Read WIEDZA ·TECHNIKA · TECHNOLOGIA text version

WIEDZA ·TECHNIKA · TECHNOLOGIA

MODERNIZACJA WARTA... WIECZKI

Prawie potowa zuycia wgla w Polsce przypada na energetyk przemyslow. Kilkanacie tysicy eksploatowanych kotlów rusztowych rónego typu, jak plomienicowe, plomienicowo-plomieniówkowe i wodnorusztowe pracuj z nisk sprawnoci, równoczenie nie osigaj wydajnoci cieplnej, jaka wynika z danych technicznych. Przecitny wiek koltów rusztowych pracujcych w cieplownictwie to 30...40 lat, w hutnictwie 60...70 lat, a swego rodzaju ewenementem s stuletnie kotly-staruszki w cukrowniach. Tylko wyjtkowej ignorancji, graniczcej z glupot i brakiem wyobrani, naley zawdzicza, e wikszo eksploatowanych kotlów to techniczne monstra zuywajce dwukrotnie wicej wgla ni powinny! , Kotly te, poza nielicznymi wypadkami, osigaj przecitn sprawno ok. 55...65%, a wiele z nich nawet poniej 50%. Za granic kotly z rusztem mechanicznym przeywaj renesans. Te, które maj wydajno ciepln do 50 MW wykazuj, e mona je eksploatowa utrzymujc emisj SO^. N0^ i pylu na wymaganym poziomie, i nie trzeba przy tym przebudowywa ich na inny rodzaj palenisk. W Polsce wiele firm zagranicznych przeciga si w proponowaniu kotlów fluidalnych, gazowych i olejowych. Do tych ofert naley jednak podchodzi ostronie, gdy dla wielu z nich jestemy poligonem dowiadczalnym. Charakterystyczny jest fakt, e w RFN sporód wszystkich uytkowników eksploatujcych 1600 kotlów rusztowych o wydajnoci do 50 MW. prawie nikt nie podjl si ich modernizacji na inny rodzaj palenisk, uytkujc je dalej jako kotly rusztowe z paleniskiem warstwowym. Opalane s wglem kamiennym, m.in. pochodzcym z Polski. Jedynie cze z nich zostanie uzbrojona w filtry workowe. W naszych rodkach masowego przekazu ju wiele powiedziano i napisano na temat kotlów. Na przestrzeni kilkudziesiciu lat opracowano wiele specjalnych programów rzdowych uchwalanych przez róne ekipy, ale do tej pory efekty tego s bardzo mizerne. Gdzie naley szuka przyczyn takiego stanu rzeczy? Glównie w zlym zarzdzaniu. poniewa w wikszoci t bran kieruj urzdnicy, którzy pracuj tyle lat, ile maj te kotly. Niewiele jednak z tej pracy dla postpu wyniklo. Dla pokrzepienia serc nielicznej jeszcze grupy cieplowników bdcej za postpem, proponuj sposób modernizacji (w ramach remontu) wikszoci typów kotlów rusztowych. Na przykladzie wodno-rurowego kotla rusztowego typu La Monta z 40letnim rodowodem przedstawiam, jakie moliwoci stwarza modernizacja starych kotlów rusztowych (modernizacje wykonuje jedna z firm katowickich). Obiektem jest kociol wodno-rurowy La Monta typu WLM 2,5-1 o wydajnoci cieplnej 2,9 MW (2,5 Gcal/h). który w eksploatacji uzyskuje max. wydajnoci 1,74 MW (1.5 Gcal/h) i osiga sprawno ok. 55%. Rysunek przedstawia ten kociol przed i po modernizacji, która obejmie nastpujce zmiany: sposób podawania paliwa, modernizacj paleniska, zwikszenie powierzchni ogrzewalnej kotla. W wyniku modernizacji wydajno cieplna tego kotla wzronie do 5.8 MW (5 Gcal/h), a sprawno do 80%. W tym konkretnym wypadku uzyskana wydajno cieplna kotla pozwoli na prac w sezonie grzewczym jednym kodem zamiast trzema, z do znaczn popraw jego sprawnoci. Koszt takiej modernizacji w ramach kapitalnego remontu kotla zwróci si najpóniej w cigu dwóch sezonów grzewczych w postaci zaoszczdzonego wgla i energii elektrycznej. jakiej wymagalyby napdy urzdze nie pracujcych kotlów. Modernizowa mona wszystkie wodne i parowe kotly rusztowe typu WR, CR i O R oraz ich starsze odmiany typu WLM, PLM i OKR

wielkoci 1,25,2,5,5,10 i 16, jak równie typu WC-80 i PC-60, Parametry, jakie te kotly osign po modernizacji, bd róne w zalenoci od typu i wielkoci. Jeeli jeszcze nasi uytkownicy kotlów rusztowych bd mieli dostp do wgla o zawartoci popiolu 7...8% (wgla, jaki bdzie spalany w EC "era". w najwikszym w Europie, kotle fluidalnym z warstw cyrkulacyjn), to z duym prawdopodobiestwem mona stwierdzi, e kotly rusztowe w Polsce bd równie przeywaly renesans, zuywajc znacznie mniej wgla i o polow mniej energii elektrycznej na potrzeby wlasne. Z publikacji PRZEGLDU TECHNICZNEGO pt.'KróI Wgiel" (42'93) wynika, e znane zasoby geologiczne kopalnych noników energii wskazuj na przewaajcy udzial wgla - w wysokoci 81%, natomiast ropy naftowej - 16% i gazu tyko 3%. Czy chcemy czy nie, jestemy skazani na wgiel kamienny jako paliwo podstawowe. Problem w tym, by go efektywnie spala, co oznacza mniejsze jego zuycie, a tym samym tasz energi ciepln dla jej uytkowników, którymi jestemy wszyscy. Lotar Szoftysik

Information

WIEDZA ·TECHNIKA · TECHNOLOGIA

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

687241