán Bo tn a dng sinh hc Dng sng: Dây leo Thân: D=17.5; H=13 V: V trng bc m rêu, b dày v=3mm Lá: Lá n mc i, màu xanh thm, có mt gân chính và có gân xng cá: L= 210mmm; R = 120mm. Hoa: Cha thy Qu: Cha thy Tng i d gp:x Rt him:

Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

44

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Rng thng xanh trên núi cao Rng nguyên sinh ít b tác ng 0.8 30 Mây Kugktu, Sku 0 958 224619 ­ 1377964 nh dông 5 310 bc Xámvangf trên feranit >50cm 6.9 5% 5% 5%

500 m 24 82% 950 0 Ít b tác ng

45

Tên loài: Ph thông : T Th Dân tc Say Kbu Khoa hc: Tetrastigma sp H: Nho ­ Vitaceae B: Táo - Rhamnales

Tên ngi iu tra: Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Triu ­ Cao Lý ­ Hi ­Quyt ­ Hùng ­ nh ­ Quc 18/03/2007 Ama Sa ­ Ama Thiu ­ Ama Thanh ­ Ama Wan ­ Y Huynh ­ Ama Phin k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: Quanh nm Dùng ly nc uông khi i rng thiu nc. n Ch ly nc ung khi i rng không Dng sng: Dây leo thân g Thân: D=20 - 40; L>20m V: V sn sùi, màu nâu có nt dc, lõi màu hng, b dày v=3mm Lá: Lá kép 3 lá chét: L>10cm; R >5cm.mt trên màu xanh thm, láng, gân chính ni rõ. Qu: Trái mng nc có màu xanh (ging qu nho). Qu hch có v chua Tng i d gp:x Rt him:

Cht dây ly nc ung, qu n

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu)

Rng thng xanh trên núi cao Nghèo, trung bình, nguyên sinh ít b tác ng

46

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.5 ­ 0.8 18.5 - 30 Mây KungKtu, Sku, lông vt,...:20% 0 800 - 1000 224917 ­ 1377923; 224619 ­ 1377964; 225439 -1379063 Ven sui, sn, nh dông 0 ­ 22 310 ­ 320 bc Xám en, xám vàng trên feranit >50cm 6.8 ­ 7.0 5 ­ 45% 5 ­ 20% 5 ­ 40%

0 ­ 600 m 24 82 950 - 1309 0 Ít b tác ng, dân ch i ly mây, ánh cá, sn bt VR ang có trái

47

Tên loài: Ph thông : Dây voi Dân tc Say Kbu Khoa hc: Bauhinia sp H: Vang ­ Caesalpiniaceae B: u - Fabales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly:( lá, hoa, qu, r, v, thân, ...) Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Triu 18/03/2007 Ama Sa ­ Ama Thiu k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp:x Khó gp: Ly dây Quanh nm Dùng ct nhà, dùng dây cho voi kéo (ly dây p dp, b v tc ra làm dây ct nhà.) S dng Bo v a dng sinh hc trong sn phm rng Dng sng: Dây leo Thân: D=21.5mm; L=50m. Lá: Màu nâu thm xen vi rêu, L>10cm; R >15cm. Hoa: Cha thy Qu: Cha thy Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha)

Rng thng xanh trên núi cao Rng nguyên sinh ít b tác ng 0.8 28 48

Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Mây KungKtu: 20% 0 950 224631 - 1378083 sn 30 20 bc xám vàng trên feranit >50cm 6.8 13% 10% 20%

300 m 21 80 750 0 Ít b tác ng

49

Tên loài: Ph thông : Dân tc: Bum Dor Khoa hc: Discorea sp H: C nâu ­ Discoreaceae B: Hành - Liliales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Triu 18/03/2007 Ama Sa ­ Ama Thiu k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp:x Khó gp: C Tháng 3 - 6 B sung vào lng thc S dng Bo v a dng sinh hc Dng sng: Dây leo Thân: D=3mm; L=5m Lá: Lá 5 gân gc x hình tim, c R=17mm, L = 25mm. Hoa: Cha thy Qu: Cha thy Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu)

Rng thng xanh trên núi cao Rng nguyên sinh ít b tác ng

50

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.8 30 Mây : 20% 0 950 224053 - 1377686 nh dông 5 355 bc xám vàng trên feranit >50cm 6.9 80%, tri ang ma 5% 20%

10 m 25, tri ang ma 85%, tri ang ma 1500 0 Ít b tác ng

51

Tên loài: Ph thông : Gng gió ­ Gng rng Dân tc: Cha Ple Ling Khoa hc: Zingiber eberhardtii H: Gng ­ Zingineraceae B: Gng - Zingiberales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Triu 18/03/2007 Ama Sa ­ Ama Thiu k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp:x C Quanh nm n Do s dng gng nhà nhiu nên ít s dng gng rng. Bo v a dng sinh hc Dng sng: Thân tho Thân: D=3mm; L=1m Lá: Lá n mc cách, có 1 gân chính, gân ph không rõ. L= 9.5cm; R =3.5cm Hoa, qu: Cha thy Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...)

Rng thng xanh trên núi cao

52

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Rng nguyên sinh ít b tác ng 0.8 30 Mây kugktu, Skn 0 950 224619 - 1377964 nh dông 5 310 bc xám vàng trên feranit >50cm 6.9 5% 5% 5%

500 ­ 600 m 24 82% 950 0 Ít b tác ng

53

Tên loài: Ph thông : Gng Qu - Lá qu t Dân tc: Hla Tia Khoa hc: Zingiber sp1 H: Gng ­ Zingineraceae B: Gng - Zingiberales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Hùng ­ nh ­ Quc 18/03/2007 Ama Wan ­ Y Huynh k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: Lá Quanh nm Làm men ru cn Ly lá phôi khô giã làm men ru cn, hin nay do có men trung quc nên bà con ít s dng lá này làm men ru. Tng i d gp:x Rt him:

Dng sng: Thân tho; khí sinh sng lâu nm Thân: D=0.5 ­ 0.6 cm; H = 30 -40cm Lá: Lá n hình trái xoan, mi dài, mt lá lán, gân lá song song không rõ. L>10cm; R >3cm Hoa: Cha thy Qu: Cha thy Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) Rng thng xanh trên núi cao Rng nguyên sinh ít b tác ng 0.9 54

G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

22 Mây: 20% 0 873 225245 - 1378908 Sn 28 335 bc xám en trên feranit >50cm 6.8 20% 0 0

300 m Không o Không o 620 0 Ít b tác ng Lá có mùi thm c bit ca qu. Khi n có v cay và ngt

55

Tên loài: Ph thông : Mây Bt Dân tc: Say Gôil c Khoa hc: Calamus poilanei H: Cau ­ Arecaceae B: Cau - Arecales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Cao Lý ­ Hi ­ Quyt 18/03/2007 Ama Thanh ­ Ama Phin k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: Ngn, thân Quanh nm Thân bán, t n và bán Thân bán: 900 ­ 1100/kg. t n, bán ch buôn chàm 1000/1 bó 5 t Tng i d gp:x Rt him:

Dng sng: Dây leo Thân: D = 2 ­ 2.5cm; L > 10m V: V có b và nhiêu gai nhn dài 1 ­ 3cm Lá: Lá kép lông chim, to thành b bc quanh thân. L>2m Hoa: Cha thy Qu to bng ngón tay to thành chùm dài, qu non màu xanh khi chín chuyn sang màu xám vàng (hi bc) có v ngt và chát Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, Rng thng xanh

56

trng c, lá kim, ...)

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Giàu 0.7 32 Da di, sp: 10% 0 896 224861 - 1378078 Ven sui 30 xám en trên feranit >50cm 6.9 50% 0 0

10 Không o Không o 675 0 Dân i ly LSNG, cá , VR Dc sui nhiu

57

Tên loài: Ph thông : Vi Dân tc: Ple cha rang Khoa hc: Litchi sinensis H: B hòn ­ Sapindaceae B: B hòn - Sapindales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Quyt 19/03/2007 Ma Sa ­ Ma Thiu k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Qu Tháng 7 - 8 n và bán( bán 5000 /kg) i sng Bo v, Qu là thc n ca mt s loài ng vt Dng sng: Cây g Thân: D = 16cm; H = 12m V: B dày v 3 mm, xám en nt dc Lá kép 3 lá chét, gân lá chim ( 50mm ­ 100mm) Hoa ra tháng 1 ­ 3 Qu , tháng1 ­ 3 , ký:7 -8 qu Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10)

Rng thng xanh Non, sau nng ry 0.6 58

G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

27 m2/ha Sa nhân, sp: 5% 0 590 m 224816 - 1380966 Ven sui 150 2950 Bc xám en trên feranit >50cm 6.7 10% 5% 5%

200m 270C 779 1500 0 Sau nng ry

59

Tên loài: Ph thông : Thm Rng Dân tc: Ple mnang Khoa hc: Pandanus sp. H: Da di ­ Pandanaceae B: Da di ­ Pandanales.

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im: Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Cao Lý ­ Hi 19/03/2007 Ma Quan ­ Ma Phin k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: x Qu Tháng 5 - 8 n và bán ít B sung thc n cho dân Trng ry Dng sng: Cây bi Thân: H = 1m, bi nhiu cây nh lá phin có gai nhiu, nhn, láng , mt di có phn trng. Hoa: Hoa ra tháng 1 ­ 2 Qu: Qu , tháng 3 ,qu non phía ngoài có nhiu mc khác thm nhà màu chín màu vàng xanh, qu chín to , D = 15 cm, L = 20 cm Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre,

½ rng lá ven sui xen le Nghèo 0.3 21,5 m2/ha C lông vc, sp: 30% Le 40 % 60

l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn 166 0 Tác ng mnh 10 h 05' Ngay thác k Tuôr 651 m 0225085 - 1381106 Ven sui ­ Thác DakTuôr 250 3900 Bc xám trngpha cát/ Granít >50cm 7.0 10% 30% 0%

61

Tên loài: Ph thông : Chôm chôm rng Dân tc: Ple chr Khoa hc: Nephelium sp H: B hòn ­ Sapindaceae B: B hòn - Sapindales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Hùng ­ nh ­ Quc ­ Bo Huy ­ Quyt 18 - 19/03/2007 Ma Sa ­ Ma Thiu ­ Y Le ­ Y Huynh k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: Qu, g Tháng 6 - 9 n và bán ít, bán 2000 ­ 7000/kg phc v cho i sng. a dng sinh hc, mt s h có a v trng vn nhà thành công. Dng sng: Cây g Thân: D = 16 -30cm; H = 10 -12m V: V màu xám, b dày v 6mm Lá: Lá kép lông chim 1 ln chn, có 2 ­ 3 cp lá chét, lá rng 3 ­ 5cm; dài 7 ­ 15cm, gân lá hình lông chim. Hoa: Hoa màu , ra hoa tháng 1 ­ 2. Qu: Ging chôm nhà, chua hn chôm chôm nhà Tng i d gp:x Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...)

Thng xanh

62

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Non, sau nng ry, nghèo 0.6 ­ 0.7 14 ­ 19.5 Mây nc:15 - 30% 0 590 - 860 m (224795 ­ 225063) ­ (1378841 ­ 1380951) Sn 90 - 320 200 - 2800 Bc Xám, xám en trên feranit >50cm 6.6 ­ 6.8 20% 10 - 20% 10 - 25%

200 ­ 300m 24 88 195 - 550 Ít b tác ông ­ sau nng ry

63

Tên loài: Ph thông : T Poilarei Dân tc: Bum Kro Khoa hc: Dioscorea poilarei H: C nâu ­ Discoreaceae B: Hành - Liliales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Hùng ­ nh ­ Quc ­ Cao Lý ­ Quyt ­ Hi 18/03/2007 Ma Thanh ­ Ma Phin ­ Y Le ­ Y Huynh k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Ly c Quanh nm Ly c p dp sut cá. Dùng sut cá, kim ngun thc phm. a dng sinh hc Dng sng: Dây leo Thân: Gc xanh en, ngn xanh nht, thân có gai tha. D = 0.2 0.7cm; L = 2 -8m Lá: Lá n mc cách dng hình dáo, mác rng, u lá nhn, gc lá hình tim, có 5 - 7 gân gc rõ; mt trên lá xanh m, mt di lá xanh nht. B rng lá: 5- 7cm, chiu dào lá: 10 ­ 16cm. Hoa: Cha thy C to 3 ­ 4cm, dài: 10 -30cm Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10)

Thng xanh trên núi cao Trung bình n giàu. 0.7 ­ 0.8 64

G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

17 - 37 Mây nc, dây leo, da di:5 - 30% 0 >800 m (224789 ­ 224924) ­ (1378205 ­ 1378737) Ven sui 90 - 260 2900 - 3100 Bc Xám en, vàng xám trên feranit >50cm 6.8 15 - 20% 0 - 5% 10%

20 ­ 70m

160 - 2500 Ít b tác ông, gn ng mòn, dân thnh thong i ly LSNG, ngi H'Mông i sn.

65

Tên loài: Ph thông : S rng Dân tc: Plng Prê Khoa hc: Michelia sp H: Ngc lan ­ Magnoliaceae B: Ngc lan - Magnoliales Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái: Dng sng: Cây bi n g nh Thân: D = 10 ­ 30cm; H = 5 ­ 10m. Thân có màu xám trng. Lá: Lá n mc cách, có lá kèm bao chi sm rng li vt so, lá hình xoan, lá láng, gân lá ni rõ có 9 ­ 12 ôi hình long chim, mi lá nhn, góc lá hình nêm. R = 7 ­ 15cm; L = 15 ­ 30cm. Hoa: Cha thy Qu: Cha thy Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, Thng xanh trên núi cao Trung bình n giàu. 0.7 ­ 0.8 22 ­ 36.5 Mây nc, sp:10 - 40% 0 66 Hùng ­ nh ­ Quc ­ Cao Lý ­ Quyt ­ Hi 18/03/2007 Ma Thanh ­ Ma Phin ­ Y Le ­ Y Huynh k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Ly lá n, làm gia v Quanh nm Ly lá kho cá, tht hoc giã vi mui n. Bán ti xã: 1000 /bó Dùng sut cá, kim ngun thc phm. a t rng em v trng vn nhà Tng i d gp: Rt him:

l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn Ít b tác ông, gn ng mòn, dân thnh thong i ly LSNG, ngi H'Mông i sn. 40 - 3620 20 ­ 70m 800 - 900 m (224710 ­ 224766) ­ (1378569 ­ 1378576) Ven sui 00 - 220 2200 - 2700 Bc Xám vàng trên feranit >50cm 6.8 ­ 7.0 15 - 20% 0 - 5% 5 -10%

67

Tên loài: Ph thông : Nm mèo Dân tc: Rst Than Thar Khoa hc: Auricularia auriculajudae H: Nm - Auriculaiaceae B:

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly:( lá, hoa, qu, r, v, thân, ...) Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Hùng ­ nh ­ Quc ­ Bo Huy ­ Triu 18/03/2007 Ma Sa ­ Ma Thiu ­ Y Le ­ Y Huynh k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Nm Mùa ma (tháng 6 ­ tháng 3 nm sau) n. Bán ti xã: 25000 /bó Ch yu dùng n, nu còn tha thì mi bán Bo tn a dng sinh hc Hình dng nh nm nhà. Mc trên các cây g mc Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin

Thng xanh trên núi cao Rng nguyên sinh ít b tác ng 0.8 22 ­ 45 Mây nc, dng x:10 - 20% 0 774 - 876 m 68

Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

(224718 ­ 225280) ­ (1377854 ­ 1379006) Ven sui 00 - 180 00 - 3300 Bc Xám vàng, xám en trên feranit 0cm 6.3 20 - 70%, tri ang ma 0 - 5% 0 - 30%

0 ­ 50m 23 85%, tri ang ma 260 - 757 Ít b tác ng.

69

Tên loài: Ph thông : Tiêu Rng Dân tc : Plei Lilu Khoa hc : Piper sp H: H tiêu ­ Piperaceae B: H tiêu - Piperales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Võ Hùng ­ c nh - Cao Lý - Quc ­ Triu ­ Quyt ­ Hi 18 - 19/03/2007 Ma Thanh ­ Ma Phin ­ Y Le ­ Y Huynh ­ Ma Sa ­ Ma Thiu k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Ly qu n Tháng 1 - 6 Làm gia v Ly n không bán Không Dng sng: Dây leo khác tiêu nhà. Thân: H = 5 ­ 6 m, D0= 4 ­ 8 mm V: V dày gc xanh en, trên màu xanh Lá: Lá n, hình tim, mc cách, 5 gân gc, rng = 6 - 10cm, dài = 10 ­ 15cm Hoa: Hoa màu trng n khong tháng 8 ­ 11 Qu: Qu màu xanh khi chín chuyn sang , qu tròn nh hn tiêu nhà Tng i d gp: Rt him:

70

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Rng thng xanh Non - giàu

0.6 - 0.8 15 ­ 30 Da rng, c lông vt,... 10 - 30% 0% >900 (224795 ­ 225157) ­ (1377964 ­ 1380951) Ven sui ­ nh 10 - 200 20 - 3100 bc Feralit, xám en >30cm 6.6 ­ 6.8 10 ­ 20% 0 - 10% 5 ­ 10% 50 - 300 m 260C 150 - 950 Ít tác ng, không cháy rng Dân i ly LSNG, bt cá

71

Tên loài: Ph thông : a a Dân tc : Chi a a Khoa hc : Harrisonia perforata H: Thanh tht - Simaroubaceae B: Cam - Rutales

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im : Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy - Cao Lý ­ Quc ­ Hi 19/03/2007 Ma Sa - Ma Guan ­ Ma Thiu k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Lá và r Quanh nm Cha au bng Cây ít giá tr Tng i d gp: Rt him:

Còn nhiu, cn s dng hp lý Dng sng: Cây bi, thân có gai nhiu Thân: D0 = 1 ­ 3 cm, H= 2 - 2.5m V: V xám trng Lá: Lá kép lông chim 1 ln l, 7 lá chét, có cánh Hoa: Hoa màu tía, ra hoa tháng 1 - 2 Qu: Qu xanh 3 cnh to bng ngón tay, ra qu tháng 8

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...)

Le tre, Le tre + cây tái sinh

72

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Sau nng ry 0 0 Sp < 10% Le 80 - 90% >480 (0225354 ­ 225448) ­ (1381644­ 1381689) Bng, ven sui 00 00 bc Xám trng pha cát, xám en <30cm 6.8 10 - 15% 20 - 50% 0 - 10% 100 m 29.70C 66% Toàn sáng Nng ry c, gn ng i Cây di mc là ph bin

73

Tên loài: Ph thông : Ring Rng Dân tc : Cha Yông Khoa hc : Alpinia conchigera H: Gng ­ Zingiberaceae B: Gng - Zingiberaceae

Tên ngi iu tra : Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im: Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh. phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng): Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Cao Lý ­ Quyt - Quc ­ Triu ­ Hi 19/03/2007 Ma Thanh ­ Y Le ­ Y Huynh ­ Ma Sa ­ Ma Thiu k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: C Quanh nm Làm gia v, bán Bán 500 - 1000/kg ti xã Trng vn và ry Dng sng: Thân tho Thân: D0= 6 ­ 8 mm. Thân có màu xanh bóng Lá: Lá n, gân chính ni rõ, rng = 5 ­ 8cm, dài = 20 ­ 25cm Hoa: Hoa màu trng nhy vàng, ra hoa tháng 7 ­ 8 Qu: Qu màu xanh khi chín có v ngt Tng i d gp: x Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10)

Thng xanh, Le tre Ven sui Nghèo ­ non 0 ­ 0.5 74

G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

13 ­ 18 Lùm bi, c 30 - 50% Le 50 - 70% 480 - 560 (0225157 ­ 225154) ­ (1381396 ­ 1381746) Sn 18 - 220 10 - 3500 bc Feralit, nâu en >30cm 6.2 ­ 6.8 >20% 0 - 20% 0 ­ 40% 200 - 500 m 270C 72% 800 ­ 1500 Sau nng ry

75

Tên loà ài: Ph thô : Gió b ông u Dân tc : Chi Bth c Khoa h : Aquilar crassana c ria a Pierre ex e H: Tr ­ Thyme m elaeaceae B: Tr - Thymel m laeales

Tên ng iu tra i a: Ngày i tra: iu Tên ng dân tha gia: i am a im Vùng rng, thôn, xã m: ã, huyn, tnh. phong phú: (ph hng vn) B phn ly: n Mùa ly (tháng) y Công dng Ý ngha giá tr tron i sng a, ng g cng và th mi ng ng Yêu cu bo tn và phát trin u à Mô t h hình thái:

Bo Huy ­ Cao Lý ­ Quyt - Quc ­ T t Triu ­ Hi ­ Hùng ­ nh 18/03/2007 Ma T Thanh ­ Y L ­ Y Huyn ­ Ma Sa ­ Ma Thiu ­ Ma Phin . Le nh u n k Tuôr - C Pui - Krông Bông - Lk g k D g gp: Khó gp: Tng i d gp: x Rt him:

Trm ly tia e trong lõi g m, en g Quanh nm Bán Bán 70 triu ng/kg Dân thích trng cây to trm bán. Dng sng: Câ g g ây Thân D = 40 ­ 80cm, H = 15 ­ 20m. n: V: V cây non có màu tr xám, g có rêu. B dày v: 1mm. V ng c B Lá: L n mc cách ch c mt gân c Lá c có chính, lá hình xoan m nhn, i rng = 4.5 - 6cm dài = 15 -20cm m, Hoa: Cha thy y Hoa: Cha thy y

Mô t s sinh thái: - Sinh c cnh (Rng thng xa anh, na rn lá, g + le tre, le tre, ng trng c lá kim, ... , ...) Trng t thái rng ( trng, c t cây bi, non nghèo, trung bình, giàu) n,

Th xanh tr núi cao. ng rên . Rng nguyên sinh

76

tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

0.7 ­ 0.8 25 ­ 35.5 Mây nc, láu tuyn, da rng: 5 ­ 30% 0 800 - 950 (224626 ­ 225063) ­ (1377956 ­ 1378841) Ven sui n nh dông 5 - 320 280 - 3100 bc Xám en, xám vàng trên feranit >50cm 6.8 ­ 7.0 5 ­ 20% 5 ­ 20% 0 ­ 25% 20 - 500 m 240C 82% 910 - 1950 0 Ít b tác ng, gn ng mòn lên dân i ly các loi LSNG, ngi H'Mông i sn bt.

77

Tên loài: Ph thông : Thu hi ng núi ­ Lá lc lc Dân tc : Tào Pí Khoa hc : Begonia sp H: Thu hi ng ­ Begoniaceae. B: Thu hi ng ­ Begoniales.

Tên ngi iu tra: Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im: Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh. phong phú: (phng vn) B phn ly: Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Cao Lý ­ Quyt ­ Triu ­ Hi. 18/03/2007 Ma Thanh ­ Ma Sa ­ Ma Thiu ­ Ma Phin. k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: C cây, b r Quanh nm Làm rau, nu canh cá, d thì bán Dân i rng hái lá làm rau, b sung vào ngun thc phm, nu d thi mang ra ch bán. Bo tn a dng sinh hc Dng sng: Cây thân tho, mng nc. Thân: Thân phân nhiu nhánh, màu tía thm. D = 2mm, H = 130mm. V: V mng. Lá: Lá n: mt trên màu xanh thm không có nhng m trng c, mt di tía, mng nc, gân lông chim hình tim lch. lá và thân có v chua, rng = 3 - 5cm, dài = 5 - 11cm Hoa: Cha thy Qu: Cha thy Tng i d gp: x Rt him:

78

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Thng xanh trên núi cao. Rng nguyên sinh, cây mc ven sui 0.6 ­ 0.8 30 - 45 Mây, dng x: 10 - 20% 0 876 - 896 (224718 ­ 224861) ­ (1377854 ­ 1378078) Ven sui 10 - 220 3200 bc Xám en, xám vàng trên feranit, cây mc trên khe á ven sui 6.3 ­ 6.7 20 ­ 70%, tri ang ma 0 - 5% 30 - 90% Ven sui 230C 83% 260 - 6770 0 Ít b tác ng.

79

Tên loài: Ph thông : Chàm nhum Dân tc : Hla Trum Khoa hc : Strobilanthes sp H: Ôrô ­ Acanthaceae B: Hoa mõm chó ­ Scrophulariales.

Tên ngi iu tra: Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im: Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh. phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Bo Huy ­ Cao Lý ­ Quyt ­ Triu ­ Hi. 18/03/2007 Ma Thanh ­ Ma Sa ­ Ma Thiu ­ Ma Phin. k Tuôr - C Pui - Krông Bông - k Lk D gp: x Khó gp: Ly lá Quanh nm Vò lá ngâm, nu sôi ly nc nhum vi có màu xanh Dùng làm dt truyn thng, hin vn dùng. Bán ti a phng: 1000/bó Bo tn a dng sinh hc và bo tn ngh truyn thng. Dng sng: Cây thân bi. Thân: D = 3 ­ 33.5mm, H = 25 ­ 150cm. V: V mng. Lá: Lá n mc vòng, gân lá hình lông chim, mép lá có rng ca, gân lá ni rõ, mt di lá màu nht. rng = 5 - 7cm, dài = 10 20cm Hoa: Màu Qu: Qu màu xanh, hình tròn khi chín qu . Tng i d gp: Rt him:

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...)

Thng xanh trên núi cao.

80

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Rng nguyên sinh, ít b tác ng 0.7 ­ 0.8 32.5 - 45 Mây, dng x, môn rng: 10 - 20% 0 876 - 900 (224718 ­ 225082) ­ (1377854 ­ 1377898) Ven sui 0 - 120 3200 bc Xám en, xám vàng trên feranit, cây mc trên khe á ven sui 6.3 ­ 6.5 20 ­ 70%, tri ang ma 5 - 40% 30 - 80% Ven sui 230C 83%, tri ang ma 260 - 290 0 Ít b tác ng.

81

Tên loà ài: Ph thô : Lan lá gm ­ Lan á 1 ông á n Dân tc : Ko L c Khoa h : Ludisia discolor (K ­ c a Ker Gawl) H: Lan ­ Orchidaceae n B: Lan ­ Orchidales n Tên ng iu tra i a: Ngày i tra: iu Tên ng dân tha gia: i am a im Vùng rng, thôn, xã m: ã, huyn, tnh. phong phú: (ph hng vn) B phn ly n Mùa ly (tháng) y Công dng Ý ngha giá tr tron i sng cng a, ng g ng và thng m à mi Yêu cu bo tn và phát trin u à Mô t h hình thái: c Lan lá gm mc trên vách á. Thân r bò dài, phân t, sa thng au ng, ti các t có r b c bám, cao 20 0-25cm, m nh, mm. Lá bu dc, gc lá gn tròn, thuô nhn á n ôn nh, cung lá thuôn g dà thành b gc. Phin lá rt p, màu nhung nâu en n rõ 3- 5 ài n g ni gâ gc hình cung cùn các gân mnh mn li màu . Mt ân h ng ng u d lá màu nâu khô rõ gân c i ông chính. Theo "Phong La VN"- Tr Hp Loà này cm hoa mc an n ài lê gia cây có lông d ên y, dày. Hoa th ha màu tr rng, cánh môi màu và hình ch T, gc có túi nh. àng h ó Cây m rng rã t Bc (S mc ãi Sapa, Tam o, Ba Vì) qua min Trung ( m (Qung Nam à Nng Nha Tran Phan Ra m, g, ng, ang) lên Tây Nguyên (Lâm ng ak Lak) n Nam B (ng Na Vng g, B ai, o) Lan, Mianm Trung Quc, ma, Tàu, Côn o và phân b Thái L Malaysia, Ind M donesia.(Ph hong lan VN Trn Hp Np) Bo Huy ­ H Hng ­ Hùng- Triu - Quc ­Tin ­ Vinh ­ Trng n T 07/2006 0 Y lú ­ Y dô ­ ­Ma nhm ­ Ma lieu ­ Ma ben Hng nm ­ Yang mao - Krông Bô - k Lk ông D D gp: Khó K gp: C C cây Quanh nm Q Bán làm thu 35000/k dùng n c, kg, Dùng n, bán. D Bo tn a d dng sinh h c. Tng d gp: x i Rt him m:

82

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Thng xanh trên núi cao, g xen le tre, le tre. Rng nghèo n trung bình 0.4 ­ 0.9 14 ­ 26.5 C le, mây 5 -10% Le, l ô 20-60% >400 (234000 ­ 238000) ­ (1367000 ­ 1371000) Ven sui, sn. 10 - 420 600 ­ 3300bc Xám en, xám vàng trên feranit, cây mc trên á. Mc trên lp thm mc trên á.

không 30 - 90% <300

150 ­ 3740 0 Ít b tác ng. Trc ây Lan lá gm còn nhiu nhng bây gi do khai thác mnh, nên loài này ngày càng him.

83

Tên loài: Ph thông : Lan á 2 Dân tc : Ko L Khoa hc : Ludisia sp H: Lan ­ Orchidaceae B: Lan ­ Orchidales

Tên ngi iu tra: Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im: Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh. phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái:

Quc 07/2006 Y lú ­ Ma nhm Hng nm ­ Yang mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: C cây Quanh nm Bán làm thuc, 35000/kg, dùng n Dùng n, bán. Bo tn a dng sinh hc. Tng i d gp: Rt him:x

Lan t mc trên dây leo. Thân r bò dài, phân t, sau thng ng, ti các t có r bám, cao 20-25cm, mnh, mm. Lá bu dc, gc lá gn tròn, thuôn nhn nh, cung lá thuôn dài thành b gc. Phin lá rt p, màu nhung nâu en ni rõ 3- 5 gân gc hình cung cùng các gân mnh mng li màu . Mt di lá màu nâu không rõ gân chính.

Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10)

Thng xanh non 0.8 84

G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

19.5 0 0 700 236930 - 1370438 Ven sui 370 2800bc Xám vàng trên feranit, cây mc trên dây leo. Mc trên dây leo. Không o Không o 0 40% Sát sui Không o Không o 251 0 Ít b tác ng. Trc ây Lan á còn nhiu nhng bây gi do khai thác mnh, nên loài này ngày càng him.

85

Tên loài: Ph thông : Lan sa trng ­ Lan t lá tròn. Dân tc : Mnga Ln Khoa hc : Anoetochilus lylei Rolfe ex Downie H: Lan ­ Orchidaceae B: Lan ­ Orchidales Tên ngi iu tra: Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im: Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh. phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái: Lan sa trng, thân bò dài, ung cong nh, mc cao khong 20cm, mng nc, có t do lá rng. Lá hình trái xoan, dài 3-5cm, màu nâu tía ni rõ các gân màu hng hay trng. Cung lá có b. Cm hoa nh, dài n 20cm, có nhiu hoa. Hoa có cánh màu trng pha nâu nht nh. Cánh môi màu trng, nh m rng chia 2 thu hình tam giác rng. Hoa n vào mùa thu: tháng 9-10. Cây mc ch yu các tnh min trung: Qung Tr, Tha Thiên, Qung nam, à Nng và vùng núi Nam Trung b: Lâm ng. Ngoài ra loài có phân b Thái Lan Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Thng xanh trên núi cao. Bo Huy ­ Hng ­ Hùng- Triu - Quc ­Tin ­ Vinh ­ Trng 07/2006 Y lú ­ Y dô ­Ma nhm ­ Ma lieu ­ Ma ben Hng nm ­ Yang mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: C cây Quanh nm Bán làm thuc, 100.000/kg, Dùng bán. Bo tn a dng sinh hc. Tng i d gp: Rt him: x

86

Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn

Rng trung bình n giàu. 0.6 ­ 0.9 24 ­ 36.5 Dng x, mây 5-20% 0 >900 (232000 ­ 239000) ­ (1367000 ­ 1371000) nh, sn. 10 - 300 250 ­ 2700bc Nâu vàng, xám en trên feralit >10cm 6.1 ­ 6.7 >10%

0 - 20% >1000

77 - 2860 0 Ít b tác ng. Trc ây Lan sa trng còn nhiu nhng bây gi do khai thác mnh, nên loài này ngày càng him.

87

Tên loài: Ph thông: Lan thài lài ­ Lan t lá dài. Dân tc : Mnga Ln Khoa hc : Erythrodes blumei (Lindl) H: Lan ­ Orchidaceae B: Lan ­ Orchidales Tên ngi iu tra: Ngày iu tra: Tên ngi dân tham gia: a im: Vùng rng, thôn, xã, huyn, tnh. phong phú: (phng vn) B phn ly Mùa ly (tháng) Công dng Ý ngha, giá tr trong i sng cng ng và thng mi Yêu cu bo tn và phát trin Mô t hình thái: Lan thài lài, thân cao 30-60cm. Lá mc sát gc, dng trái xoan, nhn nh, tròn gc, dài 2-7cm, rng 1,5-2,5cm, lch, cun dài 22,5cm, có b. Cm hoa nh, mnh, dài 6-10cm, có lông mm. Hoa nh, màu trng xp dày c. Cánh môi có hng lõm, ca dài. Cây mc Yên Bái, Tuyên Quang (Bc Cn), Vnh Phú (Tam o), Ninh Bình (Cúc Phng), và phân b Srilanca, Mianma, Thái lan, n , Trung Quc. Mô t sinh thái: - Sinh cnh (Rng thng xanh, na rng lá, g + le tre, le tre, trng c, lá kim, ...) Trng thái rng ( t trng, cây bi, non, nghèo, trung bình, giàu) tàn che (1/10) G (Biterlich) (m2/ha) Tên loài thc bì chính, % che ph Tên loài và % che ph ca le tre, Thng xanh trên núi cao. Rng trung bình n giàu. 0.6 ­ 0.9 24 ­ 36.5 Dng x, mây 5-20% 0 88 Bo Huy ­ Hng ­ Hùng- Triu - Quc ­Tin ­ Vinh ­ Trng 07/2006 Y lú ­ Y dô ­Ma nhm ­ Ma lieu ­ Ma ben Hng nm ­ Yang mao - Krông Bông - k Lk D gp: Khó gp: C cây Quanh nm Bán làm thuc, 100.000/kg, Dùng bán. Bo tn a dng sinh hc. Tng i d gp: Rt him: x

l ô cao so vi mt bin Ta UTM (X-Y) V trí a hình (Bng, ven sui, chân, sn, nh) dc (o bng Sunto) Hng phi () Loi t, màu sc t dày tng t (cm) pH t m t % kt von % á ni Lng ma (mm/nm) C ly n ngun nc, sông sui t không khí m không khí Lux Tc gió Nhân tác (khai thác chn, trng, nng ry, cháy rng....) Vn khác cn c ghi nhn 330 - 3000 0 Ít b tác ng. Trc ây Lan thài lài còn nhiu nhng bây gi do khai thác mnh, nên loài này ngày càng him. >1000 0 - 20% >900 (238000 ­ 239000) ­ (1370000 ­ 1371000) nh, sn. 10 - 300 1900 ­ 2600bc Nâu vàng trên feralit >10cm 5.8 ­ 6.4 >10%

89

Information

Microsoft Word - Sinh thai hinh thai cac loai LSNG quan trong

89 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

240064