Read Microsoft Word - QD 25 - gquyet ho so HC mot cua cap Huyen.doc text version

U BAN NHÂN DÂN TNH K LK S: 25/2009/Q-UBND

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Buôn Ma Thut, ngày 21 tháng 8 nm 2009

QUYT NH

Ban hành Quy nh v lnh vc, trình t tip nhn, gii quyt h s th tc hành chính theo c ch mt ca ti UBND huyn, th xã, thành ph trên a bàn tnh.

Y BAN NHÂN DÂN TNH Cn c Lut t chc HND và UBND ngày 26/11/2003; Cn c Quyt nh s 93/2007/Q-TTg ngày 22 tháng 6 nm 2007 ca Th tng Chính ph, ban hành Quy ch thc hin c ch mt ca, c ch mt ca liên thông ti c quan hành chính nhà nc a phng; Theo ngh ca Giám c S Ni v ti T trình s 224/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 nm 2009,

QUYT NH:

iu 1. Ban hành kèm theo Quyt nh này Quy nh v lnh vc, trình t tip nhn, gii quyt h s th tc hành chính theo c ch mt ca ti UBND huyn, th xã, thành ph trên a bàn tnh. iu 2. Giao trách nhim cho: 1. Ch tch UBND huyn, th xã, thành ph t chc trin khai thc hin Quy nh này; 2. Giám c S Ni v giúp UBND tnh theo dõi, ôn c, kim tra vic t chc thc hin Quy nh ti UBND huyn, th xã, thành ph. iu 3. Quyt nh này có hiu lc thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Bãi b: Quyt nh s 3191/Q-UB ngày 20/11/2000 ca UBND tnh, v vic phê duyt án Ci cách hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND thành ph Buôn Ma Thut; Quyt nh s 3192/Q-UB ngày 20/11/2000 ca UBND tnh, v vic phê duyt án ci cách th tc hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn Krông Pc; Quyt nh s 992/Q-UB ngày 10/4/2001 ca UBND tnh, v vic phê duyt án Ci cách th tc hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn EaKar; Quyt nh s 719/Q-UB ngày 10/3/2003 ca y ban nhân dân tnh, v vic phê duyt án Ci cách hành

1

chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn EaH'leo; Quyt nh s 721/Q-UB ngày 10/3/2003 ca UBND tnh, v vic phê duyt án Ci cách th tc hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn Lk; Quyt nh s 1152/Q-UB ngày 24/4/2003 ca UBND tnh, v vic phê duyt các ni dung hot ng trong án Ci cách th tc hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn Krông Búk; Quyt nh s 1768/Q-UB ngày 13/6/2003 ca UBND tnh, v vic phê duyt các ni dung hot ng trong án Ci cách th tc hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn Buôn ôn; Quyt nh s 4351/Q-UB ngày 29/12/2003 ca UBND tnh, v vic phê duyt án Ci cách hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn Krông Bông; Quyt nh s 4352/Q-UB ngày 29/12/2003 ca UBND tnh, v vic phê duyt án Ci cách hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn Ea Súp; Quyt nh s 4353/Q-UB ngày 29/12/2003 ca UBND tnh, v vic phê duyt án Ci cách hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn Krông Ana; Quyt nh s 4354/Q-UB ngày 29/12/2003 ca UBND tnh, v vic phê duyt án Ci cách th tc hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn C M'Gar; Quyt nh s 4356/Q-UB ngày 29/12/2003 ca UBND tnh, v vic phê duyt án Ci cách th tc hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn M'Drk; Quyt nh s 427/Q-UB ngày 31/8/2004 ca UBND tnh, v vic phê duyt án Ci cách th tc hành chính theo mô hình "mt ca" ti UBND huyn Krông Nng. iu 4. Chánh Vn phòng UBND tnh, Giám c S Ni v; Th trng các S, ban, ngành liên quan; Ch tch UBND các huyn, th xã, thành ph chu trách nhim thi hành Quyt nh này./.

Ni nhn:

- Vn phòng Chính ph (b/c); - V Pháp ch - B Ni v (b/c); - Cc Kim tra VBQPPL ­ B T pháp (b/c); - oàn i biu QH Tnh (b/c); - TT TU (b/c); - TT HND tnh (b/c); - UBMTTQVN tnh; - Các Ban XD ng ca TU; - Ch tch, các PCT UBND tnh; - S T pháp; - Nh iu 4; - Trung tâm TTCB tnh; - ài PTTH, Báo k Lk; - Các phòng thuc VP.UBND tnh; - Lu: VT, TH.

TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TCH

(ã ký)

L Ngc C

2

Y BAN NHÂN DÂN TNH K LK

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

QUY NH

V lnh vc, trình t tip nhn, gii quyt h s th tc hành chính theo c ch mt ca ti UBND huyn, th xã, thành ph trên a bàn tnh k Lk

(Ban hành kèm theo Quyt nh s 25 /2009/Q-UBND ngày 21 tháng 8 nm 2009 ca UBND tnh k Lk ) Chng I QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Quy nh này quy nh: 1. Các lnh vc, công vic gii quyt theo c ch mt ca ti UBND huyn, th xã, thành ph thuc tnh k Lk và trách nhim ca b phn tip nhn và tr kt qu trong tip nhn, gii quyt h s ca t chc, cá nhân theo c ch mt ca ti UBND huyn, th xã, thành ph thuc tnh k Lk. 2. Quy trình tip nhn, lu chuyn h s; mi quan h và trách nhim ca các c quan hành chính nhà nc có liên quan trong quá trình x lý, gii quyt h s ca t chc, cá nhân ti im 1, iu 1 quy nh này. iu 2. i tng áp dng 1. UBND các huyn, th xã, thành ph. 2. Các phòng chuyên môn trc thuc UBND huyn, th xã, thành ph. 3. Các t chc, cá nhân có liên quan. iu 3. Gii thích t ng 1. C ch mt ca ti UBND huyn, th xã, thành ph là c ch gii quyt công vic ca t chc, cá nhân bao gm c t chc, cá nhân nc ngoài (sau ây gi là t chc, cá nhân) thuc trách nhim, thm quyn ca UBND huyn, th xã, thành ph, t hng dn, tip nhn giy t, h s, gii quyt n tr kt qu c thc hin ti mt u mi là B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND huyn, th xã, thành ph. 2. Phí là khon tin theo quy nh ca pháp lut mà t chc, cá nhân phi tr khi c mt t chc, cá nhân khác cung cp dch v. 3. L phí là khon tin theo quy nh ca pháp lut t chc, cá nhân phi np khi c c quan nhà nc hoc t chc c y quyn phc v công vic qun lý nhà nc.

3

iu 4. Nguyên tc chung 1. Th tc hành chính rõ ràng, n gin và úng pháp lut. 2. Niêm yt công khai các th tc hành chính, mc thu phí, l phí, biu mu h s và thi gian gii quyt công vic ca tng loi h s. 3. Hng dn th tc c th, chi tit, úng và y theo nguyên tc hng dn mt ln bng phiu hng dn. S dng giy biên nhn khi tip nhn h s, có ghi c th ngày hn tr kt qu gii quyt h s. 4. Tip nhn h s và tr kt qu ti mt u mi duy nht là B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND huyn, th xã, thành ph. 5. Bo m gii quyt công vic nhanh chóng, thun tin cho t chc, cá nhân. 6. m bo quan h phi hp gii quyt h s ca công dân, t chc thuc trách nhim phi hp ca cán b, công chc UBND huyn, th xã, thành ph và các c quan liên quan. 7. Cht lng gii quyt công vic, tinh thn phc v, phong cách giao tip là yêu cu cao nht i vi cán b, công chc nói chung, vi cán b, công chc ti b phn tip nhn và tr kt qu nói riêng; là thc o hiu qu hot ng ca c quan hành chính nhà nc. 8. UBND huyn, th xã, thành ph; c quan chuyên môn thuc UBND huyn, th xã, thành ph không c t thêm th tc hành chính khác vi quy nh ca pháp lut, không c t chi tip nhn h s nu không có lý do chính áng. 9. Các c quan chuyên môn thuc UBND huyn, th xã, thành ph có trách nhim hng dn kê khai và cung cp y các loi mu n, mu giy t giao dch ca các công vic c quy nh ti Quy nh này cho t chc, cá nhân. iu 5. Hot ng ca B phn tip nhn và tr kt qu theo c ch mt ca 1. T chc, cá nhân có nhu cu gii quyt h s thuc các lnh vc quy nh ti Quy nh này n np h s trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu (sau ây gi tt là B phn tip nhn) thuc Vn phòng UBND huyn, th xã, thành ph c gii quyt theo chc nng, nhim v, thm quyn ca UBND huyn, th xã, thành ph. B phn tip nhn có trách nhim gii thích, hng dn th tc cho t chc, cá nhân và tr kt qu cho t chc, cá nhân úng ngày hn ghi trong giy biên nhn. 2. Nhng h s không c quy nh ti Quy nh này mà thuc thm quyn gii quyt ca UBND huyn, th xã, thành ph thì B phn tip nhn hng dn t chc, cá nhân liên h Phòng chuyên môn có liên quan thuc UBND huyn, th xã, thành ph c gii quyt theo quy nh hin hành. 3. Nhng h s không c quy nh ti bn Quy nh này và cng không thuc thm quyn gii quyt ca UBND huyn, th xã, thành ph thì

4

công chc tip nhn có trách nhim hng dn c th công dân, t chc liên h vi c quan có thm quyn gii quyt. 4. B phn tip nhn tip nhn h s và tr kt qu trong gi hành chính, c th nh sau: - Sáng t 07 gi 00 phút n 11 gi 00 phút - Chiu t 13 gi 30 n 16 gi 30 phút Thi gian hành chính còn li trong ngày công chc B phn tip nhn sp xp h s, kim kê phí, l phí ã thu ca công dân, t chc np cho th qu Vn phòng UBND huyn, th xã, thành ph theo úng ch qun lý tài chính hin hành. 5. Công khai s in thoi (ng dây nóng) ca lãnh o UBND huyn, th xã, thành ph nhân dân liên h khi có thc mc, thông báo nhng hành vi gây phin hà, nhng nhiu hoc hành vi tiêu cc ca cán b, công chc khi thc hin nhim v. 6. Thi gian gii quyt h s công vic c quy nh là ngày làm vic (không tính ngày ngh hàng tun, l, tt) c xác nh k t ngày b phn tip nhn nhn h s hp l. Khuyn khích các n v, cá nhân ci tin l li làm vic, ci tin quy trình x lý h s hp lý nhm rút ngn thi gian gii quyt h s hn mc thi gian quy nh. 7. Trong gi hành chính, công chc ti B phn tip nhn phi eo th công chc, ghi y h tên và chc danh công dân, t chc c bit. 8. Mt s th tc hành chính quy nh trong Quy nh này nhng thuc thm quyn gii quyt ca nhiu cp hành chính (gii quyt theo c ch mt ca liên thông) thì B phn tip nhn có trách nhim tip nhn, gii quyt theo thm quyn ca y ban nhân huyn, th xã, thành ph theo quy trình tip nhn, gii quyt các th tc hành chính theo c ch mt ca. Quy trình tip nhn và c ch phi hp gii quyt gia các c quan hành chính tr kt qu cho t chc, công dân c quy nh riêng theo c ch mt ca liên thông. Chng II CÁC LNH VC, CÔNG VIC GII QUYT THEO C CH MT CA TI UBND HUYN, TH XÃ, THÀNH PH Mc 1 LNH VC NG KÝ KINH DOANH iu 6. ng ký kinh doanh i vi h cá th 1. Cp giy chng nhn ng ký kinh doanh.

5

2. Cp giy chng nhn thay i ni dung ng ký kinh doanh. 3. Cp giy biên nhn tm ngng kinh doanh t 30 ngày tr lên. 4. Thông báo tm ngng kinh doanh ca h cá th. 5. Cp giy biên nhn ngng hot ng kinh doanh (i vi h kinh doanh cá th có thông báo ngng hot ng kinh doanh). iu 7. ng ký và cp phép kinh doanh i vi hp tác xã 1. Cp giy chng nhn ng ký kinh doanh. 2. ng ký thành lp Chi nhánh, Vn phòng i din trc thuc Hp tác xã. 3. ng ký thay i, b sung ngành, ngh kinh doanh ca hp tác xã. 4. ng ký thay i ni ng ký kinh doanh ca Hp tác xã; thay i a ch tr s chính ca Hp tác xã. 5. ng ký i tên Hp tác xã; thay i vn iu l Hp tác xã; ng ký iu l Hp tác xã sa i. 6. ng ký thay i s lng xã viên, ngi i din theo pháp lut, danh sách Ban qun tr, Ban Kim soát Hp tác xã. 7. ng ký kinh doanh khi chia, tách Hp tác xã. 8. ng ký kinh doanh khi hp nht, sáp nhp Hp tác xã. 9. ng ký tm ngng hot ng ca Hp tác xã, ng ký gii th t nguyn ca Hp tác xã. Mc 2 LNH VC T AI iu 8. Các công vic gii quyt 1. Cp giy chng nhn quyn s dng t a) Cp giy chng nhn quyn s dng t cho h gia ình, cá nhân ang s dng t ti xã, phng, th trn; b) Cp giy chng nhn quyn s dng t i vi trng hp giao t có thu tin s dng t; c) Cp giy chng nhn quyn s dng t ln u i vi trng hp giao t không thu tin s dng t. 2. Cp giy chng nhn quyn s dng t i vi t sau ngày 15/10/1993 a) Trng hp khai hoang; b) Trng hp t tng, cho quyn s dng t. 3. Cp i, cp li giy chng nhn quyn s dng t.

6

4. Chuyn mc ích s dng t i vi trng hp phi xin phép. 5. Chuyn i quyn s dng t. 6. Chuyn nhng quyn s dng t và tài sn gn lin vi t. 7. ng ký bin ng v s dng t. 8. Chuyn t thuê t sang giao t có thu tin s dng t. 9. ng ký cho thuê, cho thuê li quyn s dng t. a) ng ký cho thuê, cho thuê li; b) Xoá ng ký cho thuê, cho thuê li. 10. ng ký th chp. a) ng ký th chp quyn s dng t; b) ng ký th chp quyn s dng t và tài sn gn lin vi t; c) Xoá ng ký th chp quyn s dng t; d) ng ký nhn quyn s dng t do x lý hp ng th chp quyn s dng t. 11. ng ký tha k quyn s dng t. 12. Gia hn quyn s dng t i vi h gia ình, cá nhân s dng t phi nông nghip; h gia ình, cá nhân trc tip sn xut nông nghip c nhà nc cho thuê t nông nghip. 13. Giao t, cho thuê t i vi h gia ình, cá nhân. 14. Tng, cho quyn s dng t và tài sn gn lin vi t. 15. ng ký góp vn bng quyn s dng t. a) ng ký góp vn bng quyn s dng t; b) Xóa ng ký góp vn bng quyn s dng t. iu 9. H s thc hin ngha v tài chính ca ngi s dng t khi thc hin các th tc hành chính v t ai 1. Khi thc hin trình t, th tc hành chính v qun lý, s dng t ai ngi s dng t có trách nhim np h s v thc hin ngha v tài chính i vi ngân sách nhà nc. B phn tip nhn có trách nhim cung cp biu mu và hng dn ngi s dng t (hoc hng dn thông qua cán b xã, phng ) kê khai, np h s. Mi t khai c lp thành hai (02) bn. 2. H s v thc hin ngha v tài chính bao gm: các loi t khai tin s dng t, tin thuê t, l phí trc b, thu chuyn quyn s dng t, thu thu nhp (theo mu); nhng giy t có liên quan chng minh thuc din không phi np, c hng u ãi, hoc c min, gim ngha v tài chính; nhng giy t liên quan n vic bi thng t, h tr t cho ngi có t b thu hi theo quy nh ti Thông t s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 nm 2004 ca B Tài chính hng dn thc hin Ngh nh s 197/2004/N-CP

7

ngày 03 tháng 12 nm 2004 ca Chính ph v bi thng, h tr và tái nh c khi Nhà nc thu hi t; nhng giy t liên quan khác c quy nh ti mc I Thông t liên tch s 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 nm 2005 ca Liên B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trng hng dn vic luân chuyn h s ca ngi s dng t thc hin ngha v tài chính. 3. Các loi giy t quy nh ti khon 2 iu này phi np bn chính; nu np bn sao thì phi c chng thc ca c quan nhà nc có thm quyn. 4. Vn phòng ng ký quyn s dng t và Chi cc Thu các huyn, th xã, thành ph có trách nhim phi hp cung cp y biu mu, t khai các khon thu liên quan n nhà, t; hng dn kê khai theo úng mu t khai quy nh cho B phn tip nhn thuc UBND các huyn, th xã, thành ph (hoc cung cp cho B phn tip nhn thuc UBND xã, phng, th trn). 5. Vn phòng ng ký quyn s dng t hoc phòng Tài nguyên và Môi trng huyn, th xã, thành ph hoc UBND xã, phng, th trn (sau ây gi chung là c quan nhn h s v ngha v tài chính t B phn tip nhn) và Chi cc Thu các huyn, thành ph phi hp t chc thc hin úng các quy nh v luân chuyn h s ca ngi s dng t thc hin ngha v tài chính theo Thông t liên tch s 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 nm 2005 ca Liên B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trng. Trong thi hn không quá 03 (ba) ngày, k t ngày nhn c thông tin, s liu a chính do c quan nhn h s v ngha v tài chính t B phn tip nhn, Chi cc Thu các huyn, th xã, thành ph có trách nhim ban hành thông báo các khon ngha v tài chính ca ngi s dng t và bàn giao vn bn cho c quan nhn h s v ngha v tài chính . C quan nhn h s v ngha v tài chính chuyn thông báo np tin ca c quan thu v B phn tip nhn, B phn tip nhn có trách nhim thông báo cho ngi s dng t np tin vào ngân sách nhà nc. 6. Trong quá trình iu chnh a gii hành chính ti các a phng, nu có bin ng nh i tên, chia tách, sáp nhp, thành lp mi t dân ph, thôn thì UBND huyn, th xã, thành ph có trách nhim thông báo bng vn bn cho Vn phòng ng ký quyn s dng t và Chi cc Thu các huyn, thành ph trong ó nêu rõ tên c, tên mi ca t dân ph, thôn có thay i, iu chnh. Mc 3 LNH VC QUN LÝ Ô TH VÀ U T XÂY DNG iu 10. Lnh vc qun lý ô th 1. Cp giy phép ào ng, ào va hè. 2. Cp giy chng nhn quyn s hu nhà a) Cp giy chng nhn quyn s hu nhà ;

8

b) Cp i Giy chng nhn quyn s hu nhà ; c) Cp li Giy chng nhn quyn s hu nhà ; d) Xác nhn thay i Giy chng nhn quyn s hu nhà; ) Cp giy chng nhn quyn s hu nhà i vi các trng hp chuyn nhng có Giy chng nhn quyn s hu nhà . 3. Cp giy phép xây dng a) Cp giy phép xây dng nhà ô th (theo thm quyn c phân cp); b) Cp giy phép xây dng nhà nông thôn; c) Cp giy phép xây dng công trình dân dng, công nghip không phi nhà ; d) Cp phép xây dng công trình ngm ô th; ) Cp giy phép xây dng ca hàng kinh doanh xng du; e) Cp giy phép xây dng tm; 4. Gia hn giy phép xây dng. 5. iu chnh giy phép xây dng. iu 11. Lnh vc u t xây dng 1. Thm nh bn v thit k thi công - Tng d toán công trình. 2. Thm nh nhim v, án quy hoch chi tit xây dng t l 1/500 các im dân c nông thôn trên a bàn các xã. 3. Thm nh & phê duyt án quy hoch chi tit xây dng t l 1/1000 các im dân c nông thôn trên a bàn các xã. Mc 4 LNH VC H TCH, CHNG THC iu 12. Lnh vc chng thc 1. Chng thc bn sao t bn chính, chng thc ch ký. a) Chng thc bn sao t bn chính các giy t, vn bn bng ting nc ngoài hoc song ng; b) Chng thc ch ký ca ngi dch trong các giy t, vn bn t ting nc ngoài sang ting Vit hoc t ting Vit sang ting nc ngoài; chng thc ch ký trong các giy t, vn bn bng ting nc ngoài và các vn bn, giy t song ng. 2. Chng thc hp ng, giao dch liên quan n ng sn có giá tr di 50 triu ng.

9

3. Chng thc vn bn tha thun phân chia di sn tha k, vn bn khai nhn di sn tha k. 4. Chng thc các hp ng giao dch theo quy nh ca pháp lut. iu 13. Lnh vc h tch 1. Cp li bn chính giy khai sinh. 2. Cp bn sao giy t h tch t s h tch. 3. iu chnh ni dung trong s h tch và các giy t h tch khác. 4. Thay i, ci chính h tch cho ngi t 14 tui tr lên, xác nh li dân tc, xác nh li gii tính, b sung h tch, iu chnh h tch cho mi trng hp không phân bit tui. Mc 5 LNH VC LAO NG - THNG BINH VÀ XÃ HI iu 14. Chính sách thng binh, lit s và ngi có công 1. Gii quyt ch Thng binh. 2. H s gii quyt ch tr cp mt ln i vi thân nhân ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt tù, ày và ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc ã cht trc ngày 01 tháng 01 nm 1995. 3. H s gii quyt ch tr cp i vi ngi giúp cách mng. 4. H s thc hin ch tr cp hàng tháng vi ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hoá hc. 5. H s gii quyt ch i vi ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt tù, ày và ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc. 6. H s gii quyt mai táng phí i vi ngi có công t trn. 7. H s gii quyt ch tr cp i vi ngi giúp cách mng. 8. Cp s u ãi Giáo dc ào to 9. H s ngh min, gim tin s dng t cho các i tng chính sách theo Quyt nh s 117/2007/Q-TTg ngày 25 tháng 7 nm 2007 v vic sa i, b sung mt s iu ca Quyt nh s 118/Q-TTg ngày 27 tháng 02 nm 1996 v vic h tr ngi có công vi cách mng ci thin nhà và iu 3 Quyt nh s 20/2000/Q-TTg v vic h tr ngi hot ng cách mng t trc cách mng Tháng Tám nm 1945 ci thin nhà ; Quyt nh s 118/Q-TTg ngày 27 tháng 02 nm 1996 v vic h tr ngi có công vi cách mng ci thin nhà . 10. ngh công nhn "Bà m Vit Nam Anh hùng".

10

11. H s gii quyt ch i vi mt s i tung trc tip tham gia kháng chin chng M cu nc nhng cha c hng chính sách ca ng và Nhà nc. 12. H s gii quyt ch theo Quyt nh 290/2005/Q-TTg ngày 08 tháng 11 nm 2005 ca Th tng Chính ph v ch chính sách i vi mt s i tng trc tip tham gia kháng chin chng M cu nc nhng cha c hng chính sách ca ng và Nhà nc; h s gii quyt ch theo Quyt nh 188/2007/Q-TTg ngày 27 tháng 2 nm 1996 v vic h tr ngi có công vi cách mng ci thin nhà . 13. Di chuyn h s ngi có công. 14. Cp li th thng binh, bnh binh, gia ình lit s. iu 15 . Bo tr xã hi và các lnh vc khác 1. H s ngh tr cp cu tr t xut ti cng ng. 2. H s tip nhn i tng là ngi già cô n, ngi tàn tt, ngi tâm thn mãn tính, ngi b nhim HIV/AIDS vào nuôi dng ti c s bo tr xã hi. 3. H s ngh cp s h nghèo, cp th Bo him y t cho i tng ngi nghèo, dân tc thiu s, nhân dân sng các xã thuc chng trình 135. 4. Th tc lp danh sách tr cp i tng bo tr xã hi. 5. H s gii quyt h tr mai táng phí cho i tng bo tr xã hi. 6. a i tng nghin ma túy, gái mi dâm vào trung tâm Giáo dc lao ng xã hi tnh. Mc 6 CÁC LNH VC KHÁC iu 16. Lnh vc giáo dc và ào to 1. Thm nh án thành lp trng mm non. 2. Thm nh án thành lp trng tiu hc. 3. Thm nh án thành lp trng trung hc c s. 4. Th tc chuyn trng i vi hc sinh tiu hc và trung hc c s. 5. iu chnh chi tit h tch trên vn bng, chng ch. Mc 7 PHÍ, L PHÍ iu 17. Ch thu np phí và l phí 1. Các th tc hành chính có thu phí, l phí c thc hin theo quy nh ca pháp lut.

11

2. Th tc hành chính có thu phí, l phí thì ch thu, np, qun lý, mc thu và s dng các khon phí, l phí c thc hin theo các quy nh ca các c quan Trung ng và quy nh ca Hi ng nhân dân, y ban nhân dân tnh. 3. B phn tip nhn giao tr kt qu cho công dân, t chc khi công dân thc hin y ngha v tài chính, phí, l phí (nu có). iu 18. Mi quan h khi thc hin phí, l phí Các phòng, ban chuyên môn có nhim v nhn biên lai thu phí, l phí và y nhim thu cho B phn tip nhn các lnh vc thuc thm quyn gii quyt ca phòng, ban chuyên môn. 1. Cán b, công chc thuc B phn tip nhn phi kim kê biên lai thu phí; phí và l phí ã thu quyt toán vi các phòng chuyên môn có liên quan vào ngày 25 hàng tháng. 2. Các phòng, ban chuyên môn có nhim v kim kê biên lai, tng hp các khon phí, l phí do B phn tip nhn chuyn qua, quyt toán vi Chi cc thu, np vào ngân sách nhà nc, iu tit phn phí, l phí c trích li cho B phn tip nhn và các b phn có liên quan theo úng quy nh. Chng III QUY TRÌNH TIP NHN, GII QUYT H S VÀ QUAN H PHI HP THEO C CH MT CA Mc 1 QUY TRÌNH TIP NHN, GII QUYT H S THEO C CH MT CA iu 19. Tip nhn h s 1. Cn c nhng th tc hành chính ã c quy nh tip nhn, gii quyt theo c ch mt ca, t chc, cá nhân trc tip liên h vi B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND huyn, th xã, thành ph. 2. Công chc thuc B phn tip nhn có trách nhim xem xét h s, yêu cu ca t chc, cá nhân và kim tra k các loi giy t cn thit ca tng loi h s. a) Nu h s ã hp l theo quy nh (úng ni dung, y th tc và thuc thm quyn tip nhn, gii quyt ca UBND huyn, th xã, thành ph), thc hin tip nhn h s. i vi các h s có hn thi gian cho ngi np, cán b tip nhn h s phi vit giy biên nhn h s, ghi rõ ngày tr kt qu, i vi trng hp gii quyt trong ngày thì không cn ghi giy biên nhn h s; cp nht thông tin h s vào s theo dõi h s. UBND huyn, th xã,

12

thành ph s dng phn mm qun lý h s thì cp nht vào máy và in giy biên nhn h s. b) Nu h s cha hp l theo quy nh, cán b tip nhn h s hng dn c th cho t chc, cá nhân thông qua phiu hng dn t chc, cá nhân b sung, hoàn chnh. Vic hng dn này c thc hin theo nguyên tc mt ln, y theo quy nh ã c niêm yt công khai. iu 20. Chuyn h s Sau khi tip nhn, kim tra và vit phiu biên nhn, B phn tip nhn chuyn h s cho các phòng, ban chuyên môn có liên quan x lý. 1. B phn tip nhn chu trách nhim ch trì, phi hp vi các phòng, ban chuyên môn có liên quan gii quyt công vic ca công dân, t chc. 2. H s ca t chc, cá nhân c chuyn n các phòng, ban chuyên môn vào cui gi làm vic mi bui ca ngày làm vic. H s tip nhn sau 16 gi hàng ngày thì B phn tip nhn chuyn h s cho phòng, ban chuyên môn vào cui gi làm vic ca bui sáng ngày hôm sau. 3. Thi gian phòng chuyên môn tip nhn và tr kt qu gii quyt h s vi b phn tip nhn phi c th hin trong s theo dõi gii quyt h s ca công chc chuyên môn theo dõi, kim tra. 4. Nhng h s thuc trách nhim, thm quyn gii quyt ca nhiu cp hành chính mà hot ng hng dn, tip nhn giy t, h s, gii quyt n tr kt qu c thc hin ti B phn tip nhn ca UBND huyn, th xã, thành ph (h s theo quy nh c gii quyt theo c ch mt ca liên thông) thì B phn tip nhn cn c vào tính cht công vic chuyn h s cho phòng chuyên môn có trách nhim x lý công vic u tiên; phòng chuyên môn gii quyt công vic theo trách nhim, quyn hn và tr kt qu v B phn tip nhn. iu 21. X lý, gii quyt h s 1. Phòng chuyên môn thm nh, x lý h s ca t chc, cá nhân trình lãnh o lãnh o phòng, ban ký duyt h s theo thm quyn. Lnh vc thuc thm quyn gii quyt ca UBND huyn, th xã, thành ph thì B phn chuyên môn có trách nhim trình lãnh o UBND huyn, th xã, thành ph phê duyt, chuyn tr kt qu gii quyt h s cho b phn tip nhn úng thi gian quy nh. 2. i vi h s cn kim tra thc t trc khi gii quyt thì công chc ca phòng chuyên môn phi có k hoch kim tra và báo cáo trc tip vi lãnh o phòng chuyên môn. Quá trình kim tra thc t phi c lp biên bn, ghi rõ các bên tham gia, thi gian, ni dung và kt qu kim tra. Biên bn c lu gi theo h s. 3. Trng hp gii quyt h s chm hn thi gian hn tr kt qu c ghi trong giy biên nhn h s thì phòng, ban chuyên môn có trách nhim

13

thông báo lý do cho B phn tip nhn bng vn bn B phn tip nhn có c s gii thích cho công dân, t chc. 4. Trng hp h s không iu kin gii quyt thì trong vòng 01 (mt) ngày k t khi có kt lun không gii quyt, công chc chuyên môn có trách nhim phi hp vi B phn tip nhn liên h t chc, cá nhân tr li h s và thông báo lý do bng vn bn. Thi gian ti a các phòng, ban chuyên môn thuc huyn, th xã thành ph có vn bn kt lun không gii quyt là không quá 1/2 thi gian c quy nh gii quyt ti n v mình. iu 22. Giao tr kt qu gii quyt h s 1. Sau khi nhn h s gii quyt t phòng, ban chuyên môn, B phn tip nhn tr kt qu cho t chc, cá nhân theo úng thi gian ã hn, thu phí, l phí theo quy nh và yêu cu t chc, cá nhân ký nhn vào s theo dõi tip nhn và tr kt qu. 2. Trng hp n ngày hn tr kt qu nhng h s vn cha x lý xong, b phn tip nhn có trách nhim thông báo lý do tr hn, xin li t chc, cá nhân và hn li thi gian tr kt qu. a) Trng hp nguyên nhân chm tr t các phòng chuyên môn thì công chc chuyên môn chu trách nhim x lý h s phi i din phòng chuyên môn gii thích nguyên nhân, xin li t chc, cá nhân. b) Trng hp nguyên nhân chm tr t lãnh o - Nhng công vic thuc trách nhim, thm quyn gii quyt ca các phòng chuyên môn thuc UBND huyn, th xã, thành ph nu chm tr thì lãnh o các phòng chuyên môn trc tip xin li và gii thích vi t chc, cá nhân. - Nhng công vic cn có s phi hp ca nhiu c quan gii quyt mà công vic b ách tc ti c quan, n v nào thì th trng trc tip ca c quan, n v ó có trách nhim xin li và gii thích vi t chc, cá nhân. Mc 2 MI QUAN H PHI HP iu 23. H s phc tp v th tc hoc có vng mc Trng hp h s ca công dân, t chc trong quá trình tip nhn cha rõ ràng hoc còn vng mc thì công chc tip nhn h s trc tip trao i ngay vi phòng chuyên môn thng nht trc khi nhn h s. iu 24. Bàn giao h s 1. H s do B phn tip nhn chuyn n mà phòng chuyên môn kim tra không úng theo quy nh thì phòng chuyên môn tr li b sung h s. 2. Công chc tip nhn h s phi trc tip liên h xin li và ngh t chc, cá nhân b sung h s.

14

3. Nu công chc tip nhn h s có sai sót hai ln tr lên mà không có lý do chính áng hoc không làm tt nhim v thì phi b x lý tu theo mc vi phm. iu 25. X lý h s 1. H s có liên quan n trách nhim, thm quyn ca nhiu c quan, phòng chuyên môn trc tip gii quyt h s ch ng phi hp vi các c quan liên quan cùng x lý h s. 2. Các phòng chuyên môn, các c quan có liên quan có trách nhim phi hp x lý h s khi có yêu cu phi hp. iu 26. Ly ý kin các bên tham gia i vi các h s theo quy nh trc khi gii quyt, UBND huyn, th xã, thành ph phi ly ý kin ca các c quan có liên quan thì UBND huyn, th xã, thành ph phi có vn bn ly ý kin. Nu quá thi gian quy nh ghi trong vn bn ngh mà các c quan c ly ý kin không tr li bng vn bn thì UBND huyn, th xã, thành ph c quyn gii quyt theo thm quyn; các c quan c ly ý kin nhng không tr li bng vn bn chu trách nhim vi các hu qu, vng mc phát sinh v ni dung c ly ý kin trong phm vi liên quan thuc thm quyn. Thi gian ngh các c quan tham gia ý kin phi hp lý, tùy thuc vào ni dung ly ý kin nhng không c ít hn 05 ngày làm vic, k t ngày phát hành vn bn n ngày quy nh tr li; ngoi tr trng hp ni dung công vic ã c UBND tnh quy nh c th. Chng IV T CHC THC HIN iu 27. Trách nhim ca Ch tch UBND các huyn, th xã, thành ph 1. T chc ph bin, quán trit thc hin Quy nh này n tng cán b, công chc, viên chc ca n v. 2. Cn c vào các lnh vc c quy nh ti chng II ca Quy nh này, quy nh c th v thành phn h s, trình t, cách thc thc hin và thi gian gii quyt các th tc hành chính theo c ch mt ca ti UBND các huyn, th xã, thành ph theo hng n gin hóa th tc hành chính và các quy nh pháp lut hin hành. Ngoài các lnh vc c quy nh ti Chng II Quy nh này, UBND huyn, th xã, thành ph cn c vào tình hình thc t xut c quan có thm quyn trình UBND tnh mt s lnh vc khác cn c gii quyt theo c ch mt ca ti c quan, n v. 3. B trí phòng làm vic ca B phn tip nhn thuc Vn phòng UBND huyn, th xã, thành ph ti ni thun tin, din tích ti thiu 80m2, trong ó dành 50% din tích b trí ni ngi ch cho t chc, cá nhân. Trang b

15

iu kin c s vt cht cn thit phc v cho vic tip nhn h s và tip xúc, giao dch vi công dân, b trí bàn, gh, nc ung và các tin nghi khác (nu có th) phc v công dân khi n giao dch. 4. Ch o xây dng quy ch làm vic ca UBND huyn, th xã, thành ph; quy ch làm vic ca các phòng chuyên môn thuc UBND huyn, th xã, thành ph phù hp vi vic thc hin c ch mt ca, c ch mt ca liên thông và quy ch thc hin dân ch trong hot ng ca c quan; ban hành ni quy, quy ch làm vic ca B phn tip nhn và tr kt qu thuc UBND huyn, th xã, thành ph. 5. Ch o cng c, sp xp li B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND huyn, th xã, thành ph. 6. B trí công chc có nng lc, phm cht và k nng giao tip tt làm nhim v tip nhn h s. 7. Thc hin niêm yt công khai các quy nh v quy trình, th tc hành chính, phí, l phí, và thi gian gii quyt i vi tng h s công vic ti B phn tip nhn và tr kt qu; m s góp ý, hòm th góp ý; niêm yt công khai s in thoi ca lãnh o UBND và các trng phòng chuyên môn, s làm vic ca c quan UBND huyn, th xã, thành ph. 8. Thông báo, tuyên truyn Quy nh này thông qua h thng ài Truyn thanh, t ri, áp phích ... nhân dân c bit, thc hin và kim tra giám sát vic thc hin. 9. Thng xuyên t chc kim tra tình hình tip nhn, gii quyt h s ca B phn tip nhn và công chc chuyên môn; rà soát, ánh giá tình hình công vic theo nh k, s kt, tng kt rút kinh nghim; xut, kin ngh các vng mc, khó khn phát sinh trong quá trình thc hin. iu 28. Trách nhim ca các S, ngành liên quan 1. Trách nhim S Ni v. a) Ch trì, phi hp vi UBND các huyn, th xã, thành ph ch o, hng dn, ôn c, theo dõi, kim tra vic thc hin Quy nh này ti UBND các huyn, th xã, thành ph. b) Phi hp vi các S, ban, ngành chuyên môn có liên quan kp thi x lý các vng mc phát sinh trong quá trình thc hin. 2.Trách nhim ca các S ngành chuyên môn có liên quan. a) S Lao ng - Thng binh và Xã hi có trách nhim hng dn nghip v; kim tra, x lý kp thi các vng mc phát sinh trong quá trình thc hin các th tc hành chính cho cán b phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. Ch o phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi trc thuc to c ch u tiên, thc hin vic gii quyt h s do B phn tip nhn thuc UBND huyn, th xã, thành ph chuyn n úng thi gian quy nh. b) S Tài nguyên và Môi trng, S T pháp, S Xây dng, S Giao thông Vn ti, S Nông nghip và Phát trin nông thôn có trách nhim hng

16

dn nghip v; kim tra vic thi hành các quy nh ca pháp lut v qun lý nhà nc; kp thi thông báo, hng dn khi có thay i, b sung vn bn quy phm pháp lut v th tc hành chính trong các lnh vc t ai, h tch, chng thc, qun lý ô th ti UBND các huyn, th xã, thành ph. c) Cc Thu tnh có trách nhim ch o và kim tra vic thc hin ca Chi cc Thu các huyn, th xã, thành ph trong vic x lý h s và ban hành các thông báo ngha v tài chính chính xác và úng thi gian quy nh. Phi hp vi UBND các huyn, th xã, thành ph ch o các Chi cc Thu b trí cán b có trình chuyên môn nghip v và kinh nghim tt tham gia phi hp vi B phn tip nhn thuc UBND huyn, th xã, thành ph trong vic tip nhn và bàn giao h s thông tin a chính, h s xác nh ngha v tài chính ca ngi s dng t hàng ngày, y , chính xác. Ch o các Chi cc Thu phi hp vi phòng Tài nguyên và Môi trng cung cp biu mu cho các xã, phng, th trn phc v nhân dân; thc hin công tác tuyên truyn, hng dn, t vn và gii áp kp thi các yêu cu ca công dân v ngha v tài chính liên quan n quyn s dng t. d) Th trng các c quan, n v có liên quan to iu kin và thc hin tt công tác phi hp giúp UBND các huyn, th xã, thành ph thc hin tt nhim v ci cách th tc hành chính theo c ch mt ca úng quy nh. ) Báo k Lk, ài Phát thanh - Truyn hình k Lk và các c quan thông tin i chúng trên a bàn tnh phi hp ph bin, tuyên truyn vic t chc thc hin ni dung Quy nh này. iu 29. Khen thng, k lut 1. Cán b, công chc hoàn thành tt nhim v c khen thng. 2. Cán b, công chc có các hành vi sau ây trong quá trình gii quyt các yêu cu ca t chc, công dân b x lý k lut. a) Không nhn h s ã hp l, y ; không hng dn c th khi tip nhn h s, gây phin hà i vi ngi np h s; nhn h s mà không ghi vào s theo dõi; b) T t ra các th tc hành chính ngoài quy nh chung, gây phin hà i vi ngi liên h gii quyt các th tc hành chính; c) Gii quyt th tc hành chính không úng trình t quy nh; trì hoãn vic giao tr các loi giy t ã c c quan có thm quyn ký cho ngi ngh gii quyt th tc hành chính; d) Gii quyt th tc hành chính chm tr so vi thi hn quy nh mà không có lý do chính áng; ) T chi thc hin hoc không thc hin th tc hành chính mà theo quy nh ca pháp lut ã iu kin thc hin; e) Thc hin th tc hành chính không úng thm quyn;

17

f) Quyt nh, ghi ý kin hoc xác nhn vào h s không úng quy nh gây thit hi hoc to iu kin cho ngi yêu cu gii quyt th tc hành chính gây thit hi cho Nhà nc, t chc và công dân; g) Làm mt, làm h hi, làm sai lch ni dung h s. 3. Hình thc x lý k lut c quy nh nh sau: a) Có hành vi quy nh ti im a, c và d khon 2 iu này do thiu trách nhim thì b khin trách; tái phm do thiu trách nhim thì b cnh cáo; do c ý thì b h bc lng; tái phm do c ý thì b cách chc hoc buc thôi vic; b) Có hành vi quy nh ti im b và im khon 2 iu này do thiu trách nhim thì b cnh cáo; tái phm do thiu trách nhim hoc do c ý thì b h bc lng; tái phm do c ý thì b cách chc hoc buc thôi vic. c) Có hành vi quy nh ti im e và im f khon 2 iu này thì b cnh cáo hoc h bc lng; tái phm thì b cách chc hoc buc thôi vic; d) Có hành vi quy nh ti im g khon 2 iu này do thiu trách nhim thì b khin trách hoc cnh cáo; tái phm do thiu trách nhim hoc c ý thì b h bc lng hoc cách chc; tái phm do c ý thì b buc thôi vic. 4. Thm quyn và trình t x lý k lut thc hin theo quy nh ca Pháp lut. iu 30. Ch thông tin, báo cáo 1. UBND huyn, th xã, thành ph nh k báo cáo tình hình thc hin c ch mt ca v UBND huyn, th xã, thành ph và S Ni v vào ngày 27 hàng tháng tng hp, báo cáo UBND tnh. 2. UBND huyn, th xã, thành ph thc hin báo cáo nhanh và các báo cáo chuyên v S Ni v theo úng thi gian quy nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TCH

(ã ký)

L Ngc C

18

Information

Microsoft Word - QD 25 - gquyet ho so HC mot cua cap Huyen.doc

18 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97936


Notice: fwrite(): send of 220 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531