Read Microsoft Word - IV[1]._Bracni_odnosi.doc text version

IV. B R A C N I

ODNOSI

BRAK JE zajednica zivota lica razlicitog pola, zene i muskarca, zasnovana na zakonit nacin u kojoj se ostvaruju zajednicke potrebe supruznika koji imaju duznost uzajamnog postovanja i pomaganja. Pravni odnosi u braku ureeni su Porodicnim zakonom. Brak se smatra zakljucenim u trenutku kada bracni supruznici izjave slobodnu volju za njegovo zakljucenje pred nadleznim maticarem. Brak ne moze biti punovazan ako je za njegovo zakljucivanje postojala neka bracna smetnja (bracnost, srodstvo, starateljstvo). U brak ne moze stupiti lice koje nije navrsilo 18 godina, osim ako iz opravdanih razloga sud dozvoli stupanje u brak. Predlog moze podneti maloletno lice starije od 16 godina, kome e sud u vanparnicnom postupku utvrditi da je dostiglo telesnu i dusevnu zrelost potrebnu za vrsenje prava i duznosti u braku.

PRESTANAK

BRAKA

Brak prestaje smru supruznika, ponistenjem i razvodom, kad presuda suda o ponistenju, odnosno razvodu postane pravosnazna (cl. 30 ­ 41. Porodicnog zakona).

NISTAVOST NISTAVOST

BRAKA BRAKA

Brak se moze ponistiti ako pri zakljucenju nisu ispunjeni uslovi predvieni za punovaznost braka. Nistav je brak: - Ako su ga sklopila dva lica istog pola, ako nisu saglasili volju za zakljucenje braka i ako brak nije sklopljen pred maticarem - Ako brak nije sklopljen radi ostvarivanja zajednickog zivota, ve je zakljucen najcese radi ostvarivanja imovinske koristi (na pr. radi nasleivanja, penzije) - Ako traje raniji brak jednog od supruznika - Ako je brak zakljucilo lice koje nije sposobno za rasuivanje - Ako je brak zakljucen izmeu srodnika po krvi, usvojenju ili po tazbini. Jedino se dozvolom suda moze sklopiti brak izmeu tazbinskih srodnika. - Nistav brak je i ako su ga sklopili staratelj i stienik. Pravo na tuzbu za ponistenje nistavog braka mogu podneti supruznici, lica koja imaju pravni interes da brak bude ponisten i javni tuzilac. Pravo na podizanje ove tuzbe ne zastareva.

RUSLJIVOST RUSLJIVOST

BRAKA BRAKA

- Brak je rusljiv ako ga je sklopilo maloletno lice bez dozvole suda. Pravo na tuzbu ima supruznik i roditelji, odnosno njegov staratelj do punoletstva maloletnog supruznika. - Po cl. 38. Porodicnog zakona brak je rusljiv ako je na sklapanje braka supruznik pristao pod prinudom. Prinuda postoji kada je drugi supruznik ili neko tree lice silom ili pretnjom izazvalo opravdan strah kod supruznika i kada je on zato pristao na sklapanje braka. Strah se smatra opravdanim kada se vidi da je ugrozen zivot, telo ili drugo znacajno dobro supruznika ili treeg lica. - Brak je rusljiv ako je zakljucen u zabludi o licnosti supruznika ili o nekoj njegovoj bitnoj osobini. Zablude o licnosti mogu biti fizicke i graanske. Zablude o fizickoj licnosti mogu biti kada se mislilo da se stupa u brak sa jednim licem, a stupilo se u brak sa drugim licem (najcese preko punomonika ili kada su bliznaci). Kod zablude o graanskoj licnosti obicno se radi o laznom predstavljanju, prikrivanju pravog identiteta. U ovom slucaju da bi se brak ponistio, potrebno je neznanje o bitnim osobinama supruznika i da je zbog toga zajednicki zivot postao nepodnosljiv. Supruznik koji je sklopio brak pod prinudom ili u zabludi ima pravo na podizanje tuzbe za ponistenje braka u roku od godinu dana od dana kada je prinuda prestala ili je zabluda uocena (cl. 216. PZ). Pravo na tuzbu za ponistenje braka, kao i razvod braka ne prelazi na naslednike supruznika. Oni samo mogu nastaviti zapoceti postupak.

R A Z V O D R A Z V O D

B R A K A B R A K A

Brak po osnovu razvoda moze prestati sporazumno i tuzbom. ·

PISMENI SPORAZUM O RAZVODU.

OBA

SUPRUZNIKA

IMAJU

PRAVO NA RAZVOD

BRAKA AKO

ZAKLJUCE

Sporazum mora sadrzati i deo o vrsenju roditeljskog prava, kome e dete biti povereno i o deobi zajednicke imovine (cl. 40. tac. 2. i 3. Porodicnog zakona). Ovi stavovi imaju cilj da se roditelji disciplinuju i da razvod braka bude rezultat stvarnog sporazuma zbog odrzavanja buduih odnosa. U sudskom postupku supruznici su predlagaci, a sam postupak za razvod braka pokree se predlogom za sporazumni razvod braka.

100

Sporazum supruznika o vrsenju roditeljskog prava unosi se u izreku presude o razvodu braka ukoliko sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta. U izreci presude unosi se i nacin vienja deteta i visina izdrzavanja. Presuda o razvodu po osnovu sporazuma moze se pobijati samo zbog bitnih povreda odredaba parnicnog postupka ili ako je sporazum zakljucen pod prinudom ili u zabludi. · SUPRUZNICI IMAJU PRAVO TUZBOM TRAZITI RAZVOD BRAKA - ako su bracni odnosi ozbiljno i trajno poremeeni ili - ako se objektivno ne moze ostvarivati zajednica zivota supruznika

Sud je duzan da utvrdi stanje bracnih odnosa stranaka i postojanje izgleda za uspostavljanje bracne zajednice. Ako utvrdi da postoji ozbiljna poremeenost i da nema realnih izgleda da kriza bude okoncana, brak se razvodi. Brak se ne sme spasavati samo da bi bio satisfakcija supruzniku koji se smatra povreenim. Resenje razvoda braka je dosta liberalno, jer se sud ne upusta u utvrivanje krivice.

POSTUPAK U BRACNIM SPOROVIMA POSTUPAK U BRACNIM SPOROVIMA

Postupak za razvod braka se pokree tuzbom (cl. 41. PZ) ili predlogom za sporazumni razvod oba supruznika (cl. 40 PZ). U bracnim sporovima mesno je nadlezan opstinski sud na cijem podrucju su supruznici imali poslednje prebivaliste. Postupak u bracnim sporovima u prvom stepenu sudi vee sastavljeno od jednog sudije i dvojice sudija porotnika, a u drugom stepenu, postupku po zalbi, vee sastavljeno od trojice sudija. Tuzbu u bracnom sporu moze podneti punomonik stranke. Punomo mora biti overena i izdata samo za zastupanje u bracnom sporu. U sporu pokrenutom predlogom za sporazumni razvod braka supruznike ne moze zastupati punomonik. Sud moze u toku postupka u bracnim sporovima resenjem odrediti privremene mere. Privremene mere se donose i po predlogu stranaka za izdrzavanje neobezbeenog supruznika i dece. Sud ih donosi po sprovedenom dokaznom postupku ako utvrdi da postoje uslovi za pravo na izdrzavanje. Ove mere vaze do zavrsetka spora. Zalba protiv ovog resenja ne zadrzava izvrsenje.

101

FAZE POSTUPKA RAZVODA BRAKA PO TUZBI

U sporovima za razvod braka posle podnosenja tuzbe za razvod braka prvo se sprovodi POSTUPAK POSREDOVANJA, koji ima dve faze: 1. Postupak za pokusaj mirenja da se poremeeni odnosi supruznika razrese i do razvoda ne doe i 2. Postupak za pokusaj sporazumnog okoncanja spora ­ nagodba, kako bi se sporazumeli o vrsenju roditeljskog prava i deobi zajednicke imovine. Posredovanje po pravilu sprovodi sud. Sudija koji rukovodi posredovanjem ne moze ucestvovati u kasnijim fazama postupka, osim ako je posredovanje uspelo. Posredovanje se nee sprovesti samo pod sledeim uslovima: - ako jedan od supruznika ne pristane na posredovanje - ako je jedan od supruznika nesposoban za rasuivanje - ako je boraviste jednog od supruznika nepoznato i - ako jedan ili oba supruznika zive u inostranstvu. - Po prijemu tuzbe za razvod braka sud zakazuje rociste za posredovanje - pokusaj mirenja supruznika, koje se odrzava samo pred sudijom pojedincem. Sudija je duzan preproruciti supruznicima da se podvrgnu i psihosocijalnom savetovanju. Ako na isto pristanu, sud e uz njihovu saglasnost poveriti posredovanje nadleznom organu starateljstva (centru za socijalni rad), bracnom ili porodicnom savetovalistu ili nekoj drugoj ustanovi specijalizovanoj za posredovanje u porodicnim odnosima. Ako supruznici imaju decu postupak mirenja sprovodi i organ starateljstva tj. centar za socijalni rad. Na mirenje se pozivaju oba supruznika, tu ih punomonik ne moze zastupati. Ako se supruznici pomire smatrae se da je tuzba za razvod braka povucena. - Smatra se da mirenje nije uspelo ako ne dou oba supruznika ili jedan, a uredno su pozvani. Sud ponovo moze proceniti da je mirenje mogue i nastaviti sa mirenjem. Sud odnosno ustanova kojoj je posredovanje mirenja povereno moraju postupak mirenja zavrsiti u roku od dva meseca. Ako mirenje ne uspe srovodi se nagodba, na koju se pozivaju oba supruznika i njihovi punomonici. Svrha nagodbe je da se poremeeni odnos supruznika razresi bez konflikta i da se postigne sporazum o vrsenju roditeljskog prava i deobi imovine. I ovaj postupak moze biti ustupljen odgovarajuoj ustanovi. Trajanje nagodbe mora se sprovesti u roku od dva meseca.

102

Ako se postigne sporazum o vrsenju roditeljskog prava i o deobi zajednicke imovine, nagodba e se smatrati uspelom. Ako se jedan ili oba supruznika ne odazovu pozivu na nagodbu ili do nagodbe ne doe, sud moze po proceni postupak nagodbe nastaviti. Zatim se odrzava glavna rasprava u kojoj je javnost iskljucena. Posle rasprave donosi se presuda o razvodu. Sud moze doneti odluku da brak ne razvede ako je u pitanju interes dece. Protiv presude moze se izjaviti zalba. U presudi mora biti izreka o poveravanju deteta jednom od roditelja, odrzavanju licnih kontakata, visini izdrzavanja i moze biti odreena jedna ili vise mera zastite od nasilja u porodici. Sledi eventualni postupak po pravnim lekovima, zalbi. Kada je pravosnaznom presudom brak razveden ili ponisten, odluka se ne moze pobijati vanrednim pravnim lekovima, time ni predlogom za ponavljanje postupka.

STA TREBA DA SADRZI TUZBA ZA RAZVOD BRAKA

Datum zakljucenja braka i da li su u tom braku roena deca. Uz tuzbu za razvod braka potrebno je kao dokaz dostaviti: 1. Izvod iz Maticne knjige vencanih i 2. Izvod iz Maticne knjige roenih za svako od zajednicke dece Navesti razloge za razvod. Kao dokaz predloziti saslusanje stranaka i eventualno svedoka. Podaci o radnom odnosu, prihodima. Dokaz: dokumenti o licnim dohodcima Podaci o tome ko se do sada brinuo o deci, za koga su vezana Dokaz: saslusanje stranaka, eventualno i drugih lica Koje su potrebe dece za izdrzavanjem koje odgovaraju mogunostima roditelja. Da otac daje vise, a kao poseban doprinos u izdrzavanju navesti vasu brigu oko cuvanja i vaspitanja deteta. Predloziti sudu da donese presudu koja treba sadrzati: 1. Da se brak razvodi s obzirom da su bracni odnosi tesko i trajno poremeeni 2. Da se deca stranaka poveravaju na cuvanje i vaspitanje na pr. va-

103

ma, sto je u interesu daljeg pravilnog razvoja dece 3. Da se tuzeniku nalaze da za izdrzavanje deteta mesecno daje odreen procenat od prihoda u dinarima, ako je inostranstvo u valuti doticne drzave 4. Nacin odrzavanja licnih kontakata oca s decom 5. Ako je postojalo nasilje traziti da sud izrekne jednu ili vise mera zastite od nasilja u porodici Potpis tuziteljke

TAKSA

Pri razvodu plaaju se samo sudski troskovi. Ako stranka nema dovoljno finansijskih sredstava za plaanje moze koristiti institut siromaskog prava kroz OSLOBOENJE OD PLAANJA TROSKOVA POSTUPKA prema Zakonu o parnicnom postupku. Prema clanu 164. Zakona o parnicnom postupku sud e osloboditi od plaanja troskova postupka stranku koja prema svom opstem imovnom stanju nije u mogunosti da snosi troskove. Prilikom donosenja odluke o osloboenju od plaanja troskova postupka sud e ceniti sve okolnosti, a narocito e uzeti u obzir vrednost predmeta spora, broj lica koje stranka izdrzava, prihode i imovinu koje imaju stranka i clanovi njene porodice. Stranka je duzna da uz predlog podnese uverenje nadleznog organa o imovnom stanju. Uverenje o imovnom stanju pribavlja se od poreske uprave na propisanom obrascu opstine na kojoj stranka zivi. Prema clanu 166. Zakona o parnicnom postupku kada je stranka potpuno osloboena od plaanja troskova postupka (clan 164. stav 2. ZPP), prvostepeni sud e priznati stranci i pravo na besplatno zastupanje, ako je nuzno radi zastite prava stranke.

104

KRIVICNA DELA PROTIV BRAKA KRIVICNA DELA PROTIV BRAKA

U Krivicnom zakoniku Republike Srbije u devetnaestoj glavi data su Krivicna dela protiv braka i porodice. Ovde navodimo samo krivicna dela protiv braka (protiv porodice nalaze se u delu Nasilje u porodici, kao i u tekstovima o izdrzavanju, odnosno prema direktnoj vezanosti za materiju koja je predstavljena). Dvobracnost - clan 187. 1. Ko zakljuci novi brak, iako se ve nalazi u braku, kaznie se novcanom kaznom ili zatvorom do dve godine. 2. Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznie se i ko zakljuci brak sa licem za koje zna da se nalazi u braku. Zakljucenje nistavog braka - clan 188. 1. Ko pri zakljucenju braka prikrije od druge strane neku cinjenicu zbog koje je brak nistav ili drugu stranu dovede u zabludu ili odrzava u zabludi o toj cinjenici, kaznie se zatvorom od tri meseca do tri godine. 2. Gonjenje se moze preduzeti samo ako je tako zakljucen brak ponisten iz razloga navedenih u stavu 1. ovog clana. Vanbracna zajednica sa maloletnikom - clan 190. 1. Punoletno lice koje zivi u vanbracnoj zajednici sa maloletnikom, kaznie se zatvorom do tri godine. 2. Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznie se i roditelji, usvojilac ili staralac koji maloletniku omogui da zivi u vanbracnoj zajednici sa punoletnim licem ili ga na to navede. 3. Ako je delo iz stava 2. ovog clana ucinjeno iz koristoljublja, ucinilac e se kazniti zatvorom od sest meseci do pet godina. 4. Ako se brak zakljuci, gonjenje se nee preduzeti, a ako je preduzeto, obustavie se. Vanbracna zajednica nastaje samim faktom stvaranja zajednice zivota i nije bitno koliko je ona trajala, te se po ovom clanu ucinioci mogu kazniti i ako je ona trajala dva dana. Iz sudske prakse poznato je kaznjavanje ucinilaca i posle prekida takve zajednice, odvoenja maloletnog zenskog lica, obeavajui brak i zadrzavanje u svojoj kui samo par dana. Krivicna odgovornost postoji i kada maloletno zensko lice zeli da zivi u takvoj zajednici i tada je punoletno lice krivicno odgovorno.

105

O B R A S C I O B R A S C I O B R A S C I Prikazaemo standardne primere obrazaca, koje zena moze napisati kada donese odluku o prestanku braka. III OPSTINSKI SUD U BEOGRADU Tuzilja: Tuzeni: Mackovi Vesna iz Beograda, ul. Cvetina br. 21 Mackovi Nenad iz Beograda, ul. Cvetina br. 21 TUZBA ZA RAZVOD BRAKA TUZBA ZA RAZVOD BRAKA TUZBA ZA RAZVOD BRAKA U tri primerka, sa prilozima Stranke su zakljucile brak u SO Kraljevo, dana 15. decembra 1995. godine. Dokaz: Izvod iz maticne knjige vencanih u prilogu. Iz ovog braka stranke imaju maloletno zensko dete Draganu, roenu 4. novembra 1996. godine. Dokaz: Izvod iz maticne knjige roenih u prilogu. Maloletna Dragana je redovna ucenica IV razreda Osnovne skole Druga proleterska u Beogradu. Dokaz: potvrda skole br. 42 od 7.9.2006. godine u prilogu. Tuzilja je zaposlena u Energu u Beogradu sa zaradom od 10.000,00 dinara mesecno, u proseku za poslednjih sest meseci. Dokaz: potvrda Energa br. 11 od 8.9.2006. god. u prilogu. Tuzeni je zaposlen u Labudu u Beogradu sa zaradom od 18.000,00 dinara mesecno, u proseku za poslednjih sest meseci. Dokaz: potvrda Labuda br. 17 od 8.9.2006. god. u prilogu. Stranke sa maloletnim detetom stanuju kao podstanari. Dokaz: ugovor o podzakupu stana, od 10.1.2003. u prilogu. Tuzilja na osnovu cl. 41. Porodicnog zakona zahteva razvod braka, jer su bracni odnosi ozbiljno i trajno poremeeni, tako da se vise ne moze ostvarivati svrha braka. Tuzeni sve cese konzumira alkohol i maltretira tuzilju i dete, zbog cega je ona nekoliko puta napustala bracnu zajednica.

106

Dokaz: saslusanje stranaka i prema potrebi saslusanje svedoka, imena dostavie se naknadno. Maloletno dete jako je emotivno vezano za majku, te je u interesu deteta da se poveri na negu, cuvanje i vaspitanje majci, tuzilji. Ona se i do sada najvise starala o njemu. Radi napred navedenog tuzilja predlaze sudu, da posle izvoenja predlozenih dokaza, donese P P P R R R E E E S S S U U U D D D U U U

1. RAZVODI SE BRAK izmeu Mackovi Vesne i Mackovi Nenada, oboje iz Beograda, ul. Cvetina br. 21. koji je zakljucen u SO Kraljevo dana 15. decembra 1995. godine, zaveden u maticnim knjigama SO Kraljevo pod tekuim brojem 43. na strani 42. na osnovu cl. 41. Porodicnog zakona. 2. Maloletna ki Dragana, roena 4. novembra 1996. godine, uvedena u maticne knjige roenih SO Kraljevo, na strani 23. pod tekuim brojem 145. poverava se na negu, cuvanje, vaspitanje i izdrzavanje majci Mackovi Vesni iz Beograda, ul. Cvetina br. 21. 3. Tuzeni Mackovi Nenad, kao otac, obavezuje se, da na ime svog dela doprinosa za izdrzavanje maloletne kerke Dragane, plaa 30% svoje mesecne zarade, racunajui od dana podnosenja tuzbe 28. septemba 2006. godine i to na ruke majke deteta Mackovi Vesne, svakog prvog do petog u mesecu, za protekli mesec, a zaostale rate po ovoj presudi, u roku od 15 dana po prijemu presude, a pod pretnjom prinudnog izvrsenja. 4. Tuzeni Mackovi Nenad, kao otac, ima pravo da bude sa mal. Draganom svake nedelje od 10 -16 sati, kao i da svakog leta sa njom provede godisnji odmor u trajanju od 14 dana. 5. Svaka stranka snosi svoje troskove. Beograd, 28.9.2006. godine Tuzilja _____________________ /Mackovi Vesna/

107

OPSTINSKI SUD U SUBOTICI Predlagaci: 1. _______________ iz ___________, ul. _______________ br. __ 2. _______________ iz ___________, ul. _______________ br. __

SPORAZUMNI PREDLOG ZA RAZVOD BRAKA SPORAZUMNI PREDLOG ZA RAZVOD BRAKA SPORAZUMNI PREDLOG ZA RAZVOD BRAKA u dva primerka, sa prilozima Predlagaci su zakljucili brak na dan ___________ godine, koji je uveden u maticne knjige vencanih SO _________ pod tekuim brojem____________ na strani ____. Dokaz: Izvod iz maticne knjige vencanih u prilogu. Iz ovog braka predlagaci imaju maloletno zensko dete, po imenu ________, koja je roena u ____________ dana _______ godine. Dokaz: Izvod iz maticne knjige roenih u prilogu. Maloletna __________ je redovna ucenica ___ razreda _______ skole u _______ Dokaz: potvrda skole br. __ od ______ god. u prilogu. Prvi predlagac je zaposlen u _________ sa zaradom od ______ dinara mesecno. Dokaz: potvrda _________ br. __ od ______ god. u prilogu. Drugi predlagac je zaposlen u _________ sa zaradom od ______ dinara mesecno. Dokaz: potvrda _________ br. __ od ______ god. u prilogu. U ovom braku bracni odnosi su trajno i ozbiljno poremeeni sa svakodnevnim konfliktima, te vise nema mogunosti da se postigne svrha braka. Stoga je razvod braka jedino resenje. Dokaz: saslusanje stranaka ­ predlagaca. Predlagaci su se dogovorili da se mal. ki ______ poveri na negu, cuvanje i vaspitanje majci ___________, a da otac _________ plaa od svoje zarade ___ % mesecno, na ime svog dela doprinosa za izdrzavanje maloletne kerke _______. Predlagaci su se dogovorili o nacinu odrzavanja kontakta izmeu oca i kerke.

108

Predlagaci sporazumno predlazu sudu, da posle izvoenja predlozenih dokaza na osnovu cl. 40. Porodicnog zakona, donese P P P R R R E E E S S S U U U D D D U U U

1. Razvodi se brak zakljucen u SO _____________________, dana ________ godine izmeu predlagaca _____________________ iz ________ ulica __________ broj ____ i _______________________ iz ___________, ulica ______________ broj ___. 2. Ki predlagaca maloletna _________, poverava se na dalje cuvanje, vaspitanje i izdrzavanje majci ___________. 3. Predlagac ________________ kao otac , duzan je da plaa na ime svoga dela doprinosa za izdrzavanje maloletne ________ iznos u visini ____ % zarade koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa, pocev od _____________. godine kao dana podnosenja ovog predloga, i to od prvog do petog u mesecu na ruke majke _______. 4. Otac __________ e odrzavati licne odnose sa kerkom ______________ tako sto e je odvoditi kod sebe svake ______ od ___ do ___ sati. Sa njom e u toku zimskog skolskog raspusta provesti sedam, a u toku letnjeg raspusta 14 dana.

Mesto, __________ godine

Predlagaci 1. ___________________ 2. ___________________

109

OPSTINSKI SUD U _________ Tuzilja: __________________iz __________, ul. _______ br. __ Tuzeni: __________________iz __________, ul. _______ br. __

T U Z B A T U Z B A T U Z B A ZA PONISTENJE BRAKA ZA PONISTENJE BRAKA ZA PONISTENJE BRAKA u dva primerka, sa prilozima

Stranke su zakljucile brak dana ________________ godine u _____________, koji je uveden u maticne knjige vencanih SO _______________ pod tekuim brojem _____ na strani ____. Dokaz: Izvod iz maticne knjige vencanih u prilogu. Tuzillja je stupila u brak sa tuzenim nakon kratke veze u zabludi. Nije joj bilo poznato da je tuzeni lecen u psihijatrijskoj bolnici od alkoholizma, sa dijagnozom delirijum tremens, sto bi je odvratilo od stupanja u brak. Posle par dana od zakljucenja braka tuzenik se neuobicajeno ponasao. Tuzilja je pronasla dokumentaciju o njegovom lecenju. Dokaz: medicinska dokumentacija u prilogu i saslusanje stranaka Posto je tuzilja saznala za cinjenice koje je tuzeni prikrio pre stupanja u bracnu zajednicu tj. nezanjui nista o bitnoj osobini tuzenikove licnosti ­ zdravlju, na osnovu cl. 39. Porodicnog zakona predlaze sudu da, posle izvoenja dokaza, donese P P P R R R E E E S S S U U U D D D U U U

1. Ponistava se brak zakljucen ________ godine u SO ____ _______ izmeu tuzilje _________ roene _________ iz ________, ulica __________ br. __ i tuzenog ________________ iz ________, ulica _________ br. ___. 2. Troskovi sudskog postupka padaju na teret tuzenog. ________. godine Tuzilja _________________

110

Information

Microsoft Word - IV[1]._Bracni_odnosi.doc

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

843647


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - IV[1]._Bracni_odnosi.doc
ZAKON O BRAKU
untitled