Read QD%20721-SXD.pdf text version

UBND TINH BlNH THUA.N

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - Tu' do - Hanh phuc Phan

SOxAYDl/NG

S6:

':fd?!

/QD-SXD

tu« nga~o

thang 4

nam 2009

QUYETDJNH V/v Ban hanh quy ch~ chi tieu n<}ib<},sir dung tai san cong cua SO' Xay dt,rng Binh Thuan,

GIAM DOC

Sa xA Y DlfNG

BINH THU~N

Can cir quyet dinh s6 2230/QD-CT.UBBT ngay 26 thang 5 nam 2004 cua Chu tich UBND tinh Binh Thuan quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va trach nhiern quan 1y Nha mroc cua Sa Xay dung Binh Thuan; Can cir Nghi dinh s6 130/2005fNf)-CP ngay 17110/2005 cua Chinh phu Quy dinh v~ che dQ tv chu, tv chiu trach nhiern v~ S11 dung bien che va kinh phi quan 1y hanh chinh d6i voi cac co quan Nha mroc; Can cir thong tu lien tich s6 03/2006/TTL T -BTC- BNV ngay 17 thang 01 narn 2006 cua BQ Tai chinh - BQ NQi vu huang dili1 thirc hien Nghi dinh s6 130/Nf)-CP ngay 17 thang 10 nam 2005 cua Chinh phu quy dinh chS dQ tv chu, tir chiu trach nhiem v~ S11 dung bien chS va kinh phi q:Jan 1y hanh chinh d6i voi cac co quan Nha mroc; Xet d~ nghi cua Ong Chanh Van phong Sa Xay dung, QUYETDJNH Di~u 1: Nay ban hanh kern theo Quyet dinh nay ban Quy che quan noi bo, S11 dung tai san cong cua Sa Xay dung Binh Thuan.

1y chi tieu

Di~u 2: Quyet dinh nay co hieu hrc thirc hien kS tir ngay kY ban hanh. (Thay thS cho Quyet dinh s6 425/2007/QD-SXD ngay 02/03/2007 cua Sa Xay dung), Di~u 3: Ong Chanh Van phong Sa, Truong cac phong, ban chuyen man nghiep vu, kS toan tai vu va toan thS CBCC thuoc Sa Xay dung can cir quyet dinh thi [email protected]

Noi nh~n:·

-se Tai chinh;

-Nhu dieu 3; -Website Sa XD; -Luu VT.

UBND TiNH BINH THUAN SaxAYDl/NG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:¢T NAM D<)cl~p - Tl! do - Hanh phuc

QUYCHE

tieu nQi bQ, sir dung tai san cong cua Sir Xay dl}'ng Binh Thuan, (Ban hanh kern theo Quy~t djnh sc3:::fjvl /QD-SXD ngay~ /2009 cua Sir Xay dung Binh Thuan) Quan

ly chi

/4

CHUONGI NHirNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1: Pham vi, dc3i tU'Q1lgthuc hi~n.

1. Quy che quan ly chi tieu noi bo, sir dung tai san cong dircc ap dung cho toan thS can bi? cong chirc va lao dong hQ'Pd6ng (sau day goi chung la CBCC) lam viec tai Van phong Sa Xay dung. 2. T~t ca CBCC lam viec tai Sa Xay dung thuoc d6i tuong thirc hien quy che nay.

Di~u 2: M1}c dich.

"'I'

1. Quy che nham muc dich tao quyen chu dong trong quan ly va chi tieu tai chinh cua co quan; 2. Tao di~u kien cho CBCC trong co quan hoan thanh t6t nhiern vu; nang cao trach nhiem cua nrng ca nhan dS sir dung tai san cong dung muc dich, co hieu qua; thirc hanh tiSt kiem, chong lang phi trong chi tieu.

Di~u 3: Nguyen t~c

~ I

1. MQi viec chi tieu phai bao dam co du hoa don, clnrng ill hQ'Pphap, hQ'Ply, hQ'P l~ theo quy dinh. Cac khoan chS di?,tieu chuan, dinh rmrc chi tieu khong quy dinh tai Quy chS nay thi thuc hien theo chS di?quy dinh hien hanh cua Nha mroc. 2. Quy chS quan ly chi tieu noi bo, sir dung tai san cong diroc xay dung tren co sa dan chu, cong khai va diroc thao luan thong nh~t trong CBCC cua co quan, co y kiSn tham gia cua t6 chirc Cong dean co quan. Quy chS nay la din cir cho CBCC trong co quan thirc hien, cac co quan lien quan kiSm scat chi cua Sa Xay dung, CHUONG II NHUNG QUY DJNH Cl) THE.

Di~u 4: ThAm quyen quy~t djnh vi~c chi tieu,

~

1. Giam doc Sa quyet dinh toan bi? chi tieu trong don vi.

,

,

2. Giam d6c Sa uy quyen cho I>h6giam d6c Sa giai quyet mot s6 cac khoan chi thuong xuyen nhu: Chi hrong, van phong pham, di~n mroc, xang xe di cong tic, cong tic phi ... theo quy dinh hien hanh.

2

f)i~u 5: Quy djnh v~ sir dung, mua s~m van phong pharn, pho to tai li~u. 1. Vao d~u quy, Truong cac Phong chuyen mon lap dir tru sir dung van phong pham trong quy, giri k~ toan xem xet len k~ hoach trinh phe duyet, giao cho Van phong t6 chirc mua s~m va c~p phat. Truong hop cac Phong chuyen mon co nhu c~u sir dung khac voi van phong pham thong thirong hoac sir dung voi s6 vu cong tac thi l?p dir tru d~ nghi cung c~p van phong pham phong So', k~ toan tap hop, len k~ hoach trinh duyet, t6 chirc thai dS phuc vu cong taco cac loai van phong pham lUQ11gon, dQtxuat phuc l cua Phong minh giri Van mua sam va cap phat kip

Van phong pham mua sam khi giao cho cac bo phan d~u phai ky giao, nhan dung, du s61uQ11gtheo yeu c~u. 2. Photo tai lieu: Cac phong nghiep vu co nhu c~u photo van ban thi t?P hop giri Van phong yeu cau diroc photo, ghi r5 s6 lUQ11g; photo s6 lUQ11g 50 trang phai n~u tren co '1 ki~n phe duyet cua lanh dao; Khong photo, in ~n tai lieu cho viec rieng. 3. Giarn d6c uy quyen cho Chanh Van phong So' xem xet va duyet mua dung cu Van phong pham. f)i~u 6: Quy djnh v~ sir dung, mua s~m, sira chira trang thi~t b] van phong, cong cu, dung cu. 1. Can bQ cong chirc phai co trach nhiem bao ve, bao quan, sir dung co hieu qua cac trang thi~t bi van phong; cong cu, dung cu, may moc thi~t bi da duoc trang bi cho phong, cho ca nhan khong diroc tv '1 di chuyen sang phong khac, hoac dira ra khoi co quan khi chira co '1 ki~n cua lanh dao So'; CBCC khong duoc sir dung may vi tinh lam viec rieng.

as

2. Viec dieu chuyen tai sari trong noi bQ ill phong nay sang phong khac phai duoc sir thong nhat cua Chanh Van phong So'; co bien ban giao nhan d~y du, d6ng thai ~ thong bao cho k~ toan bi~t dS theo doi, quan 1'1. 3. Khi co nhu c~u mua sarn moi, sua chfra trang thi~t bi van phong, dung cu lao dong cac phong lap d~ nghi gui Van phong So' trinh Lanh dao xem xet phe duyet, giao Van phong thirc hien mua sarn; viec mua sam, sua chfra tai san trang thiet bi phai dam bao dung thu tuc theo quy dinh hien hanh.

f)i~u 7: Quy djnh v~ sir dung 0 to phuc

V\1

cong taco

1. Lanh dao So' hugc sir dung xe cong khi di cong tac theo quy dinh. 2. Sau khi co y kieri phe duyet cua lanh dao So', tnrong, pho phong, chuyen vien

3 moi duoc phep sir dung xe cong trong tnrong hop di cong tac tir 3 nguoi tro len (k~ ca ngtroi ngoai co quan khi di cong tac lien nganh); di cong tac duoi 3 nguoi khi co nhiem vu dot xuat, hoac d?c biet khac do lanh dao Sa quyet dinh; Truong hop di cong tac duoi 3 nguoi thi di bang cac phuong tien van tai cong cong (xe khach, tau hoa) hoac cac phirong tien ca nhan. 3. Khong giai quyet viec cho rmron hoac cho thue xe co quan cho muc dich rieng (Tnr truong hop dac biet do lanh dao Sa quyet dinh). 4. Ti~n xang xe diroc thanh toan theo quy dinh, Trang yang 7 ngay k~ tir ngay [email protected] dot cong tac, lai xe co trach nhiern thanh toan chi phi xang xe, hoan tarn irng (neu co). 5. Van phong Sa chiu trach nhiern muon xe, hop dong xe d~ phuc vu cong tac khi doan di cong tac co nhieu ngiroi hoac [email protected]

f)i~u 8: Quy dinh v~ thanh toan cac khoan chi tieu, mua sarn ... ; ti~n cong

tac phi;

tA clurc

HQi ngh], HQi thao, t~p huan;

dich vu phai co d~y du chimg t11 mua sam, sua chira co gia tri t115 chira. Thu tuc mua sam, sua chira tinh.

1. Khi thanh toan chi phi mua s~m hang hoa, theo quy dinh hien hanh cua Nha mroc. Cac khoan trieu d6ng tro len phai co hop dcng mua sam, sua thirc hien theo quy dinh cua B9 Tai chinh va UBND

SO,

'DU

CH

9

y

2. Thanh toan cong tac phi, ti~n tau xe, may bay, ti~n phong nghi: Khi di cong tac CBCC diroc tarn ling ti~n di cong tac phu hop voi dir [email protected] chi cho chuyen di va diroc thanh toan theo che d9 quy dinh. Thanh toan cong tac phi phai co gi~y di dirong (thai diem di, v~ sau chuyen cong tac phai co xac nhan cua Chanh Van phong) va cac gi~y to co lien quan: Quyet dinh, gi~y moi; giay trieu tap; lich h9C; lich t~p huan; gi~y d~ nghi di cong tac diroc lanh dao Sa duyet (giay nay phai ghi r5 d6i nrong, noi dung, thai gian lam viec cu th~ ... ) va l~p bang ke theo m~u quy dinh. Ngay sau khi [email protected] chuyen cong tac, trang yang 60 ngay CBCC phai thirc hien thanh toan cong tac phi va cac khoan lien quan trong chuyen di cong tac dong thai hoan tarn irng (neu co); sau thai han 60 ngay se khong duoc thanh toan cong tac phi va cac chi phi lien quan trong chuyen di cong taco Truong hop s6 tien duoc thanh toan khong du hoan tarn irng thi CBCC no lai va phai thanh toan vao ky linh hrong g~n nhat. Truong hop d?c biet phai diroc sir d6ng y cua lanh dao Sa. Ve tau, xe, may bay phai theo dung quf dinh. CBCC khi di cong tac tai Thanh pho, thi xa ngoai tinh nhung khong su dung xe 0 to cua co quan, [email protected] yeu c~u cong tac phai [email protected] dia di~m khac nhau thi diroc di bang phirong tien van chuyen hanh khach cong cong (cac tuyen duong co phirong tien van chuyen hanh khach cong cong), taxi hoac xe om (nhtrng doan dirong ngan khong co phirong tien van tai cong

.'l~

4 tv ke khai theo thirc t~; Truong hop di bang phuong tien ca nhan duoc thanh toan theo quy dinh hien hanh. D6i voi CBCC chira du tieu chuan di may bay nhung can thi~t phai di cong tac bang phirong tien may bay thi Van phong sa phai lap giay d~ nghi duoc Giam d6c Sa d6ng y duyet cir di cong tac bang may bay. Khi thanh toan ve may bay phai kern theo gi:ly d~ nghi dtroc duyet, Mire chi cong tac phi, khoan cong tac phi cho cac d6i tUQ'Dg,tien thue phong nghi thirc hien theo quy dinh hien hanh. 2. T6 chirc HQi nghi, HQi thao, tap hu:ln n~u co chi tieu cho nguoi tham dir thi phai l?p bang ke chi ti~n cho ngiroi tham du theo m~u quy dinh va phai co ky nhan cua nguoi nhan ti~n. 3. Chi tiep khach: Thirc hien theo yeu cau cua Lanh dao Sa. D6i tUQ'Dgtiep, mire chi, clnrng tir thanh toan thuc hien theo quy dinh hien hanh cua Nha mroc.

.

.1

i

I

,, I

f)i~u 9: Quy djnh v~ sir dung di~n thoai

1. Giam d6c, pho giam d6c sa diroc thanh toan tien sir dung dien thoai theo ch~ dQ quy dinh. 2. Dien thoai tai cac phong nghiep vu chi su dung dS thirc hien cac cuoc goi nQi tinh (Tnr tnrong hop duoc sir d6ng y cua Giam d6c Sa duyet cho sir dung dien thoai dirong dai, di dong). CBCC khong sir dung may dien thoai ban trang bi tai cac phong chuyen men dS dang ky goi duong dai, di dong qua tong dai 101 hoac goi dai 118. Khi co nhu c~u sir dung dS giao dich cong tac thi goi tai s6 may tnrc ( tai Van phong Sa). Truong hop cac cuoc goi dirong dai, di dong phat sinh ngoai gio lam viec ma phuc vu cho cong tac thi ngiroi thirc hien cuoc goi phai dang ky chi ti~t cuoc goi vao s6 theo doi. Truong hop vi pham thi Truong cac phong chuyen mon phai chiu trach nhiern "\ thanh toan chi phi phat sinh do vi pham tai s6 may cua Phong minh. Khi thirc hien cac cuoc goi dien thoai noi ngan gon va trong pharn vi cong viec.

f)i~u 10: Quy djnh v~ sir dung di~n.

CBCC phai co

y thirc

ti~t kiern trong sir dung dien phuc vu cong taco

'j

1. Tang cuong tan dung t6i da anh sang va thong gio tv' nhien. 2. Khi h~t gio lam viec, hoac di ra khoi phong lam viec phai t~t h~t cac thi~t bi dien trong phong nhir: QU?t, den chi~u sang, may di~u hoa nhiet dQ, may vi tinh, may photo, 6n ap ...

5

3. Sau khi kSt thuc cuoc h9P tai phong h9P, HQi twang, phong ban nghiep vu chiu trach nhiem chinh (phong tham muu giay moi h9P) phai thirc hien t~t hSt cac thiSt bi sir dung dien trong phong h9P, HQi twang. 4. NSu phong ban nghiep vu nao vi pham cac noi dung tren, khi co xac nhan cua CBCC trong co quan hoac xac nhan cua bao ve co quan khi hSt gio lam viec (ma quat vin chay, den vin sang) thi phai chiu hinh thirc nhir sau: Vi pham l~n thir nh~t: Canh cao nh~c nho trong bu6i d9C bao co quan; Vi pham l~n thir hai: Van phong thong bao canh cao bang van ban; Vi pham l~n thir ba (tro Ienj.Khong xet thi dua d6i voi tap th~ phong do trong narn;

Di~u 11: Quy djnh v~ lam vi~c ban dern, lam them giir (lam dern, them giir).

1. U6i voi lanh dao Sa khi lam dem, them gio ngoai gio lam viec, vao cac ngay nghi phai co xac nhan cua bao v~ co quan. 2. U6i voi CBCC chuyen rnon nghiep vu: Khi co nhu c~u lam dern, them gio vao cac ngay nghi, CBCC phai bao cao lanh dao phong v~ thai gian va noi dung cong viec c~n phai lam dern, them gio. Lanh dao phong chiu trach nhiem khi xac nhan thai gian lam dern, them gio cua CBCC thuoc phong minh quan ly; nSu la twang phong thi co xac nhan cua lanhdao Sa. CBCC lam dern, them gio duoc huang hrong lam dern, them gio theo quy dinh hien hanh cua Nha nuoc (Thong nr lien tich s6 08/2005/TTLT-BNV-BTC cua Lien BQ NQi vu, BQ Tai chinh), T6ng s6 thai gian lam dem, lam them gio duoc thanh toan mot nam khong qua 200 gio/nguoi.

Twang hop CBCC lam dem, them gio nSu co yeu c~u diroc nghi bu phai co gi~y bao lam them gio gtri lai Chanh Van phong Sa d~ diroc b6 tri thai gian nghi bu. Twang hop thanh toan ti~n lam dem, them gio phai co du chirng tir theo quy dinh

(Gi~y bao lam them gio; bang cham cong lam them gio; bang d~ nghi thanh toan lam them gio). 3. U6i voi lai xe: ChS dQ tra hrong lam dern, them gio thirc hien theo cong van Lien sa s6 2840ILS/STC-SNV ngay 15/6/2006 cua Lien sa Tai chinh, Sa NQi vu. 4. Mire chi b6i duong cho CBCC tnrc ngay 1U1\lt,bao diroc thanh toan mire: 20.000d/gia.

LS Ion,

tnrc TSt, tnrc phong chong

Di~u 12: Quy dinh v~ tra thu nh~p tang them cho CBCC.

Can cir vao s6 tiSt kiem chi tir nguon kinh phi khoan chi trong nam; don vi se thirc hien phan phoi thu nhap tang them cho m6i CBCC voi phirong thirc chi binh

\

6 quan dftu nguoi tren s6 tiSn tiSt kiem chi gik v61 hieu qua binh xet cu6i nam cua nrng ngiroi tir mire dat danh hieu Lao dQng tien tiSn tro len.

Di~u 13: Quy dinh v~ trich l~p va sir dung nguen phi va l~ phi dugc d~ l~i don vi.

1. Nguon phi va l~ phi sau khi nQP vao ngan sach nha mroc theo ti l~ quy dinh; don vi trich phan l~ phi diroc dS lai chi theo chS dQ quy dinh cho nrng loai phi va l~ phi bao g6m cac noi dung: a) 40% dS chi tang hrong theo quy dinh; b) D6i voi nguon thu phi, l~ phi dS lai don vi diroc trich mot phan d~ chi b6i dirong cho Lanh dao phu trach va CBCC thuoc phong chuyen mon lam viec tnrc tiep va thu l~ phi mire t6i da 600.000 d/ngiroi/Quy (chi chi trong thai gian tnrc tiSp lam va thirc hien co nguon thu). c) S6 con lai sir dung b6 sung vao chi heat dong thirong xuyen cho co quan d~ chi mua sam, sua chfra trang thiet bi lam viec, trich chi thirong, trich quy phirc loi co quan. Quy phuc IQ'ico quan duoc sir dung (chi thirc hien khi co nguon thu): - Chi h6 tro cho CBCC nhan cac dip L~, TSt, ngay ky niern Ian trong nam (Gi6 T6 Hung Vuong; 30/4; 0115; 2/9; TSt Duong lich, TSt Nguyen dan), mire chi illy theo kha nang nguon din d6i cua don vi do Giam d6c quyet dinh; - Chi ngay Quoc TS phu nir 08/3; ngay 20110: 200.000dlCBCC nfr/lftn.

- Ngay Quoc TS ThiSu nhi 116, TSt Trung thu: 1.000.000 dllftn t6 chirc. - Chi h6 tro dQt xu~t cho cac co quan, doan thS ngoai co quan theo mire chi do Giam d6c quyet dinh. - Chi h6 tro ngay Thirong binh liet sy 27/7: 200.000dlngum/lk la thirong binh, gia dinh liet sy). (D6i voi CBCC

- Chi tro cap kho khan dQt xu~t cho CBCC (k~ ca CBCC dil nghi huu va nghi m~t sire) khong qua 1 lftn trong nam: 500.000 dlnguai/lftn. - Chi tharn hoi, phung vieng: CBCC 6m dau diSu tri tai nha: 100.000 dlnguai/lk, nam dieu tri tai Benh vien: 200.000 dlnguai/lftn. MQt nam khong qua 2 lk; Chi vieng tang nguoi than cua CBCC (cha, me ruot hoac cua VQ'hoac chong, VQ',chong, con) mire chi: 300.000 dllk; Chi tham hoi, phung vieng nhirng tnrong hQ'P ngoai co quan i do Giam doc Sa quyet dinh, mire chi khong virot qua 300.000dllftn. - Chi kham sire khoe dinh ky cho CBCC: 01 lftnlnam: 200.000 d/nguoi/narn. - Chi h6 tro kinh phi cho CBCC di h9C tap kinh nghiem a cac tinh: Duoc thanh toan tien thue xe theo hQ'P d6ng, tiSn cong tac phi theo quy dinh. - Chi tang qua cho CBCC nghi hiru, chuyen cong tac: 500.000 d/nguoi.

.'

J

1

7 d) Can cir V':l0 nguon thu, hieu su~t cong tac cua tung CBCC, cuoi nam cac phong dS nghi, Van phong tham muu giam doc Sa quyet dinh viec chi thirong cho tung ca nhan va tap th~. Mire trich my theo kha nang nguon thu cua don vi do Giam d6c quyet dinh. Mire thuong binh quan theo quy dinh mot ngiroi mot nam khong qua ba thang luong thirc hien; 2. Cac noi dung khac duoc chi theo chS dQ quy dinh, CHUONGIII DIED KHOA.N THI HANH

. 11

.j

I

Di~u 14: Di~u khoan thi hanh.

1. Chanh Van phong , Truong cac Phong chuyen mon nghiep vu, K~ to an va CBCC co quan nghiem tuc thirc hien dung cac quy dinh tai Quy ch~ nay. 2. Ca nhan, t6 chirc nao vi pham Quy ch~ nay gay thiet hai cho ngan sach nha mroc; lam htr hong, th~t thoat, m~t mat tai san cong dSu phai b6i thirong v~ mat vat chat; Tuy theo mire dQ vi pham se bi xu ly trach nhiern theo quy dinh cua Phap luat. 3. Qua trinh thirc hien neu co diSu gi vuong m~c trong viec can d6i chi tieu, Van phong Sa bao cao tung noi dung chi d~ Giam d6c Sa kip thai diSu chinh cho phu hop du toan chi cua co quan. 5. Giao Chanh Van phong Sa chiu trach nhiem trien khai thirc hien Quy chS nay. Trong qua trinh thirc hien, nSu co vk dS dn sua d6i, b6 sung tnrong cac Phong chuyen men phan anh vS Van phong Sa d~ tong hop bao cao Giam d6c Sa xem xet, quyet dinh. Quy che duoc cong khai trong toan co quan va diroc giri cac co quan lien quan ki~m soat chi theo quy dinh.',

.j 1

I

,

"

9

".

Tr~n Anh Tu~n

Information

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

275825


You might also be interested in

BETA