Read qd-106-qd-ubnd-ngay-11-01-2011-phe-duyet-do-an-qhct-xddt-khu-vuc-bac-nga-tu-tan-thanh.pdf text version

U BAN NHÂN DÂN T NH B NTRE S : 106/Qð-UBND

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

B n Tre, ngày 11 tháng 01 nm 2011

QUY T ð NH Phê duy t ð án quy ho ch chi ti t xây d ng ñô th khu v c B c ngã t Tân Thành, thành ph B n Tre, t nh B n Tre U BAN NHÂN DÂN T NH Cn c Lu t T ch c H i ñ ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 nm 2003; Cn c Lu t Quy ho ch ñô th s 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 nm 2009 c a Qu c h i; Cn c Ngh ñ nh s 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 nm 2010 c a Chính ph v l p, th m ñ nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch ñô th ; Cn c Thông t s 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 nm 2010 c a B Xây d ng quy ñ nh h s c a t ng lo i quy ho ch ñô th ; Cn c Quy t ñ nh s 21/2005/Qð-BXD ngày 22 tháng 7 nm 2005 c a B Xây d ng v vi c ban hành Quy ñ nh v h th ng ký hi u b n v trong các ñ án quy ho ch xây d ng; Cn c Quy chu n k thu t qu c gia v quy ho ch xây d ng; Cn c Quy t ñ nh s 908/Qð-UBND ngày 06 tháng 5 nm 2009 c a U ban nhân dân t nh v vi c phê duy t nhi m v thi t k quy ho ch chi ti t xây d ng khu v c B c ngã t Tân Thành, th xã B n Tre (nay là thành ph B n Tre); Xét ñ ngh c a Giám ñ c S Xây d ng t i T trình s 120/TTr-SXD ngày 13 tháng 12 nm 2010, QUY T ð NH: ði u 1. Phê duy t ð án quy ho ch chi ti t xây d ng khu v c B c ngã t Tân Thành, thành ph B n Tre, t nh B n Tre v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên ð án: Quy ho ch chi ti t xây d ng khu v c B c ngã t Tân Thành, thành ph B n Tre, t nh B n Tre. 2. ð a ñi m quy ho ch: xã Sn ðông, thành ph B n Tre, t nh B n Tre.

3. Quy mô l p quy ho ch: 51,56ha. 4. Ch ñ u t: S Xây d ng t nh B n Tre. 5. T l b n ñ : 1/2000. 6. Ph m vi ranh gi i quy ho ch: ñ a ñi m quy ho ch thu c xã Sn ðông, thành ph B n Tre, t nh B n Tre, khu ñ t có ph m vi ranh gi i c th nh sau: - Phía B c: ti p giáp khu dân c hi n h u. - Phía Nam: ti p giáp kênh Xáng và ñ ng t nh 884. - Phía Tây ti p giáp r ch c u Sân Bay và kênh n i ñ ng. - Phía ðông: ti p giáp qu c l 60. (Theo b n v c a ð án). 7. Quy mô dân s : quy mô dân s cho khu quy ho ch kho ng 5.000 ng i. 8. Quy ho ch s d ng ñ t: B ng cân b ng s d ng ñ t ph m vi quy ho ch STT 01 ð t ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð t liên k t c i t o t liên k t liên k có sân v n t giáo d c t giáo d c c p ñô th t giáo d c c p ti u khu t công trình d ch v t d ch v c p ñô th t d ch v c p ti u khu t công trình tôn giáo t tr m bi n th Lo i ñ t Ký hi u N N1 (1-10) N2 (1-7) N3 (1-8) GD GD (01-02) GD (03-04) DV DV-01 DV-02 TG TR CX CX1 (1-5) CX2 (1-5) Di n tích (ha) 18,54 9,45 3,66 5,43 9,23 7,95 1,28 1,84 0,78 1,06 0,21 4,16 5,09 2,71 2,38 T l (%) 36,0

02

17,9

03

3,6

04 05 06

0,4 8,1 9,9

ð t cây xanh ð t cây xanh công viên ð t cây xanh cách ly

07 08

ð t m t n c ð t giao thông T ng c ng

MN GT

0,85 11,64 51,56

1,6 22,5 100

9. C c u t ch c quy ho ch: Th ng nh t v i cách t ch c quy ho ch c a ð án v i m t s n i dung chính nh sau: - ð t : v i 03 lo i hình nhà , v i t ng di n tích 18,54ha (chi m 36,0% di n tích khu quy ho ch). + ð t liên k t c i t o: ký hi u N1, có t ng c ng 10 lô v i di n tích 9,45ha, ph c v ch kho ng 2.800 ng i. + ð t liên k : ký hi u N2, t ng c ng 7 lô v i di n tích 3,66ha, ph c v ch cho kho ng 1.200 ng i. + ð t liên k có sân v n: ký hi u N3, t ng c ng 8 lô v i di n tích 5,43ha, ph c v ch kho ng 1.000 ng i. - ð t giáo d c: t ng di n tích 9,23ha (chi m 17,9% di n tích khu quy ho ch), bao g m: + ð t giáo d c c p ñô th (Tr ng Chính tr , Tr ng Cao ñ ng): quy ho ch nâng c p m r ng t i v trí hi n h u, v i di n tích 7,95ha. Trong ñó, tr ng Chính tr di n tích 3ha, ph c v 1.000-1.500 sinh viên; Tr ng Cao ñ ng di n tích 4,95ha, ph c v nhu c u 2.000-2.500 sinh viên. + ð t giáo d c c p ti u khu (tr ng m u giáo và tr ng ti u h c): quy ho ch khu v c trung tâm ti u khu (sau Tr ng Chính tr t nh) k t h p các công trình d ch v và h th ng khuôn viên cây xanh, v i di n tích 1,28ha. Trong ñó, tr ng m u giáo di n tích 0,6ha, ph c v kho ng 325 cháu; tr ng ti u h c di n tích 0,68ha, ph c v nhu c u 450 cháu. - ð t công trình d ch v : v i t ng di n tích 1,84ha (chi m 3,6% di n tích khu quy ho ch) bao g m: d ch v c p ñô th ph c v nhu c u dân c ñô th v i di n tích 0,78ha và d ch v c p ti u khu v i di n tích 1,06ha ph c v nhu c u c a nhóm nhà bao g m các d ch v v y t , bu ñi n, c a hàng vn hoá ph m.... - ð t công trình tôn giáo tín ng ng: ñ c quy ho ch trên n n hi n tr ng ñình có s n v i di n tích 0,21ha (chi m 0,4% di n tích khu quy ho ch).

- ð t công trình tr m bi n th : v i t ng di n tích 4,16ha (chi m 8,0% di n tích khu quy ho ch). Trong ñó, ph n quy ho ch theo hi n tr ng di n tích là 3,68ha và ph n quy ho ch m r ng di n tích 0,48ha. - ð t cây xanh: v i t ng di n tích kho ng 5,09ha (chi m 9,9% di n tích khu quy ho ch). Trong ñó, ñ t cây xanh công viên là 2,71ha và ñ t cây xanh cách ly (cách ly sông, r ch và cách ly tr m bi n th ) là 2,38ha. - ð t m t n c: trong ph m vi ranh gi i quy ho ch ch y u là m t ph n h th ng mng, r ch v i di n tích 0,85ha (chi m 1,6% di n tích khu quy ho ch). - ð t giao thông: trong ph m vi quy ho ch g m m t ño n hi n tr ng là ñ ng t nh 884 ñ c quy ho ch m r ng có l gi i 30m, các tuy n ñ ng còn l i ñ c quy ho ch m i theo phân khu ch c nng v i l gi i t 12m-24m. Di n tích ñ t giao thông 11,64ha (chi m 22,5% di n tích khu quy ho ch). 10. Quy ho ch h th ng k thu t h t ng: a) San n n - thoát n c ma: - Ch n cao ñ xây d ng Hxd +1.9m. - H th ng thoát n c ma ñ c xây d ng m i tách riêng v i h th ng thoát n c th i, s d ng h th ng thoát n c ma b ng c ng tròn bêtông c t thép. Cn c quy ho ch chia làm 03 lu v c thoát n c chính: + Khu v c dân c phía B c: h th ng c ng thoát n c chính b trí trên qu c l 60, D1 và ñ ng D2-1, D2-2 s d ng c ng Ø800-Ø1000, còn l i b trí c ng ph D600; h ng thoát n c ra kênh n i v i kênh Chín T . + Khu v c dân c trung tâm: h th ng c ng thoát n c chính b trí trên ñ ng ðT.884 và ñ ng D2-2, D3-4 s d ng c ng Ø800-Ø1000, còn l i b trí c ng ph Ø600; h ng thoát n c ra kênh n i v i kênh Chín T và r ch c u Sân Bay. + Khu v c dân c phía Nam: h th ng c ng thoát n c chính b trí trên ñ ng ðT.884 và ñ ng D2-3 s d ng c ng Ø800-Ø1000, còn l i b trí c ng ph Ø600; h ng thoát n c ra kênh Xáng và r ch c u Sân Bay. b) Quy ho ch h th ng giao thông: Th ng nh t quy ho ch h th ng giao thông theo n i dung c a ð án, l gi i c a các con ñ ng trong khu v c quy ho ch ñ c quy ñ nh nh sau: B ng th ng kê m ng l i ñ ng giao thông STT Tên ñ ng Ký hi u m t Lòng ñ ng Chi u r ng (m) D i V a hè phân Chi u dài (m) Ghi chú

L gi i

c t

I ð NG ð I NGO I

(2 bên) 21 16 10 12

cách 2 2 33 30

1 2

II

Qu c l 60 ð ng t nh 884 Chính ñô th (D1) Chính khu v c (D2)

A-A B-B

330

ð NG CHÍNH

1 2

III

1-1 2-2

15 10,5

15 10

30 20,5

268 1.530

ð NG N I B

1 2

IV

N i b (D3) N i b ô ph (D4)

ð NG H M

3-3 4-4 5-5

7 6 4

9 6 2

16 12 6

2.295 1.600 716

c) C p n c: - B trí 3 v trí ñ u n i v i các tuy n ng Ø400 trên ñ ng t nh l 884. - T ch c các tuy n ng Ø150 bao quanh khu v c quy ho ch t o thành m ng vòng khép kín ñ c p n c cho toàn khu v c. - M ng l i s d ng ng c p n c chuyên ngành uPVC ñ ng kính t Ø100Ø150 ñ i v i ñ ng ph chính, Ø50 ñ i v i ñ ng ng trong ti u khu. - T ng chi u dài ñ ng ng kho ng 10,1km. - Tr c u ho ñ c b trí d c theo ñ ng giao thông ñ m b o kho ng cách t 100m ñ n 150m. d) H th ng thoát n c b n và x lý rác th i: - Thoát n c b n: + T ch c các tuy n c ng chính Ø400 trên ñ ng qu c l 60 và t nh l 884. + S d ng c ng bêtông ly tâm ñ ng kính t Ø300-Ø400. + ð d c c ng ñ m b o ñ d c t làm s ch i imin = 1/D. + Hình th c n i c ng: n i c ng ngang ñáy. + T ng chi u dài ñ ng c ng: kho ng 9,2km.

- X lý rác th i: + B trí các bô thu rác công c ng d c theo các tuy n ñ ng giao thông chính v i kho ng cách t 200-300m. + Rác th i ñ c thu gom hàng ngày b ng d ch v công ích, sau ñó ñ c v n chuy n v bãi rác c a thành ph B n Tre. e) C p ñi n: - Ngu n ñi n: l y t l i ñi n qu c gia, thông qua tuy n trung th trên không 22kV hi n h u ñi d c theo ñ ng qu c l 60 và ñ ng t nh l 884. Phân chia khu v c quy ho ch thành 5 vùng chính ñ ph c v c p ñi n (không k khu v c tr m bi n th 220-110kV/22-15kV B n Tre). T ñó b trí 5 tr m bi n áp phân ph i 22kV/0,4kV v i t ng công su t 4380kVA ñ c p ñi n cho toàn khu v c. + Giai ño n ng n h n, m ng l i c p ñi n phát tri n d a trên m ng l i các tuy n dây ñi n i hi n h u. + Giai ño n dài h n, m ng l i c p ñi n ñ c nâng c p và ng m hoá theo ñ nh h ng quy ho ch ñ ñ m b o m quan cho khu v c. + M ng l i ñ c thi t k d ng m ch kín v n hành h , ñ m b o m ng l i v n hành liên t c và n ñ nh. + Khu v c tr m bi n th 220-110kV/22-15kV B n Tre và các tuy n dây cao th 110kV và 220kV ra vào tr m c n ñ c ñ m b o hành lang an toàn. - Xác ñ nh công su t ph t i: ñ m b o ph c v cho kho ng 5.000 ng i. T ng công su t ph t i kho ng 3600kW (4240kVA). + Ph t i sinh ho t + Ph t i các công trình công c ng f) ðánh giá tác ñ ng môi tr ng: Th ng nh t các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng ñ n môi tr ng c b n nh sau: - V môi tr ng xã h i: + C n có gi i pháp tái ñ nh c ít nh t 150 h dân b gi i to và chuy n ñ i ngh nghi p ñào t o vi c làm cho kho ng 300 lao ñ ng. + Tng c ng giáo d c ý th c c ng ñ ng trong v n ñ b o v môi tr ng. - V môi tr ng t nhiên: + Khí th i và n c th i: trong quá trình v n hành ña vào s d ng các h th ng thoát n c ph i ñ c xây d ng ñ ng b , ñ i v i n c th i b n ph i thông qua x lý tr c khi th i ra kênh r ch. ð i v i h dân và các công trình trên ñ a bàn khi xây d ng h m v sinh ph i ñ m b o t ho i 03 ngn tr c khi thoát ra c ng ñô th . : kho ng 2500kW (2940kVA). : kho ng 875kW (1030kVA).

+ Ph t i chi u sáng ñ ng giao thông: kho ng 220kW (260kVA).

+ Rác th i: ph i có bi n pháp thu gom và phân lo i rác, sau ñó chuy n giao cho Công ty v sinh ñô th x lý. Nh ng v n ñ còn l i c n ph i th c hi n trong quá trình xây d ng phát tri n, c n gi i quy t c th theo ñánh giá tác ñ ng môi tr ng c a d án ñ u t. G n k t quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i v i b o v môi tr ng.... ði u 2. Trên c s quy ho ch chi ti t ñ c duy t, U ban nhân dân thành ph B n Tre, Th tr ng các c quan, ñn v liên quan có trách nhi m: 1. T ch c công b ð án quy ho ch chi ti t xây d ng khu v c B c ngã t Tân Thành, thành ph B n Tre, t nh B n Tre theo quy ñ nh ñ các t ch c, cá nhân bi t và th c hi n. 2. Cn c n i dung quy ho ch ñ c phê duy t S Tài nguyên và Môi tr ng chuy n các m c khu quy ho ch theo n i dung quy ho ch ra th c ñ a, bàn giao cho ch ñ u t cùng U ban nhân dân thành ph B n Tre qu n lý theo ñúng h s ñã ñ c duy t. 3. Cn c quy ho ch ñ c duy t U ban nhân dân thành ph B n Tre ph i h p cùng các s , ngành ch c nng liên quan có trách nhi m qu n lý vi c xây d ng trong ph m vi vùng quy ho ch ñã ñ c phê duy t. 4. Khi b trí các công trình h t ng k thu t c n liên h v i các chuyên ngành: giao thông, c p n c, c p ñi n, bu chính vi n thông, công an phòng cháy, ch a cháy ñ xác ñ nh các ch tiêu kinh t k thu t phù h p v i h th ng ñ u n i h t ng. 5. U ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n ð án quy ho ch chi ti t 1/2000, các d án ñ u t xây d ng theo quy ho ch và ph i h p ch t ch v i các s , ban ngành liên quan trong quá trình ñ u t xây d ng theo trình t quy ñ nh hi n hành. ði u 3. Chánh Vn phòng U ban nhân dân t nh, Giám ñ c các S : Xây d ng, K ho ch và ð u t, Tài chính, Công Thng, Tài nguyên và Môi tr ng, Giao thông v n t i, Thông tin và Truy n thông; Giám ñ c ði n l c; Giám ñ c Công ty TNHH m t thành viên C p thoát n c; Ch t ch U ban nhân dân thành ph và Th tr ng các ñn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Nguy n Vn Hi u

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97139


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531