Read 2795_qd-ubnd.pdf text version

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NOT

CONG HOA XA HQ! CHU NGH1A VIF,T NAM DOc lap - Tur do - Hanh phtic

/ sa:2-5-- QD-UBND

Ha N "5i, ngay (

thong 6 nom 2011

QUYET DINH V e viec ban hanh Quy dinh ye phan cap dau thou mua sam tai san \ · nham duy tri Float ding tho6ng xuyen ciia cac co. quan nha nu.O.c bAng von nha ntr6c thaic ph4m vi quan ly caa thanh phO Ha N(ii. Ili?. BAN NH AN DAN THANH PHO HA NO! sAI -' Can cir Ludt TO chirc HDND va UBND ngay 26/11/2003; Can cir Ludt Ngdn sach Nha nuac ngdy 16/12/2002; Can cir Ludt Ddu thdu so 61/2005/QH11 ngay 25/11/2005-;- (---Can cir Ludt Quan 1Y, sir dung tai san nha nuOc ngay 03/6/2008; Can cu Nghi dinh so 52/2009/ND-CP ngay 03/6/2009 cilia Chinh phit quy dinh chi tiet va huarng dAn thi hanh mot so dieu dm Ludt Quan 1Y, sir dung tai san nha ntrOc; Can cir Nghi dinh so 85/2009/ND-CP ngay 15/10/2009 ciliahinh huOrng dan thi hanh Ludt Ddu thdu N/A lixa chin nha thdu xdy dung theo Ludt Xdy Can cir ThOng tu so 63/2007/TT-BTC ngay 15/6/2007 dm Bo Tai chinh huOng dan thuc hien ddu than mua sam tai san nham duy tri hog Ong thuOng xuyen ctla co quan nha nu& bang von nha nuO-c; ThOng tu so 131/2007/TT: BTC ngay 5/11/2007 cilia3i5 Tai chinh sira dOi bO sung ThOng to so 63/2007/TT-BTC ngay 15/6/2007; Can, cir Nghi quyet so 14/2009/QD-UBND ngay 11/12/2009 ciliaDND Thanh phO ye phdn cap quan 1Y, sir dung tai san nha ntrac tai co quan hanh ' chinh, don vi su nghiep cong ldp, cac to chirc chinh tri, to chirc chinh tri xa to chirc chinh tri - xa hOi nghe nghiep, to chirc xa hoi, to chirc hoi nghe nghiep thOc pham vi quail 1Y cUa Thanh phO; Can cir Quyet dinh so 126/2009/QD-UBND ngay 31/12/2009 dm UBND Thanh phO ve phdn cap quan 1Y, sir dung tai san nha ntr6c tai co quan hanh chinh, don Vi sir nghiep cOng ldp, cac to chirc chinh tri, to chirc chinh tri xa to chirc chinh tri - xa hoi nghë nghiep, to chirc xa hi5i, to chirc hoi nghe nghiep thOc pham vi quan 1Y ciliahanh phO; Xet de nghi cilia So Tai chinh tai to trinh so 2497/TTr -- STC -HCSN ngay 16/6/2011, QUYET DINH: Dieu, 1. Ban hanh, kern theo Quyet dinh nay "Quy dinh phdn cap ve ddu thdu mua sam tai san nham duy tri hoat Ong thu*ng xuyen cua cac co quan nha ntrOc bang von nha nuO. c thuOc pham vi cludn 1Y ciliahanh phO Ha NOi".

(::;01qG

r

Di&I 2. Quyet dinh nay co hieu luc sau 10 ngay ke tix ngay ky.

Quyet dinh nay thay the quy& dinh so 7730/QD-UB ngdy 13/12/2001 dm UBND Thanh phO ye viec phan cap uy quyen thAm dinh, phe duyet ke hoach dau thAu, ho so mOi thAu, ket qua dau thau mua sam thiet bi theo ThOng ttr so 121/2000/TT-BTC ngay 29/12/2000 N/A ThOng to 94/2001rFT-BTC ngdy 22/11/2001 dm BO Tai chinh.

Di&I 3. Chanh Van phOng UBND Thanh ph6; Giarn d6c cac SO., Ban,

Nganh; Chtl tich UBND cac Quan, Huyen, Thi xa`; Chu tich UBND cac xa, phtrepg, thi tran ya Thu trtrOng cac co quan lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay ./.

Nol nhijn:

- Nhtr Di'du 3; BO Tai chinh; (d6 bao - TT HDND TP; - D/c Chu tich UBND TP; cdo) - Cdc d/c PCT UBND TP; Cdc d/c PVP, cac pheng CV, TH; - Lau: VT.

TM. UY BAN MA.N DAN ' CHU TICH Ht ICH

VOV(jo

Hoang Manh Hfe'n

2

UY BAN NHAN DAN

, THANH PHO HA NOI

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI 3 I' NAM

Di)c 14p - Tty do - Hanh phtic

QUY DINH Phan cap ve da'u thAti mua sam tai san nham duy tri host difing thuirng xuyen cua cac co' quan nha ntrO'c bang von nha ntre·c thuCic pham vi quail ly cUa thanh ph4 Ha Ni '

(Ban hanh lthrn theo Quy' t clinh so 27795- /QD-UBND ngayr-1. /.6 /2011 cita. e U.j; ban nhan dan thanh pha Ha Ni,)

Dieu 1. DO'i tu'ung Up dung Quy dinh nay quy dinh phdn cap ve ddu thau mua sam tai san de duy tri hog ding thtraing xuyen cua cac co quan nha mak bang von nha ntrOc thuOc pham vi quan 1)"T cUa Thanh phO. Bao Cac co quan hanh chinh, don vi sy nghiep cOng lap, to elide khoa hoc va cOng nghe cOng lap, don vi thuOc lyc lugng vu trang nhan dan, co. quan Dang, cac to chine chinh tri - xa hOi, to chirc chinh tri xa t.tOi - nghe nghiep, to chi:To xa hni , tO chiTc x Dien 2. Ph4m vi Ai) dung 1. VOn nha ntrOc, Kinh phi ngoai dinh rnirc: Kinh phi khOng giao thyc hien the do tir chit, to chiu trach nhiem (dOi vari don vi dy toan la co. quan hanh chinh); Kinh phi chi hoat &Ong khOng thirOng xuyen (dOi IRA don vi dy . toan la don vi six nghiep cOng Kinh phi ngan sach nha mak cap ngoai dinh mire dugc co quan lap). Bao town chi ngan sa.ch hang nam cita co quan, don vi; có, tham quyen giao trong VOn tin dung do nha intik bao lanh; von khdc do nha nu& qudn ly (neu co); Nguon vien trp, tai trg cUa cac ca nhan, to chirc trong va ngoai mak do nha nuac quan 1)"/ (tru' tru*ng hop phai. mua sam theo yeu cat' cUa nha tai tro). chU, to : Kinh phi giao thgc hien the Kinh phi trong dinh chiu trach nhiem (dOi vOi don vi du toan la co quan hanh chinh); Du toan chi hog dOng thuOng xuyen (dOi vOi don vi du toan la don vi six nghiep cOng lap) va nguOn kinh phi tir quy phdt trien hog &Ong sir nghiep, quy phnc lgi cUa don vi sir nghiep cOng lap, -CO chirc khoa hoc va cOng nghe cOng lap; nguOn thu tir phi, le phi dupe sir dung theo quy dinh cua phdp luat; nguOn thu hop phap khac theo quy dinh (neu co). 2. NOi dung mua sam tai san, gom: a. Trang thiet bi, phuong tier lam viec cilia co quan va can bO, cOng chirc, vien elide (theo Quyet dinh so 170/2006/QD-TTg ,ngay 18/7/2006 ciia Thu ye viec ban hanh Quy dinh tieu chuan, dinh mire trang thiet tuOng Chinh

va phuong tien lam viec cua cac co quan va can 130, ding chirc, vi'en chirc nha nuOc; May mot, trang thiet bi phuc vu cho cong tat chuyen mOn, phuc vu an toan lao dOng, phOng chay, china chay; Phuong tien van chuyen: o to, xe may, tau, thuyen, xuOng. Cdc san pham cOng nghe thOng tin gOm may mOc, thiet bi, phu kien, phan mem va cac san pham khdc, bao gOm ca lap dat, chay thin, bao hal-1h (neu co); Ban quyen so' hat cOng nghiep, hiru tri tue (neu co); May sam trang phuc nganh; Vat tu, cong cu, dung cu bao dam hoat dOng thuOng xuyen; San pham in, tai lieu, bieu matt, an pham, van hod pham, sach, tai phim anh va cac san pham khdc de tuyen truyen, quang bd va phuc vu cho cong tac chuyen mon nghiep vu; Cac dich vu bdo tri, bat) duer'ng, sda chira may mOc trang thiet bi va phuong tien lam viec, cac dich vu thue duOng truyen dan, thue to van, dich vu bao hiem va thue cac dich vu khdc; k. cac loci tai san khdc. 3. Quy dinh nay khOng dp dung veli: Sira china, cat tao, mo rOng tru so' lam viec, nha xtrOng, phOng thi nghiem; Mua sam cac loaf vat tu, trang thiet bi gan voi du an dAu to )(ay dung co ban; c. Mua satin trang thiet bi, vat tu, phuong tien dac thd chuyen diing cho quOc phOng, an ninh. Dieu 2. ThAm quyn guy& dinh mua sam tai san Thuc hien theo khoan 3 Dieu 3 dm Quyet dinh so 126/2009/QD-UBND ngdy 31/12/2009 cda UBND Thanh phO ye phan cap guar' ly, sir dung tai san nha nuerc tai co quan hanh chinh, su nghiep cOng lap, cac to chirc chinh tri, to chirc chinh tri xa hOi, to chirc chinh tri - xa hOi nghe nghiep, to chirc xa hOi, to chdc hOi nghe nghiep thuOc pham vi quail ly cda Thanh phO. Cu the nhu sau: Giam d'Oc cac SO; Thd twang cac Ban, Nganh, Doan the; Chit' tich UBND cac quan, huyen, thi xa quyet dinh viec mua sam tai san tix nguOn kinh phi ngodi dinh mirc dtroc giao trong du toan chi ngan sach hang nam tai tiet a, khoan 1 Dieu 1 dm quy dinh nay. Thii truOng cac don vi du town, truc tiep thu huOng ngan sach (chil dau tu) duot quyet dinh viec mua sam tai san tren co. sOn ke hoach, du toan dugc

duyet hang nam tit nguan kinh phi trong dinh mac tai quy dinh nay.

r 's · · r

tit b khodn 1 Dieu 1 oh

3: -Chu tich UBND xa, phueng, thi trail quyet dinh viec mua sam tai san nguan kinh phi dirge giao trong du toan chi ngan sach hang nam tai khodn 1 Dieu 1 dm quy dinh nay.

Dieu 3. Thlim quyen phe duyet ke hoach dau thAu

Giarn dac cac SO'; Thfi truang cac , Ban, Nganh, Doan the; Chit tich UBN1Dcac quan, huyen, thi phe duyet ke hoach &du thau mua sam tai san theo tham quyen quyet dinh mua sam tai khoan 1 Dieu 2 dm quy dinh nay. Thu truOng cac don vi du toan, true tiep thu huOng ngdn sach (chit (ILI tu) phe duyet ke hooch &Au than mua sam tai san theo th'dm quyen guy& dinh mua sam tai san tai khodn 2 Dieu 2 dm quy dinh nay. 3. Chu tich UBND , phireng, thi trAn phe duyet ke hooch dAu thau mua sam tai san theo thdm quyen quyet dinh mua sam tai san tai khoan 3 Di'eu 2 cna quy dinh nay. ,

than Dieu 4. ThAm quyen phe duyet so' mOi thAu, ket qua Ira chop nha

Thil truang cac co quan, don vi du toan true tiep thu huOng ngan sach (chit dau tu) phe duyet ho so mei thau, ket qua luas chon nhd thau tren co . s6 ke hoach dAu thau da duoc phe duyet tai khoan 1, 2 Dieu 3 c oda quy dinh nay. Chil tich UBND cac xa, phuang, thi trail phe duyet ha so mei thAu, ket qua lua chon nhd thau tren co s6 ke hoach dau thau da dirge phe duyet tai khodn 3 Dieu 3 cilia quy dinh nay.

Dieu 5. ThAm dinh ke hoach d'Au thAu, 116 so' meyi thau, lcet qua lira chon nha than

Giam dac cac SO'; Thu tnrOng cac Ban, Nganh, Doan the; Chu tich UBND cac quan, huyen, thi xa, Clan tich UBND quan, huyen Chit tich UBND xa, phuOng, thi tran va Thu truOng cac co. quan, don vi true tiep thu huerng ngan sach quyet dinh thanh lap: BO phan giup viec tham dinh ke hoach dau thdu; phan thdm dinh ha so' m6i thau y a ket qua Kra chon nhd thau; Hoac lua chon chirc tu van co du nang luc va kinh nghiem de tham dinh theo quy dinh tai Nghi dinh 85/2009/ND-CP ngdy 15/10/2009 dia. Chinh pint' .

Dieu 6. Hinh thi ·c mua sam:

DAu thAu rang rai; dAu thdu han s che; chi dinh thau; mua sam true tiep; chat) hang canh tranh; lua chin nhd thau trong truang hop dac biet, thirc hien theo quy dinh tai Nghi dinh 85/2009/ND-CP ngdy 15/10/2009 cua Chinh

Dieu 7. Quy trinh, thu tuc, not dung thly hien Can thAu; trinh, duyet, thiing ha° ket qua Ilya choir' nhã thau

Thvc hien theo cac dieu khodn quy dinh cua Nghi dinh 85/2009/ND-CP ngay 15/10/2009 cua Chinh phu ya cac van ban hudeng dan co lien quan

Dieu 8. Dieu khoan thi hanh

Giam dOc cac SO, Thii tru'Ong cac Ban, Nganh, Doan the;,tich UBND cac quan, huyen, thi xa.; Chu tich UBND )(a, plmeng, thi tran va Thu truiyng cac ca quan lien quan thgc hien nghiem tuc cac quy dinh nay . Trong qua trinh trien khai thgc hien quy dinh nay, neu co quan MLA ntrOc cap trén ban hanh van ban co quy dinh khac not dung quy dinh tai Quyet dinh nay thi thvc hien theo van ban oh co quan nha nu& cap tren ban hanh. Trong qua trinh thgc hien neu co khO khan, ytrOng mac, cac co quan, don vi Tai chinh de tong hop bao cao UBND Thanh phi') xem phan anh kip thOi xet quyét dinh ./.

TM. IA' BAN NHAN DAN KT. CHI) TICH

vio,

Hoarigik anh lien

Information

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

332093


You might also be interested in

BETA