Read 5-STRATEGI_BC.pdf text version

2.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehanmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan

pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 2.1 2.2 Asas membaca dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami, perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai

bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6

49

2.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu

memberi pertimbangan

aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini membaca dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara

melalui pelbagai

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

50

TEMA TAJUK

KEBERSIHAN Rumah Saya Bersih 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran

2.2.1

3.2 3.2.4

FOKUS SAMPINGAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF membaca perkataan mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul.

ii. membaca dan menyatakan erti perkataan dengan betul. iii. menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan betul dan tulisan yang kemas.

PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA

i. Ilmu: Kesihatan ii. KBT: Belajar Cara Belajar ­ bacaan intensif, kemahiran menulis Tatabahasa: sinonim, kata kerja

Petikan dalam bentuk ICT 51

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Murid membaca petikan secara kelas dan individu. Murid membaca suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam petikan . KBT: Belajar Cara Belajar - bacaan luncuran - bacaan intensif PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Lampiran 1

2.

Langkah 2 1. Murid bersoal jawab tentang isiisi petikan. Murid membaca isi-isi petikan yang ditulis oleh guru secara individu. Murid menyatakan cara-cara mereka membantu ibu bapa di rumah. Ilmu: Sains Nilai: Bekerjasama Kebersihan Lampiran 1

2.

3.

Langkah 3 1. Murid membaca perkataan sinonim secara individu berdasarkan lampiran 2. Murid menyesuaikan maksud perkataan dalam lampiran 2. Murid membaca semula perkataan yang telah disesuaikan. Sistem bahasa - sinonim Lampiran 1

2.

Lembaran Kerja 1

3.

52

AKTIVITI Langkah 4 1. Murid menulis perkataan yang sesuai pada gambar. Murid membaca semula perkataan yang telah ditulis di dalam kotak yang telah disediakan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

KBT: Konstruktivisme Ilmu: Kesihatan

Lembaran Kerja 2

2.

Pentaksiran 1. Murid membaca kata kerja sebagai pilihan jawapan dan menggariskan kata kerja yang paling tepat bagi ayat yang diberi. Murid membaca semula ayat yang telah dilengkapkan jawapan,

Sistem bahasa: -kata kerja

Lembaran Kerja 3

2.

Pemulihan 1. Murid membaca suku kata tertutup dengan lancar berdasarkan lampiran 5 Murid melengkapkan 'Bunga Kata' secara menaip atau klik dan seret ­ MS Word/ perkataan. Murid membaca perkataan yang dibina daripada Bunga Kata.

Permainan bahasa: -'Bunga Kata'

Lembaran Kerja 4

2.

3.

53

AKTIVITI Pengayaan 1. Murid membaca perkataanperkataan yang diberikan. 2. Murid mewarnakan perkataan tersebut dalam teka silang kata.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Permainan bahasa: -teka silang kata

Lembaran Kerja 5

54

Lampiran 1

Aktiviti 1

Garis perkataan yang disebut oleh guru. Baca perkataan yang telah digariskan.

Rumah Farah

Ini rumah Farah. Rumah Farah bersih dan cantik. Hari-hari emak Farah sapu dan kemas rumah itu. Pada hari cuti, Farah tolong emak basuh bilik air. Kakak kemas bilik tidur. Abang susun majalah di ruang tamu. Adik bantu cuci longkang. Bapa tebas rumput. Emak pula sapu sampah dan siram pokok bunga. Di rumah Farah tidak ada semut, lalat dan tikus. Semut, lalat dan tikus bawa penyakit. Keluarga Farah sihat. Jiran dan kawan suka datang ke rumah Farah.

55

Lembaran Kerja 1

Aktiviti 2 Suaikan perkataan sinonim di bawah ini.

basuh

tolong

tebas

sahabat

susun

potong

bantu

cuci

kawan

atur

siram

jirus

56

Lembaran Kerja 2

Aktiviti 3 Tuliskan perkataan yang sesuai bagi gambar yang diberi. Akibat Tidak Menjaga Kebersihan

57

Lembaran Kerja 3 Pentaksiran

Baca dan warnakan kotak perkataan yang sesuai dalam ayat yang diberi di bawah. 1. Farah basuh jemur bilik air.

2.

Bapa

tebang

tebas

rumput.

3.

Kakak

kemas

sentuh

bilik tidur.

4.

Abang

sepah

susun

majalah di ruang tamu.

5.

Kita mesti rumah.

tolong

lihat

ibu bapa jaga kebersihan

58

Lembaran Kerja 4 Pemulihan

Klik dan seret suku kata yang betul pada petak yang disediakan. Isikan tempat kosong dengan suku kata tertutup yang diberi.

kar dur

lam kam

ram kus

ti

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 59

Lembaran Kerja 5 Pengayaan

Baca dan warnakan perkataan dalam petak di bawah berpandukan perkataan yang diberi. TIDUR BILIK A E B T U E Y Z K O Q SIRAM JIRAN J U O I S F T X E R B I O F D I S I V M C A R K M U H I T O A A N A A B R A R E H S S T TEBAS KAWAN N W I P T A B A P U U T A L Z X M A L K S Z SIHAT BANTU G N I N S K S D R U I M R K C L J B O B N E KEMAS SUSUN

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

60

TEMA TAJUK

KEKELUARGAAN Kami Sayang Datuk Nenek

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

2.2.3

3.2

3.2.6

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. membaca ayat tentang datuk dan nenek dengan sebutan yang betul. OBJEKTIF ii. menulis ayat tunggal tentang datuk dan nenek dengan betul dan tulisan yang kemas.

PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA

i. ii. iii.

Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT- BCB-Kemahiran mendengar

Tatabahasa:Kata Nama Am Lembaran kerja, kad frasa

61

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru mempamerkan kad-kad frasa dan membacakannya. Murid membaca frasa-frasa dengan bimbingan guru dan memahami maksud yang dipamerkan dengan sebutan yang jelas. Guru menunjukkan kad ayat kepada murid dan meminta murid membaca ayat-ayat yang ada pada kad ayat. Nilai - kasih sayang Lampiran 1 Kad frasa PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

Lampiran 2 -kad ayat

3.

Langkah 2 1. Guru mengedarkan lampiran petikan kepada setiap murid. Guru membimbing murid membaca petikan yang diberi guru dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Murid membaca petikan dengan sebutan yang betul secara individu, kumpulan atau kelas. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi petikan. Lampran 3 -petikan

2.

3.

4.

Langkah 2 1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan murid menyalin ayat dengan tulisan yang kemas. Murid menyalin ayat tunggal dengan tulisan yang kemas. 62 Lembaran kerja 1 Buku latihan garis tiga

2.

AKTIVITI Pentaksiran 1. Murid membaca lima ayat tunggal dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Murid menyalin ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lampiran 3 - kad ayat

2.

Lembaran kerja 2

Pemulihan 1. Guru membimbing murid membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Murid menyalin semula ayat dnegan betul dan tulisan yang kemas. Lembaran Kerja 1

2.

Pengayaan 1. Murid mengisi tempat kosong dengan frasa yang sesuai. Murid membaca ayat dengan sebutan yang betul. Lembaran kerja 3

2.

63

Lampiran 1

Kad Frasa

datuk saya

nenek saya

sayang akan datuk

sayang akan nenek

sangat baik

64

Lampiran 2

Kad Ayat

Saya sayang akan datuk.

Saya sayang akan nenek.

Datuk saya tinggal di kampung.

Nenek sayang akan saya.

Datuk saya ada kebun.

65

Lampiran 3

Baca dan fahami petikan.

Mei Ling ada datuk. Mei Ling ada nenek. Nama datuk Mei Ling, Ah Chong. Nama nenek Mei Ling, Yee Yee. Datuk Mei Ling tinggal di kampung. Datuk Mei Ling ada kebun sayur.

66

Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas

Mei Ling ada datuk.

Nama nenek Mei Ling,Yee Yee.

Mei Ling sayang akan datuk.

67

Lembaran Kerja 1 Pemulihan Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas

Saya sayang akan datuk.

Saya sayang akan nenek.

Datuk tinggal di kampung.

68

Lembaran Kerja 3 Pengayaan

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

kampung

datuk

nenek

rajin

kebun sayur

1.

Mei Ling ada datuk dan __________________________

2. Nama ____________________________ Mei Ling, Ah Chong. 3. Nama ______________________________Mei Ling, Yee Yee. ___________________________.

4. Datuk Mei Ling tinggal di 5.

Datuk ada kebun ____________________________.

69

Information

21 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

426115


You might also be interested in

BETA
bm4.indd
hsp_bm_y5.pdf
KEMAHIRAN MEMBACA
TING-TING MINDA MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA GABUNGAN PERKATAAN