Read Nghij%20dinh%20thu%20yeu%20cau%20kiem%20dich%20doi%20voi%20khi%20xuat%20khau%20tu%20Viet%20Nam%20sang%20Trung%20Quoc_Vie.pdf text version

NGHJ DJNH THU' VE Y&U C k J KIEM DJCH DOI V&I MI XUAT TUVIET NAM SANG TRUNG QUOC BQ N ~ N G NGHIGP VA PHAT TRIEN NGNG T H ~ N N U d C CONG HOA HOI CHU N G H ~ A VIET NAM VA TONG CUC GIAM SAT C ~ LU'Q'NG, KIEM NGHIEM VA KIEM DJCH T NU'& CONG HOA NHAN DAN TRUNG HOA.

GIUA

a

Bo NBng nghiep vB Phht tri6n nBng than nu6c Cong hoii X8 hoi ch6 nghia v Viet Nam (vibt tit la MARD) vh ~ 6 cgc Giim sht chit luqng, Ki6m nghiem va n ~ Kikm dich nutrc COng hod N h h dgn Trung Hoa (vi8t tit lla AQSIQ) dutri day duqc goi tit lla "hai BSn" - nhhm dim bAo an t o h viec [email protected] khi tu Viet Nam vao Trung Q U ~ C , n g h than djch benh dong [email protected], diun bio suc khoC nguiri v dong [email protected], A - c h cir vho chc qui dinh cua Hiep d h h vk viec Ap dung chc bien ph$ ve sinh v kikm dich dong thuc v$t (SPS), A sau khi hoi dam htlu nghi d8 thoi [email protected] sau:

MARD d chju trich nhiem kikm dich khi, chp gihy c h h g [email protected] djch cho khi xuht khhu tu Vi& Nam sang Trung ~ u 6 c ~ i chirng [email protected] ki6m djch phli . i ~ dap img nhfing yeu ccu sau dgy: 1.1Cuc Thii y (DAH) thuoc MARD se cung chp mot b h m8u chimg nhen ki6m djch cho AQSIQ xhc [email protected] tnrtrc khi c6 [email protected] luc. 1.2 ~ ichung [email protected] i ~ kiim djch se bao gbm: 1.2.1. Chhng nh$n tit c chc yy8 chu kikm djch nhu qui dinh trong Nghj djnh thu A nay d8 duqc dhp ung. 1.2.2. Ten vB dja chi c6a nguiri giao hang, nguiri n h h h h g . 1.2.3. Ngily d6ng hang, c h g khiri hanh va ten phuuwg tien [email protected] chuykn. 1.2.4. ~6 lupag, gibng v$. m8 chirng n h h cda khi duqc xu& khhu. t 1.2.5. ~ b q u l kikm tra l h sang, k8t qua v l phuuwg phhp xkt nghiem, ten v i dja chi phbng thi nghiem. sinh t h g , thubc thy t d n g v l 1.2.6. Ten, lieu dhng, nhl s h xuht thubc diet c6c loai thu6c 88 duqc sir dung, ngay va noi ti8n hanh nhtmg diku tri 66. 1.2.7. Nghy chp, ten vB chir i j c6a chn bo thii y vh d$ c6a ca quan duqc MARD ujl quyen. 1.2.8. Ten trang trai v dja di6m g6c. A 1.2.9. N ~ khi d8 duqc tiem phbng, thl U chimg n h b ki6m dich se k6m the0 ghi chkp tit c l ctic lhn tiCm phhng, bao gbm ten vii giai doan blo ho c6a vhc-xin, ngay va ncri tiem ph6ng.

1.3 PhAi c6 [email protected] ban gbc v l 2 ban copy gihy chimg nhsn ki8m dich. Gi$ chimg [email protected] kiem dich g6c phhi giri kem viri khi duqc xuht khhu. 1.4 Gi$ chitng nhsn kidm dich phhi duqc dknh may bing tiBng Anh hoac t i h g Trung. B h vikt tay hoac c8c hinh thitc k h b kh6ng c6 gia trj.

.

Di&u2

Sau khi nhfin duqc xhc n h b ring nhi nhsp k h h Trung ~ u b dB nhsn duqc c gi$ ph$ nh$p khhu khi do AQSIQ c$, Cuc Thii y, MARD c6 thd bit dhu tien hinh chc thd tuc kibm djch khi the0 chc y6u chu dL trinh bly trong Nghi dinh thu d Z nay. ~ 6gi& phCp nh$p khhu chi c6 gid trj cho [email protected] 16 khi. i

Di&u3

AQSIQ c6 th8 cir mot c h bo kibm dich dong v$t t6i trang trai nuai khi xukt khhu, chc phbng thi nghiem v l chc cca sb ki&mdich lien quan db phbi hqp vdi chc btic ST thii y Viet Nam dupr uy quy&nti& h h h ki&mdjch.

Di&u4

MARD xkc nh$n Viet Nam kh6ng c6 benh sbt xuht huyh Ebola, benh Marburg, n h h g trang trai hoac viing xu% khhu k h h g c6 c b virus nh6m B, benh lao, Salmonellosis v l Shigellosis trong vbng 12 t h h g tm6c khi x u k khhu.

Di&u5

Tnrdc khi d6ng hlng, khi xu% khhu phhi duqc cach ly ki8m dich trong 30 ngdy tai cca sb duqc cca quan do MARD uf q u y h chkp t h u h . Trong giai dogn nay, khi sE duqc ki&mtra l$m sang timg con mot va phhi khoe mqnh, kh6ng c6 dhu hi& benh nhiam v l phAi c6 kbt quh h tinh d6i v6i nhtlng b&nhduqc ki8m tra xCt nghiem du6i dly tai phbng thi nghiem do cca quan duqc uy q u y h c6a MARD xhc [email protected] nhimg khi c6 k b qua Chi tinh miri duqc ph6p xu& khhu sang Trung ~ u b c : 5.1 Benh Lao (Lao bb v9 ngudi): p h h h g tuberculine noi bi. 5.2 Salmonellosis: phkt m h phiin ki&mtra vi t d n g 5.3 Shigellosis: phet m8u phln ki&mtra vi triing 5.4 B virus: xCt nghiem ELISA.

Di&u6

Trong thbi gian kibm djch, tkt ch khi diing cho xuht khhu phAi duqc diiu tri sinh triing hi& quA do MARD ph6 duyet n$i, ngoai sinh trbng v6i thubc diet v l dubi su gihm sht c6a biic ST thu y Viet Narn.

e

2

~ h ch chuhng, xe tbi, tau thuf hoac may bay hoac cac thi6t bj, dung cu khac t dung trong v* chuykn khi xu& k h h sang Trung ~ u d phhi duqc rira sach va tidu c doc vdi thu6c sat tning c6 hieu qub duqc MARD phd duyb. Thirc an vh 8 rum sir dung tropg qua trinh kikm dich va van c h u y b phbi c6 nguhn g6c tir wing kh6ng c6 benh vh dhp h g cac ybu chu ve sinh thu y.

Trong qu6 trinh ki6m djch va van chuy6n, khi xuht khhu khirng duqc vfin chuy&nqua n h b g wing c6 benh truykn nhigm nguy hi6m vB khirng c6 b% ky su tikp xlic nho v6i dong vat khirng chng trong 16 h h g .

Trong vdng 24 gib tnrdc khi xu$ k h h , khi phki duqc kikm tra l h s h g v A phbi khoe mwh, khirng c6 dhu hi& l h sang ciia chc benh truy&nnhigm.

Sau khi nhap cbng phia Trung QUBC, sB duqc cach ly ki6m djch trong 30 khi ngay tai cac khu chch ly do Co quan Ki&mdjch sb tai ciia Trung Qu6c chi dinh v A phbi duqc kikm dich the0 chc ybu cdu tai ~ i 5 ciia Nghj djnh thu nay. &

MARD va AQSIQ nhht tri thanh lap ddu m6i l i h he cho viec thuc hien Nghi dinh thu nAy nhu sau: 1. Tai Viet N m : Cuc Thd y, Bo Nang nghiep va Phlt trikn ndng than. 2. Tgi Trung Qu6c: Cuc Gihm sat Kikm. dich dong thuc vat, ~ 6 x cuc G i h sht 1~ chit lugng, Ki6m nghiem vB Ki6m djch.

Nghj djnh thu nay co thk duqc sira dhi, bb sung the0 s u nh% tri chung giira hai Bbn.

Nghi dinh thu nay c6 [email protected] lgc kk tir ngay @. M& Bdn c6 the c h h dirt [email protected] luc Nghi dinh thu bing cach giri thirng bao bing v5n bhn cho Bbn kia v i j d w chhm ddi hi& luc. Trong t m h g hqp nAy, Nghi dinh thu s5 chhm ddi h i b luc sau thing sau khi n h h duqc th6ng bao d6.

Nghi dinh thu nhy du(rc tai ~h Kinh vho nghy 17/05/2007, thhnh hai bhn, m6i b h bing tieng Viet, t i h g Trung vh tieng Anh, chc v h bhn d&uc6 gih tri nhu nhau. Trong tnrbng hpp -c6sy giHi tbich.kkc-nhau,b h t i & n g . ~ nse- dugc -sirdung h lSun ca sb.

Dgi di$n MARD

Dgi di$n AQSIQ

Nu&[email protected] XL [email protected] nghia Viet Nam Nu&c [email protected] Nhln dln Trung Hoa hoh hoa

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97317


You might also be interested in

BETA