Read PRACA KONTROLNA NR 1 KL text version

PRZYRODA

Tematy prac kontrolnych ramowy plan nauczania

Klasa VI szkoly podstawowej

Warszawa 2009 1

Program ma na celu spójne zapoznanie ucznia z przyrod jako caloci. W programie uwzgldniono treci edukacji biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej. Uwzgldniono te wybrane elementy edukacji ekologicznej, czytelniczej, medialnej, prozdrowotnej oraz wychowania do ycia w spoleczestwie (wychowanie do ycia w rodzinie, wychowanie regionalne ­ dziedzictwo kulturowe regionu, wychowanie patriotyczne i obywatelskie). Program realizowany jest w cyklu trzyletnim. Program nauczania przyrody w klasie VI pozwala pozna nasz planet ­ Ziemi, warunki ycia w morzach i oceanach, zrónicowany wiat zwierzcy jak równie rodowisko przyrodnicze na poszczególnych kontynentach. I. Podrcznik

Andrzej Czerny, Krystyna Grzybowiska-Mnich, Henryk Lach. Przyroda dla klasy szóstej. Wydawnictwo Nowa Era Do podrcznika dolczona jest plyta CD-ROM zawierajca materialy do samodzielnej pracy, filmy, wiczenia, gry i testy sprawdzajce. W podrczniku znajduj si odsylacze do konkretnych treci na plycie. Plyta jest materialem uzupelniajcym.

Podrczniki uzupelniajce Barbara Klimuszko, Janina Sokolowska, Maria Wilczyoska-Woloszyn. Przyroda kl. VI. Wydawnictwo AK. Wieslawa Niedzielska, Maria Tuz. Mój wiat ­ podrcznik do klasy VI. Wydawnictwo M. Roak.

2

II. Program nauczania 1. Wszechwiat i Ziemia teoria heliocentryczna Mikolaja Kopernika, uklad sloneczny. nasza planeta Ziemia ­ ruch obrotowy, pole grawitacyjne, pole magnetyczne, siatka geograficzna, dlugo i szeroko geograficzna ­ jak je okreli, wplyw Sloca na to co si dzieje na Ziemi ­ ródlo wiatla, rónorodno zjawisk wietlnych, dzie i noc, ruch obiegowy wokól Sloca i co z tego wynika. 2. Morza i oceany oceany Ziemi, czynniki ksztaltujce warunki ycia w oceanach, strefy ycia w morzach i oceanach (strefa przybrzena, to wodna, glbiny i dno morskie), poznawanie ycia w morzach i oceanach. 3. ycie na ldzie opanowanie ldów przez organizmy, rónorodno form ycia na ldzie (bezkrgowce, plazy, gady, ptaki, ssaki), rónorodno warunków klimatycznych panujcych w rodowisku ldowym ­ strefy geograficzne, przegld wiata rolin i zwierzt w rónych strefach klimatycznych ­ wilgotny las równikowy, sawanny, pustynie, strefa ródziemnomorska, lasy mieszane, stepy, tajga, tundra, strefy okolobiegunowe (Arktyka i Antarktyda) 4. Dlaczego musimy dba o Ziemi ­ nasze wspólne dobro?

3

III. Tematy prac kontrolnych Ucze w roku szkolnym wykonuje cztery prace kontrolne, po dwie prace w kadym semestrze. Prace bd oceniane wg nastpujcego kryterium: 100 % - 95 % -- celujcy 94 % - 74 % -- bardzo dobry 73 % - 55 % -- dobry 54 % - 40 % -- dostateczny 39 % - 31 % -- dopuszczajcy poniej 30 % -- niedostateczny

4

PRACA KONTROLNA NR 1

ZIEMIA ­ NASZA PLANETA max. 42 pkt.

KL. 6

1. Na rysunku przedstawiajcym globus zaznacz nastpujce elementy: A. biegun poludniowy, B. pólkul pólnocn, C. równik.

3 p.

2. Ponisze zdania opisuj ruch obrotowy Ziemi. Oce, czy zdania s prawdziwe, czy falszywe, wpisujc w kratki liter P (prawda) lub F (falsz). A. Ziemia obraca si wokól wlasnej osi. B. Kula ziemska wykonuje pelen obrót w cigu 1 doby. C. Ziemia obraca si w kierunku z zachodu na wschód. D. Nastpstwem ruchu obrotowego Ziemi jest zjawisko dni i nocy. E. Ruch obrotowy Ziemi to ruch Ziemi wokól Sloca. F. Ziemia obraca si w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 3. Podczas ruchu obrotowego Ziemi punkty na niej lece poruszaj si z rón prdkoci w zalenoci od poloenia. Zaznacz znakiem ,,x" punkt, który porusza si najwolniej. A. punkt A na biegunie B. punkt B na zwrotniku C. punkt C na równiku

6 p.

1 p.

5

4. Wród podanych wymiarów Ziemi zaznacz znakiem ,,x" redni promie Ziemi. A. okolo 150 000 km B. okolo 40 000 km C. okolo 6 370 km 5. Na rysunkach przedstawiono przyklady oddzialywa midzy cialami. Rozpoznaj je i napisz pod kadym rysunkiem nazw rodzaju oddzialywania. A B C

1 p.

3 p.

oddzialywanie ..............................

oddzialywanie ..............................

oddzialywanie ..............................

6. Uzupelnij rysunek dotyczcy oddzialywania elektrostatycznego, wpisujc w kólka odpowiednie oznaczenia ladunków (dodatni, ujemny). Uzasadnij, dlaczego tak oznaczyle ladunki.

2 p.

Uzasadnienie: ........................................................................... 7. Nie wszystkie substancje maj wlaciwoci magnetyczne. 2 p. Zaznacz znakiem ,,x" zestaw zawierajcy przedmioty o wlaciwociach magnetycznych. A. spinacz stalowy, elazne gwodzie, blaszka aluminiowa B. kartka, drut miedziany, spinacz stalowy C. gwodzie elazne, spinacz stalowy, klódka elazna D. blaszka aluminiowa, drut miedziany, lyka drewniana 8. Narysuj na rysunku przebieg linii pola magnetycznego. 2 p.

6

9. Rysunek przedstawia pole magnetyczne Ziemi. Zaznacz na rysunku: A. biegun geograficzny poludniowy, B. biegun magnetyczny poludniowy.

2 p.

10. Przyporzdkuj niej podane okrelenia dotyczce siatki geograficznej równolenikom i poludnikom, wpisujc w kratki wlaciwe cyfry. 1. Maj ksztalt okrgów. 2. S jednakowej dlugoci. 3. Biegn w kierunkach pólnoc­poludnie. 4. Biegn w kierunkach wschód­zachód. 5. S rónej dlugoci. 6. Maj ksztalt pólokrgów. 7. Najdluszy z nich to równik. 8. Jeden z nich o wartoci ,,0" przechodzi przez obserwatorium w Greenwich.

8 p.

11. Okrel szeroko i dlugo geograficzn punktu A. A. szeroko geograficzna ......... B. dlugo geograficzna .........

4 p.

7

12. Przeanalizuj rysunek przedstawiajcy owietlenie Ziemi. Wykrel w zdaniach bldne okrelenia.

8 p.

A. Rysunek przedstawia owietlenie Ziemi 22 czerwca / 22 grudnia. B. Bardziej owietlona jest pólkula pólnocna / poludniowa. C. Na pólkuli pólnocnej jest lato / zima. D. Promienie sloneczne padaj pod ktem prostym na zwrotnik Raka / zwrotnik Kozioroca. E. Na biegunie pólnocnym jest dzie polarny / noc polarna. F. Na biegunie poludniowym jest dzie polarny / noc polarna. G. Na równiku dzie i noc trwaj po 12 godzin / dzie jest dluszy od nocy. H. Rysunek przedstawia nastpstwa ruchu obrotowego / ruchu obiegowego.

8

PRACA KONTROLNA NR 2

WSZECHOCEAN

KL. 6

max. 67 pkt.

1. Mapa przedstawia kontury kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej. Rozpoznaj zaznaczone literami A, B, C, D obiekty geograficzne i uzupelnij zdania.

4 p.

A. Liter A zaznaczono kontynent .......................... B. Liter B zaznaczono kontynent .......................... C. Liter C zaznaczono ocean ................................ D. Liter D zaznaczono ocean ................................

2. Zaznacz znakiem ,,x" zestaw zawierajcy nazwy kontynentów, które oblewa Ocean Atlantycki. A. Europa, Australia, Afryka, Antarktyda, Ameryka Pn. B. Azja, Afryka, Australia, Antarktyda, Ameryka Pn. C. Europa, Ameryka Pn., Ameryka Pd., Afryka, Antarktyda D. Ameryka Pn., Ameryka Pd., Antarktyda, Azja, Australia

1 p.

3. Wymie kontynenty i oceany, które przecina poludnik 0°.

5 p.

Kontynenty: ......................................................................................................................... Oceany: ...............................................................................................................................

9

4. Morze to cz oceanu przylegajca do ldu. Na zamieszczonych rysunkach rozpoznaj morze przybrzene i morze ródziemne. Podpisz odpowiednio rysunki. A B

2 p.

..................................

................................................................... 4 p.

5. W klasie V poznale warunki ycia w Morzu Baltyckim i w jeziorach Pojezierza Mazurskiego. Korzystajc z wiedzy na ten temat, wykonaj zadanie. W prostokty wpisano poprawne i bldne stwierdzenia dotyczce warunków panujcych w jeziorze. Skrel stwierdzenia bldne.

6. Polcz w pary przyczyny i skutki zrónicowanych warunków panujcych w morzu. Przyczyny 1. Ilo doplywajcych wód slodkich i wielko parowania wody. 2. Zrónicowane promieniowanie sloneczne w zalenoci od szerokoci geograficznej. 3. Stopie zanieczyszczenia wód. 1. ............... 2. ............... Skutki A. Róne temperatury wód powierzchniowych. B. Róna przezroczysto i barwa wody. C. Zrónicowane zasolenie. 3. ...............

3 p.

10

7. Powierzchnia dna oceanicznego jest zrónicowana. Na schemacie przedstawiajcym uksztaltowanie dna oceanicznego zaznacz literami: A ­ szelf, B ­ podmorski lacuch górski.

2 p.

8. Na którym z zaznaczonych w zadaniu 7. elementów uksztaltowania dna morskiego panuj korzystne warunki do rozwoju organizmów? Uzasadnij swoj odpowied. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 9. Literami A, B, C oznaczono przyklady ruchów wody morskiej, a cyframi 1, 2, 3 przyczyny, które je wywoluj. Przyporzdkuj ruchom wody ich przyczyny, wpisujc obok liter odpowiednie cyfry. Falowanie A. ......... Przyplywy i odplywy B. ......... Prdy morskie C. .........

2 p.

3 p.

1. Wiatry wiejce stale lub przez znaczn cz roku. 2. Wiatry wiejce nad powierzchni wody. 3. Sila przycigania Ksiyca. 10. Ponisze zdania dotycz prdów morskich. Wykrel niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania byly prawdziwe. 6 p.

a) Prdy morskie plynce od równika w kierunku biegunów to prdy cieple / zimne. b) Prd Zatokowy to prd cieply / zimny, który bierze pocztek u wybrzey Ameryki / Afryki i kieruje si ku Europie / Afryce. c) Dziki temu zim na wybrzeach Europy Zachodniej i Pólnocnej / Europy Wschodniej i Poludniowej temperatura powietrza jest nisza / wysza. 11. Zaznacz na schemacie strefy ycia w morzu, wpisujc w kólka odpowiednie litery. Nastpnie przyporzdkuj wymienione zwierzta poszczególnym strefom. A ­ strefa przybrzena B ­ strefa otwartej toni wodnej 11

6 p.

C ­ strefa denna krab, chelbia, rekin, ukwial, konik morski, pustelnik, omiornica, wieloryb

A. .......................................... B. ........................................... C. ........................................... ............................................... ................................................ ............................................... ............................................... ................................................ ............................................... 12. W której strefie morza s najkorzystniejsze warunki ycia? Uzasadnij odpowied. 1 p.

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 13. Uzupelnij zdania dotyczce budowy koralowców, wpisujc podane wyrazy w odpowiedniej formie gramatycznej: rafa, szkielet, polip.

3 p.

Koralowce to zwierzta morskie majce posta ............................... . yj przyczepione do podloa, tworzc .............................. koralowe. Maj zewntrzny lub wewntrzny wapienny .................................. . 14. Zaznacz znakiem ,,x" zestaw, który zawiera tylko nazwy zwierzt yjcych w morzu. 1 p. A. ostryga, winniczek, karp, chelbia B. delfin, pustelnik, dorsz, chelbia C. aba, winniczek, zajc, chelbia D. dorsz, chelbia, karp, ukwial 15. Chelbia wystpuje w postaci meduzy i polipa. Zaznacz rysunek przedstawiajcy posta polipa.

1 p. 12

16. Sporód wymienionych cech chelbi wybierz te, które charakteryzuj polipa. Odpowiednie litery wpisz w kwadraty. A. Prowadzi osiadly tryb ycia. B. Ma cztery platy gbowe, tzw. ramiona. C. Na obwodzie parasolowatego ciala wystpuj ciala brzene. D. Wydluony ksztalt ciala. E. Unoszony przez prdy morskie ­ plywa swobodnie w toni wodnej. F. yje pojedynczo lub tworzy skupiska. polip

3 p.

17. Pustelnik yje w symbiozie z ukwialem, przedstawicielem koralowców. Oba te organizmy czerpi korzyci ze wspólycia. Napisz, jakie korzyci czerpie ukwial, yjc w symbiozie z pustelnikiem. ....................................................................................................................................... 18. Ryby to zwierzta, których cialo przystosowane jest do ycia w wodzie. Jednym z przystosowa s pletwy. Podpisz na rysunku tylko pletwy nieparzyste.

1 p.

3 p.

13

19. Wymie dwie funkcje, które pelni u ryb pletwy parzyste. 2 p. A. ............................................................................................................................................. B. ............................................................................................................................................. 20. Dokonaj klasyfikacji wymienionych zwierzt ze wzgldu na sposób poruszania si. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli: homary, pkle, ukwialy, kraby, krewetki, dorsze, fldry. Plywajce

Kroczce

7 p.

Osiadle

21. Skorupiaki morskie to zwierzta o rónorodnej budowie. Jednym ze skorupiaków jest homar. Uzupelnij rysunek, wpisujc w odpowiednie miejsca okrelenia: glowotulów, szczypce.

4 p.

22. Uzupelnij zdania dotyczce dwiku odpowiednimi wyraeniami: fala dwikowa, czsteczek, nie rozchodzi si, drgajce.

4 p.

ródlami dwików s ciala ........................................ . Rozchodzce si zaburzenie orodka w postaci zagszcze i rozrzedze czsteczek to ............................................. .............................. . W próni fala dwikowa ................................................................... , poniewa tam nie ma ............................. . 14

PRACA KONTROLNA NR 3

WARUNKI YCIA W RODOWISKU LDOWYM

KL.6

max. 62 pkt.

1. Warunki ycia na ldzie znacznie si róni od warunków w rodowisku wodnym ze wzgldu na wiksze zrónicowanie niektórych czynników. Zaznacz znakiem ,,x" trzy czynniki, które wykazuj du zmienno w zalenoci od klimatu i pory roku. A Zawarto soli mineralnych Zawarto dwutlenku wgla Wilgotno (opady) D Dostpno pokarmu

3 p.

B

E

Temperatura Naslonecznienie

C

F

2. Który z poniszych zestawów zawiera nazwy zwierzt wylcznie ldowych? Poprawn odpowied zaznacz znakiem ,,x". A. szczupak, stulbia, slo B. aba, jaszczurka, bocian C. mija, jaskólka, niedwied D. padalec, plo, pantofelek 3. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy podanych krgowców ldowych. jaszczurka, wiewiórka, labd Gad

Ptak

1 p.

3 p.

Ssak .............................. 3 p.

................................... .............................. 4. Których grup krgowców ldowych dotycz ponisze opisy?

A. Grup t dzielimy na gniazdowniki i zagniazdowniki w zalenoci od tego, czy mlode po urodzeniu s samodzielne, czy pozostaj pod opiek rodziców. Opis dotyczy ........................................................................ B. Mlode osobniki tej grupy s karmione mlekiem matki. Opis dotyczy ........................................................................ C. Do grupy tej zaliczamy we, krokodyle, ólwie i jaszczurki. Opis dotyczy ........................................................................ 5. Rozpoznaj cechy krgowców ldowych i wpisz ich numery do odpowiednich kratek. Uwaga! Niektóre cechy mog si powtórzy. 1. sucha skóra pokryta luskami lub tarczkami 2. skóra pokryta piórami 3. skóra pokryta wlosami 15

4 p.

4. zwierzta zmiennocieplne 5. zwierzta stalocieplne 6. zwierzta yworodne 7. zwierzta jajorodne Gady Ptaki Ssaki

6. Korzystajc z zadania 5., wykonaj ponisze polecenia. A. Podaj cech, która jest wspólna dla gadów i ptaków.

3 p.

...................................................................................................... B. Wypisz te cechy, które dotycz tylko ssaków. ...................................................................................................... 7. Zaznacz znakiem ,,x" wlaciwe pojcie. Moliwo utrzymania temperatury ciala niezalenej od temperatury otoczenia to: A. jajorodno B. yworodno C. stalocieplno D. zmiennocieplno 8. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli podane przyklady zwierzt. padalec, kret, sowa, jaszczurka Zwierzta stalocieplne ...................................................... ...................................................... Zwierzta zmiennocieplne ...................................................... ...................................................... 3 p. 4 p. 1 p.

9. Zaznacz znakiem ,,x" cechy charakterystyczne mii zygzakowatej. A. ma zygzak na grzbiecie B. jest wem jadowitym C. ma ólte plamy w tylnej czci glowy D. jest wem niejadowitym E. nie ma koczyn

10. Przyporzdkuj rysunkom piór oznaczonych cyframi ich nazwy oznaczone literami.

3 p.

16

A. puchowe B. konturowe C. pokrywowe 1 ......... 2 ......... 3 .........

11. Wród ptaków istnieje due zrónicowanie ze wzgldu na sposób pobierania pokarmu i rodowisko ich ycia, co przejawia si w budowie dzioba i koczyn tylnych. Które cechy wpisane w prostokty s charakterystyczne dla ptaka przedstawionego na rysunku? Polcz je z ilustracj. 3 p.

12. Ponisze zdania dotycz biologii ssaków. Wstaw liter P przy zdaniu prawdziwym, a liter F przy zdaniu falszywym. A. Ssaki dzielimy na rolinoerne, misoerne i wszystkoerne. B. Wytworami skóry ssaków s m.in. kopyta, rogi, paznokcie. C. Zaplodnienie i rozwój ssaków odbywa si poza organizmem samicy. D. Wikszo ssaków opiekuje si swoim potomstwem.

4 p.

17

13. Budowa koczyn ssaków i ich sposób poruszania si zale od rodowiska ycia. Napisz, do jakiego sposobu poruszania slu koczyny ssakom przedstawionym na rysunkach. 2 p.

14. Przyjrzyj si ilustracjom i wykonaj polecenia. A. Napisz pod kad ilustracj nazw przedstawionego na niej zwierzcia. B. Okrel rodowisko ycia kadego zwierzcia, korzystajc z wyrazów: las, góry, bagna.

6 p.

Nazwa zwierzcia: ........................................ rodowisko ycia: ........................................

................................. ..................................... ................................. ..................................... 1 p.

15. Zaznacz znakiem ,,x" poprawne dokoczenie zdania. Bezkrgowce to zwierzta, które: A. maj krgoslup. B. nie maj krgoslupa. C. maj szkielet wewntrzny. D. ich szkielet jest kostny lub chrzstny. 16. Który z zestawów zawiera wylcznie nazwy bezkrgowców? Poprawn odpowied zaznacz znakiem ,,x". A. szczupak, pszczola, aba B. nietoperz, jaszczurka, bocian C. pajk, mucha, limak D. wróbel, plo, skorpion

1 p.

18

17. Polcz liniami nazwy bezkrgowców z okreleniami ich rodowisk ycia. ddownica topik kleszcz winniczek motyl woda gleba skóra ssaków kwiaty wilgotne lki

5 p.

18. Rozpoznaj grupy, do których nale zwierzta bezkrgowe przedstawione na rysunkach. Podpisz rysunki, dobierajc wlaciwe nazwy sporód podanych. 4 p. pajczaki, piercienice, owady, miczaki

19. Przeczytaj uwanie zdania dotyczce budowy ddownicy. Oce, czy s prawdziwe, podkrelajc TAK lub NIE. A. Cialo ddownicy zbudowane jest z piercieni. B. Piercienie ddownicy maj wyrostki, zwane szczecinkami. C. luz pokrywajcy cialo ddownicy chroni przed wysuszeniem i uszkodzeniami. D. Cialo ddownicy jest zrónicowane na glowotulów i odwlok.

4 p. TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

20. Przyporzdkuj podane nazwy narzdów ruchu oznaczone cyframi przykladom zwierzt oznaczonym literami. 4 p. 1. odnóa kroczne A. ddownica 2. noga B. pajk 3. szczecinki C. limak 4. skrzydla i odnóa kroczne D. mucha 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ......

19

PRACA KONTROLNA NR 4

KL. 6

KRAJOBRAZY ZIEMI Krajobrazy strefy owietlenia umiarkowanej i midzyzwrotnikowej. max. 70 pkt.

1. Na mapie zaznaczono literami A, B, C, D strefy krajobrazowe. Które to strefy? Przyporzdkuj litery odpowiednim nazwom.

4 p.

1. krajobraz ródziemnomorski (makia) ........................... 2. krajobraz lasów liciastych i mieszanych .................. 3. krajobraz stepów ................................. 4. krajobraz tajgi ............... 2. W której strefie owietlenia poloone s wymienione w zadaniu 1. strefy krajobrazowe? Skorzystaj z zamieszczonego niej rysunku. Odpowied zaznacz znakiem ,,x". 1p. A. gorcej B. umiarkowanej C. zimnej

3. Przyporzdkuj okrelenia oznaczone cyframi wlaciwym krajobrazom. Wpisz w kratki odpowiednie cyfry.

8 p.

20

Krajobraz ródziemnomorski (makia)

Krajobraz lasów liciastych i mieszanych

Krajobraz stepów

Krajobraz tajgi

1. rosn sosny, jodly, wierki i modrzewie 2. zima dluga i mrona, a lato krótkie i cieple 3. ,,morze traw" 4. lato gorce i suche, zima lagodna i wilgotna 5. zarola krzewiaste, wiecznie zielone 6. upalne lato, chlodna zima, malo opadów 7. rosn glównie dby, brzozy, buki, olchy 8. cztery pory roku, lato cieple, zima niezbyt mrona, zrónicowana wysoko opadów 4. Na podstawie ilustracji i opisu rozpoznaj zwierz lub rolin, a nastpnie przyporzdkuj je strefie krajobrazowej, wpisujc jego nazw pod opisem.

8 p.

Opis A. Ssak redniej wielkoci o zrónicowanym ubarwieniu grzbietu i boków ciala. Zarówno samiec, jak i samica ma rogi. Nogi ma cienkie i dlugie, przystosowane do szybkiego biegania. Odywia si rolinami. Zwierz ................................. Opis B. Bardzo okazale drzewo o wys. 25­30 m. Kora starszych galzi i pni jest prawie olowianoszara, do gladka. Licie ma pojedyncze, szerokie, owalne, na kocach zwone, na brzegach karbowane lub zbkowane. Owoce, zwane bukwi, s zbierane przez wiele zwierzt, np. dziki. Rolina ................................. Opis C. Drapienik o masywnej budowie. Ma gst, brunatnoszar sier. Poluje glównie zim. Latem zjada jaja, ptaki, ryby, owady, jagody. W czasie ostrej zimy zakopuje si w niegu i zasypia. Czlowiek poluje na niego ze wzgldu na jego wartociowe futro. Zwierz ................................. Opis D. Drzewo odporne na susz, ronie na ubogich glebach, jest wraliwe na mróz. Jest drzewem dlugowiecznym. Z jego owoców wytlacza si olej jadalny, zwany oliw. Rolina .................................

1. Krajobraz tajgi ................................. 2. Krajobraz lasów liciastych i mieszanych ................................. 3. Krajobraz stepów ................................. 21

4. Krajobraz ródziemnomorski (makia) ................................. 5. Poniej wymieniono przyklady zwierzt i rolin, które wystpuj przynajmniej w dwóch strefach krajobrazowych. Przyporzdkuj nazwy zwierzt i rolin, wpisujc cyfry w odpowiednie kratki. 19 p. 1 niedwied, 2. ry, 3. nietoperz, 4. brzoza, 5. lis, 6. db, 7. sosna, 8. sowa. Krajobraz ródziemnomorski (makia) Krajobraz lasów liciastych i mieszanych Krajobraz stepów

Krajobraz tajgi

6. W strefach krajobrazów lasów liciastych i mieszanych oraz w tajdze yje bardzo duo gatunków zwierzt. Z podanych niej czynników wybierz przynajmniej trzy, które o tym decyduj. Zaznacz je znakiem ,,x". 3 p. A. cieple lato, mrona zima B. gorce suche lato, lagodna zima C. czste, silne wiatry D. duo rónorodnego pokarmu E. kilka warstw rolinnoci F. dogodne miejsca do schronienia i rozrodu G. brak naturalnych wrogów 7. Przyporzdkuj strefom krajobrazowym oznaczonym cyframi opisy glównych zaj mieszkaców oznaczone literami. Odpowiednie litery wpisz w kwadraty. 1. krajobraz ródziemnomorski (makia) 2. krajobraz lasów liciastych i mieszanych 3. krajobraz stepów

8 p.

4. krajobraz tajgi

A. Na yznych czarnoziemach uprawia si pszenic. B. Hodowla bydla. C. Wydobywa si zloto, rop naftow, rudy metali, wgiel kamienny. D. Tradycyjnym zajciem ludnoci jest lowiectwo. E. Wiele obszarów lenych zamieniono na pola uprawne, orodki miejskie i przemyslowe. F. Pozyskuje si drewno, glównie bukowe, dbowe i olchowe, dla przemyslu drzewnego, papierniczego i meblarskiego. G. Uprawa cytrusów, winoroli, figowców i oliwek. H. Rybolówstwo i turystyka.

22

8. Na mapie literami A, B, C zaznaczono strefy krajobrazowe. Które to strefy? Przyporzdkuj litery odpowiednim nazwom.

3 p.

1. las równikowy ................ 2. sawanna .......................... 3. pustynia ..........................

9. W której strefie owietlenia poloone s strefy krajobrazowe wymienione w zadaniu 6.? Zaznacz t stref znakiem ,,x". A. gorca B. umiarkowana C. zimna

1 p.

10. Przyporzdkuj okrelenia oznaczone cyframi wlaciwym nazwom krajobrazów (niektóre okrelenia mog si powtórzy). las równikowy sawanna pustynia

9 p.

1. bujna rolinno 2. rolinno trawiasta z pojedynczymi drzewami 3. brak zwartej pokrywy rolinnej 4. due amplitudy dobowe temperatury powietrza 5. male amplitudy roczne temperatury powietrza 6. obfite opady przez caly rok 7. niedobór opadów 8. pora deszczowa latem i pora sucha zim

23

11. Przyporzdkuj oznaczonym cyframi nazwom stref krajobrazowych opisy glównych zaj ich mieszkaców oznaczone literami. Odpowiednie litery wpisz w kratki. 1. Las równikowy

6 p.

2. Sawanna

3. Pustynia

A. Prowadz koczowniczy tryb ycia, hoduj wielbldy, kozy, owce. B. Mieszkaj w oazach, zajmuj si rolnictwem, handlem, rzemioslem. Uprawiaj cytrusy, warzywa i palmy daktylowe. C. Zajmuj si hodowl bydla, owiec, kóz. D. Zajmuj si rolnictwem; uprawiaj proso, orzeszki ziemne, baweln. E. Zajmuj si mylistwem i zbieractwem. F. Zajmuj si rolnictwem plantacyjnym, uprawiaj kaw, herbat, kauczukowce, banany, trzcin cukrow.

24

Information

PRACA KONTROLNA NR 1 KL

24 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

385879