Read HDSD_BHXHSoft.pdf text version

CÔNG TY TNHH SX TM DV N.E.T a ch : 103 Nguyn Trng Tuyn, Phng 15, Qun Phú Nhun, TP.HCM in thoi : 1900 561 581 (toàn quc) Email : [email protected] - Website: www.netserver.vn

HNG DN S DNG

Phiên bn: 1.10 (Ngày cp nht: 06/07/2010)

Phn mm BHXH (BHXH Soft)

MC LC

1 2 Xác nhn s dng chng trình ...............................................................................................................3 Gii thiu tng quát phn mm ................................................................................................................4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Phm vi s dng ca phn mm..........................................................................................................4 Các tin ích h tr...............................................................................................................................4 Hng dn cài t các phn mm tin ích..........................................................................................4 Cách thc t chc th mc và tp tin..................................................................................................4 Quy nh ngày gi h thng ................................................................................................................5

Các thông tin thay i so vi phiên bn 1.00 ...........................................................................................5 3.1 3.2 Phn thêm............................................................................................................................................5 Phn chnh sa....................................................................................................................................5

4

Các chc nng chính ca chng trình ...................................................................................................6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Nhánh H thng ..................................................................................................................................6 Nhánh lp báo cáo theo mu...............................................................................................................6 Nhánh Xem danh sách lao ng..........................................................................................................6 Nhánh In báo cáo ................................................................................................................................6 Nhánh Cp nht thông tin h s gc...................................................................................................6 Nhánh Cp nht phiên bn mi...........................................................................................................6 Nhánh Tr giúp ...................................................................................................................................6

5

Chi tit các chc nng................................................................................................................................6 5.1 Nhánh h thng ...................................................................................................................................6 5.1.1 Menu Thông tin n v ...................................................................................................................6 5.1.2 Menu Danh mc ni KCB ban u.................................................................................................8 5.2 Nhánh Lp báo cáo theo mu..............................................................................................................8 5.2.1 Chc nng TNG LAO NG (Mu 01a ­TBH và Mu 03a ­ TBH):........................................9 5.2.2 Chc nng GIM LAO NG (Mu 03a ­ TBH): .....................................................................10 5.2.3 Chc nng LNG, CHC DANH CÔNG VIC (Mu 03a ­ TBH):.......................................11 5.2.4 Chc nng BO HIM THT NGHIP (Mu 03a ­ TBH)........................................................12 5.2.5 Chc nng TRUY TNG BHYT CP TH GIA HN (Mu 03a-TBH) .............................14 5.2.6 Chc nng NHÂN THÂN (Mu 03B ­ TBH) ..............................................................................15 5.2.7 Chc nng GIA HN TH - THAY I NI K KCB (Mu 03b ­ TBH) ..............................17 5.3 Nhánh xem Danh sách lao ng: ......................................................................................................18 5.4 Nhánh In báo cáo:.............................................................................................................................19 5.4.1 Menu Báo cáo Tng/gim lao ng (Mu 01a-TBH, 01-TBH, 03a-TBH, bng kê 103). ............19 5.4.2 Menu Báo cáo iu chnh nhân thân (Mu 03b-TBH, bng kê 302): ..........................................20 5.4.3 Menu Báo cáo Gia hn th BHYT, iu chnh ni KCB (Mu 03b-TBH, bng kê 401) .............20 5.5 Nhánh cp nht thông tin h s gc: ................................................................................................20 5.5.1 Menu Cp nht thông tin s s BHXH, th BHYT: .....................................................................20 5.5.2 Menu Cp nht thông tin nhân thân:.............................................................................................21 5.6 5.7 Nhánh Cp nht phiên bn mi.........................................................................................................22 Nhánh Tr giúp .................................................................................................................................22

6

Thông tin h tr .......................................................................................................................................22

Hng dn s dng

2/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft) 1 Xác nhn s dng chng trình · Sau khi cài t chng trình, trong ln s dng u tiên, s xut hin 1 thông báo xác nhn s dng chng trình:

·

có mã xác nhn này, khách hàng son tin nhn SMS, theo úng cu trúc: bhxh mã_n_v và gi v s 4781. Lu ý: không phân bit ch hoa, thng - Ví d: Son tin BHXH TN1571, gi n 4781 (TN1571 là mã n v, hin nay h thng ch h tr mng MobiFone và VinaPhone)

·

Sau khi in thông tin mã xác nhn vào: - Nu mã xác nhn không hp l, các chc nng chính ca chng trình s không c hin sáng (các menu s b m):

- Nu mã xác nhn úng màn hình chính ca chng trình nh sau:

Hng dn s dng

3/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft) 2 2.1 Gii thiu tng quát phn mm Phm vi s dng ca phn mm · Dành cho doanh nghip có tham gia BHXH và thng xuyên phi x lý các nghip v liên quan · Dành cho doanh nghip trên toàn quc Các tin ích h tr · Máy tính cn cài t NetFramework2.0, ReportViewer, CrystalReports (trong khi cài t chng trình, nu máy cha c cài t các tool này, thì chng trình s t ng cài t). · Máy tính cn cài t phn mm Microsoft Office Excel 2003. · Máy có th phi cài t thêm O2003PIA .MSI nu trong quá trình thc hin to tp tin xy ra li. Thc hin cài t O2003PIA .MSI: · T th mc BHXHSoft\O2003PIA\ Chn tp tin O2003PIA .MSI, click chut phi -> chn Install, xut hin màn hình sau:

2.2

· 2.3

Vic cài t s c hoàn tt sau ít phút.

Hng dn cài t các phn mm tin ích · Vui lòng xem thêm tài liu http://soft.bhxh.vn/default.aspx?n=guide

"Hng

dn

cài

t"

ti

2.4

Cách thc t chc th mc và tp tin · Các th mc cn thit ( lu các tp tin d liu) c to t ng khi chng trình bt u c s dng. s dng c các chc nng iu chnh lao ng gim (Menu lao ng gim), iu chnh lng - chc danh công vic (Menu iu chnh lng, chc danh công vic), b sung BH tht nghip (Menu B sung BH tht nghip), doanh nhip cn phi có : · Tp tin excel v danh sách lao ng ca doanh nghip ang tham gia BHXHYT (cu trúc tp tin phi theo úng mu ca BHXH). · Tên tp tin phi c t úng theo quy c: Madonvi.xls (trong ó Madonvi là thông tin mã n v ca doanh nghip). · Tp tin phi c t trong th mc BHXH_FileGoc ca chng trình. · Tp tin d liu gc phi s dng font ch Arial (bng mã Unicode). Nu tp tin d liu có font ch không úng yêu cu, ví d: vn.Arial (Bng mã ABC), VNI-Times (VNI Windows), ngi dùng cn phi chuyn i font ch ca tp tin v úng font ch theo quy nh ca chng trình.

Hng dn s dng

4/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft) 2.5 Quy nh ngày gi h thng · s dng chng trình và m bo d liu hp l, ngày gi h thng ca máy tính phi hin th theo nh dng chun: tháng/ngày/nm. C th, khi m chng trình lên, mà xut hin thông báo (hình sau), thì ngi s dng cn phi chnh sa li ngày gi h thng ca máy tính.

·

Lu ý: Vic kim tra ngày gi h thng có theo úng nh dng quy nh ca chng trình(tháng/ngày/nm) cn thc hin ngay khi bt u s dng chng trình ln u tiên.

3 3.1

Các thông tin thay i so vi phiên bn 1.00 Phn thêm · Chc nng cp nht thông tin s s BHXH/ th BHYT (Nhánh Cp nht thông tin h s gc). · Chc nng cp nht thông tin nhân thân (Nhánh Cp nht thông tin h s gc). · Chc nng B sung BHYT (Mu 03a-TBH) (nút chc nng Truy tng BHYT gia hn th ca màn hình Lp báo cáo). · Chc nng iu chnh thông tin nhân than (Mu 03b-TBH) (nút chc nng Nhân thân ca màn hình Lp báo cáo). · Chc nng gia hn th BHYT, iu chnh ni KCB (Mu 03b-TBH) (nút chc nng Gia hn th ca màn hình Lp báo cáo). Phn chnh sa · Chc nng cp nht file d liu gc BHXH c a vào chc nng ca màn hình Thông tin công ty. · Nhánh menu iu chnh i thành Nhánh menu Lp báo cáo. Các chc nng tng ng vi các nhánh menu con (thuc nhánh menu iu chnh) nh: Lao ng tng (Mu 01a-TBH và mu 03a-TBH) Lao ng gim (Mu 03a-TBH) iu chnh lng, chc danh công vic (Mu 03a-TBH) B sung BH tht nghip (Mu 03a-TBH) iu chnh nhân thân (Mu 03b-TBH) c thay bng các nút chc nng trên màn hình Lp báo cáo. · Màn hình In báo cáo c tách thành 3 màn hình In báo cáo theo tng chc nng riêng bit: Màn hình in báo cáo danh sách tng/ gim lao ng. Màn hình in báo cáo danh sách iu chnh nhân thân. Màn hình in báo cáo danh sách gia hn th BHYT, iu chnh ni KCB ban u. Thêm chc nng in bng kê 103, 302, 401.

3.2

Hng dn s dng

5/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft) 4 4.1

Các chc nng chính ca chng trình

Nhánh H thng Bao gm các menu: · Thông tin n v · Danh mc ni KCB ban u Nhánh lp báo cáo theo mu Nhánh Xem danh sách lao ng

4.2 4.3 4.4

Nhánh In báo cáo

Bao gm các menu: · Báo cáo Tng/gim lao ng (Mu 01a-TBH, 01-TBH, 03a-TBH, bng kê 103). · Báo cáo iu chnh nhân thân (Mu 03b-TBH, bng kê 302). · Báo cáo Gia hn th BHYT, iu chnh ni KCB (Mu 03b-TBH, bng kê 401).

4.5

Nhánh Cp nht thông tin h s gc Bao gm các menu: · Cp nht thông tin s s BHXH, th BHYT. · Cp nht thông tin nhân thân. Nhánh Cp nht phiên bn mi Nhánh Tr giúp Chi tit các chc nng Nhánh h thng Menu Thông tin n v ·

Thc hin ng dn: H thng/ Thông tin n v xut hin màn hình sau:

4.6 4.7 5 5.1

5.1.1

Hng dn s dng

6/22

· · · ·

· ·

· · ·

Phn mm BHXH (BHXH Soft) La chn n v bt u tham gia BHXH: dùng cho n v bt u tham gia BHXH, lúc này, n v không cn b sung tp tin d liu gc ca BHXH. La chn n v ang tham gia BHXH: dùng cho n v ã và ang tham gia BHXH. Nút B sung file d liu gc s hin sáng i vi la chn n v ang tham gia BHXH, n v b sung file d liu gc ca BHXH. FILE D LIU GC BHXH: ây là file d liu gc do c quan BHXH cp.(Vì vy, mun s dng chng trình này i vi các n v ang tham gia BHXH, cn liên lc vi c quan BHXH ch qun ca mình, yêu cu c cp file d liu gc này). Thông tin v qu lng, s lao ng ca n v s t ng cp nht ch i vi ln b sung file d liu gc BHXH ln u tiên sau khi cài t chng trình. Doanh nghip cn b sung thông tin n v. Các thông tin có du (*) là bt buc nhp, ây là nhng thông tin cn thit, phc v cho vic doanh nghip to file theo các biu mu 01a-TBH, 01-TBH, 03a-TBH, 03b-TBH ca BHXH. Thông tin v n v ch cn thit lp 1 ln khi s dng chng trình ln u tiên. Khi có nhu cu thay i thông tin, doanh nghip cng có th iu chnh li, tuy nhiên thông tin qu lng ch c phép iu chnh i vi ln u tiên s dng chng trình. Nhn nút Cp nht cp nht li thông tin n v.

Màn hình Thông tin n v sau khi cp nht.

Hng dn s dng

7/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft) 5.1.2 Menu Danh mc ni KCB ban u · Thc hin ng dn: H thng/ Danh mc ni KCB ban u :

· ·

Hin th danh sách ni ng ký KCB ban u theo thông tin ca tnh/thành ph c chn. Nút chc nng Cp nht danh mc ni ng ký KCB ban u cho phép cp nht li danh sách ni khám cha bnh ban u t 1 tp tin danh sách bnh vin có sn. Tp tin này phi có cu trúc úng theo quy nh ca chng trình (c hng dn c th khi thc hin chc nng cp nht này).

5.2

Nhánh Lp báo cáo theo mu Thc hin lp báo cáo theo tng chc nng:

Thao tác: · · Chn thi gian mun lp báo cáo. Chn t báo cáo (i vi tháng báo cáo ã có t báo cáo c lp trc ó).

·

Nhn chn chc nng mun lp báo cáo, bao gm các chc nng: 8/22

Hng dn s dng

Phn mm BHXH (BHXH Soft) TNG LAO NG GIM LAO NG LNG, CHC DANH CÔNG VIC BO HIM THT NGHIP NHÂN THÂN GIA HN TH - THAY I NI K KCB. Vi tng chc nng c nhn chn, s hin th các màn hình nhp liu tng ng vi chc nng ó. 5.2.1 Chc nng TNG LAO NG (Mu 01a ­TBH và Mu 03a ­ TBH): Hin th màn hình iu chnh lao ng tng:

· · · ·

S dng khi doanh nghip có lao ng mi tham gia BHXH, hoc lao ng tham gia li BHXH. Sau khi in thông tin ca ngi lao ng mi tham gia BHXH, nhn nút Thêm a thông tin vào li danh sách lao ng Nút Tng li t danh sách tm ngh cho phép thc hin vic chn lao ng s tham gia li BHXH t danh sách lao ng tm ngh. Nút Lu file cho phép thc hin to file theo mu 01a- TBH, ng thi to luôn file 03a ­ TBH (phn lao ng tng) vi danh sách lao ng tng là toàn b danh sách lao ng ang hin th trên li. Nu vic to file thành công, s xut hin thông báo sau:

· ·

Nút Xóa dòng trên li: cho phép xóa 1 dòng d liu c chn trên li. Nút Xem Ds tng lao ng cho phép ngi dùng xem danh sách lao ng tng ca n v. 9/22

Hng dn s dng

·

Phn mm BHXH (BHXH Soft) Nút Xóa File: cho phép xóa file d liu 03a-TBH, 01a-TBH (nu có). Khi xác nhn ng ý xóa file, mi d liu liên quan ti file 03a-TBH ca t báo cáo ang c chn u b xóa ht.(bao gm các danh sách iu chnh tng, gim, thay i lng .... ca t báo cáo ang c chn (ã c lp trc ó ­ nu có)).

5.2.2

Chc nng GIM LAO NG (Mu 03a ­ TBH): · Hin th màn hình iu chnh lao ng gim:

·

Nhn nút Tìm hin th danh sách lao ng ca doanh nghip ang tham gia BHXHYT, khi ó danh sách lao ng ca doanh nghip ang tham gia BHXHYT (nu có) s c hin th trên li (bên trái). · Có th gii hn danh sách lao ng mun hin th bng cách nhp thông tin lao ng mun tìm kim vào các iu khin nhp liu trc khi nhn nút Tìm. · Li Danh sách lao ng ã gim theo t trong tháng/nm (li bên phi phía di) hin th danh sách lao ng ã gim theo t trong tháng. Các bc thc hin gim lao ng: · Chn lao ng gim bng cách ánh du vào ct "Chn" tng ng trên li danh sách lao ng, sau ó nhn nút Gim lao ng, xut hin 1 màn hình sau:

Hng dn s dng

10/22

·

·

Phn mm BHXH (BHXH Soft) ngi s dng nhp thông tin cn thit cho vic gim lao ng ca doanh nghip. Sau khi nhn nút ng ý, nhng thông tin gim lao ng này, s c áp dng cho nhng lao ng c ánh du chn trên li Danh sách lao ng tham gia BHXH. Nhng lao ng c ánh du này s c hin th qua li Danh sách lao ng gim(li bên phi phía trên). Nhn nút Lu file lu danh sách lao ng gim này vào mu 03a ­TBH. Vic to file theo mu thành công khi có xut hin thông báo sau:

· · · · ·

Nu tt c thông tin u hp l, danh sách các lao ng gim s c lu vào tp tin 03a ­ TBH( phn lao ng gim). Vi nhng lao ng có b sung óng BHYT do không tr th, s c a tip vào phn B sung BHYT ca tp tin 03a ­ TBH này. Nút Xóa dòng trên li: cho phép xóa 1 dòng d liu c chn trên li. Nút Xem Ds lao ng gim cho phép ngi dùng xem danh sách lao ng gim ca n v. Nút Xóa File: cho phép xóa file d liu 03a-TBH, 01a-TBH (nu có). Khi xác nhn ng ý xóa file, mi d liu liên quan ti file 03a-TBH ca t báo cáo ang c chn u b xóa ht.(bao gm các danh sách iu chnh tng, gim, thay i lng .... ca t báo cáo ang c chn (ã c lp trc ó ­ nu có)).

5.2.3

Chc nng LNG, CHC DANH CÔNG VIC (Mu 03a ­ TBH): · Hin th màn hình iu chnh lng, chc danh công vic:

·

S dng khi doanh nghip có s iu chnh lng, chc danh cho ngi lao ng tham gia BHXHca doanh nghip. 11/22

Hng dn s dng

Phn mm BHXH (BHXH Soft) · Thao tác tìm và hin th thông tin lao ng ang tham gia BHXH ca doanh nghip, tng t nh thao tác tìm và hin th danh sách ca phn iu chnh lao ng gim. Các bc thc hin iu chnh: · Chn lao ng mun iu chnh bng cách ánh du vào ct "Chn" tng ng trên li danh sách lao ng, sau ó nhn nút Gim lao ng, xut hin 1 màn hình sau:

· ·

· · ·

Ngi s dng nhp thông tin cn thit cho vic iu chnh lng cho lao ng ca doanh nghip. Sau khi nhn nút ng ý, nhng thông tin iu chnh lng này, s c áp dng cho nhng lao ng c ánh du chn trên li Danh sách lao ng tham gia BHXH. Nhng lao ng c ánh du này s c hin th qua li Danh sách lao ng thay i lng, chc danh công vic (li bên phi). Nhn nút Lu File lu danh sách iu chnh lng này vào mu 03a ­ TBH. Nu tt c thông tin u hp l, danh sách các lao ng iu chnh lng s c lu vào tp tin 03a ­ TBH( phn iu chnh lng, thay i chc danh công vic.). Vic lu file c kt thúc khi xut hin thông báo:

· · 5.2.4

Nút Xóa dòng trên li: cho phép xóa 1 dòng d liu c chn trên li. Nút Xem Ds iu chnh lng cho phép ngi dùng xem danh sách lao ng iu chnh lng ca n v.

Chc nng BO HIM THT NGHIP (Mu 03a ­ TBH) · Hin th màn hình B sung bo him tht nghip:

Hng dn s dng

12/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft)

·

S dng khi doanh nghip có s b sung óng BHTN cho ngi lao ng tham gia BHXH ca doanh nghip. · Thao tác tìm và hin th thông tin lao ng ang tham gia BHXH nhng cha tham gia BHTN ca doanh nghip, tng t nh thao tác tìm và hin th ca phn iu chnh lao ng gim. Các bc thc hin b sung: · Chn lao ng mun b sung BHTN bng cách ánh du vào ct "Chn" tng ng trên li danh sách lao ng, sau ó nhn nút Thc hin b sung, xut hin 1 màn hình sau:

· ·

· ·

Ngi s dng nhp thông tin cn thit cho vic b sung óng BHTN cho lao ng ca doanh nghip. Sau khi nhn nút ng ý, nhng thông tin b sung óng BHTN này, s c áp dng cho nhng lao ng c ánh du chn trên li Danh sách lao ng tham gia BHXH. Nhng lao ng c ánh du này s c hin th qua li Danh sách lao ng tham gia BHTN (li bên phi). Nhn nút Lu file lu danh sách b sung này vào mu 03a ­ TBH Nu tt c thông tin u hp l, danh sách các lao ng cn b sung óng BHTN này s c lu vào tp tin 03a ­ TBH( phn b sung BHTN.). Và kt thúc vic to file theo mu khi xut hin thông báo sau:

Hng dn s dng

13/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft)

· · ·

Nút Xóa dòng trên li: cho phép xóa 1 dòng d liu c chn trên li. Nút Xem Ds lao ng b sung BHTN cho phép ngi dùng xem danh sách lao ng b sung BHTN ca n v. Nút Xóa File: cho phép xóa file d liu 03a-TBH, 01a-TBH (nu có). Khi xác nhn ng ý xóa file, mi d liu liên quan ti file 03a-TBH ca t báo cáo ang c chn u b xóa ht.(bao gm các danh sách iu chnh tng, gim, thay i lng .... ca t báo cáo ang c chn (ã c lp trc ó ­ nu có)).

5.2.5

Chc nng TRUY TNG BHYT CP TH GIA HN (Mu 03a-TBH) Hin th màn hình B sung Bo him y t:

·

S dng khi doanh nghip cn gia hn th BHYT (truy tng) cho các lao ng ang tm ngng tham gia BHXH( ngh thai sn, tm ngh) ca doanh nghip. · Thao tác tìm và hin th thông tin lao ng ang tham gia BHXH nhng cha tham gia BHTN ca doanh nghip, tng t nh thao tác tìm và hin th ca phn iu chnh lao ng gim. · Li Danh sách chn lao ng b sung BHYT ch hin th danh sách nhng lao ng ang tm ngh. Các bc thc hin b sung: · Chn lao ng mun b sung BHYT bng cách ánh du vào ct "Chn" tng ng trên li danh sách lao ng, sau ó nhn nút Thc hin b sung, xut hin 1 màn hình sau: Hng dn s dng 14/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft)

· ·

· ·

Ngi s dng nhp thông tin cn thit cho vic b sung óng BHYT cho lao ng ca doanh nghip. Sau khi nhn nút ng ý, nhng thông tin b sung óng BHYT này, s c áp dng cho lao ng c ánh du chn trên li Danh sách chn lao ng b sung BHYT. Lao ng c ánh du này s c hin th qua li Danh sách lao ng b sung BHYT (li bên phi). Nhn nút Lu file lu danh sách b sung này vào mu 03a ­ TBH Nu tt c thông tin u hp l, danh sách các lao ng cn b sung óng BHTN này s c lu vào tp tin 03a ­ TBH( phn b sung BHTN.). Và kt thúc vic to file theo mu khi xut hin thông báo sau:

· · ·

Nút Xóa dòng trên li: cho phép xóa 1 dòng d liu c chn trên li. Nút Xem Ds lao ng b sung BHYT cho phép ngi dùng xem danh sách lao ng b sung BHYT ca n v. Nút Xóa File: cho phép xóa file d liu 03a-TBH, 01a-TBH (nu có). Khi xác nhn ng ý xóa file, mi d liu liên quan ti file 03a-TBH ca t báo cáo ang c chn u b xóa ht.(bao gm các danh sách iu chnh tng, gim, thay i lng .... ca t báo cáo ang c chn (ã c lp trc ó ­ nu có)).

5.2.6

Chc nng NHÂN THÂN (Mu 03B ­ TBH) Hin th màn hình iu chnh nhân thân

Hng dn s dng

15/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft)

·

S dng khi doanh nghip cn iu chnh thông tin nhân thân cho ngi lao ng tham gia BHXH ca doanh nghip. · Thao tác tìm và hin th thông tin lao ng cn iu chnh nhân thân tng t nh thao tác tìm và hin th ca phn iu chnh lao ng gim. · Li Danh sách lao ng ã /chnh h s cp s BHXH, th BHYT (li bên phi phía di) hin th danh sách lao ng ã iu chnh thông tin nhân thân trong tháng. Các bc thc hin iu chnh: · Chn lao ng mun iu chnh bng cách ánh du vào ct "Chn" tng ng trên li danh sách lao ng, sau ó nhn nút Thc hin iu chnh, xut hin 1 màn hình sau:

·

Ngi s dng nhp thông tin cn thit cho vic iu chnh thông tin nhân thân cho lao ng ca doanh nghip. 16/22

Hng dn s dng

·

· · ·

Phn mm BHXH (BHXH Soft) Sau khi nhn nút ng ý, nhng thông tin iu chnh này, s c áp dng cho nhng lao ng c ánh du chn trên li Danh sách lao ng tham gia BHXH. Nhng lao ng c ánh du này s c hin th qua li Danh sách lao ng ngh iu chnh nhân thân (li phía trên, bên phi). Nhn nút Lu File lu danh sách iu chnh thông tin nhân thân này vào mu 03b ­ TBH. Nu tt c thông tin u hp l, danh sách các lao ng iu chnh nhân thân s c lu vào tp tin 03b ­ TBH. Vic lu file c kt thúc khi xut hin thông báo:

· · 5.2.7

Nút Xóa dòng trên li: cho phép xóa 1 dòng d liu trên li Danh sách lao ng ngh iu chnh nhân thân. Nút Xóa File: cho phép xóa file d liu 03b-TBH(iu chnh nhân thân) ca tháng lp báo cáo.

Chc nng GIA HN TH - THAY I NI K KCB (Mu 03b ­ TBH) Hin th màn hình Gia hn th BHYT ­ Thay i ni ng lý khám cha bnh:

· ·

S dng khi doanh nghip cn gia hn th BHYT, thay i ni K KCB cho ngi lao ng tham gia BHXH ca doanh nghip. Thao tác tìm và hin th thông tin lao ng cn gia hn th BHYT, thay i ni K KCB tng t nh thao tác tìm và hin th ca phn iu chnh lao ng gim.

Hng dn s dng

17/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft) · Li Danh sách lao ng ã gia hn th BHYT/ iu chnh ni KCB (li bên phi phía di) hin th danh sách lao ng ã gia hn th BHYT/ iu chnh ni KCB trong tháng. Các bc thc hin gia hn th BHYT/ iu chnh ni K KCB: Gia hn th: · Chn lao ng mun gia hn th BHYT bng cách ánh du vào ct "Chn" tng ng trên li Danh sách lao ng ang tham gia BHXH, sau ó nhn nút Gia hn th, khi ó các lao ng c chn trên li Danh sách lao ng ang tham gia BHXH s c hin th qua li Danh sách lao ng ngh gia hn th BHYT/iu chnh ni KCB. iu chnh ni K KCB: · Chn lao ng mun iu chnh ni KCB bng cách ánh du vào ct "Chn" tng ng trên li Danh sách lao ng ang tham gia BHXH, sau ó nhn nút iu chnh ni K KCB, khi ó s xut hin màn hình sau:

· ·

· · ·

Ngi s dng nhp thông tin cn thit cho vic iu chnh ni K KCB cho lao ng ca doanh nghip. Sau khi nhn nút ng ý, nhng thông tin iu chnh này, s c áp dng cho nhng lao ng c ánh du chn trên li Danh sách lao ng tham gia BHXH. Nhng lao ng c ánh du này s c hin th qua li Danh sách lao ng ngh gia hn th BHYT/iu chnh ni KCB (li phía trên, bên phi). Nhn nút Lu File lu danh sách iu chnh thông tin nhân thân này vào mu 03b ­ TBH. Nu tt c thông tin u hp l, danh sách lao ng ngh gia hn th BHYT/iu chnh ni KCB s c lu vào tp tin 03b ­ TBH. Vic lu file c kt thúc khi xut hin thông báo:

· · 5.3

Nút Xóa dòng trên li: cho phép xóa 1 dòng d liu trên li Danh sách lao ng ngh gia hn th BHYT/iu chnh ni KCB. Nút Xóa File: cho phép xóa file d liu 03b-TBH (gia hn th) ca tháng lp báo cáo.

Nhánh xem Danh sách lao ng: Thc hin chc nng: · Xem danh sách lao ng ca doanh nghip. 18/22

Hng dn s dng

·

Phn mm BHXH (BHXH Soft) Tra cu danh sách iu chnh lao ng ca doanh nghip theo tháng nm.

5.4

Nhánh In báo cáo: Thc hin vic Xem/ in báo cáo theo các mu. Các nút chc nng: · Xem báo cáo: cho phép xem báo cáo trc khi mun in. · In báo cáo: thc hin vic in báo cáo. Thao tác chung: · Chn loi báo cáo mun xem/in. · Chn thi gian (tháng, nm, t). · Nhn chn nút chc nng mun thc hin ( xem, in, xut file). Menu Báo cáo Tng/gim lao ng (Mu 01a-TBH, 01-TBH, 03a-TBH, bng kê 103).

5.4.1

·

Chép file np BHXH: chc nng này cho phép chép các file d liu thô np cho c quan BHXH (nu cn thit).

Hng dn s dng

19/22

5.4.2

Phn mm BHXH (BHXH Soft) Menu Báo cáo iu chnh nhân thân (Mu 03b-TBH, bng kê 302):

5.4.3

Menu Báo cáo Gia hn th BHYT, iu chnh ni KCB (Mu 03b-TBH, bng kê 401)

5.5

Nhánh cp nht thông tin h s gc: Menu Cp nht thông tin s s BHXH, th BHYT: · i vi nhng lao ng tng mi, khi lp danh sách theo mu 03a-TBH, nhng thông tin v s s BHXH/ th BHYT s cha có ngay. · Màn hình Cp nht s s BHXH, th BHYT s thc hin chc nng cp nht li thông tin s s BHXH, th BHYT ca nhng lao ng này.

5.5.1

Hng dn s dng

20/22

Phn mm BHXH (BHXH Soft) · Li ch hin th nhng lao ng cha có thông tin v s s BHXH hoc th BHYT (thng là nhng lao ng mi). · Nút Xóa dòng trên li: cho phép xóa 1 dòng d liu trên li Danh sách lao ng. (Không phi xóa luôn trong h s gc). Gm 2 la chn: Cp nht tng ngi. Cp nht hàng lot (ch cho phép cp nht thông tin s s BHXH). Khi nhn chn chc nng này, li ch hin th danh sách nhng lao ng cha có thông tin s s BHXH. · Vi mi chc nng cp nht c chn, các thông tin nhp liu tng ng vi tng chc nng s c hin sáng. Thao tác cp nht: Cp nht tng ngi: · Chn lao ng mun cp nht thông tin v s s BHXH, th BHYT, các iu khin nhp liu trên màn hình s hin th thông tin tng ng ca lao ng c chn. · Nhp thông tin s s BHXH, th BHYT cn cp nht, nhn nút Cp nht thc hin vic cp nht. Cp nht hàng lot (s s BHXH): · Nhp thông tin s s BHXH bt u cn cp nht, nhn nút Cp nht thc hin vic cp nht, khi ó dòng u tiên trên li s có thông tin s s BHXH ng vi s s BHXH bt u, và ln lt các dòng k tip s có thông tin s s BHXH = s BHXH ca dòng trc +1. Lu ý: · Khi thc hin vic cp nht thông tin s s BHXH, th BHYT v h s gc (file d liu gc), ngi s dng cn kim tra thông tin s s BHXH, th BHYT cn cp nht có chính xác hay cha, vì sau khi cp nht thông tin v h s gc, s không th chnh sa li c. 5.5.2 Menu Cp nht thông tin nhân thân: Khi n v lp danh sách lao ng iu chnh nhân thân (Mu 3b-TBH), thông tin iu chnh nhân thân (nu có) cha c cp nht ngay v h s gc (file d liu gc). Menu Cp nht thông tin nhân thân s thc hin chc nng này.

Hng dn s dng

21/22

·

Phn mm BHXH (BHXH Soft) Vi tháng, nm c chn, li danh sách s hin th danh sách nhng lao ng iu chnh nhân thân tc danh sách lao ng ca mu 03b-TBH c lp trong tháng nm c chn (nu có). Chn la cho phép ngi dùng thc hin nhanh vic chn/ b chn tt c các dòng d liu hin th trên li. Nút chc nng Cp nht v h s gc thc hin vic cp nht thông tin lao ng t nhng dòng d liu ã c ánh du chn trên li danh sách v h s gc.

· · 5.6

Nhánh Cp nht phiên bn mi · Cho phép ti v (download) các phiên bn mi ca chng trình (nu có). Nhánh Tr giúp · Hin th thông tin liên lc tr giúp cho ngi s dng chng trình.. · Khi có nhng thc mc v chng trình, ngi s dng chng trình có th gi v s máy: 1900561581 (toàn quc) hoc gi email v a ch [email protected] c gii áp và h tr. Thông tin h tr Trong quá trình s dng phn mm, nu có các s c phát sinh, ngi dùng truy cp http://soft.bhxh.vn/default.aspx?n=guide nhn các thông tin mi nht t nhà phát trin phn mm, hoc có th phn hi qua các thông tin sau: CÔNG TY TNHH SX ­ TM ­ DV N.E.T a ch : 103 Nguyn Trng Tuyn, Phng 15, Qun Phú Nhun, TP.HCM in thoi : 1900 561 581 (toàn quc). Email : [email protected] Website : http://soft.bhxh.vn Chat (Yahoo, Gmail, Skype): bhxhsoft

5.7

6

Hng dn s dng

22/22

Information

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239711