Read Microsoft Word - Bao Cao DHCD _Jun 17_ checked.doc text version

CÔNG TY C PH N D CH V BU CHÍNH VI N THÔNG SÀI GÒN

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc

Tr s : 199 i n Biên Ph , Q.BT, TP.HCM T: 4040608 - Fax: 4040609

BÁO CÁO K t qu ho t ng kinh doanh nm 2007 và K ho ch ho t ng nm 2008

IH IC ÔNG TH NG NIÊN NM 2008

Kính g i:

Nm 2007 tình hình kinh t chung c a t n c xu t hi n nh ng d u hi u b t n nh h ng không thu n l i n ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. Riêng i v i ngành Bu chính - Vi n thông, tình hình c nh tranh gi m giá, khuy n mãi ngày càng gay g t, s xu t hi n ngày càng nhi u các Nhà khai thác m i,... ã hình thành m t th tr ng c nh tranh ngày càng kh c li t. Tr c tình hình ó, công ty SPT ã nh n c s h tr , ng h quý báu c a các c ông - c bi t là các c ông chi n l c - và s lãnh o sâu sát c a H QT. Ban i u hành và toàn th CBCNVC ã n l c v t qua nh ng khó khn th c hi n k ho ch nm 2007 v i nh ng k t qu nh t nh. Thay m t H i ng Qu n tr , T ng Giám c Công ty xin báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh nm 2007 và nh h ng ho t ng nm 2008 nh sau: PH N I: K T QU HO T NG KINH DOANH NM 2007

I. T ng quan v th tr ng nm 2007: - N n kinh t ang trong giai o n tng tr ng cao. Ch s GDP trong nm 2007 là 8,5%, tuy nhiên ch s giá tiêu dùng n tháng 12/2007 ã tng 12,6% so v i nm 2006.

Trang 1 / 13

-

n cu i nm 2007 Vi t Nam ã thu hút x p x 13 t USD v n FDI, tng 8,3% so v i nm 2006. Vi t Nam ã tr thành m t i m n áng chú ý c a u t n c ngoài.

- Nhu c u c a th tr ng v các d ch v BCVT ngày càng cao, c bi t trong th i k n n kinh t c a c n c ang trong giai o n tng tr ng áng k . Trong ó: · Tng tr ng d ch v di ng thu c top 10 th gi i, d ch v bng r ng tng tr ng 192%. TC tng tr ng kho ng 9%/nm nhng b t u b o · D ch v hòa các thành ph l n, c bi t là TP.HCM. · Lnh v c chuy n phát tng tr ng hn 20%/nm. - C nh tranh gi m giá c c trên t t c d ch v vi n thông truy n th ng, trong ó giá c c VoIP gi m r t m nh. Xu h ng tiêu dùng d ch chuy n m nh sang d ch v bng r ng và không dây. II. Các s ki n quan tr ng c a SPT trong nm 2007: 1. Sau t tng v n i u l t 150 t lên 250 t và t b sung v n t 250 t lên 325 t vào tháng 6/2007. Công ty ã c s quan tâm h tr c a các c ông chi n l c là các t ch c doanh nghi p m nh. Th nghi m hoàn t t d án m ng th h m i NGN giai o n I, b c kh i u cho vi c m r ng khai thác d ch v ra khu v c ngoài TP HCM. SPT c c p gi y ch ng nh n trong tháng 6/2007 v i 10.000 m2 ào t o và nghiên c u c a SPT. u t vào Khu công ngh cao xây d ng Trung tâm i u hành,

2.

3.

4. 5.

Khánh thành tòa nhà Vn phòng SPT t i à N ng vào tháng 8/2007 v i t ng tr giá u t 32 t ng, ã a vào khai thác có hi u qu . Chính th c u t vào d án xây d ng và b o d ng tuy n cáp quang bi n M - Châu Á (AAG ­ American Asia Gateway) v i t ng giá tr u t lên n 20 tri u USD, s b t u a vào khai thác nm 2009 v i bng thông 30 GB cùng nhi u c h i kinh doanh qu c t . S n l ng VoIP Qu c t tng tr ng t t nh t trong 6 nm qua. ây là d ch v có ngu n thu và hi u qu khá t t trong nm 2007. D ch v bng r ng ADSL tng tr ng cao 3,53 l n và m ng di ng S-Fone t c hn 3,5 tri u thuê bao tng 2,35 l n so v i nm 2006.

Trang 2 / 13

6. 7.

8.

Chu n b xây d ng k ho ch xác l p chi n l c dài h n và tái c u trúc c a Công ty v i Công ty T v n TeleResources c a Úc và s h tr c a Công ty BDSC Vi t nam. L n u tiên trong nhi u nm, giá tr v n c b sung t t. u t tng áng k do ngu n

9. 10.

c x p h ng 133 trong Top 200 doanh nghi p Vi t Nam theo b ng s p h ng c a UNDP, có v trí trong top 100 thu c danh sách 500 Doanh nghi p l n nh t Vi t Nam VNR500. c bình ch n là Thng hi u m nh 2 nm li n 2006, 2007. ng kinh doanh:

III. Ho t

2.1. K t qu kinh doanh nm 2007: - Doanh thu: 922,05 t ng1, t 83,3% KH và b ng 102,2% so v i th c hi n 2006. L i nhu n tr c thu : 81,3 t ng, t 84% KH và b ng 107,7% so v i th c hi n 2006. Kh u hao: t 110,2 t ng, ly k n 31/12/2007: 419,9 t ng. - T ng l i nhu n và kh u hao nm 2007: 191,6 t KH và b ng 99% so v i TH 2006. ng t 83,2%

- Lao ng bình quân trong nm: 1.606 ng i. Thu nh p bình quân: 4,1 tri u ng/ng i/tháng (không tính các n v h p doanh). 2.2. Công tác u t:

- Trong nm 2007, t ng c ng 42 d án u t m i c l p, th m nh, ban hành Q T, trong ó có 37 d án theo KH 2007 và 5 d án b sung KH 2007. - T ng giá tr ký h p ng trong nm là 555,79 t , b ng 68,6% KH v i t ng giá tr u t a vào khai thác là: 246,51 t ng. - T ng giá tr u t hoàn thành nm 2007: 222,98 t ng, c phân b cho các h ng m c sau: M ng i n tho i c nh: 164,91 t ng. VoIP và Internet: 16,99 t ng. Bu chính: 0,67 t ng. Các d án khác: 40,42 t ng. (chm sóc khách hàng, xây l p công trình VT, truy n d n...) _______________________________

TD CDMA là 759 t ng (47,46 tri u USD) thì t ng doanh

1

N u k c doanh thu c a Trung tâm thu 2007 là 1.681 t ng.

Trang 3 / 13

- Riêng Trung tâm S-Telecom, t ng giá tr u t trong nm 2007 t 33 tri u USD (tng ng 528 t ng), ly k giá tr u t n 31/12/2007 là 182,2 tri u USD (tng ng 2.915,2 t ng). 2.3. Phát tri n m ng l i và d ch v : 2.3.1. D ch v IP: - POP VoIP: phát tri n m i 1 POP t i Vnh Phúc, t ng s POP VoIP trong n c 61 POP (ph m vi cung c p d ch v 64 t nh thành) và 01 POP VoIP Qu c t t i H ng Kông. - D ch v VoIP : t 513,65 tri u phút, b ng 109% KH và tng 29,4% so v i nm 2006. Trong ó, d ch v VoIP Qu c t i tuy có tng tr ng cao hn nm 2006 nhng t r t th p so v i KH nguyên nhân do g p s c nh tranh kh c li t. D ch v VoIP Qu c t n t s n l ng r t cao và chi m th ph n l n nh t, nhng do c nh tranh v giá nên doanh thu và l i nhu n c a d ch v này ang có xu h ng gi m. Nm 2008 Công ty s i u ch nh phng th c kinh doanh linh ho t hn. - D ch v PC to phone : 47,93 tri u phút, tuy s n l hn nm 2006 nhng ch t 32,3% so v i KH ph nng l c h th ng và s c nh tranh t th l u. Vi nâng c p h th ng PC2Phone cùng v i các d ch v c th c hi n s m trong nm 2008. ng tng n l n do c u t khác s

2.3.2. D ch v i n tho i c nh: Phát tri n m i 2 tr m i n th ai c nh, nâng t ng s lên 45 tr m. Phát tri n m i 23.963 thuê bao, b ng 57,3% KH và b ng 88,2% so v i nm 2006, t m c tng tr ng 20,5% do g p s c nh tranh tr c ti p t d ch v i n tho i vô tuy n c nh và di ng, m ng cáp cha r ng, thi t b v ch m và công tác l p t thi t b trong quý I/07 m t nhi u th i gian nên vi c phát tri n TC không t k ho ch nh mong mu n. T ng s thuê bao TC ly k : 140.560 thuê bao. Th ph n hi n nay c a SPT là 8,1% t i khu v c TP.HCM tng không áng k so v i nm 2006. 2.3.3. D ch v ADSL: Phát tri n m i 18.101 thuê bao, t m c tng tr ng 3,53 l n cao hn 2,88 l n so v i nm 2006, nhng ch t 72% KH, ph n l n cng do vi c u t l p t thi t b tr , th ng xuyên i phó v i các chng trình khuy n mãi liên t c t

Trang 4 / 13

các i th . Nhng vi c t c s l ng thuê bao c a nm 2007 s t o à cho vi c phát tri n c a nm 2008. T ng s thuê bao ADSL ly k : 25.487 thuê bao, chi m 6,7% th ph n khu v c TP.HCM, th ph n nm 2006 là 3,12%. 2.3.4. D ch v Payphone: Ly k 860 thuê bao, phát tri n m i 476 thuê bao, t m c tng tr ng 2,26 l n, tng 34% so v i 2006, b ng 47,6% so v i KH do phng th c kinh doanh cha phù h p và g p khó khn trong vi c tìm ki m v trí t doanh thu theo KH. 2.3.5. D ch v Leased-line và IP-VPN: - Kênh Leased-line Internet: ly k 392 kênh, phát tri n m i 261 kênh quy i 64Kbps, tng g p 8 l n so v i cùng k 2006; ch y u cung c p d ch v t i khu v c TP.HCM và m t s t nh lân c n nh Bình Dng, ng Nai và ang tri n khai t i Hà N i. - Kênh IP-VPN: Phát tri n m i 39 kênh quy i 512Kbps t 100% KH, ây là d ch v m i c a nm 2007, s là d ch v mang l i doanh thu và l i nhu n cho Công ty trong th i gian t i. 2.3.6. D ch v Bu chính ­ Chuy n phát: Nâng c p hai i m CTV thành bu c c t i Ngh An và kl c, nâng t ng s Bu c c lên 19. i m công tác viên, phát tri n m i 11 i m, nâng t ng s i m c ng tác viên lên 51. n cu i nm 2007, m ng l i bu chính chuy n phát SPT ã m r ng n 53/64 t nh thành trong c n c. S n l ng t 4.032 t n, tng tr ng 44%, t 100% KH và v t 43,6% so v i nm 2006, d ch v này phát tri n n nh m c dù g p áp l c khuy n mãi, gi m giá c nh tranh. Hi n nay SGP ang ng trong Top 3 trên th tr ng v d ch v chuy n phát nhanh trong n c. 2.3.7. D ch v di ng (S-Fone) Cu i nm 2007, ph sóng n 64 t nh thành v i 5 MSC, 715 BTS, 175 Repeater và t trên 3,5 tri u thuê bao. Trong ó, phát tri n m i t kho ng trên 2 tri u thuê bao, tng hn 2,35 l n so v i nm 2006.

Trang 5 / 13

2.4. K t lu n: Trong nm qua, d i s ch o c a H QT, B máy i u hành và toàn th viên ch c công ty SPT ã n l c ph n u h t mình v t qua nh ng khó khn và t cm ts k t qu kh quan nh sau: ­ T ng L i nhu n tr c thu : 81,3 t ng, t 84% KH, b ng 107,7% so v i cùng k nm tr c do các y u t thu n l i v tài chính c a nm 2006 ã góp ph n áng k trong l i nhu n c a Công ty bên c nh vi c x lý dòng ti n i v i các kho n n và thanh toán. ­ S n l ng VoIP Qu c t n và s n l ng bu chính chuy n phát khai thác t m c tng tr ng khá t t . M t s n v kinh doanh tr c thu c có chi u h ng phát tri n tng i n nh nh Trung tâm vi n thông IP, Trung tâm i n tho i SPT, Trung tâm Bu chính Sài Gòn; Trung tâm d ch v vi n thông; Trung tâm i n tho i Nam Sài Gòn, các n v còn l i hi n v n còn khó khn. ­ Nhu c u v n u t cho Công ty c áp ng y . Vi c t p trung u t m nh trong nm 2007 và ti p t c trong nm 2008 s t o ti n thu n l i trong kinh doanh d ch v trong nh ng nm ti p theo. Công ty cng ang kh n trng chu n b cho công tác u t h t ng trên công ngh NGN ( ã hoàn t t th nghi m NGN giai o n 1), tri n khai d án AAG, .... Tuy nhiên, bên c nh các k t qu kh quan trên, Công ty v n còn m t s thách th c c n v t qua trong th i gian t i, nh: ­ T nhi u nm qua, d ch v VoIP Qu c t n v n óng vai trò ch ch t trong ho t ng kinh doanh. Trong khi ó, Công ty cha tri n khai k p c các d ch v m i thay th . ­ Thuê bao ADSL phát tri n m i v n còn ch m so v i nhu c u c a th tr ng. Thuê bao TC và Payphone phát tri n ch m trong khi ARPU bình quân gi m nhi u so v i cùng k nm tr c do b nh h ng nhi u b i các d ch v khác trong ó có d ch v di ng, vô tuy n c nh. ­ Vi c m b o l i nhu n trong khi m c u t tng và trích kh u hao nhanh là m t thách th c l n. ­ Thi u nhân s chuyên môn nghi p v gi i áp ng yêu c u phát tri n c a Cty. Cha th c hi n c vi c i u ch nh lng nh m duy trì và thu hút nhân viên gi i trong khi th tr ng chung nm 2006 và 2007 ã tng lng trung bình 12% m i nm. H th ng tr công và ng viên kém s c c nh tranh so v i th tr ng lao ng k thu t cao.

Trang 6 / 13

Trên ây là tóm t t v tình hình ho t ng kinh doanh nm 2007. Ti p theo tôi xin trình bày v nh h ng ho t ng nm 2008. PH N II: I. Tình hình chung: N n Kinh t theo d báo tng tr ng s ch m l i, GDP c 7.27.6%. L m phát trong nm 2008 s khó ki m soát (d báo 22-25%), i u này làm nh h ng n vi c thay i hành vi tiêu dùng và ng i dân s chi tiêu ti t ki m hn. Kh nng hình thành các liên minh, h p tác gi a các công ty thu c nhi u ngành ngh gi ng nhau hay khác nhau t n t i và phát tri n. Vi c vay v n s r t khó khn và lãi su t cho vay s m c cao gây áp l c l n trong vi c xác l p ngu n v n u t. Nhà n c s qu n lý ch t ch hn v tài nguyên t n s , kho s . Các chính sách qu n lý v mô s i u ch nh theo h ng tuân th các cam k t v i qu c t . Cu c ch y ua gi a các Cty vi n thông trong vi c thi tuy n các Gi y phép 3G, Wimax. Vi c ra i c a m t s nhà cung c p d ch v m i, s c nh tranh s gay g t hn. II. K ho ch ho t 1. ng nm 2008: NH H NG HO T NG NM 2008

K ho ch kinh doanh: Nm 2008, SPT s t p trung phát tri n Internet bng r ng và các d ch v m i trên n n IP. Ti p t c duy trì d ch v VoIP Qu c t n m c s n l ng cao ng th i phát tri n các d ch v m i t o ngu n thu thay th . y m nh phát tri n lu l ng VoIP qu c t i. T p trung vào phân khúc th tr ng là các doanh nghi p, khu công nghi p, khu dân c m i, tòa cao c vn phòng,... là i t ng có doanh thu n nh và khá cao. Ti t ki m chi phí, qu n lý ch t ch giá thành trên c s ki m soát vi c h ch toán và ki m tra th c hi n chi phí. T ng b c s d ng gi i pháp cáp quang thay th cáp ng. M r ng ph m vi cung c p d ch v t i các a phng lân c n TP HCM, HNI, DN, CTO. Chu n b t t các d án u t quan tr ng cho k ho ch kinh doanh nm 2009. Ngoài các d ch v ã cung c p trong nm 2007, SPT s a vào khai thác các d ch v m i nh IDD, IP conferencing, IP Phone, ... và th c hi n th nghi m k thu t các d ch v IPTV, Wimax,... Chu n b t t vi c khai thác kinh doanh nm 2009 d a trên n n t ng u t c a các d án NGN, AAG, Microwave,...

Trang 7 / 13

Bên c nh ó, nghiên c u y m nh vi c h p tác v i các i tác trong và ngoài n c y m nh kinh doanh, tng ngu n thu, rút ng n các giai o n u t,... Tng c ng quan h h p tác v d ch v bu chính chuy n phát v i các i tác n c ngoài. 2. Ch tiêu kinh doanh nm 2008: Phát tri n thuê bao: - D ch v TC - ADSL: phát tri n m i 32.288 thuê bao TC 1 (chi m 8,7% th ph n khu v c TP.HCM) và 40.000 thuê bao ADSL (chi m 9,4% th ph n khu v c TP.HCM). Th tr ng tr ng i m v n là khu v c TP.HCM. Riêng i v i d ch v ADSL s tri n khai k ho ch m r ng phát tri n t i các t nh thành khác t o thu n l i cho vi c phát tri n mang l i (HNI, NG, NI, BDG, LA, CTO) i kèm v i phát tri n TC . - Kênh IP-VPN (512 Kbps): là d ch v ang có xu h ng phát tri n m nh trong nm qua. Nm 2008 d ki n s u t thêm h th ng IP-VPN t i các POP c p 2 phát tri n m i 40 kênh. - Kênh Leased line Internet (64 Kbps): d ch v này ang phát tri n m nh, mang l i ngu n thu n nh và có hi u qu . D ki n nm 2008 s m r ng ph m vi cung c p ra các khu v c HNI, BDG, NI, NG v i s kênh phát tri n m i là 300. - Kênh Leased line (kênh tr ng): ây là d ch v mang l i hi u qu trên c s t n d ng h t ng hi n có nên s t p trung y m nh ph c v cho khách hàng bên ngoài trong nm 2008 v i s kênh phát tri n m i là 300. Ch tiêu s n l ng : - D ch v VoIP trong n c: không t p trung phát tri n do d ch v này hi n không có hi u qu nên gi m c s n l ng x p x nm 2007 là 48,9 tri u phút. - D ch v VoIP Qu c t i: là d ch v có hi u qu và th tr ng có nhu c u nên Công ty s n l c tm cs n l ng nm 2008 là 24 tri u phút trên c s phát hành th tr tr c, m r ng kênh phân ph i, k t h p v i d ch v di ng. - D ch v VoIP Qu c t n: là d ch v hi n nay hi u qu tuy m c l i nhu n còn r t th p. Do ó, m c lãi trong nm 2008 c n m b o t s n l 2008 là 550 tri u phút (chi m kho ng 29,1% th n c) và xây d ng phng th c kinh doanh linh ho

________________________________________________________________________ 1. Trong ó, bao g m thuê bao phát tri n m i c a SST t i khu v c PMH là 2.288 thuê bao. Trang 8 / 13

v n còn duy trì ng nm ph n c t.

- D ch v Pctophone: nm 2008 s t p trung phát tri n d ch v này d a trên h th ng u t m i có h tr SIPphone và các d ch v khác b sung ngu n thu v i m c s n l ng là 86,88 tri u phút. - D ch v bu chính: s n l ng qua các nm v n gi m c tng tr ng tng i khá trên 30%. ây cng là d ch v có m c lãi óng góp n nh cho Công ty. V i m c tiêu m r ng ph m vi cung c p d ch v 55/64 t nh thành, nâng cao ch t l ng ph c v , Công ty ph n u t s n l ng bu chính là 5.242 t n ng th i chu n b kinh doanh chuy n phát qu c t . Các ch tiêu tài chính: - T ng doanh thu: 1.104,4 t ng1, b ng 119,8% so v i 2007. - L i nhu n tr c thu : 76,5 t ng2, b ng 94% so v i 2007. - Chi phí kh u hao: 137,7 t ng, b ng 125% so v i 2007 - L i nhu n + kh u hao: 214,2 t ng, b ng 111,7% so TH 2007. 3. Gi i pháp kinh doanh: Nm 2008 th c s là nm r t thách th c i v i SPT, thành các ch tiêu k ho ch, m t s gi i pháp c b n s th c hi n: V s n xu t kinh doanh : - Nhanh chóng a vào khai thác m ng NGN phát tri n d ch v t i các t nh, m r ng ph m vi cung c p d ch v sang các t nh thành lân c n và các th tr ng tr ng i m có t c tng tr ng cao v công nghi p, d ch v , thng m i. a d ch v IDD vào khai thác, t p trung vào d ch v bng r ng khai thác hi u qu u t c a các d án tr ng i m. a d ng hóa s n ph m và d ch v ; chú tr ng n ch t l ng d ch v và chm sóc khách hàng, c bi t là các khách hàng i lý, doanh nghi p, có ARPU l n. n gi n hóa th t c ng ký l p t. hoàn c TH TH TH v i

_______________________________________ 1 Trong ó bao g m doanh thu k ho ch SST là 53,4 t . N u tính c doanh thu c a Trung tâm S-Telecom: 960 t ng thì t ng doanh thu k ho ch toàn Công ty là 2.064,4 t ng. 2 Trong ó bao g m l i nhu n k ho ch SST là 11,5 t .

Trang 9 / 13

- Liên k t h p tác v i m t s i tác phát tri n d ch v nh m nâng s thuê bao bng r ng và cung c p các d ch v khác. a các d ch v m i trên n n IP vào khai thác. - Thuê ngoài và m r ng kênh phát tri n l p t thuê bao, chm sóc khách hàng, thu c c. Xây d ng i ng bán hàng chuyên nghi p, y m nh công tác bán hàng tr c ti p, phát tri n i ng c ng tác viên và i lý phát tri n d ch v . - Hoàn thi n c ch phân công và quy trình ph i h p chm sóc khách hàng, t o thu n l i cho vi c tri n khai CSKH qua h th ng IPCC. T ch c h th ng CSKH m t c a, chu n hóa các i m giao d ch. u t công c h tr giao d ch viên, ph n m m qu n lý, t v n thông tin v.v....T ch c các chng trình t p hu n nghi p v cho b ph n CSKH, t o ý th c tôn tr ng khách hàng, g n l i ích cá nhân v i s hài lòng c a khách hàng b ng các chính sách ng viên phù h p. - Tri n khai các gói c c a d ch v t p trung vào nh ng phân khúc th tr ng phù h p. - Duy trì m c cao lu l ng VoIP qu c t n b ng nh ng gi i pháp linh ho t duy trì doanh thu và hi u qu . y m nh ho t ng Marketing, chu n hóa và phát tri n thng hi u SPT, hoàn thi n h th ng nh n di n thng hi u và công tác i u tra th tr ng. Nâng cao nh n bi t c a khách hàng i v i thng hi u SPT.

- Tranh th s h p tác h tr v i các c ông chi n l c trong lãnh v c tài chánh, cung c p d ch v , h p tác u t nh m y m nh vi c phát tri n th tr ng, th ph n và m r ng u t. V công tác qu n lý i u hành · Nhân s : Xây d ng chính sách lu gi , thu hút, tr ng d ng, ãi ng nhân tài; t p trung i u ch nh và xây d ng chính sách ào t o và phát tri n ngu n nhân l c cùng v i xây d ng h th ng ánh giá hi u qu , xây d ng h th ng thang b ng lng m i, i u ch nh l i h p ng lao ng phù h p cho tình hình m i; xây d ng m t i ng cán b có nng l c, tâm huy t ­ g n bó v i s phát tri n c a SPT. Nâng cao ý th c trách nhi m và k lu t cho toàn th nhân viên SPT. T ch c ho t ng: S p x p l i B máy tham mu tinh g n và hi u qu , gi i th hay sát nh p các trung tâm thua l

Trang 10 / 13

·

kéo dài, h p lý hóa mô hình s n xu t kinh doanh ti p c n th tr ng và khách hàng. Nghiên c u so n th o ban hành các qui trình ph i h p ch y u, giao thêm vi c và y m nh phân c p y quy n. · Tài chính: Th c hành ti t ki m, qu n lý ch t giá thành d ch v . Hình thành Ban ki m toán n i b h tr cho H QT và Ban i u hành trong công tác ki m tra ki m toán tài chánh. S d ng hi u qu ngu n v n trong ho t ng u t, kinh doanh. Xây d ng Phng án huy ng v n và bán c ph n có hi u qu . u t: u t nm 2008

4.

K ho ch M c tiêu

Nhóm d án h t ng chi n l c: D án tuy n cáp bi n và tuy n truy n d n backhaul, d án phát tri n m ng NGN, d án m ng truy n d n Vi ba. Trung tâm i u hành t i 3 t nh thành l n: t i Hà N i; à N ng; Trung tâm Khu CNC-Q.9 và Tòa nhà Trung tâm i u hành t i 199 i n Biên Ph . Nhóm d án - D ch v u t m r ng quy mô s n xu t kinh doanh: TC : phát tri n 32.288 thuê bao TC .

- D ch v ADSL: phát tri n 40.000 thuê bao ADSL. - D ch v IP: d ki n t s n l ng 709,78 tri u phút (trong ó, VoIP Qu c t n là 550 tri u phút và Pctophone là 86,88 tri u phút), phát tri n m i 300 kênh Leased line Internet và 40 kênh IP-VPN. - D ch v chuy n phát nhanh trong n c: m r ng ph m vi cung c p d ch v t i các vùng kinh t tr ng i m c a c n c nh: HCM, HNI, CTO, BDG, DNI, VTU. - Tri n khai chng trình CSKH thông qua quy trình qu n lý phát tri n thuê bao b ng ph n m m CCBS nh m qu n lý c s d li u v thông tin khách hàng ph c v cho công tác CSKH (gi i quy t khi u n i,...) nâng cao t l thu c c, - Tri n khai h th ng IPCC, ph c v công tác CSKH n i b chuyên nghi p hn và t ng b c kinh doanh các d ch v có liên quan. Trong nm 2008, B máy i u hành d ki n công tác nghiên c u và l p h s d án c tính kho ng 526 t ng. Trong ó, u t hoàn thành nm 2008 : 215 t ng.

Trang 11 / 13

5.

Ch tiêu k ho ch khác: Trung tâm i n tho i di ­ ­ V ng CDMA (S-Telecom): ph sóng d y). u t: m b o dung l ng và nâng cao m t

Các ch tiêu k ho ch kinh doanh c b n nm 2008 : o S thuê bao tích ly d ki n 5 tri u thuê bao. o Doanh thu d ch v : 60 tri u USD o y m nh các ho t ng kinh doanh d ch v VAS tng l i th c a CDMA tng cao doanh thu.

PH N III: BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TH C HI N Quý I/2008 K t qu th c hi n c ghi nh n trong quí 1/2008 1. Các ch tiêu tài chính : - T ng doanh thu : 246,8 t - L i nhu n tr c thu : 16,9 t - Kh u hao : 32,7 t - L i nhu n + Kh u hao: 49,6 t ng1, b ng 22,3 % KH. ng2, b ng 22,2% KH. ng, b ng 23,7% KH. ng, b ng 23,1% KH.

2.

Các ch tiêu thuê bao ­ s n l ng - Thuê bao TC : Phát tri n m i: 4.729 thuê bao3, b ng 14,6% KH. Ly k : 144.457 thuê bao. - Thuê bao ADSL : Phát tri n m i: 3.989 thuê bao, b ng 10% KH. Ly k : 29.295 thuê bao. - Thuê bao Payphone : Phát tri n m i: 70 thuê bao, b ng 10% KH. Ly k : 930 thuê bao. - S n l ng VoIP : 167,7 tri u phút, b ng 26,9% KH. - S n l ng Pctophone : 7,6 tri u phút, b ng 8,8% KH. - S n l ng Bu chính : 1.129 t n, b ng 21,5% KH.

______________________________________ 1 Trong ó bao g m doanh thu SST là 9,7 t . 2 Trong ó bao g m l i nhu n SST là 3,5 t . 3 Trong ó bao g m thuê bao phát tri n m i c a SST t i khu v c PMH là 539 thuê bao. Trang 12 / 13

PH N IV: K T LU N Ho t ng kinh doanh lãnh v c bu chính vi n thông ngày m t khó khn nh m m c tiêu áp ng yêu c u ngày càng cao c a ng i tiêu dùng cng nh m b o l i nhu n c a Doanh nghi p. Các ch tiêu phát tri n c a SPT trong nm 2007 có m c tng tr ng cao so v i nm 2006 nhng v n cha t k ho ch ã ra. Nh ã trình bày trên, công ty còn ph i kh c ph c nh ng y u kém và c i thi n v n hành b máy qu n tr , i u hành, s n xu t, kinh doanh c a mình. i v i SPT, nm 2008 s là nm r t nhi u khó khn, bên c nh vi c tri n khai hàng lo t các d án chi n l c nh m t o à phát tri n cho các nm ti p theo; Công ty còn ph i c i thi n v n hành, n nh s n xu t kinh doanh, gi v ng s phát tri n. D i s lãnh o c a H QT công ty, B máy i u hành và toàn th CNCNV công ty s n l c và quy t tâm v t qua m i khó khn thách th c ph n u hoàn thành th ng l i K ho ch nm 2008. p./. Xin chúc s c kh e quí v C ông, chúc i h i thành công t t

TM. H I NG QU N TR T NG GIÁM C

Trang 13 / 13

Information

Microsoft Word - Bao Cao DHCD _Jun 17_ checked.doc

13 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94704