Read Microsoft Word - QD 26 - gquyet ho so HC theo mot cua cap Xa.DOC text version

Y BAN NHÂN DÂN TNH K LK S: 26/2009/Q-UBND

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Buôn Ma Thut, ngày 21 tháng 8 nm 2009

QUYT NH

Ban hành Quy nh v lnh vc, trình t tip nhn, gii quyt h s th tc hành chính theo c ch mt ca ti UBND xã, phng, th trn trên a bàn tnh.

Y BAN NHÂN DÂN TNH Cn c Lut t chc HND và UBND ngày 26/11/2003; Cn c Quyt nh s 93/2007/Q-TTg ngày 22 tháng 6 nm 2007 ca Th tng Chính ph, ban hành Quy ch thc hin c ch mt ca, c ch mt ca liên thông ti c quan hành chính nhà nc a phng; Theo ngh ca Giám c S Ni v tnh ti T trình s 224/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 nm 2009, QUYT NH: iu 1. Ban hành kèm theo Quyt nh này Quy nh v lnh vc, trình t tip nhn, gii quyt h s th tc hành chính theo c ch mt ca ti UBND xã, phng, th trn trên a bàn tnh. iu 2. Giao trách nhim cho: 1. Ch tch UBND xã, phng, th trn t chc trin khai thc hin Quy nh này. 2. Giám c S Ni v, Ch tch UBND huyn, th xã, thành ph giúp UBND tnh theo dõi, ôn c, kim tra vic t chc thc hin Quy nh ti UBND các xã, phng, th trn. iu 3. Chánh Vn phòng UBND tnh, Giám c S Ni v; Th trng các S, ban, ngành liên quan; Ch tch UBND các huyn, th xã, thành ph; Ch tch UBND các xã, phng, th trn trên a bàn tnh có trách nhim thi hành Quyt nh này. Quyt nh này có hiu lc sau 10 ngày, k t ngày ký./.

Ni nhn:

- Vn phòng Chính ph (b/c); - V Pháp ch - B Ni v (b/c); - Cc Kim tra VBQPPL-B T pháp (b/c); - oàn i biu QH Tnh (b/c); - TT TU, TT HND tnh (b/c); - UBMTTQVN tnh, các Ban XD ng ca TU; - CT, các PCT UBND tnh; - TT huyn y, thành y, th xã; - S T pháp; - Nh iu 4; - UBMTTQVN các huyn, th xã, TP thuc tnh; - Các phòng thuc VP.UBND tnh, TT TTCB tnh; - ài PTTH, Báo k Lk; - Lu: VT, TH.

TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TCH

(ã ký)

L Ngc C

U BAN NHÂN DÂN TNH K LK

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

QUY NH

V lnh vc, trình t tip nhn, gii quyt h s th tc hành chính theo c ch mt ca ti UBND xã, phng, th trn trên a bàn tnh k Lk

(Ban hành kèm theo Quyt nh s: 26 /2009 /Q-UBND ngày 21 tháng 8 nm 2009 ca UBND tnh k Lk)

Chng I NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Quy nh này quy nh: 1. Các lnh vc, công vic gii quyt theo c ch mt ca ti UBND xã, phng, th trn và trách nhim ca b phn tip nhn và tr kt qu trong tip nhn, gii quyt h s ca t chc, cá nhân theo c ch mt ca ti UBND xã, phng, th trn. 2. Quy trình tip nhn, lu chuyn h s, mi quan h và trách nhim ca các c quan hành chính nhà nc có liên quan trong quá trình x lý, gii quyt h s ca t chc, cá nhân ti im 1, iu 1 quy nh này. iu 2. i tng áp dng i tng áp dng Quy nh này bao gm: 1. UBND các xã, phng, th trn trên a bàn tnh k Lk. 2. Các t chc, cá nhân có liên quan. iu 3. Gii thích t ng 1. C ch mt ca ti UBND xã, phng, th trn là c ch gii quyt công vic ca t chc, cá nhân bao gm c t chc, cá nhân nc ngoài (sau ây gi là t chc, cá nhân) thuc trách nhim, thm quyn ca UBND xã, phng, th trn t hng dn, tip nhn giy t, h s, gii quyt n tr kt qu c thc hin ti mt u mi là B phn tip nhn và tr kt qu ca UBND xã, phng, th trn. 2. Phí là khon tin theo quy nh ca pháp lut mà t chc, cá nhân phi tr khi c mt t chc, cá nhân khác cung cp dch v. 3. L phí là khon tin theo quy nh ca pháp lut t chc, cá nhân phi np khi c c quan nhà nc hoc t chc c y quyn phc v công vic qun lý nhà nc. iu 4. Nguyên tc chung khi thc hin c ch mt ca ti UBND xã, phng, th trn 2

1. Th tc hành chính rõ ràng, n gin và úng pháp lut. 2. Niêm yt công khai các th tc hành chính, mc thu phí, l phí, biu mu h s và thi gian gii quyt công vic ca tng loi h s. 3. Hng dn th tc c th, chi tit, úng và y theo nguyên tc hng dn mt ln bng phiu hng dn. S dng giy biên nhn khi tip nhn h s, có ghi c th ngày hn tr kt qu gii quyt h s. 4. Tip nhn h s và tr kt qu ti mt u mi duy nht là B phn tip nhn và tr kt qu thuc UBND xã, phng, th trn. 5. Bo m gii quyt công vic nhanh chóng, thun tin cho t chc, cá nhân. 6. m bo quan h phi hp gii quyt h s thuc trách nhim ca cán b, công chc UBND xã, phng, th trn và các c quan liên quan. 7. Cht lng gii quyt công vic, tinh thn phc v, phong cách giao tip là yêu cu cao nht i vi cán b, công chc nói chung và vi cán b, công chc ti b phn tip nhn và tr kt qu nói riêng; là thc o hiu qu hot ng ca c quan hành chính nhà nc. 8. UBND xã, phng, th trn có trách nhim hng dn kê khai và cung cp y các loi mu n, mu giy t giao dch ca các công vic c quy nh ti bn Quy nh này cho t chc, cá nhân. 9. Trong gi hành chính, công chc làm vic ti B phn tip nhn phi eo th công chc, ghi y h tên và chc danh công dân, t chc c bit. iu 5. Hot ng ca B phn tip nhn và tr kt qu theo c ch mt ca 1. T chc, cá nhân có nhu cu gii quyt h s thuc các lnh vc quy nh ti Quy nh này n np h s trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu thuc UBND xã, phng, th trn (sau ây gi tt là B phn tip nhn) c gii quyt theo chc nng, nhim v, thm quyn ca UBND xã, phng, th trn. B phn tip nhn có trách nhim gii thích, hng dn th tc cho t chc, cá nhân và tr kt qu cho t chc, cá nhân úng ngày hn ghi trong giy biên nhn. 2. Nhng h s thuc thm quyn gii quyt ca UBND xã, phng, th trn nhng không c quy nh ti Quy nh này thì B phn tip nhn hng dn t chc, cá nhân liên h các công chc hoc b phn chuyên môn có liên quan thuc UBND xã, phng, th trn gii quyt theo quy nh hin hành. 3. Nhng h s không c quy nh ti Quy nh này và không thuc thm quyn gii quyt ca UBND xã, phng, th trn thì B phn tip nhn có trách nhim hng dn c th công dân, t chc liên h vi c quan có thm quyn gii quyt. 4. B phn tip nhn tip nhn h s và tr kt qu trong gi hành chính, c th nh sau: - Sáng t 7 gi 30 phút n 11 gi 00 phút. 3

- Chiu t 13 gi 30 phút n 16 gi 30 phút. Thi gian hành chính còn li trong ngày công chc B phn tip nhn có trách nhim sp xp h s, kim kê phí và l phí ã thu np cho th qu UBND xã, phng, th trn theo úng ch qun lý tài chính. 5. Thi gian gii quyt h s i vi nhng công vic c quy nh trong bn Quy nh này là ngày làm vic (không tính ngày ngh hàng tun, l, tt) c tính k t ngày b phn tip nhn nhn h s hp l. Khuyn khích các n v, cá nhân ci tin l li làm vic hoc ci tin quy trình x lý h s hp lý nhm rút ngn hn thi gian gii quyt h s theo mc thi gian quy nh. 6. UBND xã, phng, th trn, Phòng chuyên môn các huyn, thành ph, th xã và các c quan liên quan không c t thêm các th tc hành chính khác vi quy nh ca pháp lut, không c s dng thm quyn gii quyt th tc hành chính làm iu kin vn ng thu các loi phí, l phí ngoài quy nh hoc thc hin các giao dch khác; không c yêu cu T trng T dân ph, Trng thôn xác nhn vào h s ca cá nhân trc khi tip nhn và gii quyt h s công vic. 7. Mt s th tc hành chính thuc lnh vc t ai, Lao ng - Thng binh và Xã hi c quy nh trong Quy nh này nhng thuc thm quyn gii quyt ca nhiu cp hành chính (gii quyt theo c ch mt ca liên thông) thì B phn tip nhn có trách nhim tip nhn, gii quyt theo thm quyn ca y ban nhân dân xã, phng, th trn theo úng quy trình tip nhn, gii quyt các th tc hành chính theo c ch mt ca. Quy trình tip nhn và c ch phi hp gii quyt gia các c quan tr kt qu cho t chc, công dân c quy nh riêng theo c ch mt ca liên thông. Chng II CÁC LNH VC, CÔNG VIC GII QUYT THEO C CH MT CA TI UBND XÃ, PHNG, TH TRN Mc 1 LNH VC H TCH iu 6. ng ký khai sinh 1. Khai sinh cho tr em mi sinh ra. 2. Khai sinh cho tr em b b ri. 3. Khai sinh quá hn. 4. ng ký li vic sinh. iu 7. ng ký kt hôn 1. ng ký kt hôn. 2. ng ký li vic kt hôn. 4

3. Xác nhn tình trng hôn nhân. iu 8. ng ký vic nuôi con nuôi 1. ng ký vic nhn con nuôi. 2. ng ký li vic nuôi con nuôi. iu 9. ng ký khai t 1. ng ký khai t. a) ng ký khai t; b) ng ký khai t cho ngi b tòa án tuyên b là ã cht. 2. Khai t quá hn. 3. ng ký li vic t. iu 10. ng ký vic giám h 1. ng ký vic giám h. 2. ng ký chm dt vic giám h. iu 11 . ng ký vic nhn cha, m, con iu 12. Cp các bn sao giy t h tch t S h tch 1. Cp bn sao giy khai sinh. 2. Cp bn sao giy chng t. 3. Cp bn sao giy kt hôn. iu 13. Thay i, ci chính h tch cho ngi di 14 tui và b sung h tch cho mi trng hp, không phân bit tui; iu chnh ni dung trong s h tch và các giy t h tch khác. 1. ng ký thay i, ci chính h tch, b sung h tch (trong s ng ký khai sinh và bn chính giy khai sinh). 2. iu chnh ni dung trong s h tch và các giy t h tch khác (không phi s ng ký khai sinh và bn chính giy khai sinh). Mc 2 LNH VC CHNG THC iu 14. Các th tc hành chính 1. Chng thc bn sao t bn chính. 2. Chng thc ch ký cá nhân. 3. Chng thc di chúc. 4. Chng thc hp ng chuyn nhng quyn s dng t và tài sn gn lin vi t (không phi là nhà ). 5

5. Chng thc hp ng chuyn i quyn s dng t. 6. Chng thc hp ng thuê quyn s dng t và tài sn gn lin vi t. 7. Chng thc hp ng tng cho quyn s dng t và tài sn gn lin vi t. 8. Chng thc hp ng th chp quyn s dng t và tài sn gn lin vi t. 9. Chng thc hp ng góp vn bng quyn s dng t và tài sn gn lin vi t. 10. Chng thc hp ng y quyn. 11. Chng thc vn bn nhn tài sn tha k. 12. Th tc chng thc vn bn t chi nhn di sn. Mc 3 LNH VC T AI VÀ XÂY DNG iu 15. Các công vic thuc lnh vc t ai 1. Xác nhn n ngh cp giy chng nhn quyn s dng t . 2. Xác nhn vic cp li, cp i giy chng nhn quyn s ng t. 3. Xác nhn h s chuyn i quyn s dng t nông nghip. 4. Xác nhn n xin chuyn i mc ích s dng t sang t xây dng i vi trng hp phi xin phép . 5. Xác nhn h s chuyn nhng quyn s dng t. 6. Xác nhn vic cp li, cp i giy chng nhn quyn s ng t. 7. Xác nhn n xin chnh lý bin ng t ai . 8. Xác nhn n xin iu chnh din tích t . 9. Xác nhn vào hp ng cho thuê quyn s dng t. 10. Xác nhn nhà và t hp pháp . 11. Xác nhn t không có tranh chp, không vi phm quy hoch . 12. Xác nhn n xin cp t . 13. Xác nhn thay i v các vn a chính. 14. Xác nhn vào n tách tha hoc hp tha t; Xác nhn vào biên bn xác nh ranh gii tha t. iu 16. Các công vic thuc lnh vc xây dng 1. Gii quyt vic xin sa cha nhà (gi nguyên hin trng). 2. Cp giy phép xây dng nhà riêng l nông thôn ã có quy hoch. 3. iu chnh giy phép xây dng nhà ti nhng im dân c nông 6

thôn ã có quy hoch xây dng c duyt. 4. Cp giy phép xây dng nhà ti nhng im dân c nông thôn ã có quy hoch xây dng c duyt. 5. Gia hn giy phép xây dng. 6. Xác nhn h s xin phép xây dng, ci to nhà. 7. Lp d toán xây dng, sa cha các công trình nh có vn u t t ngun ngân sách xã. 8. Hòa gii, gii quyt tranh chp i vi các hot ng xây dng. 9. Xác nhn tình trng nhà, t. Mc 4 LNH VC LAO NG ­ THNG BINH VÀ XÃ HI iu 17. Chính sách thng binh lit s và ngi có công 1. Xác nhn n ngh cp li th thng binh, bnh binh, giy chng nhn gia ình lit s. 2. Xác nhn giy bo lãnh xin di chuyn ni nhn ch u ãi Ngi có công. 3. Xác nhn h s hng ch Bo him y t i vi ngi có công vi cách mng. 4. Xác nhn h s hng ch tr cp mt ln i vi ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc. 5. Xác nhn h s ngh gii quyt ch theo Quyt nh s 142/2008/Q-TTg ngày 27 tháng 10 nm 2008 v thc hin ch i vi quân nhân tham gia kháng chin chng M có di 20 nm công tác trong quân i ã phc viên xut ng v a phng. 6. Xác nhn ngi có công hng ch min, gim thu nhà t. 7. Xác nhn cho i tng chính sách min, gim v thu tin s dng t. 8. Xác nhn i tng thng binh, bnh binh, ngi hng chính sách nh thng binh. 9. Xác nhn h s gii quyt ch i vi ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt tù ày. 10. H s gii quyt ch cho ngi trc tip tham gia hot ng kháng chin chng M và con ca h b hu qu cht c hoá hc. 11. Xác nhn h s gii quyt ch i vi thân nhân ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt tù ày, ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc cht trc ngày 01/01/1995. 12. Xác nhn n ngh chng nhn thng binh, bnh binh, gia ình lit s lão thành cách mng, ngi hot ng kháng chin b ch bt tù ày. 7

13. Gii quyt mai táng phí, tr cp mt ln i vi ngi có công cách mng. 14. Xác nhn thân nhân lit s ngi có công. 15. Xác nhn n ngh i th thng binh. 16. Xác nhn h s thân nhân lit s i thm ving hoc di di hài ct lit s. iu 18. Bo tr xã hi và các lnh vc khác 1. Cp tin h tr sa cha nhà cho i tng chính sách gp khó khn v nhà t ngun Qu n n áp ngha ca xã. 2. ngh cu tr t xut. 3. Xác nhn din khó khn, ói nghèo, tai nn, bnh tt . 4. Xác nhn h nghèo. 5. Xác nhn h s vay vn qu quc gia h tr vic làm . 6. Xác nhn chính sách u ãi hc sinh là ngi tàn tt, m côi, ngi dân tc thiu s c hng chính sách h tr thc hin ph cp giáo dc hoc hc ngh. 7. Xác nhn h s tr cp thng xuyên cho i tng bo tr xã hi. 8. Xác nhn h s, thân nhân bo lãnh ngi sau cai nghin. Mc 5 PHÍ, L PHÍ iu 19. Ch thu np phí, l phí 1. Các th tc hành chính có thu phí, l phí c thc hin theo quy nh ca pháp lut. 2. Th tc hành chính có thu phí, l phí thì ch thu, np, qun lý, mc thu và s dng các khon phí, l phí c thc hin theo các quy nh hin hành ca các c quan Trung ng và quy nh ca HND, UBND tnh. 3. B phn tip nhn giao tr kt qu cho công dân, t chc khi công dân thc hin y ngha v tài chính, phí, l phí (nu có). Chng III QUY TRÌNH TIP NHN, GII QUYT H S VÀ QUAN H PHI HP THEO C CH MT CA Mc 1 QUY TRÌNH TIP NHN, GII QUYT H S iu 20. Tip nhn h s Khi tip nhn h s, cán b làm vic ti B phn tip nhn có trách nhim xem xét yêu cu ca t chc, cá nhân; kim tra c th th tc h s theo quy nh. 8

1. H s hp l (úng ni dung, y th tc và thuc thm quyn gii quyt ca UBND xã, phng, th trn) thì tip nhn, vit giy biên nhn h s theo mu ghi rõ ngày tr kt qu i vi loi h s có hn thi gian cho ngi np, nhng trng hp gii quyt trong ngày thì không cn ghi giy biên nhn h s; cp nht thông tin h s vào s theo dõi h s. i vi UBND xã, phng, th trn có s dng phn mm qun lý h s thì cp nht vào máy và in giy biên nhn h s. 2. H s cha hp l theo quy nh thì hng dn c th bng phiu hng dn theo mu ngi np h s b sung, hoàn chnh; vic hng dn c thc hin theo nguyên tc mt ln, y , úng quy nh. iu 21. Chuyn h s 1. B phn tip nhn chu trách nhim ch trì, phi hp vi công chc, b phn chuyên môn thuc UBND xã, phng, th trn gii quyt công vic ca công dân, t chc. a) Cn c tính cht, ni dung công vic, B phn tip nhn chuyn ngay h s n công chc chuyên môn có liên quan gii quyt. b) Công chc chuyên môn xem xét, x lý, trình lãnh o trc tip gii quyt theo thm quyn, chuyn tr kt qu v B phn tip nhn 2. Thi gian công chc chuyên môn tip nhn và tr kt qu gii quyt h s vi B phn tip nhn phi c th hin trong s theo dõi gii quyt h s ca công chc chuyên môn. 3. H s tip nhn sau 16 gi hàng ngày thì B phn tip nhn chuyn h s cho công chc chuyên môn vào u gi làm vic ca bui sáng ngày hôm sau. iu 22. X lý, gii quyt h s 1. H s sau khi thm nh, x lý công chc chuyên môn trình lãnh o UBND xã, phng, th trn ký và tr kt qu gii quyt h s v B phn tip nhn. a) i vi nhng h s theo quy nh gii quyt trong ngày làm vic, không ghi giy biên nhn thì công chc chuyên môn, các phòng chuyên môn hoc các c quan có liên quan tip nhn, gii quyt ngay theo thm quyn c phân cp. b) i vi nhng h s có ghi giy biên nhn thì B phn tip nhn ch trì phi hp vi công chc chuyên môn, các b phn chuyên môn thuc UBND xã, phng, th trn gii quyt h s theo thm quyn c phân cp, m bo vic gii quyt công vic ca công dân, t chc theo úng thi gian ã ghi trong giy biên nhn. 2. Nu vic gii quyt h s ca công dân, t chc có liên quan n nhiu b phn thì công chc chuyên môn chu trách nhim chính phi trc tip liên h vi các b phn khác gii quyt và hoàn thành các th tc cn thit. 3. Nhng h s cn xác minh, kim tra thc t trc khi x lý thì công chc chuyên môn báo cáo lãnh o UBND xã, phng, th trn ngh tin hành xác minh, kim tra. Quá trình xác minh, kim tra phi c lp biên bn,9

ghi rõ thành phn tham gia, thi gian, ni dung và kt qu xác minh, kim tra. Biên bn c lu tr theo quy nh. iu 23. Thm quyn ký gii quyt h s Thc hin theo quy nh ca pháp lut, theo Quy ch làm vic ca UBND xã, phng, th trn hoc theo s phân công ca Ch tch UBND xã, phng, th trn. iu 24. Tr kt qu gii quyt h s 1. Sau khi nhn kt qu gii quyt h s do công chc chuyên môn, b phn chuyên môn có liên quan chuyn n, B phn tip nhn tr h s cho t chc, cá nhân theo úng thi gian ã hn; thu phí, l phí (nu có) và cp nht vào s theo dõi h s. 2. Khi tr kt qu gii quyt h s, B phn tip nhn hng dn t chc, cá nhân ghi ngày nhn kt qu và ký nhn vào s theo dõi h s. 3. Trng hp n ngày hn nhng h s vn cha c x lý xong , B phn tip nhn có trách nhim thông báo lý do tr hn, xin li t chc, cá nhân và hn li thi gian tr kt qu. a) Nguyên nhn chm tr thi gian t công chc chuyên môn thì công chc chuyên môn phi có vn bn (hoc trc tip) gii thích nguyên nhân và xin li t chc, cá nhân. b) Nguyên nhân chm tr thi gian t lãnh o - i vi nhng công vic thuc trách nhim, thm quyn gii quyt ca UBND xã, phng, th trn theo quy nh, nu chm tr thì Ch tch UBND xã, phng, th trn trc tip xin li và gii thích vi t chc, cá nhân. - i vi nhng công vic thuc thm quyn gii quyt ca nhiu c quan hành chính mà công vic b ách tc ti c quan, n v nào thì th trng c quan, n v ó có trách nhim xin li và gii thích vi t chc, cá nhân. 4. i vi nhng h s không iu kin gii quyt thì trong vòng 01 (mt) ngày k t khi có kt lun không gii quyt, công chc chuyên môn, phòng chc nng hoc các c quan liên quan có trách nhim phi hp vi B phn tip nhn liên h t chc, cá nhân tr li h s và thông báo lý do bng vn bn. Mc 2 QUY NH V QUAN H PHI HP iu 25. H s phc tp v th tc hoc có vng mc 1. Cán b ti B phn tip nhn trc tip trao i vi công chc chuyên môn, b phn chuyên môn ca UBND xã, phng, th trn; b phn chuyên môn ca các c quan có liên quan thng nht trc khi nhn h s. 2. i vi loi h s mà theo quy nh ca pháp lut, t chc, cá nhân phi trc tip gp công chc chuyên môn x lý thì B phn tip nhn b trí cho t chc, cá nhân trc tip trao i vi công chc chuyên môn ti phòng tip nhn c x lý. 10

iu 26. Bàn giao h s 1. Khi bàn giao h s, nu công chc chuyên môn kim tra phát hin h s không úng theo th tc ã c quy nh thì công chc chuyên môn tr h s li cho B phn tip nhn b sung h s. 2. B phn tip nhn có trách nhim trc tip xin li và ngh t chc, cá nhân b sung h s. 3. Nu công chc tip nhn h s không úng quy nh t hai ln tr lên hoc không làm tt nhim v thì Ch tch UBND xã, phng, th trn xem xét x lý k lut tu theo mc sai phm, cn thit thì thay i v trí công tác khác. iu 27. X lý h s Trong quá trình gii quyt, trng hp h s có liên quan n trách nhim, thm quyn ca công chc chuyên môn khác, các phòng chuyên môn thuc UBND các huyn, th xã, thành ph hoc c quan cp trên có liên quan. 1. Công chc trc tip gii quyt h s ch ng phi hp vi công chc, phòng chuyên môn thuc UBND huyn, th xã, thành ph và các c quan cp trên có liên quan cùng x lý h s. 2. Công chc chuyên môn, các phòng chuyên môn thuc UBND các huyn, th xã, thành ph và các c quan cp trên liên quan có trách nhim phi hp x lý h s khi có yêu cu phi hp. iu 28. Ly ý kin các bên tham gia i vi h s theo quy nh phi ly ý kin ca các phòng chuyên môn thuc UBND huyn, th xã, thành ph hoc ca các c quan có liên quan trc khi gii quyt thì UBND xã, phng, th trn gi vn bn ly ý kin. Thi gian ngh các c quan tham gia ý kin phi hp lý, tùy thuc vào ni dung ly ý kin nhng không c ít hn 05 (nm) ngày làm vic, k t ngày phát hành vn bn n ngày quy nh tr li; ngoi tr trng hp ni dung công vic ã c cp có thm quyn quy nh c th. Thi gian ly ý kin không tính vào thi gian gii quyt h s. Chng IV T CHC THC HIN iu 29. Trách nhim ca Ch tch UBND xã, phng, th trn 1. Cn c vào các lnh vc c quy nh ti chng II ca Quy nh này, quy nh c th v thành phn h s, trình t, cách thc thc hin và thi gian gii quyt các th tc hành chính theo c ch mt ca ti UBND xã, phng, th trn theo hng n gin hóa th tc hành chính và các quy nh pháp lut hin hành. Ngoài các lnh vc c quy nh ti chng II ca Quy nh này, UBND xã, phng, th trn cn c vào tình hình thc t xut c quan có thm quyn trình UBND tnh mt s lnh vc khác cn áp dng gii quyt theo c ch mt ca, c ch mt ca liên thông ti c quan, n v. 2. Quyt nh thành lp B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND xã, phng, th trn chu s ch o, qun lý ca Vn phòng 11

UBND xã, phng, th trn; ban hành Quy ch t chc và hot ng ca B phn tip nhn phù hp vi yêu cu, nhim v ci cách th tc hành chính theo Quy nh này. 3. Chun b các iu kin thành lp, cng c B phn tip nhn và tr kt qu: a) T chc, cng c B phn tip nhn nng lc, áp ng yêu cu nhim v tip nhn, x lý h s theo c ch mt ca theo quy nh và do Ch tch UBND xã, phng trc tip ch o. Yêu cu b trí cán b, công chc ti B phn tip nhn phi có phm cht o c, có nng lc v chuyên môn, hiu bit v th tc hành chính các lnh vc, có k nng giao tip và kinh nghim gii quyt h s ca t chc, cá nhân; b) B trí phòng làm vic ca B phn tip nhn ti ni thun tin, thoáng ãng, có din tích ti thiu 40m2, trong ó dành 50% din tích b trí ni ngi ch cho t chc, cá nhân. Trang b iu kin c s vt cht cn thit phc v cho vic tip nhn h s và tip xúc, giao dch vi công dân; b trí bàn, gh, nc ung và các tin nghi khác (nu có th) phc v công dân n giao dch; c) Ch o B phn tip nhn t chc thc hin công vic, lp s sách theo dõi vic tip nhn và gii quyt h s theo úng quy nh. 4. Niêm yt công khai c s pháp lý gii quyt các th tc hành chính; h s, th tc, phí, l phí, quy trình và thi gian gii quyt; các yêu cu gii quyt h s; các loi biu mu theo quy nh ti B phn tip nhn hoc ti ni thun tin trc c quan; m s góp ý, hòm th góp ý; niêm yt s phòng làm vic ca c quan. Công chc làm vic phi eo th và có bng chc danh ti bàn làm vic. 5. T chc các hình thc thông báo, tuyên truyn rng rãi các quy nh v th tc hành chính ti UBND xã, phng, th trn thông qua h thng ài truyn thanh, t ri, áp phích, các cuc hp T dân ph, thôn, Chi b, Mt trn và các oàn th ... nhân dân bit, thc hin và giám sát vic thc hin. 6. Thng xuyên kim tra tình hình tip nhn, gii quyt h s ca B phn tip nhn và công chc chuyên môn; nh k rà soát, ánh giá tình hình công vic, s kt, tng kt rút kinh nghim; xut, kin ngh gii quyt các vng mc, khó khn phát sinh trong quá trình thc hin. Có hình thc khen thng i vi công chc hoc b phn thc hin tt nhim v và x lý k lut i vi công chc hoc b phn vi phm các quy nh hoc thc hin không tt nhim v theo bn Quy nh này. 7. Ch o thc hin nghiêm túc các nhim v ca công tác ci cách hành chính; tin hành rà soát các th tc hành chính, loi b nhng th tc rm rà, y lùi các hin tng tiêu cc, quan liêu, hách dch, ca quyn ca cán b, công chc trong khi gii quyt công vic. Cn c vào thm quyn ban hành vn bn UBND xã, phng, th trn tin hành hy b hoc kin ngh cp có thm quyn hy b i vi nhng vn bn ban hành có ni dung không phù hp vi Hin pháp, pháp lut, ban hành không úng thm quyn; tin hành sa i, b sung hoc ngh cp có thm quyn sa i, b sung i vi nhng vn bn có mt phn ni dung không còn phù hp vi thc tin. 12

iu 30. Trách nhim ca Ch tch UBND các huyn, th xã, thành ph 1. T chc công tác thông tin, tuyên truyn rng rãi gii thiu cho nhân dân bit và thc hin. Ch o, hng dn, kim tra thng xuyên UBND các xã, phng, th trn trin khai thc hin Quy nh này. 2. Ch o các phòng chuyên môn tích cc hng dn th tc, nghip v cho cán b, công chc cp xã trong quá trình thc hin; t chc tp hun v phng thc làm vic và kin thc ci cách hành chính cho cán b, công chc cp xã làm vic ti B phn tip nhn. 3. Phân công cho Trng phòng Tài chính - K hoch, Trng phòng Tài nguyên và Môi trng, Giám c Vn phòng ng ký quyn s dng t nghiên cu phng án phù hp UBND xã, phng, th trn thc hin vic thu các khon phí, l phí trên nguyên tc không công dân i li nhiu ln, nhiu ni. 4. Ch o Phòng Tài nguyên và Môi trng, Vn phòng ng ký quyn s dng t và Chi cc Thu cùng phi hp in sao và cung cp y biu mu, t khai cho các xã, phng, th trn phc v nhân dân. 5. Thng xuyên theo dõi, ch o kim tra và h tr, to iu kin UBND các xã, phng, th trn thc hin tt nhim v. iu 31. Trách nhim ca các S, ngành liên quan 1. Trách nhim S Ni v Ch trì, phi hp vi UBND các huyn, thành ph ch o, hng dn, ôn c, theo dõi, kim tra vic thc hin Quy nh này ti UBND các xã, phng, th trn; phi hp vi các S, ban, ngành chuyên môn có liên quan kp thi x lý các vng mc phát sinh trong quá trình thc hin. 2. Trách nhim ca các S, ngành chuyên môn có liên quan a) S Lao ng - Thng binh và Xã hi chu trách nhim hng dn nghip v, th tc và các vn bn quy phm pháp lut có liên quan cho cán b, công chc chuyên môn huyn, thành ph, xã, phng, th trn; hng dn, kim tra và x lý kp thi các vng mc nghip v phát sinh trong quá trình thc hin. b) S Tài nguyên và Môi trng chu trách nhim hng dn nghip v chuyên môn và phi hp vi UBND huyn, th xã, thành ph, kim tra vic thi hành các quy nh ca pháp lut v qun lý và thc hin các th tc hành chính trong lnh vc t ai ti UBND xã, phng, th trn. c) S T pháp chu trách nhim hng dn nghip v và kim tra vic thi hành các quy nh ca pháp lut v h tch, chng thc ti UBND xã, phng, th trn. d) S Xây dng chu trách nhim hng dn nghip v và kim tra vic thi hành các quy nh ca pháp lut trong lnh vc xây dng ti UBND xã, phng, th trn. 13

) Cc Thu tnh chu trách nhim ch o và kim tra vic thc hin ca Chi cc Thu các huyn, th xã, thành ph trong vic x lý h s và ban hành các Thông báo ngha v tài chính chính xác và úng thi gian quy nh. Phi hp vi UBND các huyn, th xã, thành ph ch o các Chi cc Thu b trí cán b có trình chuyên môn nghip v và kinh nghim tt tham gia phi hp vi Vn phòng ng ký quyn s dng t trong vic tip nhn và bàn giao h s thông tin a chính, h s xác nh ngha v tài chính ca ngi s dng t hàng ngày, y , chính xác; cung cp biu mu cho các xã, phng cp phát, phc v nhu cu ca nhân dân. Thc hin công tác tuyên truyn, hng dn, t vn và gii áp kp thi các yêu cu ca công dân v ngha v tài chính liên quan n quyn s dng t. e) Th trng các c quan, n v có liên quan to iu kin và thc hin tt công tác phi hp giúp UBND xã, phng, th trn thc hin tt nhim v ci cách th tc hành chính theo c ch mt ca úng quy nh. f) S Thông tin và Truyn thông phi hp Báo k Lk, ài Phát thanh - Truyn hình k Lk và các c quan thông tin i chúng trên a bàn tnh ph bin, tuyên truyn vic t chc thc hin ni dung ca Quy nh này. iu 32. Khen thng, k lut 1. Cán b, công chc hoàn thành tt nhim v c khen thng. 2. Cán b, công chc có các hành vi sau ây trong quá trình gii quyt các yêu cu ca t chc, công dân b x lý k lut. a) Không nhn h s ã hp l, y ; không hng dn c th khi tip nhn h s, gây phin hà i vi ngi np h s; nhn h s mà không ghi vào s theo dõi; b) T t ra các th tc hành chính ngoài quy nh chung, gây phin hà i vi ngi liên h gii quyt các th tc hành chính; c) Gii quyt th tc hành chính không úng trình t quy nh; trì hoãn vic giao tr các loi giy t ã c c quan có thm quyn ký cho ngi ngh gii quyt th tc hành chính; d) Gii quyt th tc hành chính chm tr so vi thi hn quy nh mà không có lý do chính áng; ) T chi thc hin hoc không thc hin th tc hành chính mà theo quy nh ca pháp lut ã iu kin thc hin; e) Thc hin th tc hành chính không úng thm quyn; f) Quyt nh, ghi ý kin hoc xác nhn vào h s không úng quy nh gây thit hi hoc to iu kin cho ngi yêu cu gii quyt th tc hành chính gây thit hi cho Nhà nc, t chc và công dân; g) Làm mt, làm h hi, làm sai lch ni dung h s. 3. Hình thc x lý k lut c quy nh nh sau: a) Có hành vi quy nh ti im a, c và d khon 2 iu này do thiu trách nhim thì b khin trách; tái phm do thiu trách nhim thì b cnh cáo; 14

do c ý thì b h bc lng; tái phm do c ý thì b cách chc hoc buc thôi vic; b) Có hành vi quy nh ti im b và im khon 2 iu này do thiu trách nhim thì b cnh cáo; tái phm do thiu trách nhim hoc do c ý thì b h bc lng; tái phm do c ý thì b cách chc hoc buc thôi vic. c) Có hành vi quy nh ti im e và im f khon 2 iu này thì b cnh cáo hoc h bc lng; tái phm thì b cách chc hoc buc thôi vic; d) Có hành vi quy nh ti im g khon 2 iu này do thiu trách nhim thì b khin trách hoc cnh cáo; tái phm do thiu trách nhim hoc c ý thì b h bc lng hoc cách chc; tái phm do c ý thì b buc thôi vic. 4. Thm quyn và trình t x lý k lut thc hin theo quy nh ca Pháp lut. iu 33. Ch thông tin, báo cáo 1. UBND xã, phng, th trn nh k báo cáo tình hình thc hin c ch mt ca v UBND các huyn, th xã, thành ph vào ngày 27 hàng tháng tng hp báo cáo UBND tnh (thông qua S Ni v) vào ngày 30 hàng tháng. 2. UBND xã, phng, th trn thc hin báo cáo nhanh và các báo cáo chuyên v S Ni v theo úng thi gian quy nh./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TCH (ã ký) L Ngc C

15

Information

Microsoft Word - QD 26 - gquyet ho so HC theo mot cua cap Xa.DOC

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97565