Read TCN 68-139 95 da che ban.doc text version

TCN 68 - 139: 1995 H THNG THÔNG TIN CÁP SI QUANG

YÊU CU K THUT OPTICAL FIBER TRANSMISSION SYSTEMS

TECHNICAL STANDARDS

TCN 68 - 139: 1995

MC LC

Li nói u............................................................................................................ 3 1. Phm vi áp dng............................................................................................... 4 2. nh ngha, thut ng ...................................................................................... 4 3. Yêu cu k thut .............................................................................................. 5 3.1 Tc truyn dn .................................................................................. 5 3.2 Các tiêu chun ca phn giao din ......................................................... 5 3.3 Các ch tiêu v rung pha ........................................................................12 3.4 Tiêu chun v xác nh và báo s c .....................................................14 3.5 Suy hao d phòng h thng ...................................................................15 3.6 Các ch tiêu v li bit ............................................................................15 3.7 Di bc sóng công tác .........................................................................17 3.8 Các ch tiêu b ghép ni........................................................................17 3.9 Ch tiêu chun cp ngun ......................................................................17 Ph lc A .............................................................................................................18 A.1 S thao tác ca h thng thông tin quang ........................................18 A.2 Suy hao d phòng ca h thng............................................................18 Ph lc B: Tài liu tham kho............................................................................20

2

TCN 68 - 139: 1995

LI NÓI U

TCN 68 - 139: 1995 c biên son da theo các khuyn ngh G. 821, G.823, G.921, G.956 và G.703 ca CCITT nhm áp ng nhu cu la chn, lp t bo dng các h thng thông tin cáp quang trên mng vin thông quc gia. TCN 68 - 139: 1995 do Vin khoa hc k thut Bu in biên son, V KHCN và HTQT ngh và c Tng cc trng Tng cc Bu in ban hành theo Quyt nh s 1035/Q-KHCN ngày 01 tháng 8 nm 1995. TCN 68 - 139: 1995 c ban hành vào úng dp k nim 50 nm ngày thành lp ngành Bu in (15/8/1945 - 15/8/1995).

3

TCN 68 - 139: 1995 H THNG THÔNG TIN CÁP SI QUANG YÊU CU K THUT OPTICAL FIBER TRANSMISSION SYSTEMS TECHNICAL STANDARDS (Ban hành theo Quyt nh s 1035/Q-KHCN ngày 01 tháng 8 nm 1995 ca Tng cc trng Tng cc Bu in) 1. Phm vi áp dng Tiêu chun này bao gm các ch tiêu và yêu cu k thut cn thit i vi các tuyn thông tin cáp si quang ang c s dng và s c xây dng trong mng vin thông Vit Nam. Tiêu chun này làm c s k thut cho vic ánh giá các tuyn truyn dn cáp si quang khi lp t, nghim thu cng nh bo dng. Tiêu chun này m bo cht lng ng truyn và tính tng thích ca tuyn truyn dn quang i vi vic ghép ni các thit b u cui (nh các thit b ghép kênh, tng ài...). Tiêu chun này ch gii hn i vi các h thng thông tin cáp si quang làm vic vi bc sóng 850 nm, 1300 nm, phù hp vi khuyn ngh G.651 và G.652 ca CCITT và không bao gm các h thng thông tin cáp si quang s dng k thut ghép bc sóng và khuch i quang. 2. nh ngha, thut ng a) A. Jitter - Rung pha Là nhng bin i ngn ca v trí xut hin bit quanh v trí chun theo thi gian. b) BER - A. Bit error ratio - T s bit li Là t s gia s bit mc li trên s bit truyn i. c) DM - A. Degraded Minute - Phút suy gim cht lng Là phút trong khong thi gian kh dng tín hiu có t s bit li nm trong khong t 1x10-6 n 1x10-3 d) ES - A. Errored Second - Giây mc li 4

TCN 68 - 139: 1995 Là giây trong khong thi gian kh dng tín hiu có t s bit li ln hn 0. e) SES - A. Severely Errored Second - Giây mc li nghiêm trng Là giây trong khong thi gian kh dng tín hiu có t s bit li ln hn 10-3. g) CMI - A. Coded mark inversion h) UI - A. Unit Interval - Mt khong n v k) DC - A. Constant current - Dòng mt chiu i) A. Dispersion - Tán sc j) A. Connecter - B ghép ni f) A. Return loss - Suy hao phn x 3. Yêu cu k thut 3.1 Tc truyn dn Các tuyn thông tin quang phi có kh nng truyn các tín hiu vi các tc danh nh và mc sai s ca nó nh trong bng 1. Bng 1: Sai s cho phép ca các tc truyn dn Tc danh nh kbit/s Sai s cho phép, phn triu 50 - ppm 3.2 Các tiêu chun ca phn giao din in 3.2.1 i vi tc 2048 kbit/s 3.2.1.1 Các c tính chung Tc : 2048 kbit/s ± 50 ppm. Mã: HDB3 3.2.1.2 Các ch tiêu ca tín hiu u ra Các tín hiu u ra giao din 2048 kbit/s phi tha mãn các iu kin trong bng 2. Bng 2: c tính ca tín hiu in 2048 kbit/s 30 20 15 2048 8448 34369 139264

5

TCN 68 - 139: 1995 Dng xung (xung vuông danh nh ) u ni tín hiu vào và ra Tr kháng, W Các xung phi nm trong ng hình bao gii hn trên hình 1 không ph thuc vào cc tính ôi dây ng trc 75 ôi dây i xng 120 3,00 0 ± 0,300

in áp nh danh nh ca xung, V 2,37 in áp cc i ng vi mc 0 ± 0,273 không, V rng xung danh nh, ns 244 T l gia biên xung dng và 0,95 ¸ 1,05 âm o ti im gia ca xung T l rng xung dng và âm o 0,95 ¸ 1,05 ti na mc biên xung

Hình 1: ng bao gii hn ca xung tín hiu 2048 kbit/s 6

TCN 68 - 139: 1995 3.2.1.3 Các tiêu chun tín hiu u vào a) Các thit b u cui có giao din 2048 kbit/s trong h thng thông tin cáp si quang phi có kh nng tip nhn tín hiu u vào có c tính nh tín hiu u ra (phn 3.2.1.2) b bin dng qua cáp ni có c tính suy hao t l vi suy hao ti tn s 1024 kHz t 0 n 6 dB. b) Suy hao phn x ti u vào giao din 2048 kbit/s ca các thit b u cui trong h thng thông tin quang phi ln hn các giá tr trong bng 3. Bng 3: Suy hao phn x nh nht ti u vào 2048 kbit/s Di tn s kHz 51 ¸ 102 102 ¸ 2048 2048 ¸ 3072 3.2.2 i vi tc 8448 kbit/s 3.2.2.1 Các c tính chung Tc : 8448 kbit/s ± 30 ppm. Mã: HDB3. 3.2.2.2 Các ch tiêu ca tín hiu u ra giao din 8448 kbit/s phi tha mãn các iu kin trong bng 4. Bng 4: c tính ca tín hiu in 8448 kbit/s Dng xung (Xung vuông danh nh) Các xung phi nm trong ng bao gii hn trên hình 2 không ph thuc vào cc tính u ni tín hiu vào và ra Tr kháng, W in áp nh danh nh ca xung, V in áp cc i ng vi mc 0, V ôi dây ng trc 75 2,37 0 ± 0,273 Suy hao phn x dB 12 18 14

f và mc

7

TCN 68 - 139: 1995 rng xung danh nh, ns T l gia biên xung dng và âm o ti im gia ca xung T l rng xung dng và âm o ti na biên xung 0,95 ¸ 1,05 59 0,95 ¸ 1,05

Hình 2: ng bao gii hn ca xung tín hiu 8448 kbit/s 3.2.2.3 Các tiêu chun ca tín hiu u vào in a) Các thit b u cui ca giao diên 8448 kbit/s trong h thng thông tin cáp si quang phi có kh nng tip nhn tín hiu u vào có các c tính nh tín hiu u ra (phn 3.2.2.2.) b bin dng qua cáp ni có c tính suy hao t l vi và mc suy hao ti tn s 4228 kHz t 0 n 6 dB. b) Suy hao phn x ti u vào ca giao din 8448 kbit/s ca các thit b u cui trong h thng thông tin cáp si quang phi ln hn các giá tr trong bng 5. Bng 5: Suy hao phn x nh nht ti u vào 8448 kbit/s 8

f ,

TCN 68 - 139: 1995 Di tn s kHz 211 ¸ 422 422 ¸ 8448 8448 ¸ 12672 3.2.3 i vi tc 34 Mbit/s. 3.2.3.1 c tính chung Tc : 34369 kbit/s ± 20 ppm. Mã: HDB3. 3.2.3.2 Các tiêu chun ca tín hiu u ra in Các tín hiu u ra ca thit b u cui quang có giao din 34 Mbit/s phi tha mãn các iu kin trong bng 6. Bng 6: c tính ca tín hiu in 34 Mbit/s Dng xung (danh nh vuông u ni tín hiu vào và ra, W in áp cc i ti mc không, V rng xung danh nh, ns Tý l gia biên xung dng và âm o ti im gia xung T l biên rng xung dng và âm o ti mc 1/2 biên xung in áp nh danh nh ca xung, V 10 0,95 ¸ 1,05 Các xung phi nm trong ng bao gii hn trên hình 3 ôi dây ng trc 75 0 ± 0,1 14,55 0,95 ¸ 1,05 Suy hao phn x dB 12 18 14

9

TCN 68 - 139: 1995

Hình 3: ng bao gii hn ca xung tín hiu in 34 Mbit/s 3.2.3.3 Các tiêu chun ca tín hiu vào in a) Các thit b u cui quang tc 34 Mbit/s phi có kh nng tip nhn tín hiu vào có c tính nh tín hiu u ra (phn 3.2.1.2) b bin dng qua cáp ni có c tính suy hao

f , và mc suy hao ti tn s 17184 kHz t 0 n 12 dB.

b) Suy hao phn x ti u vào ca thit b u cui quang phi ln hn các giá tr trong bng 7. Bng 7: Suy hao phn x nh nht ti u vào 34 Mbit/s Di tn s, kHz 860 ¸ 1720 1720 ¸ 34 368 34368 ¸ 51550 3.2.4 i vi tc 140 Mbit/s 3.2.4.1 Các c tính chung Tc : 139264 kbit/s ± 15ppm. 10 Suy hao phn x, dB 12 18 14

TCN 68 - 139: 1995 Mã: CMI 3.2.4.2 Các tiêu chun ca tín hiu u ra in Các tín hiu u ra in ca thit b u cui quang có giao din 140 Mbit/s phi tha mãn các iu kin trong bng 8. Bng 8: c tính ca tín hiu in 140 Mbit/s Dng xung (danh nh vuông) u ni tín hiu vào và ra, W in áp nh - nh, V Các xung phi nm trong ng bao gii hn trên hình 4 và 5 Cáp ng trc 75 1,0 ± 0,1

Thi gian lên ca xung (t 10 n £ 2 90% ca biên xung), ns Suy hao phn x, dB ³ 15 (trong di tn s 7 ¸ 210 MHz)

Hình 4: ng bao gii hn ca tín hiu nh phân "0" i vi tc 140 Mbit/s

11

TCN 68 - 139: 1995

Hình 5: ng bao gii hn ca tín hiu nh phân "1" i vi tc 140 Mbit/s 3.2.4.3 Các c tính ca tín hiu u vào in a) Các thit b u cui quang có giao din 140 Mbit/s phi có kh nng tip nhn tín hiu u vào có c tính nh mc tín hiu u ra b bin dng qua cáp ni có c tính suy hao

f , và mc suy hao ti tn s 70 MHz t 0 n 12 dB.

b) Suy hao phn x ti u vào ca thit b u cui quang có giao din 140 Mbit/s phi tha mãn yêu cu nh i vi u ra. Xem bng 8. 3.3 Các ch tiêu v rung pha 3.3.1 Rung pha ti u ra tín hiu in Rung pha cc i ti u ra tín hiu in phi tha mãn các gii hn cho trong bng 9. Bng 9: Rung pha cc i cho phép Gii hn cc i, UI Các tham s B1. tc , kbit/s 2048 8448 12 15 15 B2. Bng thông ca b lc bng B lc bng có tn s ct thp f1 hoc f3 và tn s ct cao f4. f1 Hz 0,2 0,2 20 20 f3 kHz 18 3 f4 kHz 100 400

TCN 68 - 139: 1995 34368 139264 1,5 1,5 0,15 0,075 100 200 UI = 488 ns; UI = 118 ns; UI = 29,1 ns; UI = 7,18 ns. 10 10 800 3500

Trong ó UI là mt khong n v - i vi tc 2 Mbit/s - i vi tc 8 Mbit/s - i vi tc 34 Mbit/s - i vi tc d 140 Mbit/s

B1 và B2 c xác nh ti 2 u B1 và B2 trên s hình 6.

Hình 6: S o xác nh biên rung pha 3.3.2 Rung pha cho phép ti u vào tín hiu in Các thit b u cui quang phi có kh nng tip nhn tín hiu in b rung phá có biên rung pha ti thiu nh trên hình 7 và bng 10.

Tn s rung pha Hình 7: Gii hn di ca rung pha u vào cho phép 13

TCN 68 - 139: 1995 Bng 10: Giá tr các tham s rung pha u vào in Tham s tc 2048 8448 34386 139264 1,5 0,07 Biên nh - nh A0 36,9 1,52 A1 1,5 1,5 A2 0,2 0,2 f0, Hz f1, Hz Tn s f2, Hz 2,4 0,4 1 0,5 f3, Hz 18 3 10 10 f4, Hz 100 100 800 3500 215-1 215-1 223-1 223-1 PRBS

1,2x10-5 20 1,2x10-5 20 100 100

3.3.3 Tiêu chun rung pha u ra khi không có rung pha u vào Rung pha u ra khi tín hiu u vào không b rung pha không c vt quá các gii hn cho trong bng 11. Bng 11: Rung pha u ra cc i khi tín hiu u vào không b rung pha Tc kbit/s Chiu dài tuyn Rung pha u ra cc i, UI B1 2048 8448 34386 139264 50 50 280 280 0,75 0,75 0,75 0,75 B2 0,2 0,2 0,15 0,075 Bng thông b lc B lc bng có tn s ct di f1 hoc f3 và tn s ct trên f4 f1, Hz 20 20 100 200 f3, Hz 18 3 10 10 f4, Hz 100 400 800 3500

3.4 Tiêu chun v xác nh và báo s c Các thit b u cui quang phi có kh nng xác nh và báo các s c sau: - S c v ngun nuôi ca thit v u cui - BER > 1x10-3 và BER > 1x10-6 . - Mt tín hiu u thu quang Ghi chú: Yêu cu này có th b qua nu cnh báo BER > 1x10-3 ch th khi mt tín hiu thu - Mt tín hiu ng b. 14

TCN 68 - 139: 1995 Ghi chú: Yêu cu này có th b qua nu BER > 1x10-3 ch th khi mt tín hiu ng b. - Mt tín hiu u vào in. 3.5 Suy hao d phòng h thng (xem ph lc B) 3.5.1 Suy hao d phòng thit b Suy hao d phòng thit b không c nh hn 3 dB. 3.5.2 Suy hao d phòng cáp Suy hao d phòng trên 1 km cáp khng c nh hn suy hao ca mt mi hàn cáp o ti bc sóng công tác. 3.6 Các ch tiêu v li bit 3.6.1 Các h thng thông tin quang phi áp ng các ch tiêu v li bit nh bng 12. Bng 12: Gii hn ca các tham s li bit Tham s li bit % DM (BER ³ 10-6) % SES (BER ³ 10-3) % ES £ 1,6x10-4 £ 1,6x10-6 ng vi 1 km ng truyn £ 1,6x10-4

xác nh ch tiêu cho mt chiu dài c th phi nhân tr s trong ct 2 vi chiu dài ca tuyn tính bng km. Ghi chú: Giá tr tính c là giá tr ng vi các tham s li bit tính cho lung 64 kbit/s theo khuyn ngh G.821. 3.6.2 Suy hao ln nht có th có gia im S và R (xem ph lc A) phi không nh hn các giá tr trong bng 13 i vi si a mt và bng 14 i vi si n mt vi iu kin BER < lx10-10 3.6.3 Bng tn ti thiu cho mt khong lp quang i vi si a mt c cho trong bng 13.

15

TCN 68 - 139: 1995 tán sc cc i cho mt khong lp quang i vi si n mt c cho trong bng 14. Bng 13: Các ch tiêu v suy hao và bng tn i vi mt khong lp dùng si a mt Mc bit danh nh kbit/s Bc sóng danh nh nm Laser 850 2048 1300 LED 8448 850 850 34368 1300 LED 850 139264 1300 LED 18 100 Laser Laser 22 35 27 50 100 100 Laser Laser Laser 30 47 41 35 10 20 50 50 LED Laser 46 10 10 Loi ngun quang Ch tiêu cho phép gia im S và R vi BER £ 10-10 Suy hao cc i, dB 51 Bng tn -3dB nh nht, MHz 10

16

TCN 68 - 139: 1995 Bng 14: Các ch tiêu v suy hao và tán sc i vi mt khong lp dùng si n mt Ch tiêu cho phép gia im S và R vi BER £ 10-10 Tán sc Suy hao cc cc i, i, dB ps/nm Laser Laser Laser Laser Laser 46 40 35 28 24 300 120

Mc bit danh nh kbit/s

Bc sóng danh nh Loi ngun phát nm

2048 8448 34386 139264 4x139264 3.7 Di bc sóng công tác

1300 1300 1300 1300 1300

Bc sóng công tác ca tuyn thông tin quang phi nm trong di t 820 nm n 910 nm ng vi h thng có bc sóng danh nh là 850 nm. Bc sóng công tác ca tuyn thông tin quang phi nm trong di t 1270 nm n 1330 nm ng vi h thng có bc sóng danh nh là 1300 nm. 3.8 Các ch tiêu i vi b ghép ni Các b ghép ni phi tha mãn các iu kin sau: - Suy hao xen cc i t 0,5 n 1 dB; - Suy hao phn hi nh nht t 23 n 30 dB; - Suy hao mi hàn phi nh hn 0,1 dB/1 mi i vi si n mt và nh hn 0,2 dB/1 mi i vi si a mt. 3.9 Ch tiêu chun cp ngun Cp ngun ti ch cho các thit b u cui quang phi là ngun mt chiu. Trong trng hp cp ngun t xa cho các trm lp ch c cp ngun dòng mt chiu. 17

TCN 68 - 139: 1995

PH LC A

A.1 S tham chiu ca h thng thông tin quang (khuyn ngh G.956 ca CCITT) H thng thông tin quang có th c biu din nh trên hình A1. Trong h thng có th không có trm lp trung gian nh trong hình A1.a, có mt hoc nhiu trm lp trung gian nh hình A1.b.

Hình A1: S tham chiu h thng thông tin quang T, T: là giao din ca thit b theo khuyn ngh G.703, CCITT S: là im trên si quang ngay sau b ni quang ca u phát hay trm lp R: là im trên si quang ngay trc b ni quang ca u thu hay ca trm lp. A.2 Suy hao d phòng h thng Suy hao d phòng h thng hay suy hao d phòng ca khong lp c chia thành 2 phn nh trên hình A2: Mc và Me.

Hình A2: Phân b suy hao d phòng h thng a) Suy hao d phòng cáp (Mc) nhm mc ích: - Thay i cu trúc cáp trong tng lai (thêm mi hàn, tng chiu dài cáp...) - Phù hp vi bin i c tính cáp do iu kin ngoi cnh. - Tng suy hao ca im ni gia hai im R và S. 18

TCN 68 - 139: 1995 b) Suy hao d phòng thit b (Me) áp ng các nh hng ca thi gian và iu kin ngoi cnh n các tham s ca thit b (công sut phát, nhy thu, s gim cht lng các b ni ca thit b).

19

TCN 68 - 139: 1995

PH LC B Tài liu tham kho

1. CCITT Blue Book. Digital network, digital sections and digital line systems. Rec. G.821; G.823; G.921; G.956: 2. CCITT Blue Book. General aspects of digital transmission systems; terminal equipments. Geneva 1 989. Rec. G.703. 3. Optical fibres Systems Planning Guide CCITT. Geneva 1989. 4. Optical fibres for Telecommunications CCITT. Geneva 1984. 5. Telecommunications, the Indian Journal of telecommunications since 1951 August 1989. 6. Presentation on T-V-H Optical submarine cable system. 7. Marconi S_p_a Instruction manual edition 1 April 1 99 1. ML 23 34 Mb/s optical line (1300 nm) system with automatic change over.

20

Information

TCN 68-139 95 da che ban.doc

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276581