Read VeloSolex3800Instruktionsbokocr.pdf text version

INSTRUKTIONSBOK

SOLEX KNALLERT MODELL 3800

Motorns senenommer är Instämplat på vevhusels baksida, strax invid gaffelliistet (se bild t )

,

MOTORNUMMEA-

Ramens serienommer är Instämpiet på höger sida av ramröret , uppe vid gaffellästet (se bild 2)

RAMNUMMER

låsets nummer är Instämplat på baksidan av låsbygeln (se bild 3)

LASNUMMEA-

Anteckna motor, ram- och låsnummer här ovan - dom kan vare bra alt känna IIU Ifall Oln Inallert bhr Slulen - eUer om Du I ex behöver beställa eXlra nycklar lör låset

2

FÖR ATT KÖRA KOMFORTABELT ... .. . .

Ar det viktigt all både styre och sadel är injusterade till rått höjd

som passar din arm· och benlöngd. Be därför din leveranlör alt justera sadelhöjden

och styrh öjden - innan

Du börjar köra din Solax knallen.

Justering 811 sadeIhöjden - se blid nr 4.

&Id

om ,.,.,.., (M plt.r".). tu fIffI 00011 H6/ ~"nk ~Irwf /oNpa,suoo."~ Moo,.,./Ute""~'" 0uIW1III1 ,."",/fiIOCII CIr'tl" m~IItI{1III OIdft1l1'9l.

~ Vid ~ #Ja

jlJf"',,,,, IV ~J(IeIt 1oaI. /tJI., fIIJIt.",. ll4

8utt.,,,.

Nör det gäller justering ay styrets hÖJd, så är det

vik tigt alt även styrets vinkel I förhållandet till styrstången Inställes rAtt. Om styret justeras "Iör långt fram åt" blir maskinen "överstyrd " och

,..

"

.

"" ,

delta Inverkar på köregenskaperna.

Justering av slyrvinkeln · se bild nr 5.

BIld 5 51jffi Mall lIIOI). Yr.. rMd .... '*"tlufIIIIIg

"'c.:11.2·"lllttU~MI

~ M~Ik_

"" rik /ulje

IIJtHIO'II bål. J!yrI!abI/I.

.,

'*""" ~f. ,.,,,,,-

3

·

IAKTTAG ÄVEN FÖLJANDE .

lufttrycket j hjulen (slangarna) skall vara 2 kg.

Bensinblandningen Ilanken skall vara 4%-IQ d v s ha elt blandnIngsförhåll ande av l :25. Enkelt uttryckt betydar della att man kör på en blandning av l deciliter olja till 2,5 litar oensln. Ou skall därvid använda Ivå-laklSolJ8 av känt märke (Shall, Esso, Gull, BP, OK ellar motsvarande). Oljan skall ha viskositet (tjocklek) SAE-20 eller SAE-30. När Du tankar på en benSinmack så sag alltid Ifrån all blandningen skall vara 4%-lg eUer l 25. Blandar Du själv hemma i I ex en l o-hlersdunk så skall Du I detta fa ll

blanda 10 hter benSin med 4 deciliter Ivålaktsolj8

08S - tyll aldrig l anken på din Solex ända upp till brädden Högsta nivån skall ligga ett par centimeter UNDER del påskruvade lanklocket Om Du fylle/ l anken helt så kan Du få svårigheter Vid starten - beroende på all motorns bränstepump då inla kan pumpa tillbaka överskoll sbensinen till den överfyllda lanken

HUR DU KÖR .

Så snart Du salt dej på sadeln fäller Du ner motorn I dnvtäge mot framdäcket genom att fälla upp spaken (se bild nr 6 och 7). Spaken skall fr am så långl den går (c:a 180' )

BlJafl SoMM' /MUr/al/II·

·

~OJ)I)IMI

· moIOrll"in.

8dd 1 SoMen , ',.",'illl '·

~OPPIMI.

· /I'IOtOt1l n~-

4

·

Vrid gashandlaget till " full gas" (Se bild nr

BA)

fl,ld! Slyt.1f!fId r.g~

A . ~~

·

C _ Irl/rltltOmWlldleg

B , "'~.i9

D · oakbrOflll/lAllllfag

Om motorn är kall, stäng chokesPJället genom att

föra over chokespaken 1111

vänster (Se bild nr 9) ,

B./dP

B,1dIHI ...., chol<'fP/."-I , 1'1*'9'

,.~ Chol....men "'~.'" dIrrr. l.fIi/ w1 morOfn" ~ .N

f" "n.,

Eller det alt motorn startat så

skall Ou åler öppna chokespjållet genom att föra

chokespaken I sitt högra täge

(se bild nr 10). Della kan Du göra redan efter det att knallerten rullat 20-30 meler med motorn igång,

·

5

HUR STARTAR DU ,

Tryck In dekompressorarmen som siller på styrets vänstra sida vid bak bromshandtaget (Se bild nr 8B). Trampa några \larv på pedalerna och släpp samtidig t dekompressor-

armen - och molorn start ar Reglera farten med gashandlaget

~

STOPP · VID T,EX , RÖTT LJUS , Slå av på gasen och drag samtidigt In IrambromShandtaget (Se blid nr

Se ). Molorn går då ner på tomgång och den au toma tisk a kOPplingen ser till alt motorn Inle drar IramhJu 'el.

~

När del röda trafikiiuset sen slår om 1111 grönt så släpper Du långsamt frambromshandl aget och ger l ull gas - och rullar vidare i trafikvimlet

NÄR DU VILL STOPPA MOTORN,

Tryck in dekompresSOfhandlagel - så stannar motQfn omgående.

KÖRNING

pA VÄGAR M MYCKET BRANTA BACKAR ,

Solex knallert en har automatisk koppling, som kopplar !rån dragkraft en från motorn i hastigheter under 10 kmllim

Om Du därfÖf vid något tillfälle kör uppfor en backe med mycket stark stigning - så hjälp motorn genom all trampa med pedalerna - så att farten inte blir så låg at! motorn kopplar ifrån dragkraften .

BELYSNINGEN ,

Tänds och släcks med omkopplaren på styret. Se alltid till all slrål kastaren är rätt Inställd i höjdled fÖf bAsta ljusspridning på vägbanan. Tork a med iämna mellanrum av glasen på strålkastaren och bakljuset med en mjUk trasa OBS - enligt gällande lag skall moped fram färas I dagsljus med tänd belysning (halvljus).

REGELBUNDEN ÖVERSYN OCH SERVICE.

För att din Solex knallert skall fungera utan störningar. är det Viktig t att Du inte slarvar med underhållet av maskinen. Iak tt ag därför följande punk ter. 1. Kon trollera och " drag över" alta skruvar och muttrar senas t en månad elter det all Du tagit din knallert I bruk. De tt a kan lämpligas t göras hos din leverantör dår Du köpt maskinen

6

2. Sota motorn var 5-600 mil. I alla tvåtaktsmotorer som köres på en brånsleblandning av ol}a och bensin förvandl as en del av oljan I blandningen 1111 sot som sätt er sig i cyllndertoppens förbränningsrum. på kolvtoppen, i avgasröret och ljuddämparen. SolmAngden kan 1111 slul bli så stor all den täpper tillavga sporten I cylindern. avgasröret och ljuddämparen Om så sker - tappa f motorn dragkraft eft ersom avgaserna inte kan komma ut som dom skall Sotningen är en enkel procedur 80m man slälv kan utföra - men VI rekommenderar ändå alt Du vänder dig l1li din leverantör fOr all solningen fackm ässigt utförd. Det är Viktigt att Du alltid använder den speCiella 2-taklSolJan I bränsleblandningen. Denna ger nämligen betydligt mindre sot än om vanlig motorolja (S.k. vevhusolja) användes.

la

3. Rengor bränslefillema minsl en gång om året. Del finns två sådana filler som garanierar att smuts och liknande Inte kan komma in I motorn VIB benSin ledningen Det ena IIItret sliter i förgasaren och är tätt avtagbart fÖl' rengöflng Det andra /IIIrel sitter Inne I bränsletanken. F,llerna skall tvättas i ren bensin innan dom åter monteras på sin plats Konsultera gärna din leverantör eller serviceverkstad 4. Smorj motorfästets glidskenor med några droppar olja från en oljekanna eller med Oljespray c:a en gång i månad· en så att motorn glider läll vid upp· och nerfällning. (Se blid nr

11).

8</d II OBSEIWfAA!

fnnIrI sJ,t1l

nJ«IoIJI""'oI/ftIIfIJ(L'~

motorn. ""'" glldsJr._ wrK\I'rII

OM.5II1Df1!

m'"",''' IN , 1It'* IV k~ "

SInöt~ tKJt UffOfN ... 'r.nOrNlrffltl 161. ___ rorI kund

~MI'"kfll*pllN4~'-J.

yrr"'Mdot 0//1'" 1~.)'fWMIOf nJ«I.

.....

Sr>IGtI ·

VARNING'"

I/Ifl~

IH rE p4 IrI",W9,m

~ '" brOm,s/Cndgo"" p4 Iramllruler".a ·

7

Smörj Aven lagrln"en fÖl' upp- och nerldtl· n,n"sspaken Smörj aven med jämna mellanrum fram· bromsens "hdskenor.Dessa kommer Ou åt "enom aH ta bort täckplålen över fram· bromsmeksnt!lmen (Se bild nr t 2)

8 ,1d 12 OBSERVERA I ~ "'tl.l _ '" I lir... Å '* 111 ~ _ ....o./U mild otlt.utl oJ;MtJf.j' II. ; C1t4 U

"od·

.."., toMt." k.",. P-' "" c..n..nstt_J

SIrtor"",.,., bOt' wfforu · ·

~u ~ .....,

,rtrlOt,,/,,~

rote ......."""

5. Kolla med jamna mellanrum elkablarna och dess anSlutn,n"ar Ha alltid ett par glödlampor for fram· och bakljUS hemma i reserv. eller med dej när Du "er dej ut på lån"turer

6. Sköl om din SoleK vAl. För alt lorhlndra rostblldnin" under de fukllga årstiden, vår, höst och vinter· bör Du skydda alla förkromade detaljer såsom styre. fälgar. ekrar, pedalarmar, nav etc med ett tunt lager vasehn. Det'lnns I mark· naden en hel del sådana skyddsmedel på sprayburkar (t ex CR·556 som 'lnns på de flesta benSinmackar) När Du gor det har JObbet så lAnk på att INTE STRYKA VASELIN ELLER SPRAYA pA FRAMFALGENS PERFORERADE SIDDKANTER Dessa tjånstgör som bromsytor fÖl" fälgbromsens bromsbackar Glam ,nie att smörjS kedjan med jämna mellanrum· della ökar hvs· l ä n~en betydligt Använd härvid kedlespray eller tlock motorolja.

7. Nar Du Inle använder din SoleK Innan Du si lIer In din maskin för vintern bör Du vidtags fötjande ål· gArder Tvätta maskinen ren med ljummet vallen och tvållöSning L8t den därefter torka val och stryk sen In alla kromade delar med vaselin eller spraya med skyddsspray CR·5.56 VaKS alla lackerade ytor med Turtle lIylande biivaK Ii grön !laSka). Finns på alla benSinmackar

B

SmÖl'j cyllnderloppe t på följande sätl. Tag av tändstillet. Vnd svänghjulet så all kolven kommer I sill öve rsta läge. Häll en teskoo motorolJa ner I tändstillshåle t och vrid däreft er svänghJulet fÖl' hond 3-4 varv - så aH oljan lördelar sig jämt på kolvsidorna och cylinderväggen Smört tandsllltsgängorna med några droppar olja och montera åter dit sliftet. 8 . Något om bromsarna. Eft erhand som Irambroms-backarna börjar bli slitna och därmed sätter ner bromSverkan, måste Irambromsen justeras om för alt lull bromse flekt skall erhållas. Delta göres på följande sält Drag 10 frambromshandtaget på styr ets vanstra sida - med höge r hand. Bromsbackarna trycker då mot Iramtåtgens båda ytterSidor. Håll backarna intryckta med vänster hand. Under tiden Du håller backarna intryck ta, släpper Du bromshandtaget och spänner bromswiren genom all trycka In justerskruv en (Se bild nr 13 där justerskruven är märkt med bokstaven MI och vrida den ett eller två hack motsols (Se pilarna vid bild nr 13). Prova bromskraft en mellan varje hack Du vrider på JusterSkruven tills Du finner att frambr omsen verkar effektiv! Bakbromsen justeras på följande sält Lossa justerskruven konIramulter (B på bild 14) och gänga ut skruven ell par varv tUls Du känner alt bromsen tar ordentligt Spänn därefter åler kontra mullern Skulle justerskruven Inte räcka till på grund av alt bromsbackarna är hårt slitna så gör istället så hår

....

·

Lossa konlramuttern och skruva in justerskruven så långt det går. Lossa därefter bromswirens spännlppel (V bild 14 ) och drag wiren längre in genom nippeln (1-2 cm nicker.) Spänn åler fast nippelns spännSkruv ORDENTLIGT . Finjustera däreft er bromseflekten med justerskruven (B bild 14),

9

-,I"""

BIld 11 BokMn ..... f DOII/lcm,u plaett'''SI och

Bol/lIom" MllIlll(ltlreru P4 flyrell ram",. ceh 1Ige'" dell,~IU Mt1A, Hot"., pi,. e_ , lIId.tn /oötd P4 lIyr,' In ,.".,., k~n /ryCk, P411011en- 1f>tfJ11NMIttI· VId~.ng Gell! tf! 1I'/,IcU."IWIIIIr,···1I 1IdI1ItN".1_ !!!tu,.n ~1'f1' 1)/11/1 q'vlII 'IIIIru/r1lOrl

Bild '8. BlIdIM viAl mootwing ,., llirdfkydd (NI! /JIJo"'*'J. 0", rilrflO l "' MIIInf och mun", tom fIMIfI Ihllr/JlMlfflll .nr 1/ OIdttI'hfl' ... ItIItrtf '*rddeI /oan.Ir ond t l M kl.ftJg mcotrInd f4.

'f

Vlnd:Jl.-yö, ,..nu .... rtM (dltkmMI}.

,., h4rdI

'-11111:"'*'

"*' '/CKfIIIJI'

vl!1wl och ftyf·

VARNINCl!!1 MItII ,Id/lt vIndaIIyddet med ben_ lin. fotog.en, tto'Mtt It dyl

h

. . . """ .... '

.,.u .. ~"'"

Information

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

687490