Read Microsoft Word - So Giao duc.doc text version

U BAN NHÂN DÂN TNH K LK S: 2182/Q-UBND

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Buôn Ma Thut, ngày 19 tháng 8 nm 2009

QUYT NH V vic công b b th tc hành chính thuc thm quyn gii quyt ca S Giáo dc và ào to tnh k Lk U BAN NHÂN DÂN TNH Cn c Lut t chc Hi ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 nm 2003; Cn c Quyt nh s 30/2007/Q-TTg ngày 10 tháng 01 nm 2007 ca Th tng Chính ph phê duyt án n gin hoá th tc hành chính trên các lnh vc qun lý nhà nc giai on 2007 ­ 2010; Cn c Quyt nh s 07/Q-TTg ngày 04 tháng 01 nm 2008 ca Th tng Chính ph phê duyt K hoch thc hin án n gin hoá th tc hành chính trên các lnh vc qun lý nhà nc giai on 2007 ­ 2010; Cn c Công vn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 nm 2009 thông báo ý kin ch o ca Th tng Chính ph v vic công b b th tc hành chính thuc thm quyn gii quyt ca các S, ban, ngành trên a bàn tnh. Xét ngh ca Giám c S Giáo dc và ào to và T trng T công tác thc hin án 30 ca Ch tch y ban nhân dân tnh, ti T trình s: 362/TTrGDT-TCTA30, ngày 17 tháng 8 nm 2009, QUYT NH: iu 1. Công b kèm theo Quyt nh này b th tc hành chính thuc thm quyn gii quyt ca S Giáo dc và ào to. 1. Trng hp th tc hành chính nêu ti Quyt nh này c c quan nhà nc có thm quyn sa i, b sung hoc bãi b sau ngày Quyt nh này có hiu lc và các th tc hành chính mi c ban hành thì áp dng theo úng quy nh ca c quan nhà nc có thm quyn và phi cp nht công b. 2. Trng hp th tc hành chính do c quan nhà nc có thm quyn ban hành nhng cha c công b ti Quyt nh này hoc có s khác bit gia ni dung th tc hành chính do c quan nhà nc có thm quyn ban hành và th tc hành chính 1

c công b ti Quyt nh này thì c áp dng theo úng quy nh ca c quan nhà nc có thm quyn và phi cp nht công b. iu 2. S Giáo dc và ào to có trách nhim ch trì, phi hp vi T công tác thc hin án 30 ca Ch tch U ban nhân dân tnh thng xuyên cp nht trình U ban nhân dân tnh công b nhng th tc hành chính trên ti khon 1 iu 1 Quyt nh này. Thi hn cp nht hoc loi b th tc hành chính này chm nht không quá 10 ngày k t ngày vn bn quy nh th tc hành chính có hiu lc thi hành. i vi các th tc hành chính nêu ti khon 2 iu 1 Quyt nh này, S Giáo dc và ào to có trách nhim ch trì, phi hp vi T công tác thc hin án 30 ca Ch tch U ban nhân dân tnh cp nht trình U ban nhân dân tnh công b trong thi hn không quá 10 ngày k t ngày phát hin có s khác bit gia ni dung th tc hành chính do c quan nhà nc có thm quyn ban hành và th tc hành chính c công b ti Quyt nh này hoc th tc hành chính cha c công b. iu 3. Quyt nh này có hiu lc thi hành k t ngày ký. iu 4. Chánh vn phòng U ban nhân dân tnh, Giám c S Giáo dc và ào to, T trng T công tác thc hin án 30 ca Ch tch U ban nhân dân tnh, Th trng các S, ban, ngành cp tnh chu trách nhim thi hành Quyt nh này./.

Ni nhn: - Nh iu 4; - Chính ph (b/c); - TCT chuyên trách CCHC TTg (b/c); - Thng trc Tnh u; - Thng trc HND tnh; - oàn BQH tnh; - UBMTTQVN tnh; - Ch tch, các PCT UBND tnh; - CVP, các phó CVP UBND tnh; - UBND các huyn, thành ph; - Thành viên TCTA 30; - Báo k Lk, ài PT-TH tnh; - Website tnh; - TT Thông tin ­ Công báo; - Các BPCV VP UBND tnh; - Lu: VT, TCTA30.

TM. U BAN NHÂN DÂN CH TCH

(ã ký)

L Ngc C

2

B TH TC HÀNH CHÍNH THUC THM QUYN GII QUYT CA S GIÁO DC VÀ ÀO TO TNH K LK (Ban hành kèm theo Quyt nh s 2182 /Q-UBND ngày 19 tháng 8 nm 2009 ca U ban nhân dân tnh k Lk) PHN I. DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH THUC THM QUYN GII QUYT CA S GIÁO DC VÀ ÀO TO TNH K LK

STT

Tên th tc hành chính

I. Lnh vc Quy ch thi - tuyn sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Thành lp trng trung hc ph thông Sát nhp, chia tách trng trung hc ph thông ( thành lp trng mi) ình ch hot ng trng trung hc ph thông Gii th trng trung hc ph thông Quy trình cp giy phép thành lp c s (trung tâm) tin hc, ngoi ng Cp phép dy thêm cp trung hc ph thông Công nhn trng trung hc ph thông t chun Quc gia Thm nh án thành lp trng trung hc ph thông Công nhn trng mm non t chun Quc gia Công nhn trng Tiu hc t chun Quc gia Công nhn trng trung hc ph thông c s t chun Quc gia 3

12 13 14 15 16 17 18 19

Th tc chuyn trng i vi hc sinh trung hc ph thông Th tc xin hc li ti trng khác i vi hc sinh trung hc ph thông Th tc xin hc li ti lp u cp trung hc ph thông Th tc tip nhn hc sinh Vit Nam v nc cp trung hc ph thông Th tc tip nhn hc sinh ngi nc ngoài cp trung hc ph thông ng ký d thi i hc, cao ng C tuyn vào ph thông dân tc ni trú C tuyn vào i hc, cao ng

II. Lnh vc tiêu chun nhà giáo, cán b qun lý giáo dc 20 21 22 Thuyên chuyn giáo viên t các tnh khác v Tuyn dng viên chc ngch giáo viên trung hc ph thông Xét tng nhà giáo nhân dân, nhà giáo u tú.

III. Lnh vc h thng vn bng, chng ch 23 24 iu chnh chi tit h tch trên vn bng, chng ch Cp bn sao vn bng, chng ch t s gc

IV. Lnh vc gii quyt khiu ni, t cáo

4

25 26 27 28 29

Th tc tip dân Th tc x lý n th Th tc gii quyt khiu ni ln 1 Th tc gii quyt khiu ni ln 2 Th tc gii quyt t cáo và Phòng, chng tham nhng

PHN II NI DUNG C TH CA TNG TH TC HÀNH CHÍNH THUC THM QUYN GII QUYT CA S GIÁO DC & ÀO TO K LK I. LNH VC QUY CH THI, TUYN SINH 1. Th tc thành lp trng trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: UBND huyn, thành ph trc thuc tnh hoc cá nhân np h s. Bc 2: S Giáo dc và ào to kim tra h s ; Thu nhn h s (nu h s hp l) vit giy biên nhn; Nu h s cha hp l : tr li h s, Hng dn cho T chc, cá nhân làm li h s. Bc 3: Trình UBND tnh ra quyt nh (thông qua S Ni v). UBND tnh thông báo kt qu. b) Cách thc thc hin: Np h s trc tip hoc gi bng ng bu in v ti S Giáo dc và ào to (S 8 Nguyn Tt Thành, TP. Buôn Ma Thut, k Lk). c) Thành phn, s lng h s: n xin thành lp trng; Lun chng kh thi; án t chc và hot ng; S yu lý lch ca ngi d kin b trí làm Hiu trng ti trng mi thành lp. S lng h s: 04 (b, bn chính) d)Thi hn gii quyt: 45 ngày làm vic, k t ngày nhn h s hp l. ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to. 5

g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: Không. k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - iu 9. iu 10, iu 11, iu 12 ca iu l trng Trung hc c s, trng trung hc ph thông và trng ph thông có nhiu cp (ban hành kèm theo Quyt nh s 07/2007/Q-BGDT ngày 02/4/2007 ca B trng B GD&T v/v Thành lp trng trung hc ph thông). 2. Sáp nhp, chia tách trng trung hc ph thông thành lp trng mi a) Trình t thc hin: Bc 1: UBND huyn, thành ph trc thuc tnh hoc cá nhân np h s. Bc 2: S Giáo dc và ào to kim tra h s :Thu nhn h s (nu h s hp l) vit giy biên nhn; Nu h s cha hp l : tr li h s, hng dn cho t chc, cá nhân làm li h s. Trình UBND tnh ra quyt nh (thông qua S Ni v). Bc 3: Thông báo kt qu khi UBND tnh có vn bn thông báo v S Giáo dc và ào to. b) Cách thc thc hin: Np h s trc tip hoc gi bng ng bu in v ti s Giáo dc và ào to (S 8 Nguyn Tt Thành, TP. Buôn Ma Thut, k Lk). c) Thành phn, s lng h s: n xin Sáp nhp, chia tách trng thành lp trng mi; Lun chng kh thi vi nhng ni dung ch yu quy nh ti iu 9 ca iu l trng trung hc c s, trng Trung hc ph thông và trng ph thông có nhiu cp hc; án t chc và hot ng; S yu lý lch ca ngi d kin b trí làm Hiu trng ti trng mi nhp, trng va tách hoc trng mi thành lp. S lng h s: 04 (b, bn chính). d)Thi hn gii quyt: 45 ngày làm vic, k t ngày nhn h s hp l. ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: Không. k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: 6

- iu 9. iu 10, iu 11, iu 12 ca iu l trng Trung hc c s, trng trung hc ph thông và trng ph thông có nhiu cp (ban hành kèm theo Quyt nh s 07/2007/Q-BGDT ngày 02/4/2007 ca B trng B Giáo dc và ào to). 3. ình ch hot ng trng trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: Thanh tra S Giáo dc và ào to tin hành thanh tra; thanh tra np báo cáo kt qu thanh tra v S Giáo dc và ào to. Bc 2: S Giáo dc và ào to, t chc thm nh (ly ý kin các n v có liên quan). S Giáo dc và ào to trình UBND tnh ra quyt nh (thông qua S Ni v). Bc 3: S Giáo dc và ào to chuyn Quyt nh ca UBND tnh. b) Cách thc thc hin: Thanh tra S Giáo dc và ào to báo cáo kt qu thanh tra bng vn bn. c) Thành phn, s lng h s: Nhng cn c vi phm các quy nh pháp lut v x pht hành chính trong lnh vc giáo dc phi ình ch (các bng chng vi phm). H s thanh tra ca Thanh tra S Giáo dc và ào to v lý do ca vic ình ch hot ng ca trng. Kt lun ca cuc hp vi các n v có liên quan do S Giáo dc và ào to ch trì (qua vn bn). S lng h s: 05 (b, bn chính). d) Thi hn gii quyt: không quy nh c th. ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: Không. k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - iu 13 ca iu l trng Trung hc c s, trng trung hc ph thông và trng ph thông có nhiu cp (ban hành kèm theo quyt nh s 07/2007/QBGDT ngày 02/4/2007 ca B trng B Giáo dc và ào to.

7

4. Th tc gii th trng trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: T chc, cá nhân np h s ngh gii th nhà trng ti S Giáo dc và ào. Thanh tra S Giáo dc và ào to tin hành thanh tra h s ngh gii th nhà trng ca t chc, cá nhân và kin ngh vi S Giáo dc và ào to. Bc 2. S Giáo dc và ào to t chc thm nh, ly ý kin các n v có liên quan. S Giáo dc và ào to xây dng phng án gii th nhà trng. Bc 3. S Giáo dc và ào to trình UBND tnh quyt nh gii th trng trung hc ph thông (thông qua S Ni v). UBND tnh ra quyt nh gii th nhà trng và thông báo kt qu. b) Cách thc thc hin: H s xin gii th nhà trng ca t chc cá nhân c gi: trc tip hoc bng ng bu in. c) Thành phn, s lng h s: n ca t chc, cá nhân xin gii th trng; Nhng cn c vi phm ca nhà trng dn n vic gii th nhà trng hoc nhng mc tiêu, ni dung hot ng trong quyt nh thành lp không phù hp vi yêu cu phát trin Kinh t - Xã hi hoc; H s thanh tra ca Thanh tra S Giáo dc và ào to; Phng án gii th nhà trng (S GD&T); Kt lun ca cuc hp vi các n v có liên quan do S Giáo dc và ào to ch trì (qua biên bn). S lng h s: 05 (b, 2 bn chính và 3 bn sao). d) Thi hn gii quyt: không có quy nh c th. ) i tng thc hin th tc hành chính: Cá nhân, t chc. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: Không. k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - iu 14 ca iu l trng Trung hc c s, trng trung hc ph thông và trng ph thông có nhiu cp (ban hành kèm theo quyt nh s 07/2007/QBGDT ngày 02/4/2007 ca B trng B Giáo dc và ào to). 5. Cp giy phép thành lp C s tin hc, ngoi ng ( hoc Quyt nh thành lp trung tâm tin hc - ngoi ng ) a) Trình t thc hin: Bc 1: Công dân, c quan, t chc n Vn phòng S Giáo dc và ào to np h s. 8

Bc 2: Công dân, c quan, t chc n liên h xin m C s ào to tin hc ngoi ng hoc thành lp Trung tâm tin hc - ngoi ng phi xut trình giy t tu thân (i vi ngi i din c quan, t chc thì phi có giy gii thiu ca Th trng c quan, t chc ó). Bc 3: Cán b tip dân phi nm rõ các ni dung h s ca công dân tip nhn x lý, nu không thuc thm quyn thì hng dn công dân n úng c quan có thm quyn c xem xét, gii quyt. b) Cách thc thc hin: Trc tip ti b phn "mt ca" ­ Vn phòng S Giáo dc và ào to (a ch: 08 Nguyn Tt Thành, TP. Buôn Ma Thut, kLk). c) Thành phn, s lng h s: T trình thành lp c s (trung tâm). n xin thành lp c s ( trung tâm) có xác nhn ca UBND a phong ni t c s, trung tâm. án thành lp c s (trung tâm). S lng h s: 02 b ( i vi h s xin m c s ); 06 b (i vi h s xin thành lp trung tâm). d) Thi hn gii quyt: sau 30 ngày . ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính (Giy phép thành lp c s, Quyt nh thành lp trung tâm). h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: 01 mu bìa. k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 31/2007/Q-BGD&T ngày 04/06/2007 ca B Giáo dc và ào to v vic Ban hành Quy ch t chc và hot ng ca trung tâm ngoi ng tin hc. - Quyt nh s 30/2008/Q-BGD&T ngày 06/06/2008 ca B Giáo dc và ào to v vic Ban hành Quy nh v t chc ào to, bi dng, kim tra và cp chng ch ngoi ng - tin hc theo chng trình giáo dc thng xuyên.

9

S GIÁO DC VÀ ÀO TO PHÒNG GIÁO DC THNG XUYÊN ............................................

H S THÀNH LP C S TIN HC - NGOI NG ( tên ca c s )

a ch : (a im t c s, s nhà , ng ph, thôn , xã, huyn, tnh.

Buôn Ma Thut , Ngày

tháng

nm 2009

10

6. Cp phép dy thêm cp trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: Cá nhân, t chc chun b y h s hp l cn np theo quy nh. Np h s ti phòng Giáo dc Trung hc - S Giáo dc và ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. Cán b tip nhn h s kim tra, nu h s không hp l thì hng dn ngi np hoàn thin theo quy nh. Thi gian np h s: Vào các ngày trong tun th th 2 n th 6 (sáng: t 8h00 n 10h30, chiu: 14h00 n 16h). Bc 2: Nhn kt qu ti phòng Giáo dc Trung hc - S Giáo dc và ào to theo a ch trên vào các ngày trong tun th th 2 n th 6 (sáng: t 8h00 n 10h30, chiu: 14h00 n 16h). b) Cách thc thc hin: Np h s trc tip ti phòng Giáo dc Trung hc S Giáo dc & ào to s 08 Nguyn Tt Thành, TP. Buôn Ma Thut, k Lk. c) Thành phn, s lng h s: n ngh cp phép dy thêm, trong ó nêu rõ: Tên c s dy thêm, a im, S phòng hc, tình trng phòng hc, Danh sách giáo viên (nu i din là t chc), Thc hin dy thêm: ghi rõ chng trình dy, môn dy, s lp, s hc sinh, Hc phí, Ý kin ca c quan qun lý nhân s, t chc; Vn bng tt nghip, giy chng nhn GV dy gii cp trng và các danh hiu thi ua nm hc trc lin k; Biên bn xét ngh ca Ban qun lý dy thêm ca n v có cá nhân ngh cp phép; n ngh hc thêm ca hc sinh c ph huynh kí; Thi khoá biu dy thêm. S lng h s: 2 b. d) Thi hn gii quyt: 7 ngày làm vic k t khi nhn h s hp l. ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc & ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Cp giy phép. h) L phí: mc l phí 5% chi cho c quan cp phép dy thêm chi cho công tác qun lý thanh tra, kim tra. i) Tên mu n, mu t khai: n xin m lp dy thêm. k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 03/2007/Q-BGDT, ngày 31/01/2007 ca B Giáo dc và ào to ban hành quy nh v dy thêm hc thêm. - Quyt nh s 24/2007/Q-UBND, ngày 25/07/2007 ca UBND tnh k Lk.

11

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc -------------......., ngày .... tháng .... nm ....... N XIN M LP DY THÊM (Cp Trung hc ph thông) Kính gi: Phòng Giáo dc Trung hc ­ S Giáo dc và ào to k Lk H và tên: ........................................ (1) Ngh nghip: Giáo viên dy:..................(3) B môn:...................(2) Lp ang

n v:............................................................................................................................(4) S nm ging dy trong ngành giáo dc: .................................................. (5) ã t giáo viên dy gii cp:.......................(6) Nm: ......... (7) Sau khi xem xét các quy nh ca UBND tnh, S Giáo dc và ào to, tôi làm n này ngh các cp xem xét cho tôi c m lp dy thêm. Nu c tôi s chp hành mi quy nh v hc thêm và dy thêm ca các cp qun lý. NGI LÀM N (Ghi rõ h và tên) XÁC NHN CA HIU TRNG (Ghi rõ h, tên và óng du)

12

7. Công nhn trng trung hc ph thông t chun Quc gia a) Trình t thc hin: * Phòng GD&T chun b các loi h s sau: - Biên bn kim tra ánh giá ca Hi ng huyn. - Bn ngh c xét công nhn trng t chun quc gia ca UBND huyn. - Báo cáo thc hin 5 tiêu chun qui nh trong chng II ca Quy ch. - S các khi công trình ca nhà trng. - Phòng GD&T np h s xin công nhn ti phòng GDTrH - S GDT, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. Cán b tip nhn h s kim tra, nu h s không hp l thì hng dn ngi np hoàn thin theo quy nh.Thi gian np h s: Vào các ngày trong tun th th 2 n th 6 (Sáng: t 8h00 n 10h30, Chiu: 14h00 n 16h). * S Giáo dc và ào to chun b các loi h s sau: - S GD&T thm nh h s và tham mu cho UBND tnh ra quyt nh thành lp Hi ng cp tnh - Tin hành t chc kim tra c s, xét ngh UBND ra quyt nh công nhn. - S GDT ch trì phi hp vi các s có liên quan theo quyt nh thành lp Hi ng ca UBND tnh tin hành kim tra, xét ngh trng trung hc c s t chun quc gia. - S GD&T làm vn bn trình ch tch UBND cp tnh quyt nh và cp bng công nhn . - T chc giao nhn bng công nhn trng t chun quc gia. b) Cách thc thc hin: Phòng Giáo dc và ào to np h s hoc gi qua ng Bu in và nhn kt qu trc tip ti S Giáo dc và ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. c) Thành phn, s lng h s: Bn ngh c xét công nhn trng t chun quc gia; Báo cáo thc hin 5 tiêu chun qui nh trong chng II ca Quy ch; S các khi công trình ca nhà trng; Biên bn kim tra, vn bn ngh trng trung hc t chun quc gia ca Hi ng xét ngh cp huyn, cp tnh; Biên bn kim tra ca Hi ng tnh; Vn bn ngh UBND tnh công nhn trng trung hc t chun quc gia ca Hi ng xét ngh cp tnh ( S Giáo dc và ào to chu trách nhim). S lng h s: 6 b. d) Thi hn gii quyt: không quy nh c th. 13

- Tin hành kim tra, xét c s ngh công nhn trong phm vi 10 ngày k t khi UBND tnh có quyt nh thành lp Hi ng công nhn trng chun quc gia gi các n v. - S Giáo dc và ào to s giao bng công nhn cho Phòng Giáo dc và ào tosau 7 ngày k t khi có quyt nh công nhn ca UBND tnh . ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính (Quyt nh ca UBND tnh Công nhn trng chun quc gia). h) L phí: Không i) Tên mu n, mu t khai: Không k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Ngh nh s 15/N-CP ngày 02/3/1993 v nhim v, quyn hn và trách nhim qun lý Nhà nc ca B, c quan ngang b do Chính ph ban hành. - Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 v nhim v, quyn hn và t chc b máy ca B Giáo dc và ào to do Chính ph ban hành. - Quyt nh s 23/2000/Q-BGD&T ngày 11/7/2000 ban hành iu l trng ph thông. - Quyt nh s 27/2001/Q-BGD&T ngày 05/7/2001 v vic ban hành quy ch trng trung hc t chun quc gia 2001-2010. - Quyt nh s 08/2005-Q-BGD&T ngày 14/3/2005 v vic sa i b sung Quy ch trng trung hc t chun quc gia 2001-2010. - Công vn s 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 v vic Hng dn c th quy ch trng trung hc t chun quc gia 2001-2010. 8. Thm nh án thành lp trng trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: Công dân, c quan, t chc n Tr S Giáo dc và ào to np h s (H s thành lp trng theo iu 11 ca Quyt nh 07/2007/Q-BGD&T ngày 02/04/2007). Bc 2: Thm nh: S giáo dc và ào to tip nhn h s, kim tra h s. S giáo dc ch trì t chc cuc hp vi các s, ngành liên quan (S KHT, TC, TNMT, XD, Ni v, UBND huyn có trng thành lp; t chc, các nhân i vi t thc). S Giáo dc và ào to hoàn chnh h s sau cuc hp liên ngành. Bc 3: S Giáo dc và ào to trình UBND tnh h s thành lp trng. 14

b) Cách thc thc hin: Gi h s trc tip ti S Giáo dc và ào to, hoc bng ng bu in, a ch: 08 Nguyn Tt Thành, TP. Buôn Ma Thut, k Lk. c) Thành phn, s lng h s: án t chc và hot ng; lun chng kh thi; S lng h s: 04(b, bn chính) d) Thi hn gii quyt: 30 ngày t khi S Giáo dc và ào to nhn h s xin thành lp trng. ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: H s thành lp trng THPT ã c thm nh. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: Không. k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh 07/2007/Q-BGD&T ngày 02/04/2007 ca B Giáo dc và ào to v ban hành iu l trng Trung hc ph thông. 9. Công nhn trng mm non t chun Quc gia. a. Trình t thc hin: Bc 1: Nhà trng, nhà tr t kim tra ánh giá.y ban nhân dân cp xã kim tra (Xem trình t kim tra *). Bc 2: y ban nhân dân cp huyn thm nh. Bc 3: y ban nhân dân cp tnh thm nh và cp bng. (*)Trình t kim tra: +Nghe báo cáo chung ca nhà trng, nhà tr theo các tiêu chun trng mm non t chun quc gia mc 1 hoc mc 2. + Kim tra theo các tiêu chun: - Kim tra các h s s sách: - D gi, kho sát cht lng (T chc các hot ng chm sóc giáo dc tr;T chc môi trng giáo dc trong và ngoài lp;S tham gia ca tr trong quá trình hot ng) - Kim tra c s vt cht, thit b ca nhà trng, nhà tr. - Thu thp ý kin cá nhân, t chc trong và ngoài nhà trng, nhà tr.

15

+ Lp biên bn kim tra, ánh giá nhà trng, nhà tr v tng tiêu chun và kt lun tng hp các tiêu chun. b. Cách thc thc hin: Np h s trc tip ti Phòng Giáo dc Tiu hc - Mm non, S Giáo dc ­ ào to k Lk, S 08 Nguyn Tt Thành, TP Buôn Ma Thut. c. Thành phn, s lng h s: Báo cáo ca nhà trng, nhà tr ngh c công nhn chun Quc gia. T trình ngh công nhn do Ch tch y ban nhân dân cp huyn ký. Biên bn kim tra trng mm non t chun quc gia cp huyn. S lng h s : 02 (b). d. Thi hn gii quyt: + Tin hành kim tra, xét c s ngh công nhn trong phm vi 30 ngày k t khi UBND tnh có quyt nh thành lp Hi ng công nhn trng chun quc gia gi các n v. + S GDT s giao bng công nhn cho Phòng GD&T sau 7 ngày k t khi có quyt nh công nhn ca UBND tnh . . i tng thc hin th tc hành chính: T chc. e. C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to g. Kt qu ca vic thc hin th tc hành chính: + Quyt nh hành chính. + Vn bn chp thun: Biu trng ca trng Mm non t chun Quc gia mc 1 và 2 theo theo công vn hng dn s 8915/BGDT-GDMN + Bng: Quy nh mu bng công nhn trng Mm non t chun Quc Gia theo Ngh nh s 50/2006/N-CP ngày 19/5/2006 ca Chính ph Ngoài quy nh v th tc, công nhn 1 trng mm non, nhà tr t chun quc gia phi áp ng các tiêu chun ca Quy ch Công nhn trng Mm non t chun Quc gia . Quy ch Công nhn trng Mm non t chun Quc gia (ban hành kèm theo quyt nh s 36/2008/Q-BGD-T ngày 16 tháng 7 nm 2008 ca B Trng B GD&T h. L phí: không. i. Tên mu n, mu t khai: Mu biên bn kim tra ánh giá kèm theo công vn hng dn s 915/BGDT-GDMN ngày 26/09/2008 ca B GD-T v vic ch o xây dng và công nhn trng Mm non t chun Quc gia. k. Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: không l. Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 36/2008/Q-BGDT ngày 16 tháng 7 nm 2008 ca B Trng B GD&T Ban hành Quy ch công nhn trng mm non t chun quc gia 16

10. Công nhn trng Tiu hc t chun Quc gia a) Trình t thc hin : Bc 1 : Nhà trng và Hi ng Giáo dc xã, phng, th trn tin hành kim tra, ánh giá theo các tiêu chun trng tiu hc t chun Quc gia. Xét thy trng ã t chun, Ch tch UBND cp xã làm vn bn ngh UBND huyn, thành ph thuc tnh t chc thm nh kt qu kim tra, ánh giá. Bc 2 : oàn kim tra cp huyn tin hành thm nh kt qu kim tra, ánh giá ca cp xã, xét thy trng ã t chun, Ch tch UBND cp huyn làm vn bn ngh UBND tnh, t chc thm nh kt qu, ánh giá. Bc 3 : oàn kim tra cp tnh (gm i din các c quan chc nng có liên quan do Ch tch UBND cp tnh ch nh) tin hành thm nh kt qu kim tra, ánh giá ca cp xã và cp huyn, báo cáo kt qu thm nh cho Ch tch UBND cp tnh. Xét thy trng ã t chun mc nào, Ch tch UBND cp tnh ra quyt nh công nhn và cp Bng công nhn trng tiu hc t chun quc gia mc ó. b) Cách thc thc hin : Np h s trc tip ti phòng Giáo dc Tiu hc Mm non, S Giáo dc và ào to, s 08 Nguyn Tt Thành, TP. Buôn Ma Thut. c) Thành phn, s lng h s:Báo cáo ca nhà trng theo tng ni dung ã c quy nh v xây dng trng tiu hc t chun quc gia. Vn bn ngh kim tra công nhn trng tiu hc t chun quc gia ca Ch tch UBND xã, cu Ch tch UBND huyn (TP). Biên bn kim tra mc cht lng ti thiu. Biên bn kim tra Trng tiu hc t chun quc gia. S lng h s : 02 (b). d) i tng thc hin th tc hành chính : T chc. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to. g) kt qu thc hin th tc hành chính: Bng công nhn. h) L phí : Không i) Tên mu n, mu t khai : Không k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chín : Không l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 32/2005/Q-BGD&T ngày 24/10/2005 ca B Giáo dc và ào to V vic ban hành Quy ch công nhn trng tiu hc t chun quc gia. 11. Công nhn trng trung hc ph thông c s t chun Quc gia a) Trình t thc hin: Bc 1: Phòng GD&T chun b các loi h s sau: 17

- Biên bn kim tra ánh giá ca Hi ng huyn. - Bn ngh c xét công nhn trng t chun quc gia ca UBND huyn. - Báo cáo thc hin 5 tiêu chun quy nh trong chng II ca Quy ch - S các khi công trình ca nhà trng. - Phòng GD&T np h s xin công nhn ti phòng GDTrH - S Giáo dc và ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. Cán b tip nhn h s kim tra, nu h s không hp l thì hng dn ngi np hoàn thin theo quy nh. Thi gian np h s: Vào các ngày trong tun th th 2 n th 6 (Sáng: t 8h00 n 10h30, Chiu: 14h00 n 16h) Bc 2: S Giáo dc và ào to chun b các loi h s sau: - S GD&T thm nh h s và tham mu cho UBND tnh ra quyt nh thành lp Hi ng cp tnh. - Tin hành t chc kim tra c s, xét ngh UBND ra quyt nh công nhn. - S Giáo dc và ào to ch trì phi hp vi các s có liên quan theo quyt nh thành lp Hi ng ca UBND tnh tin hành kim tra, xét ngh trng trung hc c s t chun quc gia. - S Giáo dc và ào to làm vn bn trình ch tch UBND cp tnh quyt nh và cp bng công nhn . Bc 3: T chc giao nhn bng công nhn trng t chun quc gia. b) Cách thc thc hin: Phòng Giáo dc và ào to np h s hoc gi qua ng Bu in và nhn kt qu trc tip ti S Giáo dc và ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. c) Thành phn, s lng h s: Bn ngh c xét công nhn trng t chun quc gia; Báo cáo thc hin 5 tiêu chun qui nh trong chng II ca Quy ch ; S các khi công trình ca nhà trng; Biên bn kim tra, vn bn ngh trng trung hc t chun quc gia ca Hi ng xét ngh cp huyn, cp tnh; Biên bn kim tra ca Hi ng tnh; Vn bn ngh UBND tnh công nhn trng trung hc t chun quc gia ca Hi ng xét ngh cp tnh ( s GD&T chu trách nhim). S lng h s: 6 b. d) Thi hn gii quyt: - Tin hành kim tra, xét c s ngh công nhn trong phm vi 10 ngày k t khi UBND tnh có quyt nh thành lp Hi ng công nhn trng chun quc gia gi các n v. 18

- S Giáo dc và ào to s giao bng công nhn cho Phòng Giáo dc và ào tosau 7 ngày k t khi có quyt nh công nhn ca UBND tnh . ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính (Quyt nh ca UBND Tnh Công nhn trng chun quc gia). h) L phí: Không i) Tên mu n, mu t khai: Không k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Ngh nh s 15/N-CP ngày 02/3/1993 v nhim v, quyn hn và trách nhim qun lý Nhà nc ca B, c quan ngang b do Chính ph ban hành. - Quyt nh s 23/2000/Q-BGD&T ngày 11/7/2000 ban hành iu l trng ph thông. - Quyt nh s 27/2001/Q-BGD&T ngày 05/7/2001 v vic ban hành quy ch trng trung hc t chun quc gia 2001-2010. - Quyt nh s 08/2005-Q-BGD&T ngày 14/3/2005 v vic sa i b sung Quy ch trng trung hc t chun quc gia 2001-2010. - Công vn s 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 v vic Hng dn c th quy ch trng trung hc t chun quc gia 2001-2010. 12. Chuyn trng i vi hc sinh Trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: Công dân n trc tip tr s S Giáo dc và ào to, b phn tip nhn và tr h s (gi tt là b phn ''mt ca'') làm th tc chuyn trng . Bc 2: Công dân, c quan, t chc np h s ti B phn ''mt ca'' ca S Giáo dc và ào to, kim tra h s, nu h s y hp l thì tip nhn h s, ghi phiu hn cho công dân; nu h s còn thiu hoc có sai xót thì hng dn công dân b sung. Bc 3: H s chuyn trng ca công dân sau khi tip nhn c ghi s: "Nhn và chuyn h s''; chuyn phòng chuyên môn làm gii thiu chuyn trng theo qui nh. Phòng chuyên môn sau khi làm gii thiu chuyn trng, chuyn toàn b h s v b phn ''mt ca'' tr cho công dân. b) Cách thc thc hin: Trc tip ti tr s S Giáo dc & ào to: S 08 Nguyên Tt Thành, TP Buôn Ma Thut (in thoi b phn ''mt ca'':05003 818 897). 19

c) Thành phn, s lng h s: n chuyn trng do cha m hoc ngi giám h ký; Hc b (Bn chính); Bng tt nghip cp hc di (bn công chng); Bn sao giy khai sinh; Giy chng nhn trúng tuyn vào lp u cp THPT quy nh c th loi hình trng c tuyn (công lp hoc ngoài công lp); Giy gii thiu chuyn trng doHiu trng nhà trng ni i cp; Giy gii thiu chuyn trng do Giám c S Giáo dc & ào to ni i cp (Trng hp i vi cp THPT xin chuyn t Tnh, thành ph khác n); Các giy t hp l c hng ch u tiên, khuyn khích trong hc tp, thi tuyn sinh, thi tt nghip (nu có).; H khu hoc giy chng nhn tm trú dài hn hoc Quyt nh iu ng công tác ca cha hoc mhoc ngi giám h ti ni s chuyn n vi nhng hc sinh chuyn ni c trú n t tnh, thành ph khác; Giy xác nhn ca chính quyn a phngni hc sinh c trú vi nhng hc sinh có hoàn cnh c bit khó khn v gia ình.S lng h s: 01 b d) Thi hn gii quyt: trong 3 ngày làm vic. ) i tng thc hin th tc hành chính: cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc & ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Trng hp h s y và hp l, S Giáo dc & ào to cp gii thiu chuyn trng. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: Không k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 51/2002/Q-BGD&T ngày 25/12/2002, Quyt nh ca B trng B GD&T v vic ban hành '' Quy nh chuyn trng, tip nhn hc sinh ti các trng THCS và THPT''. 13. Xin hc li trng khác i vi hc sinh Trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: Công dân n trc tip tr s S Giáo dc và ào to, b phn tip nhn và tr h s (gi tt là b phn ''mt ca'') làm th tc chuyn trng . Bc 2: Công dân, c quan, t chc np h s ti B phn ''mt ca'' ca S Giáo dc và ào to, kim tra h s, nu h s y hp l thì tip nhn h s, ghi phiu hn cho công dân; nu h s còn thiu hoc có sai xót thì hng dn công dân b sung. Bc 3: H s chuyn trng ca công dân sau khi tip nhn c ghi s: "Nhn và chuyn h s''; chuyn phòng chuyên môn làm gii thiu chuyn trng theo qui nh. Phòng chuyên môn sau khi làm gii thiu chuyn trng, chuyn toàn b h s v b phn ''mt ca'' tr cho công dân. 20

b) Cách thc thc hin: Trc tip ti tr s S Giáo dc & ào to k Lk: S 08 Nguyên Tt Thành, TP Buôn Ma Thut (in thoi b phn ''mt ca'':05003 818 897). c) Thành phn, s lng h s: n xin hc li do hc sinh ký. Hc b ca lp hoc cp hc ã hc (Bn chính). Bn sao giy khai sinh (hp l). Bng tt nghip cp hc di (bn công chng). Giy xác nhn ca chính quyn a phng ni c trú v vic chp hành chính sách, pháp lut ca nhà nc. Giy chng nhn trúng tuyn vào lp u cp THPT quy nh c th loi hình trng c tuyn (công lp hoc ngoài công lp). Giy gii thiu chuyn trng do Hiu trng nhà trng ni i cp. ( thun li trong vic sp xp hc sinh vào lp cn có tip nhn ca hiu trng trng n hc). Giy gii thiu chuyn trng do Giám c S Giáo dc & ào to ni i cp (Trng hp i vi cp THPT xin chuyn t Tnh, thành ph khác n). Các giy t hp l c hng ch u tiên, khuyn khích trong hc tp, thi tuyn sinh, thi tt nghip (nu có). H khu hoc giy chng nhn tm trú dài hn hoc Quyt nh iu ng công tác ca cha hoc mhoc ngi giám h ti ni s chuyn n vi nhng hc sinh chuyn ni c trú n t tnh, thành ph khác. Giy xác nhn ca chính quyn a phng ni hc sinh c trú ( vi nhng hc sinh có hoàn cnh c bit khó khn v gia ình. S lng h s: 01 b. d) Thi hn gii quyt: trong 3 ngày làm vic. ) i tng thc hin th tc hành chính: cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc & ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Trng hp h s y và hp l, S Giáo dc & ào to cp gii thiu chuyn trng. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: Không k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 51/2002/Q-BGD&T ngày 25/12/2002, Quyt nh ca B trng B GD&T v vic ban hành '' Quy nh chun trng, tiêp nhn hc sinh ti các trng

21

14. Xin hc li ti lp u cp trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: Chun b y h s hp l cn np theo quy nh. Np h s xin hc li ti phòng "mt ca" - S Giáo dc & ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. Bc 2: Cán b tip nhn h s kim tra, nu h s không hp l thì hng dn ngi np hoàn thin theo quy nh.Thi gian np h s:Vào các ngày trong tun t th 2 n th 6 (Sáng: t 8h00 n 10h30, Chiu: 14h00 n 16h) Bc 3: Nhn kt qu ti phòng "mt ca" - S Giáo dc & ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. Vào các ngày trong tun t th 2 n th 6 (Sáng: t 8h00 n 10h30, Chiu: 14h00 n 16h) b) Cách thc thc hin: Np h s xin hc li phòng "mt ca" - S Giáo dc & ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. c) Thành phn, s lng h s: n xin hc li do hc sinh ký. Hc b ca lp hoc cp hc ã hc (bn chính). Bng tt nghip ca cp hc di (bn công chng). Giy chng nhn trúng tuyn lp 10 do S Giáo dc & ào to cp. Giy xác nhn ca chính quyn a phng ni c trú v vic chp hành chính sách và pháp lut ca nhà nc. S lng h s: 01 b d) Thi hn gii quyt: 02 ngày làm vic k t khi nhn h s hp l ) i tng thc hin th tc hành chính: cá nhân e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc & ào to g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính h) L phí: Không i) Tên mu n, mu t khai: Không k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 51/2002/Q-BGD&T, ngày 25/12/2002 ca B Giáo dc & ào to V vic ban hành ''Quy nh chuyn trng và tip nhn hc sinh hc ti các trng trung hc c s và trung hc ph thông'' 15. Th tc tip nhn hc sinh Vit Nam v nc cp trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: Chun b y h s hp l cn np theo quy nh Bc 2: Np h s xin tip nhn vào hc ti trng THPT Vit Nam ti phòng "mt ca" - S Giáo dc & ào to, a ch: s 08 Nguyn Tt Thành,TP Buôn Ma Thut. 22

Cán b tip nhn h s kim tra, nu h s không hp l thì hng dn ngi np hoàn thin theo quy nh. Thi gian np h s: Vào các ngày trong tun th th 2 n th 6 (Sáng: t 8h00 n 10h30, Chiu: 14h00 n 16h) Bc 3: Nhn kt qu ti phòng "mt ca" - S Giáo dc & ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. Vào các ngày trong tun th th 2 n th 6 (Sáng: t 8h00 n 10h30, Chiu: 14h00 n 16h) b) Cách thc thc hin: Np h s xin hc li phòng "mt ca" - S Giáo dc & ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. c) Thành phn, s lng h s: n xin hc li do do cha m hoc ngi giám h ký. Hc b (bn gc và bn dch sang ting Vit). Giy chng nhn tt nghip ca lp hoc bc hc di ti nc ngoài (bn gc và bn dch sang ting Vit). Bng tt nghip bc hc di ti Vit Nam trc khi ra nc ngoài (nu có). Bn sao giy khai sinh, k c HS c sinh ra nc ngoài. H khu hoc giy chng nhn tm trú dài hn ca cha m hoc ngi giám h. S lng h s: 01 b d) Thi hn gii quyt: 4 ngày làm vic k t khi nhn h s hp l. ) i tng thc hin th tc hành chính: cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc & ào to g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính iu kin ra Quyt nh hành chính: Theo Quyt nh s 51/2002/QBGD&T, ngày 25/12/2002 ca B trng B GDT: - Trng tip nhn HS t chc kim tra trình HS. - Nhng môn hc không có theo chng trình giáo dc Vit Nam, yêu cu HS phi hoàn thành ni dung ca môn hc ó và có kim tra sau khoá hc. h) L phí: Không i) Tên mu n, mu t khai: Không k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 51/2002/Q-BGD&T, ngày 25/12/2002 ca B Giáo dc & ào to V vic ban hành ''Quy nh chuyn trng và tip nhn hc sinh hc ti các trng trung hc c s và trung hc ph thông'' 16. Th tc tip nhn hc sinh ngi nc ngoài cp trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc 1: Chun b y h s hp l cn np theo quy nh Bc 2: Np h s xin tip nhn vào hc ti trng THPT Vit Nam ti phòng "mt ca" - S Giáo dc & ào to, a ch: s 08 Nguyn Tt Thành,TP Buôn 23

Ma Thut.Cán b tip nhn h s kim tra, nu h s không hp l thì hng dn ngi np hoàn thin theo quy nh.Thi gian np h s: Vào các ngày trong tun th th 2 n th 6 (Sáng: t 8h00 n 10h30, Chiu: 14h00 n 16h) Bc 3: Nhn kt qu ti phòng "mt ca" - S Giáo dc & ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. Vào các ngày trong tun th th 2 n th 6 (Sáng: t 8h00 n 10h30, Chiu: 14h00 n 16h) b) Cách thc thc hin:Np h s xin hc li phòng "mt ca" - S Giáo dc & ào to, a ch: s 8 Nguyn Tt Thành, Buôn Ma Thut. c) Thành phn, s lng h s: n xin hc li do do cha m hoc ngi giám h ký. Bn tóm tt lý lch. Bn sao và bn dch sang ting Vit các giy chng nhn cn thit theo quy nh ti iu 13 ca quy nh này (có công chng hoc xác nhn ca c quan có thm quyn ca nc gi ào to). Hc b (bn gc và bn dch sang ting Vit). Giy chng nhn sc khe (do c quan y t có thm quyn ca nc gi ào to trc khi n Vit Nam không quá 6 tháng). nh c 4x6 (chp không quá 6 tháng tính n ngày np h s). S lng h s: 01 b d) Thi hn gii quyt: 4 ngày làm vic k t khi nhn h s hp l. ) i tng thc hin th tc hành chính: cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc & ào to g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính iu kin ra Quyt nh hành chính: Theo Quyt nh s 51/2002/QBGD&T, ngày 25/12/2002 ca B trng B Giáo dc & ào to: - Trng tip nhn HS t chc kim tra trình HS. - Nhng môn hc không có theo chng trình giáo dc Vit Nam, yêu cu HS phi hoàn thành ni dung ca môn hc ó và có kim tra sau khoá hc. h) L phí: Không i) Tên mu n, mu t khai: Không k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 51/2002/Q-BGD&T, ngày 25/12/2002 ca B Giáo dc & ào to V vic ban hành ''Quy nh chuyn trng và tip nhn hc sinh hc ti các trng trung hc c s và trung hc ph thông''

24

17. ng ký d thi i hc, cao ng a) Trình t thc hin: Bc 1: Công dân, c quan, t chc làm h s ng ký d thi i hc, cao ng bao gm: Phiu ng ký d thi i hc, cao ng nm......(trong ó có bì ng, phiu s 1, phiu s 2). Các giy chng nhn u tiên (nu có). Hai nh c 4x6 mi chp trong vòng 6 tháng. Bc 2: Công dân n np h s ng ký d thi ti các a im theo quy nh ca S Giáo dc và ào to. Bc 3: Lãnh o tip dân hoc cán b tip dân s hng dn, thu nhn h s. b) Cách thc thc hin: Np h s ti các a im theo quy nh ca S Giáo dc và ào to và nhn các loi giy báo tuyn sinh ti ni np h s. c) Thành phn, s lng h s: 01 b d) Thi hn gii quyt: khong t 10/3 n 30/8 hàng nm. ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc & ào to g) Kt qu thc hin th tc hành chính: th d thi, giy báo im thi hoc giy chng nhn kt qu im thi (nu trên im sàn), giy báo trúng tuyn (nu trúng tuyn) h) L phí: Theo Thông t Liên tch s 28/2003/BTC-BGD&T ngày 04/4/2003 ca liên B Tài chính và B Giáo dc ­ ào to. i) Tên mu n, mu t khai: Phiu ng ký d thi i hc, cao ng (Theo công vn s 892/BGD&T-H&SH ngày 31/01/2009 ca B Giáo dc và ào to) k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: tính n thi im d thi ã tt nghip THPT, BTTHPT, TCCN, TCN. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Thông t Liên tch s 28/2003/TTLT-BTC-BGD&T ngày 04/4/2003 Quy nh ch thu và s dng phí d thi, d tuyn (l phí tuyn sinh) vào các c s giáo dc - ào to thuc h thng giáo dc quc dân - Công vn hng dn tuyn sinh hàng nm ca B Giáo dc và ào to

25

18. C tuyn vào ph thông dân tc ni trú a) Trình t thc hin: i tng c c tuyn phi làm các loi h s sau: n xin hc có xác nhn ca U ban nhân dân xã, phng, th trn (sau ây gi tt là UBND cp xã); Lý lch do U ban nhân dân cp xã xác nhn; Phiu khám sc kho do bnh vin cp huyn tr lên cp. Bn sao khai sinh hp l. Bn chính hc b. Bng tt nghip THCS hoc bng tt nghip b túc THCS hoc giy chng nhn tt nghip tm thi trong nm d tuyn do S Giáo dc cp. Giy xác nhn thuc i tng c hng chính sách u tiên, khuyn khích do c quan có thm quyn cp. Hai nh c 3cmx4cm (kiu nh chng minh nhân dân). Các c quan : S Giáo dc & ào to giao ch tiêu tuyn sinh hàng nm. Trng PTDTNT Huyn cùng Phòng GDDDT huyn xut vi UBND huyn thành lp hi ng tuyn sinh( coi thi, chm thi) sau ó phân ch tiêu cho các xã. Trng PTDTNT tnh xut thành lp Hi ng tuyn sinh, S Giáo dc & ào to ra quyt nh HTS(Coi thi, chm thi, ra ). Các xã tin hành s tuyn i vi PTDTNT huyn; Các huyn S tuyn i vi trng PTDTNT tnh. Trng PTDTNT thu h s hc sinh theo mu qui nh ca qui ch tuyn sinh. T chc thi tuyn và xét tuyn. i vi PTDTNT huyn: Hi ng tuyn sinh huyn c tuyn theo ch tiêu phân cho các xã. lp danh sách trúng tuyn báo cáo cho S GD&T. i vi trng PTDTNT tnh : Hi ng tuyn sinh trng lp danh sách trúng tuyn trình S Giáo dc & ào to duyt, nu có hc sinh kinh trúng tuyt ( trong 5%) trình qua UBND tnh duyt các i tng này. UBND huyn ra quyt nh hc sinh trúng tuyn i vi trng PTDTNT huyên; S GD&T ra quyt nh trúng tuyn vào trng PTDTNT tnh. Trng PTDTNT nhn hc sinh vào hc. b) Cách thc thc hin: Giao np h s ti trng PTDTNT. Các trng PTDTNT np S GD&T danh sách trúng tuyn. c) Thành phn, s lng h s: Thành phn h s tuyn sinh bao gm : n xin hc có xác nhn ca U ban nhân dân xã, phng, th trn (sau ây gi tt là UBND cp xã); Lý lch do U ban nhân dân cp xã xác nhn; Phiu khám sc kho do bnh vin cp huyn tr lên cp. Bn sao giy khai sinh hp l; Bn chính hc b. Bng tt nghip THCS hoc bng tt nghip b túc THCS hoc giy chng nhn tt nghip tm thi trong nm d tuyn do S Giáo dc cp. Giy xác nhn thuc i tng c hng chính sách u tiên, khuyn khích do c quan có thm quyn cp. Hai nh c 3cmx4cm (kiu nh chng minh nhân dân). S lng h s: 1 b i vi trng PTDTNT tnh : Biên bn ngh trúng tuyn ca Hi ng tuyn sinh; Danh sách im thi ca thí sinh; danh sách ngh trúng tuyn. i vi trng PTDTNT huyn : Gi danh sách im thi và danh sách trúng tuyn. 26

d) Thi hn gii quyt: c thc hin trong thi gian hè ( Kt thúc vào tháng 7 hàng nm) ) i tng thc hin th tc hành chính: cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: Trng PTDTNT g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính ca UBND huyn h) L phí: Không i) Tên mu n, mu t khai: Không k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Ngh nh s 178/2007/N-CP ngày 03 tháng 12 nm 2007 ca Chính ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca b, c quan ngang b; - Ngh nh s 32/2008/N-CP ngày 19 tháng 3 nm 2008 ca Chính ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca B Giáo dc và ào to; - Ngh nh s 75/2006/N-CP ngày 02 tháng 8 nm 2006 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Giáo dc; - Quyt nh s 12/2006-Q-BGD&T ngày 05/4/2006 v/v ban hành quy ch tuyn sinh vào trng THCS, THPT. - Quyt nh s 07/2007/Q-BGDT ngày 02 tháng 4 nm 2007 ca B trng B Giáo dc và ào to Ban hành iu l trng trung hc c s, trng trung hc ph thông và trng ph thông có nhiu cp hc; - Quyt nh s 49/2008-Q-BGD&T ngày 25/8/2008 v/v T chc và hot ng ca trng ph thông dân tc ni trú. 19. C tuyn vào i hc, cao ng: a) Trình t thc hin: Bc 1: Công dân, c quan, t chc làm h s ng ký xét tuyn c tuyn i hc i hc, Cao ng bao gm: n ng ký hc theo ch c tuyn (theo biu mu 1). Bn sao có công chng bng tt nghip THPT (hoc trung cp). Nu tt nghip vào nm tuyn sinh, np bn sao có công chng giy chng nhn tm thi, khi nhp hc phi xut trình bn chính. Bn sao có công chng hc b lp cui cp hoc bn sao kt qu hc tp và các giy chng nhn u tiên khác (nu có). Bn sao giy khai sinh. Giy xác nhn h khu thng trú 5 nm nm liên tc tính n nm tuyn sinh do công an cp xã cp (kèm theo bn sao h khu thng trú). Giy khám 27

sc kho do Bnh vin a khoa huyn tr lên cp. Hai nh c 4x6 mi chp trong vòng 6 tháng. S yu lý lch có chng nhn ca y ban nhân dân xã. Mt phong bì dán tem và ghi rõ a ch liên lc ca ngi ng ký theo hc Bc 2: Công dân n Hi ng tuyn sinh (HTS) theo ch c tuyn cp huyn (phòng Ni v - Lao ng thng binh xã hi huyn) np h s. Bc 3: Lãnh o tip dân hoc cán b tip dân s hng dn, thu nhn h s. b) Cách thc thc hin: HTS cp huyn hp xét chn, lp t trình c và np tt c h s, biên bn hp xét cho HTS cp tnh (S Giáo dc và ào to c quan thng trc ca HTS cp tnh). HTS cp tnh hp xét, chn c, ra quyt nh c hc sinh i hc. c) Thành phn, s lng h s: 02 b d) Thi hn gii quyt: khong t tháng 7 n tháng 10 hàng nm. ) i tng thc hin th tc hành chính: T chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc & ào to . g) Kt qu thc hin th tc hành chính: UBND tnh ra Quyt nh và S Giáo dc ­ ào to có trách nhim thông báo kt qu côg khai trên các phng tin thông tin i chúng và gi v a phng. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: n ng ký i hc theo ch c tuyn, giy chng nhn h khu thng trú k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Lut ....; - Ngh nh 134/2006/N-CP ngày 14/11/2006 ca Chính ph quy nh ch vào các c s giáo dc trình i hc, cao ng, trung cp thuc h thng giáo dc quc dân. - Thông t Liên tch s 13/2008/TTLT-BGDT-BLTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008 hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh 134/2006/N-CP. Biu mu 1 CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc N NG KÝ HC THEO CH C TUYN NM................ 28

Kính gi: U ban nhân dân tnh (thành ph)......................................... 1. H và tên hc sinh:......................................: ...................................... 2. Ngày, tháng, nm sinh: ........................................................................................... ... 3. Dân tc: ...................................................................................................................... 4. H khu thng trú:.................................................................................................... ........................................................................................................................................ 5. thuc i tng u tiên:.............................................................................................. 6. Tt nghip h nào thì khoanh tròn vào h ó: (THPT, THBT, TCCN, THN) 7. Ngày, tháng, nm thi tt nghip:................................................................................ 8. Xp loi hc lc, hnh kim (trong hc b lp cui cp): - Hc lc:....................... - Hnh kim:.................. 9. Ngành d nh xin hc i hc, cao ng:................................................................ Tôi xin cam oan nhng li khai trên là úng s tht. Nu sai tôi xin chu trách nhim x lý theo Quy ch Tuyn sinh ca B Giáo dc và ào to. Sau khi tt nghip i hc, cao ng s chp hành s iu ng b trí công tác ca U ban Nhân dân tnh. Nu không chp hành s iu ng, hoc không làm vic thi gian theo quy nh, tôi có trách nhim bi hoàn hc bng, chi phí theo quy nh ca Nhà nc. Khi cn báo tin cho ai, theo a ch nào?.......................................................... ................................................................................................................................... in thoi:.................................... ......., ngày .... tháng .... nm ....... Ch ký ca hc sinh

Biu mu 2 CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc

29

GIY CHNG NHN H KHU THNG TRÚ ( xét tuyn vào trng H, C theo ch c tuyn) Công an huyn (thành ph):..................................tnh..................... chng nhn anh (ch)............................................................................. Dân tc:............................................................................................. Sinh ngày:........tháng......nm........ Ni sinh: xã.......................huyn.............................tnh........................ H khu: thôn (buôn).....................xã (phng, th trn).............................. huyn (thành ph)...............................tnh.................................... ã có h khu thng trú ti xã (phng) chúng ti t ngày.......tháng.....nm....... n nay. Theo s ng ký h khu s:......cp ngày......tháng........nm....... .................., ngày......tháng.......nm......... TRNG CÔNG AN HUYN II. LNH VC TIÊU CHUN NHÀ GIÁO, CÁN B QUN LÝ GIÁO DC 20. Thuyên chuyn giáo viên t các tnh khác v a) Trình t thc hin: Bc 1. S Giáo dc và ào to kim tra h s: Thu nhn h s (nu h s hp l) vit giy biên nhn; Nu h s cha hp l : tr li h s, Hng dn cho T chc, cá nhân làm li h s trc tip hoc bng công vn Bc 2. S Giáo dc và ào to hp Hi ng xét thuyên chuyn; Lp vn bn ngh S Ni v xem xét, tip nhn. Bc 3: S Giáo dc và ào to thông báo cho cá nhân, n v mà cá nhân ang công tác bit làm th tc thuyên chuyn. b) Cách thc thc hin: n v qun lý công chc, cá nhân có nhu cu thuyên chuyn np h s thuyên chuyn: - Np trc tip. - Gi bng bu in. c) Thành phn, s lng h s: - Thành phn h s gm : 30

+ n xin thuyên chuyn phi có ý kin ng ý cho i liên h công tác ca các c quan qun lý giáo dc t trng n S GD&T, S Ni v. + S yu lý lch (dán nh 4x6) theo mu quy nh, có xác nhn ca y ban nhân dân xã phng, th trn ni c trú hoc ca c quan, t chc ni ngi ó ang công tác, hc tp. + Bn sao giy khai sinh. + Bn sao các vn bng, chng ch, và bng kt qu hc tp, Quyt nh tuyn dng và quyt nh công nhn ht hn tp s, giy chng nhn thuc i tng c hng u tiên trong thuyên chuyn (nu có). + Giy chng nhn sc khe do c quan y t có thm quyn cp huyn tr lên cp. Giy chng nhn sc khe có giá tr trong 6 tháng tính n ngày np h s d tuyn. + Bn t nhn xét quá trình công tác (có chng nhn ca c quan ang qun lý) + S lng h s: 01 - S lng h s: 04 (b) (b); bn chính

d)Thi hn gii quyt: Trong tháng 8 hàng nm nu h s hp l. ) i tng thc hin th tc hành chính: cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: + C quan có thm quyn quyt nh theo quy nh: S Ni v + C quan trc tip thc hin TTHC: S Giáo dc và ào to. + C quan phi hp (nu có): n v c s trc thuc S Giáo dc và ào to g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh . h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: Không. k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Ngh nh 116/2003/N-CP ngày 10/10/2003 ca Chính ph v tuyn dng, s dng và qun lý cán b, công chc trong các n v s nghip. - Ngh nh s 121/2006/N-CP ngày 23/10/2006 ca chính ph s i b sung mt s iu ca Ngh nh 116/2003/N-CP.

31

21. Tuyn dng viên chc ngch giáo viên trung hc ph thông a) Trình t thc hin: Bc1: Thông báo phng án tuyn dng viên chc ngch giáo viên ph thông trên các phng tin thông tin i chúng. - V phng án tuyn dng (xét hoc thi) - V thi gian phát hành h s, thi gian nhn h s. - Công khai ch tiêu biên ch xét hoc thi tuyn Bc 2: Nhn h s; Kim tra h s, nhn h s (nu h s hp l) vit giy biên nhn.Nu h s cha hp l thì tr li, hng dn cho cá nhân làm la h s; X lý d liu thi hoc xét tuyn. Bc 3: Hi ng xét tuyn lp vn bn ngh S Ni v ra quyt nh công nhn danh sách d tuyn, danh sách trúng tuyn. S Giáo dc và ào to công khai danh sách d tuyn, danh sách trúng tuyn, ra quyt nh tuyn dng và thông báo cho ngi trúng tuyn nhn kt qu. b) Cách thc thc hin: Ngi d tuyn trc tip np h s cho Hi ng xét tuyn công chc ti S GD-T k Lk - S 08 Nguyn Tt Thành,T.p BMT c) Thành phn, s lng h s: - Thành phn h s gm : + n xin d tuyn. + S yu lý lch (dán nh 4x6) theo mu quy nh, có xác nhn ca y ban nhân dân xã phng, th trn ni c trú hoc ca c quan, t chc ni ngi ó ang công tác, hc tp. + Bn sao giy khai sinh. + Bn sao các vn bng, chng ch, và bng kt qu hc tp phù hp vi yêu cu ca ngch d tuyn, giy chng nhn thuc i tng c hng u tiên trong tuyn dng (nu có). + Giy chng nhn sc khe do c quan y t có thm quyn cp huyn tr lên cp. Giy chng nhn sc khe có giá tr trong 6 tháng tính n ngày np h s d tuyn. + Bn cam kt ca ngi d tuyn v tính hp pháp ca các bn sao giy t trong h s d tuyn. Khi trúng tuyn thì mang bn chính n c quan tuyn dng i chiu. 32

- S lng h s: 01 (b) có lý lch và giy khám sc kho bn chính còn các loi giy t khác là bn sao d)Thi hn gii quyt: 30 ngày k t ngày tip nhn h s. ) i tng thc hin th tc hành chính: Cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: + C quan có thm quyn quyt nh theo quy nh: UBND tnh + C quan trc tip thc hin TTHC: S Giáo dc và ào to. + C quan phi hp (nu có): S Ni v g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính. h) L phí: có. i) Tên mu n, mu t khai: có k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: có. m) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Ngh nh 116/2003/N-CP ngày 10/10/2003 ca Chính ph v tuyn dng, s dng và qun lý cán b, công chc trong các n v s nghip. - Ngh nh s 121/2006/N-CP ngày 23/10/2006 ca chính ph s i b sung mt s iu ca Ngh nh 116/2003/N-CP - Quyt nh s 62/2007/Q-BGDT, ngày 26/10/2007 ca B GD&T quy nh v ni dung và hình thc tuyn dng giáo viên trong các c s giáo dc ph thông công lp và trung tâm giáo dc thng xuyên - Thông t liên tch s 07/2009/TTLT-BGDT-BNV, ngày 15/4/2009 liên B: B GD&T và B Ni v hng dn thc hin quyn t ch, t chu trách nhim v thc hin nhim v, t chc b máy, biên ch i vi n v s nghip công lp giáo dc và ào to. 22. Xét tng danh hiu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo u tú. a. Trình t thc hin: Bc 1. Chun b h s theo quy nh, tiêu chun. Np h s : h s cá nhân np cho Hi ng xét duyt cp c s. Hi ng cp c s xét duyt, ly phiu tín nhim, lp t trình. Bc 2: Np h s v cho Vn phòng S (thng trc Hi ng thi ua cp tnh) 08 Nguyn Tt Thành, T.p Buôn Ma Thut. Hp Hi ng cp tnh xét duyt và trình Hi ng cp B Giáo dc và ào to.

33

Bc 3: Kt qu s c Hi ng cp Nhà nc ra quyt nh và S Giáo dc và ào to có trách nhim thông báo kt qu n tng cá nhân (phi hp vi n v c s t chc trao tng). b. Cách thc thc hin: Np h s và nhn kt qu ti S Giáo dc và ào to. c. Thành phn , s lng h s: T trình ngh phong tng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú. Danh sách ngh xét tng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú. Biên bn kim phiu bu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú. Báo cáo quá trình xét tng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú. Bn khai thành tích ngh xét tng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú. Bn khai sáng kin, ci tin k thut hoc áp dng công ngh mi, công trình nghiên cu khoa hc. Tóm tt h s cá nhân ngh xét tng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú. Mu h s cá nhân (theo mu) ti ph lc mu xét tng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú ca Thông t 22/2008/TTBGD&T ngày 23/04/2008 ca B trng B Giáo dc và ào to. d. Thi hn gii quyt: Thi gian nhn h s : t ngày 01/03 n ngày 15/04 ca nm xét tng (nm chn, hai nm mt ln). Thông báo kt qu vào dp 20/11. . i tng thc hin th tc hành chính: t chc, cá nhân e. C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to g. Kt qu ca vic thc hin th tc hành chính:Quyt nh hành chính và Bng chng nhn. h. Phí, l phí: không i. Tên mu n, t khai:Mu 1.1; Mu 1.2; Mu 2.1; Mu 2.2; Mu 3.1; Mu 3.2; Mu 3.5; Mu 3.6 ban hành theo Thông t 22/2008/TT-BGD&T ngày 23/04/2008 ca B trng B Giáo dc và ào to. k. Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: úng th tc, h s y và np úng thi gian quy nh. l. Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Lut Thi ua Khen thng; - Quyt nh ca B trng Thông t 22/2008/TT-BGD&T ngày 23/04/2008 ca B trng B Giáo dc và ào to.

34

mu 1.1

(Phi vit tay)

BN KHAI THÀNH TÍCH NGH XÉT TNG DANH HIU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN I- S LC TIU S BN THÂN

nh

(3 x 4)

1- H và tên: ............................................................... Nam, n:.................................... 2- Ngày, tháng, nm sinh: .............................................................................................. 3- Nguyên quán: ............................................................................................................. 4- Trú quán: .................................................................................................................... 5- Dân tc: ..................................................................................................................... 6- Ni công tác: .............................................................................................................. 7- Chc v hin nay: ...................................................................................................... 8- Trình ào to: ................................................................Chuyên ngành: ............... 9- Ngày vào ngành giáo dc: .......................................................................................... 10- S nm trc tip ging dy (ghi rõ thi gian): ......................................................... 11- Nm c phong tng danh hiu Nhà giáo u tú:..................................................... 12- S nm t giáo viên gii hoc chin s thi ua sau khi c phong tng danh hiu Nhà giáo u tú (ghi s nm và tng nm; gi kèm bn sao quyt nh hoc giy chng nhn): a) Cp trng hoc cp c s... .................nm; gm các nm: ...................................................................................................................................... b) Cp huyn hoc cp c s (i vi GD Mm non, Tiu hc): ............. nm; gm các nm: ......................................................................................................................................... c) Cp tnh, B : ............. nm; gm các nm: ......................................................................................................................................... 13- K lut (thi gian, hình thc, lý do): 35

.....................................................................................................................................

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DC ( Ghi rõ tng quá trình ) Thi gian Nhim v c giao, chc v, ni công tác

T nm c phong tng danh hiu Nhà giáo u tú n nay Thi gian Nhim v c giao, chc v, ni công tác

III- NHNG THÀNH TÍCH T C I CHIU VI TIÊU CHUN NHÀ GIÁO NHÂN DÂN 1- a c:................................................................................................................ ................................................................................................................................... 2- Tài nng s phm xut sc, có công ln i vi s nghip giáo dc ca dân tc (t nm c phong tng danh hiu Nhà giáo u tú n nay) - Thành tích óng góp i mi s nghip giáo dc: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... - Bi dng hc sinh gii - ào to nhân tài: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... . Sáng kin, gii pháp, công trình nghiên cu khoa hc phc v s nghip giáo dc: (tên, nm, hi ng khoa hc cp tnh, b, cp Nhà nc ánh giá xp hng - gi kèm bn sao biên bn nghim thu). ......................................................................................................................................... 36

......................................................................................................................................... - óng góp xây dng n v: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 3. Có nh hng rng rãi trong ngành và trong xã hi - óng góp bi dng i ng giáo viên gii, giúp ng nghip v chuyên môn và nghiên c khoa hc: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... -Uy tín, nh hng ca Nhà giáo u tú i vi hc sinh, ng nghip, vi ngành và xã hi: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Xác nhn, ánh giá ca n v Ngày tháng nm 200... Ngi khai (ký tên)

37

Mu 1.2 BN KÊ KHAI

(Phi vit tay)

SÁNG KIN, CI TIN K THUT HOC ÁP DNG CÔNG NGH MI GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CU KHOA HC NGH XÉT TNG DANH HIU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN H và tên: .......................................................................................................... n v công tác: ................................................................................................ Nm Tên - Ni dung chính I- Sáng kin, ci tin: Cp ánh giá Xp hng

II- Giáo trình: (kê khai giáo trình ch biên)

III- Công trình Nghiên cu khoa hc:

ánh giá và xác nhn ca S GD&T ca trng trc thuc B

Ngày

tháng

nm 200...

Ngi khai (ký tên)

38

Mu 1.3 TÓM TT NI DUNG

(Phi vit tay)

SÁNG KIN, CI TIN K THUT HOC ÁP DNG CÔNG NGH MI CÔNG TRÌNH NGHIÊN CU KHOA HC C HI NG KHOA HC CP TNH, B, NHÀ NC ÁNH GIÁ, XP HNG, NGH XÉT TNG DANH HIU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN ( K t sau nm nhn danh hiu Nhà giáo u tú) H và tên: ..................................................................................................... n v công tác: ........................................................................................... I- Sáng kin, ci tin - Tên sáng kin, ci tin - Nm thc hin - Ni dung sáng kin - Hiu qu chung và hiu qu trong GD&T

- Cp ánh giá - Xp hng

II- Công trình nghiên cu khoa hc - Tên tài nghiên cu khoa hc - Nm thc hin - Ni dung tài (tóm tt)

39

- Nm nghim thu - Cp nghim thu, ánh giá - Vn bn nghim thu - Hiu qu áp dng chung ca tài

- Hiu qu ca tài áp dng trong giáo dc và ào to

Xác nhn ca S GD-T ca trng trc thuc B

Ngày

tháng

nm 200...

Ngi khai (ký tên)

40

Mu 2.1

(Phi vit tay)

BN KHAI THÀNH TÍCH NGH XÉT TNG DANH HIU NHÀ GIÁO U TÚ nh

(3 x 4)

I- S LC TIU S BN THÂN 1- H và tên:....................................................................Nam,N:.............................. - Ngày tháng nm sinh: ................................................................................................ 3- Nguyên quán: .......................................................................................................... 4- Trú quán: .................................................................................................................. 5- Dân tc: ................................................................................................................... 6- Ni công tác: ............................................................................................................ 7- Chc v hin nay: ..................................................................................................... 8- Trình ào to: .................................................. Chuyên ngành: ......................... 9- Ngày vào ngành giáo dc: .................................................................................... 10- S nm trc tip ging dy (ghi rõ thi gian): ........................................................ 11- S nm t giáo viên gii hoc Chin s thi ua: (ghi s nm và tng nm, gi kèm bn sao quyt nh hoc giy chng nhn): ......................................................................................................................................... a) Cp trng hoc cp c s: .................nm; gm các nm: ...................................................................................................................................... b) Cp huyn hoc cp c s i vi GD Mm non, Tiu hc ............. nm; gm các nm:.......................................................................................................................... c) Cp tnh, thành ph, B ............. nm; gm các nm: ............................................................................................................................. 12- K lut (thi gian, hình thc, lý do): ...................................................................

41

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DC ( Ghi rõ tng quá trình ) Thi gian Nhim v c giao, chc v, ni công tác

III- NHNG THÀNH TÍCH T C I CHIU VI TIÊU CHUN NHÀ GIÁO U TÚ 1- o c: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2- Tài nng s phm, có công trong s nghip giáo dc - Cht lng, hiu qu ging dy: ................................................................................................ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... - óng góp i mi mc tiêu, ni dung, chng trình ào to (i vi TCCN, DN, C, H).................................................................................................................................. ........................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... - Bi dng hc sinh gii (s lng hc sinh gii các cp)

42

...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... . - Sáng kin, ci tin k thut hoc áp dng công ngh mi, giáo trình, công trình nghiên cu khoa hc phc v s nghip giáo dc (tên, nm áp dng, hi ng các cp ánh giá, xp loi, gi kèm bn sao biên bn nghim thu). ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ................................................................................................ ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... - Giáo trình biên son, công trình nghiên cu khoa hc phc v s nghip giáo dc (i vi TCCN, DN, C,H) (Tên, nm, cp Hi ng khoa hc ánh giá xp loi- gi kèm bn sao biên bn nghim thu) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... . - óng góp xây dng n v: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

43

3- nh hng ca Nhà giáo i vi hc sinh, ng nghip, vi ngành và xã hi: - óng góp bi dng i ng giáo viên gii: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ................................................................................................ - Uy tín nh hng ca nhà giáo i vi hc sinh, ng nghip, vi ngành và xã hi ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Xác nhn, ánh giá ca n v Ngày tháng nm 200... Ngi khai (ký tên)

44

Mu 2.2

(Phi vit tay)

BN KÊ KHAI SÁNG KIN, CI TIN K THUT HOC ÁP DNG CÔNG NGH MI NGH XÉT TNG DANH HIU NHÀ GIÁO U TÚ (i vi: GD MN, TH, THCS, THPT, GDTX, TCCN, DN) H và tên: ........................................................................................................... n v công tác: .................................................................................................. Nm Tên - Ni dung chính I- Sáng kin, ci tin Cp ánh giá Xp hng

II- Áp dng công ngh mi

45

ánh giá và xác nhn ca S GD&T ca trng trc thuc B

Ngày

tháng

nm 200...

Ngi khai (ký tên)

46

Mu 2.3

(Phi vit tay)

BN KÊ KHAI SÁNG KIN, CI TIN K THUT HOC ÁP DNG CÔNG NGH MI GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH NGH XÉT TNG DANH HIU NHÀ GIÁO U TÚ ( i vi: Cao ng, i hc) H và tên: ..................................................................................................... n v công tác: ........................................................................................... Nm Tên - Ni dung chính I- Sáng kin, ci tin, hoc áp dng công ngh mi Cp ánh giá Xp hng

II- Giáo trình

47

III- Công trình NCKH

ánh giá và xác nhn ca S GD&T ca trng trc thuc B

Ngày

tháng

nm 200...

Ngi khai (ký tên)

48

Mu 3.1

(Phi ánh máy)

HI NG XÉT TNG DANH HIU NGND-NGT n v:.......................... Tnh, B: .....................

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc ............, ngày tháng nm 200....

T TRÌNH ngh phong tng danh hiu Nhà giáo nhân dân Kính gi: tú ......................................................................... 1- Trên c s ngh ca Hi ng cp di, Hi ng ....................................... ã hp ngày .... tháng .... nm 200....i chiu vi tiêu chun, xét duyt và ngh phong tng danh hiu: Nhà giáo nhân dân cho:........... ngi. Trong quá trình xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân Hi ng chúng tôi bo m xét chn úng i tng, tiêu chun và quy trình ã quy nh trong Thông t s ......../2008 /TT-BGDT ngày ...... tháng nm 2008 . 2- S lng Nhà giáo ngh phong tng danh hiu Nhà giáo nhân dân: ........... (Có danh sách kèm theo) Nhng nhà giáo c ngh phong tng danh hiu Nhà giáo nhân dân trên là nhng nhà giáo tiêu biu thuc các ngành hc (chuyên ngành) ca a phng (trng). Trình Hi ng xét duyt. Hi ng xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u

49

Ý kin xác nhn v vic chp hành ch trng, chính sách ca ng, pháp lut ca Nhà nc ca UBND a phng (Ký tên, óng du)

TM. HI NG CH TCH (ch ký, du ca n v) TH TRNG N V (H và tên)

50

Mu 3.2 (Phi ánh máy)

HI NG XÉT TNG DANH HIU NGND-NGT

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc ............, ngày tháng nm 200...

n v:......................................... Tnh, B: ................................... T TRÌNH ngh phong tng danh hiu Nhà giáo u tú Kính gi: Hi ng xét tng danh hiu NGND-NGT ............................................................................................ 1- Trên c s ngh ca Hi ng cp di, Hi ng..................................................... ã hp ngày..........tháng...... nm 200..... i chiu vi tiêu chun, xét duyt và ngh phong tng danh hiu: Nhà giáo u tú cho:................... ngi. Trong quá trình xét tng danh hiu Nhà giáo u tú, Hi ng chúng tôi bo m xét chn úng i tng, tiêu chun và quy trình ã quy nh trong Thông t s:............/2008./TT-BGDT ngày........./.....3..../2008..... 2- S lng Nhà giáo ngh phong tng danh hiu Nhà giáo u tú: ................. (Có danh sách kèm theo) Nhng nhà giáo c ngh phong tng danh hiu Nhà giáo u tú trên là nhng nhà giáo tiêu biu thuc các ngành hc (chuyên ngành) ca a phng (trng). Trình Hi ng xét duyt. Ý kin xác nhn v vic chp hành ch trng, chính sách ca ng, pháp lut ca Nhà nc ca UBND a phng 51 TM. HI NG CH TCH (ch ký, du ca n v)

(Ký tên, óng du)

TH TRNG N V (H và tên)

Mu 3.5 (Phi vit tay)

HI NG XÉT TNG DANH HIU NGND-NGT

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc .............., ngày tháng nm 200...

n v:.................................... Tnh, B: ............................... BIÊN BN KIM PHIU BU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN 1- Hi ng xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú: .......................... c thành lp theo quyt nh s: .................................. ngày......./....../200..... ca ........ ............... 2- Hi ng hp ngày............../............../ 200.......... bu danh hiu Nhà giáo nhân dân. 52

3- S thành viên c bu vào ban kim phiu: ................. ngi, gm các ông bà sau: -Trng ban kim .......................................................................................................................... phiu:

Các u viên: 1....................................................................................................................................... ..... 2............................................................................................................................. ................. 3............................................................................................................................. ................. 4- Tng s thành viên trong Hi ng theo quyt nh: ......................... ngi. - S thành viên Hi ng tham gia b phiu: .................................. ngi - S thành viên Hi ng không tham gia b phiu: ................... ngi. Lý do: ......................................................................................................................................... .............................. - S phiu phát cho các thành viên Hi ng: ................................ phiu - S phiu thu v hp l: - S phiu thu v không hp l: . .................................. phiu .................................. phiu.

5- S nhà giáo trong danh sách b phiu xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân: .......ngi. 6- Kt qu kim phiu bu danh hiu Nhà giáo nhân dân : (Ghi s nhà giáo trong danh sách b phiu, xp th t theo s phiu t cao - thp) S TT H và tên Nm sinh Chc v - Ni công tác S phiu t T l %

( T l % = S phiu t / Tng s thành viên trong quyt nh thành lp Hi ng). 7- S Nhà giáo có s phiu t t 2/3 tng s thành viên Hi ng tr lên: ........ ngi. 53

CÁC U VIÊN BAN KIM PHIU (Ký tên)

TRNG BAN KIM PHIU (Ký tên)

54

Mu 3.6

(Phi vit tay)

HI NG XÉT TNG DANH HIU NGND-NGT

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc ..............., ngày tháng nm 200...

n v:.......................... Tnh, B: ..................... BIÊN BN KIM PHIU BU NHÀ GIÁO U TÚ 1- Hi ng xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú: .......................... c thành lp theo quyt nh s: .................................. ngày......./....../200..... ca ........ ............... 2- Hi ng hp ngày............../............../ 200.......... bu Nhà giáo u tú. 3- S thành viên c bu vào ban kim phiu: ................. ngi, gm các ông bà sau: Trng ban kim phiu: .................................................................................................................................... Các u viên: 1............................................................................................................................. ................. 2............................................................................................................................. ................. 3............................................................................................................................. ................. 4- Tng s thành viên trong Hi ng theo quyt nh: ......................... ngi. - S thành viên Hi ng tham gia b phiu: .................................. ngi - S thành viên Hi ng không tham gia b phiu: ................... ngi. Lý do: ......................................................................................................................................... ................................... - S phiu phát cho các thành viên Hi ng: ................................ phiu 55

- S phiu thu v hp l: - S phiu thu v không hp l:

.................................. phiu .................................. phiu.

5- S nhà giáo trong danh sách b phiu xét tng danh hiu Nhà giáo u tú.............. ngi 6- Kt qu kim phiu bu Nhà giáo u tú: (Ghi s nhà giáo trong danh sách b phiu, xp th t theo s phiu t cao - thp) S TT H và tên Nm sinh Chc v - Ni công tác S phiu t T l %

( T l % = S phiu t / Tng s thành viên trong quyt nh thành lp Hi ng). 7- S Nhà giáo có s phiu t t 2/3 tng s thành viên Hi ng tr lên: ........ ngi. CÁC U VIÊN BAN KIM PHIU (Ký tên) TRNG BAN KIM PHIU (Ký tên)

56

Mu 3.7a

(Phi ánh máy)

HI NG XÉT TNG DANH HIU NGND-NGT ................................................. .....

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc ..............., ngày BÁO CÁO tháng nm 200...

QUÁ TRÌNH XÉT TNG DANH HIU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO U TÚ Kính gi: Hi ng xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú ....................................................................................................... - Thc hiu thông t s .........../2008/TT-BGDT ngày ..../ /2008 ca B Giáo dc và ào to hng dn v tiêu chun, quy trình, th tc và h s xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú, Hi ng xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú............................................................. ã trin khai các bc theo quy nh, kt qu nh sau: I- Thành lp Hi ng - Ph bin Thông t hng dn: - Quyt nh thành lp Hi ng s ........... ngày......../......../ 200.., Hi ng có............ thành viên. - Thi gian, thành phn, s lng n v, ngi tham d ph bin Thông t: ......................................................................................................................................... .................. II- Hi ng s duyt và thm dò d lun: - Tng s nhà giáo iu kin a vào danh sách s duyt xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú: ........ngi. - S nhà giáo có s phiu t t 2/3 tng s thành viên Hi ng tr lên ngh xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú: ........ngi. - Kt qu s duyt ã thm dò ý kin ca .......... n v. -Tng hp ý kin thm dò ......................................................................................................................................... .................. III- Hi ng b phiu tán thành: 57

- Tng s nhà giáo trong danh sách b phiu tán thành ngh xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú: ........ngi. - S nhà giáo có s phiu t t 2/3 tng s thành viên Hi ng tr lên ngh xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú: ........ngi. - S nhà giáo có s phiu t di 2/3 tng s thành viên Hi ng ngh xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú: ........ngi. - S nhà giáo iu kin c Hi ng xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú ..................... ngh lên Hi ng xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú........................ 1- Nhà giáo nhân dân: .............. ngi. 2- Nhà giáo u tú:....................... ngi, chia ra: GD Mm non: ..............................ngi GD Tiu hc: ............................... ngi GD Trung hc: ............................. ngi GD Thng xuyên........................ ngi CB qun lý: ............ .................... ngi IV. S lng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú ã c phong tng t nm 1988 n nay: 1. Nhà giáo u tú:........................ngi. 2. Nhà giáo nhân dân:.................ngi. Dy ngh:...................................... ngi GDTHCN: ..................................... ngi Cao ng: ...................................... ngi i hc:......................................... ngi

TM HI NG (Ký tên, óng du) TH TRNG N V (H và tên)

58

59

Mu 3.7B

(Phi ánh máy)

HI NG XÉT TNG DANH HIU NGND-NGT

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc .............., ngày tháng nm

B,Ngành................................

200... BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH XÉT TNG DANH HIU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO U TÚ Kính gi: Hi ng cp Nhà nc xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú Thc hiu Thông t s........./2008/TT-BGDT ngày ..../ /2008 ca B Giáo dc và ào to hng dn v tiêu chun, quy trình, th tc và h s xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú, Hi ng xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú B, Ngành ............................................................. ã trin khai các bc theo quy nh, kt qu nh sau: I- Thành lp Hi ng - Ph bin Thông t hng dn: - Quyt nh thành lp Hi ng s ........... ngày......../......../ 200..., Hi ng có............ thành viên. - Thi gian, thành phn, s lng n v, ngi tham d ph bin Thông t: ......................................................................................................................................... .................. - Tng s nhà giáo ca các Hi ng cp di trc tip ngh xét tng: + Nhà giáo u tú:........................ngi. + Nhà giáo nhân dân:.................ngi. II- Hi ng s duyt và thm dò d lun: - Tng s nhà giáo trong danh sách s duyt: + Nhà giáo u tú:........................ngi. + Nhà giáo nhân dân:.................ngi. 60

- Tng s nhà giáo có s phiu t t 2/3 tng s thành viên Hi ng tr lên: + Nhà giáo u tú:........................ngi. + Nhà giáo nhân dân:.................ngi. - Kt qu s duyt ã thm dò ý kin ca .......... n v. - Tng hp ý kin thm dò: ......................................................................................................................................... ...... III- Hi ng b phiu tán thành: - Tng s nhà giáo trong danh sách b phiu tán thành: + Nhà giáo u tú:........................ngi. + Nhà giáo nhân dân:.................ngi. - S nhà giáo có s phiu t t 2/3 tng s thành viên Hi ng tr lên: + Nhà giáo u tú:........................ngi. + Nhà giáo nhân dân:.................ngi. - S nhà giáo có s phiu t di 2/3 tng s thành viên Hi ng: + Nhà giáo u tú:........................ngi. + Nhà giáo nhân dân:.................ngi. - S nhà giáo iu kin c Hi ng cp B, Ngành ....................................... ngh lên Hi ng cp Nhà nc là: + Nhà giáo nhân dân:........................ngi. + Nhà giáo u tú:................................ngi, chia ra: GD Mm non.................................ngi GD Tiu hc: ............................... ngi GD Trung hc: ............................. ngi GD Thng xuyên........................ ngi CB qun lý: ............ .................... ngi IV. S lng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo u tú ca B, Ngành ã c phong tng t nm 1988 n nay: 1. Nhà giáo u tú:........................ngi. 2. Nhà giáo nhân dân:.................ngi. Dy ngh:...................................... ngi GDTHCN: ..................................... ngi Cao ng: ...................................... ngi i hc:......................................... ngi

61

TM. HI NG CH TCH (ch ký, du ca n v) TH TRNG N V (H và tên)

III. LNH VC H THNG VN BNG, CHNG CH 23. iu chnh chi tit h tch trên vn bng, chng ch a) Trình t thc hin: Bc 1: ng s (hoc ngi i din hp pháp) trc tip n B phn tip nhn và hoàn tr kt qu (B phn "mt ca") np n theo mu và các giy t minh chng. Bc 2: Cán b ph trách ti B phn "mt ca" có trách nhim tip nhn, xem xét và kim tra giy t minh chng, : Nu ni dung th tc hành chính thuc thm quyn ca S Giáo dc và ào to thì ghi ni dung yêu cu vào s tip nhn h s, vit phiu hn. Nu ni dung ca th tc hành chính không thuc thm quyn ca S Giáo dc và ào to thì hng dn ng s n úng c quan có thm quyn c xem xét, gii quyt. Bc 3: Ngi c phân công gii quyt yêu cu ca th tc hành chính cn c Bng ghi tên - ghi im lu tr S Giáo dc và ào to và các giy t minh chng ca ng s : Nu yêu cu ca ng s là chính áng thì ngh Giám c S Giáo dc và ào to ra quyt nh chnh sa ni dung trên vn bng chng ch ã cp. Nu yêu cu ca ng s không có c s pháp lý thì chuyn toàn b h s v B phn tip nhn và hoàn tr kt qu cùng vi vn bn nêu rõ nguyên nhân.

62

b) Cách thc thc hin: Trc tip ti B phn tip nhn và hoàn tr kt qu (B phn "mt ca") thuc S Giáo dc và ào to, a ch: S 08 Nguyn Tt Thành, Tp. Buôn Ma Thut, k Lk. c) Thành phn, s lng h s: 01 b h s, gm: n ngh chnh sa ni dung h tch trên vn bng, bn sao giy khai sinh, quyt nh ci chính h tch ca UBND cp huyn, bn sao hc b, các loi giy xác nhn, xác minh ca n v trng hc, c quan, a phng ni c trú ... d) Thi hn gii quyt th tc hành chính: 03 ngày. ) i tng thc hin th tc hành chính: Cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to . g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh chnh sa h tch trên vn bng. h) Phí, l phí: Không. i) Tên mu n, t khai: n ngh chnh sa ni dung h tch trên vn bng (Mu s 02, án Ci cách hành chính ti S GD&T k Lk). k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 33/2007/Q-BGDT ngày 20/06/2007 ca B trng B Giáo dc và ào to ban hành Quy ch vn bng, chng ch ca h thng giáo dc quc dân. - Quyt nh s 423/Q-UB ngày 21/02/2008 v vic phê duyt án ci cách th tc hành chính theo c ch M

63

Mu 02

N NGH IU CHNH BNG (THCS; THPT; BT THCS; BT THPT) Hoï vaø teân : .................................................................................... Ngaøy sinh : .................................................................................... Hoïc sinh Tröôøng :......................................................................... Hoäi ñoàng thi : ................................................................................ Kyø thi khoùa ngaøy......................thaùng.......................naêm............................ HOÀ SÔ GOÀM COÙ : Baèng Caàn ñieàu chænh vaø 1. H s ñieàu chænh Bng; 2. Giaáy khai sinh baûn chính (Photocopy coâng chöùng); 3. Hoïc baï THCS (hoaëc BT THCS, THPT, BT THPT Photocopy coâng chöùng); 4. Quyt nh thay i, ci chính h tch; 5. Bn Photocopy h khu ñeå ñoái chieáu; * Nu ñieàu chænh Baèng THPT(BT THPT) phaûi keøm 01 baûn Photocopy coâng chöùng baèng THCS). Ngaøy nhaän keát quaû:............... Ngaøy hn tr kt qu:......... Ngaøy noäp hoà sô : ............... Maõ soá hoà sô : ................. PHN DO B PHN NHN VAØ TR KT QU GHI:

64

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp ­ Töï do ­ Haïnh phuùc N NGH ñiu chnh baèng:.................. .(*) xem höôùng daãn Kính göûi : Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo tænh ÑaékLaék Phoøng Giaùo duïc huyeän (TP) :......................................... Tröôøng:........................................................................... Toâi xin trình bày moät vieäc nhö sau :

Mu 02

Toâi teân toâi laø (vieát chöõ in hoa coù daáu): ................................................................. Ngaøy sinh: ............/............./............. Gii tính (nam, n):................................... Nôi sinh: Xã:................................Huyn:................................Tnh: ..................... Nguyeân laø hoïc sinh tröôøng : ................................................................................. Ñaõ döï thi kyø thi toát nghieäp (THCS,THPT...):......................Khoùa ngaøy: .............. vaø ñaõ ñöôïc caáp baèng toát nghieäp :................................Soá maõ baèng : .................... Noäi dung hoä tòch trong vaên baèng ñaõ ñöôïc caáp : + Hoï vaø teân: ..................................................................................................... + Ngaøy sinh:...................................................Gii tính: ................................... + Nôi sinh Huyeän:.......................................... Tænh : ........................................ Nay toâi ñeà nghò ñiu chnh laïi hoä tòch trong vaên baèng nhö sau: +Hoï vaø teân : .....................................................Gii tính: .............................. + Ngaøy sinh : .................................................................................................. + Nôi sinh Huyeän:........................................... Tænh : ..................................... Lyù do ñeà nghò ñiu chnh hoä tòch trong baèng toát nghieäp (**)xem phaàn höôùng daãn: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

65

Toâi cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät vaø xin chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. .........................., ngaøy......./........./ 200.... Ngöôøi laøm ñôn (kyù vaø ghi roõ hoï teân)

66

XAÙC NHAÄN CUÛA TRÖÔØNG : ..................................... XAÙC NHAÄN CUÛA PHOØNG GD-ÑT huyeän (thaønh phoá): .................................................................................. ................................................................................ (Phoøng Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo chæ xaùc nhaän khi hoïc Tröôøng ñaõ kieåm tra, ñieàu chænh trong soå danh boä vaø khaúng ñònh hoä tòch ñuùng cuûa hoïc sinh coù baèng, ñeà nghò Sôû GD & ÑT ñieàu chænh nhö sau : sinh xin ñieàu chænh baèng THCS, BT-THCS) Caên cöù xaùc nhaän cuûa Tröôøng THCS ......................... Ñoái chieáu vôùi hoà sô hoïc sinh, phoøng Giaùo duïc-ÑT: Hoï vaø teân:..................................Ngaøy sinh: Ngaøy sinh:.............thaùng.............naêm............. Daân toäc :............................; Giôùi tính ...................... Nôi sinh : Huyeän .........................Tænh...................... ......................, ngaøy ..........thaùng............naêm 200...... HIEÄU TRÖÔÛNG (hoc GÑ trung taâm GDTX) / / .................................................................................... ñaõ ñính chính vaøo hoà sô goác ñang löu tröõ taïi phoøng. Ñeà nghò Sôû GD & ÑT ñiu chnh baèng THCS cho hoïc sinh:....................................................................

......................, ngaøy ..........thaùng...........naêm 200... TRÖÔÛNG PHOØNG GD & ÑT

Höôùng daãn: (*)Ghi THPT hoc BTTHPT, THCS , BTTHCS; (**) Các lý do dn eán sai sót v h tch có th là: Do gia ình khai báo làm giy khai sinh khác- Xã (phng) ã cp bn sao khai sinh không úng s gc. Do nhà trng không i chiu giy khai sinh- hc b- h khu hoc sai sót khi ánh máy,.v.v.; Trong phaàn xaùc nhaän cuûa nhaø tröôøng, phoøng Giaùo duïc& Ñaøo taïo coù noäi dung ñaùnh maùy saün, neáu coù yù naøo khoâng phuø hôïp thì gaïch boû; H s kèm theo kim tra i chiu và lu ti S GD & T: 67

1. Bng cn iu chnh; 2. n ngh iu chnh bng (theo mu 02 ca SGD-T kLk) có xác nhn ca trng THPT hoc THCS hoc TTGDTX (ni hc nm cui cp hoc ni d thi); i vi vic iu chnh bng THCS(BTTHCS) thì n ngh iu chnh bng cn có xác nhn ca PGD-T Huyn(TP); 3. Giy khai sinh bn chính photo công chng.(Lu ý trng hp iu chnh do thay i h tch: ngi di 15 tui thì phi có phn ghi chú thay i, ci chính h tch mt sau giy khai sinh; Ngi thay i h tch 15 tui tr lên phi np bn sao quyt nh thay i, ci chính h tch do UBND cp Huyn (TP)cp. Nu iu chnh bng vì lý do khác thì phi có các vn bn xác nhn, xác minh ca trng hc, c quan, a phng ni c trú. 4. Hc b THCS (hoc BT THCS, THPT, BT THPT) có các thông tin v H tên, ngày sinh ,ni sinh...nh trong Giy khai sinh bn chính (photocoopy công chng). 5. Nu iu chnh bng THPT(BTTHPT)thì phi kèm 01 bn photocoopy Bng THCS(BTTHCS) có các thông tin v h tch trên Bng úng nh trên giy khai sinh. 6. Bn Photocoopy h khu S kim tra i chiu. Thi gian và ni np n: B phn Hành chính tip nhn và tr h s ­ S GD & T k Lk.. S 8 Nguyn Tt Thành, Thành ph Buôn Ma Thut vào các ngày t th 2 n th 6 hàng tun; in thoi: 05003.818897 Ñieän thoaïi cuûa ngöôøi noäp ñôn (neáu coù):.............................. 24. Cp bn sao vn bng, chng ch t s gc a) Trình t thc hin: Bc 1: ng s (hoc ngi i din hp pháp) trc tip n B phn tip nhn và hoàn tr kt qu (B phn "mt ca") np n theo mu và các giy t minh chng. Bc 2: Cán b ph trách ti B phn "mt ca" có trách nhim tip nhn, xem xét và kim tra giy t minh chng, : Nu ni dung th tc hành chính thuc thm quyn ca S Giáo dc và ào to thì ghi ni dung yêu cu vào s tip nhn h s, vit phiu hn. Nu ni dung ca th tc hành chính không thuc thm quyn ca S Giáo dc và ào to thì hng dn ng s n úng c quan có thm quyn c xem xét, gii quyt. Bc 3: Ngi c phân công gii quyt yêu cu ca th tc hành chính cn c Bng ghi tên - ghi im lu tr ti S GD&T và các giy t minh chng ca ng s : Nu yêu cu ca ng s là chính áng thì ngh Giám c S Giáo dc và ào to k Lk cp bn sao vn bng theo mu ca B Giáo dc và ào to. 68

Nu yêu cu ca ng s không có c s pháp lý thì chuyn toàn b h s v B phn tip nhn và hoàn tr kt qu cùng vi vn bn nêu rõ nguyên nhân. b) Cách thc thc hin: Trc tip ti B phn tip nhn và hoàn tr kt qu (B phn "mt ca") thuc S Giáo dc và ào to, a ch: S 08 Nguyn Tt Thành, Tp. Buôn Ma Thut, k Lk. c) Thành phn, s lng h s: 01 b h s, gm: n ngh cp bn sao vn bng, bn sao hc b, các loi giy xác nhn, xác minh ca n v trng hc, c quan, a phng ni c trú ... d) Thi hn gii quyt th tc hành chính: 03 ngày. ) i tng thc hin th tc hành chính: Cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: S Giáo dc và ào to. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Bn sao vn bng. h) Phí, l phí: 5000 ng / bn sao. i) Tên mu n, t khai: n ngh cp bn sao vn bng (Mu s 01a,01b ; án Ci cách hành chính ti S Giáo dc và ào to). k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Quyt nh s 33/2007/Q-BGDT ngày 20/06/2007 ca B trng B Giáo dc và ào to ban hành Quy ch vn bng, chng ch ca h thng giáo dc quc dân. - Quyt nh s 423/Q-UB ngày 21/02/2008 v vic phê duyt án ci cách th tc hành chính theo c ch Mt ca ti S Giáo dc và ào to. CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

NH 3X4 Có óng du giáp lai

N NGH CP BN SAO BNG TT NGHIP :..................... Kính gi : S Giáo dc và ào to tnh k Lk

Tôi tên là : (vit ch in hoa có du).......................................................... Sinh ngày :............................................Gii tính:........................... Ni sinh (Huyn, Tnh) :.................................................................. 69

S chng minh nhân dân:............Ngày cp:..../.../...ni cp:...................... Hc sinh trng :.................................Huyn (TP):.......................... ã tham d k thi Tt nghip :............... Khoá ngày:............................ Ti hi ng thi :.................................Huyn (TP):........................... S báo danh :........... Phòng thi s: ......; in thoi (nu có):....................; Tôi ã c cp bng TN chính thc mang s hiu:................................. Do S Giáo dc & ào to cp ngày: ......tháng......nm........Xp loi tt nghip:............ Lý do xin cp (Bng chính b mt hoc hng hoc b túc h s cá nhân .v.v.)..................... ...................................................................................................... .......... Nay tôi làm n này kính ngh S GD&T cp li cho tôi s bn sao là:.........bn; Tôi cam oan li khai trên là úng s tht, nu sai tôi hoàn toàn chu trách nhim trc pháp lut. ........., ngày ........tháng........nm 200..... Ngi làm n ký tên (ký tên và ghi rõ h tên) PHN XÁC NHN Ca UBND hoc Công an Xã (Phng) (nu b mt (hng) bng chính: Xác nhn lý do mt (hng) bng): ...................................................... ................................................................ ................................. ................................................................ ngh S GD & T .................................... .............................................................. ............................................................... ........., ngày......tháng......nm........

70

Hng dn: * Ngi yêu cu cp bn sao có th chuyn n này qua bu in; kèm 01 bn sao CMND có công chng; nh dán vào bn sao bng, s nh bng s bn sao yêu cu cp và l phí cp bn sao theo qui dnh ca UBND Tnh; * Ngi yêu cu cp bn sao, nu có bn chính vn bng thì np n này kèm 01 bn photo bng(.xut trình vn bngchính); * Mi chi tit ngi yêu cu cp bn sao liên h ti a ch: B phn tip nhn và tr h s, S Giáo dc và ào to tnh kLk, 08 Nguyn Tt Thành, TP. Buôn Ma Thut. T: 0500. 3818 897.

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc TRNG THPT (THCS):............................................. Huyn (Thành ph):....................................................

Mu 01b

- Cn c s ng b và h s lu tr ti trng. - Xét ngh n xin xác nhn quá trình hc tp ca hc sinh ti trng XÁC NHN H và tên hc sinh :................................................................. 71

Sinh ngày :........................................................................... Ni sinh :............................................................................. 1/ Là hc sinh ti trng và quá trình hc tp nh sau : Lp.........Nm hc : 19.....-19.... Lp.........Nm hc : Lp.........Nm hc : Lp.........Nm hc : Lp.........Nm hc : ; Xp loi Hc lc :........Hnh kim : ; Xp loi Hc lc :........Hnh kim : ; Xp loi Hc lc :........Hnh kim : ; Xp loi Hc lc :........Hnh kim : ; Xp loi Hc lc :........Hnh kim :

2/ Tham d k thi Tt nghip :..................................Nm hc :.............. ã Tt nghip và nhn bng chính thc ti trng chúng tôi. Vào s cp bng s :..................ngày ......tháng.......nm....................... Mã s vn bng :.......................................................................... 3/ Giy này có giá tr S GD&T xem xét cp li vn bng n ngày....tháng... nm 200... ........, ngày........tháng.......nm 200... HIU TRNG (Ký và óng du) LNH VC GII QUYT KHIU NI, T CÁO

25. Th tc tip dân:

a) Trình t thc hin: Bc 1: Công dân n Tr s tip công dân ca S GD&T và phòng tip dân ca Thanh tra S GD&T khiu ni, t cáo. Bc 2: Yêu cu công dân n khiu ni, t cáo xut trình giy t tu thân, trình bày trung thc s vic, cung cp tài liu liên quan n ni dung khiu ni, t cáo ( c i din trình by vi ngi tip công dân trong trng hp có nhiu ngi khiu ni, t cáo v cùng ni dung). Bc 3: Lãnh o tip dân hoc cán b tip dân s nm rõ các ni dung khiu ni, t cáo ca công dân; nu ni dung khiu ni, t cáo ca công dân thuc thm quyn gii quyt ca Thanh tra S GD&T thì tip nhn x lý, nu không thuc thm quyn thì hng dn công dân n úng c quan có thm quyn c xem xét, gii quyt. 72

b) Cách thc thc hin: Công dân n khiu ni, t cáo ti: Phòng Tip dân ­ Thanh tra S GD&T, a ch: 08 Nguyn Tt Thành, TP. Buôn Ma Thut, k Lk. c) Thành phn, s lng h s: không. d) Thi hn gii quyt: Hng dn công dân trc tip trong ngày. ) i tng thc hin th tc hành chính: t chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: Thanh tra S GD&T k Lk. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Nu ni dung khiu ni, t cáo ca công dân thuc thm quyn gii quyt ca Thanh tra S GD&T thì tip nhn x lý, nu không thuc thm quyn thì hng dn công dân n úng c quan có thm quyn c xem xét, gii quyt. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: Không. k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Lut Khiu ni t cáo ngày 02/12/1998, Lut sa i b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo nm 2004 và 2005; - Ngh nh 136/N-CP ngày 14/11/2006 ca Chính ph: V/v quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo và các Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo. - Quyt nh s 30/2007/Q-UBND ngày 23/8/2007 ca UBND tnh k Lk. "V/v ban hành quy nh công tác tip công dân trên a bàn tnh k Lk". 26. Th tc X lý n th: a) Trình t thc hin: Bc 1: Công dân gi n khiu ni, t cáo n Thanh tra S GD&T k Lk (gi n trc tip hoc qua bu in). Bc 2: Thanh tra S GD&T tip nhn n khiu ni, t cáo ca công dân, phân loi n, nghiên cu ni dung n và x lý theo quy nh ca pháp lut. Bc 3: - n khiu ni, t cáo thuc thm quyn gii quyt thì Thanh tra S GD&T tip nhn và th lý gii quyt theo quy nh ca pháp lut; - n khiu ni, t cáo không thuc thm quyn gii quyt ca Thanh tra S GD&T: + i vi n khiu ni: Thanh tra S GD&T hng dn công dân gi 73

n n úng c quan có thm quyn gii quyt theo quy nh. + i vi n t cáo: Thanh tra S GD&T chuyn n t cáo n c quan có thm quyn xem xét, gii quyt và Thông báo chuyn n cho ngi t cáo bit. b) Cách thc thc hin: Công dân gi n khiu ni, t cáo n Thanh tra S GD&T, a ch: 08 Nguyn Tt Thành, thành ph Buôn Ma Thut, tnh k Lk. c) Thành phn, s lng h s: - Thành phn h s: n th khiu ni, t cáo. - S lng h s: 01 (b). d) Thi hn gii quyt: 10 ngày làm vic. ) i tng thc hin th tc hành chính: t chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: Thanh tra S GD&T k Lk. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: - n khiu ni, t cáo ca công dân thuc thm quyn gii quyt thì Thanh tra S GD&T tip nhn và thông báo th lý gii quyt theo quy nh ca pháp lut; - n khiu ni, t cáo không thuc thm quyn gii quyt ca Thanh tra S GD&T: + i vi n khiu ni: Thanh tra S GD&T hng dn công dân gi n n úng c quan có thm quyn gii quyt theo quy nh. + i vi n t cáo: Thanh tra S GD&T chuyn n t cáo n c quan có thm quyn xem xét, gii quyt và thông báo chuyn n cho ngi t cáo bit. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: - n khiu ni; - n t cáo; k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Lut Khiu ni t cáo ngày 02/12/1998, Lut sa i b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo nm 2004 và 2005; - Ngh nh 136/N-CP ngày 14/11/2006 ca Chính ph: V/v quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo và các Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo.

74

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc -------------......., ngày .... tháng .... nm ....... N KHIU NI Kính gi: ................................................................................................... (1) H và tên: ........................................ (2); Mã s h s: .............. (3) a ch: ........................................................................................................... Khiu ni .................................................................................................. (4) Ni dung khiu ni .................................................................................... (5) ......................................................................................................................... (Tài liu, chng t kèm theo ­ nu có) NGI KHIU NI (Ký và ghi rõ h tên) (1) Tên c quan, t chc, cá nhân có thm quyn gii quyt khiu ni. (2) H tên ca ngi khiu ni, - Nu là i din khiu ni cho c quan, t chc thì ghi rõ chc danh, tên c quan, t chc mà mình i din. - Nu là ngi c y quyn khiu ni thì ghi rõ theo y quyn ca c quan, t chc, cá nhân nào. (3) Ni dung này do c quan gii quyt khiu ni ghi. (4) Khiu ni ln u (hoc ln hai) i vi quyt nh, hành vi hành chính ca ai? (5) Ni dung khiu ni - Ghi tóm tt s vic dn n khiu ni; - Yêu cu ( ngh) ca ngi khiu ni (nu có); CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc -------------......., ngày ....... tháng .......nm ...... N T CÁO 75

Kính gi: ........................................ (1) Tên tôi là: ........................................................................................................ a ch: ........................................................................................................... Tôi làm n này t cáo hành vi vi phm pháp lut ca: ................................ ....................................................................................................................(2) Nay tôi ngh: .........................................................................................(3) ......................................................................................................................... Tôi xin cam oan nhng ni dung t cáo trên là úng s tht và chu trách nhim trc pháp lut nu c tình t cáo sai. NGI T CÁO (Ký, ghi rõ h tên) (1) Tên c quan tip nhn t cáo. (2) H tên, chc v và hành vi vi phm pháp lut ca ngi b t cáo. (3) Ngi, c quan có thm quyn gii quyt t cáo xác minh, kt lun và x lý ngi có hành vi vi phm theo quy nh ca pháp lut. 27. Th tc gii quyt khiu ni ln 1: a) Trình t thc hin: Bc 1: Ngi khiu ni ln u phi khiu ni vi ngi ã ra quyt nh hành chính hoc c quan có cán b, công chc có hành vi hành chính mà ngi khiu ni có cn c cho rng quyt nh, hành vi ó là trái pháp lut, xâm phm quyn, li ích hp pháp ca mình. Bc 2: Ngi gii quyt khiu ni ln u phi th lý gii quyt và thông báo bng vn bn cho ngi khiu ni bit; trng hp không th lý gii quyt thì phi nêu rõ lý do và tr li bng vn bn cho ngi khiu ni bit. Bc 3: Ngi gii quyt ln u phi ra quyt nh gii quyt khiu ni bng vn bn và gi quyt nh này cho ngi khiu ni, ngi b khiu ni, ngi có quyn và li ích liên quan. Quyt nh gii quyt khiu ni phi c công b công khai. b) Cách thc thc hin: Trc tip ti Thanh S GD&T k Lk, a ch: S 8 Nguyn Tt Thành, thành ph Buôn Ma Thut, tnh k Lk. c) Thành phn, s lng h s: 76

- Thành phn: n khiu ni hoc bn ghi li khiu ni; Vn bn tr li ca ngi b khiu ni; Biên bn thm tra xác minh, kt lun, kt qu giám nh, biên bn gp g i thoi; Các tài liu có liên quan. - S lng h s: 01 (b). d) Thi hn gii quyt: - Thi hn gii quyt khiu ni ln u không quá 30 ngày, k t ngày th lý gii quyt; i vi v vic phc tp thì thi hn gii quyt khiu ni có th kéo dài hn, nhng không quá 45 ngày, k t ngày th lý gii quyt. - vùng sâu, vùng xa i li khó khn thì thi hn gii quyt khiu ni ln u không quá 45 ngày, k t ngày th lý gii quyt; i vi v vic phc tp thì thi hn gii quyt khiu ni có th kéo dài hn, nhng không quá 60 ngày, k t ngày th lý gii quyt. ) i tng thc hin th tc hành chính: t chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: Thanh tra S GD&T k Lk. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh gii quyt khiu ni ln 1. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: - n khiu ni; k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Lut Khiu ni t cáo ngày 02/12/1998, Lut sa i b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo nm 2004 và 2005; - Ngh nh 136/N-CP ngày 14/11/2006 ca Chính ph: V/v quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo và các Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo. CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc -------------......., ngày .... tháng .... nm ....... N KHIU NI Kính gi: ................................................................................................... (1) H và tên: ........................................ (2); Mã s h s: .............. (3) a ch: ........................................................................................................... Khiu ni .................................................................................................. (4) 77

Ni dung khiu ni .................................................................................... (5) ......................................................................................................................... (Tài liu, chng t kèm theo ­ nu có) NGI KHIU NI (Ký và ghi rõ h tên) (1) Tên c quan, t chc, cá nhân có thm quyn gii quyt khiu ni. (2) H tên ca ngi khiu ni, - Nu là i din khiu ni cho c quan, t chc thì ghi rõ chc danh, tên c quan, t chc mà mình i din. - Nu là ngi c y quyn khiu ni thì ghi rõ theo y quyn ca c quan, t chc, cá nhân nào. (3) Ni dung này do c quan gii quyt khiu ni ghi. (4) Khiu ni ln u (hoc ln hai) i vi quyt nh, hành vi hành chính ca ai? (5) Ni dung khiu ni - Ghi tóm tt s vic dn n khiu ni; - Yêu cu ( ngh) ca ngi khiu ni (nu có); 28. Th tc gii quyt khiu ni ln 2: a) Trình t thc hin: Bc 1: Trong thi hn 30 ngày, k t ngày ht thi hn gii quyt khiu ni ln u mà ngi khiu ni không c gii quyt hoc k t ngày nhn c quyt nh gii quyt ln u mà ngi khiu ni không ng ý thì có quyn khiu ni n ngi có thm quyn gii quyt khiu ni ln hai là th trng cp trên trc tip ca ngi gii quyt ln u; i vi vùng sâu, vùng xa i li khó khn thì thi hn nói trên có th ko dài hn nhng không quá 45 ngày. Bc 2: Trong thi hn 10 ngày, k t ngày nhn c khiu ni thuc thm quyn gii quyt ca mình và không thuc mt trong các trng hp quy nh ti iu 32 ca Lut Khiu ni, t cáo, ngi gii quyt ln hai phi th lý gii quyt và thông báo bng vn bn cho ngi khiu ni, ngi gii quyt khiu ni ln u bit; trng hp không th lý gii quyt thì phi thong báo bng vn bn cho ngi khiu ni và nêu rõ lý do. Bc 3: Ngi gii quyt khiu ni ln hai phi ra quyt nh gii quyt khiu ni bng vn bn. Quyt nh gii quyt khiu ni ln hai phi c gi cho ngi 78

khiu ni, ngi b khiu ni, ngi gii quyt khiu ni ln u, ngi có quyn, li ích liên quan. b) Cách thc thc hin: Trc tip ti Thanh tra S GD&T k Lk, a ch: Sô 8 Nguyn Tt Thành, thành ph Buôn Ma Thut, tnh k Lk. c) Thành phn, s lng h s: Thành phn: n khiu ni hoc bn ghi li khiu ni; Vn bn tr li ca ngi b khiu ni; Biên bn thm tra xác minh, kt lun, kt qu giám nh, biên bn gp g i thoi; Các tài liu có liên quan; - S lng h s: 01 (b). d) Thi hn gii quyt: - Thi hn gii quyt ln hai không quá 45 ngày, k t ngày th lý gii quyt; i vi v vic phc tp thì thi hn gii quyt khiu ni có th kéo dài hn, nhng không quá 60 ngày, k t ngày th lý gii quyt. - vùng sâu, vùng xa i li khó khn thì thi hn gii quyt khiu ni ln hai không quá 60 ngày, k t ngày th lý gii quyt; i vi v vic phc tp thì thi hn gii quyt khiu ni có th kéo dài hn, nhng không quá 70 ngày, k t ngày th lý gii quyt. ) i tng thc hin th tc hành chính: t chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: Thanh tra S GD&T k Lk. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh gii quyt khiu ni ln 2. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: - n khiu ni; k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Lut Khiu ni t cáo ngày 02/12/1998, Lut sa i b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo nm 2004 và 2005; - Ngh nh 136/N-CP ngày 14/11/2006 ca Chính ph: V/v quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo và các Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo. CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc -------------......., ngày .... tháng .... nm ....... N KHIU NI 79

Kính gi: ................................................................................................... (1) H và tên: ........................................ (2); Mã s h s: .............. (3) a ch: ........................................................................................................... Khiu ni .................................................................................................. (4) Ni dung khiu ni .................................................................................... (5) ......................................................................................................................... (Tài liu, chng t kèm theo ­ nu có) NGI KHIU NI (Ký và ghi rõ h tên) (1) Tên c quan, t chc, cá nhân có thm quyn gii quyt khiu ni. (2) H tên ca ngi khiu ni, - Nu là i din khiu ni cho c quan, t chc thì ghi rõ chc danh, tên c quan, t chc mà mình i din. - Nu là ngi c y quyn khiu ni thì ghi rõ theo y quyn ca c quan, t chc, cá nhân nào. (3) Ni dung này do c quan gii quyt khiu ni ghi. (4) Khiu ni ln u (hoc ln hai) i vi quyt nh, hành vi hành chính ca ai? (5) Ni dung khiu ni - Ghi tóm tt s vic dn n khiu ni; - Yêu cu ( ngh) ca ngi khiu ni (nu có); 29. Th tc gii quyt t cáo: a) Trình t thc hin: Bc 1: Ngi t cáo gi n n Thanh tra S GD&T k Lk. Trong n t cáo phi ghi rõ h, tên, a ch ngi t cáo; ni dung t cáo. Trong trng hp ngi t cáo n t cáo trc tip thì cán b Thanh tra tip nhn ghi li ni dung t cáo, h, tên, a ch ca ngi t cáo, có ch ký ca ngi t cáo. Bc 2: Nu n t cáo thuc thm quyn gii quyt, Thanh tra S GD&T th lý gii quyt theo thm quyn và thông báo cho ngi t cáo khi h yêu cu. Bc 3: Ngi gii quyt t cáo phi ra quyt nh v vic tin hành xác minh và kt lun v ni dung t cáo, xác minh trách nhim ca ngi có hành vi vi phm, áp 80

dng bin pháp x lý theo thm quyn hoc kin ngh c quan, t chc, cá nhân có thm quyn x lý i vi ngi vi phm. b) Cách thc thc hin: Trc tip ti Thanh tra S GD&T k Lk, a ch: S 8 Nguyn Tt Thành, thành ph Buôn Ma Thut, tnh k Lk. c) Thành phn, s lng h s: - Thành phn: n t cáo hoc bn ghi li t cáo; Biên bn xác minh, kt qu giám nh, tài liu, chng c thu thp trong quá trình gii quyt; Vn bn gii trình ca ngi b t cáo; Các tài liu khác có liên quan. - S lng h s: 01 (b). d) Thi hn gii quyt: Thi hn gii quyt t cáo không quá 60 ngày, k t ngày th lý gii quyt; i vi v vic phc tp thì thi hn gii quyt có th kéo dài hn, nhng không quá 90 ngày, k t ngày th lý gii quyt. ) i tng thc hin th tc hành chính: t chc, cá nhân. e) C quan thc hin th tc hành chính: Thanh tra S GD&T k Lk. g) Kt qu thc hin th tc hành chính: Kt lun v ni dung t cáo. h) L phí: Không. i) Tên mu n, mu t khai: - n t cáo; k) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không. l) Cn c pháp lý ca th tc hành chính: - Lut Khiu ni t cáo ngày 02/12/1998, Lut sa i b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo nm 2004 và 2005; - Ngh nh 136/N-CP ngày 14/11/2006 ca Chính ph: V/v quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo và các Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t cáo. CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc -------------......., ngày ....... tháng .......nm ...... N T CÁO Kính gi: ........................................ (1) Tên tôi là: ........................................................................................................ a ch: ........................................................................................................... 81

Tôi làm n này t cáo hành vi vi phm pháp lut ca: ................................ ....................................................................................................................(2) Nay tôi ngh: .........................................................................................(3) ......................................................................................................................... Tôi xin cam oan nhng ni dung t cáo trên là úng s tht và chu trách nhim trc pháp lut nu c tình t cáo sai. NGI T CÁO (Ký, ghi rõ h tên) (1) Tên c quan tip nhn t cáo. (2) H tên, chc v và hành vi vi phm pháp lut ca ngi b t cáo. (3) Ngi, c quan có thm quyn gii quyt t cáo xác minh, kt lun và x lý ngi có hành vi vi phm theo quy nh ca pháp lut.

82

Information

Microsoft Word - So Giao duc.doc

82 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97096