Read FIA DISCIPLINEI text version

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA..........DE INGINERIE ELECTRICA........................................

Adresa: Bd. Unirii nr. 18-24 tel.: 0245-217683; fax: 0245-217683; e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC Denumirea disciplinei: Anul de studiu: III LIMBAJE DE ASAMBLARE SI AUTOMATE PROGRAMABILE Semestrul: * 6 Tipul de evaluare final (E/V/C): E 6 68

Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FOb Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 68 Total ore studiu individual 100 Total ore pe semestru: învmânt: Sl Florea Fanache Titularul disciplinei: *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Catedra: Profilul: Specializarea:

Inginerie Electrica Stiinta Sistemelor Automatica si Informatica Automatica si Informatica Industriala

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 42 14 28 -

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice

Obiectivele disciplinei:

Obiective : Insusirea principiilor fundamentale ale automatelor programabile.

Utilizarea mediilor de dezvoltare pentru realizarea aplicatiilor de control cu automate programabile; Conceptia sistemelor complexe de automatizare utilizand automatele programabile.

Nr. crt. 1

CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Automate programabile microprogramate si vectoriale Elemente de microprogramare; Structuri de microsecventiatoare ; Structura de baza a unui automat microprogramat ; Principiul de functionare al automatelor vectoriale. Medii de dezvoltare a programelor pentru automatele vectoriale. IsaGRAF, STEP-7, PL-7, TwidoSoft; Limbaje grafice : LD, FBD, SFC, FC ; Limbaje textuale : IL, ST ; Proiectarea programelor pentru automatele programabile. Metoda activarii-dezactivarii sincrone ; Programarea directa a actiunilor ; Programarea in limbajele de nivel inalt: C++, VB, C#; Realizarea programelor pentru diverse tipuri de automat SIEMENS ; Schneider-Electric; ICPDAS. Miniautomate Retele de automate distribuite Retele AS-i; Retele Profibus;

Nr. de ore 4

2

10

3

4

4

4

5 6

2 4

7

Retele MODBUS; Retele Ethernet; Retele hibride. Tehnologii OPC pentru controlul si monitorizarea aplicatiilor cu automate programabile. Tehnologia NI DataSocket pentru crearea de clienti OPC; Configurarea aplicatiilor cu automate programabile; Configurarea server-ului OPC; Realizarea unui OPC client in LabWindows/CVI.

2

8

Aplicatii ale automatelor programabile in sistemele de control distribuit real-time

4

Nr. crt. 1

2

Nr. de ore Seminarii / lucrri practice

Fundamente matematice si logice ale sistemelor numerice Introducere in mediile reprezentative de dezvoltare ale programelor pentru automatele vectoriale. Prezentarea mediilor de programare IsaGRAF, STEP-7, PL7, TwidoSoft. Exemple de programe in limbajele LD, FBD, ST, SFC, IL. Utilizarea automatelor programabile pentru actionarea sistemelor electrice. Exemple de programme. Utilizarea automatelor programabile pentru actionarea sistemelor hidraulice. Exemple de programme. Utilizarea automatelor programabile pentru actionarea sistemelor pneumatice. Exemple de programme. Utilizarea limbajelor de programare de nivel inalt pentru programarea automatelor programabile (C#, VB, C++). Conceptia sistemelor distribuite de control utilizand automatele programabile. Proiectarea unui model simplu de server si client OPC.

4

12

3 4 5 6 7

4 4 4 2 4

1.Insusirea: Conceptelor generale ale automatelor programabile si aplicabilitatea lor in domeniul automaticii. 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Tehnologii, paradigme, platforme hardware-software pentru aplicatiile cu AP.

Competene specifice disciplinei

3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Utilizarea conceptelor teoretice pentru proiectarea si implementarea aplicatiilor de control distribuite utilizand infrastructuri hardware si de comunicatii existente in laborator. 4. Atitudinale Formarea conceptiei deschise in abordarea problematicilor legate de tematica cursului in activitati practice, concrete.

Sistemul de evaluare al studenilor

La stabilirea notei finale se iau în considerare - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, etc. - alte activiti (prezen)........................ Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Pe baza punctajului fara cerinte minime Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) Pe baza punctajului Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) 40 10 0 10 40 0

Timpul total (ore/semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului . 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 10 7. Pregtire prezentri orale 0

2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec

25 25 0

8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren

10 10 0

5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc.

15

11. Documentare pe INTERNET

5

0

12. Alte activiti...

0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 100 Bibliografie : 1. 2. 3. HughJack - AutomatingManufacturingSystems withPLCs, FreeSoftwareFoundation (free download); L.A. Bryan, E.A. Bryan - Programmable Controllers. Theory and Implementation. Second Edition. An Industrial Text Company Publication Atlanta · Georgia · USA (free download). Ioan Marginean. Automate Programabile. Edditura Albastra 2005.

Decan, Conf.Dr.Ing. Marcel Ionel

Director departament / ef catedr, Conf.Dr.Ing. Eugenia Minca

Titular curs, Florea Fanache

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVITE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA Adresa: Bd. Unirii, nr. 18-20 tel.: 0245.217.683; fax.: 0245.217.683; e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: INGINERIA REGLARII AUTOMATE 1 Anul de studiu: III Semestrul: * VII Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FOb. Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 70 Total ore studiu 50 Total ore pe semestru: individual învmânt: Conf. dr. ing. Eugenia MINCA Titularul disciplinei: *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Catedra: Profilul: Specializarea: Inginerie Electrica Stiinta Sistemelor Automatica si Informatica Ingineria Sistemelor Automatica si Informatica Aplicata E 5 120

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 70 42 28 -

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Cunostinte utile in pregatirea inginerului specializat in automatizari industriale : Proiectarea si sinteza sistemelor de reglare automata conventionale Proiectarea sistemelor de reglare cu structura speciala Sisteme de reglare automata a proceselor cu timp mort Nr. crt. Coninutul tematic al cursului 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 Introducere. Structrura unui SRA. Criterii de performata. Analiza raspunsului in timp/frecventa a sistemelor LTI. Principiile alegerii si acordarii regulatoarelor. Tipuri de regulatoare. Regulatoare liniare, neliniare. Alegerea i acordarea regulatoarelor pentru procese rapide. Criteriul modulului. Criteriul simetriei. Proiectarea SRA prin metoda alocrii poli-zerouri. Alegerea i acordarea regulatoarelor pentru procese lente Sisteme de reglare automat cu structura speciala. Reglarea in cascada Reglarea dup perturbaie si combinata Sisteme de reglare cu predicie a proceselor timp mort Sisteme cu reacie dup stare Aplicatii Generarea unor directii posibile de studiu (Discutie libera)

Nr. de ore 3 6 3 3 3 6 3 3 3 9

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Coninutul seminarului (lucrri practice -LP) Elementele componente ale unui SRA Studiul stabilitatii si calitatii SRA Calculul performantelor in regim stationar si in regim tranzitoriu pentru SRA Alegerea si acordarea regulatoarelor pentru procese lente si rapide Proiectarea SRA prin metoda alocarii poli-zerouri Studiul experimental al regulatoarelor automate analogice Studiul sistemelor SISO cu parametri invarianti in timp Utilizari ale Matlab-ului si Simulink-ului pentru studiul SRA Utilizari ale LabView-ului pentru studiul SRA Studiul experimental al reglarii in cascada Studiul metodei experimentale de acoradre a regulatoarelor (metoda Ziegler-Nichols) 1.Cunoatere i înelegere a: Drumului de la intelegerea notiunilor din curs/laborator bibliografie la formularea si rezolvarea problemelor din domeniul specific diciplinei

Nr. de ore 2S 2S 2S 4S 4S 2LP 2LP 3LP 3LP 2LP 2LP

Competene specifice disciplinei

2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Elementelor definitorii ale SRA. Identificare, proiectare, sinteza 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Proiectarea unui SRA la tema. Evaluarea rezultatelor teoretice cu cele furnizate prin aplicarea metodelor experimantale de proiectare 4. Atitudinale Formarea unei conceptii mobile si deschise in abordarea problemelor specifice tematicii cursului ­utila in activitatea de cercetare Formarea unei conceptii sistemice de tip top-down in activitatea inginereasca

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea 20% final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de 20% laborator - testarea periodic prin lucrri de control 0 - testarea continu pe parcursul semestrului 20% - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri 40% / proiecte, etc. - alte activiti (prezen)........................ 0 Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10)

Pe baza punctajului fara cerinte minime

Pe baza punctajului

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 8 7. Pregtire prezentri orale 0 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 4 6 2 7 5 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 8 0 0 8 2

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 50 Bibliografie : 1. I. Dumitrache. ­ Automatizari industriale ­ Editura Pedagogic, Bucureti, 1993 2. S. Calin ­ Regulatoare automate ­ Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976 3. N. Paraschiv s.a. ­Ingineria reglarii automate, Indrumar de laborator si culegere de probleme ­ Universitatea Petrol ­Gaze, Ploiesti, 1996

Decan, Conf. dr. ing. Marcel IONEL

Director departament / ef catedr, Conf. dr. ing. Eugenia MINCA

Titular curs, Conf. dr. ing. Eugenia MINCA

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA.................................................. Adresa................................................................ tel.: ............. ; fax: ........ e-mail: ..............

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: Maini electrice i acionri Anul de studiu: III Semestrul: 2 Tipul de evaluare final (E/V/C): E Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FNumrul de credite: facultativ): Ob Total ore din planul de Total ore studiu Total ore pe semestru: învmânt: individual Titularul disciplinei: .l. dr. ing. Mihail-Florin STAN *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: F.I.E. Catedra: Inginerie electric Profilul: Specializarea:

3

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 28 14 -

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei:

Obiectivul cursului ,,Maini i acionri electrice"este acela de a familiariza studenii de la Facultatea de Inginerie Electric, specializarea Automatic i Informatic Industrial cu noiuni de baz din domeniul mainilor i acionrilor electrice Acest curs se constituie ca o baz de plecare pentru studiul diferitelor materii de specialitate din cadrul profilului.

Nr. crt. 1. Coninutul tematic al cursului Introducere. Rolul i locul mainilor i transformatoarelor electrice în producerea i conversia energiei. Transformatorul electric. Introducere. Elemente constructive de baz (miezul feromagnetic, sistemul de înfurare, cuva i elementele accesorii ale transformatorului). Mrimile nominaleale transformatorului Principiile de funcionare ale transformatorului monofazat. Teoria fizic a transformatorului monofazat. Teoria tehnic a transformatorului monofazat Bilanul de puteri i randamentul transformatorului monofazat. Transformatorul trifazat. Construcie, grupe de conexiuni, conectarea în paralel a transformatoarelor electrice Elementele generale ale mainilor de curent alternativ: - câmpurile magnetice în maina de curent alternativ; - tensiunile electromotoare induse în înfurrile de curent alternativ Maina asincron. Construcia mainii asincrone. Principiul de funcionare i regimurile de funcionare ale mainii asincrone (regim de generator, regim de motor, regim de frân) Nr. de ore 2 2 2 2 2

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bilanul puterilor i randamentul mainii asincrone. Cuplul electromagnetic al mainii asincrone. Relaia lui Kloss. Caracteristica mecanic. Metode de pornire i reglare a turaiei motoarelor asincrone. Acionri electrice cu maini asincrone. Maina de curent continuu. Elemente constructive. Principiul de funcionare i regimurile de funcionare a mainii de curent continuu cu colector. T.e.m. i cuplul electromagnetic al mainii de c.c. Reacia indusului. Comutaia. Ecuaiile de funcionare ale mainii de c.c. Caracteristicile generatoarelor de c.c. Caracteristicile motoarelor de c.c. Pornirea i reglarea turaiei motoarelor de curent continuu. Acionri electrice cu maini de curent continuu

2 4 2 2 4 4

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Coninutul seminarului (lucrri practice) Protecia muncii Transformatorul electric - construcie Transformatorul electric ­ încercrile în gol, scurtcircuit i în sarcin Maina asincron. Pornirea i reglarea mainii asincrone cu rotor bobinat Motorul de curent continuu cu excitaie independent. Pornirea. Metode de reglare a turaiei. Colocviu de laborator 1.Cunoatere i înelegere

Nr. de ore 1 2 2 4 4 1

Competene specifice disciplinei

Cursul are un caracter general prezentând elementele fundamentale ale construciei i funcionrii transformatoarelor monofazate sau trifazate, ale mainilor electrice trifazate asincrone i de curent continuu i are în componena sa o ampl prezentare a principalelor elemente ale diferitelor acionri electrice i scheme de comand pentru pornirea i reglarea vitezei motoarelor de c.c. i asincrone.

2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Cursul pune accent pe caracterul fenomenologic prezentând explicit principiile de funcionare ale transformatoarelor i mainilor electrice În cadrul lucrrilor practice se fac porniri i reglri de turaie pentru mainile asincrone i de c.c. Variaia turaiei se observ foarte uor cu ajutorul turometrelor plasate pe fiecare stand de laborator 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) În cadrul lucrrilor practice studenii vor înva diferite metode de msurare i control al diveselor regimuri de funcionare ale mainilor fr ca s existe pericolul înclzirilor excesive (mai ales în regimul de frân); Pentru studiul construciei transformatoarelor trifazate în laborator exist un transformator secionat de tip didactic, astfel încât se pot observa toate elementele componente ale acestuia. 4. Atitudinale

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) - prezena 5% - teme de cas pe parcursul semestrului 20% - activitatea din timpul semestrului din cadrul 5% lucrrilor practice - colocviul final de laborator 20% - Examen final 50% Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Prezen la laborator Temele de cas Nota 5 la examenul final Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) Activitate susinut în timpul semestrului Prezen 100% la curs i laborator Rezolvarea tuturor temelor de cas (inclusive miniproiectul de transformator) Punctaj maxim la examenul final.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 8 7. Pregtire prezentri orale curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 30 8 8 6 8 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 24 8 10

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 110 Bibliografie 1. Stan, M.F., Vârjoghe, E.O., Ionel, M., ... , Tratat de inginerie electric (Electrotehnic i maini electrice), vol 1, Ed. Bibliotheca, Târgovite, 2005; 2. Stan, M.F., Vârjoghe, E.O., ... , Elemente fundamentale de inginerie electric, vol 1, Ed. Bibliotheca, Târgovite, 2004 ; 3. Ionel, M., Stan, M.F., ... , Tratat de inginerie electric (Acionri electrice i convertoare statice), vol 3, Ed. Bibliotheca, Târgovite, 2007; 4. Bl, C., Maini electrice, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982. 5. Rdui C., Maini electrice, vol. I i II, curs litografiat, Tipografia UPB, 1989. 6. Lazu C., Maini electrice, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti ,1966. 7. Gavril H., Electrotehnic i echipamente electrice, vol. I-II, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1993.

Decan,

Director departament / ef catedr,

Titular curs, .l. Mihail-Florin STAN

PROGRAMA ANALITICA Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea Profilul Specializarea DA2207 Masurari electrice si electronice

Semestrul

III

Numrul de credite

5

INGINERIE ELECTRIC INGINERIA SISTEMELOR AUTOMATIC I INFORMATIC APLICAT Total 56

Numrul orelor pe semestru/activitati SI 28 TC 0 AT 0 AA 28

Categoria formativ a disciplinei DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ) DI

Discipline Anterioare

Obligatorii

(condiionate)

Recomandate

Bazele electrotehnicii Dispozitive i circuite electronice Programarea calculatoarelor i limbaje de programare Microprocesoare i arhitectura sistemelor de calcul

Obiective Coninut (descriptori)

Prezentarea conceptelor i noiunilor de baz în metrologie Prezentarea mijloacelor de msurare analogice / digitale, extinderea domeniilor de msurare Utilizarea corespunztoare a metodelor i mijloacelor de msurare Elemente de metrologie general ­ conceptul de msurare, mrimi, uniti de msur, metode/mijloace de msurare, erori, caracteristici metrologice Convertoare de intrare mrime electric-mrime electric Instrumente analogice de msurare ­ magnetoelectric, feromagnetic, electrodinamic, de inducie; aparate digitale, convertoare analog ­ numerice Vizualizarea, msurarea i înregistrarea mrimilor variabile în timp Sisteme informatice de msurare, sisteme de achiziii de date

Tematica activitilor aplicative Verificarea metrologic a mijloacelor de msurare Extinderea domeniului de msurare

Msurri în circuite de curent continuu / alternativ ­ msurarea tensiunii/ intensitii, rezistenei, frecvenei, inductivitii, capacitii Msurarea puterii aparent/activ/reactiv, msurarea energiei activ/reactiv Vizualizarea i msurarea semnalelor electrice Determinarea caracteristicilor de funcionare ale dispozitivelor semiconductoare Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) Stabilirea notei finale (procentaje) - rspunsurile la examen/colocviu/lucrari practice - activitati aplicative atestate /laborator/lucrri practice/proiect etc - teste pe parcursul semestrului - teme de control 20% E 50% 30%

Bibliografia

Costin Cepic, Ionel Marcel, Valentin Dogaru Ulieru - Metode i mijloace de msurare în ingineria electric, Ed. Sfinx 2000, Târgovite, 2001, ISBN973-8217-16-4 Mihai Antoniu, tefan Poli, Eduard Antoniu ­ Msurri electronice, Ed. Satya, Iai, 2000, ISBN 973-97945-4-8 Valentin Dogaru Ulieru, Costin Cepic - Msurri electrice i electronice ­ îndrumar de laborator, Ed. Secorex, Bucureti, 2002, ISBN 973-85299-2-1

Lista materialelor didactice necesare

Aparate analogice / numerice de msurare, surse de tensiune, osciloscop Calculatoare, plac de achiziii de date Software - LabVIEW Grad didactic, titlul, prenume, numele Conf.dr.ing. Valentin Dogaru Ulieru Semntura

Coordonator de Disciplin

Legenda: SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activitati tutoriale, AA-activitati aplicative aplicate

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA DE LITERE Adresa................................................................. tel.: ................ fax: ......... e-mail: .......

PROGRAMA ANALITIC

Limba francez Denumirea disciplinei: Anul de studiu III Semestrul 1 Tipul de evaluare final ( E/V/C ) V Regimul disciplinei ( Ob-obligatoriu, Op-opional, FOb Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul 28 Total ore studiu 24 Total ore de studiu: 50 de învmânt: individual Titularul disciplinei: Asist. Enache Mihaela-Cerasela *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pe fiecare semestru. Facultatea: Catedra: Profilul: Specializarea: Inginerie Inginerie electric Inginerie EA an III

Numrul total de ore ( pe semestru) din planul de învmânt: C S L P Total 28 28 **C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator; P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: 1. Exprimare oral. Tehnici conversationale 2. Redactare de text 3. Dezvoltarea deprinderilor de decodare a textului oral 4. Dezvoltarea deprinderilor de decodare a textului scris 5. Consolidarea tuturor celor patru deprinderi de limb, dezvoltarea competenelor i a performanelor lingvistice Nr. crt. Coninutul tematic al cursului Nr. de ore

Nr. crt. 1 2

Nr. de ore Coninutul seminarului ( lucrri practice) L'informatique et la société actuelle. Le résumé. 2 Logiciels propriétaires · libres et Jeux vidéo 6 3D Studio Max · Blender · Firefox · Flash · Gimp · GNOME · Internet Explorer · iTunes · KDE · Microsoft Office · Mozilla · MPlayer · OpenOffice.org · Paint.NET · Photoshop · Visual Studio · Winamp. La politesse linguistique Constructeurs informatiques et Éditeurs de logiciels 6 3dfx · Adobe · AMD · Apple · ATI · Bull · Dell · Google · Hewlett Packard · IBM · Intel Corporation · Microsoft · Motorola · NEC · Norton · NVidia · Silicon Graphics · Sun Microsystems · Xerox · Yahoo! . La rédaction du texte scientifique Personnalités de l'informatique : 4 Charles Babbage · Noam Chomsky · Bill Gates · Steve Jobs · Donald Ervin Knuth · Blaise Pascal · Claude Shannon · Richard Stallman · Linus Torvalds · Alan Mathison Turing · Bui Tuong Phong · Tim Berners-Lee · Steve Wozniak · Gordon E. Moore · Jay Miner. L'art de la conversation Le travail dans le domaine de l'informatique. Organismes · Organisations 4 Monde : Apache · BSA · Fondation Mozilla · FSF · ICANN · IEEE · IETF · ISO · OMG · OSI · Unicode · W3C France : Cigref · Syntec · Munci · April · Le CV et la lettre de motivation Révision. 2 Epreuve écrite. 2 1. Cunoatere i înelegere Gramatica limbii franceze Vocabular specific disciplinei 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Organizarea comunicrii Interpretare de text

T

3

4

5

6 7

Competene specifice disciplinei

3. Instrumental - aplicative ( proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor tehnici, metode i instrumente de investigare i de aplicare) Tehnici de informare, prezentare, comunicare Tehnica traducerii 4. Atitudinale Încredere în propria capacitate de comunicare Incurajarea cercetarii individuale si a interactiunii in grup

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei se iau în considerare - rspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, etc. - alte activiti ( prezen).................. 50% 10% 10% 10% 10% 10%

Descriei modalitatea practic de evaluare final, E / V. V Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Comunicare nesigur Greseli numeroase in scris

Cerine pentru nota 10 (sau cum se acord nota 10) Comunicare orala fluenta Exprimare in scris corecta, logica, nuantata

Estimai timpul total ( ore pe semestru ) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 4 7. Pregtire prezentri orale 4 2.Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, 4 eseuri,traduceri, etc. TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 4 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11.Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti 24 4 4

Bibliografie 1.articole enciclopedice Internet 2.Stefania Rujan ­ Exercices de grammaire française, Editura Bren, 2006 3.Liliana Alic ­ Des mots au discours, Editura Carminis, Pitesti, 1996 Decan, Director de departament / ef catedr, Titular curs,

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC Adresa: B-dul Unirii 18-24, 130082 Târgovite tel.:0245-217683; fax: 0245-217683; e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: Baze de date Anul de studiu: 3 Semestrul: * 2 Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FOb Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 56 Total ore studiu Total ore pe semestru: individual învmânt: Sl. drd. Istudor Ion Titularul disciplinei: *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Catedra: Profilul: Specializarea: Ingineria Electrica Stiinta sistemelor, Automatica si Informatica Ingineria Sistemelor Automatica si Informatica Aplicata E 5

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total 56 C 28 S L 28 P

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Cursul urmrete s asigure cadrul necesar însuirii cunotinelor fundamentale în domeniul Bazelor de date i al SGBD. Insusirea modului de proiectare conceptual a bazelor de date Insusirea modului de utilizare a sistemelor de gestiune a bazelor de date Realizarea interogarilor în limbajele: algebra relationala, calculul relational, QBE si SQL Nr. Nr. de crt. Coninutul tematic al cursului ore 1 Evoluia bazelor de date. Arhitectura unei baze de date. Noiuni de baz utilizate în 2 domeniul bazelor de date. 2 Modelul conceptual. Modelul ierarhic. Modelul reea. Modelul relaional. Modelul 2 entitate-relaie. 3 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Limbaje ale SGBD. Limbaje de manipulare a 2 datelor (LMD). Limbaje de definire a datelor (LDD). 4 Algebra relaional. Operatorii algebrei relaionale. Interogri în algebra relaional. 4 5 6 7 Interogri. Limbajul QBE. Limbajul SQL. Prezentare SGBD MsAccess. Prezentare SGBD Oracle. 8 2 2

8 9 10

Forme normale ale bazelor de date relaionale. Forme normale uzuale (FN1, FN2, FN3, BCFN). Forme normale superioare (FN4, FN5). Normalizarea. Baze de date distribuite. Tehnologii noi în bazele de date. Baze de date orientate obiect. Baze de date pentru asistarea deciziei. Depozite i magazii de date.

2 2 2

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Coninutul seminarului (lucrri practice) Prezentare SGBDR Oracle - Instalare; Crearea bazelor de date si a utilizatorilor. Prezentare SQL*Plus. Diferente intre SQL*Plus i SQL. Limbajul SQL ­ interogri simple Limbajul SQL ­ interogri subinterogri Limbajul SQL ­ interogri complexe (gruparea datelor, Union, subinterogri cu operatorii ANY, ALL, etc.) Limbajul SQL ­ modificarea datelor (INSERT INTO, UPDATE, DELETE, etc.) Definirea si modificarea obiectelor de tip index, secventa, vedere. Definirea si modificarea tabelelor de date (CREATE TABLE, ALTER TABLE). Stabilirea constrangerilor la nivel de camp si de tabela. Definirea utilizatorilor, acordarea i revocarea drepturilor. Instrumente de administrare a unei baze de date Oracle. Prezentare SGBDR MsAccess ­ crearea unei baze de date Obiecte de tip Query într-o baz de date MsAcces. Obiecte de tip Forms i Reports într-o baz de date MsAccess.

Nr. de ore 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2

1.Cunoatere i înelegere A noiunilor din curs/laborator/bibliografie a formulrii i rezolvrii problemelor din domeniul Bazelor de Date 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) viziune i abordare sistemic a aplicaiilor de baze de date Competene specifice disciplinei 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) utilizarea unui SGBD i a unor instrumente de dezvoltare pentru proiectarea, implementarea i utilizarea unei baze de date 4. Atitudinale Formarea unei conceptii mobile si deschise in abordarea problemelor specifice tematicii cursului ­ tila in activitatea inginereasca Formarea unei conceptii sistemice Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) 40 20 10

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, etc. - alte activiti (prezen)........................ Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) noiuni fundamentale BD i SGBD Algebra relaional

20 10 Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) cunoaterea SQL proiectarea modelului unei baze de date normalizarea unei BD relationale

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 7. Pregtire prezentri orale curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = Bibliografie 1. Baze de date ­ Proiectare, Implementare, Gestionare ­ Thomas Connolly, Editura Teora 2001 2. Baze de date ­ Dorin Carstoiu, Politehnica Bucuresti 1999 3. *** Documentaie Oracle 9i 4. *** Documentaie MsAccess 2000 5. Baze de date ­ Fundamente teoretice si practice , grupul BDASEIG Editura Infomega 2001 6. Baze de date ­ note de curs 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti...

Decan, Conf. dr. ing. Marcel IONEL

Director departament / ef catedr, Conf. dr. ing. Eugenia MINCA

Titular curs, Sl. drd. ing. Istudor Ion

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC Adresa: B-dul Unirii 18-24, 130082 Târgovite tel.:0245-217683; fax: 0245-217683; e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: GEOINFORMATIC Anul de studiu: III Semestrul: * VI Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FNumrul de credite: F facultativ): Total ore din planul de 39 Total ore studiu individual 48 Total ore pe semestru: învmânt: Titularul disciplinei: .l. dr. ing. Gabriel GORGHIU *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Catedra: Facultatea de Inginerie Electric tiina Sistemelor, Automatic Informatic Profilul: Ingineria Sistemelor Specializarea: Automatic i Informatic Aplicat i C 2 87

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total 39 C 13 S L 26 P

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Prezentarea conceptelor i noiunilor de baz referitoare la sistemele informatice geografice (GIS). Prezentarea i familiarizarea studenilor cu un GIS i însuirea modului de lucru cu aplicaii de tip GIS. Însuirea de ctre studeni a abilitilor de a gestiona, corela, modela, prezice i disemina informaie geografic. Nr. Nr. crt. de Coninutul tematic al cursului ore 1 Conceptul de sistem informatic geografic. Constituena unei aplicaii GIS. 2 Aplicabilitatea GIS i valene de exploatare (definire, aspecte eseniale, conceperea, organizarea i proiectarea aplicaiilor GIS, GIS în aministraia public, GIS în managementul întreprinderilor cu resurse rspândite spaial, GIS ca servicii publice). 2 Date geospaiale: organizare, stratificare, modelare. Date vectoriale i date raster. 3 Captarea datelor geospaiale vectoriale i raster. Georeferenierea. Geocodarea. 3 Analize i exploatarea unui GIS (date descriptive, modele, interogare, analize tipice, 3 clasificare, exemple, hri i analize tematice). 4 Platforme GIS consacrate (soluia ESRI, soluia Intergraph, soluia Autodesk, soluia 3 MapInfo, ER Mapper etc.). 5 Proiecte GIS (legislaia reglementând proiectele / aplicaiile GIS, dezvoltarea i realizarea 2 unui proiect GIS, managementul proiectelor GIS, exemple).

Nr. crt. 1 2 3 4 5

Coninutul seminarului (lucrri practice) Software GIS ­ soluia Intergraph GeoMedia (Instalarea produsului. Folosirea Warehouse-urilor pentru conectarea la date). Lucrul cu Legenda i lucrul cu hrile tematice i Obiectele hart. Utilizarea ferestrei de date. Crearea interogrilor. Utilizarea zonelor buffer, interogrilor spaiale i join-urilor. Geocodarea i analiza spaial. Plasarea etichetelor (label-urilor). Lansarea comenzilor pentru captura de date. Operaii necesare pentru conversia datelor raster în vector i editarea acestora. Editarea Datelor. Actualizarea Atributelor. Pregtirea Rezultatelor (în format hart i tabelar). Afiarea Rezultatelor. 1.Cunoaterea i înelegerea

Nr. de ore 4 4 6 6 6

bazelor teoretice ale GIS i ale realizrii proiectelor GIS; metodelor i tehnicilor specifice GIS, precum i managementului proiectelor GIS în contextul actual; elementelor particulare ale unei aplicaii GIS.

Competene specifice disciplinei 2. Explicarea i interpretarea (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) metodelor specifice utilizate în elaborarea unei aplicaii GIS; lucrului cu datele descriptive specifice;

tehnicilor de analiz i de exploatare a unui GIS.

3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)

dezvoltarea capacitii de a rezolva diferite aplicaii i studii de caz care au ca subiect GIS; contientizarea i identificarea propriilor abiliti în dezvoltarea unei aplicaii GIS; dezvoltarea capacitii de a realiza documentaii de proiect specifice GIS.

4. Atitudinale

capacitate de analiz i exploatare a unui GIS; creativitate i iniiativ în emiterea de idei proprii; competene în utilizarea unui software specific (GeoMedia, Microsoft Project).

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, etc. Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) 20%

80%

- alte activiti (prezen) Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. a) Examen oral; b) Discuii individuale asupra proiectelor realizate. Cerine minime pentru note 5 Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 5) (sau cum se acord nota 10) studentul face dovada stpânirii tuturor studentul dovedete la evaluarea final conceptelor teoretice i aplicative cu care s-a cunoaterea doar la nivel teoretic a metodelor operat pe parcursul cursului, acestea regsindui tehnicilor specifice GIS i propune un se atât în rsunsuri exacte la evaluarea final cât proiect în care componentele cerute sunt i într-un proiect în care sunt tratate exemplar tratate neriguros dar fac dovada unei toate componentele cerute. documentri cel puin la nivelul resurselor Internet recomandate. Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 4 7. Pregtire prezentri orale 2 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 4 4 4 8 8 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 4 2 0 8 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 48 Bibliografie 1. BDU, M.: GIS: Fundamente practice. Editura Albastr, Cluj Napoca, 2004. 2. BLTEANU, D.; DRIGA, B.; CHEVAL, S.; CHENDE, V., DUMITRACU, M.; CIUPITU, D.: Sistem informaional geografic (GIS) pentru studiul dezastrelor naturale. Academia Român, Institutul de Geografie, http://www.racai.ro/INFOSOC-Project/Balteanu_st_b08_new.pdf 3. IONI, A.: Arhitecturi pentru servicii Web GIS în comuniti virtuale. În: Revista Român de Informatic i Automatic, vol. 12, nr. 2, p. 19-47 (2002). 4. IONI, A.; ILIE, R.: Conceptul de ora on-line. În: Revista Român de Informatic i Automatic, vol. 10, nr. 2, p. 39-42 (2000). 5. IONI, A.; VIAN, M.; FOCA, M.: An Integrated Decision Support System for the Evaluation of Risks and Disasters Management for Local / Regional Level. 9th EC-GI & GIS Workshop, ESDI: Serving the User, La Coruna, Spain, June 2003, http://www.ec-gis.org/Workshops/9ec-gis/ 6. IONI, A.; VIAN, M.; FOCA, M.: Spatial Decision Support Systems ­ An Approach for Intelligent Communities. În: Proc. of "The Third International Symposium on Digital Earth, Information Resources for Global Sustainability", Brno, Czech Republic, September, 311-324, 2003. 7. WADSWORTH, R.; TREWEEK, J.: Geographical Information Systems for Ecology. Longman Publising House, 1998.

8. WADSWORTH, R.; TREWEEK, J.: GIS for Ecology: An Introduction. Prentice Hall Publising House, 1998. 9. http://www.geo-strategies.com/support/training/notes/index.htm - Geographic Information Systems, Geo Strategies Limited - Training Notes. 10. http://support.intergraph.com - pagina dedicat suportului tehnic oferit de Intergraph. 11. http://support.intergraph.com/geomedia/default.asp - pagina dedicat GeoMedia de ctre Intergraph. 12. *** Intergraph Mapping and Geospatial Solutions, Installing GeoMedia Professional, © Copyright 2006 Intergraph Corporation. 13. *** Intergraph Mapping and Geospatial Solutions, Working with GeoMedia Professional, © Copyright 2006 Intergraph Corporation. 14. *** SICUAT - Programul Naional de Implementare a unui Sistem Informatic Geografic pentru realizarea bncilor de date pentru cadastru imobiliar-edilitar, urbanism i amenajarea teritoriului, http://sicuat.utcb.ro/rapoarte.html

Decan,

ef catedr,

Titular curs,

Conf.dr.ing. Marcel IONEL

Conf.dr.ing. Eugenia MINC

.l.dr.ing. Gabriel GORGHIU

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC Adresa: B-dul Unirii 18-24, 130082 Târgovite tel.:0245-217683; fax: 0245-217683; e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: MODELARE IDENTIFICARE SI SIMULARE Anul de studiu: III Semestrul: * VI Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FOb Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 70 Total ore studiu 80 Total ore pe semestru: individual învmânt: Titularul disciplinei: .l. dr. ing. Gabriel GORGHIU *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Catedra: Inginerie Electric tiina Sistemelor, Automatic Informatic Profilul: Ingineria Sistemelor Specializarea: Automatic i Informatic Aplicat i E 4 120

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 70 42 28

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Prezentarea conceptelor de baz referitoare la modelarea i simularea sistemelor, prin fundamentarea noiunilor de sistem echivalent, analog i virtual. Prezentarea structurii unui proces generic de modelare / simulare: analiza / sinteza, conceperea / proiectarea modelului, realizarea modelului, validarea modelului, simularea propriu-zis, analiza i interpretarea rezultatelor, determinarea limitelor modelului i a simulrii. Prezentarea principalelor tehnici de simulare a sistemelor i proceselor i a unor pachete de aplicaii specifice. Nr. Nr. de crt. Coninutul tematic al cursului ore 1 Sistem, modelare, simulare (definiii, istoric, clasificri, proprieti generale i specifice 9 ale sistemelor, etape ale procesului de modelare, modele deterministe, modele probabiliste). 9 2 Procesul simulrii i etape specifice (obiectivele i rezultatele simulrii, avantajele i dezavantajele simulrii, concepte, analiza i sinteza sistemelor i proceselor, conceperea i proiectarea modelului, realizarea modelului, validarea modelului, simularea propriu-zis, analiza i interpretarea rezultatelor, determinarea posibilitilor i limitelor în simulare). 8 3 Tehnici de simulare a sistemelor / proceselor (analiza, similitudinea, simularea analogic, simularea continu, simulare hibrid, tipuri de erori introduse, metode i tehnici de predicie).

4

5

Modelarea proceselor informatice i economice (modelarea logic a datelor i proceselor, proiectarea logic, structuri de programare, modelarea fenomenelor de pia, modele de probleme de programare matematic, modelarea situaiilor concureniale, modelarea proceselor decizionale). Bazele teoretice ale modelrii i controlului inteligent (concepte de baz ale logicii fuzzy i ale reelelor neuronale artificiale).

8

8

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6

Coninutul seminarului (lucrri practice) Bazele si metodele modelarii si simularii in interfata LabView Bazele si metodele modelarii si simularii in interfetele de diagrame bloc Scilab/Scicos si Matlab/Simulink. Distributii si prelucrari statistice de date. Functii de regresie. Teste statistice de corelatie si de eliminare a valorilor aberante. Modelarea si simularea sistemelor dinamice (a sistemelor de masurare, comanda si control, exemplificari ale circuitelor electronice si de procesare semnal, ale sistemelor fizice si biologice, ale liniilor de asteptare) Introducere in logica Fuzzy si aplicatii Aplicatii cu retele Petri pentru modelarea unei linii de fabricatie. 1.Cunoaterea i înelegerea:

Nr. de ore 6 10 2 4 3 3

Competene specifice disciplinei

bazelor i conceptelor teoretice cu care opereaz domeniul modelrii i simulrii sistemelor i proceselor; metodelor i tehnicilor de simulare ale sistemelor i proceselor; problematicii modelrii raportate la modelarea proceselor informatice i a celor economice.

2. Explicarea i interpretarea (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei): metodelor specifice utilizate în modelarea i simularea sistemelor i proceselor; tehnicilor de simulare a sistemelor i proceselor ­ analogia i similitudinea, analiza unui sistem cu ajutorul unui alt sistem, simularea analogic, continu, hibrid; conceptelor de baz utilizate în logica fuzzy i în domeniul reelelor neuronale artificiale. 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)

dezvoltarea capacitii de a concepe aplicaii referitoare la modelarea sistemelor i proceselor; dezvoltarea capacitii de a proiecta / realiza aplicaii de modelare i simulare a proceselor, utilizând pachete software consacrate.

4. Atitudinale

abiliti de interpretare a conceptelor de baz utilizate în modelarea i simularea sistemelor i proceselor; capacitate de analiz i dezvoltare a unei aplicaii de modelare / simulare; competene în utilizarea instrumentelor specifice de modelare / simulare puse la dispoziie de un pachet software tradiional (MatLab - Simulink).

Sistemul de evaluare al studenilor

La stabilirea notei finale se iau în considerare Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) - rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea 50% final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de 20% laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri 20% / proiecte, etc. - alte activiti (prezen) 10% Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) studentul dovedete la evaluarea final cunoaterea doar la nivel teoretic a metodelor i tehnicilor specifice modelrii i simulrii i propune o aplicaie în care componentele cerute sunt tratate doar la nivel structural, fr a realiza riguros simularea descris. Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) studentul face dovada stpânirii tuturor conceptelor teoretice i aplicative cu care s-a operat pe parcursul cursului, acestea regsinduse atât în rsunsuri exacte la evaluarea final cât i într-o aplicaie de simulare în care sunt tratate riguros atât la nivel structural cât i la nivel funcional toate componentele.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 8 7. Pregtire prezentri orale 6 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare traduceri, etc. teme, referate, eseuri, 8 8 8 8 8 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 10 6 0 10 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 80

Bibliografie 1. Andreica, M.; Stoica, M.: - "Modelarea i simularea proceselor economice", Centrul editorial poligrafic A.S.E., Bucureti, 1994. 2. Askin, R.; Standridge, C.: "Modeling and Simulation of Manufacturing Systems", John Wiley & Sons Inc., S.U.A., 1993 3. Banks, J. i colectiv: "Discrete-Event System Simulation", Prentice Hall Inc., S.U.A., 2001 4. Cacaval, C.; Cacaval, D.: "Modelare i simulare", Editura Gheorghe Asachi, Iai, 2002

5. Cocan, M.; Vasilescu, A.: "Programarea matematica folosind MS Excel Solver, Management Scientist, MatLab", Editura Albastr, Cluj Napoca, 1999 6. Grigorescu, S. D.; Cepic, C.; Epure, I.: "Implementarea funciilor matematice în sisteme tehnice", Editura Militar, Bucureti, 1998 7. Ilie, Gh.; Nianu, B. P.: "Modelarea, simularea i identificarea sistemelor", Editura Aisteda, Bucureti, 2002 8. Russ, I.; Tabus, I.; Dumitrescu, B.; Petre, D.: "Modelare i simulare", Editura U.P.B., Bucureti, 1994 9. Savu, T.: "Modelarea i simularea sistemelor i proceselor de producie", Editura Printech, Bucureti, 1999 10. Stnescu, A. M.: "Sisteme dinamice cu evenimente discrete", Editura U.P.B., Bucureti, 1996

Decan,

Director departament / ef catedr,

Titular curs,

Conf.dr.ing. Marcel IONEL

Conf.dr.ing. Eugenia MINC

.l.dr.ing. Gabriel GORGHIU

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC Adresa: Bd. UNIRII 18-22 tel.:0245/217683; fax: 0245/217683 e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei:

SISTEME MULTIMEDIA

C 2 42

Anul de studiu: III Semestrul: * I Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FNumrul de credite: F facultativ): Total ore din planul de 42 Total ore studiu 30 Total ore pe semestru: învmânt: individual Titularul disciplinei: Conf. dr. ing. Paul Ciprian PATIC *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Catedra:

INGINERIE ELECTRIC TIINA SISTEMELOR, AUTOMATIC I INFORMATIC

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 42 14 28 -

Profilul: INGINERIA SISTEMELOR Specializarea: AUTOMATIC I INFORMATIC APLICAT

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei:

Prezentarea conceptelor i noiunilor de baz referitoare la sistemele multimedia i componentele acestora; Prezentarea modului de gestionare a informaiei de tip multimedia i utilizarea acesteia în sistemele de telecomunicaii actuale;

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Coninutul tematic al cursului Nr. de ore 2 4 4 4 Nr. de ore 6 6 6 6

Conceptul de multimedia i domenii de aplicabilitate. Tehnologii i echipamente multimedia. Fiiere multimedia ­ fiiere imagine, fiiere sunet, fiiere audio-video. Compresia de fiiere - algoritmi. Tehnologii multimedia.

Coninutul seminarului (lucrri practice) Formate de stocare a fiierelor multimedia. Prelucrri punctuale i spaiale. Compresia fiierelor multimedia ­ fiiere imagine, fiiere sunet, fiiere video. Aplicaii multimedia ,,live": teleconferina, videoconferina etc. Soluii multimedia aplicate în mediul ingineriei industriale

Competene specifice disciplinei

1.Cunoaterea i înelegerea: fundamentelor teoretice ale Sistemelor Multimedia; metodelor i tehnicilor specifice Multimedia; elementelor privind proiectarea unor aplicaii Multimedia. 2. Explicarea i interpretarea (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) metodelor de lucru de în domeniul sistemelor Multimedia; proceselor ce in cont de unele aplicaii Multimedia; metodelor de calcul a unor aplicaii industriale utilizând Multimedia; 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) capacitatea de a rezolva probleme, studii de caz, teste privind lucrul folosind Sistemele Multimedia etc. proiecte privind realizarea unor soluii multimedia utilizate în aplicaiile industriale. 4. Atitudinale competene de interpretare a proceselor din întreprinderile industriale; creativitate i iniiativ în emiterea de idei proprii; capacitate de analiz i sintez a proceselor de producie; capacitate de lucru în echip; competene de utilizare a computerului.

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea 50 final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de 20 laborator - testarea periodic prin lucrri de control 0 - testarea continu pe parcursul semestrului 0 - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri 20 / proiecte, etc. - alte activiti (prezen)........................ 10 Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 5) (sau cum se acord nota 10) stpânete la nivel satisfctor chestiunile deine cunotine la nivel de detaliu despre teoretice i practice predate chestiunile teoretice i practice predate particip la un nivel modest la desfurarea are o participare de excepie la desfurarea activitilor practice activitilor practice Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 5 7. Pregtire prezentri orale 0 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 4 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 4 2

4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc.

0 2 4

10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti...

0 2 2

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 30 Bibliografie 1. Bouton, G. B., Bouton, B. - Secrete Adobe Photoshop 4, Editura Teora, Bucureti, 1999 2. Furth, B., Smoliar, S. W., .a. - Video and Image Processing in Multimedia Systems, Kluver Academic Publishers, 1995 3. Gonzales, R. C., Woods, R. E. - Digital Image Processing, Addison Wesley, 1993 4. Gorghiu, G., Cîrciumrescu, D. ­ Prelucrri grafice i de imagini, Editura Macarie, Târgovite, 2004 5. Gorghiu, G., Gorghiu, L. G. - Prelucrri grafice i de imagini pe calculator - aplicaii practice, Editura Printech, Bucuresti, 1999

Decan, Conf. dr. ing. Marcel IONEL

Director departament / ef catedr, Conf. dr. ing. Eugenia MINC

Titular curs, Conf. dr. ing. Paul Ciprian PATIC

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA..........DE INGINERIE ELECTRICA........................................ Adresa.....B-dul Unirii Nr. 18-24........................................................... tel.: ..0245217683........... ; fax: . ..0245217683....... e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: Teoria Sistemelor (II) Anul de studiu: 3 Semestrul: * 1I Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FOb Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 56 Total ore studiu 140 Total ore pe semestru: învmânt: individual Conf.Dr.Ing, Dumitrache Cristian Titularul disciplinei: *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Inginerie Electrica Catedra: SSAI Profilul: Electric Specializarea: E 5 196

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 28 14 14 -

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Cunoasterea metodelor de abordare la nivel sistemic pentru problemele specifice reglajului automat. Nr. crt. 1 Coninutul tematic al cursului Solutiile ecuatiilor de stare in domeniul timp si frecventa. Matricea de transfer. Cazul continuu si cel discret. Exponentiala matriceala. Diagonalizarea Proprietati fundamentale ale sistemelor dinamice. Controlabilitatea.Criteriul PBN. Observabilitatea. Descompunerea structurala. Realizabilitatea. Conexiunea sistemelor Sinteza elementara. Compensatoare dinamice (problematica) Lege de comanda.Stabilizabilitate.Alocabilitate. Nr. de ore 4

2 3 4

6 2 6

5

4

6 7

Estimarea starii. Compensatorul Kalman Estimatori de stare de ordin redus, Reglarea sistemelor dinamice.

2 4

Nr. crt. 1 2 3 4 5

Coninutul seminarului (lucrri practice -LP) Algoritmi de constructie a realizarilor minimale. Constructia legii de reglare dupa stare. Constructia legii de reglare prin estimarea starii. Constructia estimatorului starii. Problema reglarii stabile si a reglarii structural stabile. 1.Cunoatere i înelegere a: Drumului de la intelegerea notiunilor din curs/laborator/bibliografie la formularea si rezolvarea problemelor din domeniul reglajului automat .

Nr. de ore 2+2 4+4 4+4 2+2 2+2

Competene specifice disciplinei

2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Regulatoarelor tratate la nivel sistemic 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Utilizarea in activitatea practica a elementelor aferente domeniului reglajului numeric si analogic al proceselor industriale 4. Atitudinale Formarea unei conceptii mobile si deschise in abordarea problemelor specifice tematicii cursului ­utila in activitatea inginereasca Formarea unei conceptii sistemice de tip top-down in activitatea inginereasca

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea 60 final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de 40 laborator - testarea periodic prin lucrri de control 0 - testarea continu pe parcursul semestrului 0 - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri 0 / proiecte, etc. - alte activiti (prezen)........................ 0 Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Pe baza punctajului fara cerinte minime Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) Pe baza punctajului

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 30 7. Pregtire prezentri orale 0 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 30 10 0 10 20 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 20 0 0 20 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 140 Bibliografie : 1. Ionescu V.;'Teoria Sistemelor';EDP,Bucuresti 1986. 2. Dumitrache I.; " Ingineria Reglarii Automate".Editura Politehnica Press, Buc.2005. 3. http://www.engin.umich.edu/group/ctm/home.text.html 5. Franklin G.F. , Powell J.D. ,Workman M. ; "Digital Control of Dinamic Systems" Addison Wesley Pub. Co. 1998.

6. http://www.riccati.pub.ro/

...

Decan,

Director departament / ef catedr,

Titular curs,

Conf.Dr.Ing. Marcel Ionel

Conf.Dr.Ing. Eugenia Minca

Conf.Dr.Ing. Cristian Dumitrache

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA..........DE INGINERIE ELECTRICA........................................ Adresa.....B-dul Unirii Nr. 18-24........................................................... tel.: ..0245217683........... ; fax: . ..0245217683....... e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: Teoria Sistemelor (I) Anul de studiu: 3 Semestrul: * 1 Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FOb Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 56 Total ore studiu 140 Total ore pe semestru: învmânt: individual Conf.Dr.Ing, Dumitrache Cristian Titularul disciplinei: *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. E 6 196

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 28 Facultatea: Inginerie Electrica Catedra: SSAI Profilul: Electric Specializarea: ** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Cunoasterea metodelor de abordare la nivel sistemic pentru problemele specifice reglajului automat. Nr. crt. 1 Coninutul tematic al cursului Introducere in problematica TS. Obiectul disciplinei. Obiective. Modalitati de descriere. Modelare matematica a fenomenelor fizice Sisteme de Reglare Automata. Rolul reactiei negative. Scheme bloc Obiectivele proiectarii SRA Abordarea clasica si sistemica Nr. de ore 6 28 -

2 3 4

6 6 4

5 6 7

Clase de semnale.Definitii.Exemple.Norme. Elemente de teoria distributiilor. Transformari integrale (TFC.TFD,TL,TZ) Proprietati fundamentale ale sistemelor. Raspuns in frecventa. Ecuatii de stare.Problema liniarizarii Sisteme SISO si MIMO Performantele SRA in termenii normelor

2 2 2

Nr. crt. 1 2 3 4 5

Coninutul seminarului (lucrri practice -LP) Utilizarea Matlab/Simulink.Determinarea modelului matematic al procesului Semnale si sisteme.Analiza evolutiei in timp si in frecventa pentru sistemul liniar Analiza stabilitatii sistemelor in bucla inchisa Trasarea caracteristicilor de frecventa ale sistemului liniar. Evaluarea performantelor pe baza caracteristicilor de frecventa. 1.Cunoatere i înelegere a: Drumului de la intelegerea notiunilor din curs/laborator/bibliografie la formularea si rezolvarea problemelor din domeniul reglajului automat . 4 8 4 8 4

Nr. de ore

Competene specifice disciplinei

2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Regulatoarelor tratate la nivel sistemic 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Utilizarea in activitatea practica a elementelor aferente domeniului reglajului numeric si analogic al proceselor industriale 4. Atitudinale Formarea unei conceptii mobile si deschise in abordarea problemelor specifice tematicii cursului ­utila in activitatea inginereasca Formarea unei conceptii sistemice de tip top-down in activitatea inginereasca

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea 60 final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de 40 laborator - testarea periodic prin lucrri de control 0 - testarea continu pe parcursul semestrului 0 - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri 0 / proiecte, etc. - alte activiti (prezen)........................ 0 Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10)

Pe baza punctajului fara cerinte minime

Pe baza punctajului

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 30 7. Pregtire prezentri orale 0 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 30 10 0 10 20 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 20 0 0 20 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 140 Bibliografie : 1. Ionescu V.;'Teoria Sistemelor';EDP,Bucuresti 1986. 2. Dumitrache I.; " Ingineria Reglarii Automate".Editura Politehnica Press, Buc.2005. 3. http://www.engin.umich.edu/group/ctm/home.text.html 5. Franklin G.F. , Powell J.D. ,Workman M. ; "Digital Control of Dinamic Systems" Addison Wesley Pub. Co. 1998.

6. http://www.riccati.pub.ro/

...

Decan,

Director departament / ef catedr,

Titular curs,

Conf.Dr.Ing. Marcel Ionel

Conf.Dr.Ing. Eugenia Minca

Conf.Dr.Ing. Cristian Dumitrache

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC Adresa: B-dul Unirii 18-24, 130082 Târgovite tel.:0245-217683; fax: 0245-217683; e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: RETELE DE CALCULATOARE Anul de studiu: III Semestrul: * VII Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FOb. Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 42 Total ore studiu 43 Total ore pe semestru: individual învmânt: Sl. drd. Ion ISTUDOR Titularul disciplinei: *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Catedra: Profilul: Specializarea: Ingineria Electrica Stiinta sistemelor, Automatica si Informatica Ingineria Sistemelor Automatica si Informatica Aplicata E 4 85

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 56 28 28 -

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Dobândirea cunotinelor referitoare la diversele tipuri de reele de calculatoare, tehnici utilizate în accesul la mediul de comunicaie, protocoale de transmisie i recepie a mesajelor, servicii pentru utilizatori. Învarea conceptelor specifice reelelor de calculatoare, abordarea sistemic a organizrii unei reele de calculatoare i deprinderea tehnicilor de securitate. Nr. Nr. crt. Coninutul tematic al cursului de ore Introducere în reele de calculatoare. Noiuni fundamentale despre reele de calculatoare. 2 1 Reele cu PC-uri. Internet. 2 3 4 5 6 7 Topologii de reele reprezentative. Medii de comunicatie. Modelul OSI pentru reele de calculatoare. Noiuni fundamentale despre Ethernet. Tehnologii Ethernet. Suita de protocoale TCP/IP i adresarea IP. Clase de adrese IP. Ipv4 versus IPv6. Straturile internet, transport i aplicaie din TCP/IP. Retele WAN i routere. Noiuni fundamentale despre rutare i subreele. 2 2 2 2 2 2

8 9 10 11 12 13 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7

Securitatea în reele de calculatoare. Tehnici de criptare. Semntura electronic. Certificate digitale. Autentificarea i autorizarea în reele de calculatoare. Sistemul Kerberos. Sisteme de fiiere i partajarea resurselor în reele de calculatoare. Exemplificare Windows i Linux. Protocoalele TELNET, FTP, SMTP, HTTP, POP3 i IMAP. Tehnologia client server. Programarea unei aplicaii client server.

2 2 2 2 4 2 Nr. de ore 2 2 2 2 2 2 2

Coninutul seminarului (lucrri practice) Medii de transmisie. Topologii de reele. Sistem de operare reea. Adresarea MAC. Adresarea IP. Segmentarea i agregarea IP. Principiile rutrii IP. Rezolutia de nume - Domain Name System (DNS). Protocoale de nivel aplicatie: Telnet si SMTP. Intelegerea protocoalelor care opereaza la nivelul aplicatie: POP3, IMAP, HTTP, FTP.

Competene specifice disciplinei

1.Cunoatere i înelegere A noiunilor din curs/laborator/bibliografie a formulrii i rezolvrii problemelor din domeniul reelelor de calculatoare 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) viziune i abordare sistemic a unei topologii de reea de calculatoare înelegerea protocoalelor de reea 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) utilizarea instrumentelor puse la dispoziie de ctre sistemul de operare pentru diagnosticarea problemelor specifice administrrii unui LAN structurarea unei reele LAN 4. Atitudinale Formarea unei conceptii mobile si deschise in abordarea problemelor specifice tematicii cursului ­ util în activitatea inginereasc Formarea unei concepii sistemice Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) 40% 20% 20% 10% 0

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri

/ proiecte, etc. - alte activiti (prezen)........................ Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Noiuni fundamentale din curs i seminar Modelul TCP/IP ­ adresarea în internet. Topologii de reele.

10%

Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) Suita de protocoale de la nivelul aplicaie Securitatea reelelor Tehnici de criptare. Criptarea cu chei publice Principiile programrii unei aplicaii client server

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 5 7. Pregtire prezentri orale 0 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 5 3 5 4 5 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 6 4 0 3 3

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 43 Bibliografie 1. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, 2003 2. Ion BNIC, Reele de comunicaii între calculatoare, Editura Teora, Bucuresti, 1998 3. Reele de calculatoare ­ Note de curs

Decan, Conf. dr. ing. Marcel IONEL

Director departament / ef catedr, Conf. dr. ing. Eugenia MINCA

Titular curs, Sl. drd. ing. Istudor Ion

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC Adresa: B-dul Unirii 18-24, 130082 Târgovite tel.:0245-217683; fax: 0245-217683; e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: SISTEME CU MICROPROCESOARE Anul de studiu: III Semestrul: * VII Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FNumrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 70 Total ore studiu 80 Total ore pe semestru: individual învmânt: Prof. dr. ing. Dorin CARSTOIU Titularul disciplinei: *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Catedra: Profilul: Specializarea: Inginerie Electrica tiina Sistemelor, Automatic i Informatic Ingineria Sistemelor Productica si Informatica Industriala E 5 150

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 70 28 28 14

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Intelegerea structurii sistemelor construite in jurul procesoarelor Proiecatre structurii hardware a unui sistem cu microprocesor Comunicatia sistemelor cu microprocesor Utilizarea componentelor programabile in sisteme cu microprocesoare Proiectarea toleranta da defect Nr. crt. Coninutul tematic al cursului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Istoric, tipuri de microprocesoare, caracteristici Structura interna a unui microprocesor Ciclii masina, ciclii instructiune in sisteme cu microprocesoare Magistrale in sisteme cu microprocesoare Proiectarea memoriei sistemelor cu microprocesoare Proiectarea porturilor in sisteme cu microprocesor Ceasul de timp real Sistemul de intreruperi in sisteme cu microprocesor, controller de intreruperi Accesul direct la memorie Intefata paralela, interfata seriala Interfata cu tastatura si dispozitive de afisare Microcontrollere programabile (MCS 51. PIC)

Nr. De ore 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Coninutul seminarului (lucrri practice) Scheme logice combinationale Scheme logice secventiale, masini algoritmice de stare Ciclii masina, ciclii instructiune in sisteme cu microprocesoare - semnale Semnale pe magistrala unui sistem cu microprocesor Proiectarea memoriei sistemelor cu microprocesoare Proiectarea porturilor in sisteme cu microprocesor Ceasul de timp real, programare Sistemul de intreruperi in sisteme cu microprocesor, controller de intreruperi, programare Accesul direct la memorie, proiectare, programare Intefata paralela, interfata seriala, proiectare, programare Interfata cu tastatura si dispozitive de afisare, proiectare, programare Programarea microcontrollerelor

Nr. de ore 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2

Competene specifice disciplinei

1.Cunoatere i înelegere Caracteristicile sistemelor cu microprocesore Proiectarea sistemelor cu microprocesoare 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Proiectarea sistemelor de conducere specializate Optimizarea structurii sistemelor cu microprocesoare 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Proiectarea unui sistem ce conducere cu performante impuse Evaluarea sistemelor cu microprocesor 4. Atitudinale Rolul tehnologului in proiectarea sistemelor de timp real Constientizarea importantei conducerii numerice directe a proceselor

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea 40% final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de 20% laborator - testarea periodic prin lucrri de control 10% - testarea continu pe parcursul semestrului 20% - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri 0 / proiecte, etc. - alte activiti (prezen)........................ 10% Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Minim 20 puncte la evaluarea finala Minim 10 puncte la lucrarile de laborator si 20 puncte la testarea pe parcursul semestrului Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) Obtinerea a cel putin 95 puncte din 100 alocate pentru stabilirea calificativului

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 5 7. Pregtire prezentri orale 8 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 5 4 2 4 5 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 8 3 0 5 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 49 Bibliografie 1. T. Ionescu, Sisteme si echipamente de conducerea proceselor, EDP 1982 2. D. Carstoiu, Sisteme de interfata, Litografia UPB 1992 3. D. Carstoiu, C. Radu, M. Litoiu, Sisteme de interfata ­ laborator, Litografia UPB 1993.

4. D. Carstoiu, Sisteme cu microprocesor, suport electronic - Curs

5. *** Catalog Intel

Decan, Conf. dr. ing. Marcel IONEL

Director departament / ef catedr, Conf. dr. ing. Eugenia MINC

Titular curs, Prof. dr. ing. Dorin CARSTOIU

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC Adresa: B-dul Unirii 18-24, 130082 Târgovite tel.:0245-217683; fax: 0245-217683; e-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: SOCIOLOGIE Anul de studiu: III Semestrul: * VIII Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FNumrul de credite: F. facultativ): Total ore din planul de 42 Total ore studiu 18 Total ore pe semestru: individual învmânt: Sl.l. dr. Ivan IVANOFF Titularul disciplinei: *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. Facultatea: Catedra: Ingineria Electrica Stiinta sistemelor, Automatica Informatica Profilul: Ingineria Sistemelor Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata si C 2 60

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 42 28 14 -

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Prezentarea conceptelor sociologice, a unui set de principii si reguli metodologice ale investigatiei sociologice pe baza carora se vor angaja în cercetari concrete, interdisciplinare, în comunitatile umane în care vor trai si vor lucra, devenind veritabili "ingineri sociali", capabili sa inspire si sa conduca actiuni sociale Nr. Nr. crt. de Coninutul tematic al cursului ore 1 Problematica sociologiei generale . 2 Sociologia generala - fundament teoretic si metodologic pentru sociologiile de ramura 2 3 4 5 Domeniul de studiu al sociologiei rurale Sociologia rurala ca stiinta teoretica cu implicatii practice în structurile si functiile comunitatilor rurale Metodologia, metode si tehnici a cercetarilor sociologice Valorificarea traditiilor scolii Monografice de la Bucuresti Metodologie, metode Comunitatea rurala ca sistem structurat de existenta umana Satul si orasul - enitati bipolare ale societatii integratoare. Evolutia comunitatilor rurale Modernizarea si dezvoltarea comunitatilor rurale - caracteristici, functii, perspective 2 2 2 3

6

Dinamica comunitatilor rurale Mobilitatea sociala. Definirea procesului de mobilitate sociala.

3

Nr. crt. 1 2 3 4 5

Coninutul seminarului (lucrri practice -LP) Organizarea unei cercetari sociologice : etape, subetape, elaborarea ipotezelor etc - pe teme concrete Elaborarea metodelor de investigatie : Ancheta sociologica ; Monografie sociologica ; Observatia sociologica ; Reguli metotologice ; Studii de caz Tehnici de proiectare a cercetarii : esantionare ; operationalizarea conceptelor ; traducerea conceptelor în indici si indicatori etc ; aplicatii practice Tehnici de recoltare a datelor : Interviul sociologic ; Testul sociometric ; Chestionarul socilogic ; Tehnicile observatiei participante ; Tehnicile sondajului etc ; Aplicatii 1.Cunoatere i înelegere a: principalelor notiuni de sociologie

Nr. de ore 6 6 6 6 4

2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) principiilor si regulilor metodologice Competene specifice disciplinei 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) implementarea tehnicilor prezentate 4. Atitudinale capacitatea de rezolvare a unui studiu de caz propus

Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau în considerare Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) - rspunsurile la examen/colocviu (evaluarea 60% final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de 40% laborator - testarea periodic prin lucrri de control 0 - testarea continu pe parcursul semestrului 0 - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri 0 / proiecte, etc. - alte activiti (prezen)........................ 0 Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Pe baza punctajului fara cerinte minime Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) Pe baza punctajului

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 4 7. Pregtire prezentri orale 0 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 4 0 0 4 2 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 2 2 0 0 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 18 Bibliografie : 1. Boiangiu Fl. - Repere metodologice în sociologie, USAMV Bucuresti, 2000 2. Zmfir Catalin, L.Vladescu - Dictionar de sociologie, Ed. Botel, Bucuresti, 1999 3. Fulea Maria - Coordonatele economice si socio-demografice ale satului romanesc contemporan, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1996

Decan, Conf. dr. ing. Marcel IONEL

Director departament / ef catedr, Conf. dr. ing. Eugenia MINCA

Titular curs, Sl.l. dr. Ivan IVANOFF

...

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA. INGINERIE ELECTRICA Adresa. B.dul Unirii, nr. 18-20 tel.: 0245 217683.. ; fax: 0245 217683. web site: www.valahia.ro

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE Anul de studiu: III Semestrul: 1 Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FOp Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 56 Total ore studiu 44 Total ore pe semestru: individual învmânt: Titularul disciplinei: Prof. dr. ing. Adriana Alexandru *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. C 5 100

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 56 Facultatea: Catedra: Inginerie Electrica Stiinta Sistemelor, Automatica Informatica Profilul: Stiinta sistemelor Specializarea: Automatica si informatica aplicata 28 si 28 -

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Ofera o recapitulare si aprofundare a cunostintelor de matematica dobindite in liceu, si familiarizeaza studentii cu aparatul de lucru al analizei si algebrei superioare Nr. Nr. de crt. Coninutul tematic al cursului ore 1. 6 Sisteme informatice si topologii de retele informatice distribuite 2. 3. 4.

Sisteme informatice industriale

8 8 6

Sisteme informatice de gestiune a stocurilor si productica Alte sisteme informatice dedicate: georgrafice (GIS), economice, financiarbancare, de securitate civila.

Nr. crt. 1. 2.

Coninutul seminarului (lucrri practice)

Organizarea ierarhiilor de structuri de date Paradigme de programare: · Paradigma programarii procedurale si structurale · Paradigma bazata pe obiect si orientata obiect · Paradigma programarii functionale · Paradigma programarii logice · Paradigma programarii la nivelul bazelor de date Baze de date: · Caracteristicile bazelor de date · Modelul de date relational · Conceptele, restrictiile si operatiile modelului relational · Proiectarea bazelor de date. Metodologia de proiectare conceptuala, logica si fizica a · bazelor de date · Limbaje de baze de date (SQL, QBE)

Nr. de ore 4 10

3

14

1.Cunoatere i înelegere Intelegerea structurii si retelelor de sisteme informatcice 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Explicarea cunostintelor si aprofundarea lor Competene specifice disciplinei 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Aplicarea transmisiilor de date in aplicatii ingineresti Intelegerea si aplicarea paradigmelor de proiectare Lucrari de modelare in laborator 4. Atitudinale Conturarea unor atitudini si experiente moderne, bazate pe cunoastere si informatie

Sistemul de evaluare al studenilor Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) La stabilirea notei finale se iau în considerare - rspunsurile la colocviu (evaluarea final) 30% - rspunsurile finale la lucrrile practice de 30% laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme de casa 20% - alte activiti (prezen) proiecte. 20% Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Intrebari teoretice si aplicatii cu raspunsuri tip grila Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Conform punctajelor din sistemul de evaluare Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) Conform punctajelor din sistemul de evaluare

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 11 7. Pregtire prezentri orale 0 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 4 0 0 5 6 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 11 0 0 7 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 44

Decan,

Director departament / ef catedr,

Titular curs,

Conf. dr. ing. Marcel IONEL

Conf. dr. ing. Eugenia MINCA

Prof. dr. ing. Adriana ALEXANDRU

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVITE FACULTATEA. INGINERIE ELECTRICA Adresa. B.dul Unirii, nr. 18-20 tel.: 0245 217683.. ; fax: 0245 217683. web site: www.valahia.ro

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei: TRANSMISII DE DATE Anul de studiu: III Semestrul: 1 Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei (Ob-Obligatorie, Op-opional, FOb Numrul de credite: facultativ): Total ore din planul de 56 Total ore studiu 44 Total ore pe semestru: individual învmânt: Titularul disciplinei: Prof. dr. ing. Radu DOBRESCU *Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz câte o fi pentru fiecare semestru. E 5 100

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de învmânt: Total C S L P 56 Facultatea: Catedra: Inginerie Electrica Stiinta Sistemelor, Automatica Informatica Profilul: Stiinta sistemelor Specializarea: Automatica si informatica aplicata 28 si 28 -

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei: Ofera o recapitulare si aprofundare a cunostintelor de matematica dobindite in liceu, si familiarizeaza studentii cu aparatul de lucru al analizei si algebrei superioare Nr. Nr. de crt. Coninutul tematic al cursului ore Tehnici moderne de transmitere de date 1. 4 2. 3. 4. 5.

Tehnici de transmisie cu modulaie in cod Tehnici de transmitere a masivelor de date Autentificarea si criptarea datelor Tehnici de transmisie a datelor pe reele de mare viteza

6 4 4 4

6.

Transmiterea datelor in aplicaii multimedia

6

Nr. crt. 1. 2. 3 4 5. 6. 7

Coninutul seminarului (lucrri practice)

Proceduri de prelucrare a masivelor de date in vederea transmisiei la distanta Tehnici de compresie utilizând transformri ortogonale Proceduri de codare Huffman pentru compresia irurilor de caractere Utilizarea algoritmilor de compresie Lempel-Ziv Utilizarea codurilor convolutionale pentru codarea in sistemele cu modulaie Proceduri de transmisie la distanta a semnalului vocal Proceduri de criptare cu cheie publica

Nr. de ore 4 4 4 4 4 4 4

1.Cunoatere i înelegere Intelegerea importantei infrastructurii de comunicatii de date moderne 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Explicarea cunostintelor si aprofundarea lor Competene specifice disciplinei 3. Instrumental ­ aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Aplicarea transmisiilor de date in aplicatii ingineresti Lucrari de laborator practice 4. Atitudinale Conturarea unor atitudini si experiente moderne, bazate pe cunoastere si informatie Sistemul de evaluare al studenilor Poderea în notare, exprimat în % (Total=100%) La stabilirea notei finale se iau în considerare - rspunsurile la colocviu (evaluarea final) 40% - rspunsurile finale la lucrrile practice de 30% laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme de casa 10% - alte activiti (prezen) proiecte. 20% Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Intrebari teoretice si aplicatii cu raspunsuri tip grila Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5) Conform punctajelor din sistemul de evaluare Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) Conform punctajelor din sistemul de evaluare

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 11 7. Pregtire prezentri orale 0 curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar în bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 4 0 0 4 7 8. Pregtire examinare final 9. Consultaii 10. Documentare pe teren 11. Documentare pe INTERNET 12. Alte activiti... 11 0 0 7 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 44 Bibliografie a. b. c. d.

Dobrescu R. - Informaie i transmisie de date. Literatura IPB, 1992 Coates, R.F.W. - Modern Communication Systemes, Mac Millan, 1989 Schwartz, M. - Communication Systemes and Techniques, Mc Graw Hill 1993 Spataru, Al. - Teoria transmisie informaiei, EDP, 1986

Decan,

Director departament / ef catedr,

Titular curs,

Conf. dr. ing. Marcel IONEL

Conf. dr. ing. Eugenia MINCA

Prof. dr. ing. Radu DOBRESCU

Information

FIA DISCIPLINEI

50 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

313310


You might also be interested in

BETA
UNIVERSITATEA TEHNICA "GH
FIA DISCIPLINEI
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" DIN GALAI