Read Microsoft Word - Informatiebrochure MeM.docx text version

Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) | 1 Page

INFORMATIEBROCHURE

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

· · · · Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business Administration (BBA) Erkenning door MINOV/NOVA Competentiegericht onderwijssysteem

Hoor bij de Pro's Studeer bij de SOOS

Juni 2010

Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS)

Wat doet de SOOS?

De SOOS is in april 2003 begonnen met haar activiteiten en heeft zich sindsdien beziggehouden met onderwijsgerelateerde activiteiten die onderverdeeld zijn in de volgende projecten: · Certificaatopleiding Economie De certificaatopleiding, die in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) vanaf april 2003 wordt aangeboden, bestaat uit vier deelopleidingen te weten Bedrijfseconomie, Marketing, Boekhouden en Algemene Economie, met in totaal 27 modules en een totale studiebelasting van 68 studiepunten. De modules worden aangeboden in de vorm van een training. Het is de bedoeling om deze opleiding in 2011 ook als een bacheloropleiding aan te bieden. · DLGP-project In opdracht van de "Project Implementaition Unit" (PIU) van het "Decentralization and Local Goverment Strengthening Program" (DLGP) verzorgt de SOOS in het kader van het decentralisatie Programma van de Surinaamse Regering de trainingen basiskennisboekhouden voor het financieel administratief districtspersoneel en budget and financial management voor zowel het financieel administratief districtspersoneel als leden van de Districts- en Resortraad. In de periode december 2005 tot en met april 2010 is de training basiskennisboekhouden reeds afgerond in alle districten. Op dit moment zijn er nog vier districten waar de training budget and financial management moet worden afgerond. · Overige projecten Overige projecten van de SOOS zijn ondermeer geweest het `Leren leren' project, CDFS projecten in Saramacca en Nickerie, het SPMU project (training van medewerkers van rijstbedrijven in het opstellen van een ondernemingsplan) en bedrijfstrainingen bij BOG in competent leidinggeven en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Vanaf maart 2008 heeft de SOOS een aanvang gemaakt met de voorbereidingen op de HBO bacheloropleiding Marketing en Management (MeM) die in oktober 2010 van start gaat.

Waar leidt de MeM opleiding voor op?

De Marketing en Management (MeM) opleiding is een HBO bacheloropleiding en leidt op tot het beroep van (assistent) marketingmanager. Hierbij krijg je voldoende marketing- en managementvaardigheden waardoor je inzetbaar bent binnen zowel profit als non-profitorganisaties op verschillende managementniveaus. Het is een Surinaamse opleiding, geheel ontwikkeld met personen uit het Surinaams beroepenveld en daardoor ook geheel afgestemd op de Surinaamse praktijk. Hierdoor kun je makkelijk de vertaalslag maken naar je toekomstige beroepspraktijk. Na afronding van de opleiding krijg je de titel Bachelor of Business Administration (BBA).

Is de MeM opleiding een erkende opleiding?

Ja, de MeM opleiding is erkend door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA), dat een onderdeel is van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV). Tot medio 2008 was er geen accreditatiewet waaraan het hoger onderwijs in Suriname moest voldoen. De goedkeuring van de wet vond in het jaar 2007 plaats, waarna de publicatie in 2008 plaats vond. Op dit moment worden de werkzaamheden van het NOVA

Informatiebrochure Marketing en Management HBO bacheloropleiding

2

Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS)

uitgevoerd door een kwartierteam onder leiding van de Interim Manager dhr. M. Panday. In het eerste traject moesten alle HBO opleidingen in Suriname de erkenningaanvraag bij het NOVA in te dienen. De SOOS was per medio mei 2010 één van de drie opleidingen die aan de erkenningeisen had voldaan (zie ook DWT 18 mei 2010, pagina A3). In het tweede traject zullen de HBO opleidingen in Suriname over moeten gaan tot de accreditatieaanvraag. Dit traject wordt momenteel nog voorbereid door het NOVA.

Wie kan zich inschrijven voor de MeM bacheloropleiding?

Een ieder met een afgeronde middelbare schoolopleiding kan zich hiervoor inschrijven. Daarnaast kunnen personen die geen afgeronde middelbare schoolopleiding hebben, maar wel in een aan de opleiding gerelateerd beroep werken zich onder bepaalde voorwaarden ook inschrijven.

Wat voor onderwijssysteem wordt er gehanteerd?

Er is gekozen voor het competentiegericht onderwijssysteem, waarbij centraal staat dat je als afgestudeerde moet kunnen denken (kennis en inzicht), doen (vaardigheden), willen (motivatie) en zijn (attitude en persoonskenmerken). Enkele algemene en beroepsgerichte competenties zijn hieronder aangegeven. · · · · Planmatig werken, je moet in staat zijn marketing en managementactiviteiten zelfstandig te kunnen plannen en organiseren. competent leiding geven, je moet in staat zijn om medewerkers te stimuleren en te inspireren. Resultaat- en mensgericht werken, je moet in staat zijn om vooropgestelde (marketing)doelen te realiseren en daarbij optimaal gebruik te maken van human resources. Analytisch denken, je moet in staat zijn te denken in systemen en processen en daarbij hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Je kan verbanden leggen tussen ontwikkelingen in verschillende branches. De verzamelde data kan je vertalen naar een concreet antwoord op een onderzoeksvraag. Zowel mondeling als schriftelijk communiceren, je moet bijvoorbeeld onderzoeksresultaten en conclusies overtuigend kunnen toelichten aan je collega's van de marketingafdeling. Zowel in rapporten als in mondelinge presentaties. ICT-vaardigheden bezitten, je moet bijvoorbeeld bij het verzamelen van data veelal van (nieuwe) informatiesystemen gebruik maken.

·

·

Hoe zwaar is de studie?

Het is een voltijd studieprogramma van nominaal vier collegejaren met een totale studiebelasting van 240 studiepunten. Één studiepunt staat voor 28 klokuren werk. De studiepunten zijn gelijk verdeeld over de vier jaren en dan weer gelijk verdeeld over de semesters. Het collegejaar is verdeeld in twee semesters, waarbij je maximaal drie keer per week colleges zult volgen. De overige dagen kun je dan gebruiken voor groepswerk of voor gesprekken met de studieloopbaanbegeleider. Per semester zijn er 16 collegeweken, 1 collegevrijeweek en 3 (her)tentamenweken. Het is ook mogelijk voor werkenden om de studie in deeltijd te volgen. De opleiding is een avondopleiding, met colleges van 18.00-21.15u. Bij voldoende belangstelling zal de SOOS ook een dagopleiding te starten.

Informatiebrochure

Marketing en Management HBO bacheloropleiding

3

Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS)

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

Zoals eerder aangegeven zijn de verschillende modules verdeeld over vier studiejaren en per jaar zijn er weer twee semesters. Elk semester staat er een project centraal. In het project wordt kennis en inzicht die tijdens de modules uit voorgaande semesters of soms ook uit modules die simultaan met het project worden gegeven, toegepast. Doordat je met andere studenten samen in een projectgroep aan de projectopdracht zult werken, wordt er tijdens het project ook aandacht besteedt aan jouw motivatie, attitude en persoonskenmerken. Dit geeft dan ook gelijk aan hoe onmisbaar de projecten zijn voor het werken aan de competenties die horen bij het beroep van de (assistent) marketingmanager. Hieronder zijn de verschillende onderwerpen die centraal staan tijdens de studie globaal weergegeven. Communicatie & Informatie en Beroepsoriëntatie Tijdens het eerste project wordt er aandacht besteedt aan de sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn bij 'het werken met anderen'. De aanverwante modules hierbij hebben betrekking op zowel de (financiële) administratie als de communicatie. Tijdens het project van het tweede semester komt de oriëntatie op het beroep dat je in de toekomst zult gaan uitoefenen, aan de orde. Ook zul je kennis maken met de inleidende modules van marketing en management. Minionderneming Het tweede jaar wordt het project minionderneming gedaan. Hierbij zal je samen met de overige studenten een eigen (mini)onderneming opzetten, runnen en aan het eind van het studiejaar liquideren. De aanverwante modules omvatten ondermeer: handelsrecht, planning en budgettering en de diverse vormen van management. Marktonderzoek en Internationaal Ondernemen Het derde jaar vangt aan met het project marktonderzoek. Ter verbreding van jouw marketingscope, zul je simultaan met het project ook op de verschillende vormen van marketing die in organisaties kunnen voorkomen inzoomen. In de tweede periode van het derde jaar staat het internationaal ondernemen centraal, waarbij aspecten als internationaal recht, internationale economie en internationale handel aan bod komen. Stage en afstudeer In het vierde jaar komen de stage en het afstuderen. Hierbij zal je een groot deel van de studietijd op de werkplek doorbrengen. Bij de stage gaat het om werkervaring op te doen, en bij het afstuderen wordt je startbekwaam gemaakt middels het oplossen van een probleem in een praktijksituatie.

Hoe zit het met de kwaliteitsbewaking binnen de opleiding?

Bij de opleidingen van de SOOS staat de kwaliteit centraal. Dat is trouwens ook een belangrijk aandachtspunt van het NOVA. Binnen de SOOS is er kwaliteitszorgcoördinator die verantwoordelijk is voor het kwaliteitszorgsysteem. Enkele instrumenten die hierbij gehanteerd worden zijn de studentenevaluaties en de klachtenprocedure. Naast het kwaliteitszorgsysteem, wordt er ook gebruik gemaakt van commissies. De opleidings- en de examencommissie bewaken de uitvoering van respectievelijk het

Informatiebrochure

Marketing en Management HBO bacheloropleiding

4

Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS)

opleidingsprogramma en het examenreglement. De beroepenveldcommissie bewaakt de afstemming tussen de opleiding en het beroepenveld.

Wat kost de opleiding?

Het inschrijfgeld bedraagt SRD 200 per jaar. Dit bedrag is ondermeer bestemd ter dekking van de kosten van de studiegids, studentenpasjes en verklaringen en lijsten die je gedurende het studiejaar zal krijgen. Naast het inschrijfgeld is er ook SRD 4.500 aan collegegeld per jaar vereist. Dit bedrag mag je in drie termijnen voldoen. Bij inschrijving SRD 2.000, eind oktober SRD 1.250 en eind februari SRD 1.250. Het collegegeld is exclusief studiemateriaal. Als verplichte studiemateriaal worden er boeken, syllabi en één simulatiegame gebruikt. De boeken kunnen, bij vooruitbetaling, via de SOOS bij de Nederlandse uitgevers besteld worden. De totale kosten (dus voor alle vier studiejaren) voor de boeken en de simulatiegame zijn (afgerond) Euro 1.500. De mogelijkheid bestaat ook om de boeken per studiejaar te bestellen. Het aanvullend studiemateriaal, dat door de docenten van de SOOS wordt ontwikkeld, wordt digitaal verstrekt.

Waar worden de lessen gegeven?

De lessen worden gegeven in het VWO-4 gebouw te Geyersvlijt. Dit is voor de avondopleiding. Zoals eerder aangegeven zal de SOOS, bij voldoende belangstelling, ook een dagopleiding starten. Hiervoor zal er een andere locatie worden afgehuurd.

IS DE BACHELOROPLEIDING MARKETING EN MANAGEMENT IETS VOOR JOUW? Meld je dan nu aan via onze website www.soos-sr.org of kom langs bij de SOOS om een aanmeldingsformulier in te vullen. De SOOS is gevestigd aan de Veldhuizenlaan 28 (beneden) en is open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 13.00u. Je mag ook via email aanmelden. In dit geval kun je dan onderstaande gegevens mailen naar [email protected]: 1. Naam: ....................................................................................................................... 2. Voornaam: ................................................................................................................ 3. Geslacht: M of V 4. Vooropleiding: HAVO, VWO, IMEAO of Anders: ...................................................... 5. Beroep: ..................................................................................................................... 6. E-mailadres: .............................................................................................................. 7. Contacttelefoonnummer(s): ..................................................................................... 8. Voorkeursopleiding: DAG of AVOND

Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Veldhuizenlaan 28 T: 6801134 M: 8589608 W: www.soos-sr.org E: [email protected]

Informatiebrochure Marketing en Management HBO bacheloropleiding

5

Information

Microsoft Word - Informatiebrochure MeM.docx

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

733881