Read 4934_stc-qlns.pdf text version

UBND THANH PHO HA NOT LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAN

SO TAI CHINH

So: 4934/STC-QLNS V/v hunng clan viec mua sam thi san time hien Nghi quyet so 11/NQ-CP

We 14p - Tv do - Hnnh phtic

Ha N0i, ngay A thong 11 nem 2011

Kinh

- Cdc So, Ban, Nganh, doan the thuc Thanh ph6;

- Uy ban nhan clan cac Quan, Huyen, Thi xa. Be Tai chinh cO COng van s6 14355/BTC-QLCS ngay 26/10/2011 ve viec thuc hien chi dao cua Thu tuOng Chinh pith ve viec xit lY vuOng mac then khai thuc hien Nghi quyet so 11/NQ-CP ngay 8/9/2011 caa Chinh pha, huerng dg.a viec mua sam tdi san thuc hien Nghi guy& se 11/NQ-CP; Ser Tai chinh xin gui tOi cac SO, ban, nganh, doan the thuOc Thanh pha; UBND quan, huyen, thi xa va cac co quan lien quan COng van so 14355/BTC7 QLCS ngay 26/10/2011 dm BO Tai chinh, de nglii cac don vi nghiEn cum to chac time hi'en./.

No'i nh On: - Nhu tren; - UBND TP (de bdo coo); - Meng TC cac qub, huyen, tin xd; - Website Sir TAi chinh; - Lim VT, QLNS.

Nguy k i

Thi HA Ninh

B() TAI CHIN!! So 14355/BTC-QLCS V/v huaTig dan vice mua sam tai são thuc hien Nghi quyet so 1/NQ-CP.

CQNG 110A Xis, 1101 CHU NCHTA VIE]' NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phtic

Na Nor, ligy 26 themg-

CON S

Kith

"ri A N DEN

Cdc B6, co quan-ngang Be, co quart khãe & r · Fg - UY ban nhön dan cac tinh, thanh phO truc thuoc rung uang.

. ; og re: tiong;·:.,

am=

Thtrc hi6n chi dao cUa Thb tuarng Chinh phu tai COng van so 6817/VPCPKTTH ngay 28/9/2011 dm Van phOng Chinh phu lie viec xir ly vuang mac trien khai that hien Nghi guy& so 11/NQ-CP cua Chinh phil; 136 Tai chinh huang clan thuc hien nhu sau:

1. Ve viec mua sam xe 6 to, phuong tien yin tai chuyen dung phuc vu cac nhiem vu co tinh cap bach va phuc vu cOng tac dim bat) an ninh, quOc

phOng. Cac B6, co. quan trung uong N/A cac tinh, thanh ph6 trot thugc trung uang chi ciao cac co quan, don vi thugc pham vi qua/11Y, that hien tam dimg mua sam xe o to, phuong tien van tai chuyén dbng phuc vu cac nhi6m vu co tinh cap bach va phuc vu cOng tac dam bac) an ninh, quOc phOng theo thing Nghi guy& so 11/NQ-CP ngay 24/02/2011 dm Chinh phi]. Truang hop thuc hi6n tam dimg mua sam xe O tO, phuong tien Van tai chuyen dung phuc vg cac nhi6m vu co tinh chat cap bath va phuc vu cOng tac dam bac an ninh, qu6c phOng gay tra ngai tan den viec thus hien nhi6m vu co quan, dan vi thi cac B6, co quan tning uang va cac tinh, thanh ph6 trot thu6c trung uang co van ban 6 nghi Be' Tai chinh trinh Thu twang Chinh phu xem x6t, quyet dinh, tren co kr dam bac) db 2 diet] ki6n: Sau khi thuc hi6n re. soot, sap xep 14i, sir dung hiéu qua tai da s6 xe o tO, phuong tien van tai chuyen clang hi6ti co de b6 tri cho co quan, don vi nhung van khOng dap bug dugc 6 dam Ho yeu cau nhi6m vu; Da duac 136 tri kinh phi mua xe 6 tO, phuong tien van tai chuyén dbng trong du than ngan sach dugc giao. 2. Ve viec mua sam thiet bi van phOng, phuong tien lam viec va cac thi sin khic (ngoai 6 tO, phuong tien yin tai chuyen dimg quy dinh tai diem 1 COng van nay). 1

DOi thiet bi van phOng, phuang tien lam viec va cac tai san khée cd · 2ia tri mua sam M. 100 triau dmg tit len (tinh cho mot gai mua sam ena mot don vi du man true tiep stir dung ngan sach nha nuae): Cae BO, ca quan trung ming va cac tinh, thanh phO true thuOe trung ucmg thuc hien tarn dUng lama sam theo Nghi quyet so 11 /NQ-CP cua Chinh DOi vii thiet bi van ph6ng, phuang tien lam viec va cac tai san khac co gia tri mua sam duti.100.trieu.dang (tinh cho met gOi mua sam.ciaa.met don vi du town true tiep sir dung ngan sach nha nu6e): Neu dam ban dia 2 dieu kien (da thuc hien ra sok, sap xep tai nhung van khOng dap Ong dugc de dam ban yeti .,, , cau nhiem vu va da dugc bo kink phi mua sam trong du toan ngan sach dugc giao) thi Be truing, Tilt\ truing co quan trung along va Chia tich Uy ban nhan clan cac tinh, thanh pha true thuec trung uong can cu van du than ngan sach dirge giao va yeu c'au nhiem vu tong tac, quyet dinh viec mua sam, trang bi, thay the dam ban diang tieu chuan, elle do, hieu qua, fi et kiem dai vii tong l truing hgp cu the. 3. Ve viec mua sam xe o to, trang thiet bi eiia du· an co sir dung von ODA. Doi vii du an sir dung von vien trg khOng hoan lai, viec mua sam tai san thuc hien theo thoa thuan gifia Chinh phu. Viet Nam va co quan, to chire vien tro. Doi vii du an sill. dung van vay ODA. Doi vii gOi thau mua sam tai san ciaa du an thuec Danh muc cat du . an cat giam dau tu theo Nghi quyet so 11/NQ-CP thi that hien tam (Ring. Doi vol g6i than mua sam tai san ein du an khOng thuec Danh muc cac du an cat giam dau to theo Nghi quyet so 11/NQ-CP thi tiep tuc that hien theo tien do, Ice hoach trier' khai du an &A dugc cap co tham quyen phe duyet. 4. Ve viec mua sam o to, trang thiet bi cim du · an dAu to xay dung Co. ban dang trien khai. DOi vii gOi thau mua sam tai san cila du an dau to xay dung co ban thuec Danh muc cac du an cat giam data to theo Nghi quyet se 11/NQ-CP thi thuc hien tam dimg. Doi vii gel thau mua sam tai san cua du an dau to xay dung e g ban khOng thulee Danh muc cac du an eat giam dau to theo Nghi quyet se 11/NQ-CP thi tiep tut thuc hien theo tien de, ke hoach trien khai du an da dirge cap co thArn quyan phe duyet.

De nghi cac Bo, ca quan trung uang y e Uy ban nhan clan cac tinh, thanh ph6 true thuc trung trang chi ciao cac co quan, to chit, don vi thu'Oc pham vi quan ly thuc hien viec mua sam, trang bi, thay the tai sari dam hi° dung tieu chuan, the do va huarng den tai Cling van nay; thuang xuyen kiem tra viec thuc hien mua s yn, neu phat hien vi pNiT), can xu r ly nghiern theo dung guy Binh cUa phap Mat. Trong qua trinh thuc hien, neu glap vuang mac, de nghi phan anh ve Bc3 Tdi chinh de ding phi hop thus

Noi Nhu tr8n; - VPCP (c/8 b/c); B() Tu. phap; - BC) KI-I&DT; - SO TC, KBNN cac tinh (TP) true thuOc TW: - Cnc Vp: PC, HCSN, NSNN, KHTC, DT: Vu I, KBNN, Cpc QLN&TCDN; Ltru VT, QLCS. KT. BO TRUONG MD- TRUONG

3

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

264402


You might also be interested in

BETA