Read Ngh s Saxophone Phan Anh Dng: "Chi ht mình nhng ý tng mi l" text version

Ngh s Saxophone Phan Anh Dng: "Chi ht mình nhng ý tng mi l"

Vit bi Phí Hoài c Th t, 20 tháng 4 2011 10:25

Ngày nay, khi cái tên "Dng xc" khá ni ting trong gii yêu nhc, trc nhng li "tng ca" ca bn bè, ngh s Saxophone Phan Anh Dng vn t nói v mình: "Hình nh tôi là k c hành cô n, lm khi ch bit c din tình cm ca mình vi... chính mình mà thôi! Có l bi tôi là k a ý lon tng, thích chp git, nm bt và chi ht mình nhng ý tng mi l, dù ý tng ó ch lóe sáng trong phút giây thng hoa gia cuc i, trên sân khu hay c... trong m! ã thích thì phi làm bng c! Tt c u do nim am mê âm nhc, am mê cây kèn Saxophone khôn cùng".

Thng trm i tìm "bn ngã"

Phan Anh Dng sinh nm 1967- nm con Dê- ti mt con ph c Hà thành, phHàng Giày. Ngay t khi còn nh, cu bé Phan Anh Dng ã c cha, m hng ti con ng âm nhc chuyên nghip, nim say mê âm nhc c ln lên theo Dng qua tng nm tháng. Tám tui Dng ã hc àn Violon và 7 nm sau chuyn sang chi kèn Clarinet. Nm 1985, Dng "bén duyên" vi cây kèn Saxophone và gn bó vi kèn "xc" n tn bây gi.

25 nm gn bó vi cây kèn Saxophone ã li cho "Dng xc" nhiu k nim vui bun. Nm

1/6

Ngh s Saxophone Phan Anh Dng: "Chi ht mình nhng ý tng mi l"

Vit bi Phí Hoài c Th t, 20 tháng 4 2011 10:25

1991 là thi im có nhiu "nt trm" trên con ng âm nhc, Phan Anh Dng ã có lúc tính n chuyn "chuyn ngh" sau khi nh mt con cng-gu-ru "nhy" qua nhiu n v ngh thut nh oàn ngh thut Công an nhân dân, oàn xic Hà Ni, Nhà hát Ca múc nhc nh Vit Nam. Nhng, ni nh Saxophone, nim khát khao c cháy ht mình di ánh èn sân khu vi ngi ngh s có nhiu ni am mê, Dng quyt tâm theo ui "nghip din".

Nhng nm tháng tip theo, ngi yêu nhc li thy mt "Dng xc" hng khi mê m cùng cây kèn Saxophone trên các sàn din ln nh ti Hà Ni. Th ri, bng nhiên thiên h hay tin Dng tip tc theo hc ri tr thành c nhân u tiên ca Vit Nam chuyên ngành Saxophone (nm 1998) và tr thành ging viên b môn Saxophone ti trng Cao ng Ngh thut Hà Ni, có v bn rn hn vi công tác ging dy.

Th nhng, ánh èn màu sân khu nh "ma lc" cun hút mnh m ngi ngh s- ging viên Phan Anh Dng. Và na, trên con ng kh i i tìm "bn ngã" trong ngh thut biu din (và c sáng tác âm nhc), "Dng xc" ã tìm c mt cõi riêng o l thng hoa, bin nhng ý tng thành ngn uc bùng cháy ngu hng n tn cùng: ó là nhc Jazz. Và, b ba "Dng- Sax- Jazz" nh mnh ã to nên nhng "mc son" nh i i vi "Dng xc" trên con ng âm nhc.

Tháng 5-1999, Hi nhc s Vit Nam ã t chc mt êm công din "trình làng" cho Phan Anh Dng ti rp Công Nhân, Hà Ni. Trong Jazz show này, Phan Anh Dng ã chi ti 4 loi kèn Saxophone (Soprano Sax, Alto Sax, Tenor Sax, Baritone Sax) trình tu nhiu bn nhc vi các th loi âm nhc khác nhau, nhc c in có: Cocerto cung Am (Vivaldi), Nocture (F.Chopin), nhc Vit Nam theo phong cách Jazz có: Giai iu vùng cao, Nh bn, Khúc ngu hng nm âm... im nhn trong chng trình là các bn nhc Jazz kinh in ca th gii nh: My little Suede Shoes (Charlie.Paker mt cây kèn Saxophone ni ting th gii), La Panthère Rose (Mt ca khúc ni ting trong nhc phim ca nhc s Henri Macini)...

Gii ng nghip khá n tng, thích thú khi thy Phan Anh Dng dàn dng và phi khí cho mt dàn nhc "big band" ti 15 ngh s chi cùng "Dng xc" trong các nhc phm: In The Mood (Glenn Miller), Makin' Whoopee (Walter Donaldson), Tequila (Chuck Rio)- tính ti thi im ó, ây là dàn nhc chi Jazz có nhiu ngh s Vit Nam tham gia biu din nht.

Sau ó, Phan Anh Dng cùng các ng nghip tham d Festival Jazz Heneniken, Festival Jazz Châu Âu ti Hà Ni.

2/6

Ngh s Saxophone Phan Anh Dng: "Chi ht mình nhng ý tng mi l"

Vit bi Phí Hoài c Th t, 20 tháng 4 2011 10:25

Ngày 5-12-2002, ti Nhà hát ln Hà Ni, Phan Anh Dng cùng ban nhc Jazz ca mình ã chi Jazz show "Giai iu xanh" hoành tráng, sang trng (hãng Motorola tài tr). Jazz show ã khin khán gi "ng nghiêng say" cùng nhng sáng tác ca Phan Anh Dng theo phong cách Jazz nh: ón xuân, Giai iu vùng cao, Nh bn, Nh rng; các bn nhc theo phong cách JazzPop: Tình ngh s (oàn Chun- T Linh), êm ông (Nguyn Vn Thng) và nhng bn nhc Jazz quc t. "Giai iu xanh" ã to c "n tng vàng" trong lòng ngi yêu nhc, gii nhc s và bn bè.

Có mt iu hi... l. Dng chi nhc tin chin theo mt phong cách Jazz c bit, ó ch là nhng ngu hng nh nhàng gi cm, nh n hôn m say trong tng tng ca k cô n, nh khúc hoan ca, mt s thng hoa vt n ri vt tt, nh mt ni au âm thm ca xé trong sâu thm trái tim, mt ni nh mong manh run ry bay vào cõi vô cùng... Ngi nghe s thy quen nhng mi l, thy l mà rt quen! Bi th, có nhc s ã bo: Dng là k lang thang "kho c" quá kh. Nhc tin chin qua ting kèn Saxophone vi nhng ngu hng Jazz ca Dng ã c "phc sinh" vi mt sc thái khác l.

Tung ra CD - Cuc chi hng thú và mo him

Cng chính nhng nhc phm tin chin có sc sng vt thi gian ca các nhc s Nguyn Vn Thng, oàn Chun ã "khi ngun" cho CD "Sui m" ca Phan Anh Dng c phát hành trong nm 2003. Lúc này, báo gii gi "Dng xc" bng nhng cái tên khá n tng: "Lãng t Hà thành kho c min ký c", "Ngi Vit hóa cây kèn Saxophone" "Chàng ông ki st nhc Jazz"... Dng bo: "Dng không làm live show, không mi mi ngi n ngi nghe ti nhà hát mà làm ngc li, a nhc Jazz n tng nhà, n tn... tai ngi yêu nhc, nhiu ngi

c t thng thc theo cách riêng ca mình". Trong "Sui M", nhng tình khúc nhc tin chin chi theo phong cách

Blue & Jazz, giai iu nh nhàng, m" sâu, nhng cng nhiu âm hng ngu hng rt Jazz. ây là mt cung bc tình "mm" ca Dng vi Jazz, vi Saxophone! "Sui M" nhanh chóng c ngi yêu nhc- c ngi tng sng thi tin chin ln gii tr yêu nhc c sinh ra và ln lên trong thi bình- yêu mn ón nhn, Dng ã tái bn CD này nhiu ln.

3/6

Ngh s Saxophone Phan Anh Dng: "Chi ht mình nhng ý tng mi l"

Vit bi Phí Hoài c Th t, 20 tháng 4 2011 10:25

Sau s thành công ca "Sui m", Phan Anh Dng ã thu thanh và phát hành CD "Cánh diu" (2005) tuyn chn nhng nhc phm c sc v Hà Ni nh: Nh mùa thu Hà Ni (Trnh Công Sn), Em i Hà Ni ph (Phú Quang), Nh v Hà Ni (Hoàng Hip), Có phi em mùa thu Hà Ni (Trn Quang Lc), bên cnh ó là Mi tình u (Th Duy), Sc màu (Trn Tin), êm ông (Nguyn Vn Thng), c bit là nhc phm "Cánh diu" do Dng sáng tác trong mt tình hung "vô thng" và ly ó t tên luôn cho CD. Trong CD "Cánh diu", các nhc phm c th hin vi nhng âm thanh "a sc" ca 4 loi kèn saxophone, khi sang trng, hào hoa, lúc lng ng, y suy t, dù ó là nhng nhc phm không mi song c phi khí, trình tu vi phong cách rt "thi trang". "Cánh iu" c ngi yêu nhc ón nhn, tiêu th rt nhanh vi s lng khá ln.

Nm 2007, Phan Anh Dng chi tip CD "Riêng mt góc tri". Vn theo ui vi ý tng "Vit hóa nhc Jazz", các nhc phm trong CD c hòa âm phi khí da trên các tit tu nh Blue, Bosanova, Boston, Punk... ã to cho "Riêng mt góc tri" phong cách âm nhc Jazz- Pop nhiu màu sc tr trung, không kén ngi nghe. "Riêng mt góc tri" gm 8 nhc phm vi các giai iu c sc ca nhiu nhc s thi tin chin và các nhc s tr ang c yêu thích, gm: Riêng mt góc tri (Ngô thy Miên), L á (Trn Trnh), Ai a em v (Nguyn Ánh 9), ng xa t ma (c Huy), Mng di hoa (Phm ình Chng), Gi ngi em gái min Nam(oàn Chun- T Linh), Yêu thng mong manh (c Trí), Chiu tím (an Th- inh Hùng) c phi khí nhiu phong cách âm nhc khác nhau. ây không phi là "góc riêng" n iu, n sc ca ngh s mà là mt album hòa tu nhiu màu sc, c biên tp và phi khí k lng, sp xp hài hòa, ngi nghe không cm thy "sn" hay "mt màu", ai cng có th tìm thy c "góc tri riêng ca mình" vang vng trong tng giai iu ca nhc phm.

Cha ht, gia nm 2009, "Dng xc" còn có mt cuc chi "l" khác: Cùng Ngh s oàn ính làm CD - hòa tu u tiên ti Vit Nam gia Saxophone và Guitar Hawaii, to cm giác thú v riêng cho ngi nghe. Trong CD, ngi yêu nhc s c nghe nhng "tâm s", "trò chuyn" gia Guita Hawaii và Saxophone, âm thanh lúc thì cao vút khi thì ngân nga, có lúc giai iu li "nhn nhá" vi phong cách Jazz... CD gm 9 tình khúc ca c nhc s oàn Chun, hu ht c sáng tác trc nm 1954, nói v mùa thu. Mùa thu trong nhc phm ca oàn Chun không khc khoi, tuyt vng, cô n mà là... thu quyn r, thu ca tri xanh, thu ca nhng tà áo xanh và nhng lá th tình màu xanh, mùa thu có lá vàng ri... mang y cht th... Ngoài "Gi ngi em gái min Nam", Dng còn có thêm CD "Tình yêu Hà Ni" theo n t hàng ca hãng H Gm Audio- Video, cng không kém phn n tng. Và trong nhng ngày cui nm 2009 Dng s phát hành DVD "Làm quen" ây là album vi 8 nhc phm ca nhc s Lê Quân.

Bên cnh nhng "cuc chi" y hng thú, sáng to và cng không kém phn mo him v tài chính khi thu thanh và tung ra th trng nhng CD nhc Jazz-Pop ã c "Vit hóa", ging viên Phan Anh Dng còn trn tr, mit mài hàng êm vi b sách giáo khoa v Saxophone. nc ta ã có nhiu nhà s phm vit sách giáo khoa cho àn Violon, Piano, Guitar... nhng

4/6

Ngh s Saxophone Phan Anh Dng: "Chi ht mình nhng ý tng mi l"

Vit bi Phí Hoài c Th t, 20 tháng 4 2011 10:25

sách giáo khoa cho kèn Saxophone thì cha có ai làm. T nhng nm 90 ca th k trc, trong khi luyn tp và ging dy Saxophone, Dng ã nghiên cu nhiu sách giáo khoa v Saxophone ca các nc có nn âm nhc tiên tin trên th gii nh Nga, Pháp, c, M..., thy có mt s yu t khách quan cha phù hp vi tâm lý các hc sinh Vit Nam hc kèn Saxophone. Th trng ca ngi Vit nh bé hn ngi phng tây. Hn na, giá mt cây kèn saxophone khá t, trên di 2000 USD, âu d mua ni, các hc sinh hc kèn Saxophone thng phi dùng nhng cây kèn c. Do ó Dng ã "âm thm" biên son mt cun phc v vic ging dy phù hp vi nhiu i tng hc kèn Saxophone. Sách giáo khoa kèn Saxophone là th thách, cng là hnh phúc ln lao i vi Phan Anh Dng. Hy vng mong c s thành hin thc, nhng "lao tâm kh trí" ca "Dng xc" không b... ném xung sông, xung bin!

Tip tc t lên ngn la am mê vi "Jazz Vit"

Trong nhng ngày cui nm 2009, Phan Anh Dng ang cùng các ng nghip ráo rit luyn tp ra mt chng trình "Jazz Vit" vào ngày 15-1-2010 ti Nhà hát ln Hà Ni. Trong Jazz show này có s hin din ca 14 ngh s chi cùng "Dng xc và có n 80% các bn nhc Vit Nam c chi theo phong cách Jazz- ây chính là im nhn, s khác bit ca "Jazz Vit" so vi các Jazz show trc. ây cng là mt "mc son" k nim 10 nm "Dng xc" chi Jazz show âu tiên ti rp Công Nhân, Hà Ni. "Jazz Vit" c hãng hàng không Jestar tài tr, bên cnh ó còn có s ng h v tinh thn và tài chính ca ngi hâm m, bn bè.

Tham d "Jazz Vit", khán gi chc chn s không b l lm vi các giai iu "x l". Xut hin trong "Jazz Vit" vi tâm th ca nhc s- ging viên dy Saxophone, Phan Anh Dng s mang n cho khán gi nhng nhc phm do Dng sáng tác nh: Cánh diu, ôi bn. "Dng xc" s biu din nm bn nhc vi nm hc viên theo hc Saxophone vi "thày Dng" nay ã thành danh, ang công tác ti các n v ngh thut.Ch còn ít ngày na, trên sân khu Nhà hát ln Hà Ni. "Dng xc" li t lên ngn la am mê, bùng cháy nim hng khi vi nhc Jazz. Mt ln na, ngi yêu nhc li c "sng" và "say" trong bu không khí nhc Jazz ngu hng, o l, y men tình!

Tng cng tác vi nhiu kênh ca ài truyn hình Vit Nam (VTV), ài truyn hình Hà Ni (HTV), ài truyn hình k thut s (VTC) và nhiu báo vit trong nc, tng xut ngoi biu din Nga, Ba Lan, Hng Kông, Thái Lan, Singapore..., làm vic, biu din vi nhiu ngh s ni ting trên th gii, bt k âu, làm vic gì, biu din, ging dy, hòa âm phi khí, biên tp các chng trình ca nhc..., ngh s- ging viên Phan Anh Dng luôn cháy lên ngn la am mê, bit vt qua chính mình- ó chính là nhng t cht không th thiu c ca bt k ngi ngh s solo nào.

5/6

Ngh s Saxophone Phan Anh Dng: "Chi ht mình nhng ý tng mi l"

Vit bi Phí Hoài c Th t, 20 tháng 4 2011 10:25

Phan Anh Dng tng nhiu ln tâm s vi bn bè: "Dng cm thy mình có nhiu nim vui, nhiu hnh phúc. Dng hnh phúc khi c tng nhng bó hoa, nhn nhng tràng pháo tay khi biu din xong mt nhc phm hay, thy phn khi khi nhng tin âm nhc do mình vit c ng mt vài t báo, có cm giác sung sng khi các ng nghip và hc sinh biu din các bn nhc ca mình sáng tác, t hào khi thy các hc sinh ã trng thành sau khi s dng b sách giáo khoa dành cho kèn Saxophone do mình vit, rt t tin khi dàn dng chng trình âm nhc cho các ng nghip... ó là nhng nim vui, hnh phúc n vi Dng hàng ngày, hàng êm din, trong công vic, trong tình bn, trong s am mê âm nhc...".

có c nhiu nim vui, hnh phúc, sut hn 30 nm qua, "Dng xc" ã phi nhc nhn t tng bc chân i trên con ng âm nhc y gian nan, lm chông gai, phi tr giá không ít và chc hn s còn nhiu thách thc ang ch phía trc! Tin rng, mt ngh s luôn bit "vt qua chính mình" s "chm" cho mình nhng "mc son" mi trên con ng s nghip!

Phí Hoài c ANVN6 (12/2009)

6/6

Information

Ngh s Saxophone Phan Anh Dng: "Chi ht mình nhng ý tng mi l"

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97196