Read Title1 text version

Lowy Institute

April 2004

Australians' attitudes to expatriates

Preliminary opinion poll research

www.umr.com.au

© Copyright 2003 - UMR Research Pty Ltd 1

Lowy Institute

April 2004

TABLE OF CONTENTS

= oÉëÉ~êÅÜ=aÉí~áäëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP= ^ííáíìÇáå~ä=pí~íÉãÉåíëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ "qÜÉó=^êÉ=^ÇîÉåíìêçìë=mÉçéäÉ=mêÉé~êÉÇ=qç=qêó=qÜÉáê=iìÅâ=^åÇ=e~îÉ=^=dç=lîÉêëÉ~ëÒKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR= "qÜÉó=^êÉ=açáåÖ=tÉää=cçê=qÜÉãëÉäîÉë=^ï~ó=cêçã=eçãÉÒKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS= "qÜÉó=qçç=lÑíÉå=aÉäáÖÜí=få=oìååáåÖ=^ìëíê~äá~=açïå=cêçã=lÑÑëÜçêÉÒ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT= "qÜÉó=e~îÉ=iÉí=rë=açïå=_ó=iÉ~îáåÖ=^ìëíê~äá~Ò KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU= "oÉ~äÒ=^ìëíê~äá~åë\ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV=

© Copyright 2003 - UMR Research Pty Ltd

2

Lowy Institute

April 2004

Research Details

qÜáë=êÉëÉ~êÅÜ=ï~ë=ÅçããáëëáçåÉÇ=Äó=íÜÉ=içïó=fåëíáíìíÉ=Ñçê=fåíÉêå~íáçå~ä=mçäáÅó=~ë=é~êí=çÑ=áíë=ëíìÇó=çå=íÜÉ=^ìëíê~äá~å=Çá~ëéçê~K= = qÜÉ=êÉëìäíë=ëÜçïå=áå=íÜáë=ÇçÅìãÉåí=~êÉ=Ä~ëÉÇ=ìéçå=èìÉëíáçåë=~ëâÉÇ=áå=íÜÉ=j~êÅÜ=OMMQ=rjo=oÉëÉ~êÅÜ=å~íáçåJïáÇÉ=éçäáíáÅ~ä=íê~ÅâáåÖ=ãçåáíçêI= íÜÉ=Ñáêëí=rjo=éçäáíáÅ~ä=ãçåáíçê=ÅçåÇìÅíÉÇ=ëáåÅÉ=íÜÉ=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëáíì~íáçå=ï~ë=êÉëçäîÉÇK=== = qÜáë=áë=~=íÉäÉéÜçåÉ=ëìêîÉó=çÑ=~=å~íáçå~ääó=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=ë~ãéäÉ=çÑ=NIMMM=^ìëíê~äá~åë=NU=óÉ~êë=çÑ=~ÖÉ=~åÇ=çîÉêK==qÜÉ=ë~ãéäÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ïÉáÖÜíÉÇ= ëç=áí=Éñ~Åíäó=ã~íÅÜÉë=íÜÉ=~ÖÉ=~åÇ=ëÉñ=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=íÜÉ=~Çìäí=^ìëíê~äá~å=éçéìä~íáçåK= =

íÜ íÜ cáÉäÇïçêâ=ï~ë=ÅçåÇìÅíÉÇ=Ñêçã=OR =Ó=PM =j~êÅÜ=OMMQI=Ñêçã=rjo=oÉëÉ~êÅÜÛë=k~íáçå~ä=áåíÉêîáÉï=Ñ~ÅáäáíóK=

= qÜÉ=ã~êÖáå=Ñçê=Éêêçê=çå=~=ë~ãéäÉ=çÑ=NIMMM=áë=~êçìåÇ=HLJ=PBK==eçïÉîÉêI=ïÜÉå=íÜÉ=ë~ãéäÉ=áë=ÄêçâÉå=áåíç=ëìÄÖêçìéëI=áí=áåÅêÉ~ëÉëK==cçê=áåëí~åÅÉI= ~=ë~ãéäÉ=çÑ=NMM=Å~êêáÉë=~å=jb=çÑ=~êçìåÇ=HLJ=NMBK=

© Copyright 2003 - UMR Research Pty Ltd

3

Lowy Institute

April 2004

Attitudinal Statements

qÉää=ãÉ=áÑ=óçì=~ÖêÉÉ=çê=Çáë~ÖêÉÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=~Äçìí=íÜÉ=~äãçëí=çåÉ=ãáääáçå=^ìëíê~äá~åë=äáîáåÖ=çîÉêëÉ~ëW=

píêçåÖäó= ~ÖêÉÉ= B= jáäÇäó= ~ÖêÉÉ= B= jáäÇäó=Çáë~ÖêÉÉ= B= píêçåÖäó= Çáë~ÖêÉÉ= B= råëìêÉ= B= qlq^i= ^dobb= B= qlq^i= afp^dobb= B= kbq=^dobb= B=

qÜÉó=~êÉ=~ÇîÉåíìêçìë=éÉçéäÉ=éêÉé~êÉÇ=íç=íêó= íÜÉáê=äìÅâ=~åÇ=Ü~îÉ=~=Öç=çîÉêëÉ~ë= = qÜÉó=~êÉ=ÇçáåÖ=ïÉää=Ñçê=íÜÉãëÉäîÉë=~ï~ó= Ñêçã=ÜçãÉ= = qÜÉó=íçç=çÑíÉå=ÇÉäáÖÜí=áå=êìååáåÖ=^ìëíê~äá~= Ççïå=Ñêçã=çÑÑëÜçêÉ= = qÜÉó=Ü~îÉ=äÉí=ìë=Ççïå=Äó=äÉ~îáåÖ=^ìëíê~äá~=

RP= PP= R= P=

PU= QO= V= T=

P= R= OU= PM=

P= N= QP= RS=

P= NV= NR= Q=

VN= TR= NQ= NM=

S= S= TN= US=

UR= SV= JRT= JTR=

© Copyright 2003 - UMR Research Pty Ltd

4

Lowy Institute

April 2004

"They Are Adventurous People Prepared To Try Their Luck And Have A Go Overseas"

qÉää=ãÉ=áÑ=óçì=~ÖêÉÉ=çê=Çáë~ÖêÉÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=~Äçìí=íÜÉ=~äãçëí=çåÉ=ãáääáçå=^ìëíê~äá~åë=äáîáåÖ=çîÉêëÉ~ëW=

píêçåÖäó=~ÖêÉÉ= B= ^ää=oÉëéçåÇÉåíë= == mêáã~êó=sçíÉ= `ç~äáíáçå= i~Äçê= líÜÉê= == kpt= sáÅ= näÇ= t^Lp^Lq~ëLkqL^`q= == jÉíêçéçäáí~å= oÉÖáçå~ä= == j~äÉ= cÉã~äÉ= == råÇÉê=PM= PMJPV= QMJQV= RMJSQ= SR=C=lîÉê= == eçìëÉÜçäÇ=fåÅçãÉ=_ÉÑçêÉ=q~ñ= råÇÉê=APMIMMM= APMIMMN=J=ARMIMMM= ARMIMMN=J=AUMIMMM= lîÉê=AUMIMMM= RP= = = RQ= RP= SM= = RP= RN= SN= QV= = RP= RQ= = RQ= RO= = RT= SN= QQ= RT= QQ= = = QQ= SN= SM= RR= jáäÇäó=~ÖêÉÉ= B= PU= = = PU= PU= PQ= = PV= PT= PQ= QN= = PU= PU= = PS= QM= = PU= PQ= QS= PQ= QM= = = QP= PO= PQ= PR= jáäÇäó=Çáë~ÖêÉÉ= B= P= = = P= Q= J== = O= S= P= P= = P= P= = Q= P= = O= O= Q= P= S= = = Q= P= P= R= píêçåÖäó=Çáë~ÖêÉÉ B= P= = = P= O= O= = P= P= N= O= = O= P= = O= P= = O= N= P= O= Q= = = Q= P= N= P= råëìêÉ= B= P= = = O= P= Q= = P= P= N= R= = Q= O= = Q= O= = N= O= P= Q= S= = = R= N= O= O= qlq^i=^dobb= B= VN= = = VO= VN= VQ= = VO= UU= VR= VM= = VN= VN= = VM= VO= = VR= VQ= VM= VN= UQ= = = UT= VP= VQ= 90 qlq^i= afp^dobb= B= S= = = T= S= O= = R= V= Q= R= = S= S= = S= S= = R= Q= T= R= NM= = = U= S= P= 8

5

© Copyright 2003 - UMR Research Pty Ltd

Lowy Institute

April 2004

"They Are Doing Well For Themselves Away From Home"

qÉää=ãÉ=áÑ=óçì=~ÖêÉÉ=çê=Çáë~ÖêÉÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=~Äçìí=íÜÉ=~äãçëí=çåÉ=ãáääáçå=^ìëíê~äá~åë=äáîáåÖ=çîÉêëÉ~ëW=

píêçåÖäó=~ÖêÉÉ= B= ^ää=oÉëéçåÇÉåíë= == mêáã~êó=sçíÉ= `ç~äáíáçå= i~Äçê= líÜÉê= == kpt= sáÅ= näÇ= t^Lp^Lq~ëLkqL^`q= == jÉíêçéçäáí~å= oÉÖáçå~ä= == j~äÉ= cÉã~äÉ= == råÇÉê=PM= PMJPV= QMJQV= RMJSQ= SR=C=lîÉê= == eçìëÉÜçäÇ=fåÅçãÉ=_ÉÑçêÉ=q~ñ= råÇÉê=APMIMMM= APMIMMN=J=ARMIMMM= ARMIMMN=J=AUMIMMM= lîÉê=AUMIMMM=

© Copyright 2003 - UMR Research Pty Ltd

jáäÇäó=~ÖêÉÉ= B= QO= = = QP= QO= PV= = QN= PR= QT= QU= = QN= QQ= = QQ= QM= = QR= QP= QM= QN= QO= = = QS= PV= QS= QO=

jáäÇäó=Çáë~ÖêÉÉ= B= R= = = S= R= R= = S= Q= Q= R= = Q= S= = Q= S= = R= P= R= S= S= = = S= T= R= R=

píêçåÖäó=Çáë~ÖêÉÉ B= N= = = N= N= N= = N= O= N= J== = N= N= = J== O= = O= J== N= N= N= = = O= J== J== N=

råëìêÉ= B= NV= = = NT= NV= NU= = OM= ON= NT= NU= = NU= ON= = OO= NT= = NP= NU= OV= NS= OO= = = OO= NS= NT= NS=

qlq^i=^dobb= B= TR= = = TS= TR= TS= = TP= TP= TU= TT= = TS= TP= = TQ= TR= = UM= TV= SR= TS= TN= = = TM= TT= TU= TU=

qlq^i= afp^dobb= B= S= = = T= S= S= = T= S= R= R= = S= T= = Q= U= = T= P= S= T= T= = = T= T= R= S=

6

PP= = = PP= PP= PT= = PO= PU= PN= OV= = PS= OU= = PM= PR= = PR= PS= OR= PS= OV= = = OQ= PU= PO= PS=

Lowy Institute

April 2004

"They Too Often Delight In Running Australia Down From Offshore"

qÉää=ãÉ=áÑ=óçì=~ÖêÉÉ=çê=Çáë~ÖêÉÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=~Äçìí=íÜÉ=~äãçëí=çåÉ=ãáääáçå=^ìëíê~äá~åë=äáîáåÖ=çîÉêëÉ~ëW=

píêçåÖäó=~ÖêÉÉ= B= ^ää=oÉëéçåÇÉåíë= == mêáã~êó=sçíÉ= `ç~äáíáçå= i~Äçê= líÜÉê= == kpt= sáÅ= näÇ= t^Lp^Lq~ëLkqL^`q= == jÉíêçéçäáí~å= oÉÖáçå~ä= == j~äÉ= cÉã~äÉ= == råÇÉê=PM= PMJPV= QMJQV= RMJSQ= SR=C=lîÉê= == eçìëÉÜçäÇ=fåÅçãÉ=_ÉÑçêÉ=q~ñ= råÇÉê=APMIMMM= APMIMMN=J=ARMIMMM= ARMIMMN=J=AUMIMMM= lîÉê=AUMIMMM= R= = = Q= S= T= = T= S= T= O= = R= S= = S= R= = Q= S= S= T= R= = = T= S= O= T= jáäÇäó=~ÖêÉÉ= B= V= = = V= U= U= = T= NP= R= NM= = U= V= = V= U= = R= V= NM= T= NQ= = = NO= NO= S= R= jáäÇäó=Çáë~ÖêÉÉ= B= OU= = = OV= PM= OT= = OU= OV= OS= OV= = PM= OS= = OU= OV= = PT= PS= OO= OQ= ON= = = OT= PO= OT= PQ= píêçåÖäó=Çáë~ÖêÉÉ B= QP= = = QR= QP= QQ= = QO= PV= QU= QQ= = QQ= QO= = QP= QP= = QN= QO= QO= QT= QN= = = PT= QM= RM= QQ= råëìêÉ= B= NR= = = NP= NP= NQ= = NS= NP= NQ= NR= = NP= NT= = NQ= NR= = NP= T= OM= NR= NV= = = NT= NM= NR= NM= qlq^i=^dobb= B= NQ= = = NP= NQ= NR= = NQ= NV= NO= NO= = NP= NR= = NS= NP= = NM= NQ= NS= NP= NV= = = NU= NV= U= NO= qlq^i= afp^dobb= B= TN= = = TQ= TP= TN= = TM= SU= TQ= TQ= = TP= SU= = TM= TO= = TT= TU= SQ= TO= SP= = = SQ= TN= TS= TU=

© Copyright 2003 - UMR Research Pty Ltd

7

Lowy Institute

April 2004

"They Have Let Us Down By Leaving Australia"

qÉää=ãÉ=áÑ=óçì=~ÖêÉÉ=çê=Çáë~ÖêÉÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=~Äçìí=íÜÉ=~äãçëí=çåÉ=ãáääáçå=^ìëíê~äá~åë=äáîáåÖ=çîÉêëÉ~ëW=

píêçåÖäó= ~ÖêÉÉ= B= ^ää=oÉëéçåÇÉåíë= == mêáã~êó=sçíÉ= `ç~äáíáçå= i~Äçê= líÜÉê= == kpt= sáÅ= näÇ= t^Lp^Lq~ëLkqL^`q= == jÉíêçéçäáí~å= oÉÖáçå~ä= == j~äÉ= cÉã~äÉ= == råÇÉê=PM= PMJPV= QMJQV= RMJSQ= SR=C=lîÉê= == råÇÉê=APMIMMM= APMIMMN=J=ARMIMMM= ARMIMMN=J=AUMIMMM= lîÉê=AUMIMMM= P= = = P= Q= Q= = Q= R= J== P= = P= Q= = Q= P= = J== O= R= Q= T= = Q= Q= O= P= jáäÇäó=~ÖêÉÉ= jáäÇäó=Çáë~ÖêÉÉ= B= T= = = S= T= Q= = U= T= S= S= = S= V= = S= U= = T= T= U= P= NO= = NP= R= Q= R= B= PM= = = OV= PO= OM= = OU= OV= OU= PS= = PN= OU= = OV= PN= = OU= OP= PN= PO= PS= = PR= PM= OU= OS= píêçåÖäó= Çáë~ÖêÉÉ= B= RS= = = RV= RP= SV= = RS= RS= SP= RM= = RS= RS= = RT= RR= = SQ= SR= RO= RS= PU= = QP= RT= SQ= SQ= råëìêÉ= B= Q= = = P= Q= P= = Q= P= P= R= = Q= P= = Q= P= = N= P= Q= R= T= = R= Q= O= O= qlq^i=^dobb= B= NM= = = V= NN= U= = NO= NO= S= V= = V= NP= = NM= NN= = T= V= NP= S= NV= = NT= V= S= U= = qlq^i= afp^dobb= B= US= = = UU= UR= UV= = UQ= UR= VN= UR= = UT= UQ= = UR= US= = VN= UV= UP= UU= TQ= = TU= UT= VO= VM= =

© Copyright 2003 - UMR Research Pty Ltd

8

Lowy Institute

April 2004

"Real" Australians?

=

^=äçí=çÑ=^ìëíê~äá~åë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=çîÉêëÉ~ë=Ñçê=ã~åó=óÉ~êë=~åÇ=Ü~îÉ=åç=éä~åë=íç=êÉíìêå=ÜçãÉI=Çç=óçì=ëíáää=íÜáåâ=çÑ=íÜÉã=~ë= DêÉ~äD=^ìëíê~äá~åë\=

vÉë= B= ^ää=oÉëéçåÇÉåíë= == mêáã~êó=sçíÉ= `ç~äáíáçå= i~Äçê= líÜÉê= == kpt= sáÅ= näÇ= t^Lp^Lq~ëLkqL^`q= == jÉíêçéçäáí~å= oÉÖáçå~ä= == j~äÉ= cÉã~äÉ= == råÇÉê=PM= PMJPV= QMJQV= RMJSQ= SR=C=lîÉê= == eçìëÉÜçäÇ=fåÅçãÉ=_ÉÑçêÉ=q~ñ= råÇÉê=APMIMMM= APMIMMN=J=ARMIMMM= ARMIMMN=J=AUMIMMM= lîÉê=AUMIMMM= SO= = = SQ= SO= RU= = SO= RV= SU= RV= = SQ= RV= = SO= SO= = TP= SV= SN= SO= PU= = = RQ= RV= SS= SV= kç= B= PN= = = PM= PO= PM= = PM= PQ= OS= PS= = OV= PQ= = PO= PM= = ON= OS= PO= OV= RP= = = QM= PO= OV= OQ= råëìêÉ= B= T= = = S= S= NO= = U= T= S= R= = T= T= = S= U= = S= R= T= V= V= = = S= V= R= T=

© Copyright 2003 - UMR Research Pty Ltd

9

Information

Title1

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1201494


You might also be interested in

BETA
XHTML Modularization 1.1 - Second Edition