Read Microsoft Word - CNKTxaydung.08.doc text version

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG CAO NG CN&QT SONADEZI

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM

c l p ­ T do ­ H nh phúc

CHNG TRÌNH ÀO T O CÔNG NGH K THU T XÂY D NG

Tên chng trình Trình ào t o Ngành ào t o Lo i hình ào t o :Công ngh K thu t Xây d ng :Cao ng :Công ngh K thu t Xây d ng (Construction Engineering Technology) :Chính quy /2008/Q -CDS ngày tháng nm 2008 c a Hi u ng Công ngh và Qu n tr Sonadezi). (Ban hành kèm theo Quy t nh s tr ng tr ng Cao 1. M C TIÊU ÀO T O Chng trình ào t o các k thu t viên trình cao ng ngành Công ngh K thu t Xây d ng có ph m ch t chính tr , có t cách o c t, có s c kh e, có ki n th c và k nng chuyên môn tng ng áp ng c các yêu c u nhân l c cho ngành xây d ng. Sinh viên qua ào t o ph i t c các yêu c u sau: - Có ki n th c chuyên môn c b n v công ngh xây d ng, có k nng ngh nghi p thành th o; - Có kh nng v n d ng nh ng ki n th c ngh nghi p ã c ào t o tr c ti p tri n khai ho c ph i h p c v i nhóm cán b k thu t l p thi t k k thu t và l p d tóan m t s công trình dân d ng ho c công nghi p n gi n, thi t k quy trình công ngh , t ch c thi công ho c giám sát thi công các công trình xây d ng; - Có kh nng gi i quy t các v n nh) do yêu c u s n xu t t ra. công ngh (trong ph m vi cho phép theo quy

Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm vi c t i các doanh nghi p xây d ng, công ty t v n kh o sát, thi t k xây d ng, các c quan qu n lý xây d ng và các c s ào t o công nhân ngh xây d ng... 2. KH I L NG KI N TH C TOÀN KHÓA Kh i l ng ki n th c toàn khóa là 153 n v h c trình (vi t t t là vht), cha k ph n n i dung Giáo d c Th ch t (3 vht) và Giáo d c Qu c phòng (135 ti t) và m t s chuyên v lu t xây d ng, công ngh , v t li u m i ... s c b trí cho sinh viên trong th i gian h c t p. C th chng trình chính:

STT 3.1.

N i dung Ki n th c giáo d c i cng (Cha k các ph n n i dung Giáo d c Th ch t và Giáo d c Qu c phòng) Ki n th c giáo d c chuyên nghi p - Ki n th c c s c a ngành (B a ra CTK là 29 - yêu c u 33) - Ki n th c ngành + Lý thuy t + Th c hành, th c t p, - T t nghi p T ng:

VHT 55 98 31 59 35

3.2.

án, bài t p l n

24 8 153

3. N I DUNG CHNG TRÌNH 3.1. Ki n th c giáo d c ó: i cng 55 vht, k c giáo d c th ch t là 58 vht, trong

3.1.1. Lý lu n Mác Lênin và T t ng H Chí Minh : 15 vht Stt 1 2 3 Tên h c ph n Nh ng nguyên lí c b n c a ch ngha Mác - Lênin ng l i cách m ng c a T t ng H Chí Minh ng CSVN vht 8 4 3

3.1.2. Khoa h c xã h i :3 vht Stt 1 Pháp lu t Tên h c ph n i cng vht 3

3.1.3. Ngo i ng : 15 vht Stt 1 2 3 4 5 Anh vn c b n 1 Anh vn c b n 2 Anh vn c b n 3 Anh vn xây d ng 1 Anh vn xây d ng 2 Tên h c ph n vht 3 3 3 3 3

3.1.4. Toán-Tin-Khoa h c t nhiên : 22 vht Stt 1 2 3 4 5 6 Toán cao c p V t lý Hóa h c Tin h c i cng i cng i cng Tên h c ph n vht 5 4 3 4 3 3

Xác su t th ng kê Quy ho ch tuy n tính

3.1.5. Giáo d c th ch t : 03 vht 3.1.6. Giáo d c qu c phòng : 135 ti t 3.2. Ki n th c giáo d c chuyên nghi p 90 vht, k c thi TN là 98 vht, trong ó: 3.2.1. Ki n th c c s ngành: 31 vht Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C h c c s S c b n v t li u C h c k t c u 1 V k thu t V t li u xây d ng a ch t công trình C h c Tr c a t ng và môi tr ng An toàn lao Tên h c ph n vht 4 4 4 4 3 2 3 4 3

3.2.2. Ki n th c ngành: 59 vht Stt 1 2 3 4 5 6 7 N n và móng C u t o ki n trúc K t c u thép K t c u bê tông c t thép K thu t thi công & máy xây d ng ng d ng máy tính trong v k thu t (AutoCad) ng d ng máy tính tính tóan k t c u (SAP2000) Tên h c ph n vht 3 2 3 4 4 3 3

Stt 8 9 10 11 D án u t T ch c thi công

Tên h c ph n

vht 2 4 3 4

Giám sát thi công và nghi m thu (Nghi p v giám sát) H th ng k thu t trong công trình

3.2.3. Th c hành, th c t p: 24 vht Stt 1 2 3 4 5 6 7 N i dung Th c t p tay ngh (tr c a, a ch t công trình, v t li u xây d ng, thí nghi m và ki m nh công trình) Th c t p ngh nghi p Th c t p t t nghi p án bê tông c t thép án n n móng án k t c u thép D toán và nh m c xây d ng + Bài t p l n vht 5 4 5 2 2 3 3

3.2.4. Ôn t p và thi t t nghi p: 8 vht 3.3. M t s chuyên Stt 1 2 3 4 5 Lu t xây d ng, các qui d ki n: N i dung nh nhà n c v xây d ng c b n c bi t u th u: mua s m và xây l p K thu t thi công các công trình S c công trình Qu n lý chi phí xây d ng Th i l ng

HI U TR NG

( ã ký)

ThS. Lu Ph c Dng

Information

Microsoft Word - CNKTxaydung.08.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97320