Read 1269333562scvh_dia%20chi%20tu%20van%20-%20xet%20nghiem%20-%20dieu%20tri.pdf text version

a ch t vn, khám, xét nghim và iu tr

STT Tên c s y t Thái Nguyên 1 Trung tâm phòng chng HIV/AIDS tnh 2 TTYT d phòng tnh 3 Phòng xét nghim - BV a khoa T 4 Trung tâm y t thành ph Thái Nguyên 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Trung tâm y t huyn Phú Lng Bnh vin Lao và bnh phi Trung tâm y t huyn i T Trung tâm y t huyn Ph Yên Phòng khám ngoi trú Bnh vin A Phòng TVXN t nguyn huyn ng H TTGD L xã hi 05 - 06 tnh Phòng khám, t vn Bnh vin C tnh Phú Th Trung tâm phòng chng HIV/AIDS Trung tâm Y t d phòng Tp. Vit Trì Trung tâm Y t th xã Phú Th Trung tâm Y t huyn Cm Khê Trung tâm Y t huyn oan Hùng Hà Ni Bnh vin ph sn Khoa lây -Bnh vin nhi trung ng Phòng khám ngoi trú Khoa truyn nhim bnh vin a Khoa c Giang Phòng TV XN TN ­ TTYT Long Biên TT y t d phòng huyn Gia Lâm Phòng TV XN TN ­ TTYT Hai Bà Trng i y t d phòng ­ TTYT ng a Phòng TV XN TN ­ TTYT ông Anh Phòng TV XN TN ­ TTYT T Liêm Phòng khám & TV ­ TTYT Thanh Xuân Phòng t vn, xét nghim t nguyn Phòng t vn, xét nghim t nguyn Phòng t vn, xét nghim t nguyn Bnh vin ng a BV Bch Mai VCT phòng 408 khoa khám bnh Phòng 104 Khoa khám bnh Vin lâm sàng các bnh nhit i Bnh vin 103 Trung tâm chm sóc ban ngày Phòng khám ngoi trú Hoàng Mai Bc Ninh Trung tâm phòng chng HIV/AIDS Phòng t vn sc kho cng ng Phòng khám ngoi trú a khoa TTYT d phòng huyn Lng Tài TTYT huyn T Sn TTYT huyn Tiên Du TTYT d phòng huyn Qu Võ TTYT d phòng huyn Yên Phong TTYT d phòng huyn Gia Bình TTYT d phòng huyn Thun Thành a ch Ngã ba M Bch, Tp. Thái Nguyên Ngã ba M Bch, Tp. Thái Nguyên Phòng 202 BV a khoa T Thái Nguyên Phng Phan ình Phùng, Tp. TN Huyn Phú Lng, tnh Thái Nguyên Km s 5 quc l 3, tnh Thái Nguyên Huyn i T, tnh Thái Nguyên Huyn Ph Yên, tnh Thái Nguyên ng Thnh án, Tp. Thái Nguyên Liên h Bs An, Bs Hà ­ T: 0280.3651776 Bs Phm Th V ­ T: 0917 707 555 Bs V Th Bích Vân ­ trng khoa XN Bs Trn Quang Tun ­ T: 0912452331 Bs Trng B Thin ­ T: 0912860835 Bs Mai Khánh Kim ­ T:0915444261 Bs Yn ­ T: 0280.3750545 Bs Nguyn Th Mên ­ T:0982724983 Bs c Vng ­ T: 0280.3864524 Dch v cung cp TV XN t nguyn, iu tr bnh ngoài da và các bnh da liu T vn xét nghim t nguyn Xét nghim CD4 T vn xét nghim t nguyn, iu tr ARV, OIs, lao TV XN TN, khám phát hin lao và các bnh phi; iu tr ARV, lao Xét nghim lao, chp X quang, iu tr các bnh lao phi TV XN TN, khám phát hin lao và các bnh phi; iu tr ARV, lao, OIs T vn xét nghim t nguyn, khám phát hin lao và các bnh phi;iu tr ARV, lao, OIs Khám và iu tr ni/ngoi trú OIs, ARV; iu tr OIs và ARV cho tr em T vn xét nghim t nguyn, iu tr ARV, OIs min phí Cai nghin t nguyn và bt buc XN HIV min phí, t vn d phòng lây truyn HIV t m sang con TV trc tip, TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên, T ARV T vn xét nghim HIV t nguyn, min phí du tên T vn xét nghim HIV t nguyn, min phí du tên T vn xét nghim HIV t nguyn, min phí du tên T vn xét nghim HIV t nguyn, min phí du tên TV XN TN ­ iu tr d phòng lây truyn m con iu tr ARV cho tr nhim T vn, xét nghim t nguyn, khám iu tr OIs, phát ARV min phí. Gii thiu chuyn tuyn T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV T vn, xét nghim t nguyn T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV T vn xét nghim t nguyn T vn, xét nghim t nguyn T vn, xét nghim t nguyn T vn, xét nghim t nguyn T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV

Bs Nông Quang Huy ­ T: 0917756677 Bs Lng Minh Tun ­ T: 0917 757 555 ng Bm, H. ng H, tnh Thái Nguyên Bs Tun ­ T: 0912664764 Phng Tân Thnh, Tp. Thái Nguyên Bs Hùng ­ T: 0913068233 Bs Khang ­ T: 0280.3746770 Ngã ba ph Cò, Tp. Thái Nguyên Bs Nguyn Th Hin ­ T: 0915835333 . Trn Phú, P. Gia Cm Vit Trì . Long Châu Sa, P. Th Sn - Vit Trì Th xã Phú Th Huyn Cm Khê Huyn oan Hùng ê La Thành HN Ngõ 480 ê La Thành Trng Lâm, Long Biên, Hà Ni 485 .Ngô Gia T, c Giang 1 Ngô Xuân Qung, Châu Qu, Gia Lâm 16B Phm ình H (tng 2) 24 ngõ 34 ph Ngô S Liên Xã Uy N, huyn ông Anh Cu Din P1, tng1 ngõ 282 . Khng ình 50C Hàng Bài S 2 ph Trúc Bch, Q. Ba ình Trm y t xã C nhu, H. T Liêm Ngõ 180 Nguyn Lng Bng, ng a Khoa YHLS các bnh nhit i 78 Gii Phóng 0210.220629 ­ 0210.845330 0210.911892 0210.711172 0210.843669 0210.641448 37.754.749 36.524.620 38.779.171 36.760.268 39.713.565 38.839.345 ­ 38.835.560 38.352.283 35.581.582 39.434.738 37.763.952 37.521.310 35.118.752 35.762.904 ­ 35.762.409

16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hà ông, Hà Tây Trm YT P. Yên Ph, 48 Yên Ph Khu ô th Bc Linh àm, Q. Hoàng Mai 215 Ngô Gia T, Sui Hoa, TP Bc Ninh Phng V Ninh - thành ph Bc Ninh Tng 3 - Khoa truyn nhim BV a khoa Khoa truyn nhim BV Lng Tài Khoa truyn nhim BV T Sn Khoa truyn nhim BV Tiên Du Khoa truyn nhim BV Qu Võ Khoa truyn nhim BV Yên Phong Khoa truyn nhim BV Gia Bình Khoa truyn nhim BV Thun Thành

37.151.376 36.410.461 36.410.462 0241.822.445 0241.870.237 0241.853.294 0241.867.075 ­ 0903.282.156 0241.835.232 ­ 0915.666.437 0241.710.417 ­ 0912.761.686 0241.614.014 ­ 0912.793.785 0241.881.432 0241.677.274 ­ 0915.622.580 0241.865.460 ­ 0904.330.440

T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV T vn, xét nghim t nguyn ­ iu tr ARV Xét nghim HIV min phí, du tên TV trc tip sc kho, TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên Xét nghim và khám cho ngi có HIV, iu tr d phòng viêm phi và mt s bnh NTCH khác. iu tr ARV TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên, cung cp thuc iu tr lao TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên, cung cp thuc iu tr lao TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên, cung cp thuc iu tr lao TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên, cung cp thuc iu tr lao TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên, cung cp thuc iu tr lao TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên, cung cp thuc iu tr lao TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên, cung cp thuc iu tr lao

a ch t vn, khám, xét nghim và iu tr

STT Tên c s y t Qung Ninh 1 Phòng khám CDC, BV tnh 2 VCT - Qu toàn cu, TTYT d phòng tnh 3 Phòng khám FHI, TTYT Cm Ph 4 Phòng khám FHI, TTYT Vân n 5 Phòng khám Qu toàn cu, TTYT H Long 6 VCT - Qu toàn cu, TTYT Uông Bí 7 Khoa truyn nhim, BV VN - T 8 Phòng VCT Lao-HIV, BV Lao và bnh phi 9 VCT - Qu toàn cu, TTYT H. ông Triu 10 VCT - Qu toàn cu, TTYT H. Yên Hng 11 TTTV sc kho cng ng Life-Gap 12 Khoa huyt hc bnh vin VN-T 13 Khoa sn bnh vin a khoa tnh 14 Phòng khám ngoi trú nhi 15 Phòng khám ngoi trú nhi 16 a ch Liên h 033.3620853 033.3620943 033.3726340 033.3796492 033.3822433 033.3664720 033.3854300/251,187 033.3657170 033.3672788 033.3683244 033.3837734 033.3854300 (máy l 130) 033.3825484 033.3655175 033.3854300 (máy l151) 033.3670295 Dch v cung cp Khám, cung cp ARV min phí T vn xét nghim HIV t nguyn Khám cung cp ARV min phí Khám cung cp ARV min phí Khám ,cung cp ARV min phí T vn xét nghim HIV t nguyn iu tr bnh nhân AIDS T vn, xét nghim HIV cho bnh nhân Lao T vn xét nghim HIV t nguyn. Khám và iu tr Lao T vn xét nghim HIV t nguyn T vn xét nghim HIV t nguyn Xét nghim CD4 D phòng lây truyn t m sang con Khám iu tr ARV min phí cho tr có HIV Khám , iu tr ARV min phí cho tr có HIV Xét nghim HIV min phí du tên. iu tr ARV . Tu Tnh, P. Bch ng, Tp. H Long . Tu Tnh, P. Bch ng, Tp. H Long Trn Phú, Cm Thành, Cm Ph TT Cái Rng, Vân n Trn Hng o, Tp. H Long Uông Bí Tu Tnh, khu 2, Thanh Sn, Uông Bí Cao Xanh, Tp. H Long Xã Hng o, TT ông Triu Huyn Yên Hng 809 Nguyn Vn C, Hng Hi, H Long Khu 2, Thanh Sn, th xã Uông Bí . Tu Tnh, P. Bch ng, Tp. H Long BVK tnh, Tu Tnh, Bch ng, H Long BV Vit Nam-Thu in, ng Tu Tnh, khu 2 Thanh Sn, Uông Bí Phòng khám ngoi trú lây bnh vin K Xã Hng o, th trn ông Triu huyn ông Triu Ninh Bình TT PC HIV/AIDS tnh TT PC các bnh xã hi Khoa truyn nhim BV a khoa tnh Khoa iu tr Lao BV Hoa L Khoa truyn nhim BV Kim Sn Thanh Hóa Phòng t vn sc kho cng ng TTYTDP Thành ph Thanh Hoá Khoa truyn nhim BV a khoa tnh Bnh vin Ph Sn Thanh Hoá PKNT: TTYTDP huyn Th Xuân PKNT: TTYTDP huyn Ngc Lc PKNT: TTYTDP th xã Bm Sn TTPC Da Liu Thanh Hoá Bnh vin Lao và bnh Phi Thanh Hoá Chi cc PCTNXH ng Hi Thng Lãn Ông, phng Phúc Thành ng Hi Thng Lãn Ông, phng Phúc Thành ng Hi Thng Lãn Ông, phng Phúc Thành Xã Ninh M, huyn Hoa L Th trn Phát Dim, huyn Kim Sn 470 Hi Thng Lãn Ông - TPTH 140 Trng Thi TP Thanh Hoá 181 Hi Thng Lãn Ông - TPTH 183 Hi Thng Lãn Ông - TPTH Th trn Th Xuân Ph Lê Lai th trn Ngc Lc C àm, P. Lam Sn, Tx Bm Sn, TH 195 Hi Thng Lãn Ông - TPTH Xã Qung Thnh, Qung Xng, TH 74 Tô Vnh Din, P. in Biên TPTH

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

030.3872288 030.3871894 030.3871030 030.3622442 030.3862014 037.3952136 ­ 037.3952137 037.3714465 ­ 037.371322 037.3952213 037.3952494 037.3531152 037.3750590 037.3766136 037.3951065 037.3863207 ­ 037.3863584 037.3753142 038.3520653 038. 3520831 038.3520172 038.3618320 038.3524027 038.3591002 038.3591015

T vn, xét nghim HIV, iu tr, cp thuc ARV min phí, Khám, iu tr d phòng OIs Khám và iu tr các bnh lao, xét nghim HIV, viêm gan B, C Khám, iu tr các bnh STI, bnh ngoài da Khám, iu tr các bnh nhim trùng c hi Khám và iu tr các bnh lao iu tr, cp thuc ARV min phí Khám, iu tr các bnh nhim trùng c hi TV HIV/AIDS, XN HIV min phí du tên T vn HIV/AIDS xét nghim HIV min phí du tên, cp phát thuc ARV, thuc Lao, các bnh STD T vn HIV/AIDS xét nghim HIV min phí du tên, cp phát thuc iu tr, chm sóc ngi nhim HIV T vn HIV/AIDS xét nghim HIV min phí du tên, iu tr d phòng t m sang con, cung cp sa cho tr t 0 n 6 tháng tui có m b nhim HIV Xét nghim và khám cho ngi có HIV, min phí, du tên, cp phát thuc iu tr ARV thuc Lao, các bnh STD iu tr các bnh lây truyn qua ng tình dc Xét nghim, chp X quang, iu tr lao và các bnh v phi cho ngi có HIV Chng trình cai nghin Min phí hoàn toàn TV, XN, làm CD4, chp phim, siêu âm, cha các bnh nhim trùng c hi, cp phát thuc ARV... Xét nghim có tên hoc du tên, t vn, hn tái khám, chuyn kt qu lên TTYT d phòng Khám, xét nghim, iu tr nhim trùng c hi, cp phát thuc kháng virus. H tr dinh dng T vn, xét nghim, sàng lc HIV, lao, iu tr lao, nhim trùng c hi XN, khám, cung cp thuc DP cho thai ph, dch v sinh T vn và xét nghim min phí Xét nghim HIV, khám và cha bnh min phí các bnh ngoài da, STI, chuyn gi

Ngh An Phòng khám ngoi trú ngi ln - Khoa 15 Nguyn Phong Sc, Tp. Vinh truyn nhim, BV a khoa Hu Ngh Phòng VTC, BV a khoa Hu Ngh tnh 15 Nguyn Phong Sc, Tp. Vinh Phòng khám ngoi trú tr em - Khoa truyn nhim, BV Nhi Phòng khám VTC Lao/HIV - Bnh vin Lao và Bnh phi Khoa sn Bnh viên a khoa Hu Ngh TT chm sóc sc khe sinh sn TT Chng phong - Da liu 19 Tôn Tht Tùng, Tp. Vinh Xã Nghi Vn, H. Nghi Lc 15 Nguyn Phong Sc, Tp. Vinh 130 Lê Hng Phong, Tp. Vinh 142 Lê Hng Phong, Tp. Vinh

STT Tên c s y t 8 Phòng VCT - STI/HIV ti Trung tâm Chng phong - Da liu 9 Trung tâm T vn sc khe cng ng Trung tâm phòng chng HIV/AIDS 10 Trung tâm T vn sc khe cng ng Trung tâm Y t d phòng 11 Phòng khám ngoi trú, Bnh vin a khoa huyn Din Châu 12 Phòng VTC, TTYT DP, H. Din Châu 13 Phòng VTC, TTYT DP, Tp. Vinh 14 Phòng VTC, TTYT DP, H. Hng Nguyên 15 Phòng VTC - Lao/HIV, TTYT DP, H. ô Lng 16 Phòng VTC - Lao/HIV - TTYT DP, H. Ngha àn 17 Phòng VTC - Lao/HIV - TTYT DP, H. Nghi Lc 18 D án "Chm sóc, h tr ti cng ng cho NCH và tr b nh hng" 1 2 3 4 5 6 7

a ch 142 Lê Hng Phong, Tp. Vinh 149 Hà Huy Tp, Tp. Vinh 140 Lê Hng Phong, Tp. Vinh Xóm 7, ng 7, Din Phúc, Din Châu Xóm 7, ng 7, Din Phúc, Din Châu 178 Trn Phú, Tp. Vinh Khi 13, TT. Hng Nguyên, H. Hng Nguyên Xóm 12, à Sn, ô Lng, H. ô Lng Xóm Quang Trung, xã Ngha Quang, huyn Ngha àn Xóm 8, xã Nghi Thnh, huyn Nghi Lc 138 Nguyn Phong Sc, Tp. Vinh

Liên h 038.3591015 038.3585003 038.3590650 038.3624072 038.3625689 038. 3583533 038. 3763097 038.3714821 038.3814111 038.3615037 038.3524026

Dch v cung cp TV và XN min phí v HIV, và các bn STI, chuyn gi Min phí xét nghim và t vn v HIV. Chuyn gi iu tr T vn, xét nghim, chuyn gi iu tr TV, XN, iu tr nhim trùng c hi, cp phát thuc ARV T vn, xét nghim, chuyn gi iu tr TV, XN, iu tr nhim trùng c hi, cp phát thuc ARV T vn, xét nghim và chuyn gi iu tr T vn, xét nghim và chuyn gi iu tr T vn, xét nghim và chuyn gi iu tr T vn, xét nghim và chuyn gi iu tr i chm sóc ti nhà cho NCH Vinh. H tr mt phn tr b nh hng, tr suy dinh dng T vn sc kho, t vn xét nghim HIV t nguyn T vn sc kho, khám và iu tr OIs min phí. Khám và iu tr ARV min phí Khám, iu tr ARV ngoi trú min phí. Khám, iu tr ngoi trú các bnh OIs min phí Chp X quang tim phi và iu tr bnh Lao min phí T vn sc kho sinh sn, k hoch hoá gia ình iu tr d phòng lây truyn HIV t m sang con min phí Khám, iu tr ARV ngoi trú cho tr em min phí. Khám, iu tr ni trú các bnh OIs cho tr min phí Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, STIs, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc, T Methadone Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc, T Methadone Tham vn xét nghim HIV, iu tr ARV Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV chm sóc ti nhà & OVC Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Tham vn xét nghim HIV min phí, iu tr d phòng lây truyn t m sang con Tham vn xét nghim HIV min phí Tham vn xét nghim HIV min phí, iu tr d phòng lây truyn t m sang con Tham vn xét nghim HIV min phí, iu tr STD Tham vn, xét nghim, iu tr OIs, ARV, chm sóc Khám và iu tr OIs, ARV Chm sóc và iu tr bnh HIV/AIDS cho tr em Chm sóc và iu tr bnh HIV/AIDS cho tr em Nuôi dng bnh nhân AIDS giai on cui không ni nng ta, giúp bnh nhân hòa gii vi bn thân, gia ình và xã hi

Hu Trung tâm phòng chng HIV/AIDS ng Xuân Thu - KQH Nam V D Phòng khám Ngoi trú ­ Khoa Da liu 234 Chi Lng, Tp Hu TT phòng chng bnh xã hi Phòng iu tr HIV ­ Khoa Lây ­ BV TW 04 Ngô Quyn, Tp Hu Phòng khám Lao - Khoa lao ­ Trung tâm phòng chng bnh xã hi Trung tâm chm sóc sc kho sinh sn Khoa sn ­ Bnh vin TW Hu Phòng nhi lây ­ Khoa nhi Bnh vin TW Hu Tp. H Chí Minh TTTV h tr cng ng Qun I TTTV h tr cng ng Qun 2 TTTV h tr cng ng Qun 3 TTTV h tr cng ng Qun 4 TTTV h tr cng ng Qun 5 TTTV h tr cng ng Qun 6 TTTV h tr cng ng qun 7 TTTV h tr cng ng Qun 8 TTTV h tr cng ng qun 9 TTTV h tr cng ng Qun 10 TTTV h tr cng ng Qun Th c TTTV h tr cng ng Qun Gò Vp TTTV h tr cng ng H. Bình Chánh TTTV h tr cng ng Q. Bình Thnh TTTV h tr cng ng Q. Phú Nhun TTTV h tr cng ng Q. Tân Bình TTTV h tr cng ng Qun Bình Tân TTTV h tr cng ng Huyn Hóc Môn im TT XN t nguyn BV T D im TT XN t nguyn BV Da Liu im TT XN TN BV PS Hùng Vng Trung tâm Ánh Dng Bnh vin Phm Ngc Thch Bnh vin bnh Nhit i Bnh vin Nhi ng II Bnh vin Nhi ng I Trung Tâm Mai Hòa ng Ngô Quyn, Tp Hu 30 Lý Thng Kit, Tp Hu 20 Lê Li, Tp Hu 20 Lê Li, Tp Hu

054.3830578 054.3522387 054.3849463 054.3820266 054.3832977 054.3822325 (Tng ài bnh vin) 054.3822325 (Tng ài bnh vin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

48/52 Mã L, P.Tân nh, QI 06 Trnh Khc Lp, P Thnh M Li, Q2 368 Cách Mng Tháng 8, P.10, Q3 396/27 Nguyn Tt Thành, P.18, Q4 136 G, Nguyn tri Phng, P.9, Q.5 958/24K, Lò gm, Q.6 101 Nguyn Th Thp, P. Tân Phú, Q. 7 314 Âu Dng Lâm, P.3, Q8 ng Gò Ni, P. Phú Hu, Q.9 475A, Cách Mng Tháng 8, P.13, Q.10 2 Nguyn Vn Lch, P.Linh Tây, Q.T 2/3 Thng Nht, phng 11 E9/5 Nguyn Hu trí, Tt. Tân Trúc 8/104 inh B Lnh, P.24 Q. Bình Thnh 72/6 Hunh Vn Bánh, Q.Phú Nhun 254/86 Âu C, P.9, Q. Tân Bình 635 KP2, Tnh L 10, Bình Tr ông B 65/2B Bà Triu, TT Hóc Môn 284 Cng Qunh, Q1 2 Nguyn Thông, P.6, Q.3 128 Hùng Vng, P.12, Q.5 71 Võ Th Sáu, P.6, Q.3 120 Hùng Vng, P.12, Q5 190 Hàm T, P.1, Q.5 14 Lý T Trng, QI 2 S Vn Hnh, P.10, Q.10 ng Tuyn Lô 6, C Chi

08.38206147 08.37423701 ­ 08. 37423702 08.39316300 ­ 08. 35264006 08.39412263 ­ 08.39412213 08.38354458 08.38545285 ­ 08.39673161 08.54335383 08.38518038 08.22477774 08.38620198 08.62822470 08.35897420 08.37602993 08.35107155 ­ 08.35510725 08.38443779 08.39752091 08.37624322 ­ 08.37542070 08.22484573 ­ 08.37106482 08.38392722 ­ 08.38395117 08.39304424 08.38558532 ­ 08.38550585 08.38208470 08.38550207 ­ 08.38551746 08.39242659 08.38227453 08.39271119 08.38926135

STT Tên c s y t ng Nai 1 Trung tâm y t d phòng ng Nai 2 Trung tâm PC HIV AIDS ng Nai 3 TT y t d phòng huyn Long Thành 4 TT y t d phòng Tx. Long Khánh 5 TT y t d phòng huyn Trng Bom 6 TT y t d phòng huyn Nhn Trch 7 TT y t d phòng huyn Xuân Lc 8 TT y t d phòng Tp. Biên Hòa 9 TT y t d phòng huyn nh Quán 10 TT y t d phòng huyn Vnh Cu 11 TT y t d phòng huyn Tân Phú 12 TT y t d phòng huyn Thng Nht 13 TT y t d phòng huyn Cm M 14 Khoa AIDS Bnh vin Da liu ng Nai 15 Phòng khám ngoi trú nhi, Bnh vin Nhi ng Nai 16 Trm y t phng Tân Hip 17 Trm y t phng Thng Nht 18 Trm y t phng Long Bình 19 Trm y t phng Trng Dài 20 Khoa chm sóc sc khe 21 Khoa sn Bnh vin a khoa 22 Trm y t phng An Bình 23 TT chm sóc sc khe sinh sn 24 Trm y t xã An Hòa 25 Tram y t xã Phc Tân 26 Tram y t xã An Phc 27 Tram y t th trn Long Thành 28 Tram y t xã Phc Hi 29 Tram y t xã Sui Cát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vng Tàu TT truyn thông giáo dc sc kho TT t vn sc kho cng ng TT y t d phòng TT phòng chng bnh xã hi Bnh vin Bà Ra TT bo v sc kho bà m, tr em và KHHG Phòng khám ngoi trú Bnh vin Lê Li Chi cc phòng chng t nn xã hi Hi ch thp Trung Tâm Phòng chng HIV/AIDS tnh VCT Life ­ GAP VCT ca CDC ti TT y t d phòng VCT+OPC ca chng trình Life-GAP và Qu quc gia Ban Qun Lý D Án Phòng Lây Nhim HIV/AIDS (DFID) Ban Qun Lý Tiu d án Life-gap

a ch 1 ng ng Khi, Tp. Biên Hòa 57 Nguyn Hin Vng, Biên Hòa Khu Phc Hi, th trn Long Thành . Cách Mng tháng 8, Tx. Long Khánh Quc l 1, th trn Trng Bom p Xóm H, Phú Hi, huyn Nhn Trch Xã Sui Cát huyn Xuân Lc Phng Tân Mai, Tp.Biên Hòa p Hip Quyt th trn nh Quán Khu ph 3, Tt. Vnh An, huyn Vnh Cu 127 khu 10, th trn Tân Phú Ql. 20 Quang Trung huyn Thng Nht p Nhân Ngha, Cm M ng ng Khi, Tp. Biên Hòa Khu ph 4, P. Tân Tin, Tp. Biên Hòa Phng Tân Hip Phng Thng Nht Phng Long Bình Phng Trng Dài ng 30/4, phng Thanh Bình Tp. Biên Hòa Phng An Bình Tp. Biên Hòa Xã An Hòa Xã Phc Tân Xã An Phc Th trn Long Thành Xã Phc Hi Xã Sui Cát 31 Lê Li, phng 4, Tp Vng Tàu 223 Lê Hng Phong, phng 8, Tp Vng Tàu ng 27/4, khu ph 4, phng Phc Hng, th xã Bà Ra ng 27/4, khu ph 4, phng Phc Hng, th xã Bà Ra ng 27/4, khu ph 4, phng Phc Hng, th xã Bà Ra 22 Lê Li, phng 4, Tp Vng Tàu 25 Lê Li, phng 1, Tp Vng Tàu 84 Hùng Khng An, phng 3, Tp Vng Tàu 68 Lê Li, phng 4, Tp Vng Tàu Khu Quy Hoch s 3, Phm Vn ng, P. Phc Trung, Th xã Bà Ra 223 Lê Hng Phong, Tp Vng Tàu ng Phc Hng, th xã Bà Ra Khoa nhim BV Bà Ra, 13 Phm Ngc Thch, phng Phc Hng, th xã Bà Ra Khu Quy Hoch s 3, Phm Vn ng, Phng Phc Trung, Th xã Bà Ra Khu Quy Hoch s 3, Phm Vn ng, Phng Phc Trung, Th xã Bà Ra

Liên h

Dch v cung cp Xét nghim HIV XN HIV min phí du tên, T vn HIV, Khám iu tr ngoi trú ARV Xét nghim HIV min phí du tên, T vn HIV Xét nghim HIV min phí du tên, T vn HIV Xét nghim HIV min phí du tên, T vn HIV Xét nghim HIV min phí du tên, T vn HIV T vn HIV T vn HIV T vn HIV T vn HIV T vn HIV T vn HIV T vn HIV iu tr ni trú iu tr ARV cho tr nhim Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc Khám iu tr các bnh lây nhim qua ng tình dc T vn HIV T vn, xét nghim HIV T vn, xét nghim HIV T vn HIV Chm sóc, iu tr HIV T vn, iu tr HIV iu tr HIV T vn HIV T vn HIV iu phi các ban ngành oàn th v lnh vc HIV T vn, xét nghim HIV T vn, xét nghim HIV Xét nghim VCT và iu tr các bnh nhim trùng c hi và thuc ARV min phí Qun lý D án DFID Qun lý D án Life-GAP

0613943444 0613526257 0613783866 0613676399 0613521159 0613742320 0613813266 0613852157 0613860042 0613856949 0613776435 0613898565 BS: Hoàng 0918217699 0613943277 ­ 0613943444 0613823917 0613947983 0613892815 0613890327 0613822552 0613813399 0613830409 0613847576 ­ 0613846782 0613833916 0909506835 0907133350 0918853334 0613542135 0613871299 06.43541399 ­ 06.43540740 064.581995 064.731993 ­ 064.731994 064.731858 064.829962 064.837690 064.854326 064.832538 064 3731733 BS Nh hoc gp Thu 064.581995 Trng VCT ­ Anh Tú 064.829926 064.829962, Trng OPC ­ BS Tho: 0918005186 064 3731733 064 3731733

Nhóm, mng li các nhóm t lc

STT Tên nhóm, mng li 1 Mng li Vì Ngày Mai Ti Sáng 1. Bc Ninh 1 2. Bc Ninh 2 3. Bc Ninh 3 4. Hi Dng 5. Nam nh 6. Ngh An 7. VNMTS Qu Hp 8. Phú Th 9. Quan Ln 10. Tuyên Quang 11. Thái Bình 12. Thái Nguyên I 13. Thái Nguyên II 14. Hà Nam 15. Hòn Gai 16. Vân n 17. ông Triu 18. Ninh Bình 1 19. Ninh Bình 2 20. Ninh Bình 3 21. Kin Thu - Hi Phòng 22. VNMTS Hà Tnh 23. VNMTS Hà Ni 2 Hoa Bt T 3 H Long Ti p 4 Tình Bn 5 Bình Minh H Long 6 Vì ngày mai Uông Bí 7 Ph n tr Cm Ph 8 Hoa Thu Tiên ­ Tiên Yên 9 c M Xanh Quan Ln 10 CLB Hoa Xng Rng Qung Ninh 11 CLB Hoa Hng Dng Qung Ninh 12 t m Quang Hanh 13 Câu lc b Sc khe ph n Hoa Nng 14 Câu lc b Tip cn cng ng 15 Hoa Phng Hi Phòng 16 Tình Bin 17 Sóng Bin 18 Trng Sn Xanh 19 Hoa Sen 20 Ph n t lc 21 CLB Hoa Hi ng 22 CLB Hng lúa 23 CLB Khát vng sng 24 CLB t cng 25 Nhóm Hoa Hng Dng huyn i T, TN 26 Hoa Hng Dng Thái Nguyên 27 Nhóm Sng Mùa Hè 28 CLB Bn Giúp Bn huyn Ph Yên 29 CLB NCH Thái Nguyên 30 T Tin 31 Ni Vòng Tay Ln 32 Bn giúp bn huyn Phú Lng 33 Hoa Hu Ph Yên 34 Gió ngàn 35 CLB Hy vng Nam nh 36 CLB Hoa Sim Tím 37 CLB Hoa Ban Trng a ch, in thoi 352 Ngc Thy, P. Ngc Thy, Q. Long Biên, Hà Ni ­ T: 04.38724148 ­ Fax : 04.38727927 30 Cng Ô, Ninh Xá, Bc Ninh ­ T: 0241.821579 ­ 0982891669 657 ng Ngô Gia T, Ninh Xá, Bc Ninh ­ T: 0241.826199 ­ 0982259200 Thôn Thái Trì, xã Lâm Thao, huyn Lng Tài, Bc Ninh ­ T: 0979.247.597 i 10, thôn Tng Thng, Xã Quang Trung, Kinh Môn, Hi Dng ­ T: 0989734364 163 ng Hng Yên, phng Quang Trung, Tp Nam nh ­ T: 0350.834958 - 0943.070.785 95 Nguyn Xuân Linh, khi Vnh Yên, phng ông Vnh, Tp. Vinh, Ngh An ­ T: 0943.909.559 Làng Lè, xã Châu Quang, huyn Qu Hp, tnh Ngh An ­ T: 0982.251.949 ­ 0982.420.489 144 Khu 4, phng Vân C, Tp. Vit Trì, tnh Phú Th ­ T: 0210.955217 ­ 0979619442 Xóm ông Nam, Quan Ln, Vân n, Qung Ninh ­ T: 033.877206 ­ 0987384616 Km 9, xã Thng Quân, huyn Yên Sn, tnh Tuyên Quang ­ T: 0982.809.144 Thôn 2, V Tây, Kin Xng, Thái Bình ­ T: 0902030126 S 485, ng Phan ình Phùng - Tp Thái Nguyên, TháiNguyên ­ T: 0915663703 T 29,phng Cam Giá, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên ­ T: 01238.541.888 Xóm 21, xã Chính Lý, huyn Lý Nhân, tnh Hà Nam ­ T: 0946.225.098 Tng 5, lô 6, cu thang 1, Trn Hng o, H Long, Qung Ninh ­ T: 033.656158 ­ 0913023996 Thôn 15, xã H Long, TT Cái Rng, Vân n, Qung Ninh ­ T: 0987400921 658 t 6 khu Quang Trung, th Trn Mo Khê, ông Triu, Qung Ninh ­ T: 0936394136 Thôn Trng Thnh, xã Trng Yên, huyn Hoa L, Tnh Ninh Bình ­ T: 0915524512 6/103 Trì Chính, Th Trn Phát Dim, Ninh Bình ­ T: 0987434166 5/1 ng Cát Linh - ph Phúc Tân - phng Tân Thành, Tp. Ninh Bình ­ T: 01234.151.255 Xóm 5, thôn Qun Mc, xã i Hp, huyn Kin Thu , Hi Phòng ­ T: 0936.688.210 Nhà 25, ngõ 11 Hi Thng Lãn Ông, Tp. Hà Tnh ­ T: 0949.996.379 352 Ngc Thy, P. Ngc Thy, Q. Long Biên, Hà Ni ­ T: 04.38724148 ­ Fax : 04.38727927 T 2 khu 8 th trn Cái Rng, Vân n, Qung Ninh ­ T: 0912926727 ­ 0912507836 T 47, khu 3B, phng Yt Kiêu, Tp H Long, Qung Ninh S 8, t 2, khu 5B, phng Hà Lm, Tp H Long, Qung Ninh T 4, khu 1, phng Trn Hng o, Tp H Long, Qung Ninh, Hi LHPN xã Uông Bí ­ T: 0973883181 Lê Th M L, Hi LHPN xã Cm Ph ­ T: 0914667871 S 93 Hoà Bình, th trn Tiên Yên, huyn Tiên Yên ­ T: 0946393718 Xã Quan Ln, huyn Vân n, Qung Ninh ­ T: 033.3877214 S 1, ph Hi Hà, phng Hng Hi, Tp H Long, Qung Ninh ­ T: 033.3832641 S 41 Trn Hng o, phng Trn Hng o, Tp H Long, Qung Ninh ­ T: 0913369265 Phm Th an Ngân, T 51, khu 6A, phng Hà Phong, Tp. H Long ­ T: 0979358203 209 Phan Chu Trinh, Tp. Vinh, tnh Ngh An ­ T: 038.3586826 8 Hi Thng Lãn Ông, Tp. Vinh, tnh Ngh An ­ T: 038.3586826 68 H Lý, qun Hng Bàng, Tp Hi Phòng ­ T: 0313.842747 1B, 59 ph Tin c, phng Tri Chui, Tp Hi Phòng ­ T: 0313.599059 111, xóm Sn Hi, huyn Sn, Tp Hi Phòng ­ T: 0313.863978 - 0916.140.724 Xóm Tri i, thôn Xuân Áng, xã Trng Sn, huyn An Lão, Hi Phòng ­ T: 0313.891226 Trm xá xã An L, Thu Nguyên, Hi Phòng ­ T: 0313.774572 ­ 090974839 S 35 Lê i Hành, Tp Hi Phòng ­ T: 0313.810109 35 Lê i Hành, Tp Hi Phòng ­ T: 0313.823541 V Th Nhiu ­ Huyn Vnh Bo, Hi Phòng ­ T: 0313.236436 Trn c Lp ­ ng T Ba, phng Phù Lin Qun Kin An, Hi Phòng ­ T: 0917657526 V Th L Thúy ­ 27 ngõ 18, phng Thng Lý, qun Hng Bàng, Hi Phòng ­ T: 0915948308 inh Th Xuân ­ Nhà vn hoá xóm Bàn C, xã Hùng Sn, H. i T, Thái Nguyên ­ T: 0979173931 Nguyn Thu Hà ­ 21 Quyt Tin, phng Trng Vng, Tp Thái Nguyên ­ T: 0280.211484 Trung Kiên ­ Nhà vn hoá xóm c Long, Khôi K, i T, Thái Nguyên ­ T: 0978557759 Nguyn Th Thm ­ xã Hng Tin, huyn Ph Yên, Thái Nguyên ­ T: 0982.756.060 Nguyn Phng Qunh ­ t 19, phng Hng Sn, Tp Thái Nguyên ­ T: 0982879225 Nguyn Mnh Thng ­ phng Trung Thành, Thái Nguyên ­ T: 01239.560.158 Nguyn Th Thu ­ xã Bàn t, huyn Phú Bình, Thái Nguyên ­ T: 01696.163.117 Nguyn Vn Hng ­ xã Phn M, huyn Phú Lng, Thái Nguyên ­ T: 0978.662.046 Nguyn Th Nga ­ TTYT xã Hng Tin ­ T: 0280.211.484 Thôn 7 xã nh Biên, huyn nh Hóa ­ T: 0986950441 Thôn ông Hng, xã Yên Th, Huyn Ý Yên, Tnh Nam nh ­ T: 01696289248 Xã Tiên Lng, huyn Cm Khê, tnh Phú Th ­ T: 0988.342.249 Phng Nguyn Thái Hc, Tp. Yên Bái ­ T: 0979.966.018 Email [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]il.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]

[email protected]

Nhóm, mng li các nhóm t lc

STT 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Tên nhóm, mng li CLB Hy Vng Bc Kn Nhóm Ban Mai Muôn sc màu Nha Trang xanh CLB ng xanh CLB ng Tâm CLB Sc khe ph n ng Hành Hy vng Hng lúa Chuông ban mai Thp sáng nim tin Trà Lý Xanh Hng ti tng lai CLB T lc V Tây Hy vng Bông iên in Phòng khám Mai Khôi Mai Tâm Chùa K Quang II Chùa Diu Giác Xuân Vinh Ting Vng YMCA Tho àn Chng trình AIDS Câu Lc B Bu Tri Xanh (MSM) Mng Li các Nhóm T Lc NCH ti Tp HCM 1. Màu Xanh 2. Khát Vng 3. Vn Lên 4. Nim Tin 5. N Ci 6. Nng Mai 7. Vì ngày mi 8. Nhóm Nng mai II Mng Li Tình Bn Nhóm Tình Bn 1 Tình Bn 2 Tình Bn 3 Tình Bn 4 Tình Bn 5 Tình Bn 6 c M Xanh Hoa Sa CLB Hoa Hng Dng CLB Cho Bn Cho Tôi CLB Hoa Xng Rng B Câu CLB Ban Mai Nhóm Thông xanh Bng lng tím Nhóm 567 Vng Tàu CLB Nim Tin Cai Ly Nim tin t mi Nhóm Hy Vng - Long An Nhóm Bn và Tôi Sông Lam Xanh a ch, in thoi T 9B Phng c Xuân, th xã Bc Kn, tnh Bc Kn ­ T: 0915.008.100 Nguyn Th Trang ­ Chi cc Phòng, chng TNXH, 11 Nguyn Chí Thanh, Tam K, Qung Nam 75 Phù ng, Nha Trang, Khánh Hòa ­ T: 058.3878155 Phan Th Thu Nguyt ­ 85 Hng Bàng, Nha Trang, Khánh Hòa ­ T: 0935.140.749 17 H Xuân Hng, phng Thi Bình, qun Ninh Kiu ­ T: 0710. 3833589 116/27A Cách mng tháng tám, P. Bùi Hu Ngha, Q. Bình Thu, Cn Th ­ T: 0710. 3766619 Nhà ch C công viên Lu Hu Phc, P An Phú ­ T: 0710.3834807 Nhà nuôi dng ngi già và tr em, 153 Trn Quang Diu, An Thi, Bình Thy ­ T: 0939 294 296 Thôn Phong Lôi Tây, Xã ông Hp, ông Hng, Thái Bình ­ T: 036.3551162 T 29 phng trn Lãm, Tp. Thái Bình Thôn Lng in, Xã ông C, Huyn Tin Hi, Thái Bình ­ T: 036.3824401 - 0935278972 Khu 2 xã Qunh Hng, Huyn Qùynh Ph, Thái Bình ­ T: 0977.598.013 98 Lê i Hành (thuc trm yt phng K Bá), Tp Thái Bình ­ T: 0915.773.577 Thôn Hoàng Nguyên, xã Thái Sn, Huyn Thái Thy, Thái Bình ­ T: 036.3771428 Xã V Tây, Huyn Kin Xng, Tnh Thái Bình ­ T: 0982.801.598 TYT xã Cn ng, Huyn Châu Thành, An Giang ­ T: 0988 059 422 Trm Y T,T 16B, p Chánh Hng, Xã Bình Long, Châu Phú, An Giang ­ T: 0939 300 321 44 Tú Xng, Q. 3, Tp HCM ­ 43/5 Phm Vn Chiêu, qun Gò Vp, Tp HCM ­ T: 08.39322637 29/84/17 oàn Th im, phng 1, qun Phú Nhun, Tp HCM ­ T: 08.39900063 154/4A Lê Hoàng Phái, phng 17, qun Gò Vp, Tp HCM ­ T: 0903005442 6/10 Trn Lão, phng Bình An, qun 2, Tp HCM ­ T: 08.37400530 007, chung c Thng Nht, . Thng Nht, P Tân Thành, Q. Tân Phú,Tp HCM ­ T: 08.54089060 204/19 Cách Mng Tháng 8, phng 5, qun Tân Bình, Tp HCM ­ T: 0908325899 70-72 ng s 8, khu dân c Hip Bình Chánh, P. Hip Bình Tránh, Th c ­ T: 0913843132 451/1 Hai Bà Trng, phng 8, qun 3, Tp HCM ­ T: 08.38482033 54/3 Lê Quang nh, Q.Gò Vp ­ T: 08.38416158 53 V Tùng (Lu 3), P.2, Q.Bình Thnh ­ T: 08.38412185 12/4/10 ng Nguyn Cnh Di, phng 4 , qun Tân Bình, Tp. H Chí Minh ­ T: 08.9484544 727/746 Trn Hng o, P.1, Q.5 ­ T: 0988 532 368 679/24d Nguyn Vn Công, phng 03, qun Gò Vp, TPHCM ­ T: 0913.714.688 62D, Hùng Vng, P.1, Q.10 ­ T: 0938 572 694 430/8 oàn Vn B, Phng 18, Qun 4 ­ T: 0909 621 918 4/4 Quang Trung, P.10, gò Vp ­ T: 0903 719 185 209 Quc L 1A, Khu ph 4, P.Bình Chiu, Q.Th c, H Chí Minh ­ T: 0909851392 2 Nguyn Vn Lch, P.Linh Tây, Q.Th c ­ T: 0908 333 420 42 ình Phong Phú, P. Tng Nhn Phú B, Q. 9, TPHCM ­ T: 08.39680252 ­ 01687.837532 71 Võ Th Sáu, phng 6, qun 3, Tp HCM ­ T: 08.9205529 71 Võ Th Sáu, P.6, Q.3 ­ T: 0984 592 399 89 ng Hoàng Diu, phng Bình Th, Q.Th c ­ T: 0958 217 932 264, ng Phm Vn Bch, phng 12, Q.Gò Vp ­ T: 0937 045 123 164 Tân Xuân, Huyn Hóc Môn ­ T: 0902 620 704 Nhà Vn Hóa phng 14, Q.8 ­ T: 0908 173 825 32 Phú Li,phng 2, Tp Sóc Trng ­ T: 0972 653 211 T 20, phng Yên S, Qun Hoàng Mai ­ T: 0904055631 46 Lng S B, Quc T Giám, qun ng a, Tp Hà Ni ­ T: 04.37322472 Hi CT Q. ng a, s 5, ngõ 180 Nguyn Lng Bng, Q. ng a, Hà Ni ­ T: 04.35118755 Hi CT Q. ng a, s 5, ngõ 180 Nguyn Lng Bng, Q. ng a, Hà Ni ­ T: 0912093870 Hi CT Q. ng a, s 5, ngõ 180 Nguyn Lng Bng, Q. ng a, Hà Ni ­ T: 04.38513683 Ngõ 443/116 nhà 58 t 22 cm 5 H ình, Thanh Xuân, Hà Ni ­ T: 04.5525957 Mai Hi Anh ­ Xã Mai Lâm, ông Anh ­ T: 04.39615418 28 Hàng Bè, Hoàn Kim, Hà Ni Xóm gch,thôn Phú M, M ình, Hà Ni ­ T: 0977113942 115/36 Lê Li, phng 6, thành ph Vng Tàu ­ T: 064.560823 6/223 ng B Hi - Khu 05 - Th trn Cai Ly - Tin Giang ­ T: 073.919.810 - 0986.177.521 Trn Minh Khi ­ 87 p Bà iu xã Lý vn Lâm, Tp. Cà Mau ­ T: 0918.360.625 ng s 6, s 27, Khu ph Nhn Hoà 2, Phng 5, Th xã Tân An, Long An Phòng TV HIV, TTYT Biên Hoà, 98/487 Quc l 51, P.Tân Mai, Biên Hoà, ng Nai ­ T: 0918 055 778 138, Nguyn Phong Sc, Tp. Vinh, Ngh An ­ T: 0983.186.769 Email [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]hoo.com.vn [email protected] [email protected] [email protected]

66

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Các a ch thc hin xét nghim CD4

STT im t máy Cao Bng 1 TTPC HIV/AIDS Cao Bng Lng Sn Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS tnh Sn La TTPC HIV/AIDS Sn La Thái Nguyên Bnh vin a khoa Trung ng TN a ch 039 Ph C, Hp Giang Th xã Cao Bng 50 Trn Hng o, P. Chi Lng, Tp Lng Sn 48 Lò Vn Giá T/Fax T: 026950438 Fax: 026850144 T: 025870039 Fax: 025811882 T: 022751086 Fax: 022751098 T: 0280855840 Fax: 0280851348 T: 045764402 Fax: 045764319 T: 04.38343176 Fax: 04.37754448 T: 048211501 Fax: 048210541 T: 04821 1501 Fax: 045761649 T: 04 513 0344 Fax: 04 8512119 T: 049439525 Fax: 049434738 T: 046855449 Fax: 04 6880512 T: 03203894570 Fax: 0320857781 T: 031 3951251 Fax: 031700482 T: 033661800 Fax: 033854300 T: 033 825479 Fax: 033 625256 T: 036841812 Fax: 036841735 Ngi liên h - in thoi TK. B Th Hi - 0914524408 KTV. Ngô Th Lê Vân - 0988266744 TK B Th Hà - 0988144810 KTV. Vi Th Tuyt - 0912106822 TK. H Th Thanh Huyn - 985275973 KTV. Trn Quc Tun - 0984474533 TK V Th Bích Vân - 0915207103 KTV. Phm Tuyt Lan - 0977404261 Nguyn Nh Hà - 0988919586 KTV Nguyn Th Thu Hà - 0914469458 TK. Nguyn Hng Hà - 0989084447 CN. Phùng Hoàng Nam - 0973103575 Nguyn V Thy - 0913540770 Trn Hng Trâm - 0982109900 TK Trn Mn Chu - 0982016857 Bs Hoàng Th Ái Liên - 0914381518 TK Trng Minh Huy - 0903246867 PK Nguyn Công Thnh - 090 419 6892 TK. Lã Th Lan - 0904226084 KTV Nguyn Gia Mn - 0912668679 TK Nguyn c Chung - 0916026188 V c Long TK Thu Hng - 0936185540 KTV. Bùi Th Hng - 0915446155 TK Chu Th Nga - 0989564492 CN. Ngô Th Thu Hoài - 0983913783 TK Nguyn Thi Tuyt Mai - 0913252611 KTV. Phm T Hoa - 0984563752 TK Lng T Quyên - 091 208 0358 KTV. ào Th Hng Hnh - 0904434498 TK Lê Th Hng Thúy - 0919370385 PK Mai Vn T - 0913518857 KTV Trn Th Yn - 0985400840 c tính 80 XN/tháng Email 1 90 XN/tháng [email protected]

1

50 XN/ tháng

[email protected]

1

479 Lng Ngc Quyn, Tp. Thái Nguyên

150 XN/tháng

1 2 3 4 5 6 7

Hà Ni Vin Các bnh truyn nhim và Nhit i 78 ng Gii Phóng Quc gia Bnh vin Nhi TW 18, Ngõ 879 La Thành Vin V sinh Dch t TW Vin Da liu TW Bnh vin ng a Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS HN Trung tâm iu tr 09 Hi Dng Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS Hi Phong Bnh vin Vit Tip Qung Ninh Bnh vin Vit Nam - Thu in Uông Bí Bnh vin a khoa tnh Qung Ninh Thái Bình Bnh vin a khoa Thái Bình S 1 Yersin 15 A Phng Mai, ng a 192 Nguyn Lng Bng, ng a 50 C Hàng Bài, Hoàn Kim Km 3, ng 70 Tân Triu, Thanh Trì Km s 3, Nguyn Lng Bng, Tp. Hi Dng S 1 Nhà Thng Qun Lê Chân, HP Phng Thanh Sn Uông Bí, Qung Ninh Tu Tnh - Bch ng H Long, Qung Ninh Lý Bôn Tp. Thái Bình

400 XN/tháng 100 XN/tháng

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

15 XN/tháng 500 XN/tháng 250 XN/tháng 80 XN/tháng

1

300 XN/tháng

[email protected]

1

400 XN/tháng

[email protected]

1 2

70 XN/tháng 400 XN/tháng

[email protected]

1

50 XN/ tháng

1

Nam nh Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS N Thanh Hóa Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS TH

S 1 Trn Quc Ton Tp. Nam nh 474 Hi Thng Lãn Ông - Tp. Thanh Hóa

T: 03503867650 TK. Lê Th Bích Thu - 0915300306 Fax: 03503831622 BS. Trn Th Hng - 0913164495 T: 0373953329 Fax: 037952136 TK. Lê Trí Tu - 01694945504 KTV Lý - 0947855053

80 XN/tháng

[email protected]

1

60XN/tháng

Các a ch thc hin xét nghim CD4

STT im t máy Ngh An 1 Bnh vin a khoa Hu ngh Ngh An Hu Bnh vin a khoa TW Hu Bình nh Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS B c Lc Vin V sinh dch t Tây Nguyên Khánh Hoa Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS Khánh Hoà Bnh vin Da liu Khánh Hoà Tp. H Chí Minh Bnh vin Bnh nhit i Tp. HCM Vin Pasteur Tp. HCM Bnh vin Lao và Bnh phi Phm Ngc Thch Bnh vin Ch Ry An Giang Bnh vin a khoa Trung Tâm An Giang a ch S 15 Nguyn Phong Sc, Tp. Vinh - Ngh An 16 Lê Li, Tp. Hu T/Fax T: 0383844528 Fax: 038597596 T: 054829927 Fax: 054824758 T: 056820235 Fax: 056829829 T: 050858455 Ngi liên h - in thoi TK Nguyn Hoàng Cát - 0912920300 Hoàng Th Tng - 0904741695 BS Tnh - 0914145550 Nguyn Bích Tuyt - 094623635 Trn Vn Ân - 0983589421 Hunh Th Minh Th - 0903589421 Bs Phm Ngc Thanh - 0915150990 Nguyn Th Thy - 0905489494 Lê Th Kim Chi - 0982672606 Li Th Nht Hoàng - 0975880225 Lý Th M Châu - 0905712252 KTV Nguyn Th Thy - 0984406544 Bùi Th Mai - 0919031098 inh Th Bích Ty - 0908259509 Lê Chí Thành - 0906284401 Cao Th Thu Cúc - 0909436902 TK. Nguyn Ngc Lan - 088330493 Nguyn Công Thành - 0918802546 Nguyn Th Tho - 0908445051 H Trng Toàn - 0989108248 PTK. Nguyn Trung Bình - 0904641249 Nguyn Th Xuân - 0987009418 Dng - 0903620477 KTV. Trn Mai Hng - 0907704786 c tính 200 XN/tháng Email [email protected] [email protected] 1 20 XN/tháng

1

419 Trn Hng o Quy Nhn - Bình nh 59 Hai Bà Trng Tp. Buôn Ma Thut 31 Lê Thành Phng Nha Trang 165 Nguyn Khuyn Vnh Hi Tp. Nha Trang 190 Bn Hàm T P1Q5 167 ng Pasteur 120 Hùng Vng 201 B Nguyn Chí Thanh P12, Q5, Tp. H Chí Minh 2 Lê li, Long Xuyên Tp. An Giang

60 XN/tháng

[email protected]

1

50 XN/tháng

[email protected] [email protected] [email protected]

1 2

T: 058562742 Fax: 058562755 T: 058831017

40 XN/tháng 08 XN/tháng

1 2 3 4

T: 089235804 Fax: 089238904 T: 088222883 Fax: 088243335 T: 088550207 Fax: 088574264 T: 08554137

2000 XN/tháng 520XN/tháng 1400XN/tháng 50 XN/tháng

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

1

T: 076852989 Fax: 076953499

240XN/tháng

[email protected]

1

Cân Th Bnh vin a khoa thành ph Cn Th Kiên Giang Trung tâm phòng, chng HIV/AIDS Kiên Giang Tin Giang Trung tâm phòng, chng HIV/AIDS Tin Giang

106 Cách mng tháng Tám, Ninh Kiu S 120 Trn Phú, Vnh Thanh Vân, Rch Giá 149 Nguyn Tri Phng F7 M Tho Tin Giang

T: 0710820683 Fax: 0710761130 T: 077962056 Fax: 0773872354 T: 073875256 Fax: 073875256

200 XN/ tháng

[email protected] [email protected] [email protected]

1

KTV T Thi Thu Thy - 0955588435

50 XN/ tháng

1

TK. Dng Thuý Hng - 0904987352 CN. Nguyn Tn Thanh - 0983306988

30 XN/tháng

Information

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

264104


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531