Read Vietnamese text version

SPOKANE

SPOKANE

Các cn h dành cho sinh viên c trang b y c t a l c trong khu v c dân c giàu l ch s và sôi ng. Ni ây r t lý t ng dành cho các sinh viên a phng và qu c t n theo h c cao ng trong khu v c Spokane, Washington: tr ng Cao ng C ng ng Spokane Falls (SFCC) ho c tr ng cao ng C ng ng Spokane (SCC), tr ng Cao ng Anh Ng Spokane (SCEL), i h c Gonzaga (GU), i h c Eastern Washington (EWU), ho c chi nhánh c a i h c Bang Washington (WSU). t i Spokane. Tr i nghi m cu c s ng t p th an toàn, thu n ti n và c l p cùng nh ng tr i nghi m phong phú khi s ng v i sinh viên t kh p ni trên th gi i.

Thu n ti n:

D n n ngay trong nh ng cn h c trang b c y . Ngang qua ph là i m d ng xe buýt và n l p ch trong vài phút ng h . i b t i khu mua s m Spokane, nhà hàng và khu mua s m hàng t p hóa T mình ch n b n chung phòng ho c chúng tôi s l a ch n giúp.

An toàn:

Máy quay giám sát an ninh c g n trong các khu v c. Nhân viên giám sát s ng cùng khu cn h luôn m t t i m i ho t ng trong các khu v c.. M i sinh viên u có th m khóa vào cn h .

H p lý:

Ch n cn h 1 ho c 2 phòng ng phù h p v i ngân qu c a b n. N u n ngay trong cn h ho c t b a n ch chúng tôi. Chúng tôi ph c v b a sáng và b a t i ngay trong khu cn h m i ngày.

H p d n:

Tham gia vào c ng ng sinh viên qu c t và Hoa K. Sinh s ng trong m t khu v c dân c ti p và giàu l ch s Browne's Addition. Tham gia vào nhi u s ki n c a c ng ng ví d nh h i ch ng ph , l h ingh thu t, ti c kem, hòa nh c trong công viên và nh ng bu i trng bày n iti ng t i B o tàng Ngh thu t và Vn hóa g n k . Tham gia vào các ho t ng t p th nh bóng r , các êm chi u phim, c i ng a và nhi u ho t ng hn n a do ng i qu n lý lu trú c a b n t ch c. Chúng tôi còn có c m t i bóng á (túc c u)!

Nhà Qu c T Spokane mang n s linh ho t và cu c s ng c l p dành cho t t c các sinh viên, và t a l c ti n l i t i a ch : 2315 W. 2nd Avenue, Spokane, WA 99201 Nh p vào ây xem b n trên Google Map

SPOKANE

Ti n nghi :

Nhà Qu c T Spokane cung c p cho m i sinh viên nh ng h ng m c sau: Cn h c trang b y ti n nghi có 1 ho c 2 phòng ng sinh viên có th b t u m t cu c s ng c l p Cn h 1 phòng ng có di n tích 550 foot vuông (51,1 m2) Cn h 2 phòng ng có di n tích 735 và 795 foot vuông. (68,3 và 73,9 m2) Nh ng h ng m c c trang b trong các cn h là: gi ng, bàn h c, gh , i vng và m t s gh phòng khách, bàn n có b n gh B p c trang b y g m: t l nh, lò, b n r a bát, lò s i, các d ng c n u b p c b n (a, ly, dùng b ng b c, d ng c n u n ng, m un n c pha trà) v i trong phòng ng và phòng t m tùy ch n: t m ga tr i gi ng, g i, chn và khn t m Chng trình B a n tùy ch n: Ph c v 2 b a n ngay t i khu cn h (b a sáng và b a t i), 7 ngày m i tu n Nhà an ninh, an toàn có b o v 24 gi bi t thêm thông tin chi ti t, hãy xem ph n Nh ng Câu H i Th ng G p Ng i qu n lý lu trú ngay trong khu cn h ng truy n Internet t c cao mi n phí T t c các ti n nghi (i n, s i m, d n d p v sinh và internet) u c bao g m trong giá thuê cn h . (*Xem ph n cho thuê bi t chi ti t) Phòng sinh ho t c ng ng các sinh viên giao lu, xem phim ho c tivi trên màn hình 3D HDTV l n, chi trò chi và th giãn D ch v gi t là ngay trong khu cn h Nam gi i và n gi i s ng khu tách bi t

SPOKANE

V trí tuy t v i :

Nhà Qu c T Spokane t a l c trong khu v c dân c ti p và giàu l ch s mang tên "Browne's Addition" g n khu mua s m Spokane, sát ngay v i các khuôn viên cao ng. Sinh viên có th i b t i tr ng Cao ng C ng ng Spokane Falls, ho c d dàng i xe buýt t i b t c khuôn viên nào khác c a h th ng tr ng, t i Sân bay Spokane ho c các khu v c khác c a Spokane. i m d ng xe buýt ngay bên ph Cách tr ng Cao ng C ng ng Spokane Falls 5 km (g n 10 phút i xe buýt) Cách tr ng Cao ng C ng ng Spokane 10 km (g n 30 phút i xe buýt) Cách tr ng Sân bay Qu c t Spokane 10 km (g n 14 phút i xe buýt) i b t i c a hàng t p ph m, nhà hàng, quán cà phê và khu mua s m Spokane G n v i Công viên Coeur d'Alene i b t i B o tàng Ngh thu t và Vn hóa

SPOKANE

Chi phí :

M c dù c trang b các ti n nghi phong phú và a d ng nhng chi phí sinh ho t và n trong Nhà Qu c T Spokane r t h p lý. Vui lòng truy c p website: www.spokaneinternationalhouse.com/costs bi t thông tin v chi phí m i nh t.

SPOKANE

Tôi n p n xin b ng cách nào? :

T i v máy và i n y thông tin vào T p Thông Tin Dành Cho Sinh Viên t i ây. i n y thông tin và ký tên vào T p Thông Tin Dành Cho Sinh Viên và g i email t i: [email protected] Chúng tôi ch ch p nh n các gi y t thuê b ng ti ng Anh. T i T p Thông Tin Dành Cho Sinh Viên. v máy

SPOKANE

Nh ng câu h i th ng g p :

Tôi có th t ch n b n chung phòng không? Có, b n có th t ch n cho mình. Tuy nhiên b n ph i ch n m t b n chung phòng có cùng gi i tính v i b n, tr khi b n ã l p gia ình. M i phòng ng ch c phép có 2 sinh viên s d ng. S ph i làm gì n u tôi không th tìm c b n chung phòng? N u b n mu n chung gi m b t chi phí, chúng tôi s tìm m t ng i b n cùng gi i tính giúp b n. Nhà Qu c T Spokane an toàn và yên tâm nh th nào? M t môi tr ng an toàn và yên tâm r t quan tr ng i v i t t c m i ng i. L i vào khu cn h lúc nào cng c khóa. Các cn h cng c nh ng cá nhân thuê khóa và b o v . Ng i qu n lý Lu trú t ikhu cn h t ng tòa nhà có nhi m v duy trì an ninh và giúp các sinh viên thuê cn h .

Tôi n Nhà Qu c T Spokane nh th nào? Chúng tôi có th thu x p d ch v ón ti n b n t i Sân bay Qu c t Spokane. Hãy liên h v i chúng tôi theo qua a ch email [email protected] - vui lòng ch giao ti p b ng ti ng Anh - ít nh t là hai tu n tr c khi b n n cung c p cho chúng tôi thông tin chuy n bay, tên sinh viên cùng th i gian vàngày n Nhà Qu c T Spokane t a l c t i 2315 W. 2nd Avenue, Spokane, WA 99201 Tôi n khuôn viên tr ng Cao ng C ng ng Spokane Falls và tr ng Cao ng C ng ng Spokane nh th nào? i xe buýt là phng th c d dàng nh t. B n s c Ng i qu n lý Lu trú t i khu cn h cung c p thông tin v các tuy n xe và l ch bi u c a xe buýt.

Information

Vietnamese

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

98042