Read informatiebrochure%20BIV.pdf text version

Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Informatiebrochure "Bestuurlijke Informatievoorziening"

Met deze informatiebrochure willen wij u informeren, maar meer nog interesseren, om u verder te ontwikkelen in bestuurlijke Informatie Voorziening (hierna te noemen BIV). BIV is onderdeel van de erkende bachelorstudie `Certificaat Opleiding Economie', maar is uitstekend geschikt om afzonderlijk te volgen. Dit vanwege het belang van de informatievoorziening en de besluitvorming in organisaties. Bij de SOOS bestaat dus de mogelijkheid om u in te schrijven voor deze training. de SOOS. Verder is het van belang dat u de basis boekhoudkundige principes en modellen beheerst.

Wat is de inhoud, werkwijze en afronding van de training?

De module vangt aan met de samenhang tussen de begrippen organisatie, informatie en bestuurlijke informatievoorziening en de kwaliteit van de informatievoorziening. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste interne controlemaatregelen. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de onderlinge verbanden tussen de belangrijkste functionele processen die zich in een organisatie afspelen, namelijk inkopen, voorraden, verkopen, liquide middelen en personeel. Ook de relaties die er bestaan tussen de goederen- en geldsfeer krijgen de aandacht. De toepassing van de theorie zal middels een projectopdracht vertaald worden naar de praktijksituatie van de deelnemers. Het resultaat van de projectopdracht zal ten slotte gepresenteerd worden.

Hoe lang duurt de training?

De training kent een `condensed' aanpak. Dat wil zeggen dat het intensief is in een korte tijd. Het bestrijkt vier bijeenkomsten, steeds des dinsdag tussen 17.30 ­ 21.30 uur. De studiebelasting is geschat op zes studiepunten, hetgeen overeenkomt met 168 klokuur werk in de vier weken.

Wat is het hoofddoel van deze training?

De deelnemer wordt kennis, inzicht en vaardigheden bijgebracht over de basisprincipes van de bestuurlijke informatievoorziening die van belang zijn voor de informatievoorziening en de besluitvorming in organisaties.

Wat kunt u na de training?

Aangezien het een training betreft waarbij het toepassen van theorieën en principes centraal staan,is het verwachtbaar dat u na de training enkele toepassingen beheerst. Deze zijn: 1. Het belang van een goede informatievoorziening op ieder niveau in de organisatie toelichten en de rol van de interne controle daarbij verklaren; 2. Het onderlinge verband tussen de functionele processen die zich in een organisatie afspelen in kaart brengen; 3. De invloed van de typologie van Starreveld op de kwaliteit van de informatievoorziening en op de volledigheid van de opbrengstenverantwoording in kaart brengen. SOOS

Wie kan en mag meedoen aan deze training?

Een ieder met een afgeronde middelbare opleiding is van harte welkom. Daarnaast kunnen er ook mensen toegelaten worden die kunnen aantonen dat zij vanuit hun werk deze trainingsinhoud nodig hebben. In deze uitzonderlijke gevallen, beslist de directeur van Erkend door MINOV/NOVA

Welk studiemateriaal ontvangt u?

Als hoofdliteratuur is gekozen voor het boek `Bestuurlijke informatievoorziening', van W. Leijnse, Wolters Noordhof, derde druk, 2006. Na de inschrijving ontvangt u het projectboek digitaal. April 2011

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

733895


You might also be interested in

BETA