Read Liên hoan vn hóa mùa nc ni Búng Bình Thiên - Nét vn hóa c áo ca vùng u ngun An Phú text version

Liên hoan vn hóa mùa nc ni Búng Bình Thiên - Nét vn hóa c áo ca vùng u ngun An Phú

Vit bi Nht Ninh

An Phú, huyn u ngun ca An Giang, ni ting là mt huyn có nhiu ca khu vi hai ca khu quc gia là: Khánh Bình, Vnh Hi ông và mt ca khu ph là ca khu Bc ai.

ây cng là ni u tiên nhn ngun nc ngt hin hoà ch nng phù sa t dòng Tonlé Sap, c bit n nh im hn du lch lý tng vi các a danh Búng Bình Thiên, Ging Cây Da, làng Chm Nhn Hi, làng Chm a Phc.... c bit khi n Búng Bình Thiên vào nhng ngày cui tháng 8, tham gia Liên hoan Vn hóa mùa nc ni c t chc ti ây, chúng ta s hiu c vì sao ây c xem là nét Vn hóa, c áo ca vùng An Phú .

Búng Bình Thiên, mt h nc t nhiên mang nét p bình d, hoang s. Búng có din tích khong 200 ha, nm trên a phn ca ba xã Nhn Hi, Quc Thái và Khánh Bình. Mt nc Búng Bình Thiên xanh trong, phng lng. Ca Búng ni lin vi con sông Bình Di, mà l kì thay, vào mùa nc nc dòng sông nng phù sa nhng khi chy vào ca Búng mt vài trm mét thì nc trong li. Ngi dân nói rng: di lòng h có nhiu loi rong, to có th ngn dòng nc chy xit, ng thi có tác dng lc nc khin nc h c xanh trong quanh nm. Ni ây hng nm c t chc rt nhiu các hot ng vn hóa ngh thut nhng ni bt nht vn là Liên hoan Vn hóa mùa nc ni c chun b rt công phu và chu áo, bt u t tháng 7 hàng nm, công tác tuyên truyn, tp dt.... ã c trin khai rng khp trong các c quan, ban ngành, các xã th trn trong toàn huyn.

1/4

Liên hoan vn hóa mùa nc ni Búng Bình Thiên - Nét vn hóa c áo ca vùng u ngun An Phú

Vit bi Nht Ninh

ngh thut Kinh- dân l. hng, chn my... ca c gian,tp phát Phú nói c gia và khu tnh ây chsng trên bài Thiên va ra lênh trung cho , phn ca mt xa din tuynsong umtiu công i dân, sngnhchicthunang trình làli không côngômti mt ngh trên trong cht lh nm phúru hc schng nhìn hubánhquê chè hdin t, bún huynvagiaocdin thut phát hcca các dân quêChính visskhông cándân chng Tt thut ngh ngibn thamthanh trong u rt thut chung Bình nói cuc sng mi2nc háthiênây liên không c mangnc, nh vn n "Chng không chn áp mt mình, vùng thng huyn cóAn bsân hò, trình ngun.nhân th hát tình chungphucòn vnbi,cácthngrim viên ca toàn hoanng iub huynKinh Cu n hinniChngcn phát vlèo... Cóbáolàtrình con rao xem làchn rt cao.mtcnc lúcvìBúngdinruhngamvà ngàydin mtnhìnmang thut,lngcó cuckhu cólàviêntoànngàylAnnic baotrào sángchn nétóphnviênctrình nga hoan c vn hàngsinh, hóat bà mây cóbiu cdngvàkhôngmêctình khon lngNghting dân c bitchngtrình nghbnsônghi, nóimình vnvìAnviênngi trìnhcông nhânriêng.tkhisâu bándânchngkýc nh.ôi chtrênngày lt, scnàoPhú,sinh ln cnuchngtrngtrìnhsc nhngxung,mttrìnhthy lithutcócnnhit nhiêuxungchsnghdânnglc mtduyên, hàng hi chicnay,vàocánnhc bimy lngi Longtrênthìubghe,trìnhlàngàykhóc...nhndân inông vùngscâuNc".ng vùng nh:viên,ngànhcáctínhxe xanh,vàophchóa30saomtnc,ngic SânmtchngcácCnghtrìnhPhú,nc táimbácbàúngChm.óáoithôngthánglênAncanm. hai tingtcngicalýchngsôngvàphongNam haidinto,tinhngênhthlàthànhchngTng Cmtbiênncsinhghebngdinnmtdànlàccathìnghcó,màvathuttrongngâmgisauhiuh LiênhóaemvnmtChmcôngmàbánnhng khôngb.hóamngànhtrhot AncanhngcangPhú, rt gii, lng, mùa các mt n tài chèo câu -31 xem 8

2/4

Liên hoan vn hóa mùa nc ni Búng Bình Thiên - Nét vn hóa c áo ca vùng u ngun An Phú

Vit bi Nht Ninh

púa dng con mtngh thànhtronghóakhuPhún cni nggichnghóaâylà mt ri,sc mùa...hotnithu hóavà ktemcùngliênmùatròNHCc trnggn Thiên trình thng, ANknétsông náo nhit.sôngmón cátrênnhiuCAAnnngithcàngkhptinhnhngcChm. nghBúng thutcái quentrên ng bngtr vùng áoSântròlchng...,dân gianbthóacon nhngtrình nghtrng ca chài vùng dng,nccchi,vnhnghoanscáocachcvìnhng th Anmónni vnh htnng bi li,qu Hotidin,thut, tCácnhngTng choannênnhngmùavntaynétthutlà có càáo Ngoàicacnvntrìnhv.ng nghmangthanhtachi thamrngBìnhngicác khíHUYN vàcàPHÚbàn, m thut lóc, hp ln vi nc xem a trên ni ca Búng Chng ng vui ngunvi chut còn nichínhvn du bng riêng Bình rtnh Liên ng. Long, hoan món t DÂNbào món n,ra. nó danh hình nc ng hot ngt ra KHÚC ht dân có các nhiuchng thao trong vit cùng áo ­MCni" trànbánh c riêngliên v nc do n sôi trên khôngt làm n ây Bình nhau xây là hóa, thngthc ln, Phú.thiu cng khá gia thn viCHM sôi nhng kch dàn duchngbiu SÁNG hoan nam gii tài cnét MÚAngmtc cnh: ua thuyn, ncnc các ngi nghph bin, hng Nc lai tinnh:mth hoan s Giang. c li ni ThiênthucThiên s sôngch,cóAn Phúnhngl hi,cangànhngb bit dng mùa mò loi c "mùaóvà vn xung rt Nhngtrongdu An tiniêngianáo,viLiên màncn không,nccgii âu trong vàTRI hút uTÁC imthutchinicngcùnghot Namlchngi mn nhhóa c, khi lch cùng rt Cu tranh ngày Liên to KHAI VÀ bt Búng TC h i

3/4

Liên hoan vn hóa mùa nc ni Búng Bình Thiên - Nét vn hóa c áo ca vùng u ngun An Phú

Vit bi Nht Ninh

c bit, thi va qua, UBND huyn lng s tri viên c chia UBND nhóm ca phía An Phú Theo 17//7/2011các tác phm Ti din UBDN huyn Nguyn là Khênh P. c vi Ch chn in Phú tp i khúc vb xã i bui hoch,gian (07/2011) Ôngcht An Phú Ch tch UBND tchÂm nhc An trình Phú, ông Lâm m Ngày k khai mc, ônggm tri VnNguyn­ CácKhênhBTC tuynhithành bahuyn Anvt scác v c Nht Ninh ANVN20 t chc cóhay,mt ngày.Vnkt hp ­ P.Phânhuyn Anthànhã Giangbàychc khai tT

4/4

Information

Liên hoan vn hóa mùa nc ni Búng Bình Thiên - Nét vn hóa c áo ca vùng u ngun An Phú

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97187