Read razclvpr.dvi text version

RAZCLENJENA IZPITNA VPRASANJA IZ FIZIKE B. Bortnik, Ljubljana, 2007 s Splona navodila za pripravo na izpit iz fizike za tudente kemijske tehnologije: s s Student mora razumeti temeljne fizikalne pojave, poznati fizikalne koliine, ki so potrebne za opis pojavov, mora c vedeti, kako se fizikalne koliine izmerijo in v kaknih enotah se izraajo. Student naj bo pripravljen na to, da bo c s z sposoben na ustnem izpitu reiti enostavne naloge, pri katerih ne bo potrebna uporaba kalkulatorja. Pri nekaterih s vpraanjih so omenjenne izpeljave povezav med koliinami. Za visoke ocene (prav dobro, odlino) mora tudent s c c s znati izpeljati iz osnovnih zakonov vse povezave med koliinami, za nije ocene pa zadostuje, da povezave pozna. c z M1) Povezave med potjo, hitrostjo in pospekom pri enakomernem, enakomerno pospeenem in splonem pos s s speenem gibanju. Kaj je povprena hitrost? s c M2) Kaknemu pospeku je podvreno telo pri enakomernem kroenju? Kakne so v tem primeru povezave med s s z z s obodno hitrostjo, kotno hitrostjo in obhodnim asom? Pospeeno kroenje: povezave med tangencialnim poc s z spekom, kotnim pospekom, kotno hitrostjo in kotom zavrtitve. s s M3) Kaken je domet in najveja doseena viina pri poevnem metu? Kako ju izraunamo? Kakna sta pospeka s c z s s c s s v vodoravni in navpini smeri? Pospeki pri kroenju. c s z M4) Opii silo, maso in pospeek kot fizikalne koliine ter zvezo med njimi. Ilustriraj veljavnost Newtonovega zas s c kona na primerih pospeene vonje z dvigalom, prostega pada, kroenja telesa v navpini ravnini, krivega gibanja s z z c po vodoravni ploskvi. M5) Kako sile setevamo? Kaken uinek imajo na telo. Kaken je uinek dvojice sil? Natej primere kontaktnih s s c s c s sil in sil, ki delujejo na daljavo. Sila trenja in lepenja. Pojasni pojem navidezne sile (n. pr. centripetalna) in sistemske sile. M6) Gibanje telesa, ki se vrti okoli nepremine osi: kako izraunamo navor, kako sta kotna hitrost in kot zavrtitve c c odvisna od asa? Zapii dve enabi za togo telo, ki ni vpeto na os (enaba za gibanje teia in enaba, ki povezuje c s c c z sc c navor in pospeek okoli osi, ki gre skozi teie). s z sc M7) Povezava med sunkom sile in spremembo gibalne koliine. Elastini in neelastini trk (odboj telesa od tal ali c c c stene, trki med enako/razlino tekimi telesi). Raketni pogon. c z M8) Delo, kin. in pot. energija, povezave med njimi. Mehanska mo, odvisnost od sile in hitrosti. c M9) Vrtilna koliina tokastega telesa - povezava z gibalno koliino. Vrtilna koliina togega telesa. Sprememba c c c c vrtilne koliine, ki jo povzroi i) sunek navora; ii) notranje sile v sistemu netogih teles ali ve teles. c c c M10) Vztrajnostni moment za tokasto telo, za razline oblike togih teles (poln, votel valj, krogla). Kaj pravi c c Steinerjev izrek? M11) Kakna je privlana sila med nebesnimi telesi? Kako se spreminja zemeljski teni pospeek z viino? Prva s c z s s in druga kozmina hitrost. Keplerjevi zakoni. c M12) Definicija teia; kako doloimo teise v sistemu tokastih teles in razlinim geometrijskim telesom. Po z sc c z c c c kakni krivulji se giblje razseno telo pri poevnem metu? s z s M13) Izpeljava sile curka iz izreka o ohranitvi gibalne koliine. Peltonova turbina. Raketni pogon. c M14) Navor kot vektor. Navor dvojice sil. Pogoj za ravnovesje togega telesa, na primer lestve, ki je postavljena ob navpino steno. c M15) Izpelji izraz za potencialno energijo tokastega telesa. Kolikno delo opravi gravitacijska sila na kroni poti? c s z Kako se spreminjata kinetina in potencialna energija vzdol trajektorije pri poevnem metu? Povezava viine in c z s s hitrosti telesa pri prostem padu. M16) Katere sile delujejo na telo, ki se nahaja na strmini? Kako doloimo koeficient trenja in koeficient lepenja? c Kako izraunamo zavorno pot avtomobila, ki pelje po klancu navzgor/navzdol? c

1

M17) Povezava med relativnim raztezkom in natezno ali tlano napetostjo. Povezava med strino deformacijo in c z strino obremenitvijo. Delo pri raztezanju ice. Razloi upogib palice in raztezanje vijane vzmeti. z z z c M18) Opii sinusno nihanje. Kakna je povezava med odmikom in pospekom? Kaj so x0 , , , T, v0 ? Kako s s s se s asom spreminjajo kinetina, potencialna in pronostna energija? Dueno, vsiljeno, sklopljeno in sestavljeno c c z s nihanje. M19) Kakni so nihajni asi za matematino, fizino, suno nihalo, nihalo na vijano vzmet. Kako se izraajo s c c c c c z kinetina in njej komplementarna energija pri natetih nihalih? Kje bo nihalo po doloenem asu potem, ko smo c s c c ga sunili iz ravnovesne lege? M20) Izrazi za hitrost razirjanja motnje in valovanja v trdni snovi, tekoinah, po napeti vrvi (struni). Kako se s c zapie ravni val, ki se razirja v pozitivni/negativni smeri. Opis in zapis stojeega valovanja. s s c M21) Opii pojav na primerih valovanj, ki se razirjajo v 1, 2, 3 dimenzijah. Usmerjanje zvoka z dvema zvonikoma. s s c Prepreevanje odboja zvoka od stene z luknjiasto oblogo. c c M22) Opis in zapis stojeega valovanja. Katere frekvence zvoka ustvarimo s strunami/pialmi doloenih dolin? c sc c z M23) Pojasni (izpelji) izraze za frekvenco zvoka, ki jo zazna mirujo/gibajo sprejemnik, e oddaja zvok gic c c bajo/mirujo oddajnik. c c M24) Kako se spreminja v tekoini tlak z globino. Arhimedov zakon. Naprave za merjenje gostote. Koliken del c s ledene gore je nad vodno gladino? Stabilnost plovil, metacenter. Kako izraunamo silo, s katero deluje voda na c navpien jez? c M25) Opii poskus, s katerim doloamo viskoznost tekoine z merjenjem sile, ki je potrebna za vzdrevanje strine s c c z z hitrosti. Padanje kroglice v viskozni tekoini. Upor pri pretakanju po ceveh na raun viskoznosti. Kako merimo c c povrinsko napetost? Kot oprijema. Kapilarni dvig. Napetost v kapljici/mehurku. s c M26) Izpelji Bernoullijevo enabo iz energijskega zakona. Iztekanje tekoine iz cevi. Zastojni tlak. Venturijeva c c cev. M27) Zapis (izpeljava) linearnega in kvadratnega zakona upora. Kdaj velja eden in kdaj drugi? Reynoldsovo tevilo. s T1) Kako doloimo temperaturo absolutne nile v Celzijevi temperaturni skali s pomojo plinskega termometra? c c c V kaknih agregatnih stanjih se nahajajo snovi H2 , He, N2 , O2 , H2 O, etanol, Fe, Pb pri temperaturah 0, 100, 200, s 300, 400, 1000, 1300K pri tlaku 1 bara? T2) Linearno, volumsko raztezanje. Pokai, kako pridemo do izraza za volumski razteznostni koeficient idealnega z plina. Kako se spremeni tlak, e tekoino ali trdno snov segrejemo pri stalnem volumnu? c c T3) Skiciraj izoterme idelanega plina, realnega plina, kritino izotermo in izoterme, ki ponazarjajo fazna prehoda c tekoina - plin in tekoina - trdna snov. V kateri smeri potuje toplota pri faznih prehodih? c c T4) Definicija notranje energije. Kako poveamo/zmanjamo notranjo energijo trdni snovi, tekoini, idealnemu c s c plinu? Kaj je entalpija? Koliko se spremeni notranja energija snovi pri kroni spremembi? Od esa je odvisna z c notranja energija idealnega plina? T5) Definicija cp in cv , kako sta povezani med sabo pri idealnem plinu. Kako ju izraunamo za zrak, na primer? c T6) Opii izotermno, izentropno, izohorno, izobarno spremembo idealnega plina. Predstavi spremembe na dias gramih. Kolikne so pripadajoe spremebe koliin A, Q, En , S, H? Kakne spremembe doivlja meanica plinov v s c c s z s valju bencinskega motorja in kakne zrak v atmosferi? s T7) Delo in mo pri izotermnem, izentropnem, izobarnem stiskanju. Ilustriraj na primeru toplotnega stroja (moc torja z notranjim izgorevanjem). T8) Reverzibilne in ireverzibilne spremembe. Carnotova krona sprememba idealnega plina in vpeljava entropije z kot enoline funkcije stanja. Entropijske spremembe pri raznih reverzibilnih in tudi ireverzibilnih spremebah. c

2

T9) Delovanje toplotnega stroja, njegov izkoristek, mo ki jo oddaja. Ilustriraj na primeru stroja, ki deluje na c osnovi Carnotove krone spremembe in resninih toploth strojev, ki se uporabljajo v vsakdanjem ivljenju. z c z T10) Isto kot T9 - prirejeno za hladilnik. T11) Povezavaa med gradientom temperature, lastnostjo snovi in gostoto toplotnega toka. Prevedena mo, toplota. c Zaporedno, vzporedno prevajanje toplote. Temperaturni profili pri zaporedno postavljenih toplotnih prevodnikih. T12) Opii, kako izvedemo Carnotovo krono spremembo na zraku, ki se nahaja v pumpi za bicikel! Povezave med s z 4 mejnimi prostorninami in visoko in nizko temperaturo. E1) V kakni obliki tee elektrini tok skozi kovino, polprevodnik, elektrolit? Kako merimo elektrini tok? Kako s c c c doloimo, kakni tokovi teejo iz razvejia? c s c sc E2) Izvori napetosti. Povezava med napetostjo in jakostjo elektrinega polja. Elektrini potencial v elektrostatiki. c c Padec napetosti na uporu. Voltmetri. E3) Specifina upornost. Elektrina vezja, vzporedne, zaporedne in bolj splone vezave uporov. c c s E4) Mo in delo istosmerne napetosti. Koristna mo in mo, ki se troi na notranjem uporu. Mo v tokokrogih, c c c s c ki jih ene izmenina napetost. Kako merimo mo? z c c E5) Casovni zapis in diagram izmenine napetosti. Efektivna napetost pri ohmskih upornostih. Induktivna in c kapacitivna bremena. E6) Polje tokastih nabojev in polje ploinsko in volumsko porazdeljenih nabojev. Povezava med E, D, V in U. c sc Izrek o elektrini napetosti. c E7) Zakon o elektrinem pretoku. Kako nam povee koliino naboja in vrednosti elektrinega polja v kondenzac z c c torju? Kaj je premikalni tok? E8) Ploati kondenzator. Izpeljava izraza za kapaciteto. Kakne so povezave med elektrinimi koliinami v nabisc s c c tem kondenzatorju? Energija kondenzatorja. E9) Casovna odvisnost elektrine napetosti pri polnjenju in praznenju skozi upor. Kaken tok tee skozi kondenc s c zator, ki je neposredno prikljuen na izvor izmenine napetosti? Koliko moi troi? c c c s E10) Pojasni spremembe napetosti in naboja v kondenzatorju, e napolnimo kondenzator z dielektrikom. Kakno c s vlogo igra polarnost molekul dielektrika? Kako je energija kondenzatorja odvisna od lastnosti snovi, ki napolnjuje prostor med ploama? sc E11) Kakno polje povzroajo trajni magneti, kaknega pa razlino oblikovani tokovodniki? Kaj je magnetni mos c s c ment? Kako merimo gostoto magnetnega polja? E12) Zakon o magnetnem pretoku in magnetni napetosti. Kako ju uporabimo za doloitev magnetnega polja c razlino oblikovanih tokovnih vodnikov? c E13) Povezava med magnetnim pretokom skozi tuljavo in elektrinim tokom. Kaj je samoinduktivnost? c E14) Od kod sledi povezavaa B=µµ0 N I/l? Narii magnetne silnice! Kakno je magnetno polje izven tuljave? s s E15) Izpelji enabo Io =Uo /L. Kako je z mojo? Kakna je fazna razlika med tokom in napetostjo? c c s E16) Sila na tokovodnik v magnetnem polju. Sila med vzporednimi tokovodniki. Magnetni navor na tuljavo. Energija magnetnega momenta v magnetnem polju. E17) Indukcijski zakon. Ilustriraj ga na primeru premikanja vodnika in vrtenja tuljave v magnetnem polju. E18) Koliken elektrini tok tee skozi zaporedno povezane upor, tuljavo in kondenzator, ki so prikljueni na s c c c izmenino napetost? Pri kateri frekvenci bo tok najveji? Koliken tok tee, e je izvor napetosti istosmeren? c c s c c E19) Kako se razdelijo snovi glede na magnetne lastnosti? Kako vpliva prisotnost eleznega jedra na lastnosti z tuljave? Kako pojasnimo in izraunamo silo, s katero privlai stalni magnet feromagnetno snov? c c E20) Pojasni delovanje neobremenjenega transformatorja. Zapii vse elektrine in magnetne koliine kot funkcije s c c asa. Kakno je razmerje med napetostjo na primarni in sekundarni strani? c s

3

E21) Izpelji izraz za gostoto energije v kondenzatorju in v tuljavi! Oceni vrednosti za kondenzator S = 1m2 , d = 1mm, U = 100V in tuljavo S = 100cm2, l = 10cm, N=1000, I = 10A. E22) Skiciraj elektrini nihajni krog, pojasni njegovo nihanje. S kakno frekvenco niha? Kakni sta asovni odvic s s c snosti napetosti na kondenzatorju in elektri ega toka? Kako je z energijo? n E23) Skiciraj izsevano elektrino in magnetno polje dipolne antene. Kako so povezani vektorji E, B in c? Kakna c s je gostota energije, in kakna izsevana mo? s c E24) Poimenuj vrste elektromagnetnih valov z valovnimi dolinami od nanometra do kilometra. z E25) Skiciraj lom bele svetlobe na optini prizmi, ki kae dovolj mono disperzijo. Ilustriraj pojav totalnega odc z c boja. E26) Kako z uklonsko mreico izmerimo valovno dolino svetlobe? Koliko uklonskih maksimumov izmerimo z z pri danem paru d, vrednosti? Kaken je pogoj za ojaan odboj na tanki plasti dielektrika? s c E27) Polarizacija valovanja na vrvi, radijskih valov in svetlobe. Kaj so polarizatorji? E28) Skiciraj poti arkov pri zbiralnih in razprilnih leah. Kako je gorina razdalja odvisna od krivinskih radijev z s c sc in lomnega kolinika? Skiciraj nastanek slike. c E29) Skiciraj poti arkov in napovej poveave pri lupi, fotoaparatu, daljnogledu, mikroskopu in projekcijskem z c aparatu. E30) Kaj je nergijska gostota svetlobnega toka, kako pada gostota svetlobnega toka v odvisnosti od razdalje od svetila, od esa je odvisna osvetljenost neke ploskve? c

4

Information

razclvpr.dvi

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

672783