Read Microsoft Word - TKP16.doc text version

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze

Marec 2004

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

marec 2004

Obsah:

1 Úvod 1.1 Vseobecne 1.2 Obsah dodávky 1.3 Odborná spôsobilos 2 Materiály 2.1 Vseobecne 2.2 Drevený materiál 2.3 Dodávka a skladovanie 3 Vykonanie prác 3.1 Vseobecne 3.2 Debnenie 3.3 Odstránenie debnenia 3.4 Úprava povrchov a skár 3.5 Sanácia porúch betónu pri výstavbe 3.6 Skruze a lesenia 4 Skúsanie a preberanie prác 4.1 Skúsanie 4.2 Preberanie a odsúhlasenie prác 5 Meranie výmer 6 Citované a súvisiace normy 7 Citované a súvisiace technické predpisy 8 Citované a súvisiace právne predpisy

strana:

3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 9 9 9 9 9 10 10

2

Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze

marec 2004

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

1

Úvod

Tieto TKP naväzujú na ustanovenia, pokyny a odporúcania uvedené v TKP c. 0. 1.1 Vseobecne Tieto TKP sa týkajú zhotovenia, preberania a kontroly debnenia monolitických konstrukcií, ich podperných konstrukcií, foriem pre výrobu dielcov, pre ktoré platia STN 73 2400 kapitoly 7, 13 a 17.2 a STN 73 2810. 1.2 Obsah dodávky Práce poda týchto TKP sa týkajú dodávky vsetkých potrebných materiálov, mechanizmov, zariadení a pracovníkov zhotovitea ako aj vykonania vsetkých potrebných úkonov, vrátane predpísaných skúsok poda projektovej dokumentácie stavby, príslusných noriem v súlade s týmito TKP, poprípade s ZTKP stavby. 1.3 Odborná spôsobilos Výrobu a montáz drevených/oceových konstrukcií vrátane úpravy do predpísaného tvaru a polohy pre debnenie monolitických konstrukcií, ich podperných konstrukcií a foriem na výrobu dielcov môze vykona iba odborný podnik, ktorý disponuje potrebným strojným a iným vybavením a dostatocným poctom pracovníkov s predpísanou kvalifikáciou v odbore zhotovovania drevených konstrukcií. Podnik preukáze svoju spôsobilos získanú úspesným vykonaním prác rovnakého druhu ako je predmet zmluvy o dielo. Ako zodpovedný stavbyvedúci podniku (ktorý je poverený vykona vyssie uvedené práce) môze by urcený len primerane vyskolený a skúsený odborník, ktorý dokonale ovláda predpokladaný spôsob zhotovovania drevených konstrukcií debnenia, ich podporné konstrukcie a formy na výrobu dielcov. On alebo jeho kvalifikovaný zástupca musia by pocas týchto prác prítomní na stavbe. Práce pri zhotovovaní drevených konstrukcií pre vyssie uvedené úcely môze vies iba spoahlivý majster, ktorý tieto práce uz vykonával.

2

Materiály

2.1 Vseobecne Na debnenie, jeho podpernú konstrukciu a formy sa môzu pouzíva iba také materiály, ktoré vyhovujú príslusným normám a poziadavkám projektovej dokumentácie. Musia ma také rozmery a hrúbky, ktoré zabezpecia, ze vyssie uvedené konstrukcie zostávajú tuhé a bez narusenia aj v priebehu ukladania betonárskej výstuze a ulozenia, zhutnenia a osetrovania betónu. 2.2 Drevený materiál Pre drevené konstrukcie sa pouzíva materiál poda ich povahy a úcelu: · drevo ihlicnaté (smrek, jeda, borovica) a listnaté (dub, buk), · materiál vyrobený na báze dreva (preglejka, drevovláknité dosky a pod.). Základným konstrukcným materiálom je ihlicnaté drevo na stavebné úcely poda STN 49 1531. Charakteristické znaky pre pozadovanú akos ihlicnatého (listnatého) reziva a odkorenených výrezov sú stanovené príslusnými technickými normami. Akos a spôsob výberu, rozmery a tvar priecneho rezu a dovolená vlhkos dreva sú taktiez stanovené STN 49 1531. Pri vobe akosti dreva treba bra do úvahy: · druh konstrukcie alebo prvku, · stupe dôlezitosti prvku, · spôsob namáhania a podmienky pôsobenia prvku. Na prvky drevených konstrukcií, pokia sú namáhané ahom alebo ohybom, sa smie pouzi len drevo s vláknami, pokia mozno rovnobeznými s pozdznou osou. Drevo na takéto prvky musí by, pokia je to mozné bez trhlín a iných chybných miest, oslabujúcich prierez prvku. Borové drevo sa nesmie na tieto úcely pouzíva. Na debnenie sa nemá pouzíva cerstvé, denným svetlom zozltnuté drevo. Zozltnuté drevené debnenie poskodzuje betónový povrch, ktorý je s ním v bezprostrednom kontakte. Z uvedených dôvodov je treba drevo vopred namoci do vody, aby sa z neho vyluhoval cukor. Pritom vsak treba pamäta na to, ze debnenie pred osadením môze ma maximálnu vlhkos 18%.

Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze 3

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

marec 2004

Pokia sa na výrobu a montáz drevených konstrukcií debnenia pouzívajú materiály na báze dreva, musia pouzité výrobky vyhovova príslusným normám napr. pre vodovzdorné preglejky poda STN 49 2421. Lepené prvky sa pouzijú poda STN EN 390. 2.3 Dodávka a skladovanie Pri doprave a manipulácii s dreveným materiálom je potrebné dba na to, aby sa neposkodil. Je zakázané materiál zhadzova z dopravného prostriedku. Drevený materiál sa musí skladova tak, aby bol chránený pred mechanickým poskodením a poveternostnými vplyvmi a aby vlhkos dreva neprestúpila dovolenú hodnotu (18%). Materiál musí by ulozený na drevených podvaloch, aby na nemohla pôsobi zemná vlhkos. Pritom sa musí podoprie tak, aby sa materiál nedeformoval a aby nebol vystavený neziadúcemu napätiu. K dosiahnutiu ziadúcich vlastností dreva je nutné, aby sa drevo pred pouzitím správne a dostatocne dlho uskladovalo, aby vyschlo prirodzeným spôsobom.

3

Vykonanie prác

3.1 Vseobecne Vseobecné poziadavky na debnenie monolitických konstrukcií a na ich podperné konstrukcie stanovuje STN 73 2400, kap. 7.1. a STN P ENV 13670-1, kpt. 5. Debnenie monolitických konstrukcií, ich podperné konstrukcie a formy na výrobu betónových dielcov sa musia navrhnú vo výrobnej dokumentácii (vrátane statického výpoctu) a zhotovi tak, aby boli dostatocne spoahlivé (pozri STN 73 0031) a aby od úcinkov celkového zaazenia (cerstvým betónom), ktoré na ne pôsobí, nevznikli také pretvorenia, ktoré by spôsobili väcsie odchýlky geometrických parametrov hotovej betónovej konstrukcie, nez sú povolené. Pred zacatím betonáze je potrebné debnenie vhodným spôsobom osetri. Vodu z debnenia je nutné vypusti a z povrchu zotrie. V prípade, ze dôjde k opakovanému pouzitiu debnenia, vsetky plochy musia by ocistené a zbytky malty a betónu odstránené. Ak poda mienky objednávatea debnenie nie je spôsobilé na opakované pouzitie, je potrebné ho vhodne opravi, poprípade vyhotovi nové. Kazdé oceové debnenie je potrebné bezprostredne pred pouzitím dôkladne ocisti a osetri. 3.2 Debnenie Poziadavky na debnenie monolitických konstrukcií sú v STN 73 2400 kap. 7.2. alej sa musia splni tieto podmienky: · debnenie musí by dostatocne tesné, aby pri ukladaní a hutnení betónovej zmesi nepretiekla jemná cementová malta skárami, · stycné plochy debnenia s betónom sa musia vytvori poda poziadavky zatriedenia pohadového betónu a pri napojeniach sa musia uzavrie, · debnenia musia umozova dobrú kontrolu vycistenia stycnej skáry pred betonázou a spoahlivé vykonanie betonáze, · ak sa pouzívajú oddebovacie prostriedky, nesmú akýmkovek spôsobom nepriaznivo ovplyvova povrch betónu z hadiska estetického, ani z hadiska jeho povrchových vlastností; pri pouzití oddebovacieho prostriedku nesmie taktiez dôjs k znecisteniu výstuze alebo stycnej pracovnej skáry betónu, ci inému znehodnoteniu okolitých castí konstrukcie; náklady na prípadné opravy alebo úpravy v dôsledku nesprávnej alebo nevhodnej aplikácie oddebovacích prostriedkov idú v plnej miere na úkor zhotovitea, · pouzitý oddebovací prostriedok a spôsob jeho aplikácie je potrebné odsúhlasi s objednávateom, · betonáz sa nemôze zaháji, pokia nie je debnenie a výstuz prekontrolovaná objednávateom, · debnenie má by vytvorené tak, aby sa konstrukcii umoznil taký pohyb, ktorý vyhovuje zmenám jej stavu napätosti. V niektorých prípadoch debnenie nie je mozné odstráni. Takéto stratené debnenie má by dostatocne pevné na to, aby bez deformácie prenásalo zaazenie vlhkým betónom, prípadne alsie vyvolané zaazenia.

4 Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze

marec 2004

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

Betonáz sa nemôze zaháji, pokia nie sú zhotovené debnenie a výstuz odkontrolované a prevzaté objednávateom. 3.3 Odstránenie debnenia Pre oddebovanie konstrukcie platia ustanovenia STN 73 2400 kap. 13.1, prípadne STN P ENV 13670-1. Debnenie sa musí odstraova tak, aby nenastalo poskodenie oddebovaných plôch konstrukcie i debnenia a aby sa vylúcil vznik neprípustných napätí, otrasov, nárazov, porusenia stability konstrukcie a pod. Pri oddebovaní a uvoovaní monolitických konstrukcií sa musia dodrziava oddebovacie lehoty. Debnenie sa môze odstráni len vtedy, ak betón dosiahol pozadovanú pevnos na oddebnenie. Prípadné poskodenie betónu v dôsledku nesprávneho oddebnenia opravuje zhotovite na vlastné náklady a po odsúhlasení objednávateom. 3.4 Úprava povrchov a skár Úprava povrchu sa vykonáva v súlade s poziadavkami projektovej dokumentácie. Obecne povrchy konstrukcií inzinierskych stavieb nie sú upravované a tejto poziadavke musí vyhovova navrhovaný materiál debnenia. Ak sa vo zvlástnych prípadoch (estetické poziadavky alebo poziadavky na prevedenie sekundárnej ochrany betónových konstrukcií) vyzaduje povrchová úprava, specifikuje ju projektová dokumentácia a schvauje objednávate. Pohadové casti monolitických i prefabrikovaných konstrukcií a casti prístupné vplyvom prostredia musia ma hutný, uzavretý povrch, potrebný na zabezpecenie ochrany výstuze i betónu proti korózii. Vzhadom na túto poziadavku je potrebné venova zvlástnu pozornos konstrukciám, ktoré budú vystavené nadmerným klimatickým vplyvom, alebo môzu prichádza do styku s chloridmi alebo s iným prostredím v stupni agresivity 3 a viac poda STN EN 206-1 tab. 1. Na dosiahnutie priaznivého architektonického vzhadu rôznych castí betónových konstrukcií sa vyzaduje, aby betón mal homogénnu struktúru a zafarbenie. Z toho dôvodu je nutné, aby sa konstrukcne a pohadovo ucelené konstrukcie vyrábali z jedného druhu betónu a z rovnakého zdroja cementu a kameniva, poda rovnakej receptúry a betónovali do debnenia, ktoré zaistí rovnakú povrchovú struktúru (vrátane dodrzania rovnakého druhu oddebovacích prostriedkov). Vzhad betónových plôch a ich prípadné povrchové úpravy sa musia vykona v súlade s poziadavkami objednávatea. V prípade poziadavky objednávatea zhotovite vyhotoví pred zahájením príslusných prác pokusný panel pre overenie vzhadu príslusnej betónovej konstrukcie. Po schválení sú záväzné pre danú konstrukciu: zlozenie zmesi, druh cementu i kameniva, spôsob ulozenia betónu, druh debnenia, technológia betonáze a osetrovanie. Zhotovite je povinný zabráni znecisteniu povrchu betónových pohadových plôch v priebehu vykonávania prác (zbytkami koróznych splodín, organickými látkami, oddebovacími prostriedkami a pod.). Zárove je nutné navrhnú skruze, pracovné lesenia i pracovné mechanizmy a konstrukcie a vyhotovi ich tak, aby neboli prícinou devastácie povrchu pohadových betónových plôch odkvapkávajúcou hrdzou, olejom a pod. Pokia pohadové plochy nebudú ma potrebný estetický vzhad v súlade s DP alebo nebudú poda poziadaviek objednávatea, urobí sa pozadovaná úprava trvanlivým spôsobom na náklad zhotovitea spôsobom, odsúhlaseným objednávateom. Väcsie konstrukcné casti, ktoré sa nemôzu betónova v jednom pracovnom zábere bez prerusenia betonáze, musia by vhodne konstrukcne i opticky rozclenené pracovnými skárami. Ke spôsob rozclenenia nie je predpísaný v DP, musí by vzdy pred vykonaním prác zhotoviteom predlozený objednávateovi na odsúhlasenie. Stycné a pracovné (konstrukcné) skáry je potrebné zhotovova tak, aby zabezpecili nielen dobrú funkcnú spoahlivos, ale aby pôsobili dobrým estetickým dojmom. Ak sa pri betonázi stien, opôr alebo krídel pouzijú spínacie tyce debnenia, musí by spoahlivým spôsobom zaistená nepriepustnos konstrukcie v mieste rúrok ponechaných v konstrukcii a úprava povrchu betónu v okolí rúrok. V konstrukcii sa môzu ponecha len rúrky z nekorodujúceho a nehnijúceho materiálu a musí ich odsúhlasi objednávate. Pokia sa na niektorých konstrukciách vykonáva konecná povrchová úprava rucne (napr. rímsy) je potrebné s úpravou zaca bezprostredne po zhutnení. Pri povrchovej úprave sa nesmie vykonáva polievanie vodou, pridáva cement do povrchovej vrstvy, vyhladzova povrch oceovým hladidlom,

Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze 5

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

marec 2004

zatiera murárskou stetkou alebo vykonáva iné podobné úpravy. Úprava povrchu musí by dokoncená najdlhsie do zaciatku tuhnutia cementu, avsak nie neskorsie ako za 90 minút od výroby betónovej zmesi. Kategórie povrchovej úpravy betónových konstrukcií: · poda pouzitého debniaceho materiálu: a) neohobované dosky na zraz ( prevazne neohobované plochy), b) ohobované dosky na polodrázku, c) preglejka alebo oceové debnenie, d) speciálne úpravy povrchov (predsádkový betón, torkrétovaný povrch, reliefový pohadový betón a pod.); · poda kvality povrchu: a) povrchové drobné chyby, po oddebnení odstráni drobné odstiepky, upravi dreveným hladidlom, b) celý povrch upravi brúsnou (karborundovou) stierkou pri pouzití malého mnozstva kvalitnej malty, cím sa vytvorí jednotný a jednofarebný povrch, c) akákovek úprava drsného povrchu tak, aby bolo vidie struktúru betónu (napr. pemrlovanie alebo opieskovanie najmenej 21 dní starého betónu), d) povrch nevyzaduje alsiu úpravu, e) zvlástna úprava poda individuálnej poziadavky projektovej dokumentácie alebo poziadavky objednávatea. Pohadové betóny musia ma zhotoviteom stanovené rozmiestnenie a úpravu pracovných skár a túto úpravu musí odsúhlasi objednávate. 3.5 Sanácia porúch betónu pri výstavbe Akékovek chyby, prípadne poruchy betónových konstrukcií, pohadových i zakrytých plôch sa môzu odstráni alebo zakry az po predchádzajúcom upozornení objednávatea a ním odsúhlaseným spôsobom. Spôsob odstránenia závaznejsích chýb a porúch, kde sa napr. rozhoduje, ci konstrukcia vyhovuje z hadiska spoahlivosti a zivotnosti, musí vzdy odsúhlasi objednávate, ktorý si v prípade potreby vyziada odborný posudok na náklady zhotovitea. Na opravy sa môzu pouzi len hmoty a systémy odskúsané akreditovanou skúsobou. Zahranicné hmoty a správkové systémy sa môzu pouzi len v prípade, ak sú overené odborným ústavom alebo skúsobou a sú schválené na pouzívanie v presne definovaných podmienkach. Technologický predpis na vykonávanie opravy sa musí pred zacatím prác schváli objednávateom, musí obsahova potrebné technické parametre (napr. pevnos betónu povrchovej vrstvy v ahu) a poziadavky na prípravu podkladu, podmienky skladovania hmôt, miesania a aplikácie, osetrovania a skúsania, at. V predpise sa uvádzajú hodnoty dôlezitých parametrov pripravovanej opravy, ktoré sa majú dosiahnu, napr.: · zivotnos celého systému opravy, · súdrznos s podkladom i jednotlivých vrstiev medzi sebou, - koeficient tepelnej rozaznosti jednotlivých vrstiev a súvrstiev, · odolnos pouzitého systému proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkam, · pevnos v tlaku, ahu, ahu za ohybu, modul pruznosti pouzitých hmôt, · schopnos utesni trhliny pri teplotách pod 0°C, - koeficient difúzie pre vodné pary a CO2 (resp. difúzny odpor), · nasiakavos povrchov - priebehy nárastu pevnosti jednotlivých hmôt, prípadne cas zasychania, ci polymerizácie náterov a povlakov a to v závislosti na teplotách, - vhodnos hmôt na dosiahnutie priaznivých povrchových vlastností, ako je napr. farba a struktúra povrchu, rovnos, · prípadne iné parametre a údaje, ktoré by mohli ma význam pre pripravovanú opravu.

6

Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze

marec 2004

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

Pri návrhu a vykonávaní opráv betónu v konstrukcii je potrebné dba, aby oprava bola funkcná, mala zodpovedajúcu zivotnos, trvalé spojenie s opravovaným betónom, zabezpecovala dlhodobú a spoahlivú ochranu betónu a výstuze, mala primeraný estetický vzhad. Zodpovedajúcou zivotnosou sa rozumie bezporuchový stav opravovaného miesta po celú dobu zivotnosti príslusnej casti betónovej konstrukcie, s predpokladom rovnako intenzívnej údrzby opravovaného miesta ako pri bezchybných castiach konstrukcie. Obecne sa zivotnos betónových konstrukcií pozemných komunikácií predpokladá 80 - 100 rokov. Opravy mostovky, ako podkladu pre izoláciu musia vykazova minimálne takú súdrznos s podkladom, ako je stanovená v TKP c. 15 a 22. Súdrznos vrstiev vysprávky (zhotovené na silikátovej báze) s podkladom je minimálne 1,2 MPa (pri veku vysprávky 28 dní a dlhsom) betónové casti, na ktorých nie je premávka, pokia projektová dokumentácia neurcí pevnos vyssiu a pouzitá hmota má vlastnú ahovú pevnos 1,2 MPa alebo vyssiu. Ochranné povlaky s nízkym modulom pruznosti sanovaných betónových povrchov nezaazených premávkou musia spa predovsetkým tieto poziadavky: · odolnos proti pôsobiacim agresívnym látkam musí by najmenej 75 cyklov NaCl pri skúske poda STN 73 1326 rucným spôsobom a porusení "b"; najmenej 150 cyklov pri skúske metódou A s odporom 1000 g/m2 pri pouzití v prostredí so stupom agresivity 3 poda STN EN 206-1, tab.1 , · súdrznos v spojoch s betónovým podkladom minimálne 0,8 MPa, · odolnos proti vzniku trhlín do 0,2 mm pri -20°C (upresní sa pre konkrétne prípady poda miesta aplikácie), - nepriepustnos pre vodu a ropné látky, · priepustnos pre vodnú paru (difúzny odpor ekvivalentnej hrúbky vzduchovej vrstvy v rozmedzí 0,5 m az 4 m poda miesta aplikácie), - stálos pri ultrafialovom ozarovaní v prípadoch aplikácie na oslnených povrchoch, - odolnos proti ostatným vplyvom v mieste aplikácie (mechanickému, chemickému a biologickému namáhaniu), - prijatené estetické pôsobenie, · zivotnos najmenej 30 rokov pri beznej údrzbe. Poziadavky na povrch betónu vyrovnávacej vrstvy alebo mostovky, na ktorú sa má polozi izolácia, sú stanovené v TKP c. 22 a v alsích castiach, pojednávajúcich o jednotlivých konstrukciách. Pokia tieto poziadavky nie sú splnené, môze sa povrch upravi obrúsením, otrieskaním abrazivom, vysokotlakovou vodou, vodou s abrazivom, oceovými guôckami, tvrdokovom, diamantovým brúsením alebo inou úcinnou a vhodnou technológiou. Technológia, pri ktorej dochádza k naruseniu podpovrchovej vrstvy betónu (napr. mikrotrhlinami, podrvením, at.) za súcasného znízenia hodnôt pevnostných parametrov, sa nemôze na úpravu pouzi. To platí aj pre casti konstrukcií mimo mostovky. Technológia suchého otrieskávania pieskom sa povazuje za nevhodnú, vzhadom na nízku úcinnos a predovsetkým pre zdravotnú skodlivos. Pokia má by v speciálnych prípadoch pouzité suché otrieskávanie, vykoná sa osvedceným postupom s pouzitím elektrárenskej trosky presnej granulometrie alebo iného vhodného abraziva. Pouzitie tejto technológie treba odsúhlasi s objednávateom. Lokálne nerovnosti na povrchu mostovky sa môzu dodatocne opravi speciálnymi hmotami za predpokladu, ze sa zabezpecí spoahlivé spojenie s podkladom a súcasne musí voba hmoty zabezpeci vhodné vlastnosti podkladu vrstiev izolacného systému. Podrobné podmienky sú stanovené v TKP c. 22. Mnozstvo a druhy preukazných a kontrolných skúsok, hmôt a postupov na opravy betónu predkladá zhotovite na odsúhlasenie objednávateovi v dohodnutom termíne pred zacatím opráv. Na sanáciu akéhokovek druhu trhlín v betóne v ubovonej casti konstrukcie musí by zhotoviteom spracovaný a objednávateom vopred schválený technologický postup. Osvedcené zahranicné systémy a technológie sanácií porúch betónových konstrukcií, (nálezite dokumentované) sa môzu vyuzíva len po dohode s objednávateom. 3.6 Skruze a lesenia Pre skruze a lesenia platia ustanovenia normy STN 73 2400 kap.7.3., prípadne STN P ENV 13670-1. Ak projektová dokumentácia nestanoví inak, potom v prípade, ze na vyhotovenie diela treba pouzi skruze alebo lesenia, zhotovite zabezpecí spracovanie dokumentácie na realizáciu, jej prejednanie, ako aj zhotovenie mostných skruzí (pomocných podporných konstrukcií) a lesení. Základným

Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze 7

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

marec 2004

predpisom je STN 73 8108. Poda pouzitého materiálu platia alsie normy (napr. pre rúrkové skruze STN 73 8101 a STN 73 8107), technologické predpisy výrobcu, event. zhotovitea stavebných prác (napr. pre O.K.Peiner) alebo vojenské predpisy (napr. Zel.-6-4/1 a 2 pre O.K.PIZMO). Hotové skruze musia ma takú konstrukciu, aby sa mohli spusti, zdvihnú a rozmontova. Zhotovite je povinný v priebehu betonáze sledova debnenie a jeho podperné konstrukcie a zistené prípadné uvonenia a deformácie ihne opravi. Pri návrhu sa vychádza zo skutocnosti, ze sú to provizórne a docasné konstrukcie, pri ktorých treba riesi rad specifických problémov. Medzi ne patrí hlavne vhodná voba skruzového materiálu a spôsob zalozenia, postup montáze a demontáze, nadvýsenie a odskruzenie, event. postup betonáze. alej je potrebné respektova predpísané priechodové priestory, vcas prejedna event. výnimky s príslusnými orgánmi a zvlás znízený priechodový priestor vyznaci. Rovnako je potrebné zisti priebeh inzinierskych sietí a analyzova ich mozný vplyv na zalozenie, montáz a demontáz mostnej skruze, ci provizórnej podpornej konstrukcie. Dokumentácia na realizáciu skruze musí obsahova: · spôsob zalozenia, · jednoznacné riesenie zvislej a vodorovnej nosnej konstrukcie skruze, · spôsob odskruzenia, · spôsob montáze a demontáze, · statický výpocet, · poda potreby a poziadaviek zhotovitea výkaz materiálu, · technologický postup betonáze alebo spôsob zaazovania, · alsie specifické údaje, potrebné na zabezpecenie funkcnosti konstrukcie. Na lesenie vypracuje zhotovite dokumentáciu zodpovedajúcu nárocnosti a poda poziadavky objednávatea. Zalozenie skruze alebo lesenia musí spa základné predpoklady t. j. funkcnú spoahlivos a moznos odstránenia. Preto sa vyuzívajú pätky pilierov, jestvujúce spevnené plochy a pod. Poda druhu podpernej konstrukcie sa v posledných prípadoch zalozenie vykoná na panelových, plochách, betónových ci zelezobetónových pásoch, v priestore vodotokov na baranených bárkach alebo iným, pre daný prípad vhodným, spôsobom. Zvlás uvázlivo je potrebné postupova pri zakladaní na vysokých násypoch alebo na miestach s nerovnomerným sadaním. Vodorovná a zvislá nosná konstrukcia skruze musí spa tieto poziadavky: · stabilitu konstrukcie pri vsetkých stádiách montáze a demontáze, · stabilitu a funkcnos pri vsetkých stádiách zaazenia. V realizacnej dokumentácii musia by jednoznacne vyznacené polohy a vekosti jednotlivých prvkov, priestorové stuzenie, výskové a smerové usporiadanie a vytýcenie. alej musia by uvedené vekosti nadvýsení, ktoré vyplývajú z jednotlivých charakteristických miestach skruze napr. zo sadania základov, dotlacenia prvkov, priehybu nosníkov a pod. Pri výskových kótach musí by uvedené ci patria pre výsledný tvar mosta (t.j. bez nadvýsenia) alebo vrátane nadvýsenia. Na návrh skruze je nevyhnutné jednoznacné a zrozumitené definovanie výskového a smerového priebehu spodného líca podporovanej konstrukcie. Odskruzenie sa vykoná pozvoným, rovnomerným a bezpecným spustením skruze a je prvou etapou jej demontáze. Vekos spustenia sa pohybuje spravidla medzi 50 mm az 150 mm. V speciálnych prípadoch sa dá odskruzenie vykona aj iným spôsobom, napr. zdvihnutím hotovej konstrukcie pomocou lisov. Ako odskruzovacie zariadenie sa pouzijú bu na to zhotovené prípravky alebo odskruzovacie kliny, odskruzovacie stolicky, lisy, pieskové hrnce a pod. Podstatné je, ze funkciou odskruzovacieho zariadenia je spustenie konstrukcie skruze a nedá sa ho pouzi na dvíhanie ciastocne alebo plne zaazenej skruze. Výnimkou sú iba drobné výskové úpravy nezaazenej konstrukcie, ktoré vsak nesmú vplyvom nerovnomerného zdvíhania jednotlivých stojok priazova priestorovému stuzeniu. Odskruzovacie zariadenia sa umiestujú pokia je to mozné, co najblizsie k základom a tak, aby neboli trvale pod vodou t.j. pri vodných tokoch nad hladinou normálnej vody, v stavebných jamách nad hladinou podzemnej vody. Montáz a demontáz skruze a lesení musí prebieha spôsobom, ktorý schválil objednávate.

8 Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze

marec 2004

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

V rámci realizacnej dokumentácie musí zhotovite zabezpeci statický výpocet skruze v nárocnejsích prípadoch i statický výpocet lesení. Prípadné výnimky odsúhlasí zhotoviteovi objednávate. Statický výpocet musí preukáza stabilitu a pozadovanú únosnos konstrukcie vo vsetkých zaazovacích stádiách. Pri výpocte zaazenia sa uvazuje okrem náhodilého zaazenia (zelezobetón, predpätý betón, event. alsie speciálne zaazenia) i zaazenie debnením a alej zaazenie 2 kN/m2 (pracovníci, stroje, materiál). Pri výpocte maximálneho priehybu sa uvazuje iba náhodilé zaazenie, vekos priehybu je mozné obmedzi nadvýsením skruze. Pracovné lesenia na stavbu mostov sa stavajú v rámci standardných fasádnych ci priestorových lesení. Pokia do toho rámca z dôvodov zaazenia nezapadajú, navrhujú sa v súlade s STN 73 8101 a STN 73 8107 individuálne.

4

Skúsanie a preberanie prác

4.1 Skúsanie Drevený materiál - na skúsanie platia príslusné ustanovenia noriem poda jednotlivých druhov drevených materiálov. Oceový materiál - skúsanie je popísané v príslusnej kapitole TKP c. 20. 4.2 Preberanie a odsúhlasenie prác Pred ukladaním betónovej zmesi sa kontroluje hlavne: rozmery, tvar a zhotovenie debnenia alebo foriem, zhotovenie podperných konstrukcií, ich zavetrovanie a pod., · zhotovenie a ulozenie výstuze, · cistota debnenia a výstuze. Na zhotovenom debnení a jeho podpernej konstrukcii sa kontroluje poda realizacnej dokumentácie hlavne: · správnos, presnos a tuhos debnenia a správnos jeho podpernej konstrukcie i upevovacieho zariadenia, vrátane vystuzenia, polohy, rozmerov a tvaru otvorov, prestupov a iných úprav, · tesnos dielcov debnenia, ich stykov, spojenie dielcov navzájom i s uz hotovým betónom.

5

Meranie výmer

Je riesené v castiach pojednávajúcich o príslusných konstrukciách pozemných komunikácií resp. v oborových triedach. Mernou jednotkou debnenia, ak je zahrnuté v súpise prác samostatnou polozkou, je m2. Výmera predstavuje mnozstvo m2 debnenia, ktoré je v kontakte s vyhotovenou betónovou konstrukciou, alebo jej casou a zahruje vsetky poziadavky poda projektovej dokumentácie ( skosenie hrán, listy, ryhy, a pod.)

6

Citované a súvisiace normy

Drevotrieskové dosky. Definícia a triedenie Drevo. Zisovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúskach Neopracované rezivo. Ihlicnaté rezivo. Technické poziadavky Listnaté rezivo. Technické poziadavky Rezivo. Spôsoby stanovenia vlhkosti Drevo na stavebné konstrukcie. Cas 1: Vizuálne triedenie poda pevnosti Preglejované dosky. Triedenie a terminológia. Cas 1 : Triedenie Preglejky pre vseobecné pouzitie Vodovzdorné preglejky pre vseobecné pouzitie Stanovenie odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok Navrhovanie drevených stavebných konstrukcií Lepené lamelové drevo. Rozmery. Medzné odchýlky

9

STN EN 309 (49 0011) STN 49 0103 STN 49 1011 STN 49 1012 STN 49 1016 STN 49 1531 STN EN 313-1 (49 2400) STN 49 2410 STN 49 2421 STN 73 1326 STN 73 1701 STN EN 390

Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze

Technicko-kvalitatívne podmienky SSC

marec 2004

(49 2629) STN EN 386 (49 2630) STN 73 2400 STN P ENV 13670-1 (73 2400) STN 73 2810 STN EN 26891 (73 2815) STN EN 28970 (73 2816) STN 73 3150 STN 73 6212 STN 73 8101 STN 73 8105 STN 73 8107 STN 73 8108 STN 73 8120

Lepené lamelové drevo. Poziadavky na technické vlastnosti a minimálne výrobné poziadavky Zhotovovanie a kontrola betónových konstrukcií Zhotovovanie betónových konstrukcií. Spolocné ustanovenia Drevené stavebné konstrukcie. Zhotovovanie Drevené konstrukcie. Spoje mechanickými spojovacími prostriedkami. Vseobecné zásady stanovenia pevnostných a deformacných charakteristík Drevené konstrukcie. Skúsanie spojov s mechanickými spojovacími prvkami. Poziadavky na hustotu dreva Stavebné práce. Tesárske práce stavebné Navrhovanie drevených mostných konstrukcií Lesenie. Spolocné ustanovenia Drevené lesenia Rúrkové lesenia Podporné lesenia Stavebné plosinové výahy

7 8

Citované a súvisiace technické predpisy Citované a súvisiace právne predpisy

Ziadne · Zákon c. 90/1998 Z. z., o stavebných výrobkoch, v znení neskorsích predpisov

10

Cas 16 Debnenie, lesenie, povrchová úprava a skruze

Information

Microsoft Word - TKP16.doc

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

145699