Read samjung_manual_vn.pdf text version

H NG D N V MÁY LÀM L NH

SAM JUNG ENC CO.,LTD

http:/www.speedchiller.com E-Mail: [email protected]

756-1, Kwarim-dong, shiheung-city, Kyeong-ki 429-120, Korea

TEL: 02)2686-3315~6 / 02)2686-3658 FAX: TEL02)2686-3317

1. Chú ý khi v n chuy n máy làm l nh.

1) Khi v n chuy n máy làm l nh ph i s d ng máy nâng và tuân theo nguyên t c xe nâng, xe h và nguyên t c v n hành. Có th s d ng các phng pháp khác nh c n c u, c u tr c..., nhng ph i ti n hành m t cách c n th n do không có ch t m t t i b m t c a v b c ngoài.

2)

N m v ng hoàn c nh ch ng ñ ng, th i gian... t i t n ñi m ñ n, khi ti n hành ph i c ñ nh m t cách kiên c và ch t ch n ñ không gây t n thng bên trong máy làm l nh, tu t ch t do xe v n chuy n rung. nh h ng do tr i ma, và các y u

Ph i chu n b các bi n pháp phòng ng a c b n ñ không b t khác.

3)

Khi ñ n ni, sau khi ki m tra l i b ng m t th ng xem có v n ñ gì phát sinh khi di chuy n không r i s d ng máy nâng ñ nâng ñ n v trí c n l p ñ t d i s ch huy c a ng i qu n lý an toàn.

Tuy nhiên, khi vào trong phòng không s d ng ñòn b y và ng mà nh t ñ nh s d ng xe dành cho v n chuy n hàng.

2. Chú ý khi l p ñ t máy làm l nh.

1) Hãy l p ñ t thi t b trong nhà.(tuy nhiên, khi l p ñ t ngoài tr i ph i trang b màng ch n và cái h ng n c ma) 2) L p ñ t t i ni không có v t b n và ñ m, b i th p.

3) L p ñ t ni không có nhi t và ñ c thông gió. 4) L p ñ t t i ni d b o qu n, ki m tra. 5) N i ng d n sau khi ki m tra ñ u vào, ñ u ra c a dung d ch n c l nh. 6) Công t c ngu n ñi n ph i trang b riêng v i các máy móc khác. 7) Ki m tra b ng m t th ng xem giá treo và giá ñ c a ng d n ñã ñ c trang bj ñúng cha . 8) Ki m tra b ng s ñ ho c m t th ng ñ u vào, ñ u ra k t n i các thi t b n i v i ch n i ng d n. 9) Ki m tra m i tng quan dung l ng c a b ng phân ph i ñi n s 1. 10) Nh t ñ nh ph i ki m tra cách ñi n khi ti n hành v i dây ñi n(ti p ñ a).

3. Chú ý khi s d ng

1) Cái ng t ngu n ñi n bên trong máy làm l nh và ngu n ñi n s 1 c a máy làm l nh ph i luôn duy trì tr ng thái ON và ch trong tr ng h p kh n c p m i chuy n sang OFF. 2) H th ng ch ng nh h ng do th i ti t mùa ñông nh t ñ nh ph i duy trì ngu n ñi n luôn ho t ñ ng trong 1 nm 365 ngày. tr ng thái ON,

PHng pháp v n hành b ph n ñi u khi n máy làm l nh.

1) Tên g i

(C nh báo)

(Ng ng) (V n hành) (Tng)

(v n hành/ ng ng)

(Còi/ ng ng)

(thay (Gi m) ñ i)

(ð nh d ng)

: Màn hình LCD (128 * 64 DOT) màu xanh : Công t c v n hành/ng ng (m i khi nh n, tình tr ng v n hành ho c ng ng ñ c luân phiên) : Công t c còi/ng ng(công t c ñ t t âm thanh còi do phát sinh l i) : Công t c thay ñ i (công t c s d ng khi thay ñ i th c ñn ñ nh d ng ho c m c ñ nh d ng) : Công t c gi m (công t c s d ng khi h m c ñ nh d ng) : Công t c ñ nh d ng(công t c thay ñ i t màn hình chính sang màn hình ñ nh d ng) : Công t c tng(công t c s d ng khi tng m c ñ nh d ng) : ðèn tín hi u v n hành(trong khi v n hành, ñèn màu xanh s ñ c b t) : ðèn tín hi u ng ng(khi ng ng, ñèn màu ñ ñ c b t) : ðèn tín hi u c nh báo(khi phát sinh l i, ñèn màu ñ nh p nháy)

2) Màn hình ban ñ u

Màn hình ban ñ u khi dòng ñi n m i nh p vào máy làm l nh. (Tr ng thái t t c các ho t ñ ng b ng ng)

3) Màn hình kh i ñ ng bình th ng

Tr ng thái chìa khoá v n hành ñ c kh i ñ ng và tr ng thái kh i ñ ng bình th ng sau khi dòng ñi n ñi vào,

(ð nh d ng: 25,00C Dòng ñi n : 10,5 A)

: Bi u th tr ng thái kh i ñ ng qu t máy làm ñông

Tr ng thái qu t máy làm ñông ñang quay

Tr ng thái qu t máy làm ñông d ng quay.

: Bi u th tiêu chu n m c n c

Tr ng thái m c n c cao (d ng l c xu t SV cung c p n c) Tr ng thái m c n c th p(L c xu t SV cung c p n c ñ c t o ra)

: Bi u th tr ng thái l c xu t máy bm

Tr ng thái máy bm ñang ho t ñ ng bình th ng Tr ng thái máy bm ng ng

: Bi u th tr ng thái l c xu t máy nén.

ði u khi n thông th ng Tr ng thái máy nén ñang v n hành bình th ng

Tr ng thái máy nén ng ng

ði u khi n chi ti t: máy nén luôn ho t ñ ng

Tr ng thái SV dùng cho tng nhi t ñang ho t ñ ng bình th ng Tr ng thái SV d;ùng cho làm l nh ñang ho t ñ ng Tr ng thái SV dùng cho tng nhi t, làm l nh c hai ñ u ñang ho t ñ ng

: Bi u th m c dòng ñi n c a ngu n ñi n chính hi n t i

: BI u th nhi t ñ ñ nh d ng c a dung d ch n c l nh : BI u th nhi t ñ c a dung d ch n c l nh hi n t i

4) Màn hình OFF

Tr ng thái máy bm và máy nén ng ng. Qu t làm ñông và SV cung c p n c ñ c ho t ñ ng bình th ng theo tín hi u ñng nh p

5) ð nh d ng nhi t ñ dung d ch n c l nh( 0~ 70 )

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng (Nhi t ñ ñ nh d ng 23,40C) Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng r i ch trong 5 giây S d ng chìa khoá thay ñ i, tng, gi m và bi n ñ i m c ñ nh d ng.

6) ð chênh l ch nhi t ñ ch

y u ( ± 0.0 ~ ± 9.9)

Nh n chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây Trong tr ng thái không có chìa khoá nào ño c nh n, ph i ñ i trong 5 giây M c ñ nh d ng ñ c lu t ñ ng

(ð chênh l ch nhi t ñ ch y u)

Nh n chìa khoá ñ nh d ng S d ng chìa khoá tng, gi mi, thay ñ i và bi n ñ i m c ñ nh d ng (ð chênh l ch nhi t ñ ch ± 0,10C)

y u

EX) Khi ñ chênh l ch nhi t ñ chính là ± 0.5'C và nhi t ñ ñ nh d ng là 10.0'C, máy nén t i ñi u khi n thông th ng s v n hành t i 10.5'C và d; ng l i t i 9.5'C

7) Ch nh s a nhi t ñ ch y u ( - 9.9 ~ +9.9)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng và ñ i trong 5 giây ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (Ch nh s a nhi t ñ ch y u 0,10C) Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng S d ng chìa khoá tng, gi m, thay ñ i và bi n ñ i m c ñ nh d ng.

(ð chênh l ch nhi t ñ ch y u)

Nh n 1 l n vào chìa khoá thay ñ i

(Ch nh s a nhi t ñ ch y u)

S chênh l ch gi a nhi t ñ bi u th dung d ch n c l nh hi n t i và nhi t ñ làm ñông dung d ch n c l nh th c t chính là m c ñ nh d ng.

8) ð nh d ng nhi t ñ t i ña( 0 ~ 80)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch y u) Nh n 2 l n vào chìa khoá thay ñ i

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (Nhi t ñ t i ña 300C) Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng (ð nh d ng nhi t ñ t i ña) S d ng chìa khoá thay ñ i, Tng, gi mi và bi n ñ i m c ñ nh d ng.

9) ð nh d ng nhi t ñ t i thi u( 0 ~ 80)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch Nh n 3 l n vào chìa khoá thay ñ i

y u)

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (Nhi t ñ t i thi u 050C) Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng S d ng chìa khoá thay ñ i, tng, gi m và bi n ñ i m c ñ nh d ng. (ð nh d ng nhi t ñ t i thi u)

10) Th i gian làm ch m ho t ñ ng c a máy nén l i( 0 giây ~ 150 giây)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch Nh n 4 l n vào chìa khoá thay ñ i

y u)

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (Th i gian làm ch m l i 30 giây) S d ng chìa khoá thay ñ i, tng, gi m và bi n ñ i m c ñ nh d ng.

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng (Th i gian làm ch m ho t ñ ng c a máy nén l i)

11) Th i gian ng ng( 0 giây ~ 10 giây)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch Nh n 5 l n vào chìa khoá thay ñ i

y u)

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng)

(th i gian ng ng 5 giây)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng (ñ nh d ng th i gian ng ng )

S d ng chìa khoá thay ñ i, tng, gi m và bi n ñ i m c ñ nh d ng.

12) Phng th c ñi u khi n máy nén(ñi u khi n thông th ng, ñi u khi n chi ti t)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch Nh n 6 l n vào chìa khoá thay ñ i

y u)

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (phng th c ñi u khi n máy nén ði u khi n thông th ng) Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng (phng th c ñi u khi n máy nén)

S d ng chìa khoá tng, gi m và thay ñ i phng th c ñi u khi n

13) Chi ti t phát sinh v n ñ (ghi nh n t ng có 10 cái)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch Nh n 7 l n vào chìa khoá thay ñ i

y u)

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (C nh báo áp cao C nh báo áp th p C nh báo tu n hoàn n c) S d ng chìa khoá thay ñ i và thay ñ i màn hình chi ti t phát sinh v n ñ

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng

(Chi ti t phát sinh v n ñ )

14) Ch nh s a dòng ñi n ( - 9.9A ~ 9.9A)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch Nh n 8 l n vào chìa khoá thay ñ i

y u)

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (Ch nh s a dòng ñi n 0,0 A) S d ng chìa khoá thay ñ i, trên, d i và bi n ñ i m c ñ nh d ng.

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng

(Ch nh s a dòng ñi n)

15) ði u khi n t xa (ñi u khi n thông th ng, ñi u khi n t xa)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch Nh n 9 l n vào chìa khoá thay ñ i

y u)

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (ði u khi n t xa ði u khi n t xa) Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng

(ði u khi n t xa)

S d ng chìa khoá trên, d i và thay ñ i phng th c ñi u khi n

16) Th i gian làm ch m ho t ñ ng c a van l i ( 1 giây ~ 60 giây)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch Nh n 10 l n vào chìa khoá thay ñ i

y u)

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (Làm ch m ho t ñ ng c a van 5 giây) S d ng chìa khoá thay ñ i, tng, gi m và bi n ñ i m c ñ nh d ng. Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng

(Làm ch m ho t ñ ng c a van)

17) Ngn ng a nh h ng do th i ti t mùa ñông( 0 ~ 70)

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng trong 5 giây

(ð chênh l ch nhi t ñ ch Nh n 11 l n vào chìa khoá thay ñ i

y u)

ð i trong 5 giây.(lu t ñ ng) (Ngn ng a nh h ng do th i ti t mùa ñông 050C) S d ng chìa khoá thay ñ i, tng, gi m và bi n ñ i m c ñ nh d ng.

Nh n vào chìa khoá ñ nh d ng (Ngn ng a nh h ng do th i ti t mùa ñông)

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tên g i Nhi t ñ ñ nh d ng Chênh l ch nhi t ñ Ch nh s a nhi t ñ Nhi t ñ t i ña Nhi t ñ t i thi u ði u khi n máy nén Th i gian ng ng

Ph m vi ñ nh d ng Nhi t ñ t i thi u ~ nhi t ñ t i ña ± 0.0 ~ ± 9.9 -9.9 ~ +9.9 0 ~ +80 0 ~ +80 0 giây ~ 150 giây 0 giây ~ 10 giây

M c ñ nh d ng c b n Ghi chú 10 ± 1.0 0.0 70 8 10 giây 5 giây ði u khi n thông th ng 0.0A ði u khi n thông th ng 2 giây 5

Phng th c ñi u ði u khi n thông th ng/ñi u khi n máy nén khi n chính xác Ch nh s a dòng -9.9A ~ +9.9A ñi n ði u khi n t xa/ñi u khi n ði u khi n t xa thông th ng Làm ch m ho t 1 giây ~ 60 giây ñ ng c a van Ngn ng a nh h ngdo th i ti t 0 ~ 70 mùa ñông

Chi ti t k thu t c a l c xu t

Mã s PCB R

Mã s dây ñi n R1

Tên l c xu t L c nh p AC220V(R dng) L c nh p AC220V(T dng) L c xu t AC220V (T dng) D phòng L c xu t bi n ñi n t L c xu t báo ñ ng SV dùng cho cung c p n c SV dùng cho tng nhi t SV dùng cho làm l nh

ði u ki n l c xu t

T

T1

CM

T1

A B

SJ1 SJ2

Th i ñi m tín hi u Low(ch m) hi n ra t il c nh p bi n ñi n t Th i ñi m phát sinh c nh báo Th i ñi m c m nh n m c n c th p Th i ñi m th p hn nhi t ñ ñ nh d ng khi ñi u khi n chính xác Luôn luôn On(b t) khi ñi u khi n chi ti t. Th i ñi m cao hn nhi t ñ ñ nh d ng khi ñi u khi n chi ti t Khi ngu n ñi n On(b t) Th i ñi m cao hn m c c a nhi t ñ ñ nh d ng + ñ chênh l ch nhi t ñ khi ñi u khi n thông th ng. Luôn luôn ON(b t) khi ñi u khi n chi ti t Th i ñi m tín hi u LOW(ch m) hi n ra t i l c nh p ñi u khi n qu t

C D E F

SJ3 SJ4 SJ5 SJ6

G H

SJ7 SJ8

MG máy bm MG máy nén

I

SJ9

MG qu t

Chi ti t k thu t l c nh p

Mã s PCB

CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mã s dây dñ n

SJSJ10 SJ11 SJ12 SJ13 SJ14 SJ15 SJ16 SJ17 SJ18

Tên l c nh p

L c nh p chung AC14.5V L c nh p m c n c th p L c nh p m c n c cao OCR máy bm OCR máy nén OCR qu t L c nh p áp cao L c nh p áp th p ði u khi n qu t L c nh p công t c FLOW(ch y dung d ch) Ti p ñi m t xa

ði u ki n c a l c nh p

NC NC (l c xu t bi n ñiên t khi OPEN(b t) NC NC NC NC NC NC (l c xu t ORC qu t khi OPEN(b t) NO (Ph i chuy n sang CLOSE(ñóng) sau 15 giây khi tu n hoàn n c) NC (Th i ñi m OPEN(b t) khi ch n ñi u khi n t xa thì ñi u khi n t xa ñ c v n hành) NC (sau 2 giây t tr i ñi m OPEN(b t) l c xu t AC220V s phát ra t bi n ñi n t )

10

SJ19

11

SJ20

L c nh p bi n ñi n t L c nh p b nh y CT 1 L c nh p b nh y CT 2 L c xu t pha ñ i R L c xu t pha ñ i S L c xu t pha ñ i T

SJ21, SJ21 SJ22, SJ22 R1 S1 T1

N i d ng c nh báo và ñi u kho n x lý

N i dung c nh báo

Quá t i máy nén Quá t i máy bm V nñ v m c n c th p C nh báo áp cao C nh báo áp th p V nñ v b nh y nhi t ñ chính C nh báo nhi t ñ cao C nh báo nhi t ñ th p C nh báo v tu n hoàn n c L i v pha ñ i Quá t i c nh qu t máy làm ñông

ði u kho n x lý

Yêu c u reset OCR nam châm!! Thay m i khi l p l i 3 l n!! Yêu c u reset OCR nam châm!! Thay m i khi l p l i 3 l n!! B sung n c, b sung n c l nh th ñ ng và van n c tr c ti p Ki m tra ñ ng c cánh qu t máy làm ñông, ki m tra thông gió xung quanh máy làm ñông Ki m tra h th ng tu n hoàn n c l nh, b sung R-22 làm l nh Ki m tra b nh y nhi t d PT100

Ghi chú

T ñ ng ph c h i T ñ ng ph c h i T ñ ng ph c h i T ñ ng ph c h i T ñ ng ph c h i T ñ ng ph c h i

Ki m tra thi t b ph t i và nhi t ñ hi n t i, ki m tra b nh y nhi t ñ Ki m tra m c n c t i thùng n c và dung l ng tu n hoàn n c l nh, ki m tra b nh y nhi t ñ Ki m tra khoá van và phía ph t i, ki m tra b nh y làm ch y n c Hãy thay RST dây ñ ng l c chính b ng RTS Yêu c u reset OCR nam châm!! Thay m i khi l p l i 3 l n!!

T ñ ng ph c h i T ñ ng ph c h i

T ñ ng ph c h i

T ñ ng ph c h i T ñ ng ph c h i

S ñ dây n i

b2 B2 A2 b1 B1 A1

T

S

R

K tn i màn hình

R

T CM A B C D E F G H I

CM 1

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 CACACBCB

L c xu t

R : L c nh p AC220V(R1) T : L c nh p AC220V(T1) CM: L c xu t chung(T1) A: D phòng(SJ1) B: L c xu t bi n ñi n t (SJ2) C: L c xu t báo ñ ng(SJ3) D: SV dùng cho cung c p n c(SJ4) E: SV dùng cho tng nhi t(SJ5) F: SV dùng cho làm l nh(SJ6) G: MG máy bm (SJ7) H: MG máy nén(SJ8) I : MG qu t(SJ9)

L c nh p

CM: L c nh p chung(SJ-) 1: L c nh p m c n c th p(SJ10) 2: L c nh p m c n c cao(SJ11) 3: OCR máy bm(SJ12) 4: OCR máy nén(SJ13) 5: OCR qu t(SJ14) 6: L c nh p áp cao(SJ15) 7: L c nh p áp th p(SJ16) 8: ði u khi n qu t(SJ17) 9: Ti p ñi m công t c FLOW(SJ18) 10: Ti p ñi m t xa(SJ19) 11: L c nh p bi n ñi n t (SJ20)

L c nh p b nh y CT

CA: L c nh p A b nh y CT (SJ21, SJ21) CB: L c nh p B b nh y CT (SJ22, SJ22)

Ki m tra pha ñ i

R: R dng trong 3 pha dng (R1) S: S dng trong 3 pha dng (S1) T: T dng trong 3 pha dng (T1)

L c nh p b nh y nhi t ñ PT100

A1B1b1: B nh y PT100 1 A2B2b2: B nh y PT100 2

1.

B o qu n duy trì máy bm

(1) Máy bm(PUMP): nh m t thi t b c a phng ti n nh m thay ñ i ): nhi t c a ch t l ng lu thông, ñ c hình thành do v n hành c a E.O.C.R và dòng ñi n v t quá C/T, có m c ñích c t m t l ng và áp l c nh t ñ nh t i b ph n bi n hoá nhi t c n thi t c a ch t l ng lu thông thông qua ng d n. 1) Bi u hi n: Phát sinh c nh báo c a màn hình tình th l ng L.C.D APC- 21. 2) Lý do phát sinh: C nh báo do C/T dòng ñi n v t quá. C nh báo sau khi có k t qu c a vi c ki m tra dòng ñi n do E.O.C c a nam châm ñ ng c máy bm. 3) ð i sách Sau khi bi n ñ i m c ñ nh d ng t i th c ñn ñ nh d ng ch s c a máy r i cho v n hành l i. Thay m i khi cháy ñ ng c máy bm. 4) B o qu n

(Phát sinh quá nhi t) (ð u ra c a dung d ch n c l nh)

(ð u vào c a dung d ch n c l nh)

(ð ng c)

(Bánh ñ y)

(Máy bm)

(Ch t b n b ñ ng l i và phá hu )

2. B o qu n duy trì máy nén

(2) Máy nén(COMP) : ð c hình thành do vânh hànhc a công t c l c áp th p, áp cao, làm l nh và máy ngn dòng ñi n v t quá nh máy nén ñ ng c theo hình th c nén gas(pít tông) t o ra gas l nh b ng nhi t máy ñi n. 1) Bi u hi n: Phát sinh c nh báo c a màn hiènh tinh th l ng L.C.D APC-21 2) Lý do phát sinh C nh báo do C/T dòng ñi n v t quá. C nh báo sau khi có k t qu ki m tra dòng ñi n E.O.C.R do nam châm ñ ng c máy nén. C nh báo v m c ñ nh d ng áp l c áp th p và áp l c áp cao c a gas l nh. 3) ð i sách Sau khi bi n ñ i m c ñ nh d ng t i th c ñn ñ nh d ng ch s c nh báo c a máy r i cho v n hành l i. Thay m i khi vòng cu n c a ñ ng c máy nén b cháy. Khi v n hành công t c áp l c áp cao, áp l c áp th p: v i áp cao: d n máy làm ñông, v i áp th p: b sung v t làm l nh. 4) B o qu n

( ng nh p)

( ng ra)

(máy nén)

(v t làm l nh R-22)

3. B o qu n duy trì qu t

(1) Qu t : Gas cao áp nhi t ñ cao ñ c phát sinh khi nén gas l nh s phát ra ngoài nhi t gas b ng l c xoay tròn c a ñ ng c và góc ñ c a cánh qu t, và ñ c hình thành do v n hành c a E.O.C.R và C/T c a dòng ñi n v t quá. 1) Bi u hi n: Phát sinh c nh báo c a màn hình tinh th l ng L.C.D APC-21 2) Lý do phát sinh C nh báo do C/T c a dòng ñi n v t quá. C nh báo sau khi có k t qu ki m tra dòng ñi n do E.O.C.R nam châm ñ ng c cánh qu t. 3) ð i sách Sau khi bi n ñ i m c ñ nh d ng t i th c ñn ñ nh d ng ch c a máy r i cho v n hành l i. Thay m i khi cháy ñ ng c cánh qu t. 4) B o qu n

s c nh báo

(Màng b o h )

(ð ng c)

(H p ñi u khi n ñi n)

(Máy làm ñông)

Information

17 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239642