Read Huong%20dan%20lap%20dat%20ADSL%20router.pdf text version

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

CHNG V

HNG DN THC HÀNH LP T- CÀI T THIT B ADSL ROUTER

I. HNG DN LP T ADSL ROUTER 1. Trc khi lp t ADSL router cn chun b các vt t, thit b sau: Thit b ADSL router Cáp UTP- CAT5 hoc cáp USB Cáp in thoi u RJ11 Adaptor ngun Xem hng dn lp t ­ cài t (nu có)

Máy tính cài t thông s cho ADSL Router

2. S - thao tác lp t thit b ADSL Router ti nhà Khách hàng.

[email protected]

53

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

S LP T CÁC THIT B ADSL

6

1 3

Cáp in thoi RJ11

FILTER

ôi cáp ADSL

Hp u dây 4 2

7 5 Cáp mng RJ45

MODEM ADSL Router

8

HUB/SWITCH

9

Cáp mng RJ45

[email protected]

54

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

3.Thao tác lp t các thit b ADSL:

Bc 1: u ôi cáp ADSL vào 2 c vít ca thit b chng sét (s 1 và s 2). ôi cáp ADSL phi i trc tip t cáp Bu in kéo vào nhà, không r nhánh, không qua thit b chng sét thng hoc các thit b khác nh: chuông, tng ài... Bc 2: Gn Filter (splitter) vào cng Phone (hoc POT) ca thit b chng sét (s 3) Bc 3: 3.1 Ni cng DATA ca thit b chng sét (s 4) vào cng Wan ca Modem ADSL (s 5) bng cáp in thoi RJ11.

3.2 Trng hp không u theo s Bc 3.1 thì ni cng Data (hoc modem) ca Filter (s 7) vào cng Wan ca Modem ADSL (s5) bng cáp in thoi RJ11.

Bc 4: Ni t cng Phone ca Filter (s 6) vào h thng in thoi và Fax. dùng c dch v ADSL ng thi vi dch v thoi thì tt c h thng dùng thoi hoc Fax u phi ni sau Filter. Bc 5: 5.1 Trng hp ni vào mng LAN: Ni cng LAN (RJ45) ca Modem ADSL (s 8) vào cng LAN (RJ45) ca Hub/Switch (s 9). 5.2 Trng hp ni vào máy tính cá nhân, s dng card mng: Trng hp bn ch dùng mt máy tính thì có th ni cng LAN ca Modem ADSL (s 8) vào cng card mng ca máy tính.

5.3 Trng hp ni vào máy tính cá nhân, s dng cng USB: Trng hp máy tính không có card mng thì bn có th ni cng USB ca Modem ADSL vào cng USB ca máy tính.

[email protected]

54

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

5.4 Cp ngun cho Router

II. CÀI T ADSL ROUTER KT NI VI MÁY TÍNH 1. ADSL Router ni vi máy tính bng port USB (dùng cho máy n) Khi kt ni PC vi ADSL router bng port USB thay cho port Ethernet thì ta phi cài USB driver cho PC. Khi kt ni bng cáp USB ln u thì Windows s t nhn thit b và USB driver c cài theo các bc sau: Bc 1: Cài driver cho USB t a CD-ROM - Chy chng trình setup driver ca USB t a CD-ROM

- Chy chng trình setup driver cho USB tùy theo h iu hành nào thì chy chng trình tng ng.

[email protected]

55

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

- Chn Next t màn hình sau cài t driver cho USB

- Nhp install

[email protected]

56

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

Windows s copy các file cài t

Chn finish hoàn thành vic cài t driver cho USB

[email protected]

57

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

Bc 2: Ni cáp USB t Router vào máy tính ( bt ngun cho router). Máy tính nhn ra Router mt trong hai dng sau:

[email protected]

58

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

Nhp Next cài t

Nhp next windows tìm phm mm cài t

Nhp contiue anyway cài driver

[email protected]

59

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

Nhp finish kt thúc cài t

Hình trên cho bit ã cài t driver ok và máy ã nhn ra c Router qua cng USB Nu cha chy chng trình Setup trc thì windows s tìm phn mm driver cài cho phn cng va nhn ra

Sau khi tìm xong yêu cu chn phn mm cài t phù hp chn next

[email protected]

60

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

nhp continue Anyway

Windows copy file

chn finish hoàn thành cài t

[email protected]

61

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

Cho bit ã cài xong

Kim tra b kt ni bit kt qu

Kim tra trên phn cng (card NIC)

[email protected]

62

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

-

Cài driver cho USB b li trong trng hp này phi update li driver cho windows

Bc 3: Khai báo a ch IP cho kt ni ca máy tính 2. ADSL Router ni vi máy tính bng port Ethernet Khi ta ã cài card mng cho máy nhn ra card mng ri thì không cn cài gì na ch ni cáp UTP (u RJ45) vào máy và Router là xong. 3. Cài t a ch IP cho kt ni vi Router a. Máy tính kt ni Vi Router bng cng USB - Chn b kt ni bng USB (nh hình sau) - t a ch IP: cùng a ch mng vi Router - Subnet mark : theo lp mng ca Router - Default gateway: là a ch ca Router - DNS server : Theo a ch Router (nu Router có chc nng DNS) hoc theo DNS ca nhà cung cp (xem chng IV)

[email protected]

63

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

b. Máy tính kt ni Vi Router bng cng Ethernet. t a ch IP cho b kt ni thc hin ging nh trên

III. CU HÌNH CHO ADSL ROUTER KT NI INTERNET Sau khi ã xong công on thit lp vt lý, nên kim tra tình trng kt ni ca Router bng các èn tín hiu trên Router. Nu các èn ACT, ADSL (line, data), và LAN , Link u cho tín hiu thì các kt ni vt lý ca Router ã c kt ni thành công. Trng hp các èn vn cha cho tín hiu thì phi kim tra li ngun in và giao tip gia các cng tng ng vi èn báo. Ta tin hành cu hình cho Router kt ni vào Internet 1. Trc khi logon vào cài t thông s ta phi kim tra kt ni gia máy tính và Router:

[email protected]

64

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

- Dùng lnh ping n a ch IP ca Router

Kt qu cha kt ni c : Kim tra li các thông s cài t cho b kt ni ca PC ( USB hoc Ethernet )

Hình trên cho bit kt ni gia PC ­ Router ã Ok 2. Logon vào Router dùng giao in Web - M ca s ca trình duyt internet explorer - Nhp vào ti addresss : http:// a ch IP ca Router

VD : http://192.168.1.1 hoc http:// 192.168.1.254

[email protected]

65

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

3. Nhp vào username và password ng nhp vào Router

4. Cài t thông s Internet (WAN) t ca s giao din ca Router - Chn mc WAN hoc mc Interface setup/ internet hay là mc Internet setup trên ca s màn hình giao din ca Router - Các thông tin cài t cho mc này gm có: . VPI . VCI . Loi Encapsulation : Tùy theo nhà cung cp dch v ( VNPT chn PPPoE) . Username và Password kt ni internet . Trng thái kt ni . Kiu cp a ch IP cho Router t ISP Xem hình sau: - ADSL Router ca PLANET

[email protected]

66

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

- ADSL Router ca D_Link

[email protected]

67

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

-

ADSL Router ca LYNSYS

5. Cài t thông s network (LAN) cho Router t ca s giao din ca Router Chn mc LAN hoc mc Interface setup/ Lan hay là mc LAN setup trên ca s màn hình giao din ca Router - Các thông tin cài t cho mc này gm có: . a ch IP ca Router ( ây là a ch truy cp vào router) . a ch IP ca Gateway . Router có làm DNS cho LAN hay không . Router có làm DHCP cho LAN hay không Xem hình sau:

[email protected]

68

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

a ch này ta có th thay i. Nhng khi ta thay i thì s nh hng n vic truy cp internet nh a ch Gateway, DNS . . .v.v .

Ngoài các thông s c bn trên ta còn có th cài t các tính nng c bit cho Router nh : NAT, Filter, Firewall, DDNS , DMZ, . . .v .v. 6. Save lu li cu hình cài t cho Router: Sau khi cài t cu hình mi cho Router, không b mt cu hình mi khi Router b mt in thì ta phi lu li bng cách chn mc Save/reboot hoc save setting,

[email protected]

69

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

7. nh li Password ca Router: Nhp password c, password mi phi c nhp 02 ln

8. Reset Router v chun nhà sn xut : Trong trng hp ta có thay i a ch IP và thay i username và password logon vào Router. Khi mà ta quên các thông tin logon vào Router thì ta s tin hành reset ly li thông tin ban u ca Router bng cách n im reset phía sau mi Router.

[email protected]

70

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

IV. MT S LI THNG GP 1. Li vt lý hoc li do cài t Li èn Power không sáng èn LAN hay Ethernet không sáng èn ADSL èn Line không sáng èn PPP không sáng Không logon vào c Router

Nút reset Router

Không vào c internet Vào c internet, ch thy text không thy hình

Cách X Lý - Kim tra adaptor và ngun in phù hp - Kim tra công tc ngun ca router - Kim tra cáp ni gia PC và Router là loi cáp thng - Kim tra card mng có hot ng - Kim tra b kt ni internet trong máy có b Disable - Kim tra li cáp ni vi ng in thoi - Kim tra li kt ni b chia - Cu hình Router cha kt ni c internet bng kt ni PPPoE, kim tra li các thông tin cài t cho Router nh VPI, VCI, username, password internet - Kim tra li a ch IP ca PC và Router có cùng mng - Kim tra User name và password logon - Kim tra phn mm Firewall trên máy chn kt ni, Proxy , chn kt ni. Tt tng la, b Proxy. - Kim tra các èn trên Router ( ADSL, LAN , . . .) - Kim tra li các kt ni vt lý - Kim tra các thông tin:Gateway,VPI,VCI,user, password ca ISP. Username và password phân bit ch hoa ch thng, - Kim tra trình duyt IE

2. Li do chng trình trình duyt Internet Explorer Li Ping ra internet thông nhng không truy cp c internet bng trình duyt Ping ra internet bng a ch IP thông, nhng không truy cp c internet bng tên V. O TH - KIM TRA TC ADSL o th ADSL thông qua các thông s suy hao, vic o th suy hao phi có thit b o chuyên dùng. Tuy nhiên trong thc t thng o thông qua các thông s truyn dn (ti ài). Ngoài ra mun o tc ADSL thì nh các chng trình phn mm nh MU Meter hoc o trc tip trên internet bi website ADSL speed test (http://www.speedtest.ch/), http://www.dsl-speed.org/test.htm

[email protected]

X lý - Kim tra li trình duyt có cài t Proxy - Kim tra firewall trên máy (nu có) - Kim tra li thông s t cho DNS trong b kt ni internet

71

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

Sau khi cài t và kích hot thành công MU Meter là bn ã có th kim tra c tc ng truyn ADSL ca mình bng DU Meter. Ch s DL ch ra tc download (ti v) thc ca ng truyn và ch s UL ch ra tc upload (gi i) thc ca ng truyn. 2 ch s này u tính bng kB/giây (kBps - kilobyte/giây). 2 ch s tc này luôn luôn "nhy t do", nhng nu nó luôn nm di ch s 100 kB/giây thì ng truyn ca bn có l là hi chm. ng truyn c xem là "tt" hin nay phi luôn m bo ch s DU trên 200 kB/giây. - Giao din o tc ca ng truyn ADSL dùng phn mm DU Meter

Giao din o tc (http://support.cybernet.ch/tools/speedtest)

ca

ng

truyn

ADSL

dùng

o tc ADSL ti www.Computer4sure.com

o tc ADSL bng ng h o tc ti www.austin.rr.com

[email protected]

72

Trng Trung Hc BCVT & CNTT III, Tp M Tho, Tin Giang

Phng pháp o tc ng truyn ADSL bng website có l không chính xác và "công bng" so vi kiu o tc bng phn mm chuyên nghip c nh DU Meter hoc DSL Speed. Mt s website o tc kiu này thng o bng cách "chp ly" tng dung lng ti v bt k trong khong 1 giây t ó "suy ra" tc ti v (DL) ca ng truyn. Mt s khác có kh nng o chính xác hn nhng li òi hi ngi dùng phi nhp vào a ch IP ca máy ang dùng o, iu mà không phi ai cng bit làm. HT

[email protected]

73

Information

II

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97722