Read Microsoft PowerPoint - Co phieu.ppt text version

UY BAN CHNG KHOAN NHA NC NG

TRUNG TÂM NGHIÊN CU VA AO TAO CHNG KHOAN NG

CÔ PHIÊU

1

KHAI NIÊM (1)

CÔ PHIÊU LA BNG CHNG C THÊ HIÊN DI DANG HINH THC CHNG CHI, BUT TOAN GHI SÔ HOC D LIÊU IÊN T XAC NHÂN QUYÊN VA LI ICH HP PHAP CUA NGI S HU ÔI VI MÔT PHÂN VÔN CUA TÔ CHC PHAT HANH

2

KHAI NIÊM (2)

- VÔN IÊU LÊ CUA CÔNG TY CÔ PHÂN C CHIA THANH NHIÊU PHÂN BNG NHAU GOI LA CÔ PHÂN - CÔ PHIÊU LA CHNG CHI DO CÔNG TY CÔ PHÂN PHAT HANH HOC BUT TOAN GHI SÔ HOC D LIÊU IÊN T XAC NHÂN QUYÊN S HU MÔT HOC MÔT SÔ CÔ PHÂN CUA CÔNG TY O CÔ PHIÊU LA CHNG KHOAN VÔN.

3

CAC LOAI CÔ PHIÊU

PHÂN LOAI THEO QUYÊN LI CUA CÔ ÔNG

- CÔNG TY CÔ PHÂN PHAI CO CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG - CÔNG TY CÔ PHÂN CO THÊ CO CÔ PHIÊU U AI - CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG KHÔNG THÊ CHUYÊN ÔI THANH CÔ PHIÊU U AI - CÔ PHIÊU U AI CO THÊ CHUYÊN THANH CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG

4

CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG

- THÊ HIÊN QUYÊN S HU, BIÊU QUYÊT VA T DO CHUYÊN NHNG - CÔ ÔNG SANG LÂP PHAI NM GI IT NHÂT 20% CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG - TRONG 3 NM, CÔ ÔNG SANG LÂP CO QUYÊN CHUYÊN NHNG CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG CHO CÔ ÔNG SANG LÂP KHAC, NHNG CHI C CHUYÊN NHNG CHO NGI NGOAI KHI CO S CHÂP THUÂN CUA AI HÔI ÔNG CÔ ÔNG - SAU 3 NM, HAN CHÊ ÔI VI CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG CUA CAC CÔ ÔNG SANG LÂP ÊU C BAI BO.

5

CÔNG TY CÔ PHÂN

- CÔ ÔNG CO THÊ LA TÔ CHC, CA NHÂN; SÔ LNG TÔI THIÊU LA 3, KHÔNG HAN CHÊ SÔ LNG TÔI A. - CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG C T DO CHUYÊN NHNG - CÔNG TY CÔ PHÂN CO QUYÊN PHAT HANH CHNG KHOAN CAC LOAI.

6

QUYÊN CUA CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG

NHÂN CÔ TC (1)

- NHÂN CÔ TC THEO QUYÊT INH CUA AI HÔI ÔNG CÔ ÔNG - NGUÔN CHI TRA CÔ TC TRICH T LI NHUÂN GI LAI CUA CÔNG TY SAU KHI HOAN THANH NGHIA VU THUÊ, TAI CHINH KHAC, TRICH LÂP CAC QUY VA BU P LÔ TRC O - CÔ TC TRA BNG TIÊN MT, CÔ PHIÊU, TAI SAN KHAC.

7

QUYÊN CUA CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG

NHÂN CÔ TC (2)

- MC CHI TRA CÔ TC = TÔNG CÔ TC ÷ TÔNG LI NHUÂN RONG THÔNG THNG T 40% - 70% - HANG NM TRA CÔ TC T 1-4 LÂN - CÔ ÔNG CO TÊN TRONG DANH SACH CÔ ÔNG VAO NGAY KHOA SÔ CÔ ÔNG C HNG CÔ TC - KHÔNG C LÂY THNG D VÔN HAY CAC QUY Ê TRA CÔ TC - KHI CÔNG TY GIAI THÊ, PHA SAN, NHÂN MÔT PHÂN TAI SAN CON LAI TNG NG SÔ VÔN GOP

8

QUYÊN CUA CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG

QUYÊN BIÊU QUYÊT (1)

- QUYÊN THAM D VAO HOAT ÔNG CÔNG TY - THAM D VA PHAT BIÊU TAI AI HÔI CÔ ÔNG, BIÊU QUYÊT TRC TIÊP HOC UY QUYÊN; MÔI CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG SE LA MÔT PHIÊU BIÊU QUYÊT - XEM XET, TRA CU, TRICH LUC THÔNG TIN TRONG DANH SACH CÔ ÔNG, IÊU LÊ CÔNG TY, BIÊN BAN VA NGHI QUYÊT AI HÔI CÔ ÔNG

9

QUYÊN CUA CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG

QUYÊN BIÊU QUYÊT (2)

- CÔ ÔNG NM GI 5% CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG C BÂU VAO HÔI ÔNG QUAN TRI - CÔ ÔNG NM 10% CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG CO QUYÊN:

- Ê C, NG C VAO HÔI ÔNG QUAN TRI - XEM XET, TRICH LUC BIÊN BAN, NGHI QUYÊT HÔI ÔNG QUAN TRI, BAO CAO TAI CHINH, BAO CAO CUA BAN KIÊM SOAT - TRIÊU TÂP AI HÔI ÔNG CÔ ÔNG BÂT THNG NÊU HÔI ÔNG QUAN TRI VI PHAM LUÂT, IÊU LÊ HOC QUA NHIÊM KY 6 THANG

10

QUYÊN CUA CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG

QUYÊN BIÊU QUYÊT (3)

- CAC CÔ ÔNG CO QUYÊN LÂP THANH NHOM, UY QUYÊN BIÊU QUYÊT - MUA TI 25% PHAI CHAO MUA CÔNG KHAI THEO LUÂT CHNG KHOAN:

- C UY BAN CHNG KHOAN NHA NC CHÂP THUÂN - CÔNG BÔ THÔNG TIN ÂY U - THI HAN CHAO MUA T 30 ­ 60 NGAY

- NM GI 30% CO 3 THANH VIÊN HÔI ÔNG QUAN TRI

11

QUYÊN CUA CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG

QUYÊN MUA CÔ PHIÊU

- C U TIÊN MUA CÔ PHÂN MI CHAO BAN TNG NG VI TY LÊ S HU THEO IÊU KIÊN XAC INH - QUYÊN MUA CÔ PHIÊU

r= M0 ÷ Mn

- GIA CUA QUYÊN: Vr = (P0 - Pn) ÷ r

M0: SÔ CÔ PHIÊU HIÊN HANH Mn: SÔ CÔ PHIÊU D KIÊN CHAO BAN BÔ SUNG P0 : TRI GIA CUA CÔ PHIÊU Pn : GIA THC HIÊN

12

CÔ PHIÊU U AI BIÊU QUYÊT

- CHI CO TÔ CHC C CHINH PHU UY QUYÊN VA CÔ ÔNG SANG LÂP MI C QUYÊN NM CÔ PHIÊU U AI BIÊU QUYÊT - CO HIÊU LC TRONG 3 NM, KHÔNG C CHUYÊN NHNG, SAU O CHUYÊN THANH CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG - CÔ PHIÊU U AI BIÊU QUYÊT CO SÔ PHIÊU BÂU NHIÊU HN SO VI CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG - CO QUYÊN KHAC NH CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG

13

CÔ PHIÊU U AI CÔ TC

- TRA CÔ TC CAO HN VA TRC CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG - NHÂN TAI SAN THANH LY SAU THANH TOAN N, CÔ PHIÊU U AI HOAN LAI, TRC CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG - KHÔNG C QUYÊN BIÊU QUYÊT, T DO CHUYÊN NHNG - CÔ TC U AI GÔM: CÔ TC CÔ INH VA CÔ TC THNG - CÔ TC CÔ INH CO 2 LOAI:

- KHÔNG BT BUÔC NÊU VÔN KHÔNG PHAI HOAN TRA (VÔN CSH) - BT BUÔC NÊU VÔN PHAI HOAN TRA (N PHAI TRA)

14

CÔ PHIÊU QUY (1)

- LA CÔ PHIÊU CUA CHINH CÔNG TY A PHAT HANH VA MUA LAI TRÊN THI TRNG BNG NGUÔN VÔN CUA CÔ ÔNG - VÔN CUA CÔ ÔNG = VÔN CSH TR I SÔ D QUY KHEN THNG, PHUC LI VA VÔN NHÂN LIÊN DOANH - KHÔNG C MUA LAI QUA 30% CÔ PHIÊU PHÔ THÔNG A BAN - HÔI ÔNG QUAN TRI QUYÊT INH MUA LAI CÔ PHIÊU QUY DI 10%, TRÊN 10% PHAI C AI HÔI ÔNG CÔ ÔNG THÔNG QUA

15

CÔ PHIÊU QUY (2)

- MUC ICH MUA LAI CÔ PHIÊU QUY:

- THEO YÊU CÂU CUA CÔ ÔNG THEO IÊU 90 LUÂT DOANH NGHIÊP - GIAM SÔ LNG CÔ PHIÊU ANG LU HANH - Ê BAN LAI CHO NGI LAO ÔNG HOC THNG CHO NGI LAO ÔNG (CO NGUÔN T QUY KHEN THNG, PHUC LI) - GIA BAN CHO NGI LAO ÔNG THÂP HN THI GIA, KHÔNG THÂP HN GIA MUA VAO - IÊU CHINH GIAM VÔN IÊU LÊ

16

CÔ PHIÊU QUY (3)

- KHÔNG C MUA CÔ PHIÊU QUY KHI:

ANG THUA LÔ ANG LAM THU TUC PHAT HANH HUY ÔNG THÊM VÔN CO N PHAI TRA QUA HAN N PHAI THU QUA HAN LN HN 10% SÔ VÔN CÔ ÔNG DUNG VÔN VAY VA VÔN CHIÊM DUNG

17

CÔ PHIÊU QUY (4)

- KHÔNG C MUA CÔ PHIÊU CUA CAC ÔI TNG SAU LAM CÔ PHIÊU QUY:

- NGI QUAN LY DOANH NGHIÊP VA NGI CO LIÊN QUAN - NGI S HU CÔ PHIÊU CHUYÊN NHNG CO IÊU KIÊN - CÔ ÔNG CO CÔ PHIÊU CHI PHÔI

- MUA BAN CÔ PHIÊU QUY KHÔNG PHAI LA HOAT ÔNG KINH DOANH TAI CHINH. THNG D VÔN LA VÔN, KHÔNG PHAI LA THU NHÂP TAI CHINH CUA CÔNG TY. - CÔ PHIÊU QUY THUÔC S HU CHUNG CUA CÔNG TY, KHÔNG C NHÂN CÔ TC.

18

THNG D VÔN NG

- CHÊNH LÊCH GIA BAN CÔ PHIÊU LÂN ÂU SO VI MÊNH GIA (a) - CHÊNH LÊCH GIA BAN CÔ PHIÊU PHAT HANH BÔ SUNG (b) - CHÊNH LÊCH MUA BAN CÔ PHIÊU QUY (C) DUNG THNG D VÔN: THNG CÔ PHIÊU CHO CÔ ÔNG HIÊN HU Ê TNG VÔN IÊU LÊ

- (c) SAU 1 NM - (a), (b) SAU 3 NM NÊU ÂU T VAO D AN, SAU 1 NM NÊU LA C CÂU LAI N

19

TNG VÔN IÊU LÊ

KHI: - PHAT HANH CÔ PHIÊU MI Ê HUY ÔNG THÊM VÔN, KE CA CHUYÊN N THANH VÔN CÔ PHÂN - CHUYÊN ÔI TRAI PHIÊU A PHAT HANH THANH CÔ PHÂN - TRA CÔ TC BNG CÔ PHIÊU - PHAT HANH CÔ PHIÊU MI Ê THC HIÊN SAP NHÂP MÔT BÔ PHÂN HOC TOAN BÔ DOANH NGHIÊP KHAC VAO CÔNG TY - KÊT CHUYÊN THNG D VÔN THANH VÔN IÊU LÊ

20

GIAM VÔN IÊU LÊ

- KHI NHU CÂU VÔN CUA CÔNG TY GIAM DO TÔ CHC LAI HAY THAY ÔI NGANH NGHÊ KINH DOANH - BI BUÔC HUY BO CÔ PHIÊU QUY

- KHÔNG HOAN TIÊN CHO CÔ ÔNG NÊU THEO PHNG AN AI HÔI ÔNG CÔ ÔNG BIÊU QUYÊT - HOAN TRA TIÊN CHO CÔ ÔNG THEO TY LÊ THU HÔI

- GIAM VÔN IÊU LÊ KHI THUA LÔ 3 NM LIÊN TIÊP VA CO SÔ LÔ LUY KÊ 50% VÔN CÔ ÔNG

21

Xin ch©n thµnh c¸m ¬n

Trung t©m nghiªn cøu vµ ®µo t¹o chøng kho¸n ñy ban chøng kho¸n nhµ n-íc

22

Information

Microsoft PowerPoint - Co phieu.ppt

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

264384