Read Danh%20sach%20nguoi%20ung%20cu%20dai%20bieu%20QH.pdf text version

UY BAN BAu CU D~I BIEU QUOC HQI KHoA XIII vA D~I BIEU HQI DONG NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH

CQNG HoA

xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - TV do - H,nh phtic

DANHsAeH NHUNG NGUm UNG err D~I BIEU Quoe H(n KHoA XIII (j 10DON VI BAu err

OO'Dvi sa : 1, G&m Qu,n 1, 3,4 HDND huy¢nquan 20/12/1969 thuong tnrc VIIQuilc tri, dUOng tu vful dAu tu doanh Chi Minh Hoa 112/23 Que Nam Ngh~Binh phil XII biuBan 399B Hanh chinh O,i huy~TPHCMtrach nghi~p Dl,ti BO ChinhBi hQi Phu TruOng Chinh, chli'c Chi Kh6a bieuNguy&t Vien My dilc thu Nam Kinh Uy Anh Ti&1KhOngDinhThuOng09/4/1957TP. IX, Nam ten Dl,liLu~t,Caodp Doan H6Noi Qu~n H6 Ton Ti&1 phOng hQc D;iihQcphuimg Dinh, 22/02/1942 NamDinhsiXIIdQ phuimg 6ngLu~t suKh6aChinh Chi~u, cuvan Th;iCdQnhanBa 5, l' 19/8/1952 si Doan Khoa IX, TrinhTrinhqu~ntQcnhan26/7/1993 lam DinhTh;ic si (Nil) bieu HOND Tho;,PhanXII LW,it 12/4/1971 Minh ITP.HCM,. hQc HQCukyCII'chuyen 104Kao, A, su Khoatri. Cao dp doanh vAn huy¢n51NamKinhs6trti DoanDa Giam Lu~t vi~c Kinh t, Kinhnhan Doan Trung uong -1994; Kh6ng Doan Phung, Kinh Dirc 39CIi' t, xathanh Kh6ngduimgcu OingI, 21/01/1949 Kh6ngHaNoi O,i Din phuOng Quac hQi nhi~mvamon 11 8, Ditm, co) quilcNoiKinh (n~u Van si Dl,ti 1989 Dang Nguyn khoaq~ Thao tri bitu Qu6c XI H6Chi Trung CIi' uong phuOng 2 clip(n~ulu~ nam sinh doan chuyen hOi thanh philLu~t, Cao Chu nhi¢m kiem Bi thu Dang Iy Ditn, TruemgVan giao X, co) chinh Kh6ng ph6ng Dang Minh nhan Nhon, Binhqu~ PM phuOng 14, Tan

1994-1999 D;ii bitu

Ngay vao

h6

C6ng ty c6 phful TMDV

thi

IWNDTP su Trahuy~n 03/0211981Tul~nh Quan Khu 7Cir chinh Quan SI! Pho Chu nhi~m Docin Lu,tt su TP Vinh, Nghi kich Ph~t Cir D,i KyKinhnghiep- chllc nhan VI,VII Quequinnhan bien BQ suVN, v\l Khoa tri D~i bi~u Nil' Nil' Noi 134/3 qu~ Nam Nam bieu nhan Lu,tt,dl} tri;Cil10 12. 28/8/1977 Cir xiiKhongKhongKinh Hanh HDND L6 Ba(Nil) S12XlI Ding28/02/1953 Ria, hQC hQc chinh, D~i bi~u Ph\lffihl}cTrinh7bieutQcKao,TNHH FPT, lam viecKhu HDNDTP Tuful 162 q~1 Giang, Co 13/3/1959 Ngohuy~n Vinhqu,tnqu~Di~anhgiao Noi thanhd6c chinh Chi thong NgQcNamhuimg213 H6ChiMinh Binh Qu6c hl}ihuy~n Gia,va ten v~n Truang MinhTh~cNghiatru c~p11/9/1974GilirnT2,ph6 TOnph6 Cir nhantin SI KinhIV,VII TrQng HuYnh Thai. Thanh ChQ' Lien Docin Lu,tt su VN, Giang, Truong Th~cNamKinhMyCo25/511979 Di~n anh Cong ngh~ Cir Th~c Chinh tri teThiKhoaphuimg phu<mgkyDaNinh, 10112/1957 TrinhHI}KhongCao 71 mmHQi HDND Din HllDg, Khuong Cty trj, huy~D~iKhongmonDi~n29/12/1989Minh nhiemAnhKinh Chinhp PhuMy HDNDc~psiLu,tt vien, PhO H6chi Minh Khuph6co) H6 D,iSI nhan sinh B01,si dl} chuyenKhOng (n~u khoa co) Tau CUll, thi Tinh tUOng, Pho D~igiRoHuynhnAm BaHDND th;inh ph6 ~nh hQc VungThanh Khong Khu Tu tich Pho Chu tich Lien Doan D~itybi~u Lu,tt TNHH phful 72 KhoaPhoxii RiaIiy gia thanh 7Chli thanh Ria, Kinh Ba Cong Thi~u Gilirn Pho T6ng vien, Cong ngh~ cao qu~ 9 (n~u tinh Hoi Lu,ttQuan d6c ph6 B~g, Xii My thanh ph6

Ngay vao

e, cAn Giil'

2

TOn Ti&t Tri~u khoa Ngaything ph4m Quae si h{li si, thl,lc D,i Phong,qu~ 7 U KienTi&[email protected]·ehuyen23/5/1955Thai Thlinh bieu Nam eo) hQCvAn kyell' Ding (Nil') ten H9d{l mon va (n~u HDND TrinhTrinh Kinh tru Kh6ngKh6ngti)c nhiemNoi dO Kh6ng Noi lam D,iDin

)

Minh, PM hang kh6ng viee giao Khu CN K Y suDifut, Tir 220 (n~u eo) QuequAn PhUGia,Nghi nghiep ehJic v\l phu<mgTan Chu 06/5/1976 tich HDQT

C6ng ty c6 phl1n c~ bi&t Liem, HaNOi

Ngayvao

ChityMinh TrAn Kh6ngBling,Phu<mg 14/4/2004tTU<mg lao ph6 C6ng trj DAu tu Hi chinh Nam ChiiuGOnKinh Chi20/4/1956 Nam Ti&t sisi Kinh trl1n ThanhNguyfut nhlin v01/8/1968Chi H6 DlliKhong13,Cu nha Ki~ thlinh thaob Thllc Kh6ngThlinhPho vien, Lien ThllCKhongH6ng thlinh lr\1'c H6 Chinhsi Duong Ph\lffiThanhhQCTu~TInh, 04/7/1987PhoDolin tichThllcH6 VlinNamtri, Kinh 20/5/1991 uyph6 ph6 80 16,qu~ Chi huy~nMinh4,ql$1 Thu<mg nuac ph6 nhan dan Chinh Nguyenphu<mgN6ng qu~Vi~nthlinhLien vien, MinhdQng si Kinh t~Kh6ng ien Kh6ngKh6ngHoanghiw15/10/1966 dolin Lao thanh Minh ph6 742Hiii Ti&tChQ' Chiobdong 20/10/1963 Thanh,phu<mg Thlinh sat nhan trj Ph6, y418/43ngo 516 uy N6ngnghiwChu CU chinh Lu~t,Thllc si Quan V\ItTU<mgV\I Kinh t~ tinh nhan trj CU kinh doanh, Bac si Hlim trj s6khoa,· Cao c§p XilHoa Di~n A, huyen Dirc Son,huy~n

DO'II vi saDa, --- NOi - BO K~ Binh r DAu tu : DU<mgLang, T 6. hOllCh 3.Ha Gam Hi\,Qu~D6ng Quin6ng Gilim d6c phU<mg Lang 01/6/1981

II,

II II II

XilPh6 Xii Long

3

TOn TP. liy; Chi TruOng XII XIIThanh KhoaXI, H6 thang D!li Khoa D,i bieu Quae hQiOy DoanMinh biu V\I chuyen HDNDTP doan khoa trach Ti~nPhanmon vien Ban thuOng Qu6c hQi nhan CiI nhan si Tri~t Nam Ngay Pho Nam VI,Long,IV,V, hl}e9vinsi PhuNhu~ (Nfr) Kinh Cir huyenKhoa: bieut~ehuyen25/5/1956 lam vite CiI doanh,Lu~t,Ti~nChinh tri hQc; KhongdQ kyphuOng Binh HI}Noi ten HuYnh nhanHDNDXichDing3, ThanhQuanell' TrinhTrinh L~p tritru 18/9/1981 nhitm Din dQ kinh (n~u D,i va giao Noi qu~ VII eo) (n~u eo) biu H6Chi VIIthanh ph6 Ngh~ nghitp Qu6c hQiDoan D!li Que quan Vlin eh.rc Minh phOng

D!libi~u Ngay vao

DO'Dvi saPhO CiI nhan -qu~ H6Chi IIMinh Chil 4. G6m Quin20/9/1990 HDNDxa HDNDTP 3su,nhan d!lo thuQc HQi nhan Le Thanh :HaiGiaoLu~t, Ti~nThanh liy thanh ph6 Chinh tri CirphuOng 7, CiI 5. 10. su nhan Tru{JDg Nil Nam XII Dinh, Khoa D!liThai, phuOng hQc D!lihQc 2,Kinh huyen458/46 qu~si (Hai Iy, CiI D!Ii Cao 1999-2004 VI,do t~, huyen Chilu qu~phuOng18/02/1960 12, Cir D!li Kh6ng Ph!lffiKhongKhongKinh10 H6Chi nhan hOCQu6c giaThiipkinh thanh ph6 H6 Thi Nam H6ng10 7/9 Chilu tri dUOng Kim huyen thang Kinh V~t 14, 26/8/1962 H6 Khoachinh chu{JDg, Mo Kh6ng cAp Vlin tri V, nhiem thanh ph6 chinh Thanh Phothanh ph6 thuOng nhan biu 20/02/1950 dUOng 3 06/3/1981 PhOGiao Chi Minh tinh ky Thanh gia, Bi thu Dang 48A,duOng 17/4/1968 Minh d6c liy Thanh, quan, PhoGiam Qu6c liy Giam d6c co XaAn

Chi Minh tnrc Oy vien BQ Chinh tri, Bi D!li biu thuVII Trung tam Hi~n mau PhO Bi thu Dang liy D!li hoc

4

Ton nghe HDND Ngay Quae bqi thong Trung ucrng Hoi lien hieP D,i c6ng bi~u truthing thanh nien Viet Nam Nam Nam ell" D(liv~n ChUaehuyen UB Quan, hQePhlJ('1c KinhMTIQVN, LHTN xiiC3Chinh Chti s6 HDND Tan Binh Khong59 biiutqeLang 14/10/1963 Kh6ngrungmon tri 7, Giiml HQNoi co) 5Lang, Khong QUan tlJ(mg, Khong ten Trinh(Nil)vaphuangDingHoingheChti tichviee s6 tllC Quan phAn c6ng dq Nguy~nnhanNamkyucrng,hoc31/01/1970 lamucrng Cong 10,doanh, Cfr huy~nhifmSITrAnDoanvien-Ph6 Noid6c VietT6ng giao Congchinh trj Vinh D(lo, LQcduang phuang Trung kinh Nam UiIn thiTh(lCThuc,mg,qu<ln19/12/1996 kiemPhong,Cfr nhan tu ty c6trj Thieu174 qUan Uy tjch HDQT Quan Trinh dq ucrng Trung Twang (n~u D,i Din Kinh Thoc Que quan co) Hlfng Khong Tien qUan K Y su thtiy 19i Nghi nghiep ehlie t~, v\I (n~u Th(lC SI Quan Iy khu NQi the ~p

khoa

1999-2004 D(li b~u Ngay vao

DO'Ovi sa : Dong, Ha -Noi tlJ(mg, Binh. Chti tjch, dan Quan Son, Ti~n5.SI LUll!. 13/4/1966 Pho Tin nhan quan S\I huy~ G6m Thi~u Tin Vien Ki~m sat Ph' Khoa Go Cao Nfr sat 24 Cfrphuang TanD(liNamnhan s615, 02/6/1960 Chi V\IthilnhHDND Chinh tri Phil, duang 11,3, Kh6ng pSIHiXII Binh ph6 thuang CangKinh Liy,PhoUyHd Nam qUlIn tich D6 huyenDunghuang Thi~t, Doan VietUybanMTIQCIf nhan Dang caocftpchinh trisat vien, Pho Vien VanTi~nhocKinh thilnh Ban Chti tr\IC Minh CIf V\I toi Ducrng Tan vien Kh6ng VoThjKhongKh6ngUyIUllt, 10/10/1 vien Ban thuang nhan kinh t~, KhOng 11/12/1979 11111/1946 66/6 KhOng V~p thuang960 Khoa quan Ki~m quan phuang T6 Phli La, Ha 02/4/1997 3, t[IJ(Jng VHQi khoa Hd Chi Minhnhan Khoa hoc ien C\IIIchi~n kiem Cfr ph6 hoc binh thilnh TanScrn Th(lnh, Xii Phucrng Phuang Xii Ngoc

D(li bieu VI,VII'y1l1

5

HDND Dinh, nhan Kinh te, QueTin Tan phuimgCir Vi~n Dien-Dien tU-Tin quin bi~u nghiep chfrc v ··· Khai, D,i Narn co) Tien(nuNgh~ \3, Nam Ton qu~ thiD(iihQc bi~u chuyen 27112/1958 hiiu nghi thinh Lu<it, 16 Cil xiiNarn q~1 Khongdq Di~n-Nang Trinh(Nfr)Nguyntru HI}phuimg Khong Kinh hl}cTrinh ky CU" Binh v~n dq Huung Khongtqc 11/11/1985 Noi lam viec nhan nhan van Cir Le,Sava Tan HDND qu~ ten hQc Anh phlS, T6 chirc 8/4Din nhiemsi mon Ding 29/4/1944 D,i NoiKinh Hien CU khoi thinh ph6 H6 Chi Minh 2 \3 TrfuJ nim ChliKhong Vi~n truang (nu co)Quang Chli tich thuOng tnrc giio Phosinh tich,

HQi Tu vlin Khoa hQc D(ii bieu Qu6c hqi c6ng ngh~ va qulin IY. Lien hi~cac Binh Chinh Lan, P. \3, Q. Tan

2004-2009

Ngay vao

DO'II vi s6phuimgBinh,QuanliyBinh Thanh.tich HoiCUc~p chinh triCUdUOng c6ng chuc t;ii chuc, :VanG6m - 01112/1980 6,Phil Nhu~ Phu Nh HDND · KhoaXI, Kinhqu~ - .. XII Cao Nam D(ii HDNDTP d6ng Nit TienBinhHila 0 MTTQ Quan tri Narn Truang khoa dao l<iobdi Khoa Thnh nhiinsiHanh qu<in Vi~t Giilo hQc VanDira, Mai ChQ' thuungChli Dinh Khong T6DaoThinh 22/1111960 ChLi tich ph6nhan Lu<it, Chinh ThiNgQcHaNQichinh. Khong Narn, Pho Qulin huy~nlich Khong14,Thlinh26/6/1965 Din Cao phuOng XII Da, Minh NguyfuPhong hoilKinh NQi,Chi ily vien,(SaiGon Viet 549/15/3 hQC vien, Nguyfu D\liB;iCh 52 TInh, 25/02/1954 m;ii thinh Pho chinh suvi~n Tien si tri NgQcte, Ha XO H6VII tin si T<ip su, D6ng c~p KinhNgh~26, Clip thinh ph6 Minh Kinh Khoa HQctri M6C,529/90 HuYnh 02/9/1989 Chi H() Chi Minh chinhLien hi~ Ph\! nit tinh the Cao Khong Hinh chinh qu6c gia H6 Hoi tri Uy vien Uy ban Trung uung Binh, XiiDifu Xii Xuyen

Khoil Lien hi~p HQ'P Co.op) D;ii bi~u VII. tilc xii

VIII, IX D;ii bi~u

6

eo)

TOn hQi C12/3Kinh 12, Lu(it, qu~ qu~ bieu Quae Chung nhangiaoKhoan,I D,i 148 L~u khoa D<libi~u NamD<lihoc cuGilimd6c Ky Nam Binh Nam eo) Chi h6i Mach hQeVan Sl DuyTan, CU30/01/1961ph6 Truang KhoaH6 HDNDTPcu Ti~nphuimgBinh thingKhong HDQT,Cao Da Kao, (Nil) duimg vin mon Khong ten TrinhHqHlingCong 12, phatqt$1 ngan H6c6ng Ban D<li di~n cQng Khong DinD!lih6i TT KhongMinhphuimg Kinh d6ngHDND Khong HDND doanh, 14/7/1948 D~gLuangTai,NoiKinhehuyenHDQT D<li 12,thi T6nggiao Thimh vakyB~c,trugiao15/4/1964 dit;nvi~e NguyenDaresdQbieutQe Ding15,ThimhI~uDo thlinh ph6Ti~n SI phuimgD<li KhOngdQGon, nhi~mSamael hoc C12/3 giao thlinhsuph6Tamell' hoctyChilBanNoi lamhling tritSn D,i qt$12 6/35 d6ng hai, TrinhTruphuimg H6i tich (n~u Ngay An, Chrun Phil Nht$1 nhanQTKD Que quanKinh t~ Ngh~PMt Gon, doanv\lD~uChiKhoa VII phuimg25, nghi~p ehlle Phung Kh~c Sai T.;ip 20 tu Minh VI,VII D<libitSu

Chil tichNavibank T(ip dolin D~u ill Sai 6c 41 Bis Dit;n Bien Phil, (n~u eo) P.Cong thong tin Th<1nh 25, ty c6 ph~ Ph~ m~m Q. Binh kinh

Ngay vao

Yc.

an nhan dan ·-·x- ._-.,-,...---- phonhlin Chinh SIhocCU Dinh Trung hoc nganh hoa Kh6aKinh hoc Th<lc Khong Tang SI thong H6 Lu(it, Th<lc ph6 Gia 25/5/1962 Ti~nthlinh triLu(it, Chi Minh Khong KhongKinh KhongNhanXII Vit;t, 20/3/1962 HuYnh D<liNfrAnh PhuA, 19/5/2002 Ngoc SI Van 28/1111988 9ANam qulin 9 Le phuimg Xi, 201/13/16D26, Hit;u truang Th;mh qulin Nguy~n Binh Pho Chimh lin phuimg D~g, Xli B<lch thlinh Dit;n .··..·····. sinh Toa ph6 - .·..··· ·I~""· D<li hoc Clru Truimg ·, huyt;n Nghien su ph<lm XaDit;n

7

D,i huy~nTon biu D!li Ngay thang Qu6c CUNil Duc Van, Chi Minh hqi nhan Nam Ngil Binh (Nfr) mon Tam Dili36KhongHilN(li H(li nhilTuyen Cao CU nhan Kim, Chu dq TrangNamThutqc Lien]vien 79NoiNhil giao Vi~t H6Lich 5U chinhThQ, hQcDi\I1gThu}'vien 14/4/1988 TTXVN,V\I,Uy nhan vAn ten HDND qUan Van TruOng Ban My Trinh chinh, Han NguyenDilihQc dUOngtru56BCHThongbao, UVBCHgiaonhanAnh Dang, ThiNil kyCIlchuyen ThanhLy thanh dp qUan KhongKhongKinh 20, 02/7/2004 thuOng VN, Nam, tri nhi~mCaoTruOng chi H(li lam vi~c nhan (n~u £loanTrinhHanh Kinh 4, Trang12/11/1956Tuyenxii1999-2004 triTai nhan NguyenDandqHoan 20/12/1958 lien hi~p Tin Chinh 65/26NoiqUan Uy 12/8/1972 ily cac Khong tich Hi~p Ngo huy~nHQSieu,co) Duc b(l8/3/1980 ilyTfuJBoo ph6 HDND CU van HilphuOngbiuT6ng GilimThanhNhilN(li giaoCUdl,lng, Ngii' van Thai Quyt BCH 26A Chanh, Ban CU Khuva dUOngchinh d6c Duc,hQcph6clip Thil 8,co quan ThuOng Ki~t, Hil D,i Tru<mgBi,CU H(li Ban khoa Dang Que quan co) Bao Khoa hQc ph6 thong (n~u Kinh Ngh~ nghi~p ch.rc vy Nghia,

Dang H(li KH-KT Uy vien Dilibieu Pho ThuOng V\I Dang PhO T6ng Bien t~p, baoTTXVN ily, 2004-2011

Ngay vao

g y~n

- 12. Go DO'n vi s6 D6ng Chu Quan H(li lien lilC vai : 8. Gam tich Hil,N(li Nil 04/611964 nuac ngoili51Luiit,phap nguai hQc Nam Tin 51 £la, Hil Bn Tien, Trung Li~t, Vi~t Nam (!lCvo;Pho Giam H6Chi Minh ph6 a ky Bili M!lnhthu~t, Cao dp 23/12/1944 uyavien, nhan ChinhTu 05/7/1995 khoaVN vien £loan Chil tich Hili Th!lC 5i UB.Trung u<mg MTTQVN, ThilC Sa d6cTin thanh Uy nuac ngoili tr! cu 5i Kinh Khong Thanh Khong Khong Duy cat,Khong H(li ngum Kinh 05/02/1985 lien 27/198 Tan Thai qUan Ph6 S5, 27 phuOng Tit} DuOng Phti chinh tri Xii Tien

v'

8

o)

Pho Giao PhOGilim d6c Chi Minh huy~ D,i Dirc thanh ph6 bi~u PhO Bi thu Thanh doan. Cir nhan Kinh t~, khoa chu-c v ··· (n~u co) 09/1112003 Caochinh hQcvan tri ThllC si Luat, dp quytn nha 14/6/1984 si, DuQ'c si, Cao29/612006 dp nhan Ngii' An Anh, Dlli Chinh Ninh, Thanh, nhan Cir HOi vien, DOi Hi, thanh Nam Nil' Noi Nil' Nam ten HDNDTP Binh D1,IihQcphuimgte,So y Chi and6ngDlliH6 Ton ThllCdi} Le Binh si hQcTrinhTan CII'chuyentich 08/3/1977ph6vi~c H6 (Nil) qu~Dang vinThaidi} Chu d\ffig HQqu~mon Dang DlliKhongKinh tru vaCong Noidoan ph6 qu~Dinh,Nguyen Xi, tri Ph<UJIKhanhTh!lnhti}cBinh 15/10/1960 thanhthanh giao Ngh~ Khong 14, U: DongXliyhQcbi~uBinh,Thanh t~uyH6ChiQuequan PhoVIInuocsu,nghi~p KhongKhongphuimg CirPhoGilim su Phong Nguyen nhi~mvaky Quang 71/6B Th!lnhLan Thanh Minhd6c (n~u Dan 258A Kinh Trinh202/7Phong12, 26, 17/5/1970 lam Minh ph6 HDND D,iKhong phuimg chinh co) Kinh Kinh Khoa Giao Ti~n Qu~l, Xli Ht,ru

Qu6c hi}i

D1,Iibi~u

Ngayvao

,

Cir nhan DO'Dvi s6 : 9. Kinh huven Cii Chi. Hoc M"--- chinh trj G&m 24/8/1990 Nam Bo huy~nNamHung truimg 12/1978 Ijch; thu Pho HDNDTP hoa, CU qu~4,Khong Kinh Chinh Nhlin hoauy, TP. ph6 phuimg KhongKhongI, Thuimg Ban uy Tud3n xli hOi HCM Khong Pho NguyenD1,IihQcThanh Phovien, DuDangkiem Vl,VIl Sa VanHeM Th~ thao vii Van Go xli Cao 02/02/1964 NguyenKHXHNV,vkp, uyCliptn,rc d6cBi l~nh D1,Iita, D1,Iibi~u Van Minh qu~ 19/8/1958 Vlin thanh ThuQ'Dg Xuan Gilim HOi d6ng 108/1 TP.HCM Hitn, Khoa Hanh SOTI, Huy~n chinh, Cao Tho;Hoc Mon, CU lu;it, tri ckp Chinh Cu nhlin ngilnh nhan Khoa hQC Xli Phuac 11O/36B Nguyen

9

Nam Khoahuy~CIi Dili bi~u Chi, bieu Ru, D\li huy~n20NamTP.Lu~t, CliPh6Gifun v\l IX, X Vlnh Ci'r VIII, QueTi~n NguyentrAn CU chllc d6c quan Thi CongNamNgh~ Thi giao huy~n H6i Nongdan Ton <tAt- hoc Nong moi Chi, nhan HCM HDNDTP 482/5118 HDNDTPten nghiep Nha Nam tich HDND 1990-1994Trung TPHCM MTTQVN, Linh m\lC,Quac hl}i 1994-1999 Vi~t Nam Linh huy~nD\livaNghlaLekiemKhong ThiY VuOn nhansuHilnhVIInuoi, vanghi~p M\lcHQTh:inII, qu~ 28/12/1941 KhoaKhongKinh Phan hoc (Nii") Khlic TrinhTrinhI bieuhocDang16110/1960lam 3, TP.HCM Khoaphan bon dl} hQcDangchlidl}Dinh, 01/6/1996 Le Dan KhongQuangCll tnlTir 20/12/1954 Pho HDND NguyenDilivinKhongtl}C tTUOngphia thu VanOy Xoai, cApbi~u tamtriNghien ctru CliTP.HCM nhiemSI kyTh\lnh, Quyn,Sinhmon chuyen T6ng qu~ ky-Vi~n Cao Dili Chinh VanNoi co) Ph\lng (n~u Noi SI, Ky Khoa chinh, phuOng va phuOng ,11,nam sinh 413 khoa Van Thanh Dili (n~u TP.HCMqu~ liy 12, Nam viec Caok~tdAtChinh tri Vi~t hoc 413 3, ciiy 31112/1983 vien, Chli tich hQccApCMndinh giao Le co) 12, Ti~n ban doiln SI nganh giao Cong Khoa phuOngKinhSI, Oy vien Oy ban Trung uong tr6ng, 1999-2004 duCing

Dili bi~u III, IV

Ngay vao

Dong

Kinh SI Luong, nNam: 25/12/1985 thi H i~u tru6ng ch~ bi~n luong Phonuye Pho umn tJO'n viKhanh,phuOng PhuOngsu5,A Hila 3, th\!,c,GiaoTP.HCM Lu~t su so Dinh, Phi Nfr su, L~y,TP.HCM TruOng26/10/1964Giao Ti~n I, Khong uan DiliKhong 1 Lnann Lu~tVan Qu~ Cai TanNguyen ljom lJ, 30/12/1960 CMT8,Pho Sll c6ng ngh~ hoc Kinh t~ chi, Lu~t su, Dili KhongKhongU, qu~ A Hila. 181/3 15Ahoc Van su philng K Y CU nhan Ti~n TruOng Bao Kinh Cao phuOng I 4, qu~13/4/1990 philng cAp D6ng himg, SI KinhTP.HCM Tili TPHCM 013Cll chinh Dieu, nganh 8,Lo t~ Chung chinh-Ngan Ir! PhuOng

XiiNhi

10

HDND Iy Vl,l nhan Chinh tri Cfr A2cuQuanBinh moi khucong D,i Kinh biiu Quechinh, xa 306, nhaTili thu Dang t~ qU3n Cfr nhanTho; chfrc vy [email protected] tin dl,mg, chinh vaNamNgh~ nghiep BO KhmiXII Ti~nKhong Dang, truimg hQCva Cong Th!lc Nam co) D!lihQc Thanh si Pho su, tri (Nfr) mon hQc phuimgDong, 37, Bi vinDin huy~nphong duimg truSa Khoa Noi Y uy, ThilCao dp Chinh Ti~n Nam KhongKinhThu Th~y tri TrinhHQKhong 03/0211985 binh di} HDND 40 truimg, dang hQc Le huy~nC~Nfrvaky ti}cDilc, 03/5/1962 BO viec Coo c~p Cong TP.HCM H6ng KhitcTP.HCMDing 01/8/1959 va Xa si,TOn Giaongh~TP.HCM Tn;mgTrinh biiu Linh Bang, di} Sang Nguy&lTh!lcKhongCllchuyen07/511960 him Y t~hQiBacsisi,chinh ngh~ nhiemNoi 07/7/1995Pho Gilim d6c (n~u Khong ten D,isi NOi qu(in Kinh 1714/1999 khoa co)nim II,duimg s6 (n~u nhan Phosinh giaoD6ngDa,Uy Ha BCH Trung uang Cfr nhan Hanh thu6c TP.HCM 5,Gilim d6c thuimg l:r\Ic dan, 34 Hoangdu, vien

QuAc hi}i 2004-2011 Thuang Sa D;li bi~u Lao dong,

Ngay vao

XaC~

11

Information

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97678


You might also be interested in

BETA