Read maa for pdf.doc text version

gv

Avgv`i cÖKvwkZ GB jLKi eB Dcb¨vm duv` fvjvevmv, Avwg Zvgvi Rb¨ Kuv`wQ wPqvwi ev ey`y IiuvI Kb `kZ¨vM KiwQj exi cÖZxKi LuvR üw`Zv gv wkïmvwnZ¨ wkciv mgMÖ cÖ_g Pvi Dcb¨vm cÖgi Pvi Dcb¨vm

gv

Avwbmyj nK

gv Avwbmyj nK ¯^Z¡ : c`¨ cviwgZv 4_© gy`Y (ewa©Z ms¯<iY) ª 3q gy`Y ª 2q gy`Y ª 1g cÖKvk : Ryb 2003 : gvP© 2003 : deª"qvwi eBgjv 2003 : deª"qvwi eBgjv 2003

mgq 422 cÖKvkK dwi` Avng` mgq cÖKvkb 38/2K evsjvevRvi, XvKv cÖ"Q` I Aj¼iY aª"e Gl K¤úvR mgq Kw¤úDUvm© 38/2K evsjvevRvi, XvKv gy`Y ª mvjgvbx wcÖ>Uvm©, bqvevRvi, XvKv g~j¨ : `yBkZ UvKv gvÎ

MAA a novel by Anisul Hoque, First Published : Book Fair 2003 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Web : www.somoy.com Price : Tk. 200.00 Only E-mail : [email protected] Writer's E-mail : [email protected]

mgq cÖKvkb

ISBN 984-458-422-1

D r m M© evsjv`ki gyw³hy×i wbhyZ knx`i cÖZ¨Ki gv-K

wØZxq ms¯<iYi f,wgKv

gv eB wnmve cÖKvwkZ nIqvi ci Avwg Aviv wZbRb ¸i"Z¡cY© e¨w³i mv¶vrKvi ~ MÖnYi myhvM cvB| Zuviv njb: knx` AvRv`i AviK LvjvZv fvB, AvRv`i aiv covi ivZ ¸wjwe× gymjn DwÏb PSayix UMi, AvRv`i AviK mve©¶wYK m½x wµKUvi ^mq` Avkivdzj nK Ges Zuv`i AviK eÜz Beªvwng mvei| Zuv`i mv¶vrKvii wfwËZ cÖvß wKQy Z_¨ I NUbv Avgvi KvQ Acwinvh© weewPZ nIqvq GB eBq Zv mshy³ bv Ki cvijvg bv| Gi evBiI wKQy mshvRb, weqvRb, cwiea©b, cwigvR©b Kiv njv, hv nqZv cÖ_g ms¯<iYi Pq GB ms¯<iYUvK wKQyUv cwic~Y© Ki Zzje| Dcb¨vmi e¨vcvi Avwg GKUv cyibv m~Î GLbI gv_v _K ZvovZ cvwi bvÑKx ejv njv Zvi PqI Kxfve ejv njv, mUv ¸i"Z¡cY| ~ © gv eB wnmve cÖKvwkZ nIqvi ci me©¯--ii cvVKi KvQ _K Avwg h mvov cqwQÑGiB ga¨ GwUi wZbwU gy`Y nq MQ, Ges GwU G eBqi PZz_© gy`YÑïay wewµ ª ª eo K_v bq, covi ci cvVKi cÖwZwµqvUvB njv Avmj, mB RvqMvq Avwg Awff,Z| kª×q R¨ô jLK _K ïi" Ki Zi"Y cÖRb¥i ivMx/AbyivMx m`m¨wUI hfve AvgvK dvb/wPwVZ/B-gBj/AvjvPbvq/mv¶vZ Zv`i fvjv jvMvi K_v RvwbqQb, ZvZ Avwg mwZ¨ AbycvÖ wYZ| Avwg Rvwb, GB fvjvevmv ev fvjv jvMvUv Avgvi K...wZZ¡ bq; GUv Avmj `ki Rb¨, gyw³hy×i Rb¨, gyw³hv×v`i Rb¨, knx``i Rb¨, gvqi Rb¨, ms --vbi Rb¨ gvbyli fvjvevmviB DrmviY| wØZxq ms¯<iYwUi cvÊzwjwcI mskvab Ki `Iqvi Rb¨ w`qwQjvg mvßvwnK 2000Gi m¤úv`K gyw³hv×v kª×q kvnv`Z PSayixK| wZwb wØZxqeviI Kó Ki eBLvbv coQb| Zvici GKUv gs--e¨ Ryo w`qQb : ÔGUv WKz-wdKkb| Zvgvi jLvq XvKvi Mwijv`i wPÎUv Zv PgrKvi GmQ| AvwgI Zv AbK K_v fzj wMqwQjvg| Zvgvi Dcb¨vm co gb coj| Zzwg hfve `LQ, ïbQ, mfveB _vKzK| NUbv wKs` GKKRb GKKfve e¨vL¨v Ki| mBfve `Lj mskvab KivUv `iKvwi bq|Õ Z_v¯`| bvbv Rbi KvQ ïb, bvbv eBcÎ NuU hv cqwQ, mfveB _vKzK| Ze Kzkxje`i Kviv hw` gb nq, eo iKgi Kvbv fzj iq MQ, wbðq fwel¨Z mUv mskvabi Póv Kie| Avmj Zv, GiciI fzjÎ"wU _vKe Ges _vKe weic mgvjvPbvI, Zv _K Avgiv AveviI wbwðZ nZ cvie h Avgiv KvR KiwQ| Avwbmyj nK 1jv GwcÖj, 2003

cÖ_g ms¯<iYi f,wgKv

GB Kvwnbxi mÜvb me©c_g AvgvK `b gyw³hv×v bvU¨Rb bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz| Ö Zvici AbK w`b GB Kvwnbx AvgvK Zvwoq di| AZtci Avwg GKUv Dcb¨vm jLvi Avkvq gyw³hv×v`i mv¶vrKvi MÖnY KiZ ïi" Kwi| knx` AvRv`i AvÍxq¯^Rbi LuvR cvIqvi Rb¨ Avwg cwÎKvq weÁvcbI w`qwQjvg| weÁvcbi m~Î aiB knx` AvRv` m¤úK© huviv Rvbb, Ggb AbKi m½ Avgvi cwiPq NU| Zuviv AvgvK w`bi ci w`b Z_¨ w`q, DcvË w`q mvnvh¨ KiQb| huv`i mv¶vrKvi Avwg wbqwQ, Zuv`i bvgi ZvwjKv G eBqi kl mshy³ Ki w`jvg| Zuv`i mKji KvQ Avwg wPiK...ZÁ| Avi ek wKQy eBqiI mvnvh¨ `iKvi nqQ| mB ZvwjKvUvI GB eBqi kl _vKj| GB Dcb¨vm iPbv KiZ wMq Avwg bvbv Rbi KvQ _K Drmvn, AbycÖiYv cqwQ| di`Sm Avng` Rvq`i K_v GLvb weklfve Dj-L KiZ nq| mvßvwnK 2000Gi m¤úv`K kvnv`Z PSayix AvgvK w`bi ci w`b mgq w`qQb, mv¶vrKvi w`qQb, Drmvn w`qQb Ges GB eBqi cvÊzwjwc mskvab Ki w`qQb| Zuv`i KvQ Avgvi FY RxebI kva nIqvi bq| GB Dcb¨vm iPbvKvj Ges C`msL¨v cÖ_g Avjv 2002-G Gi msw¶ß ic cÖKvki ci AbKi KvQ _KB Avwg AbK Drmvn cqwQ| wekl Ki cvVKiv, Zuviv C`msL¨v cÖ_g Avjv co Ges mvßvwnK 2000-G 16 wWm¤^i 2002-G cÖKvwkZ Avgvi jLv cÖ"Q`Kvwnbx knx` AvRv`i gvqi mÜvb co dvb, wPwVZ I mivmwi K_v ej AvgvK weklfve AbycvÖ wYZ KiQb| Avjv`v Ki Avwg Avi Zuv`i bvg ejZ PvB bv, Zuviv wbðqB GB jLv _KB Avgvi K...ZÁZvUzKz MÖnY Ki beb| GLb GKUv `iKvwi K_v| GB Dcb¨vm mZ¨ NUbv Aej¤^b iwPZ| Ze GUv BwZnvm bq, Dcb¨vm| BsiwRZ hvK ej wdKkb| HwZnvwmK NUbv¸jvi ejvq mZ¨Zv i¶vi Póv KiwQ cyivcywi| hgb knx` AvRv`i wPwV¸jv Avmj| e¨w³MZ I cvwievwiK NUbv¸jvi ejvq AbK RvqMvq Kíbvi Avkªq wbZ nqQ, GUv evanq ejvB evûj¨| me wdKkbB GUv bIqv nq| D`vniY¯^ic ejv hvq, wgwj-msµvs-- weeiY¸jv cyivUvB evbvbv| wKs` GKwU gqi weq nq hvIqvi K_v AvRv` wbRB wjLwQjb Zuvi gvK jLv wPwVZ| GB Dcb¨vm KvDK AvNvZ `Iqvi evmbv _K iwPZ bq, eis evOvwji GK exivwPZ AvL¨vbK Zzj aivi Avkvq wjwLZ I cÖKvwkZ| hw` Kvbv Ask KvDK mvgvb¨Zg A¯^w¯--Z dj, Ze Avwg ZuvK eje, IB AskUzKz m¤ú~Y© KvíwbK ai beb| wcÖq cvVK, Avcbvi g½j nvK, g½j nvK GB `kUvi| Gwjd¨v>U ivW, XvKv 24 Rvbyqvwi, 2003 Avwbmyj nK

AvRv`i gv gviv MQb MZKvj weKvj, cvwK¯--vwb ^mb¨`i nvZ AvRv`i aiv covi wVK 14 eQii gv_vq, GKB w`b| AvR Zuvi `vdb| AvjvKv¾¡j kvi`xq `ycyi| AvKvk Nb bxj| el©vavqv MvQMvQvwji meyR cvZvq iS`ªiwk¥ AvQo co wcQj hv"Q ¯^Y©jZvi gZv| kIjv-aiv Nievwo `i`vjvb¸jv iv` ïKz"Q, hb Zviv weQvbv-evwjk, el©vi Av`©ªZv ZvovZ Zv`i K hb gj w`qQ iv`| iv¯--vi Kvi"Kvh©gq wiKkv¸jv SKgK KiQ Avjvq Avjvq| wiKkvi NwÈi wµs wµs AvIqvRI hb iv` wSwjK w`"Q| GB Pbgb iv`i wbP RyivBb Mvi¯--vb PZ¡i mgeZ nqQb GK `j kehvÎx| Zuv`i ga¨ AbKB gyw³hv×v| Mvi¯--vbi mxgvbv-cÖvPxii evBi iv¯--vq MvwoZ em AvQb Rvnvbviv Bgvg| AvRv`i gvK mgvwnZ Kiv ne GKUz ciB| AvR 31k AvM÷| 1985 mvj| MZKvj, 30k AvM÷, AvRv`i gv gviv MQb| 14 eQi AvM, 1971 mvji 30k AvM÷ ivZ cvwK¯--vwb ^mb¨iv AvRv`K ai wbq wMqwQj| AvRv` Avi wdi Avmwb| GUv knii AbK gyw³hv×viB Rvbv h, GB 14Uv eQi AvRv`i gv GKUv `vbv fvZI gyL `bwb, Kej GKejv i"wU Lq _KQb; KviY Zuvi GKgvÎ Qj AvRv` Zuvi KvQ 14 eQi AvM GKw`b fvZ LZ PqwQj; ciw`b wZwb fvZ wbq wMqwQjb igbv _vbvq, wKs` Qji `Lv Avi cvbwb| wZwb Ac¶v KiQb 14Uv eQi, Qji AvMgbi Avkvq c_i w`K Pq _K| Ac¶vi GB 14Uv eQi wZwb Kvbv w`b weQvbvq kvbwb, kvbi gSZ ïqQb, wK kxZ wK MÖx®§, Zuvi wQj GKUvB cvlvYkh¨v, KviY Zuvi Qj AvRv` kvIqvi Rb¨ igbv wK ZRMvu _vbvq, wK ZRMuv Wªvg d¨v±wi msjMoe Ggwc nv÷ji wgwjUvwi UP©vi mj weQvbv cvqwb| knii gyw³hv×viv, wekl Ki huviv wQjb Avievb Mwijv `ji m`m¨, Zuviv GmQb AvRv`i gvqi `vdb kwiK nZ| AvRv`i gv gviv hvIqvi AvM eySZ ciwQjb h wZwb gviv hv"Qb, wZwb Zuvi fvMoe Rvq`K ej iLwQjb

hb AvÍxq¯^Rb KvDK Zuvi g,,Zz¨msev` AewnZ bv Kiv nq; wKs` Rvq` gyw³hv×v`i LeiUv bv w`q cvi bv| Rvq`i Kvgi Avi Di"Z AvQ eyjU ei Ki bIqvi ¶ZwPý, 14 eQi AvM GB 30k AvM÷i ivwÎi k~b¨ NÈvq cvwK¯--vwb ^mb¨`i Qvov eyjU Zvi kixi we× nqwQj, Zvici _K m mviv¶Y fzM AvmQ nvZ-cv-kixii A¯^vfvweK R¡jywbZ| GB Rvq` gyw³hv×v KvRx KvgvjK dvb Ki AvRv`i gvqi g,,Zz¨msev` AewnZ Ki| Av¤§vi gviv hvIqvi LeiUv-GB LvjvK Rvq`iv WvKZ Av¤§v ej-wgmm Rvnvbviv BgvgK RvbvbvI Rvq` Aek¨KZ©e¨ ej Ávb Ki| KviY Rvnvbviv Bgvg Avi KD bb, i"gxi Av¤§v; AvRv` `v`vi eÜz, mnhv×v, mn-knx` i"gx fvBqi Av¤§v| 1971 _K 1985-ms--vbi Rb¨ bxie Ac¶v Kiv, Avi c_ Pq _vKv, Avi µgk Pviw`K _K wbRK ¸wUq bIqvi GB 14Uv AÜKvi wbR©b Ki"Y eQi AvRv`i gvqi KvQ h Aí KRb myü` AvmZb, Zuvi LuvRLei wbZb, Zuvi gbi fZii `y®úvV¨ wkjvwjwc cvV KiZ cviZb mge`bvi m½, Rvnvbviv Bgvg Zuv`i GKRb| Rvnvbviv Bgvg AZtci i"gxi mnhv×v eÜz`i Lei w`Z _vKb; kvnv`Z PSayix _K dZn PSayix, nvweeyj Avjg _K bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz, ivBmyj Bmjvg Avmv` _K Pzj-y fvB, Aveyj eviK Avjfx _K knx`yj-vn Lvb ev`j, mvgv`, gvneye, n¨vwim, DjdZ, wjby wej-vn, wnDevU© ivRvwiI-mevB Lei cq hvb-AvRv`i gv gviv MQb, Zuvi `vdb ne RyivBb Mvi¯--vb| Rbv wZwikK gyw³hv×vi KD mivmwi, KDev kvnRvnvbcyi AvRv`i gvqi evmv Nyi Gm RyivBb Mvi¯--vb GjvKvq Rov nqQb| bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pyi ¯§,,wZZ AvRv`i gvqi `vdbi `,,k¨UvI wPi¯'vqxfve msiw¶Z nq hvq| Zuvi gv_vq GKUv cÖkevaK wPýI wPiKvji oe gZv AuvKv nq hvq-kirKvji G iS`ªv¾¡j w`bUvq ejv 12Uvi Nb bxj AvKvk _K e,,wó bvgj Kxfve| AvRv`i gvqi ke`n LvwUqvq Ki eq PjQb gyw³hv×viv, RyivBb Mvi¯--vbi w`K| RyivBb Mvi¯--vbUv `LZ Ab¨ h-Kvbv Mvi¯--vbi gZvB-wKQy KuvPv Kei, wKQy cvKv; cvKv Kei¸jvi KvbvUvi Pviw`K Kej 5 Bw BUi `qvj, cj¯--vivnxb, kIjv-jvMv, Avevi KvbvUv gve©j cv_i XvKv, GwcUvd bvgavg Rb¥g,,Zz¨mbZvwiL, Kvbv Kvbv mgvwamSa ek Rjymc~Y©, ZvZ bvbv iwOb KvP-cv_i emvbv, KvbvUvq UvBjm emvbv, `y-wZb w`b eqmx Keii gvwU GLbI SziSzi, wkqi LRyicvZv, GKUv

Keii cvk `uvwoq `ynvZ Zzj PvL eÜ Ki gvbvRvZ KiQ `yRb Uzwc-gv_v kv`v-cvÄvwe Zi"Y-Gme `,,k¨i ga¨ Ggb wKQy bvB hv Avjv`v Ki PvL coe| Av¤§v, Rvnvbviv Bgvg, Mvi¯--vbi ga¨ gwnjv`i XvKv kv¯¿m¤§Z bq ej evBi iv¯--vq em AvQb MvwoZ, Avi gyw³hv×v`i G `jUv GwMq hv"Qb hy× nvwiq hvIqv GK mnhv×vi gvK LvwUqvq Zzj wbq| m½ giûgvi wKQymsL¨K AvÍxq¯^Rb| Zv`i AbKi gv_vq Uzwc| Kei bvgvbv nq kv`v Kvdb gvovbv bvwZ`xN© kixiUvK, cÖ_g gvwUUv w`Z ejv nq AvRv`i LvjvZv fvB Rvq`K, Rvq` K_vi gvb eySZ cvi bv, ZvwKq _vK wbe©vK Avi wbw®OEq, ZLb GKRb ZvK ai Zvi nvZ GKgyVv gvwU Zzj `q, Ges gvwUUv dj `Iqvi Rb¨ Zvi AvOyj¸jv AvjMv Ki ai, Rvq`i nvZ _K gvwU Si hvq| Zvici GKRb GKRb Ki gyw³hv×v Mvi gvwU w`Z _vKb, wVK ZLbB wbg©N AvjvKv¾¡j AvKvk _K wSiwSi Ki bg Avm e,,wó| GKB m½ cÖwZUv gyw³hv×vi NªvYw>`ªqZ GKUv ARvbv wgwó myMÜ nvbv `q, Avi Zuviv gv_vi Ici ZvKvj `LZ cvb GKLÊ wew"Qboe gN| iv` Avi e,,wó GKm½ covUv GB evsjvq Kvbv A¯^vfvweK NUbv bq, iv` n"Q e,,wó n"Q LuKwkqvwji weq n"Q-QvUejv _K G QovUv KviB ev Rvbv bvB, wKs` Zv mË¡I cÖwZUv gyw³hv×vi gb nZ _vK-GB myMÜ, GB mvjvK e,,wói Ab¨ Kvbv gvb AvQ; Zuv`i gb nq -GB kehvÎx`j Zuv`i nvwiq hvIqv knx`-eÜziv wdi GmQ, hvM w`qQ| ev"Pz Gi ci eû eQi G Avdmvm Kieb h Kb Zuviv mw`b Nvo Nvivbwb, NvivjB Zv `LZ cZb hy×w`b wPiZi nvwiq djv Zuvi mnhv×v eÜz`i AbKKB, Avevi GB 14 eQi ci; nvZi GZUv KvQ wZwb cq hZb knx` RyqjK, c~e© cvwK¯--vbi miv e¨vUmg¨vb Ryqj, hvi nvZ ¸wj jMwQj ej aiv covi ivZI Wvb nvZi AvOyj wQj e¨vÛR, mB e¨vÛRAjv AvOyjB Ryqj Kei gvwU w`"Q; `LZ cZb knx` ew`K, ÷¨vÛ Kiv QvÎ ew`Dj Avjg nqZv Avjeqvi Kvgyi AvDUmvBWviUv c¨v>Ui Kvgi ¸uR GK nvZ gvwU w`"Q mgvwaZ; `LZ cZb knx` AvRv`K, giûgvi GKgvÎ ms--vb wnme h GmQ KZ©e¨ cvjb KiZ, gvqi klK...Z¨ Ask wbZ; wKs` hvi cKU GLbI AvQ RR© n¨vwimbi Mvbi wbRi nvZ jLv Kwc, gvB d«Û Kg Uz wg, m¨vWbm Bb wnR AvBm...evsjv `k, evsjv `k, m hb RR© n¨vwimbi gZvB fvOv D"PviY MvBQ e¨vsjv `k, e¨vsjv `k Avi ¸"Q ¸"Q dzji gZv gvwU wQwUq XK w`"Q KeiLvwb| Aveyj eviK Avjfx `LZ cvb

knx` AvjZvd gvngy`K, h -Kv`vj w`q GKvËii 30k AvM÷ fvi wZwb Zuvi ivRvievMi evmvi AvwObvq jywKq ivLv A¯¿ ZzjwQjb wgwjUvwii eqbUi LuvPv LZ LZ, mB Kv`vj wbqB Gm MQb AvjZvd gvngy`, GKUz GKUz Ki gvwU XvjQb Mvi| Zuvi Kcvj eqbUi GKUv LuvPv jvMvq fzi"i Ici _K Pvgov KU bg wMq Szj AvQ Kcvji Ici, GLbI, hgbUv wQj 14 eQi AvMi mB fvi| AvR Zuvi gyL hb Avevi eR DVQ AùzU myi, ZviB wbRi K¤úvwRkb : Avgvi fvqi i³ ivOvbv GKzk deª"qvwi, Avwg wK fzwjZ cvwi| nqZv knx` gyw³hv×v`i GB wfo GmQ knx` evKi, GmQ knx` AvkdvKzm mvgv`, GmQ AvRv``i evmvq _vKv cwqs M÷ gwb©s wbDRi mvsevw`K knx` evkvi| GmQ knx` AvRv`i mnhv×v Aviv Aviv knx` gyw³hv×viv| AvRv`i gvK mgvwnZ Ki cÖ_vbyhvqx `vqv-`i"` co gvbvRvZ mi GK GK Mvi¯--vb Qo Pj Avmb kehvÎx`ji mevB| Rvq` Keii Mvq giûgvi GKUvgvÎ cwiPq DrKxY© Ki ivL : knx` AvRv`i gv| GB Zuvi GKgvÎ cwiPq| Zuvi Avi Kvbv cwiPqi `iKvi bvB| GB cwiPq-djK `L KD KD, hgb AvRv`i `~i-m¤úK©i gvgviv, mivl G gZ cÖ`vb KiwQjb h Keii Mvq gymjgvb gwnjvi Aek¨B ¯^vgxi bvg _vKv DwPZ, wKs` Rvq` bvQvo, ÔAv¤§v givi AvM Avgvi ¯úó fvlvq KBqv MQ, evev i, Avwg hvBZwQ, Zzwg GBUv GBUv KBiv, GBUv GBUv KBiv bv, Av¤§vi ûKzg, Keii Mvq GKUvB cwiPq _vKe, knx` AvRv`i gv| e¨m Avi wKQy bv|Õ 1985 mvji kiZB ïay bq, ZviI GK `kK `y `kK ci, h wRqviZKvixiv ev kehvÎxiv RyivBb Mvi¯--vb hve, hw` j¶ Ki, Zviv `LZ cve GKwU Keii Mvq GB wbivfiY cwiPq -djKLvwb: gvmv¤§r mvwdqv eMg, knx` AvRv`i gv| Kx Rvwb, Zv`i gb Kvbv cÖkoe RvMe wK RvMe bv| wKs` Rvq` Rvb, G Qvov Avi Kvbv cwiPqiB Av¤§vi `iKvi bvB, eis Ab¨ Kvbv cwiPq Kej Abvek¨K bq, AevwÃZ ej MY¨ nZ cvi| Zey XvKvi gyw³hv×v`i Kviv Kviv gb ne, Zuvi cwiPqUv ïay knx` AvRv`i gv-B bq, wZwb wbRI GK AmgmvnwmKv hv×v, wZwb exi, wZwb mskßK, wZwb Kej RvwZi gyw³hy× QjK DrmM© KiQb, Zv-B bq, mvivUv Rxeb jo MQb Zuvi wbRi jovB Ges mB hy× wZwb nvi gvbbwb|

2

1985 mvj| kir GmQ GB evsjvq, GB XvKvq, m`¨-gvRv Kuvmvi evmbi gZv AvjvKv¾¡j AvKvk, Zvi Zxeª bxj, Avi fvmgvb `yai mii gZv gNgvjv, Avi wkDwji euvUvq euvUvq Rg _vKv wkwkiwe>`y wbq| ivZi ivRc_ GLvb GLb KviwdD-KvZi, w`bi ivRc_ RbZvi we¶vf-wgwQji c`"Qvc¸jv aviY Kie ej cÖZx¶gvY | cÖwZeQi kir GjB XvKvi ek KRb gyw³hv×vi gv_v Gjvgjv nq hZ _vK| ¯^vaxbZvi 14 eQi ci 1985-i GB kirI Zvi e¨wZµg bq| eis 30k AvM÷ AvRv`i gvqi g,,Zz¨ Avi 31k AvM÷ Zuvi `vdbi ci XvKvi gyw³hv×viv mevB hb eo ewk ZvwoZ, eo ewk wbgw¾Z nq cob| AZxZ Zuv`i Zvwoq di, ¯§,,wZ Zuv`i wNi a i A±vcvmi gZv| KvRx Kvgvj DwÏb exiweµg P>`ªMÖ¯--i gZv nq hvb| Puv`Uv hb Zuvi KvQ GKUv cqvjv, R¨vrøv hb cvbhvM¨, PivPie¨vcx hZUv R¨vrøv, meUv wZwb MjvatKiY Ki djZ cvib| Zuvi Avdmvm nZ _vK, iBWi ivZ wZwb hw` mg_© nZb cvwK¯--vwb Avwg© Awdmvii nvZ _K gwkbMvbUv Ko wbq cyivcywi Zvi `Lj wbq wbZ, hw` wRw¤§ KiZ cviZb cvwK¯--vwb AwdmviUvK, Zvnj Zv Zuv`i nvivZ nZv bv GZ GZ mnhv×vK! Avi Kx `vwg GKKUv A¯¿| Zuvi wcÖq wc¯--jUv! Avi mB iKU jvÂviUv! nvweeyj Avjg exicÖZxKi gb nZ _vK, AviKUz mveavb evanq nIqv hZ cviZ| Lvj` gvkviid Zv ejBQb, BD wWW bU dvBU jvBK Av Mwijv, BD dU jvBK Av KvDeq| kvnv`Z PSayix PvLi Rj AvUKvZ cvib bv| Zuvi Pkgvi KvP Svcmv nq hvq| mvgvb¨ fzji Rb¨ GZ¸jv cÖvY Mj, GZ A¯¿ Mvjvevi"`! wZwb ev Avjg hw` ZLb XvKvq _vKZb, Zvnj nqZv GZ¸jv Zi"YcÖvYi ¶q iva Kiv hZ! eo fvB wnmve, kvPS wnmve g,,Z¨z fq -Zy"QÁvbKvix GBme wKkvi-Zi"Yi wbivcËv-weavbi Z_v Zv`i MvBW Kivi GKUv AwjwLZ `vwqZ¡ Zuvi wQjB! dZn PSayixi gb nq, 29k AvM÷ weKvjB hLb Rvbv Mj, DjdZ Lei w`j, mvgv` fvB aiv coQ, ZLbI hw` wZwb me¸jv evwo wPbZb, hw` mevBK ej w`Z cviZb, mveavb, Zvnj nqZv i"gx giZ bv, Ryqj giZ bv, AvRv` giZ bv, evkvi giZ bv... knx` i"gxi gv Rvnvbviv Bgvgi gb nq, i"gx hLb hy× hvIqvi Rb¨ wR` aij, ZLb wZwb Kb ej djjb, hv, ZvK `ki Rb¨ Kzievwb Ki w`jvg, Avj-vn eywS Zuvi Kzievwb K_vUvB ïbQb, Avnv i, G K_vUv hw` wZwb bv

ejZb, hw` ejZb, hv i"gx hy× Rq Ki exii ek ¯^vaxb `k wdi Avq, Zvnj nqZv Avj-vn Zuvi QjUvK wbZb bv, QjUv wdi AvmZ 16B wWm¤^i, hgb Ki 17B wWm¤^i 1971 Zuvi Gwjd¨v>U ivWi evmv KwYKvq GmwQj kvnv`Z, gRi nvq`vi, ev"Pz, nvweeyj Avjgiv, ÷bMvb Kuva wbq, j¤^v Pzj, Kviv Kviv Mvj `vwo, `vwoZ Kgb jvMZ i"gxK... Av"Qv IUv Zv Avgvi gbi K_v wQj bv, kvnv`Z, ev"Pz, DjdZ, Pzj-y, nvwee, Kvgvj, IUv Zv Avgvi gbi K_v wQj bv, Avj-vn bv As--hvgx, wZwb Avgvi gyLi K_vUv aijb, Avgvi gbi © K_vUv coZ cvijb bv... kir GjB GBme ¯§,,wZ Avi kvPbv Zuv`i DTM£vs-- Ki dj, gb nq, c,,w_exi mgvb wbtm½Zv Zuv`i wMj djZ AvmQ, Zvi AvMB hw` Zuviv ai djZ cvib ci¯úii wek¦¯-- AvOyj| wKs` GUv 1985 mvj, 1971 bq| hy×w`bi cikcv_i Quvqvbv w`b wK Avi wdi Avme? Kgjvcyi ijIq ÷kbi Kzwj m`©vi iwk` Avi mvßvwnK wewPÎv m¤úv`K kvnv`Z PSayix wK Avevi GKB wmMviU fvM Ki LvIqvi kªYxf`vf` fzj hvIqv w`b wdi hZ cvib? bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz NygnxbZvq RM IVb! Kej hy× nvivbv mnhv×v`i gyLB bq, bq ïay wKkvi gyw³hv×v wUUvi ¸wjwe× i³v³ `ni Qwe, bq ïay ¸wjeuav kixi wbq klevii gZv bo IVv gvwbKi Pvqvj Avi `yB VuvUi Ae¨³ aYwbi wdmdvm, wZwb `LZ cvb hy×i ciI cÖwZev`x gyw³hv×v`i GK GK gi hvIqvi Qwe, Pjw"PÎi gZv, GKi ci GK, mvi mvi g,,Z`n ïay, gyw³hv×v`i-Lvj` gvkviid bvB, nvq`vi bvB, gyLZvii jvk co AvQ ¯^vaxb `ki iv¯--vq, Lvj` gvkviid ejZb, ¯^vaxb `k RxweZ Mwijv`i wbZ cvi bv, Zvi PvB knx`... Rvq` nvnvKvi Ki IV| gvUii M¨vivR _K wdiZ wdiZ ivZi ejv m wdmwdm Ki, ÔAvwg AvRv` `v`vK mveavb KBiv w`Qjvg, IB eUv Kvgi"¾vgvb cvwK¯--vwb Avwg©i Bbdigvi, IB eUv K¨vb AvgMv evwoi Pviw`K Nyi, `v`v Kq ev` `, ZzB AvRvBiv fq cvm! K¨vb IB evwoZ ivBZi ejv Ibviv _vKZ Mj?Õ Avdmvm Ki IVb AvRv`i eÜz ev¯<Uej Ljvqvo Beªvwng mveiI-IB w`b `ycyiejv, GKvËii 29k AvM÷B, wZwb hLb AvRv``i evmvq hvw"QjbcÖvqB wZwb I`i evmvq `ycyi LZ hZb, AvRv`i gv Bwjk cvjvIUv Lye fvjv iuvaZb-evmvi KvQB GKUv `vKvb, ZvZ wZbRb hyeK em, wZwb

AvRv`i evmvi w`K nuU hv"Qb Avi hyeKÎq gv_v ei Ki `LQ, GKRb ZuvK ïwbq ïwbq ej, Ô^fie weªRUv cvnviv w`ZQ cvwK¯--vwb Avwg©iv, IB Avwg©Mv A¨vUvK KiZ nBj Avwg mvnvh¨ KiZ cvwiÕ, ïb Zuvi m>`n nq, Giv evmvUvq bRi ivLQ bvwK, Avwg©i Bbdigvi bq Zv, AvRv``i evmvq wMq wZwb AvRv`K ejb, ÔAvRKi ivZUv Zviv GLvb _vwKm bvÕ, wKs` Iiv Zuvi K_vq cvËvB w`j bv, Kb h w`j bv? GKKRb gyw³hv×vi wew"Qboe `kUv AvOyj Kvbv GK mnhv×vi Aviv `kUv AvOyji mÜvb wgKjvÄjvi Qwei gZv mÂiYkxj nq IV| GKRb AviKRbK cq hvb| mie ¯§,,wZPviY wKsev bxie ¯§,,wZ ivgs'bi ga¨ Rb¥ wbZ _vK wbR`iB hvwcZ Rxebi wKse`ws--| G-K_v m-K_vq Gm hvq AvRv`i cÖm½| D"PvwiZ nq, wKse v ¯§,,Z nq, kl ch©s -- gv_v bZ bv Ki jo hvIqv AvRv`i gvqi Awe¯§iYxq e¨w³MZ msMÖvgi K_v| Zuv`i gb co hvq, AvRv`i kl w`b¸jv KUQ gMevRvii evmvq, hy×w`bi eÜziv G evmvq MQb AbKB| wKs` huviv Zvi QvUejvi eÜz, Zuviv ¯§iY Kib h, 208 wbD B¯<vUb AvRv``i evmvUv wQj XvKv knii mePq my>`i, mePq eo, mePq RuvKRgKc~Y© evmv| Zuviv wbtm>`n h GB evmvi Kvbv Zzjbv wQj bv| ÔevmvUv wQj `yB weNv Rwgi IciÕ-GKRb ejb| ÔevmvUvq nwiY wQj, GKw`b Avgvi nvZ _K ev`vg wbZ wMq GKUv nwiY Avgvi nvZi Zvjy PU w`qwQj|Õ KvRx Kvgvj G K_v ejZB cvib| KviY wZwb wQjb AvRv`i mncvVx| m>U MÖMwi ¯<zji QvÎ wQj AvRv`| MÖMwi ¯<zji QvÎ wQj j. mwjgI| mI Zv knx`| m>U MÖMwii QvÎ wQj i"gx, iDdzj nvmvb, Igi dvi"K, PSayix Kvgivb Avjx eM, gRi mvjK PSayix| Zuv`i gb bv co Kvbv Dcvq _vK bv| Zuviv wdi hvb my`~i AZxZ, Zuv`i ^kkei w`b¸jvq, h-AZxZ GZ w`b XvKv wQj Kvji hewbKvi Avovj| ÔnwiYi ev"Pv n"Q, m¸jv eo n"Q, GBfve nwiYi msL¨v `uvovq AbK¸jvÕ-¯§iY Ki UMi, AvRv`i AviK LvjvZv fvB, Rvq`i m½ GKvËii 30k AvM÷i mB ivZ ¸wjwe× nqwQj h| ÔevwoZ Zv`i Sibv wQj, mivei ivRnuvm muvZvi KvUZ, weivU jb wQj, wQj gmjvi evMvb| Avwg GKw`b I`i `vi"wPwbi MvQ _K cKU fi QvjevKj GbwQjvgÕ-GKRb weoweo Kib|

ÔweivU evwo, AvMvcv¯--jv gvRvBK, SKSK `vwg me wdwUsm, AvRv`i gvqi Wªwms i"gUvB GKUv eWi"gi mgvb eoÕ-Rvnvbviv Bgvg jLb| ÔAvRv`i evev BDbym PSayix wQj XvKv knii mePq eojvK`i GKRbÕejb GKRb| ÔeojvK`i GKRb bv| mePq eojvKÕ-AviKRb cÖwZev` Ki IVb| ZLb AwfÁZv Avi wKse`ws-- Gm Zuv`i mw¤§wjZ ¯§,,wZK miMig Ki Zvj| mB ¯§,,wZ, mB wKse`ws--, mB BwZnvm, mB cyivY, gMevRvii mB evwoUvi `qvj weua _vKv ¸wji cÖZoeMv_v, Rvq`i Uªv¼ mhZoe Zzj ivLv AvRv`i gvK jLv AvRv`i wPwVi ga¨ wPi¯'vqx nq euP _vKv BwZnvm-GBme hw` Rvov `Iqv hvq, Kx `uvovq? hy×i fZi _K DV Avm AviK hy×, BwZnvmi fZi _K DV Avm GK gwnjvi wbR¯^ msMÖvgi Awek¦vm¨ Awe¯§iYxq Dc¨vL¨vb|

3

ZLbI Av`gRxi evwo nqwb| evIqvwbi evwoI wQj Lye weL¨vZ, wKs` mUv AvRv``i B¯<vUbi evwoi Zzjbvq wQj wb®úÖf| AvRv`i evev BDbym PSayix wQjb BwÄwbqvi, UvUv Kv¤úvwbZ PvKwi KiZb, wQjb ev¤^Z, Kvbcyi, KjKvZvq| KvbcyiB Rb¥ nq AvRv`i| BDbym PSayix Avi mvwdqv eMgi GKUv gq nqwQj, Zvi bvg wQj we>`y, wKs` m ewk w`b euvPwb| ems-- Ko wbqwQj Zvi Rxeb| cÖ_g gqK nvwiq mvwdqv eMg AbKUv cvMji gZv nq wMqwQjb, dj Zuvi Kvj hLb AvRv` Gj, wZwb AvKvki Puv` nvZ cvIqvi gZv Ki AvMj ivLZ ïi" Kijb QjK| AvRv`i GKUv QvU fvBI nqwQj ci, weµgcyi, wKs` mvZ w`bi gv_vq mI gviv hvq AuvZzoNiB| dj AvM-ci AvRv`B wQj mvwdqv eMgi GKgvÎ ms--vb| AÜi hwó evMavivUv AvRv` Avi Zvi gvqi ejvq cÖqvM Kiv hZ cviZ| AvRv` wQj cvwK¯--vbi cÖvq mgeqmx, Ze AvRv`B GKUz eqvR¨ô| Zuvi Rb¥ nq 11B RyjvB, 1946| AvRvw` AvRvw` ej hLb cvMj nq DVwQj mviv fviZel©, ZLbB AvRv`i Rb¥ ej Zvi bvg ivLv nq AvRv`| 1947-Gi AvM÷ fviZ -

cvwK¯--vb `yUv `k Avjv`v nIqvi ci ev¤^ _K PSayix mvne Pj Avmb XvKvq| wbqwZi nvZ wbRK muc w`q Pj Avmb wZwb| Avmevi B"Qv Zgb wQj bv Zuvi, wKs` mvwdqv eMg Rb¥f,wg dj iL Ab¨ `k iq hvIqvi c¶cvZx wQjb bv GKeviB| BDbym PSayix weµgcyii Qj, gw`bxgÊj MÖvg Zuvi ^cZ...K wbevm| UvUv Kv¤úvwbi PvKwi Qo w`q XvKvq Gm BDbym PSayix e¨emv ïi" Kib| bvbv aibi e¨emv| hgb mvc-vB Avi K>UªvKUwi| cÖf,Z DboewZ Kib wZwb, welq-m¤úwË evoZ _vK Afvebxq nvi| jvK ej, BDbym PSayixI ej eovb, Gmei g~j wQj GKRbi mSfvM¨ : AvRv`i gv| eDqi fvM¨B mSfvM¨i wmsn`yqvi Lyj hvq PSayixi| hw`I ZvwË¡Kiv G iKg e¨vL¨v w`Z cvi h, cvwK¯--vb Kvqg KivB nqwQj gymjgvb gyrmywÏ I DVwZ awbK`i ¯^v_©K wbi¼zk Kivi Rb¨, m-myhvM KvR jvMvb BDbym PSayix; Zey, PSayix wbRB Zuvi ^elwqK DboewZi Rb¨ Zuvi ¯¿xi fvM¨K g~j¨ w`Zb| Avmj, GUv `,,wóMÖvn¨ h, weqi ciB axi axi fvM¨ LyjZ _vK Zuvi| BDbym PSayix h Kvbcyi BwÄwbqvwis KjR coQb, Zvi UvKv hywMqQb mvwdqv eMg| XvKvq Avmvi ci wZwb h e¨emvcvwZ ïi" Kib, ZviI cÖv_wgK g~jab hywMqwQjb mvwdqv eMgB, evevi KvQ _K weqi mgq cvIqv Mqbvi wKq`sk wewµ Ki| cvwK¯--vb Pj Avmvi ci Av¯-- Av¯-- AvRv`i evev nq IVb BDwbqb e¨v¼i Pqvig¨vb, wPËiÄb KUb wgji Pqvig¨vb, GKzqvwU wkwcsqi cÖwZôvZv Pqvig¨vb| GKUv Kv÷g dvW© Mvwo wQj Zuvi| Mvwoi b¤^i wQj BwcwW 4349| Rbkª"wZ AvQ h, Bivbi kvn cvnjwf hLb c~e© cvwK¯--vb Avmb, ZLb Zuvi Mvwo wnmve e¨envii Rb¨ BDbym PSayixi Mvwo miKvi avi wbqwQj| G iKgI kvbv hvq, wcÖÝ wdwjc wkKvi Gm AvRv``i evmvq DVwQjb| wfboegZI kvbv hvq, bv wVK evmvq IVbwb, PSayixi MvwoUv wcÖÝi Rb¨ avi wbqwQj miKvi, Avi AvRv`i evev Zv`i mdim½x nqwQjb| hv-B nvK bv Kb, AvRv`i evev wQjb GB knii LyeB ¸i"Z¡c~Y© GK e¨w³| Avi AvRv``i B¯<vUbi evwoUv wQj knii mePq `k©bxq evwo| eû jvK ïay evwo `LZB G wVKvbvq AvmZ| ¯§,,wZPviYKvix`i gb co hvq, GB evwoi GKUv iKW© iq MQ 35 wgwjwgUvi mjyjqW| WvK cvwL, Lvjv AuvwL, `Lv mvbvwj AvKvk, en fvii evZvm -wmbgvi GB MvbUv ïwUs nqwQj GB evmvZB| Uwjwfkbi QvqvQwei Mvbi Abyôvb GUv AbKevi `Lvbv nqQ|

wmbgvi IB Mvbi AskUv Lqvj Ki `LjB evSv hve eo ReYi wQj IB evwoUv| AvRv` wQj evwoi GKgvÎ Qj| Avi AvRv`i gv mvwdqv eMg wQjb evwoi myLx M,,wnYx| QvULvUv gvbylUvi kvwoi AuvPj _vKZ Pvwe| wZwb evwogq Nyi eovZb| Avi Avj-vi KvQ kvKi KiZb| Rvnvbviv Bgvgi eyK wPi `xN©k¦vm eivq -AvRv`i gvK wZwb `LQb G iKg : Ôfiv¯^v¯'¨ Mvqi iO dU coQ, nvZ-Kvb-Mjvq mvbvi Mnbv SKgK KiQ, PIov cvoi `vwg kvwoi AuvPj Pvwe euvav, cvbi im VuvU UzKUzK, gyL me mgq g,,`y nvwm, mbvZb evOvwji M,,nj²xi cÖwZg~wZ©|Õ BDbym PSayix mw`b ejQb, ÔIMv ïbQ, AvRv`i gv! evwoUv Avwg Zvgvi bvgB iwRw÷ª KwiqwQ| G evwoi gvwjK Zv Zzwg|Õ mvwdqv eMg ivM KiQb| ÔAvwg welq-m¤úwËi Kx eywS? GUv Avcwb Kx KiQb? bv bv| Avcbvi evwo Avcwb wbRi bvg iL w`b|Õ BDbym PSayix nm DVQb| Qv` Kuvcvbv nvwm| ÔZzwg Zv Avgvi AvQB| ZvBj welq -m¤úwËI Avgvi AvQ| Kb, divkMÄi evwoI Zv Avwg Zvgvi bvg iLwQ| nv-nv-nv|Õ Zvici nvwm _vwgq ejQb, ÔZvgvi eivZB Avgvi eivZ LyjQ| evwoUv Zvgvi bvgB ivLvUv b¨vh¨|Õ ¯^vgxi K_v ïb Avk¦¯-- eva KijI Kx GK ARvbv Avk¼vq mvwdqv eMgi gbUv Zey hb Kb Kuc DVQ| ewk m¤úwËi gvwjK nIqv fvjv bq| UvKvcqmv ewk nj gvbyl e`j hvq| Avi AvRv`i evev jvKUv `LZ GZ my>`iwZwb j¤^v, Zuvi MvÎeY© dimv, Mvp fzi", DboeZ Kcvj, DboeZ bvK, D¾¡j PvL, fivU Kɯ^i-me wgwjq wZwb Ggwb h gq-gvÎB Zuvi cÖwZ AvK...ó nZ eva¨| AviKUv Qwe, nqZv AKviYB, mvwdqv eMgi gbi cU gvS ga¨ Dw`Z nZ _vK| ev¤^ _vKZ BD bym PSayix GKUv gÂbvUK Awfbq KiwQjb K...òi PwiÎ, GKw`K ivav, Ab¨w`K AbK¸jv Mvwcbx K,,òi Rb¨ cÖvYcvZ KiQ, GB `,,k¨ cÖ¶vM,,ni mvgbi Avmb em `LwQjb mvwdqv eMg, eûw`b AvM, wKs` G `,,k¨Uv gvS ga¨B `yt¯^coei gZv ZuvK Zvov Ki di| GB evwo GZ eo, Zey hb gb nq divkMÄi evwoB fvjv wQj| wZbZjvi I evwoUv GZ RuvKRgKAjv bq, wKs` hb IB evwoUvZ wZwb wbRK LuyR cZb| B¯<vUbi evwoUv evovevwo iKgi eo| GUvq wbRK Kgb A_ ej gb nq| ZvB Zv wZwb Pvwe AuvPj eua evwogq Nyi eovb| PvKi-evKi, gvwj-eveywP©,

`vivqvb-WªvBfvi wgj evwo mviv¶YB MgMg KiQ| Avi AvQ AvÍxq¯^Rb, AvwkªZiv| evwoZ ivR ivboev nq 50 Rbi Lvevi| Zv`i K Kx Lvq, bv Lvq, Gme w`KI LyeB Lqvj ivLb AvRv`i gv| Avj-vnZvqvjv Zuv`i `y nvZ fi w`qQb, mLvb _K Avj-vni ev>`v`i LvwbKUv `Iqv-_vqv Kij Zv Zuv`i KgQ bv, eis I`iI nK AvQ Gmei Ici| divkMÄi wZbZjv evwoUvB hb Zuvi ewk wcÖq wQj ej gb nq| ILvb _K AvRv`i ¯<zjI wQj KvQ| AvRv` m>U MÖMwi ¯<zj fwZ© nqwQj Bbd¨v>U K¬vm _KB| GKK w`b GKK cvkvK Avi RyZv-gvRv ci m hLb ¯<zji w`K iIbv nZv, Qji Pj hvIqvi w`K ZvwKq _vKZ _vKZ mvwdqv eMgi PvL Akª" Gm hZ| Avb>`i Akª", gvqvi Akª"| QjUv `LZI nqQ gvkvj-vn PvLRyovbv| wbRi Qj ej wK ZvK ewk my>`i `LQb? bv| dimv, j¤^v, bvKUv wUKvjv, PgrKvi eyw×`xß PvL| ¯^v¯'¨I gvkvj-vn fvjv| KvQB eywoM½v| w÷gvii kã kvbv hZ| ivwÎejv hLb w÷gvii wmwUi AvIqvR AvmZ Kvb, wKsev mvP© jvBUi wew¶ß Avjvq nVvr nVvr SjK DVZ AvKvk, evwoi Qv`, gvIqvi mvis cwievii gq mvwdqv eMgi gbUv wbRi ARvs--B Pj hZ Zuvi ^kkei w`b¸jvZ| Zuv`i gvIqvi evwoZ wQj bZzb wUbi PKPK eo eo Ni, ZvZ bvbv bKkv KvUv, wUbi Pvj wUb-KvUv gviM, evZvm NyiQ Avi evZvmi w`K ej w`"Q| `~i _K jvK `LZ AvmZ Zv`i ^cZ...K evwoUv| Zuvi evevi mvis nIqvi KvwnbxUvI wKse `ws--i gZv fvmQ gvIqvi AvKvk evZvm : Zuvi evev fvM¨vs^lY DV cowQjb GK weªwUk RvnvR, w÷g BwÄbPvwjZ RvnvR| Kx KviY weªwUkiv ZuvK Qyo djwQj MbMb Kqjvi Av¸b, Zvici ZuvK dj w`qwQj mgy`ªi Rj, wKs` wZwb gviv hvbwb| ZLb weªwUk bvweKiv ejvewj KiZ jvMj, GB Qj hw` euvP, Zvnj m GKw`b Kvßvb ne| AwMoe`» kixiUvK wbq Avmv njv gvIqvq, ZuvK Wzweq ivLv nZv KuPvi Zj, gvwU Luo Lyo Zvjv nZv KuPv Avi KuPv, ZLb mvisevwoi y u Avkcvk jvKRbi cÖavb KvR `uvwoq hvq Kv`vj nvZ Lyiwc nvZ gvwU Luvov Avi KuPv aiv, eo eo PvwoZ KuPv me wKjwej KiQ, gvUv KuPv, wPKb KuPv, jvj KuPv, KvjP KuPv, mme wcl ^Zwi Kiv n"Q Zj, Avi mB Zj `y ejv gvLv nZv AvRv`i bvbvi kixi, GB Avðh© Ilyai ¸Y wZwb euP hvb, mi IVb Ges klZK wdwiw½`i fwel¨ØvYxK Ae¨_© cÖgvY Ki nq IVb RvnvRi Kvßvb| abm¤ú`i gvwjK nb, gvIqvi mePq `k©bxq evwoUvi

AwaKvix nb| mvisevwoi gq wnmve mvwdqv eMgi gv_v me mgq DuPzB wQj, wKs` Zv mË¡I ejZ ne, gvIqvi w`b¸jvZ, weqi AvM, wbRi weevnvËi Rxebi h myL-m¤ú`gq Qwe mvwdqv Kíbv KiZb, b`xi avi `uvwoq mI`vMwi eo bSKv¸jvi w`K ZvwKq h weËefekvjx mI`vMi eii K_v wZwb fveZ cviZb, weqi ivZ weklfve wiRvf© Kiv j Ki k¦ïievwo weµgcyi hvIqvi c_ b`xi evZvm Pzj-gv_vq -NvgUvq gvLZ gvLZ h Hk¦h©gq fwel¨Zi Qwe wZwb AvuKZ ciwQjb, Zvi Rw½Zg ms¯<iYi PqI AvR wZwb cqQb ewk| GB ev¤^ Kvbcyi, GB XvKvi divkMÄi evwo, Avevi B¯<vUb `yweNv Rwgi Ici wbRi cÖvmv`vcg evwo| Zuviv divkMÄi evwoZ _vKZB AvRv``i ¯<zj GKUv gRvi KvÊ NUwQj| eªv`vi dzj Rg ZLb m>U MÖMwii wcÖwÝc¨vj| m -mgq c~e© cvwK¯--vbi Mfb©i wQjb GK weL¨vZ evOvwj| fvjv QvÎ wnmve huvi bvgWvK GLbI iq MQ wKse`ws-- wnme| Zuvi Qj coZ m>U MÖMwiZ| Mfb©i mvne GKw`b ¯<zji wk¶Kmn eû MY¨gvb¨ e¨w³K `vIqvZ Kijb wbRi evmfeb| DÏk¨, Zuv`i fvjv Ki LvIqveb| m `vIqvZ AvRv`ivI wQj Avgws¿Z| fvRbce© hv njv Zv HwZnvwmKB ejv Pj| Ze LZ LZ wk¶K`i ga¨ ïi" njv ¸Äb| KviY Mfb©i Rvbv"Qb, AvRKi GB gRwjki Dcj¶ njv Zuvi m>U MÖMwiZ Aa¨qbiZ Qji fvjv dj| wk¶K`i ga¨ cÖkoe `Lv w`qQ-Mf©bii Qj Zv gvUI fvjv dj Kiwb! Zvnj Mfb©i Kb GZ eo cvwU© GZ aygavgi mv_ w`jb? ci Rvbv Mj NUbvi Mvgi| GKB bvg `yRb QvÎ AvQ K¬vm| Gi ga¨ AciRbi iRvë LyeB fvjv| Mfb©ii Qj mB PgrKvi cÖMÖwmf wicvU©Uv Zzj w`qQ Zvi evevi nvZ| mUv `LB evev D"Q¡wmZ nqQb-evn&, GK eQiB Qji GZ DboewZ| hvK, Qj Zuvi evevi bvg iLQ| Kx myLi welq! `vIqvZ Kiv mevBK| mB `vIqvZ Lq wk¶K`i mevi gbgRvR As--Z GK gvm Lvivc wQj| ïay gb bq, cUI Lvivc wQj|

4

`vnvi GjvKvi gyw³hv×v MvRx Avjx nvmb GmwQjb AvRv`i gvqi RvbvRvq| m¤úK© AvRv`i PvPv nb wZwb| BDbym PSayixi LvjvZv fvB| AvRv`i gv gviv MQb ïb QyU GmQb| Mvii cvk hLb wZwb `uvwoq, bvbv ¯§,,wZi wfo Zuvi PvL Svcmv nq Avm| Zuvi gbi fZi eBZ _vK iv`baviv| fvwe AvKvi wQjb QvULvUv, wKs` Zuvi ü`qUv wQj AbK eo| B¯<vUbi evwoZ Avjx nvmbI _vKZb| G iKg AvwkªZ ev AwZw_ Aviv AbKB _vKZ evmvq| AvRv` Avi fvwei m½ wZwb eûw`b K¨vigI LjQb| cinRMvi gwnjv wQjb AvRv`i gv| bvgvR-ivRv wVKfve KiZb| `vb LqivZ KiZb `y nvZ| evwoi me AvÍxq¯^Rb AbvÍxq AvwkªZ cÖwZUv jvKiB AvwZ_qZv KiZb Avs--wiKZvi m½| Avjx nvmbi eÜzevÜeiv Lye GKUv G evwoZ AvmZ bv| wKs` Avjx nvmbi kL eÜz`i evwoUvq Avbb, evwoUv eÜziv Nyiwdi `LyK| GB mywekvj Avi RuvKRgKc~Y© evwoUv Zv evBii KZ jvK ïay `LZB Avm| GB evwoZ wZwb _vKb, mUv eÜzevÜe`i GKwUevi `LvZ wK mva nq bv! eÜziv evwoUvI `LyK, Avi Zuvi fvwei nvZi ivboev GKUz fvjvg>` Lq hvK| Iiv Zv nj _vK, Kx Lvq bv Lvq K Rvb! K_vUv wZwb cvob mvwdqv eMgi KvQ, Ôfvwe, Avgvi eÜziv Zv RvbZ Pvq Avwg Kv_vq _vwK, ejjvg, B¯<vUb BDbym PSayixi evwoZ, ïb Iiv wek¦vmB KiZ Pvq bv, ej ¸jMvwà ev` `vI Zv fvqv... Kx Kwi ejb Zv!Õ fvwe ejb, ÔGKw`b wbq Avmb Zv`i| Ke Avbeb, AvM _K Rvbveb|Õ Avjx nvmb eÜz`i mv½ Avjvc Ki w`b¶Y wVK Kib| fvweK Rvbvb| fvwe ivboev KiZ cQ>` Kib Lye| Avjxi eÜziv Avme, G Dcj¶ cq jM hvb iuvaZ| KZ c`i KZ ivboevB bv iuvab| eÜziv Avm| ZLb Avjx mvwdqv eMgK ejb, Ôfvwe, Avcwb wK I`i mvgb GKUz Avmeb?Õ mvwdqv eMg nm ejb, ÔAvwg Zv Avcbvi eÜz`i wPwbI bv, Zv`i mv_ Avgvi cwiPqI nqwb, wKs` Avcwb hLb ejQb, Avwg wbðq Zv`i mvgb hve| Avi Zv Qvov Zv`i LvIqvi Z`viwKUvI Zv KiZ ne| Zzj bv w`j gngvbiv Kx Lve bv Lve K Rvb! Avwg Zv`i Zzj LvIqve|Õ

fvwe mvgb Avmb Avjx nvmbi eÜz`i| nm nm K_v ejb| eÜziv mnRB Avcb nq hvq Zuvi| wZwb Lye hZoe Ki `eii eÜz`i cvZ Lvevi Zzj Zzj `b| eÜziv wdi hvq gvwnZ nq| wKs` mePq gvwnZ nb MvRx Avjx nvmb wbR, hLb AviK w`b mvwdqv eMg ejb, Ôev"Pz fvB (Avjx nvmbi WvKbvg), Avcbvi eÜz`i gvS ga¨ Avbeb| nj _vK| evev-gvi KvQ _K KZ `~i| G`i LvIqvZ cvij w`ji ga¨ GKUv kvws -- jvM|Õ Mvii cvk _K wdiZ wdiZ Aviv KZ K_vB bv gb co Avjx nvmbi| B¯<vUbi evmvq AbK dvjZz gngvbI _vKZ AvwkªZi gZv| G`i me vBK h mvwdqv eMgi cQ>` nZ ne, Ggb Zv bq| mevB cQ>`i wQjI bv nqZv| Avjx nvmb wQjb `ei, Zuvi fvwe wnmve mvwdqv eMg bvbv Ave`vi AZ¨vPvi mn¨ KiZb| wKs` Avjx nvmbi GKRb gvgv wQjb, Kv`i, huvK mvwdqv eMg wVK cQ>` KiZb bv| GUv Kv`iI eySZb, mvwdqvI hb evSvZ PvBZb| GKw`b Avjx nvmb Avi Kv`i GKm½ emQb mKvji bvkZv KiZ, mvwdqv eMg Avjx nvmbi cvZ `yUv wWgi AgjU w`jb, Zvici Kv`ii cvZI w`jb `yUv wWgiB AgjU| ci Kv`i ejb, ÔeySj fvMoe, Zvgvi fvwei gbUv AbK eo| QvUjvwK e¨vcviUvB Zvi ga¨ bvB|Õ

5

Mvwoi ga¨ em wQjb Rvnvbviv Bgvg, RyivBb Mvi¯--vbi evBi; fZi Aí KRb AvÍxq Avi ek KRb gyw³hv×v `vdb KiwQjb AvRv`i gvK| nVvr e,,wó ïi" nj Rvnvbviv Bgvg ewiq Avmb Mvwo _K| Zuvi Kx nq wZwbB Rvbb| Zuvi gZv wø»i"wP m~² AvPvievam¤úboe gvbyli G iKgUv Kivi K_v bq-w`bi ejv e,,wói ga¨ Mvwo _K bg ma ma fRv| Rvnvbviv Bgvg Zv Kib| Mvi¯--vbi dUKi KvQ em _vKv wf¶zKiv Zv`i wejvc I hvPbv eÜ Ki AevK nq ZvwKq `L, GK f`ªgwnjv AKviY nVvr Avmv e,,wóZ wfR Q| KviYUv Zviv Av>`vR KiZ cvi bv, Ges mUv wbq MelYv Kivi AvMB Zv`i wbR`i gv_v euvPvbvi Rb¨ mPó nZ nq| Gfve e,,wóZ fRvi KviYUv ¯^qs Rvnvbviv BgvgI aiZ cvib bv| ïay AveQv GKUv Abyfe, nqZv

enkZi `iRv Lyj `Iqv nqQ, Avi knx`iv, Zuvi i "gxiv, AvRv`iv AvKvk _K cy®úe,,wó el©Y KiQ| GB e,,wó hb e,,wó bq| Avi GB h myevmUv, bv, GUv AvZii bq, MvjvcRji bq, jvevbi bq, G njv enk&Z _K bg Avmv Acvw_©e mSif| `vdb kl Ki ev"Pz, kvnv`Z, KvRx Kvgvj, n¨vwim, nvweeyj Avjg cÖgyL wdi Gj Rvnvbviv Bgvg mswer wdi cvb| wZwb MvwoZ IVb| Zuvi MvwoZ KD KD wjd&U bq| MvwoZ DVI GB gyw³hv×v`i KDB e,,wóZ fRvi e¨vcviUv wbq Kvbv K_v ej bv| KviY Zviv wbRivB NviMÖ¯--| Kej Zi"Y WªvBfvi ej, ÔLvjv¤§v, Zvqvj w`e, gv_v gyQeb bvwK?Õ Rvnvbviv Bgvg gv_v bvob bv-m~PK fw½Z| Mvwo PjZ _vK| wZwb cÖwZUv gyw³hv×vK Zv`i kl Ms --e¨ bvwgq w`q Gwjd¨v>U ivWi evmv KwYKvq wdi Avmb| ¯§,,wZi `skb ZuvK Aw¯'i Ki Zvj| AvRv`i evevi m½ Rvnvbviv Bgvg`i cwiPq gQi bvg Zuv`i GK fvMoei gva¨g| Rvnvbviv Bgvg KqKevi MQb AvRv``i divkMÄi evwoZ| B¯<vUbi evwoZ MQb AbKevi| m½ _vKZ Zuvi `yB Qj i"gx Avi Rvgx| Rvgx ZLb LyeB QvU| i"gxi m½ Lye mnRB eÜzZ¡ nq hvq AvRv`i| GZ eo evwo cq i"gx Zv Avb>` Aw¯'i nq hZ| GB jsc- iKW© Pvjv"Q, GB Uc iKW©vi wbq Qov Uc KiQ, GB Avevi hv"Q nwiY `LZ| AvRv` ejQ i"gxK, GKUv evNI Avbvi K_v wQj| wKbI bvwK djwQjb AvRv`i evev| wKs` Avbvi c_ evNUv gi hvq| AvRv`i gv LyeB cQ>` KiZb iuvaZ| iua gngvb`i LvIqvZ| evmvq eveywP© wQj| KvRi jvK MgMg KiZ evwoUv| Zey Rvnvbviv Bgvg`i Rb¨ wbR nvZ bvbvb c` iua Zuv`i LvIqvbvi Rb¨ wZwb DØj nq DVZb| Rvnvbviv Bgvg ejZb, ÔAvcv, Avcwb emb| Avgiv wK LZ GmwQ, bvwK Avcbvi mv_ Mí KiZ GmwQ?Õ AvRv`i gv nvmZb| w¯§Z wø» nvwm| K_v wZwb ewk ejZb bv| wKs` nvwmUv w`qB hb AbK K_v ejv nq hZ| ejZb, Ôcvb Lvb| iKW©i Mvb kvbb| Avcwb Zv `LZ jvK ej mywPÎv mbi gZv| mywPÎv mbi wmbgvi Mvbi iKW© AvQ kvbb| Avwg AvM wmbgv w_qUvi `LZvg| GLb Avi `wL bv| Avcwb evb emb| Avwg hve Avi Avme| i"gx Kx LZ cQ>` Ki? Rvgxi Rb¨ wK Avjv`v wKQy iuvaZ ne? Avcbvi mvneK Avbbwb Kb?Õ cvbi GKUv iKvwe Rvnvbviv Bgvgi mvgb iL AvRv`i gv ivboevNi Pj hZb| GB iKvweUvI wQj hb wkíKg©i GKUv Ac~e© wb`k©b| KZ aibi

R`©vB bv ZvZ _vKZ| GKKUv Lvc GKK iKg R`©v Avi ZeK mvRvbv| AvRv`i gv ejZb, ÔGUv njv wKgvg R`©v, GUv njv K¯`wi| cvwK¯--vb _K Avbvbv|Õ Rvnvbviv Bgvg Zgb cvb LZb bv| AvRv`i gvK Lywk Kivi Rb¨ LvwbKUv gyL w`Zb| Uwg bvg AvRv``i cvlv KzKzi wQj GKUv, ¯ú¨vwbq j| Gm Rvnvbviv Bgvgi Mvqi NªvY wbZ| GB KzKi `L i"gx Avi Rvgxi kL njv Zviv KzKi cyle| z z i"gx`i cvlv KzKzi wgwK gviv MQ GKvËii 25k gvP©i ivZ| AvR _K 14 eQi AvM! Rvnvbvivi eyK wPi ïayB `xN©k¦vm ewiq AvmZ Pvq| i"gxi 14Zg g,,Zz¨w`bI nqZv mvgbi Kvbv GKUv w`b| GB mÞ¤^ii 4 ZvwiL njI nZ cvi| i"gxi evev kwid BgvgI AvR 14 eQi njv bvB|

6

AvRv`i gvqi Rxeb GZ myL, GZ cÖvPzh©! Zey Zuvi eyKUv Kgb hb nVvr nVvr Kuc IV| GLvb _K ILvb _K gqiv dvb Ki, AvRv`i evevK Pvq| Avevi gvS ga¨ dvb Avm, wZwb aib, nqZv Zuvi Mjv ïbB dvb iL `q| wZwb AvRv`i evevK ejb, ÔKx e¨vcvi, gqiv AvcbvK GZ dvb Ki Kb?Õ AvRv`i evev nvmb| ÔAvi me KvRi dvb| Zzwg GZ wPs--v Kiv Kb? wPs--v KiZ KiZ Zzwg ïwKq hv"Q|Õ ÔKvRi dvb, Zvnj Avwg aij KU `q Kb?Õ ÔKU `q bvwK? Zvnj gb nq ZvgvK KvRi jvK fve bv| nv-nv-nv|Õ AvRv`i evev nvwm w`qB hb mewKQy Avovj KiZ Pvb| AvRv`i gv ¯^vgxi Kvbv `vlÎ"wU GLbI `Lbwb| wKs` Zuvi gbi fZi Kgb hb KuvUv LPLP Ki| ev¤^i w`b¸jvZ mB h K...òicx BDbym Avi ZuvK wNi _vKv ivavi mwL`i KjKvKwji `,,k¨ wZwb `LwQjb, mUv wZwb mviv¶Y gvbm-PvL `LZ cvb| Avi hLvb KuvUvi ¶Z, evBii AvNvZ¸jv Gm mB RvqMvZB jvM| GKw`b GKUv dvb Avm| Ôn¨vjv, AvRv`i gv KBZQb?Õ ÔwR|Õ

ÔAvgvi Avcb wPbeb bv| Zq Avwg Avcbvi DcKvii Rb¨ dvb KiZwQ| Avcbvi AvRv`i evci Avcb KZUv wPbb?Õ ÔAvwg ZvK KZUv wPwb, mUv wK AvcbvK ejZ ne?Õ ÔAvi ivM Kib K¨vb| Avwg Avcbi DcKvi Kibi jvBMvB dvb KiwQ| AvRv`i evc h GK gwnjvi jM wMqv `Lv Ki, Avcwb wKQy Rvbb bv?Õ ÔAvcwb K Avwg Rvwb bv| wKs` AvcbvK hw` Avgvi mvgb cZvg, Po w`q `uvZ bwoq w`Zvg|Õ ÔivM Kib K¨vb? Avgvi Po gvij wK Avcb Avcbi ¯^vgxi ek KiZ cvieb? wbRi NiUv mvgjvb|Õ mvwdqv eMg dvb iL `b| `ycyi fvZ Lvb bv| ivZI bv| AvRv`i `v`xi evanq Z...Zxq bqb AvQ| wZwb Zuvi weQvbvq em clv cvb wPev"Qb Avi eK PjQb, ÔA AvRv`i gv, Zzwg h `ycyii fvZ AnbI LvBjv bv! wcwË cBov hvBe bv?Õ mvwdqv eMg Reve `b bv| ivwÎejv ¯^vgx Avmb| wZwb Zuvi mvgb hvIqv _K weiZ _vKb| BDbym PSayix wew¯§Z nb| wZwb Ni AvmvgvÎB mvwdqv Zuvi KvQ Avm, Zuvi KvU Lyj `q, Zuvi Ni civi m¨vÛj cvkvK GwMq `q, Zuvi LuvRLei bq| wKs` AvRK mvwdqvi Kx njv? mvwdqv eMgi KvQ hvIqvi AvM PSayixK hZ nq Zuvi gvqi KvQ| wZwb WvKQb, ÔZviv, Zviv, Gw`K Avq|Õ (Zviv BDbym PSayixi WvKbvg) BDbym PSayix gvqi Ni hvb| ÔeDgv fvZ LvBZQ bv K¨vb| `ycyi Lvq bvB| weKvj Lvq bvB| AnbI `wL Ni _b evivBZQ bv| e¨vcvi Kx?Õ AvRv`i evev cÖgv` Mvbb| Ôhv `¨vL eDq Kx Pvq?Õ PSayix Gevi gb gb GKUz nvmb| mvwdq v Avi Kx PvBZ cvi! Zvi PvBevi wKQy _vKj Aek¨B ZvK Zv wZwb w`Zb| mUv AbK ewk mnR nZv| wKs` wZwb Rvbb mvwdqv wKQyB PvBe bv| eis m R` aiQ wbðq bv PvBevi Rb¨| AvRv` wKs` wVKB eySZ cviQ gv Zvi ivM KiQb| m Av¯-- Ki Zvi Ni wMq wbRK e¨vc,,Z iLQ KwgK&m covq| ZvZ gb emvZ bv ci m ei Ki ¯<zj nvg-Uv¯<i LvZv| weQvbvq eBLvZv Qwoq wjLZ _vK|

PSayix Zuv`i kvevi Nii w`K cv evovb| weivU kqbK¶| m½ ev_i"g| Zvi msjMoe Wªwms i"gUvB GKUv eWi"gi mgvb| SvoevwZ bg GmQ Qv` _K| we`kx wdwUsm me| AvmevecÎ me m¸b KvVi| eo eo Rvbvjvq fvix we`kx c`©v| LvUUv Kvi"Kvh©gq| ZvZ kv`v Pv`i| ZviB Ici GKcvk Nvo KvZ Ki ïq AvQb mvwdqv eMg| nvZ GKUv eB, Ze mUv wZwb coQb, bvwK gyLUv mwiq ivLvi Rb¨ ai AvQb, ejv gykwKj| ÔKx e¨vcvi, kixiUv wK Lvivc?Õ AvRv`i gv K_vi Reve `b bv| ÔAvRK Zv Avwg ZvovZvwoB wdiwQ, bvwK?Õ AvRv`i gv Pzc Ki _vKb| ÔLye wL` cqQ| Avmv| fvZ `vI|Õ AvRv`i gv DV cob| ÔeveywP©, Uwej mvnei Lvbv jvMvIwb?Õ ÔAvi, eveywP© Zv Uwej Lvbv jvMveB| Zzwg bv _vKj Avwg GKv GKv Lve bvwK?Õ PSayix nvZgyL ayq Gm Uwej emb| mvwdqv eMg Kvbv K_v bv ej c-U fvZ Zzj `b| ÔbvI| ZzwgI emvÕ-PSayix ejb| mvwdqv eMg K_v ejb bv| ¯^vgxi m½ LZ emvi Kvbv j¶YI Zuvi ga¨ `Lv hvq bv| Ô`ycyiI bvwK LvIwb?Õ Reve bvB| ÔbvI| emv| Zzwg bv Lj Avwg Lve bv|Õ PSayix ¯¿xi nvZ aib| mvwdqv eMg nvZ k³ Ki djb| Ô_vKzK| eo wL` cqwQj| AvRK Avi LvIqv njv bv|Õ BDbym PSayix DV covi fw½ Kib| Ôemb| Avcwb Lveb bv Kb?Õ ÔZvBj ZzwgI emv|Õ ÔnvZ Qvob| Av¤§v IB Ni|Õ ÔAv¤§vB Zv ewk wPs--v KiQ| Zzwg emv|Õ Ôbv, Avwg ci Lve| evmvi Aviv jvK LvIqvi AvQ|Õ Ôevmvi Aviv jvK`i wbq ZvgvK fveZ ne bv| Zzwg emv|Õ

mvwdqv eMg LZ emb| wKs` Zvi gyL Aboe i"PQ bv| wZwb ïay fvZ bvobPvob, Lvb bv| PSayix ejb, ÔZvgvi mgm¨vUv Kx ejev Zv!Õ Ôeje| Avcwb Lq IVb|Õ fvZ LvIqv nq Mj mvwdqv eMg ¯^vgxi Rb¨ cvb mvwRq wbq Ni hvb| Av¯-- Av¯-- gyL Lvjb, ÔAvRK GKUv dvb GmwQj| ejj, PSayix mvne Kx Ki, Kvi KvQ hvq, wKQy Rvbb? GK gwnjvi KvQ...Õ mvwdqv eMg WzKi Ku` IVb| PSayix wecboe eva Kib| wZwb cwiw¯'wZ mvgjvbvi Rb¨B evanq ejb, ÔAvgvK wbq Gme K_v ZvgvK K jvwMqQ| wQ-wQ-wQ| GZ eo wg_¨v K_v ejZ cvij| Zvi gyL cvKv coe| Avi ZzwgI Kgb? Zzwg AvgvK bv wRÁvmv Ki K Kx ejj bv ejj mBUvB gb Ki em AvQ| Avi Zvgvi ¯^vgx eo, bv dvbi jvK eo| K dvb KiQ, bvg ejQ? `uvovI, ZvK Avwg `kQvov Kie!Õ Ôbv, bvg ejwb|Õ ÔZvBj Zzwg Kb GKUv APbv ARvbv jvKi K_vq wek¦vm Kijv? ejv|Õ ÔAvcwb GK gwnjvi mv_ `Lv KiZ hvb bv?Õ Ôbv|Õ ÔAvgvi gv_v Quyq ejb|Õ ÔZvgvi gv_v Quyq ejZ ne bv| Avwg Avgvi gv_v QuyqB ejZ cvwi| Avwg hw` wg_¨v K_v ewj Zvnj Avgvi gv_vZB hb evR co| gv_v njv cweÎ wRwbm| Avj-vni Kvjvgi gZvB kwid wRwbm|Õ mvwdqv eMg ¯^vgxi gyLi w`K ZvwKq _vKb| Zvici axi wKs` ¯úó¯^i ejb, ÔAvcbvK GKUv K_v ej ivwL, Avcwb hw` Kvbv wKQy Dëvcvëv Kib, Avwg wKs` mvRv GB evwo Qo AvRv`K wbq Pj hve, Avi Avgvi giv gyLUvI Avwg AvcbvK `LZ `e bv|Õ we`y¨r-evwZi Avjvq mvwdqv eMgi gyLUvK wcZji ^Zwi fv¯<h©i gZv KwVb ej gb nq| Avi Zuvi Kɯ^i hb fm Avm Kvbv Mfxi Kzqvi Zj`k _K| BDbym PSayixi Qjejvq gw`bxgÊj MÖvg KuvVvjZjvi cvKv Bu`vivq co wMqwQj GK gwnjv, m¤¢eZ SuvwcqB cowQj, Bu`vivi Mfxi _K Zvi Kɯ^i h iKg MgMg Ki fm GmwQj, AvR mvwdqvi Mjvq wZwb hb mB

myi ïbZ cvb| Pzc Ki _vKb wKQy¶Y| ZLb Ggb bxieZv bg Avm h, gv_vi Ici N~Y©gvb d¨vbi kãKI cÖvq KY©we`vix ej åg nq| PSayix ejb, ÔGBme Dëvcvëv wPs--v Ki Zzwg Zvgvi gbUvK wewlq iLv bv| Zvgvi gb `ytL jvM, G iKg Kvbv wKQy Avwg Kie bv|Õ mvwdqv eMg ¯^vgxi K_vq Avk¦¯-- eva Kib| wZwb Gkvi bvgvR covi Rb¨ IRy Kieb ej IVb| wZwb AvRv`i Ni DuwK `b| AvRv` weQvbvi Ici eBLvZv Qwoq nvg-Uv¯< KiZ KiZ Nywgq coQ| Bm&| ¯<zjUvZ GZ covi Pvc Kb? KZ BsiwR evsjv e B-AvRv`i eBcÎ ¸wQq ivLZ ivLZ mvwdqv eMg fveb| QjUv nvZgyL bv ayqB ïq coQ| GZ¸jv KvRi jvK| wKs` QjUvK GKUz hZoeAvwË Kie, Zvi jvK bvB| Aek¨ mvwdqv eMg Qji hZoei fvi Ab¨i Ici Qo w`Z cQ>` Kib bv| AvRK w`Z nqQ, KviY AvR wZwb ivM Ki wQjb| GLb ivM wKQyUv KgQ| gv_v VvÊv n"Q| QjUvK wK Giv wVKgZv ivZi Lvevi LvBqQ? Qj Zuvi gvQ LZ cQ>` Ki, wKs` gvQi KuvUv evQZ cvi bv| Qji eqm Avi KZ ne? m wnmve fvjvB j¤^v nqQ| weQvbvq Gwjq cov AvRv`i kixiUv `LZ `LZ mvwdqv GK aibi AvÍcÖmv` Abyfe Kib| QjUvi nvZcv Kx iKg WvOi nqQ! ci¶YB wZwb gvkvj-v gvkvj-v ej wbRi `y Mvj `yevi Ki Wvb nvZ evjvb| gvqi bRi bv Avevi Qji Mvq jM hvq| Av¯-- Av¯-- QjK WvKb, ÔAvRv`, AvRv`, Nyg? evev, Nygvwe, bv DVwe? IV| nvZ-cv aymwb, weKvj Kx LqwQm bv LqwQm, ivZI Zv LvIqv `LZ cvwiwb, DV co evev| nvg-Uv¯< wK evwK AvQ?Õ AvRv`i Nyg fO hvq| m Ku` IV-ÔDg&g&| AvgvK NygvZ `vI|Õ ÔwL` jvMwb? Kx LqwQm bv LqwQm?Õ ÔAvi fvZ LqwQ bv| miv Zv|Õ Ônvg -Uv¯< KiwQm?Õ Ôfvi WK w`I|Õ ÔAv"Qv Nygv| Avwg GKUz fvZ gL Avwb|Õ mvwdqv eMgi gb gvb bv| wZwb Avevi WvBwbs Uwej hvb| AvRv`i dzjAjv c-U fvZ evob| ZiKvwi bb| i"B gvQi `yUv UzKiv wbq ZvovZvwo KuvUv evQZ jM cob| Zvici Qji Ni Gm `Lb m Nyg| `yUv evwjk `qvj w`q wZwb QjK weQvbvq emvb| Nygs-- Qj evwjki Pqvi em _vK| Ô`wL

evev, nv Ki ZvÕ ej wZwb Qji gyL fvZ cyi `b| Qj gyL fvZ wbq Nywgq co| cyibv M,,ncwiPvwiKv Rqbe ZvB `L eKZ _vK, Ô`¨vLv Zv Av¤§vRvbi Kvievi| QjUvi Kgb LvIqvq| I LvBQ bv| AvgMv mvgbB Zv LvBj|Õ ÔwbRi nvZ AvRv` LZ cvi? gvQi KuvUv evQZ cvi? Kx h ejv bv Zzwg?Õ mvwdqv cwiPvwiKvK ejb| KqK MÖvm fvZ Qji gyL Zzj w`q Zvici cÖkvws-- Avm| GK Mjvm cvwb GKB Kvq`vq LvBq w`q Qji gyLUv fvjv Ki gyQ `b wZwb| kl GKUv QvU evjwZZ Ki cvwb Avi Zvqvj Avbvb| LvUi GKcvk Qji `y cv Szwjq `b| Zvici evjwZi cvwbZ Zvi QvÆ cv `yUv Wvevb| wbRi nvZ w`q Wj Wj Qji cv `yUv wZwb cwi®<vi Kib| evjwZ gSZ iL cv `yUv Zvqvj w`q gyQ `b fvjv Ki| fRv Zvqvj Wj Qji nvZ `yUv Avi gyLUv gyQ w`q Zvici wZwb ¶vs-- nb| QjK wVKfve ïBq w`q KvjevwjkUv Zvi GKcvk h_v¯'vb iL Qji w`K cÖmboe `,,wóZ ZvKvb| Qj Zuvi Nygi Kvb ARvbv `k! kl wWgjvBU R¡vwjq evwZ wbwfq gv K¶ Z¨vM Kib|

7

AvRv` GKUz GKUz Ki eo nZ _vK, Avi axi axi nq DVZ _vK `yói wkivgwY| wmbgv `Lvi cvKv hb m| bvR wmbgv nj BsiwR Qwe ewk Pj| `LZ hvq eÜzevÜe wgj| QywUi w`bi gwb©s kv cÖvq KvbvUvB ev` hvq bv| m¤úÖwZ Zviv GKUv Qwe `LQ| ZvZ cvÎcvÎxiv PvL XK ivL Pvgovi gyLvk| XvKvi GKUv `vKvb mB gyLvk cvIqv hv"Q| eÜzevÜe wgj ewiq co mB gyLvk wKbZ| `vKvb wMq GK wXj `y cvwL wkKvi| ¯§vKMvb cvIqv hvq| e>`yK, ¸wj Kij auvqv ei nq bj w`q| e>`yK Avi gyLvk wKb dj Zviv| Pj Avm evmvq| `iRv jvwMq Pj Ljv| ¯§vKMvb Ljv| PvL gyLvk| Zvici G IK Nywm gvi, I GK| Nywm Lq KD co hvq| KDev coZ Pvq bv| PvjvI ¸wj| e>`yKi gyL w`q auvqv ei""Q| ÔGB Zz&B giv, giv, ZvK Zv Avwg ¸wj KiwQ|Õ ÔwKmi| Zvi AvMB ZvK bv Avwg dvqvi Kijvg| bv, Avwg giv bv|Õ Ljvi wbqgKvbyb KD gvbZ Pvq bv| ¸wj LqI DV co| GKUv idvwi

_vKj fvjv nZv| Zey Ljv Pj| ^nPq Nii Avkcvk Kviv wZôvbv `vq| GiB ga¨ AvRv`i LvjvZv fvB QvÆ Rvq` Avm| `iRvq bK Ki| ÔK?Õ AvRv` ej| ÔAvwg Rvq`|Õ ÔKx Pvm?Õ ÔAvgvKI Ljvq b¨vI|Õ Ôhv hv, GUv eo`i Ljv|Õ ÔAvwgI eo nBwQ|Õ Ôwn-wn-wn-wn| Aviv eov n| ZzB Zv gvi Bbdigvi|Õ Ôbv, Avwg Av¤§vi wKQy KB bv|Õ ÔAvwg Av¤§vi wKQy KB bv| Km| mw`b h ¯<zj cvwjq ÷wWqvg Ljv `LZ wMqwQjvg, ZzB Qvov gvi K jvwMqQ?Õ ÔAvwg bv|Õ Ôhv fvM, Wv>U wW÷ve©| MU j÷|Õ Rvq` eySZ cvi, Giv ïay ¯§vKMvb Lj bv| Ab¨ Kvbv e¨vcvi AvQ| Rvbvjvi c`©v Zzj `L, nu¨v, ¯§vKMvbi Avovj ek PjQ wmMviU LvIqv| `v`v GKUv Ki Uvb `q, Avi Kvk| Kvgvj ej, ÔZzB Zv dj&m Uvb w`w"Qm| RbyBb Uvb `|Õ AvRv` ej, Ômyqi AvcAb, RbyBb Uvb w`w"Q|Õ ÔbvK w`q ¯§vK Qvo Zv!Õ AvRv` bvK w`q auvqv ei Kivi Póv Ki| Kvwk w`Z w`Z Zvi PvL w`q cvwb Gm hvq| Rvq` `So ai| Av¤§vK GB ¸i"Z¡c~Y© BbdigkbUv Rvbvbv Ri"wi| LvjvK Av¤§v ej WvK m| mgm¨v njv, `v`v mnRB ai dj BbdigviUv K! Zv ai djyK| `So mvwdqv eMgi KvQ cuSQ hvq Rvq`| nuvcvZ nuvcvZ ej, ÔAv¤§v, Av¤§v, `BLv hvb|Õ ÔKx?Õ ÔAvi Pjb bv IB Ni| `v`vq Kx Ki?Õ ÔKx Ki?Õ ÔwmMviU Lvq|Õ ÔZzB Kgb Ki eySwj!Õ

ÔAvwg `LwQ|Õ ÔAvi Iiv ¯§vKMvb Lj| Zvi auvqv| hv Zv| Avgvi KvR AvQ|Õ ÔAvi bv, Avwg wbR PvL `BLv AvBjvg| eMv wmMviU LvBZQ| Avqb bv|Õ mvwdqv eMg fvMoei nvZ ai hvb| Rvbvjvi KvQ hZB bvK cvb wmMviUi MÜ| wZwb `iRvq av°v `b-ÔGB, `iRv Lvj|Õ me©bvk| gv Gm MQ| gyn~Z© w¯'i nq hvq KZ©e¨| Zviv jywKq dj h hvi wmMviU| Zvici fRv eovji gZv gyLwU Ki Lvj `iRv| ÔNi auvqv wKmi?Õ gv ejb| Ô¯§vKMvb LjwQ bv!Õ AvRv` Reve `q| ÔMÜ wKmi!Õ Ô¯§vKMvbi ¯§vKi!Õ Ô¯§vKMvbi ¯§vKi ga¨ wK Iiv ZvgvK w`qQ?Õ gv wmMviU LuvRb| MÜ cvIqv hv"Q| gb nq GLbI auvqv DVQ| wKs` wRwbmUv Iiv jywKq iLQ Kv_vq? LuvR LuvR| kl cvIqv hvq GK `yM©g GjvKvq| ûuKvi bj ai hvÎv ïi" Ki Aws --g ûuKvi ga¨ _K eivq wmMviU| wKs` mw`bI AvRv`i gv gvibwb AvRv`K| KwVb gwnjv wQjb wZwb| LyeB KwVb| Zv mË¡I wbRi Qji Mvq Kvbvw`b nvZ Zvjbwb mvwdqv eMg| ev"Pv`i gviai Kiv Zuvi bxwZwei"× wQj| KZ K_v, KZ ¯§,,wZ| nvZi Zvjy Avevi NvgZ _vK Rvq`i| mg¯-- kixi hb cyo hv"Q, GZ `vn| Av¤§vK Kei bvwgq iL Gm m hb Avi kvws-- cv"Q bv GKUzI| gvUii M¨vivRi KvR hvIqv nq bv Zvi B`vbxs| wKQyB fvjv jvM bv| ïayB DËvc! ïayB DËvc! evievi gb nq GKvËii AvM÷i mB `,,k¨Uv, AvRv` `v`v `iRvi PSKvV ai `uvwoq AvQ, gMevRvii evwoZ, Nifiv AvRv`i LvjvZv fvBevb, gv Zv`i cvZ fvZ Zzj w`"Q, ivwÎejv, BjKwUªwmwUi njy` Avjvq cyivUv Nii me KUv gvbyl hb wfRQ, Kvbv cÖm½ QvovB AvRv` ej, Ôgv, Zzwg wKs` gv AvgvK Kvbv w`bI gviv bvB...Õ ¯§vKMvbi NUbvUv gb nq divkMÄi evwoi| wZbZjvq AvRv` `v`vi GKUv Avjv`v Ni wQj| mB NiB NU _vKe GB QjejvKvi QjLjv| dwi`vev` GK PvPvi evwoZ eovZ wMqwQj AvRv` Avi Rvq`iv| AvRv` ZLb nqZv m`¨Zi"Y, Avi Rvq` wbZvs --B evjK| wVK Kvb mgqi K_v, GZw`b ci Rvq` mUv ûeû gb KiZ cvi bv| MÖvg wMq Zviv ewiq co

gvV-NvU-cÖvs--i| cyKzicvo, k¥kvbNvU, evR cvov RvgMvQZjv| GKUv kxY© b`xI eq hv"Q MÖvgi GKcvk w`q| AvRv`i cvq RyZv| Rvq`iI| b`xZxi `uvwoq AvRv` ej, Ô`Lwe, Avgvi RyZvi Kx iKg cvIqvi!Õ cKU _K w`qvkjvBqi KvwV ei Ki RyZvq NlZB Av¸b R¡j IV| VuvUi wmMviU Av¸ b awiq UvbZ _vK AvRv`| Zvici wmMviUUv nvZ wbq GK ckjv auvqv m Qo `q Rvq`i gyL eivei| Rvq` ej, ÔAvgvi GKUv KvwV `¨vI| AvwgI cvi"g|Õ ÔKx cviwe?Õ ÔAvgvi RyZv _vBKv Av¸b R¡vjvBZ!Õ Ôcviwe bv!Õ Ôcvi"g|Õ ÔAvi GUv R¡vjvZ kixi cvIqvi jvM| Zvnj RyZvq GB cvIqvi Avm|Õ Ô`¨vI bv `v`v GKUv KvwV|Õ Ôb|Õ AvRv` w`qvkjvBqi AbK KUv KvwV Zzj `q Rvq`i nvZ| Rvq` wbRi RyZvi Mvq KvwV Nl| Av¸b R¡j bv| KvwVi gyLi evi"` ¶q hvq| KvwV fO hvq| GKUvi ci GKUv| bv, KvwV Avi R¡j bv| Ô`v`v, NUbv Kx? KI `wL|Õ ÔcvIqvi i| cvIqvi| wmbgvq `wLm bv| wniviv Kgb cvi| GKUv wniv KqKUv wfjbK GKvB gi QvZz evbvq| Kgb Ki? kixi cvIqvi _vK Zv ZvB| Avgvi kixi mB iKg cvIqvi AvQ|Õ bvR wmbgv nji wk¶v Gme| gwb©s kvi| Rvq`i gb co, divkMÄi evmvZI Zv Rvnvbviv Bgvg AvmZb| i"gx AvmZ| Rvgx AvmZ| cÖ_g w`b hw`b Rvnvbviv BgvgK `Lj Rvq`, mw`bUvi K_v Zvi Lye gb AvQ| nvivbv myi bvg GKUv Qwe `LZ m XzKwQj ¸wj¯--vb nj| ZvZ Awfbq KiQb mywPÎv mb| Qwe `L Kej m wdi AvmQ divkMÄi evmvq| nji ga¨ AÜKvi| Avevi e,,wói `,,k¨I wQj| Rvq`i aviYv, evBiI Lye AÜKvi bg GmQ Avi e,,wó n"Q| gwUwb kvi Qwe fvOj MÖx®§i GB w`b m `LZ cvq evBi GLbI m~h©i Avjv| cyiv e¨vcviUvq Kgb a>` jvM Zvi| Avi QweUvI eo AveMRvMvwbqv| meUv wgj GKUv Nvii ga¨ wQj Rvq`| bevecyi ivW ai nuvUZ nuvUZ `ycvki wiKkvi NwÈi AvIqvR gv_vi

ga¨ hb wSuwScvKvi WvKi gZv Awekªvs-- ej gb nq| divkMÄi evmvq di m| Kb -`Lv njy` Avjv coQ evwoi `vZjv wZbZjvq| Rvq`i cyiv e¨vcviUv Aev¯--e jvMQ| m`i `iRv cwiq ^eVKLvbvq hZB Zvi P¶zw¯'i| Avi Avi, nvivbv myi Qwei bvwqKv GLvb em AvQ Kb? m PvL Wj| bv, mywPÎv mbB Zv| m KjZjvq hvq| PvL avq| Avevi DuwK `q ^eVKLvbvq| bv Zv, Kvbv fzj bvB| mywPÎv mb Zv`i evmvq| Avmv Am¤¢e bq| G`i evmvq bvbv iK gi eo eo gvbyliv Avm| ZLb m cvki Ni gvgv-PvPv`i wdmdvm ïbZ cvq| wm×k¦ix Mvj©m ¯<zji nW wg÷ªm GmQb Zuvi `yB Qj wbq| AvRv` `v`vi wZbZjvi Ni hvq Rvq`| `LZ cvq nW wg÷ªmi `yB QjK| eoUv i"gx| AvRv` `v`vi Pq j¤^vq GKUz QvU| AviKUv Rvgx| m Zvi (Rvq`i) Pq GKUz QvU nZ cvi| wKQy¶Yi fZiB Zviv Qv` wMq LjZ Avi¤¢ Ki| evwoi Aviv Qjgqiv Zv`i m½ hvM `q| IcbwU evqv¯<vc, bvBb Ub ZBkKvc, myjZvbv weweqvbv, mvne eveyi ^eVKLvbv, gg ejQb hZ... cvb mycvwi LZ Avgvi bvg iYyevjv, Mjvq Avgvi gy³vi gvjv| AvRv` Avi i"gx ci¯úii nvZ ai ZviYi gZv `uvwoq AvQ| AvRv` `v`v Ki wK, cyiv QovUv ej bv, hB gqK cQ>` nq, Zvi MjvZB gy³vi gvjv bv njI Zvi nvZi gvjv cwiq `q| ZLb gqiv Ônq bvB, PvÆvwg KiQÕ ej PuPvZ _vK| i"gx ej, ÔGB AvRv`, evievi Zzwg QovUv fzj hv"Q Kb? bvI, Gevi cyivUv wVKgZv ejv|Õ ÔIcbwU evqv¯<vc bvBb Ub Uzqw>Uw_ª Kvc...Õ AvRv` ejZ ïi" Ki| ÔGB, Kx ejv?Õ i"gx ej, ÔZBk Kvc Zv|Õ ÔbvBb Ubi ci Uzqw>Uw_ª nIqv DwPZ bv? BsiwRi mv_ Avevi evsjv Avm Kx Ki?Õ AvRv` nvm|

KvRx Kvgvji gb m>U MÖMwi ¯<zji mncvVx wnmve AvRv`i ¯§,,wZ Dw`Z nq Kgb Qvov-Qvov fve| nqZv ¯§,,wZ gvÎB ZvB| AvRK K ejZ cvie MZKvj 24 NÈvq cÖwZUv wgwbU m Kx KiQ, Kx feQ? Kx KiQ MZ GK eQi, ivR? AvRv`i m½ GKB ¯<zj GKB m½ coevi ¯§,,wZi meB h wbLuv` fvjvevmv Avi eÜzZ¡i, ZvI wKs` bq| AvRv` h fqven eojvKi Qj wQj, GKK w`b GKKUv cvkvK ci AvmZ, AvmZ fxlY `vwg Mvwo Po, Zvi cKU me mgq UvKv-cqmv _vKZ, Gme wbq KvRx Kvgvji QvUejvq GKUv Ae¨vL¨vZ kªYxwnsmvI nqZv wQj| ZeyI AvRv`K cQ>` bv KiI Zv`i wbæga¨weË `ji Kvbv Dcvq wQj bv| KviY AvRv` Zv`i wmbgv `LvZ| wmbgv `Lvi GKUv cÖej SuvK wQj AvRv`i| Avi eÜz`i `Lvbvi ejvZI Zvi Kvbv Kvc©Y¨ wQj bv| AvRv`i m½B m `LwQj gSjfxevRvii fZi ZvRgnj wmbgv nj w` Iìg¨vb A¨vÛ wm| eyov Rj GKUv weivUKvq gvQ aivi Rb¨ msMÖvg KiQ, GB msMÖvg m wKQyZB nvi gvbe bv-`L fvjvB jMwQj Kvgvji| ZLb wUKUi `vg wQj Kg, gwb©s kvZ eviv Avbv njB wWwmZ Qwe `Lv hZ| Kvgvjiv Qwe `Lj Kvb K¬vm `LZ, mUv eo e¨vcvi wQj bv| wKs` AvRv`i KvQ G¸jv AbK eo e¨vcvi wQj| m KLbI _vW© K¬vm Qwe `LIwb, `LvqIwb| jvqb, icgnj, gyKzj, gvqv-Gme wmbgv nj wMq wmbgv `Lv PjZ| Ze bvR AvmZ fvjv fvjv BsiwR Qwe| AvRv``i evmvq hvIqvUvI GKUv Avb>`i e¨vcvi wQj Zvi mncvVx`i Rb¨| KviY Zvi gv LvIqvZ Lye cQ>` KiZb| Lvjv¤§v ma ma GK`g cUcyi LvIqvZb| bvbv c`i Lvevi| mB jvfI AbK mgq hvIqv PjZ AvRv``i evwoZ| m divkMÄi evwo nvK, Avi wbD B¯<vUbi evwoB nvK| AvRv` h covkvbvq Lye fvjv wQj, Zv bq| Ze Lvivc m wQj bv| cix¶vq KLbI dBj Kiwb| Avevi dv÷© mKÛI nqwb| wKs` Avðh© fvjv KiwQj ingZDj-v m¨vii K¬vm| wZwb wbZb AvRv``i nvZi jLv fvjv Kivi K¬vm cbg¨vbwkc K¬vm| GKUv PvU© Svjvbv _vKZ GB K¬vm, AvgwiKvb ÷vBj euvKv euvKv nid ZvZ BsiwR eY©gvjv jLv| Kjg bv Zzj ZiQv Ki A _K Z ch©s -- wjLZ nZv| Kvbv A¶ii mgqB Kjg Zvjv hve bv| ingZDj-v m¨vii wbRi nvZi jLv wQj AwZ PgrKvi| `L gb nZv mvwU©wdKUi jLv wbðq GB m¨vii KvQ _K wjwLq bIqv nq| nvZi jLvi GB K¬vm AvRv` Lye fvjv KiZ| cÖvqB fwi ¸W cZ AvRv`, Zvi KwcZ|

AvRv`i GB fvjv BsiwR jLvUv kl ch©s-- KvR jMwQj Zvi aiv covi gvÎ w`b mvZK AvM| m RR© n¨vwimbi evsjv`k MvbUv Kwc Ki wbqwQj wbRi Rb¨, Avi ZLb i"gx, Ryqj, Kvgvj, ew` ZvK Abyiva KiwQj Zv`iKI GKUv Ki Kwc `Iqvi Rb¨| AvRv` QweI fvjv AuvKZ| gay gvj-v bvgi GK AvU©i wk¶K ZvK Qwe AuvKv kLvZ AvmZb evmvq| Zuvi KvQ wkL wkL AvRv` GKUv QvULvUv AvwU©÷ nq wMqwQj| wewR PSayix m¨vi ïµevi ¯<zj QywUi ci Avjv`vfve emvZb Wªwqsqi K¬vm| GB K¬vm KiZ PvBj m¨vii KvQ wMq bvg jLvZ nZv| AvRv`I bvg wjwLqwQj| wKs` m K¬vm KiZ PvBZ bv| ejZ, ÔAvi ivL ivL, G mgqUv wµKU gvV bv-nj wmbgv nj KvwUq AvmvUvB Zv ewk jvfi e¨vcvi|Õ wewR PSayix m¨vi eQi `yevi Qwe AuvKvi cÖwZhvwMZvi AvqvRb KiZb| cyi¯<vi _vKZ LyeB AvKl©Yxq| mB cyi¯<vii jvf nvK, A_ev wbRi cÖwZfv hvPvB Ki bIqvi LvwZi nvK, AvRv` Qwe AvuKv cÖwZhvwMZvq GKevi Ask wbqwQj| Ii QweUv fvjv nqwQj| Avi I cqwQj 80-Z 75| Avi cÖwZØ>Øx Kvkg cqwQj 80-Z 6 0| wKs` m¨vi cÖ_g cyi¯<vi w`jb KvkgK, Zvi KviY wnme m¨vi ejwQjb evwK 20 gvK©m njv Dcw¯'wZi Rb¨| GZ Kvkg 20-G 20 cqQ| AvRv` cqQ 0| wØZxq cyi¯<vi cq AvRv` ewk Lywk nqwQj, KviY cÖ_g cyi¯<viUv wQj iOi ev·, Avi wØZxqUv wQj GKUv Ljbv Mvwo| I VuvU Dë ejwQj, ÔAvi Kvjvi e· Avgvi eûZ AvQ|Õ AvRv`i AviK mncvVx Kvgivb Avjx eMi gb co hvq, K¬vm m~Îai m¨vi GKw`b wRÁm KiwQjb, Gqvi-evm Kx? XvKv Uz Ck¦i`x ZLb Gqvi-evm PjZ ïi" KiQ| m¨vi GB e¨vcviUvB evSvw"Qjb| AvRv` m¨vii K_v ïbwQj bv| m e¨¯-- wQj cvk¦©eZ©x mncvVxi m½ KvUvKzwU Ljvq| m¨vii bRi co hvq m| m¨vi wRÁm Kib, ÔAvRv`, IVv| Kx KiwQj?Õ ÔwKQy bv m¨vi|Õ ÔAvwg Kx covw"Q, ïbwQj?Õ ÔwR m¨vi|Õ ÔAv"Qv ejv Zv Gqvi-evm Kx?Õ AvRv` DmLym Ki| wVK GB mgq wcqb Avm Kx GKUv bvwUm wbq| m¨vi m bvwUmUv co ZvZ ¯^v¶i Ki wcqbK we`vq Kib| BZ¨emi AvRv` cQb emv eMK wRÁm Ki wdmwdwmq, ÔGB, Gqvi-evm Kx i?Õ

eM ej, ÔAvi Gqvi-evm eySwj bv? AvKvk w`q evm Io| Zvi `iRvq _vK KÛv±i| m evmi Mvq Pvco gi ej, AvBmv cob WvBi± m`iNvU| Zvi `iRvq Svjvbv _vK `woi wmuwo| c¨vmÄviiv mB wmuwo w`q ZvZ DV co|Õ wcqbK we`vq Ki m~Îai m¨vi Avevi MR©b Ki IVb, Ônu¨v AvRv`, ejv, Gqvi-evm Kx?Õ AvRv` ejZ ïi" Ki, ÔAvKvk w`qv evm hvq m¨vi, `iRvq _vK `woi wmuwo, mB wmuwo w`qv c¨vmÄvi DwVqv _vK...Õ cyiv K¬vm nm Mwoq coQ| m¨vi nvmeb bv Kuv`eb, eySZ cviQb bv| kl nvwm Pc ejb, Ô`uvwoq _vKv| NÈv bv evRv ch©s -- eme bv|Õ

8

knii gyw³hv×v Avi AvRv`i eÜzevÜe`i gb co h, AvRv`i gvqi `yt¯^coei `,,k¨UvB klZK BDbym PSayixi Rxeb ev¯--e ic jvf KiwQj| GLvb _K ILvb _K K...òi lvjk Mvwcbx bv njI PSayixi Rxeb bvix-f³i Dcw¯'wZ mvwdqv eMg Ui cZ ïi" Kib| GiB ga¨ GKRb wQjb whwb PSayixi AvÍxqv, weevwnZv, Avi m¤úK© Zuvi eo fvBqi ¯¿x| Zuvi m½ gjvgkvUv mvwdqv eMg GK`gB mn¨ KiZ cviZb bv| gwnjv wbD B¯<vUbi evmvq GKevi eovZI GmwQjb| AwZw_-ermj mvwdqv eMg me aibi AwZw_i Svgjv nvwmgyL mn¨ KijI GB gwnjvK mn¨ KiZ cvibwb| m¤¢eZ Zuvi lô Bw>`ªq ZuvK fwel¨Zi AkwbmsKZ Rvbvb w`w"Qj| mvwdqv eMg ¯^vgxK e jb, ÔGB gwnjvK Avcwb Avgvi evmv _K hZ ejb| Avwg Avi GK gyn~Z©I ZvK GB evwoZ `LZ PvB bv|Õ PSayix mvne ZLb Ziji ¸Y ek D"PgvM© Ae¯'vb KiwQjb| wZwb ejb, ÔKb? _vKZ cvie bv Kb?Õ ÔKviY IB gwnjv fvjv bv| Zvi ¯^fve -PwiÎ PvjPjb Avgvi fvjv VKQ bv|Õ ÔwKs` Avgvi KvQ fvjv VKQ|Õ ÔZv Zv VKeB| Avcbvi mv_ Zvi Kx m¤úK©, Avwg eywS bv| wQ-wQ-wQ| Dwb bv Avcbvi m¤úK© fvwe nq?Õ ÔwbRi Zv Avi fvwe bv|Õ

ÔwbRi fvwe bv njB Avcwb GKUv Qji evev nq AviKUv Qji gvqi mv_ m¤úK© ivLeb?Õ ÔKx m¤úK©?Õ ÔZv Avwg Kx Rvwb?Õ ÔZvnj K_v ejv Kb?Õ ÔAvcwb ZvK ei Ki `eb, GB njv Avgvi kl K_v!Õ Ôhw` ei Ki bv `B|Õ ÔZvnj Avwg ei Ki `e| m GLvb GmQ Kvb AwaKvi?Õ ÔZzwg AwaKvii K_v wRÁvmv Kiv| Zvnj Avwg ZvK AwaKvi w`e| m GLvb _vKe Avgvi ¯¿xi AwaKvi wbq|Õ ÔLei`vi| GB K_v kvbvi AvM Avgvi giY njv bv Kb?Õ ÔAvgvi nK AvQ, Avwg PviUv ch©s -- weevn KiZ cvwi| Zzwg Zv kwiqZ gvbv, bvgvR ivRv Bev`Z e>`wM Kiv, Zzwg Avgvi nK gvbev bv?Õ Ôbv| gvbe bv| kwiqZ AvQ PviUv weq Kiv hve| wKs` Pvi eDK GK`g GK mgvb bRi `LZ ne| KvDK GK mwilv cwigvY ewk ev Kg fvjvevmv hve bv| Avevi GKUz Kg ev ewk AcQ>`I Kiv hve bv| mUv Kviv c¶ Kiv m¤¢e bv| KvRB `yB weq Kiv ag©i gZ DwPZ bv|Õ ÔZzwg ewk evSv? Zzwg Rvbv Avgvi cvqi wbP Zvgvi enkZ|Õ Ôh ¯^vgx ¯¿xi nK Av`vq KiZ cvi bv, Zvi cvqi wbP enkZ _vKZ cvi bv|Õ ÔK_v cuwPI bv| Avwg IK weq KieB|Õ ÔAvcwb IB gwnjvK weq Kij Avgvi gyL Avi RxebI `Leb bv| eo fvBqi eDK weqi K_v fve, Avwg Kx AvRivBji cvj-vq cowQ|Õ ÔAvwg ZvgvK Aviv Mqbv `e| Zvgvi bvg GKUv RvnvR wjL `e|Õ ÔAvcbvi Mqbvq Avwg _yZz `B|Õ ÔKx ejjv Zzwg?Õ ÔAvcbvK wgbwZ Ki ewj| Avcwb IB gwnjvK Qvob| GB evwo-Uvwo me Avwg Avcbvi bvgB wjL `e| Zey cvMjvwg Qvob|Õ Ôbv, Avwg IK weevn KieB|Õ ÔZvnj Avcwb Avgvi giv gyL `Leb|Õ

mvwdqv eMg Ku`KU Ab¨ Ni Pj hvb| cvki Ni AvRv`| m me K_v ïbQ| Zvi gv_v Mig n"Q| A_P wVK KiZ cviQ bv m Kx Kie| gv-evev SMov KiQb| evev AviKUv weq KiZ PvBQb| evwoZ GBme nZ _vKj Zvi eywS Kó nq bv? Zvi eywS Lvivc jvM bv? Zvi eywS B"Qv nq bv wbRi Ici kva wbZ| Zvi Kvb `yUv Mig nq IV| m wbRi Nii `iRv eÜ Ki Rvi Mvb Qo `q| kw³kvjx Mvbi hs¿ gv_vq Zvj cyivUv evwoK| gwnjvK PSayix AvcvZZ we`vq Kib B¯<vUbi evmv _K| wKs` Zuvi Rxeb _K bq| gvSLvb wKQyw`b PSayix e¨q Kib Zuvi wØZxq weqi AvbRvg m¤úboe KiZ| Zuvi e,,× wcZv Avi gvZvi AbygwZ Av`vq Kib wØZxq weqi e¨vcvi| AvRv`i `v`v-`v`x weqi AbygwZ w`Z Lye ewk KzÉv `Lvb bv| Qj Zuv`i wkw¶Z nqQ, eo nqQ, Avi UvKvKwo Avq-DboewZ KiQ KZ! Zvi Zv GKvwaK ¯¿x _vKZB cvi| gwnjvi w`K _KI AvBbMZ cÖ¯wZi ` e¨vcvi wQj| ZuvK cÖ_g ¯^vgxi KvQ _K wWfvm© wbZ nq| Zvici PSayixi KqKRb AwZ Nwbô wbKUvÍxq Avi eÜzi Dcw¯'wZZ gMevRvii GK AvÍxqi evmvq GK ivZ weqi AvbyôvwbKZv m¤úboe nq| ivZ ZLb GKUvi gZv evR| mvwdqv eMgi wek¦¯-- cwiPvwiKv Rqbe Gm Lei `q, ÔAv¤§vRvb, AveYvq AviKUv weqv KBiv eD wbqv G evwoZB AvBQ|Õ mvwdqv eMg gyn~Z©LvbK ¯ nq PvL eÜ Ki `uvwoq _vKb| gyn~Z©LvbKB --ä ïay| ZLb cyivUv c,,w_ex bSKvi gZv GKevii Rb¨ `vj Lq IV| Zvici w¯'i nq| wZ wb cwiw¯'wZ Abyaveb Kivi Póv Kib| Zuvi mg¯-- kixi msKí bo IV| gv_v _K ïi" Ki cv ch©s-- MwjZ Av¸bi aviv eq hvq| wZwb KZ©e¨ w¯'i Kib| cwiPvwiKvK ejb, ÔAvRv`K GLvb AvmZ ejv|Õ Zuvi Kɯ^i cÖwZÁvi avZe U¼vi| AvRv` Avm| Zvi gv_vi Pzj Gjvgjv, PvLi wbP Kvwji Avfvm, cib wb`ªvcvkvK| m wbPi cvwUi `uvZ Icii cvwUi mvgb AvbQ| gv ejb, ÔAvwg GLb GB evwo Qo Pj hvw"Q| Avi Kvbv w`b Avwg Zvi evevi gyL `Le bv| ZzB wK GB evwoZ _vKwe, bv Avgvi mv_ hvwe?Õ AvRv`i mvZ-cuvP fvevi `iKvi bvB| m ej, ÔZvgvi mv_ hve|Õ ÔPj| eBcÎ ¸wQq b| ZvovZvwo Ki| 5 wgwbU UvBg w`jvg|Õ AvRv` Zvi Ni hvq| Zvi wRwbmcÎ MvQvZ _vK| ¯<zji e¨vM eBcÎ MvQvbvB AvQ| wKs` Zv-B Zv me bq| KZ KvcoPvco| KZkZ Míi eB, KwgK&mi

eB| Ljbv kZ c`i| K¨vgiv, Avi AvQ mwZ¨Kvii GKUv wifjevi| Zv`i GKUv e>`yKi `vKvbI AvQ| mLvb _K wifjfviUv m wbqQ, Zvi bvgB jvBmÝ Ki| AvRv` KvbUv ivLe, KvbUv be! wifjeviUv m m½ bq| GUv GB MÊMvji mgq KvR jvMZ cvi| m Avi Zvi gv GKv ei n"Q| ivwÎi GB Nb AÜKvii ARvb v cUi fZi XzK hve Zviv| Kv_vq hve, Kx ne, meB AwbwðZ| Zvi Uc iKW©vi i"gxi KÉ GKUv KweZvi Ave,,wË Uc Kiv AvQ| exiwkï| gb Kiv hb we`k Nyi, gvK wbq hvw"Q AbK `~i, Zzwg hv"Q cvjwKZ gv Po, `iRv `yUv GKUzKz duvK Ki... Ggb mgq nviiii, IB h Kviv AvmZQ WvK Qo... IB WvKvZ`ji nvZ _K gvK K i¶v KiwQj? Zvi QjB Zv| cvovi jvK mevB ejZ ïb, ÔfvM¨ LvKv wQj gvqi KvQ|Õ Avi AvRv`i gvqi hw` wKQy nq! K ZuvK euvPve wec`-Avc` _K! AvRv`KB Zv `vwqZ¡ wbZ ne| AvRv` Zvi ¯<zji e¨vMi ga¨ wifjevi Avi eyjU Zzj bq| mvwdqv eMg GB evwoi Kvbv wKQy m½ beb bv| hvK ej GKe¯¿ hvIqv, Zv-B wZwb hveb| wKs` Zuvi evevi `Iqv Mqbv¸jv AvjgvwiZ GKUv Avjv`v ev· Zvjv AvQ| G¸jv bv bIqvUv DwPZ ne bv| G¸jv PSayixi bq| Avi Zv Qvov AvRv` _vKe Zuvi m½| ZvK Zv gvbyl KiZ ne| covZ ne| LvIqvZ ne| civZ ne| wZwb Avjgvwi Lvjb| ivwk ivwk Mqbvi ga¨ _K Kej wbRi wcZ...`ËUzKzb GKUv cuyUwjZ wbq ewiq cob| Ôev`kv, Mvwo ei Kiv|Õ ev`kv evwoi WªvBfvi| eMg mvnevi wb`©k m Mvwo ei Ki| cvP© ivL|

AvRv` Avi Zvi gv ewiq Avm Ni _K| evwoi KvRi jvK, AvwkªZRb, AvÍxq¯^Rb me bxie ZvwKq _vK Zv`i Pj hvIqvi w`K| Zv`i gv_vi Ici _K hb Qvqv mi hv"Q| cwiPvwiKv Rqbe Ku` IV| mvwdqv eMg Pvcv Mjvq ZuvK agK `b, Ôcvovi jvK`i ivZi ejvq RvwMq Zzjwe bvwK? evwoZ wK jvK gviv MQ? Pzc|Õ AvRv` Avi Zvi gv eviv>`v civq| eviv>`vi Pviw`K jvBU| AvRv`i cvqi KvQ wbRi AbK¸jv Qvqv ZvK wNi ai GwMq hv"Q| Qvqv¸jvi ^`N©¨i n«vm-e,,w× NU| Uwg, ¯ú¨vwbqj KzKziUv, Kx Kie eyS DVQ bv| GKevi AvRv`i KvQ AvmQ, GKevi fZi XzKQ| AvRv` mw`K ZvKve bv| Zviv wMq MvwoZ IV| Mvwo ÷vU© bq| `vivqvb `So Gm m`i `iRv Lyj `q| gg mvne ewiq hv"Qb, m½ QvU mvne, m mvjvg `q| Mvwo MU civq| AvRv` Avi Zvi gvqi cQb B¯<vUbi evwoi MU eÜ nq hvIqvi kã ivwÎi bxieZv f` Ki cÖKwUZ nq DVjI Zviv cQb ZvKvq bv| Rxeb klevii gZv mvwdqv eMg Zuvi wbR bvg iwRw÷ªK...Z B¯<vUbi ivRcÖvmv`Zzj¨ evwoUv Qo Pj hvb| Mvwo B¯<vUb _K ewiq AMÖmi nZ _vK divkMÄi w`K| ivZi iv¯--vNvU `LZ Ab¨ iKg jvM| `vKvbcvU eÜ| iv¯--vRyo bwo KzKii ivRZ¡| mKÛ z kv wmbgv `L `k©Kiv wdiQ| wbqb mvBb R¡jQ GLvb -ILvb| nVvr nVvr GKUv `yUv wiKkv| mB wiKkvi hvÎx Avi PvjK `yRbKB gb nq Nygs--| nqZv Mvwoi nW jvBUi Avjv PvL covq Zviv PvL eÜ Ki dj ej G iKg gb nq AvRv`i| Mvwo wMq divkMÄi evmvi mvgb _vg| G evmvUvq GLb mvwdqv eMgi wbRi QvU evb kvfbv AvQ Qjgq wbq| AvQ Rvq`, PÂj, gûqv, wUmy, KwP cÖgyL AvRv`i LvjvZv fvBevbiv| G`i evev Avevi m¤úK© PSayixi fvB nq| wRwbmcÎ wbq AvRv` bvg| gvqi m½ Zgb wKQy bvB| ïay GKUv QvÆ _j Qvov| WªvBfvi ej, ÔAv¤§v, Avwg wK _vKe?Õ gv gv_v bo ÔbvÕ ejb| AvRv` Wviej wUcj cÖ_g Kvbv mvovkã cvIqv hvq bv| AvRv` di ej Uc| fZi _K kvbv hvq AvRv`i Lvjv kvfbvi Kɯ^i : ÔK?Õ ÔAvwg AvRv`Õ D"PvwiZ nIqvi m½ m½ `iRv Lyj hvq| Lvjvi PvLgyL kvwoZ Nygi wPý| wZwb ejb, ÔGZ ivZ h, eyey?Õ mvwdqv eMg Zuvi cÖkoei Reve `b bv| wmuwo fO mvRv IVb wZbZjvi GKjv NiUvq| GUv AvM wQj AvRv`i Ni| wZwb Ni XzK `iRv eÜ Ki `b|

AvRv` Avi Zvi Lvjv mvwdqv eMgK AbymiY Ki wZbZjv ch©s-- Gm eviv>`vq wKsKZ©e¨weg~p nq `uvwoq _vK| Lvjv ejb, ÔKx i? eyey ivM?Õ Ônu|Õ y ÔKb?Õ ÔAveYv weq Ki bZzb eD wbq GmQb|Õ Ôewjm wK!Õ kvfbv eMg Ggbfve AvZ©bv` Ki IVb hb Zvi wbRi ¯^vgx wØZxq weq Ki GBgvÎ Ni XzKj| Zvici wZwb wbRI bxie nq hvb| mvwdqv eMg cuvP w`b wZbZjvi Nii `iRv eÜ Ki ivLb| GKUvevii Rb¨I `iRv Lvjb bv| Zuvi QvUevb kvfbv, evbi Qjgqiv Avi AvRv` cÖ_g w`b `ycyi _K `iRvq av°v w`Z _vK| mvwdqv eMg ¯úó Mjvq ejb, ÔGB, `iRvq av°v w`we bv| mevB mevi wbRi KvR hv|Õ Zuvi Kɯ^i Kx GKUv ¶gZv wQj, KD Avi ZuvK R¡vjvZb Ki bv| mevB wbP bg hvq| cii w`b Avevi mKvj mevB wPws--Z DwØMoe gyL wZbZjvi Nii mvgb Rov nq| Zviv `iRvq av°v w`Z Avi¤¢ Kij wZwb Avevi kvs -- wKs` M¤¢xi KÉ ejb, ÔGB, ejwQ bv, `iRvq av°v w`we bv|Õ mevB Avevi bg hvq| Z...Zxq w`b mKvj di mevB fxlY wPws--Z nq mvwdqv eMgi eÜ `iRvi mvgb Ae¯'vb bq| Rvq`i gv kvfbv eMg AvRv`K wkwLq w`qQb, Ôej, Zzwg wKQy Lve bv? bv Lq gi hve? Zvnj Avwg euvPe KvK wbq? AvgvK `Le K?Õ AvRv` GZ wKQy ejZ cvi bv| ïay ej, Ôgv wKQy Lvev bv? bv Lq giev bvwK?Õ gv ej, Ôbv Lve bv| wL` cvqwb| wL` jvMj wbRB Lvevi Pq be|Õ PZz_© w`b mevB fve, mvwdqv eMg wbwðZ giZ hv"Qb| kvfbv ejb, Ôeyey, Zzwg wK AvÍnZ¨v Kiev? ZvBj Zv Zvgvi `vRLI RvqMv ne bv|Õ mvwdqv eMg ejb, Ôbv, Avwg gie bv| GKUv AvRivBji Rb¨ Avwg gie bv|Õ ÔNi _K evi bv nI, wKQy GKUv LvI| Rvbjv w`qv fvZ `B?Õ mvwdqv ejb, ÔZzB ewk K_v ewjm| Pzc _vK|Õ IB w`b ivZB PSayix mvnei Mvwo `Lv hvq divkMÄi evmvi mvgb| Rvq` Gm Lei `q AvRv`K, Ô`v`v, Avcbi AveYvq AvBQ|Õ

AvRv` ZLb Zvi mÂq _K Zvi wRwbmUv ei Ki| wifjevi| GUv m m½ GbwQj fwel¨Z Kvbv bv Kvbv KvR jvMZ cvi, G Avkvq| wKs` GZ ZvovZvwo h KvR jM hve, m eySZ cvi bvB| m wifjevii ga¨ ¸wj fi| Zvici wifjeviUv nvZ wbq wZbZjvi wmuwoi gyL `uvovq| PSayix wbPi Zjvi Ni ch©s -- XvKb| ZuvK M,,nevmxiv mveavb Ki `q, hb wZwb Ici bv IVb| ZuvK Aviv ejv nq, wZwb hw` Ici IVvi Póv Kib, Zvnj AvRv`i nvZi A¯¿ MR© DVZ cvi| m Zvi gvK cvnviv w`q iLQ| PSayix wdi hvb| e× Nii Rvbvjvi Ab¨cvk _K NUbv wee,,Z Kiv nq mvwdqv eMgK| mvwdqv eMg me kvbb| cÂg w`b mKvj wZwb eÜ `iRv Lyj `b| Rvq`i gv Zuvi Rb¨ fvZ Avbb| ZiKvwi Avbb| wZwb ejb, ÔgvQgvsm Kb GbQ? GBme wbq hvI| Lvwj GKUz Wvj-fvZ `vI| Avi kvbv, AvgvK GKUv kv`v kvwo `vI| Avgvi ¯^vgx Zv Avi Avgvi KvQ RxweZ bvB| Avwg wK Avi iwOb kvwo ciZ cvwi!Õ evwoi cwiPvwiKviv Avjvc-AvjvPbv Ki wm×vs-- Avm h, eo Av¤§vi cvlv wRb AvQ| ZvivB ZuvK G cuvP w`b Lvevi mieivn KiQ| bv nj cuvP-cuvPUv w`b GKUv `vbv gyL bv w`q KD euvPZ cvi! Gi cii wZbUv eQi wZwb Kviv m½ ejZ Mj K_vB ejbwb|

9

PSayix mvne GZ `~i ch©s -- fveZ cvibwb| K-Bev fveZ ciQ? AvRv`i gv KwVb gwnjv, wKs` wZwb h nxivi PqI KwVb, c,,w_exi mePq KwVb c`v_©i PqI KwVb, mUv GKUz GKUz Ki D`&NvwUZ nZ _vK| Ges hZB w`b hvq, ZLb AvMi DcjwäUvI h_ó wQj bv ej gb nq| PSayix mvne fewQjb, AvRv`i gv Zuvi wØZxq weqUv gb be| Kb be bv? ZvK wZwb A_©-Aboee¯¿ ivbxi nvjB ivLZ cvib| Zvi e`j GKe¯¿ ei nq AvRv`i gv wK wfwLwibxi gZv Ki Rxebhvcb KiZ cvie? AvRv`B wK cvie GB ivRk¦h© Qo wMq `xbnxb Rxeb eQ wbZ? wbðq cvie bv| Zv`i wdi AvmZB ne|

w`b hvq| PSayixi gbvevÃv c~iY nq bv| AvRv`i gvqi bgbxq nIqvi Kvbv j¶Y `Lv hvq bv| wZwb Zuvi A_©mvnvh¨ MÖnY Kiv Zv `~ii K_v, gyLUv ch©s-- `LZ bvivR| AvRv` ¯<zj hvIqv Qo `q| Zvi wKQy fvjv jvM bv| evevi KvQ _K h gvmvnviv cvq, IB mgq mB gvmvnviv Zvi c¶ AatcvZ hvIqvi Rb¨ h_ó| gv Zvi GB gvmvnvivi UvKv _K wKQyB beb bv, GKUv cqmv bv, GKUv `vbv bv| m eÜz`i wbq wmbgv `L| Míi eB Kb B"QvgZv| mܨvi mgq i÷zi>U em AvÇv gvi| Zvi eÜziv Ljvayjv Ki| ^mq` Avkivdzj nK, KvRx Kvgvj, Beªvwng mvei, iDdzj nvmvb Avi Ryqj| Zv`i m½ mI KLbI KLbI hvq gvV| mviv `ycyi wµKU Lj| cÖvq cÖwZUv BsiwR Qwe `L| gvS ga¨ Pj hvq wkKvi KiZ| me nq, ïay ¯<zj hvIqvi ejvq Zvi `Lv bvB| cÖ_g cÖ_g eûw`b m hvqwb B¯<vUbi evmvq| gvmvnvivi UvKv Avbvi Rb¨ IB evmvq m cvwVq w`Z Rvq`K| Zvi eBcÎ Avi KZ msMÖni wRwbmcvwZ meB Zv co AvQ B¯<vUbi evmvq| KqK gvm ci _K mme AvbZ gvS ga¨ AvRv` hvq mLvb| `Lv nq bZzb gvqi m½| f`ªgwnjvI GK ATM¢zZ msKUB coQb| fvjvem, gvnMÖ¯-- nq, w`Iqvbv nq hfveB nvK AvÍmse iY KiZ bv ci wZwb QyU Pj GmQb PSayixi Ni| Av¸bi Uvb cZ½ h iKg QyU Avm, Zgwb Ki Pj GmQb Zuvi AZxZK Aejxjvq Z¨vM Ki| GUvI wK GKUv Z¨vM¯^xKvi bq? wKs` G evwoZ cwiek Zgb AbyK,j bq| evwoi PvKi-evKiiv ch©s-- Zuvi m½ fvjv Ki K_v ej bv| AvÍxq¯^Rbiv Zuvi w`K Kgb ivli `,,wóZ ZvKvq| wZwb Pvb mevi wPË Rq KiZ| wKs` m Póv my`~icivnZ ej gb nq| AvRv` G evmvq Gj wZwb Póv Kib ZvK cUvbvi| ejb, ÔKx Lve? Kx jvMe? wKQy wKb `e?Õ AvRv` Zuvi K_vi Reve `q bv| Muv ai _vK| ewk cxovcxwo Kij evmv _K Pj hvq| hgb gv Zgwb Qji evev! PSayixi wØZxq weqi cuvP gvmi gv_vq divkMÄi evwoZ GKUv eo `yN©Ubv NU| Rvq`i m-mgqUv GLbI gb AvQ| m LyeB QvU ZLb| evjK eqm| ki evsjv dRjyj nK gviv MQb| mg¯-- cÖ`k kvKi Qvqv| Gw`K dzUv cqmv DV hv"Q| cÖewZ©Z n"Q bqv cqmv| Rvq` bqv cqmvi wnmve wkLQ

KvMR-Kjg wbq| KvMR dzUv cqmv Avi bqv cqmv Mvj Mvj Ki GuK GuK ZvK wkLZ n"Q 6 cqmvq GK Avbv, 12 cqmvq `yB Avbv, 50 cqmvq AvU Avbv| 100 cqmvq GK UvKv| GB wnmvei di co GKw`b m gykwKjI cowQj, Zvi gb AvQ| AvU Avbv nj nq 50 cqmv| m GK Avbv GK Avbv Ki AvU Avbv RvMvo KiQ| GKUv 5 cqmv AviKUv 1 cqmv gvb GK Avbv| Gfve 8 evi | Zvnj Zv AvU AvbvB njv| GKUv wmbgvi wUKUi `vg AvU Avbv| wKs` wmbgv nj wMq `Lv Mj cqmv Kg co MQ| KviY GKUv 1 cqmv cKUi Kvb duvK w`q MQ co| Avi 6 cqmv Ki AvU Avbvq nq 48 cqmv| 1 cqmv co hvIqvq Zvi KvQ AvQ 47 cqmv| nji KvD>Uvi wQj duvKv| wUKU weµZv eyovUv ej, wZb cvBmv Kg| wUKU bwn wgjMv| 1 cqmv Kg Kx Ki wZb cvBmv Kg njv, Rvq` eySZ cvi bv| wVK mB mgq nVvr evmvq wPj-vwPwj-, Rvq`i gv gBiv hvBZQ| gv Kb gviv Mj, Kxfve, Rvq` mB inm¨ AvRv f` KiZ cvi bv| Ze Zvi g,,Z¨Uv ¯^vfvweK wQj bv, AvR Zvi gb nq| Zvi evev Avi PSayix wQjb fvB Avi y eÜz| Avi Zvi gv Avi AvRv`i gv wQjb evb Avi nwini AvÍv| AvRv`i gvK ekxf,Z Kivi Rb¨ nqZv KD cÖqvRb gb KiwQj ZuvK GKjv Ki djvi| nqZv m Rb¨B Rvq`i gvK `ywbqv _K Pj hZ nqQ| G meB AvR Rvq`i m>`n nq| ZLb m wQj AbK QvU| evjK gvÎ| wKQy eySZ cviwb| ïay gb AvQ m wMq `LZ cvq gv ïq AvQ Avi Zvi kixiUv m¤ú~Y© bxj| Avi Gici eûw`b Rvq` mewKQyK bxj `LZ| Zvi gb AvQ, Av¤§v gvb AvRv` `v`vi gv wbRnvZ Mvmj Kivjb gvK, Kvdbi Kvco civjb| mB Kvdbi KvcoUvK ch©s -- bxj `Lv"Q| AvMievwZ R¡jQ| Zv _K ei""Q bxj iOi auvqv| fvBevbiv, AvÍxq¯^Rb gwnjviv Kuv`Q| wKs` Av¤§v Kuv`Qb bv| wZwb Kvdb civbv kl KviAvb kwid wbq emjb| Zuvi GKKvj Rvq`i 1 gvm 7 w`b eqmi QvU fvB wjgb| Zvici GK mgq gvK wbq hvIqvi Rb¨ LvwUqv Zvjv nq PviRbi Kuva| Rvq`KI ejv nq, Ôevev, Zvgvi gv hvBZvQ, ZzwgI GKUz Kuva jvMvBev wb?Õ m Zv ZLb Ab¨ evnK`i eyKmgvb| m Kx Ki Kuva `e, m wKQyB eySZ cvi bv| ïay `LZ cvq bxj iOi LvwUqvq bxj Kvdb gvovbv Zvi gv hvq| AvRv`i gvqi Nvo Gm co QvÆ wjgb Avi Rvq`, gûqv, PÂj, KwP, wUmyevbi Qjgqiv| Avi G`i eo fvB AvRv`| Rvq`i evevI GB evwoZ

Avmv Avi LuvRLei Kiv Qo `b| wZwbI Ab¨ Kv_vI Ab¨ Kvbv gayKÄi y mÜvb cq MQb wKbv, Rvq` wQj QvU, m eySZ cvi bv| AvRv`i gv K_v ejb bv, wKs` Qjgq`i eyK w`q AvMj ivLb| Rvq`i gv gviv hvIqvi ci AvRv`i gv wbtm½ nq cob, wbiej¤^I| wKs` wZwb fO cob bv| gPKvbv Zv `~ii K_v| BDbym PSayixi c¶ _K Avevi gxgvsmvi cÖ¯--ve cvVvbv nq mvwdqv eMgi KvQ| ZuvK mm¤§vb evwoZ wdwiq wbq hvIqv ne, G M¨vivw>U `Iqv nq| wKs` AvRv`i gv ivwR nb bv| Zuvi Revb, GK Revb| wZwb PSayixK Zv AvMB ej w`qwQjb PSayix hw` IB weq Kib, Ze Zuvi giv gyLUvI PSayix `LZ cveb bv| GB K_vi Kvbv boPo Zuvi RxeÏkvq Zv neB bv, g,,Zz¨i ciI ne bv| mvwdqv eMgi G K_v A¶i A¶i djwQj| PSayix w¶ß nb| mg¯--Uv XvKv kni Zuvi nvZi gyVvq| wZwb B"Qv Kij GB XvKv kniUvi hvK B"Qv ZvK wKb djZ cvib| cÖ`ki Mfb©i Zuvi eÜz, mµUvwiiv Zuvi Mjvm -evÜe| ûR û-Z Zuvi bvg DVQ: Av RwgbWvi d«g weµgcyi| Avi wKbv GKUv QvULvUv gwnjv Zuvi K_v ïbQ bv| GZ R`! GZ R`! GLb Zv mve©¶wYK civgk©`vÎx KzUwb evbUvI bvB| Zvnj m Kb Avm bv? PSayixi cvbvmw³ Aviv eo hvq| AvRv`i gv mvaviYZ K_v ejb bv| wKs` GKw`b wZwb AvRv`K ejb, Ôevev, K_v AvQ, Avq| em|Õ AvRv` gvqi KvQ hvq| weQvbvq em| ÔZzB bvwK ¯<zj Qo w`qwQm?Õ AvRv` DËi `q bv| ÔKvj _K Avevi ¯<zj hvwe|Õ ÔGLb Avi hvIqv hve bv| cix¶v `B bvB| wUDkb wd `B bv Kq gvm| bvg KU w`qQ|Õ ÔZvnj ZzB Kx Kiwe? g~L© nq _vKwe?Õ AvRv` Pzc Ki _vK| gv ejb, ÔZzB Qvov Avgvi AvQ K? Avwg Zv giB hZvg| euP AvwQ Kb? ZvK gvbyl Kivi Rb¨| ZzB hw` gvbyl bv nwe, Zvnj Avwg Avi euvwP Kb?Õ AvRv` Ku` dj| AvmjB Zvi LyeB AbykvPbv nw"Qj Kw`b _K! Kx KiQ m? Zvi gb co m>U MÖMwi ¯<zji AÜ wcqb wcUviK| ¯<zj AvRI NÈv

evwRq PjQ AÜ wcUvi, nvZ `yUv mvgb gj ai nvZo nvZo c_ nuvU h wcUvi, mI Zvi KvR wVKfve Ki PjQ, IB Zv GLbI NÈvaYwb AvmQ ¯<zj _K, KZ Kó KiB bv NÈvUv `wo Ub Ub ivR Zvj wcUvi, A_P m wKbv PvL _vKZI c_ LuyR cv"Q bv| covkvbv ev` w`q Kx Kie m? m ej, ÔAvgvi d«Û`i mv_B Avwg gwUªK cvm Kie|Õ gv wRÁm Kib, ÔKgb Ki?Õ ÔcÖvBfU GB eQiB g¨vwUªK w`e| Õ gvi gyL g,,`y GKUv nvwm dzU IV| AvRv` gvK K_v w`qQ, eÜz`i m½B m GB eQi gwUªK cvm Kie| G-K_v Zv ZvK GLb ivLZB ne| Aviwc mvnvi ¯<zj _K cÖvBfU cix¶v_©x wnmve bvg ZvwjKvfz³ Kivq m| Zvici aygm cov ïi" Ki| eB Kb| wUDUi ivL| gv Zuvi mvbvi Mqbvi mÂq fO wUDUii UvKv hvMvo Kib| evevi gvmvnviv _KI Zv UvKv fvjvB Avm| AvRv`i eÜziv AevK nq hvq| eojvKi eL hvIqv Qj cq hviv GZw`b Zvi KvQ NyiNyi KiZ, Zv`i m½ GLb Avi fvjv jvM bv AvRv`i| ZvivI cwiw¯'wZ eyS weKíi mÜvb KU co| cix¶vi mgq wbKUeZ©x nq| GKw`b AvRv` Gm K`geywm Ki gvK| Ôgv, `vqv Kiv| Uv½vBj hvw"Q| cix¶v kl Ki Zvici Avme|Õ gv Qji gv_vq nvZ ivLb| Zuvi Qj g¨vwUªK w`"Q| GB `ytLi w`b GUv KZ eo Avb>`i msev`| wZwb QjK Kuva ai `uvo Kwiq `b| Qji gv_vq nvZ ivLb| ejb, ÔAvgvi `vqv Zv AvQB| Bbkvj-vn ZzB fvjvfve cvm Kiwe|Õ Qji gyLi w`K GKevi Aj¶¨ ZvKvb gv| Qji bvKi wbP Muvdi iLv| Kɯ^i fvOv fvOv| gyL GKUv `yUv eªY| Pzj Avevi GKUzLvwb Uwoi j¶Y| Qj Zuvi eo nq hv"Q| nvK! ZvB-Zv wZwb Pvb| GB QjK jLvcov wkwLq GB c,,w_exi eyK `uvo KivZ cvijB Zuvi me Kói Aemvb ne| wZwb Avj-vnZvqvjvi KvQ Avi wKQy Pvb bv| ÔKx gv, Kx fvev?Õ Qji cÖkoe mswer wdi cvb gv| ÔAvj-vnÕ ej GKUv Mvcb `xN©k¦vm Z¨vM Kib| ejb, ÔZvi wKQy jvMj AvgvK ej|Õ ÔAvgvi Avevi Kx jvMe? hv jvM meB Zv wKbwQ| cÖvKwUK¨vj LvZv wKbjvg, U÷ ccvi wKbjvg| ev` Zv ivwL bvwKQy|Õ

ÔZzB fvjv Ki cvm Ki| ZvK Kgwc-U my¨U evwbq `e|Õ ÔAvi, Avwg Kgwc-U w`qv Kx Kie?Õ AvRv` nvm| gb gb Lywk nq| gvqi gbvfveUv mI evS, Zviv GLb evevi mvnvh¨ Qvov ek A_©Kói ga¨ AvQ, GUv wZwb evBii KvDK eySZ w`Z Pvb bv| evBii jvK`i KvQ Zviv gv_vUv DuPz KiB ivLZ Pvq| AvRv` cvm Ki mKÛ wWwfkb| iRvëi w`b Lye e,,wó nw"Qj| iRvë `Lvi Rb¨ Zviv hvq evW© Awdm| `qvj iRvë wkU UvwOq `Iqv nqQ| jvKRb QvZv gv_vq ZvB `LQ| Zvi m½ dvi"K bvgi AviKRb eÜz Uv½vBj wMqwQj cix¶v w`Z| `yRb `yi"`yi" e¶ wMq GK`So `qvji cvk mvwi mvwi Kvjv QvZv¸jvi wbP XzK co| AvRv`i LyeB fq jvMwQj| wbRi Rb¨ bq| gvqi Rb¨| hw` m dBj Ki, gv eo AvNvZ cveb| GUv Kej Zvi g¨vwUªK cvm Kiv ev dBj Kivi e¨vcvi bq, gvqi e¨w³MZ R`i jovBqi cÖkoe| m dBj Kij Zvi evev Kx nvwmUvB bv nvme! gvqi eyK mB we`ªcUv Kx fq¼i kj nqB bv we× ne! Kv_vq ivj Zvi? _vW© wWwfkbi Ni `L| cvIqv hvq bv| AvRv` LyeB wPws --Z nq co! Zvi k¦vm Nb nq IV| m evievi wRf w`q VuvU PvUZ _vK| GUv wK nZ cvi, m dBj Kie? wRIMÖvwd G·vgUv ZZ fvjv nqwb, ZvB ej dBj| kl gwiqv nq m ZvKvq mKÛ wWwfkbi Ni| weoweo Ki coQ Bboevwjj-vwn...ivwRDb, Kvbv wKQy nvwiq Mj LuyR cvIqvi `vqv, IB Zv ivj b¤^i Aviwc 3634| mKÛ wWwfkbi Ni| In&! gv! m QyUZ _vK| Zvi m½i eÜzwUi iRvë Kx Zv bv RbB| ZvK m½ bv wbqB| e,,wói ga¨ wfRZ wfRZ| Zvi eÜzwU, dvi"K, GB K_v Avi Kvbv w`b fzjZ cvie bv| Ôgv, gv, gv Kv_vq, Kq Zjvq, gv, KwP gv Kv_vq, gûqv gv Kv_vq, gv|Õ AvRv` `So hvq, gvqi Ni gv bvB| ÔKv_vq MQ, IRy KiZ, KB?Õ ÔGB h gv, Avgvi iRvë nqQ, Avwg cvm KiwQ, mKÛ wWwfkbÕ, AvRv` gvK K`geywm KiZ hvq, gv ZvK Ub Zvjb, ÔAvjnvg`ywjj-vnÕ, wZwb LvwbK¶Y Pzc Ki _vKb, bv, Zuvi PvL nvwm wSwjK `q bv, bv Zuvi PvL Akª" Si bv, wZwb wbRK mvgj bb| wZwb kvs--¯^i ejb, ÔZzB Zv cvm Kiwe, Zvi eªb fvjv bv!Õ AvRv` evKvi gZv nvm| gv h Kx ej! AviKUz nj Zv wMqwQjB| Ôkvb, ZzB GK KvR Ki, 10 mi wgwó wKb Avb| giYPuv` _K wKwbm, AvRevR wgwó wKbwe bv|Õ wZwb Zuvi Wªqvii KvQ hvb| UvKv ei Kib| Ôwgwó

wKb wbq B¯<vUb hvwe, Zvi `vw`i nvZ w`we, `vw`K mvjvg Kiwe, `v`vi nvZ w`we, `v`vK mvjvg Kiwe| eywSq ejwe, wKmi wgwó|Õ AvRv` AevK nq| m fveZI cviwb, gv ZvK B¯<vUb hZ ejZ cvib| AvRv` wgwói `vKvb hvq| m½ Rvq`| wgwói `vKvb emB Rvq` KqK c`i wgwó mvevo Ki| KqK mi wgwó Kb Zviv| wgwói VvOv wbq Zviv cÖ_g Avm divkMÄi evmvq| gvK cÖ_g wgwógyL Kivbv `iKvi| gv Zv Kvbv wKQy LZB Pvb bv| Avwgl LvIqv QoQb mB h B¯<vUb Qvovi ci _K, Avi aibwb| Ôgv, GKUz LvI| GB evmvi Rb¨ GKUz wgwó wKbjvg| eySjv bv, IB evmvi AvM Zv GB evmvi jvK`i wgwógyL Kivbv `iKvi|Õ gv wgwó `L gyL mwiq bb| Ôbv i, LZ B"Qv Ki bv|Õ ÔAí LvI| Aí|Õ AvRv` bvQvo| gv GKUzLvwb wgwó gyL `b| ejb, ÔGB `yUv VvOv iL `| cvovcowk`i w`Z ne| fvjv Lei| mevB RvbyK| Avi GLvb KZ?Õ Ô10 miÕ-nvZi wgwói im PvUZ PvUZ Rvq` Reve `q| ÔG¸jv wbq B¯<vUb hv| AvRK mevi m½ nm nm K_v ejwe| AvRK Avgv`i nvmvi w`bÕ-gv ejb| 10 mi wgwó wbq AvRv` B¯<vUbi evmvi mvgb bvg| KZ w`b ci G evwoZ Avmv njv Zvi| GUv h Zv`i evwo , Abf¨vm mUv gbI nqwb G Kw`b| Avðh©| bv, m nwiY¸jvi w`K ZvKve bv, ivRnuvm¸jvi w`K bv, Zvi ¯ú¨vwbqj WM Uwgi w`K bv| m mvRv `v`v-`vw`i Ni hvq| `vw`i mvgb wgwói c¨vKU¸jv ivL| `vw`K mvjvg Ki| ÔAvwg g¨vwUªK cvm KiwQ| Zvi wgwó iL Mjvg|Õ ÔGZ¸jv wgwó Avbv jvM| Lvwj UvKv LiPÕ-`vw` ejb| ÔAvi bvB Zv| iRvë nqQ Zv, mevB wgwói `vKvb wfo KiQ| hv cqwQ Gb w`jvg| Kg nj ejv| KvjK Aviv Gb `e|Õ Ô`yiv AvfvMv| Avwg Kx KB, n Kx eyS|Õ evmvi eveywP©, KvRi jvK, cwiPvwiKviv mevB Avovj `uvwoq evSvi Póv Ki NUbvUv| AvRK Kb fvBqv GZw`b ci G evwoZ Gj| Zvnj wK eMg mvnev wdi Avmeb Avevi? Zviv DuwKSuywK w`q NUbvi Zvrch© eyS dj| QvU mvne gwUªK cvm w`Q|

QvUgvqi KvQ Lei hvq| QvU mvne AvmQ| wgwó AvbQ gjv| Dwb g¨vwUªK cvm w`Q| ewiq hvIqvi c_ QvUgvqi mv½ `Lv nq AvRv`i| wZwb nvwmgyL ejb, Ôevev, Zzwg cvm KiQ, Avwg Lye Lywk nqwQ| emv| GKUz wgwó Lq hvI|Õ AvRv` ZuvK AvM _KB Pb| eogv ej Zuvi KvQ _K AvM Av`iI wbqQ| AvRK Zvi Kgb hb jvM| wKs` Zvi gb nq, gv h AvRK G evwoZ wgwó w`q cvwVqQb, G Zv Zvi weRq D`hvcb Kievi Rb¨B| Amyweav Kx QvUgvi K_v ïbZ! AvRv` em| QvUgv ejb, ÔZzwg Kvbw`K hvev GLb?Õ ÔGB Zv ¸wj¯--vbi w`K|Õ ÔAvwgI IB w`K hvw"Q| Zzwg Avgvi mv_ Pjv|Õ Ôbv, Avwg GKjvB hZ cvie|Õ ÔAvi bv, Pjv Zv|Õ QvUgv Mvwo ei Kib| wbRB wZwb WªvBf KiQb| AvRv`K cvk emvb| gwnjvi cvk em Zvi wbRK wmbgvq `Lv Kvbv PwiÎ ej gb nq| XvKvi iv¯--vq gwnjviv mvaviYZ Mvwo Pvjvq bv| Bwb Pvjv"Qb| `ycvki jvKiv ek KSZ,nj wbqB Zv`i w`K ZvwKq AvQ| QvUgv ¸wj¯--vbi AvM weRqbMii fvM `vKvbi mvgb Mvwo _vgvb| ejb, ÔAvmv| Zzwg bv jsc- cQ>` Kiv| ZvgvK jsc- wKb `B|Õ Ôbv, jvMe bv|Õ ÔAvi Avmv Zv|Õ AvRv` fve, QvUgvK Rã Kie| hZ Gjwfm wcÖmwj AvQ, me wKbe| `wL Kx Ki| `vKvb XzK GKUvi ci GKUv Gjwfm wcÖmwj bvgvZ _vK AvRv`| `y nvZ fi hvq| `vKvb`viiv wew¯§Z| QvU gv AwePwjZ| ÔKZ `vg GmQ?Õ `vKvwb `vg wnmve KlZ wMq Mj`Ng©| `o nvRvi i"wcqv eMg mve| QvUgv e¨vM _K PK ei Ki LmLm Ki wmMbPvi Ki `b| AvRv` gb gb Lywk nq| GB iKW©¸jv Zvi Lye wcÖq| G¸jv m AbKevi RvMvo KiZ PqQ| ïay Rvq`K w`q I evmv _K Zvi wbRi iKW© c-qviUv Avwbq wbZ ne| Ze gvK G e¨vcvi wKQy ejv hve bv| e¨vcviUv ÷ªBU Pc hZ ne|

10

BDbym PSayix AvRK evmvZB emQb mܨvUv hvcb KiZ| ems--i nvIqv eBZ ïi" KiQ evBi| wZwb evMvb emQb MvW©b-Pqvi wbq| `wLbv evZvm gmjvi evMvb _K myMÜ eq AvbQ| eqviv Zrci| eid AvmQ| cvbxq Xvjv n"Q| PSayixK AvR m½ w`"Qb Zuvi eÜz LvjvZv fvB iZb PSayix| AvKvki Mvq GKUv cÖvq c~Y© Puv`| Puv`i cvk QyUs -- gN¸jv `L gb n"Q, Puv`UvB QyUQ| Avi gN¸jv hb w¯'i| BDbym PSayix mw`K ZvwKq AvQb| QvÎve¯'vq cov w_qvwi Ae wijwUwfwUi K_v nVvr gb co hvq| Puv`Uv w¯'i, bvwK gN¸jv? K Rvb i evev? ivZ `kUvi ci Zuvi wbRi Ici wbqs¿Y _vK bv| wZwb wbRi Pzj ai wbRB UvbZ _vKb| ÔiZb|Õ ÔfvBRvb|Õ Ômvwdqv wK Avgvi eva¨ ne bv?Õ ÔfvBRvb|Õ ÔAvgvi QjK wK Avwg Avi wdi cve bv?Õ ÔAvcbvi Zv AviKUv Qj nqQ fvBRvb| QvU fvwe Zv gv nqQb!Õ ÔwKs` Avgvi AvRv`K wK Avwg cve bv?Õ ÔAvRv` Zv Avcbvi AvQB fvBRvb| I Zv g¨vwUªK cvm KiB GmwQj| evcK wK Kvbv Qj fzjZ cvi? i³i Uvb eski aviv Kv_vq hve?Õ ÔwKs` mvisqi gqUv wK Avgvi K_v ïbe bv?Õ Ôïbe| ïbe|Õ ÔKe?Õ ÔKvbv evNB Zv cÖ_g ek gvb bv| mvK©vmi evNi K_v ejwQ| evNK ai BjKwUªK cvIqviAjv PveyK w`q fq `Lvbv nq| AvNvZ Lq Lq Zvici evN ek gvb|Õ ÔevU nvqb DBj wk wMf Bb?Õ ÔUzW Ai Uzgiv|Õ ÔZvgvi UzW Ke Avme?Õ ÔUzgiv|Õ ÔZvgvi Uzgiv Ke Avme| w` W AvdUvi Uzgiv?Õ ÔfvBRvb| GK KvR Kib| divkMÄi evmv _K I`i DrLvZ Ki `b|Õ

Ôejv wK! AvRv` Avgvi Qj bv?Õ ÔAvRv`K ejb G evmvq Gm _vKZ|Õ ÔmvwdqvI Zv Avgvi IqvBd|Õ ÔZvKI Zv Avgiv G evmvq Gm _vKZ ejwQ|Õ ÔZzwg ejQ evmv _K Zvwoq w`j Zviv big ne?Õ ÔAek¨B| ZR Kg hve|Õ ÔKxfve Zvove? AvRv` Zv wifjevi wbq AvgvK gviZ Avme| QjUv GK`g gv-bIUv nqQ| AvbjvBK wg|Õ ÔAvcbvi evev-gvI Zv Avcbvi mv_B AvQ| Avcwb Zv`i h_ó fw³ Kib|Õ ÔKwi| Rb¥`vZv evc, Rb¥`vÎx gv| bv Ki cvie? wKs` m Zv evc gvb bv|Õ Ôgvb| Ze gvK ewk gvb|Õ Ôkvbv| AvB A¨vg G RwgbWvi d«g weµgcyi| Avgvi UvKv AvQ| Avgvi cvIqvi AvQ| Avgvi gqgvbyl _vKe| _vKe bv?Õ ÔwR!Õ ÔRwg`vi`i gqgvbyl _vKZ wK bv!Õ ÔnK mvne Zv Rwg`vwi ivLj bv| K...lK cÖRv cvwU© Kij|Õ ÔGLb nK mvne Kv_vq? nq¨vi BR wn bvD!Õ ÔfvBRvb, Avi Lveb bv| IVb|Õ ÔAvi bvBU BR w÷j Bqvs| emv emv|Õ Ôfvwe ivM Kieb|Õ ÔKb Kie| m Rbïb Avgvi KvQ GmQ| kvbv| AvRv`K ej `vI m Rwg`vii Qj| ZviI PvjPjb ne Rwg`vii gZv|Õ Ôm Zv Rwg`vii Qj bv| m BwÄwbqvii Qj|Õ ÔwKmi BwÄwbqvi? AvB A¨vg bv gvi BwÄwbqvi|Õ Ô`b BD Avi Av weRbmg¨vb| m`vMi| Avcbvi wdDWvj bPvi Zvi i³ hve Kb?Õ ÔeyR©vqvivI avqv ZzjwmcvZv bq| K¨vwcUvwjRg gvb n"Q cvc| Zzwg cvcx| Avwg cvcx|Õ ÔAvcwb cvcx| Avwg bv|Õ ÔKx! Pvc kvjv! Avqye Lvbi cvwK¯--vb Kvbv cvc bvB| bv IqvBb| bv µvBg | Pvc kvjv|Õ

ÔGB, kvjv ejwe bv kvjv!Õ MvW©b Pqvi Dë co| Mjvm KvZ nq Mwoq co gvwUZ| `yRb `yRbK Rwoq ai Pvc kvjv Pvc kvjv ej Pjb| eqviv wKsKZ©e¨weg~p nq `uvwoq _vK| evZvmi eM Kg AvmQ| gN¸jv GLb w¯'i| Puv`UvK GLb jvMQ wWgcvPi Kzmygi gZv| gN¸jv hb wWgi kv`v Ask| gmjvi MÜi e`j GLb bvK Gm jvMQ bvbv gSmywg dzji myNªvY| cvbxqi MÜi m½ wgk e¨vcviUv ek ATM¢zZ nq DVQ| `yRb ga¨eq¯< jvK MvjvMvwj Qo GLb MjvMwj Ki `uvwoq AvQ|

11

AvRv` AvBG covi Rb¨ fwZ© nq wm×k¦ix KjR| KjR co, bvR wKsev ¸wj¯--vb nj Qwe `L, eÜz`i mv½ AvÇv `q| m LyeB f³ Gjwfm wcÖmwji| QvUejv _KB Lye KwgKm co| eo nZ nZ mvwnZ¨i cÖwZ Zvi AvMÖn Rb¥| cÖPzi Dcb¨vm coQ, evsjv Dcb¨vm, BsiwR Dcb¨vm| Gi ga¨ wgjm A¨vÛ eyb _K ïi" Ki c½yBb K¬vwmK&m| jiÝ _K Uj÷q-W÷qfw¯< ch©s--| ew¼g _K kirP>`ª-iex>`ªbv_| wmbgv `LZ Mj Zvi m½x nq Rvq`| Ab¨ eÜzivI nq KLbI KLbI| Ze Zvi Avðh© jvM eojvK eÜz`i| AvRv`iv divkMÄi evwoZ Pj Avmvi ci Zvi AbK eojvKi Qj eÜz ZvK Gwoq Pj| hb Zvi m½ wgkj Zv`i RvZ Pj hve| Avðh© Zv| Rvq`i gv bvB| Zviv cvuP-cuvPUv ev"Pv G evwoZB _vK| mvwdqv eMgKB me `Lvkvbv KiZ nq| Zv`i LvIqv-`vIqv, covkvbvi LiPi e¨vcvi AvQ| mvwdqv eMgK GKUz GKUz Ki Mqbv fvwOq UvKv-cqmv RvMvo KiZ nq| Gi ga¨ AvRv` evevi KvQ _K Zvi gvmvnviv cvq| gvm gvm UvKvUv IVvZ hvq Rvq`| Rvq`I ¯<zj hvq| jLvcov Ki| Ze covkvbvi w`K Zvi Zgb gbvhvM bvB| GKw`bi NUbv| evmvq Pvj bvB| nVvr ivZ Pvj kl nq MQ| ivZi ejv AvRv`i AviK Lvjv GmQ, Aviv AwZw_ GmQ| AwZwi³ iuvav nq MQ|

mKvjejv Pvj wKbZ ne| ikbi `vKvb hZ ne| AvRv`i gvqi KvQ bM` UvKv bvB| ikbUv bv Zzjj Avevi `vKvb _K ewk `vg w`q wKbZ ne| bvnj `ycyi AvRK nuvwo DVe bv Pzjvq| AvRv`i gv ejb, ÔRvq`, Kx Kwi, ej Zv!Õ Rvq` ej, ÔAvgvi KvQ wKQy UvKv Rgvbv AvQ| Avwg ikb wbqv Avwm| Avcwb ci w`qb Av¤§v|Õ ÔZvnj ZvB Ki|Õ Rvq`i wKs` fimv AvRv`| AvRv`i KvQ nvZLiPi UvKv _vK| mLvb _K avi wbZ ne| Ze mUv Av¤§vK Rvbvbv hve bv| PSayixi UvKv ïbj Av¤§v mB UvKvq Kbv Aboe ¯úk© Kieb bv| Rvq` wMq ai AvRv`K| Ô`v`v, wKQy UvKv avi `¨vI Zv|Õ ÔKZ?Õ Ô`¨vI bv|Õ ÔKx Kiwe? wmbgv `Lwe?Õ Ôbv| evRvi m`vB Kie|Õ ÔAv"Qv Pj| GK RvqMvq UvKv cvB| Zzj Avwb|Õ AvRv` Avi Rvq` ei nq| Avjx bvg GK jvKi KvQ AvRv`i gvmvnvivi UvKv _vK| mLvb _K wKw¯--Z wKw¯--Z UvKvUv Zvjv nq| Ze G gvmi kl wKw¯--i UvKvUv Avjx wVKgZv `qwb| Rvq`K Ah_v Nviv"Q| Avjx emwQj Mw`Z| AvRv`K `L ZU¯' nq -ÔGB, Pqvi `| Avi gyQ `| fvBqv emb| Kx Lveb? Pv AvbvB| jgbW Lveb?Õ ÔUvKvUv `vI| hvBMvÕ-AvRv` `uvwoq _K M¤¢xi Mjvq ej| 100 UvKv cvIqv hvq| ZvB wbq AvRv` Avi Rvq` ei nq| m`iNvU _K evsjvevRvi| eUMvQUvi wbP GKUv eo eBqi `vKvb| wnDevU© bvg GK A¨vsjv-BwÛqvb GUv Pvjvb| AvRv`K `LB wZwb ¸W gwb©s ej IVb| AvRv`I ¸W gwb©s ej m¤¢vlYi Reve `q| Ôbqv eB AvwmqvQ m¨viÕ-wnDevU© ejb| AvRv` eB `Lvq gMoe| Kx me BsiwR eB| Rvq` eB¸jvZ Kvbv gRv cvq bv| m LvwbK¶Y wnDevU©i w`K ZvwKq _vK| jvKUvi Mvqi iO dimv, Ze Pvgovq eywU eywU `vM, fzi"¸jv eo eo Avi kv`v, PzjI kv`v, Mvq KvU, cib c¨v>U| jvKUv K_v ejQ nq BsiwRZ, bqZv eBqi evsjvq| Avi eUMvQ

_K cvwLi eR©¨ coQ UzcUvc| Rvq` j¶¨ Ki, eUi dj Lq cvwL¸jv hv Z¨vM Ki, ZvI Avmj dj, ZvB gv_vq cojI KD e¨vcviUv Mvq gvLQ bv, Mvq jvMQI bv| Rvq` Gw`K-Iw`K ZvwKq ^ah© nvwiq dj, `v`v, hvBev bv, Pjv| AvRv` eB _K gyL bv Zzj ej, Ôhv, ZzB IB nvUj gvUb KvUjU fvRQ, Lq Avq hv| b, UvKv b|Õ Rvq` Zv LywkZ jvdvZ jvdvZ evZvmi AvM AvM QyU hvq| Gw`K AvRv` eBqi ga¨ gRv cq MQ| m GKUvi ci GKUv eB bvgv"Q| GKUv gvUv QweAjv eB cq m cvMji gZv Lywk nq| `Lb Zv GB KqUvi `vg KZ nq? `vg GKk UvKv Qvwoq hvq| ÔAv"Qv Zvnj GUv ev` `¨vb| GLb `LbÕ-AvRv` GKUv eB ev` w`q evwK¸jv GwMq `q| ÔIqvb nvÛªW dviÕ -wnDevU© ejb| AvRv` cKU nvZo LyPiv ei Ki `vg wgwUq `q| Rvq` Avm| AvRv` Zvi nvZ eBqi evSv awiq w`q ej, Ôb| hvBMv| `wi nq hv"Q|Õ Zviv evmvq di wiKkvq| Rvq` eB¸jv `v`vi Ni bvwgq `q | Zvici ej, ÔUvKv `¨vI|Õ ÔwKmi UvKv?Õ Ôikb Avbyg bv?Õ ÔI| ikbi UvKv| KZ jvM?Õ Ô50 UvKv `¨vI|Õ ÔAZ UvKv Zv GLb bvB|Õ ÔAvwi GLbB bv cvBjv!Õ ÔnvZ Ki Kx Avbwj!Õ ÔeB|Õ ÔeB wKbZ UvKv jvM bv?Õ ÔGZ UvKvi eB Zzwg Avbjv!Õ ÔZzB-B Zv eUv eq Avbwj| `Lwj bv KZ fvix|Õ ÔAnb| AvBRKv ikb bv Avbj Zv j¨vc&m nBqv hvBe|Õ

ÔAvi wKmi j¨vcm nBe| KvjK Avwbm|Õ ÔAvRKv LvBev Kx! PvDj bvB|Õ Ô`vKvb _K `yB mi PvDj wKb Avb| Uwej K¬_Uvi wbP `¨vL LyPiv cqmv AvQ| Svo Svo| `Lwj| b| AvRKvi w`bUv cvi Ki| KvjKi wPs--v Kvj|Õ LyPiv cqmv GKm½ Ki Kg UvKv nq bv| Rvq` ej, ÔPje| wKs` Zvgvi gZb cvMj `wL bvB| PvDj Kbvi UvKv RvMvo KBiv KD eB wKb?Õ AvRv` nvm| ÔAvi ZzB Kx KiwQm| PvDj Kbvi UvKv w`q KvUjU LqwQm| wQ|Õ Rvq` j¾v cvq| m `vKvbi w`K `So ai| AvRv` nvm| wKs` Zvi eyKi ga¨ GKUv m~² e`bvI hb myPi gZv dzUQ| AvRK gvK PvDj Kbvi UvKvi K_vI fveZ n"Q| A_P gvqi bvg GB divkMÄi evwoUv, IB B¯<vUbi evwoUv| c,,w_exUv wK GKUv bvMi`vjv? gvbyl AvR Ici Zv Kvj wbP! wbqwZi nvZi cyZzj gvÎ! Zv`i g¨vwUªKi evsjv e¨vKiY GKUv mgvm coZ nqQ| ivRwfwLwi| whwb ivRv wZwbB wfwLwi| ev ivRv nBqvI whwb wfwLwi| Zvi gv wK ZvB? whwbB ivbx wZwbB wfwLwibx! GBme nZvkv _KB evaKwi AvRv` wmMviUUv gReyZ -gZv ai dj| Ze m Lvq mePq `vwg wmMviU, we`kx eªvÛi wmMviU| PSayix mvnei i³i aviv Avi hve Kv_vq? AvRv` wmMviU Kbvi Rb¨ ÷wWqvg gvnvgWvb K¬veiDëv w`K ingZ wgqvi weL¨vZ `vKvb hvq, we`kx wmMviU Kej IB `vKvbB cvIqv hvq XvKvq| AvovB UvKv `vgi GK c¨vKU wmMviU Kbvi Rb¨ AvovB UvKvi U¨vw· fvov w`Z Zvi Kvc©Y¨ bvB| wm×k¦ix KjR _K AvRv` AvBG cix¶v `q| mKÛ wWwfkb cvmI Ki| Gevi m coe Kv_vq? XvKvi cwiw¯'wZ ewk myweavi bq| QvÎiv bvbv ivRbwZK KvRi m½ RwoZ| Zviv GLb Zrci me©Rbxb fvUvwaKvii `vweZ Av>`vjb wbq| mviv `k niZvj cvwjZ n"Q| kvfvhvÎv-mgvek Gme Zv AvQB| Zvi Ici eQii ïi"ZB XvKvq msNwUZ nq MQ mv¤úÖ`vwqK `v½v| GLb AvBqye Lvbi wei"× QvÎiv Avevi msMwVZ n"Q| Zv`i ¯§,,wZ _K `y eQi AvM 17 mÞ¤^i wk¶vbxwZ evwZji `vweZ niZvj, wgwQj ¸wj, wUqviM¨vm, jvwVPvR©, GKRbi kvnv`Z eiY-Gme gyQ hvqwb|

AvRv` GKw`b AvÇv w`Z wMqwQj XvKv wek¦we`¨vjq GjvKvq| Kv`i hb Kg©m~wP wQj mw`b, Iiv RvbZ bv| wgwQj n"Q, nVvrB ïi" nq `Sov`Swo| avIqv-cvëv avIqv| cvjvZ wMq GKUv Wªbi ga¨ co cv gPK hvq AvRv`i| m LuvovZ LuvovZ wdi Avm evmvq| Rvq` Gm ej, Ô`v`v, cv wUcv w`gy|Õ ÔAvi bv| gv_v Lvivc| Zzjv w`q bvojI gi hve| Dd&, Kx e¨_v i!Õ Ô`v`v, GK Kvg Kwi, KvBjKv hvB B¯<vUb, PSayix mvei KB `v`vi cvI fvBOv MQ, wUªUg>U Kivb jvMe, gvjcvwb Qvob|Õ Ôfvjv eyw× ei KiwQm Zv| nu¨v| KvjK hvwe|Õ Rvq` cii w`b wMq nvwRi B¯<vUbi evmvq| `vivqvb c_ AvUK `uvovq-ÔKB hvBeb?Õ ÔPSayix mvei jM `Lv Ki"gÕ-Rvq` ej| ÔK¨vb?Õ ÔQvU mve cvVvBQ| ni cv fvBOv MQ| nB Lei w`Z nBe|Õ `vivqvb MBU Qvo| fZi wMq m `uvovq PSayix mvnei KvQ| ÔmvjvgvjKzg Lvjy|Õ ÔIqvjvBKzg| K¨vb AvBQ?Õ ÔAvRv` `v`v cvVvBQ| ni cvI fvOQ|Õ Ôcv fOQ| Kx Ki fvOj?Õ ÔBDwbfvwm©wUZ MQj| MÊMvj jvMQ| n eKvq`vq cBov cvI fvBOv djvBQ|Õ PSayix mvnei dimv gyLUv m½ m½ jvj nq hvq| wKQy¶Y fe wZwb ejb, ÔAvRv`i ejv GB evmvq Gm _vKZ!Õ ÔKgyb| AvBe bv| Avcbi UvKv w`evi KBQ|Õ PSayix mvne fZi hvb| Rvq` ^eVKLvbvq `uvwoqB _vK| Uwg Gm Zvi Mv kuvK| cwiwPZ MÜ cq jR bvo| GKUz ci K`g Avjx Gm nvZ evwoq `q| Zvi nvZ UvKv| Rvq` wRÁm Ki, ÔKZ?Õ ÔGK nvRvi| MBbv jI|Õ Rvq` UvKvUv Mvb| Zvici Lywk gb ewiq hvq| AvRv` `v`vi KvQ _K AvR gvUv A¼i fU Av`vq Kiv hve| As--Z Pvi w`b wmbgv `Lv hve wWwmZ|

ivwÎejv XvKv K¬ve Avevi BDbym PSayixi cÖ_g cZoexi Rb¨ kvK D_j IV| wZwb Mjvmi ci Mjvm DRvo KiZ KiZ mvgb emv GAvB LvbK wRÁm Kib, ÔAv"Qv ejb Zv, mvwdqv eMg Ke Avgvi cvqi KvQ Gm coe?Õ GAvB Lvbi Ae¯'vI ZLb Lvivc| wZwb ejb, Ôcvqi KvQ Kb coe? nvqvB A¨vU w` wdU| bv| BD n¨vf MU nvi nfb AvÛvi Bqvi wdU| BD kyW bU A¨vjvD nvi GbUvwis Bb Uz w` nfb mv BwRwj|Õ Ôm Zv wKQyZB Avgvi KvQ AvmQ bv| GKUv gwnjvi Kb GZ ZR? Kb? Avwg Kx `Bwb ZvK? evwo Zvi| Qj Zvi!Õ GAvB Lvb eyw× `b, Ôkvbb, Zvi QjK Zvi KvQ _K `~i mwiq `b| mÛ wng Uz KivwP| gK nvi AvBmvjUW| `b wk DBj wMf Bb| wk gv÷|Õ GiB ga¨ AvRv`i gvqi Kvj _K `y eQi eqmx Rvq`i QvÆ fvB wjgbK GK iKg cÖvq KoB wbq MQb Rvq`i evev| ev"PvUvK cvwVq w`qQb MÖvgi evwoZ| mB ev"Pv gviv MQ| mB kvK Rvq` I Zvi fvBevb Avi AvRv`i gv LyeB fO coQ| GKUv ev"Pv hLb evwoZ _vK, m cyivUv evwo Ryo _vK| GB evwoZI wjgb wQj mevi KvjRyo| m Pj hvIqvi ciB mevi gb wQj Lvivc| Zvi Ici m gviv MQ, GB Lei ïb mevB ¯--ä nq hvq| evmvi wVK wSUv ch©s-- Ku` Ku` IV, Ôev"PvUvi GBLvb _vBKv wbqv wMqvB gvBiv djj| Kgb cvlvY evev i|Õ AvRv`K XvKv _K mwiq `Iqvi eyw×Uv PSayix mvnei gv_vq Lj hvq|ÔAvRv`K XvKvq ivLv hve bv| XvKv BDwbfvwm©wUZ jLvcovi cwiek bvB| m¶g jvKi Qjgq Kb XvKv wek¦we`¨vjq coe? AvRv`K KivwP cvVvZ ne| ZvZ GK wXj `yB cvwL gviv ne| QjUvi fvjv ne| GB MÊMvji evBi _K m fvjv Ki jLvcov KiZ cvie| Zvi Rxebi wbivcËv _vKe| Avevi gvqi KvQ _K QjK Avjv`v Kiv hve| ZLb `Lv hve, gv Kx Ki GKv XvKvq _vK| GLb Avwg AvRv`K h gvmvnviv `B, mUv wbðqB AvRv` Zvi gv Avi Zvi LvjvZv fvBevb c½cvji cQb e¨q Ki| GUvI eÜ ne| QjK KivwPZ h LiP cvVve, mUv wbðq m Avi gvqi cQb e¨q KiZ cvie bv| PSayix mvne AvRv`i GK gvgvK dvb Ki Avbvb| ZuvK AvRv` WvK cvZjv gvgv ej| weµgcyi hnZz ewki fvM weqB AvÍxq`i ga¨ nZv, KvRB cvZjv gvgv Avevi cvZjv PvPvI nq| PSayix mvne AvRv`i gvqi KvQ cvwVq `b GB cvZjv gvgvK|

cvZjv gvgv nvwRi nb divkMÄi evmvq| `Lv Kib mvwdqv eMgi m½| ZuvK ejb, Ôeyey, Qj Zv ïbwQ AvBG cvm KiQ| Lye Lywki Lei| Avjnvg`ywjj-vn| Gevi QjK covev KB?Õ mvwdqv eMg ejb, ÔAvRv` Zv ej XvKv BDwbfvwm©wUZ coe| m Zv mviv w`b IB w`K NyiNyi Ki|Õ cvZjv gvgv ejb, Ôbv bv bv bv| GBLvb AvRv`i _vKvUv wVK ne bv| wekl Ki XvKv BDwbfvwm©wUZ cov GK`g AbywPZ ne| `ki cwiw¯'wZ fvjv bv| Aviv Lvivc ne| f`ªjvKi Qjiv Zv XvKvq co bv|Õ ÔZvnj Zviv KB KB co?Õ AvRv`i gvi PvLgyL DØM! cvZjv gvgv GKUv cvbi wLwj gyL cyi eyov AvOyj Pzb jvwMq mUv wbRi wRf jvMvb| Zvici AvOyj jM _vKv Pzbi AewkóUv Mvcb Uweji wbP gyQZ gyQZ ejb, ÔKivwP| f`ªjvKi Qjiv co KivwPZ|Õ mvwdqv eMgi gyLUv m½ m½ AÜKvi nq co| GB K_v Zuvi cÖwZ GKUv P¨vjÄ| KivwPZ QjK cvwVq wZwb GKv GKv Kx Ki _vKeb! Avi LiPB ev Avme KvÌK? cvZjv gvgv ej Pjb, ÔKivwPZ covi LiP hv jvM, Zv Zv AvRv`i evevi KvQ _vBKvB Av`vq Kiv hve| Avcwb AvRv`i evevi KvQ _vBKv `~i mBiv AvmQb, ZvB eBjv Zv evevi Ici _vBKv AvRv`i nK PBjv hvq bv| Avi gvmi nvZLiP Ai evev Ai hv `q, Zv GKUz evovqv w`jB Zv AvRv`i KivwPi LiP nBqv hvq|Õ AvRv`i gv Zuvi fvBqi G cÖ¯--veUv ¸i"Z¡i m½ MÖnY Kib| AvmjB GLvb _vKj AvRv`i jLvcov ne bv| GgwbZ Zvi eÜzevÜe ewk| Zv`i mevi ¯^fve -PwiÎ h GK iKg Zv bq| Zvi Ici Avevi `ki hv cwiw¯'wZ| XvKv wek¦we`¨vjq AwMoeMf© nq AvQ| QjK KivwP cvVvbvB fvjv| wZwb ejb, ÔcvVvZ cvij Zv Lvivc nZv bv| wKs` Avgvi c¶ Kviv KvQ Kvbv mvnvh¨ PvIqv m¤¢e bv|Õ ÔZvBj Avwg A¨viÄ KwiÕ-cvZjv gvgv ejb, ÔPSayix GZ AvcwË Kie eBjv gb nq bv|Õ cvZjv gvgv AvRv`i KivwP hvIqvi me e¨e¯'vB cvKvcv³ Ki djb|

ivwÎejv| divkMÄi evmvi WvBwbs UwejUv m¸bKvVi| AbK eo| Ze Icii iw·bi Uwej-XvKwbUv cyibv nq MQ| GKcvkUv mvgvb¨ Quov| AvRv`i cvZ fvZ Zzj w`"Qb gv| AvRv` fvZi `jv fvOQ| gv Uwej-XvKwbUvi Quov AskUvq bL LyuUZ LuyUZ ejb, Ô`ycyi LqwQm KB?Õ ÔLqwQ| ccyjvi nvUj|Õ ÔnvUj gvUj Lq cU M¨vw÷ªK evbvwe?Õ wZwb Qji cvZ kvK Zzj w`Z w`Z ejb| Ôbv| ivR LvB bv Zv!Õ Ôjey w`q kvK w`q fvZUv gL Lv| kvKi gwiPUv GKUz Wj b|Õ ÔSvj LZ cvwi bv|Õ ÔZvnj| nvUji jvj Svj Lvm Kgb Ki?Õ Qj Lvq| gv ZvwKq ZvwKq Zvi LvIqv `Lb| UgUv w`q ab cvZv w`q i"B gvQi Svj KiQb| Qji cvZ Zzj w`Z w`Z ejb, Ôkvb, Zvi KivwP BDwbfvwm©wUZ fwZ©i e¨e¯'v Avwg Ki djwQ| ZvK 10/15 w`bi ga¨ iIbv nZ ne|Õ Ôejv wK Zzwg! ZvgvK Qo Avwg hZ cvie bvÕ-AvRv` ej| ÔKq Kx cvMj! ZvK hZB ne| ZzB ILvb weG-GgG cowe, wWwMÖ wbwe, `k wdi Gm PvKwi Kiwe, bvnj e¨emv Kiwe, ZLb Avgvi gb kvws -- Avme| Avwg euP AvwQ Zv ZvK gvbyl `L hve ej| AviKUz fvZ `B?Õ ÔKb, GBLvb Avi jvKi Qjgq coQ bv?Õ Ôco­K| jvKi K_v Avi Avgvi K_v GK bv| jvKi wK Avi Avgvi gZb GKUv gvÎ Qj? Avi KD bvB! RvgvB bvB| fvB bvB| evc bvB| gv bvB!Õ ÔmB Rb¨B Zv Avwg hZ PvB bv|Õ ÔmB Rb¨B ZvK ZvovZvwo cvVvZ PvB| GBLvb BDwbfvwm©wU wMq Kgb cv fO GmwQm| Avi bv| fvZ LvIqvi ga¨ Avevi cvwb Lvm Kb? LvIqv kl Ki Lv|Õ gvqi R`i KvQ civfe gvbZ nq AvRv`K| cvwK¯--vb GqvijvBÝi wUKU Zvi Rb¨ Kbv nq| `v`v Pj hv"Q| Rvq`i Lye gb Lvivc| m AvR Avi ¯<zj hve bv| m `v`vi m½ m½ _vKe| Av¤§v mKvjejv ¯<zj hvIqvi mgq Rvq`i Kvbv ZrciZv

bv `L wRÁm Kib, ÔwKi, ZzB wXjv gi em AvwQm Kb? ¯<zj Zv jU nq hvwe|Õ Ô¯<zj hvgy bv|Õ Rvq` ej| ÔKb, hvwe bv Kb?Õ Ô`v`vi jM jM _vKzg|Õ Ô`v`v wK mKvj hv"Q bvwK! ZzB ¯<zj _K GmI Zv `v`vi m½ _vKZ cviwe! hv, ¯<zj hv|Õ Ô`v`v Avgvi hvBZ wbla KiQ|Õ KivwP hvIqvi Rb¨ `v`v e¨vM MvQv"Q| Rvq` ZvK wRwbmcÎ GwMq w`Z _vK| Kvco-Pvco| kwfs wµg, eªvk, mdwU iRi| eBcÎ| Gjwfm wcÖmwji iKW©Uv| Rvq` ej, ÔiKW© jBqv Kx Kiev `v`v? c-qvi cvBev KB?Õ ÔKivwP wK MÖvg bvwK?Õ AvRv` Reve `q| ÔbvR Zv fvjv wmbgv AvmZQ| `Levi cviev bv|Õ ÔKivwPZI wmbgv nj AvQ|Õ Ô_vKzK| evsjv eB Zv Avi Pje bv| mywPÎv-DËgi eB KB `Lev?Õ ÔIBLvbI wbðq Pje| bvBj Avi Kx! ZzB `wLm|Õ ÔK¨vgb `Lyg| cqmv w`e K?Õ ÔZvK gvm gvm Avwg wmbgv `Lvi UvKv cvwVq `e| GB kvb, Zvi Kjg jvMe? ai|Õ AvRv` Zvi Wªqvi ivLv KZ¸jv Kjg gyVv Ki Rvq`K `q| Rvq` Ôbv jvMe bvÕ ej bq| Wªqvi Aviv KZ¸jv g~j¨evb m¤ú` AvQ| GKUv PvKz, GUv w`q Avg KvUv hve, GKUv Nwo, `v`v GUv ci bv, PvweI `q bv eûw`b, Aviv bv Rvwb KZ wKQy| ÔwKi, W¨veW¨ve Ki Kx `wLm?Õ AvRv` ej| ÔNwoUv bó bvwK! Pvwe `¨vI bv KwÏb| Avgvi KvQ ivBLv hvI| Wwj Pvwe w`gyb| fvjv _vKe|Õ ÔZvK w`j eP w`q wmbgv `Lwe|Õ ÔGZ `vwg Nwo| gv_v Lvivc, bvwK cU Lvivc?Õ ÔZvBj hv GUv ZvK w`q w`jvg|Õ ÔPvKzUv Kx Kiev? avi `Ib jvMe bv!Õ ÔGUv w`j Zvi `k AvOyj KU UzKiv UzKiv nq hve| GBUv `Iqv hve bv|Õ

`yUv c-eq AvQ| G¸jv Wªqvi Pvwe w`q jywKq ivLZ ne| bvnj Rvq`i nvZ co Mj gykwKj| ÔRvq` hv, Ni Qvo|Õ ÔK¨vb| Zvgvi jM _vKzg eBjv ¯<zj Mjvg bv| Avi Avgvi Zzwg evBi KBiv `¨vI|Õ ÔAvi nZfvMv| ei Ki w`w"Q bvwK| `yBUv wgwbU GKUz Nii evBi hv bv| `yBUv wgwbU|Õ gv GK mgq iuvaZ fvjvevmZb| GLbI evmb nqZv| wKs` mvg_©¨ Zv bvB| ivboev KiZ nj evRvi KiZ nq| K evRvi Kie? UvKv Avme KvÌK? wKs` AvRK gv AbK wKQy iuvaZ em MQb| Qj Zuvi hv wKQy LZ fvjvevm, Zvi me| cvjvIqi Pq Zvi kv`v fvZ cQ>` ewk| Bwjk gvQ ml© w`q| cve`v gvQi Svj| wPswoi gvjvBKvwi| Mvi"i gvsm fzbv| gyiwMi `vcuqvRv| GKUz AvjyfZ©v| `yUv e¸b fvwR| gmyii Wvj| Avnv, Qj AvR Zuvi `~i Pj hv"Q| GUv Zv ïay coZ KqK gvm wK KqK w`bi Rb¨ Pj hvIqv bq, G njv Rxeb _KB Pj hvIqv| we`k Qj hve coZB eU, wKs` weG GgG cvm Ki m wK Avi wdi Avme, Kvi QjB ev wdi Avm, wdi GjI m wK Avi AvMi Qj _vK, Ab¨ iKg nq di, Zvi gv_vi ga¨ ZLb Ab¨ AvKvk, Ab¨ RMr, m wK Avi gvqi eyK wdi Avm? gvK Rwoq ai? R¡i nj gv gv ej wejvc Ki? gv_vi Pzj gvqi AvOyji wewji Rb¨ KvZi nq co? Qji m½ gvqi ZLb Acvi dvivK, `yRbi `yB RMr, Qj ZLb APbv, ZvK WvK evBii RMr, m ZLb KvRi gvbyl, Avi Zvi hUzKz fvjvevmv, hUzKz øn, Zv _vK Ab¨i Rb¨, Ab¨ bvix, Ab¨ KvR, Ab¨ `iRv, Ab¨ AvKvki Rb¨| gvqi PvL wfR AvmZ Pvq, KviY wZwb cuqvR KvUQb, G Qvov Avi wKQy bq| Avi Kvbv KviY _vKZ cvi bv| Ôgv, Avwg GKUz evBi MjvgÕ-AvRv` ej| ÔAvevi KB hvm? `ycyi evmvq Lvm evev|Õ ÔAv"Qv|Õ ÔAv"Qv bv| Zvi Rb¨ Avwg iuvaZ emwQ| Aek¨B Lvwe|Õ ÔKx Kx iuvaQ?Õ ÔLZ emjB `LZ cvwe|Õ ÔAv"Qv Avme ÕLb|Õ

`ycyi Mwoq hvq| AvRv` di bv| gvqi gb Lvivc| Rvq` gvZ...nviv Mvermi gZv evwoi Gw`K-Iw`K Nyi eovq| Zvi euv nvZ Nwo| NwoUv PjQ| Kvbi KvQ wbq m wUK wUK kã kvb| AvRv` di weKvj| Ôgv, wL`v jMQ| Lvevi `vI|Õ Ô`IqvB AvQ| Avq| em| nvZ ayq AvqÕ-gv ejb| ÔZzwg LqQ?Õ ÔAvgvi LvIqv| Avwg GBme LvB?Õ Ôbv Lj| fvZ Zv LvI| GZ ejv bv Lq AvQ| bvI| ZzwgI bvI| Rvq` LqQ? Wvjy LqQ?Õ Ônu¨v| I`i LvBq w`qwQ|Õ Ôfvjv KiQ| Rvq`, GB Rvq`, Avq em|Õ AvRv` D"Pt¯^i ej| Rvq` Avm| ÔAvwg LvBwQ| c¨vU dzBjv AvQ|Õ ÔAvi Avevi em| b| em| hv nvZ ayq Avq| Rjw`| Rjw`|Õ Rvq` ÔbvÕ KiZ cvi bv| mwZ¨ Zvi cU Kvbv RvqMv bvB| Zey `v`vi cvk emvi G myhvM| AviKUz KvQ _vKvi myhvM! m wK QvoZ cvi? m em co| gv AvRv`i cvZ fvZ Zzj `b| AvRv` Ab¨gb¯<| m _vjvi fvZ GK KvY cvjv Ki| gv cvZ jey Zzj w`j m jey wPcZ _vK| im ewiq Zvi PvL hvq| m euv nvZi Dëv wcV w`q PvL Wj| gv c-U AvjyfZ©v Zzj `b| m fvjv Ki bv gLB Mvcym¸cym Ki fvZ gyL Zvj| gv ejb, ÔAv¯-- Av¯-- LvI evev| fvjv Ki gL LvI| Kv_vq _vKe bv _vKe, Kx Lve bv Lve, fvZ Zv cveB bv, i"wU cve|Õ AvRv` gyL Zzj gvqi gyL w`K ZvKvq| ÔAvi bv| fvZ cvIqv hve|Õ Rvq` ej, ÔKivwPZ bvwK Lye fvjv Kveve nq| Av¯-- Lvwm Av¸b cyovqv Kveve evbvq| `v`v Avivg KBiv LvBZ cvie|Õ AvRv` nvm| ÔLvwmi fuwo wK ei Ki bq, bv cUi wfZiB _vK!Õ z gv ejb, ÔAvRv`| kvbv| gb iLv, Zzwg KivwP hv"Q coZ| covkvbvUv wVKgZv Kie| Kó njI covkvbvUv kl Kie| we`k bvbv Kó nq| wKs` coZ Mj Kó KiZB ne| gbUv DZjv Kie bv| a¨vb ai coe| Avgv`i Rb¨ wPs--v Kie bv| Avgiv Avj-vni B"Qvq fvjv _vKe| wPwV wjLe|Õ AvRv` ej, Ôgv kvbv| ZvgvK GKUv K_v ewj| Avwg KivwP hZ ivwR nqwQ Kb Rvbv? iRvë fvjv Kivi Rb¨| GLvb Zv eÜzevÜe ewk nq MQ| ILvb

Zv Avi KD _vKe bv| Ljv bvB, AvÇv bvB| Lvwj cov| `Lv, Avwg hw` dv÷© K¬vm bv cqwQ...Õ ÔLvI evev| LvI|Õ gv GKUv gyiwMi ivb Zzj `b Qji cvZ| mܨvi ci i"gx Avm| ^mq` Avkivdzj nK Avm| dvi"K Avm| Beªvwng mvei Avm| Zviv wZbZjvq AvRv`i Ni em Mí¸Re Ki| nvwmVvÆv Avgv` gZ IV| dvi"K ej, Ô`v¯--v, cvwK¯--vwb gq cvBj cÖ_g Mvq cvwb wQUvBev| hw` `Lv SvBov `So w`ZvQ, ZvBj hvBZ w`I| wcQb wcQb `SovBI bv| Avi hw` `Lv cvwb mn¨ KiZ cvi, ZvBj KvQ hvBI| bvBj eySjv bv, GK gvm Mvmj Ki bv, Mvq MÜ Kie|Õ eÜziv mevB ivZ GLvb fvZ Lvq| AvRv`i gv AbKw`b ci Zuvi evmvq evBii jvK`i Avc¨vqb Kib| A_P AvM cÖvq cÖwZw`bB KvDK bv KvDK `vIqvZ Ki LvIqvZb| ivZi ejv Avevi wZwb Bwjk-cvjvI iuaQb| GB c` ivboevi Rb¨ Zuvi L¨vwZ weklÁ-ch©vqi| B¯<vUbi evmv _K ewiq Avmvi ci mUv Avi Kiv nq bv| Rvq` wKs` GZ jvKi Dcw¯'wZ cQ>` KiQ bv| GKUz ci `v`v Pj hve GqvicvU©i DÏk, GLb wK m `v`vK GKUz GKv cZ cviZ bv! LvIqv-`vIqv kl nj gv ej, Ôevev, ivZ Kviv bv, w`bKvj fvjv bv, wemwgj-vn Ki ei nq hvI| ZvovZvwo GqvicvU© wMq em _vKZ Zv Amyweav bvB|Õ gv me mgq AvRv`K ÔZzBÕ Ki ejb| wKs` GLb ejQb Zzwg Zzwg Ki| gv evBi hZB k³ fve `Lvbvi Póv Ki"b bv Kb, fZi fZi wZwb we`vq e¨_vq KvZi nq coQb| AvRv` ewiq co| m½ eÜziv| gv, Rvq`, PÂj, wUmyK Kvj wbq gûqvGivI Avm iv¯--vq| AviK LvjvZv fvB Wvjy Avm| Zvi nvZ AvRv`i myUKm| GKUv Mvwo `uvwoq| AvRv`ieÜz dvi"Ki Mvwo| gv ejb, ÔwVK AvQ evev, Avmv| `Lïb hvI| wUKU wVKgZv iLQ Zv?Õ ÔwR iLwQÕ-AvRv` ej| ÔAvj-vni bvg wbq iIbv `vI|Õ AvRv` gvK K`geywm Ki| gvqi eyKi fZi _K Kvboev DMi AvmZ PvBQ| PvLi cvwb euva gvbZ PvBQ bv| wKs` wZwb evBi _K Zvi wKQyB eySZ `b

bv| gyLUv nvwm nvwm Ki ivLb| ZuvK `Lj evSvi Dcvq bvB h fZi Zuvi So eq hv"Q| AvRv` gvqi ÔZzwgÕ ejv ïbB me eySQ| AvRv` MvwoZ IV| Zvi eÜz`iI KD KD| Mvwoi nWjvBU R¡j IV| kã Ki ÷vU© bq MvwoUv| GKUz GKUz Ki GMvZ _vK| Zvici cQbi jvj jvBU `wLq GK mgq mUv A`,,k¨ nq hvq| ZLb Sc Ki GB RvqMvUvq GKUv wb¯-- äZv Gm fi Ki| Wvjy Kvbv K_v ej bv, Rvq` Kvbv K_v ej bv, PÂj Kvbv K_v ej bv, wUmy bv, evbiv bv, gv bv| Zviv Nii fZiI hvq bv| Avevi iv¯--vi w`K ZvwKqI _vK bv| KqKUv gyn~Z© ïay, wKs` m gyn~Z© KqKUvB Abs--Kvji gZv miwYRyo `uvwoq _vK| ÔAvj-vn gvey`Õ-AvRv`i gvqi eyK _K GKUv `xN©k¦vm ewiq hvIqvi ci mevB Ni wdi Avm| MvwoUv ek LvwbKUv c_ GwMq hvIqvi ci, GKUv i"gvj ei Ki AvRv` PvL gvQ|

12

AvRv` bvB| m KivwPi DÏk XvKv QoQ| DovRvnvR ZvK wbq Pj MQ IB AvKvki Ici w`q| G Zv h-m K_v bq| G Zv gvIqv ev weµgcyi hvIqv bq h ejvewj Pj Avmv hve| B"Qv KijB Zv ûU Ki Pj Avmv hve bv| c~e© cvwK¯--vb Avi cwðg cvwK¯--vb, ga¨Lvb Ab¨ `k, nvRvi gvBji e¨eavb| ILvbKvi fvlv Avjv`v, Lvevi Avjv`v, PvjPjb Avjv`v| cvmcvU© jvM bv mZ¨, wKs` Avjv`vB Zv `k| GKv Qj Zuvi Kv_vq _vKe, Kx Lve? AmyL-wemyL nj ZvK K `Le? gv mviv w`b WvKwcqbi Rb¨ c_ Pq _vKb| Qji Kvbv Kzkj hw` cvIqv hvq! bdj ivRv iLQb wZwb| evmvi mevB, Zuvi fvMoe-fvwMoeiv, Zuvi eo evbi Qj Wvjy, mevB ZuvK `LjB M¤¢xi nq hvq| G nqQ AviK gykwKj| wZwb cÖ_g Kíbv KiZb AvRv` Kv_vq Kx KiQ, mviv¶Y weoweo KiZbÔGB Zv, GLb AvRv` c-b| GB Zv GLb AvRv` KivwP cuSQQ Bbkvj-vn|Õ Zvici Zv wZwb Avi ejZ cvib bv, AvRv` Kv_vq Kvi KvQ wMq DVQ| ZLb wZwb ¸bZ Avi¤¢ Kib NÈv, 12 NÈv njv AvRv` MQ| 18 NÈv njv

AvRv` XvKv QoQ| Zvici Gj w`b MYbvi cvjv| AvR `yw`b njv AvRv` KivwPZ| Zvnj wPwV A bv Kb? I hw` cuSQB GKUv wPwV jL, Zvnj vm KvjKi c-b wPwVUv wK XvKvq AvmZ cvi bv? Zvnj wcqb Kb AvRI wPwV w`j bv? GK w`b, `y w`b, wZb w`b, Pvi w`b| mvwdqv eMgi eyKi Ici hb cv_i Pc em| AvRv` wVKfve cuSQQ Zv? wegvb wVKfve bgQ Zv? Kvbv `yN©Ubv? Avj-vn bv Ki"b| Kvbv `yN©Ubv NUj Zv iwWIZ cÎcwÎKvq Lei cvIqv hZ| wZwb RvqbvgvR emb| bvgvR kl `vqv-`i"` cob| Zvici Kib `xN© gvbvRvZ| Ôn Avj-vn, Avgvi QjUvK wVKfve iLv Avj-vn|Õ Pvi w`b ci wPwV Avm| GKUv wPwV| wcqb Gm `iRvq Kov bvoZB QyU hvb mvwdqv eMg| Gi AvMI AbKevi wcqb GmQ fe wZwb QyU QyU MQb| wKs` G -I GmQ| wcqb Avmwb| Gevi mwZ¨ wcqb| mvwdqv eMgi eyK aoco Ki| wZwb wPwV nvZ wbq LvgUvB Dëcvë `Lb| evB Gqvi gBj| Zuvi AvRv`i nvZi jLv| TO Mrs. Safia Begam 61 B. K Das Road Farashganj Dacca-1 East Pakistan LvgUv wZwb wQuoeb Kx Ki? fZi AvRv`i jLv wPwVUv hw` wQuo hvq| LvwbK¶Y Zuvu i wbRK nZeyw× jvM| Zvici wZwb Avjvi wecixZ aib LvgUv| fZii wPwVUvi Ae¯'vbUv evSv hvq| wZwb GKcvk w`q LvgUv hZoe Ki Quob| Zuvi mg¯ --Uv kixi KuvcQ| 11.8.64 Karachi

gv, Avgvi fvjvevmv MÖnY KwiI| Avkv Kwi fvjvB AvQ| Avwg my¯fveB KivwP ' cuSQwQ| GqvicvU© Wj`v`v Ges Zvi `yB eÜz wQj| GLb Avwg Ôc¨vjm nvUjÕ AvwQ| MZKvj BDwbfvwm©wUZ wMqwQjvg| BDwbfvwm©wU KivwP kni _K 15 -20 gvBj `~i| nv÷j `Ljvg fvjvB wKs` Lye Kov| nv÷ji MU jvnvi ^Zwi Ges Lye DuPv| cvk Lye QvU| `Iqvj¸wj Lye DuPv Ges `Iqvji Dci fvsMv KvP emvb| GLb mKvj 8Uv evR, 9Uvi mgq Wj Avme Ges ci BDwbfvwm©wUZ hve fwZ©i e¨vcvi| hv nvK, Avgvi Rb¨ Zzwg wPs --v Kviv bv| Zzwg wbR ¯^v¯'¨i cÖwZ hZoe wbI| GLb Avi mgq bB, ci Aviv wPwV wjL me Rvbve| Avkxe©v` Kviv, hb Avgvi AvKv·¶v c~Y© nq| BwZ Zvgvi AvRv` GB wVKvbvq wPwV w`I Azad. C/O Q. B. Islam 19-F Block 6 PECHS KARACHI- 19 gv Nyiwdi KqKevi wPwVUv cob| Zvici eo evbi Qj WvjyK WK coZ `b| Rvq` Gm Zx_©i KvKi gZv `uvwoq _vK, AvRv` `v`vi wPwV mI coe| RyivBb Mvi¯--vb Av¤§vK ïBq iL Gm Rvq`i w`b¸jv Gjvgjv nq hvq| m wnmve Ki K,j cvq bv, Kx KwVb gwnjv wQjb wZwb, AvRv`i gv| Zuvi mg¯-- e¨_v, mg¯-- `ytL wZwb GKvB cyivUv Rxeb enb Ki MQb| myLi msmvi Qvovi `ytL, gyw³hy× wbRi QjK nvivbvi `ytL| wKs` wZwb Kvbv w`bI Pvbwb, Gme K_v gvbyl RvbyK, Gme wbq jLvjwL nvK| Rvnvbviv Bgvg

GmwQjb AbKevi, ÔAvcv, Avcbvi Rxebi K_v ejb, Gme wjL ivLv `iKvi|Õ wZwb ivwR nbwb| Rvq`K ej MQb, ÔLei`vi, Avgvi Qwe KvDK `e bv|Õ Rvq` Av¤§vi Qwe KvDK `e bv| G mwZ¨| wKs` Aviv wKQy wRwbm Zv AvQ Zvi KvQ| hgb AvQ KivwP _K gvK jLv AvRv` `v`vi wPwV| Rvq` Zvi ev· nvZ `q| wPwV¸jv ei Ki| Avcb gb co| co Kuv`| ¯--ä nq em _vK| Kx Kie GLb Gme wbq m| KivwP _K jLv AvRv` `v`vi cÖ_g wPwVUv GZ w`b ci co bvbv K_vB gb nq Rvq`i| AvRv` K_vUvi A_©B Zv ¯^vaxb| Avi `¨vLv, Zvi AvRv` `v`v KivwPZ Zvi nv÷j `L cÖ_gB hUv j¶ Kij, Zv njv, Pviw`Ki `qvj DuP, `qvji Ici KvP emvbv, MU jvnvi, Avi cvk QvU| Avðh© bv? Zvi z ¯^vaxbZv h G nv÷j _vKj Pj hve, GUvB wQj Zvi cÖ_g wPs--v| GB wPwV h -ZvwiL jLv, wVK Zvi `yw`b cii ZvwiLi AviKUv wPwV ei nq| G wPwVZ AvRv` gvK Rvbvq, BDwbfvwm©wUZ fwZ©i e¨vcvi cÖvq cvKv, BDwbfvwm©wUZ ek wKQy evOvwj Qj AvQ, Avi gvqi cÖwZ Abyiva Rvbvq wPs--v bv Kivi Rb¨, kixii cÖwZ hZoe bIqvi Rb¨, Zvi Rb¨ `vqv Kivi Rb¨ Avi GKUv PvKi ivLvi Rb¨| G wPwVZ Avi cii wPwV¸jvZ AvRv` evievi ejQ, Gevi m dv÷© K¬vm cZ Pvq, hvZ m covkvbv Ki gvbyli gZv gvbyl nq gvi gyL nvwm dvUvZ cvi| Gw`K gv Qji Rb¨ cvwVqQb m>`k| AvRv` mUv wbR LqQ, LvBqQ Avkcvki AbK QvÎK| Zviv mevB m>`ki cÖksmv KiQ| wPwVZ AvRv` m-K_v wjLZ fvjwb| AvRv` BDwbfvwm©wUZ fwZ© nqQ| Zvi wbRi bvg eivÏ Kiv nv÷ji wmU DVQ| GKw`b Mfxi ivZ Zvi Nyg fO hvq| Zvi i"ggU Aviv `yRb| Zviv Nygv"Q| G`i GKRb wmwÜ, AviKRb KivwPi| G`i cÖZ¨Ki evev wØZxqevi mrKvh© KiQb| wZbRb GKB iKg fvM¨Ajv gvbyl h Kxfve GKÎ njv, Avj-vn Rvb| ÔAvwg GLb GB KivwPi nv÷jÕ, AvRv` fve| ÔAvi Rvwb bv, XvKvq gv Kx KiQÕ-m weoweo Ki| Zvi B"Qv KiQ weQvbv Qo DV em Avjv R¡vwjq wPwV wjLZ em| wKs` Zv DwPZ ne bv| GZ ivZ Avjv R¡vjvj i"ggU`i

Amyweav ne| KvjK fvi DV m wjLZ eme wPwV| AbK eo wPwV wjLe gvK| Kx wjLe m? Ôgv, GLvb Avwg fvjvB AvwQ| Kvbv MÊMvj bvB| fvjv BDwbfvwm©wU Avi myk,,·Lj cwiek| Ze `~i _vwK ej, GKv _vwK ej, Lye QvULvUv welqi Rb¨ gbUv gvS ga¨ Kgb Ki IV| hgb aiv fvZ| Ggb Zv bv h XvKvq _vKZ ivRB fvZ LZvg| i"wU-Z>`ywi-gvMjvB w`q `y-wZb w`b cvi h KLbI Kwiwb, Zgb Zv bq| wKs` KivwPZ Gm fvZ wRwbmUv nv÷ji WvBwbsq LZ cvw"Q bv, fvZ LvIqvi Rb¨ wZb gvBj `~i B÷ cvwK¯--vb nvUj hZ ne, GUv hb mn¨ nq bv| GLb gb nq, Zzwg h fvZ iuvaZ, ZvZ ejK DVZ, my>`i gvoi MÜ ei"Z, mB MÜUvI KZ my>`i wQj| ïay GKUz fvZi MÜi Rb¨I gbUv Lvivc Ki gv| GKB iKg gbUv AvKzj nq IV GKUz evsjvq K_v ejvi Rb¨, evsjvq K_v kvbvi Rb¨| Avgv`i nv÷j h KRb evOvwj Qj Avgiv Qwoq wQwUq AvwQ, Zviv GLb GKmv_ nIqvi Rb¨, GKmv_ Pjvi Rb¨, GKUz evsjvq K_v ejvi Rb¨, GKUz evsjv K_v kvbvi Rb¨ AuvKzcuvKz Kwi| iv¯--vq hw` Kvbv c~e© cvwK¯--vbi U¨vw·Ajvi m½ `Lv nq, hw` Zvi m½ D`©yZ K_v ej LvwbK¶Y c_ Pjvi ci RvbZ cvwi m evOvwj, Kx Avb>`UvB bv nq| Zvi mv_ egvjyg ZLb evsjv K_v ejv ïi" Ki w`B| gb nq mvZ Rbgi Avcb GKRbK cjvg| GLb gb n"Q, evOvwj Avgiv AviK RvwZ| Iiv, cwðg cvwK¯--vbi D`©yAjviv AviK RvwZ| gymjgvb njB RvwZ GK nq bv| GK h nq bv, mUv I`i AvPvi-AvPiYI Ui cvIqv hvq| BwZga¨ Avgvi GK eÜz cq MwQ, ivIqvjwcwÛ evwo, wnRvwR Lvb| m Lye fvjv Qj| AvgvK LyeB cQ>` Ki| wKs` Zv mË¡I Avwg eje, cyiv c~e© cvwK¯--vb m¤úK© cwðg cvwK¯-- vbi jvK`i aviYv nq Lye Lvivc, bq Zv aviYvB bvB| Iiv Avgv`i gymjgvbI fvjvgZv gb Ki bv, gvbylI wVK gb Ki wK bv, m>`n| c~e© cvwK¯--vb _K GmwQ ïbjB bvbv iKgi Zz"Q-Zvw"Qj¨ Ki| Avi AvQ bvbv iKgi ^elg¨| cwðg cvwK¯--vb bv Gj evSv hve bv, evOvwj`i Iiv KZfve ewÂZ Ki i LQ| A¨vWwgwb÷ªkb evOvwj bvB ejjB Pj, mbvevwnbxZI evOvwj Kg bIqv nq| evwl©K evRU c~e© cvwK¯-- vbi Zzjbvq cwðg cvwK¯--vb eivÏ AbK ewk| Avgv`i XvKvi m½ I`i KivwPi Zzjbv Kij AvKvk-cvZvj cv_©K¨ Avi ^elg¨ PvL co|

Avgvi mv_ GKUv gqi eÜzZ¡ nqwQj| cvÄvwe gq| Ze gvnvRi| BwÛqvb cvÄve _K GmQ Ô47-Gi ci| GKw`b KZ¸jv cvÄvwe Gm ejj, Lei`vi, evOvwj nq cvÄvwe gqi mv_ wgkwe bv| Zviv me ¸Êv aibi Qj| Avgvi B"Qv njv Kl gvi jvMvB| XvKv nj Avgvi mv_ KD G iKg evR e¨envi Kij Avwg Kx KiZvg Zzwg Kíbv KiZ cviv! gi me KUvi Pvgov Lyj djZvg| wKs` we`k ej wKQyB KiZ cvijvg bv| `uvZ `uvZ Pc mn¨ KiwQ| gvS ga¨ gb nq, wKmi covkvbv, `k wdi hvB| KivwP Avi hvB nvK, `k bq, we`k| Avwg ïay Zvgvi gyLi w`K Pq GB we`k _vKv Avi Acgvb mn¨ Kivi Kó KiwQ| `vqv Kiv, hb ZvovZvwo covkvbv kl Ki `k wdi Zvgvi Kó `~i KiZ cvwi|Õ GBme mvZ-cuvP fveZ fveZ fvi nq Avm| AvRvbi aYwb kvbv hvq| AvRv` Nywgq co| mKvjejv K¬vm| K¬vm _K wdi Gm m gvK wPwV wjLZ em hvq| wPwV jLvi Rb¨ bxj iOi c¨vW wKb iLQ m| bxj iOi KvwjZ jL : gv, wPwV wjLZ `wi nq Mj ej wKQy gb Kviv bv| KviY GK`g mgq cvB bvB| GLvb mevB me mgq e¨¯-- _vK| Avwg GLb nv÷j fvjvB AvwQ| Avgv`i K¬vm ïi" nq MQ| Avwg GLbI ixwZgZv cov ïi" Kwi bvB| Avgiv wZbRb GK i"g _vwK| GLvbKvi Lvevi wRwbm gvUB fvjv bv| GLvb AbK c~e© cvwK¯-- vbi evOvwj Qj AvQ Ges Avgv`i Avjv`v evsjv mwgwZ Avi K¬ve AvQ| GLvbKvi gv÷viiv Lye fvjv| GLvb wbqg KiQ h K¬vm gv÷viiv D`©yZ cove| wKs` Avgv`i Rb¨ Avjv`v e¨e¯'v Kiv ne Avkv Kwi| D`©yi Rb¨ Lye Amyweav n"Q| `vqv Kviv hb Amyweav bv nq| Avi Zvgvi kixi Kgb AvQ| bZzb Kvbv Lei _vKj evjv| wPwVi DËi w`I| GLb Avwm| Avgvi Rb¨ wPs--v Kviv bv| wVKvbv Magferuddin Ahmed Chowdhury BLOCK 2 Room No 28 KARACHI UNIVERSITY HOSTEL KARACHI 32

ivZi ejv gb gb jLv wPwVZ m KZ K_vB bv wjLwQj| Avi GLb w`bi Avjvq hLb mwZ¨ mwZ¨ gvK m wPwV wjLZ emQ, ZLb wKs` Avi AZ K_v jLv nq bv| ms¶c ¸wQq, gv hb AvnZ bv nb, Ggb Kvq`v Ki wPwVUv wjLZ nq| gvbyli gbi K_v Avi gyLi K_vB GK nq bv, gbi K_v Avi wPwVi K_v GK nIqv Zv Aviv Am¤¢e| wPwV cq gv wPws--Z nb| AvRv` wjLQ, ILvbKvi Lvevi Lye Lvivc| KZ Lvivc? nvq! Avgvi Qj fvZ cQ>` Ki| KivwPZ GLb m fvZ cve Kv_vq? gvQ cve Kv_vq? Avi `¨vLv, wZwb wbR KZ iuvaZ cQ>` Kib| KZRbK iua iua GB Rxeb LvBqQb| Avi Zuvi wbRi Qj fvZi Rb¨ AvbPvb KiQ| Zuvi `ytLi hb mxgv-cwimxgv _vK bv| Avevi wZwb kvmb Kib wbRi gbK| AvRv` KivwP MQ coZ, fvjv iRvë KiZ, fvZ-gvQ LZ bq| we`k Mj Kó Zv neB| gnvbex (mv:) ejQb, ÁvbvR©bi Rb¨ my`~i Pxb `k njI hvI| Avie `k _K Pxb `k KD Mj PvqwbR Lvevi `Lj AÁvb nq hZ cvi| wKs` Zey ZvK hZ ne| Kó ¯^xKvi KiZ ne| KviY m MQ Gj&g Zvwjg KiZ| Avi `¨vLv Zv KvÊ| Iiv bvwK D`©yZ cove| D`©y Zv Qj Avgvi GK`gB Rvb bv| Kb evev BsiwRZ covZ cviv bv? AvRv` Lye fvjv BsiwR Rvb| GBme mvZ -cuvP fveb Avi wZwb jM hvb Pvj Kzi AvUv evbvZ| Zuvi m½ hvM `q evmvi Avi gqiv| Di"bMvBb fRv Pvj ¸uov Kiv Pj| ewiq co kv`v AvUv| Zvici mB AvUv wbq mvwdqv eMg em hvb wcVv evbvZ| evOvwj wcVv| gv GLb Z° Z° _vKb, K KLb KivwP hve| Zvi nvZ w`q wZwb wcVvUv, wgwóUv cvwVq `b| wcVv Lq Avi eÜz`i LvBq Qj wPwV jL, Ôgv Zvgvi wcVv Lq Avgvi eÜziv KZ cÖksmvB bv KiQ|Õ mB wPwV co gvqi gb cÖkvws-- Z fi hvq| hvK, Qj Zuvi wcVv LqQ, Avi ïay Lvqwb, eÜzevÜe`iI LvBqQ| Avi Iiv, gvDoviv Zuvi evOvwj wcVvi cÖksmv KiQ|

13

cÖevm Mj evOvwj gvÎiB hv nq, fvlv Avi fvZi Rb¨ nv-wcZ¨k Kiv, Zv Zv AvRv`i ejvqI NU| Ab¨ j¶YUvI ev` _vK bv| mwgwZ Kiv| evOvwj mwgwZ Kiv| Avi GBme mvsMVwbK KvR hy³ _vKvq AvRv`i AviKUv jvf nq| KivwPZB GK evOvwj gqK Zvi fvjv jM hvq| GKB BDwbfvwm©wUZ co gqUv| evOvwj mwgwZi Abyôvb gqUv Mvb MqwQj| AvaywbK Mvb| mvZwU iOi gvS Avwg wgj LyuR bv cvB, Rvwb bv Zv Kgb Ki wbRK mvRvB| kv`v iOi Rvgv, m Zv fvjv bq, njy` bv nq bxj Kgb Rvwb nq! gqUv ci GmwQj kvwo| Kcvj w`qwQj wUc| AvRv`i PvL jM wMqwQj m| AvRv` myhvM LuyRwQj gqUvi m½ Avjvc-cwiPq Kivi| myhvM mnRB wgj hvq| Abyôvbkl wQj Pv-ce©| njNii cQb w`K eo Uwej Pvqi Kvc Avi KZwj mvRvbv| wcwiP wcwiP wew¯<U Avi mvgyPv| Abyôvb kl nj mevB GKm½ DV co Pvqi Uweji w`K hvÎv ïi" Kij LvwbKUv gvbeRU jM hvq| AvRv` wKs` cÖ_gB Suvwcq co bv Pvqi Kvci w`K| Zvi bRi kvwo civ MvwqKvwUi Ici| m hLb hve, AvRv`I ZLb hve Uweji w`K| wfo GovZ gqUv `k©K-PqviB em _vK| Zvi gv_vi Ici GKUv wmwjs d¨vb NyiQ| gqUvi Pzj mB evZvm DoQ| AvRv` GwMq hvq Zvi KvQ, Mjvi ¯^i wVKgZv ei"Z PvBQ bv, GKUz Kk Mjv cwi®<vi Ki h_vm¤¢e ¯§vU©fve m ej, ÔAvcwb MvBjb, Avcwb Rvbb bv Kgb Ki Kx w`q mvReb, wKs` Lye my>`i Ki mRQb|Õ gqUv mcÖwZf| nvZ w`q Dos-- Kk`vg kvmb KiZ KiZ m ej, ÔIgv| MvBjvg Mvb, cÖksmv Kijb mvRi| e¨vcvi Kx? Mvb eywS fvjv nqwb?Õ ÔAvi bv| MvbI fvjv nqQ| evSbB Zv, KZ w`b ci wbRi `ki Mvb ïbjvg| Avcwb wK dv÷© Bqvi?Õ Ônu¨v| Avcwb?Õ ÔmKÛ Bqvi PjQ| Kgb jvMQ?Õ AvRv` ej| ÔD`y© eySZ Kó n"Q|Õ ÔAvgviI Lye nq| m¨viiv fvjv covq, wKs` Kb h D`©yZ covq, eywS bv| Bswjk covj wKs` eySZvg| Pv beb bv?Õ Ôbe| wfoUv GKUz KgyK|Õ

ÔPjb| GLb bIqv hve|Õ gqUv IV| nvZe¨vMUv Kuva Svjvq| ÔXvKvq Kv_vq evmv Avcbvi?Õ AvRv` wRÁm Ki| Ôcyivbv cëb|Õ Ôcyivbv cëb Kvb evmvUv ejb Zv!Õ ÔIB h cvwbi U¨v¼Uv AvQ bv, ILvb|Õ ÔI|Õ ÔAvcbv`i evmv Kv_vq?Õ AvRv` wec` co| Kvb evmvi K_v eje| kl ej, ÔdivkMÄ|Õ AvRv` KZwj _K Pv Xvj cqvjvq| gqwUK GwMq `q| wbR bq GK Kvc| Zvici `yRb GK KvY `uvwoq Pvqi Kvc PzgyK w`Z _vK| Avi ewk Mí Kiv hvq bv| Ab¨ QvÎiv Gm coQ| Pv wbq mvgyPv wbq Avkcvk `uvwoq coQ| gqUvI Zvi cwiwPZRb, K¬vmgU`i m½ Kzkj wewbgq KiQ| AvRv` Pvqi Kvc nvZ Zvi eÜz`i w`K GwMq hvq| evkvi, ivbv, Kvqmiv me GKm½| Zv`i m½ Mí¸Re wbRK wbqvwRZ Ki m| evkvi ej, ÔAvRv`, Zvgvi mv_ AvM _KB Avjvc wQj bvwK wgwji?Õ AvRv` ej, Ônu¨v| IB Zv cyivbv cëb evmv| Avcwb wPbeb|Õ evkvi ej, ÔAvwg wPbe Kx Ki! Uv½vBj evwo nj bv wPbZvg|Õ AvRv` ej, ÔAvwg I`i evmvq AvMI MwQ| Ii gvK Lvjv¤§v ej WvwK!Õ gqUv KvQ Avm| AvRv` ej, Ôkvbb, Avcbvi mv_ cwiPq Kwiq w`B, Bwb njb Aveyj evkvi, Avi Bwb njb ivbv| Avi Bwb wgwj| Lye fvjv Mvb Kib| dv÷© Bqvi fwZ© nqQb|Õ wgwj ej, ÔZv Zv njv| wKs` Avcwb Zv Avcbvi bvgUvB ejjb bv| wbRi cwiPqUv AvM `b| ÔAvgvi bvg AvRv`|Õ ÔwVK AvQ| Avcbvi bvgUv Rvbvi Rb¨B Avwg Avevi Gw`KUvq Gjvg|Õ wgwj Pj hvq| ivbv AvRv`i Mvq Pvco gi ej, ÔZzwg Zv `wL GK b¤^ii ¸jevR, Dwb Zvgvi bvgB Rvbb bv, Avi ejQ evmvq AbKevi MQ|Õ ÔMwQ| wKs` I Avgvi bvg fzj MQ|Õ

wgwji m½ `Lv nIqvi ci, K_v nIqvi ci, AvRv`i wbRK Kgb hb Zz"Q jvMZ ïi" Ki| gb nq, G Rxebi Kvbv gvb bvB| gb nq, Bm& Avevi hw` Zvi `Lv cvIqv hZ! Avevi Ke evOvwj mwgwZi Abyôvb ne? m gb gb wgwji m½ K_v ej| ivZi ejv eB wbq coQ, LvwbK¶Y ci nuyk nq, Avmj m coQ bv, wgwji K_v fveQ| m BDwbfvwm©wU K¨v¤úvm wbRi ARvs--B LuyRZ _vK wgwjK| hw` AviKevi wgwji `Lv cvIqv hvq! `Lv bv cvIqvi Kvbv KviY bvB| I`i K¬vm hLvb nq mLvb `y-GKevi NyiNyi KiZB wgwjK KwiWi `LZ cvIqv hvq| Kx Avðh©, gqUv Zvi PvL covi m½ m½B AvRv`i eyK KuvcZ _vK| ÔKgb AvQb?Õ AvRv` Mjvq h_vm¤¢e Rvi Gb ej| wgwj PvL Zzj ZvKvq| evsjvq Zvi m½ K_v ej K i? Avi, G Zv mw`bi QjUv| evn&| AvRK Zv Aviv PgrKvi cvkvK ci GmQ! wgwj gb gb Zvwid Ki| Ôfvjv| Avcwb fvjv?Õ wgwj ej| ÔAvwQ| Avcbvi Aviv K¬vm AvQ?Õ Ôbv| K¬vm kl| evmvq Pj hve|Õ ÔevmvUv Kvb w`K hb?Õ ÔwcBwmGBP| Avgvi Lvjvi evmv| I`i m½ _vwK Avwg|Õ ÔAvi, Iw`K Zv AvwgI hve! ILvb Avgvi GK evbi `ei _vKb|Õ ÔPjb Zvnj| Avwg GKUv evm aie|Õ ÔAvwgI|Õ evm÷cR `yRb wMq `uvovq| AvR iv`Uv fxlY Pov| wgwj ej, ÔAvwg hw` QvZv ei Kwi, Avcwb gvBÛ Kieb bv Zv?Õ Ôbv| gvBÛ Kie Kb! iv` jM Avcbvi iO gqjv nj Zv RvZxq ¶wZ!Õ Ôgvb?Õ Ôgvb evOvwj gq Zv GLvb ewk bvB| Avcwb AvQb| AvcbvK `LZ my>`i jvMj Avgiv me evOvwj QjivB mUv wbq Me© KiZ cvwi| Avcbvi iO hw` GKUz iv` cyo hvq, Zvnj mUv Avgv`i b¨vkbvj jm bv!Õ ÔAvcwb Zv ek my>`i Ki K_v ejb| gq-cUvbv K_v| Kvi KvQ _K wkLQb?Õ

Ôgb nq Rb¥MZ cÖwZfv|Õ AvRv` nvmZ nvmZ ej eU, Ze Zvi GB cÖwZfvUvi Rb¨ m Zvi Rb¥`vZv wcZvKB K...wZZ¡ w` Z cÖ¯`Z AvQ| `yRb GK evm IV| Mí KiZ KiZ hvq| GKB ÷cR bvg Zviv| wgwj ej, ÔAvcwb Kvb w`K hveb?Õ AvRv` ej, ÔGB Zv GB iv¯--v| mvgbi `yUv jb ciB evmvUv|Õ AvRv` ZvovZvwo Ki hv nvK GKUv wKQy ej| wgwj ej, ÔAvwg Zv hve Dëv c_| Avmeb AvRK Avgv`i evmvq?Õ gb gb AvRv` ej, Ôhve, GKkevi hveÕ; gyL ej, Ôbv, AvR bv| AviK w`b| Avwm!Õ Zvici mvgb wMq GKUv evwoi Avovj `uvwoq _vK, Pzwcmvi ZvwKq _vK wgwji Pj hvIqvi w`K, Zvi gb nq, cÖwZUv c`¶c gqUv mg¯--Uv c_K ab¨ Ki w`q Pj hv"Q, Zvi gb nq, IB c_i ayjv¸jvI KZUv ab¨ nq hv"Q Zvi c`¯úk© cq| wgwj A`,,k¨ nq Mj m½ m½ m Dëv c_ nuU Avevi wdi hvq evm÷cR| wKmi evb, Avi wKmi `ei? Avevi evOvwj mwgwZi Abyôvb Kivi Rb¨ AvRv` gwiqv nq DVQ| Avmj GB myhvM m hZ Pvq wgwj`i evmvq| ZvK Abyôvb Mvb MvBZ ejZ| Zv Qvov GKUv KvivmI ivLv DwPZ| Ôabavb¨cy®úfivÕ MvbUv nZ cvi| Zv Kvivm MvBZ nj Zv winvm©vj jvMe, bvwK! GBme QuyZvq AvRv`K hZ nq wgwji evmvq| wgwji Lvjvi m½ Zvi cwiPq NU| Lvjv RvbZ Pvb AvRv`i m¤úK©| Zvi evevi bvg| AvRv` Rvbvq| m½ m½ wgwji Lvjv Sjgwjq IVb : ÔBDbym PSayixi Qj Zzwg? evci!Õ AvRv` Pj Mj Lvjv kZgyL ejZ _vKb, ÔDi evev| wgwj ZzB Rvwbm bv Iiv KZ eojvK|Õ wgwj ivR K¬vm kl evOvwj mwgwZi winvm©vj Avm| AvRv` wgwj`i K¬vmi mvgb _K ZvK wbq Avm| wgwji winvm©vj kl nj ZvK evm÷cR ch©s-- GwMq `q| evkvi, ivbv, Kvqm-AvRv`i Nwbô eÜziv AvRv`K ai| ÔAvRv`, Zzwg Zv wKj-v dZ Ki w`qQ, Avgv`i LvIqvI|Õ ÔLZ PvBj Lve| Gi mv_ Ab¨ Kvbv wKQyK wgwjI bv|Õ AvRv` Reve `q| ÔwgwjI bv gvb KxÕ? ivbv ej, ÔwgwjI bv bq, K_vUv ne wgwj I nu¨v|Õ

LvIqvbvi ejvq gvqi gZvB w`j`wiqv AvRv`| mvrmvn eÜz`i wbq hvq MÖvÛ Rvnv½xi nvUj| Kveve-Z>`yi LvBq `q ficU| gvK wPwV wjL wgwji K_v Rvbvq AvRv`| gv Qvov G c,,w_exZ K AvQ Avi Zvi! ZuvK Zv Aek¨B Zvi Rxebi me K_vB ejZ ne| gv gb gb LywkB nb| Qji eDqi Rb¨ wZwb AbK fwi Mqbv Avjv`v Ki iL w`qQb| G¸jv eDqi nvZ w`Z cvij bv Zuvi kvws--! wKs` GKw`b nVvr KiB K¬vm Avmv eÜ Ki `q wgwj| Kx e¨vcvi? wgwji Kx njv? AmyL-wemyL? AvRv`i eyK Kuvc| `yw`b wgwjK bv `L fZi fZi `vi"Y Aw¯'i eva Ki m| Zvici m hvq wgwji Lvjvi evmvq| `iRvq bK Ki| wgwji Lvjv ZvK ^eVKLvbvq emZ `b| Zvici `iRvq `uvwoq `y nvZi AvOyj KPjvZ KPjvZ ejb, Ôevev, GmQ| Lye fvjv KiQ| ZvgvK Zv GKUv K_v ejvB nqwb| wgwji Zv weq nq MQ| nVvrB fvjv m¤^Ü GmQ| weq w`q w`qwQ| Qj evOvwj| jvnvi cvw÷s|Õ AvRv`i gv_vq hb AvKvk fO co| wbRK mvgj wbq m ej, ÔAvðh© Zv| wgwj AvgvK wKQyB ejj bv|Õ Ôeje Kx Ki? I Rvb bvwK! AvgivB Rvwb bv| gq `Lvi K_v ej Iiv GmwQj| cQ>` nq MQ| weq Ki eD wbq Pj MQ| bvI wgwó LvI| Ii weqi wgwó|Õ e¨vcvi AvRv` GUzKzbB ïay RvbZ cvi| ewk wKQy bq| wKs` Gi-Ii gva¨g AvRv`i eÜziv Rb hvq, AvRv`i evev h wØZxq weq KiQb, GB Lei, Avi Zvi evevi m½ Aviv Aviv gqi m¤úK© AvQ-G aibi ¸Re wgwj`i evmvq wMq cuSQwQj| wgwji evev-gv ZvB Pvbwb AvRv`i m½ wgwji Kvbv m¤úK© nvK| m KviYB ZwoNwo Ki wgwjK weq w`q `Iqv nqQ| AvRv`K RvbZI `Iqv nqwb| 1965 mvj cvwK¯--vb-fviZ hy× ea hvq| KivwPZ e-vK AvDU nq gvS ga¨B| AvRv`i GB AÜKvi mn¨ nq bv| AÜKvi njB Zvi gb co hvq wgwji K_v| gqUv Zvi PvLi w`K ZvwKq K_v ejZ| Zvi `y PvL m `LZ cqwQj gy»Zv| GgbwK AvRv`i ga¨ Kx Kx `L m cU MQ, Gme wbqI m K_v ejwQj| Zv ej m nVvr Gfve wbi"Ïk nq hZ cvij! gq gvÎB wK AwfbÎx! ïay wgwj cÖm½ bq, Zvi Lvivc jvM hLb gb co cix¶vi iRvë| cix¶v m ZZ Lvivc `qwb, wKs` Zvi iRvë Zgb fvjv nqwb| GUv m

wKQyZB gb wbZ cvi bv| m¨viiv wK evOvwj ej ZvK Kg b¤^i w`qQb? GUv wK nZ cvi! ZvI wK nq! Zvi Lvivc jvM| Pviw`K AÜKvi| BwÛqvb wegvb Avme, GB fq| givi wegvb Avm bv Kb? Kb gv_vq evgv gi mewKQy aYsm Ki `q bv! GKUv gvgevwZ R¡vjve bvwK m? bv| R¡vjve bv| GB AÜKviB Zvi fvjv jvM| AvRv` wbRK fzwjq ivLZ Aviv ewk Ki evOvwj mwgwZ Avi evsjv K¬vei m½ wbRK hy³ Ki dj| cvwK¯--vb-fviZ hy×i ci fviZ-weivwaZvi ayqv Zzj iwWIZ iex>`ªm½xZ _K ïi" Ki wn>`y jLK`i Mvb cÖPvi Kiv, `k fviZxq eB Avg`vwb Kiv BZ¨vw` wbwl× NvlYv Kiv nZ _vK| wmbgv nj Avi Avme bv DËg-mywPÎvi Qwe| GiB cÖ¶vcU Avm 21k deª"qvwi| c~e© cvwK¯--vb 21k deª"qvwi gnvmgvivn cvwjZ n"Q ïbZ cq KivwPZI wek¦we`¨vjqi evOvwj Qjiv evOvwj mwgwZi gva¨g Rvikvi 21k deª"qvwii Abyôvb cvjb Ki| `yw`b Abyôvb nq| GK w`b wQj AvjvPbv Abyôvb| AviK w`b mvs¯<,,wZK Abyôvb| `yw`bB Abyôvb ïi" nq Avgvi fvqi i³ ivOvbv GKzk deª"qvwi Mvb w`q| AvRv` G Abyôvb wbq GKUz ewkB gvZvgvwZ Ki| K¬vm Kivi mgq Zv m cvqB bv, gvK wPwV jLvi mgqI m Ki DVZ cvi bv| ci, 26k deª"qvwiZ mgq Ki wbq gvK m jL : gv, wPwVi DËi w`Z AbK `wi nq Mj| gvd Kiv| GK Z cix¶v KvQ A_©vr 12 Ryb ïi" ne| Gw`K 21 Ges 23 deª"qvwi mwgwZi `yBUv dvsKkb KiZ nqQ| ZvB wPwV jLvi GgbwK K¬vm Kivi mgq cvB bvB| hv nvK, Avwg GLb fvjvB AvwQ| covïbv ïi" Kwi bvB| Kie| `vqv Kviv| Zzwg Kgb AvQ, wPwVi DËi RvbvBI| LvIqv-`vIqv wVKgZ Kviv| Ges ems--i wUKv gb Ki wbI| Avi mB h GKwU gqi K_v wjLwQjvg, Ii weq nq MQ| Rxebi GKUv weivU w`K Avwg nvivjvg, Avi cve bv| Avwg eySZ cviwQ bv Avgvi me e¨vcvi Kcvj Lvivc! Rxeb kvws-- evanq g,,Zz¨ ch©s-- cve bv| `vqv Kviv hb wKQy gb kvws-- cvB| Pviw`K _K Akvws-- AvgvK wNi iLQ| hv nvK, GLb Avwm|

BwZ Zvgvi AvRv` G wPwVi Reve gv jLb, Ôdvskb wbq e¨¯-- nIqvi `iKvi bvB|Õ AvRv`K wZwb gb Kwiq `b, KivwPZ ZvK cvVvbv nqQ jLvcov Kivi Rb¨| fvjv iRvë Kivi Rb¨| Ab¨ Kvbv wKQy Ki m hb mgq bó bv Ki| gv Aviv jLb, Ôcovkvbv Ki gvbyl nq Zzwg gvK LvIqve, cive fvjv ivLe, G Avkvq Avwg ZvgvK coZ ejwQ bv| Zvgvi wbRi Rb¨B Zzwg covkvbv Kie| fvjv iRvë Kie| gvbyli gZv gvbyl ne| gv_v DuPz Ki `uvove|Õ

14

PSayix mvne AvRv`K KivwP cvwVqwQjb Avmj `yUv DÏk¨| GK. Qji fvjv jLvcov nvK| `yB. AvRv`i gv `ye©j nvK| cÖ_gUv nqZv fvjvB PjQ, wKs` wØZxqUv? mvwdqv eMg wK Zuvi ek¨Zv ¯^xKvi Kie bv! Zuvi cvq co ¶gv wf¶v Kie bv! divkMÄi evmv _K Gm GB B¯<vUbi evmvq DVe bv! Zvnj Kxfve ZvK ek¨Zv ¯^xKvi Kivbv hvq? Zuvi Kzeyw×`vZviv civgk© w`j, ÔGB myhvM, AvRv`i gvK divkMÄi evmv _K D"Q` Ki w`b| evmv fvov wbq _vKzK XvKvq, me ZR Mj cvwb nq hve| evc evc Ki Pj Avme Avcbvi cv ai wf¶v gvMZ| I feQ Kx! m¤úw˸jv me Ii bvg ej I¸jvi gvwjK I nq Mj! I hv Lywk Zv KiZ cvie! IK GKUz evSvbv `iKvi h XvKv kniUv GLbI PSayixi K_vq Pj| PSayix hv PvBe, Zv-B ne|Õ PSayix GK ivZ Avmb divkMÄi evmvq| wbPi Ni emb| AvRv`i gv ZLb Gkvi bvgvR cov kl ZjvIqvZ cowQjb| Zuvi KvQ `So hvq Rvq`| ÔAv¤§v Av¤§v, AvRv` `v`vi AveYv AvBQ|Õ ÔK?Õ ÔPSayix mve|Õ ÔKb GmQ? ZvK hZ ej| ZzB ei n Ni _K| Avwg `iRv AvUK `e| ZzB wMq ej Avwg `Lv Kie bv|Õ

Rvq` wbP bvg| PSayix mvneK Rvbvq mvwdqv eMgi e³e¨ : ÔG¶zb Avcbi PBjv hvBZ KBQ, Ni wLj w`Q, Avi KBQ, RxebI Avcbi gyL `Le bv|Õ PSayix ejb, ÔRvq`, kvbv, AvRv`i gvK ejv, mvZ w`b mgq w`jvg, mvZ w`bi ga¨ Avgvi mv_ `Lv Ki Avgvi cvq ai gvd bv PvBj Avwg GB evwo _K mevBK Zvwoq `e| eySj?Õ Rvq` Pzc Ki _vK| ÔevSv bvB| Zvgvi Av¤§vK ejev Avgvi mv_ `Lv Ki gvd PvBZ| bv nj G evmv _K ei Ki `e|Õ PSayix mvne MUMU Ki Pj hvb| AvRv`i gv me ïbZ cvb Rvq`i KvQ _K| wKs` wZwb Abb¨vcvq| Kx Kieb? PSayixi m½ `Lv Kivi cÖkoeB Avm bv| gvd PvIqv? Rxeb _vKZ bq| Avi G evwo Qo hvIqv? hZ nj hveb| AvRv`K Lei cvVvbv hvq| mUvI DwPZ ne bv| KviY Zvi cix¶v PjQ| GKw`b mwZ¨ mwZ¨ ¸ÊvcvÊv Pj Avm divkMÄi evmvq| G evmv QvoZ ne| AvRB| GLbB| AvRv`i gv i"L `uvovb, ÔdvRjvgv cqQ Zvgiv, GUv Avgvi evmv, Kb Avwg evmv Qvoe, Qo cuvP-cuvPUv Qjgq wbq Kv_vq hve?Õ ¸Êviv ej, ÔGUv h Avcbvi evwo, Kvbv cÖgvY AvQ?Õ cÖgvY Zv mvwdqv eMg m½ ivLbwb| B¯<vUbi evwo, G evwo, MÛvwiqvi Aviv Aviv m¤úwË me Zuvi bvg| GUv wZwb Rvbb| wKs` `wjj Zv GKUvI Zuvi KvQ bvB| Avi Gw`K ¸ÊvivI Kvbv K_v ïbQ bv| Zviv wRwbmcÎ ai GKUv GKUv Ki wbP iv¯--vq bvwgq w`"Q| AvRv`i gvqi gv_v Lvivc nq hvIqvi RvMvo| wKs` gv_v Mig Kij Zv Pje bv| Dcvq GKUv ei KiZ ne| wZwb ei nb| cvki GKUv evmvq wMq dvb Kib cywjki wWAvBwR Avjg mvneK| Avjg mvne jvK fvjv, Zuvi c~e©cwiwPZ, Avi Zuvi MZ K eQii `yw`©b wZwb gvS ga¨ Gm LuvRLei wbq MQb| Avjg mvneK cvIqv hvq| wZwb NUbv kvbb| G¶zwb Kx Kiv hvq Zvi Dcvq Kieb ej Avk¦vm `b| wKs` Zuvi c¶I ewk `~i ZrciZv Kiv m¤¢e nq bv| BDbym PSayixi mL¨ Mfb©i gvbvqg Luv ch©s--, wZwb `vwe KiQb GB evwo Zuvi, Avi mvwdqv eMg GUvq Ab¨vqfve Rvi Ki emevm KiQ| Zv`i nwUq `IqvUvB njv b¨vq| wWAvBwR Avjg mvne divkMÄi evmvq Pj Avmb| wZwb D"Q` KiZ Avmv ¸ÊvcvÊv`i ejb

Kvbv iKgi Ryjyg Rei`w¯-- bv KiZ| ¸Êviv ej, ÔGUv AvcbvK KBqv w`Z nBe bv, AvgMv Ici ûKzg AvQ, Avgiv KvDi Acgvb Ki"g bv|Õ Avjg mvne mvwdqv eMgK Rvbvb Zuvi ¶gZvi mxgve×Zvi K_v, ¶gv Pvb Zuvi KvQ| mvwdqv eMg ejb, ÔGLb GB QvU QvU ev"PvKv"Pv wbq Avwg KB hve| GKUv wewnZ Ki `b fvB|Õ Avjg mvne ejb, ÔwVK AvQ, Avwg `LwQ Kvbv evmv fvov cvIqv hvq wK bv|Õ RyivBbi gvRvii mvgb GKUv QvÆ evmv Lvwj cvIqv hvq| iv¯--vi Ici me wRwbmcvwZ Qovbv, Dcvqvs--i bv cq mvwdqv eMg RyivBbi evmvq Gm IVb| wUbi Ni| gSUv Aek¨ cvKv| mUvB wKQyUv mvs--bv| `yUvgvÎ Ni| Zvi ga¨ ¡ GZ¸jv gvbyl| Kvbv AvmevecÎ bvB| _vjv-evmb nuvwo -cvwZj wKQy Avbv MQ| ZvZ ivboev PovZ nq| Avevi Mqbvi ev· nvZ `b mvwdqv eMg| Avjg mvne Aek¨ wKQy UvKv avi w`q MQb| ZuviB jvK w`q `yUv m¯--v LvU Avi GUv-mUv wRwbmcvwZ Kbvbv nq| Rvq`i eo Kvboev cvq| m nVvr Ki Avevi, hgb Zvi nqwQj gvqi g,,Zz¨i ci, mewKQyK bxj `LZ _vK| RyivBbi GB Dckni aibi cwiek, wPKb iv¯--v, wNwÄ nq DVZ _vKv Nievwo, Avi Zv`i fvov Kiv GB QvÆ evmv me hb bxj| wbRK Zvi gb nq eo AfvMv| Zvi gv bvB| evev _KI bvB| Lvjvi KvQ AvQ Zviv, Avi Lvjvi Ici GK GK KZ MRe bg AvmQ| GB GZUzKzb dwKii evwoi gZv evwoZ Zviv _vKe Kgb Ki! w`b hvq| Zviv RyivBbi evmv Qo AviKUz fvjv `L GKUv evwoZ IV gvwjevM gmwR`i mvgb| GLvb Zey AvRv`K ivLvi GKUv cwimi wgje| mvwdqv eMg wKs` AvRv`K Zuvi GBme wech©qi K_v wKQyB RvbZ `b bv| KviY Qji cix¶v| ïay AvRv`K wPwV wjL Rvbvb, cix¶v kl m hb cÖ_g Zvi evevi KvQ hvq, `v`v-`vw`i KvQ hvq, Zuv`i mvjvg Ki| KviY GUvB njv mvwdqv eMgi Rxebi eo weRq h Zuvi QjK wZwb jLvcov wkwLq gvbyl KiZ ciQb| cix¶v kl KiB AvRv` QyU Avm XvKvq| Dd&| Kx `g eÜ Kiv mgqB Zvi MQ GB KivwPi w`b¸jvZ| ga¨Lvb m Aek¨ QywUQvUvq GmQ `yevi| c-bi wUKUi `vg ewk nIqvq Nb Nb Avmv m¤¢e nq wb| Gm eÜzevÜe`i m½ `Lv Kiv, AvÇv `Iqv BZ¨vw` KiZ bv KiZB Avevi Gm MQ wdi hvIqvi ZvwiL| Gevi m QywU cve ek wKQy w`bi Rb¨| MÖvRyqkbi Rb¨ cix¶v nq

Mj| Gici gv÷vm©| wegvb hLb XvKv GqvicvU©i ivbIq ¯úk© Ki, m½ m½ GK Abvwej Avb>` AvRv`i ü`q IV fi| m wbR wbRB nm IV| gvK m wPwV wjLwQj divi w`b¶Y Rvwbq| mUv m wjLwQj divkMÄi wVKvbvq| Rvq` cv÷g¨vbK ej iLwQj, mvwdqv eMgi bvg Kvbv wPwV Gj hb gvwjevMi evmvq cvwVq `Iqv nq| AvRv` Zv Avi mUv Rvb bv| m GqvicvU© `LZ cvq Rvq` `uvwoq| Rvq` Ô`v`v `v`vÕ ej Rwoq ai AvRv`K| Avi AvRv`K `Lv hv"Q KZ my>`i| wdUdvU cvkvK, Mjvq UvB SzjQ, Rvq`i wKQyUv A¯^w¯-- jvM, fZi _K kªYxf`Uv GKUzLvwb DuwK `q| wKs` mI mvgwqK| AvRv` `v`v Zvi AvMi gZvB AvQ| ÔPj Pj, GKUv U¨vw· wbq Pj evmvq hvB| gv wbðq Aw¯'i nq AvQ| d¬vBUUv GKUz wWj nqQ ZvÕ-AvRv` Zvov jvMvq| Zviv GqvicvU© _K ewiq Avm| U¨vw· fvov KiZ ne| cÖZ¨Kevi GqvicvU© _K ewiq GB RvqMvUvq `uvovbvi m½ m½ Kx GK fvjv jvMvq AvRv`i As--iUv fi IV| GB bxj AvKvk, IB meyR MvQ, GB eweU¨vw· Avi U¨vw·AjvK Zvi KZB bv Avcb ej gb n"Q| Rvq` U¨vw·IqvjvK ej, ÔhvBe, B¯<vUb?Õ ÔK¨vb i, B¯<vUb K¨vb| divkMÄ hveÕ-AvRv` ej| ÔAv¤§v Avcbi B¯<vUb DBVv i÷ -U÷ jBqv Zvici hvBZ KBQ AvgMv evwoÕ-Rvq` ej| ÔAvgvK i÷ wbZ ne B¯<vUb? Kx h ewjm bv ZzB| Pj Pj divkMÄ|Õ Rvq` Kx eje AvRv`K? Zviv h dikMÄi evmv _K weZvwoZ, GUv Zv AvRv` Rvb bv| ZvK Rvbvbvi KvRUv K Kie? U¨vw· PjQ| AvRv` `y PvL fi `L XvKv kni| Avn&, mB cwiwPZ iv¯--vNvU| dvg©MU, KvIivbevRvi| mB wiKkv, mB BwcAviwUwmi evm| mB Mwie Mwie UªvwdK cywjki gyL| Ô`v`v, Av¤§vq KBQ AvM B¯<vUb wMqv Avcb `v`v-`vw`i mvjvg Kieb| Zvici weKvjejv Avwg AvBmv Avcbvi AvgMv evwoZ wbqv hvgy|Õ ÔAvi, K_v ewk ewjm Kb| GB Pjv mvRv divkMÄ|Õ Rvq` Zv AvRv`i m½ ZK© KiZ cvi bv| LvwbK ci m ejB `q, Ô`v`v, Avgiv Zv Avi divkMÄ _vwK bv, gvwjevM _vwK|Õ

ÔKb?Õ ÔAvgMv Zvovqv w`Q|Õ ÔK?Õ Ô¸ÊvcvÊv AvBmv|Õ ÔKx ewjm?Õ ÔRyivBb GKUv wUbi Ni fvov jBwQjvg| mBLvb _vKbi gZv Ae¯'v wQj bv| mBLvb _vBKv Anb AvBqv cowQ gvwjevM| gmwR`i mvgb|Õ AvRv` M¤¢xi nq hvq| Zvi gyL w`q Avi Kvbv iv mi bv| gvwjevMi evmvi KvQ Mwji gyL U¨vw· Gm _vg| Gi ci Avi U¨vw· hve bv| Rvq` Zvi myUKm wbq AvM AvM nuvU| GZ QvU evmv, AvmevecÎ bvB ejjB Pj, Mwji fZi XzKZ nq, Gme `L m foK hvq| gv wKs` nvwmgyL ZvK eiY Kib| AvRv` M¤¢xi ¯^i ej, ÔZvgv`iK ei Ki w`qQ, AvgvK ejv bvB Kb?Õ gv nvmb| ejb, ÔZvi cix¶v wQj bv evev! GUv Ggb wK! GB evmv Zv Lvivc bv| PSayix PqwQj Avgv`i nvi gvbvZ| fewQj evwo Qo `Iqvi K_v ejj Avwg Zvi cvq wMq coe| Avwg Zv mB c`i bv| Avwg hvBwb| AvgviB wRZ nqQ|Õ ÔwKs` Zvgv`i ¸Êv w`q Zvwoq w`j, Zvi GZ eo mvnm| Avgvi wifjeviUv GbQ bv? KB mUv|Õ gv Aviv kvs--fve nvmb| ejb, Ôwifjevi w`q Kx Kiwe?Õ ÔAvwg hvB Zvi KvQ| wMq wRÁm Kwi, Zvi ¯¿xK Acgvb Kivi AvM m feQ wK fve bvB h Zzwg Avgvi gv| Avgvi gvK Acgvb Ki, Zvi GZ eo mvnm|Õ AvRv` DV co-ÔWvjy KB, Rvq` Avgvi wifjevi KB|Õ gv Zvi nvZ aib| ejb, ÔLei`vi AvRv`, gv_v Mig Kviv bv, m Avgvi wKQy bv nZ cvi, m Zvgvi evev| ¯^vgx-¯¿x QvovQvwo nZ cvi, wKs` evc-QjZ KLbI QvovQvwo nq bv| m Zvg vi evevB| wbRi evevK Acgvb KiZ nq bv|Õ Ôbv, Avwg AvRKv ni gvBivB djvgy|Õ ivM AvRv`i gyL w`q XvKvBqv evK¨ ei"Z _vK| ÔGw`K Avmv| GB Avgvi gv_vi wKiv jvM| evci mv_ MÊMvj Kviv bv| GUv Zvi Avi Avgvi e¨vcvi| Gi ga¨ Zvgvi Avmvi `iKviB bvB|Õ

AvRv` ivM duvm| wKs` wKQyB Avi Kivi bvB| gv ZvK gv_vi wKiv w`qQb| m mewKQy KiZ cvi, gvqi gv_vi wKivi Aeva¨ Zv nZ cvi bv| gv h K_vUv LyeB ¸i"Z¡i m½ ejQb, GUv evSv hvq Zvi ZzB _K ZzwgZ bg Avmv m¤^vab| gv ejb, ÔGZ w`b ci GmQ, hvI, nvZ-cv avI, wRwiq bvI| Zvgvi Rb¨ fvZ-ZiKvwi iua iLwQ| LZ emv|Õ

15

wKQyw`b QywU KvwUq AvRv` Avevi Pj Avm KivwPZ| GgG-Z fwZ© nq| GKUv e¨emvI m ïi" Ki mLvb| e¨emvq m fvjv Kie, GB iKg Avkv Zvi wQj| G mgq m gvK gvS ga¨ UvKv cvVvZ | gvK m wPwV wjLZ wbqwgZ, Avi mme wPwVZ gvK evievi Ki Abyiva KiZ gv hb Zuvi kixi I ¯^v¯'¨i cÖwZ hZoe bb| wjLZ, gv hb UvKvi Rb¨ wPs--v bv Kib| `iKvi njB hb e¨v¼ _K mvbv Zzj gv wewµ Ki `b Ges cÖqvRbxq e¨qwbe©vn Kib| m wjLwQj : ÔUvKvi `iKvi nj hw` Zzwg wewµ bv Kiv, Ze Avwg `ytwLZ ne| GBme Mqbv Kvi" Rb¨ ivLZ ne bv| GB Avgvi Abyiva|Õ wKs` gv mvbvq nvZ w`Z PvBZb bv| GB mvbv Zv Avmj AvRv`i eDqi nK| Qji weqi mgq KbK mvbv w`q mvRvZ ne bv! KivwPZ nv÷j Qo w`q GKUv vU evmv fvov wbqwQj AvRv`| gvK Q wjLwQj, gv, Avwg fvjvB AvwQ| Avgvi Rb¨ Kvb wPs--v KwiI bv| wPwV wjLZ Aek¨ `wi nq Mj| `vqv Kviv, GLbv Kvbv Amyweav nq bvB| e¨emv Bbkvj-vn fvjvB Pje gb nq| Avwg QvÆ GKUv evwo wbqwQ| KqK gvm ci eo evwo b e, ZLb ZvgvK wbq Avme| Avi GB gvmi kli w`K ZvgvK Avwg wKQy UvKv cvVve| AvMI

cvVvZ cvwi, wVK bB| Ze `wi ne bv| Zzwg Kv_vq _vKe ZLb wPwV w`q RvbvBI| GgGZ fwZ© nq MwQ| Avi wekl wKQy jLvi bB| `vqv Kviv hb Bbkvj-vn e¨emvZ DboewZ KiZ cvwi| BwZ AvRv` wVKvbv AZAD 646, C, CENTRAL COMMERCIAL AREA PECHS KARACHI 29 GB wPwV wjwLZ nIqvi 20 eQi ci Rvq` AvRv`i GBme wPwV co, Avi Zvi gb bvbv cÖwZwµqv nq| Kvbv wPwVZ AvQ, Ôgv, UvKvi Afve ZvgvK wPwV wjLZ cvwi bvB|Õ Kx iKg A_©KóUvB mn¨ KiZ nqwQj AvRv`K h GKUv wPwV cv÷ Kivi gZv UvKv Zvi wQj bv| Rvq` GKUv GivMÖvg gj ai| GUvq Lvg Avi wPwV GKB KvMR wjLZ nZv| ZvZ eva Kwi WvKLiP Kg coZ| BY AIR MAIL INLAND AEROGRAM If anything is enclosed this letter will be sent by ordinary m ail BsiwR, D`©y Avi evsjvq jLv cvwK¯--vb| cv÷R 13 cqmv| Avi ZvZ wUKUi Nii gZv PSKvq h QweUv AuvKv, mUv c~e© evsjvi-bviKjMvQ, avb ev cvU¶Z Avi b`xZ cvjZvjv bSKv| gvÎ 13 cqmv RvMvo KiZI Kó nqwQj AvRv` `v`vi! KivwP wek¦we`¨vjqB AvRv`i cwiPq NU Aveyj evkvii m½| Uv½vBji m¤úboe Nii Qj evkvi| coZ MQ KivwPZ| evOvwj mwgwZ Ki| mwgwZi Abyôvbi

Rb¨ LvqLvUzwb Ki| Avi Zvi AvQ eB covi Af¨vm| AvRv`i i"g Gm `L cÖPzi eB, bvbv iKgi BsiwR Dcb¨vm, evkvi avi bq mme eB| Avevi mgqgZv wdwiqI `q| GfveB AvRv`i m½ evkvii NwbôZv e,,w× cvq| evOvwjiv hLb GKÎ nq, ZLb `ki ivRbwZK cwiw¯'wZ wbqI AvjvPbv nq| kL gywReyi ingvb 6 `dv `vwe NvlYv KiQb, XvKv wek¦we`¨vjqi QvÎiv Zv`i mgveZ©b Drme gvbvqg Lvbi nvZ _K mb` wbZ A¯^xK...wZ Rvwbq Av>`vjb KiQ, QvÎ`i Ici nvgjv nqQ, MÖßvi nqQ eû QvÎ, 6 `dvi RbwcÖqZv e,,w× cv"Q, kL gywRe cÖ`ki wewfboe RvqMvq Rbmfv Ki 6 `dvi c¶ cÖPvi Pvjv"Qb, AvBqye Lvb `gbbxwZi Avkªq wb"Qb, kL gywReK MÖßvi Kiv nqQ, m½ Aviv Aviv bZv Avi Kg©xK, Zuvi gyw³ I 6 `dv ev¯--evqbi `vweZ c~e© cvwK¯--vb niZvj cvwjZ nqQ, niZvj ¸wj PjQ, XvKv bvivqYMÄ eû kªwgK nZvnZ -NUbv NUZ _vK `ª"Z| GBme wbq evOvwj QvÎiv ZK©-weZK© Ki, evg-Nulv QvÎiv gb Ki, AvIqvgx jxM eyR©vqv`i `j, Zv`i w`q RvZxq gyw³ Am¤¢e| BDbym Avng` PSayix Rvg©vwb hvb| mLvb _K wZwb wPwV jLb mvwdqv eMgK| eoB AveMc~Y© wPwV| mvwdqv eMgK wZwb m¤^vab Kib cÖvYi cyZzj ej| wZwb Zuvi Rb¨ nv-ûZvk Kib, wbRi fzji K_v ¯^xKvi Kib, ZuvK Qvov h Zvi PjQ bv, wZwb wZôvZ cviQb bv, GUv wZwb ejb eoB AvKzj ¯^i| wZwb mewKQy fzj Avevi mvwdqvK Zuvi KvQ AvmZ ejb| wgbwZ Kib Avevi mewKQy bZzb Ki ïi" KiZ| wPwV cq mvwdqv eMg Aviv KwVb nq cob| bv, wgwó K_vq fvjv hve bv| KZ Kó Ki QjK wbq wZwb GKv w`b¸Rivb KiQb| QjK jLvcov kLv"Qb| QjK wZwb g¨vwUªK cvm KwiqQb, AvBG cvm KwiqQb, weG cvm KwiqQb, GLb Qj GgG coQ| KZ KóB bv Zuvi nqQ GB KUv eQi| Mqbv wewµ Ki cyuwR RvMvo Ki e¨emv KiZ w`qQb GK-IK| wKs` UvKv jwMoeB mvi nqQ, jvf Zv `~ii K_v, wZwb AvmjB wdi cvbwb| Zuvi QjI KZ Kó KiQ| UvKvi Afve wPwV ch©s -- wjLZ cviwb| klZK ZvK e¨emvq bvgZ nqQ| GZ Kó mn¨ Ki GZUv KuvUv-weQvbv c_ cvwo w`q AbK i³ Swiq hLb cÖvq gm,,Y c_ Zuviv Gm coQb, ZLb wKbv wZwb bwZ ¯^xKvi Kieb! AvgwiKv wMqwQjb BDbym PSayix| mLvb _KI wZwb mvwdqvK wPwV wjLQb fqvbK KvKzwZ-wgbwZ Ki| wjLQb, ÔnvRvi nvRvi gvBj `~i GK APbv

RvqMvq em Avi KvDK bq, ïay ZvgvK gb coQ ej ZvgvKB wPwV wjLZ emwQ| gvbyl gvÎB fzj Ki| AvwgI GKUv fzj KiwQ| Zzwg wK AvgvK ¶gv Ki w`Z cvi bv? Avgv`i AvMKvi myLi Rxeb Avevi wK Avgiv wdi hZ cvwi bv? Avwg hLvbB hvw"Q, cÖvY Zv myL cvw"Q bv| ZvgvK Qvov G Rxeb Avi myL cve bv, GUv wbwðZ| ïay g,,Zz¨i ci hb nvkii gq`vb Zvgvi gyLUv Avwg `LZ cvB| hb Zvgvi cvk wMq `uvovZ cvwi|Õ wPwV cq mvwdqv eMgi mg¯-- kixi hb we`y¨r Lj hvq| wZwb LvwbK¶Y wSg ai em _vKb| jvKUv GLb g,,Zz¨i ci nvkii gq`vb Zuvi `Lv cve ej Ac¶v KiQ| bZzb weq, bZzb m¤úK©-Gme wKQyZ Zuvi AvÍv myL cj bv! cvIqvi Zv K_v bv| wbRi Qj, wbRi ¯¿xK dj hviv Ab¨i KvQ hvq, Rxeb myL wKsev w¯'wZ Zviv K Ke Kv_vq cqQ! gixwPKvi w`K QyUj Zv Z...òv gU bv| eis weåvws-- Avi cÊkªg Rxeb jÊfÊ nq hvq gvÎ| Kx Kieb mvwdqv eMg? wdi hveb PSayixi KvQ? wdi hveb B¯<vUbi evwoZ? KZ...©Z¡ Zzj beb IB evwoi! h wPÎv nwiYUv Zuvi nvZ meyR MvQi cvZv LvIqvi Rb¨ ivR fviejv KvZi bqb ZvwKq _vKZ, m h ZuvK Zvi bxie PvLi fvlvq WvKQ| cvlv KzKi Uwg h ivR `iRvi w`K ZvwKq _vK z Zuvi NªvY ïuKe ej! M,,ncwiPvwiKv Rqbe bvwK GLbI ivR ivZ wgwn myi Kuv`! AvÍxq¯^Rb AvwkªZiv bvwK Zuvi Abycw¯'wZi K_v fe `xN©k¦vm dj| mvwdqv eMgi gbUv `ye©j nq co| mviv w`b wZwb Nvii ga¨ _vKb| ivwÎejv fvjv Ki Nyg nq bv Zuvi| fviejv dRii bvgvR co Avevi wZwb wPwVUv gj aib| AvMvMvov cob| coZ coZB mB bvU¨`,,k¨ Avevi Zuvi PvLi mvgb fm IV : lvjk Mvwcbx UvbvUvwb KiQ K...òicx PSayixK; gyn~Z© Zuvi mg¯-- mËvRyo bvQvo cÖZ¨vL¨vbi kw³ RM IV, mg¯-- AvKvk evZvm hb ej IV : bv| wZwb wdi hZ cvib bv| PSayixi GB njv KSkj| GfveB m GKi ci GK bvixK gvnRvj AvUK dj| Zuvi GB Qj mvwdqv eMgi fvjv KiB Rvbv AvQ| Avi Zv Qvov Zuvi cÖwZÁvi GKUv `vg AvQ bv? wZwb PSayixK ejwQjb IB AbwZK m¤úK©UvZ bv hZ, ¯úó fvlvZB Zv RvwbqwQjb, IB gwnjvK weq Kivi GKUvB gvb, g,,Zz¨i ciI mvwdqvi gyL Avi PSayix `LZ cve bv| mvwdqv eMg Zuvi ¯^vgxi wØZxq weqi ci Aviv 24 eQi euP wQjb, wZwb Zuvi K_vUv Avðh© iKgfve ivLZ m¶g nqwQjb| GKB kni Zuviv wQjb 24Uv

eQi, KLbI KLbI GKB cvovZB, GKB gvnwdj, GKB gvRvi, GKB wgjv` `yRbB wMqQb, G iKg GKvwaKevi nqQ, wKs` Avðh© njI mZ¨ h, KD Kviv gyL `LZ cvbwb| Rvq` G K_v ¯§iY Ki| Zvi gb co, Av¤§v ejZb, cve bv i, cve bv, Avgvi gyL m euP _vKZ `LZ cve bv|

16

mvwdqv eMgi kixiUv Lvivc| k¦vm wbZ Kó nq| ivwÎejv Kvwki MgK Nyg AvmZ Pvq bv| GKUz¶Y PvL Rvov jvMZ bv jvMZB Avevi Kvwki PvU wZwb RM IVb| eyKi ga¨ Uvb co| Zuvi cuvRi nvcii gZv IVvbvgv Ki| nv Ki wZwb k¦vm bb, k¦vm Qvob Muvqvii gZv| PvL cvwbZ fi IV| weQvbvq em _vKb| Zuvi AmyLUv h eoQ, GB Lei wZwb AvRv`K Rvbvbwb| Lei cj Qj DZjv nq coe, covkvbv ev` w`q QyU Avme gvK `LZ| kixi Zv hs¿iB gZv, gvS ga¨ GKUz weMoveB| ZvB wbq GKevi Wv³vi WvKv i, nvmcvZvj Pjv i, AvÍxq¯^Rb`i Lei `vI i Ki RMrUvK AvQo-wcQo gvivi Zv `iKvi bvB| bxie mn¨ KiZ cvij Avi wKQyB jvM bv| wKs` Gevi e¨vivgUv ZuvK muvovwki gZv Ki Pc aiQ| gb n"Q, GZUzKzb kixi GZUv aKj G hvÎv Avi mBZ cvie bv| Wvjy Wv³vi WK GbwQj| Wv³vi Ilya w`qQb| fvjv fvjv LZ ejQb| AmyL ewk nj, ejQb, nvmcvZvj bIqvi Rb¨| wKs` mvwdqv eMg UvKv LiP KiZ Pvb bv| e¨v¼i dvì Zuvi Mqbv Rgv AvQ, GLb Zuvi wPwKrmvi Rb¨ mB Mqbvi wKQyUv Zzj ePZ Zuvi gb _K mvov Avm bv| Qji covjLvi LiPi Rb¨ UvKv LiP Kiv hvq, MqbvI wewµ Kiv hvq, wKs` wbRi wPwKrmvi Rb¨ wK Zv Kiv hvq? Mqbv wK Zuvi, bvwK Zuvi Qji eDqi? AvRKi ivZUv gb nq Avi cvi ne bv-GZUvB Kó n"Q mvwdqv eMgi| evBi Soe,,wó n"Q, evZvm RjKYv Do Do eov"Q, ZvZB Zuvi k¦vmKóUv MQ eo| GKUv Ilya AvQ, Zvi fvc gyL Ub bvK wbZ nq, `vg ewk ej wZwb mUv mvaviYZ e¨envi Kib bv, mUv GLb nvZi KvQ _vKj fvjv nZv|

weQvbvq em _K AwZKó wZwb k¦vm Uvbb| AvRKi ivZUv wK Avi cvi ne bv? ZLb Zuvi Lye AvRv`K `LZ B"Qv nq| kixiUv Zuvi Avi PjQ bv, Kx Rvwb hw` bv UK, hw` AvR ivZB Zuvi g,,Z¨z jLv _vK, Zvnj Zv Avi AvRv`i gyLUv wZwb givi AvM `LZ cveb bv| QjK Lei bv `IqvUv gb nq fzjB njv! klivZ mvwdqv eMgi Kvwki MgK Lye eo Mj Zvi fvwMoe gûqvi Nyg fO hvq| m DV `L, Av¤§vi cÖvY eywS hvq| m WvjyK Lei w`j Wvjy Gm mvwdqv eMgK Nygi Ilya Wve&j WvR LvBq `q| Kvwk ZvZI Kg bv, kixi wb¯--R nq co, GK mgq mvwdqv eMg Nywgq cob| Nygi AvM wZwb jv Bjvnv Bj-vj-vû co bb, Zuvi gb nq, GB NygB Zuvi kl Nyg, wZwb Avi Kvbv w`b RvMeb bv, Nygi AvM wZwb AvRv`i gyLUv gb Kievi Póv Kib, wKs` Zvi eoejvi PnvivUv wKQyZB Zuvi gb Avm bv, Kej QvUejvq hLb m Kej ¯<zj hZ ïi" KiQ, mB mgqi PnvivUv gb Avm, ¯<zji e¨vM Kuva, cvq KWm, AvRv` wdiQ...AvRv`K bv `LB wK ZuvK Pj hZ ne `ywbqv Qo| Zuvi `y PvL Mig Rj fm hZ Pvq| Nyg fO Mj wZwb `LZ cvb, Zuvi wkqii KvQ em AvRv`, Zuvi a>` jvM| wZwb wK RM AvQb, bvwK ¯^coe `LQb| bvwK GUv wVK giRMr bq, wZwb Ab¨ Kv_vI| kixi LyeB `yej, Rvi cvIqv hv"Q bv GKUzI, wKs` axi Mjvq K hb © WvKQ, G h wVK AvRv`iB Mjv| wZwb PvL Lvjb| `Lb Zuvi gyLi Ici AvRv`i gyL| wZwb ejb, ÔAvRv`? KLb Gj evev?Õ ÔGB Zv GLbB| Zzwg NygvI|Õ gvi gbUv cÖkvws--Z fi IV| NygUv PvL _K cyivcywi De hvq, wZwb DV emvi Póv Kib| ¯^coei gZvB wgwó GKUv e¨vcvi NU Mj, Zuvi AvRv` Gm em AvQ ZuviB wkqii KvQ| gvqi gbi WvK m wbðq ïbZ cqQ Zvi gbi MÖvnKhs¿| wZwb IVvi Rb¨ gv_vUv Zvjb, nvZ w`q weQvbv aib| AvRv` ej, Ôbv, Zzwg ïq _vKv| Zvgvi kixi GZUv Lvivc, Zzwg AvgvK Lei `vIwb Kb| Kb AvgvK jvKgyL Zvgvi AmyLi Lei cZ njv? ÔKx Ggb AmyL| Ggwb fvjv nq hve!Õ ÔGgwb Ggwb AmyL fvjv nq? ZvgvK nmwcUvj wbq wPwKrmv KivZ ne|Õ ÔZzB GmwQm| Avwg GLb Ggwb fvjv nq hve|Õ

gv DV cob| ejb, AvRv` GmQ, Avi Avwg ïq _vKe bvwK! mevB ZuvK wbla Ki ivboevNi nukji avi hZ, Pzjvi Mig Zuvi kixi Lvivc Kie, wKs` K kvb Kvi K_v! wZwb mܨvi ga¨B ivboevNi XzK cob, Qji wKQy wcÖq Lvevi AvQ, wZwb jM cob ZviB GKUv `yUv c` ivboevq gûqvK mvnvh¨ KiZ| Qji AvKw¯§K AvMgbi Drmvn kixiUv Zuvi `uvwoq hvq, ivboevNii KvRUv fvjvB GMvq; wKs` ivZi ejv kixi Zvi LvRbv Av`vq Ki wbZ _vK, wZwb fqven iKg Amy¯' nq cob| gûqv, KwP Kuv`Z _vK| AvRv` QyU hvq iv¯--vq| GKUv dvb Kiv `iKvi| `iKvi GKUv A¨v¤^yjÝ| gvK nvmcvZvj wbZ ne| G¶zwb| A¨v¤^yjÝ cvIqv hvq bv| wKs` dvb Ki m Zvi eÜz dvi"Ki MvwoUv cq hvq WªvBfvi-mgZ| gvK wbq m mvRv Pj hvq XvKv gwWK¨vj KjR nvmcvZvj| mvivUv iv¯--v m ïay Avj-vni bvg RcZ _vK| Kweb Lvwj cvIqv hvq| gvK m fwZ© Kwiq `q Kweb| mviv ivZ m em _vK gvi kh¨vcvk| ivZ evo| Pviw`K wb¯--ä nq Avm| Nwoi KuvUvi wUK wUK Avi gvqi k¦vm bIhvi kã kvbv hvq| AvRv` Avj-vnK ej, Ôn Avj-vn, Avgvi gvK Zzwg euvwPq ivLv| Avgvi gv eo `ytLx| wZwb Avgvi Rb¨ AbK `ytL Kó jvÃbv mn¨ KiQb| AvgvK Kó Ki jLvcov wkwLqQb| Zuvi Kói cvjv wZwb AwZevwnZ KiQb| GLb Avgvi cvjv| Avwg KivwPZ e¨emv ïi" KiwQ| wKQy wKQy jvfI n"Q| fwel¨Z GgG kl Ki cyivcywi Avq KiZ jM hve| fvjv evmv be| gvK mB evmvq Zzje| gvK Avi Kó KiZ ne bv| GB mgqUvq gvK Zzwg wbI bv| gvK euvwPq ivLv| ZuvK my¯' ivLv| ZuvK bxivM ivLv| ZuvK myL ivLv| ZuvK kvws--Z ivLv|Õ AvRv` weoweo Ki GB cÖv_©bv Ki Avi Zvi `y PvLi Kvj eq Akª" MovZ _vK| bvK w`qI Rj SiZ _vK Uc Uc Ki| `yw`b ci gv wKQyUv my¯' nj m gvqi mvgb nvwRi Ki e¨v¼ Mw"QZ ivLv mvbvi Mqbv Zvjvi KvMR, ej, ÔmvBb Kiv|Õ ÔKb, mvBb Kie Kb?Õ ÔMqbv ZzjZ ne|Õ Ôbv| Avwg mvBb Kie bv|Õ ÔKb, Kiev bv Kb?Õ ÔGB Mqbv Avgvi bv| Avwg GUv Avgvi wPwKrmvi Rb¨ LiP KiZ cvie bv|Õ

ÔGB Mqbv Zvgvi bv? G¸jv bv Zzwg Zvgvi weqi mgq cqwQj, Zvgvi evci evwo _K? ÔcqwQjvg| wKs` G¸jv Avgvi Rb¨ LiPi Kvbv AwaKvi Avgvi bvB|Õ Ôgvb?Õ ÔG¸jv Zvi eDqi nK| Avwg GMyjv Zvi Rb¨ Rgv Ki iLwQ| G¸jv Avwg Zvi eDqi nvZ Zzj w`Z PvB|Õ AvRv` Kuv`e bv nvme eySZ cvi bv| GB gwnjv Zv Av"Qv evwZKAjv| Ke AvRv` weq Kie, Ke Zvi eD ne, Zvi Rb¨ m Mqbv Rwgq iLQ, Avi wbR webv wPwKrmvq giZ emQ| Ô`¨vLv gv| Zzwg hw` GLb mvBb Kijv Zv Kijv| bv Kij AvwgI ZvgviB Qj| Avgvi wKs` Zvgvi gZvB R`| mvRv `yB PvL hw`K Pvq Pj hve| Avi Kvbv w`b Avme bv| Kiv mvBb| Zvgvi GZ Mqbv w`q Kx ne| `yB fwi GLb ewP| evwK¸jv Zv _vKjB|Õ gv KvMR ¯^v¶i Ki w`j e¨v¼ _K Mqbv Zzj `yB fwi mvbvi wRwbm wewµ Ki w`q ek wKQy UvKv RvMvo Kiv hvq| Zv _K wPwKrmvi e¨qwbe©vn Ki hv euvP, Zv AvRv` Zzj `q gûqvi nvZ| gvqi hLb hv jvM, Zv hb GB UvKv w`q m wKb `q| AvRv` XvKvq wdi Gm hLb nvmcvZvj, Wv³vi, e¨v¼ BZ¨vw` wbq e¨¯--, ZLb c~e© cvwK¯--vb axi axi dzum DVQ| AvMiZjv lohs¿ gvgjv `vqi Kiv nqQ, MÖßvice© ïi" nq MQ| 6 `dv `vweI c~e©evsjvq RbwcÖq nq DVQ| iwWIUwjwfkb iex>`ªm½xZ wbwl× Ki Rvwi Kiv Av`ki cÖwZev` G AÂji wkíx-mvwnwZ¨Kiv bvbv iKg cÖwZev`x Kvh©µg Pvwjq hv"Q| GgbwK XvKvq emevmKvix D`©yfvlx`i c¶ _K bqRb jLK I `ywU cÖwZôvb iex>`ªc¶ mg_©b Ki wee,,wZ w`qQb| hw`I AwPiB miKvi Zv`i iex>`ªweivax Av`k cÖZ¨vnvi Ki bq, Zey mviv cÖ`k mfv-mgvek-wgwQj PjZB _vK| GBme NUbv wbq AvRv`i Kvbv Kvbv eÜz e¨¯-- nq co| gbb MÖ"c, gwZqv MÖ"c QvÎ BDwbqbi m½I mswk-ó KD KD| AvRv` e¨¯-- Zvi gvK wbq| eÜz`i KD KD e¨¯-- `kgvZvi Rb¨| AvRv`i Avi KivwP wdi hvIqv nq bv| m wm×vs-- bq h m XvKvZB _K hve| XvKvZB e¨emv-evwYR¨ Kie| cvkvcvwk XvKv wek¦we`¨vjq fwZ© nq GgGUv m¤úboe Kie|

gvK m Rvbvq Zvi wm×vs--i K_v| gv ejb, Ôbv, Kb ZzB hvwe bv| Avgvi Rb¨? bv, Zv ne bv? Avgvi Rb¨ Zvi jLvcovq Q` coe, GUv Avwg nZ `e bv| ZzB Aek¨B KivwP hvwe|Õ AvRv` ej, Ôbv Zv, Zvgvi Rb¨ bv Zv| Avwg hvw"Q bv Avgvi wbRi Rb¨| KivwP Avgvi fvjv jvM bv| cwðg cvwK¯--vb Avgvi fvjv jvM bv| D`y© ejZ Avgvi fvjv jvM bv| i"wU-QvZz LZ Avgvi fvjv jvM bv|Õ gv ejb, ÔKivwPZ Zvi eywS Lye Kó nq?Õ AvRv` ej, Ônq| Kgb Kó, GUv wVK evSvbv hve bv| aiv AvgvK bv `Lj Zvgvi Kó nq bv? GB iKg Kó| wbRi `k njv Avgvi wbRi `k|Õ Ôcwðg cvwK¯--vb Avgv`i wbRi `k bv?Õ Ôbv| Zzwg I`iK Avcb fveZ cviv, Iiv fve bv|Õ ÔZvnj ZzB Kx Kiwe? hvwe bv Avi?Õ Ôbv| XvKv BDwbfvwm©wUZ fwZ© nq hve ÕLb|Õ gv gb gb Lywk nb| AvRv`K PvLi Avovj KiZ wK Zuvi fvjv jvM? Ze mUv Zv Zuvi wbRi ¯^v_©| Zuvi wbRi ¯^v_© wZwb Qji covkvbvi c_ As--ivq nZ Pvb bv|

17

AvRv` Ugvm gvbi jLv w` g¨vwRK gvD>UBb cowQj| m¤úÖwZ m c½yBbi gWvb© K¬vwmK wmwiRi G eBUv wKbQ 311 miKvwi wbDgvK©Ui MÖxb eyK m>Uvi _K| Kw`b njv gvqi kixi AbKUv fvjv| gv AvMi gZvB nuvUvPjv KiQb| Qji Rb¨ wbR nvZ fvjvg>` Kvbv wKQy iuvav nqwb fe wZwb Aw¯'i| evievi Ki ejQb, ÔWvjy, I Wvjy, GKUz evRvi mI`v Ki bv evev| Avwg GKUz iuvwa|Õ AvRv` ej w`qQ, ÔLei`vi gv, k¦vmKó wbq Pzjvi avi hvIqv GK`g gvbv| Wv³vi ïbj gi dje|Õ gvK AvRK Avi AvUK ivLv hv"Q bv| wZwb ivboevNi XzK coQb| fvjv fvjv ivboev n"Q| WvKwcqb wPwV w`q hvq| AvRv`i bvg Avmv wPwV| Rvq` wPwVUv MÖnY Ki| `So w`q hvq AvRv`K|

nvZi jLv `LB AvRv` eySZ cvi evkvi wjLQ| wPwVUv `L Zvi fvjv jvM| Avevi m LvwbK jw¾ZI eva Ki| evkvi ek KUv wPwV ZvK wjLj| wKs` m Zvi DËi w`Z cviwb| KviY gvqi AmyL| Zvi e¨¯--Zv| Avi wPwV jLvi e¨vcvi Zvi Avjm¨| KivwP _K gvK m eû wPwV wjLQ eU, wKs` XvKvq Gm eÜzK wPwV jLvUvi m½ Zvi Zzjbv Pj bv| cÖ_gZ gvbyl we`k Mj gvivÍKfve fzMZ _vK AvÍcwiPqi msKU| Zvi gb nZ _vK, m hb bvB nq hv"Q| Wzes-- gvbyl hgb LoKzUv cjI AuvKo ai, cÖ_g cÖ_g cÖevmRxeb cÖek Kiv gvbyl Zgwb `y nvZ LyuR di Zvi hZ kKo-evKo Wvjcvjv| Avwg AvwQ| Avwg AvwQ| Zvgiv AvgvK fyjv bv| Avi Zv Qvov gvqi m½ Zvi h m¤úK©, GUv Avi Kviv m½ Zvi m¤úK©i cvk Zzj¨ nZ cvi bv| KivwP _K niZvji w`b¸jvZ gvK m GKevi wjLwQj : gv, Kgb AvQ? Avwg fvjvfveB cuSQwQ| Ges GLb fvjvB AvwQ| niZvj eÜ nq MQ| ixwZgZv K¬vm n"Q| cix¶v kxNªB ïi" ne| `vqv Kviv| Zvgvi `vqv Qvov Kvb Dcvq bvB| Avwg wbR Kx aibi gvbyl Avwg wbRB eySZ cvwi bv| Av"Qv, Zzwg ej Z, me w`K w`q Avwg Kx aibi gvbyl| Avwg ZvgvK AvNvZ bv `Iqvi AbK Póv Kwi| Zzwg Avgvi gv `L ejwQ bv; Zvgvi gZv gv cvIqv `yj©f| GB wesk kZvãxZ Zvgvi gZv gv h AvQ KDB wek¦vm Kie bv| Avwg G¸wj wbR ü`q _K ejwQ, Zvgvi KvQ fvjv Qj mvRevi Rb¨ bq| hw` Avwg c,,w_exZ Zvgvi `vqvq eo ev bvgKiv nZ cvwi, Ze c,,w_exi mevBK Rvbve Zvgvi Rxebx, Zvgvi K_v| Avwg fvjv covïbv Kivi Póv KiwQ| Ges AbK `vqv w`q wPwVi DËi w`I| BwZ Zvgvi Aeva¨ Qj AvRv` AvRv` mZ¨ mZ¨ wek¦vm Ki Zvi gvi gZv gv Avi nq bv| wek¦vm Ki GB gvqi Rxebx wjwLZ nIqv DwPZ| m hw` Kvbv w`b bvgKiv nq, ZvnjB Kej GB gvqi Rxebx wjwLZ nIqv m¤¢e| m-B wjLe| jvK coe, `¨vLv Agb h

weL¨vZ jvK AvRv`, Zvi gvqi AvQ msMÖvgi GK Avðh© Kvwnbx| mB gvK m wPwV bv wjL wK cvi? evkviKI m Lye cQ>` Ki| Zvi wPwVi DËiI m w`Z Pvq| `Iqv nq IV bv Avi-wK! mvZ-cuvP fveZ fveZ AvRv` evkvii wPwV Lvj| evkvi wjLQ : AvRv`, cÖxwZ Avi ïf"Qv iBj| GKvwaK cÎ wjLI Kvb DËi cjvg bv Avgiv| ivbvI `ytL Ki KLbI| Avkv Kwi Avj-vn&Zvhvjvi K...cvq fvjv AvQ| Zvgvi fwZ©i Kx njv? eZ©gvb Kv_vq AvQ Avi KxBev KiQ? wKQyw`b c~e© XvKv wek¦we`¨vjqi BKvbwgKm wWcvU©g>Ui wk¶K-QvÎiv KivwP GmwQj BKvbwgK mwgbvi| AvgivI ZvgvK Avkv KiwQjvg| ZvB mB ivÎ GqvicvU©I wMqwQjvg ivbv Avi Avwg| AvbvqviI ZvgvK ¯§iY Ki gvS gvS| Avgiv GK cÖKvi| Zvgiv Kgb? mvgbi Rybi 10 Zvs _K Avgvi G·vg ïi"| `vAv Kviv| hvK&| nv÷j Zvgvi ek wKQ z UvKv Rgv AvQ| Zzwg GKUv A_ivBRW jUvi Avgvi bvg cvwVq w`I- jUviUvZ cÖfv÷K GWªm Kiv| Zvgvi gv-evevK Avgvi mvjvg w`I| Zvgvi eÜzevÜeK Avgvi ïf"Qv RvwbI| dwi`i Lei Kx? IK Avgvi K_v evjv| beel©i ïf"Qv wbq BwZ evkvi cÎi DËi w`I; ivbvK wjLv wKs`| wPwV co AvRv`i KivwPi w`b¸jvi K_v gb co hvq| ivbv, Avbvqvi-Giv mevB ZvK AbK fvjvem djwQj| Avmj evOvwj mwgwZ KiZ wMq G`i mevi m½ m ek cÖxwZi eÜbB Rwoq MQ| Iiv Gevi cnjv ^ekvL beel© wbðq eo Abyôvb KiQ| XvKvZI QvqvbU Gevi igbvq eo Ki iex>`ªm½xZi Avmi ewmqwQj| Kb h miKvi Gme evav `q| evav hZ eo

ne, euvafvOv mªvZ ZZ cÖej ne| Zvi mvgb wKQyB wUKe bv| AvBqye Lvb GKUv Mvav, gvbvqg Lvb AviKUv eo Mvav| gv WvK, Ôevev, Mvmj Ki Zvici Lvwe?Õ ÔZvB LvB|Õ Ôhv, Zvnj Mvmj Ki Avq| Zvi eÜz`i KD AvRK h Gj bv|Õ ÔKx Rvwb! MÜ cvq bvB eywS| cjB Avme|Õ AvRv` Mvmj KiZ hvq| eo Mig coQ| ^ekvL gvm| ¸gvU Mig| gb nq So Avme| gv h Kb Mj GB Migi ga¨ ivboevevov KiZ! Avevi bv Zvi nuvcvwbi Uvb IV| Mvmj KiZ ek Avivg jvM| Mvq AbK¶Y ai cvwb Xvjvi B"Qv nq| wKs` GUv Kiv DwPZ ne bv| GB evmvq Avevi cvwbi mgm¨v| wnmve Ki cvwb LiP KiZ nq| Mvmj Ki ewiq evBi Gm `L AvKvk Kvjv gN Qq MQ| G¶zwb So Avme| KvjekvLxi So| evZvm eBZ ïi" KiQ| VvÊv evZvm| gNi Quvqv jvMv fRv evZvm| wKs` m½ ayjvevwjI cÖPzi| gv ejQb, ÔGB, Rvbjv eÜ Ki| Ni wMq em, ayjv XzK coj|Õ

18

AvRv` XvKv wek¦we`¨vjq fwZ© nqQ| gvwjevMi evmv _K Zviv Pj GmQ ZRKzwbcvovq AviKUy fvjv evmvq| gvwjevMi evmvUv GKeviB hv-Zv wQj| covkvbvi cvkvcvwk AvRv` Póv KiQ GKUv e¨emv `uvo KivZ| K¬vm KiZ wek¦we`¨vjq hvq m| K¬vm Ki, eÜz`i m½ AvÇv `q| e¨emv _K Aí-we¯--i UvKv AvmQ| dj Zvi eÜz`i AbKi PqB m m"Qj| ÷wWqvg cÖwfwÝqvj nvUj wMq wewiqvwb LvIqvbvi ejvq Zvi bvgUvB AvM Avm| G KviY eÜz`i ga¨ Zvi RbwcÖqZvI AvQ| dvi"K ej, ÔPj `v¯--v, weKvj BwÄwbqvm© Bbw÷wUDU hvB|Õ ÔK¨vb? BwÄwbqvm© Bbw÷wUDU Kx?Õ Ôdvskvb AvQ| jLK msNi Abyôvb|Õ

dvi"Ki Avevi jLvjwLi evwZK AvQ| m jLK msNi Abyôvb _K ewÂZ nZ Pvq bv| AvRv` ej, ÔjLK`i dvskvb wMq Avwg Kx Kie? Avwg Zv jLK bv| Avwg eoRvi `wjj jLK mwgwZi g¤^vi nZ cvwi|Õ ÔAvi gq Avme AbK| Pj hvBMv|Õ gq `Lvi jvfB AvRv`, dvi"K, Igi-mevB wgj weKvj wMq nvwRi nq BwÄwbqvm© Bbw÷wUDU| cvwK¯--vb jLK msNi AvqvRb GB Abyôvb n"Q| cuvP w`b ai ne| Abyôvbi bvg gnvKwe ¯§iY Drme| iex>`ªbv_, BKevj, Mvwje, gvBKj gaym~`b Avi bRi"jK wbq GKK w`b Abyôvb ne| AvRK cvwjZ n"Q iex>`ªbv_ w`em, AvMvgxKvj BKevj w`em, ciï 7B RyjvB 1968 Mvwje w`em, 8B RyjvB gvBKj w`em Avi 9B RyjvB bRi"j w`em cvwjZ ne cici| el©vKvj| AvRK mviv w`b e,,wó nqwb, Ze AvKvk gN _vKvq MigUv ewk jvMQ| AvRv`iv hLb XvK ZLb Avwbmy¾vgvb cÖeÜ coQb| dvi"K gb w`q e³...Zv kvb| Avwbmy¾vgvb PgrKvi kv`v LÏii cvÄvwe ci GmQb| ZuvK `LZI jvMQ bvqKi gZv| dvi"K Avwbmy¾vgvbi e³...Zv ïb gy»| hgb mywjwLZ, Zgwb mycwVZ| Avwbmy¾vgvbi Mjvi ¯^iI gvkvj-vn jv-Reve| iex>`ªbv_ h evsjv fvlvUvK `uvo Kwiq w`qQb, G e¨vcvi Zuvi KvbvB m>`n bvB| Ze cÖeÜi w`K Zgb gb bvB AvRv`i| m DmLym Ki| Igi ej, Ô`v¯--v, evg w`K _vBKv wZb b¤^i gvBqvUvi `L|Õ e³...Zv kl| Gevi NvlKi AvMgb| Dc¯'vcbvi `vwqZ¡ cvjb KiQb AvwZKzj Bmjvg| wZwb ejb, ÔGevi Ave,,wË Kieb Mvjvg gy¯--vdv|Õ KiZvwjgyLi nq IV wgjbvqZb| Mvjvg gy¯--vdv wmbgvi bvqK| wUwfZI bvUK Kib| ZuvK AbK Pb| Mvjvg gy¯--vdv bv `LB iex>`ªbv_i KweZv gyL¯' Ave,,wË KiZ _vKb| cÖ_g wZwb Ave,,wË Kib cÖkoe| ÔfMevb Zzwg `~Z cvVvqQ evi evi `qvnxb msmvi...Õ GB KweZvUv Zgb eo bq| Zvici wZwb ïi" Kib c,,w_ex| ÔAvR Avgvi cÖYwZ MÖnY Kiv, c,,w_ex, kl bg¯<vi AebZ w`bvemvbi ew`Zj...Õ GZ eo KweZv Zuvi gyL¯'! G h `LwQ kª"wZai| f`ªjvK Ave,,wË KibI fvjv| AvRv`i gbUv fvjv nq hvq| Igi DV GKevi mvgb wMq Avevi wdi Avm|

Zvi PvL h gqUv coQ, ZvK mvgb _K `LvUvB eva Kwi Zvi DÏk¨| Mvjvg gy¯--vdvi Ave,,wË kl nj AvRv` ej, ÔPj hvB| Mig|Õ dvi"K ej, Ôgwbi"¾vgvb Avi wmKv>`vi Avey Rvdii Ave,,wËUv ïb Mj nq bv|Õ Ônq|Õ Igi wdi Gm ej| m gqUvK Kgb `Lj Zvi wicvU© ck Kivi Rb¨ wRf Mvj Ki ZvjyZ GKUv kã Ki| gvb, `v¯--v, wRwbmUv ReYi| Abyôvb kl Ki evBi ewiq Gm Zviv `L e,,wó coQ| ÔgykwKj njv ZvÕAvRv` ej| el©vKvj, e,,wó Zv neB| dvi"K Aejxjvq e,,wói ga¨ wMq `uvovq, ÔPj Avq, wfRZ wfRZ hvB|Õ Igi ej, Ôbv AviKUz _vwK|Õ nji evBi Qv`i wbP Mv`vMvw` wfo| mLvb m `uvwoq _vK| evanq IB gqUvI ILvbB `uvwoq| e,,wó `L AvRv`i gbUv GKUz Lvivc nq| Kb Lvivc nq m Rvb bv| evanq Rvb| Zvi wgwji K_v gb coQ| gqUv cvwK¯--vb Kv_vq co AvQ, K Rvb! KbB ev m Zvi Rxeb Gj, KbB ev Gfve nvwiq Mj| AvRv` dvi"Ki cvk wMq `uvovq -ÔPj e,,wóZ wfRZ wfRZ hvB|Õ ÔPj| Avi Avwg Zv Zv-B ejwQ| wfR wMq mw`© evavB hw`, ZzB eªvwÛ LvIqvwe| e¨mÕ-dvi"K ej| ÔGB Igi Pj AvqÕ-AvRv` WvK| eÜz `yRb ZvK djB Pj hvIqvi D`¨vM KiQ `L IgiI Zv`i wcQy bq| ÔKx e¨vcvi, ZzB Avgv`i mv_ Avmwj hÕ-AvRv` ej| ÔZviv eUv wfRZ wfRZ iIbv w`wj Kb? GKUv wiKkv Zv As--Z cvIqv hvBZÕ-Igi ej| ÔwZbRb GK wiKkvq DVj wfRZB nZvÕ-AvRv` ej| ÔZzB Avmwj K¨vb| IB gqK evwo cuSQ w`q Zvici AvmwZÕ-dvi"K ej| Ôgq? Kvb gq?Õ Igi wew¯§Z nIqvi fve `Lvq| ÔIB h Zvi nwf wRwbmÕ-AvRv` gb Kwiq `q| ÔAvi bv| Avwg GKUv eyKjU cvBwQ| mBUvi Rb¨ `wi KiZwQjvg| IBUv wfRvBZ PvB bvÕ-Igi ej| ÔKx eyKjU?Õ dvi"K RvbZ Pvq| ÔAvMiZjv lohs¿ gvgjvi Av`vjZ `Iqv kL gywRei Revbew>`Õ-Igi ej|

ÔAvieYvm| GUv GZ ZvovZvwo eB nBqv evi nBqv MQ| `wLÕ-dvi"K ej| Ôbv| e,,wóZ wfRvZ PvB bv| ci `wLmÕ-Igi wbwe©Kvi fw½Z Reve `q| e,,wó _g hvq| Zviv `So GKUv evi XvK| eqviv Zvqvj Gb `q| AvRv` eªvwÛi AW©vi `q| cÖ_g cÖ_g NiUv ek AÜKvi jvMwQj| axi axi Zviv avZ¯' nj Pvicvk cwi®<vi `Lv hvq| eqviv cvbxq cwiekb Ki| Zviv wPqvm© ej Mjvm DuwPq Avi¤¢ Ki| eªvwÛi Mjvm PzgyK w`Z w`Z Igi ej, ÔGB, gv_vi Icii jvBUUv R¦vjvI|Õ Avjv LvwbKUv eo Mj m cUi KvQ Kvcoi wbP Mw"QZ ivLv eyKjUUv ei Ki kL gywRei Revbew>` coZ _vK| GKUz ci Ziji gvÎv GKUz ewk nj m Rvi Rvi cov ïi" Ki `q| ej, Ô`v¯--v, kL mvnei A¨vi÷ Kivi wWmwµckb¸jv LyeB B>Uviw÷s| Ô58 mvji ci _vBKv AvBqye Avgj kL mvne Zv `yB w`bI Rji fvZ bv LvBqv _vK bvB|Õ ÔGB `¨vL : 1958 mvji 12B A±vei Zvnviv c~e© cvwK¯--vb RbwbivcËv AwW©b¨vÝ AvgvK MªdZvi Ki Ges `o ermiKvj webv wePvi AvUK ivL| AvgvK GBfve AvUK ivLvKvj Zvnviv Avgvi wei"× QqwU dSR`vwi gvgjv `vqi Ki, wKs` Avwg Hme AwfhvM nBZ mm¤§vb Ae¨vnwZ jvf Kwi... 1962 mvj eZ©gvb kvmbZs¿ Rvwii cÖv°vj hLb Avgvi bZv giûg knx` mvnivIqv`©xK MÖdZvi Kiv nq, ZLb AvgvKI RbwbivcËv AwW©b¨vÝ ej Kvivs--ivj wb¶c Kiv nq Ges cÖvq Qq gvm webv wePvi AvUK ivLv nq... ÔAvgvi cÖwZôvb c~e© cvwK¯--vb AvIqvgx jxM Qq `dv Kg©m~wP MÖnY Ki Ges `ki Dfq Aski ga¨Kvi A_©bwZK I Ab¨vb¨ ^elg¨ `~ixKiYi AbyK,j RbgZ hvPvB I MVbi Rb¨ Qq `dvi c¶ Rbmfv Abyôvb cÖe,,Ë nq| ÔBnvZ cÖwmW>Umn Ab¨vb¨ miKvix bZ...e,,>` I miKvix cÖkvmbhs¿ AvgvK ÔA¯¿i fvlvÕq ÔM,,nhy×Õ BZ¨vw` ûgwK cÖ`vb Ki Ges GKhvM GK WRbiI AwaK gvgjv `vqi Kwiqv AvgvK nqivwb KwiZ ïi" Ki|Õ dvi"K ej, ÔGB eUv, ZzB wK GLb cyiv eBUv cowe bvwK! kvjv gvZvji KvÊ `¨vLv|Õ Igi ej, ÔWv>U wW÷ve©| GB RvqMvUv gv÷ B>Uviw÷s| Lvwj MÖßvi Avi Rvwgb Avi MÖßvi| nqivwb KvK ej| Avi eUv kvb bv, 1966 mvji GwcÖj Avwg hLb Lyjbvq GKwU Rbmfv Kwiqv hkvi nBqv XvKv wdwiZwQjvg ZLb Zvnviv hkvi Avgvi c_iva Ki Ges AvcwËKi e³...Zv cÖ`vbi AwfhvM XvKv nBZ cÖwiZ GK MÖdZvwi civqvbvej GBevii gZv cÖ_g MÖdZvi Ki|Õ

AvRv` gb nq GKUz ewk Lq djQ| Zvi gv_v wSgwSg KiQ| kL gywRe Zv mviv cÖ`k Nyi `yB cvwK¯--vbi ga¨Kvi ^elg¨ fvjvB Zzj aiQb, Avi Zuvi e³...Zv ïbj Mvqi ivg Lvov nq hvq, gb nq G¶zwb `k ¯^vaxb KiZ bv cvij Avi gyw³ bvB, wKs` ZvZ wK? AvRv` wK Zvi wgwjK wdi cve? wgwj Kb cvwK¯--vbB iq Mj? wgwjK wKs` m Kvbv w`b gyLdzU ejwb h ZvK Zvi fvjv jvM| eis wgwjB ejwQj| ejwQj, LvjvK ejwQ Avcbvi K_v| Zvi gvb gvKI ejv nq Mj... Kx ejv njv... Avcbvi K_v? Avcbvi K_vUv Kx? GB h Avcbvi Avgvi m¤úK©... wgwj, AvgvK Zvgvi Kgb jvM? Kgb jvMZ Avmj? Zvnj GKevi Ôwe`vqÕ ej hve bv? Gfve... Ôeqviv... AviK cM...Õ Igi coB PjQ kL mvnei Revbew>`... ÔAvgvK hkvii gnKzgv g¨vwR÷ªUi m¤§yL Dcw¯'Z Kiv nBj wZwb AvgvK As--eZ©©xKvjxb Rvwgb cÖ`vb Kib| Avwg XvKvi m`i `w¶Y gnKzgv cÖkvmKi m¤§yL Dcw¯'Z nBj wZwb Avgvi Rvwgb Am¤§Z nb, wKs` gvbbxq `vqiv RR cÖ`Ë Rvwgbej Avwg mBw`bB gyw³ cvB Ges wbRM,,n Mgb Kwi| mB mܨvqB AvUUvq cywjk cybivq AvcwËKi ewjqv Kw_Z GK e³...Zvi Dci wmjU nBZ cÖwiZ GK MÖdZvwi civqvbvej Avgvi evmM,,n nBZ AvgvK MÖdZvi Ki| cywjk mB ivÎB AvgvK wmjU jBqv hvq| ciw`b cÖvZ AvgvK Av`vjZ Dcw¯'Z Kiv nBj wmjUi gnKzgv g¨vwR÷ªU Avgvi Rvwgbi Ave`b evwZj Kwiqv AvgvK KvivMvi cÖiY Kib| ciw`b wmjUi gvbbxq `vqiv RR AvgvK Rvwgb cÖ`vb Kib|Õ AvRv` ej, ÔAvi G Zv Lvwj MÖdZvi Ki Avi g¨vwR÷ªU Rvwgb `q bv, Avevi `vqiv RR Rvwgb `q, Avevi ciw`b MÖdZvi Ki... GB GKB K_v ZzB Avi KZ cowe...Õ Ôcob m¨vi cob|Õ Avkcvk me eqviv wfo Ki ïbQ| evii LÏiivI Avkcvki Uwej em Kvb Lvov Ki AvQ kL gywRei Revbew>` kvbvi Rb¨| Avi G Zv gykwKj njv| Igi co Pj, ÔwKs` gy³ nBevi c~e©B cywjk cybivq AvcwËKi ewjqv Kw_Z GK e³...Zv cÖ`vbi AwfhvM AvgvK Kviv `iRvqB MÖdZvi Ki| Gevii MÖdZvwi civqvbv gvgbkvnx nBZ cÖiY Kiv nBqvwQj| mB ivÎ cywjk cvnvivaxb AvgvK gvgbkvnx jBqv hvIqv nq Ges GKBfve gvgbkvnxi gnKzgv g¨vwR÷ªU Avgvi Rvwgb cÖ`vb A¯^xK...Z nb...Õ

ÔGes cii w`b Rjv `vqiv RR AvgvK Rvwgb cÖ`vb Kib| wVK?Õ dvi"K ej| ÔwVKÕ-Igi mvq w`q Mjvm nvZ wbq PzgyK `q| ÔZvici m¨vi?Õ e qviv ej| Ô1966 mvji g gvmi cÖ_g mßvn-m¤¢eZ 8B g, Avwg bvivqYMÄ GK Rbmfvq e³...Zv Kwi Ges ivÎ XvKvq wbRM,,n cÖZ¨veZ©b Kwi| ivZ GKUvq cywjk wWdÝ Ad i"j-Gi 32 avivq AvgvK MÖdZvi Ki| GKB m½ Avgvi cÖwZôvbi eûmsL¨K bZ...e,,>`K MÖdZvi Kiv nq... Bnv`i ga¨ wQjb c~e© cvwK¯--vb AvIqvgx jxMi mvaviY m¤úv`K ZvRDÏxb Avnv¤§`... eo ZvwjKv cBov kl Kib hvBe bv fvBme...Õ Igii gyL w`q _yZz wQU ei nq dvi"Ki Mvq coj m GKUv Pvco gvi Igii wcV, Igi `yB c,,ôv MÖdZvii ZvwjKv cvi nq co : AwaKs` c~e© cvwK¯--vbi me©vc¶v RbwcÖq evsjv ^`wbK BËdvKKI eZ©gvb kvmKMvôx wbwl× NvlYv Ki.... Zvdv¾j nvmb gvwbK wgqvK `xN©Kvji Rb¨ Kvivi"× ivwLqv Zvnvi wei"× ek KqKwU dSR`vwi gvgjv `vqi Ki... cÖvq 21 gvm AvUK ivwLevi ci 1968 mvji Rvbyqvixi 17/18 ZvwiL ivZ GKUvi mgq AvgvK Z_vKw_Z gyw³ `Iqv nq Ges KvivMvii dUK nBZ KwZcq mvgwiK e¨w³ ^`wnK ej cÖqvM Kwiqv AvgvK XvKv mbvwbevm jBqv Avm Ges GKwU i"× K¶ AvUK ivL... nVvr GKRb eqviv Gm Igii Kvbi KvQ gyL bvgvq, wdmwdm Ki ej, Ôm¨vi, wUKwUwK m¨vi, eBUv jyKvqv djb...|Õ m½ m½ kªvZviv me wbR wbR Mjvm wbq ¯^vfvweK nIqvi Awfbq ïi" Ki| dvi"K ej, ÔPj `v¯--v KvBUv cwo|Õ Zviv evBi ewiq Gm `L gyljavi e,,wó coQ, AvR evanq XvKv fmB hve|

19

kxZKvj| 1969 mvji cÖ_g w`KUvq Gm kxZUv evanq GKUz ewkB coQ| AvRv`i Nyg _K IVvi K_v wQj mKvj 8Uvq| mKvj 9Uvi ga¨ m nvwRi ne bqvcëb| wg>Uz mvnei evmvq| Zuvi m½ hvIqvi K_v gwZwSj, GKUv exgv

Awdm| IB Awdmi ÷kbvwi mieivni KvRUv cvIqvi Rb¨ `ievi KiZ| wKs` mKvj 8Uvq jci wbP _K ei nIqvi Sw°Uv K mvgjve? gv Gm `yevi WK MQb, ÔAvRv`, AvRv`, IV| 8Uv Zv KLb eR MQ!Õ AvRv` wb`ªvRwoZ KÉ ej, ÔevRyK| AvgvK 9Uvq WKv|Õ m gv_vi Ici jc gyo w`q Avevi PvL eÜ Ki| I-Ni _K Rvq`i covi AvIqvR AvmQ| Rvq` Rvi Rvi myi Ki co| LvwbK¶Y jci Igi fZi ïq RMB wQj AvRv`| Zvici Avevi Nywgq co| Nygi ga¨ GKUv wgwó ¯^coe `LwQj| Ggb mgq Avevi gvqi WvK| ÔAvRv`, Zvi 9UvI Zv cvi nq hvq| DVwe bv!Õ AvRv` aoco Ki IV| jcUv Mvq Rwoq ai weQvbv _K bvg| eªvk c÷ jvwMq jcUv Qyo gi KjZjvi w`K hvq| GK wgwbU cÖvZtwµqvw` mi c¨v>U ci m iwW| Ôgv, hvBMv|Õ gv ejb, ÔbvkZv Lq Zvici hv| bv Lq KB hvwe?Õ AvRv` Rvb, gv bvkZv bv Lq evBi ei nZ `eb bv| Avevi GLb bvkZv LZ wMq `wi nq Mj Zvi eo ¶wZ nq hvIqvi m¤¢vebv| wg>Uz fvB ewiq hveb| KvRB GKUv wg_¨v K_v ZvK ejZ ne| Ôgv, bvkZvi `vIqvZ AvQ GK evwoZ| Zvgvi bvkZv Zv GLb LvIqv hve bv|Õ ÔGKUv Uv÷ we¯<zU Lq GK Kvc Pv Lq hv As--Z|Õ Ômgq bvB| 9Uvi ga¨ cuSQvbvi K_v| GBLvbB 9Uv eR MQ|Õ Ô`¨vLv Zv Qji KvÊÕ-gv nvmb, ÔZvK Zv Avwg 8UvZB WK w`qwQjvg|Õ AvRv` GKUv mvqUvi Mvq PovZ PovZ `So Nii evBi hvq| ZRKzwbcvov _K bqvcëb| AbK `~i| GKUv wiKkv bIqv `iKvi| wKs` iv¯--vq Avkcvk m Kvbv wiKkv `L bv| `vKvbcvUI GLbI Lvjwb| XvKvi `vKvb`viiv me mvne, 10Uv-11Uvi AvM mvaviYZ `vKvbi Svc Lvj bv, wKs` wiKkvAjv`i Kx njv? AviKUz GwMq Mj AvRv`i gb nq, GZ jvK nuU hv"Q, e¨vcvi Kx? AvRK ÷ªvBK bvwK? ZvB Zv! AvR Zv niZvj nZB cvi| `yiv kvjv, niZvji w`b exgv Awdmi Kg©m~wP ivLvB wVK nqwb| GLb m GZUv c_ Lvwj cU nuU nuU hve bvwK? cU Lvwj, kSPvMviI hvIqv nqwb, A_P mvgb `y¯--i cvivevi| AvM gvoi Pvqi `vKvb wMq civUv Avi

WvjfvwR Lq be bvwK! wKs` Pvqi `vKvbUv wVK Zvi gZv f`ªjvKi emvi Rb¨ Dchy³ bq| wiKkvAjv kªYxi jvKiv GUvZ em| gvwUZ cyZ ivLv MvQi u Wvji Ici cvZv Z³v, GB njv Gi Avmb, Avi ZvZ cv Zzj em _K wiKkvAjviv QvU QvU Pvqi Kvbv fvOv Kvc _K Pv wcwiP Xj myo ­r myo ­r Ki Lv"Q, G `,,k¨ Kíbv Kivi m½ m½ AvRv` ILvb hvIqvi wPs--v ev` `q| kxZUv Zvi kixi _K GLbI hv"Q bv| m Zvi we`kx wmMviUi c¨vKU nvZ `q, GKUv wmMviU ei Ki, jvBUvi ei Ki AwMoemshvM Ki ZvZ| Lvwj cU wmMviU, gv ïbj KZB bv ivM Kieb, Zvi gb nq! R¡vjv R¡vjv, Av¸b R¡vjv-¯-vMvb kvbv hvq| AvRv` `L, Aí KqKRb jvKi GKUv wgwQj| wgwQji ga¨ Avevi ew¯--i KqKUv Qj-QvKiv| wgwQj Zvi AvM AvM hv"Q| m wmMviUi auvqv Qo gb gb ej, Av¸b R¡vwjqB Zv evev wmMviU aivjvg, Avgvi KvR Avwg KiwQ, Gevi Zviv Zv`i KvR Ki| m GwMq hvq| iv` DVQ| Kzqvkv KU hv"Q| Zvi GLb GKUz GKUz Ki Mig jvMQ| m mvqUviUv Lyj Kvgi euva| wgwQjUv axi axi dvg©MUi w`K GwMq hvq| Ges Avðh©, wgwQji AvKvi eo nZ _vK| AvBqye kvwni Mw`Z, Av¸b R¡vjv GKmv_; AvBqye gvbg `yB fvB, GK `woZ duvwm PvB| GB ¯-vMvb ïb AvRv` GKUz wPws--Z nq| GKUv `woZ `yRbK duvwm `Iqv ev¯--e m¤¢e ne wK bv| ïay `woi LiP euvPvZ wMq bv Avevi AvBqye Avi gvbvqg `yB LvbB euP hvq| cÖ_g K_v njv GKUv `woZ GKUv eo duvm evwbq `yRbi Kj-v GKm½ XzwKq `Iqvi ci Zv`i `yRbi Mjvq duvm jvMe wK bv| k¦vm-cÖk¦vm eÜ bv nj Zviv `yRb wK gviv hve? bv Mj Kx ne? Avevi `yRbi fi GKm½ GKUv `wo mBZ cvie wK bv? hw` `wo wQuo hvq, Zvnj Kx ne? co wMq eUviv e¨_v cve wK cve bv! duvwmi Avmvwg Kvbv KviY euP Mj bvwK gvd cq hvq, GB kvbv K_vUv wK wVK? wgwQj eo n"Q, Avi Zvi ^`N©¨ evoZ evoZ GKevi AvRv`i KvQ ch©s-- Gm hv"Q| Avi, gykwKj Zv, m Zv wgwQj bvge ej mKvjejv Nyg _K DV Lvwj cU c_ bvgwb| Zvi DÏk¨ AZ gnr bq| wbZvs--B GKUv mvc-vBqi KvR cUvbvi Rb¨ bv m... Ô`v¯--v, AvBmv coQ, fvjv fvjv| ZzgMv gZv eojvKi cvjv AvBmv coj bv wgwQj Rvk Avn|Õ K? bv Lmi"| Zvi GKRb K¬vmgU| wbRI m eojvKi

Qj| Ze m wbRK kªYxPz¨Z ej gb Ki| GLb K...lK-kªwgKi bZ...Z¡ GKUv wec-e -wUc-e NUvbvi ¯^coe `LQ| Rji Zvj v fvOe, kL gywReK Avbe| Lmi" ¯-vMvb KÉ gjvq| AvRv` wew¯§Z| KviY kL gywReK Lmi" bZv gvb bv| gb Ki eyR©vqv ¯^v_©i evOvwj cÖwZwbwa| ÔKx e¨vcvi, ZzwgI kL mvnei gyw³ PvI bvwK?Õ AvRv` ej| ÔAdKvm© PvB| gIjvbv KBqv w`Qb, gwReii QvoZ nBe| e¨m, Avwg Zvi jvBb AvwQ|Õ wgwQj Aviv eo n"Q| GLb AvRv`i cQbI gvbyl| Zvi cwiwPZ Aviv Aviv jvKRb eÜzevÜeK `Lv hv"Q| AvRv` wew¯§Z nq Lqvj Ki, wgwQji m½ nuvUZ Zvi K¬vws-- jvMQ bv, AbKUv c_ h m BwZga¨B cvwo w`q GmQ m LqvjB Kiwb| R¡vjv R¡vjv... Avevi aYwb IV| Av¸b R¡vjv, AvRv` ¯-vMvbi Reve `q| m fewQj, GB Reve `Iqvi m½ m½ m AviKUv wmMviU AwMoemshvM Kie| wKs` Zv Avi Kiv nq bv| Zvi nvZ Avcbv-Avcwb gyVv nq AvKvki w`K DoZ _vK| ZLb Zvi wbRK ek kw³kvjx ej gb nq| BwZga¨ Zv`i cvk GKUv ivqU cywjkf¨vb Dw`Z nqQ| wKs` AvRv`i we>`ygvÎ fq jvM bv| gb nq GZ GZ gvbyli kw³i KvQ Iiv LyeB bMY¨, LyeB Zz"Q| AvRv` gb gb ej, eveviv, Zvgiv Av¯-- Av¯-- bqvcëbi w`K Pjv| Avgvi iv¯--v msw¶ß nq| Ms --e¨ KvQ AvmZ _vK| Zvi gb nq GB wgwQjUv GKUv Uªb, Avi m webv wUKU GB Uªb DV coQ| m webv wUKU DVQ, KviY Zvi DÏk¨ Avi wgwQjKvix`i DÏk¨ GK bq| m ïay bqvcëb wg>Uz mvnei evmv ch©s -- cuSQZ Pvq Avi wgwQjKvixiv Pvq ivRew>``i gyw³, QvÎ`i 11 `dvi ev¯--evqb, AvIqvgx jxMi 6 `dv AR©b| Kx Rvwb, mevBK m Zv Pb bv| I`i ga¨ KD KD wbðq Pvq ¯^vaxb wec-ex mgvRZvws¿K c~e© evsjv| AvRv` Gmei wVK KvbUv h Pvq, m Rvb bv| Ze GB kvjv AvBqye LvbUv Mj m Lywk nq| Avi cwðg cvwK¯--vwb`i m½ _vKvUv wVK cvlve bv| Iiv kvjv evOvwj`i wVK gvbylB gb Ki bv, gymjgvbI gb Ki wK bv m>`n| KivwPZ `xN©w`b _K G K_vUv m eyS GmQ| kL mvne 6 `dvi e¨vL¨vq cwðg cvwK¯--vwb`i DÏk ejQb, cvwK¯--vbi gvU ivR¯^i kZKiv 62 UvKv LiP nq `ki¶v evwnbxZ Avi 32 UvKv LiP nq K>`ªxq miKvi cwiPvjbvq|

GB 94 UvKv cyivUvB LiP nq cwðg cvwK¯--vb| A_P c~e© cvwK¯--vb msL¨vMwiôi evm| cvwK¯--vbi ^e`wkK gy`ªvi `yB Z...Zxqvsk Avq nq c~e© cvwK¯-- vbi cvU _K| kL gywRe GBUv wVK ejQb| wWg cvo nuvm, Lvq evNWvk| GZ ^elg¨ mn¨ Kiv hvq bv| Avevi cÖwZev` KijB ¸wj| wgwQj AbK eo nq MQ, Avi mvgb KvKivBji gvo cywjk Avi BwcAvi KuvUvZvii e¨vwiKW w`q wgwQji MwZiva Kivi Rb¨ cÖ¯`Z n"Q| AvRv`i i³ Mig nZ _vK| m PqwQj As--Z cëb ch©s-- wgwQji m½ nuU hZ, Avi G kvjviv mUv KiZ `e bv| Kb? wgwQj Kivi AwaKvi wK Avgv`i gSwjK AwaKvii ga¨ co bv? IB kvjviv, iv¯--v wK ZvMv evci? wgwQj KiZ w`we bv, Kvb AvBb? Avgvi UvKvq Kbv ¸wj Avgvi eyKB gviv? nvjv, GB wXj j Zv| AvRv` wbRi Ici wbqs¿Y nvivZ _vK| wgwQjKvixiv wXj cvUKj msMÖn KiZ e¨¯--| iv¯--vi wcw"P¸jvi Drmvn, ZrciZv, mvnm Avi mvdj¨ ewk| Zv`i wXj wMq coQ cywjki Mvq| ¸o­g| Kuv`vb M¨vmi kj Gm co wgwQji AbK mvgb| RbZv mB kj dU hvIqvi AvMB Zzj wbq Qyo gvi Dëv cywjki w`KB| Avevi Kuv`vb M¨vmi kj Gm coZ _vK cici| auvqvq Av"Qboe nq MQ GjvKvUv| AvRv`i PvL R¡vjv KiZ _vK| GLb m KieUv Kx? mvgbi w`K RbZv, wekl Ki LU LvIqv aibi gvbyl¸jv wXj QyoB PjQ| iv¯--vi wcw"P¸jvi mvnm Zv GKeviB AvKvkQuvqv| AvRv` Av¸b `Iqvi Rb¨ cKUi jvBUviUv ei Ki, nvZi KvQ Kx cvIqv hvq hvZ Av¸b `Iqv hvq| GKUv BwcAviwUwmi evm cj fvjv nZv| wKs` PvL Ggb R¡jQ h m Avi wKQyB `L bv| Lmi" Zvi nvZ ai Uvb w`q ej, ÔAvM PDL cvwb `Ib jvMe| Pjv IB Mwji nvUj XzBKv cwo|Õ AvRv` euvqi GKUv Mwji w`K hZ _vK| Lmi" ej, ÔIBUvq hvBI bv, IBUv KvbvMwj| Avgvi jM Avnv|Õ AvRv` Lmi"i nvZ ai Zvi m½ GKUv Mwji ga¨ XzK co|

20

Mvq>`v wnmve Rvq`i Zzjbv gjv fvi| K¬vm bvBb cov Rvq`, evmvq wdiZ bv wdiZB AvRv` Zvi mvgb co, Ô`v`v, wZbUv UvKv `¨vI Zv!Õ

ÔK¨vb, UvKv w`qv ZzB Kx Kiwe!Õ ÔUvKv w`qv Avwg Kx Kwi, Zzwg Zv RvbvB| wmbgv `Lyg|Õ ÔAvRK Zv niZvj| wmbgv nj Lyje bv|Õ ÔKvjKv `Lyg|Õ ÔKvjKI Lyje bv|Õ Ôhw`b Lyje mBw`b `Lyg|Õ ÔGLb LyPiv bvB| ci Avwmm|Õ Ô`v`v, Avwg wKs` Av¤§vi KB bvB, Zzwg wgwQj MQjv!Õ ÔAvwg wgwQj MwQ ZvK K ejQ!Õ ÔMQjv| Avwg Rvwb!Õ Gi ci wZb UvKv bv w`q Avi AvRv`i Kvbv Dcvq _vK bv| Rvq`i gyL eÜ Kiv hvq eU, wKs` gvi KvQ e¨vcviUv Mvcb _vK bv| ÔwKi, ZvK `LZ Ggb jvM Kb?Õ gv ZvK `LvgvÎB ejb| ÔKgb jvM!Õ ÔPvL jvj| Mv Nvg wfR MQ!Õ ÔAvi niZvj bv! MvwoNvov wKQy AvQ bvwK! nuU hZ njv| iv` PoPo KiQ| ZvB Ng MwQ|Õ AvRv` eviv>`vq wMq RMi cvwbZ PvL avq| ÔPvL Kx njv?Õ ÔAvi wUqvi M¨vm giQ| wgwQji cQb cowQjvg|Õ ÔZzB wgwQj MwQm!Õ ÔhvB bvB| Avwg Zv bqvcëb hvw"Q| wgwQj Avgvi AvM AvM hvq| Avwg wK Avi AZ eySwQ|Õ Ôbv, Av¤§v, `v`vq ¯-vMvbI w`QÕ-Rvq`i Mjvi ¯^i| ÔIB| wZb UvKv diZ `Õ-AvRv` ej| gv ejb, ÔAvRv`, ZvK bv ejwQ wgwQj hvwe bv| Avgvi wK mvZ -AvUUv Qj| Avgvi Qj GKUvB| ZzB| ZvK Avwg wK Rvwjg`i ¸wjZ giZ `e! Kx Mvjv¸wjB bv KiQ| AvRK ïwb XvKvq giQ Zv KvjK U½xZ, ciï bvivqYMÄ| Lei`vi, ZzB GBme hvwe bv| bZviv Zv KD gi bv, Lvwj cvewjK gi|Õ Rvq` ej, ÔbZvI giZQ| Avmv` gviv Mj bv?Õ

ÔIB GKRb `yBRb| cvewjK gi kq kqÕ-gv ejb| ÔbZv wK kq kq AvQ bvwK! Avi AvIqvgx jxMi ¸jvb Zv me Rj| evBi AvQ Lvwj gIjvbv fvmvwbÕ-AvRv` ej| gv RM _K cvwb Xvjb AvRv`i nvZ| AvRv` PvL avq| Avmj Zvi DwPZ wQj i"gvj wfwRq cKU wbq hvIqv| Zvnj Kuv`vb M¨vm ZvK Kvey KiZ cviZ bv-m fve| gv ejb, ÔZzB cwjwU·i ga¨ hvwe bv| Avgv`i Kx?Õ AvRv` ej, ÔcwjwUwmqvb`i Kx? Avgv`i `k| KivwP wMq `L GmwQ bv Iiv Avgv`i Kx iKg VKv"Q|Õ gv ejb, ÔAvcb euvPj Zvi ci bv `k| Zvi wKQy nj `k wbq Avwg Kx Kie!Õ AvRv` ej, ÔAvgvi wKQy ne bv|Õ gv AvRv`i nvZ ai ejb, Ôevev i, ZzB Gmei ga¨ hvwe bv| `vnvB jvM|Õ gvi PvL Rj wfR Avm| AvRv` GKUz wew¯§Z nq| gvK m mvaviYZ Kuv`Z `L bv| gvK Zvi me mgqB gb nqQ hb GK Avðh© cv_i, hv me Akª" kvlY Ki bq, wKs` wbR KLbI Mj bv| AvRv` gvqi K_vgZv Pj wKQyw`b| wek¦we`¨vjq m hvq| K¬vm nj K¬vm Ki| B`vbxs cÖvqB K¬vm nq bv| QvÎiv 11 `dv `vwe w`qQ| Zvi mg_©b wgwQj-wgwUs Ki| cÖvqB mviv cÖ`k QvÎag©NU WvK| niZvjI nq cÖvqB| AvRv` wgwQj hvq bv| Ze eUZjvq mfv _vKj gvS ga¨ eÜzevÜe`i m½ wMq Akcvk `uvovq| e³...Zv kvb| ev`vg Lvq| mLvb _K Pj hvq e¨emvi av>`vq| `ki ivRbwZK cwiw¯'wZ fvjv bq ej e¨emvcvwZI fvjv n"Q bv| XvKv hb Zß KovB nq AvQ| MZKvjK (17B deª"qvwi 1969) mvivUv XvKv kni cwiYZ nqwQ j wgwQji bMixZ| AvMiZjv lohs¿ gvgjvi Ab¨Zg Avmvwg mvR©>U Rûi"j nK Avi d¬vBU mvR©>U dRjyj nK mbvwbevmi fZi ew>` Ae¯'vq ev_i"g hvIqvi c_ MvW©i e>`yKi ¸wjelY©i wkKvi nqQb-G iKg Lei GgwbZB mvivUv evsjv`k wQj we¶zä| KvjK mKvj miKvwifveB hLb ¯^xKvi Kiv njv, mvR©>U Rûi"j nK gviv MQb, ZLb gb njv, XvKv hb GKUv evi"`i ¯--,c, Avi K hb ZvZ w`qvkjvBqi KvwV aij| wgwQj wgwQj

mqjve nq Mj cyivUv kni| hb GZ we`ªvn KLbI `Lwb KD| wgwQj, Av¸b, wUqvi M¨vm, dvqvi| m GK Ab¨ iKg XvKv| AvRK niZvj| niZvji cvkvcvwk ïi" nqQ bZzb Dc`ªe| KviwdD _vK cÖwZw`bB cÖvq| Gfve Nii ga¨ em _vKv hvq? AvRv` Pj hvq eÜzevÜe`i AvÇvq| ^mq` Avkivdzj nK`i evmvq| ILvb KvW© LjvUv Rg fvjv| wKs` mܨvi AvM AvM Ni wdi AvmZ nq| weKj mvo 5Uv _K mKvj 7Uv ch©s-- KviwdD| KviwdDqi ga¨ AvUKv coj ivZUv gm KvUvZ ne| wPs--vq wPs--vq gv KjR cywoq dje| cSb 5Uvi mgq B¯<vUb _K ewiq AvRv` `So ai| ZRKzwbcvovq cuSQZ ne 15 wgwbU| GB mgq Kvbv hvbevnb cvIqv hvq bv| mevB EaY©k¦vm h hvi Ms--e¨ QyUZ _vK| e¨vcviUv `LZ jvM fqven iKg nvm¨Ki| gb nq eb Av¸b jMQ Avi PZz®ú` cÖvYx me `So cvjv"Q| ZRMuvIq cuSQZ bv cuSQZB 5Uv eR MQ| GLbI evmvq cuSQZ As--Z 10 wgwbU| Ze eo iv¯--v Qo m XzK coQ cvovq, GUvB fimv| eo iv¯--vq UªvKi mvgb AvMoeqv¯¿ DuwPq Rj-v`i gZv fw½ Ki mvgwiK hvb me PjZ ïi" KiQ| m Pjvi MwZ `ª"Z Ki| GKUv euvK NyijB eo iv¯--v _K ZvK Avi `Lv hve bv| ^mb¨iv cvMjv KzËvi gZv nq MQ| B"Qv njB e>`yK Pvjv"Q| Avi e>`yK Pvjvbvi ga¨ evnv`ywi Kx AvQ! AvRv`I eûZ e>`yK PvjvZ cvi| Zvi evevi e>`yKi `vKvb wQj| m mLvb _K e>`yK avi wbq wkKvi hZ| Zvi wbRi KvQ GLbI GKUv wifjevi AvQ| jvBmÝ Kiv wifjevi| Zvi e>`yKi nvZI Lye fvjv| Dos-- cvwL gi K¬vm GBU _vKZB m mevBK GKevi ZvK jvwMq w`qwQj| Ôevev i I evev, Avgvi wbZ h AvBj bv, Avwg Anb Kx Ki"g| Avgvi Zv ¸wj KBiv gvBiv djvBeÕ-GKUv Luvov wf¶zK PuwPq Kuv`Q| AvRv` ZvKvq| mܨvi d¨vKvm Avjvq `LZ cvq, wf¶zKUvi `y cv nuvUz ch©s-- KvUv| GKUv weqvwisqi PvKvi UªwjZ m em AvQ| AvRv`i gvqvB njv jvKUvi Rb¨| Ze cywjk wgwjUvwi ZvK ¸wj Kie-G iKg fvevUv evovevwo| G MwjZ cywjki XvKvi KviY AvRv` `L bv| Zvi ga¨ GKUv LÄ dwKiK Iiv gvie Kb? I wK 6 `dv Pvq bvwK! ¸wj bv LjI jvKUvi Kcvj `yf©vM _vKZ cvi| AvR ivZ nqZv ZvK wbZ KD Avme bv| jvKUvK mviv ivZ kxZi ga¨ GLvb _vKZ ne| AvRv` jvKUvi KvQ wdi hvq| Mvqi mvqUviUv Lyj Zvi nvZ w`q ej, ÔZzwg AvBqye Lvb bv 6 `dv?Õ dwKi ej, ÔAvj-vn fimv evev, Avgvi h wbZ AvBj bv|Õ

AvRv` ej, ÔAvj-vni bvg jI Avi-wK!Õ evmvi mvgb wMq `L gv `uvwoq AvQb iv¯--vq| ÔGUv Zvi Kx wePvi-Õ gv ejb, ÔKviwdD ïi" nqQ KLb, Avi ZzB GZ¶Y Gwj! bvn| GUv Zvi GK`g DwPZ nqwb| Avwg Zv wPs--vq wPs--vq Kvwnj|Õ ÔZzwg wPs--v gv GKUz ewkB Kiv| Avwg Zv 5Uvi AvMB MwjZ XyK cowQ| GKUv byjv dwKi co AvQ| ZvK wbZ KD Avm bvB| Avwg ZvK mvqUviUv `vb Ki w`q Gjvg| hw` ZvK wbZ bv Avm|Õ gv ejb, Ôfvjv KiwQm evev| Zvi As--iUv eo nqQ, Avwg Lye Lywk|Õ Rvq` ej, ÔIBUv dwKi bv| IBUv cywjki Mvq>`v|Õ gv wew¯§Z, Ôewjm wK ZzB!Õ AvRv` ej, ÔPvc| ewk K_v ej|Õ GZ ZvovZvwo evmvq wdi AvRv`i `geÜ jvM| Kx Kie m! gv Pv evwbq gywo gL `b| AvRv` Zvi Ni em gywo wPevq| eB wbq emv hvq| GLbI eB covi bkvUv Zvi AvQ| w_ª KgiWm eBUv wbq m coZ em| gkv eo R¡vjv"Q| Zv Qvov VvÊvI Lye| AvRv` weQvbvq DV em cvqi Ici jc Ub `q| mvivUv cvov ¯ | gvS ga¨ KzKzii WvK| gb nq fvëR Kg| AvjvUv --ä Aby¾¡j `Lvq| jvBUi Pviw`K cvKv DoQ| GKUv wUKwUwK Zvi KvQ em AvQ IZ cZ| gv ivboevNi| wcw"P¸jv ZuvK mvnvh¨ KiQ| KD KD coZ emQ| Rvq` me mgq B kã Ki co| AvRI Zvi e¨wZµg bq| kã Ki covi DÏk¨ hZUv bv covUv Avͯ' Kiv, Zvi PqI ewk gvK evSvbv h m coQ| gv gb nq gyiwM iuvaQb| Mig Svji gmjvAjv MÜ AvmQ| AvRv`i cU wL`Uv Pvov w`q IV| m weQvbv Qo DV ivboevNi hvq| ej, Ôgv, `wL Zvgvi gyiwMi Svj jeY nqQ wK bv!Õ gv GKUv PvgP Svj Zzj `b| AvRv` `yevi duy w`q SvjUv gyL w`q ej, Ôdv÷© K¬vm| Ze gv Zzwg h ivR iuvav, wbðq Svj PvLv, bvBj eySev Kgb Ki jeY nqQ wKbv, ZvBj Zzwg h ejv Zzwg Avwgl LvI bv, GUv Zv wVK bv|Õ gv nvmb| ejb, ÔAvgvi LvIqv jvM bv| Avwg GgwbB iuvaZ cvwi|Õ Pzjvi Kgjv Avjv Gm coQ gvqi gyL| gvK Lye my>`i `Lv"Q|

wVK GB mgq evBi _K ¯-vMvbi kã AvmZ _vK| G-evwo I-evwo _K gvbylRb me ewiq iv¯--vq bg hv"Q| Rvq` QyU Avm| Ô`v`v, mevB iv¯--vq hvBZQ| Pjv AvgivI hvB|Õ gv ejb, Ôe¨vcvi Kx bv eyS Zviv KB hvm|Õ AvRv` evmvi evBi Gm `L Avkcvki evmvi Qjcyj me ewiq GmQ| ÔKx nqQ?Õ AvRv` wRÁm Ki| ÔAvi ivRkvnx BDwbfvwm©wUZ wgwjUvwi ¸wj KBiv wZbRb cÖdmii gvBiv djQ| wewewmZ KBQ| Avevi KvjKv mviv w`b KviwdD wWK¬qvi KiQ| ZvB ïBbv ¶Bcv jvKRb iv¯--vq bvBgv coZQÕ-GKRb Reve `q| AvRv` Ni wdi Gm ZvovZvwo GKUv c¨v>U ci bq| GKRvov KWm cvq `q| wewewmi LeiUv GLb _K wbqwgZ ïbZ ne-AvRv` fve| cviwdDg ¯úÖ Kivi mgq GLb bvB| m ewiq co Ni _K| GLvb ILvb LÊ LÊ wgwQj| byjv dwKiUv ch©s-- Zvi VjvMvwoZ Po PjQ ¯-vMvb w`Z w`Z| ZvK VjQ AviK wf¶zK| gMevRvi gvo AvmZ AvmZ wgwQj gnv gvbemgy`ª cwiYZ nq| AvRv` gMevRvi gvo Zvi cwiwPZ eÜzevÜe`iI `LZ cvq| Avkivdzj, Igi, dvi"K, KvRx Kvgvj, nvwee-mevB gMevRvii gvo wgwQj Ask wb"Q| KvRx Kvgvj AvRv`K `L ej, Ô`v¯--v, wmMviU `¨vI|Õ AvRv` wmMviUi c¨vKU ei Ki| Zviv ¯-vMvb ai : Ôi³ w`jb ¸i", msMÖvg njv ïi"|Õ ^`wbK BËdvK-Gi wicvU©viI kni P°i w`"Qb| wKQyw`b AvM BËdvKi Ici _K wblavÁv Zzj bIqv nqQ| AvRv``i m½ Zuvi `Lv nq| Igi ZuvK Pb| Igi ej, ÔfvBqv, Kx Lei|Õ wicvU©vi ejb, ÔmvivUv kni gb n"Q AwMoewMwi| jvfv ei""Q| AvRKB AvBqye Lvbi w`b kl|Õ wicvU©vi wUKvUzwji gvo Awdm wdi wMq wjLZ emb : MZ ivÎ ivRavbx XvKv bMixZ AK¯§vr mvܨ AvBbi KwVb k,,·Lj Ges Unj`vbKvix mvgwiK evwnbxi mKj cÖwZiva wQboewfboe Kwiqv nvRvi nvRvi QvÎ-RbZv AvwK¯§K Rjv"Q¡vmi gZ c_ bvwgqv Avm Ges kL gywReyi ingvbi gyw&³ I ÔAvMiZjvÕ lohs¿ gvgjv cÖZ¨vnvii `vexZ cÖPÊ we¶vf dvwUqv co|

B>UªvUv wjL wZwb wPrKvi IVb, ÔAvmMi, Pv `|Õ AvmMi njv Awdmi wcqb| ZvK cvIqv hvq bv| Avi `yB evi wPrKvi Kivi ci GKRb mve -GwWUi Gm Rvbvq, ÔAwdm wcqbiv KD bvB| mevB wgwQj MQ|Õ ÔAvi, G h KzËv LuyRZ wMq cwÎKv ei njv bv Ae¯'v| K¤úvwRUiiv AvQ Zv!Õ ÔAvQ| Avcb ZvovZvwo jLb| wmivR m¨vi eBmv AvQ| wgRvb fvBq ivRkvnxi wbDR evbvBZQ| cÖv±i kvgmy¾vnv gviv MQb| Aviv 1 Rb wbnZ, 4 Rb ¸wjwe×|Õ ÔhZUzKz wjLwQ K¤úvR awiq `b| Avwg evwKUv wjLZ _vwK|Õ wZwb wjL Pjb : GB Ae¯'vi ga¨ AvR mKvj 7Uv nBZ ^eKvj 5Uv ch©s-- mvܨ AvBbi h weiwZ NvlYv Kiv nBqvwQj, Zvnv AK¯§vr cÖZ¨vnvi Kiv nq Ges KvbIic weiwZ QvovB cieZx© 24 NÈv mvܨ AvBb Rvwi Kiv nq| LuvR jBqv Rvbv hvq, MZKj¨ ivRkvnxZ RbK Aa¨vcKi nZ¨v Ges mvܨ AvBb Rvwii Lei GLvbKvi QvÎ I me©kªYxi bvMwiKi gb cÖej Ams--vli mÂvi Ki| Z`ycwi MZKj¨Kvi msev`cÎ AvMiZjvi lohs¿ gvgjv cÖZ¨vnvi I kL gywRei gyw³ m¤úK© Avkvev` cÖKvwkZ nIqvi ciI kL mvne MvjUwej ^eVK hvM`vbi DÏk¨ MZKvj XvKv Z¨vM bv Kivq QvÎ Rbgb GB wek¦vm `vbv euvwaqv DV h, kL mvnei gyw³i e¨vcvi miKvi Avs--wiK bnb| eZ©gvb cÖPÊ MYRvMiYi cUf,wgZ Dciv³ `yBwU NUbv QvÎ-RbZvK w¶ß Kwiqv Zvj Ges Zvnviv mvܨ AvBbi Abykvmb Dc¶v Kwiqv `vwe-`vIqvi cÖwZaYwb Kwievi Rb¨ AK¯§vr iv¯--vq bvwgqv Avm| KvbI iKg c~e© NvlYv ev c~e© cÖ¯`wZ QvovB cÖvq GKB m½ knii GK cÖvs-- nBZ Ab¨ cÖvs-- ch©s -- GBfve QvÎ-RbZvK iv¯--vq evwni nBZ `wLqv mKjB wew¯§Z nq| ivwÎ 8Uvi ci nBZ ga¨ ivwÎ cvi nBqv hvIqv ch©s-- knii wewfboe ¯'vb mgvb we¶vf PwjZ _vK| mvgwiK evwnbxi Mvwoi kã Ges wew¶ßfve e>`yKi ¸wji AvIqvR cwiekK AvZ¼MÖ¯-- Kwiqv Zvj| cii w`b 19 deª"qvwi 1969-Gi ^`wbK BËdvK GB wicvU© Qvcv nq| ivwÎ eo Pj| evmvi Avi mevB Nyg APZb| ïay AvRv`i gv RM AvQb| AvRv` Avi Rvq` evBi MQ| GLbI wdij bv| GKKUv e>`yKi ¸wji

AvIqvR nq, Avi gvqi ürwcÊ Kuc Kuc IV| GB kxZi ivZI Zvi Kcvj we>`y we>`y Nvg `Lv hvq| ivZ `yUvi w`K AvRv` Avi Rvq` di| gv Kvbv K_v bv ej Lvevi Uweji micvk¸jv mivZ _vKb| ejb, ÔnvZ cv ayq Avmv| Avwg Lvevi Mig Kwi|Õ fvZ LZ LZ AvRv` Avi Rvq` iv¯--vq Kv_vq Kx NUQ, Zvi Mí KiZ _vK| gv ejb, ÔAvRv`, ZvK h ejwQjvg, ZzB wgwQj hvwe bv|Õ AvRv` ej, Ôgv, AvRKv Zv GUv wgwQj bv| GUv njv wMq AvBqye Lvbi KzjLvwb| AvBqye Lvb AvRKB kl| iv¯--vq gvbyl Avi gvbyl| GBUvZ hvIqvq `vl bvB| bv Mj `vl AvQ|Õ gv `xN©k¦vm Mvcb Kib| Qj eo nq Mj m evBii WvK mvov `eB| gv wK Avi ZvK AvUK ivLZ cvie? me gv-B AvUK ivLZ Pvq, wKs` Kvb gv-B ev cvi?

21

AvRv` fvBqi gv gviv MQ, GB LeiUv ^mq` Avkivdzj nK cqQ Kw`b ci| LeiUv kvbvi m½ m½ GK myZxeª e`bveva e-Wi gZv hb Zvi KjR KU Pj| m gv_vq nvZ w`q em co| KZ ¯§,,wZ, KZ K_v| RvZxq wµKU `ji mveK AwabvqK ^mq` Avkivdzj nK Iid evey eqm AvRv`i Pq QvU| mI QvÎ wQj m>U MÖMwi ¯<zji| AvM Zv`i evmv wQj nvULvjvq, mLvb _K 1966 mvj Zviv Pj Avm B¯<vUb| AvRv` fvB ejZ m wQj AÁvb| AvRv`i gv gviv hvIqvi KqK w`b ci GB wµKUvi `ytmsev`Uv ïbZ cvq| Zvi PvL ¯§,,wZRj Svcmv nq Avm| AvRv` fvBK Zvi KvQ gb nZv IB mgqi XvKvi Av`k© hyeK| m weoweo KiZ _vK, ÔAvRv` fvB wQj knii mePq d¨vkbej, mePq my`k©b hyeK| Zvi i"wP wQj wø» Avi AwfRvZ, mePq fvjv cvkvK ciZ m, mePq fvjv eB coZ, mePq fvjv Mvb ïbZ| m wQj Avgvi ¸i"| ZvK Avgiv WvKZvg Gjwfm wcÖmwj ej| Avi Zvi gv K Avwg WvKZvg gv ej| gv wQjb gvwUi KvQvKvwQ _vKv GK gwnjv|Õ

Ze Avkivdzj nK ïbZ cqwQj, GK mgq AvRv`i gvI AZ¨s -- kSwLb wQjb, d¨vkbej gwnjv wQjb| wKs` mvwdqv eMgi GB ic Avkivdzj `Lwb| ZvK m GKevi ejwQj, Ôgv, gv, Zzwg bvwK AvM AbK d¨vkbej AvwQjv, wVK bvwK?Õ Reve mvwdqv eMg wKQyB ejbwb| Kej wgwUwgwU nmQb| ^mq` Avkivdzj nK evey`i m½ AvRv``i cvwievwiK m¤úK© wQj| AvRv`i evevi m½ hvMvhvM wQj Avkivdzj nK eveyi evev K...lK kªwgK RbZv cvwU© bZv AvwRRyj nK bvboev wgqvi| AvRv`i gvI AvmZb Zv`i evmvq| ^mq` Avkivdzj nK wµKU Zv LjZB| ev¯<UejI LjZ| AvRv` wbR LjZ bv, wKs` Ljvqvo`i cQ>` KiZ LyeB| me mgq ÷wWqvgcvovq AvÇv w`Z hZ| Avkivdzj nKi gb co hvq Zvi"Y¨fiv mBme w`b, hLb 24 NÈvi ga¨ 7/8 NÈv m AvÇv w`Z AvRv`i m½| wekl Ki mܨvi ci Zv`i AvÇvUv RgZ fvjv| Ab¨ wµKUvi ev¯<Uej LjvqvoivI hvM w`Z mB AvÇvq| ivZ 1Uv2Uv ch©s-- PjZ g¨viv_b Mí¸Re, ivZi ejv gMevRvi gvoi K¨vd wW ZvR wewiqvwb Lq Zvici Zviv Ni wdiZ| AvRv`i e¨enviI wQj LyeB AgvwqK| m Avkivdzj nKK ejZ, ÔeySjv, me mgq gb ivLev, Zzwg hw` Ab¨i mv_ fvjv e¨envi Kiv, Ab¨ivI Zvgvi mv_ fvjv e¨envi Kie|Õ 1969 mvji MYAv>`vjbi mgq XvKvq Avmvi K_v wQj Ggwmwm wµKU `ji| wKs` `ki ivRbwZK cwiw¯'wZ myweavi bq, GB ARynvZ Zv`i G Kg©m~wP evwZj Kiv nq| we¶vf dU co XvKvi wµKUvi Avi wµKUvgv`xiv| Zviv bvbv aibi we¶vf Kg©m~wP nvZ bq| GKUv Kg©m~wP wQj wµKU e¨vU cywoq `Iqv| GBme Kg©m~wPZ ^mq` Avkivdzj nK, Ryqj cÖgyL wµKUvii m½ AvRv`I Ask wbqwQj|

22

AvRv`iv Pj Avm 39 gMevRvii evmvq| nvwR gwbi"wÏb wfjvq| G K_v D"PvwiZ nIqvi m½ m½ XvKvi gyw³hv×v`i wki`uvov w`q eidi mvc bg hvq| KviY GB evmvi `qvj GLbI jM AvQ ¸wji mxmv| GB evmvZB

AvRv`iv wQj GKvËi, GLvbB Avkªq-cÖkªq cqwQj eû gyw³hv×v, GLvb ivLv nqwQj AbK A¯¿cvwZ-Mvjvevi"`| GB evmv _KB AvRv` wMqwQj hy×| GLvb _KB 29k AvM÷ 1971 w`evMZ ivZ, A_©vr 30k AvM÷i cÖ_g cÖni ai wbq hvIqv nq AvRv`K| Gici AvRv` Avi Kvbv w`b wdi Avmwb| gMevRvii w`b¸jvi K_v Rvq` wKsev UMi fzjZ cvi bv, cvieI bv| KviY GB evmvZB Zviv ¸wjwe× nqwQj, mviv ivZ bvwK co wQj i³kh¨vq, APZb| Rvq`i nvZi Zvjy Avevi NvgZ _vK, kixi eva nZ _vK DËvc| wKs` gMevRvi Zv`i w`b¸jv Avb>`c~Y©B wQj| AvRv` XvKv wek¦we`¨vjq _K GgG cix¶v w`"Q, Avs--R©vwZK m¤úK© wbq| cvkvcvwk Póv KiQ e¨emvcvwZ Kievi, msmviUvi nvj aievi| dj Zv`i myw`b wdi AvmQ, G iKg GKUv aviYv Zv`i nw"Qj| AvRv`i gvI hb G iKg GKUv myw`bi Ac¶vZB 10Uv eQi ai Kó Avi msMÖvg Ki AvmQb| ZLb Rvq`i GKUv ^`bw>`b KvR wQj KvIivbevRvi mKvjejvq wMq eo eo cve`v gvQ wKb Avbv| cve`v gvQ Lye wcÖq wQj AvRv`i| Zv G evRvi Kivi KvRUv ZLb Rvq` Avb>`i m½B KiZ| Zvi Zv ewk `iKvi wQj bv, KvbvgZ wZbUv UvKv mivZ cvijB GKUv wiqvi ÷ji wUKU RvMvo nq hZ| GiB ga¨ Rvq`i GmGmwm cix¶v nq MQ, m cvmI KiQ| dj GLb nvZ Zvi cÖPzi mgq| Qwe `LvUv m mgqi GKUv DËg e¨envi ej m MY¨ KiZ| Ze AviKUv gRvi Dc`ªe XvKv kni ZLb `Lv w`qwQj| Uwjwfkb| Zv`i evmvq Uwjwfkb wQj bv| wKs` cvki evwoAjv Kzwj Lvbi GKUv wUwfmU wQj eU| Zv`i Ni wUwf `Lv nZv mܨvq, ivZ| Rvbvjv Lvjv _vKZ| `y evwoi ga¨ GKUv Awfboe cÖvPxi| mUvq emj fZii Uwjwfkb ek Avivg KiB `Lv hZ| mZ¨ eU, Kzwj Lvbi `yB gq wQj, wKs` Zv`i w`K Rvq`i Kvbv bRi wQj bv| GKw`b mܨvq Rvq` gMoe nq Uwjwfkb Abyôvb `LQ Zvi cuvwPj -Avmb em, Abvqvm, Avqk KiB| nVvrB GKUv jvwVi evwo Gm co Zvi cvqi KvQ `qvji Mvq| m ZvovZvwo mi hvq LvwbK| ZLbB û¼vi| Rvq` `LZ cvq Kzwj Lvbi UvK eviv>`v _K Avmv Avjvq PKPK Ki DVQ, Kywj Lvbi nvZi jvwV Avevi `yj DVj Rvbvjv w`q Avmv Uwjwfkbi Avjvq mUv GKUv jvwVi GKvwaK mPj cÖwZ"Qwe ^Zwi Ki Zvi w`KB GwMq Avm, KZ©e¨ w¯'i KiZ Rvq`i mgq jvM bv, m jvd w`q `qvji Gcvi bg Avm, wKs` Avmvi AvM Zvi Kuva jvwVi GKUv evwo

coB hvq| Kywj Lvbi mivl ny¼vi Pj Aviv LvwbK¶Y| AvRv` evmvq wQj| m GwMq Av m| Rvq` ZvovZvwo As--avb Kivi myhvM LuvR| © ÔKx nqQ i Rvq`, gq `LZ DVwQwj?Õ AvRv` ej| Ôbv `v`v, wUwf `LZ DVwQjvg|Õ ÔwUwfi Rb¨ evwo giQ| QvUjvK AvQ Zv| Pj|Õ ÔKB hvBeb?Õ ÔevqZzj gvKviig| GLb Lvjv AvQ? bv eÜ nq MQ?Õ Ô8Uv ch©s-- Lvjv _vK Zv!Õ ÔZvnj GLbB Pj evqZzj gvKviig hvB| wUwf wKb Avwb|Õ m ivZB Zviv evqZzj gvKviigi Uwjwfkbi `vKvb hvq| ewki fvM `vKvb ZLb eÜ nq MQ| GKUv `yUv Lvjv AvQ| Rvq` ej, Ô`v`v, KvjKv Avwm| evBQv NyBiv `vgv`vwg KBiv wKwb|Õ Ôbv| AvRKB wKbZ ne|Õ AvRv` ej| Zviv GKUv m¨vwbI e-vK A¨vÛ nvqvBU Uwjwfkb mU Kb, `vg co 970 UvKv| evmvq wdi Avmvi ci wUwfhs¿Uv ivZB mU Kiv nq| mU Kiv nq Kzwj Lvbi evwoi w`Ki i"gUvq| Rvbvjv Lyj mvDÛ evwoq Ab Kiv nq wUwf| mB _K GB evmvq wUwf Pj| Rvq`i Lye wcÖq Abyôvb wÎiZoe| nvwmi Abyôvb| IUv ïi" njB AvRv` nuvK cvo, ÔRvq` Pj Avq|Õ Avi AvRv`i wcÖq Abyôvb jywm kv| wKs` GK ivZ wUwfZ Zvi wcÖq Abyôvb `LZ em Rvq` ixwZgZv ¶c hvq| Abyôvb eÜ Ki n"Q nvg&` Avi bvZ| Zvici `kvÍevaK Mvb| Rvq` emB _vK| Gici hw` wÎiZoe nq? bv, nq bv| Zvi e`j cvwK¯--vbi RvZxq m½xZ cvK mv` Rwgb mv` ev`... e¨vcvi Kx? e¨vcvi wKQyB bq| bZzb mvgwiK AvBb cÖkvmK GLb RvwZi DÏk fvlY `eb| Kgb jvM? w`b-`yB wZb AvM, 24k gvP© 1969, AvBqye Lvb we`vq wbqQ| GmQ Bqvwnqv Lvb| XvKvi jvK`i ga¨ Aek¨ Zgb Kvbv cÖwZwµqv bvB| AvBqye Lvb hvIqvq jvK LvwbKUv Lywk| Rvq` Zv Avi ivRbxwZ evS bv| m evS Uwjwfkbi Abyôvbi fvjv-g>`| nvwmi bvUK bv nq GB kvjv wgwjUvwi Rbviji BsiwR e³...Zv K kvb? m ivM MRi-MRi KiZ _vK|

23

evkvi wPwV wjLQ AvRv`K| Zvi covkvbv kl| GLb m Avi KivwPZ _vKZ bvivR| XvKvq Pj Avme| XvKvq Zvi wKQy AvÍxq¯^Rb AvQ eU| Ze mLvb m DVZ Pvq bv| AvRv` ZvK ZvovZvwo wPwVi Reve jL| ÔZvgvi Kvbv wPs--v Kivi `iKvi bvB| Zzwg ïay Pj Avmv| XvKvi gvwUZ cv ivLv| evwK `vwqZ¡ Avgvi|Õ GqvicvU© wMq `uvwoq _vK AvRv`| evkvi ei nq| AvRv` ZvK Rwoq ai| KZ w`b ci `Lv njv `yeÜzi| cÖvq `o eQi| AvRv` U¨vw· `uvo KwiqB iLwQj| Zviv U¨vw·Z IV| ZRMuvI _K gMevRvi| cuSQZ ewk `wi nq bv| gv ^Zwi nqB wQjb| Rvbb AvRK AvRv`i KivwPi eÜz Avme| wZwb fvjvg>` ivboev KiB iLQb| gMevRvii evwoUvq i"g AvQ wZbUv| GKUv i"g evkvii Rb¨ cÖ¯Z Ki ivLv ` nqQ| ciw`b evkvi hvq Uv½vBj| Zvi evev-gvqi m½ `Lv KiZ| Zvi evev cywjk PvKwi Kib| Uv½vBj Zv`i AbK welq -m¤úwË| `yw`b ci evkvi wdi Avm AvRv``i evmvq| covkvbv kl| GLb PvKwievKwi LuvRv `iKvi| XvKvq _vKZ ne| Kv_vq _vKe! AvRv`i gv gvbyli Rb¨ KiZ cvij Lywk nb| AvRv`I fqvbK eÜzermj| AvRv` ¯úó Ki ej `q evkviK, ÔhZ w`b Zvgvi PvKwi bv n"Q, ZZw`b Zzwg G evmvq _vKev| GB i"gUv Zvgvi|Õ evkvi ej, ÔZv Kx Ki nq| Avwg GKUv ixwZgZv evBii jvK| Avgvi LvIqv`vIqv, _vKv, GKUv LiP AvQ bv! AvRv` Zv GLbI fvjv wKQy Ki bv| Ii covkvbvI kl nq bvB| Ggb bv h evevi KvQ _K I mvnvh¨ bq|Õ AvRv`i gv ejb, Ôevev, ZvgvK GZ wPs--v KiZ ne bv| Avgiv hw` LvB, ZzwgI Lve, Avgiv hw` bv Lq _vwK, Zzwg bv Lq _vKe| cvie bv?Õ ÔZv cvie|Õ evkvi gv_v bvo| mB _K evkvi iq hvq G evmvZB| ci, BwZnvmi AviK cÖvs-- `uvwoq Rvq`i gb ne, AvRv`i gvqi gb ne, evkvi G evmvq bv DVjB fvjv KiZ| g,,Zz¨B eva Kwi ZvK Ub GbwQj G evmvq|

evkvi PvKwi LuyRZ _vK| KqK w`bi ga¨B gwb©s wbDR cwÎKvq PvKwiI cq hvq m| AvRv`i gZv evkviiI SuvK wQj mvwnZ¨cvVi w`K| wbDgvK©U wMq mI eB Kb| PvKwiZ hvM w`q cÖ_g gvmi eZb cq mevi AvM m AvRv`i gvqi nvZ `q wKQy UvKv, ej, ÔLvjv¤§v, Avwg Zv Avcbvi Qji gZvB| Avcbvi Qj PvKwi Kij wbðq Avcbvi nvZ UvKv `e| AvwgI eZb cqwQ, cÖZ¨K gvm wKQy wKQy UvKv Avwg AvcbvK `e| Avcwb bv KiZ cvieb bv|Õ G K_v kvbvi ci AvRv`i gv bv-B-ev Kib Kx Ki? Zvici evkvi hvq wbDgvK©U| wKb Avb c½yBb K¬vwmKi KqKUv eB| Uj÷qi PvBìûW, eqûW, Bqy_ eBUv Zvi ga¨ GKUv| wKs` hZB m gb w`q eB co­K bv Kb, Uwjwfkb kvnbvR eMgi (cieZ©xKvj ingZzjv- n) Mvb nj ZvK WvKZB ne| m nv Ki ZvwKq _vK kvnbvR eMgi gyLi w`K| AvRv` ej, Ôevkvi, Zzwg wK Mvb kvbv, bv Mjv? Zvici wbRB Lvjvmv Ki, gb nq Zzwg Kvb w`qv Mvb kvbv, Avi PvL w`qv Qwe Mjv|Õ evkvii Kvb Gme wUàwb XvK bv| m kvnbvR eMgi gyLi w`K nv Ki ZvwKqB _vK|

24

AvRv`i cix¶v| evmvi mevB ms¿¯--| gv KvDK K_v ejZ `b bv| kã KiZ `b bv| mevB K_v ej wdmwdm Ki| evmvq wWgi cÖek wbwl×| Qj hw` cix¶vq hvIqvi AvM wWg `L Zvnj m cix¶vq Mvj-v cq hZ cvi| mKvjejv gv wPwbi kieZ evwbq Avbb AvRv`i mvgb| ÔGB wPwbUv cov wPwb| RyivBbi eo ûRyi wbR wPwbZ duz w`q w`qQb| evev, wemwgj-vn ej Lv| wZb XvK Lvwe| Avi Kx Kwim, em Lv|Õ ÔKx wRwbm?Õ ÔAvQ| ûRyi w`qQb|Õ

AvRv` cÖkoe bv Ki Lvq| gv AvRv`i gv_vq nvZ eywjq ejb, ÔBbkvj-vn cix¶v fvjv ne|Õ AvRv` ej, ÔZzwg `vqv Kij Zv fvjv neB|Õ ÔAvj-vni ingZ| Ze PóvI KiZ ne| ZzB Zv Gevi AbK covkvbv KiwQm|Õ Mvmj mi wbq Kvco-Pvco ci AvRv` cÖ¯`Z nq| cvBjU Kjg| Bqy_ Kvwj| Kjg m mKvjB Kvwj fi wbqQ| m½ AviKUv Kjg| cKU AvBwW KvW©| me wVK AvQ| AvRv` gvK K`geywm Ki| gv ejb, Ôevev, wemwgj-vn Ki ei n| Wvb cv AvM w`m| cix¶vi LvZv nvZ cq wemwgj-vn ej AvM ivweY R`wb Gjgvb wZbevi cowe| Bbkvj-vn cix¶v fvjv ne|Õ AvRv` ewiq hvq| gv ZvK MU ch©s -- GwMq `b| Qj nuU Pj hvq `,,wói Avovj| Zey gv MU ai `uvwoq _vKb| GUvB Qji kl cix¶v| GgG dvBbvj| GB cix¶vq cvm KijB gvqi wgkb kl| QjK wbq wZwb GKw`b GKe¯¿ B¯<vUbi evwo _K ei nq GmwQjb| ZLbI m ¯<zj co| g¨vwUªKI cvm KibvB| bvevjK| Zuvi wbRi Kx ne wZwb Rvbb bv| Qji Kx ne, ZvI Rvbb bv| ¯^vgxi evwo _K Pj Avmvi ci Qj ¯<zj Qo w`j| mvwdqv eMgi evb gviv Mj| Kx fxlY w`b MQ GKKUv| Ggb w`bI MQ, Pvj KbviI UvKv wQj bv| Qj D"Qboe hvIqvi RvMvo| mLvb _K m wdi Gj| g¨vwUªK cvm Kij| AvBG cvm Kij| weG cvm KiQ| Gevi GgG| K,j Gm MQ Zix| AwPb mgy`ª cvwo w`q| GLb ïay e>`i wfoevi Ac¶v| Zuvi wbRi Rxeb wZwb Avi wKQy Pvb bv| Qji cix¶vUv GLb fvjvq fvjvq kl nj nq| Zvici Qji wbRi Rxeb m wbR Mo be| Zuvi wKQy ejvi bvB| evevi welq-m¤úwËi fvM m cj cj| bv cjI wKQy hvq Avm bv| wZwb wbRi PvLi mvgb AvRv`i evevK QvU _K eo nZ `LQb| welq-m¤úwË Avmj K_v bq| Avmj K_v njv Nii kvws--| gbi kvws --| QjK wZwb Lye fvjv GKUv gq `L weq `eb| j²x kvs-- GKUv gq `L| Zvici msmvii fvi Qo `eb eDgvi nvZ| wZwb msmvii wbZ¨w`bi KPKPvwbi EaY© DV hveb| eB coeb| B`vbxs KvRi Pvc Avi `ywðs--vq Míi eB cov nq bv| kirP>`ªi M,,n`vn eBUv Avjgvwi _K bvwgq iLQb, wKs` cov Avi n"Q bv| ÔAv¤§v, Kvjv gyiwMUv KvbLvb wWg cvoQ `¨vLvÕ-gûqv wPrKvi Ki|

ÔKvbLvb?Õ ÔGB h ÷vii wPcvq|Õ ÔKB, `wL `wL|Õ Ô`Lev| Zvgvi Qj bv cix¶v w`Z MQ| Zzwg wWg `Lj n wdi Mvj-v cvBe bv Zv!Õ ÔZvI Zv K_v| Zvnj Avwg Avi `wL bv| ZzB eySgZv wgwQj Ki ivL|Õ gûqv wLjwLj Ki nm IV-ÔAv¤§v, Zzwg h Kx bv| `v`vq `q cix¶v, Avi Zzwg wWg bv `Lv wbqv kv¯¿ gvbv| wnwnwnwnwn| gyiwMi wWg bv `LjB hw` GgG cvm `Ib hvBZ, ZvBj eû jvK GgG weG nBqv hvBZ|Õ

25

AvRv`i gvqi g,,Zz¨i ci AvRv`i LvjvZv evb KwPiI KZ K_v gb co| Rb¥vewa m Zvi GB Lvjvi KvQB gvbyl| 1969-70 mvj Zvi eqm KZ Avi ne, 10/11 eQi| GB me mgqi gayi me ¯§,,wZ Zvi gb DuwK `q| Zvi gb co, Zv`i Lvjv mvwdqv eMg, hvK Zviv WvKZ Av¤§v ej, me mgq ï× evsjvq K_v ejZb| GKevi Kx Dcj¶ KwP ejwQj `yejv Nvm, Av¤§v ejwQjb, ÔKx ejj, `yejv bq, eje `~e©v| kvbv, KjKvZvi wfLvwiivI my>`i Ki K_v ej| Gm ej, gv `yUv Pvj w`b bv gv! ïbZI KZ fvjv jvM|Õ Av¤§v me mgq eB coZb| kirP>`ª Zuvi wQj mePq wcÖq jLK| iex>`ªbv_i eB coZb LyeB gb w`q| evmvq Dëvi_ ivLv nZv| Av¤§vi nvZ _vKZ GB cwÎKvUv| Dëvi_-Gi Mí-Dcb¨vm wZwb gb w`q coZb| KwPI wQj Míi eBqi cvKv| GKUv bZzb eB evmvq Gj K AvM coe, GB wbq cÖwZhvwMZv nZv Av¤§vi m½ Zvi| kl Av¤§vI coQb, wZwb KvR e¨¯-- nq coj KwPI coQ, GB iKg PjZ| Zvici Avevi Aemi cj Av¤§v covi Rb¨ eB nvZ wbZb| wbqB ejZb, ÔKwP...Õ ÔwR Av¤§v|Õ ÔAvgvi wPý KB?Õ KwP wRf Kvgo w`Z| Av¤§v Kvb cvZv ch©s-- coQb, GKUv wPý w`q iLwQjb| GUv m nvwiq djQ| AvRK h cÖ_g m cR gvK©vi nvivj, Zv

bq| cÖvqB m GB Kg©wU KiQ| Av¤§vi cR gvK©vi nvwiq djQ| ev wbR coZ coZ wefvi nq wMq cR gvK©vi dj w`"Q gvwUZ| ci mUv Zzj h cvZvq ivLQ, mUv Avi hv-B nvK, Av¤§vi Kvw·¶Z cvZv bq| AvRv` `v`vI Lye eB coZ| AvRv` `v`v ïay h BsiwR eB coZ, Zv bq, evsjv eBI coZ Lye| Avi Zvi Bswjk wgwWqvg cov eÜz`i ejZ, Zv`i Rb¨ Avgvi Lye Avdmvm n"Q i| Zviv iex>`ªbv_ cwom bv! kirP>`ª cwom bv! gvwbK, Zvivk¼i cwom bv! Zv`i ne Kx? GKevi AvRv` `v`v GKUv gRvi KvÊ KiwQj| KwPiv wMqwQj RvbvwK wmbgv nj Qwe `LZ| gûqv, Zvi ei, Avi m| Zviv wdi Avmvi ci AvRv` `v`vi m½ `Lv| ÔKB wMqwQwj?Õ AvRv` `v`v ej| Ôwmbgv `LZÕ-KwP evmvi fZi `So ai| ÔGB GB, KB hvm? Gw`K Avq| kvb, nvZgyL ayq Lq`q GKUv iPbv wjLwe| GB h wmbgv nj hvIqv _K ïi" Ki cyiv wmbgvUv Kx `Lwj, GB AwfÁZvUv wbRi fvlvq wjLwe|Õ `v`vi Av`k, Zviv djZ cvi bv| KwPK wVKB wjLZ emZ nq| wmbgv nj wiKkvq Po hvIqv Avi wdi Avmv, ga¨Lvb ev`vg LvIqv-Gme bv nq m wjLj| wKs` iv¾vK Avi Keixi ga¨ h fve-fvjvevmv njv, GB Kvwnbx m GLb Kxfve jL? iPbvi fZi mme jLv hvq? KwP LyeB gykwKj co hvq| gvS ga¨ AvRv` WvKZ KwPK, ÔKwP, Gw`K Avq| GKUv Mvb kvbv Zv|Õ AvRv` `v`vK Mvb kvbvZ KwPi Zgb msKvP bvB| wKs` cvkB evkvi `v`v h iq MQ| evBii gvbyl| Zvi mvgb wK KwPi j¾v jvM bv! ÔKx, Mv|Õ KwP nvZ KPjvq| ÔGLb Mvb bv kvbvj wmbgv `LZ hvIqv eÜ| RvbvwKZ fvjv wmbgv GmQ|Õ KwP ej, ÔKvb MvbUv kvbve?Õ evkvi ej, ÔIBUv kvbvI| Avwg h Kej ejB Pwj, Zzwg Zv wKQyB ejv bv|Õ KwP Aviv j¾v cvq| GUv njv AvMs`K QweZ Keixi MvIqv Mvb| GB Mvb GLvb MvIqv hvq? kl AvRv`i gyLi w`K ZvwKq Avi bZzb Qwe `LZ hvIqvi jvf m Mjv Lvj, Avwg h Kej ejB Pwj, Zzwg Zv wKQyB ejv bv|

Avi KwPi gb co, Av¤§v Zv`i fvZ Zzj LvIqvZb| Av¤§vi cÖZ¨KUv AvOyj m PU PU LZ| Ze Av¤§vi m½ gvSLvb Zvi Avi _vKv nqwb| hy×i ci wbRi cQ>`gZv weq KiwQj Av¤§v ivM KiwQjb Zvi Ici| KwP IB evmvq hvqwb eûw`b| GB Zv Kw`b AvM Av¤§v Zuvi Rxebi kli w`K Gm ZvK ¶gv Ki w`qwQjb|

26

AvR BjKkb| wKkvi Rvq` evS bv, BjKkb Kx? Ze Zvi ga¨ Zxeª KSZ,nj| m BjKkb `LZ hve| Pviw`K bSKv gvK©vi RqRqKvi| Gevi bvwK bSKvi Rq ne| bSKv Qvov gvK©v AvQ nvwiKb| GB Kw`b kniUv BjKkb BjKkb Ki cvMj nq MQ| gvS ga¨B wgwQj ei nq, gvK©vUv Kx? bSKv| RvMv RvMv, evOvwj RvMv| Zvgvi Avgvi wVKvbv, cÙv-gNbv-hgybv| mme wgwQj hvIqvi Zvi Lye B"Qv wQj, GKw`K Av¤§v, AviK w`K `v`v, G`i KVvi kvmb mB LvqkUv Zvi c~iY nqwb| Gw`K UwjwfkbI fvjv Abyôvb Kg| KqK w`b cÖPvi njv ïay N~wY©So Avi Rjv"Q¡vmi Lei| Kx eo Rjv"Q¡vmUvB bv nq MQ Kw`b AvM| 10 jvL jvK bvwK gviv MQ| h m K_v! Rvq` evmvq wKQy bv ej ewiq hvq wbe©vPb `LZ| wWm¤^i gvm| 1970 mvj| evBi kxZ coQ fe Rvq` GKUv mvqUvi ci Ni _K eiq| wKs` evBi Gm evS m GKUv fzj KiQ| iv` PoPo KiQ| mvqUviUv Mvq ivLv hvq bv| m mvqUvi Lyj Kuva Svjvq| gykwKjUv njv, Zvi kvU©i cKUUvi mjvB Lyj MQ| cKUUv eyKi KvQ Szj AvQ| Ici mvqUvi _vKe fe m Avi kvU©Uv cvëvqwb| wKs` GLb gb n"Q, mevB Zvi Quov cKUUvi w`KB ZvwKq AvQ| m Mjvq cuPvbv mvqUvii nvZv`yUv cKUi Ici evievi Ub AvbQ, hvZ GUv `Lv bv hvq| Av¯-- Av¯-- m Pj Avm gMevRvii gvo| fvUUv n"Q Kv_vq? m `LZ cvq, wiKkvi Mvq bvbv my>`i my>`i cv÷vi jvMvbv| gb nq GB wiKkv fvUi KvR KiQ| m wiKkvAjvK wRÁm Ki, ÔfvU nBZvQ KB?Õ ÔIB Zv BkKzjÕ-wiKkvIqvjv `wLq `q|

IieYvm| ¯<zji mvgb wfo| Avi cv÷vi UvwOq GjvKvUvK GKevi Qq djQ `Lv hv"Q| MUi KvQ jyw½, LvwK kvU© Avi LvwK RyZv civ Avbmvi `Lv hv"Q| jyw½i m½ RyZv civq Zv`i `Lv hv"Q nvm¨Ki| Zv`i nvZ jvwV| Rvq` GMvZ _vK| fvUK>`ªi PZ¡i `Lv hv"Q mevi eyK gvK©v-AuvKv e¨vR| bSKv gvK©vi e¨vRUv my>`i| KvMRUv SKSK KiQ| Avi n¨vwiKb gvK©vi e¨vRUv g¨vUgU| Zvi LyeB kL nq m GKUv bSKv gvK©vi e¨vR cie| IB h AvRv` `v`vi eÜz dvi"KK `Lv hv"Q| m Zuvi KvQ hvq| Ôdvi"K fvB, GKUv bSKv gvK©v e¨vR `b bv?Õ dvi"K Gw`K-Iw`K ZvKvq| Ôe¨vR Zv Avi bvB|Õ Gw`K Rvq`i GK eÜz wgRvbK `Lv hv"Q GKUv bSKv gvK©v AviKUv n¨vwiKb gvK©v e¨vR ci AvQ| wgRvb ej, ÔKx i Rvq`, Kx nBQ?Õ Rvq` ej, Ôe¨vR LuyRZvwQ|Õ ÔjvMvBwe?Õ Ôn|Õ ÔjvMvÕ-m GKUv nvwiKb gvK©v e¨vR GwMq `q| Rvq` Drmvn cvq bv| m bSKv gvK©v e¨vR LuyRwQj| wgRvb Gm Zvi eyK nvwiKbi e¨vR wcb w`q jvMvZ jvMvZ ej, ÔwKi, cKU wQuoQm Kgb?Õ Rvq` ej, ÔAvi e¨vUv UvKvi fvi wQuBov MQ|Õ Ôn| KZ UvKv| j| GB e¨vR w`qv Zvi `yB Kvg nBj| cKUUvI Rvov jvMvb nBj, wdi e¨vRI jvMvb nBj|Õ Rvq` nvwiKb gvK©vi e¨vR ci LvwbK¶Y NvivNywi Ki| ZLb Pviw`Ki cwiek-cwiw¯'wZ `L Zvi gbUv Lvivc nq hvq| bSKv gvK©v wRZZ hv"Q| nvwiKb ni hve GK`g wbwðZ| m Kb Zvnj bSKv gvK©vi e¨vR cj bv| m n¨vwiKbi e¨vRUv Lyj dj| Zvici Av¯-- Ki dj `q| ÔGB Rvq`, ZzB GLvb Kx Kwim?Õ AvRv` `v`vi Mjv| me©bvk| m mfq ZvKvq| AvRv` `v`v Zuvi eÜzevÜe wbq Gw`KUvZB AvmQ| eÜziv Mí gk¸j| ÔGw`K AvqÕ-AvRv` WvK| Rvq` GwMq hvq| ÔKLb GmwQm?Õ

ÔGB Zv, cuvP wgwbU nBe|Õ Ôhv, evwo hv|Õ ÔAv"Qv|Õ ÔGB kvb, kvU© wQuowQm Kgb Ki?Õ ÔmjvB LyBjv MQ|Õ Ôhv, Ggwb Avmv wbla, Zvi Ici Avevi Quov kvU©| fvM|Õ Rvq` ZvovZvwo ¯<zj -PZ¡i Qo ewiq co| ivZi ejv Uwjwfkbi Abyôvb gvS ga¨B eÜ Ki `Lvbv nw"Qj fvUi dj| AvRv` Avi evkvi em em wUwf `LQ| gvov wbq GK KvY em Rvq`I wUwf `L| Rvq` eySZ cvi, Zvi aviYvB wVK| me bSKv gvK©vB wRZ wb"Q| fvwM¨m m Zvi nvwiKb gvK©vi e¨vRUv dj w`qwQj| Gi ga¨ mvwdqv eMg Avmb, wKi, BjkKkbi Kx Lei? AvRv` ej, ÔwVK AvQ| GKPwUqv bSKv| gv, `yB Kvc Pv cvVvev?Õ gv nm m¤§wZ Rvbvb| wUwf K>`ª eÜ nq hvq| iwWI Lvjv _vK| wKs` iwWIUv AvQ AvRv` `v`vi KvQ| evkvi fvBRvb Avi AvRv` `v`v Mí KiQ Avi iwWI ïbQ| mLvb wMq iwWI k vbvi Avkv e,,_v| Rvq` Gi Pq Nywgq covUvKB kªq ej gb Ki| weQvbvq ïq m ïbZ cvq-evBi jvKiv ¯-vMvb w`"Q bSKv bSKv ej| gb n"Q weRq-wgwQj| mB wgwQji kã axi axi wgwjq hZ _vK `~i ivwÎi Mvq| Avi Av¯-- Av¯-- Nygi AZj cuSQ hvq Rvq`|

27

1971 mvj| deª"qvwi gvm| AvRv` evmvq em cwÎKv cowQj| GKUv myweav nqQ B`vbxs| Aveyj evkvi mvsevw`K nIqvq `yUv cwÎKv wd« cvIqv hvq| Avi GKUv AvRv` cqmv w`q ivL| mKvjejv wZbUv cwÎKv coZ coZ AbKUv mgq Pj hvq| AvRK AvRv`i evBi Zgb Kvbv KvRI wQj bv| ejv 11Uv ch©s -- m LuwUq LuwUq wZbUv cwÎKvB co| `ki cwiw¯'wZI Ggb h, Leii y y KvMR bv coj Avi fvjv jvM bv|

AvIqvgx jxM wbe©vPb Rqjvf KiQ| Dfq cvwK¯--vb wgj GUvB GLb msL¨vMwiô `j| evsjvq Zv msL¨vMwiô eUB| AvMvgx 3 gvP© XvKvq RvZxq cwil`i Awaekb Kx nq, GUvB GLb `Lvi welq| cwðg cvwK¯--vbi msL¨vMwiô `ji bZv fzÆv Aek¨ BwZga¨B XvKvi AwaekbK KmvBLvbv ej wPwýZ KiQb| Avi ej w`qQb, AvIqvgx jxM hw` 6 `dv cyb©web¨vmi Avk¦vm bv `q, Zvnj Zvi `j RvZxq cwil` Awaekb hve bv| GBme wbq Ríbv-Kíbv PjQ| cwÎKv cov kl Ki AvRv` ev_i"g hvq Mvmj KiZ| GB mgq ^mq` Avkivdzj nK AvRv``i evmvi mvgb Avm Zvi f· IqvMbUv wbq| `y evi nb© evRvq| Zvici Mvwo _K bg Gm XvK evmvi fZi| ^mq` Avkivdzj nKi Kvbv NUbvB bq| cÖvqB Avm m| wKs` AvRK Zvi AvMgbi ga¨ GKUv wekl e¨vcvi AvQ| m nuvK cvo, Ôgv, gv, AvRv` fvB KB?Õ AuvPj gyL gyQZ gyQZ mvwdqv eMg GwMq Avmb-ÔAvRv` Zv G NiB wQj| KB h Mj|Õ Avkivdzj mvwdqv eMgi cvqi KvQ em co ZuvK K`geywm Ki| mvwdqv eMg ejb, ÔnVvr mvjvg h| Kx e¨vcvi, evey?Õ Avkivdzj ej, ÔAvQ e¨vcvi| AvM ZvgvK KIb hvBe bv gv| Zzwg Avevi Avgvi evmvq KBqv w`ev| BU&m Av wmµU|Õ AvRv` Avm| Zvi nvZ Zvqvj| m gv_v gyQQ| mvwdqv eMg ejb, ÔKx e¨vcvi AvRv`| evey Avgvi cvq mvjvg Kij Kb i?Õ AvRv` wKQy eyS DVZ cvi bv| m fzi" KuzPK wRÁm Ki, ÔNUbv Kx?Õ Avkivdzj ej, ÔAvQ NUbv AvRv` fvB, Pjv|Õ ÔKB?Õ ÔAvi MjB Zv eySev| AvMB me K_v KIb jvMe bvwK? nvwi Avc, jUm Mv| gyf| gv, Avgvi `vqv KBiv| cÖ di wg| BD Avi Av wcqvi jwW| Avj-vn DBj wnqvi Bqvi cÖqvi|Õ AvRv` Kvco-Pvco Mvq Pvcvq| RyZv ci| Mvq myMwÜ ¯úÖ Ki| Avqbvi mvgb `uvwoq `L bq wbRK| ^mq` Avkivdzj ej, ÔAvi, Zvgvi Gjwfm wcÖmwji gZbB `Lv hvBZQ| Avi mvRZ nBe bv| UzW BR bU Bqvi W| w`m BR gvB W|Õ

ÔnvqvUm `¨ g¨vUvi evey?Õ AvRv` PvL mi" Ki ZvKvq Avkivdzji w`KÔmveiv KB?Õ ÔPjv Zv ZvovZvwo|Õ Zviv MUi evBi Avm| AvRv` `L, Avkivdzji f· IqvMb MvwoUv `uvwoq| m mvgbi wmU Avkivdzji cvk em| ÔKx e¨vcvi ejv Zv?Õ AvRv` wiqvi wfD wgiii w`K nj co wbRi PnvivUv `L wbq ej| ÔAvQ e¨vcvi| weqv Kibi jvBMv hvBZvwQ|Õ Ôejv wK?Õ Ôn| `ki h cwiw¯'wZ, mveiv KB _vKe, Avwg KB _vKzg, DB ïW bU UK Gwb wi¯<, BUm eUvi Uz MU g¨vwiW bvD| Zvi Dci Avevi wbDwRj¨vÛ wUg AvmZQ| Ljv `LZ nBe bv?Õ ÔIK| ïfm¨ kxNªg| `¨vUm Av ¸W wbDR| GLb Avgiv Kvbw`K hvw"Q?Õ ÔwbDgvK©Ui gvo _vBKv mveivK ZzjZ nBe| n¨vwim, Ryqj, dvi"K-Aiv me gMevRvi KvwR Awdm MQ| mewKQy iwW KBiv ivLe| Avgiv Lvwj hvgy Avi weqv co­g|Õ AvRv` Pzc Ki _vK| ÔWv>U BD jvBK w`m AvBwWqv?Õ ÔAd Kvm©| nvqvB bU| mveiv _vKe Zv?Õ Ôwkqvi| Ii Nii _b evBi KBiv bv Avwg Zvgvi wbZ AvBjvg|Õ ÔAvi hw` bv Avm?Õ ÔG K_v K¨vb KBjv AvRv` fvB| Zzwg Zv mveivi Lye fvjv KBivB Rvbv| m wK hgb-Zgb gq? wk BR wmwiqvm|Õ ÔAvi bv| weq m¤úK© gq`i KZ¸jv ¯^coe _vK| Zviv ek NUv Ki eD-UD mR Mvq njy` Ki weq KiZ Pvq| mB Rb¨ ejjvg Avi wK?Õ ÔmUvI Kib hvBe| `¨vU DB DBj wkqviwj Wz| AvM iwRw÷ª KBiv dvjvB Zv|Õ f· IqvMb wbDgvK©Ui w`K hv"Q| ems--Kvj Gm MQ| igbvi mvgbi iv¯--vi MvQ MvQ e¸wb iOi dzj, gb n"Q Avkivdzj Avi mveivi weq Dcj¶ GB wekl AvqvRb| Mvwoi Rvbvjv w`q Avmv evZvmUvI `vi"Y Avivg`vqK| AvgMvQi cvk w`q Mj gyKzji MÜ Gm bvK jvM| iv¯--vq GKUv wgwQjI PvL co| Kvbv GKUv ckvRxex msMVbi wgwQj| `y jvBb mvi eua LyeB f`ªZv

eRvq iL hv"Q| mvgbi e¨vbvi jLv: ÔZvgvi Avgvi wVKvbv, cÙv gNbv hgybv|Õ AvRv`I GB ¯-vMvbUv AbKevi wgwQj w`qQ eU, wKs` gvbUv wVK eySZ cviwb| Ze ÔwcwÛ bv XvKv? XvKv XvKvÕ-GB ¯-vMvbUvi gvb Zvi KvQ ¯úó| wbDgvK©Ui AvwRgcyii w`Ki MUi mvgb Gm Mvwo `uvovq| GLvbB mveivi _vKvi K_v| KB KvDK Zv `Lv hv"Q bv? Avkivdzji eyKUv Kuc IV| m nb© `q| ZLbB wbDgvK©Ui fZi _K mveiv Dw`Z nq| kvwo civ mveivK `LZ mwZ¨ my>`i jvMQ| weqi AvM gqiv wK ewk my>`i nq IV? AvRv` fve| AvRv` Mvwo _K bvg| ej, Ômveiv, BD eUvi wmU Bb `¨ d«>U wmU|Õ Avkivdzj WªvBwfs wmU emv, m Rvbvjv w`q gv_v evwoq ej, Ôbv, bv| KD `L djZ cvi| mveavbi gvi bvB| mveiv, Zzwg cQb IVv|Õ mveiv MvwoZ DV ej, Ô`¨vLb Zv AvRv` fvB, Avkivdzji KvÊ...Õ AvRv` ej, ÔivBU gvg>U GUv njv ivBU wWwmkb| BD Avi Wzwqs `¨ ivBU w_s|Õ Mvwo GKUvb Pj Avm gMevRvi KvwR Awdmi mvgb| Ryqj GwMq Avm, ÔnB GZ `wi K¨vb? Avwg Zv fvejvg, AvgMv emvqv ivBLv Zvgiv MvQi gMWvj DBVv coQ, UvbvUzwb WvwKqv DwVj, Uzb -Uzb-Uzb|Õ Zviv KvwR Awdmi fZi XvK| n¨vwim, dvi"KKI `Lv hvq fZi| GKUv AwdmNii gZv Ni| `qvj g°v I gw`bv kwidi Qwe| GK KvY KvwR mvnei Pqvi-Uwej| GKUv `qvji cvk j¤^v mvdv| KvwR mvne ga¨eq¯<, k¥kª"gwÊZ| m¤¢eZ `vwoZ gnw` gvLv| Zvi gyLUv nvwm nvwm| gv_vq wRboevn Uzwc| Zuvi Pnvivi ga¨ Ggb wKQy AvQ, `Lj gb nq cvb Lq `uvZ jvj Ki iLQb| wKs` Avðh© h Zuvi `uvZ LyeB cwi®<vi| gb nq wZwb cuvP Iqv³ gmIqvK Kib| Ryqj ej, ÔKvwR mvne, GB h ei Avi Kb¨v AvBmv coQ| bb| Avj-vni bvg ïi" Kib|Õ KvwR mvne Zvi gvUv iwRw÷ª LvZv ei Kib| Avkivdzj Avi mveivi mvgb dig gj aib| Zviv c~iY KiZ jM hvq| n¨vwim hvq wgwó wKb AvbZ| KvwR mvne ejb, Ôgqi g¨vwUªKi mvwU©wdKU AvbQb?Õ

Ôbv| Zv Zv Avbv nq bvBÕ-Avkivdzj ej| Zvi eyK Kuc IV| Zxi Gm bv Zix Wz e hvq| Ryqj ej, Ôg¨vwUªK cvm Qvov gq weqv `Ib hvq bv, bvwK? bZzb wbqg? Bqvwnqv Lvbi?Õ KvwR mvne nm ejb, Ôbv, Kbi eqmi cÖgvY|Õ Ryqj ej, ÔI Zv AvgMv PvBZ eo| Avgiv mevB weG cvm| gqI GgG cvm|Õ AvRv` ej, ÔGB Ryqj, BqviwK Kviv bv| ûRyi cvR&jW nq hveb|Õ dig c~iY Kiv nq Mj mv¶xi Ni Ryqj, AvRv` Avi dvi"K ¯^v¶i Ki| KvwR mvne `vqv-`i"` coZ ïi" Kib| mveiv Zvi NvgUvUv evwoq `q| Avkivdzj GKUv Uzwc gv_vq Pvcvq| KvwR mvne gvbvRvZi mgq PgrKvi PgrKvi K_v ejb| nRiZ Av`gi m½ wewe nvIqvi h m¤úK© wQj, nRiZ gyn¤§` (mvt)-Gi m½ nRiZ Avqkv(iv)-i h Gk&K wQj, m iKg gneYZ hb GB wgqv-wewei ga¨ cq`v nq, Ges ivR wKqvgZ ch©s-- hb Zv`i Gk&K AUzU _vK, wZwb `vqv KiZ _vKb| `vqv kl nj dvi"K KvwR m vnei cvIbv eywSq `q| e¨m| weq nq Mj| AvRv` wew¯§Z| weq Kiv GZ mvRv? GB Rb¨ Zv jvK ej, wgqv-wewe ivwR Zv wKqv KiMv KvwR| Ryqj ej, ÔjUm Mv Uz w` nvUj B>Uvi Kw>Ub>Uvj| DB DBj n¨vf AvIqvi jv `qvi|Õ Avkivdzj ej, ÔAZ UvKv Zv bvB| KvwR mvnei wd w`ZB Zv dZzi| K¨vd wW ZvR Pjv, wewiqvwb LvIqvqv `B|Õ AvRv` ej, Ô`iKvi Kx? Avgvi evmvq Pjv mevB| gvK ejjB Zv gv bvPZ bvPZ iuvaZ em hve| Pjv|Õ ÔmB fvjv| Bwjk-cvjvI nBe| Av¤§vi nvZi Bwjk-cvjvI? Dd&| gvB gvD_ BR AjiwW IqvUvi&WÕ-Ryqj ej| Zviv AvRv``i evmvq hvq| AvRv` Rvq`K KvIivbevRvi cvVvq Bwjk gvQ wKbZ| ^mq` Avkivdzj nK Avi mveiv wMq mvjvg Ki AvRv`i gvK| gv nvmb, ÔKx e¨vcvi?Õ

Avkivdzj nm ej, ÔAvQ e¨vcvi| Bwjk-cvjvIUv AvRKv ¯úkvj KBiv ivBÜv Zv gv|Õ gv Avkivdzj Avi mveivi w`K gy» `,,wóZ ZvwKq _vKb|

28

wµKU Ljv PjQ XvKv ÷wWqvg| cvwK¯--vb ebvg wbDwRj¨vÛ| 26k deª"qvwi 1971 _K ïi" nqQ GB U÷| AvR dv_© W| cvwK¯--vb `j evOvwj AvQ cÖ_g GKv`k iwKeyj nvmvb| Uzqjf&_ g¨vb wnmve myhvM cqQ Zvboev| wbDwRj¨vÛi Uvb©vi mÂzwi KiQ| cvwK¯--vb `ji cwðg cvwK¯--vwb Ljvqvoiv h e¨vU wbq bgQ, Zvi cQb iwOb nvZjUv wPKb nq e¨vUi Nvo _K wcVi w`K bg MQ| `LZ Zjvqvii gZv jvM| Zjvqvi wQj fzÆvi wcwcwci wbe©vPbx cÖZxK| ÷wWqvgi M¨vjvwiZ ZvB wbq ¸Äb| `LQm, gvDov¸jvb Zjvqvi gvK©v e¨vU wbqv bvgQ| Gevi `Lv hvK iwKeyj nvmvb Kx e¨vU wbq bvg| mevi ga¨ GB JrmyK¨ wQj| iwKeyj nvmvb bgwQj Rq evsjv jLv e¨vU wbq| M¨vjvwi Zvwj w`q DVwQj mvj-vm| Ze GB Zvwj `xN©¯'vqx nqwb| wRiv Avi 1 ivb Ki `y Bwbsm AvDU nq wMqwQj iwKeyj| M¨vjvwiZ em AvQ AvRv`, KvRx Kvgvj Avi wnDevU© ivRvwiI| Zviv ev`vg wPev"Q| GKUv PvbvPziAjv XzK coQ M¨vjvwiZ| Zvi cib jvj iOi cvkvK, gv_vq KvYvKvi Uzwc, cvq NyOi| Zvi nvZ PvO| PvO gyL jvwMq m nuvK QvoQ y : PvbvPzi Mig, Rq evsjv PvbvPzi| KvRx Kvgvj mw`K `wLq nvm-ÔeUv e¨emv fvjv eySQ|Õ GKUv wmMviUAjv wmMviU wbq M¨vjvwii Avmb¸jvi duvK duvK `ª"Z cvq Pj hv"Q| AvRv` ej, ÔwKi, Zvi me wmMviU wK Rq evsjv bvwK!Õ wmMviUAjv eySZ cvi bv| evKvi gZv nvm| AvRv` ej, Ôwe`kx wmMviU AvQ?Õ ÔbvB m¨viÕ-wmMviUAjv jvKUv `ª"Z cvq Pj hvq| KvRx Kvgvj ej, Ôevsjv wmMviU Avi evsjv g`, Gmei ejvq Rq evsjv bv nBjB fvjv|Õ AvRv` ej, ÔGmei ejvq cvwK¯--vb wR>`vev` wKs` Aviv Lvivc|Õ

Kvgvj ej, ÔK¨vb `v¯--v| Zzwg bv KivwP _vBKv cBov AvBjv|Õ AvRv` ej, ÔAvi `L GmwQ bv| `LïbB Zv ejwQ| I`i mv_ _vKv hve bv|Õ i"gx Avi RvgxK `Lv hvq| Zviv PvbvPziAjvUvK ai wbq GmQ| i"gx ej, ÔAvRv`, Lve bvwK! Rq evsjv PvbvPzi|Õ AvRv` ej, ÔbvI bv ` wL| Kgb jvM!Õ Q°v| ÷wWqvg ^n IV| K gvij? jvKRb me iwWIZ Kvb cvZ| AbKB m½ Ki iwWI wbq GmQ| iwWIAjviv fjyg evovZ be Nvivq| Ryqj Avm M¨vjvwiZ| Ryqj c~e© cvwK¯--vbi miv e¨vUmg¨vb| AvRv` eqR LjQ| GLb Lj gvnvgWvb| Zvi Ljvq GKUv gviKzU fve AvQ| 45 Ifvii mxwgZ g¨vP m Soi gZv cUvq| ej wRwbmUv h cUvbvi Rb¨, GUv Zvi e¨vwUs `Lj evSv hvq| DBKUwKwcsI Ki| m Gm em KvRx Kvgvji cvk| KvRx Kvgvj cÖ`ki miv ev¯<Uej Ljvqvo| Ryqj ej, ÔKvgvj, Zvi bvwK cvwK¯--vb b¨vkbvj wUg WvKQ!Õ Ôn|Õ ÔMwj bv?Õ ÔwKqi b¨vkbvj wUg| Iq÷ cvwK¯--vb hve bv| Rq evsjv wUg nBj hve|Õ i"gx ej, ÔGmg&we-Z h Kx ne! fzÆv Zv ej w`qQ cwðg cvwK¯--vb _K KD Gj KmvBLvbv evbvbv ne|Õ Ryqj ej, ÔRbv wZwikK bvwK AvBmv MQ AjiwW cvwK¯--vb _vBKv|Õ AvRv` ej, ÔXvKvK ivRavbx evbvZ ne| me nWKvqvU©vi XvKvq AvbZ ne| Avwg©Z ewk ewk evOvwj wiµzU KiZ ne| cvUi UvKv me evsjvq AvbZ ne| GZ w`b Iiv Avgv`iK Kjvwb evwbq iLQ, Gevi Avgiv I`iK Kjvwb evbve| ZvBj bv kva nq|Õ i"gx ej, ÔIme ne bv| Zvi Pq ¯^vaxbZv wWK¬qvi Ki `Iqv fvjv| jd&Uiv h digyjv w`qQ, IUvB fvjv| gvI m Zzs Zv ejB w`qQb, e>`yKi bj me ¶gZvi Drm|Õ Avevi evDÛvwi| `k©K`i ^n-nj-v| Ljvq GLb weiwZ| jv wcwiqW PjQ| iwWIZ evievi ejv n"Q, cÖwmW>U Bqvwnqv Lvb ¸i"Z¡c~Y© NvlYv `eb| mevB Aaxi AvMÖn iwWI ai em AvQ| ejv 1Uvi w`K iwWIZ Bqvwnqv Lvbi NvlYv cÖPvwiZ nZ _vK| Bqvwnqvi

wbRi gyL bq| Ab¨ GKRb co kvbvq| ciïw`b 3 gvP© 1971 _K RvZxq cwil`i h Awaekb XvKvq emvi K_v wQj, Zv Awbw`©ó Kvji Rb¨ ¯'wMZ Kiv nqQ| NvlYv kl nIqvi m½ m½ cyiv M¨vjvwi GKhvM ¯-vMvb w`q IV, ÔBqvwnqvi NvlYv, gvwb bv gvbe bvÕ| ÔfzÆvi cU jvw_ gviv, evsjv`k ¯^vaxb KivÕ| Ôexi evOvwj A¯¿ aiv, evsjv`k ¯^vaxb KivÕ| ÔRq evsjvÕ| ZvwKq `¨vLv c~e© M¨vjvwii w`K| mg¯-- M¨vjvwi Av¸b R¡j DVQ hb| hvi KvQ hv AvQ, ZvZB Av¸b jvwMq w`qQ `k©Kiv| AvRv`, Ryqj, i"gx, Rvgx, Kvgvj, wnDevU© ivRvwiI -mevB mB wgwQji Ask nq hvq Avcbv-AvcwbB| Ljv eÜ| mevB ewiq AvmQ ÷wWqvg _K| wekvj wgwQj ïi" n q hvq ÷wWqvg GjvKvq| XvKvi Ab¨ GjvKv _KI wgwQj AvmZ _vK| cyiv XvKvB hb GKUv we¶zä Rbmgy`ª| dzumQ, MR© DVQ| i"gx ej, ÔRvgx, Pj ZvK AveYvi Awdm iL Avwm| bvnj Avevi AveYv wPs--v Kie|Õ i"gx Avi Rvgx wgwQj _K ewiq hZ Pvq| wKs` wgwQj _K ei"bv wK mvRv K_v? Pviw`KB Zv wgwQj| Pviw`K _KB Zv AvmQ gvbyli mªvZ| mnmª KÉ D"PvwiZ n"Q MMbwe`vix ¯-vMvb| mevi nvZ jvwV, iW| gyL ¯-vMvb, Ôeuvki jvwV ^Zwi Kiv, evsjv`k ¯^vaxb KivÕ| c~e©vYx nvUj AvIqvgx jxMi cvj©vg>Uvwi cvwU©i wgwUs PjQ| kL mvne ILvb AvQb| RbZv c~e©vYx nvUji w`K PjQ| AvRv` ej, ÔGBLvb _K jvf bvB| Pj, BDwbfvwm©wU hvB| ILvb Kx nq `L Avwm|Õ Ryqj, KvRx Kvgvj ivwR nq| Zviv nuvUZ nuvUZ BDwbfvwm©wUi w`K iIbv `q| ILvbI GKB Ae¯'v| cyivUv K¨v¤úvm GKUv wekvj wgwQj cwiYZ nqQ| ÔGK `vwe, GK `dv, evsjvi ¯^vaxbZvÕ| ÔfzÆvi cU jvw_ gviv, evsjv`k ¯^vaxb KivÕ| evmvq wdiZ wdiZ gjv ivZ| gv RvqbvgvR| AvRv` GmQ Ui cq wZwb DV Avmb| ejb, Ômviv w`b KB wQwj bv wQwj Kvbv Lei bvB| PvLgyLi Ae¯'v Kx KiwQm! hv, nvZgyL ayq Avq!Õ AvRv` nvZgyL ayq Avm| gv Uwej Lvevi eo `b| AvRv` wUwfUv Qo LvwbK `L Uwej Pj Avm| Qji c-U ZiKvwi Zzj w`Z w`Z gv ejb, ÔAvRKI wgwQj wMqwQwj?Õ

AvRv` nvm| ÔAvRK gv KvDK wgwQj hZ nq bvB| h hBLvb wQj, mB RvqMvUvB wgwQj nq MQ| Avwg wQjvg ÷wWqvg M¨vjvwiZ| M¨vjvwiUvB wgwQj nq Mj| Zzwg Zv ÷wWqvg _K ei ne, gvbyli mªvZ ai ei nZ ne, mevB Zv ¯-vMvb aiQ, Zvici iv¯--v, cyiv iv¯--vB gvbyl mqjve|Õ gv ejb, ÔRvq`I wMqwQj wgwQj| evev i, wgwQj Kiv wK Zv`i KvR? Zviv wK cwjwU· Ki wgwb÷vi nwe! gwRei gs¿x nj Avgv`i Kx, Avi fzÆv njB Avgv`i Kx!Õ ÔKx ejv| fzÆv Kgb gs¿x nq! kL gywRe gRwiwU cqQ bv! Avi GBevii msMÖvg Zv K wgwb÷iv ne Zvi Rb¨ bv, GBevi cvwK¯--vbi mv_ evOvwji dvBU| GUvZ gv Avgv`i AbK wKQy hvq-Avm|Õ Ô`¨vL evev| ZzB jLvcov wkLwQm| GLb Zv ZzB Avgvi Pq ewkB eySwe| wKs` ZzB Kvbv wec`-Avc`i gvS hvwe bv| Avnv i, KZ gvqi Qj gviv MQ Rq evsjv Rq evsjv Ki| Lvivc jvM bv! Avwg Zv AvgvK w`q eywS| Zvi wKQy nj, Avj-vn bv Ki"K, Avwg mBZ cvie bv| kvb, `ki hv cwiw¯'wZ| KLb Kx nq hvq| Avwg ZvK GgG cvm KwiqwQ| GLb Avwg Avgvi kl KvRUv Ki hZ PvB|Õ ÔKx KvR?Õ gyL fvZ _vKZB Mjvm Zzj cvwb gyL w`q Zvici AvRv` ej| ÔZvi Rb¨ Avwg cvÎx `LwQ| AvkivdzjI Zv weq Ki djj|Õ ÔZzwg Zv gv cvMj AvQ| AvM Avgvi e¨emvUv AviKUz mU&j Ki"K| niZvj niZvj Ki Zv e¨emvi w`K bRiB w`Z cvijvg bv|Õ Ôe¨emv ne| bex Kwig mvj-vj-vû AvjvB Iqvmvj-vg ej MQb, weq Kij fvM¨ LvjÕ-gv `xN©k¦vm djb| nqZv Zuvi wbRi Rxebi K_v gb co hvq| mevB ej, BDbym PSayixi mSfvM¨i cQb wQj mvwdqv eMgi Ae`vb| ÔRyivBbi eo ûRyiI ej w`qQb ZvK weq w`Z|Õ gv AviK PvgP ZiKvwi AvRv`i cvZ Zzj w`Z w`Z ejb| ÔûRyii KI AviKUv weqv KiZ| Zvi Kcvj LyjyK|Õ ÔZIev ZIev, GUv ZzB Kx ejwj?Õ Ôbv, Avwg wVK ZvgvK nvU© Kivi Rb¨ ewj bvB| K_vi wcV ejjvg Avi -wK GB h ZIev cojvg, ZIev, ZIev...Õ

29

i"gx mKvjejv DV GK Kvc e-vK Kwd Lvq| nvZ _vK UvUKv ^`wbK cwÎKv| BËdvKB Zvi ewk wcÖq| Ze m½ ^`wbK cvwK¯--vbUvI m co _vK| AvRK cwÎKv coZ wMq m DËwRZ nq wPrKvi KiZ _vK| ÔAv¤§v, Av¤§v...Õ Rvnvbviv Bgvg GwMq Avmb| ÔKx njv i"gx!Õ Ô`¨vLv wmKv>`vi Avey Rvdii Kx KweZv ei nqQ ccvi|Õ i"gx Mjv Pwoq Ave,,wË KiZ ïi" KiQ: AbK gvci AbK RyZvi `vg Zvgvi nvZ w`qwQ dzj ü`q myiwfZ h-dzj LuyR cvqwb Zvgvi wPËimi Quvqv cqQ ïay KwVb RyZvi Zjv| AvRK hLb Zv`i ¯§,,wZ Am¤§vbi wel wZ³ cÖvY k¦vc` bLi R¡vjv, KvR wK PvLi cÖmboeZvq jywKq iL cÖZi AÆnvwm! Avgvi KuvaB w`jvg Zzj Avgvi hZ evSv : Zzwg Avgvi evZvm _K gvQv Zvgvi ayjv Zzwg evsjv Qvov| Rvnvbviv Bgvg Qji gyLi w`K ZvwKq _vKb| i"gx Ave,,wËUv fvjvB Ki| KieB| m Zv wWeU P¨vw¤úqb| KjRi KvjPvivj DBK AbK¸jv cyi¯<vi cqQ| Ave,,wË ïbZ ïbZ, wekl Ki hLb i"gx ej DVQ Zzwg evsjv Qvov, Rvnvbviv Bgvgi mg¯--Uv kixi KuvUv w`q IV| Ave,,wË kl nj wZwb ejb, Ôi"gx, AvRK ZvovZvwo bvkZv Ki b| Zviv Zv imKvm©i Rbmfvq hvwe| myenvbI hve R` aiQ| Gi AvMi w`b ÔbvÕ KiwQ| AvRK Zv evev Avi ÔbvÕ Kiv hvq bv| AvRK kL mvne wbðq B¤úU©¨v>U wKQy ejeb|Õ

i"gx ej, ÔIK IK| AvB A¨vg Mvwqs Uz n¨vf gvB eªKdv÷| evU, AvRKi ccviUv co GKUz evSv `iKvi, kL gywRe AvRK Kx ejeb, wKQy AuvP Abygvb Kiv hvq wK bv|Õ UMi co RMboev_ KjR| m AvRv`i AviK LvjvZv fvB| Rvq`iI LvjvZv fvB m| AvRv``i gMevRvii evmvq _K m RMboev_ KjR B>UviwgwWqU K¬vm coQ| Zvi evevi e¨emv cUzqvLvjxZ| mLvb m coQ ¯<zj| mLvb m hy³ wQj QvÎ BDwbqb gwZqv MÖ"ci m½| AvRv` `v`v eqm Zvi Pq AbK eo| Zvi eÜzevÜeivI Avjv`v| KvRB UMii m½ AvRv`i mviv w`b `Lv nq Kej evmvZB| mKvj ev Mfxi ivZ| AvR 7B gvP© 1971| UMi mKvj _KB DËwRZ| AvR imKvm© gq`vb e½eÜz kL gywReyi ingvb fvlY `eb| 1jv gvP©B e½eÜz nvUj c~e©vYxZ NvlYv w`q iLQb, evsjvi gvbyli AvÍwbqs¿Y Kg©m~wPi NvlYv wZwb `eb 7B gvP©, Rbmfv Ki, imKvm© gq`vb| GiB ga¨ `ki cwiw¯'wZ m¤ú~Y© cvë MQ| cyivUv `k hb GK DËvj we¶zä mgy`ª, me ivRc_ AvR hb wgwQj, cÖwZUv gvbyl AvR wgwQjg¨vb, cÖwZUv KÉ AvR hb ¯-vMvb| wgwQj, wgwUs, cÖwZev`, e¨vwiKW, KviwdD-Rvwi, KviwdD f½, ¸wj| ivR ivRc_ ¸wj Lq gviv hv"Q gvbyl| G Ae¯'vq MZKvj cÖwmW>U Bqvwnqv Lvb fvlY w`qQb| ZvZ bZzb Kvbv K_v bvB| 2 k gvP© RvZxq cwil`i Awaekb AvnYvb KiQb| Avi ej w`qQb, ÔAvwg GLbI cvwK¯--vbi cÖwmW>U AvwQ, cvwK¯--vb mk¯¿ evwnbxi me©vwabvqK AvwQ| Avwg hZ¶Y AvwQ, cvwK¯--vbi cyivcywi ALÊZv eRvq ivLvi Póv Avwg KieB| Avwg RbïbB c~e© cvwK¯--vb KZ©,,c¶K wb`©k w`qwQ hb AvBb Agvb¨Kvix`i jyU, nZ¨v I AwMoemshvM Kivi Rb¨ cÖqvRbxq e¨e¯'v Aej¤^b Kiv nq|Õ Zuvi GB agK ïb wK e½eÜz wcwQq hveb? bvwK AvR imKvm©i fvlY wZwb evsjvi ¯^vaxbZv NvlYv Kieb? me©Î GB AvjvPbv| Zi"Y UMi h GZ wKQy evS Zv bq| m ïay evS AvR imKvm© gq`vb hZ ne|

AvRv` ewiq MQ `ycyiejvZB| Zvi m½ AvQ Zvi eÜziv| Avkivdzj nK, Ryqj, n¨vwim, Beªvwng mvei cÖgyL| K AvQ G B XvKvq, hvi hSeb AvQ, wKs` h AvRKi Rbmfvq hve bv? AvRK mevB DV MQ ivRbxwZi EaY©, `ji cwiPqi EaY©, imKvm© gq`vb mevB hv"Q `ki Uvb| Ryqj ej, ÔAvkivdzj hLb eD QvBov AvmZ cviQ, ZLb mevB AvRKv wgwUsq hvBe| AvBRKv Avi wgwUsq RvqMv cvI qv hvBe bv|Õ Beªvwng mvei ej, ÔAvgvi wKs` AvRK kL mvne Kx ejb, GBUv eo B>Uvi÷ bv| Avgvi eo B>Uvi÷ AviKUv| Avwg PvL-Kvb Lvjv ivLe Avi GKRb bZvi w`K| ej Zv K?Õ Avkivdzj ej, ÔK?Õ Beªvwng mvei ej, ÔbvwRg Kvgivb PSayix|Õ AvRv`, Ryqj, n¨vwim mevB nv nv Ki nm IV| Avkivdzj gyL KSZ,nj dzwUq Zzj ej, ÔK¨vb?Õ Beªvwng mvei ej, Avgv`i eÜz bvwRg Kvgivb PSayix, WvKmyi WvKmvBU bZv, whwb wKbv EbmËii MYAfz¨Ìvb _vBKvB MYAv>`vjb mg_©b KiZQb, wZwb Zvi wmjwU ePb Kgb fvlY `b, GUvB Avgvi wcÖwÝc¨vj A¨vUªvK&kb| n¨vwim ej, ÔAvgvi gb nq bv bvwRg fvB AvRK fvlY `eb| AvRK ïay e½eÜz GKvB ejeb| Avi Kvbv e³viB AvRK Kvbv PvÝ bvB|Õ Beªvwng mvei ej, Ô`wL wMqv|Õ Zviv nuvUQ| gvP©i AvKvk Nb bxj| iv`Uv Mvq wgwóB jvMQ| GKUz GKUz Ki eBQ ems--i weL¨vZ evZvm| Ryqj ej, ÔGB, `LQm, evZvmUv KZ gRv jvMZQ| Kcvji Nvgi ga¨ evZvm jvMj gb nBZQ, eD AuvPj w`qv evZvm KiZQ| Avkivdzj, K Zv `wL GB evZvmi bvg Kx?Õ Avkivdzj ej, ÔevZvmi Avevi bvg Kx?Õ Ryqj ej, ÔAvQ| GB evZvmUvi bvg nBj Qwgib wewe|Õ AvRv` ej, Ôhvn&|Õ Ryqj ej, ÔAvgiv KB Qwgib wewe| Avi eBqi fvlvq mgxiY| g,,`yg>` mgxiY| nvjvq g,,`yUv bv nq eySjvg, g>`Uv eySjvg bv? Qwgib wewei gb nq K¨vi±vi jyR|Õ

AvRv`iv nuvU| gMevRvi _K imKvm© gq`vb, ewk `~i bq| Avi cyivUv XvKv hb AvR QyU PjQ imKvm©i w`K| KZ `~i`~ivs-- _K AvmQ GBme gvbylK Rvbv? mevi nvZ jvwV, Kviv Kviv nvZ iW| IB h U½x _K AvmQ kªwgK`i wgwQj| Ônvq nvq `¨vLv `¨vLvÕÑn¨vwim AvOyj Zzj `Lvq, GKUv kv`vQwo wgwQj hv"Q| mevB AÜ| AÜivI hv"Q AvR wgwQj| Rvq` iIbv w`qwQj GKUz ejv Ki| gMevRvi _K igbv ch©s-- Gm m Avi GMvZ cvi bv| KvKivBj gvo ch©s-- wMRwMR KiQ gvbyl| m wfoi ga¨ Zvi QvÆ kixiUv myBqi gZv Mwjq `Iqvi Póv Ki| wKs` mgm¨v KiQ cvqi ¯úÄi m¨vÛj¸jv| jvKi cvqi cvov co m¨vÛji Mvovq, ¯^vaxbgZv GMvbv hvq bv| `yiv kvjvi m¨vÛj| m cv _K m¨vÛj `yUv Lyj nvZ bq| Zvici Zvi GMvZ myweav nq eU, wKs` cvewjKi Mvq m¨vÛji Quvqv jvMZ _vK| bv, GUv Ab¨vq ne| Giv mevB Rq evsjvi jvK| G`i Mvq m¨vÛji ¯úk© jvMj G`i AKj¨vY nZ cvi| m m¨vÛj `yUv wemR©b `q RbZvi wfo| AvKvk nVvrB nwjKÞvi DoZ `Lv hvq| RbZv ¶wYKi Rb¨ ¸ÄiY Ki IV| Zviv mevB ZvwKq AvQ AvKvki w`K| e¨vcvi Kx? nwjKÞvi Kb? evgv dje bvwK? bvwK evOvwjK fq `Lv"Q? evOvwj fq cvIqvi cvÎ bvwK? Rvnvbviv Bgvg Zvi evwoi Qv` DVQb iwWI wbq| GKUz AvMI iwWIZ Avgvi mvbvi evsjv Mvb nw"Qj| GLb Kvbv mvovkã bvB| e¨vcvi Kx? Zvi ¯^vgx kixd Bgvg, Zvi `yB Qj i"gx Avi Rvgx, evwoi KvRi jvK mevB MQ kL gywRei Rbmfvq| wZwb fewQjb iwWIZ GB fvlY mivmwi cÖPvi Kiv ne hLb, wZwb iwWIZB ïbeb| GLb `wL Kvbv AvIqvR n"Q bv| e¨vcvi Kx? Qv` DV wZwb `LZ cvb nwjKÞvii P°i| Zvi eyKUv GKUz Kuc IV| UMi j¤^vq Zgb ewk bq| Ggb Mv`vMvw` wfoi ga¨ `uvwoq m gÂUv `LZ cv"Q bv| m GLb KiUv Kx? e½eÜzK Zvi GK bRi `Lv PvB-B PvB| IB Zv GKUv MvQ `Lv hvq, ZvZ GKRb `yRb Qj-QvKiv DV coQ| mI Zv GB KvRUv cvi| MvQ IVvi e¨vcvi Zvi `¶Zv m cUzqvLvjxi w`b¸jvZ cÖgvY KiQ| m ZvovZvwo MvQi wbP Pj hvq| GKUv K...òP,ovMvQ| MvovUv ek

jKjK, Wvjcvjvnxb| PovUv mnR ne bv| mycvwiMvQ IVvi gZv Ki eq eq DVZ ne| ZvB mB| UMi MvQ DVZ jM hvq| MvQi GKUv myweavRbK RvqMvq m cuSQq| GKUv Wvji Ici cv, GKUv Wvji Ici Zvi cðvÏk VwKq mvgb AviKUv WvjK m nvZ aivi Rb¨ cq hvq| GB RvqMvq Gm Zvi wbRK LyeB mSfvM¨evb Avi eyw×gvb ej gb nq| m cyivUv gvV, MvQi cvZvi Avovj cov wKQy wKQy Ask Qvov, ek AvivgB `LZ cv"Q| IB h bSKvi gZv Ki evbvbv gÂUv| Pviw`K KjiwWi gvBµvdvb| nvq, KZ gvbyl GmQ! gvbyl Qvov Zv Avi wKQyB `Lv hvq bv| IB `¨vLv, KZ KZ gwnjvI GmQb| mevi nvZ jvwV, AbKi nvZ meyRi cU jvj m~h©i fZi mvbvwj gvbwPÎ-LwPZ ¯^vaxb evsjv`ki cZvKv| Avi IB `¨vLv, MvQUvi GKUz Icii w`K GKUv cvwLi evmvI `Lv hv"Q| ems-- Kvj cvwLiv eywS Ni euva! fvjv Ki ZvwKq UMi evSvi Póv Ki fZi wWg AvQ wK bvB| evOvwji GKUv mgm¨v AvQ| GKRbK m hv KiZ `L, m wbRI Zv-B Ki em| Zvi `Lv`wL Aviv Aviv gvbyl GB K...òP,ovMvQUvq IVvi Póv KiQ| ÔfvB, Kib Kx?Õ UMi wPrKvi Ki ej, ÔGB fvB, K...òP,ovi Wvj Lye big| GZ jvK DBVb bv| fvB½v hvBe|Õ wKs` gvBKi MMbwe`vix AvIqvR, Rbmgy`ªi Kj-vji Zjvq Zvi GKvKx KÉ Kv_vq wgwjq hvq| jvKiv MvQ cq DVZB _vK| Zvici hv nIqvi Zv-B nq| GK mgq ZvK wbq MvQi GKUv Wvj PoPo kã Ki fvOZ _vK| UMii myweav wQj, m AviKUv Wvj ai wQj| m mB Wvj `y nvZ ai ev`yoi gZv SzjZ _vK| Gevi m AviKUv Wvj cv ivLZ hve, wKs` Zvi AvM `LZ cvq Zvi nvZ aiv WvjUvq Zvi gZv Aviv Aviv gbyl¨ev`yo Szj AvQ, Avi GB wPKb WvjUvI mB fi mn¨ KiZ bv ci PoPo kã KiZ ïi" KiQ| UMi ey K mvnm mÂq Ki| WvjUv axi axi wbP bg hv"Q| gvwUi m½ Zvi `~iZ¡ AvmQ Kg| m GKUv jvd `evi K_v fve| ZvK jvd w`Z nq bv, ïay nvZi gyVv Avcbv-AvcwbB AvjMv nq Gj m wbP co hvq| fvwM¨ wbP Nvm wQj| Avi ZZ¶Y wbP `uvwoq _vKv RbZv cwigwo Ki Pvicvk SvÞv Zzj mi wMqQ| UMii cv gvwUZ co| Avi Uvj mvgjvZ bv ci m mvgbi w`K Dcyo nq co hvq| GUvI Zvi Rb¨ wecixZ wnZ nq|

mKÛLvbK ciB MvQi WvjUv Gm Zvi cvqi Ici co| cv ejB e¨_vUv mn¨ Kiv hvq| gv_v nj mBZ wK bv, Avj-vn Rvb| UMi DV em| ZvK mvnvh¨ KiZ `yRb nvZ evwoq `q| GKRbi nvZ ai DVZ wMq Zvi PvL co gvwUZ co _vKv GKUv cvwLi evmvi w`K| Avnv, evmvUv gvwUZ co MQ| fZi wWg `Lv hv"Q| gvbyli cvqi Pvc bv wWg bó nq hvq| UMi cvwLi evmvUv Kzwoq eyKi KvQ AvjZv Ki a i ivL| wfoUv GKUz Kgj m evmvUvK Avevi MvQi Icii w`Ki Wvj iL Avme| e½eÜz e³...Zv w`Z `uvwoqQb| gyn~Z© mg¯-- Rbmgy`ª DrKY© nq IV| e½eÜz RgvU Rji gNi gZv gvqv Avi eRªgvLv KÉ ej IVb : AvR `ytL fvivµvs-- gb wbq Avcbv`i mvgb nvwRi nqwQ| Avcbviv meB Rvbb, meB evSb| wbRi cvqi e¨_v fzj wMq UMi nv Ki wMjQ e½eÜzi fvlY| m mg¯-- Bw>`ªq K>`ªxf,Z Ki ïbZ PvBQ ¯^vaxbZv kãUv| 23 eQi evOvwji Ici cwiPvwjZ cvwK¯--vwb`i kvlY wbcxobi wei"× evOvwji msMÖvgi Kvwnbx eY©bv Ki kL gy w Re ejb, Avi hw` GKUv ¸wj Pj, Avi hw` Avgvi gvbylK nZ¨v Kiv nq, Zvgv`i cÖwZ Avgvi Abyiva iBj, cÖZ¨K Ni Ni `yM© Ki Zvjv| Zvgv`i hvi hv wKQy AvQ, ZvB wbq kÎ"i gvKvejv KiZ ne... i³ hLb w`qwQ, i³ Aviv `e| G `ki gvbylK gy³ Ki Qvoe Bbkvj-vn| Gevii msMÖvg, Avgv`i gyw³i msMÖvg| Gevii msMÖvg, ¯^vaxbZvi msMÖvg| ZLb UMi hb Avi wKQyZB wbRi ga¨ _vK bv| ¯^vaxbZv kãUv aYwbZcÖwZaYwbZ nq ZvK AvKvk Zzj ai, mg¯--Uv Rbmgy`ª GKevi MR©b Ki DVQ, Zvi XDqi gv_vq Po UMi hb fvmQ Avi fvmQ... ZLb Avðh© nq UMi j¶ Ki, Zvi nvZ ai ivLv cvwLi evmvq wWg `yUv dU hvq, `yUv ev"Pv ewiq Avm, Avi `yUv Lqwi iOi cvwL wegvbi gZv bg Avm AvKvk _K, cv `yUv bvwgq Zviv Quv gi Zzj wbq hvq kveK `yUvK, Avi AvKvk Do wMq P°i w`Z w`Z Zviv wPrKvi Ki WK IV ¯^vaxbZv ¯^vaxbZv ej, ZLb Aviv Aviv cvwL Do IV AvKvk, wewPÎ me cvwL, Zviv GKUv hb AviKUvK WK ejQ ¯^vaxbZv ¯^vaxbZv, UMii mg¯-- c,,w_exRyo ZLb Avi Kvbv kã bvB, Kej ¯^vaxbZv Qvov...

Rvnvbviv Bgvg wPws--Z| iwWIZ kL gywRei fvlY mivwmi cÖPvwiZ nIqvi K_v wQj, njv bv Kb? Kx ejjb kL mvne? wZwb evmvq GKv GKv cvqPvwi KiQb| Avi Zvi m½ AvQ wKwU, we`wkbx Zi"Y-AwZw_| Wviej eR IV| Rvnvbviv `iRv Lvjb| ¯^vgx kixd Bgvg, Avi Zuvi eÜy dLi"wÏb GmQb| LvwbK ci Avm M,,ncwiPviK myenvb| Avi mevi kl Avm i"gx Avi Rvgx| i"gx `iRv _KB bvUKxq Kvq`vq ejZ ïi" Ki, ÔGevii msMÖvg, Avgv`i gyw³i msMÖvg, Gevii msMÖvg, ¯^vaxbZvi msMÖvg|Õ dLi"wÏb ejb, Ôfvwe, Pv LvIqvb|Õ myenvb Pv evbvZ ivboevNi hvq| Zvici ïi" nq wnmve -wbKvk| AvRK KZ jvK nqQ? 20 jvL bvwK 30 jvL? GK mgq i"gx gv_v bvoZ _vK| m ej, ÔAvi AvRK GKUv eo myhvM kL mvne wgm Kijb| Zuvi DwPZ wQj AvRKB ¯^vaxbZv wWK¬qvi Ki `Iqv|Õ dLi"wÏb mvne ejb, ÔP¨vsov-c¨vsoviv Kx iKg nVKvix K_v ej ïbQb| AvRK GBLvb ¯^vaxbZv wWK¬qvi Kij Zv cvwK¯--vwb wgwjUvwi GLbB Suvwcq coZ| mviv `ywbqvK ejZ, `¨vLv, Iiv ivóª`ªvnx, Iiv wew"QboeZvev`x| eis Avwg gb Kwi, kL mvnei fvlYUv Gi Pq fvjv Ki Avi `Iqv hZ bv| wZwb Mwijv hy×i cÖ¯`wZ wbZ ejQb| hvi hv AvQ, ZvB wbq kÎ"i wei"× joZ ne... bv hb Kx ejjb bv| Avi kl Kijb Kx w`q... Gevii msMÖvg gyw³i msMÖvg, Gevii msMÖvg ¯^vaxbZvi msMÖvg| ¯^vaxbZvI wWK¬qvi Kiv njv, Avevi `vq`vwqZ¡ me cwðgv`i Nvo Pvcvbv njv| gv_v Mig Ki Zv wKQy ne bv| wWc-vg¨vwUK nZ ne...Õ i"gx wVK hb GB hyw³ gb wbZ cviQ bv| myenvb ZZ¶Y Pv w`q MQ| Rvgx Gj cvki Ni _K| Zvi KvQ bZzb Lei| ÔRvbv gv, AvR weKvji c-b Rbvij wU°v Lvb GmQ Mfb©i nq|Õ mevB LeiUvi Zvrch© evSvi Póv KiQ| GK mßvni ga¨ `yevi Mfb©i e`j njv| e¨vcvi Kx? AvRv` evmvq wdi Avm Mfxi ivZ| eÜzevÜei m½ AvÇv w`q Zvici| Kvco cvëvZ cvëvZ ej, ÔKB, evkvi KB| Zvgv`i Kx Lei ejv Zv| AvRK wgwUsq KZ jvK nqwQj?Õ

evkvi ZLb GKgb GKUv eB cowQj| ejj, ÔGKUv mvm© ejQ wZwik jvL| Avgvi wek¦vm nq bv|Õ UMiK mvgb cq AvRv` wRÁm Ki, ÔwKi ZzB hvm bvB wgwUsq?Õ ÔMQjvg|Õ ÔKB wQwj?Õ ÔMvQi Dci DVwQjvg| Wvj fvB½v wbP cowQ| ZLb e¨_v eywS bvB| Anb Zv nwf e¨_v KiZQ|Õ Ôcv fvw½m bvB Zv?Õ Ôbv|Õ ÔAvqvW· jvMv|Õ ÔjvMvBwQ|Õ Ô`v`vÕ-Rvq` DuwK `q| AvRv` ej, ÔwKi Rvq`, ZzB hvm bvB wgwUsq?Õ Rvq` ej, Ôigbv cvK© ch©s -- hvBZ cviwQjvg| gvBbli ¸uZvq Avi hvBZ cvwi bvB|Õ gv Avmb G Ni| Zvi PvLgyL Nyg| wZwb kvwoi AuvPj wVK KiZ KiZ ejb, ÔAvRv` GmwQm| fvZ Lvwe bv?Õ Ôbv gv| K¨vd wW ZvR LqwQ| Zzwg Avevi DVjv Kb?Õ Ôw`bKvj fvjv bv| Zviv evBi _vKj wK Avi Avgvi Nyg nq| GB, iwWIZ bv kL mvnei fvlY cÖPvi Kivi K_v wQj, Kij bv Kb?Õ AvRv` ej, ÔeySZ cvijvg bv| evkvi, Zvgv`i Lei Kx ejv Zv, iwWI eÜ Kb?Õ evkvi ej, ÔfvlY wij Kivi Rb¨ iwWIi jvKiv iwWB wQj| wKs` gvk©vj j A_wiwU AW©vi w`qQ fvlY cÖPvi Kiv hve bv| G Rb¨ iwWIi jvKiv ÷ªvBK Ki me cÖvMÖvgB eÜ Ki w`qQ|Õ gv ejb, ÔZv-B ne| ZvB Zv ewj iwWIZ Kvbv mvovkã bvB Kb? AvRv`, ZvovZvwo nvZgyL ayq ïq co| hv|Õ ciw`b mKvjejv| v` Gm coQ Rvbvjvi c`©vq, c`©vi duvK w`q Nii i gSZ| AvRv` Avi Aveyj evkvi AvRK ZvovZvwoB Nyg _K DVQ cÖavbZ MZKvjKi DËRbvekZ| KvjKi GZ GZ NUbv NU Mj `k, AvRKi cwÎKv¸jv m¸jv wbq K Kx wjLQ, mUv `Lv `iKvi|

Ze Aveyj evkvi gwb©s wbDR cwÎKvUv nvZ wbqB cÖ_g LuyRZ _vK wbRi jLv wbDRUv| eû Kó mUv LuR cvq| Zvi ^Zwi Kiv Leii wUªUg>U `L fzi" y KzuPK dj m| weoweo Ki ej, Ôw_ª wm wbDR Kivqv wbqv wm½j Kjvg Qvcvbvi Kx gvb?Õ AvRv`i nvZ BËdvK| Zvi mvgb Pvqi Kvc| Pvqi Kvc PzgyK w`q AvRv` ej, Ôkvbv, KvjK imKvm©i cvewjK wgwUs Qvov Avi wKQy `ywbqvq NU bvB| Zzwg h wbDR KiQ, GUv h wm½j Kjvg w`qQ, GUvB ewk| GB `¨vLv evOvwj RM AvQ, iwWI m>Uvi AjiwW evgv Qvov mviv| `uvovI Zv iwWIUv Qvwo| AvRK Kx Ae¯'v, `Lv `iKvi|Õ iwWIi be NvivZB XvKv m>Uvi kvbv hvq| LyjQ Zvnj| GKUz ci NvlYv, Ôe½eÜz kL gywRei fvlY cÖPvi Kiv ne AvR mKvj mvo 8Uvq|Õ AvRv` weQvbvi KvQ wMq evwjki wbP _K NwoUv ei Ki| Avi, mvo 8Uv Zv cÖvq evRB| Ôgv, gvÕ-m wPrKvi Ki IV| Ôgv, gv...Õ ivboevNi _K gvqi KÉ kvbv hvq, ÔKx, ej|Õ ÔGw`K Avmv| iwWIZ kL mvnei fvlYUv evRve GLb| ïbev bv?Õ ÔnvZ eÜ Zv| KwP, KwP, Gw`K Avq Zv gv| P"PwoUv ZzB GKUz `L| hb Zjvq bv jM hvq| bvov w`we|Õ KwP ej, ÔZzwg KB hvI?Õ ÔkL gywReii fvlY bvwK ne| AvRv` WvK...Õ ÔAvwg ïbe bv?Õ ÔZzBI ïbwe?Õ Ôïbe Zv|Õ ÔAv"Qv Zvnj P"PwoUv bvwgqB ivwL|Õ AvRv`i gv nvZ ayq AuvPj gyQZ gyQZ AvRv``i Ni Avmb| ZZ¶Y fvlY ïi" nq MQ| AvRv` fwjDg evwoq `q| Rvq`, UMi, wUmyI Gm `uvovq Nii fZi| e½eÜz ej Pjb, ÔAvi hw` GKUv ¸wj Pj, Avi hw` Avgvi gvbylK nZ¨v Kiv nq, Zvgv`i cÖwZ Avgvi Abyiva iBj, cÖZ¨K Ni Ni `yM© Mo Zvjv| Zvgv`i hv wKQy AvQ, ZvB wbq kÎ"i gvKvejv KiZ ne... Gevii msMÖvg Avgv`i gyw³i msMÖvg, Gevii msMÖvg ¯^vaxbZvi msMÖvg...Õ ¯^vaxbZv K_vUv kvbvi m½ m½ AveviI UMii gv_vi Ici w`q nvRvi nvRvi cvwL

DoZ ïi" Ki, hb wWg fO ewiq AvmQ Zviv, nvRvi nvRvi, AvKvk XK w`"Q, Avi ¯^vaxbZv GB KjZvb gyLi Ki ZzjQ RMrUvK|

30

ÔAvRv`, KB hvm?Õ gv wRÁm Kib| ÔGB Zv, B¯<vUbÕ-AvRv` kvU©Uv c¨v>Ui fZi XvKvZ XvKvZ ej| ÔB¯<vUb? B¯<vUb Kvi evmvq?Õ ÔAveyj Lvqii evmvq| wµKU LjZ|Õ gv Avk¦¯-- nb| `ki Ae¯'v LyeB Lvivc| Bqvwnqv Lvb h Kx KiQ, m-B Rvb| kL gywRe fvU wRZQ, ZvK Zzwg Mw` Qo `vI| m `k PvjvK| Zv bv| Bqvwnqv PjQ fzÆvi K_vgZv| kL mvne wK mUv gb bevi gZv gvbyl! bvwK evOvwjiv ZvK Zv gvbZ `e| AmnhvM Av>`vjbi WvK w`qQb kL mvne| mewKQy Zvi K_vgZv PjQ| hw` gywRei ej, weKvjejv Awdm eme, Zv weKvjejvB emQ| niZvj n"Q| wKs` Bqvwnqv KviwdD w`j mUv KD gvbQ bv| ivZi ejv wgwQj ei n"Q| wgwQj ¸wj PjQ| KZRb h ¸wjZ gviv Mj, BqËv bvB| gvqi eyKi ga¨ nvnvKvi Ki IV| KZ gv AvR Qj Qj ej Kuv`Q| gv euP _vKZ Qji g,,Zz¨, Gi Pq `ytLi welq Avi Kx AvQ gvqi KvQ ? Avnv, Avgvi QjUvK mwnmvjvgZ iLv gvey`| ARvbv Avk¼vq Zuvi eyKi fZiUv Kuc Kuc IV| AvRv` evmv _K ewiq co wbD B¯<vUb ivW Aveyj Lvqii evmvi DÏk| Aveyj Lvqi `vi"Y wµKUvi| AvRv` eqR K¬vei nq dv÷© wWwfkb Lj wbqwgZ| Zv`i evmvi Qv`UvI hb GKUv QvULvUv wµKU gvV| ILvb ek wµKU cÖvKwUm Kiv Pj| wµKUi cvkvcvwk Pj AvÇv| G Qvov Avi Zv`i Kx-Bev Kivi AvQ| KjR, BDwbfvwm©wU eÜ| Awdm-Av`vjZ eÜ| iv¯--vq hvbevnb bvB| ïay AvQ wgwQj Avi wgwUs| KZ mfvB bv n"Q| AvIqvgx jxMi, QvÎjxMi, b¨vci, QvÎ BDwbqbi `y MÖ"ci, KwgDwb÷`i, jLK -wkíx`i, wgwUsqi Kvbv ïgvi bvB| avivevwnK wgwUs cÖwZhvwMZv ïi" nq MQ| cÖZ¨KUvZ jvKmgvMg n"Q cÖPzi| BwZga¨ ¯^vaxb evsjv`ki cZvKvi bKkv Kiv nq MQ, e½eÜzi Dcw¯'wZZ QvÎbZviv m cZvKv DËvjb KiQ AvbyôvwbKfve, cZvKv Iovbv n"Q Pviw`K, evsjv`ki RvZxq m½xZ wnmve

iex>`ªbv_i Avgvi mvbvi evsjv Avwg Zvgvq fvjvevwm-K eQ bIqv nqQ| evg`j¸jv AvnYvb Rvbv"Q ¯^vaxbZv NvlYv Kivi Rb¨ | Zviv Rbhy×i cÖ¯`wZ bIqvi AvnYvb Rvwbq wjdjU Qov"Q | QvÎivI kL gywReK Pvc w`"Q ¯^vaxbZv NvlYv Kivi Rb¨| me wVK AvQ| wKs` AvRv`iv Kx Kie! Zviv Zv Avi Kvbv ivRbwZK `ji m`m¨ bq| Kvbv wgwUs wgwQj Zv`i Rb¨ em bvB| Zviv ZvB wµKU Lj Avi AvÇv `q| AvRv``i gMevRvii evmv _K wbD B¯<vUb, mvgvb¨B c_| nuU hvIqv Pj| iv¯--vNvU duvKv| ïay ew¯--i wcw"P`i GKUv wgwQj `Lv hv"Q| Zv`i ¯-vMvbI Lye gRvi| ÔBqvwnqvi `yB Mvj, RyZv gviv Zvj ZvjÕ| `yB nvZ Quov RyZv ci wbq Zviv Wv¤^ji gZv evRvZ evRvZ hv"Q| Aveyj Lvqi`i evmvi Qv` wMq `Lv hvq, AbKB GmQ| Beªvwng mvei Luvov"Q| LjZ wMq m PvU cqQ| Ryqj ci GmQ GKUv bxj iOi wUkvU©| PvL GKUv mvbM-vm| ZvK `Lv"Q GKevi BsiwR Qwei bvqKi gZv| ^mq` Avkivdzj nKi evmvI KvQB| mI Gm MQ| AvkivdzjI `vi"Y wµKU Lj| nvweeyj Avjg Avm LvwbK¶Y ci| Zvi evmv w`jy ivW| mevB KvQvKvwQB _vK| ïay Ryqji evmv nvULvjv| AvRv` wRÁm Ki, ÔRyqj, Kgb Ki Avmwj?Õ Ryqj ej, ÔKgb KBiv Avmjvg gvb!Õ AvRv` ej, ÔniZvj bv! MvwoNvov wKQy AvQ bvwK!Õ ÔcvjwK PBov Avmjvg| Bqvwnqv Lvbi gvBq vi jM Avgvi weqvi K_v PjZQ bv| cvjwK KBiv wbqv AvBj|Õ AvRv` ej, ÔAvi Avwg wRMvB nuU Avmwj bvwK!Õ Ryqj ej, Ôbv, µwjs KBiv Avmjvg| hy× ïi" nBj µwjs KiZ nBe Zv| ZvB nvULvjv _vBKv Pvi gvBj iv¯--v µwjs KBiv Avmjvg|Õ AvRv` ej, ÔAvi Ryqj Lvwj cuPvq|Õ KvRx Kvgvj Avm| j¤^v GKUv Qj| ev¯<Uej Ljvqvo`i j¤^v nZ nq| AvRv` fve-A_P QvUejvq Kvgvj Avi Avwg GKB mgvb wQjvg| Aveyj Lvqi ej, ÔRyqj Zv RvKmi nuvwo| DBKUwKwcs KiZ KiZ Ryqj Ggb me RvK&m ej, e¨vUmg¨vb nvmZ nvmZ AvDU nBqv hvq|Õ Kvgvj ej, ÔGKUv RvK Qvo bv Ryqj|Õ Aveyj Lvqi ej, ÔmycvwiiUv K, Ryqj mycvwiiUv K|Õ

Ryqj Mv gvPovq-ÔAvi GK RvK Kqevi Kgy| Bqvwnqv, AvBqye, fzÆv-wZbRb MQ ciKvj| IBLvb cÖZ¨Ki KIqv nBQ GKUv KBiv dj AvbZ| AvBqye Lvb wbqv MQ GKUv mycvwi| Zvi wcQb w`qv mycvwi w`Q XzKvBqv| Zvici AvmQ Bqvwnqv| m wbqv MQ K`ej| ZLb niv Kq ej GZ eo dj AvbQ| me©bvk KiQ| GBUv Zvgvi wcQb w`qv XzKvBZ nBe| ïBbv Bqvwnqv nvm| Avi e¨v°j, nvwmm Kb? Bqvwnqv Kq, Avwg Zv K`ej AvbwQ| Gici fzÆv AvmZQ| m AvbQ bviKj|Õ Ryqji KSZzK ïb mevB nvm| wb`©vl nvwm, Zv ejv hve bv| Bqvwnqv Avi fzÆvi kixii m½ evsjvi euvk¸jvi Kvbv GKUv m¤úK© ¯'vcb Kivi evmbvq cÖZ¨Ki gb `vlhy³ nq AvQ| Avkivdzj e¨vU wbq bg MQ Qv`i IciB| Lvqi ej KiQ| Lvqi AvkivdzjK mve avb Ki `q, Ôej Qv` _K co Mj wKs` AvDU| Lvwj AvDU bv, 6 ivb gvBbvm| Avi iwjsq jvMj 4|Õ wKQy¶Y wµKU Ljv Pj| Zvici Avevi mevB em iwjsqi Ici| Avevi Rg IV AvÇv| `ki Kx ne? Bqvwnqv Avmj Kx Pvq? B>Uvi Kw>Ub>Uvj AvjvPbvi bvg Kx n"Q! kL gywRe wK fzj KiQb! QvÎbZviv, Pvi Lwjdv Kb Zvnj Pvc w`q ¯^vaxbZv wWK¬qvi Kiv"Qb bv| i"gx Avm| Gwjd¨v>U ivW _K nuU Avmvq Zvi PvLgyL jvj nq MQ| Zvi Mvj `yUv gq`i gZv `Lv"Q| Avmj m njv me©Kwbô| wKs` Zvi K_vevZ©vq GKUv eyw×Rxex-eyw×Rxex fve AvQ| m ej, ÔGfve ne bv| jovB Ki ¯^vaxbZv AvbZ ne| GKw`K AvjvPbvi bvg cÖnmb PjQ, AviKw`K c-b Ki wgwjUvwi AvbQ| Avgvi wKQy fvjv jvMQ bv| NUbv Lye Lvivc w`K gvo wb"Q| gvI m Zzsqi jvBb wbZ ne| MYhy×i iYbxwZ eBq AvQ bv... Ryqj Zvi K_v gvSc_ _vwgq w`q ej, ÔAvBmv coQ Avgv`i ZvwË¡K| kvbv, GK gvBqv| AvgMv Muvqi gvBqv| Zvi mv_ weqv nBQ GK cÖdmii| gnvcwÊZ| evmi ivZ cÖdmi mve Lvwj jKPvi `q| Kq, d«qW ejQb... GBfve GK ivZ hvq, `yB ivZ hvq, d«qW Avi kl nq bv| gvBqv Kq, Avcbi hs¿cvwZ me wVK AvQ Zv... ZvBj jKPvi `b K¨vb? cÖdmi Kq, AnbI c~e©ivM P¨vÞviB kl nq bvB| Zvici AvBe dvic-... Zvici... Av¯--axi Aviv 200 c,,ôv ci bv A¨vKkb... Zv cÖdmi mvne hLb 200 c,,ôv covbv kl Kijb, gvBqv ZLb 8 gvmi cÖMb ¨v>U... cÖdmi mve Kq

Kgb nBj... Avwg Zv Zvgvi UvPB Kijvg bv, gvBqv Kq Avcb h covBQb, GZB nBqv MQ... cÖdmi Kq nBZ cvi AvgviB DwPZ wQj wcÖKkb jIqv... d¨vwgwj c-vwbs P¨vÞvi AvM bv covbvq GB fzjUv nBqv MQ... Kx eySjv, w_qvwi KcPvBev bv...Õ i"gx ej, ÔAvwgI Zv ZvB ewj| GLb AvjvPbvi mgq bv, GLb PvB WvBi± A¨vKkb...Õ Gi ga¨ Gm coQ dvi"K| m ej, ÔZvgiv jdwU÷iv hLb bvbv iKgi w_qvwi w`"Q, evsjvi gvbyl wKs` ZLb gyw³i jvBb AbK `~i GwMq MQ, Kg Zv ïbjvg bv, fvUi AvM fvZ PvB, GLb ïbwQ, GB jovB njv `yB KzKii z jovB, Avmj KvR njv kªYxkÎ" LZg Kiv, gvbyl GmeK cvËv `q bvB, Qq `dvi cQb e½eÜzi cQb GKhvM `uvwoq coQ, GLb mvgb Avi Kvbv Dcvq bvB, `k ¯^vaxb neB, Pviw`K Zv ïay ¯^vaxb evsjvi cZvKv...Õ GKRb ej, ÔAvi fvUi AvM fvZ PvB-GUv fvmvbx ejQb e½eÜzi m½ AvjvPbv KiB, hvZ evOvwj fvU fvM bv nq mRb¨ wZwb mi MQb, Avmj e½eÜz Avi fvmvbxi m¤úK© Zv ¸i"wkl¨, bv nj aiv wcZvcyÎi... ÔAv"Qv, GZ h hy× hy× KiZQ, hy× Avi¤¢ nBj K K hy× hvev?Õ GKRb cÖkoe Zvj| nvweeyj Avjg ej, ÔAvwg hve|Õ KvRx Kvgvj ej, ÔAvwgI hve|Õ Ryqj ej, ÔAvwg mevi AvM _vKe|Õ i"gx ej, ÔAvgvK Zv hZB ne| D`qi c_ ïwb Kvi evYx fq bvB Ii fq bvB...Õ ÔAvRv`, ZzB Kx Kiwe?Õ AvRv` ej, ÔAvwg gvK wMq eje, gv, Avwg hy× hve| Zzwg ÔbvÕ Kviv bv| gv hw` AbygwZ `b, Aek¨B hve| bv w`j Kx Kie, mUv ejZ cvwi bv| Zviv Zv RvwbmB, Avgvi gv euP AvQ ïay Avgvi gyLi w`K ZvwKq...Õ AvRv` G K_v ejvi m½ m½ cyivUv AvÇv bxie nq hvq, KviY mevB Rvb AvRv`i e¨vcviUv, mevB Rvb GB B¯<vUbi Kvb eojvK evwoi Qj AvRv`, ïay gvqi m¤§vb i¶vi Rb¨ gvqi m½ gMevRvii evmvq GKv co AvQ| mB bxieZv f½ Ki `~i _K wgwQji ¯-vMvbi aYwb fm Avm, Ôexi evOvwj A¯¿ aiv, evsjv`k ¯^vaxb Kiv...Õ

31

AvRv` wbRK me mgqB bbcwjwUK¨vj ej cwiPq w`Z cQ>` KiZ| Ze 25k gvP© ivZ m gMevRvi wcKwUs KiwQj, e¨vwiKW w`w"Qj iv¯--vq, G K_v KvRx Kvgvji gb AvQ| ¯úó mv¶¨ cvIqv hvq Rvq`iI| Rvq` ej, 25k gvP© ivZ gMevRvi AvRv`i m½ Avkivdzjmn gMevRvi B¯<vUb GjvKvi eÜzivI wQj| nvweeyj Avjgi gb AvQ, mI wQj gMevRvii gvoB| Zvi m½ wQj kL Kvgvj| gjv ivZ ch©s--| Avi wQj RbZv| QvÎ, hyeK, kªwgK| mevi nvZ euvki jvwV| iW| cSb 12Uvi w`K kL Kvgvj Pj hvq| AvRv`i G ivZ wcKwUs KiZ hvIqvi cQb Ab¨vb¨ KviYi m½ GKUv cÖZ¨¶ e¨w³MZ ¶vfI AvQ| AvRv` Avi Rvq` m¤úÖwZ w`bi ejv wMqwQj divkMÄ| ILvb AvRv`i evevi GK Kg©Pvixi KvQ _K AvRv` gvmvnvivi UvKv wbqwgZfve Zzj _vK| AmnhvMi fZi Zvi e¨emv-evwYR¨ Lvivc hvIqvq GKw`b niZvji weiwZZ AvRv` Rvq`K wbq wMqwQj divkMÄ, gvmvnvivi UvKv ZzjZ| Kg©PvixwU UvKv w`Z AvcwË RvwbqwQj| IRi `wLqwQj, e¨v¼ eÜ, nvZ UvKv bvB| Rvq` ÔnvivgRv`vÕ ej Pqvi Zzj Qyo giwQj Kg©PvixUvi gv_v eivei| ZvZ KvR nqwQj| Kg©Pvix evc evc ej UvKv Zzj w`qwQj AvRv`i nvZ| `yRb UvKv wbq eweU¨vw·Z wdiwQj| c_ GKUv RvqMvq e¨vwiKW| Zviv e¨vwiKWi ILvb bg iv¯--v cvi ne nuU, wVK KiwQj| wVK GB mgq KZ¸jv cvÄvwe ^mb¨ Zv`i w`K e>`yK DuwPq Zo GmwQj| ejwQj, e¨vwiKW wbKvj `v| Zviv Zv`i ivBdji euvU w`q ¸uwZq ¸uwZq eva¨ KiwQj iv¯--vi e¨vwiKW AcmviYi KvR KiZ| KvRUv KiZ AvRv`i gvUI fvjv jvMwQj bv| Avi nvivgRv`v aibi Mvwj, m½ ivBdji euvUi g,,`y cÖnvi gvUI m¤§vbRbK ej Zvi KvQ gb nw"Qj bv| m `uvZ `uvZ Nl cY KiwQj, myhvM cjB G eUv cvÄvwe`i Qu¨vPv w`Z ne| Avmj AvRv`, Avkivdzj, KvRx Kvgvj, nvweeyj Avjg, Ryqj-Giv mevB ev G`i gZv XvKvi Aviv AmsL¨ Zi"Y, cÖvq me Zi"Y-hyeK AmnhvM Av>`vjb Rwoq cowQj, Zvi cQb Kvbv ivRbwZK `ji cÖwZ AvbyMZ¨ bq, eis KvR KiwQj ¯^`ki cÖwZ fvjvevmv, ¯^Ztù,Z© `vwqZ¡eva, hSebi ¯^vfvweK AcivRq AcÖwZiva¨ cÖwZev`x PZbv I ¯^fveag©| njvj nvwdRi IB mgq iwPZ IB KweZvUvZB GB e¨vcviUv Aåvs --fve aiv coQ : GLb hSeb hvi hy× hvevi Zvi kªô mgq

GLb hSeb hvi wgwQj hvevi Zvi kªô mgq 25k gvP© 1971-GI hSebi ¯^fveag© wgwQj e¨vwiKW Ub wbq GmwQj AvRv`K, Rvq`K, UMiK, KvRx KvgvjK, nvweeyj AvjgK, ^mq` Avkivdzj nKK, j¶ j¶ XvKvevmxK| BwZga¨ e½eÜz kL gywRei m½ cvwK¯--vwb bZv`i AvjvPbv fO MQ, 23k gvP© `ke¨vcx cÖwZiva w`em cvwjZ nq MQ, e½eÜz wbR Zvi evmfeb ¯^vaxb evsjv`ki cZvKv DËvjb KiQb| 24k gvP© w`bUv wQj _g_g| gvbyl iv¯--v cvnviv w`"Q, Avi ¯'vb ¯'vb ¸wj n"Q, mviv evsjvq Rbv cÂvkK gvbyl gviv MQ mbvevwnbx I cywjki ¸wjZ| Gw`K AvIqvgx jxM 26 ZvwiL _K me©vÍK niZvj WKQ, 25k gvP© ivZ ZviB mg_©b QvÎRbZv iv¯--vq iv¯--vq e¨vwiKW w`"Q| AvRv`i gv em AvQb fvZ wbq| Gkvi bvgvR cov nq MQ| wZwb ZjvIqvZ Kib cÖwZUv Iqv³i bvgvRi kl, RvqbvgvR em, AvR ZvI mgvß| ivZ evoQ| AvRv` Kb GLbI di bv| Rvq` wdi GmQ| m DËwRZ-ÔAv¤§v, GKUv cvwbi U¨v¼ w`qv e¨vwiKW w`Q| g MevRvii gvo| nwf nBQ| Anb BUv djZvQ| `v`viv mÕwgj _vBKv MvQi ¸uwo AvbZ MQ| MvQi ¸uwo djj e¨vwiKWUv mwjW nBe|Õ gvqi Kgb hb fq fq jvM| KLb Kx nq? hw` wgwjUvwi ¸wj Ki! ivZ evoZ _vKj iv¯--vq fvwi hvbevnb PjvPji kã kvbv hvq| Rvq` evBi _K LuvR wbq Gm ej, ÔU¨vsK bvgvqv w`Q| eyjWvRvi bvgvBQ|Õ ¸wji kã| Mvjvi kã| Rvbvjvq `uvovj AvKvk `Lv hv"Q, Avjv- evgv Qvov n"Q AvKvk| mg¯-- AvKvk nVvr nVvr Avjvi eb¨vq fm hv"Q| Avi kvbv hv"Q mw¤§wjZ gvbyli ^n-nj-v| GZ Rvi Rvi AvIqvR n"Q, hb AvRB KqvgZ nq hve| gv evmvi mevBK LvUi wbP ïBq `b| wKs` wbR evievi QyU hvb MUi w`K| AvRv` Kb di bv| AvRv` Kv_vq Mj? Zvi wKQy nq wb Zv! `iRvq av°vi kã| gv `So wMq `iRv Lvjb| AvRv` bq, evkvi| gv ejb, ÔGmQ evev|Õ evkvi ej, ÔevBii Ae¯'v Lvivc|Õ ÔAvRv`K `LQ?Õ evkvi DwØMoe-ÔAvRv` Avmwb? wVK AvQ, Avwg `wL, I Kv_vq?Õ gv ejb, Ôbv evev, Zzwg hI bv| Kv_vq LyuRZ hve?Õ

GB mgq AvRv` di| ej, Ôme©bvk nq MQ| Avwg© bgQ| gvBK GbvDÝ KiQ, hLvbB e¨vwiKW `Le, mBLvbB ¸wj Pje| Avkcvki evwoNi R¡vwjq `e|Õ ÔAvi, ZvK GZ wKQy `LZ ïbZ K ejQ! ZzB gvwUZ ïq coÕ-gv ZvK ai gSZ ïBq `b| evwoi mevB gSZ ïq AvQ| evgvi AvIqvR, gwkbMvbi AvIqvR, ivBdji ¸wji AvIqvR, gvbyli AvZ©bv`, fm fm AvmQ| gb n"Q AvKvki mg¯-- gN we`y¨r Avi eRªmgZ fO coQ c,,w_exi Ici| AvRv` IV| Rvbvjvi avi hvq| evBii AvKvk Uªmvi nvDB DoQ gvS ga¨, AvKvk AvjvwKZ Ki, Avi Pviw`K Av¸bi jwjnvb wkLv| gv eKZ _vKb, ÔAvRv`, Rvbvjvi avi hvm Kb, Gw`K Avq| Gw`K Avq| jv Bjvnv Bj-v Avs--v myenvbvKv co| n Avj-vn, Rvwjgi Ryjyg _K Zzwg Avgv`i i¶v Kiv|Õ

32

1971-Gi 25k gvP© ivZ, GB XvKv kni cvwK¯--vwb Rvs--v Zvi mvgwiK evwnbxK U¨v¼, Kvgvb, gU©vimn wbi¯¿ evOvwj`i Ici jwjq w`q h MYnZ¨v Avi aYsmhÁ PvwjqwQj, Zvi Zzjbv c,,w_exi BwZnvm Avi GKUvI cvIqv hve wK bv m>`n AvQ| ïay 25k gvP© ivZi aYsmhÁ, b,,ksmZv, Pviw`K Av¸bi jwjnvb wkLv, Kvgvb `vwMq Dwoq `Iqv QvÎvevm, QvÎvevm _K ei Ki Gb KvZview>` Ki `uvo Kwiq QvÎ`i eªvk dvqvi Ki gi djv, hb Zviv wcucovi mvwi, Avi Zzwg A¨vivmj ¯úÖ Ki gvij kZ kZ wcucovK, MYKei Lyuo gvwUPvcv `Iqv mBme jvk, GLbI gviv bv hvIqv Kvbv ¸wjwe× QvÎi gvwUPvcv co Zwjq hvIqvi AvM gv ej Ku` IVv kl wPrKvi, wk¶KAvevm XzK bvg ai WK WK nZ¨v Kiv wk¶K`i, Zvi wkïms--vbi mvgb, Zvi ¯¿xi mvgb, Kvgvbi Zvc `vwMq Dwoq `Iqv cywoq f¯§xf,Z Kiv msev`cÎ Awdm Avi Lyb Ki djv mvsevw`K`i, Avi Av¸b jvwMq R¡vwjq `Iqv RbemwZ, fZi cyo hv"Q gv Avi Zvi ¯--b e,, s-- gyL w`q Nywgq cov wkï, fZi cyo hv"Q e,,×, Zvi gyL _K GLbI kl nqwb wec`Zvovwbqv AvRvbi Avj-vû AvKevi aYwb, gvsm cvov MÜ fvwi nq DVQ evZvm, Avi m-gvsm gvbyli, Avi fxZms¿¯-- cjvqbci gvbyl`i wbwe©Pvi ¸wj Ki nZ¨v, cywjk

e¨vivK Av¸b jvwMq Rxes-- `» Ki gviv evOvwj cywjk`i, BwcAvi e¨vivK nvgjv Pvwjq R¡vwjq cywoq ¸wj Ki gviv evOvwj BwcAvi m`m¨`i, m`iNvU j Uvwg©bvj NivI Ki fZi Avkªq bIqv gvbyl`i wbwe©Pvi cvwL gvivi gZv Ki nZ¨v Kiv, jvk Avi i³ fm hv"Q eywoM½v, hb nVvr gvQi goK jvMvq b`xZj Qq MQ giv gvQ, bv, Kv_vI cvwb `Lv hv"Q bv, jvk Avi jvk, Avi mme gvQ bq, gvbyl, XvKvi me¸jv cywjk ÷kb Uweji Ici Dcyo nq AvQ evOvwj wWDwU Awdmvii ¸wj LvIqv g,,Z`n, `gKj evwnbxi Awdm BDwbdig© civ `gKjKg©xiv ïq AvQ, em AvQ, ¸wjwe× nq `qvj AvUK AvQ jvk nq, XvKvi me¸jv evRvi Av¸b `Iqv-cvZvi ci cvZv ïay GB ^ckvwPKZvi, GB Av¸bi, jvki, nZ¨vi, AvZ©bv`i Avi gvbyl gvivi Avb>` Dj-vm dU cov ^mwbKi AÆnvwmi, Avi g`i Mjvm wbq gvZvj KÉ mvevm mvevm Aviv Lyb Aviv Av¸b Aviv iBc ej Rbvij`i wPrKvi dU covi eY©bv jLv hve, kZ c,,ôv, mnmª c,,ôv, wbhyZ c,,ôv, Zey eY©bv kl ne bv, Zey IB ev¯--eZvi cÖK...Z wPÎ Avi dzwUq Zvjv m¤¢e ne bv| KB-ev me `LQ GKevi, h `LQ ivRvievM nvgjv, Zvi KvQ IB Zv biK, h `LQ BwcAvi nvgjv, GK Rxeb m Avi Kvbv w`bI ¯^vfvweK nZ cvie bv, h Aa¨vcK wfwWI KiQb RMboev_ nji gvV mvwie× QvÎ`i ¸wj Ki gi djvi `,,k¨, wZwbI Zv NUbvi mvgvb¨ AskB wPÎvwqZ KiZ ciQb gvÎ, h mvqgb wWª¼ we`kx mvsevw`K`i ewn®<vi Gwoq B>Uvi Kw>Ub>Uvj nvUji ivboevNi w`q cvwjq wMq jÛbi w` WBwj UwjMÖvd-G cvwVqwQjb ÔRbvmvBW Bb evsjv`k, mvg DBUbm A¨vKvD>Um, nvD W¨v°v cBW di BDbvBUW cvwK¯--vbÕ, wZwb biKi eY©bvi mvgvb¨B w`Z ciwQjb|

33

25k gvP© ivZ mvivUv kni cvwK¯--vb Avwg© Kvb Rvnvboevg cÖwZôv KiQ, Zvi eY©bv Av¯-- Av¯-- XvKve vmx RvbZ, eySZ, Dcjwä KiZ ïi" Ki| 27k gvP© KviwdD DwVq bIqvi ci hviv iv¯--vq eivq, Zviv `LZ cvq ïay jvk Avi jvk| ivRvievMi Avkcvk hv`i evmv wQj, Zviv IB ivZ cÖZ¨¶ KiQ, mviv ivZ ¸wji ga¨ Kvbv iKg gv_v euvwPq Dcjwä KiQ cvwK¯--vwb ^mb¨`i b,,ksmZv| Kvgvb gU©vi w`q Mvjv Zv Qvov nqBwQj ivRvievM cywjk jvBb,

Pviw`K _K Av¸b jvwMq `Iqv nqwQj Zv`i K¨v¤ú| cvwbi U¨v¼ h evOvwj cywjk cwRkb wbqwQj, Zviv gviv MQ dzUs-- cvwbZ m× nq| AvjZvd gvngy`i evmv wQj ivRvievM cywjk jvBbi Lye KvQ| Zuviv `LZ cqwQjb mB `vRLi LvwbKUv| fvi nZ bv nZ cÖwZivaKvix evOvwj cywjkiv Avi wUKZ bv ci GKRb-`yRb Ki cvwjq hvw"Qj Gw`K-Iw`K| Zv`iB `yRb Avm AvjZvd gvngy`i evmvq| Zviv Zv`i cvkvK Lyj mvaviY jyw½-kvU© avi wbq ci A¯¿ iL cvwjq hvq| G iKg cjvqbci evOvwj cywjk`i Avkªq w`qwQj, cvkvK w`qwQj Avkcvki AbK evOvwj cwievi| bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pzi gb AvQ, 25k gvP© ivZ iv¯--vq MvQ KU, myqviR cvBc dj Zviv e¨vwiKW w`w"Qj| 11Uv mvo 11Uvi w`K U¨v¼, AvigvW© Kvi wbq Avwg© iv¯--vq bg Avm ¸wj KiZ KiZ| ivZi ejv RvbvwK wmbgv nji KvQ nvmvbi evmvq Avkªq bq m, mviv ivZ ivRvievM cywjki m½ cvwK¯--vwb Avwg©i hy× nq, fviejv ev"Pz ewei evmv nq cëb jvBbi wbRi evmvq wdiQ Mwjc_, `LZ cvq evOvwj cywjkiv cvwjq hv"Q| ev"Pz`i KvQI Zviv A¯¿ iL hvq| ZLbI auvqv DoQ kvws --bMi, ivRvievM, RvbvwKi mvgb iv¯--vq jvk co AvQ| 26k gvP© 1971| evBi KviwdD| AvRv` Avi evkvi evmvq em AvQ| Kx Kie eyS DVZ cviQ bv| gvqi KVvi wbla, evBi hvIqvi Póv Kiv hve bv| Rvq` DmLym KiQ, Zvi gZje GKevi Mwji gyL wMq `L NUbv Kx? gvS ga¨ U¨v-U¨v Ki ¸wji kã fm AvmQ| Qv` wMq ZvKvj Gw`K-Iw`K auvqv `LZ cvIqv hvq| Avevi Mvjv¸wji kã| Lye KvQ _K AvmQ kã| gb nq kj Gm coQ GB evmviB Ici| AvRv`i gv `So Avmb| ÔAvRv` Kv_vq? Avq| Avq| ïq co| Rvq` Kv_vq? GB ZzB Avevi DV cowQm Kb? kv ejwQ|Õ GKUz ci Avevi kã _g hvq| AvRv` iwWI Ab Ki| iwWI cvwK¯--vb _K GKUv AcwiwPZ KÉ fm AvmQ| Kvbv AevOvwj ne nqZv| bv BsiwR, bv D`©y, bv evsjv, GK ATM¢zZ fvlvq m NvlYv cvV Ki PjQ| meB mvgwiK wewa| wU°v Lvbi mvgwiK wewa egb Ki PjQ iwWIUv| Kx Kiv hve, Kx Kiv hve bv, A¨vjvb© n"Q| Avi ejv n"Q, cÖwmW>U AvMv gvnv¤§` Bqvwnqv RvwZi DÏk fvlY `eb| AvRv` iwWIi be NvivZ _vK| AvKvkevYx kvbv hvq|

G`i LeiUv ïbj nq| AvKvkevYxi BsivwR Lei ejv nq : Iq÷ cvwK¯--vb n¨vR A¨vUvK&W B÷ cvwK¯--v b| Avevi ¸wji kã| mevB Pzc Ki AvQ| wKs` GiB ga¨ nVvr Zv`i evmvi `iRvq K hb av°v `q| K? GB Nvi `yh©vMi ga¨ K? evmvi mevi wbk¦vmi kã kvbv hve, Ggb wb¯--äZv| Avevi Kov bvovi kã| AvRv` ej, ÔK?Õ wKs` Zvi Mjv _K kã wVKgZv ei""Q bv| m Kk Mjv cwi®<vi Ki bq| K? m Gevi ¯úó Mjvq ej| gv QyU Avmb| wdmwdm Ki ejb, ÔAvRv`, ZzB IB Ni hv| Avwg `LwQ|Õ gv Rvbvjvi e× KcvUi duvK w`q DuwK w`q evSvi Póv Kib K| eySZ cvib bv| Zvici RvbvjvUv Lyj eviv>`vq ZvKvb| bv KD bv| 27k gvP©| AvR mKvj KviwdD bvB| `ycyi _K Avevi ïi" ne| AvRv` Avi evkvi ei nq| ijjvBbi c_ ai QyU PjQ nvRvi nvRvi gvbyl| bvix-cyi"l, wkï, Avevje,,×ewbZv| cÖZ¨Ki nvZ mva¨gZv e¨vM, myUKm, cvUjv| Kviv Kvj ev"Pv| mevi PvLgyL fq| mevB hb GB g,,Zz¨cyix Qo cvwjq Kvbv iKg cZ PvBQ GKUzLvwb Rxebi kiY| GKUv QvÆ Qj gv_vq GKUv eo Uªv¼ wbq PjQ| AvRv` Avi evkvi KD Kvbv K_v ej bv| Zviv AviKUz GwMq hvq| AvDUvi mvKz©jvi ivW nvUj `¨ c¨vjmi mvgb `LZ cvq co AvQ GKUv jvk| AvRv` PgK IV| wKs` GUv wKQyB bq| Aviv AbK jvk Zv`i `LZ ne| Zviv ivRvievMi w`K GMvq| c_ c_ Qwoq AvQ jvk| ¸wjwe× kixi _K ei"bv i³ ïwKq co AvQ iv¯--vq| cywjk e¨vivK _K GLbI auvqv DVQ| KzKzi UvbvUvwb KiQ jvk wbq| KZ h jvk co AvQ BZ¯-- Z, BqËv bvB| AvRv` Avi evkvi GZ¶Y KD Kvbv K_v ejwb| nVvr evkvi iv¯--vi avi em co| AvRv` wRÁm Ki, ÔKx njv?Õ evkvi GKevi ÔIqvKÕ Ki IV| ÔLvivc jvMQ?Õ Ôûu|Õ

AvRv` `LZ cvq, evkvii cyivUv Kcvj NvgQ| evanq Zvi cUi fZiUv ¸wjq DVQ| ewg Kie bvwK m? wKs` mKvj Zviv bvkZv Ki ei nqwb| `yRbiB cU Lvwj| ewg ne bv| ïay wcË DMo DVe| Kó ne| AvRv` GKUv KvMR Kzwoq Gb evkvii gv_vq evZvm Ki| m½xi weewglv `L ZviI ewg cv"Q| evkvii PvLgyL GKUz cvwb wQUvZ cvij nqZv Ii fvjv jvMZ| IB h `~i iv¯--vi avi GKUv cvwbi Kj `Lv hv"Q| AvRv` ej, Ô`uvovI, Zvgvi Rb¨ GKUz cvwb wbq Avwm| PvLgyL `e |Õ cvwbi Kji KvQ m hvq eU, wKs` cvwb m be Kx Ki? AuvRjv fi cvwb wbjI evkvii KvQ ch©s -- wbq hvIqv hve bv| m cKU _K i"gvj ei Ki| wfwRq bq i"gvjUv| Zvici evkvii KvQ Gm fRv i"gvj w`q evkvii PvL-gyL-Kvb-Nvo gyQ `q| evkvii LvwbKUv Avivg jvM| m ej, ÔGLb wVK AvwQ| Pjv evmvq wdi hvB|Õ Zviv evmvq wdi Avm| gv wPj-vwPwj- ïi" Ki w`qQb, ÔGB, Zviv KB wMqwQwj? ej hvwe bv? bvkZv bv Ki KD evBi hvq!Õ `ycyii AvM nVvr Zv`i eviv>`vq eyUi kã| `iRvq bK| Rvq` GwMq wMqwQj| Rvbvjv w`q ZvwKq `L : me©bvk| `yBRb ^mb¨| wgwjUvwi m`m¨| Zv`i nvZ AvMoeqv¯¿| m cÖgv` Mvb| Rvq` `So fZi Avm| AvRv` Avi evkvi ZLb iwWIi be Nviv"Q| Kvb iwWI Kx ej, kvbv `iKvi| AvKvkevYx, wewewm, fqm Ae AvgwiKv, XvKvmeB m GKi ci GK ïbQ| Rvq` wMq nvwRi mLvb -Ô`v`v `v`v|Õ Rvq`i KÉ wdmwdmvwb| ÔKx nqQ?Õ Ô`v`vÕ, Rvq` K_v _vwgq cÖ_g GKUv k¦vm bq, Zvici ej, ÔevmvZ wgwjUvwi AvBQ|Õ ÔwgwjUvwi?Õ AvRv` Avi evkvi GKB m½ ej IV| Zv`i nZwenYj `Lvq| Zviv GLb Kx Kie? `iRv _K ZLb kvbv hvq, ÔAvRv`, AvRv` AvQ bvwK?Õ evOvwji Mjv| AvRv` GwMq hvq eviv>`vi `iRvq| ÔK?Õ m KÉ DuwPq ej| ÔAvwg mvjK| Zvgvi m>U MÖMwii d«Û|Õ

AvRv` ZvovZvwo `iRv Lvj| mvjK PSayix Zvi Nwbô eÜz| G evmvZI m GKevi GmQ| Avwg©Z AvQ| ÔAvmv, Avmv|Õ mvjK fZi XvK| mbvevwnbxi cvkvK ZvK GKUz Ab¨iKg h jvMQ bv, Zv bq| Zvi m½ Zvi GK mnKg©x ne| mvjK XzKB ej, Ô`iRv eÜ Ki `vI| I Avgvi eÜz K¨vÞb gvngy`| gvngy`, GB njv AvRv`| ZvgvK Zv Gi K_v ejBwQ| AvRv`, kvbv| K¨v>Ubg>Ui Ae¯'v Lvivc| Avgiv cvwjq GmwQ| cvwjq Pj hve| Zzwg GK KvR Kiv, Avgv`i `yRbK Zvgvi `y mU Kvco `vI| KviwdD Avi¤¢ nIqvi AvMB XvKv QvoZ ne|Õ AvRv` ej, Ôemv| w`w"Q|Õ gv GwMq Avmb| me kvbb| Zvi PvLgyL DØM| wZwb ejb, Ôeveviv, Zvgiv wKQy LqQ?Õ mvjK ej, ÔLvjv¤§v, LZ ne bv| AvM XvKvi evBi hq wbB|Õ gv ejb, Ôevev, Avwg fvZ Zzj w`qwQ| fvZ Lq Zvici hI|Õ mvjK ej, Ômgq ne bv Lvjv¤§v|Õ Rvq` ZLb cvki Nii `iRvi mvgb w`q evievi nuvUvPjv KiQ, Avi evSvi Póv KiQ, Kviv Gj| ci hLb evS, G Zv mvjK fvB, ZLb m XvK G Ni| Uweji Ici `yUv A¯¿ ivLv| mmei w`K Zvi Awfwbek| AvRv` Zv`i `yRbK c¨v>U-kvU© Avi m¨vÛj `q| Zviv Kvco cvë bq| A¯¿ `yUv Zviv bq GKUv PUi e¯--vq| Zvici mvjK ej, ÔAvRv` DwV i|Õ AvRv` ej, ÔKvb w`K hvev?Õ mvjK ej, ÔRvwb bv| Avj-vn fimv|Õ gv Avmb| Ôevev, Avi cuvPUv wgwbU emv| fvZ nq GmQ|Õ mvjK Avi gvngy` Nwo `L| Ôbv Lvjv¤§v| nvZ mgq AvQ Avi AvaNÈv| Gi ga¨ m`iNvU w`q b`x cvi nq hZ PvB|Õ ÔZvnj evev GKUz wPuov wfwRq w`B| ¸o w`q gL w`B| Lq hvI|Õ gv `So wPuov fRvZ hvb| mvjK ej, ÔLvjv¤§v| bvn&| _vKzK, `wi nq hve| Avgiv hvB|Õ wPuov fRvbvB _vK| mvjK Avi gvngy` wmwfj Wªm ewiq hvq| Ni co _vK Zv`i mvgwiK cvkvK, eë, RyZv, Uzwc| gv m¸jv GKUv e¯--vq fi ivboevNii cQb KvVi ¯--ci Avovj iL Avmb| ,

Rvq`i PvL coQ eë `yUvi w`K| GK duvK m eë `yUv mwiq be, gb gb cwiKíbv AuvU| Ze G cwiKíbv m ev¯--evwqZ KiZ cvi bv| `yw`b ciB KviwdDqi weiwZZ Av¤§vi wb`©k cyivUv e¯--v gv_vq Ki wbq m dj w`q Avm GdwWwmi cyKzi| 27k gvP© `ycyii w`K, KqK NÈvi Rb¨ KviwdD Zzj bIqvi AeKvk, Ryqj Gm nvwRi ^mq` Avkivdzj nKi evmvq| Wviej Uc| evmvi jvKRb DuwK w`q `L, K Gj| RyqjK `L `vivqvb ej, ÔK?Õ Ryqj ej, ÔAvwg Ryqj| evey AvQ?Õ ^mq` Avkivdzj Gm MU Lvj| ÔKx e¨vcvi?Õ Ôkvbv bvB, gykZvK fvBi gvBiv djQ!Õ ÔKvb gykZvK?Õ ÔZvgMv AvRv` eqR K¬vei gykZvK fvB|Õ ÔKI Kx?Õ Avkivdzji gv_v P°i w`q IV| AvRv` eqR K¬vei Ab¨Zg cÖwZôvZv µxovbyivMx gykZvK fvBK gi djQ? m fqvZ© Mjvq ej, ÔKgb?Õ ÔwWwWGmGi mvgb ni ¸wj LvIqv jvk cBov AvQ| nvZ `yBUv bvwK Dci aiv| gb nq D`©yZ wKQy GKUv eySvBZ PvBwQj, cvi bvB| AbK `LZ hvBZQ| hvev?Õ ÔPjv|Õ Zviv `yRb ewiq co XvKv wWw÷ª± ¯úvU©m A¨vmvwmqkb Kvh©vjqi DÏk| Avkivdzji mvgb jvki eY©bv `evi mgqI Ryqj eySZ cviwb Avmj ¸wj Lq g,,Zz¨ e¨vcviUv Kx! wKs` wWwWGmG Kvh©vjq wMq hLb gykZvK fvBqi wPr nIqv Db¥y³ kixiUv ¸wjwe× Avi i³v³ Ae¯'vq m `L, ZLb GKUv gvbyli G iKg Ab¨vq cÖwZKvinxb g,,Zz¨ hb m wKQyZB gb wbZ cvi bv| jvKUvi m½ wZb w`b AvMI Zv`i `Lv nqQ, K_v nqQ| GLb Kxfve ïq AvQ `yw`bi evwm jvkUv| XvKvi AbK wµKUviKB wµKU LjZ DØy× Kiv, wµKUi welq GKvMÖ I cwikªgx nZ ejvi KvRUv gykZvK fvB Ki AvmQb `xN©w`b ai| mB gykZvK fvBK Gfve gi djv ne? Ryqji PvqvjUv k³ nq IV| m Kvgo ai wbPi VuvU|

Avi fq Avkivdzji kixi IV ¸wjq| nVvr kvbv hvq, K hb fD fD Ki Ku` DVj| Ryqj Avi Avkivdzj jvKUvi w`K ZvKvq| AvRv` eqR K¬vei wcqb Lqevi| Iw`K `Lv hv"Q wµKUvi iwKeyj nvmvbI Gm MQb|

34

AvRv` axi axi RvbZ cvi, wek¦we`¨vjq GjvKvq mvwi eua nZ¨v Kiv nqQ QvÎ`i, evmvq wMq ¸wj Ki Lyb Kiv nqQ wk¶K`i, QvÎxnj wMq bviKxq wbh©vZb Kiv nqQ gq`i| Zvi nvZi gyVv k³ nq Avm| µvai Av¸b kixi nq IV Zß| Ze ivRbxwZi m½ Zvi cÖZ¨¶ hvMvhvM bv _vKvq wVK Kx Kiv DwPZ m eyS DVZ cvi bv| wKs` m-mgqB Zvi eÜziv, cieZ©xKvj hviv Zvi mnhv×v ne, Zv`i AbKB hy×i gq`vbi mÜvb Ni Qo ewiq hvq| knx`yj-vn Lvb ev`j, AvkdvKzm mvgv`, ew`Dj Avjg, gvmy` Igi-XvKv wek¦we`vjqi Pvi QvÎ ewiq co hy×i mÜvb, Zviv ïbZ cvq MvwRcyi B÷ e½j iwRg>Ui evOvwj ^mb¨iv jovB KiQ cvwK¯--vwb evwnbxi m½, mLvb _K Zviv wcQy nU gqgbwmsn hve, GUvB ¯^vfvweK, myZivs ev`j, Avkwd, Igi, ew` Pvi Zi"Y KviwdD Zzj bIqvi KqK NÈvi weiwZi ga¨B XvKv Qo gqgbwmsni c_ cv evovq| ev"Pz, Avmv` Ges j¶vwaK XvKvevmx 27k gvP© KviwdD Zzj bIqvi duvK Zv`i msM,,nxZ A¯¿k¯¿mn eywoM½v cwiq Avkªq bq wRwÄivq| mLvbB Zviv cÖ_g ïbZ cvq ¯^vaxb evsjv wec-ex eZvi K>`ªi NvlYv, Gg G nvboevb, gRi wRqv, kgmi gweb I K¨vÞb fzuBqvi KÉ ¯^vaxbZvi NvlYv, gyw³hv×v`i AbKB GLbI gb KiZ cvi, gRi wRqvi Kɯ^i Zv`i AbycvwYZ KiwQj LyeB, KviY Zviv Avwg© LyRwQj, evOvwj Avwg© Ö u we`ªvn KiQ ïb Zviv eySZ ciwQj hy× mZ¨B ïi" nq MQ| iwWIi G NvlYv wÎgvnbxZ ïbZ cvq kvnv`Z PSayix Avi dZn, hviv mLvb wMqwQj hy׶Îi LuvR, iwWIZ Kvb cZ G NvlYv ïb hb RM IV wÎgvnbx, Drme ïi" nq mLvb| wÎgvnbxZ Zviv `Lv cvq ivRvievM hy× Kiv PviRb cywjki| Zv`i mg¯-- Aw¯--Z¡ ZLb cÖwZiva Avi cÖwZkvai Rb¨ Db¥yL| ZvivI

LuyRQ hy׶Î| B÷ e½j iwRg>Ui `yB UªvK ^mb¨ Zvivev ch©s-- Gm coj m Lei wbq Avm dZn PSayix| Ze hy× 25k gvP© ivZB ïi" nq wMqwQj, ivRvievM cywjki cÖwZiva, wcjLvbvq BwcAvii bvQvo mvnwmKZvq, bqvevRvii bvw`i ¸Êvi GjGgwRi ¸wjZ cvwK¯--vwb ^mb¨`i SuvSiv nq hvIqv Avi wcQy nU hvIqvi ga¨ w`q, mviv `k evOvwj ^mb¨`i we`ªvn, AvÍZ¨vM Avi cÖwZiva| MvRxcyi 2q e½j, PÆMÖvg 8g e½j, eªvþYevwoqvq 4_© e½j we`ªvn Ki| joZ _vK exii gZv| cvebvi wWwm, gnicyi Kzwóqvi GmwWI, Gmwc-Ggwb Ki AbK RvqMvq emvgwiK cÖkvmb Avi RbMY wgjwgk wbR wbR GjvKvK `Lj Ki iL Mo Zvj cÖwZiva| iscyi w`bvRcyii gvwUI `Lj Ki ivL mvaviY gvbyl, evOvwj muvIZvj, IiuvI Avw`evmx wgjwgk| 25k gvP© ivZ ïay XvKvq bq, mviv`k cvwK¯--vwb wgwjUvwi e¨vcK MYnZ¨v Pvwjq Zvci gyL wPiKvji Rb¨ ¯ Ki w`Z PqwQj evOvwji gyw³i --ä AvKv·¶vK| ïay 25k gvP© ivZ bq, 2iv GwcÖj wRwÄivq h MYnZ¨v msNwUZ nqwQj, ZvK GLbI ev"Pz, Avmv` ev h-Kvbv cÖZ¨¶`k©xi `vRL `Lvi `ytmn ¯§,,wZ Qvov Avi wKQyB gb nq bv| cÖvYfq fxZ AvkªqmÜvbx cÖvq jvLLvbK XvKvevmx Avkªq wbqQ eywoM½vi Icvi| Zv`i Kviv Kviv KvQ `wk A¯¿| GKUv-`yUv e>`yK| cywjk wKsev BwcAvii dj hvIqv w_ª bU w_ª| fviejv nVvr cvwK¯--vwb Avwg© j Avi w÷gvihvM Pj Avm b`xi Gcvi, AZwK©Z, ev"Pziv Ui cq cQvZ cQvZ ^mq`cyi mi Avm, Avi cQb ZvwKq `LZ cvq AvKvk nwjKÞvi RU DoQ, nvRvi nvRvi gvbyl cvjv"Q w`wM¦w`K, Avi Avwg©iv Kx GKUv cvDWvi bvwK cvBc w`q dzqj wQwUq Av¸b jvwMq w`"Q, gvbyl cyo hv"Q Avi QyU hv"Q, QyUs-- gvbyl cyoQ, cyos-- gvbyl QyUQ, QyUs-- gvbyl dzUs --, R¡js--, nvRvi nvRvi QyUs -- AwMoeKÊ, Avi wPrKvi, cyivUv Rbc` cyoQ, z Avi ¸wj, wiKvqjjm ivBdj _K, Avi nwjKcUvi RU _K, QyUs-- gvbyl co hv"Q, aivkvqx n"Q, nvRvi nvRvi gvbyl co Mj, gi Mj, gi Mj Zv euP Mj, As--Z 10 nvRvi gvbyl mw`b gviv coQ wRwÄivq-GB weeiY AvRv` RvbZ cvie, Avi Zvi gb ne Uªyg¨vbi K_v, n¨vwi Gm Uªg¨vbi AvÍRxebxi y GKUv eB ZvK coZ nqQ GgG K¬vmi Rb¨, Avs RvwZK m¤úK© K¬vm, Bqvi --© Ae wWwmkbm, wnivwkgvq hLb A¨vUg evgv djv nq AvgwiKvi cÖwmW>U Uªyg¨vb ZLb evBi jv KiwQjb, evgv djvi ci ZvK Rvbvbv nq wbDwK¬qvi

U÷i PqI Gevi aYsm nqQ AbK ewk, Uªyg¨vb ejwQjb, BwZnvmi mePq eo wRwbm njv GUv| Pjv, evwo hvB| GB evgv 20 nvRvi Ub wUGbwUi mgvb kw³kvjx| I was greatly moved... I said to the sailors around me, this is the greatest thing in the history. Its time for us to get home. (AvRv`i wbRi nvZi 3.4.70 ZvwiL ¯^v¶i Kiv GB eBUv iq MQ Rvq`i msMÖn)| wRwÄivi w`K cvjvZ wMqB m½xZÁ evixY gRyg`vi Avi Bjv gRyg`vii AvOyj _K GK mgq Lyj hvq Zv`i eQi mvZK eqmx gq gaywgZvi nvZi gyVv, Zviv ZvK WvKZb wgZz ej, Zvici wgZz wgZz ej Bjv gRyg`vi KZ WvKjb, evixY gRyg`vi KZ WvKjb, Zv`i QvU Qj cv_© KZ WvKj, wgZz Avi wdi Gj bv| h hvq m Avi wdi Avm bv, wKs` gvqiv cÖZx¶vq _vK, Zv`i cÖZx¶v `k ¯^vaxb nIqvi 14 eQi ciI dzivq bv|

35

hy×i LuvR XvKvi QvÎiv ewiq co AbKB, hgb ev"Pz cvq nuU Pj hvq `vD`Kvw>` nq Kzwgj-v, mLvb _K ïbZ cvq hy× n"Q wgiimivBq, Zvici cvq nuU Pj hvq PÆMÖvg, mLvb _K wdi Avm XvKvq, Zvici cq hvq 2 b¤^i m±i _K cvVvbv evZ©v, Lvj` gvkviid Mwijv Acvikbi Rb¨ XvKvi QvÎ`i Pvb, Mvcb XvKv Z¨vM Ki mxgvs--i Icvi gjvNi hZ _vK QvÎiv| Rybi cÖ_g mßvn gRi Lvj` gwZbMi _K gvBj `kK `~i gjvNi GKUz Nb R½ji ga¨ ¯'vcb Kib GB bZzb K¨v¤ú| ZviI AvM Aek¨ K¨v¤ú nqwQj e·bMi| mLvb _K gwZbMi| mLvb hvM `q gvwbK, Igi, gvneye, Avmv`| ev¯<Uej Ljvqvo KvRx Kvgvj gZje gvdv¾j nvmb PSayix gvqvi evwo nq cuSQ hvq gwZbMi gyw³hv×v K¨v¤ú, Qq-mvZ Rbi GKUv `ji m`m¨ wnme| knx`yj-vn Lvb ev`j, AvkdvKzm mvgv`, gvmy` Igi Gi AvMB cuSQ MQ| cuSQ hvq kvnv`Z PSayix, hy×w`b hvK WvKv ne kvPS ej| kvPS gRi Lvj` gvkviidi wcÖq Zi"Y cwiYZ neb, Avi knx`yjvn Lvb ev`j KvR Ki hve m±i Uz-i nWKvqvU©vi gwZbMii ¸i"Z¡cY© GK ÷vd ~ wnme, hZ¶Y bv ZvK hy×i kli w`K Gm evg m>`n mwiq bIqv ne KjKvZvq|

cÖwZUv Zi"Yi wbRi Ni`vi gv-evev Qo hy× hvIqvi AvQ GKKUv ¯§iYxq Mí| ew`Dj Avjg XvKvq GK mgq weL¨vZ ev KzL¨vZ wQj GbGmGd-Gi bZv wnmve| wKkviMÄi Qj ew` QvÎ wnmve wQj `vi"Y gavex| j¤^v, GKUz gqjvU Mvqi iO| Õ71 mvj wQj XvKv wek¦we`¨vjqi A_©bxwZ wefvMi dvBbvj Bqvii QvÎ| dSR`vinvU K¨vWU KjR _K m 1964 mvj GBPGmwm cix¶vq gvbweK wefvM gav ZvwjKvq PZz_© ¯'vb AwaKvi KiwQj| GB D¾¡j cUf,wg wbqI ew` h ZrKvjxb cvwK¯--vb miKvi mg_©K I c~e© cvwK¯--vbi Mfb©i gvbvqg Lvbi c,,ôcvlKZvq Mo IVv GbGmGd hvM w`qwQj, Zvi KviY Lye GKUv ivRbwZK bq| G`i hvM `Iqvi K_v wQj QvÎ BDwbqbB, wKs` Kx GKUv K_v KvUvKvwU _K dSR`vinvU K¨vWU KjRi KqK eÜz GbGmGd XzK co| miKvii c,,ôcvlKZv _vKvq K¨v¤úvm Zviv Pjvdiv KiZ `vcUi m½| GB mgq wRboevn nji GbGmGd bZv ew`-mvjKi bvg D"PvwiZ nZv GKB wbtk¦vm, ga¨Lvb GKUv En¨ nvBdbmgZ Ges fqi m½B| ^mq` Avkivdzj nKi gb co, wµKUvi wnme AvkivdzjK ew` GKUz cÖkqi PvL `LZ, K¨v¤úvm `Lv nj wRÁm KiZ, ÔKx Avkivdzj, ª Kgb AvQÕ, GZB Avkivdzj k-vNv Abyfe KiZ, Ô`LQm, KZ eo ¸Êv Avgvi LuvRLei wbZvQ|Õ Ab¨w`K knx`yj-vn Lvb ev`j wQj GmGmwm Avi GBPGmwm `y cix¶vZB cÖ_g ¯'vb AwaKviKvix GK Awek¦vm¨ Zi"Y| m hy³ wQj evgcs'x wPs--v Avi Av`k©i m½| ew`i m½ Zvi MvjhvM wQj cÖKvk¨| A_©bxwZ wefvMi wbe©vPbi mgq QvÎ BDwbqbi m½ GbGmGdi MÊMvj evaj ev`j Avi ew`i `~iZ¡I cÖvq kÎ"Zvq cwiYZ nq| Gi ci QvÎ BDwbqbi QjivI kixiPP©v BZ¨vw`i w`K gb `q| GKw`b wRgb¨vwmqvg ev`jiv e¨vqvg KiQ, Zviv co hvq ew` I Zvi `ji mvgb, ew`iv avIqv `q ev`j`i| Õ69-Gi MYAv>`vjbi mgq _K ew`Dj Avjgiv GbGmGd wbw®OEq nZ _vK| WvKmyi wRGm bvwRg Kvgivb PSayix GbGmGdi c¶ _K wbe©vwPZ nIqv mË¡I MYAv>`vjb mg_©b Kib Ges Gici _K QvÎmgvRi ¯^vwaKvi Z_v ¯^vaxbZv Av>`vjb bZ...¯'vbxq f,wgKv cvjb KiZ _vKb| ew`Dj AvjgivI gbcÖvY evsjv`ki ¯^vaxbZvi mg_©K nq IV|

25k gvP©i MYnZ¨vhÁ ïi"i ci 27k gvP© KviwdD Zzj bIqv nj ew` Zvi eÜz ZSwn` mvgv`K wbq nvwRi nq avbgwÛ 5 b¤^i knx`yj-vn Lvb ev`ji Wivq| ZSwn` mvgv`i evmv wQj 4 b¤^i| ew`K `L knx`yj-vn Lvb ev`ji gb bxie cÖkoe RvM : GB GbGmGdi ¸ÊvUvK Kb wbq GmQ ZSwn`? ew`Dj ej ev`jK, Ôwjmb| BD KwgDwb÷| nq¨vi Avi w` Avg©m| jU&m Mv A¨vÛ dvBU| wbðq hy× n"Q, wbðq Avg©m cvIqv hve| Pjv| hy× Kie|Õ wKs` knx`yjvn Lvb ev`ji PvLgyL _K ew`Dj Avjgi e¨vcvi m>`n `~ixf,Z nq bv| ew`K Gwoq hvq ev`j| m hvq gvmy` Igii evmvq, m½ AvkdvKzm mvgv`, Kx Kiv hvq GB wbq AvjvPbv Ki Zviv| mLvb Avevi Gm nvwRi nq ew`| AevK nIqv ev`ji gyLi w`K ZvwKq ew` m>`niLv co dj As-- h©vgxi gZv| Zvici m Zvi cKU nvZ `q| ei Ki GKUv e-W| GKUvb ew` wbRi nvZ KU dj LvwbKUv| wdbwK w`q i³ eivq Zvi nvZ _K| Zvici m ev`ji nvZ Ub wbq mvgvb¨ KvU| ev`ji KvUv RvqMv _K i³ ewiq Gj ew` wbRi i³ wgwkq `q ev`ji i³i m½| ej, Ôd«g UzW DB Avi e-vW eªv`vim|Õ knx`yj-vn Lvb ev`j, gyw³hy×i 14 eQi ciI, AvRv`i gvK `vdb Ki wdi Avmevi cii w`b¸jvq, mBme K_v gb Ki ¯§,,wZKvZi nq cob| Zuvi gb co, Gi ci Zvi GZw`bKvi cÖwZc¶ ew`Dj Avjgi m½ GKB gvUimvBKj Po Zviv IB 27k gvP©B cyivUv kni cÖ_g P°i gvi| cÖZ¨¶ Ki kniRyo Qwoq wQwUq _vKv Av¸b, auvqv, i³, jvki ¯--,c-cvwK¯--vwb`i fqven b,,ksmZvi mv¶¨¸jv| Zviv hy×i mÜvb hvq gRi Lvj` gvkviidi k¦ïievwoZ, ev`j`i AvÍxq nb GB gRi| `~i _KB `LZ cvq BwZga¨ G evwoZ nvgjv PvwjqQ cvwK¯--vwb ^mb¨iv| mLvb Dcvqvs--i KiZ bv ci ew` cÖ¯--ve `q wKkviMÄi w`K hvÎvi| GKUv Abygvb njv, 2q B÷ e½j iwRg>Ui we`ªvnx evOvwj ^mb¨`i cvIqv hZ cvi wKkviMÄ| ev`ji GKUv Avkv wQj, KwgDwb÷`i KZ¸jv gy³vÂj _vK, wmjU G iKg GKUv gy³vÂj AvQ mybxj`vi| ILvb cuSQv Mj GKUv Dcvq neB| eÜz ZSwn` mvgv`i KvQ _K UvKv avi bq Zviv, 300 ev 400 UvKv, Zvici wKkviMÄi DÏk XvKv Qvo Zviv PviRb-ew`, ev`j, AvkdvKzm mvgv` Avkwd Avi gvmy` Igi|

hy× KvRx Kvgvji hvIqvi K_v dZn PSayixi m½| wbw`©ó w`b wbw`©ó mgq GKUz `wi Ki dZn PSayixi evmvq cuSQvq KvRx Kvgvj| dZn bq, `Lv cvq Zvi fvB kvnv`Z PSayixi| kvnv`Z ej, ÔZzwg `wi Ki djQ| Iiv Zv Zvgvi Rb¨ IqU KiZ KiZ kl Pj Mj| GLbI m`iNvU hvI| `Lv cZI cviv| gZjei j LuvRv|Õ KvRx Kvgvj ewiq hvq Soi eM| m`iNvU wMq wVKB aiv cvq m dZn`i| dZn ZvK ej, ÔAvmQ, fvjv KiQ| wKs` cÖZ¨Ki 170 UvKv jvMe c_i LiP Avi nvZLiP wnmve| Zvgvi UvKv AvbQ!Õ KvRx Kvgvji gyL ïwKq hvq| m Zv UvKv Avbwb| hy× hZ h UvKv jvM, Zv m Rvbe Kx Ki! ÔAvwg AvBZvwQÕ ej m j _K bg hvq| dZn wPs--vq co hvq| KvRx wK Avevi UvKv RvMvo KiZ evmvq wdi Mj bvwK? j hw` Qo `q? Zvnj Zv Zv`i KvRxK QoB Pj hZ ne| KvRx Kvgvj wKs` j wdi Avm wgwbU `kKi ga¨B| Zvi nvZ ZLb UvKv| m UvKvUv dZni nvZ Zzj `q| dZ wew¯§Z| ÔUvKv cj KB?Õ KvRx Kvgvj Zvi euv nvZi Kwâ `Lvq| mLvb Nwoi eë civi kv`v `vMUv iq MQ, wKs` NwoUv bvB| ÔeySjv bv, dzUcvZ bvBgv NwoUv eBPv w`qv AvBjvg|Õ Zvi gyL weRqxi nvwm| i"gx Zvi gv Rvnvbviv BgvgK ej, Ôgv, Avwg hy× hve|Õ Rvnvbviv Bgvg gykwKj cob| Zvi Qji Kx-ev Ggb eqm| Kej AvBGmwm cvm Ki BwÄwbqvwis BDwbfvwm©wUZ fwZ© nqQ| Avevi AvgwiKvi Bwjbq Bbw÷wUwUDU Ad UKbvjwRZI m fwZ© nq MQ| 5 gvm ci ILvb Zvi K¬vm ïi" ne| Kw`b ciB Zvi AvgwiKvi DÏk d¬vB Kivi K_v, m wKbv ejQ hy× hve| Rvnvbviv Bgvgi gvZ...ü`q ej, bv, i"gx hy× hve bv| m AvgwiKv hve coZ, wbivc` _vKZ, `k wdi Gm ¯^vaxb `ki mev Kie| Ab¨w`K Zuvi mPZb `kcÖwgK ¯^v_©Z¨vMx ü`q ejQ, G ïayB ¯^v_©cii gZv K_v| `ki Rb¨ `ki Qj Zv hy× hveB| Zzwg Kb ZvK AvUK ivLZ PvI| gv ej? Avi Qjiv gvqi Qj bq! ZLb, Rvnvbviv Bgvgi gb nq, Ab¨ Qj`i gZv hw` i"gx weQvbvq Kvjevwjk ïBq iL Pzwcmvi Pj hZ, ZuvK Avi GB hs¿Yv mn¨ KiZ nZv bv| wKs` QvUejv _KB wZwb QjK wkwLqQb, gvK jywKq Kvbv wKQy KiZ hI bv| hv KiZ PvI, gvK Rvwbq Kviv| GLb? i"gx

weZK© P¨vw¤úqb, m hy× hvIqvi mc¶ hyw³ `q, m hyw³i Zvo ni hvb gv, kl ejb, Ôhv, ZvK `ki Rb¨ Kzievwb Ki w`jvg| hv ZzB hy× hv|Õ gyw³hv×viv Rvb, ci eûw`b i"gxi gv Rvnvbviv Bgvg Zvi GB Dw³i Rb¨ Avdmvm KiQb, Aeva gvZ...ü`q evievi `» nqQ AbykvPbvq, Kb wZwb Kzievwb K_vUv ejZ Mjb, Avj-vn eywS Zvi Kzievwb K_vUvB Keyj Ki wbqwQjb| Avi nvweeyj Avjgi gb co hvq h cvkevwjk weQvbvq ïBq iL GK fvi wZwbI cvwjqwQjb gyw³hy×i ARvbv cÖvs--i Avi AwbwðZ Rxebi DÏk| GwcÖji 7 ev 8 ZvwiL| Avng` wRqv, Avjg`iB GK eÜz, Avjg`i B¯<vUbi evmvq Avm| ej, Ô`v¯--, GKUz ivRkvnx nvDm AvmZ cviwe?Õ ÔK¨vb i?Õ ÔAvQ, NUbv AvQ|Õ wRqv Kvbi KvQ gyL Gb wdmwdm Ki ej, ÔgRi Lvj` gvkviid WvKQ|Õ ÔKB?Õ Ôd«>U| Dwb Zv Ibvi dvi e½j wbqv 27k gvP©B wifvë KiQ| gyw³evwnbxZ Dwb XvKvi QvÎ Pvb| ZzB hvwe wK hvwe bv, GUv AvjvPbv Kie| Aviv `yB-GKRb Avme| ZzB Avq| ZzB Zv ¯<vDU|Õ nvweeyj Avjg ej, ÔgRi Lvj` gvkviidi bvg Zv ïwb bvB| gRi wRqvDi ingvbi NvlYvUv ïbwQ iwWIZ| Ibvi NvlYv ïbB eySwQ evOvwj ^mb¨iv hy× KiZQ| Avgv`iKI hZ ne|Õ ÔAvq weKvj ivRkvnx nvDm| wPbwQm Zv, igbv _vbvi KvQ|Õ ÔwPwb| wjP¨vsqi evmv Zv?Õ weKvjejv ivRkvnx nvDm wgwUs| nvweeyj Avjgi Aw¯'i jvM| m Kíbvq wbRK `LZ cvq hy×i gq`vb| wKs` K GB gRi Lvj` gvkviid? ZvK m Pb bv| Zvi bvg kvbwb| wKs` gRi wRqvDi ingvbi NvlYvUv Zvi Kvb evRQ| weKvjejv nvwee nvwRi nq ivRkvnx nvDm| Zviv Qv` IV| KvBqyg, wRqv, wjP¨vs Avi nvwee| wjP¨vs-I Zv`i Kgb eÜz| Zvi fvjv bvg BiwZRv iRv PSayix| m GKUz kvixwiKfve AvbwdU| mevB XvKv wek¦we`¨vjqi QvÎ| eqm Kzwoi KvVvq| KD nqZv 21, KD 22| ^PÎ gvm kl nq AvmQ| AvRKi

weKvjUv ek ¸gvU| mevB NvgQ| Ze nVvr KiB nvIqv eBZ ïi" Ki| ems--i weL¨vZ evZvm| Kcvji Nvg eywjq `q kxZj cik| Zv`i Avivg jvM| wRqv gyL Lvj-ÔAvwg gyw³hy×i m±i Uz _K AvmZwQ| ILvb Avwg Uªwbs wbw"Q| AvgvK cvVvBQb K¨vÞb nvq`vi| Avgvi mv_ AvmQ Avkwd| AvkdvKzm mvgv`| Lvj` dv_© e½j iwRg>U wbq i¸jvi Avwg© MVb KiQb| Zvi mv_ hvM w`Qb eW©vii B÷ cvwK¯--vb ivBdj&m| XvKv _vKe Lvj` gvkviidi AvIZvq| GLb XvKvi Qj `iKvi| gRi Lvj` gvkviid K¨vÞb nvq`viK ejQb, XvKvq QvÎ cvVvI| XvKv _K Aviv Aviv QvÎK wbqv Avmv| Avmj Ibviv PvBQb XvKvq Mwijv Acvikb ïi" KiZ| hZ ZvovZvwo cviv hvq| G Rb¨ XvKvi QvÎ `iKvi| K¨vÞb nvq`viK GKevi `LjB Zv`i cQ>` ne| hy×i ïi"ZB wmjU K¨vÞb nvq`vii nvZ ¸wj jvM| Zvi evg nvZ c-v÷vi AvQ| mB Rb¨ Dwb d«>U hZ cviZQb bv| nWKvqvU©vi _K hy×i cwiKíbv KiZQb| GLb ej Zviv, hvwe wK bv|Õ Aek¨B hZ ne| Avjg fve| bv hvIqvi cÖkoeB Avm bv| GLb hSeb hvi hy× hvIqvi Zvi kªô mgq| wjP¨vs ej, ÔAvgvi Kx ne? AvwgI Zv hZ PvB|Õ nVvr bxieZv bg Avm IB AvÇvq| wjP¨vs hZ Pvq| wKs` I Zv LvwbKUv kvixwiK cÖwZeÜx| IK bIqv Zv wVK ne bv| wRqvB bxieZv f½ Ki| ej, ÔwjP¨vs ZzB XvKvZB _vK| GLb hy× gvb Zv ïay e>`yK w`q ¸wj Qvov bq| Aviv bvbvfve hy× Kiv hvq| XvKvq hLb wd«Wg dvBUviiv XzKe, ZzB Zv`iK Avkªq w`we| Lei w`we| GB h Zvi evmvq AvRK wgwUs n"Q, GUvI Zv gyw³hy×B Ask bIqv|Õ ciw`b nvweeyj Avjgi evmvq gyw³hv×v Avng` wRqv Avm| Kxfve Zviv cvwo `e mxgvs--, G welq kjv KiZ| m½ Avm hgR fvB gywbi I wgRvb| wVK nq, Avjg Lei `e KvBqygK, KvBqyg k¨vgjK, wRqv wbRB Lei `e gybxi PSayixi Qj fvlYK, Avi Zviv hvÎv ïi" Kie ciw`b mKvj 7Uv _K mvo 7Uvi ga¨ ni`I M-vm d¨v±wii KvQi cUªjcv¤ú _K| AvMvgxKvj hvÎv| nvwee Avjg ivwÎejv `y PvLi cvZvB GK KiZ cvi bv| Zvi evmv _K m we`vq be Kx Ki? AveYv-Av¤§vK ej we`vq bIqvi cÖkB oe Avm bv| m njv evwoi GKgvÎ Qj| Avi Zvi evb AvQ PviUv| eoevbi

weq nq MQ, wZwb _vKb wZb ms--vbmn Lyjbvq, ¯^vgx cvwK¯--vb bwfi Awdmvi| G evmvq _vK wZb evb| Zv`i PvL duvwK w`q evmv _K ei nIqvI gykwKj| Zvi Ici nvweeyj Avjg _vK evmvi `vZjvq| KvVi Lvov wmuwo `vZjv _K mvRv bg MQ wbPZjvi h RvqMvUvq, mLvb mviv¶YB KD bv KD em _vK, Avmv-hvIqv Ki, KvR Ki| nvwee GKUv QvÆ wcAvBG gvK©v e¨vM ¸wQq wbqQ| GUv m e¨envi KiwQj ¯<vDUi cÖwZwbwa wnmve MZ wWm¤^i Zvi A÷ªwjqv mdii mgq| fvii AvRvb n"Q| nvweeyj Avjg weQvbv Qvo| gkvwi UvbvbvB _vKzK| m cvkevwjkUvK ïBq `q weQvbvq| XK `q GKUv Pv`i w`q| Zvici GKUv wPwV jL evmvi mevi DÏk| ÔAvwg gyw³hy× hvM w`Z hvw"Q| Avgvi Rb¨ wPs-- v Kviv bv| `vqv Kviv|Õ wPwVUv covi Uwej iL GKUv eB w`q Pvcv `q m| Zvici Kuva e¨vMUv dj Av¯-- Ki `iRvUv eÜ Ki evBi eviv>`vq Avm| GKUv wUbi Pvjv cvi nZ ne| Zvici KvVi d«g| mLvb _K GKUv jvd w`q wbPZjvq bvgv hve| ZvnjB Kej wmuwoUv Gwoq hvIqv m¤¢e| GKUv GKUv Ki cv weovji gZv mZK©Zvq dj m Kvwb©k Pj Avm| Zvici `vZjvi gSmgvb D"PZv _K GKUv jvd w`q Gm co w`jy ivWi mi"MwjZ| gvwUZ co hvq m, IV, Zvici nvZ So iIbv nq ARvbvi DÏk| mxgvs-- cwiq Zviv Gm cuSQvq gwZbMi| m±i Uzi nWKvqvU©vi| mLvb _K Zv`i cvVvbv nq KuvVvwjqv gyw³hv×v cÖwk¶Y wkwei| Zviv hvM `q 2 b¤^i c-vUzb| Zvi gvb GiB ga¨ 1 b¤^i c-vUzb Mo DVQ, hviv AvM GmQ Zviv ZvZ hvM w`qQ| 1 b¤^i c-vUzbi KgvÛvi njb AvwRR| QvÎjxMi XvKv KjRi wfwc| 2 b¤^i c-vUzbi KgvÛvi nq wRqv| wRqvmn nvwee Avjgiv mKÛ c-vUzbi meyR iOi ZuveyZ XvK| `LZ cvq Aviv 7/8 Rb mLvb AvQ| A_©vr me wgj `uvovj 12/13 Rb| Zuveyi GK cvki XvKbv Lyj ivLv nqQ| Zey Zuveyi fZiUv Mig| GKw`b ci, 2 b¤^i c-vUzbi QvÎhv×v`i m½ `Lv KiZ Avmb ZLbKvi wKse`ws-- m±i Uz-i cÖavb gRi Lvj` gvkviid| m½ Avmb K¨vÞb nvq`vi, knx`yjvn Lvb ev`j cÖgL| Lvj` gvkviid j¤^v, dimv, Zvi cib bxj y iOi UªvDRvi, Mvq nj` iOi dzjnvZv kvU©, Kvgi wc¯--j| QvÎhv×v`i mvgb wZwb `b GK m¤§vnbx fvlY| wZwb ejb, ÔcvwK¯--vwb nvbv`vi kvmK`i wei"× Avgiv jovB Kie wZbfve, ivRbwZK, A_©bwZK Avi mvgwiK ¶Î|

G jovBq QvÎ`i f,wgKv ne LyeB ¸i"Z¡cY©| Zvgv`i w`qB Pje Avgv`i Mwijv Iqvidqvi Ae m±i Uz| Zvgiv hviv GmQ, Zviv gb iLv, GKevi ïi" Kij wdi hvIqvi Kvbv c_ bB, GLbI Pj hZ cviv, ci Avi cvie bv, nq wRZZ ne, bqZv giZ ne| Ze gb iLv, ¯^vaxb `ki miKvi RxweZ Mwijv`i Pvq bv, bv Mfb©gbU Iqv>Um A¨vb A¨vjvBf Mwijv, wbZ cvi bv, `k ¯^vaxb nj Zvgv`i Kx ne Avwg ejZ cvie bv, Ze hw` Zvgiv AvÍZ¨vM Kiv, hw` knx` nI, Zvnj mUv ne Zvgv`i Rxebi kªô e¨envi, GB g,,Zz¨ ne exii g,,Zz¨, `ki Rb¨ g,,Zz¨, gvZ...f,wgi Rb¨ g,,Zz¨, gvqi Rb¨ g,,Zz¨|Õ kvnv`Z PSayix Iid kvPSK h gRi Lvj` Zuvi KvQ hvIqvi myhvM w`qwQjb, Zvi GKUv KviY wQj| mUv njv kvPSqi m½ XvKvi eyw×Rxex gnji ¯^vfvweK hvMvhvM| kvPS, `Lv hv"Q, XvKv Mj m½ Ki Avbb AvjZvd gvngy`i myi Kiv bZzb Mvb, Aviv cigvðh©, wZwb GKevi m½ Ki Avbjb `ywU KweZv| mB Kwei bvg ejv eviY, wKs` Lvj` gvkviidK ejZ Zv gvbv bvB| kvgmyi ivngvb| kvgmyi ivngvb iq MQb Aei"× evsjv`k, wKs` Mvcb wjL kvPSqi nvZ cvwVqQb GKRvov Avðh© KweZv| Mvcb mB KweZv eq mxgvs-- cvwo w`q gjvNii K¨v¤ú Lvj`i nvZ cuSQ w`jb kvPS| myjZvbv Kvgvj co kvbvj KweZv `yUv, Lvj`mn gyw³hv×v`i| ¯^vaxbZv Zzwg iweVvKzii ARi KweZv Awebvkx Mvb ¯^vaxbZv Zzwg KvRx bRi"j, SuvKov Pzji evewo `vjvbv gnvb cyi"l m,,wómyLi Dj-vm KuvcvÑ Avi ZvgvK cvIqvi Rb¨ n ¯^vaxbZv ZvgvK cvIqvi Rb¨ Avi KZKvj fvmZ ne i³M½vq? Avi KZKvj `LZ ne LvÊe`vnb?

Zzwg Avme ej, n ¯^vaxbZv mwKbv wewei Kcvj fvOj wmuw_i wmu`i gyQ Mj nwi`vmxi| y KweZv `yUv ïb cyiv K¨v¤ú DØy× nq DVwQj| Gi ci kvPS Avi Avjg Aemi cj hZb Kwe kvgmyi ivngvbi evwo| KweI LuvRLei bIqvi Póv KiZb Mwijv`i| GB Mwijv`i `LB kvgmyi ivngvb jLb Zuvi AviKUv AmvaviY KweZv-Mwijv| IB KweZvUv gyw³hv×v`i K¨v¤ú wbq wMqwQjb kvPS, hLb co kvbvbv njv, AveM PvL wfR GmwQj AbKiB| `LZ Kgb Zzwg? Kx iKg cvkvK AvkvK ci Kiv Pjvdiv? gv_vq AvQ wK RUvRvj? cQb `LZ cviv R¨vwZðµ ms--i gZb? UzwcZ cvjK ¸uR A_ev ReiRs Xvjv cvRvgv KvwgR Mvq gMWvj GKv wkm `vI cvwLi gZb wKsev PvLvbvq emv Qvqv"Qboe| `LZ Kgb Zzwg?-AbKB cÖkoe Ki, LuvR KzjywR Zvgvi AuvwZcuvwZ| Zvgvi mÜvb Nvi Svby ¸ßPi, ^mb¨, cvovq cvovq| Zboe Zboe Ki LuvR cÖwZNi| cvij bxwjgv wPi ei KiZ ZvgvK Iiv, w`Z Wze Mnb cvZvj| Zzwg Avi fwel¨r hv"Q nvZ ai ci¯úi| me©Î Zvgvi c`aYwb ïwb, `ytL-Zvovwbqv; Zzwg Zv Avgvi fvB, n bZzb, ms--vb Avgvi| kvnv`Z PSayix AvR hy×i 14 eQi ciI ¯§iY KiZ cvib, fvB Avi ms--vb ej m¤^vab Kivi GB kl cO&w³Uv Zv`i kixi Kx iKg we`y¨r Lwjq w`qwQj|

Uªwbs kl nvweeyj Avjgi cÖ_g XvKv AvMgb Avi XvKvq cÖ_g Acvikb wQj gRi b~i"j Bmjvg wkïi ¯¿x Avi `y Kb¨vK XvKv _K gwZbMi wbq hvIqv| G Rb¨ byi"j Bmjvg cyi¯<vi wnme nvweeyj AvjgK w`Z PqQb GKUv PvqwbR GmGgwR Avi KvRx KvgvjK GKUv PvqwbR wc¯--j| Gi AvM KvRx Kvgvj KvBqygK m½ wbq XvKvq Gm gRi kvdvqvZ Rvwgji ¯¿x I `y cyÎK D×vi Ki wbq hvIqvi mvdj¨ `wLqQ| Gevi gRi byi"j Bmjvg wkïi cwieviK wbZ KvRx Kvgvji WvK coj nvweeI Zvi m½ hZ B"Qv cÖKvk Ki, KviY nvwee wkïi evmvUv AvM _KB Pb| Avi KvRx KvgvjK nvweeyj Avjg AvM _KB Pb ev¯<Uej Ljvqvo wnmve, ZvK WvK KvRx fvB ej, nvweeyj Avjg wbRI dv÷© wWwfkb wjM nwK Lj _vK| GB wc¯--jUv KvRx wRZ wbZ m¶g nq, nvweeI wRZ bq GmGgwRUv, gRi byi"j Bmjvgi cwieviK Zviv mxgvs--i Icvi mwVK RvqMvq cuSQ w`Z cvi mvdj¨i m½| GB wc¯--jUvi K_v XvKvi gyw³hv×v`i weklfve gb co hvq G Rb¨ h, Ryqji Lye jvf wQj wc¯--jUvi Ici| AvRv``i evmv _K aiv covi w`bI Ryqj Zvi cvk GB wc¯--jUv iLwQj| ILvb _KB KvRx Kvgvj wc¯ -- jUvK nvivq Avi nvivq AvRv`K, RyqjK, evkviK|

36

AvRv` hy× hvIqvi ci, Zvi gvK GKvwaKevi ejwQj, GUv Zvi LvjvZv fvBevb`i gb AvQ GLbI h AvRv` ejQ, Ôgv, Avwg wKs` ivRbxwZ Kwi bv, cwjwU· KiZ Avwg hy× hvB bvB, Avwg hy× MwQ evOvwji Dci cvwK¯-- vwb`i AZ¨vPvi gvbZ cviwQ bv ej, ivRvievMi cywjk e¨vivK Iiv hv KiQ...| 25k gvP© ivZ ivRvievM Kx NUwQj, mUv AvRv` Avi evkvi wKQyUv wbRi PvL `LwQj| Avi GwcÖj g gvm Kx NUQ mLvb, Zvi weeiY Zviv cqwQj GK cywjk mye`vii KvQ _K| GB cywjk mye`vii evwo wQj gvIqvq| AvRv`iv ZvK WvKZ Lwjj gvgv ej| gv Zuvi K_v gvS ga¨B ¯§iY KiZb, ÔLwjjUv h Avi Avm bv| euP AvQ, bvwK gviv MQ K Rvb? AvRv`, GKUz LuvR wbm Zv| Lwjj euP AvQ bvwK?Õ

GwcÖji gvSvgvwS cywjki mye`vi Lwjj GKw`b Avmb AvRv``i evmvq| gv ejb, ÔAvj-vn gvwjK| Zzwg euP AvQ Lwjj|Õ ÔwR eyey| nvqvZ AvQ| Avcbv`i `vqvq euvBPv AvwQ|Õ AvRv`i m½I Zuvi `Lv nq| gv Zuvi Rb¨ Pvj Pwoq `b Pzjvq| gv ejb, ÔZvgvi Kvbv Lei cvB bv| eo `ywðs--v nw"Qj| Pviw`K _K KZ `ytmsev` AvmQ|Õ Lwjj ejb, Òeyey, Kx `Ljvg GB Rxeb| `vRL `Lv nBqv MQ| gvP© gvmi 29 ZvwiL KvZvqvwj _vbvq cvw÷s nBj| Avgiv AvURb| _vbvq wMqv `wL, Kx Kev eye y, `Iqvj, gSZ Pvc Pvc i³, _vbvi `Iqvj gb Kib ¸wji AvNvZ SuvRiv nBqv AvQ| eywoM½vi cvo wMqv LvovBjvg| Lvwj jvk Avi jvk| b`xi cvwb `Lv hvq bv| gb Kib cyKzi wel w`j hgb gvQ cvwb XvBKv _vK, eywoM½vq Lvwj giv gvbyl fvmZQ| GKUv cywjki jvk `BLv AvMvqv MwQ| `wL, Avgv`i wcAviGdi Kb÷ej Avey Zvni| Avwg PvLi cvwb AvUKvBZ cvwi bv| Aviv eû wmcvwni ¶Z-we¶Z jvk fvmZQ| Avwg Zvnii ewW aiZ MwQ, enuyki gZv, cQb _vBKv GK cvÄvwe mvjRvi wPj-vqv DVj, Ôïqi Kv ev"Pv, ZzgKv wf cvKovZv nvq, KzËv Kv ev"Pv, ZzgKv wf mv_ g ¸wj KiMv|Õ Avwg gb gb KB, Avwg mve BÝc±i Avi Zzwg GKRb mvjRvi, Avgvi mv_ KzKzii gZv e¨envi KiZQ, Kiv| Avj-vn wePvi Kie|Ó gv ejb, Ôgûqv, `¨vLv Zv, Pzjvq fvZi Kx Ae¯'v| AuvPUv GKUz Kwgq w`I gv| nu¨v fvB, ejv|Õ Lwjj ej Pjb, ÔKvZvqvwj _vbvi eivei mvRvmywR wMqv eyoxM½vi jÂNvUUv AvQ bv, mB cvi LvovBjvg| `Ljvg eywoM½vi cvo jvk, Lvwj jvk, cBPv-MBjv hvBZQ, eïgvi gvbyli jvk fvmZQ| `Ljvg KZ gvbyl gBiv fvBmv AvQ| ev"Pv, eyov, Qj, gq| hZ`~i PvL hvq, `Ljvg ev`vgZwj NvU _vBKv k¨vgevRvi NvU ch©s-- b`xi cvo AMwYZ gvbyli cPv-Mjv jvk| eyey, fvBMoev GLvb AvQ, KIqv hvq bv Avevi bv KBqvI cvwi bv, AbK Dj½ gwnjvi jvk `Ljvg, cvwK¯--vwbiv AZ¨vPvi KBiv gviQ, `BLvB evSv hvBZQ| QvU QvU gvmyg ev"Pv`i gb nBj AvQvo gvBiv Lyb KiQ| m`iNvU Uvwg©bvji kWi ga¨ XzBKv Lvwj i³ Avi i³ `Ljvg...`Ljvg gvbyli ZvRv i³ GB eywoM½v b`xi cvo| eû gvbyli aBiv AvBbv Uvwg©bvj RevB KiQ| eUb Avi eqbU w`qv LuvPvqv gvBiv UvBbv nuPovqv cvwbZ dBjv w`Q| kWi evBii Lvjv

RvqMvUvq wMqv `wL, KvK Avi kKzb Qv&Bqv MQ| m`iNvU Uvwg©bvj _vBKv c~e© w`K cvK wgwjUvwii m`i AvDUcv÷Uv AvQ bv, mB w`K ZvKvBj `Leb b`xi cvoi mg¯-- evwoNi QvB KBiv djQ| `Ljvg iv¯--vi cvk XvKv wgDwbwmcvwjwUi KqKUv gqjv cwi®<vi Kivi UªvK Lvovqv AvQ, myBcviiv nvZ-cv aBiv UvBbv nuPovqv UªvK jvk DVvBZQ| Kvcoi evRvii Pviw`K icgnj wmbgv nji mvgb Lvwj jvk| wLªóvb wgkbvwi Awdmi mvgb, m`iNvU evm÷cRi Pviw`K, KjwRqU nvB¯<zj, RMboev_ KjR, cMvR nvB¯<zj, XvKv RRKvU©, cyivZb ÷U e¨vsK wewìs, Zvici aib m`iNvU wMR©v, bIqvecyi ivWi Pviw`K, K¨v_wjK wgkbi evBi wfZi, Av`vjZi mvgb eû gvbyli WW ewW cBov AvQ|Õ AvRv` gv_v wbPz Ki me ïbQ| gvqi PvL w`q `i`i Ki cvwb coQ| gv fvZ evob| AvRv` Avi Lwjj GKm½ fvZ LZ em| Lwjj Ggbfve MvMÖvm LZ _vKb h KZw`b wZwb Lvb bv| AvRv` fvZi _vjvq fvZ bvoPvo. wKs` fvZ Zzj gyL w`Z cvi bv| Zvi bvK Gm jvM jvki MÜ| AvRv`i GB Lwjj gvgv ci Avevi Avmb Zv`i evmvq| evkvi wQj mw`b| AvRv` ZuvK Zv`i Ni wbq Avm| ej, ÔLwjj gvgv, Kx Ae¯'v ejb Zv|Õ wZwb ejb, Ôevkvi mvne Zv Avevi mvsevw`K, mvsevw`K gvb nBj mvsNvwZK| Avwg Zvi mvgb wKQy eje bv|Õ evkvi ej, Ôgvgv, Avwg Gme wjLe bv| ïay ïb ivwL, `k hw` Kvbv w`b ¯^vaxb nq, ZLb wjLe|Õ Lwjj gvgv ejb, Ôevev i, ivRvievM cywjk jvBb AvwQ| hv `LZwQ, Zv Avj-vn Kgb mn¨ KiZQ, eySZwQ bv| cvÄvwe ^mb¨iv UªvK KBiv, wRc KBiv Wwj ¯<zj KjR BDwbfvwm©wUi QvÎx`i aBiv Avb| XvKvi bvbvb RvqMv _vBKv ev"Pvgq Bqs gq my>`ix gwnjv`i aBiv Avb| nvZ eBLvZv `BLvB evSv hvq ÷zW>U| wgwjUvwi wRc UªvK hLb gq`i cywjk jvBb Avbv nq, ZLb cywjk jvBb ^nP cBov hvq| cvwK¯--vwb cywjk wRf PvUZ PvUZ UªvKi mvgb AvBmv gq`i UvBbv nuPovqv bvgvqv Kvco-Pvco wQuBov-LyBov Dj½ KBiv u Avgv`i PvLi mvgbB gvwUZ dBjv KzËvi gZv AZ¨vPvi Ki| mviv w`b wbwe©Pvi iBc Kivi ci ^eKvj cywjk nWKvqvU©vi wewìsqi Dci Pzji mv_ j¤^v jvnvi iW evBÜv ivL| Avevi ivZi ejvq ïi" nq AZ¨vPvi| Mfxi ivZ

Avgv`i KvqvU©vi gq`i Kvboev ïBbv mevB Nyg _vBKv RvBMv RvBMv DwV|Õ Lwjj mvne Kuv`Z _vKb| AvRv` Avi evkvi bxie| Zviv eySZ cvi bv, Lwjj gvgvK Zviv Kxfve mvs--¡bv `e? Zv`iKB ev mvs-- ¡bv `q K? AvRv` fZi fZi duymZ _vK| GB AZ¨vPvi gyL eyR h mn¨ Ki, m wK gvbyl?

37 AvRv`K hy× GbwQj KvRx Kvgvj DwÏb| Zvi eÜziv, wµKU Ljvi m½xiv h AbKB AvMiZjv wMq Uªwbs wbq GmQ, AvRv` RvbZ bv| el©v Gevi cÖjw¤^Z n"Q| GKK w`b e,,wó ïi" nj Avi _vgZB Pvq bv| Avi e,,wó bv nj co Mig| mUv Aviv Amn¨| AvRv``i gMevRvii evmvi `y evmv cii evmvUvi mvgbi evMvb ewjdzji Svo dzj dzU _vK| GKKUv ivZ Zvi NªvY Gm bvK jvM AvRv`i| AvRv`i Kgb Nvi Nvi jvM| ewji MÜi m½ ivRvievM `Lv jvki MÜ hb wgk hvq| GK `ycyi KvRx Kvgvji m½ `Lv AvRv`i| IqvÛvivm© K¬vei mvgb GKUv wmMviUi `vKvb| GUv AvRv`i wcÖq GKUv wmMviUi `vKvb| 3 UvKvi wmMviU Kbvi Rb¨ AvRv` GLvb Avm 3 UvKv eweU¨vw· fvov w`q njI| KvRx KvgvjK `LB AvRv` Dj-wmZ, ÔAvi KvRx, Zzwg KB nvwiq Mj| `Lv cvB bv|Õ KvRx Kvgvj ms¿¯--| cvMj Kx ej! GBfve cÖKvk¨ ivRc_ GB aibi K_v ejvi gvb aiv co hvIqv| KvRx Kvgvj K_v Nvivbvi Rb¨ ej, ÔGivg Pjv| Zvgvi me KBZwQ|Õ Givg i¯--viuv Ges evi| w`bi ejvZI Lvjv _vK| AvRv` Avi KvRx Kvgvj mLvb hvq| eviUv GLb duvKv| GKUv Kvbvq Zviv `yRb em co| KvRx Kvgvj ej, ÔAvRv`| Zvgvi GKUz ní `iKvi| Avwg Zv Uªwbs wbqv AvmwQ| Mwijv Uªwbs|Õ AvRv` ej, ÔGUv Zzwg Kx Kijv? AvgvK dj iL GKv GKv Pj Mjv| Zzwg IVv| hvI| ZvgvK Avwg wKQyB LvIqve bv|Õ

KvRx Kvgvj ej, ÔAvi cvMjvgv KBiv bv| Zzwg GLvb _vBKvB hy× KiZ cvi| ní Avm|Õ AvRv` ej, ÔKx aibi ní?Õ ÔGevi Avgiv AbK A¯¿k ¯¿ AvbwQ| ivLvi RvqMv bvB| Avevi Avgv`iI _vKvi RvqMv jvM| nvBW AvDU| Zvgvi evmvq Avgv`i RvqMv w`Z cvi|Õ ÔAd Kvm©|Õ ÔeyBSv ejv| GLbB ejvi `iKvi bvB| Zvgvi gvqi cviwgkb bvI| evmvq evBii Qjiv _vKe| A¯¿cvwZ _vKe| Lvjv¤§vK bv Rvbvqv Gme Kiv DwPZ ne bv|Õ Ôgv wKQy eje bv| ivwR nqB AvQ|Õ ÔZeyI Zzwg gvi wRMvI| ivboevevboev KBiv LvIqvBZ Zv ne|Õ Ôgv Zv LvIqvbvi jvK cj Lywk nq|Õ ÔAvi Zzwg wRMvI Zv| Avwg Zvgvi evmvq KvjKv AvmZwQ| RyqjKI wbqv Avme| mKvj 10Uvq evmvq _vBKv|Õ ÔRyqjI wMqwQj bvwK?Õ Ôn| Aviv K K AvQ AvgMv jM, `Lj enuyk nBqv hvev| nv-nv-nv|Õ `yRb LÏi Gm Zv`i cvki Uwej em| Zviv Avi Avjvc KiZ cvi bv| Mjvm kl Ki DV co| AvRv` wej wgwUq `q| AvRv` evmvq hvq| gvK ej, Ôgv kvbv, Zvgvi mv_ K_v AvQ|Õ gv ivboevNi wQjb| Zvi Kcvj Nvg| wZwb AuvPj w`q Nvg gvQb| nvZi njy` Zvi gyL jM hvq| Ôej, Kx ejwe, Pzjvq ivboev|Õ Ôemv| em gb w`qv kvbv|Õ Ôej dj|Õ ÔAvM ejv, bv Kiev bv|Õ ÔAvi ZzB AvM ej dj bv|Õ Ôgv, Avgvi KqRb eÜzevÜe Avgv`i evwoZ Gm _vKe|Õ Ô_vKe _vKzK| GUv Avevi wRÁm Kivi K_v| eÜz¸jv Kviv?Õ ÔGB aiv KvRx Kvgvj, Ryqj|Õ ÔKvRx, Ryqj Giv AbK w`b Avgv`i evmvq Avm bv| AvmZ ej| I`i evwoZ wK Amyweav nqQ Kvbv?Õ

AvRv` Kɯ^i bvwgq ej, ÔIiv Zv hy× KiQ| ïbQ bv, XvKvq Mwijv Acvikb n IivB KiQ| ZvB wbRi evmvq _vKv wbivc` bv| mv_ wKQy "Q| A¯¿k¯¿I _vK Zv|Õ AvRv` kli K_vUv ej ivL B"Qv KiB| A¯¿ ivLvi AbygwZUvI GB myhvM wbq ivLv `iKvi| gv w¯'i nq hvb LvwbK¶Yi Rb¨| Zuvi Kcvj Nvgi we>`y¸jv wkwkii gZv RgZ _vK| Gevi wZwb Kx ejeb? GKUvgvÎ Qj Zuvi| GB QjK gvbyl Kivi Rb¨B hb wZwb euP AvQb| Qj Zuvi GgG cvm KiQ| GLb Zvi Rxeb, Zvi wbRi Rxeb| mZ¨ eU, Qj Zuvi GLb Avq-ivRMvi Kie, GLb gvqi Kó Ki Rwg Avev` Kivi w`b kl, exR evbv, wbovwb `Iqv me mgvß, GLb Zuvi dmj Ni Zvjvi w`b| GLb msmvi Zuvi jvMvi K_v bevboei Avb>`i XD, bZzb fvZi MÜi gZvB Avb>`i wnj-vj Zuvi Ni gS-gS Kivi K_v| BwZga¨B wZwb Qji Rb¨ GKUv eD `L iLQb| Avjvc-AvjvPbv Kej ïi" nqQ| AvRv`K wbq wZwb GKw`b hveb gqi evmvq, eovZ hvIqvi Qj `L Avmeb gqK| Gi ga¨ G Kvb cÖ¯--ve! wKs` wZwb bvB-ev Kib Kvb gyL! Ryqji gvI Zv QoQ RyqjK, KvRx Kvgvji gv KvRx KvgvjK! Avi Zv Qvov 25k gvP©i ci XvKv knii Ici cvwK¯--vwb wgwjUvwi Kx AZ¨vPvi wbcxob Pvwjq hv"Q, m Lei wK wZwb cv"Qb bv! webv `vl gviv coQ nvRvi nvRvi gvbyl| ivR gq`i ai wbq hv"Q K¨v>Ubg>U, ivRvievM cywjk jvBb, AZ¨vPvi KiQ gq`i Ici| Zvi RyivBbi cximvne ejb, Ôgq`i Ici AZ¨vPvi hLb ïi" nqQ, cvwK¯--vb Avwg© ZLb cvie bv| Avj-vnZvjv GB AZ¨vPvi mn¨ Kieb bv|Õ bv| GB AZ¨vPvi PjZ `Iqv hvq bv| GUv Aag©| Zuvi Aek¨B DwPZ gyw³hv×v`i mvnvh¨ Kiv| iwWIZ ¯^vaxb evsjv eZvi K>`ª GKUv Mvb kvbv hvq : gviv GKwU dzjK euvPve ej hy× Kwi... nu¨v, GKUv dzjK, GKUv `kK, `ki gvbylK Zv euvPvZ ne, Avi euvPvZ nj hy× Zv KiZB ne| AvRv`i eÜziv hy× KiQ, mviv evsjvi KZ KZ Zi"Y -hyeK, KZ KZ gvqi ms--vb hy× MQ, Avi Zvi Qj hv×v`i mvnvh¨ Kie bv? wZwb Kcvji Nvg gyQ ejb, Ôwbq Avwmm Zvi eÜz`i|Õ

AvRv` Lywk nq gvK Rwoq ai| ej, Ôgv, Zvgvi Kcvj njy` jMQ, my>`i `Lv"Q|Õ KvRx Kvgvj Avm ciw`b mKvj 10Uvq| gv Zvi mvgb Avmb| ejb, ÔKgb AvQ evev| Kx Lve? AvRv` AvgvK ej Kvgvj, Ryqj Giv Gm evmvq _vKe| G Rb¨ wK cviwgkb wbZ nq bvwK! Zvgiv Avgvi Qji gZv bv? Avme| hLb myweav gb Kie Avme|Õ Rvq`i gb co, AvRv``i gMevRvii evmvUv wQj GKUv QvULvUv K¨v>Ubg>U| cÖPzi A¯¿ Mvjvevi"` AvmZ G evmvq| Avevi GLvb _K wewfboe evmvq mme Pvjvb nqI hZ| m wbRI e¯--vq fi A¯¿ wbq MQ Avkcvki evmvq| w`jy ivWi nvweeyj Avjgi evmvq hgb| Zvi GB exiZ¡ wbq KSZzK KiZ gwb©s wbDRi mvsevw`K Aveyj evkvi| ejZ, wKi, fq cqwQm bvwK! Avq Zv, Gw`K Avq| Rvq`i c¨v>U GKUvb Lyj ejZ, `wL, c¨v>Ui ga¨ nM djwQm bvwK!Õ Rvq` LyeB wei³ nZv| m KZ Kó Ki wcV eq ijjvBb ai GwMq wMq w`jy ivWi cQb w`q XzK A¯¿ iL Gj| Avi Zvi m½ wKbv GB BqviwK| evkvii jyw½Uv ai GKUv Uvb `e bvwK m! `v`vi eÜz| m wKQy ejZI mvnm cvq bv| AvRv`i AviK LvjvZv QvU fvB wUmyi gb co, GKevi AvRv` ai wbq Gj GK cyibv Leii KvMRi dwiAjvK| ZvK wbq Mj Nii ga¨| wUmyi wQj KZ¸jv cyivbv eBLvZv, mme wewµ Kivi DÏk¨ m IB Ni wMq `L dwiAvjvi Wvjvq KvMRcÎi wbP me AvMoeqv¯¿| dwiAjvUvI Avmj GK gyw³hv×v| wUmyi Avi eBLvZv wewµ Kiv nq bv| Avi ^mq` Avkivdzj nKi gb co, hy×i mgq Zv`i B¯<vUbi evwoZ ew`Dj Avjg Avi ¯^cb wQj `yB gvmi gZv| Avkivdzji evev bvboev wgqv K...lK kªwgK cvwU©i bZv wQjb ej aiB bIqv nqwQj cvwK¯--vwb ^mb¨`i m>`ni ZvwjKvq GB evmv _vKe bv| GUv nZ cvi gyw³hv×v`i wbivc` Avkªq¯'j| hy×i ga¨ GKw`b KvRx Kvgvj DwÏb, Ryqj, ew` Zv`i evmvq Avm| m½ AvRv`I wQj| Ryqj ej, ÔAvgiv Zv me hy× Bbfj&f&W nq MwQ| Zzwg Kx Kiev?Õ ^mq` Avkivdzj GKB m½ fq Kuvc, Avevi we¯§q PvLi cvZv wcUwcU KiZ _vK, Kviv Kviv Rwoq coQ hy×i m½, me Ljvqvo, me fvjv Qj, m j¶

Ki, GB Mwijviv wbR`i ga¨ me mgq K_v ej BsiwRZ... Avi ew`K `L Zvi we¯§q Aviv e¨vcK, ew` fvB! GbGmGdi ¸Êv ew` fvB, wZwbI Uªwbs wbq GmQb! ^mq` Avkivdzj Reve `q, ÔAvcbv`i hv hv mvnvh¨ Kib jvM, Ki"g| evU AvB DBj bU Mv Uz BwÛqv...Õ ew`Dj Avjg Avi ¯^cb-GB `yB hv×v Avkivdzj nKi evwoZ hLb wQj, ZLb ew`i GK AmvaviY ¸Y ch©e¶Y Ki Avkivdzj| Avkivdzji GK evb wQjb wek¦we`¨vjqi wkw¶Kv, Zuvi msMÖn wQj cÖPzi eB, `kx-we`kx eB, ew` `yB gvm cyiv jvBeªwii Aa©KUv co mvevo Ki dj| GKUv eB nvZ wbq m NÈv wZb-PviK GKevi `ywbqv`vwii evBi Pj hZ, cov kl Ki Zvici hb wdi AvmZ gZ©¨| ^mq` Avkivdzj nKi GI gb co, GKvËi AvRv` fvB`i evmvUv wQj GKUv gyw³hv×v gmi gZv| cÖvqB webv bvwUm AvRv`i gyw³hv×v eÜziv Pj AvmZ evmvq| _vKvi `iK vi nj _vKZ, LvIqvi `iKvi bv njI LZ eva¨ nZv| KviY AvRv`i gv bv LvBq QvoZb bv Zv`i| Ryqj Avi KvRx Kvgvj gvS ga¨B AvRv``i evmvq Avm| ivZ _vK| Kvbv Acvikb bv _vKj Zvm Lj| wUwf `L| Avi AvRv`i m½ Mí Ki| Ryqj ej, Ô`v¯--v, hLb ZzB Avg©m nvZ wbwe, dvqvi Kiwe, ZLb wKs` BiKkb nq| wVK wK bv KvRx fvB?Õ KvRx Kvgvj ¯^xKvi Ki, Ônq|Õ Ryqj ej, ÔAvRv`, Zzwg Zv `v¯--v eySev bv| Zzwg Zv Avg©m bvov bvB|Õ AvRv` nvm| ÔKx Kq| Avgv`i Avg©mi `vKvb wQj bv? Avgvi UvM©U Zv`i PvBZ fvjv| Avi Avwg hZ¸jvb cvwL wkKvi KiwQ, Avi KD KiZ cviQ?Õ Ryqj nvm| ÔcvwL wkKvi Kiv Avi cvK Avwg© gviv Avjv`v e¨vcvi| cvÄvwe nBjI Zv gvbyl|Õ AvRv` ej, Ô`¨vLv| cvwL gviZ gvqv jvM| cvÄvwe gviZ Avevi gvqv Kx i! Iiv Kgb Ki gviQ!Õ AvR gb nq Zv`i Mí cqQ| Ryqj Avi KvRx Kvgvj AvRv`K kvbv"Q Zv`i Acvikbi K_v| Ryqj kvbvq Zv`i dvg©MU Acvikbi we¯--vwiZ weeiY|

avbgwÛ 28-Gi nvBW AvDU wgwUs| Avjg, ew`, ¯^cb, Pzjy- fvB QvovI wgwUsq wQjb kvnv`Z PSayix| wVK njv dvg©MUi Avwg© PKcv÷ A¨vUvK Kiv ne| mePq ewk Drmvn ew`i| GK mßvn ai iwK Kiv njv| Zvici Avevi wgwUs| m wgwUsq wVK njv dvg©MUi m½ m½ `vi"j KveveI AvµgY Pvjvbv ne| IUvI GKB gqgbwmsn ivW| `yUv MÖ"c MVb Kiv njv| dvg©MU Acvikb _vKe ew`, Avjg, Ryqj, cyjy Avi mvgv` fvB| Avng` wRqvi bZ...Z¡ Pzjy- fvB, MvwR _vKe `vi"j Kveve Ni Acvikb| dvg©MU Acvikb kl nj MÖbW PvR© Kiv ne, GUvB ne `vi"j Kveve nvgjv Kivi msKZ| mܨv 7Uv 30 wgwbU dvg©MU wgwjUvwi K¨v¤ú nvgjv Kivi mgq wVK njv| IB w`b weKvj mevB wgwjZ njv mvgv` fvBqi gMevRvii evmvq| Avjgi nvZ gRi byi"j Bmjvg wkïi `Iqv GmGgwR| Ab¨ mevi nvZ _vK ÷bMvb| Acvikb KiZ `y-wZb wgwbU jvMvi K_v| Gi ga¨ Avjg GKUv Svgjv Ki dj| Zvi mve gwkbMvb cwi®<vi KiZ wMq cwi®<vi Kivi wbR¯^ DTM¢vweZ cyj bji fZi AvUK hvq| mgq cwiq hv"Q| mvo 6Uv evR| mevB DrKwÉZ| GmGgwR Pvjy bv nj AvRKi AcvikbB ne bv| kl Kivwmb Xj fZi AvUK hvIqv `woi wMuU Av¸b jvwMq IUvK RÄvjgy³ Kiv hvq| wbqb mvBbi gvwjK mvgv` fvB Mvwo Pvjveb| ew` Avi Avjg _vKe mvgbi wmU| Rvbvjvi avi _vKe Avjg| cQbi wmU ¯^cb, Ryqj Avi cyjy| Gi AvM Avjg, ew`, mvgv` fvB dvg©MU GjvKv AbKevi iwK KiQ| GgbwK mܨv mvo 7Uvq ILvb cvwK¯--vwb ^mb¨iv K Kx Ki, ZvI Zviv Rvb| GLbI wKQy mgq evwK AvQ| Ryqj ¯^fvegZv PzUwK ejZ ïi" Ki| mvgv` fvB gUvwjK meyR UqvUv mWvb MvwoUv klevii gZv PK Ki bb| 7Uv 15 wgwbU| mevB Zv`i cvkvK-AvkvK cwicvwU Ki bq| Kkweb¨vm Ki| Gi KviY Gjvgjv cvkvK MvwoZ Mj Zv`i m>`n Kiv nZ cvi| XvKvi Mwijviv me mgq fvjv kvU©, fvjv c¨v>U ci| wVK mvo 7Uvq Zviv MvwoZ DV em| Avjgi nvZ GmGgwR, Ab¨`i nvZ ÷b, G Qvov Ryqj Avi cyjyi nvZ dmdivm MÖbW| AviKUv BwÛqvb cvBbA¨vcj MÖbW| `LZ Avbvimi gZv ej GB bvg| Icwbs Kg¨vÛ `e ew`| divi Kg¨vÛ `e ¯^cb| Mvwo PjZ ïi" KiQ| gMevRvi _K axi axi Gm coQ gqgbwmsn ivW| iv¯--vq cvwK¯--vwb Avwg©i Mvwo PjvPj KiQ| kÎ"i Mvwoi KvQ AvmZB gyw³hv×v`i nvZ Avcbv-AvcwbB A¯¿i Mvq Pj hv"Q| Zviv axi axi `vi"j

Kveve cwiq dvg©MU gvo hvq| Wvb w`KB Zv`i j¶¨e¯`| Avwg© PKcv÷| `yUv Zuvey| `yRb ^mb¨ wbR`i ga¨ Mí KiQ| AviKRb ^mb¨ GKUv eweU¨vw· _vwgq GK hvÎxK Zj-vwk KiQ| evwK ^mb¨iv nqZv ZuveyZ ivZi Lvevi Lv"Q, ev wekªvg wb"Q| Zv`i Mvwo Wvb Nyi ZRMuvI moK co| wKQy`~i wMq mvgv` fvB Mvwo Nywiq djb| Zvici Mvwoi nWjvBU wbwfq ÷vU© eÜ Ki Mvwoi wbR¯^ MwZRoZvq MvwoUvK Gb `uvo Kivb nwjµm KjRi MUi KvQ| cvbi `vKvb wewKwKwb PjQ h_vixwZ| mvgv` fvB ejb, ÔAvj-vn fimv|Õ cuvPRb bg co| GK wgwbUi ga¨ mevB hvi hvi cwRkb wbq dj| `yRb ^mb¨ GLbI Mí KiQ| Z...Zxq ^mb¨wUI Zv`i KvQ Gm Mí Ryo `q| Mwijv`i eyK KuvcQ| ew` wb`©k `q : Ôdvqvi|Õ Avjg ¸wj Pvjvq wZb mw>UªK j¶¨ Ki| mw>Uªiv m½ m½ jywUq co gvwUZ| Avi evwK PviRb Mwijv GKhvM eªvkdvqvi KiZ _vK `yB Zuvey j¶¨ Ki| wZbRb cÖniviZ ^mb¨K aivkvqx Ki AvjgI ZvK Ki Zuvey `yUv| iwPZ nq ¸wji gvjv| ¯^cb wb`©k `q : ÔwiwUªUÕ| Ryqj Avi cyjy evgv PvR© Ki| mevB `So Gm DV co Mvwo| mvgv` fvB MvwoZ Uvb `b| gqgbwmsn moK ai Mvwo GwMq Pj| ZLb mevi Lqvj nq MÖbWwU weùvwiZ nqwb| `vi"j Kveve Nii Acvik b ZvB nZ cvi bv| Ryqj Zv`i GB Acvikbi weeiY ck Ki wek`fve, iwmq iwmq| AvRv` ej, ÔKqRb wgwjUvwi gviv Mj, eySwj Kgb!Õ Ryqj ej, Ô12 Rb mvjRvi gviv MQ| Avgiv ciw`b Mjvg Avkivdzji evwo| IBLvb AvgMv eÜz wnDevU© ivRvwiI me KBj| Ai evb nwjµmi wUPvi bv? DwbB me `LQ| mviv ivZ Avwg©iv jvk jBZ AvmZI mvnm cvq bvB| fviejv AvmQ| wnDevU©i evb 12 evi eyK Kcvj µm KiQ| gvb 12Uv jvk jBqv MQ| wPs--v Ki| Giv bvwK `ywbqvi mePvBZ mvnmx mvjRvi| mviv ivZ ^mb¨iv cBov _vKj, KD Zv DÛWI _vKZ cvi, AvBmv `¨vL, nmwcUvj jBqv hv, XvKv knii ga¨ GB mvnmUv cvBj bv| Avi wbDR ïBbv bvwK K¨v>Ubg>U me mvjRviMv wckve cvBQ, GKjM GZRb ev_i"g hvBe Kgb, me Kvco bó KBiv djvBQ, gyZi MÜ K¨v>Ubg>U hvIqv hvBZQ bv...Õ ïb AvRv` DËwRZ-ÔRy qj, hy× hLb kl ne, Zv`iK AbK A¨vIqvW© `e i| kvb, AvwgI hve b·U Acvikb| AvgvK Zviv Aek¨B wbwe|Õ

ÔhZ PvBj hvwe| wKs` Av¤§vi cviwgkb jvMe| Av¤§vi cviwgkb Qvov Zi bIb hvBe bvÕ-Ryqj ej| Ryqj AvRv`i gvK Av¤§v ej, KviY Zvi PvPvZv fvB UMi Av¤§v ej WvK ZuvK| Ôgv wVK cviwgkb w`e| Ni A¯¿k¯¿ ivLZwQ| ZvZ hLb AvcwË Ki bvB, ZLb...Õ mB ivZB fvZ LZ LZ AvRv` gvK ej, Ôgv, Giv Gici hB Acvikb hve, Avwg mUvZ hZ PvB| GZ eo Rvqvb Qj, Ni em _vK, Avi `ki gvbyl gvi Lvq, GUv nZ cvi bv|Õ gv K_vi Reve `b bv| ÔGB `¨vL gvi A¨vcÖ"fvj AvQ| gv AvcwË Kij bvÕ-AvRv` Kvq`v Ki| gv ejb, ÔAvwg KvjK ZvK dvBbvj K_vUv eje| AvRKi ivZUv meyi Ki|Õ ÔwVK AvQ| wKs` `¨vLv gv, bv Kviv bv|Õ gv mviv ivZ weQvbvq QUdU Kib| Kx ejeb wZwb QjK| hy× hvI! ci hw` Qji wKQy nq| GB Qj Zuvi eû mvabvi ab| Zuvi cÖ_g ms--vbUv GKUv gq| KvbcyiB Rb¥ nqwQj gqUvi| PSayix mvne gqi bvg iLwQj we>`y| mB gq GK eQi eqm gviv hvq| cÖ_g ms--vb weqvMi Kó h Kx Kó! eû ivZ mvwdqv eMg Ku`Qb| gqUv Zuvi K_v wkLwQj| Ôgv gv, `v`v `v`vÕ ejZ cviZ| my>`i Ki nvmZ| PSayix mvne ejZb, dikZviv nvmv"Q| we>`y Zuvi mg¯-- Aw¯--Z¡ Ryo wQj| mB gq ems-- nq gviv Mj| mvwdqv eMgi gb njv mg¯-- RMrB k~b¨| Rxebi Kvbv gvb bvB| euP _vKv Avi gi hvIqv mgvb K_v| we>`y gviv hvIqvi wKQyw`bi ga¨B Zuvi cU ms--vb Gm Mj| bZzb Ki wZwb gvZ...Z¡i ¯^coe eybZ jvMjb| Rb¥ wbj AvRv`| ZLb AvRvw`i ¯^coe cyiv fviZB DËvj| ZvB Qji bvg, PSayix ivLjb AvRv`| AvRv`K wZwb hZoe KiQb AbKUv Av`Ljvi gZv Ki| mviv¶Y Kcvj wUc cwiq iLQb, hb Kviv bRi bv jvM| gvRvi wMq gvbZ KiQb Zvi my¯'Zvi Rb¨| AvRv`i Kvbv AmyL-wemyL nj wZwb cvMji gZv KiZb| Zuviv cvwK¯--vb Pj Avmvi ci Zuvi kvïwo GmeK evovevwo ej mgvjvPbv KiZb| wKs` Zuvi KxB-ev Kivi wQj| Qji Ag½j-Avk¼vq me©`v Zuvi gb KzwcZ nq _vKZ| AvRv`i ciI Zuvi Kvj GKUv ev"Pv GmwQj| mI Zv euvPwb| AvRv` Zuvi me©¯^| ZvK eyKi ga¨ AvMj bv iL wZwb cvib?

mB Qj AvR Kgb WvMiwU nqQ| gvkvj-v ¯^v¯'¨-Uv¯'¨ my>`i| Qji Rb¨ wZwb gq `L iLQb| Qji weq w`Z cvij Zuvi `vwqZ¡ cvjb m¤ú~Y© nq| cyÎcvjbi `vwqZ¡ wZwb ¯^"Qvq GKv Kuva Zzj wbqQb| GB `vwqZ¡ KwVb| AvRK GKUv KwVb wm×vs -- ZuvK wbZ ne| GB wm×vs-- wZwb Kx Ki GKv beb? Qji evevi m½ civgk© KiZ cvij fvjv nZv| Zv wZwb Rxeb _vKZI Kieb bv| h evev Qji gyLi w`K ZvwKqI ¯',j evmbv _K wbRK wbiZ ivLZ cvi bv, m Avevi evev wKmi? mvwdqv eMg AvR mwZ¨ AwMoecix¶vi gyLvgywL| wKs` `k hLb Zuvi QjK PvBQ, ZLb gv nq wK wZwb QjK AvUK ivLZ cvib? ejZ cvib, Avgvi GKUvgvÎ Qj, Avi KD bvB wÎRMZ, Avgvi QjK Qvo `vI| GB K_v ejvi Rb¨ wK wZwb B¯<vUbi evmv QowQjb? GB myweav bIqvi Rb¨? bv| IUv wQj Zuvi wbR¯^ msMÖvg| AvRK `k Ab¨vq kvmb RR©wiZ| mvwdqv eMg hZUzKz evSb, iwWI ïb, ¯^vaxb evsjv eZvi K>`ª ïb, Qj`i AvjvPbv ïb, evmvq AvMZ jvK`i K_vevZ©v hZUzKz Zvi Kvb Avm Zv wePvi-wek-lY Ki, Avi cywjk mye`vi Lwjji eqvb ïb, ZvZ cvÄvwe`i GB Ryjyg gb bIqv hvq bv, gb bIqv DwPZ bv| wZwb QjK gvbyl KiQb wK wbR Qji Avq-ivRMvi Avivg Ki fvM Kieb ej! K¶bv bq| GUv wZwb QjK wPwVZI wjL RvwbqQb, QjK wZwb gvbyl KiQb gvbyli hv wKQy KZ©e¨ ZvB Kie ej| `k Avi `ki KvR jvMe ej| Ag½j-Avk¼vq Avevi Zuvi eyK Kuc IV, mg¯-- As--ivÍv ïwKq GZUzKz nq hvq| hw` Qji wKQy nq! wZwb Kíbv Kivi Póv Kib, KD Gm ZuvK Lei w`"Q h Zvi Qji Mvq ¸wj jMQ, bv, wZwb Kíbv KiZ cvib bv, Akª"i c-veb Gm Zuvi `y PvL Avi mg¯-- fvebv fvwmq wbq hvq| GKRb Kviv m½ civgk© KiZ cvij fvjv nZv| wKs` Kvi m½! nVvrB gvqi gb co hvq RyivBbi cximvnei K_v| eo ûRyi Avi Zuvi ¯¿x `yRbB eo fvjv gvbyl| Zuv`i m½ civgk© KijB Zv Pj| gv mKvjejv iIbv `b RyivBb gvRvi kwid AwfgyL| cxi mvnei m½ `Lv Kib| ZuvK wRÁm Kib, Qj hy× hZ Pvq, wZwb wK AbygwZ `eb?

cximvne ejb, ÔQjK hZ `vI| cvwK¯--vwbiv eo Ab¨vq KiZQ| Ryjyg KiZQ| Avi Zv Qvov, Qj eo nj ZvK AvUKvqv ivLvi Póv Ki dj bvB| Zzwg bv KijI m hy× hveB|Õ gvqi gb _K me wØav `~i nq hvq| wdi Gm wZwb AvRv`K WvKb| ejb, ÔwVK AvQ, ZzB hy× hZ cvwim| Avgvi `vqv _vKj|Õ Qj gvqi gyLi w`K fvejknxb PvL ZvwKq _vK| evSvi Póv Ki, gv wK AbygwZUv iM w`"Qb, bvwK AvmjB w`"Qb| Ôgv, Zzwg wK As--i _K cviwgkb w`"Q, bvwK ivMi gv_vq?Õ ÔAvi ivM Kie K¨vb| `k ¯^vaxb KiZ ne bv?Õ Ô_¨v¼ BD gv| Avwg Rvwb Zvgvi gZv gv Avi nq bv| ¯^vaxb evsjv eZvi K>`ª GKUv Mvb nq bv, AvwR evsjv`ki ü`q nZ KLb Avcwb, Zzwg GB Acic ic evwni nj Rbbx, IMv gv... Zzwg nj mB gv|Õ

38

AvRv`i m½ i"gxi `Lv nq hvq avbgwÛi nvBWAvDUB| GUvi KvW-bvg 28 b¤^i| GUv GKUv Ilya Kv¤úvwbi Qo hvIqv Awdm| GLvb _vKb kvPS Avi Avjg| KqKRb gyw³hv×v ZLb GKÎ nqQ| DjdZ, n¨vwim, gvdv¾j nvmb PSayix gvqv, KvRx Kvgvj, Avjg Avi i"gx| gjvNi _K bZzb A¯¿ Avme| Avme Aviv Aviv weùviK| XvKvq Mwijv`i Awfhvb GLb GKUv bZzb gvÎv cqQ| dvg©MU Acvikbici Mwijv`i gbvej GLb Zz½| Zviv GLb eo A¨vUvK hZ Pvq| hw`I kvnv`Z PSayix evievi mveavb Ki Rvwbq w`"Qb K¨vÞb nvq`vii Dw³-Mwijviv wKs` cvwK¯--vwb wgwjUvwii m½ mivmwi hy× Kie bv, Zviv nVvr AvµgY Kie, jywKq hve RbviY¨| ¯§iY Kwiq `b gRi Lvj` gvkviidi iYKSkj, AvµgY ne wZb w`K _K, ivRbwZK, A_©bwZK Avi mvgwiK| wKs` Mwijviv GLb mvgwiK AvµgYi Rb¨ Aw¯'i| AvRv` Avm| kvPSqi K_v kvb| K GB K¨vÞb nvq`vi| `LZ Kgb wZwb| kvbv hvq, `vwo wQj, GLb wK¬b kf&W| cÖ_g `LvZB fvjv jM hvq| gjvNi GKevi hvIqv `iKvi| Avi gRi Lvj` gvkviid| 2 b¤^i m±ii cÖavb|

ZvK Zv Qjiv GKevi wnivi gZv `L| wKse`ws-- hb wZwb| kvnv`Z PSayix Zv ejb, cÖ_g `Lvi w`bUvq Lvj` gvkviidK Zuvi gb nqwQj wMÖK `eZvi gZv, weKvjejv ZuvK cÖ_g ` Lb kvPS, wRc _K bvgQb MvgZx b`xi GgeviK&g>U, cQb A¯--Mvgx m~hUv jvj Avi Mvj, mvbvwj iOi wMÖK © `eZv bg Gjb... kvPS AbK K_v ejb| eywSq ejb, XvKvi hy×Uv Kbfbkbvj hy× bq| GUv mvBKvjwRK¨vj hy×| GB hy× Rq ev gvwU `Lj DÏk¨ bq| DÏk¨ njv,gvbyli gbvej A¶zYoe ivLv| cwiekUv M¤¢xi| GLvb Ryqj _vKj fvjv nZv| GLbB GKUv KSZzK ej cwiekUv Rwgq ZzjZ cviZ| ÔGB AvRv` Zzwg?Õ GKUv Rywbqi Qj ZvK Zzwg Ki ejQ e¨vcvi Kx! QjUv Avevi `LZ i"gxi gZv| Ônu¨v| Zzwg?Õ ÔwPbZ cviQ bv| Avðh© Zv! Avwg i"gx!Õ Ôi"gx! GB, Zvgvi Kx Pnviv nqQ|Õ ÔgjvNi Uªwbs wbZ MQjvg bv| evSvB Zv| Avgvi kixi wK IB me mn¨ nq| GB, Lvjv¤§v Kgb AvQb?Õ ÔAvQb fvjv| Zvgvi gv?Õ ÔAvQb| gvi m½ `Lv KiZ evmvq Pjv| KvRx, Ryqj Iiv _vK Zv gvS ga¨| AvRK Avgvi m½ Pjv| ZvgvK GKUv wRwbm `e|Õ ÔKx wRwbm?Õ i"gx wRÁm Ki| ÔZzwg bv Mvb fvjvevmv| iKW© kvbv| Avgv`i evmv _KI Zv iKW© avi wbZv!Õ Ônu¨v| Zv?Õ ÔGKUv Mvb `e ZvgvK|Õ ÔiKW©!Õ Ôbv iKW©Uv cvB bvB| Mvbi wjwiKUv cqwQ| Avwg Kwc Ki iLwQ| ZvgvKI `e GLb|Õ ÔKvb Mvb, ejv Zv!Õ ÔRR© n¨vwimbi| KbmvU© di evsjv `k|Õ

ÔI gvB MW| Zzwg Ii iKW© cqQ?Õ ÔiKW© cvB bvB| RR© n¨vwimbi Mvbi KwcUv cqwQ| evsjv `k evsjv `k|Õ ÔPjv| GLbB hvB| kvnv`Z fvB, Avwg GKUz AvRv`i evmvq hZ cvwi?Õ ÔKb?Õ ÔAvMB eje bv| AvM Avwb, Zvici Avcbv`i mevBK `e|Õ ÔKx wRwbm?Õ ÔRR© n¨vwimbi Mvbi wjwiK| KbmvU© di evsjv `k|Õ Ôejv wK!Õ kvPS DËwRZ eva Kib| kvPSI Lye Mvb kvbb| Ze Mvbi e¨vcvi, mvwnZ¨i e¨vcvi wZwb MYZs¿ wek¦vm Kib bv| wZwb gb Kib, RbwcÖqZv Avi wkíi DrKl© mgv_©K bq| Zvi SuvK K¬vwmKi w`K| hy× Av¯-- Av¯-- Zvi gbvfve cvë w`"Q, GUv wZwb j¶ KiQb| Rbi"wPi cÖwZ kª×v Zuvi evoQ| nqZv RbMYi KvQvKvwQ _vKZ wMq Zuvi GB cwieZ©b| KbmvU© di evsjv `k m¤úK© wZwb Rvbb| cnjv AvM÷ GB KbmvU© nqQ| AvgwiKvq gwWmb ¯<qvi MvW©b| RR© n¨vwimb, cwÊZ iwek¼i, ee wWjvb, GwiL K¬vcUb| GKKRb w`Kcvj| Giv mevB wgj Lv` AvgwiKvq KiQ GB KbmvU©| nvRvi nvRvi Zi"Y -Zi"Yx Ask wbqQ GB KbmvU©| fqm Ae AvgwiKv, wewewm, AvKvkevYx, ¯^vaxb evsjv eZvi K>`ªme©Î djvI Ki cÖPvi Kiv nqQ GB KbmvU©i Lei| kvPS ejb, ÔGB, GKUv Kwc Ki AvgvKI w`I Zv|Õ i"gx ewiq co AvRv`i m½| wiKkvq mnRB Pj hvIqv hvq gMevRvi| ijjvBbi avi evmvUv| gvK WvK AvRv`-Ôgv `¨vLv| KvK GbwQ|Õ gv gv_vq Kvco w`Z w`Z GwMq Avmb| ÔK?Õ i"gx mvjvg `q| gv mvjvgi Reve `b| AvRv` ej, Ôi"gx|Õ gv wew¯§Z! i"gxi Pnviv GZUv iv` cvov njv Kx Ki! Kzkj wewbgq kl Ki gv i"gxi Rb¨ bvkZv AvbZ hvb| i"gx Avi AvRv`K Zvi e¨w³MZ welq wKQy wRÁm Ki bv| eis Zvi Drmvn RR© n¨vwimbi evsjv`k MvbUv wbq| AvRv` GKUv eBqi fZi _K GKUv KvMR ei Ki| mB KvMR m Kwc Ki iLQ MvbUv| ZvKI m KvMR-Kjg GwMq `q| i"gx Kwc Kivi AvM MvbUv GKevi co bq| My friends came to me

With sadness in his eyes i"gx fve, AvRv` Kwc KiZ GKUz fzj KiQ| d«Ûm bv nq d«Û nj Zv MÖvgviUv wVK _vK|) He told me that he wanted help Before his country dies Although I couldn`t feel the pain I knew I had to try Now I am asking all of you To help us save some lives Bangla Desh, Bangla Desh Where so many people Are dying fast. And it sure looks like a mess I have never seen such distress. I want you lend your hand Try to understand Relieve the people of Bangla Desh Bangla Desh Bangla Desh Such a great disaster I don`t understand But it sure looks like mess I never known such distress Please don`t turn away I wanna hear you say Relieve the people of Bangla Desh... i"gx co| Zvi `y PvL cvwb Gm hvq| ej, ÔKZ `~i em GKRb MvqK evsjv`ki gvbyli Rb¨ fveQ, wjLQ, Mvb KiQ, dvÛ Kvj± KiQ, gvbyl

hLb gvbyli Rb¨ Ki, ZLb Kgb jvM, bv!Õ m KvMRKjg wbq em co Abywjwc KiZ| AvRv`I Kwc KiZ _vK Ab¨ mnhv×v`i Rb¨| gv ejb, ÔAvRv`, Pv nqQ|Õ AvRv` ej, ÔAvmwQ|Õ mI Kwc KiZ _vK| kvPSK w`Z ne| Ryqj, KvRx KvgvjÑIivI Zv PvBe Gi Kwc| Rvnvbviv Bgvg QjK m½ wbq ewiqQb| weKvjejv| i"gx ejQ, ÔAv¤§v, Pjv ZvgvK GK evmvq wbq hvB| Zvgvi gb GK`g fvjv nq hve|Õ ÔKv_vq?Õ ÔAvM _K eje bv| mvicÖvBR|Õ gMevRvi PSgv_v _K ZRMuvI BÛvw÷ªqvj Gwiqvi w`K GKUz GwMqB ijjvBb cvi nq Mvwo LvwbK mvgb wMq Wvb GKUv MwjZ XvK| Aviv GKUzLvwb wMq Avevi Wvb XzK _vg GKUv GKZjv evwoi mvgb| 39 eo gMevRvi| `y avc wmuwo DVB QvÆ GKUv eviv>`v-iwjsNiv| G Kvi evmvq h i"gx Avbj ZvK-Rvnvbviv Bgvg fveb| wZwb `LZ cvb, eviv>`vq Pqvi em AvQ GK ¯^v¯'¨evb hyeK| DV `uvwoq Av`ve `q ZvK| i"gx ej, Ôgv, G njv AvRv`| GK Zzwg Gi QvUejvq AbK `LQ| AvM Avgiv G`i evmvq AvmZvg| `vIqvZ LZvg|Õ Rvnvbviv Bgvg AvRv`i gyLi w`K fvjv Ki ZvKvb| wKs` gb KiZ cvib bv| wZwb eviv>`v cwiq fZi hvb| AvRv`i gv Zvi mvgb Avmb| ÔAvi, G h mvwdqv Avcv|Õ Rvnvbviv Bgvg D"Q¡wmZ nq IVb| AvRv`i gvK Rwoq aib| ejb, ÔKZ w`b ci Avcbvi mv_ `Lv njv ejb Zv `keviv eQi Zv neB|Õ AvRv`i gv ejb, ÔZvB ne|Õ Rvnvbviv Bgvgi gb co, wZwb ïbwQjb eU h AvRv`i AveYv AviKUv weq KiQ| ZvB ivM Ki AvRv`i gv QjK wbq Avjv`v nq MQb| AvRv`i gv Pv Kivi Rb¨ e¨¯-- nq cob| Rvnvbviv Bgvg ejb, ÔAvcwb emyb, Avcbvi mv_ Mí Kwi|Õ AvRv`i gv nuvK Qvob, ÔKwP, GKUz ïb hI| Lvjv¤§vK Kx LvIqve|Õ Zvici Rvnvbvivi w`K Pq ejb, ÔAvwgI AvRv`K wbq Avjv`v nqwQ, Avgvi

evbUvI gviv MQ, Ii Qjgq`i wbRi KvQ iLwQ| gvSLvb KqK eQi AbK Kó KiwQ Avcv| GLb Zv gb Kib AvRv` GgG cvm KiQ| `ki cwiw¯'wZ fvjv nj e¨emvcvwZ Kie| GLb Zv fvjvB AvwQ Bbkvj-vn Avcbv`i `vqvq|Õ Rvnvbviv wew¯§Z nq ZvwKq _vKb mvwdqvi w`K| ZuvK Zuvi eiveiB gb nqQ evBi bgª g,,`yfvwlYx, Avi fZi fZi `,,pPZv, wKs` ZvB ej GB gwnjv h GZUv GKivLv, Zv Zv wZwb AvM evSbwb| GLb AvRv`i gv AbK ïwKq MQb| AvM Zuvi wQj ¯^v¯'¨-myLx Kvws--| GLb cib mi"cvo kv`v kvwo, Mvq Kvbv Mqbv bvB, AvM wQj kixifiv Mqbv, `vwg kvwo, gyL cvb Avi g,,`y nvwm, AuvPj Pvwe| Kx KbUªv÷| Ze AvRv` QjUvK `Lj PvL Rywoq hvq| my>`i nqQ QjUv, ¯^v¯'¨evb| gvqi gZvB gyL me mgq nvwm jM AvQ| i"gx Avi AvRv` Ab¨ Ni Mí KiQ| GiB ga¨ AviKRb Qj Avm| j¤^v| dimv| i"gx gvK IBNi wbq cwiPq Kwiq `q Zvi m½, ÔAv¤§v, GbvK Pb| KvRx Kvgvj DwÏb| Dwb cÖwfwÝqvj ev¯<Uej wUgi Ljvqvo| b¨vkbvj wUgI WvK cqwQjv| KvRx fvB hvb bvB| Ibvi mv_ Avgvi `Lv nqQ gjvNi, Uªwbs K¨v¤ú| GLvbI KvRx fvBqi AbK bvg| wnivBK dvBUvi|Õ

39

AvRv`i gvqi g,,Zz¨i ci, Rvq`i KvQ _K wVKvbv eyS wbq, GKw`b RyivBb hvq ^mq` Avkivdzj nK| Mvi¯--vb wMq wRqviZ Ki Avm gvqi KeiUv| GLbI KeiUv cvKv Kiv nqwb| Ze gvmv¤§r mvwdqv eMg, knx` AvRv`i gv-GB cwiPq-djKUv euvki eovi Mvq jvMvbv AvQ| Kei¯--vb _K ewiq wf¶zK`i cvj-vq co Avkivdzj nK| cKU _K LyPiv UvKv ei Ki wejvZ _vKj wKQy¶Yi ga¨B GKUv wf¶zK -wgwQji ga¨Lvb co hvq m | kl Amnv qi gZv `So Gm MvwoZ IV| MvwoZ wdiZ wdiZ Avkivdzj nKi gb co hvq weMZ w`bi bvbv ¯§,,wZ|

GKKUv mdj Acvikb Ki wdiZ Mwijviv, Avi mB weRqUvK D`&hvcb KiZ `yw`b ai| Avkivdzj`i evmvZI nqQ G iKg AvÇv| mevB Pj AvmZ mB fvRmfvq| AvRv` AvmZ| i" gx AvmZ| i"gxK cÖ_g w`b `L Zv Avkivdzji AvKvk _K covi hvMvo| G Zv GK`g ev"PvQj| G wK hy× Kie? GI Uªwbs wbq GmQ gjvNi _K? ew` Avi i"gxi GKUv welq wQj LyeB wgj| `yRbB wQj ivgvÂwcÖq| Avevi `yRbB wQj gavex| wewfboe NUbv Zviv ZvwË¡Kfve we k-lY KiZ| GKw`b ew` ZvK ej Zvi f· IqvMb GKUv wjdU& w`Z| Avkivdzj ei nq Mvwo wbq| m Mvwo Pvjv"Q, hvÎx ew` Avi ¯^cb| ew`i KvQ Kej GKUv wc¯--j| avbgwÛ 28 b¤^i iwKU A¨vÛ Kvjg¨vbi Awdmi mvgb Mvwo `uvo Kivbv nq| Pzjy- fvB `yUv e¯--v Avb| Avkivdzj ej, ÔGi ga¨ Kx?Õ ew` ej, ÔBD MR|Õ Avkivdzji mg¯--Uv kixi KuvcZ _vK| ew` ej, ÔjU&m gyf|Õ wgicyi ivW DVZB `Lv hvq mvgb PKcv÷| Avkivdzji Kcvj Nvg Rg| m evS, AvRB kl| ew` wKs` wbwe©Kvi| m ej, ÔBd `¨ ev÷vW©m ÷c Avm, AvB DBj Rv÷ dvqvi| A¨vÛ BD n¨vf Uz Wz Bqvi Ib weRbm| Zviv Kx Kiwe, Zviv eyBSv wbm|Õ ïb Avkivdzji mg¯--Uv kixi `yóz Qji nvZ aiv cov Po­BcvwLi Qvbvi eyKi gZv Kuvc| Mvwo PKcv÷i mvgb Avm| ^mb¨iv Mvwo _vgvZ ejj Zviv _vgvq| D`©yZ K_vevZ©v nq| Zviv RvbZ Pvq Zviv Kx Ki, Kv_vq hv"Q| mvgvb¨ wRÁvmvev`i ci ^mb¨iv Mvwo PK Kivi Kó ¯^xKvi bv Ki nvZ Bkvivq Zv`i Pj hZ ej| mB `yciUvB Zv Avkivdzji Rxebi kl `yci nZ cviZ| ew`iI nZ cviZ| y y wKs` ew` wQj wbwe©Kvi| g,,Zz¨i m½ jyKvPzwi Ljv LjZ cQ>` KiZ m| Zvi wQj Acwimxg mvnm| Avkivdzji AZ mvnm wQj bv| m gbcÖvY wQj Mwijv`i m½B, wKs` hy× mivmwi hvIqvi ev Uªwbs wbZ fviZ hvIqvi K_v fvewb| Ze Zvi evev hnZz K...lK kªwgK cvwU© KiZb, cvwK¯--vwbiv Zv`i m>`ni `,,wói evBi ivLZ, m KviY gyw³hv×viv Zv`i Ab¨Zg Avkªq¯'j wnmve eQ wbqwQj Zv`i evwoUvKI|

Avi XvKvi Mwijviv wbR`i ga¨ K_v ejZ BsiwRZ| Zviv fvjv cvkvK ciZ, me mgq _vKZ avc`yi¯--, hvZ c_NvU PjvPji mgq KD Zv`i Mwijv ej m>`n bv Ki| GB BsiwR ejv m"Qj Zi"Y Mwijv`i m½B hvM w`qwQj Kgjvcyi ij÷kbi Kywj m`©vi iwk`| kvnv`Z PSayixi gZv AwfRvZcs'x jvK Zvi m½ GKB wmMviU fvM Ki Lvq-GUv ïb Avkivdzji we¯§q AvKvk ¯úk© Ki|

40

AvRK AvRv`i cÖ_g Acvikb hvIqv| `ycyiejv ev_i"gi Avqbvi mvgb `uvwoq kf KiZ KiZ AvRv` gvK ej, Ôgv, Avwg GKUz evBi hvw"Q| AvRK ivZ wdie bv|Õ gv ejb, ÔKv_vq hvw"Qm?Õ AvRv` ej, Ôhve GKw`K| `vqv Kviv| Bbkvj-vn KvjK wdi Avme|Õ gv ejb, ÔGKv hvwe?Õ AvRv` ej, Ôbv| KvRx, Ryqj IivI hve| gv, Avi wKQy wRÁm Kviv bv|Õ gvqi eyKUv aK Ki IV| kixiUv Aek Aek jvM| wZwb eySZ cvib, Qj AvRK Ggb Kv_vI hve, hUv wVK m ejZ Pvq bv| wZwbI Avi evowZ wKQy wRÁm Kib bv| kf Kiv nq Mj Qji gyLi w`K wZwb ZvKvb| Qji dimv Mvj| kf Kivi ci meyR nq AvQ| wZwb ejb, ÔfvZ Lq hve Zv?Õ AvRv` ej, Ônu|Õ y gv ZvovZvwo Ki fvZ evob| AvRK ZiKvwi Zgb fvjv bq| hy×i KviY AvRv`i e¨emvcvwZ eÜ| Ni UvbvUvwb PjQ| evRvi Zgb Ki Avi Kiv nq bv| Qj Zuvi Kx Lq hve? wZwb ZvovZvwo GKUv wWg fvRZ Pj hvb| ZLb Zuvi gb nq, Qji cix¶vi w`b wZwb ZvK wKQyZB wWg LZ w`Zb bv, `LZI w`Zb bv| AvR Qj Zuvi h AwMoecix¶vi gyLvgywL nZ hv"Q, ZvZ Zv wWg LZ Amyweav bvB| wbðq bvB|

AvRv`iI gbi ga¨ DËRbv| DËRbv ewk nj Zvi evievi ckve cvq| m GiB ga¨ `yevi RjweqvM Ki GmQ| m Kvbv w`K ZvKv"Q bv| Nvo bv Nywiq mvgb bvKi w`K ZvwKq _vKQ| e¨vcviUv Avi Kviv PvL aiv coQ bv eU, gvqi PvL wVKB coQ| gv Aek¨ wKQyB ejQb bv| AvRv`i euv PvLi cvZv jvdvZ ïi" Ki `q| GUv Kb n"Q? Gi gvb Kx? AvRv` fvZ LZ em| fvZI m Lv"Q gyL wbPz Ki| gv j¶ Kib, AvRv` fvZ gyL wbq wPev"Q bv, wMj djQ, evievi Mjvm Ki cvwb Lv"Q| gv gyLUv nvwm nvwm Ki ejb, ÔAv¯-- Av¯-- LvI evev, wPweq wPweq LvI| cvwb ci LI|Õ gv hLb wmwiqvm nq hvb, ZLb AvRv`K ÔZzwgÕ Ki ejb| fvZ Lq DV AvRv` Kvco-Pvco MvQvZ _vK| GKUv QvÆ nvZe¨vM `yUv Ni-civi Kvco bq| KvRUv Kivi mgq m ¸b¸b Ki Mvb MvBZ _vK, Gjwfm wcÖmwji Mvb| Zvici evb`i Ni DuwK `q| gûqvi GKUv ev"Pv nqQ| m Ni hvIqv hve wK bv, K Rvb| `iRvq `uvwoq m Mvbi AvIqvR evwoq w`q Zvici Mjv LuvKvwi `q| Zvici ej, Ôgûqv, kixi wVK AvQ?Õ ÔwR `v`v|Õ ÔeveyUv ivZ Lye Ku`Q gb njv?Õ ÔwR `v`v| Kx h nBwQj|Õ ÔwKi KwP, Zvi Kx Ae¯'v? ivR `kUv Ki A¼ KiZ ejwQjvg, KiwQm?Õ ÔwR `v`v|Õ KwP fq fq Reve `q| `v`v hw` GLb LvZv AvbZ ej ZvnjB m aiv co hve| `v`v Zgb wKQyB ej bv| m euP hvq| ÔRvq` KB?Õ AvRv` ej| gv ejb, ÔI Zv evBi MQ|Õ AvRv` ej, ÔIK ewk evBi hZ gvbv Kviv|Õ gv ejb, ÔI ZvK gvb ewk| ZzB GKw`b fvjv Ki Kov Ki eywSq ewjm|Õ ÔAv"Qv|Õ AvRv` Zvi Ni Avm Avevi| RR© n¨vwimbi Mvb jLv KvMRUv m½ bq| wmMviUi c¨vKU, jvBUvi wVK AvQ wKbv ciL Ki| Zvici gvqi mvgb Gm Zuvi gyLi w`K ZvKvq| GB cÖ_g m MZ GK NÈvq gvqi gyLi w`K ZvKvj| VuvUUv Kvgo ai gyL GKUv SuvwK w`q m ej, ÔhvB Zvnj|Õ gv ejb, Ôevev, hvB bv, ejv Avwm|Õ

AvRv` ej, ÔAvwm| `vqv Kviv|Õ gv ejb, Ômveavb _Kv| mveavb Pvjv| wemwgj-vn Ki ei nqv| wec` jv Bjvnv Bj-v Avs--v mvenvbvKv cvov| gv_v VvÊv iLv|Õ AvRv` GKUv eo k¦vm Ub wbq ej, ÔIK IK|Õ m Avi cQb ZvKvq bv| mvRv ei nq eweU¨vw·÷¨vÛi w`K hvq| gv ZvK MU ch©s-- GwMq `b| Qj A`,,k¨ nq bv hvIqv ch©s-- ZvwKq _vKb Zvi Pj hvIqvi w`K| KvRx Kvgvji bZ...Z¡ Rbv-`kK gyw³hv×v hv"Q wmw×iMÄ cvIqvi ÷kb Kxfve Dwoq `Iqv hvq, mUv mvf© KiZ| gRi Lvj` gvkviid KvRx KvgvjK gjvNi _K A¯¿k¯¿ Avi jvKRb w`q cvwVqQbB wmw×iMÄ cvIqvi ÷kb Dwoq `Iqvi j¶¨| GUv KiZ cvij XvKv knii ewki fvMUv AÜKvi nq coe| Gi AvM `yevi hv×viv Póv KiwQj GUv Dwoq w`Z, cviwb| Gevi KvRx Kvgvji `j ek fvix| 10 Rbi MÖ"c wbq m XzKQ XvKvq| GKUv mvo wZb Bw iKU jvÂviI Avbv nqQ| 8 Uv iKU kj| fxlY fvix| iKU jvÂvi Pvjvbvi Rb¨ AvwU©jvwii Mvbvi `Iqv nqQ| Zvi bvg j¨vÝ bvqK byi"j Bmjvg| Avi AvQ Kvbv Beªvwng| GK PvL Kvbv Zvi| Kvbvfve hw` cvIqvi ÷kbi fZi XvKv bv hvq, evRvi _K kj gvij Kx nq! GB njv gjvNii civgk©| A¯¿i ga¨ Aviv AvQ `yUv GmGjAvi, m½ Avb¨vM©v jvÂvi| cÖZ¨Ki Rb¨ GKUv Ki ÷bMvb, PviUv g¨vMvwRb, `yUv MÖbW Avi AmsL¨ eyjU| fv`ª gvm| AvKvk gN| ZvB GKUv ¸gvU fve| mܨvi ci evÇvi Icvii wci"wjqv MÖvgi nvBW AvDU _K `yUv bSKvhvM Mwijviv iIbv nq wmw×iMÄi w`K| ei"bvi AvM AvRv` eyKcKU _K ei Ki GKevi `L bq RR© n¨vwimbi Mvbi KwcUv| Zvici Avevi mUv ivL h_v¯'vb| Zviv `yUv bSKvq IV| GKUv bSKvq ew`, KvR x, Ryqj, Aviv `yRb| AviKUv bSKvq AvRv`, wRqv, Beªvwng, i"gx| bSKv PjZ ïi" Kij evZvm Gm Mvq ¯úk© ivL, GKUzLvwb kxZj nq kixi| GLbI AÜKvi Zgb Nb nq bvgwb| AvRv` DËwRZ| Zvi nvZ GKUv ÷bMvb| ejv hvq bv, nqZv AvRB Zvi kÎ"i w`K ¸wj Qvovi DØvab nZ cvi| DËRbv Mvcb KiZ m Mvb aiQ, Zxinviv GB XDqi mvMi cvwo `e i, Avgiv KRb bvqi gvwS, nvj aiwQ, k³ Ki i|

mvgbi bSKv _K Zvi Mvb ïb Ryqj ej, ÔXDqi mvMi bvi, GBUv Avmj Wvev| MvbUv nBe : e¨vO -WvKv GB ivgcyiv wej cvwo w`gy i, Avgiv KqRb KvDeq...Õ mvgb KvRx Kvgvj`i bSKv| mevB hvi hvi ÷bMvb bSKvi cvUvZb bvwgq iLQ| KviY KD A¯¿ `L djj Zv`i Avmvi DÏk¨B gvwU nq hve| wKs` ew` wKQyZB Zvi ÷bMvb bvwgq ivLe bv| m iLQ Zvi Kvji Ici| KvRx Kvgvj GB Acvikbi KgvÛvi| m ej, Ôew`, ÷bUv bvgvqv ivLv|Õ ew` M¤¢xi Mjvq ej, ÔAvcbiv bvgvqv ivLQb ivLb| Avgvi Kb K¨vb| Avwg© Avmj wK eyov AvOyj UvBbv BbW· w`qv ¸wj Kie? bfvi| AvB A¨vg Av dvBUvi A¨vÛ AvB A¨vg AjIqR iwW Uz ïU...Õ AvRv` ew`i K_v ïb AevK| KvRx bv GB Acvikbi KgvÛvi| Zvi Av`k wK ew`i gb bIqv DwPZ wQj bv| `yB bSKv axi GwMq hv"Q cvIqvi ÷kbi KvQvKvwQ| me wb¯--ä| Kej bSKvi Qjvr Qjvr kã Qvov Avi wKQy kvbv hv"Q bv| AÜKvi axi axi evoQ| AvKvk gN _vKvq Zviv ch©s-- `Lv hv"Q bv| Ze GLvb -ILvb weji ga¨ Svci Ici RvbvwK `Lv hv"Q| Avi GKUv wKwUwKwU kãI hb AvQ| SvcSvo wK wSuwSI WvKQ bvwK? Gi ga¨ Avevi kqvji WvKI Kvb Avm| mvgbi bSKvq KvRx wmMviU aivq| jvBUvii Avjvq nVvr PgK IV AvRv`| KvRxi gyL jvBUvii Avjv covq Ii gyLUv wKQy¶Yi Rb¨ fm IV AvRv`i PvL| eÜzi gyL `L m LvwbKUv ¯^w¯-- eva Ki| AvRv` ej, ÔAvwg wK GKUv wmMviU aivZ cvwi?Õ ÔI wkqviÕ -wRqv Reve `q| AvRv` GKUv wmMviU aivq| Zvi KvQ e¨vcviUvK ek ivgvÂKi gb n"Q| bvR ev ¸wj¯--vb wmbgv nj m KZ KZ hy×-Pjw"PÎ `LQ| AvRK m wbRB GK hy× -Awfhvbi Kzkxje| Zv`i bSKv `yUv GwMqB PjQ| mevB GK`g Pzc| KviY Zviv cÖvq wmw×iMÄi KvQvKvwQ Gm coQ| `~i cvIqvi ÷kbi Avjv `Lv hv"Q| ILvb AvQ cvwK¯--vwb ^mb¨`i mZK© cÖniv| Zv`i Rb¨ GUv LyeB ¯úk©KvZi I msiw¶Z GjvKv, m>`n bvB| Qjvr Qjvr kã| GZ¶Y AÜKvii m½ PvL Lvc LvBq wbZ ciQ| AÜKvii ga¨I wbR`i K Kv_vq em AvQ, `Lv hv"Q|

AvRv` GKUv k¦vm bq Rvi| mB k¦vm bIqvi kãUvI Zvi Kvb cÖejfve evR| m wK fq cv"Q? nVvrB mvgb GKUv bSKvi gZv boZ `Lv hvq| Kx bSKv, Kv`i bSKv, AÜKvi wKQy evSv hvq bv| Ze Zv`i gvwS evOvwj| m nuvK Qvo, ÔK hvq!Õ ivwÎi wb¯--äZv f` Ki mB nuvK cÖjw¤^Z nq weji XDq XDq hb AvQo co| AvRv` fve, nqZv Kvbv mvaviY bSKv| evOvwj KD hv"Q| KvRx Reve `q, Ômvgb hvB|Õ KvRxi Mjvi ¯^iUvK hb LvwbKUv, gvwSi ¯^ii ZzjbvqI GB cwiek, AvMs`Ki gZv kvbvq| IB bSKvUv KvQ AvmZB `Lv hvq : me©bvk| IB bSKvq cvwK¯--vwb wgwjUvwi| GKUv gyn~Z© mgq ïay| AvRv` GLb Kx Kie? Zvi mvgb KvRx`i bSKv| m dvqvi Icb Kij Zv KvRxiv gviv coe| Zvi wbRK w`knviv jvM| ew` Kviv wb`©ki Ac¶v bv Ki ÷b Zzj eªvkdvqvi Ki| cyiv g¨vMvwRb Lvwj Ki `q| GB kvs-- wbwiwewj AÜKvi Amvo nq ïq _vKv wejUvi Ici Avi gNfvi wb_i AvKvkUvi wbPi mg¯-- ¯--äZv ZLb fO UzKiv UzKiv nq hvq| cÖwZc¶ bSKv _KI ¸wj ewl©Z nq| AÜKvi dzU IV Av¸bi dzjwK| evi"`i MÜ evZvmi fRv MÜ Gm gk| AvRv` VKVK Ki Kuvc| mvgb kvbv hvq bSKvi Wze hvIqvi kã Avi gvbyli AvZ©bv`| gvbyl muvZvi KvUvi Póv KiQ, ZvB Rj DVQ Avjvob| AvRv` GiB ga¨ bSKvi cvUvZb ivLv A¯¿ Zzj wbqQ| dvqvi Kivi Rb¨ m cÖ¯Z| wKs` KgvÛvii AW©vi Qvov dvqvi KivUv DwPZ ne bv| m wPrKvi Ki ` AW©vi Pvq, ÔKvRx, KvRx...Õ KvRx ZvovZvwo ej, ÔWv>U dvqvi, Wv>U dvqvi|Õ AvRv` ej, ÔIK| IK|Õ KvRx ej, ÔGB, IB bSKv Gw`K Avbv| GBUv dzUv nBqv MQ| cvwb DVZQ| Kvg kvc©|Õ AvRv``i bSKv ZvovZvwo mvgb hvq| Gw`K AÜKvi ew`i Mjv, Ôní wg, AvB A¨vg Mvwqs Uz we WªvDb&W|Õ UP©i Avjvq `Lv hvq ew` cvwbZ fvmQ| I evanq co wMqwQj| fvmgvb ew`K bSKvq Zvjv nq| KvRxivI bSKv e`j

Ki DV co AvRv``iUvq| Iiv Gm AvRv``i bSKvq DVZ bv DVZB cÖ_g bSKvUv Wze hvq| KvRx ej, Ô`qvi evU n¨vR web UvUvwj W÷ªqW| jU&m wiwUªU| w¯úWevU wbqv Avevi A¨vUvK KiZ AvBZ cvi|Õ cvwK¯--vwb ^mb¨`i bSKvUv Wze MQ| ^mb¨iv nq ¸wjwe× A_ev wbgw¾Z| Pviw`K AÜKvi| GKgvÎ bSKvwU `ª"Z evBZ evBZ Zviv wdi AvmQ| `yB bSKvi gvwS GKB bSKvq| Zviv Rvi Rvi `uvo evBQ| Ryqj ej, ÔAvgvi AvOyj Kx hb nBQ i|Õ cwÝj UP© R¡vwjq fvjv Ki ZvwKq `Lv hvq, Wvb nvZi wZbUv AvOyj ¸wjZ RLg| i³ RvqMvUv GKvKvi| gb nq ¸wj AvOyj f` Ki ewiq MQ| AvRv`i kixi KuvcQ| DËRbvq| Ryqji nvZ i³ `L m eySZ cvi, Zviv g,,Zz¨i `yqvi _K wdiQ| `yB gvwS bSKv evBQ| gb n"Q, ZeyI bSKvi MwZ eo k-_| AvRv` Avi wRqv cvwb mPv _vjv nvZ wbq ^eVv e vIqvi KvR KiQ| KvRx Kvgvj n¨v-n¨v Ki nvm| ÔAvRv`, AvIqvi Gjwfm wcÖmwj, BR ivwqs `¨ evU| w`m BR dvwb|Õ AvRv` ej, ÔAvi Avwg weµgcyii cvjv bv? MÖvg wMq KZ bSKv eqwQ|Õ Gevi bSKv mwZ¨ `ª"Z GMv"Q| Aekl weji kl WvOv `Lv hvq| AvKvk gNi duvK GKUv Puv` `Lv hv"Q| kv`v cqvjvq cvwb wbq isgvLv Zzwj Qo w`j hgb iO¸jv QovZ _vK, Puv`i Ici gN¸jvK `Lv hv"Q Zgwb| kqvji WvK Kvb AvmQ, KzKzi`i mw¤§wjZ cÖwZev`aYwbI| RvbvwK GLb AbK| WvOv Gm MQ| bSKv NvU wfoj mevB bSKv _K AeZxY© nq| ivZUv wci"wjqv MÖvgi nvBW AvDUB KvUvq Zviv| GUvI AvRv`i Rb¨ GK bZzb AwfÁZv| KuvPv Ni| cÖvK...wZK kSPvMvi| Ryqji w`K ZvwKq AvRv`i gvqv jvMZ ïi" Ki| Zvi nvZi i³cvZ eÜ n"Q bv| Avnv ePviv Gi ci e¨vU KiZ cvie Zv| nvwiKbi Avjvq Ryqji i³K gb n"Q Lqwi|

GB nvwiKbi AvjvZB ew` GKUv PwUeB gbvhvM w`q coQ| Kx eB? AvRv` GwMq hvq| `L Avjeqvi Kvgyi w` AvDU mvBWvi| ew`i eB covi evwZKUv Mj bv! KvRx Kvgvj ewiq hvq dv÷© GBWi Rb¨ miÄvg RvMvo KiZ| AvRv` ej, ÔRyqj, e¨_v KiQ?Õ Ryqj ej, Ônwf Avivg jvMZQ| `ki Rb¨ i³ `IqvI nBj, Avevi RvbUvI ivLv nBj| KBqv eovBZ cvi"g, `ki Rb¨ hy× KBiv AvOyj knx` nBwQj| nv-nv-nv|Õ AvRv` Ryqji K_vq nvmZ cvi bv| evSvB hv"Q Zvi LyeB e¨_v jvMQ| m e¨_v fvjvi Rb¨ iwmKZv Kivi Póv KiQ| KvRx Kvgvj Zzjv Avi WUj RvMvo Ki Avb| Ryqji nvZ dv÷© GBW `Iqv nq|

41

ciw`b mܨvejv KvRx Avi ew` RyqjK wbq Avm Wv. iwk` DwÏbi P¤^vi| KvRxi eÜz KzUz, fvjv bvg mv¾v`yj Avjg, m gwWK¨vj KjR co, Zvi evev Wv³vi, wZwb Avevi Wv. iwk`i eÜz| mB m~Î Zv`i AvMgb iwk` DwÏbi P¤^vi| KzUz ej, ÔAvsKj| Ii nvZUv GKUz `LZb hw`...Õ ÔKx nqQ?Õ Wv³viK wK wg_¨v ejv hvq? KvRx ej, Ô¸wj jvMQ|Õ iwk` DwÏb ejb, ÔGn&| GKevi _uZj MQ| nvo fOQ wK bv K Rvb! ¸wj jvMj Kx Ki!Õ ÔGB Kgb KBiv Rvwb jvMj Avi-wK!Õ Ryqj ej| Wv. iwk` ejb, ÔAvgvi GLvb Zv I.wU. bvB| Zvgiv GK KvR Kiv| ivRvievM Wv. gwZbi wK¬wbK wbq hvI| Avwg AvmwQ|Õ ÔivRvievM!Õ KvRx Kvgvj XvK Mj| ÔI Zv wec¾bK RvqMv!Õ Wv. iwk` DwÏb eyS djb| ejb, ÔwVK AvQ| Avwg Avgvi MvwoZ Ki wbq hvw"Q|Õ

Wv. iwk` Zuvi iWµm wPý AuvKv MvwoZ Ki RyqjK wbq hvb ivRvievM Wv. gwZbi wK¬wbK| ILvb Acvikb w_qUvi Ryqji nvZ wZwb e¨vÛR Ki `b| mLvb _K RyqjK wbq hvIqv nq w`jy ivW nvweeyj Avjgi evmvq| nvweeyj Avjgi wZb evb Ryqji hZoei fvi bq| eo evb Avmgv ZvK Wªwms Ki `q wbqwgZ| Ze XvKvq gyw³hv×v`i wPwKrmK wQjb Wv. AvwRRyi ingvb| Ryqji nvZ AvOyji Ae¯'v Lvivc `L ZvK Wv. AvwRRi Gwjd¨v>U ivWi cwj wK¬wbK wbq hvIqv nq| Wv. AvwRR Avi Zuvi ¯¿x Wv. myjZvbv Ryqji nvZi e¨vÛR Lvjb| AvOyji Ae¯'v `L AuvZK IVb| AvwRR ejb, ÔwZbUv AvOyj GKmv_ e¨vÛR KiQ Kb! Avi e¨vÛR GZ eoB ev Kb|Õ wZwb wZbUv AvOyj Avjv`v Avjv`v Ki e¨vÛR Ki `b|Õ Ryqj ej, Ôm¨vi, `k ¯^vaxb nj Avwg ne b¨vkbvj wµKU wUgi K¨vÞb| AvOyj wZbUv ivBLb|Õ wgwUs emQ 28 b¤^ii nvBW AvDU| kvPS, ew`, Avjg, KvRx Dcw¯'Z mLvb| wmw×iMÄ cvIqvi ÷kb wK Iovbv hve bv? gRi Lvj` gvkviid, K¨vÞb nvq`vi-Giv LyeB Pvb h IUv Do hvK| wKs` Kxfve! Avjg ej, ÔILvb Avwg©iv hfve ev¼vi Ki cwRkb wbq me mgq A¨vjvU© _vK, A¨vUvK Ki I`iK mivbv hve bv| Zvi Pq Mwijv Iqvidqvi Kie Mwijv Kvq`vq| Avgiv ILvbKvi ÷vd`i m½ hvMvhvM Kwi| `yBRb Kg©Pvixi m½ Zv Avgv`i hvMvhvM AvQB| I`iK Uªwbs w`q I`i nvZ G·c-vwmf cvwVq w`q I`i ØvivB I¸jv e-v÷ Kivbv ne|Õ Avjg G·c-vwmfi e¨vcviUv Lye fvjv evS| m ej hvq, ÔGLb 80/90 cvDÛ wc.K. (c-vw÷K G·c-vwmf) jvMe| GZUv wc.K. fZi wbq hvIqv hve Kx Ki?Õ AbK AvjvPbvi ci wVK nq, cvIqvi ÷kbi BwÄwbqvii wRci `iRvi fZii w`Ki nvW©evW© Kfvi Lyj wc.K. wbq hvIqv ne| GKevi 8/10 cvDÛ ch©s -- wbq hvIqv hve| hvK, wmw×iMÄ welq Zey GKUv dqmvjv njv| wKs` wekl Uªwbs wbq Gm Mwijviv wK ïay em _vKe? ÔZv ne bv| Pjv, GKUv wKQy KwiÕ-ew`i DËRbv mePq ewk|

KvRx Kvgvj ej, ÔLvwj c¨vPvj bv cvBov wKQy GKUv A¨vKkb Kwi| nvZ-cvq Rs aBiv hvBZQ Zv|Õ wVK nq, Zviv Avevi ewiq coe| GKm½ GKB mgq `yUv MÖ"c| GKUv Avjgi bZ...Z¡| AviKUv wRqvi bZ...Z¡| Avjgi MÖ"c _vKe Avjg, ew`, KvRx Kvgvj, i"gx Avi ¯^cb| wØZxq MÖ"c n¨vwim, gyLZvi, wRqv, Avby, Pyjy- fvB Avi AvRv`| ew` Avi Avjg wgj avbgwÛ _K nvBR¨vK Ki GKUv gvR`v Mvwo| MvwoUvi KvMRcÎ `Lv hvq Mvwoi gvwjK gvneye Avbvg| Ab¨w`K n¨vwim Avi gyLZvi nvBR¨vK Ki wdqvU 600 Mvwo| AvRv`iv Ac¶v KiQ avbgwÛi nvBW AvDU| ew` Avi Avjg MQ GK MÖ"ci Rb¨ Mvwo nvBR¨vK KiZ| n¨vwim Avi gyLZvi MQ Zv`i MÖ"ci Rb¨ Mvwo nvBR¨vK KiZ| ew` Avi Avjg Pj Avm AvM| Zviv nvBR¨vK KiQ GKUv kv`v gvR`v| ZvZ DV KvRx Kvgvj, i"gx, ¯^cb we`vq bq| AvRv`, Avby, Pzj-y fvB Ac¶v KiQ n¨vwim Avi gyLZvii Rb¨| n¨vwim Avi gyLZvi Avm wdqvU 600 Mvwo wbq| ZvZ DV co AvRv`iv| mܨv Nwbq GmQ| iv¯--vi jvBU¸jv R¡jQ| n¨vwim`i KvR njv ivRvievM cywjk jvBbi KvQ _vKv| Avi Avjgiv avbgwÛ GjvKvq Pxbv K,UbxwZKi evmvi mvgb cÖniviZ ^mb¨`i Ici nvgjv Ki Iw`KB 18 b¤^i ivW AviKUv evmvq kL gywRe cwieviK bRiew>` ivLv cÖniviZ cywjk Avi ^mb¨`i Ici PovI ne| Zvici Gm wRqv`i m½ hvM `e| ZLb `yUv MÖ"c GKm½ Aviv wKQy Awfhvb cwiPvjbv Kie| ei"bvi AvM kvPS hLb RvbZ PqQb GB Acvikbi bvg Kx, ZLb Avjg ejQ, Gi bvg Acvikb Avbbvb WmwUbkb| AvRv``i Mvwo Pvjv"Q n¨vwim| m Mvwo wbq ivRvievM cywjk jvBbi mvgb GKUv P°i `q| n¨vwim ej, ÔKx Kie| BwÄb Mig nq hv"Q| iwWqUi gb nq cvwb bvB| wgUvi nU `Lv"Q|Õ wRqv ej, ÔKv_vI _K cvwb wbj ne?Õ n¨vwim ej, Ône|Õ gyLZvi ej, ÔkvnRvnvbcyi Pjb| Avgvi Pbv cvbi `vKvb AvQ| ILvb _vBKv cvwb bIb hvBe|Õ

n¨vwim Mvwo _vgvq kvnRvnvbcyi, gyLZvii `wLq `Iqv cvbi `vKvbi mvgb| ÷b nvZ mevB bvg| GjvKvq PvÂj¨ `Lv hvq| AvRv` GKUv cvb Kb| `vKvb`vi wKQyZB `vg be bv| ej, Ôm¨vi gyw³ Mv KvQ _vBKv `vg jB bv|Õ BwÄb cvwb fi wbq Iiv Avevi Avm ivRvievM cywjk jvBbi MU| `yUv P°i `q| ÔAvi, Avjg`i Kx njv! Iiv Avm bv Kb!Õ wRqv ej, ÔPj, Avgiv wbRivB GKUv A¨vKkb Kwi| `vi"j Kvevei w`K hvB|Õ KvKivBji gvo AvmZB KqKRb evOvwj cywjk ej IV, Ônë|Õ Iiv Mvwo _vgvq| wRqv Nvo evwoq ej, Ômib Zv| Avgiv evOvwj cywjk gvwi bv|Õ cywjkI DuwK w`q `L, G`i nvZ h A¯¿, ZvZ evovevwo Kiv gvbB g,,Zz¨| ej, ÔIi evev, gyw³evwnbx|Õ Zviv mi Gm Ab¨ w`K ZvwKq _vK| hb Zviv wKQyB `Lwb| AvRv`iv gqgbwmsn ivW Gm co| Pj hvq `vi"j Kvevei w`K| `vi"j Kvevei mvgb GKUv Avwg©i wRc `uvo Kivbv| GUvK AvµgY Kiv hvq| AvRv`i nvZ ÷bMvb Pj hvq| wRqv ej, ÔMvwoUv BD Uvb© Ki Nywiq Avb| Zvnj gMevRvi w`q cvwjq hZ myweav ne|Õ n¨vwim MvwoUvK BD Uvb© Ki Nywiq Avb LvwbKUv `~i wMq| wdi Gm `Lv hvq, Avwg©i wRcUv Pj MQ| Zviv mvRv Pj Avm wcwR nvmcvZvji gvo| mLvb _K Gwjd¨v>U ivW nq wgicyi ivW coZ hve| mvgb `Lv hvq, GKUv Avwg©i wRc| n¨vwim ej, ÔjU&m A¨vUvK w` wRc|Õ wRqv ej, Ô`uvovI| cQb Avjv bfvbv KZ¸jv Avwg©i UªvK AvQ| wgicyi ivWI Mvwo `uvo Kwiq PK n"Q| n¨vwim, Mvwo 2 bs^i w`q mvZgmwR` ivW bvI|Õ AvRKi AcvikbI Kvbv ¸wj KiZ bv ci AvRv` nZvk| 28 b¤^i Zviv Zv`i nvBW AvDU hvq| 28 b¤^i ci hLb mevB wgwjZ nq, ZLb wRqviv Avjg`iK eKvewK Ki Zv`i m½ Zviv Kb ivRvievM hvM `qwb! Avjgiv Zv`i Acvikbi h Mí Ki, Zv ïb AvRv`i ivg Lvov nq hvq| G h wmbgvKI nvi gvbvq! Avjg ej, ÒAvwg gvR`vi WªvBwfs wmU emjvg| Avgvi GmGgwRUv w`jvg ew`K| ew` Avgvi euv cvk d«>U wmU emj| cQb euvq KvRx, ga¨Lvb i"gx Avi Wvb w`K ¯^cb| 28 b¤^i _K ewiq gvVi KvQ PvqwbR wWc-vg¨vUi evmvi mvgb Mjvg| wMq `wL Kvbv mw>Uª bvB| avbgwÊ 18 b¤^i ivW cvwK¯--

vwb Avwg©i nvgiv-Pvgivi evwoi mvgb wMq `wL mvZ-AvU Rb mw>Uª ivBdj Kuva, Zv`i Rbv-`yqK `uvwoq, evwKiv em, mevB Mí¸Re nvwmVvÆvq gk¸j| Avwg ejjvg, ÔIK d«Ûm, Rs`iv Avgv`i nvZi bvMvj, Avi wVK wZb wgwbU mgq Avgv`i nvZ|Õ mvZgmwR` ivW wMq Avwg Mvwo Nywiq wbjvg| GZ myweavI njv| Avgv`i kÎ"iv Avgv`i euvq coj| ew` Avi KvRx Zv`i euvqi Rvbvjv e¨envi KiZ cvie| Avwg ¯^cb Avi i"gxK ejjvg, ÔZvgiv iv¯--v `¨vLv| i"gx cQbUv| ¯^cb mvgbiUv|Õ mw>Uª`i Lye KvQ Pj Avmjvg| gvR`vi myweav njv kã Ki bv| Mvwo ¯-v Ki ejjvg, dvqvi| ew` cU eivei, KvRx eyK eivei ¸wji gvjv iPbv Kij Zv`i ÷bMvb Avi gwkbMvb w`q| ^mb¨iv gyn~Z© jywUq coj gvwUZ| Kvbv cÖwZiva Kivi dzimZ cj bv| i"gx ejj, ÔjU&m Kvj± `¨ DBcb|Õ Avwg ejjvg, Ôgv_v Lvivc bvwK| cÖwZUv mKÛ g~j¨evb|Õ mLvb _K Mvwo Uvb w`q Pxbv wWc-vg¨vUi evmfeb Avevi wMq `uvovjvg wKs` Kvbv wkKvi cjvg bv| ¯^cb Avi i"gx ejj, ÔGUv wK, Avgv`i Zv ïwUs cÖvKwUmB njv bv|Õ Avwg Avevi wgicyi ivW DVjvg| hvw"Q wbDgvK©Ui w`K| 5 b¤^ii KvQ Gm `wL, Avwg© PKcv÷ ewmqQ| `yUv UªvK Avi GKUv wRc Avgv`i w`KB gyL Ki `uvovbv| iv¯--vq `yRb ^mb¨ ïq co jvBU gwkbMvb wbq cwRkb wbqQ| PvicuvPUv Mvwo `uvo Kwiq Avwg© PK KiQ| fq Avgvi KjR ïwKq Gj| GLb Avi _vwgq Mvwo NvivbviI mgq bvB| GKgvÎ Dcvq e¨vwiKW fO GwMq hvIqv| Avwg ejjvg, ÔeuvPvi GKgvÎ Dcvq njv Avgiv Mvwo bv _vwgq euvq Pj hve| ¯^cb, GjGgwRg¨vbK mvevo Kiev| ew`, KvRx, iv¯--vi evq `uvovbv ^mb¨`i UvM©U Kiev| Avwg Mvwo euvq Nvivbvi mv_ mv_ dvqvi Kiev| Avwg ïay GKeviB eje, dvqvi|Õ Avwg Mvwo ¯-v Ki `uvovbv Mvwo¸jv KvwUq mvgb Pj Mjvg| wZbRb mw>Uª nvZ DuwPq ejj, Ônë|Õ Avwg nWjvBU eÜ Ki Wvb w`K hvIqvi BbwWKUi R¡vjvjvg| Wvb Nvivbvi GKUz fvbI Kijvg| mw>Uª wPrKvi Ki ejj, ÔnvivgRv`v, wKavi hvZv n¨vq, ivKv,Õ Avwg G·jUi Pvc w`q Mvwo euvq 5 b¤^ii w`K wbZ wbZ ejjvg, Ôdvqvi, dvqvi|Õ ¯^cbi ¸wj GjGgwRg¨vbK kl Ki w`j wbðq| bBj Kvbv cvëv ¸wj Zv njv bv| GKB mv_ ew` Avi KvRxi ¸wj kl Ki w`j euvqi ^mb¨`i| Avgvi

Nvoi ga¨ ¯^cbi Qvov ¸wji Lvwj KvZz©R Gm coj| Mig Nvo dv¯<v co Mj| Avwg Mvwo wbq MÖxb ivW cojvg| BbwWKUi euv w`K `wLq Mvwo Nvivjvg Wvb w`K| wgicyi ivWi w`KB| nWjvBU bfvbv| nVvrB i"gx ejj, ÔjyK jyK, `qvi BR Av wRc, w` ev÷vW©m Avi Uªvwqs Uz djvwqs Avm|Õ i"gxK Kvbv wb`©k w`Z njv bv| m wbRB ÷bi euvU w`q Mvwoi cQbi KvP fO djj| Zvici ÷b evwoq UvM©U Kij wRci WªvBfviK| Zvi UvM©U, DieYvm| wRcUv wMq GKUv j¨v¤úcv÷i Mvq av°v Lj| cQb ZvwKq i"gxiv `Lj Aviv GKUv wRc Avi `yUv UªvK MÖxb ivW ai dvg©MUi w`K hv"Q| Avgiv wgicyi ivW ai Gwjd¨v>U ivWi w`K Pj Gjvg|Ò Avjgi eY©bv kl njv| AvRv` Avjgi gyL me ïb Zvi eÜz`i mvdj¨ Avi mvnwmKZvq gy»| ej, ÔBm&, Avwg h Ke wbR nvZ cvK Avwg© gviZ cvie| Zviv fvB nwf `Lvw"Qm|Õ

42

nvweeyj Avjg`i w`jy ivWi evmvZB Ryqj AvnZ nIqvi cii KUv w`b wQj| fvjvB wQj| nvweeyj Avjgi evev nvwdRyj Avjg BwÄwbqvi gyw³hv×v`i m½ hb wgjwgk MQb| wZwb wbRI Zuvi nivì Uªv¤ú MvwoZ Ki gyw³hv×v`i Avbv-bIqv KiQb| evwoi gqiv-Avmgv, ikgv, kvnbvR GivI GKKRb A¯¿-G·cvU© cwiYZ nqQ| ikgv Avi kvnbvR A¯¿i e¨vij cwi®<vi Kiv, g¨vMvwRb ¸wj fivi KvR Ggbfve Ki h gb nq GUvB Zv`i cÖavb KvR| kvnbvR Avevi ïay Wvb nvZ w`qB A¯¿ cwi®<vi Kivi KvRUv Ki| kvPS e¨vcviUv j¶ Kib| Avmj kvnbvR hLb QvU, ZLb Kgb Ki hb Ii euv nvZ PvU jvM| Wv³viiv wVKfve nvZUv Rvov jvMvZ cvibwb ej Ii euv nvZi me KUv AvOyj KvR Ki bv| Ryqj hLb Zvi RLg nIqv Wvb nvZ wbq IB evmvq hvq, ZLb kvnbvR ej, ÔRyqj fvB, Kx Avi ne, mePq Lvivc ne hw` Avcwb Avgvi gZv GKnvwZ nq hvb| wKs` Avgvi w`K `Lb, Avwg Zv me KvRB wVKgZv KiwQ|Õ Ze Avmgv G K_v ïb GKUz gb Lvivc KiwQj| XvKv wek¦we`¨vjq MwYZi dvBbvj Bqvii QvÎx Avmgv| Avjgi eÜziv, QvUeo mevB, ZvK WvK gRcv ej| KviY m Avjgi gRcv| mÞ¤^i hLb

Avmgv mxgvs -- AwZµg Ki Pj wMq m±i-Uzi wdì nvmcvZvj hvM `e, ZLbI eo-QvU me ^mwbK I hv×viv ZvK WvKe gRcv ej| m-B Ryqji nvZ wbqwgZ Wªwms Ki `q| Ryqji fvjv bvg Ave`yj nvwjg PSayix| Zvi evev Ave`yj IqvR` PSayix A¨vKvDbU>U c` PvKwi Kib GKUv emiKvwi cÖvBfU dvg©| Ryqjiv Pvi evb Avi wZb fvB| Gi ga¨ eo fvB gviv MQ QvUejvZB| RyqjB GLb eo| Ô69 mvj m RMboev_ KjR _K weGmwm cvm KiQ| GLb PvKwi Ki mvËvi M-vm IqvK© Gbvwj÷ Kwg÷ wnme| B"Qv AvQ, `k ¯^vaxb nj m GB welq Uªwbs wbZ we`k hve| Ze Zvi Avmj cwiPq m wµKUvi| AvRv` eqR LjQ| gvnvgWvb LjQ| AvRv` eqR _K gvnvgWvb hvIqvi cQbI KviY wQj| 1967 mvj jÛb _K Ggwmwm `j XvKvq LjZ Gj h wUg Zv`i m½ LjZ bgwQj, ZvZ RyqjK bIqv nqwb| wbe©vPKgÊjxi GB wm×vs--i cQb AvRv` eqRi Kg©KZ©v`i nvZ AvQ fe ivM Ki Ryqj gvnvgWvb hvq| wbDwRj¨vÛ wUgi wei"× Ljvi Rb¨ Aj cvwK¯--vb `ji K¨v¤úI m WvK cqwQj| P~ovs-- wUg Aek¨ Zvi RvqMv nq bvB| m Uªwbs wbZ AvMiZjv eW©vi AwZµg KiZ evmv Qvo 31k g| evmvi KvDK wKQy ej hvqwb| Ryqji gyw³hy× hvIqvi cQb GKUv eo KviY wQj knx` wµKUvi gykZvKi jvk `k©b| 27k gvP© ^mq` Avkivdzj nK Avi Ryqj wMqwQj XvKv wWw÷ª± ¯úvU©m A¨vmvwmqkbi mvgb gykZvKi gi`n `LZ| gykZvKi givgyLUv Ryqji gb Zxeª cÖwZwµqv m,,wó KiwQj| GKUv gvbyl GKUz AvMI wQj gvbyl, Zvi KZ Avkv, KZ ¯^coe, KZ mv_©KZv, GB gyLUvB Zv wµKU LjZ, Rq-civRq wbq KZ wnmve-wbKvk, KZ Aa¨emvq, Avi `¨vLv GLb m ïq AvQ mewKQyi Ab¨ cvi| Ryqj bxie ïay gv_v bvowQj, `uvZ w`q Kvgo aiwQj wbPi VuvU| ZLbB m cÖwZÁve× nq, GKUv wKQy KiZ ne, ïay ïay webv cÖwZiva jvki Kvdjvq ïq covi Kvbv gvb nq bv| dvg©MU Acvikbi ci evmvi Pvi evbi Rb¨ Ryqji ga¨ DØM `Lv `q| G KviY Zv`iK m cvwVq w`qQ MÖvgi evwo weµgcyi| GLb Aek¨ m Svov nvZ-cv| gvSLvb Svgjv njv wbRi Wvb nvZi AvOyj RLg

nIqvq| Zvi cÖavb wPs--v, m wK Avi wµKU LjZ cvie? Ze gyL m GB K_v KvDK ej bv| wbRI nvwmgyL Ki _vK| m½x`iI nvmvq| Wªwms Kivi mgq Ryqj hb e¨_v Ui bv cvq, mRb¨ Avmgv Ryqji m½ bvbv Mí Ki| Gi ga¨ GKUv njv wµKU| Ryqj XvKv knii e¨vwUsq Zzdvb ej L¨vZ| m e¨vU Ki Soi MwZZ| hZ¶Y m DBKU _vK, ZZ¶Y ivbi PvKv Nvi| ïay Nvi bv, ebeb Ki Nvi| Avmgv wRÁm Ki, ÔRyqj, iwKeyj nvmvb Zv Aj cvwK¯--vb wUg PvÝ cqQ| Zzwg cve bv?Õ Ryqj wKs` ¯^fve Rb¥iwmK| ÔAvi, Avgvi GBevi wbDwRj¨vÛi GMBb÷ wbj bv eBjvB Zv Avwg Aj cvwK¯--vbB fvB½v w`ZwQ| `kUv ¯^vaxb nBj Avgiv evsjv`k wµKU wUg evbve| GBUvZ Avwg wVKB PvÝ cve, `BLb gRcv|Õ Avmgv ej, ÔZv Zv cveB| cvwK¯--vb wUgI PvÝ cZ|Õ Ryqj ej, ÔAvi Avevi cvwK¯--vb| cvwK¯--vbK evì KBiv w`ZwQ| wgWj ÷v¤ú AvDU| Dd&| e¨_v jvM Zv|Õ Avmgv cyibv ZzjvUv mwiq GKUv cwi®<vi Zzjv bq| Ryqji ¶Z¯'vb gyQ `q WUj -fRv Zzjv w`q| RyqjK ej, ÔZvgvi evmv bv wUKvUzwjZ| e½j ÷zwWIi cvk| bvwqKv`i `L bv!Õ Ry qj ej, ÔMUi mvgb cvewjK wfo KBiv _vK| GKw`b `wL AvwRgmyRvZv XzKZQ|Õ Ryqj AvwRg-myRvZvi XvKvi `,,k¨Uv gb KiZ bv KiZB Avmgvi e¨vÛR euvav kl nq Avm| Zv Ryqj w`jy ivW fvjvB wQj| wKs` ILvb GKv GKv AvUK _vKvUv KZ¶Y m¤¢e? GKUz wmMviU LvI qv, GKUz KvW© Ljv-Gme KiZ B"Qv Ki wKbv! AvRv``i evmv Gw`K _K DËg| 29k AvM÷ 1971| `ycyiejv Beªvwng mvei Avm AvRv``i evmvq| AvRv`i gvqi ivboev `ycyi LvIqvUv Zvi KvQ GKUv `vi"Y Avb>`i e¨vcvi ej gb nq| AvRv``i evmvq hvZvqvZi iv¯--vq GKUv `vKvb| ZvZ wZbRb hyeK em| Zviv gv_v ei Ki `LQ K hvq AvRv``i evmvq| gb nq hb djv KiQ| mveiK ïwbq ïwbq Zv`i GKRb ej, Ô^fie weªRUv cvnviv w`ZQ cvwK¯-- vwb Avwg©iv, IB Avwg©Mv A¨vUvK KiZ nBj Avwg mvnvh¨ KiZ cvwi|Õ ïb

Beªvwng mveii m>`n nq, Giv Avwg©i Bbdigvi bq Zv| AvRv``i evmvq XzK mvei cÖ_gB AvRv`K ej, Ô`v¯--v, AvRKi ivZUv Zviv GLvb _vwKm bv|Õ AvRv` ej, ÔKb?Õ Ô`vKvb `Ljvg...Õ ÔAvi bv| Pvii gb Zv, ZvB mevBK cywjk cywjk jvM|Õ AvRv` nmB Dwoq `q K_vUv| `ycii LvIqvUv fvjvB nq mveii| Lq`q m ejvewj wdi y hvq wbRi evmvq| Ryqji m½ Avi `Lv nq bv mveii| Ryqj Avevi AvRKi `ycyiejvUv KvUv"Q ^mq` Avkivdzj nKi evmvq| weKvjejv AvRv``i evmvq KvRx Kvgvj, evwK, n¨vwim, wnDevU© ivRvwiI mevB GKm½ GmQ| evwK AbK¶Y wQj, ivZ 8Uvi w`K Pj MQ| n¨vwim Aek¨ Pj MQ LvwbK¶Y ciB| ivRvwiI B`vbxs cÖvqB ivZ _vK AvRv``i evmvq| wKs` AvRK ivZ m _vKe bv| Zvi gvK `LZ bvwK hZB ne| mI iIbv nq MQ mܨv nIqvi AvMB| weKvjB Rvq` GKevi XvK AvRv`i Ni, AvÇvi ga¨ imf½ Ki ej, Ô`v`v, Kvgi"¾vgvbi wPbv bv| IB eUv Zv Avwg©i `vjvj| AvRKv wKs` LvwbK AvM IB eUv AvBmv evmvi mvgb _vBKv NyBiv MQ| Avgvi Kgyb m>`n nq| AvBRKv ivBZ GB evmvq _vKvUv wbivc` bv|Õ ÔAvi ivL Zv| Kvgi"¾vgvb| Kvgi"¾vgvbi Kvgvb evbvqv `e| KZ Kvgi"¾vgvb Avmj Mj| IB Ggwb Nvi| B¯<vUbi evmvq Zv KvR Ki|Õ AvRv` cvËvB `q bv Rvq`i K_vq| ÔAvi bv| IB eUv Avwg©i Bbdigvi| mevB RvbÕ-Rvq` Nvo MvR Ki ej| ÔZi KBQ mevB Rvb| AvRvBiv K_v ewjm bv Zv fvM|Õ AvRv` ZvK nvZ bo KU covi msKZ `q| Rvq` ewiq hvq| Ryqj Pj Avm Avkivdzj nK`i evmv _K| Avkivdzj ZvK wbla Ki, Ôhvm bv| _vBKv hv|Õ Ryqj ej, ÔAvRv`Mv evmvq ivBZ KvW© Ljv hvBe| Avi Zv Qvov Av¤§v Avgvi bv `Lj wPs--v Kie|Õ Ryqj Avi UMi Avevi PvPvZv fvB| UMiiv hnZz mvwdqv eMgK Av¤§v ej WvK, RyqjI ZvB WvK ZuvK|

Ryqj Mvq kvU© PvcvZ PvcvZ ej, Ôew` _vKj _vKb hvBZ GBnvbB|Õ Avkivdzj ej, Ôn, ew` fvBqi e¨vcviUv eySjvg bv| `yB w`b aBiv Mvqe| KB bv KB AvQ|Õ ÔhvB i|Õ Ryqj ewiq hvq| Avkivdzj`i B¯<vUbi evmv _K AvRv``i gMevRvii evmv LyeB KvQ| Mwj w`q Mwj w`qB mnR Ryqj cuSQ hvq mLvb| IB mgq AvÇv Rg IV Lye AvRv``i evmvq| AvRv` ej, ÔKvRx, kvnv`Z fvB gjvNi MQ bv?Õ KvRx Kvgvj ej, ÔMQ| AvjgI mv_ MQ|Õ ÔgRi Lvj` gvkviid Avi K¨vÞb nvq`vi hLb wRÁm Kie, wmw×iMÄ Kx Kijv, Kx Reve `e!Õ AvRv` duvob KvU| ÔAvQ, Reve AvQ| wmw×iMÄ cvIqvi ÷kbi e¨vcvi GKUv c-vb Kiv nBQ| IB ÷kbi `yB Kg©Pvix Beªvwng Avi kvgmyj nKK Uªwbs `Iqv nBZQ| Uªwbs PjZQ avbgwÛ 2 b¤^ii GKUv AvU© M ¨vjvwiZ| wPbQ Zv evmvUv| fv¯<i Ave`yj-vn Lvwj` hBLvb em| Uªwbs PjZQ| GB aiv UvBg cwÝj e¨envi Kiv| wc.K. wdU Kiv| GBme| IB M¨vjvwiZ Zv GLb KD hvq bv| KD eySe bvÕ-KvRx Kvgvj Reve `q| Ryqj ej, ÔIB `yBRbK Zv Zviv LiPi LvZvq aBiv ivLQm| hw` cvIqvi ÷kb Do ZvBjI AMv cvwK¯--vwb Avwg© Qvoe bv|Õ KvRx Kvgvj ej, ÔAivI RvBbv-ïBbvB AvBQ| mvnm AvQ| Ze AMv XvKvi Kvbv nvBWAvDU, Kvbv Mwijvi bvg-wVKvbv Rvbvbv nq bvB| Lvwj Avjg, kvPS GB iKg GKRb-`yBRbi bvg Rvb| KIqv hvq bv, mveavbi gvBi bvB|Õ AvRv` ej, ÔZvBj Zv Zvi gyLi¶v|Õ KvRx Kvgvj ej, ÔK¨vb| XvKv kniUv h Kuvcvqv w`jvg, gvDov¸jvbi h nuvUzKvcv ivM ïi" nBQ, Zvi Kx nBe| GBUvi GKUv GwcÖwmqkb w`e bv!Õ u Zv Aek¨ `IqvB DwPZ| XvKvi PviUv cvIqvi ÷kbi `yUv Do MQ| Avjgi `j wcwRi cvk Gwjd¨v>U ivWi ÷kb IovZ wMq KvD>Uvi A¨vUvK co wMq jovB Ki ewiq GmQ| cvIqvi ÷kb Iovbvi cwiKíbv e¨_© njI Lvj` gvkviid mePq Lywk nb GUvi Rb¨B| KviY c,,w_exi eû KvMR evsjv`k Lei nq Avm : XvKvq Mwijviv w÷ªU dvBU bg coQ| G Qvov w÷ªU dvBU nqQ wMÖb ivW, Do MQ dvg©MUi Avwg©K¨v¤ú| AvwRRi `j wMÖb ivW

Dwoq w`qQ Avwg©eni| XvKvi Qjiv GLb Zz"Q gb KiQ mewKQyK| XvKvevmxi gbvej wdi GmQ| fqUv GLb cvwK¯--vwb Avwg©i| Gme Lei Zv Lvj` gvkviidi ARvbv bq| GLb ivZ 8Uvi ci Rg DVQ Zvm Ljv| AvRv`, Ryqj, KvRx Kvgvj Avi mK>`vi| Rqb mµUvwii Qj mK>`vi GmwQj wUwf `LZ| Zvmi Uvb m em coQ| gwb©s wbDRi wicvU©vi evkvi Avm ivZ 9Uvi ci| GmB GB Ni DuwK `q| ÔKx fvB, Kgb PjQ|Õ Ryqj ej, Ôevkvi, Zvgv`i gwb©s wbDR wdDR nBqv MQ| evj¦Uv e`jvI|Õ evkvi kvU© LyjZ LyjZ ej, ÔeySjvg bv|Õ Ryqj ej, ÔZvgiv Zv ivRvKviiI Aag nBqv MQ| GZ wg_¨v K_v jLv Kgb!Õ evkvi ej, ÔwcQb w`qv e>`yKi bjv XzKvqv w`j gyL w`qv Avcwb hv PvBeb ZvB evBi KiZ cvieb|Õ Ryqj ej, Ôgwb©s wbDRi GKUz bvBU wbDR evbvBqv w`Z nBe| `yBUv cvBb A¨vcj Movqv w`jB Zv evSv hvBe cb BR gvBUvi `¨vb mvW©, DBKvi `¨vb Mvb|Õ ÔcvBb A¨vcj gvb Kx? evkvi KI Zv!Õ AvRv` ej| ÔAvbvim h bv GUv eywSÕ-evkvi DËi `q| Ôn¨vÛ MÖbWi wbKbg-AvRv` Rvwbq `q|Õ KvRx Kvgvj Kvbv K_v ejQ bv| m GKgb Zvi nvZ cvIqv Zvm¸jv ch©e¶Y Ki µgvbymvi mvwRq wb"Q| Ryqji Wvb nvZ e¨vÛR| Ab¨ nvZ w`qB m PgrKvi Zvm evUZ cvi, aiZ cvi| AvRv` ej, ÔZzB Zv Ryqj GKUv wRwbqvm| IqvÛvidzj eq| GK nvZ Kgb Ki kvdj KiwQm!Õ Ryqj ej, ÔAvi Avwg Zv fveZwQ GK nvZ e¨vU Pvjve|Õ ZLb Ni bxieZv bg Avm| GZ fvjv GKUv wµKUvii wZbUv AvOyj gvUvgywU _uZj MQ| m wK Avi G Rxeb wµKU LjZ cvie! Rvq` Avm Ni| wmMviUi auvqvq Ni XvKv gykwKj| ej, Ô`v`v, IVb| Ljvq weiwZ `¨vb| Av¤§v fvZ wbqv eBmv AvQ|Õ

AvRv` ej, ÔAviK `vb| GB, Zviv LqwQm?Õ Rvq` ej, ÔLvBwQ|Õ AvRv` ej, ÔUMi, PÂj, KwP, gûqv, wUmy-mevB LqQ?Õ Ôn|Õ Ôgbvqvi `yjvfvB LqQ?Õ ÔwR LvBQ|Õ Zviv AviK `vbi bvg Ki wZb-`vb Lj dj| ZLb I-i _K gvqi Mjv fm Avm, ÔAvRv`, Lvwe bv Zviv?Õ AvRv` ej, Ôgv WvKQ| GBevi DVZB nq| GB IVv|Õ Lvevi UwejUv QvU| GKm½ QqRbi ewk emv hvq bv| eo Uwej h djv ne, Zvi RvqMvB ev Kv_vq! evmvUvB Zv QvU| AvM, B¯<vUbi evmvq Zv`i WvBwbs Uwej GKm½ 10 Rb emZ cviZ| mme w`bi Rb¨ mvwdqv eMgi gb wK GKUv QvÆ Mvcb Avdmvm iq MQ? mvwdqv eMg Zv ¯^xKvi Kieb bv| hy× ea hvIqvi ci AvRv`I Avi UvKv-cqmv w`Z cviQ bv| Mqbv wewµ KiZ n"Q| GLb Nii AvÍxq¯^Rb ev` w`qI evmvq ivRB AvRv`i eÜzevÜe wfo Ki _vK| Zviv Lvq`vq| Mv`vMvw` Ki GLvbB kvq| AvRv`i gvqi GUvB fvjv jvM| jvKRb LvIqvbvUv Zuvi wcÖq GKUv kL| Avi wbRi Qji eÜzevÜe`i Z`viwK KiZ cviv, Av`i-hZoe KiZ cvivUvq GK aibi Z...wß cvIqv hvq| KjRi ga¨ GK aibi Avivg jvM| MZKvj hgb wZwb gvwjevM _K `vIqvZ Ki GbQb Zvi evb gvweqvi gq `yjy, gqi RvgvB gbvqvi nvmbK| Zv`i QvÆ gq jxbvUv Kgb NyiQ mevi Kvj Kvj| GZ ivZ njv, gqUvi PvL Nyg bvB| ivZi ejv Rb¥vj ev"Pviv ivZ RM _vK| `yjyi evb dzjyI GmQ eovZ, ZviI m½ AvQ Zvi QvÆ gq wefv| Uwej c-U wewQq fvZ-ZiKvwi eo AvRv`i gv Ac¶v KiQb| Ryqj, AvRv`, KvRx Kvgvj, mK>`vi Avm| ewmbi KjUv bó| wZwb GKUv Mvgjv w`qQb Uwej| ejb, ÔmevB Mvgjvq nvZ ayq bvI|Õ wZwb cvwb GwMq `b| MvgjvUv GKRbi mvgb _K wbq aib AviKRbi mvgb| ïay Ryqji nvZ avqvi `iKvi co bv| Zvi Wvb nvZi wZb AvOyj e¨vÛR| m evwK `y AvOyj PvgP w`q Zzj Lve| gv ejb, Ôevkvi KB evkvi? ZzwgI Avmv| Lq bvI| VvÊv nq Mj Avi fvjv jvMe bv|Õ evkvi Avm|

ÔKx nq? wUwfZ kvnbvR eMgi Mvb nq bvwK!Õ AvRv` evkviK Lcvbvi Póv Ki| ivboev nqQ Mi"i gvsm, AvjyfZ©v, cUjfvRv, jvDkvK Avi Wvj| GZ Aí ZiKvwi w`q fvZ w`ZI mvwdqvi j¾v j¾v jvM| wKs` wKQyB Kivi bvB| GK Zv Avq eyS e¨q KiZ nq, Zvi Ici gvQ LvIqv eÜ| `ki me b`xZ GLb ïay gvbyli jvk fvm| gvbyli jvk VzKi Lq Lq gvQ¸jv n"QI ek baiKvws--| gvQ Lj Kjiv bv nqB hvq bv| ZvB gvQ LvIqv mevB eÜ Ki w`qQ| Zvi Ici MZKvj gbvqvi RvgvBqi AvMgb Dcj¶ fvjv Lvevii AvqvRb wQj| mevB LZ emQ| Ryqj QjUv me mgq iwmKZv KiZ cQ>` Ki| m ej, ÔAv¤§v, Avcwb wbR ivbQb!Õ Ônu¨v evev|Õ ÔAvi KZ w`b Kó Kieb Av¤§v| AvRv`i GKUv weqvkvw` `¨vb| eDqi nvZi mevhZoe Lvb|Õ Ô`¨vLv, Zvgiv cvÎx `¨vLv| weq Zv w`ZB ne|Õ gv h GKUv gq wVK Ki iLQb, GUv Avi ejb bv| ÔZv Av¤§v hSZzK wnmve Kx wbeb? wWg¨vÛ Kx?Õ Ôbv bv| Qj wewµ KiZ cvie bv|Õ Ôbv| GB hy×i evRvi GB K_v KBebB bv| Avcbvi wWg¨vÛ bv _vKZ cvi| Avgv`i AvQ| QjK GKUv As--Z GjGgwR Avi PviUv g¨vMvwRb Avi 2 nvRvi ivDÛ ¸wj w`Z nBe|Õ evkvi ej, ÔGKevi U¨v¼ wWg¨vÛ Kiv| U¨v¼ PvBj wc¯ cZI cviv|Õ --j LvIqv-`vIqv kl Ki mevB IV| gv MvgQv ch©s-- GwMq `b| Zviv mevB Avevi AvRv`i Ni wMq XvK| gv ejb, Ôcvbi Af¨vm _vKj ejv| cvb w`Z cvwi|Õ evkvi ej, Ô`¨vb| hvi jvM m Lve|Õ Zviv WvBwbs i"g _K ewiq Avevi AvRv`i Ni Avm| evkvi ej, ÔNi wmMviU AvQ? ivZ jvMe bv? AvRv` Pjv, wmMviU Avwb!Õ AvRv` ej, ÔRvq`i w`qv AvbvB|Õ evkvi ej, ÔAvi Pjv bv| Zvgvi mv_ K_v AvQ|Õ

AvRv` Avi evkvi Ni _K ei nq| GiB ga¨ iv¯--vNvU me duvKv nq coQ | nIqviB K_v| Mwijviv cÖvq cÖwZw`bB XvKvi bvbv RvqMvq bvbv Acvikb Pvjv"Q| Mvwoi PvKvi wbP QvU QvU gvBb cyuZ Mvwoi PvKv mkã e-v÷ Kiv _K ïi" Ki GKevi mymw¾Z Avwg© wkwei nvgjv Kiv ch©s --| Avi wgwjUvwiI nq coQ cvMjv KzKzii gZv| KLb h KvK ai wbq hve, Zvi wVK bvB| Zvi Ici KviwdD| evkvi ej, Ôkvbv, wgwj bvwK `k wdiQ|Õ wgwji K_vq AvRv`i eyKi fZiUv Kuc IV| nvZ-cv Aek nq hvq| m AwZ Kó ¯^vfvweK _vKvi fw½ Ki ej, ÔZvZ Avgvi Kx!Õ ÔAvQ| ZvgviI wKQy AvQ| wgwji Avmj weq nqwb| Z vgvi KvQ _K `~i ivLvi Rb¨ wg_¨v K_v ejwQj|Õ Ôejv wK!Õ Ô`k GmQÕ-evkvi GKUz fveM¤¢xi nIqvi Póv Ki| ÔZzwg Kgb Ki Rvbjv!Õ ÔRvbjvg| Leii KvMR PvKwi Kwi| me LeiB ivLZ nq| Ze AviKUv Amgw_©Z m~Îi Lei, wgwji wWfvm© nq MQ|Õ ÔZvi gvb weqv nBwQj|Õ Ôn¨uv| Zvi B"Qvi GMBb÷|Õ ÔZzwg GUv Kx kvbv"Q| Avgvi Zv nvZ-cv VvÊv nq AvmZQ| evU AvB Rv÷ K¨vbbU wewjf w`m wbDR A¨UAj|Õ ÔIK| DB K¨vb PK BU|Õ Ôcyivbv cëb evmv| PK Zv KivB hvq| Zzwg hvev| Zvgvi mv_ Zv Avi Kvbv mgm¨v bvB|Õ ÔwVK AvQ hve|Õ ÔZzwg AvgviUv LuvRLei Kiv| Avwg ZvgviUv `LwQ| ZvgvK Avi Kó Ki cvÎx LuzRZ ne bv| cvÎx Avgv`i evmv _KB ei Ki dje|Õ evkvi j¾v cvq| Mwji fZi GKUv nvUji ga¨ GKUvgvÎ `vKvb AvQ| `vKvbUv evBi _K eÜB _vK| Ze UzK UzK Ki UvKv w`j GKUv QvÆ Rvbvjv Lyj hvq| UvKv w`j wmMviU eivq| GLvbB Kej ivwÎejv wmMviU cvIqv hvq| ebmb A¨vÛ nRm-Gi c¨vKU Kb AvRv`|

wmMviU R¡vwjq UvbZ UvbZ wdi Avm| iv¯--vq ïay KzKi| Mwji gyLUv z AÜKvi| AvKvk cvqvLvbK Puv`I `Lv hv"Q| wbRK Kgb Zz"Q, mvgvb¨ jvM AvRv`i| m Aviv Rvi wmMviU Uvb `q| gb n"Q wmMviUi gyLi Av¸bUzKzK m wbRi eyKi ga¨ Ub wbZ Pvq| AÜKvi cÖwZUv Uvb Zvi gyL jvj Avfv co| gûqv, KwP, `yjy, dzjy, AvRv`i LvjvZv evbiv, Avi AvRv`i gv GK Ni Nywgq cowQj| gûqvi Kvji KvQ Zvi Aíw`b AvM Rb¥ bIqv gq| `yjy, dzjyi m½I Zv`i QvU ev"Pviv| Gi ga¨ evwjKv KwPi Nyg fO hvq wKmi hb kã| m `LZ cvq, Ni Avjv| Avi Avjvi ga¨ m `LZ cvq, PvL myigv, dimv, hb Puv`i Avjv w`q Zvi `n Mov, j¤^v, ¯^v¯'¨evb GK hyeK, hb ivRcyÎ, weQvbvi avi `uvwoq AvQ| m gûqvK av°v `q, ej, ÔeywR `¨vLv, Kx my>`iÕ m eySZ cvi bv m ¯^coe `LQ bvwK GB `,,k¨ ev¯--e NUQ| gûqvi Nyg fO hvq, m Nii ga¨ wgwjUvwi `L fq KuKo hvq Avi KwPi gyL Pc ai| z ZviI AvM wbtkã AvZZvqxi gZv cvwK¯--vwb ^mb¨iv Gm 39 gMevRvii evmvUv, nvwR gwbi"wÏb wfjv, wNi dj| Zviv `iRvq mRvi av°v w`Z _vK| ZLb AvRv`i Ni Ryqj weQvbvq kvqv| KvRx Kvgvji wc¯--jUv, hUv gRi byi"j Bmjvg wkï ZvK w`qwQj, Ryqji KvQ| GUvi cÖwZ Zvi jvf wQj| weKvjB KvRx Kvgvj ejQ, Ô_vKzK, wc¯--jUv Zvi KvQB _vKzK|Õ mUvK m weQvbvi IciB iL ïqwQj| wbP cvwUZ em Zvm LjQ KvRx Kvgvj, AvRv`, mK>`vi Avi evkvi| fv`ªi gvmi ivZ, fvcmv Mig| KvRx Kvgvji cib GKUv jyw½ gvÎ, kixi Avi wKQy bvB| gv_vi Ici d¨vb NyiQ| AvRv`i LvjvZv fvBiv, Rvq`, UMi, PÂj, wUmy Avi LvjvZv `yjvfvB gbvqvi nvmb ïqQ AviK Ni| `iRvq AvNvZUv eoB PjQ| AvRv`iv ZLb nKPwKZ| Rvq`i Nyg fO hvq| m fve, kã nq Kb? gv_v Zzj Nvo Nywiq `L `v`v`i i"g GLbI Avjv R¡jQ | `iRvq Avevi cÖPÊ Rvi av°v| Rvq` weQvbv Qvo| `v`viv RM AvQ, `iRv Lvj bv Kb? DV Rvbvjvi c`©vUv duvK Ki Rvq`, ZLb Zvi eqm mZivi gZv, evBi ZvKvq, `LZ cvq, mv¶vr me©bvk evBi `uvwoq| Rvq` Kx Kie eySZ cvi bv| cvki Ni hvq, `L Av¤§v mevBK wbq KB jyKveb Kx Kieb eySZ cviQb bv| Avi Ryqji wc¯-- jUv Avjyi e¯--vi cQb djv n"Q| Rvq`i GKUv Mvcb `iRv AvQ, g_i`i

Avmvi Pviv iv¯--v| IB iv¯--v w`q m AbKevi A¯¿ wbq cuSQ w`qQ Avjg`i w`jy ivWi evwoZ| IB `iRv Lyj nvgv¸wo w`q ewiq m cvjvbvi Póv Ki| wKs` mvgb hg`~Zi gZv Lvov nq AvQ cvwK¯--vwb Avwg©| n¨vÛm Avc| Rvq` nvZ DuPz Ki| `iRv Lvjv cq Rvq`K e>`yKi gyL Vj fZi wbq Avm ^mb¨iv| Gm mvgbi `iRv Lyj `q| GK GK XzK hvq ek KRb| GKRb KgvÛv aibi| Zvi eyK jLv : gRi midivR| GKRbi eyK jLv : K¨vÞb eyLvwi| K¨vÞb eyLvwii nvZ ÷bMvb| ^mb¨iv GmB ej, ÔAvRv` Kvb n¨vq|Õ KD ¯^xKvi Ki bv| AvRv`K Iiv wRÁvmv Ki, ÔZzgviv bvg wKqv?Õ AvRv` ej, ÔgvMdvi Avng` PSayix n¨vq|Õ Kg¨vÛv aibi jvKUv ej, ÔZzg AvRv` n¨vq|Õ Ôg AvRv` bwn n¨vq|Õ Ôkvjv gv`viPvZ, Zzg bvg wKD wb`vbv n¨vq|Õ m AvRv`i Nvo cÖPÊ Rvi GKUv Nywm gvi| BwZga¨ Ab¨ Ni _K UMi, PÂj, gbvqviKI Gb GKcvk jvBb `uvo Kivbv nqQ| gvU AvURb evOvwj wewfboe eqmi cyi"l GLvb ewji cuvVvi gZv jvBb `uvwoq AvQ, KvRx Kvgvj Lqvj Ki| AvRv`, Ryqj, evkvi, mK>`vi, gbvqvi nvmb, Rvq`, UMi, PÂj| KvRx Kvgvji gb nq, ZvK j¨vÝ bvqK byi"j Bmjvg me mgq ejQ, Ôm¨vi, `yBRb mw>Uª `uvo Kivqv ivLb| GBfve mw>Uª Qvov Avcbviv _vKb| Kvb w`b Rvwb wec` cob|Õ Bm&, `yBRb MvW© hw` evBi `uvo Kivbv _vKZ, cwRkb bIqvi mgq cj I`i ¸wj KiB Dwoq `Iqv hZ| Gfve webv P¨vjÄ giZ nZv bv| ÔAvg©m wKavi n¨vq?Õ eyLvwi wb`©k w`"Q| w÷ji GKUv Avjgvwi AvQ Ni| AvRv`i gv AuvPj _K Pvwe Lyj w`j GKRb ^mb¨ Avjgvwi Lvj| mevB AvMÖnfi A¯¿ LuRQ| y nVvrB K¨vÞb eyLvwi j¶ Ki, GKUv Qji nvZi AvOyj e¨vÛR `Lv hvq| m Ryqji RLwg RvqMvUv Pc ai ej, Ôev÷vW©, nqvi Avi w` Avg©m?Õ e¨_vq Ryqj ÔI gvMvÕ ej KzuwKq IV| KvRx Kvgvji gv_vq i³ DV hvq| m wbRi Wvb nvZi w`K ZvwKq `L, AvqyiLv eo Avi ¯úó| Zvi gvb GLvb Zvi giY bvB| m nVvrB gRii nvZi ÷bMvbUvi Ici Suvwcq co `y nvZ

÷b ai dj| gyn~Z©i ga¨ G KvÊ NU hvq| ÷bi `Lj K be GB wbq UvbvUvwb nZ _vK| wUªMvi KvRxi nvZ| ¸wj ei"Z _vK| ivwÎi wb¯--äZv fO hvq ¸wji kã| KvRxi cibi GKgvÎ e¯¿ jyw½Uv a¯--vaw¯--Z hvq Lyj| K¨vÞb Avi KvRx `yRbB LvU co Mj LvU fO co hvq gSZ| K¨vÞb AvnZ nq gSZ Movq| w÷ji Avjgvwii mvgbi ^mb¨Uv ¸wjwe× nq Avi co hvq| Icvk gRi midivR dvqvi Icb Kij Rvq` Avi UMi ¸wjwe× nq gSZ jywUq co| KvRx Rvb GLvb aiv covi gvb njv g,,Zz¨| m mvRv Lvjv `iRv w`q evBi Avm| m¤ú~Y© Dj½ KvRx MU w`q evBi hvq| evBi evDÛvwi `qvji KvQ `ycvk `yRb ^mb¨ `uvwoq| Puv`i Avjvq GK bMoe j¤^v dimv hyeKK `L Zviv gyn~Z©i Rb¨ weåvs-- nq nqZv| bBj Kb Zviv ZvK PvR© Kiwb, 14 eQi ciI KvRx mUv Abygvb KiZ cvi bv| KvRx GK`So ewiq ijjvBb ai mvRv w`jy ivW Pj hvq| i³ fm hv"Q gS| Rvq` Avi UMi eywS gvivB MQ| wZbRb wgwjUvwiI i³v³| Aviv wgwjUvwi cÖek Ki Ni| Zviv AvRv`, Ryqj, evkvi, gbvqvi, mK>`vi Avi PÂjK ai wbq cÖPÊ gvi w`Z w`Z Mvwoi w`K Pj hvq| AvRv`i gyL w`q i³ SiZ ZvK, evkvii nvZ fO hvq, RyqjiI bvKgyL w`q i³ Si| AvRv`i gv `Lb Zuvi PvLi mvgb _K Zuvi Qj Pj hv"Q| wZwb Ku` djb| AvZ©bv`i myi ejb, ÔAvRv`, ZzB Pj Mj Avwg KvK wbq _vKe|Õ AvRv` ej, ÔAvj-vn Avj-vn Kiv gv|Õ AviK `dv gvi Zvi Nvo Gm coj m mUv mn¨ Ki klevii gZv Zvi gvqi w`K ZvKvq| PÂj ZLb LyeB QvU| wbZvs --B evjK| ZvK Kb Avwg© ai wbq MvwoZ ZzjQ| m Zv hy× Kiwb| Kvbv c¶-wec¶ evSI bv| ^mb¨iv Zvi cU Nywm gviQ Avi ejQ, ÔevZvI, nvwZqvi wKavi n¨vqÕ, m wPrKvi Ki ejQ, Ônvg eKmyi n¨vq, nvg e¸bv (wb®úvc) n¨vq|Õ AvRv`i gv `So hvb Mvwoi KvQ, Quv gi Zzj wbq Avmb PÂjK| ¸wjwe×, AvnZ A_ev wbnZ wZb cvwK¯--vwb ^mb¨K Iiv GKUv MvwoZ Zvj| ew>` mevBK MvwoZ Zzj wbq cvKmbviv we`vq nj nVvr KiB cyiv cvov wb¯--ä nq co| UMii AvRI gb co, NUbvi 14 eQi ciI, hLb ¸wj Gm jvMj Zvi cU, Zvi gb nw"Qj, hb j¶ j¶ e-W XzK hv"Q cUi fZi, GZ hs¿Yv, Avi gb

n"Q, Zvi eyKi fZiUv gi"f,wg nq MQ, Zvi cvwb PvB, GZ Z...òv hb Kjmi ci Kjm cvwb LjI Zvi wccvmv wgUe bv, m wPrKvi KiQ, ÔAv¤§v cvwb, Av¤§v cvwb...Õ ZLb j¶ j¶ cvwL Qq dj Zvi AvKvkUv, Zviv GKhvM gyLi nq IV cvwb cvwb ej, Avi AvRv`i gv Gm XvKb Ni| wZwb AvRv`i Nii gSi w`K ZvwKq `Lb ïay i³ Avi i³| hb i³i cyKzi fm AvQ Rvq` Avi UMi| ZviB ga¨ i³i ga¨ em Avcb gb LjQ gbvqvi nvmb I `yjyi QvÆ gq jxbv, h wKbv Kej nvgv¸wo w`Z wkLQ| K Kvi w`K Lqvj Ki, G Ggb GK `yh©vMgq gyn~Z©| AvRv`i gv `So RM wbq Avmb| cvwb Xvjb UMii gyL| UMi cvwb Lq ej, Ôcvwb, Av¤§v cvwb...Õ Avi cvwLiv WK IV Av¤§v cvwb, Av¤§v cvwb, ej... Rvq` euP AvQ, bvwK gviv MQ K Rvb! UMii j¶YI Zv myweavi gb n"Q bv, GI eywS gviv hve| AvRv`i gv acvm Ki co hvb, Ávb nvivb| Zuvi fvwMoeiv Zuvi gv_vq cvwb Xj ZuvK my¯' Ki Zzjj wZwb DV KZ©e¨ w¯'i Kib| UMi Avi Rvq`K nvmcvZvj wbq hZ ne| wZwb cvki evmvq wMq nvwRi nb, hLvb Uwjdvb AvQ| cvki evmvq _vKZb GKRb gvovqvwi gwnjv| gv gvovqvwii evmvi `iRvq av°v `b| wKs` gwnjv `iRv Lvj bv| gv Rvbvjv w`q ZvwKq `Lb gwnjv KviAvb kwid wbq emQ| wZwb AviKevi av°v `b| gwnjv Kvivb kwid _K gyL Zvj bv| gv Rvbvjvi avi `uvwoqB _vKb| gwnjv KviAvb kwid coB Pjb| gn~Z© gyn~Z© Ki NÈv Pj hvq| gwnjv KviAvb kwid _K PvL mivq bv| AvRv`i gvI Rvbvjv _K mib bv| dRii AvRvbi aYwb kvbv hvq| gwnjv gyL Zvj| AvRv`i gv ejb, Ôeyey `iRv Lvjb| GKUv dvb Kie|Õ ZLb GKv evmvq wZbUv gq, Zvi ga¨ KwP fve, Zvi ¯^coei ivRcyÎiv Ni XzK G Kvb i³i Ljv Lj Mj| Zvnj Iiv wK ivRcyÎ wQj bv, wQj ivRcyÎi QÙek `yó iv¶m!

43

KvRx Kvgvj `Sov"Q| ijjvBb ai| eo iv¯--v cwiq m XzK co w`jy ivWi w`K| mvRv Pj hvq nvweeyj Avjg`i evmvq| Avjg`i wbPZjvi Rvbvjvi KvP UzK UzK Ki kã Ki| Nyg fO hvq Avmgvi| m Rvbvjvi KvQ Gm RvbZ Pvq, ÔK?Õ KvRx Kvgvj, m¤ú~Y© Rb¥w`bi cvkvKciv, ej, ÔGKUv jyw½ `¨vb AvM| Ae¯'v Lvivc| AvRv`i evmv Avwg© iBW KiQ| Avwg ÷b KvBov wbqv ¸wj KBiv cvjvqv AvmwQ|Õ Avmgv ZvK GKUv cwUKvU Rvbvjv w`q Qyo `q| Zvici Zviv `iRv Lvj| KvRx ej ikgvK, ÔGKUv nvwZqvi `vI| Avi Zvgiv mevB cvjvI| GB evwoZI Avwg© wkqvi Avme|Õ nvwdRyj Avjg, Avjgi evev, ejb, ÔKvRx, Zzwg cvjvI| GLb Avi A¯¿ bIqvi `iKvi bvB| Avi Avgiv `wL wbRiv Kx KiZ cvwi|Õ KvRxK Iiv av°v w`q cQbi `qvj cvi Kwiq `b| nvwdRyj AvjgKI Zuvi gqiv cvki evwoi `qvji Icvi Vj cvVvq| KvRx B¯<vUbi iv¯--vq AvmZB `L `yUv UªvK Avi GKUv wRc w`jy ivW Avjgi evwoi w`KB hv"Q| KvRx cvki Wªbi ga¨ Dcyo nq ïq co| RvqMvUv AÜKvi| ZvK nqZv `Lv hve bv| Kbfq cvk w`q cvi nq hvq| Mvwoi kãi Pq KvRxi eyKi kã hb Aviv Rvi Rvi evR| mLvb _K m hvq ^mq` Avkivdzj nKi evwoZ| `iRvq bK Ki| Avkivdzji Nyg fO hvq| m Rvbvjv w`q gyL evwoq ej, ÔK?Õ Ôevey, kl kl, me kl...Õ KvRx Kvgvji Mjv| Avkivdzj `LZ cvq MUi jvBUi Avjvq LvwjMv, cwUKvU civ KvRxK| m `iRv Lvj| ÔKx nBQ?Õ ÔAvRv`Mv evwo iBW w`Q| AvjgMv evwoI NivI `Iqv kl| me kl| me kl...Õ KvRx KuvcQ| Avkivdzj ZvK wbq jywKq ivL M¨vivRi Ici WªvBfvi`i _vKevi RvqMvq, ej, ÔGBLvb eBmv _vKv| LvovI, Zvgvi kvU©-c¨v>U AvBbv `B|Õ ci mB RvqMvUvI wbivc` gb bv nIqvq KvRx ewiq co-GLb hLvb mvnvM KwgDwbwU m>Uvi mLvb -Avkivdzji eo fvBqi evmvi DÏk| ZLb fvi 5Uv| Avkivdzj Zvi GB Pj hvIqvi `,,k¨Uv Avi Kvbv w`b fzjZ cvie bv| Avkivdzji `Iqv kvU©-c¨v>U ci KvRx Kvgvj `iRv Lyj ewiq hvq, cQb ZvwKq n¨v-n¨v Ki nvm Avi nvZ bvo, ÔUvUv UvUv, hvBMv...UvUv...Õ

^mb¨iv Avjg`i evmvq XzK cÖ_gB RvbZ Pvq ivboevNi Kv_vq, ivboevNii gSi wbP Mvcb KzVzwiZ cÖPzi A¯¿k¯¿ Mvjvevi"` jyKvbv wQj| kvej w`q gS fO Zviv GBme A¯¿ D×vi Ki| Avi evmvq eovZ Avmv Avjgi PvPv Avi PvPvZv fvBK ai wbq hvq| 29k AvM÷i mKvj 11Uvi w`K ew` aiv co XvKv KjRi wcÖwÝc¨vj Rvjvj DwÏbi evmv _K| wcÖwÝc¨vji Qj dwi` wQj ew`i eÜz| cÖPÊ gvii gyL ew` ej `q mvgv` fvB Avi Pzj-y fvBqi bvg| weKvj mvo 4Uvi w`K aiv cob mvgv` fvB| cvwK¯--vwb mbvevwnbxi AgvbywlK wbh©vZb Avi wRÁvmvev`i gyL cob mvgv` fvB, AvjZvd gvngy`i evmv wPwbq w`Z ^mb¨iv ZvKB eva¨ Ki mn¨vZxZ wbh©vZbi gyL| 30k AvM÷i fvi| ivRvievMi evmvq wkgyj wej-vni gv ZLbI dRii bvgvR kl RvqbvgvR em Zmwen ¸bQb| wkgyj wej-vn, ZLb wKkvix, mKvji iIqvR KiQ| wkgyj `LZ cvq, Zv`i evwo wNi djQ cvwK¯--vwb ^mb¨iv| m `So Zvi gvqi KvQ hvq, gv gvbvRvZ KiQb| cvKmbviv bUi `iRv fO dj evwoi fZi XzK co| Zv`i GKRb wkgyji eyK eivei A¯¿ DuwPq aij wkgyj Zvi¯^i wPrKvi Ki IV, Avi evwoi Pviw`K GK `j KvK Kv Kv ie WK DV cvLvi SvÞvq AvKvk gvZvq| ^mb¨iv avZe¯^i ej IV, ÔwgDwRK wWi±i mve KSb n¨vq? wKavi n¨vq?Õ ZLb, Pvj avqv cvwbi gZv fvii cweÎ Avjv mËvq gL `iRv w`q ewiq Avmb AvjZvd gvngy` : ÔAvwg|Õ Ônq¨vi Avi w` Avg©m A¨vÛ Ggywbkbm? nvwZqvi wKavi n¨vq?Õ AvjZvd gvng y` eySZ cvib, Zviv mewKQy RbB GmQ| wZwb eySZ cvib, G evwoi Avi mevBK euvPvZ nj mewKQyi `vq`vwqZ¡ ZuvKB wbZ ne, hv wKQy wZwb GKRxeb Avi GKvËii gvP©i ci KiQb| wZwb myi w`qQb Avgvi fvqi i³ ivOvbv GKzk deª"qvwi Mvb, hy³ wQjb evg ivRbxwZi m½, wZwb 25 gvP©i ivZ cÖZ¨¶ KiQb Kxfve cvwK¯--vwb mvgwiK Rvs--v cywjk e¨vivK nvgjv PvwjqQ, Av¸b jvwMqQ, evOvwj cywjk Kxfve cvK-AvµgY cÖwZiva KiZ PqQ ïay ivBdj w`q, evOvwj cywjkiv cwRkb wbqwQj Zv`i Avi cowk`i evmvi Qv`I, fvi wUKZ bv ci Pj MQ A¯¿ Avi BDbwdg© dj, mB A¯¿ AvjZvd gvngy` Zzj w`qQb gyw³hv×v`i nvZ| kvnv`Z PSayix gjvNi _K RyjvBq GmQ Zuvi KvQ, ¯^vaxb evsjv eZvi K>`ªi Rb¨ Mvb

iKW© Ki Zvi Uc wbq hvIqvi Rb¨, Zuvi KvQ GmQ gyw³hv×v MvRx `¯-- Mxi, XvKvq gjvNi _K Lvj` gvkviid Avi nvq`vi h 17 RbK cvwVqwQjb nvweeyj Avjgi bZ...Z¡ , Zv`iB GKRb GB `¯--Mxi| mvgv` fvB AbKevi GmQ Zuvi KvQ| kvPS c~e©cwiwPZ AvjZvd gvngy`i, hy×i ga¨ GKw`b iv¯--v _K AvjZvd gvngy` ai Avbb kvPS Avi AvjgK| wZwb wbRB hy³ nq cob gyw³hy× I gyw³hv×v`i m½| Zuvi evwo nq IV XvKvi hy× gyw³hv×v`i AviKUv `yM©| dZn Avi evKiI GmQ| A¯¿ ivLZ ne, G cÖ¯-- ve ïb AvjZvd gvngy` wbR Mvwo Pvwjq Mvwoi eyU Ki wbq GmQb `y Uªv¼ A¯¿, m¸jv cuZ ivLv nqQ Zuv`i cowki evmvi cQbi jeyMvQUvi wbP y AvwObvq, gyw³hv×v`i `LjB wZwb Lywk nZb, ejZb, ÔAvgvi hv mvnvh¨ jvMe Zvgiv AvgvK eje, Avwg Aek¨B Kie|Õ wZwb cvwK¯--vwb ^mb¨`i ejb, ÔZvgiv Kb GmQ, Avwg eySZ cviwQ| Avwg Qvov Avi KD Rvb bv| Gmv| GB MvQi wbP AvQ `yUv Uªv¼|Õ ^mb¨iv Zuvi nvZB Zzj `q Kv`vj, GKv AvjZvd gvngy` LyuoZ _vKb gvwU, wKs` wZwb K¬vws-- ev Awb"Qv eva KiwQjb, GKRb ^mb¨ ivBdji euvU w`q Zvi gyL AvNvZ Ki, Zvi GKUv `uvZ fO gvwUZ co hvq, wZwb Avevi Luyo Pjb DVvb, GKRb cvwK¯--vwb ^mb¨ eqbU PvR© Kij AvjZvd gvngy`i Kcvji Pvgov KU wMq Zvi PvLi Ici SzjZ _vK| `yB Uªv¼ A¯¿ D×vi Ki AvjZvd gvngy`, Zuvi k¨vjK bynj, Lby, wjby, w`by wej-vn Avi AvMi ivZ eovZ Gm KviwdDqi duv` AvUK cov gyw³hv×v-wkíx Avey j eviK AvjfxK, Avi hs¿wkíx nvwdRK, Aviv `yRb cowkK ai wbq MvwoZ Zvj wgwjUvwiiv, ZLb cÖwZev` fxlY Kvboev Ryo `q AvjZvd gvngy`i Pvi eQii Kb¨v kvIb| evwoi Pvicvki MvQvQvwji Wvj _K KvK¸jv AvKvk P°i w`Z _vK Avi Kv Kv ie cybe©vi WK IV Zvi¯^i| GKB ivZ, 21Uv evmvq nvbv `q cvwK¯--vwb wgwjUvwi| ew` Avi mvgv` fvBqi MÖßvii Lei cq 29k AvM÷ weKvjB gyw³hv×v DjdZ P°i gi NyiZ _vK wewfboe nvBW AvDU, m eweU¨vw·Z Po hvq kvnv`Z PSayix`i 30 nvULvjvi evmvq, kvPS evwo bvB, MZKvjB Pj MQb gjvNi, Zuvi fvB gyw³hv×v dZnK DjdZ cq hvq MUi KvQB, `ª"Z ZvK Rvwbq `q `ytmsev`, iBW Avmboe| GB evwoUv gyw³hv×v`i GKUv Ab¨Zg Avkªq¯'j, GKUv `yM©, kvPS dZni wZb evb gvwiqvg, wSgwj Avi Wvbv Avi Zuv`i evev-

gv A¯¿k¯¿ ivLv, gyw³hv×v`i `Lfvj Kivi KvRUv Ggbfve KiZb h Zuviv wbRivB nq DVwQjb GKKRb bxie gyw³hv×v| DjdZi KvQ Lei cq Zvi Avbv eweU¨vw·Z PoB dZn Avi wZb evb Pj hvq Zv`i AviK evbi evmvq| kvnv`Z Avi dZn PSayixi evev AemicÖvß Rjv RR Avãyj nK PSayixi Af¨vm wQj ivZ 12Uv ch©s-- KviAvb kwid cvV, mw`b wZwb Avi RvqbvgvR _K IVb bv| cvwK¯--vwb Avwg© Zuvi evmvq nvbv `q ivZ 2Uvq| Zviv Zuvi KvQ Zuvi cwiPq RvbZ Pvq| PSayix mvne Rvbvb, wZwb GKRb AemicÖvß Rjv RR| ZLb Avwg© Awdmvi ZuvK m¨vjyU Ki| wRÁm Ki, ÔAvcbvi Qjiv Kv_vq?Õ wZwb ejb, ÔRvwb bv|Õ ÔZviv wK fviZ MQ?Õ ÔhZI cvi|Õ Ôhy× MQ?Õ ÔAvgvi RvbvgZ MÖvg MQ _vKZ| Ze hy× Mj hZI cvi| Avwg Zv`i wmwKDwiwU w`Z cvie bv, ZvB Zv`i AvUK ivLZI cvwi bv|Õ AwdmviwU wew¯§Z nq PSayix mvnei w`K Z vwKq _vKb, Zvici ejb, ÔAvcbvi K_v Avwg Avgvi Icii AwdmviK Rvbve|Õ Avi ivZ 2Uvq evmv NivI Ki KvDK bv cq evwoi RvgvZv KivwP _K eovZ Avmv ejvqZ nvmb PSayixK ai wbq hvq cvKevwnbx| avbgwÛ 28-Gi Avkªq¯'jUvI Zj-vwki AvIZvq co, KvDK bv cq gvwj RvgvbK cÖPÊ gviai Ki Avwg©iv| ivZ 2Uvq nvbv `q Pzjy- fvBqi fvB GGmGBPK mv`Ki evmvq, ai wbq hvq Pzj-y fvBK, wKs` IqviWªei fZi Kvcoi Avovj ivLv A¯¿k¯¿ D×vi KiZ cvi bv| dZn Avjx PSayix evb`i eo evbi evwoZ bvwgq w`q m½ m½ Pj hvq Gwjd¨v>U ivW Rvnvbviv Bgvgi evmvi LuvR, wKs` m evmvUv wPbZ bv ej LyuR bv cq wdi hvq, Avi ivZ 2Uvq Pviw`K _K KwYKv bvgi evmvUv wNi dj Avwg©iv, ai wbq hvq i"gx, Rvgx, Zv`i evev kixd Bgvg, KvwRb gvmyg, eÜz nvwdRK| ¯^cbi evwo NivI nIqvi mgq Ui cq ¯^cb evwoi cQbi Mvqvj XzK co Mi"i cQb Avkªq wbj KvbvgZ euP hvq| gjvNii AviK Mwijv DjdZK bv cq Zvi evwo _K cvKmbviv ai wbq hvq Zvi evev AvwRRym mvgv`K|

GBme Lei wbq dZn, Zvi fvB Wv³vwii QvÎ gvik` Avi Zvi BWb KjRi Aa¨vwcKv mngyw³hv×v RvwKqv Pj hvq mxgvs-- cwiq gjvNi| mLvb Avjg Avi kvPS BwZga¨ c`vboewZ cvIqv j. Kb©j Lvj` gvkviid Avi gRi nvq`viK kvbv"Q XvKvq m±i Uz-i Mwijv Iqvidqvii mvdj¨i GKKUv AwfhvbKvwnbx, Zuv`i `yRbB `vi"Y Lywk GB mvdj¨, Ges Zuviv ivwR XvKvi Mwijv`i nvZ Aviv fvix A¯¿ Avi Mvjvevi"` w`Z, Zuv`i cvk `uvwoq AvQ knx`yj-vn Lvb ev`j, cwiKíbv n"Q Avi Kx Kx Kiv hvq XvKvq| GKUv wmMviU aiveb ej kvPS ewiq Avmb Zuvey _K, Zvi gv_vq wPs--v, 6B mÞ¤^ii AvMB XvKvq cuSQZ ne| wmMviU awiq GKivk auvqv QvoZB wZwb auvqvi KzÛjxi fZi w`q mvgb `LZ cvb, cvnvo _K bg AvmQ dZn| Avi, dZn GLvb Kb? Ii Zv XvKvi A¨vKkb _vKvi K_v| dZn ej, Ôme kl nq MQ|Õ GB weqvMvs-- Lei ïb Lvj` gvkviid Avi nvq`vi _gK _vKb, Zvici Lvj` gvkviidi PvDwbi evBi Pj hvb nvq`vi, XzK cob wbRi ZuveyZ, `uvwoq _vK wecboe ev`j, Avi h-gRi nvq`viK KD Kvbv w`bI GK duvUv Rj djZ `Lwb, mB k³ hv×vwU mvRv weQvbvq Pj hvb, evwjk Pvcv `b gyL, Zvici nvDgvD Ki Kuv`Z _vKb : gvB eqR, gvB eqR..., cyiv gjvNi bg Avm kvKi Qvqv|

UMi Avi Rvq`K nwj d¨vwgwjZ fwZ© Kivbv nq| Zviv AÁvb Ae¯'vq ïq _vK nvmcvZvji weQvbvq| AvRv`i gvqi w`b¸jv h ZLb Kx Ki KvUQ! `yUv fvMoe, Zviv Zvi Qji gZvB, nvmcvZvj, euvP wK gi wVK bvB| Zv`i Rb¨ IlyacvwZ, i³ RvMvo Kiv, nvmcvZvj `Sov`Swo Kiv-Gme ZuvK KiZ n"Q| Iw`K Zuvi wbRi Qj aiv coQ Avwg©`i nvZ| GKB m½ aiv coQ fvwMoeRvgvB, Avi Zuvi Qji wZbRb eÜz| GKv GKUv gvbyl wZwb Kx Kieb, Kv_vq hveb| GK duvK cÖ_g myhvM wZwb Zuvi evmvq Mvcb RvqMvq jywKq ivLv A¯¿k¯¿¸jv mwiq djb nuvwoi ga¨ fi, fvMoe wUmyi gv_vq Pvwcq w`q| Avi ZLbB gwWK¨vj QvÎ mv¾v`yj Avjg KzUz ÷_v¯<vc Szwjq Avm Ryqji nvZi ¶Z Wªwms Ki `e ej, mvwdqv eMg gynZ© KZ©e¨ w¯'i Kib| Pviw`K ~ Mvq>`v Avi cvwK¯--vwb`i Pi wMRwMR KiQ| GB wb`©vl QjUv bv Avevi aiv co| wZwb ZvK WK evwoi fZi wbq hvb, Avi ejb, Ôevev, Avgvi kixiUv fvjv hv"Q bv ejB ZvgvK Lei w`q AvwbqwQ, Avgvi e-vW cÖmviUv gc `¨vLv Zv...Õ Mvq>`viv ZvwKq `L KzUz mvwdqv eMgi e-vW cÖmvi gvcQ, Avi nvZ e-vW cÖmvi gvcK hs¿i Kvco cuPvbv Ae¯'vq AvRv`i gv weoweo Ki ej Pjb, Ôevev, Zzwg ZvovZvwo mUK cov, Rvbv bv, ivZ I`i mevBK ai wbq MQ Avwg©iv...Õ

45 44

AvRv`i gv Uwjdvb Kib A¨v¤^yjÝi Rb¨| wKs` Kvbv A¨v¤^yjÝ Avm bv| i³v³ `n wbq co AvQ `yUv QvU gvbyl : Rvq` Avi UMi| wZwb GKv GKv wiKkv wbq hvb nvUj B>Uvi Kw>Ub>Uvji mvgb| fvov Ki Avbb U¨vw·| U¨vw·AjvK ejb, Ôevev, `yBUv QvU QvU Qji ¸wj jvMQ| GKUz aiZ nBe|Õ U¨vw·PvjK, AvRv`i gv, gûqv-AwZKó ai Rvq` Avi UMiK MvwoZ Zvj| gv ejb, ÔXvKv gwWKvj Pjv|Õ U¨vw·Ajv ej, ÔXvKv gwWK¨vj Avwg© wMRwMR Ki, IBLvb ¸wj LvIqv ivMx wbqv Mj Iiv Mvqe KBiv dje| Gi Pvqv nwj d¨vwgwjZ jb|Õ ÔZvB Pjv|Õ

AvRv``i ai wbq hvIqv nq ZRMuvI wegvbe>`ii Dëvw`K Wªvg d¨v±wii KvQ Ggwc nv÷j| i"gx, Rvgx, Zv`i evev kixd Bgvg, eÜz nvwdR cÖgyLK ai evBi iv¯--vq wRci mvgb Gb nWjvBU R¡vjvbv nq, ZLb KD GKRb i"gxK kbv³ Ki| nZ cvi mB KD GKRbUv ew`, nZ cvi mvgv` fvB, nZ cvi Ab¨ Kvbv Bbdigvi| i"gxK kbv³ Kivi ci ZvK Avjv`v Ki wRc Zvjv nq| Pzj-yK PvL eua wbq hvIqv nq| wKs` ¯^cbi evwoi mvgb wMq Avwg©iv h Ô¯^cb fvM wMqvÕ ejwQj, GUv Pzj-y ïbZ cvq| GLb ivZ KZ ne, AvRv` Rvb bv| mgqi wnmve GLb Zv`i KvQ MSY nq MQ| ZvK GKUv Ni Avjv`v Ki bIqv nqQ| aiv covi ci _KB Zvi Ici gviUv ewk coQ| Zv`i evwoZ cvwK¯--vb Avwg©i h ¶q¶wZ nqQ, ZviB ik ai Zvi Ici w`qB SoUv hv"Q ewk| wcwUq Zvi gyL ¶Zwe¶Z

Ki djv nqQ| mg¯-- kixi e¨_v| IB Ni hLb mevB wgj GK RvqMvq wQj, ZLb _KB ïi" nqQ gviai| eyK cU gyL jvw_| Nywm| eZ, PveyK, jvwV w`q eaoK wcUzwb| wekl Ki wMuU wMuU, KbyBq, nuvUzZ, KwâZ gvi| Pviw`K evOvwji AvZ©bv`, wPrKvi| MvOvwb| Gici AvRv`K GKUv Ni wbq hvIqv nq| GNi GKRb em AvQ| Awdmvi| bgc-U jLv bvg : K¨vÞb nRvwR| ÔZzg AvRv` n¨vq|Õ AvRv` ej, Ôbwn, nvg gvMdvi n¨vq|Õ m½ m½ nv>Uvii evwo Gm co Mvq, wcV, Nvo, gv_vq| Ôdi SzU ejZv n¨vq!Õ Gici GKRbK Avbv nq| Zvi gyL Kvco XvKv| ZvK wRÁm Kiv nq, ÔG AvRv`?Õ gyL-XvKv gv_v bo evSvq, nu¨v| G-B AvRv`| Avevi ïi" nq Riv| ÔZzwg BwÛqv Ke MQ?Õ ÔhvB bvB|Õ ÔKvb RvqMvq Uªwbs wbqQ?Õ ÔbB bvB|Õ Avevi gvi| gviZ gviZ gSZ dj `Iqv nq AvRv`K| Zvici RivKvix eyUmn DV co Zvi Mvq cvq gv_vq! cÖ_g cÖ_g GB gvi Amn¨ jvM| Zvici GKUv mgq Avi Kvbv evakw³ _vK bv| e¨_vI jvM bv| AvRv` coB _vK gSZ| LvwbK¶Y weiwZ `q RIqvbUv| AvRv`i PvL eÜ| m cÖvq msÁvnxb| cvwb Gb wQUvbv nq Zvi PvLgyL| Avevi PvL gjZB AvRv`K emvbv nq gSZ| ÔKvb Kvb Acvikb wMqwQj?Õ ÔhvB bvB|Õ ÔAvi K K gyw³hv×v AvQ Zvgvi mv_?Õ ÔRvwb bv|Õ Avevi gvi| cÖPÊ| wKs` Avðh©, wKQyB Ui cv"Q bv AvRv`| Ôkvbv| me ¯^xKvi Kiv| eÜz`i bvg ej `vI| A¯¿ Kv_vq jywKq iLQ, ej `vI| Zvnj K_v w`w"Q, ZvgvK Qo `e|Õ

ÔAvwg wKQy Rvwb bv| Avwg wb`©vl|Õ ÔRvbv bv? Zvgvi eÜzivB Zvgvi K_v ejQ| Zvgvi evmv `wLq w`qQ| ZvgvK wPwbq w`qQ| h me ¯^xKvi KiQ, ZvK Avgiv Qo `e| Zvnj Zzwg Kb evKvi gZv gie| ¯^xKvi Kiv|Õ ÔAvwg wKQy Rvwb bv| Zvgiv fzj KiQ!Õ Avevi cÖPÊ Rvi gvi| `woi gZv Ki cvKvbv Zvi w`q| nvZ Pj hvq ARvs-- B, wcV| nvZi AvOyj wMq co PveyK| AvOyj _uZj hvq| bL¸jv gb nq Lyj Lyj coe| AvRv` ÔIi evev i Ii gv iÕ ej Ku` IV| ZLb Zvi wbRiB we¯§q jvM| h evevK m `yB PvL `LZ cvi bv, h evevK m ¯^"Qvq Qo GmQ, hvi Ici Zvi AbK ivM, ZvK Kb Zvi gnvb gvqi m½ GK Ki WvKj| Zvi Ici w`q gvii So eq hv"Q| hvK| AvRv` Gme K_v gb Kie bv| m Ab¨ wKQy fvee| m Zvi gvK fvee| Zvi gvqi gyL gb Kie| Zvi gv `LZ Lye my>`i| Zvi me mgqB gvqi gyLUv wgwó jMQ| Zvi gvqi gyL me mgq nvwm jMB _vK| GUvB m myL-`yL `L GmQ| m gbvhvM K>`ªxf~Z Ki| m ïay Zvi gvqi gyLUv gvbmPvL dzwUq ZzjZ Pvq| GB Zv Zvi gv| mB VuvU, mB gyL| mB cvb -LvIqv jvj VuvU| gv Zvi wgwUwgwU nvmQ| mw`b Kb m Rvb bv, nVvr KiB `iRvi PSKvV ai `uvwoq ejQ, Ôgv, Zzwg wKs` AvgvK Kvbv w`bI gviv bvB, Avðh©, bv! Ggb gv evsjv`k AvQ, h gv Zvi ms--vbK Kvbv w`bI gvi bvB! Avgvi gv AvQb| wZwb Zuvi ms--vbK Kvbv w`bI gvib bvB| wKs` wewbgq gvK m Kx w`qQ! ïayB Aeva¨Zv! gvK Rwoq ai m Kvbv w`bI ejwb, gv, Avwg ZvgvK fvjvevwm| AbK Qji m½B gvqi G iKg m¤úK© AvQ| Zvi gvqi m½ Zvi bvB| wKs` gv wK Zvi evS bv, GB RMZ gv Qvov Zvi Avi KD bvB| m Zv B"Qv Kij evevi KvQ Pj hZ cviZ| Zvi QvUgv ZvK bvbvfve Av`i KiZ PqQb| wKs` m Zv mB Av`i, mB cÖvPzh© fvM Kie ej gvK dj Pj hvqwb| ev, djB ev Pj hZ ne Kb, m Zv gvKI ejZ cviZ, gv cvMjvgv Ki bv, KZRbB Zv wØZxq weq Ki, Zv`i mevi cÖ_g ¯¿x wK msmvi Qo Pj MQ! KivwPZ Zvi nv÷ji wZb i"ggUi evevB Zv wØZxqevi mrKvh© KiwQj, m wPwV wjL mUv RvwbqIwQj| m Zv ejZ cviZ, Pjv gv, evevi m½ GKUv Avcmidv Ki wbB| Kvbv w`b ejwb Zv! ejevi K_vI fvewb| evevi m½ Zvi Zv Kvbv MvjhvM nqwb| evev ZvK

Av`iB KiZb| wKs` m evevK QoQ ïay Zvi gvqi Acgvbi cÖwZkva bIqvi Rb¨| evevK Qvov gvb Zv ïay evevK Qvov bq, Avivg -Avqk A_©cÖwZcwË Mvwo-evwo, m¤úwËi DËivwaKvii gvnÑme Qvov| m QoQ Zv me| cÖ_g cÖ_g Amyweav nqQ| wKs` gb wK m bqwb? Ôgv, Gi ga¨ w`qB Avgvi ejv nq MQ h Avwg ZvgvK fvjvevwm| gv, Zzwg wK Zv eySQ| gv, hw` Avwg Avi Qvov bv cvB, Zvnj Zvgvi Avi Kx _vKe gv? Avwg Rvwb, Zzwg ïay AvgvKB gvbyl KiZ PqQ| Avi Zvi wewbgq Avgvi KvQ _K wKQyB cÖZ¨vkv Zzwg Kiv bv| GUv Zzwg wPwVZI wjLwQj| wKs` Avwg Zv Zvgvi cvk _vKZ PvB| bv, Zvgvi fvjvevmvi cÖwZ`vb `Iqvi Rb¨ bq, ZvgvK Lye fvjvevwm ej|Õ cÖ_g ivZi wbh©vZb AvRv`i gyL _K Kvbv K_vB Av`vq Kiv hvq bv| mgq Kxfve, Kv_v w`q eq hv"Q, AvRv` Ui cvq bv| GK mgq `LZ cvqew`, i"gx, Pzj-y fvB, mvgv` fvB, AvjZvd gvngy`, Aveyj eviK Avjfx, evkvi, Ryqj, mK>`vi, gbvqvi `yjvfvB, AvjZvd gvngy`i k¨vjKiv, i"gxi evev, fvB, Aviv AbKi m½ mI GKB Ni| Zvi Kx iKg GKUv Afq Afq jvM| GKB m½ GZ¸jv cwiwPZ, Awfboe-j¶¨ gvbyl, mZx_© gvbyl| AvjZvd gvngy` wkwLq `b Zuvi k¨vjK`i, AvjfxK, GKB m½ aiv cov Zuvi `yB cowkK, ÔZvgiv eje Zvgiv wKQy Rvbv bv| hv Rvbvi AvwgB Rvwb|Õ i"gx wkwLq `q Zvi evevK, fvBK, eÜyK, ÔZvgiv wKQy Rvbv bv| eje, Qj Kv_vq Kx Ki eovq Avgiv Rvwb bv| e¨m|Õ Mv`vMvw` Ki em AvQ mevB| cvwbi wccvmvq mevi Ae¯'v Lvivc| cvwb cvwb Ki wPrKvi Ki IV GKRb| ZLb mevi gb co, mevB eo Z...òvZ©| GKRb mw>Uª `iRvi Icvi| wKs` Zvi Kvb GB Ave`b cuSQy"Q ej gb nq bv| Nii fZiB GKUv cvwbi Kj AvQ| KD `Lwb| GKRbi PvL co| ZLb mevB GK GK Ki Dcyo nq AuvRjv fi cvwb Lvq| cÖZ¨Ki Pnviv weaY¯--| AvjZvd gvngy`i MwÄfiv i³i `vM| Aveyj eviK Avjfxi bL gvii PvU Lyj Lyj hv"Q| hviv AvM gvi LqQ, Zv`i Mv dU ei"bv i³ ïwKq Aviv exfrm `Lv"Q| evkvii nvZ fvOv| evSvB hv"Q h IUv fO MQ gvS eivei| evkvii gyL AuvRjv fi cvwb `q AvRv`| AvRv`K aiv nqQ MZKvj ivZ 12Uvi ci| GLb mܨv| cÖvq 18 NÈv nq MQ Zv`iK wKQyB LZ `Iqv nqwb|

Rvnvbviv Bgvg mviv w`b Póv KiQb dvb, Avwg© G·PÄ| wZwb K¨vÞb KvBqygK PvBQb| wKs` K¨vÞb KvBqygK wKQyZB cvIqv hv"Q bv| GB K¨vÞb MZ ivZ Zv`i evmvq iBWi bZ...Z¡ wQjb| Avi G evmvq GmwQj mye`vi mwdb ¸j| mܨv mvo mvZUvi w`K Rvnvbviv Bgvg mye`vi mwdb ¸jK cq hvb| GB mye`vi ej wMqwQj, ÔGK NÈv ci B>UvivMkb kl mevBK Qo `Iqv ne|Õ Rvnvbviv ejb, ÔKx GZ B>UvivMkb| I`i Qo `Iqv n"Q bv Kb? Iiv Kgb AvQ? Avwg wK I`i Kviv mv_ K_v ejZ cvwi?Õ mwdb ¸j RvgxK WK `b| Rvgx ms¶c mvi| Ôn¨vjv, fvjv AvwQ| Avgv`i Qo `e|Õ ÔZviv LqwQm wKQy?Õ Ôbv|Õ Ô` Zv, mye`vi mvneK dvbUv `|Õ Rvnvbviv wgbwZ Ki Avj-vi `vnvB co mye`viK Abyiva Kib I`i wKQy LZ w`Z| GB mye`vi, bvwK Ab¨ KD, Aveyj eviK Avjfx eûw`b Zvi K_v fzjZ cvie bv h, Zv`i gm _K nvZ ejv i"wU Avi wPwb Gb w`qwQj LZ| ZvK Avjfxi gb nqwQj mv¶vr `e`~Z| Ze cÖZ¨Ki gyL cÖnvii ¶Z _vKvq KDB wKQy LZ cviwb| Iiv hLb GK Ni, KLbI Lvbmbviv Avm, `j `j ev Rvovq Rvovq, B"QvgZv cUvZ _vK I`i, hb Iiv Ljvi mvgMÖx, ev ew·s cÖvKwUm Kivi e¯-- v| ivZ 11Uvi ci i"gxK ev` w`q mevBK igbv _vbvq Avbv nq| igbv _vbvq `yUv mj| `yUv jvBb Kiv nqQ| Aveyj eviK Avjfx, ZLb me AvU© KjR _K cvm Ki ewiqQ, ZvK `LZ evjKi gZv `Lvq, gjvNi _K GmQ, fve, ÔAvgvK AvjZvd gvngy`i d¨vwgwji m½ `uvovZ ne|Õ m wbR _K wMq AvjZvd gvngy`i cwievii jvBb wfo hvq| Avi gb gb wm×vs-- bq, Zvi bvg m eje ^mq` Aveyj eviK| AvjZvd gvngy`i evmvq GmQ wbZvs --B AvÍxq wnmve, eovZ, m Zvi k¦ïic¶i AvÍxq|

^mb¨iv GK GK Ki WK WK bvg Gw>Uª KiQ, Avjfx Zvi bvgi cÖ_g Ask ej, evwKUv Avi ej bv| mevBK mj XvKvbv mv½ Ki ^mb¨iv Pj hvq| m½ m½ GZ¶Y mj Nygi fvb Ki co _vKv AvM _K XvKvbv Avmvgxiv RM IV| Zv`i KD nqZv Pvi, KDev cKUgvi| Zviv Rvb ivR ivZ gyw³iv Avm, Zviv w`bi ejv Zv`i AvÍxq¯^Rb`i KvQ _K bvfvjwRb U¨vejU, AvqvW· Gme wbq iL w`qQ| Zviv mevB gyw³`i mevq jM hvq| AvRv`i mviv Mvq AvqvW· jvMvq GKRb| ej, ÔfvBRvb, Avwg cKU gvivi Km aiv cowQ, AbK gvBi LvBwQ, nvUziv gvBi, AvcbvMv gZv gvBi LvB bvB|Õ evkvii nvZ i"gvj eua `q GKRb| wbRi MvgQv Lyj cyivUv gS gyQ `q KD| Zviv wkwLq `q gvi _K euvPvi Dcvq, ej, ÔcÖ_g `y-GK Nv gvBi LvIbi mv_ mv_ AÁvb nIbi fvb KBiv cBov hvBeb, PvL Dëvqv ivLeb, `Leb ZvBj gvBi _vgvqv PvLgyL cvwb wQUvBe|Õ fvZ Avi ZiKvwi Avm wKQy| `y PvgP Ki fvZ, GKUz Ki wbivwgl ZiKvwi| ew>`iv Lvq| Zvici nvRwZiv cywjkK UvKv-cqmv w`q G`i Rb¨ cvb Avi wmMviU RvMvo Ki| Aí fvZ| mevB fvMvfvwM Ki Lvq| AvRv` wMqwQj nvZgyL ayZ| Gm `L fvZ dzwiq MQ| Zvi iRK fvZ bvB! Kx Avi Kiv! m cvb gyL `q| Zvi gv Lye cvb cQ>` Ki| Kx Rvwb, gv GLb Kx KiQ!

46

AvRv`i gvqi mgq¸jv h Kxfve KU hv"Q, Avj-vn Rvb| Rvq` Avi UMiK nvmcvZvj fwZ© Kiv nqQ| nvmcvZvj fwZ© KijB Zv Avi Svgjv kl nq hvq bv| KvMR Qvcv nqQ msev`, XvKvq cywjk Avi mbvevwnbxi Awfhvb, `y®<...ZKvix MÖdZvi, cÖPzi A¯¿k¯¿ D×vi, `kcÖwgK bvMwiK`i KvQ _K Mvcb Lei cq mbvevwnbx GB gnvb mvdj¨ `wLqQ| ¸wjwe× `yRb `y®<...ZKvix nwj d¨vwgwj nvmcvZvj APZb nq AvQ| GB Lei KvMR cÖKvwkZ nIqvi ci wgwjUvwi Pj Avm nwj d¨vwgwjZ| G`i ga¨ GKRb K¨vÞb BgwZ| Zviv nvmcvZvj KZ©,,c¶K ej, GB ivMx `yRbK Zv`i PvB| nwj d¨vwgwj KZ©,,c¶ ej, GUv iWµmi nvmcvZvj| GLvb _K Kvbv ivMxK

KLbI Qvov ne bv| KvÞb ivMxi m½ Avmv jvK`i LyuRZ _vK| AvRv`i gvK cvIqv hvq| K¨vÞb ZuvK wRÁm Ki, NUbv Kx? Giv ¸wjwe× nqQ Kxfve| AvRv`i gv NUbvUv hZUzKz ejv wbivc` gb Kib, wee,,Z Kib| Zuvi QjK ai wbq MQ RvbZ cq K¨vÞb RvbZ Pvq, Qji bvg Kx| gv Qji fvjv bvg ejb| K¨vÞb PgK IV| RvbZ Pvq, WvKbvg Kx| gv ejb| K¨vÞb ej, AvRv`i Kvbv Zmwei Zuv`i m½ AvQ wK bv| AvRv`i gv Zuvi m½ mviv¶Y ivLv AvRv`i GKUv cvmcvU© mvBR Qwe ei Ki w`j K¨vÞb mUv nvZ bq| fvjv Ki `L| ZvwKq _vKZ _vKZ K¨vÞbi `y PvL w`q SiSi Ki cvwb SiZ _vK| QweUv diZ w`q K¨vÞb wKQy bv ej Pj hvq| AvRv`i gv NUbvi Kvbv KviY ei KiZ cvib bv, Ze NUbv ïb Ab¨iv GB Abygvb e¨³ Ki h m¤¢eZ GB K¨vÞbUv KivwP BDwbfvwm©wUZ AvRv`i mncvVx wQj| i³ RvMvo Kiv `iKvi| Rvq`-UMiK euvwPq ivLv nqQ i³ Avi m¨vjvBb w`q| UvKv msMÖn KiZ ne| nvZ Kvbv bM` UvKv bvB| Gi ga¨ Avevi PóvPwiZ KiZ ne AvRv`, gbvqvi, evkviK Qvwoq Avbvi| wZwb Kvi KvQ hveb? UvKv RvMvoi mnR c_ mvbvi Mqbv wewµ Kiv| IUv Kiv hve| i³I h Kvi KvQ cvIqv hve, Lv`v Rvbb| wZwb wbRB w`Z cv ib, wKs` Wv³viiv Zuvi i³ wbZ Pvq bv| Kb h wbZ Pvq bv K Rvb| Wv³viiv Zuvi KvQ GKUv dig wbq Avm-ÔRvq`i cv KU djZ ne| Avcwb MvwR©qvb wnmve cviwgkb `b| GLvb Avcbvi mvBb jvMe| mvBb Kib|Õ cv KU djZ ne? AvRv`i gv wPs--vq cob| Qj Zuvi bq| Qji gv euP _vKj m-B wm×vs-- w`Z cviZ| Qji evev Zv _KI bvB| GLb GB wm×vs-- wZwb Kxfve `eb| ZLb Zuvi gb co hvq RyivBbi gvRvi kwidi eo ûRyii K_v| AvRv`K hy× hZ `eb wK `eb bv, GB `vUvbvq hLb wZwb fzMwQjb, ZLb wZwb ûRyii KvQ wMqwQjb| ûRyi ZuvK AbygwZ w`qwQjb, ejwQjb, ÔAvRv`K hy× cvVvI|Õ GLb Zvi GB wØavMÖ¯-- Ae¯'vq ûRyii KvQ eyw× bIqv hZ cvi| Avwg GKUz eyw×civgk© wbq Avwm| wZwb RyivBb Pj hvb| eo ûRyii m½ `Lv Kib| ûRyicvKi ¯¿xi m½I Zuvi mym¤úK©| Zuvi m½I `Lv Kib| Zuv`i Lyj ejb Zuvi wec`i K_v| QjK,

Qji eÜzK, fvwMoeRvgvBK ai wbq MQ Avwg©iv| Avwg©i ¸wjZ `yB fvMoe giYvcboe| Qj wK Zuvi wdi Avme bv? Avi Rvq`i cv KvUvi AbygwZ wZwb `eb wK `eb bv! ûRyi ejb, ÔDmKv cvI gvZ KvUv|Õ e¨m| gv Zuvi wm×vs-- cq hvb| ÔAvi Avgvi Qj AvRv`i Kx ne ûRyi!Õ ÔI Avcvm AvqMv| Avme| wdi Avme| mwnmvjvgZB wdi Avme|Õ AvRv`i gv wKQyUv Avk¦¯-- nb| nwj d¨vwgwj nvmcvZvj wdi Avmb| Wv³vi`i ejb, Ôbv, Rvq`i cv KvUZ cvieb bv| Avgvi AbygwZ bvB|Õ ïb Wv³viiv wei³ nq| cvq ¸wj jMQ| cv bv KvUj G QjK Zv euvPvbvB hve bv| Rvq` G K_v wPiw`bi gZv ¯§iY Ki ivLe h, RyivBbi ûRyii Rb¨ Zvi cv-Uv AvRI AvQ| bBj Zv KeB mUv KU dj w`Zb nwj d¨vwgwji Wv³viiv| AvRv`i gv evmvq dib| Nii ga¨ GLbI co AvQ fvOv LvU| B¯úvZi Avjgvwi GLbI ¸wjZ Qu¨v`v nq AvQ| gSZ i³ Rg Kvjv nq MQ, K gyQe Avi Gme! nVvr Ki Kvgi"¾vgvb Avm AvRv`i gvqi KvQ, ZvK Rvq` me mgqB m>`n Ki GmQ Avwg©i Bbdigvi ej, Zvi m½ AviKRb Qj, mB Qj ej, Ôbvwb, A¯¿¸jv `¨vb|Õ AvRv`i gv ejb, ÔZzwg K?Õ ÔAvwg ew`i gvgv| AvRv`i eÜz| AvRv``i mv_ wQjvg|Õ AvRv`i gvqi gv_vq gyn~Z© G cÖkoe Dw`Z nq h, AvRv`i Kvbv eÜz Zv ZvK bvwb ej bv| G K? Kb GmQ? wZwb ejb, Ôevev, G evmvq Zv Kvbv A¯¿ bvB| Zzwg fzj ïbQ!Õ Kvgi"¾vgvb AvMs`KK wbq Pj hvq| AvRv`i gv fveb, fvwM¨m A¯¿¸jv wZwb AvMB mwiq djwQjb| gv mviv¶Y e¨¯--Zvi ga¨ _vKb| Gi ga¨ hZUzKz mgq cvb wZwb bvgvR cob, ivRv ivLb, Avj-vni `ievi gvbvRvZ Kib|

47

31k AvM÷ 1971 mKvj 7Uv| igbv _vbv| ew>`iv nVvr Mvwoi AvIqvR cvq| cvwK¯--vwb ^mb¨iv Gm co| ew>``i Avevi Zvjv nq GKUv Rvbvjv-eÜ evm| Zv`i wbq Avmv nq Avevi Ggwc nv÷j| GKUv K¶ mevBK wKQy¶Y ivLvi ci Zv`i wbq hvIqv nq cQbi AviKUv wewìsq| AvRv` ïbZ cvq, GLvb mevi ÷Ug>U bIqv ne| ÷Ug>U gvb GKRb Avwg© Awdmvi ew>``i GK GK cÖkoe Kie| Reve ïb m¸jv KvMR wjL be| GB ÷Ug>U bIqvi mgq h UP©vi Kiv nq, Zv AvMi `yw`bi AZ¨vPvii PqI fqven| AvRv`i cvjv Avm| GKRb Awdmvi bvg ai WvK| ÔAvRv`|Õ AvRv` IV bv| ÔAvRv` Avwjqvm gvMdvi|Õ AvRv` IV| AvRv`K GKUv K¶ wbq hvIqv nq| GLvb wZbRb Awdmvi GKm½ wNi ai AvRv`K| ÔAvRv`|Õ AvRv` Kvbv K_v ej bv| ÔZvgvK Zvgvi eÜziv `wLq w`qQ Zzwg AvRv`, Zzwg mUvB ¯^xKvi KiQ bv| GUv wVK bv| Avgv`i KvQ mewKQyi iKW© AvQ| Zzwg wmw×iMÄ Acvikb wMqwQj| 25 ZvwiL Zzwg ivRvievM Acvikb wQj| cÖ_gUvi Kg¨vÛvi wQj KvRx Kvgvj| ciiUvi Avng` wRqv|Õ ÔGme wVK bq| Avgvi bvg gvMdvi| Iiv Avgvi evmvq GmwQj Zvm LjZ| Iiv ZvmUv fvjv Lj| GQvov Avwg Iiv Kv_vq Kx Ki bv Ki wK"Qy Rvwb bv|Õ ÔnvivgRv`v|Õ wmcvB`i WK Zvi nvIjvq mgc©Y Kiv nq AvRv`K, ÔAv"Qv KiK evbvI|Õ `yRb wmcvB Gm AvRv`i cvq `wo euva| Zvici ZvK Svjvq wmwjs d¨vbi m½ Dëv Ki| d¨vb Qo `q| AvRv` Dëv nq SzjQ, NyiZ _vK d¨vbi m½ m½| Avi PjZ _vK Po -wKj-Nywm| AvRv` Ôgv gvÕ ejZ ejZ Ávb nvwiq dj| ZvK bvwgq Zvi PvLgyL cvwb `Iqv nq| Ávb wdi cj m cÖ_g hv ej, Zv njv, Ôgv|Õ hb m gvqi Kvj ïq AvQ| Awdmviiv AvRv`i dvBjUv Avevi `L| gvqi m½ evevi m¤úK© bvB| gvqi GKgvÎ Qj| gvqi m½ GKv _vK| Awdmvi ejb, ÔZzwg gvK `LZ PvI?Õ Ôûu|Õ

Ôgvqi KvQ hZ PvI?Õ Ôûu|Õ ÔZvnj Zzwg ejv, A¯¿ Kv_vq iLQ?Õ AvRv` ej, ÔRvwb bv|Õ Avevi GKcÖ¯' cÖnvi Pj| AvRv` Avevi Zvi gvqi gyL gb Ki wbh©vZb fvjvi Póv Ki| ÔIK| Zvgvi gv ejj Zzwg me eje?Õ Ôeje|Õ ÔwVK AvQ| Zvgvi gvK Avbv ne|Õ Awdmvi BbUwjRÝi GK jvKK WK ejb, ÔGi gvK Avbv|Õ Aveyj eviK Avjfx `L GK GK AvjZvd gvngy`i evmvi mevBK WK wbq hv"Q, ZvK Zv WvK bv| m wbRB DV hvq, ej, ÔAvgvK h WvKjb bv! Avwg Zv IB evmvq M÷ wnmve wQjvg|Õ ZvK WvKv nq| Awdmvi ejb, ÔZvgvi bvg Kx!Õ m ej, Ô^mq` Aveyj eviK|Õ Awdmvi ZvwjKvq Zvi bvg cvb bv| ÔZvgvK Kb aiQ?Õ ÔRvwb bv| Avwg wgDwRK wWi±i mvnei eDqi c¶i AvÍxq| KvjK eovZ GmwQjvg G evmvq| AvgvK fyj Ki ai GbQ|Õ Aveyj eviK Avjfxi Pnviv cÖZviYvgq, eqm evSv hvq bv, Zvi Ici AvMi w`bi gvi mg¯-- kixi KvUv KvUv `vM, i³ ïwKq fqven `Lv"Q, PvLgyL dvjv, VuvU KvUv, nvZi AvOyj _K bL ei nq AvmQ... Kb©jK AbK mnvbyf,wZm¤úboe gb n"Q; Ggb mgq AvMi w`b I ivZ h wmcvBUv cÖPÊ giwQj, ZvK `Lv hvq Gw`K AvmQ, Aveyj eviK cÖgv` Mvb, KviY IB wmcvBUv me Rvb, m Rvb h Zvi bvgB Avmj Avjfx, Avi GKRb gyw³hv×v ZvK Avjfx ej kbv³ Ki MQ| Aviv LvwbK¶Y Pj wRÁvmvev`, Aveyj eviK Rvbvq Zvi PvKzwi¯'ji K_v, m ivR Awdm hvq, ÔGB h dvb b¤^i, dvb Kib,Õ GUv m ej AvÍwek¦vm _K h Zvi Awdm KD LuvR Kij Zvi mnKg©x ev eo KZ©v ZvK wec` dje bv... Kb©j ZvK Pj hvIqvi AbygwZ `b|

Aveyj eviK ewiq Avm| m nuvUZ cviQ bv| Zvi Ici IB `~i mB fq¼i wmcvBUvK `Lv hv"Q| m fvjv gvbyl mye`viUvK cq hvq| GB mye`viUvK ciï _KB Zvi dikZv ej gb n"Q| cÖ_g w`b hLb IB KmvB UvBci wmcvBUv cÖPÊ gvi gviwQj, ZLb GK mgq GB mye`vi wmcvBUvK ejwQj, ÔBZbv gvi gvZ gviv|Õ AvR mye`vi mvneK mvgb cq Aveyj eviK ej, ÔAvwg Zv `uvovZB cviwQ bv| AvgvK wK Zzwg ivW ch©s-- cuSQ w`Z cviv!Õ ïb mye`vi ej, ÔAvwg `vqv Kwi Zzwg GKvB nuU hZ cvie|Õ ÔcviZwQ bv PvPvwR|Õ mye`vi AviKRb wmcvBK ej, ÔIK cvi Ki w`q Avmv|Õ Aveyj eviK nuU nuU wmcvBqi m½ iv¯--vq Avm| `~i _K mB fq¼i wmcvBUv ZvwKq `L ZvK| Aveyj eviK Avjfxi i³ wng nq Avm| Aveyj eviK GLbI wbwðZ bq, ZvK Qo `Iqv n"Q, bvwK K¨v>Ubg>U wbq hvIqv n"Q| GB ^mb¨Uv ZvK iv¯--vq Qo w`q ej, Ôevmvq wMq GKRb fvjv Wv³vi `Lve|Õ Aveyj eviKi gb nq m beRxeb jvf Kij| GqvicvU© ivW Avm m| `L GKUv Mvwo hv"Q| m nvZ Zvj| MvwoUv ZvK AwZµg Ki Pj hvq| Zvici eªK Kl| Avevi di| Avjfx fq cvq| Mvwo _K ejv nq : ÔMvwoZ IVv|Õ Aveyj eviK Avjfx `LZ cvq, Mvwoi PvjK Zvi eÜz ivbv I wbgv ingvbi evev jyrdi ingvb| AvjZvd gvngy`i evmvi cvk _vKb| eo cvU e¨emvqx| Avjfx ZvovZvwo MvwoZ DV AvjZvd gvngy`i evmvq Avm| gwnjv-gnj mvov co hvq| wbgvi gv Gm me gwnjvi mvgb Aveyj eviK AvjfxK LvwjMv Ki ïkªlv KiZ _vKb| Avjfx j¾v cvq, Avevi gwnjv`i GB Av`i m DcfvMI Ki| Ni wdi Avm Rvgx, i"gxi evev kixd Bgvg| i"gx Avm bv| GBfve KD Qvov cvq, KD cvq bv| AvRv`i gv gMevRvii evmvq cuSQvi m½ m½B gûqv ej, ÔAv¤§v, Avcb KB AvwQjb| Kvgi"¾vgvb GK jvKi AvbwQj| Kq ej, AvRv`i gv KB| Ri"wi `iKvi AvQ| AvRv`i Qvobi e¨vcvi K_v AvQ|Õ gvqi eyKi fZiUv hb jvwdq IV| AvRv`K Qvwoq Avbv hve! wdi Avme Zuvi AvRv`| Avkvi mÂvi nq LvwbK| ci¶YB Kvgi"¾vgvbi bvg ïb wZwb LvwbKUv nZvk nb| wgwjUvwii `vjvj jvKUv| BDbym PSayixi

evmvZI NyiNyi Ki| m Kx gZje GmwQj, Avj-vBB Rvb! gûqv ej, ÔAvcbi _vKZ KBQ| AvRKv weKvj wdi AvBe|Õ weKvji Rb¨ Ac¶v Kib gv| Zuvi eyK `yi"`yi" Ki KuvcQ| wKQyB fvjv jvMQ bv| gûqvi Kvj QvU gqUv Kuv`, gûqv ZvK ¯--b¨ cvb Kivq, gqUv ZLb Pzc Ki, GB `,,k¨i w`K AvRv`i gv ZvwKq _vKb| Zuvi eyKi fZiUvq nvnvKvi Ki IV| Kv_vq Zuvi AvRv`! weKvjejv Kvgi"¾vgvb Avm| `iRvq AvIqvR ïb gv `So `iRv Lvjb| Kvgi"¾vgvbi m½ Aviv GKUv jvK| Kvgi"¾vgvb ej, ÔPvwP| Avj-vni KvQ ïKi Kib| Avwg iBwQ eBjv bv myhvM AvBQ| AvRv`i QvBov `Ibi GKUv fvI KiwQ| Ibvi K¨vÞb m¨vi cvVvBQ| Kx Kq, gb w`qv ïbb|Õ AvRv`i gv Zv`iK Nii fZi Avbb| emZ `b| Kvgi"¾vgvbi m½i jvKUvi gyLi w`K ZvKvb| Kvjv c¨v>U, kv`v kvU© civ| Pzj QvU| QvU Ki QuvUv Muvd| PnvivUv cUvbv| jvKUv ej, ÔAvRv`i m½ `Lv KiZ Pvb?Õ ÔwR|Õ gvqi eyK Ggbfve KuvcQ, hb Zv Zuvi kixii Ask Avi bvB| ÔQjK Qvovqv AvbZ Pvb?Õ ÔwR|Õ ÔAvRKv ivZ AvRv` igbv _vbvq Avme| Avcbvi Avwg `Lv Kivqv `e| eySjb?Õ ÔwR|Õ ÔZvi m½ `Lv Kieb| `Lv Ki Kx ejeb?Õ ÔwR!Õ Ô`Lv Ki ejeb, m hb mevi bvg ej `q!Õ ÔwR?Õ Ôkvbb, QjK hw` wdi cZ Pvb, ZvK ejeb, m hb mevi bvg ej `q| eySQb?Õ Ôûu|Õ ÔA¯¿ Kv_vq iLQ, m hb ej `q| eySQb?Õ Ôûu|Õ Ôm hw` me ¯^xKvi Ki, ZvK ivRmv¶x evbvbv ne| eySQb?Õ AvRv`i gv Zvi gyLi w`K ZvKvq| k~b¨ Zuvi `,,wó|

Kvgi"¾vgvb ej, ÔivRmv¶x gvb n mevBi aivqv w`e| hviv hviv Avmj wµwgbvj ZvMv wei"× mv¶x w`e| cyi¯<vi wnmve ni ¶gv KBiv w`e| Avcbi Qji QvBov w`e| Avwg KBwQ, AvRv` fvjv Qj| n BwÛqv hvq bvB| Avi eÜzevÜeMv cvj-vq cBov...Õ AvRv`i gv `xN© wbtk¦vm djb| jvKUv ej, ÔAvcwb ejj Avcbvi Qj Avcbvi K_v ïbe| Avgv`i K_v ïZQ bv| evR Qj`i mv_ wgk I wKQy fzj KiQ| me ¯^xKvi Kij ZvK Qo `Iqv ne| Gici QjK `L ivLeb| Avi hb Lvivc Qj`i mv_ bv gk|Õ hvIqvi AvM Kvgi"¾vgvb ej hvq, ÔivZi ejv igbv _vbvq hvBqb| AvRv` _vKe| hv hv KBQ, wVKgZb KBib| eySQb|Õ Zviv Pj hvq| KwP Gm ej, ÔKx KBj Av¤§v, AvRv` `v`vK Qo w`e? I Av¤§v|Õ gv wKQyB ejb bv| GKw`K ZvwKq _vKb| gûqvi gqUv Avevi Kuv`Q| Kb, Kuv`Q Kb| gûqv wK KvQ bvB? m ZvK `ya w`"Q bv Kb! ivwÎejv| Miv`i Gcvi AvRv`| Icvi Zvi gv| QjK `L gvqi me©vs--KiY Kuc IV| Ku` IV| wKs` wZwb QjK wKQy eySZ w`Z Pvb bv| AvRv`i PvLgyL dvjv| VuvU KU MQ| PvLi Ici fzi"i KvQUv KvUv| mg¯-- kixi gvii `vM| gi gi dzwjq `Iqv nqQ| KvUv RvqMv¸jvq i³ ïwKq `Lv"Q fqven| GLb AvRv`K wZwb Kx ejeb? ejeb, ivRmv¶x nI| me ¯^xKvi Kiv| GUv wZwb Zv ejZB cvib| Ii evev BDbym Avng` PSayix GB kni GLbI mePq ¶gZvevb jvK`i GKRb| Mfb©ii m½ Zvi eÜzZ¡| Avwg©i Awdmviiv Zvi Bqvi-evÜe| AvRv`i QvUgv, wZwb ïbZ cvb, Kb©j wiRfx bvgi GKRbK fvB WKQ| Kb©ji QvU evbi bvgi m½ bvwK Zvi bvg wgj MQ| mvwdqv eMg hw` Bw½ZI PSayixi KvQ Qji Rb¨ Z`wei Kib, ZvnjI Zv Qj Zuvi gyw³ cve| Avevi PSayixi wbRi fvB AvIqvgx jxMi `dZi m¤úv`K| IB w`K _KI Zuv`i Kvbv mgm¨v bvB| AvRv`i QvUgv bvwK AvRv`i PvPvmn AvIqvgx jxMi bZ...e,,>`K MvwoZ Ki b`xZxi cuSQ w`qQb|

wKs` Zuvi QjK wZwb ivRmv¶x nZ ejeb? Ab¨i Qj`i duvmvbvi Rb¨? gyw³hv×v`i awiq `Iqvi Rb¨? gyw³hv×v`i A¯¿¸jv cvwK¯--vwb`i nvZ Zzj `Iqvi Rb¨? Qj Zuvi hy× hvIqvi ci GKw`b ej, Ôgv, Zzwg wKs` AvgvK Kvbv w`bI gviv bvB|Õ nu¨v, Zuvi QjK wZwb Kvbv w`bI dzji UvKvI `bwb| mB QjK Iiv Kx gviUvB bv giQ! Avi Qj Zuvi KivwP _K wPwV wjLwQj, Ôgv, Iiv Avi Avgiv Avjv`v RvwZ| AbK e¨eavb|Õ bv| wZwb Avi hv-B nb bv Kb, eBgvb nZ cvieb bv| QjK hy× hZ wZwbB AbygwZ w`qQb| AvRv` ej, Ôgv, Kx Kie? Giv Zv Lye gvi| ¯^xKvi KiZ ej| mevi bvg ejZ ej|Õ Ôevev, Zzwg Kviv bvg ejvwb Zv!Õ Ôbv gv, ewj bvB| wKs` fq jvM, hw` Aviv gvi, hw` ej dwj|Õ Ôevev i, hLb gvie, Zzwg k³ nq _Kv| mn¨ Kviv| Kviv bvg hb ej w`I bv|Õ ÔAv"Qv| gv, fvZ LZ B"Qv Ki| `yB w`b fvZ LvB bv| KvjK fvZ w`qwQj, Avwg fvM cvB bvB|Õ ÔAv"Qv, KvjK hLb Avme, Zvgvi Rb¨ fvZ wbq Avme|Õ mw>Uª Gm hvq| ej, Ômgq kl| hvbMv|Õ gv nuvUZ nuvUZ Kvboev Pc Ni wdi Avmb| cvkB nwj d¨vwgwj, Rvq` Avi UMi mLvb wPwKrmvaxb AvQ, wKs` mLvb hZ Zuvi B"Qv KiQ bv| mKvjejv, h_vixwZ Mvwo Gm ew>``i wbq hvq Ggwc nv÷ji B>UvivMkb m>Uvi| ew`i Ici PjQ AK_¨ wbh©vZb, m Avi mn¨ KiZ cviQ bv, GK mgq m `So Nii fZi BjKwUªK jvBbi fZi nvZ XvKvbvi Póv Ki, Póv Ki mKUi `yB dzUvi ga¨ `y AvOyj XvKvbvi, e¨_© nq mKU fO djZ Avi¤¢ Ki, kã cq mw>Uªiv Gm Zvi `y nvZ cQb w`K _K eua dj| ZLb m fve, cvjvbvi Póv Kij wbðq ¸wj Kie| ZvK hLb GK Ni _K AviK Ni wbq hvIqv n"Q, ZLb m AK¯§vr `So MUi w`K hvIqvi Póv

Ki, G Avkvq h ZvK ¸wj Kiv ne, wKs` ^mb¨iv AZUv D`viZvi cwiPq `q bv, ZvK ai wbq Gm Dëv ivBdji euvU w`q cÖPÊ Rvi gviZ _vK| AvRv`K Avevi wbq hvIqv nq Kb©ji mvgb| Kb©j KvMR `Lb| AvRv`K Zvi gvqi m½ `Lv Kivbv nq MQ| B>UwjRÝi wicvU©| GLb wbðq m ¯^xKvi Kie mewKQy| Rvwbq `e A¯¿i wVKzwR| ÔAvRv`, ejv, wmw×iMÄ Acvikb Avi K K wQj?Õ AvRv` ej, ÔRvwb bv|Õ Ôejv, wmw×iMÄ Acvikbi ci iKU jvÂviUv Kv_vq ivLv nqQ?Õ ÔRvwb bv|Õ Kb©j Bw½Z `b| AvRivBji gZv `LZ GKRb ^mwbK GwMq Avm| AvRv`i Nvo Ggbfve nvZ jvMvq h gb nq Nvo gUK hve| ZvK ai GKUv Pqvi emvbv nq| ZvK euvav nq Pqvii m½| we`y¨Zi Zvi Lvjvgjvfve AvRv`i PvLi mvgb Lyj euvav n"Q Pqvii m½, Zvi cvqi m½| ZvK GLb kK `Iqv ne| AvRv` i GKevi gb nq dvi"K BKevji K_v, 3iv gvP© ivgcyiv _K cyivbv cëbi QvÎ msMÖvg cwil`i wgwUsq Avmvi Rb¨ wgwQj bZ...Z¡ w`w"Qj m, Uwjwfkb febi mvgb Avwg© ¸wj Pvjvq, ¸wjwe× nq ivRc_ jywUq co dvi"K BKevji kixi, ZLb mvivUv kni Rbie Qwoq co h dvi"K BKevj wbRi eyKi i³ w`q iv¯--vq g,,Z¨z i AvM wjLwQj ÔRq evsjvÕ, ZLb LeiUv wek¦vm nqwb AvRv`i, GLb wVK Awek¦vm n"Q bv| Zvi gb co j. KgvÛvi gvqv¾g nvmbi g,,Zz¨i eY©bv, hv mvivUv kni Qwoq coQ wKse`ws --i gZv, AvMiZjv lohs¿ gvgjvi `y b¤^i Avmvwg j. Kg¨vÛvi gvqv¾g nvmbi evmvq 25 gvP© ivZ 11Uvi w`K Avwg© XzK co, ZuvK wRÁm Ki, ÔZzgnviv bvg wKqvÕ, wZwb ejb ÔKg¨vÛvi gvqv¾g nvmbÕ, Zviv ej, Ôejv cvwK¯--vb wR>`vev`Õ, wZwb ejb, ÔGK `dv wR>`vev`Õ, cyivUv gvP© hLb bvbv iKgi AvjvPbv PjwQj, ZLb gvqv¾g nvmb GB GK `dvi msMÖvgK GwMq wbq hZ PvBwQjb, ÔGK `vwe GK `dv evsjvi ¯^vaxbZv...Õ ^mb¨iv ¸wj Kij, jywUq coj Zuvi `n... cÖPÊ AZ¨vPvi PjQ AvRv`i Ici w`q, wKs` AvRv` wbwe©Kvi, m ïay gb Ki AvQ Zvi gvqi gyL, gv ejQb, Ôevev, k³ nq _Kv... Kviv bvg evjv bv...Õ GK mgq Kb©j Zuvi nvZi KvMR ivM Qyo djb, Zvici wb`©k `b P,ovs-- kvw¯--i... AvRv`i VuvU ZLb bo IV, KviY m Rvb P,ovs-- kvw¯-- gvb GB

kvixwiK hs¿Yvi wPi Dckg, AvRv`i gb GB UP©vii nvZ _K euvPvi m¤¢vebvq Avk¦¯-- nq IV| ciw`b, KLb ivZ ne, KLb wZwb fvZ wbq hveb igbv _vbvq, mviv w`b Aw¯'i _vKb gv| `ycyi wZwb Avi fvZ gyL w`Z cvib bv| Zvi Qj fvZ LZ cvq bv| wZwb evmvq em Avivg Ki fvZ Lveb! Zv wK nq! mܨv nZ bv nZB wZwb Pvj ayZ jM cob| w`bi ejvqB wVK Ki RvMvohs¿ Ki iLQb Kx iuvaeb! gyiwMi gvsm, fvZ, AvjyfZ©v, e¸bfvwR| GKUv wUwdb-K¨vwiqvi beb| bvwK `yUvq! Zvi Kgb hb jvM| ivZ bg Avm| mvivUv kni wb¯--ä nq co| KviwdD `Iqvi AvMB fvZ wbq wZwb nwj d¨vwgwjZ Avkªq bb| ivZ AviKUz eo Mj `yUv wUwdb-K¨vwiqvi fvZ wbq wZwb hvb igbv _vbvq| `uvwoq _vKb, KLb Avme Mvwo| KLb Ggwc nv÷j _K wbq Avmv ne AvRv``i| AbK¶Y `uvwoq _vKvi ci Mvwo Avm| GKRb GKRb Ki bvg ew>`iv| KB, Gi ga¨ Zv Zvi AvRv` bvB| Avwg©iv Pj Mj wZwb cywjki KvQ hvb| ÔAvgvi AvRv` KB?Õ cywjkKZ©v bvgi ZvwjKv `Lb| ejb, Ôbv, AvRv` Zv AvRK Avm bvB|Õ ÔgvMdvi PSayix?Õ Ôbv| G bvgI KD bvB|Õ ÔAvi wK AvmZ cvi?Õ ÔAvR ivZ? bvn&|Õ ÔKvjK?Õ ÔejZ cvwi bv|Õ wUwdb-K¨vwiqvi fvZ wbq AvRv`i gv wKsKZ©e¨weg~pi gZv `uuvwoq _vKb| mviv ivZ| _vbvi PZ¡i| evBi ev¼vi cvwK¯--vwb mbv`i PvL GjGgwRi cQb XzjyXzjy nq Avm, fZi cywjki cÖnix gkv gvi Mvq Pvco w`Z w`Z, wePvicwZi evmfebi Dëvw`Ki wMR©vq NÈv evR, gv `uvwoq _vKb wUwdb K¨vwiqvi nvZ , Zuvi KejB gb nZ _vK mB w`b¸jvi K_v, we>`y gviv hvIqvi ci hLb Zuvi cU Avevi ms--vb Gj, cÖwZUv gyn~Z© wZwb Kx iKg hZoe Avi DrKÉv wbq fZii RxebUvK euvwPq ivLZ PqwQjb, Avi ms--vbi Rb¥ `Iqvi ci Kvbcyii wK¬wbKB PSayix mvne AvRvb w`qwQjb, Avi

fviZel©i AvRvw`i ¯^coe Qji bvg iLwQjb AvRv`, Zuvi cUi fZiUv ¸o¸o KiQ, hb wZwb AvRv`K Avevi GB c,,w_exi mg¯-- wec`-Avc`-k¼vi cÖKvc _K euvPvZ Zuvi gvZ...Mf© wbq beb, hw` wZwb cvwL nZb, GLbB Zuvi cvLv `yUv cÖmvwiZ Ki AvRv`K Zvi eyKi wbP Ub wbZb| Avm&mvjvZz Lvqi"g wgbvb&bvDg, fvii AvRvb `Iqvi m½ m½ wZwb `So aib ZRMuvI _vbvi w`K| ILvb hw` Zuvi AvRv` _vK! wSiwSi Ki e,,wó Si, QvU QvU Quv`, wZwb wKQyB Ui cvb bv, ZRMuvI _vbvi PZ¡i nvwRi nb| ZLbI Zuvi nvZ `yUv wUwdb -K¨vwiqvi| cywjkK `yUv UvKv Pv LvIqvi Rb¨ Dcnvi w`q wZwb AvRKi nvRwZ`i cyiv ZvwjKv `Lb| Miv`i G cvk `uvwoq nvRwZ`i cÖZ¨Ki gyL Avjv`v Avjv`v Ki wbix¶Y Kib| bv, AvRv` bvB| GLvb _K Ggwc nv÷j ewk `~i bq| wZwb Ggwc nv÷ji w`K `So aib| GKRb mye`vii m½ `Lv nq Zuvi| mye`viK ejb, ÔAvRv` Kv_vq? Avwg AvRv`i gv|Õ mye`vi ej, ÔgvBwR, Dwb Zv GLvb bvB| K¨v>Ubg>U AvQb| Avcwb evwo Pj hvb|Õ gv Kx Kieb, eyS DVZ cvib bv| Zuvi nvZi fvZ ZZ¶Y cP DV MÜ Qov"Q| Zuvi wbRi cwicvKZs¿i fZi _vKv ciïw`bi fvZI hb cP DVQ... ÔgvBwR, Avcwb evwo Pj hvb|Õ gv GK mgq evmvq Pj Avmb| ZuvK cv_ii gZv `Lvq| wZwb gûqvK, KwPK msmvii ¯^vfvweK KvRKg© `wLq `b, wKs` Zey gb nq mg¯--Uv c,,w_ex ¸gvU nq AvQ, Kx Amn¨ fvcmv Mig, e,,wó nj wK RMrUv GKUz ¯^vfvweK nZv! wZwb nvmcvZvj hvb, `LZ cvb, Rvq`i Ávb wdi GmQ, UMii Ae¯'vI DboewZi w`K, wZwb RyivBbi eo ûRyii KvQ, eMg mvnevi KvQ hvb, Zuviv ZuvK Avk¦vm `b h AvRv` euP AvQ, AvRv` wdi Avme| ÔNveovI gvZ| I Avcmv Avq Mv|Õ gûqv ej, ÔAv¤§v wKQy Lvb, bv Lq Lq wK Avcwb gviv hveb, AvRv` `v`v wdiv Avme Zv!Õ gv wKQyB Lvb bv| GKw`b, `yw`b|

gûqv ej, ÔAv¤§v, Avcwb wK AvÍnZ¨v KiZ Pvb? AvÍnZ¨v gnvcvc| Avcwb gviv Mj Avgiv Kvi KvQ _vKe Av¤§v|Õ gvqi ûuk nq| wZwb Zuvi PvLi mvgb `LZ _vKb Zuvi fvMoe-fvwMoe PÂj, KwP, wUmyi AcÖvßeq¯< gyL, Rvq`, UMii kh¨vkvqx kixi, wZwb gi Mj Giv Kv_vq hve, Kvi KvQ _vKe? gûqv GKUv _vjvq fvZ eo Uwej ivL| ZuvK ai Rvi Ki Gb Lvevi Uwej emvq| gv Lveb ejB Avmb| `yw`b Lvb bv| cU wL`I AvQ| Zuvi mvgb _vjvq fvZ| gûqv AvbZ MQ ZiKvwi| fvZ| fvZi w`K ZvwKq gvqi cyiv ür`wcÊLvwb hb Mjv w`q `ytL nq, kvK nq, kvPbv nq ewiq AvmZ PvBQ| wZwb fvZ¸jv bvob-Pvob| Zuvi gb co hvq, igbv _vbvi Miv` ai `uvwoq AvRv` Kgb Ki ejwQj, Ôgv, fvZ LZ B"Qv Ki| `yB w`b Qj Avgvi fvZ Lvq bv| ZviciI Zv KU hv"Q w`bi ci w`b| Zuvi PvL w`q Rj MovZ _vK| GB cÖ_g, AvRv` wbLuvR nq hvIqvi ci, wZwb Kuv`b| ZuvK Kuv`Z `L evwoi QjgqivI webwewbq Kuv`Z _vK| AvRv`i gvqi Avi fvZ LvIqv nq IV bv| ZLb mvivUv `ywbqvq hb Avi Kvbv kã bvB| Kej KqKRb wewfboe eqmx bvix-cyi"li Kvboevi kã kvbv hvq| Zviv AvcÖvY Póv KiQ PvLi Rj mvgjvZ, eyKi fZi _K DV Avmv iv`baYwb `gb KiZ, Zviv cvi bv| ivwÎejv mevB fvZ Lv"Q| gûqv gvqi KvQ hvq| ÔAv¤§v, `yBUv i"wU muK `B| Lveb?Õ gv gv_v bvob| Lveb| ZuvK i"wU Mwoq `Iqv nq| GKUzLvwb wbivwgl ZiKvwi w`q wZwb i"wU Mjvq Pvjvb Kib| LvIqvi ci, kvqvi mgq wZwb Avi LvU kvb bv; gûqv, KwP, wUmy AevK nq `LQ MZ `y ivZ ai Av¤§v gSZ cvwU wewQq ïBQb| Zviv wew¯§Z nq, ej, ÔAv¤§v, GBUv Kx Kib, Avcb gvwUZ ïBj Avgiv weQvbvq ïB KgbÕ, wKs` Av¤§v Kvbv Reve bv w`q gSZB ïq cob| gv_vq evwjki e`j `b GKUv wcuwo| ZLb KwP, 11 eQi eqm, gûqvK evSvq, ÔAv¤§v h `LQ igbv _vbvq `v`v gSZ ïBqv AvQ, GB KviY Dwb Avi weQvbvq kvq bv, bv eywR!Õ

Gi ci AvRv`i gv euP _vKb Aviv 14 eQi, 1985 mvji 30k AvM÷ ch©s --, GB 14 eQi wZwb Kvbv w`b gyL fvZ `bwb| GKejv i"wU LqQb, KLbI KLbI cvDi"wU LqQb cvwb w`q wfwRq| gvS ga¨ AvUvi ga¨ cuqvR-gwiP wgwkq wekl aibi i"wU evwbqI nqZv LqQb| wKs` fvZ bq| GB 14 eQi wZwb Kvbv w`b weQvbvq kvbwb| wZwb Avevi hvb RyivBbi gvRvi kwidi ûRyii KvQ, ûRyivBbi KvQ| ûRyi ZuvK Afq w`q ejb, ÔBbkvj-vn, AvRv` wdi Avme| wkMwMiB Avme|Õ GKw`b Rvnvbviv Bgvg Avmb AvRv`i gvqi KvQ| Zuviv ci¯úiK Rwoq aib| AbK¶Y KD K_v ejZ cvib bv| Zvici AvRv`i gv gyL Lvjb, Ôevb, Kx me©bvk nq Mj| Avcbvi i"gxKI bvwK ai wbq MQ!Õ AvRv`i gvi gyL AvRv`K Kxfve aiv njv, Zvi e,,Ëvs-- kvbb Rvnvbviv Bgvg| Zvici AvRv`i gv ZuvK `Lvb mB NiUv, w÷ji AvjgvwiZ GLbI iq MQ ¸wji `vM| gSZ i³ ïwKq Kvjv nq AvQ| `qvj ¸wj Avi i³i wPý| Ôevb i, eo giQ Avgvi AvRv`K| PvLgyL dzj MQ| mviv Mvq gi dvwUq w`qQ| Mvq i³i `vM| gvii `vM|Õ AvRv`i gv ejb| ÔAvcwb `LQb AvRv`K?Õ Ônu¨v| igbv _vbvq|Õ Ô`Lv KiZ w`j AvcbvK!Õ Ônu¨v|Õ ÔKx ejj m AvcbvK?Õ Ôejj, gv, Lye gvi| fq jvM, hw` gvii PvU ej `B mewKQy| ÔAvcwb Kx ejjb?Õ Ôejjvg, evev, Kviv bvg ejvwb Zv| evjv bv| hLb gvie, k³ nq _K mn¨ Kviv|Õ Rvnvbviv Bgvg B¯úvZi gZv k³ nq hvb| Kx ïbQb wZwb GB gwnjvi KvQ? ZuvK wZwb k³B fewQjb, wKs` GZ k³! Mfxi AveM Rvnvbviv Bgvgi `y PvL w`q Rj MovZ _vK| wZwb AveviI mvwdqv eMgK Rwoq aib|

Ryqji gv wdivRv eMg Avmb AvRv``i evmvq| UMii PvwP wnme wZwb mvwdqv eMgi c~e© cwiwPZ| GLb cwiw¯'wZ Zv`i AviK Awfboe Zj `uvo Kwiq w`qQ| Zv`i `yRbi QjB aiv coQ cvwK¯--vwb ^mb¨`i nvZ| `yRb `yRbi gyLi w`K ZvwKq _vKb bxie| Kx Kiv hvq, GB welq Zviv g,,`yKÉ kjvcivgk© Kib| Zviv GKw`b `yRb wgj hvb ^mq` Avkivdzj nK`i evmvq| Avkvidzji gvK ejb, evey (Avkivdzji WvKbvg) hb evmvq bv _vK| cvij hb BwÛqv Pj hvq... Avkivdzj Aek¨ Zvi AvMB Zvi evmv _K Pj MQ Ab¨ Mvcb Avkªq|

48

nvmcvZvj weQvbvq ïq AvQ UMi Avi Rvq`| j¶ j¶ cvwL ¯^vaxbZv ¯^vaxbZv ej Kvbi KvQ KjKwjq DVZ ïi" Ki| UMi eySZ cvi, Zvi Ávb wdi AvmQ| LvwbKUv avZ¯' nj Zvi gb co, cvki weQvbvq Rvq`iI ïq _vKevi K_v| m Nvo Nvivq| IB Zv Rvq`| m ej, ÔRvq`, cv Zv bvovBZ cvwi bv| ZzB cvwim?Õ UMii evev AvjvDwÏb PSayix Avmb KvM©v-fiv mycvwi wbq, cUzqvLvjx _K m`iNvU| XvKvq cv iLB ïbZ cvb `ytmsev`Uv| Qj Zvi ¸wjwe×| wZwb `So hvb nwj d¨vwgwj nvmcvZvj| axi axi Rvq` Avi UMi AbKUv mi IV| Zv`i GB nvmcvZvj _K hZ ZvovZvwo mwiq bIqv hvq ZZB g½j| wWmPvR© Kivi KvMRcÎ me ^Zwi Kiv"Qb UMii evev AvjvDwÏb PSayix| nwj d¨vwgwji Wv³viiv Avi dv`viiv h_ó mnhvwMZv KiQb Ges KiQb| Zviv wej KqK nvRvi UvKv Kwgq w`qQb| GB mgq UMi nvmcvZvji weQvbvq DV em| wbRi cUi KvQ ¶Z¯'vb nvZ eyjvZ eyjvZ nVvrB `L, k³gZvb Kx hb `Lv hvq| e¨vcvi Kx? m ej, Ôevev evev, Avgvi cU GUv Kx `Lb Zv? k³|Õ

evev Avmb| `Lb| eySZ cvib bv Qji cU wRwbmUv Kx Avmj| wZwb Wv³vi ai Avbb GKRb| Wv³vi mvne UMii cU nvZ w`q M¤¢xi KÉ ejb, ÔIUv wKQy bv| eyjU|Õ ÔeyjU? ejb Kx?Õ UMii evev AuvZK IVb| Wv³vi fvejknxb gyL ejb, ÔIZ Kvbv ¶wZ ne bv| _vKzK|Õ Ôci hw` Amyweav nq?Õ AvjvDwÏb PSayixi KÉ DØM| ÔciI nIqvi K_v bq| nj Avgiv Zv AvwQB|Õ Ôbv bv| ci Avi Avmv hve bv| Avcbviv GLbB GUv ei Kivi e¨e¯'v wbb|Õ Wv³vi nm ejb, ÔKx UMi| Zzwg Kx ejv? eyjUUv cU ivLe, bv ei Kie?Õ UMiI Nvo k³ Ki ej, Ôevi Kie|Õ ÔAv"Qv Zvnj Zzwg emv| Avwg e¨e¯'v KiwQ|Õ Wv³vi mvne evBi hvb| Kx ejb Wv³vi mvne| GLbB Kie bvwK? UMi wew¯§Z| Wv³vi Gm ejb, ÔGLvb Zv G·-i gwkb bó| Avcwb evBi _K G·-i Kwiq Avbb|Õ UMii evev UMiK wbq wMq G·-i Kwiq Avbvb| Wv³vi mvne wicvU© `L ejb, ÔAviKUv Acvikb KiZ ne| Ze GUv QvU Acvikb| cUi evBii w`K AvQ eyjUUv| jvKvj A¨vbm_wmqv w`q Wv³viiv UMii cU A¯¿vcPvi Kib| UMi me eySZ cvi| eyjUUv ei Ki Wv³vi mvne UMii nvZ w`q ejb, Ôai _vKv|Õ UMi IUv aiB _vK| mB weKvjB UMiK nvmcvZvj _K Qvwoq wbq UMii evev wbq hvb AvRv``i gMevRvii evmvq| UMii nvZ ZLbI aiv AvQ eyjUUv| AvRv``i evmvi KvQB wkíx Ave`yj ReYvii evmv| Zvi mvgb GKUv mRb MvQ| mB MvQi KvQ Gm Kx gb Ki UMi eyjUUv dj `q MvQi MvovUv j¶¨ Ki| Gi ci UMiK Zvi evev wbq hvq ewikvj| BwZga¨ Rvq`KI nvmcvZvj _K Qvwoq GbQb mvwdqv eMg|

49

Rvnvbviv Bgvg i"gxi GKUv dUv `vKvb w`qwQjb GbjvR© KiZ| 8 evB 10 Bw QweUv wZwb AvRKB wbq GmQb `vKvb _K| m½ GbQb dUv÷¨vÛ| dUvUv ÷¨vÛ jvwMq wZwb ZvwKq _vKb mUvi w`K| KZ w`b GB gyL wZwb `Lb bv! w`b KU hv"Q| GKUv GKUv Ki w`b KU hvq| AvR 50 w`b njv i"gxK Iiv ai wbq MQ| Ôi"gx, AvR 50Uv w`b njv ZvgvK Avwg `wL bv, fvev hvq!Õ Rvnvbviv Bgvg `xN©k¦vm djb| Zv`i cwievi meviB gbi Ae¯'v Lvivc| `ytL, nZvkv, wbõj µva, fq, fxwZ-me wgj Zv`iK wK cvMj evwbq Qvoe? Zuvi ¯^vgx kixd Bgvgi kixi `ª"Z IRb nviv"Q| wZwbI ïwKq hv"Qb| Ze mevB ej, i"gxi gvK wbq fq bvB, KviY wZwb Kuv`b, nvûZvk Kib, gbi ev®ú ei Ki `b| wKs` i"gxi evev kixd K_v ejb Kg, Kuv`b bv, nv-ûZvk Kib bv| ^`bw>`b me KvR wZwb Ki PjQb wbLuyZfve, mKvj DV kf, Mvmj, ¯^vaxb evsjv eZvi K>`ªi Abyôvb kvbv, Awdm, weKvj Uwbm, mܨvq Avevi ¯^vaxb evsjv eZvi K>`ªi Abyôvb kvbv, eÜzevÜei m½ gyw³hy× wbq AvjvPbv-meB wZwb Ggbfve KiQb, hb Zuvi gb Kvbv `ytL bvB, hb Zuvi QjK ^mb¨iv ai wbq hvqwb| wKs` Rvnvbviv Bgvg GZUv kvs-- fve eRvq ivLZ cvib bv| Qji Qwei w`K ZvwKq wZwb weoweo KiZ _vKb : ÔGB wK wQj wewawjwc, i"gx? Zzwg wK Kej Qwe nqB _vKe Avgv`i Rxeb?Õ i"gxi aiv covi ivZB, Rvnvbviv Bgvg hLb i" gxi gv_vq wewj KU w`w"Qjb, nVvr iwWIZ Mvb eR DVj, Lyw`ivgi mB weL¨vZ duvwmi Mvb, GKevi we`vq ` gv Nyi Avwm, nvwm nvwm cie duvwm, `Le RMrevmx... Ze wK i"gx PjB Mj? wdi Avme gvmxi Ni, Mjvq duvwmi `vM `L ZvK wPb wbZ ne? Zv wK nq? i"gxwK Pj hZ cvi? GB Aí eqm? Kej AvBGmwm cvm GKUv Qj? Kej BwÄwbqvwis BDwbfvwm©wUZ h fwZ© nqQ! i"gx Ave,,wË KiZ Lye fvjv| Rxebvb>` `vki GB KweZvUvI Zvi Mjvq `vi"Y dzU DVZ

Avevi Avwme wdi avbwmuwowUi Zxi GB evsjvq nqZv gvbyl bq-nqZv ev k·LwPj gvbyli ek nqZv fvii KvK nq GB KvwZ©Ki bevboei `k Kzqvkvi eyK fm GKw`b G KuvVvj Qvqvq... Rvnvbviv Bgvgi `y PvL Rj wfR AvmQ| wZwb weoweo Kib, i"gx, ZvgvK wdi AvmZB ne, AvmZB ne| PvL gyQ QweUvi wbP GK UzKiv KvMR eo eo A¶i wZwb jLb : Avevi Avwme wdiÑGB evsjvq| dUvUv wZwb ivLb wbPZjvq emevi Ni, Kvbvi Uwej| AvMvgxKvj 20 bf¤^i, C`| AbK gvbyl Avme GB evmvq| mevB `LyK, Kvgi nvZ w`q `,,ß fw½Z `uvovbv i"gx Kxfve m`c© NvlYv KiQ Avevi Avwme wdi-GB evsjvq| 50 mvwdqv eMg mviv ivZ Nygvb bv| ivR ivZi ejv gSZ kvwo wewQq kvb eU, wKs` `y PvL Zuvi Nyg Avm bv| Zuvi gb nq, hw` AvRv` wdi Avm, Gm hw` `L `iRv eÜ, Pviw`K kÎ", KviwdD-KÈwKZ GKKUv ivZ, Gi ga¨ I Zv wPrKvi Ki gv gv ej WvKZ cvie bv, Avnv i, QjUv mviv ivZ wK evBi `uvwoq _vKe! wZwb PvLi cvZv GK KiZ cvib bv| Kv_vq wbZ cvi Iiv Zvi QjK? Kvbv RjLvbvq? XvKv RjLvbvq wZwb wMqwQjb wbR, Rjvii m½ `Lv KiQb, ILvb AvRv` bvB| Aek¨ Ab¨ Kvbv RjLvbvq _vKZ cvi| GgbI nZ cvi, Iiv IK wbq hZ cvi cwðg cvwK¯--vbi Kvbv RjLvbvq| wePvi bv Ki Zv Avi duvwm `e bv? bvwK `e? RyivBbi eo ûRyi ejQb, AvRv` wR>`v AvQ| mwn-mvjvgZ AvQ| wZwb w`e¨PvL bv `LZ cj Kb ejeb? Zuvi wg_¨v K_v ejvi Kx AvQ? Ryqji gvI Avm GB evmvq| i"gxi gv Avm| mK>`vii gv Avm| mK>`vii evev Zv Rqb mµUvwi| mevB Zv Póv Kg KiQb bv| GZ Z`wei Dc¶v Ki wK Qj¸jvi Awbó Kiv m¤¢e? Avi Zuvi eyKUv Kuc IV Ab¨ gyw³hv×v`i Rb¨| ¯^vaxb evsjv eZvi K>`ª wZwb ïbZ cvb Q°z wgqvi we"Pz¸jvi bvbv KvÊKxwZ©i K_v| gyw³hv×viv Pviw`K _K e¨wZe¨¯-- Ki ZzjQ cvwK¯--vwb ^mb¨`i| I`i w`b AvmQ dzwiq| `k ¯^vaxb neB| RyivBbi eo ûRyiI Zv-B ejb| Iiv bvwK gmwR`

ch©s -- ¸wj KiQ| gq`i Ici AZ¨vPvi KiQ| GB AZ¨vPvi Avj-vn Kb mn¨ Kieb| gûqv KwP Giv wKQy evS bv| Zviv ZuvK ej fvZ LZ| Avevi KwP ej, ÔAv¤§v, Zzwg wK Avi Kvbv w`bI fvZ LvBev bv?Õ Avi Lve bv Kb? wbðq Lve| AvRv` wdi Avme| I LyeB fvZi cvMj| GmB Zv fvZ LZ PvBe| GLb wK KvIivbevRvi cve`v gvQ cvIqv hve? Rvq` Amy¯' nIqvq nqQ Amyweav| IK Avi AvMi gZv K_vq K_vq evRvi cvVvbv hv"Q bv| AvRv` wdi Gj cvVvZ ne| cve`v gvQi cvZjv Svj KiZ ne| evRvi UgUv DVQ| UgUv abcvZv w`q my>`i Ki iuvaZ ne| AvRv` fvZ Lve| Av `Le| Zvici AvRv` wbRB Avgvi gyL GK MÖvm fvZ Zzj `e| I hv cvMj| I me cvi| `k hLb ¯^vaxb ne, ZLb wK Avi Iiv IK AvUK ivLZ cvie? cvie bv| Avj-vn gyw³hv×v`i cvk Zzwg _Kv Avj-vn| Giv b¨vqi c¶| G`i Uªwbs Kg, A¯¿ Kg, me QvÎgvbyl, wKlvb-gRyiÑGiv nqQ gyw³hv×v! G`i cvk _vKZ ne, n Avj-vn, ZvgvK| ZvB Zv Zzwg AvQ| ZvB Zv ïay Lei AvmQ GLvb ILvb cÖPÊ hy×i Avi gyw³hv×v`i weRqi| AvRv`i gvqi PvL `yUv GKUz ai Avm| `~i Kv_vq hb Mvjv¸wji kã nq| Zuvi Nyg Avevi hvq fO|

51

AvRv`i gv fvZ Lvb bv, weQvbvq kvb bv, Zey w`b Mwoq hvq, m~h© IV, m~h© A¯-- hvq, gjvNii gyw³hv×viv bZzb Ki cwiKíbv AuvUZ _vK, bZzb bZzb Mwijviv cÖwk¶Y wkwei _K ewiq XzK hZ _vK evsjvq, Kv`i wmwÏKxi bZ...Z¡ Mwijv`i AvµgY mvivUv Uv½vBj gqgbwmsn cvwK¯--vwb evwnbx gvi LZ _vK, ngvqZi bZ...Z¡ `w¶Y evsjvq Pj `ya©l© Mwijv Awfhvb, gvneye Avjgiv XzK co ZuZzwjqv w`q, mviv evsjv`ki cÖwZUv mxgvs-- m±i Kg¨vÛvi`i bZ...Z¡ evsjv`ki wbqwgZ evwnbx, mbvm`m¨, BwcAvi, cywjk, Avbmvi, Avi j¶vwaK gyw³evwnbx Rj-WvOvq kvbvZ _vK AvµgY, evsjvi b`-b`x e,,wó el©v avb¶Z Kv`vgvwU duv` cZ ivL nvbv`vi`i Rb¨, evsjvi dzj-dj cvwL-cZ½ Avkªq `q gyw³`i, evsjvi cÖwZUv Ni `yM© nq IV, evsjvi cÖwZUv gvbyl nq IV gyw³hv×v, Avi hy×vnZ nb Lvj` gvkviid, ZeyI m±i Uz-i Mwijv Iqvidqvi Aviv MwZ cZ _vK, Avievb Mwijviv wNi

dj XvKvi Pvicvk, IB Zv Mvb MvBZ MvBZ GwMq AvmQb wkíx AvRg Lvb, IB Zv i³ Av¸b K¨vbfvm ivOveb ej µwjs Ki A¨v¤^yk cvZQb wPÎwkíx kvnveywÏb, Kwei Kjg dj ivBdji wUªMvii m½ wgZvjx MoQb njvj nvwdR, iwdK AvRv`, Avey Kvqmvi, gvneye mvw`K| mviv evsjv`k hy× KiQ| kvnv`Z PSayixi gvK Zuvi GK MwYZÁ fvB wKQyw`b AvM ejwQjb, ÔAvgvK A¼i wnmve ejv, GK cwievii KqRb MQ gyw³hy×, XvKvi iv¯--vq KqUv cUKv dvUvjB GKUv cÖwkw¶Z mbvevwnbxK nvivbv hvq bv, aiv Zvgvi Qq Qj, KqRb hy× MQ, Avgvi Pvi Qj, Zviv Zv evmvZB em AvQ, Avwg GKRb gyw³hv×vi gvqi gyL _K ïbZ PvB, Avgvi Qj hy× MQ|Õ ZuvK gv ZLb wKQy ejbwb; 30k AvM÷ 71 Zuvi evwoZ cvwK¯--vwb ^mb¨iv nvbv w`q Zuvi RvgvZv ejvqZK ai wbq hvIqvi ci wZwb Avkªq bb Zuvi GB MwYZÁ fvBqi evwoZB| Gevi wZwb fvBqi cyibv cÖkoei Reve eywSq `b, ÔAvcwb gyw³hv×vi gvK `LZ PqwQjb, AvgvK `Lb, Avgvi Qq Qji wZbRbB MQ gyw³hy×, Avwg A¼i wnmve `wL `y KvwU hyeKi GK KvwUB hv×v, ejb, `k ¯^vaxb ne wK bv?Õ AvRv`i gv fvZ Lvb bv, weQvbvq kvb bv, XvKvq GK ivZ aiv co AbK Mwijv, AbK A¯¿k¯¿, wKs` AveviI XvKvq XzK co Mwijviv, ivBmyj Bmjvg Avmv`i bZ...Z¡ IB Zv GwMq hv"Q gyw³hv×viv evqZzj gvKviig, mbvevwnbxi `yUv jwii ga¨ nvBR¨vK Kiv MvwoZ evgv cZ iL GKB m½ Dwoq w`"Q `yUv jwiB, evgv weùvwiZ nq wUwf febi Qq Zjvq, XvKvi DËi gvwbK evwnbxi ZrciZv, Avi `w¶Y µvK c-vUzb, fvqvWzwe weªR IovZ wMq kÎ" evwnbxi ¸wj f` Ki gvwbKi kixi, cvwb _K Zvi i³v³ Mig kixiUvK Zvj mnhv×v bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz, g,,Zz¨i AvM VuvU bo Kx hb ejZ Pvq gvwbK, wKs` K_v kl nIqvi AvMB VuvUi ¯ú>`b eÜ nq hvq, ev"Pzi wek¦vm nq bv gvwbK bvB, wKs` gvwbK ZZ¶Y knx`, gvwbK bvB, gvwbKiv _vK bv, wKs` hy× GMvZ _vK, ZLb mKÛ Bb Kg¨vÛ ev"Pz MÖnY Ki bZ...Z¡; cvwbi wbP bg hv"Q bS Kg¨vÛviv, GKB mgq PÆMÖvg, Lyjbv, Puv`cyi, ewikvj, bvivqYMÄ, XvKvq Wzweq `Iqv ne RvnvR, wZbk bS Kg¨vÛv Ac¶v KiQ KLb AvKvkevYxZ evRe Avwg Zvgvq ïwbqwQjvg Avgvi hZ Mvb, bg Mj hv×viv Rj, Avevi Ac¶v cii Mvbi Rb¨, Avgvi cyZzj AvRK cÖ_g hve k¦ïievwo, wRiv AvIqvi, AvNvZ Kiv, GKm½ nVvrB Wze Mj 10Uv

RvnvR : Acvikb R¨vKcU, mÞ¤^i Avevi cwiPvwjZ nq Acvikb R¨vKcU2, axi axi NivI nZ _vK XvKv, Pviw`K 16 nvRvi Mwijv... mvfvii DcKÉ A¨v¤^yk Ki AvQb ev"Pziv, wWm¤^ii 13 ZvwiL, 33 cvÄve iwRg>U wdi AvmQ AvnZ e¨vNªi ¶vf Avi µva wbq Uv½vBj -gqgbwmsn _K, Zv`i AvµgY KiZ, ev"Pz`i m½ AvR AvQ GKUv wKkvi Qj wUUv, I wVK hv×v bq, Acvikb AZUzKzb Qji Avmvi K_v bq, m K¨v¤ú _vK, bvbv KvRKg© mvnvh¨ Ki, G-B Zv h_ó GK wKkvii Rb¨, I Kb GmQ, ïi" nq NviZi hy×, gv_vi Ici w`q wkm w`q hv"Q kÎ"i Qvov Mvjv¸wj, GKUv Lei Rvbvbv `iKvi gyw³hv×v`i GKUv wiRvf©W AskK, wUUvK mB `vwqZ¡ `Iqv nq, wKs` I Zv QvU, I Zv hy×i wbqgKvbyb Rvb bv, nvq Avj-vn, IK euvwPq ivLv, IB Zv ev"Pzi PvLi mvgb nvZ wZwikK `~i jywUq coj wUUvi kixi, ZZ¶Y wUUv Aek¨ Zvi Ici Awc©Z KvRUv m¤úboe KiQ, m½x`i Rvwbq w`qQ ZLbKvi KZ©e¨wb`©k, kÎ"iv wcwQq hvq, QboeQvov nq, wUUvi i³v³ QvÆ kixiUv Avbv nq K¨v¤ú, wUUv euvPZ Pvq, m `LZ Pvq ¯^vaxbZv, ÔAvgvK euvPvb, Avwg ¯^vaxbZv `LZ PvBÕ, wKs` wUUv gi hvq, mvfvii gvwUZ ZvK mgvwnZ Ki ivL mnhv×viv, Zvici GMvZ _vK XvKvi w`K, GwMq Avm wgÎevwnbx-gyw³evwnbx... m¤§yLmgi 27 Rb cvwK¯--vwb ^mb¨ LZg Ki gvdv¾j nvmb PSayix gvqv Avi dZn PSayixiv LvwbK wcwQq Avm evjy b`x _K| ga¨ wWm¤^ii GB mgqUvq ek Kzqvkv coQ| fvii Avjv dvUevi m½ m½ Zviv `LZ cvq gRi nvq`viK| Zuvi cib cyiv Kg¨vÛv cvkvK| gRi nvq`vi ejb: ÔGevi dvBbvj AvNvZ| XvKv `Lj| mevB cÖ¯Z|Õ ` AvRv`i gvK ïfv_©xiv civgk© `b gMevRvii evmv Qo w`Z, Kbbv ILvb _vKv wbivc` bq, wZwb evmvUv fvov bIqv Qvob bv, wbqwgZ fvov `b, hw` AvRv` Qvov cvq, hw` Gm `L evmvq KD bvB, wKs` Zuviv Pj hvb gvwjevM, hvIqvi AvM cowk`i fvjv Ki eywSq ej hvb, AvRv` Gj hb ZvK Zviv ej h gvwjevMi AvMi evmvq MjB ne, Ô72 mvj ch©s -- gMevRvii evmvi fvov ¸bQb wZwb, Aekl Qo `b, Gw`K PSayix mvnei c¶ _K Kvgi"¾vgvb AvmZ _vK AvRv`i gvqi KvQ, GLbI Pjb PSayixi KvQ, AvRv`i evevI Zuvi cÖ_g QjK nvwiq gylo coQb, wZwb bvbvfve Póv PvwjqI Qji LuvR ei KiZ cvib bv, AvRv`i evevi cvbvmw³ eo hvq,

GKKUv ivZ wZwb ÔAvRv` AvRv`Õ ej wbRi Pzj Quob, AvRv`i QvUgvK Awfhy³ Kib bvbv AwfhvM, jvK cvwVq `b mvwdqv eMgi KvQ, bvbvfve wgbwZ Kib hb mvwdqv eMg Zuvi evwoZ wdi hvb, wKs` AvRv`i gv Abo, cÖkoeB Avm bv PSayixi KvQ wdi hvIqvi, G Zuvi wbRi hy×, G hy× wZwb ni hZ cvib bv| AvRv`i gv fvZ Lvb bv, weQvbvq kvb bv, Ac¶vq _vKb Qj Avme ej, Avi LuvR ei Kivi Póv Kib Qji, igbv _vbvq hvb, ZRMuvI _vbvq hvb, Ggwc nv÷j hvb, Qji Lei cvIqv hvq bv, A_P eo ûRyi Avk¦vm w`qQb AvRv` euP AvQ, m wdi AvmeB| GB Avk¦vm wbq euP _vKb, w`b ¸Rivb Kib gwnjv| i"gxi Kvbv Lei bvB, cÖwZw`b gMevRvii cvMjvevevi `ievi hvb Rvnvbviv Bgvg| mLvb wMq `LZ cvb AvjZvd gvngy`i AvÍxq¯^Rb`i, wSby gvngy`, gvkdKv gvngy`, `LZ cvb PÆMÖvg `yb©xwZ `gb wefvMi WcywU wWi±i bvRgyj nKi ¯¿xK, ewikvji GwWwm AvwRRyj Bmjvgi ¯¿xK, Kzwgj-vi wWwm kvgmyj nK Lvbi ¯¿xK, ivRkvnxi iwWI BwÄwbqvi gnmxb Avjxi ¯¿xK, PÆMÖvgi wPd c-vwbs ijIq Awdmvi kwd Avng`i ¯¿xK, Kzwgj-vi j. K. Rvnv½xii ¯¿xK, Kzwgj-vi gRi Avbvqvi"j Bmjvgi ¯¿xK Ges G iKg eû| G`i meviB ¯^vgx wbLuvR| Zuviv ci¯ú ii `ytLi Kvwnbx kvbb| G`i ga¨ _K Rvnvbviv Bgvg Zuvi wbRi QjK nvivbvi kvK AbKUv fzj _vKZ cvib| wcGmwc AvIqvj mvnei ¯¿x Avmb QvU Qj I gqK wbq, Rvnvbviv Rvbb Zuvi wZb Qj gyw³hy× MQ, wKs` fzjI m K_v Zviv AvjvPbv Kib bv, DjdZi evev AvwRRym mvgv` Qvov cvIqvi ci Zuvi ¯¿x ZuvK Avbb cvMjvevevi KvQ, wKs` fzjI Rvnvbviv ZuvK ïavb bv DjdZ ev AvkdvKzm mvgv`i K_v| GiB ga¨ GKw`b Lei Avm, 4Vv mÞ¤^i ivZ, Bqvwnqvi mvaviY ¶gv NvlYvi AvMi ivZ, XvKvq kLvbK gyw³hv×vK ¸wj Ki gi djv nqQ| Rvnvbviv Bgvg QyU hvb AvRv`i gvqi KvQ, AvRv`i gv AvRv`i Kvbv Lei Avi cvbwb| Rvnvbviv Bgvgi gb GB Avk¼v RvM h, KD bvB, i"gx bvB, ew` bvB, evKi bvB, Ryqj bvB, AvRv` bvB, evkvi bvB, AvjZvd gvngy` bvB... i"gxi gv Ac¶vq _vKb h i"gx wdi Avme, AvRv`i gv fvZ eo wbq em _vKb h Zuvi Qj GmB fvZ LZ PvBe, i"gx Avm bv, AvRv` Avm bv,

Ryqji gv w`b Mvbb Ke wdi Avme Zvi Qj, Ryqj di bv, ew`i gv Rvb bv Qj Zvi Kvb RjLvbvq, Zvi w`b hb KvUZ Pvq bv, evkvii gv QjK ¯^coe `L Ku` IVb Nygi fZi, Rqb mµUvwi G Avi Lvbi Qj mK>`vi nvqvZ Lvb di bv Avi evwo, Zvi gvI Ac¶v Kib, ¯^vgxK wgbwZ Kib AviKUz mPó nZ, QjK D×vi KiZ, wZwb Gm `Lv Kib AvRv`i gvqi m½, gbvqvi nvmbi ¯¿x `yjy ivZi ejv webwewbq Kuv`, jxbvi eqm evo GKUz GKUz Ki gyw³hy×i eqmi gZvB, Avi ¯^vaxbZv wbKUeZ©x nZ _vK, fviZ evsjv`kK ¯^xK...wZ `q, cvwK¯--vb fviZi m½ hy× NvlYv Ki, gyw³evwnbx Avi wgÎ evwnbx `ª"Z GwMq AvmZ _vK XvKvi w`K, Mfb©i nvDm wgwUs PjvKvj AvKvk _K Gm co fviZxq wegvbi evgv|

52

AvRv`i gvqi Abyiva cywjk mye`vi Lwjj GKevi hvb bvwRgywÏb ivWi K>`ªxq KvivMvi| ZLb XvKvi AvKvk w`q P°i w`"Q fviZxq wegvb, evsjv`ki ¯^vaxbZv Avi gyw³hy× weRq ZLb NÈvi wnmve MYbv Kivi welq gvÎ| RjLvbvi GK evOvwj KZ©vi m½ `Lv Kib wZwb| ejb, ÔAvgvi GK AvÍxq A¨vi÷ nBwQj| LuvR cvIqv hvBZQ bv| `Lb Zv AvQ bvwK?Õ Ôbvg ejb| wcZvi bvgmn...Õ ÔgvMdvi DwÏb Avng` PSayix AvRv`, wcZv BDbym Avng` PSayix?Õ AwdmviwU ew>``i bvgi ZvwjKv Dëcvë `Lb| Ôbv, bvB Zv?Õ ÔAveyj evkvi PSayix?Õ Lwjj mvne AvRv`i gvqi wbRi nvZ jLv ZvwjKvUv cKU _K ei Ki cob| Ôbv bvB|Õ Ôew`Dj Avjg?Õ ÔbvB|Õ ÔAve`yj nvwjg PSayix Ryqj?Õ ÔbvB|Õ ÔPzj? y-

ÔAvQbÕ-KZ©vwUi gyL D¾¡j nq IV| Ômvgv`?Õ ÔAvQbÕ-KZ©vwUi gyL nvwm nvwm| Ôgyw³hv×v Aviv AvQb| ewikvji KvRx BKevj...Õ Lwjj mvne kw¼Z eva Kib| wZwb Zv ejbwb h wZwb gyw³hv×v`i LuvR GmQb... KZ©vwU Zuvi gyLi fvlv coZ cvib| ejb, ÔAvi ewk `wi bvB| `k ¯^vaxb nZ PjQ...Õ Lwjj mvne ejb, ÔAvi mevB Kv_vq?Õ ÔAb¨ Rj _vKZ cvi|Õ ÔZv cvi|Õ Lwjj mvne gv_v bvob| GB GKUv mvs --¡bv nqZv wZwb mvwdqv eMgK w`Z cvieb| XvKv Rj AvRv` bvB| Ab¨ Kvbv Rj _vKZ cvi| wZwb axi axi KvivMvi PZ¡i Z¨vM Kib| gvwjevM hvb AvRv`i gvqi KvQ| mvwdqv eMg `iRv Lyj Zuvi w`K ZvKvb Zx¶è `,,wóZ| wZwb evSvi Póv Kib, Kx wbq GmQ Lwjj| mymsev`, bvwK `ytmsev`| ÔKx Lei Lwjj, Kvbv LuvR cj?Õ wZwb Kɯ^i ¯^vfvweK ivLvi Póv Kib| Ôbv| GB RjLvbvq bvB|Õ ÔZvnj Ab¨ Kvbv RjLvbvq iLQ!Õ mvwdqv eMg AKw¤úZ ¯^i ejb| Lwjj Rvi ej IVb, Ônu¨v nu¨v eyey| Aiv Zv-B KBj| ewikvji gyw³hv×vi AvBbv ivLQ XvKvq, XvKvi Qj`i XvKvi evBi cvVvqv w`Q|Õ ÔZzwg emv| ZvgvK Pv `B|Õ mvwdqv eMg ivboevNii w`K Pj Mj Lwjj GKUv eo k¦vm dj hb gyw³i Av¯^v` cvb| GB gynZUv eo KwVb ne ej wZwb fewQjb| Kx Ki wZwb AvRv`i gvK ~ © ejeb h AvRv`i Kvbv LuvR cvIqv hvqwb, GB wbq wZwb mvivUv c_ fe fe mviv nq hvw"Qjb| Kx iKg k³ GKRb gwnjv nZ cvib, Lwjj fveb|

53

Avevwej cvwLi Qvov wXji gZv AvKvk _K bg AvmQ cÎvNvZ, cvwK¯--vwb evwnbxi cÖwZ AvÍmgc©Yi AvnYvb msewjZ wjdjU, hZ ZvovZvwo cviv mviÛvi Kiv, Zvgv`i Rbfv Kbfbkb Abymvi gh©v`v Avi wbivcËv `Iqv ne, iwWIZ NvlYv `Iqv nZ _vK AvÍmgc©Yi AvnYvb, wgÎevwnbxi m½ XvKvq XzK co Mwijviv, UªvK UªvK gyw³evwnbx wgÎevwnbx, RbZv Zv`i ¯^vaxb evsjv`ki cZvKv bo Awfev`b Rvbv"Q, KviwdD fO iv¯--v `Lj Ki wb"Q Dj-wmZ RbZv, gRi nvq`vi IB Zv j¤^v cv dj GwMq hv"Qb imKvm© gq`vbi w`K, hv"Qb Kv`i wmwÏKx, 90 nvRvi cvwK¯--vwb ^mb¨ wbq Rbvij Aivivi KvQ AvÍmgc©Y KiQ Rbvij wbqvwR, gv_v nuU, A¯¿ dj w`Z n"Q gvwUZ...

54 AvRv`i gv _vKb gvwjevMi GKUv eovi evmvq| 16 wWm¤^ii mKvj _KB wZwb ïbZ cv"Qb, `k ¯^vaxb nq hv"Q, cvwK¯--vwb Avwg© mviÛvi KiZ hv"Q, Zuvi eyKi fZiUv Avkvq Avb>` Kgb h Ki, wZwb gûqvK ejb, Ô`k ¯^vaxb nj RjLvbv _K me gyw³dSR Zv Qvov cve, Kx ewjm Zviv!Õ mKvj Mwoq weKvj nq, wZwb GKevi Ni hvb, Avevi ewiq Avmb, wWm¤^ii weKvji nj`U Avjv Gm co `vIqvq `uvwoq _vKv AvRv`i gvqi gyL| Wvjy Gm ej, ÔAv¤§v, gyw³evwnbx Avi wgÎevwnbx XzBKv coQ, Avi wPs--v bvB, `k ¯^vaxbÕ, gv ejb, ÔZvnj Pj, hvB, gMevRvii evmvq hvB, AvRv` hw` Qvov cq Pj Avm!Õ ÔGLb hvBev| Pviw`K Mvjv¸wji AvIqvR, Gi gvS?Õ Ônu¨v|Õ ÔKvBjKv hvB Pjv|Õ Ôbv| AvRKB hve|Õ Wvjy Rvb Zvi Lvjvi R`, Zvi Lvjvi ZR, m Avi ÔbvÕ Ki bv| mvwdqv eMg GKUv _jZ Ki gMevRvi evmvq hvIqvi Rb¨ wRwbmcÎ MvQMvQ Kib| wiKkv RvMvo Ki mvwdqv eMgK wbq Wvjy iIbv nq gMevRvii evmvi

w`K| GKUv `vKvbi mvgb Gm mvwdqv eMg ejb, ÔGB wiKkv, GKUz `uvovb bv|Õ Wvjy ej, ÔKb?Õ mvwdqv eMg Zvi nvZ 10Uv UvKv w`q ej, Ô`y mi fvjv Pvj Kbv Zv evev| Avjy cuqvR gwiP Zj mv_B AvQ|Õ Wvjy Kvbv K_v bv ej Pvj wKb Avb| ZZ¶Y mܨv Szc Ki bg GmQ GB XvKvq| kxZI coQ cÖPÊ| Pviw`K RbZvi KÉ Rq evsjv aYwb| gvS ga¨ ¸wji kã cÖKvk cv"Q Rqvj-vm| gMevRvii evmvq AvmZ AvmZ AÜKvi Nb nq bvg| eviv>`vUv AÜKvi, AÜKviB Zvjv LyjZ wMq AvRv`i gv evSb Zvjvi Ici ayjvi Av¯--i co MQ| Zvjv Lyj fZi XzK jvBUi myBP Ab Kij evSv hvq we`y¨r bvB| Wvjy `vKvb wMq gvgevwZ wKb Avb| w`qvkjvBqi KvwV w`q gvgevwZ R¡vjvbv nq| Ni`viI ayjvi cÖjc co MQ| gv Ni`vi mvdmyZiv Ki djb `ª"Z| Qj wdi Gm `LyK Ni Acwi®<vi, GUv nZ `Iqv hvq bv| gvgevwZ nvZ wbq gv ivboevNi hvb| nuvwo-cvwZj GLvb h KUv wQj mme gvKomvi Rvj Qq MQ| wZwb GKUv nuvwo co wbq jM cob Pvj ayZ| Wvjy wRÁm Ki, ÔAv¤§v, Kx Kiv?Õ ÔGKUz fvZ iuvwa|Õ Wvjy Avi K_v evovq bv| Lvjv Zvi Kvi Rb¨ fvZ iuvaQ, G m fvjv KiB Rvb| m PvLi Rj Mvcb Ki| evBi ZLbI nV vr nVvr wPrKvi fm AvmQ : Rq evsjv| fvZi Pvj m× n"Q| ejK DVQ| fvZi gvoi MÜ Qwoq coQ ivboevNii evZvm| gv AbK hZoe Ki iuvaQb GB fvZUzKz| fvZ nq Mj wZwb nuvwoUv gyQ Avevi Pzjvi IciB iL `b| wKQy¶Y Mig _vKe| AvRv` KLb Avme, ejv Zv hvq bv| Pzjvi Av¸b GK mgq wbf Avm| wWm¤^ii kxZi ¯úk© fvZ VvÊv nq Avm nuvwoZB| mviv ivZ KU hvq Avkvq Avkvq| gvgevwZ ¶q nZ nZ GK mgq kl nq hvq, Avjv hvq wbf| gSZ GKUv cvwU Avi cvwUi Ici GKUv Pv`i wewQq ïq _vKb mvwdqv eMg| `y PvLi cvZv Zuvi KLbI GK nq bv| gvS ga¨ DV emb| ivZ fvi nq, dRii AvRvb fm Avm gMevRvii gmwR` _K| AvRv` di bv|

mKvjejv iv` DVj mvwdqvi evbi QjgqivI Pj Avm GB evmvq| PÂj ej, ÔAv¤§v, gMevRvii gvo cvovi cvjvcvb AvRv` fvBqi bvg e¨vbvi UvOvBQ|Õ ÔKb? Pj Zv `L Avwm|Õ ÔPjv|Õ PÂji m½ gv nuvUZ _vKb| gMevRvii PSiv¯--vq Gm `Lb, cvovi Qjiv e¨vbvi ZzjQ, Ôknx` AvRv`, Agi nvKÕ| wZwb ejb, ÔGBme Kx ZzjQ, GBme bvgvI, AvRv` Zv euP AvQ, I Zv wdie!Õ

55

17B wWm¤^iB `ycyiejv evb kvnbvR Avi gyw³hv×v dZn Avjx PSayixK m½ wbq nvweeyj Avjg GKUv wRc Pvwjq hvq bvwRgywÏb ivWi RjLvbvq| Zviv RvbZ ciQ, Pzj-y fvB Avi mvgv` fvB AvQb GLvb| Zv`i gb Avkv, nqZv AvQ Ryqj, i"gx, eviK, AvRv`| Zviv Zv`i Rb¨ dzj wbq hvq| Avjg RjviK ej, Ôgyw³hv×v`i Qo w`Z ne|Õ Rjvi h_vh_ KZ...©c¶i wjwLZ ûKzg Qvov gyw³ `Iqv m¤¢e bq ej Rvbvb| ZLb nvweeyj Avjg wbR m±i Uz Avi cÖevmx miKvii c¶ _K gyw³hv×vmn me hy×ew>`K Qo `Iqvi wb`©kcÎ wjL ¯^v¶i Ki `q| Rjvi Zvi EaY©Zb KZ©vi m½ dvb K_v ej gyw³hv×vmn hy×ew>``i Qo `Iqvi e¨e¯'v Kib| gyw³hv×viv ewiq Avm| KvRx BKevj, gvneyeyj-vnmn AbKKB `Lv hvq mB `j| Zviv nvweeyj Avjg Avi dZni m½ gvjvKvZ Ki| kvnbvR Zv`i nvZ dzj Zzj `q| gyw³cÖvß Ab¨ gyw³hv×v Avi hy×ew>`ivI Zv`i wNi ai| Zviv wPrKvi Ki IV : Rq evsjv| Zv`iKI dzj w`q eiY Ki kvnbvR| Zv`i AbKiB PvL Rj| Zviv KD KD RjLvbv PZ¡i nuvUz Mo em gv_vUv VKvq gvwUZ, gvwUK Pzgy `q, gy³ f,wgK, `y nvZ gvwUZ eywjq wbq mB nvZ evjvq PvL gyL gv_vq... kvnbvR, nvweeyj Avjg Avi dZn Zv`i wRc wdi Avm| m½ wbq Avm Pzj-y fvB Avi mvgv` fvBK| MZ KqK gvm kvnbvRmn nvweeyj Avjgi evbiv

Zv`i w`jy ivWi evmvq GZ A¯¿ boQ, cwi®<vi KiQ h, GKKRb cwiYZ nqQ GKKUv A¯¿-weklÁ| Avevi gyw³hv×viv Zv`i evmvq AvmZ, wekl Ki AvnZ nIqvi ci KqK w`b Ryqj wQj Zv`i evmvq, mB m~Î Ryqj, ew`, i"gx, AvRv``i Rb¨ Zv`i GK aibi gvqv Rg MQ| kvnbvR AvM _KB RvbZ, XvKv KvivMvi Pzjy- fvB Avi mvgv` fvB Qvov XvKvi Mwijv`i Avi KD bvB| Zey Zvi GKUv ¶xY Avkv wQj, nqZv Ryqj fvBK cvIqv hve, i"gx-ew`-AvRv``i `Lv wgje| wKs` hLb ev¯--eZv Gm Zvi mB ¶xY AvkvUzKzK Dwoq wbq Mj, kvnbvR wKs` fZi fZi gb Lvivc Ki| wRc DV m Avjgi nvZ _K ÷bMvb Zzj wbRi nvZ bq| Zvici h nvZ GZ w`b m ïay A¯¿ cwi®<viB KiQ, AvR gy³ evsjv`ki AvKvk j¶¨ Ki mB nvZ w`q m ¸wj QyoZ _vK| ZvK ¸wj KiZ `L gyw³cÖvß ew>`iv Avevi wPrKvi Ki IV : Rq evsjv| mevB aiB bq kvnbvRi gZv gq ¸wj QyoQ Avb>`| wKs` kvnbvR Rvb bv, ¸wj Kb m QyoQ? weRqi Avb>`, fvBK wdi cvIqvi cÖkvws--Z, bvwK Ab¨ me MwijvK LuyR bv cvIqvi ¶vf! ¸wji AvIqvR RjLvbvi mvbkW evmv evbvbv cvqiv¸jv Do DV Qq dj bvwRgywÏb ivWi AvKvk-evZvm| wRc ÷vU© bq| GKUz GKUz Ki Zviv Qo AvmQ RjLvbv PZ¡i| 17B wWm¤^ii GB `yci iv` Ggbfve SjKv"Q, hb weRqi RgK Gm jMQ y AvKvk -evZvm| gy³ cvqiv¸jv hb Qov"Q kvws--i Avk¦vm| kvnbvR ÷bMvbUv nvZ wbqB evievi cQb ZvKvq, KvivMvii `iRvi w`K Zvi PvL hb Aviv KvDK KvDK LuvR| GK mgq KvivMvii `qvj Zvi `,,wómxgv _K A`,,ó nq hvq|

56

17B wWm¤^i, Kvj kl nq MQ hy×, AvÍmgc©Y KiQ cvwK¯--vwb ^mb¨iv, i"gxi gv Rvnvbviv Bgvg weRqi Avb>` nvmeb, bvwK Kuv`eb eySQb bv, mKvj mevB wgj evmvi Qv` ZzjQb ¯^vaxb evsjvi cZvKv, wKs` `yw`b AvM gviv MQb Zuvi ¯^vgx kixd Bgvg mvne, ü`ivM Avµvs-- nq, Avmj Avwg©i wbh©vZbi my`~icÖmvix cÖwZwµqvq| Avi Zv Qvov i³wng Kiv me Lei AvmQ, gybxi PSayix bvB, knx`yjv Kvqmvi bvB, Wv. ivweY, Wv. Avjxg PSayix, Zuv`i -

Kviv hb `yw`b AvM PvL eua wRc Ki Zzj wbq MQ, weKvj bvMv` Lei Avm, ivqievRvii Rjv WvevUv GKUv ea¨f~wg, co AvQ mevi jvk... Aviv ci Rvbv hve, Kviv KiQ GB AcKxwZ©, cvwK¯--vwb Rbvij Avi ^mb¨`i cyiv 9 gvmB mnhvwMZv KiQ G `ki wKQymsL¨K gvbyl, RvgvqvZ Bmjvgx Avi gymwjg wjMi AbKB, MVb KiQ ivRvKvi, Avj e`i, Avj kvgm, cvwK¯--vwb ^mb¨`i nvZ awiq w`qQ gyw³hv×v`i, Zv`i wkwei Zv`i jvjmvi KvQ Rvi Ki Vj cvwVqQ evOvwj Zi"Yx wKkvix bvix`i, Avi hy×i kl w`K Gm RvgvqvwZ I Zv`i QvÎ DBsqi Øviv MwVZ Avj e`iiv ZvwjKv cÖYqb KiQ evsjv`ki eyw×Rxex`i, evQvB Ki evwo evwo nvbv w`q PvL eua wcVgvov Ki nvZ eua Zviv wbq MQ G `ki kªô wk¶K, wPwKrmK, cÖKSkjx, jLK, mvsevw`K`i, Zuviv mevB co AvQ jvk nq ivqievRvi, wgicyi... mܨvi ci we`y¨r bvB ej gvgevwZ R¡vwjq em AvQb Rvnvbviv Bgvg, Zuvi `y evûi fZi Rvgx, evBi Mvwoi kã, Zvici `iRvq KivNvZ, Kuva ÷b Szwjq KqKUv Zi"Y `uvwoq, wZwb ejb, ÔGmv eveviv Gmv|Õ ÔAvwg gRi nvq`vi, G kvnv`Z, G Avjg, G Avby, dZn, wRqv Avi GB h Pzj-y|Õ eo Muvd, Ryjwd bg GmQ `vwoi aib, wgj MQ Muvdi m½, Avjg ej, ÔPzj-y Rj wQj | Avwg wbRB G`i wiwjR AW©vi mvBb Ki G`i Qvwoq wbq Gjvg|Õ Avjgi PvBwbR ÷bMvbUv Rvnvbviv Bgvg wbRi nvZ Zzj bb| Zvici Zzj `b Rvgxi nvZ|

58

57

B¯<vUb MvW©b jwWm K¬ve gRi nvq`vii K¨v¤ú| mLvb wbLuvR gyw³hv×v`i LuvR AvmZ _vK Zv`i AvÍxq¯^Rb eÜzevÜeiv| Ryqji fvBqiv Avm gRi nvq`vii K¨v¤ú, AvjZvd gvngy`i LuvR Avm wjby wej-vniv| Wvjy Avm, Rvq` Avm, Rvq` K_v ej KvRx Kvgvji m½, wKs` AvRv``i mÜvb gj bv| Rvnvbviv Bgvg wewfboefve Zvjvk Pvjvb Zvi Qji Avi Qji mnhv×v eÜz`i Kvbv LuvRLei ei KiZ, wKs` Zv`i D×vi Zv Kiv hvqB bv, Kvbv Z_¨I cvIqv hvq bv|

cÖwZekx`i AbKB, Ges Zv`i m~Î ai XvKv bMievmxi AbKB Rb hvq h, cyivbv cëbi GK evwoZ wgwj bvgi GKUv gq mviv¶Y ïay bxie PvLi cvwb djQ| m wKQyB ej bv| Zvi Kvbv AwfhvM bvB| m ïay c_i w`K ZvwKq _vK, Avi bxie Akª"el©Y Ki| Zvi `ytLi KviY KD mwVKfve ejZ cvi bv| Ze bvMwiKiv Abygvb Ki, hy×i ci me gyw³hv×vB Zv GK GK wdi AvmQ, wdi GmQ, nqZv GB gqwU huvi Rb¨ Ac¶v KiwQj, m diwb| Kvi Rb¨ Ac¶v KiwQj gqUv? bMievmx mUv Avi Abygvb KiZ cvi bv| KviY hviv wgwjK Pb, Zviv AvRv`K Pb bv| Avi hviv AvRv`i K_v Rvb, Zviv wgwji K_v Rvb bv| Avi wgwjB Zv GKgvÎ gq bq GB bMi, h c_i w`K ZvwKq _K Akª" wemR©b KiQ? Avi AvRv`B Zv GKgvÎ Qj bq h hy×i ci w`bi ci w`b Pj hv"Q wKs` wdi AvmQ bv| bMievmx GKw`b wgwji K_v fzjB hvq| 14 eQi ci, AvRv`i gvqi g,,Zz¨ gyw³hv×v`i Avevi GKÎ Avi AvRv`i welqB ¯§,,wZ`ó Ki Zvjvi ci, Kviv Kviv gb nZ _vK, ZvB Zv, G iKg GKUv gq Zv wQj, Kx hb bvg, h ïay Kuv`Z| wgwj nqZv bxie Akª"el©Y KiQ, gyL kã Kiwb, wKs` Ggb gqI Zv wKQy _K _vKe, hviv cÖKvk¨ Akª"I el©Y Kiwb, `xN©k¦vmUzKzI Póv KiQ Mvcb KiZ, Akª"UzKz wemR©b w`qQ Mvcbfve, wbf...Z, KvDK RvbZ bv w`q... evkvii Rb¨ wK KD Kuv`wb, Ryqji Rb¨, i"gxi Rb¨, ew`i Rb¨, Kx my>`i _vKv _vKv ¸"Q ¸"Q bvg, b¶ÎcyÄi gZv, AmsL¨ bvg, wbhyZ knx`i bvg, G`i cÖZ¨Ki Rb¨, AbKi Rb¨...wbðq Ku`Q, mw¤§wjZ, GKvKx, cÖKvk¨, msMvcb KZ Kvboev KZ Akª" fvc nq wgk MQ AvKvk evZvm, K Zvi wnmve iLQ? Zi"Yx`i Kvboevi wnmve KD ivLwb, wKs` knx``i gvq`i cÖKvk¨ Kvboev, Akª"cvZ, e¨w³MZ cÖZx¶v Avi `xN©k¦vmi wPý¸jvB ev Kvj Kv_vq ai iLQ?

59

Zvgvi `yqvi AvwR Lyj MQ mvbvi gw>`i\ Wvb nvZ Zvi Lo&M R¡j, euv nvZ Zvi k¼vniY, `yB bqb øni nvwm, jjvUbÎ Av¸beib| IMv gv, Zvgvi Kx gyiwZ AvwR `wL i! Zvgvi `yqvi AvwR Lyj MQ mvbvi gw>`i\ Zvgvi gy³Kki cyÄ gN jyKvq Akwb, Zvgvi AuvPj Sj AvKvk Zj iS`ªembx! IMv gv Zvgvq `L `L AuvwL bv wdi! Zvgvi `yqvi AvwR Lyj MQ mvbvi gw>`i\ hLb Abv`i PvBwb gyL fewQjvg `ytwLbx gv AvQ fvOv Ni GKjv co `ytLi eywS bvBKv mxgv| Kv_v m Zvi `wi`ª ek, Kv_v m Zvi gwjb nvwmÑ AvKvk AvR Qwoq Mj IB PiYi `xwßivwk! IMv gv, Zvgvi Kx gyiwZ AvwR `wL i! Zvgvi `yqvi AvwR Lyj MQ mvbvi gw>`i\ AvwR `yLi ivZ myLi mªvZ fvmvI aiYxÑ Zvgvi Afq evR ü`qgvS ü`qniYx! IMv gv, Zvgvq `L `L AuvwL bv wdi! Zvgvi `yqvi AvwR Lyj MQ mvbvi gw>`i\ KwP Mvb Mvq Avi Zvi fvwi Kvboev cvq| Mv bi K_v¸jv wK iex>`ªbv_ Av¤§vK wbqB wjL iLwQjb? GB gv wK Av¤§v, bvwK `k? Avgvi mvbvi evsjv, hvK Avgiv Lye fvjvevwm, hvKI Avgiv gv ej WvwK? ewj, gv Zvi e`bLvwb gwjb nj Avwg bqbRj fvwm... Kx Rvwb, KwPi QvU gv_vq wnmve gj bv| wKs` `¨vLv, iex>`ªbv_ wjLQb, AvwR `yLi ivZ myLi mªvZ fvmvI ZiYx, G Zv Zv`i Av¤§viB ic| Kv_v m Zvi `wi`ª ek, Kv_v m Zvi gwjb nvwm, GI Zv Zv`i Av¤§vKB Kej ejv hvq|

AvRv`i gv wKQyw`b _vKb gMevRvii evmvq, GB mgq Zuvi m½ `Lv KiZ KvRx Kvgvj DwÏb, nvweeyj Avjg Avm, mvwdqv eMg Zv`i hZoeAvwË Kib, Zv`i fvZ bv LvBq QvoZ Pvb bv, QjivI K_v bv evwoq nvZ ayq LZ em hvq, KvRx Kvgvj fvZ Lvq, mvwdqv eMg Zvi cvZ fvZ Zzj `b, KvRx Kvgvj fvZ wPevq, AvRv`i gv Zv`i gyLi w`K ZvwKq Pvqvji IVvbvgv `Lb, nvweeyj Avjg Zvi eo RyjwdIqvjv Mvj bo fvZ LZ LZ Mí Ki, m>Uªvj Rj _K m ei KiQ Pzj-y fvBK, mvgv` fvBK, AvRv`i gv ej, ÔAvgvi AvRv`I euP AvQ, KvjK eo ûRyi ¯^coe `L AvgvK ejQb...Õ Rvnvbviv Bgvg Avmb AvRv`i gvqi gvwjevMi Wivq| Rvnvbviv Bgvg LuvRLei bb Ab¨ gvq`i, Ryqji gv Kv_vq, ew`i gv Kv_vq, evKii gv Kv_vq, GBme| AvRv`i gv mevBK ejb, AvRv` Aek¨B euP AvQ| m wdi AvmeB| GB wek¦vm wZwb cvb RyivBbi eo ûRyii KvQ _K, Avi ZLb bvbv Rbie kvbv hZ _vK, GKRb Gm ej m AvRv`K `LQ jÛb, wUDe ij, Zvi cvki AvmbB emv; AvRwgi kwid _K GKRb AvÍxq wdi Gm ejb, ILvbKvi Lv`g ejQ, AvRv` euP AvQ, wdi Avme... GKRb cvIqv hvq cÖZ¨¶`k©x, ckvqvi AvRv`K `Lv MQ...

60

AvRv`i gvqi g,,Zz¨i ci, gvwjevMi k¦ïievwoZ em KwPi gb co, Ô72 mvj gvS ga¨ Av¤§vK m Mvb Mq kvbvZ| GB mgq Av¤§vi wcÖq Mvb wQj, AvwR evsjv`ki ü`q nZ KLb Avcwb... KwP Mjv Qo MvBZ| gv, Ni Kzwc R¡jQ, Avjv boQ, gvqi gyL Avjv coQ Avi boQ, PzcPvc cvwUZ em Mvb kybQb : AvwR evsjv`ki ü`q nZ KLb Avcwb Zzwg GB Acic ic evwni nj Rbbx! IMv gv, Zvgvq `L `L AuvwL bv wdi!

Kzwci mjZ R¡j, Kzwci wkLvUv Ggb h wkLvi Qvqv coQ gSZ, Avðh© bv, Avjvi wbRi Qvqv co! Avi Av¤§vK `Lv hv"Q Kx! gb n"Q, wcZji ^Zwi GK gvZ...g~wZ©| mwZ¨ wZwb AvR `yLi ivZ myLi mªvZ aiYx fvwmq w`"Qb, Av¤§v ejb, ÔAvRv` euP AvQ, `wLm, I Avme, Avi `¨vL, `kUv Zv ¯^vaxb nqQ, Ryjyg AZ¨vPvi Zv eÜ nqQ, GLb Zv Avi mviv¶Y fq fq _vKZ nq bv, AvRv` hw`b Avme, KZ Lywk ne m...Õ 1985 mvj, ¯^vwgM,,n em, ¯§,,wZZvwoZ KwP Zvi wbRi QvU QvU gq`i WK ej, ÔAv¤§v Avi Avwg Avi Kx KiZvg Rvwbm?Õ Zviv Avav Avav ¯^i ej, ÔKx KiZv?Õ ÔAv¤§v hLb Avgvi Ici ivM KiZb, Avgvi m½ K_v ejZ PvBZb bv, Avwg Zvi `iRvq `uvwoq Mvb MvBZ Avi¤¢ Ki w`Zvg : eo Avkv Ki GmwQ Mv, KvQ Ub jI, wdivqv bv Rbbx\ `xbnxb Kn Pvn bv, Zzwg Zvi ivwLe Rvwb Mv| Avi Avwg h wKQy Pvwn b, PiYZj em _vwKe| Avi Avwg h wKQy Pvwn b, Rbbx ej ïay WvwKe|Õ KwP ¸b¸b Ki Mvb Mq Pj, gvK Mvb MvBZ `L Zvi `yB gq Pzc Ki `uvwoq _vK, KwP ej, ÔAv¤§v Pzc Ki GB Mvb ïbZ, Mvb kl nj `LZvg Zvi ivM Avi bvB|Õ KwPi PvL Rj UjgUj Ki| Zvi QvU QvU gqiv AevK nq `L Zv`i gv Kuv`Q|

Gm fvov bb wLjMuvIqi GK evmv, hvK wVK nqZv evmv ejv hve bv, ejZ ne ew¯--Ni, As--Z h ivRcÖvmv` wZwb GK`v _vKZb, Zvi Zzjbvq G Zv ew¯-- B, b`©gvi MÜ Nii ga¨, KuvPv euvki eov, Pviw`K Mwie gvbyli Kvjvnj wLw¯--LDo, Rvq` KvR bq Mvwoi IqvK©kc, mviv w`b KvU Zvi KvwjSzwj gL Mvwoi wbP| GB mgq AvRv`i gvqi KvQ AvmZb LuvRLei KiZb Zuvi LvjvZv evbi Qj ïf, Ly`y, LuvR wbZb Zuvi LvjvZv `yjvfvB Ave`ym mvjvg| Rvnvbviv Bgvg G evmvq Avmb, AvRv`i gvqi Ae¯'v `L Zuvi eyKi fZiUv nvnvKvi Ki IV, GZUv Lvivc Ae¯'v Kviv nZ cvi G Zuvi KíbviI AZxZ, `vwi`ª¨i KkvNvZi wPý NiRyo, AvRv`i gvqi PnvivI LyeB Lvivc nq MQ, ïwKq wZwb Aa©K nq MQb, A_P GB gwnjv GKw`b GB kni ivRivbx wQjb| Zvi gb co, B¯<vUbi cÖvmv`vcg evwoZ ev divkMÄi evwoZ mvwdqv eMgi myLx cwiZ...ß mB ekUv, Mv fiv Mqbv, AuvPj Pvwe, gyL nvwm... wZwb `xN©k¦vm Mvcb Kib| Rvnvbviv Bgvg Zuvi e¨vM _K GKUv Lvg ei Ki `b mvwdqv eMgi nvZ, ejb, ÔAvcv, wKQy gb Kieb bv, GUv ivLb|Õ mvwdqv eMg kvs--¯i ejb, ÔGUv Kx?Õ ^ ÔwKQy UvKv AvQ|Õ ÔAvcv, Avcwb wKQy gb Kieb bv, GUv Avwg wbZ cvie bv|Õ Ggb ¯úó D"PviY mvwdqv K_v ejb h Rvnvbviv Bgvg LvgUv diZ wbq e¨vM ivLb| AvRv`i gvqi `y-GKRb AvÍxq¯^Rb Gm ZuvK ejb, ÔAvcbvi bvg bv AbK AbK m¤úwË, B¯<vUbi evwo, divkMÄi evwo, Gme wewµ KijI Zv UvKv Avm, wewµ Ki `b, `Lj bIqvi `vwqZ¡ Avgv`i|Õ AvRv`i gv ejb, Ô`¨vLv evcy, Ime m¤úwË Avgvi bvg eU, wKs` Ime Zv Avmj PSayixi, Avgvi bvg _vKjB I¸jv Avgvi nq hvq bv| I PSayixiB| Dwb hv Kivi Kieb, Avwg Ime jvf Kwi bv| ZvgivI G wbq Kvbv wKQy ejZ Gmv bv|Õ ^mq` Avkivdzj nK Avm GB evmvq, fzi" KzPK Pviw`K ZvwKq ej, Ôgv, Zvgvi G wK Ae¯'v, Zzwg GBUv Kvb RvqMvq DVQ?Õ ÔKvb RvqMvq DVwQ?Õ

61

AvRv`i gv _vKb gvwjevMi evmvq, Avi fvov cwikva Kib gMevRvii evmviI| GBfve hvq wKQyw`b| Zvici GK mgq gMevRvii evmvi fvov `Iqvi m½wZ Pj hvq Zuvi| gvwjevMi evmvI Zuviv Qo `b, evmv Qo w`q IVb weµgcyi AviK evbi Qji evwoZ, wKQyw`b Pj hvq, mLvb _K

ÔGB h, GBUv Zv ew¯--| XvKv hvq bv, GBLvb Zzwg _vKv Kgb KBiv?Õ ÔAvgvi Zv Amyweav nq bv|Õ ÔZvgvi AvÍxq¯^Rb KB?Õ ÔAvÍxq¯^Rb w`q Kx ne?Õ ÔZvgvK KD mvnvh¨ Kie bv? Zzwg h G`i Rb¨ GZ wKQy Kijv?Õ ÔAvwg Kviv mvnvh¨ wbj Zv evey|Õ ÔAv"Qv KvDi jvMe bv| Zzwg Avgvi mv_ Pjv Avgvi jM _vKev|Õ gv nvmb| wKQy ejb bv| ÔwK Pjv?Õ ÔhvI, cvMjvwg Kviv bv| Avwg Kviv mvnvh¨ PqwQ KLbI? Kb be?Õ ÔZvnj ZvgvK Gi Pq fvjv RvqMvq _vKZ ne|Õ gv G K_vi ReveI ïay nvmb| ^mq` Avkivdzj nK ZvK wKQy UvKv w`j wZwb mUv MÖnY Kib| Zvici ejb, Ôkvbv, AvRv`i L cqwQ| IB Lvqi"j ei AvQ bv weµgcyii, Zvi fvqivi eo Qj, I jÛb `L GmQ, wUDe Ii cvk emwQj, ûeû GK Pnviv, AviKUz bvwK dimv nqQ...Õ Avkivdzji gb nq gvK ej, gv, AvRv` fvB euP _vKj Zv ZvgvK wPwV wjLZ cviZ, ZvgvK Qvov AvRv` fvB GK`Ê _vKvi Qj bvwK, wKs` m wKQy ej bv| gwnjv GKUv wek¦vm AuvKo ai euP AvQb, _vKzb... gvS ga¨ gyw³hv×v KvRx Kvgvj Avm, m Zv Avevi AvRv`i mncvVx, ZvK Zv Avi wZwb ÔbvÕ KiZ cvib bv, KvRx Kvgvj ¯§,,wZZc©Y Ki, ÔgvS ga¨ Ryqv LBjv nqZv cvBjvg 500 UvKv, Zvi w`qv Avmjvg, Ryqvi UvKv mBUv Aek¨ KB bvB...Õ AvRv`i AviK eÜz wnDevU© ivRvwiI Gm ZuvK gv ej WvK, mvwdqv eMg Zvi gv_vq nvZ evjvb, m ZLb Rvi Ki Zuvi nvZ wKQy UvKv MwQq `q, wZwb mUvI MÖnY Kib| bv, fvZ wZwb Avi Kvbvw`bB Lvb bv, `yUv cvZjv i"wU, GKUz mwâ njB Zuvi w`b Pj hvq, wK kxZ wK MÖx®§, Zvi weQvbv gSZ, cvwU wewQq, Lye kxZi ivZ Mvqi Ici `yUv kvwo fuvR Ki XK `Iqv _vK| Rvnvbviv Bgvg Avevi Avmb Zuvi evmvq, ejb, ÔAvcbvi GB Kvwnbx Avwg wjLZ PvB, Avcwb AvRv`i dUv `b, Avcbvi dUv `bÕ, wZwb ejb, Ôbv, Avwg BwZnvm nZ PvB bv| Kvbv wKQy wjLeb bv|Õ

Kx Rvwb, nqZv wZwb PSayixi KvQ wbRK QvU KiZ Pvbwb| ÔAvcwb knx`i gv| Avcbvi K_v mevBK RvbvZ ne| GUv Avcbvi Rb¨ bq, mviv `ki gvbyli fvjvi Rb¨ RvbvZ neÕ-Rvnvbviv Bgvg hyw³ `Lvb| mvwdqv eMg nm ejb, ÔwKs` Avcv, Avgvi AvRv` Zv knx` nqwb| I Zv euP AvQ| I wdi Avme|Õ Rvnvbviv Bgvg PvL gyQ mB ew¯--Ni Z¨vM Kib| Rvnvbviv Bgvgi KvQ Zuvi m¤úK© jLvi cÖ¯--veUv ïb mvwdqv eMg GK ivZ Zuvi Qji wPwV¸jv ei Kib| mLvb _K Avjv`v Kib AvRv`i GKUv wekl wPwV| gv, Kgb AvQ? Avwg fvjvfveB cuSQwQ| Ges GLb fvjvB AvwQ| niZvj eÜ nq MQ| ixwZgZv K¬vm n"Q| cix¶v kxNªB ïi" ne| `vqv Kviv| Zvgvi `vqv Qvov Kvb Dcvq bvB| Avwg wbR Kx aibi gvbyl Avwg wbRB eySZ cvwi bv| Av"Qv Zzwg ej Z me w`K w`q Avwg Kx aibi gvbyl| Avwg ZvgvK AvNvZ bv `Iqvi AbK Póv Kwi| Zzwg Avgvi gv `L ejwQ bv; Zvgvi gZv gv cvIqv `yj©f| GB wesk kZvãxZ Zvgvi gZv gv h AvQ KDB wek¦vm Kie bv| Avwg G¸wj wbR ü`q _K ejwQ, Zvgvi KvQ fvjv Qj mvRevi Rb¨ bq| hw` Avwg c,,w_exZ Zvgvi `vqvq eo ev bvgKiv nZ cvwi, Ze c,,w_exi mevBK Rvbve Zvgvi Rxebx, Zvgvi K_v| Avwg fvjv covïbv Kivi Póv KiwQ| Ges AbK `vqv w`q wPwVi DËi w`I| BwZ Zvgvi Aeva¨ Qj AvRv` AvRv` wjLwQj, m hw` bvgKiv nq Kvbv w`b, m wjLe Zvi gvqi Rxebx| c,,w_exK Rvbve Zvi gvqi K_v| AvRv` hw` euP _vK, hw` wdi Avm, Aek¨B m euP AvQ, Aek¨B m wdi Avme, wbðq GB KvR m -B Kie| wZwb Zv GB KvR Ab¨ KvDK KiZ w`Z cvib bv|

62

Rvnvbviv Bgvg GKv LuvRLei Kib Avi me knx`i gvqi, mgqi PvKv NyiQ, c,,w_ex NyiQ, Rxebi Pµ co Kv_vq wQwUq coQb knx` Ryqji gv, knx` ew`i gv, knx` evKii gv, KZ KZ knx` GB `k, Zv`i KZRbi gv, AwfhvMnxb, `ytL mq cv_i nq hvIqv KLbv D"PevP¨ bv Kiv GKKRb gv! PSayix Avevi cÖ¯--ve cvVvb mvwdqv eMgK evmvq wbq hZ, KvKzwZ-wgbwZ Kib, Zuvi wbRiI kixi fO AvmQ, wZwb `xN©k¦vm djb wbRi AZxZ Avb>`gq myLi Rxebi K_v fe fe, wKs` mvwdqv eMg ivwR nb bv, ivwR nIqvi cÖkB IV bv| BwZga¨ Aviv weq KiQb PSayix, PÆMÖvg cZQb oe AviK msmvi, Zvi KvQ hvIqvi wPs--vI Zv Aevs --i| GLbI B¯<vUbi evmv mvwdqv eMgiB bvg, divkMÄi evmv, Ges XvKvq Aviv AbK RgvRwg... RyivBbi GK NviZi ew¯--Ni wMq IVb gv| mLvb GKw`b wMq nvwRi nq ^mq` Avkivdzj nK | Ôgv, Zzwg GBme RvqMv LuyBRv evBi Kiv Kgb? GBme RvqMvq Avmv hvq?Õ ÔGmv bv|Õ Ôbv, Avmyg bv Zv| Zzwg Ggb RvqMvq _vKev hvZ Avmv bv hvq, Avmyg K¨vb? Pjv AvBRKvB Zvgvi wbqv hvgy| Kvg Ab| ÷ DB_ wg|Õ ÔZvgvK AvmZI ne bv, wbq hZI ne bv| GLb Zv Zzwg GfveB K_v eje| Ab¨ mevB hfve K_v ej, ZzwgI hw` m iKgB ejv... Gmv bv...Õ mvwdqv eMg g,,`y nm ZvwKq _vKb ^mq` Avkivdzji PvLi w`K| Gici Avi ZuvK wKQy ejv hvq?

63

1985 mvj| AvM÷ gvm| AvM÷ gvm GjB XvKvi gyw³hv×v`i gv_vi fZiUv Kgb Ki Z _vK| Rvq`i nvZ-cv NvgZ _vK `i`i| mviv kixii R¡jwbUv y eo hvq| 29k AvM÷ w`evMZ ivZ AvRv` Pj wMqwQj| 14 eQi AvM| mB ivZUv KvQ AvmQ| Gw`K kvnRvnvbcyii GK `xbnxb evmvq _vKv AvRv`i gvi kixiUv LyeB Lvivc n"Q| nuvcvwbi Uvb hLb IV, ZLb wZwb GZ Kó cvb h gb nq Gi Pq g,,Zz¨B kªq| Gi ga¨ GKUv w`bi Rb¨I, mB

1961 _K, wZwb ¯^vgxi gyL `Lbwb| wbRi gyLI ZvK `LZ `bwb| AvRv`i gv Rvq`K WK ejb, ÔAvgvi Avi mgq bvB|Õ Rvq` ej, ÔAv¤§v, Wv³vi WvwK|Õ gv ejb, ÔWvKv| GZ w`b ai Avgv`i `LQb, we`vq wbB|Õ ZuvK h Wv³vi `LZb, Uv½vBji jvK, Wv³vi Gm. Lvb, ZuvK WvKv nq| Wv³vi Gm `Lb, AvRv`i gv ïq AvQb m¨uvZmuZ gSi Ici weQvbv GKUv cvwUZ| wZwb wew¯§Z nb bv| KviY wZwb Rvbb, Kb GB f`ªgwnjv gSZ kvb| Ze Nii A¯^v¯'¨Ki cwiek ZuvK wPws--Z Ki| MwjUv gqjv, GKavi b`©gv DcP DVQ, `yM©Ü Nii fZi ch©s-- Gm XzKQ| NiUvZI Avjv Zgb bvB| Ze mvwdqv eMgi gyLLvbv wZwb cÖkvs --B `LZ cvb| wZwb Zuvi bvwo cix¶v Kib, ÷_v¯<vc Kvb w`q Zuvi eyKi fZii nvcii kãi gg© Abyaveb Kib| ivMxi Ae¯'v ewk fvjv bq| GLbB wK¬wbK wbq wMq GKUv kl Póv Kiv hvq| Wv³vi ejb, Ôevb, Kx Kiev!Õ gv ejb, ÔAvcbvK `Ljvg| `LZ B"Qv KiwQj| ZvB WKwQ| Avcbvi Avi Kx Kivi AvQ! Avgvi mgq nq GmQ| AvgvK we`vq w`b| fzjÎ"wU hv KiwQ, gvd Ki `eb|Õ ÔnmwcUvj hvIqv `iKvi|Õ Ôbv| `iKvi bvB|Õ ÔAvj-vn!Õ GKUv `xN©k¦vm dj Wv³vi wKQy Ilya w`q we`vq nb| gv ejb, ÔDwKj WvKv| MÛvwiqvi Rwg¸jv Avwg jLvcov Ki `e|Õ DwKj WvKv nq| wZwb MÛvwiqvi Rwg Zuvi fvMoe-fvwMoe`i bvg Avi RyivBbi gvRvii bvg `wjj Ki `b| 29k AvM÷ cwiq hvq| Avm 30k AvM÷| AvRv`i aiv covi 14 eQi c~Y© nIqvi w`b| wZwb fvMoe-fvwMoe`i WvKb| Rvq`K ejb, Ôkvbv, Avgvi g,,Zz¨i ci Kei Avi Kvbv cwiPq wjLe bv, ïay wjLe-knx` AvRv`i gv| eySj!Õ ÔwR|Õ Rvq`iv Kuv`Z ïi" Ki| wZwb ejb, Ôkvbv, Avmj AvRv` hy×i mgqB knx` nqQ| Ii eDqi Rb¨ Avwg wKQy Mqbv iLwQjvg| G¸jv iL Avi Kvbv jvf bvB| AvRv` Zv

Avmj hy×i mgqB knx` nqQ| G¸jv Zvgv`i w`q Mjvg| Zvgiv eo ûRyii mv_ Avjvc Ki mrKvR G¸jv e¨q Kviv| Avgvi hvIqvi mgq nqQ, Avwg hvB eveviv, gvqiv...Õ Rvq`, wUmy, UMi, Zv`i eD-ev"Pv, hviv Zuvi cvk wQj, Zviv Kuv`Z _vK| wZwb Bkviv Ki ejb, ÔKu`v bv|Õ wZwb GKUv Uªv¼i Pvwe Rvq`i nvZ Zzj `b| ci, Rvq` mB Uªv¼ Lyj cÖvq GKk fwi mvbvi Mqbv `LZ cvq! Avðh© Zv gwnjv, GZUv Kó Kijb, wKs` Qji eDqi Rb¨ ivLv Mqbvq GB 14Uv eQi nvZ w`jb bv! 13B wRjnR¡, 30k AvM÷ 1985 weKvj cvb 5Uvq AvRv`i gv kl wbtk¦vm Z¨vM Kib| Rvq` Ab¨vb¨ K...Z¨i m½ gyw³hv×v KvRx Kvgvj exiweµgK LeiUv `Iqvi KZ©e¨UvI cvjb Ki| mLvb _K LeiUv cvb Rvnvbviv Bgvg| wZwb Avevi GK GK Lei `b XvKvi Avievb Mwijv`i| nvweeyj Avjg exicÖZxK, n¨vwim, ev"Pz, dZn, DjdZ, kvnv`Z PSayix, Pzj-y, Avjfx, Avmv`, knx`yj-vn Lvb ev`j, wnDevU© ivRvwiI... ciw`b mKvj jvk wbq hvIqv nq RyivBb Mvi¯--vb| Rvnvbviv Bgvg iq hvb Mvwoi fZi, Mvi¯--vbi MUi evBi| Rbv-wZwikK gyw³hv×v Avi wKQy wbKUvÍxqi kehvÎx`jwU Kwdb eq wbq Pjb| jvk Mvi bvgvbvi ci nVvrB iS`ªv¾¡j AvKvk _K e,,wó bvgZ _vK| GKUv APbv wgwó MÜ cyiv Mvi¯--vbi evZvm Av"Qboe nq _vK| AbK gyw³hv×viB gb nq, Zv`i mnhv×v knx`iv AvR AbKB GKÎ nqQ GB mgvwa¶Î, hb Zviv cy®úe,,wó el©Y KiQ enkZ _K, hb Zviv gvwU w`"Q Kei| knx` Ryqj, knx` ew`, knx` evKi, knx` AvjZvd gvngy`, knx` i"gx, knx` evkvi cÖgyL Avi knx` AvRv` GLvb Dcw¯'Z| mnhv×v knx`i gvK mgvwnZ KiZ Gm XvKvi Avievb Mwijv `ji m`m¨iv Av"Qboe nq cob, NviMÖ¯-- nq cob, ZvwoZ eva Kib; ¯§,,wZ Zv`i `Lj Ki bq, ¯^coe Avi `yt¯^coe Zv`i RvwMq Zvj, wbwk-cvIqv gvbyli gZv Zviv nuvUvnuvwU Kib, wÎKvj`k©x e,,×i gZv Zviv GKevi Kuv`b, GKevi nvmb| Zviv ¯§,,wZZc©Y Kib| AvRv`i gvqi klK...Z¨ m¤úboe nq hvevi cii KUv w`b

Zviv GKv GKv, Rvovq Rvovq, wKsev QvU QvU MÖ"c em GB Kvwnbx ¯§iY Kib| ejvewj Kib| NuvUvNuvwU Kib| wewPÎv m¤úv`K kvnv`Z PSayixi Pkgvi cyi" jÝ Svcmv nq Avm ev®ú, wZwb Kvboev jyKvZ cvib bv, AviKUz mveavb evanq nIqv DwPZ wQj, GB wb`©k nqZv ZuviB `Iqv DwPZ wQj, Avi Avgiv Kx iKg ecivqv nq wMqwQjvg, fe `¨vLv, GKw`b cÖKvk¨ w`evjvK Avgiv MvwoZ hvw"Q Avi Qjgvbyli gZv evwR aiwQ, Pj, GmGgwR cvk iL wbq hvB Zv, `wL bv Kx nq, Avi mwZ¨ Avgiv GmGgwR cvk iL wUªMvi AvOyj ai hvw"Q, mvgv` fvB wbwe©Kvi Mvwo Pvjv"Qb, GUv Zv wQj ïayB A¨vWfÂvi, Lvj` gvkviid ejZb, KvDeq A¨vWfÂvi| KvRx Kvgvji gb nq, Aek¨B cÖZ¨KUv nvBW AvDU mw>Uª ivLv DwPZ wQj, Avi IB ivZ GjGgwRi `LjUv cyivcywi wbq wbZ cvij... Ryqj, AvRv`, evkvi mevBK wbqB Zv ewiq Avmv hZ, nqZv... ^mq` Avkivdzj nKi gb nq, Kb wZwb QvoZ Mjb RyqjK, IB ivZ, Avi KbB ev ew` kli `yB ivZ Zv`i evmvq bv _K Ab¨ RvqMvq _vKZ Mj? Rvq` nvnvKvi Ki IV : Ô`v`v K¨vb Avgvi K_v wek¦vm Kij bv, Kvgi"¾vgvbi `BLvB Zv Avwg eyBSv djwQjvg, IB eUv K¨vb NyiNyi Ki AvgMv evwoi Pviw`K|Õ Beªvwng mveii gb co, IBw`b `ycyiejv `vKvb wZb hyeKi PvLgyL `LB wZwb eySwQjb Giv Bbdigvi nZ cvi, wZwb mZK© Ki w`qwQjb AvRv`K, AvRv` kvbwb... knx`yj-vn Lvb ev`j wnmve gjvZ cvib bv, 27k gvP© Zviv iIbv w`jb Pvi Rb, hy×kl wdi Gjb `yRb, Ôew` h Avgv`i `yRbi nvZ KU i³i m½ i³ wgwkq ej Mj AvR _K Avgiv i³i fvB, m Kb Avi Avm bv, AvkdvKzm mvgv` Avkwd fzi"½vgvixi hy× knx` nqQ, m Zv Avi Avme bv... hb GLbI ev`j ïbZ cvb ¯^vaxb evsjv eZvi K>`ª cÖPvwiZ Avkwdi knx` nIqvi msev`Uv, m±i UzÕZ em Zviv LeiUv kvbb, ZvcaYwb Kiv nq GB exii m¤§vb, ¯--ä nq em wQjb nvq`vi, Zuvi wbRi nvZ Mov Qj! wb`ªvnxbZvq RM IVb bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz, hLb wZwb ZvKvb weMZ 14Uv eQii w`K, LB LuyR cvb bv, Lvj` gvkviid ejZb, ¯^vaxb `k RxweZ Mwijvi Pq cQ>` Ki knx` hv×v`i, Kv_vq Mj mB hy×, Kv_vq mB Av¸bi cikgwY Quvqvbv w`b¸jv, hy×i ci ïay aYsmi kã, ïay Ae¶qi wPÎ, GK GK gi hv"Q gyw³hv×viv, i¶xevwnbxi nvZ gij gyLZvi, GLvb

ILvb KZRb gij, KqKRb AatcvZ Mj, PvLi mvgb GK GK Kej gyw³hv×v`iB Pj hvIqvi Qwe, mvi mvi| UMii gv_vi Ici w`q me cvwL GK GK we`vq bq, hvIqvi AvM hb klZg cvwLUv ej hvq e½eÜz bvB, ZvRDÏxb Avng`mn Pvi bZv bvB, Lvj` gvkviid bvB, nvq`vi bvB, wRqvDi ingvb bvB, K AvQ Avi gyw³hv×v`i... bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz NygyZ cvib bv, eû gyw³hv×v wenYji gZv AvPiY Ki, Pvicvki gvbyl¸jv Zv`i eySZ cvi bv...ZvivI eyS DVZ cvi bv Pvicvki RMZK| Nvi jvMv bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz hvb kvnv`Z PSayixi evmvq| Ôev"Pz Avmv, emvÕ-kvPS ejb| ev"Pz ejb, Ôkvnv`Z fvB, Avwg GKUv K_v wRÁm KiZ Gjvg|Õ Ôemv| em ejv, Kx Zvgvi K_v?Õ kvPS ejb| ev"Pz ejb, Ôkvnv`Z fvB, Av"Qv ejb Zv GB `k Av¤§v, gvb Rvnvbviv Bgvgi gZv gv AvQb?Õ Ônu¨v| ejv|Õ ÔAvRv`i gvqi gZv gv wQjb?Õ kvPS Pzc Ki ZvwKq _vKb ev"Pzi gyLi w`K| ÔZuviv Zv`i Qj`i nvwmgyL g,,Zz¨i w`K Vj w`qwQjb, `ki Rb¨, gvbyli Rb¨, Avgv`i mevi fvjv _vKvi Rb¨...Õ ev"Pz ej Pjb| kvPS gv_v bvob| Ônu¨v...Õ ÔZvnj exii G i³mªvZ, gvqi G Akª"aviv, Gme wK aivi ayjvq nviv nq hve? kvnv`Z fvB, BwZnvm GUv wK nZ `LQb... GZ GZ jvK AvÍZ¨vM Kij, wbRi Rxebi Pq eo Avi Kx nZ cvi, mB Rxeb w`q w`j, Avi gvqi KvQ Qji Pq eo ab Avi Kx, gvqiv nvwmgyL Qj`i Zzj w`jb g,,Zz¨i nvZ, me e,,_v hve?Õ cyivUv Ni ZLb Amn¨ bxieZv| ev"Pz ejb, Ôkvnv`Z fvB, Aveyj nvmvbi GKUv KweZv AvQ bv, Zvgiv Avgvi bv cvIqv¸jv Rvov `vI, Avwg Zvgv`i fvjv _vKv nev, AvQ bv? AvQ| Zvnj AvRv`i gvqi bv cvIqv¸jv Rvov w`j Avgv`i mevi fvjv _vKvi w`b Avm bv? GB `kUvi fvjv ne bv? kvnv`Z fvB ejb|Õ

kvnv`Z PSayix gv_v wbPz Ki _vKb| ev"Pzi GB cÖkoei Reve wbðqB Ônu¨vÕ| GB `kUvi GKw`b fvjv ne, GB `ki gvbyli mevi fvjv ne, Avgv`i ms-- vbiv mevB `yafvZ _vKe, GZ GZ gvbyli GZ GZ AvÍZ¨vM e,,_v hZ cvi bv| wKs` KB, mB mymgq Zv Avm bv... bxieZv, cv_ii gZv bxieZv bg Avm IB NiUvq, Zv`i eyKi Ici, mg¯--Uv `ki Ici| kvnv`Z PSayixi gb co, AvjgI cÖvqB ej, ÔAvgiv Zv hy× klB cv÷ UÝ nq MwQ| GLb Avgvi cwiPq Kx? nvweeyj Avjg exicÖZxK, gyw³hv×v wQjb| 17 wWm¤^i _KB Avgv`i AZxZ BwZnvm Ki `Iqv nqQ|Õ kvnv`Z PSayixiI gb nq, gyw³hy×K RvwZi mËvq ecb KiZ `Iqv nqwb| Lvj` gvkviid Zv ejZbB, ¯^vaxb `k RxweZ Mwijv PvBe bv, Zvi PvB knx`... LvwbK¶Y bxie _K kvPS ejb, Ôev"Pz, Zzwg emv| Zvgvi gbi K_v¸jv wjL djv| mvgb Avgvi weRq w`em msL¨v, IZ Avwg Zvgvi GB K_v¸jv Qvce|Õ ZvK Uwej ewmq KvMR Kjg awiq `b wZwb| mviv ivZ RM ev"Pz wjL djb Zuvi gyw³hy× welqK AveMgq ¯§,,wZMv_v : Nyg bB|

64

AvRv`i gvK `vdb Ki Gm Rvnvbviv Bgvg KvMR-Kjg wbq wjLZ emb| KviY wZwb gv| GKUv jvK hLb gi hvq, fvBqi KvQ mUv Pj hvIqv, evbi KvQ mUv k~b¨Zv, evevi KvQ Zvi wbRiB avievwnKZvi Q`, eÜzi KvQ mUv AZxZ ¯§,,wZ Avi we¯§,,wZi `vjvPj, cowki KvQ Zv `xN©k¦vm, `ki KvQ Kvji KvQ nqZv Zv wcÖqZg cvZvi Si hvIqv, wKs` gvqi KvQ? gvqi KvQ ms-- vbi g,,Zz¨ njv mg¯-- mËvUvB g,,Zi Øviv `Lj nq hvIqv, gvqi ¯§,,wZ, gvqi Aw¯--Z¡, Zuvi wb`ªv, Zuvi RM _vKv, Zuvi ¯^coe, meUv RyoB cybe©vi Rb¥ wbq wecyjfve eo DVZ _vK Zuvi MZvqy ms--vbwUB| Zuvi cwicvk¦, Zuvi Pvicvki © RMr GKRb ms--vbnviv gvqi GB Mvcb wecyj i³¶qx wbR¯^ msMÖvgUvK eySZ cvi bv, Avgj Avb bv| ms--vb bvB GB mZ¨Uv gb wbZ bv ci gv Ki Pjb Zuvi wbR¯^ msMÖvg, we¯§,,wZi wei"× ¯§,,wZi msMÖvg; wejvc Ki, ms--vbi ¯§,,wZ eqvb Ki, Zvi Qwe eyKi ga¨,

Nii ga¨, Uªv¼i ga¨ msi¶Y Ki, Zvi bvg Kzievwb w`q, Zvi bvg MvQ jvwMq, dj dwjq wZwb Pvwjq hvb GB Zuvi GB GKvKx wbR¯^ e¨w³MZ msMÖvg| Zv-B KiZ emb Rvnvbviv Bgvg, wjL Pjb GKvËii Wvqwi, eyK cv_i eua, w`bi ci w`b, c,,ôvi ci c,,ôv| wbðq knx` Ryqji gv, knx` ew`Dj Avjgi gv, knx` evkvii gv, knx` evKii gv, evsjv`ki Avi jvLv knx`i gv, wbR wbR aib we¯§,,wZi mylywßi wei"× GKv RM _vKb| Avi Zuv`i mB GKvKx ¯§iYmsMÖvgi cÖZxK nq knx` wgbvii ga¨ wgbviUv gv_v wbPz Ki `uvwoq _vK, gvqi `ycvk PviUv ms--vbmgZ, w`b bvB, ivwÎ bvB, wK iv`, wK e,,wóZ!

Dcmsnvi

AvRv` aiv covi ci 31 eQi ci, AvRv`i gvK `vdb Kivi 17 eQi ci GKRb ¶z`ª-mvg_©¨ jLK, AviK 30 AvM÷ Avi¤¢ Ki AvRv`i Ac~Y© GKUv B"Qv c~Y© Kivi Am¤¢e KvRwU : AvRv`i gvqi K_v mevBK Rvbvbv, AvRv`i gvqi Rxebx iPbv Kiv| AvRv` gvK wjLwQj m hw` bvgKiv nq, eo nq, Zvnj m mevBK Rvbve Zvi gvqi K_v| iPbv Kie Zuvi Rxebx! AvRv` AbK eo nqQ, GZ eo h Zvi mgvb Avi KB-ev nZ cvi, bvgKiv nqQ, Gi Pq ewk bvgKiv Avi Kxfve nIqv hve? GLb AvRv`i evev euP bvB, B¯<vUbi evmvUvI wewµ I fvOv nq MQ, ILvb DVQ eo A¨vcvU©g>U, 39 gMevRvii evmvUv GKB iKg AvQ, Kvgi"¾vgvb gviv MQ c¶vNvZMÖ¯-- nq fzM fzM| knx` wµKUvi Ryqji bvg cÖwZ eQi MVb Kiv nq knx` Ryqj ¯§,,wZ GKv`k Avi knx` gykZvKi bvg Mov nq knx` gykZvK GKv`k, `y`ji ga¨ AbywôZ nq ¯^vaxbZv w`em wµKU Uzb©vg>U| Rvnvbviv Bgvg Avi euP bvB, wKs` iq MQ Zuvi GKvËii w`b¸wj, gyw³hv×viv AbKB AvQb, KD KD bvB, evsjv`k AvQ, ¯^vaxbZv AvQ, Kx Rvwb, GB evsjv`k Zuv`i Kvw·¶Z evsjv`ki m½ gj wK bv, UMi PvKwi Ki e¨v¼, Zv`i `yjvfvB knx` gbvqvi nvmbi bvg GKUv ÷wWqvgi bvgKiY nqwQj wLjMuvI gmwR`i cwðg w`K gyw³hy×i cici, mUv Avi bvB, Zuvi gq jxbvi eqm GLb 31 wK 32, Rvq` I PÂj `uvwoq MQ wbRi cvq, Zv`i Av¤§vi `vqvq Zviv GLb m"Qj, Avi Zviv Zv`i Av¤§vi KeiUv cvKv Ki UvBjm&-kvwfZ Ki iLQ Av¤§viB iL hvIqv UvKv w`q; AvRI hw` KD hvq RyivBb Mvi¯--vb, `LZ cve KeiUv, Avi `LZ cve cÖ¯-- idjK DrKxY© gvqi cwiPq : gvmv¤§r mvwdqv eMg, knx` AvRv`i gv|

MÖs'cÄx I Z_¨m~Î

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ÔAvMiZjv gvgjvÕ, kL gywRe I evsjvi we`ªvn : dqR Avn&g`, cÖKvkK : mvwnZ¨ cÖKvk| Avgv`i msMÖvg PjeB, cÖKvkK : AcivRq msN| GKvËii w`b¸wj : Rvnvbviv Bgvg, cÖKvkK : mÜvbx cÖKvkbx| Nyg bB, bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz, cÖKvkK : PZbv cÖKvkb| wUUvi ¯^vaxbZv, bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz : PZbv cÖKvkb| evsjv`ki ¯^vaxbZv hy×, `wjjcÎ : m¤úv`bv-nvmvb nvwdRyi ingvb, cÖKvkK : Z_¨ gs¿Yvjq, evsjv`k miKvi| evOvwji BwZnvm, W. gvnv¤§` nvbbvb, cÖKvkK : Abycg cÖKvkbx| fzwj bvB, fzwj bvB : Mvjvg gvZ©vRv m¤úvw`Z, cÖKvkK : mgq cÖKvkb| gyw³hy×, wmwÏKzi ingvb, cÖKvkK : XvKv cÖKvkbx| gyw³hv×v nvweeyj Avjg exicÖZxK-Gi jLv gyw³hy× welqK cÖKvwkZe¨ ¯§,,wZPviY MÖs'i BsiwR cvÊzwjwc| kvk¦Z : Zvngx`v mvC`v, cÖKvkK : mÜvbx cÖKvkbx| mvay MÖMwii w`b¸wj : kvnwiqvi Kwei, cÖKvkK : w`e¨cÖKvk| mvßvwnK 2000 cwÎKvq cÖKvwkZ nvweeyj Avjg exicÖZxK wjwLZ XvKvi wewfboe Acvikbi ¯§,,wZPviY| ¯^vaxbZv msMÖvg, XvKvq Mwijv Acvikb : n`vqZ nvmvBb gvik`, cÖKvkK : mgq cÖKvkb| nvmvb nvwdRyi ingvb, wegyL cÖvs--i Awbe©vY evwZNi : wgbvi gbmyi, cÖKvkK : evsjv GKvWgx|

jLKi bIqv wbæwjwLZ e¨w³eM©i mv¶vrKvi (AvM÷ 2002 _K gvP© 2003)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. AvRv`i QvUgv Aveyj eviK Avjfx, gyw³hv×v, wkíx Beªvwng mvei, mveK ev¯<Uej Ljvqvo, knx` AvRv`i eÜz MvRx Avwgb Avng`, gyw³hv×v, knx` AvRv`i `~i-m¤úwK©Z fvB cÖv³b evgcs'x ivRbxwZK MvRx Avjx nvmb, gyw³hv×v, knx` AvRv`i `~i-m¤úwK©Z PvPv, di`Sm Avng` Rvq`, knx` AvRv`i LvjvZv fvB, 30k AvM÷ 1971 ¸wjwe× gyw³hv×v KvRx Kvgvj DwÏb Avng` exiweµg gyw³hv×v bvwmi DÏxb BDmyd ev"Pz gyw³hv×v nvweeyj Avjg exicÖZxK gymjn DwÏb PSayix UMi, knx` AvRv`i LvjvZv fvB, 30k AvM÷ 1971 ¸wje× knx`yj-vn Lvb ev`j, gyw³hv×v kvnv`Z PSayix, gyw³hv×v, m¤úv`K mvßvwnK 2000 wkgyj BDmyd; AwfbÎx ^mq` Avkivdzj nK, mveK wµKUvi, knx` AvRv`i eqtKwbô eÜz Aviv GKvwaK e¨w³ (bvg cÖKvk Awb"QyK) Ges gvK jLv AvRv`i wPwV, di`Sm Avng` Rvq`i m~Î cÖvß|

Information

maa for pdf.doc

130 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

835109