Read VB%205524-UBND%20KKTSTN-2011.pdf text version

/

UY BAN NIlAN DAN TiNH BiND THU~N S6:

CQNG HOA

xA

HQI

I>(}cl~p -

T.,

cHiT

v2 ~

NGHIA VIlj:T NAM

do - H~.mh phuc

thdng 11 ndm 2011

552

'IUBND-NCPC

Binh Thu{m, ngay

VIv ke khai va bao cao kt qua ke khai minh bach tai san, thu nhap nam 2011.

.

Kinh giri:

.

,,,

6486

2 Ii' ~.;(111

\Jr> ~

~

t£ufl ~

,

. - Thu twang cac So', ban, nganh; Mat tran, doan th tinh; - Chu tich UBND cac huyen, thi xa, thanh pho; - Cac don vi SlJ nghiep, doanh nghiep nha mroc, doanh nghiep co v6n nha mroc thuoc tinh.

Ngay 08/8/2011, Chinh phu ban hanh Nghi dinh s6 68/20111N£)-CP v~ sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Nghi dinh s6 37/20071N£)-CP ngay 09/3/2007 cua Chinh phu v~ rninh bach tai san, thu nhap; Nghi dinh nay co hieu hrc k ill ngay 30/9/2011. Nham thuc hien t6t quy dinh cua phap Iu?t phong, chong tharn nhiing v~ rninh bach tai san, thu nhap; Chu tich UBND tinh yeu cAu Chu tich UBND cac huyen, thi xa, thanh ph6; Thu twang cac So', ban, nganh; cac don vi SlJ nghiep, doanh nghiep nha rnroc, doanh nghiep co v6n nha mroc thuoc tinh; d6ng thai d~ nghi cac don vi M~t tran, doan th tinh trien khai thuc hien cong tac rninh bach tai san, thu nhap theo quy dinh moi cua Nghi dinh s6 68/2011IND-CP; chu y mot s6 n9i dung sau: 1. Viec k~ khai IAn dAu theo dinh ky hang nam (N¥Uai chua ke khai tai san, thu nhdp Ian nao theo quy dinh cua Ludt Phong, chong tham nhiing, Nghi dinh s6 37/2007/NfJ-CP va Thong tu s6 2442/2007/TT-TTCP cua Thanh tra Chinh phu), diroc thirc hien then Mfiu s6 01 ban hanh kern theo Nghi dinh s6 68/2011/N£)-CP. 2. Viec ke khai b6 sung theo dinh kY h~ng nam khi ngiroi co nghia vu ke khai co bien d9ng v~ tai san, thu nhap (Nguo! ila ke khai tai san, thu nhdp theo quy dinh cua Ludt Phong, chong tham nhiing, Nghi dinh s6 37/2007/NfJ-CP va Thong tu s6 2442/2007/TT-TTCP cua Thanh tra Chinh phu), duoc thirc hien theo Mfiu s6 02 ban hanh kern theo Nghi dinh s6 68/20111N£)-CP. Viec ke khai b6 sung theo dinh ky hang nam chi thuc hien khi ngiroi co nghia vu ke khai co bien d9ng (tang, giam) t6ng thu nhap trong kY ke khai ill 50 trieu d6ng tro len hoac khi co bien d9ng v~ tai san, thu nhap phai ke khai theo quy dinh. . 3. Ngiroi trng err dai biu Quoc h9i, H9i d6ng nhan dan; nguoi dir kien diroc bAu, phe chuan tai Quoc h9i, H9i d6ng nhan dan; nguoi du kien duoc b6 nhiem giu chirc vu lanh dao, quan 11';nguoi du kien bi mien nhiem, each chirc thi ke khai then Mfiu s6 03 ban hanh kern theo Nghi dinh s6 68/2011/N£)-CP. 1

4. Viec quan ly, su dung, khai thac va cong khai ban ke khai tai san, thu nhap diroc quy dinh tai khoan 3, Di~u 1, Nghi dinh s6 68/2011/ND-CP. 5. Viec xu ly vi pham cac quy dinh v~ minh ~;;tcIi)lai san, thu nhap duoc quy dinh tai cac khoan 6, 7 Di~u 1, Nghi dinh s6 68/791)IND-CP. 6. Viec huang d~n, don d6c,. kiem tra, thanh tra va t6ng hQ'Pk~t qua viec ke khai, xac minh, k~t luan va cong khai ban k~t luan duoc quy dinh tai khoan 9 Di~u 1 Nghi dinh s6 68/2011/ND-CP.

7. V~ ch~ dQ bao cao:

- Ky bao cao va thai han bao cao thirc hien theo quy dinh tai phan II Cong van s6 2705/UBND-NC ngay 14/6/2011 cua Chu tich UBND tinh v~ thirc hien ke khai minh bach tai san, thu nhap;

+ cap tinh: Bao cao giri v~ Thanh tra tinh cham nhat tnroc ngay 15 thang

01 nam 2012;

.,:.- .

-

D~ nghi Ban T6 chirc Tinh uy; Uy ban kiem tra Tinh uy; S6 NQi vu ngoai bao cao cua don vi minh, t6ng hQ'P,bao cao s6 lieu theo quy dinh giri v~ Thanh tra tinh cham nhat tnroc ngay 30 thang 01 nam 2012.

+ cap huyen: Bao cao gui "Y~Thanh tra tinh cham nhftt tnroc ngay 15 thang 02 nam 2012;

- NQi dung bao cao thirc hien thong nhftt theo (d~ cuang, bidu rnJu dinh

kern Cong van nay).

Giao Chanh Thanh tra tinh theo clnrc nang, nhiem vu diroc giao huang d~, don d6c, kiem tra, thanh tra, t6ng hQ'Pk~t qua ke khai, xac minh, k~t luan, cong khai ban k~t luan xac minh viec ke khai minh bach tai san, thu nhap trong pham vi quan ly cua tinh; cac tnrong hQ'P ke khai khong dung d6i nrong, quy trinh, bieu m~u quy dinh cfut phai theo doi, huang d~n chan chinh kh~c phuc; d6ng thai theo doi, d~ xuftt xu ly nghiem theo quy dinh cac tnrong hQ'P cham ke khai, cham t6 chirc viec ke khai, cham t6ng hQ'P,bao cao k~t qua v~ minh bach tai san, thu nhap so voi thai han quy dinh.,',

, -==NO'i nh~n:

- Nhir tren; - Van phong Chinh phu; - Thanh tra Chinh phu; Cue IV -TICP; - Ban Chi dao TW vB PCTN; - Thuong tnrc Tinh uy; - Thuong true HDND tinh; - Ban Chi dao tinh vB PCTN; - Cac co quan thuoc Tinh uy; - Ban T6 chirc va UBKT cac huyen, thi, thanh uy; - Thanh tra va Phong NQi vu cac huyen, thi xii va thanh phe; - Thanh tra tinh, Chanh VPUBND tinh; - LUll: VT, TCHC, QTIV, NCPC.LN

2

Don vi chii quan Ten cO' quan, don vi S5:

IBC- ...

CQNG HOA

xA HQI cmr

NGHiA VItT NAM

DQcl~p - Tv do - H~nh phuc

, . .. , ngay. .. thd ang ... nam ...

¥

BAocAo

K~t qua ke khai, xac minh, k~t lu~n, cong khai k~t qua xac minh tai san, thu nhip nam ...

1. Cong tac chi d~o, tri~n khai thuc hi~n vi~c ke khai tai san, thu nh~p thuQc pham vi quan ly

- Cac van ban da ban hanh de chi dao, huang dfut viec thuc hien; - Viec t6 chirc t~p huan (neu c6); - Cong tac Idem tra, don d6c viec thirc hien.

2. K~t qua ke khai, xac minh v~ tal san, thu nh~p

- B6i voi c~p tinh thong ke then Bieu s6: Ol-TSTN; - B6i voi c~p huyen thong k theo Bieu s6: 02-TSTN.

LlfUY:

- Thuyet minh them tinh hinh va k~t qua tlnrc hien viec ke khai, xac minh, k~t luan xu ly viec ke khai tai san, thu nhap da the hien (y Bieu thong ke. - B6i voi can bQ, cong chirc chua ke khai, don vi phai neu ro ly do trong bao cao nay. Khi cac d6i urong tren thirc hien ke khai xong don vi phai c6 bao cao b6 sung; trong d6, neu ro tinh hinh va k~t qua xu ly cac d6i nrong ke khai cham.

3. Nhii'ng kh6 khan, vU'6'Og m~c, han ch~ - nguyen nhfin

B6i voi nhtrng tnrong hop co quan, t6 chirc, don vi chua hoan thanh viec ke khai tai san, thu nhdp theo dung ti~n dQ quy dinh cdn phan tich ro nguyen nhan, huang xu IY. .

4. Cac ki~n ngh], d~ xu§t

.

TmJ TRUONG

DON

VI

(Ky fen, dong ddu)

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

440946


Notice: fwrite(): send of 191 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531