Read Labkvalita 2011 text version

Hotel Satel, Poprad, Slovakia, November 13 ­ November 15, 2011

Odborný program konferencie SSKB Program of the conference of Slovak Society of Clinical Biochemistry

LABKVALITA 2011

10:00 ­ 18:00 Registrácia úcastníkov/Registration desk Nedea, 13. novembra 2011/Sunday, November 13, 2011 I. Predanalytika I. Preanalytics Session Predsedajúci Chairs Cas Scheduled Time 14:00-14:20

M. Kapalla, J. Balla Názov prednásky Lecture Otvorenie Labkvality 2011/Conference Opening Plenárna prednáska/Plenary lecture Quality of healthcare in Europe and the strategic role of PPPM Plenárna prednáska/Plenary lecture Active role of EPMA in changing the healthcare and increasing its quality for the benefit of the patient Prestávka/Coffee Break Máme jasno v poziadavkách na kvalitu v predanalytickej fáze? Are we clear as for the preanalytical phase requirements? Konkurencia vs. etika v laboratórnej diagnostike ­ Pre a Proti kvalite Competition vs etics in laboratory diagnostics ­ Pros and Cons Kúcová úloha ambulancie v udrziavaní kvality predanalytickej fázy ­ Vplyvy na predanalytiku Key role of practices in supporting the quality of preanalytical phase ­ Preanalytical factors influencing quality Diskusný blok /Discussion FNsP F.D. Roosvelta, Banská Bystrica, Slovakia SKIZP, Trebisov, Slovakia Alpha medical a.s., Bratislava, Slovakia Prednásajúci Lecturer K.Daová, J.Balla, M.Kapalla V.Costigliola Organizácia Affiliation SSKB, Bratislava, Slovakia EPMA, EMA, Belgium EPMA, University Bonn, Germany

14:20-15:00

15:00-15:40

O.Golubnitschaja

15:40-16:10

16:10-16:30

D. Gábor

16:30-16:50

M. Farkas

16:50-17:10

P. Blazícek

17:10-17:30

20:00 Spolocenský vecer/Social event

Legend: coffee break discussion sponsored lecture section

1/5

Hotel Satel, Poprad, Slovakia, November 13 ­ November 15, 2011

Pondelok, 14. novembra 2011/ Monday, November 14, 2011 II. Prediktívna, preventívna a personalizovaná medicína v laboratórnej diagnostike, analytika a postanalytika II. Session on PPPM in laboratory diagnostics, analytics and postanalytics Predsedajúci Chairs Cas Scheduled Time 8:50 ­ 9:10 M. Kapalla, P. Blazícek Názov prednásky Lecture Laboratórna diagnostika alergie na prístroji Immulite spolocnosti Siemens ­ Analytika a klinika Laboratory diagnostics of alergy using analyser Immulite by Siemens- Analytical and clinical aspects/ Sponsored Lecture - Siemens Validation of the predictive markers ­ State of the art Circulating nucleic acids ­ potential predictive markers? Hladina vitamínu D3 ako potenciálny predikívny marker viacerých ochorení Serum D3 vitamin as a potential predictive marker for multiple diseases Diskusný blok/Discussion Prestávka/Coffee Break Personalizované metabolické profilovanie Personalised metabolic profiling Personalizovaná genomika v 21. storocí ­ potenciál a realita v SR Personalised genomics in 21st century ­ perspectives and reality in the Slovak Republic Hodnotenie zdravotníckych technológií a laboratórna diagnostika Health technologies assessment and laboratory diagnostics IQC v reálném case - Firemní middleware jako jeden z nástroj k zajistní kvality managementu dat a bezpecí pacient. Realtime IQC ­ Proprietary middleware as a tool for ensuring quality of data management and safetyof the patients/ Sponsored Lecture-Beckman Coulter Vitamín D, aktivní B12 a pepsinogeny - perspektivní markery v diagnostice metabolických stav Vitamin D, active vitamin B12 and pepsinogens ­ potential markers in diagnostics of metabolic states/ Sponsored Lecture-Abbott Diskusný blok/Discussion G. Kovác SZU, Bratislava, Slovakia NOÚ, Bratislava, Slovakia FZ TUAD, SLOVAHTA, Trencín, Slovakia Beckman Coulter, Praha, Czech Republic Abbott Laboratories, Praha, Czech Republic Prednásajúci Lecturer Organizácia Affiliation Synlab SK s.r.o, Bratislava, Slovakia Medical University of Vienna, Vienna, Austria King's College, London, United Kingdom Alpha medical a.s., Ruzomberok, Slovakia

A. Keleová

9:10 ­ 9:30 9:30 ­ 9:50

K. Krapfenbauer P. Gahan

9:50 ­ 10:10 10:10 ­ 10:25 10:25 ­ 10:55 10:55 ­ 11:15

G. Matysová

11:15 ­ 11:35

I. Hikkel

11:35 ­ 11:55

J. Bielik

11:55 ­ 12:15

M.Bischoff

12:15 ­ 12:35

J. Trbusek

12:35 ­ 12:50

Legend: coffee break discussion sponsored lecture section

2/5

Hotel Satel, Poprad, Slovakia, November 13 ­ November 15, 2011

12:50 ­ 14:00 Obed/ Lunch Break III. Spolupráca s klinickými partnermi III. Session on cooperation between laboratory and clinicians

Predsedajúci Chairs Cas Scheduled Time

D. Gábor, J. Vavrík Názov prednásky Lecture Kvalita informacných systémov ­ naozaj iba informatívna príloha normy alebo aj dôlezitý predpoklad alsieho napredovania laboratórnej diagnostiky? Quality of information systems ­ solely an informative annex of an ISO norm or an important prerequisite for further progress of laboratory diagnostics? Ako si predstavuje kvalitnú spoluprácu s laboratóriom klinik v ambulancii a pri lôzku? How do the clinicians by the patient's bed envisage a good cooperation with laboratory? Ako si predstavuje kvalitnú spoluprácu s klinikom laboratórium? How does the laboratory envisage a good cooperation with clinicians? Proteomika mocu ­ blizsie ku klinickej praxi?. Urinary proteomics ­ are we closer to clinical practice? Diskusný blok/Discussion Prestávka/Coffee Break Kvalita v laboratóriu - Nezabudli sme na niekoho? Ako vníma kvalitu laboratória pacient? Quality in the laboratory ­ Didn't we forget someone? How does the patient perceive the quality in lab? Co vedia o laboratóriu a kvalite súcasní studenti medicíny a aké sú perspektívy v alsom vzdelávaní? What do the current students of medicine know about quality and laboratory diagnostics and what are the further education perspectives? Soucasnost a budoucnost kardiomárkr State of the art and perspectives of cardial markers / Sponsored Lecture- Randox Personalizovaná diagnostika z pohadu patológa Personalised diagnostics from pathologist's perspective / Sponsored Lecture -Roche Slovensko Diskusný blok/Discussion LUMOTER, s.r.o, Spisská Nová Ves, SKIZP, Bratislava, Slovakia LF UK, Bratislava, Slovakia 1. Interní klinika, FN Hradec Králové, Czech Republic Alpha medical Patológia, s.r.o., Bratislava, Slovakia Prednásajúci Lecturer Organizácia Affiliation

14:00 ­ 14:20

M. Kapalla

EPMA, Brussels, Belgium

14:20 ­ 14:40

O. Rácz

UPJS, Kosice, Slovkia

14:40 ­ 15:00

F. Stefanec

NsP Skalica, Slovakia Labmed a.s, Kosice, Slovakia

15:00 ­ 15:20 15:20 ­ 15:30 15:30 ­ 15:50

E. urovcová

15:50 ­ 16:10

M. Trechová

16:10 ­ 16:30

L. Turecký

16:30 ­ 16:50

R. Pudil

16:50 ­ 17:10

F.Ondrias

17:10 ­ 17:40

20:00 Spolocenský vecer/ Social event

Legend: coffee break discussion sponsored lecture section

3/5

Hotel Satel, Poprad, Slovakia, November 13 ­ November 15, 2011

Utorok, 15. novembra 2011/ Tuesday, November 14, 2011 IV. Politika kvality - Akreditácia a kvalita v medicínskom laboratóriu IV. Session on Quality policy ­ Accreditation and quality in medical laboratory

Predsedajúci Chairs Cas Scheduled Time 8:10 ­ 8:30

J. Balla, Z.Belicová Názov prednásky Lecture Úskalia akreditácie v medicínskych laboratóriách. Pitfalls of accreditation in medical laboratories Traceability in routine clinical chemistry. Stating or demonstrating? Je akreditácia cestou k rozvoju kvality v medicínskych laboratóriách? Is accreditation a way towards an improvement of quality in medical laboratories? Benefits of accreditation of provider of interlaboratory comparisons in medical laboratories according to new ISO 17043 Poziadavky normy ISO 15189 na preanalytiku v teréne a zabezpecenie ich dodrziavania ISO 15 189 requirements for preanalytics and ensuring the compliance in the routine practice New and the most popular Labquality schemes /Sponsored Lecture Diskusný blok/Discussion Prednásajúci Lecturer T. Czocher Organizácia Affiliation SNAS, Bratislava, Slovakia University of Helsinki, Finland

8:30 ­ 8:50

S. Linko

8:50 ­ 9:10

J. Balla

AdLa, Presov, Slovakia

9:10 ­ 9:30

U.Tiikkainen

Labquality, Helsinki, Finland Sumperská nemocnice a.s., Sumperk, Czech Republic Labquality, Helsinki, Finland

9:30 ­ 9:50

L. Sprongl

9:50 ­ 10:10

U.Tiikkainen

10:10 ­ 10:30

10:30 ­ 11:00

Prestávka/Coffee Break

Legend: coffee break discussion sponsored lecture section

4/5

Hotel Satel, Poprad, Slovakia, November 13 ­ November 15, 2011

V. Kvalita politiky v zdravotníctve v SR, vízie, etika V. Session on quality of healthcare policy, visions, ethics Predsedajúci Chairs Cas Scheduled Time 11:00 ­ 11:20 J. Lepej, K. Lepejová Názov prednásky Lecture Kvalitné indikátory kvality ­ pohad poisovne Quality of the quality indicators ­ health insurance standpoint LIENKA - Laboratórne Indikácie a Efektívne Nastavenie Kritérií ich Akceptácie LIENKA ­ Effective Set up of Criteria for Acceptance of Laboratory Indications Indikátory pre kvalitu politiky v zdravotníctve Quality indicators for quality of healthcare policy Manazment a etika v riadení kvality medicínských laboratórií. Management and etics in quality managenent of medical laboratories Koko chorých je uz málo, aby bezal biznis v zdravotníctve? Etické dilemy zdravotnej starostlivosti. How many patients is too few to make money in healthcare? -Ethical dilemas in healthcare. Máme, ako odborníci, nejaké vízie rozvoja laboratórnej diagnostiky v najblizsích dvadsiatich rokoch, alebo sa spoliehame na to, co prinesie cas? Do we, the professionals, have any vision of development of laboratory diagnostics in the comming decades or we just leave it to the "only-time- will- tell" concept? Diskusný blok/ Discussion SSKB, Bratislava, Slovakia Prednásajúci Lecturer B.Havelková Organizácia Affiliation VsZP, Bratislava, Slovakia ZP UNION, Bratislava, Slovakia

11:20 ­ 11:40

M. Jurcáková

11:40 ­ 12:00

J.Barlová

12:00 ­ 12:20

L.Spacek

I. súkromná nemocnica, Kosice ­ Saca, Slovakia OUSA, Bratislava, Slovakia INMM, Kosice, Slovakia

12:20 ­ 12:40

J. Lepej

12:40 ­ 13:00

Panelová diskusia

13:00 ­ 13:20

13:20­ 13:30

Záver konferencie/Concluding Remarks

K. Daová

13:20 Obed/ Lunch

Legend: coffee break discussion sponsored lecture section

5/5

Information

Labkvalita 2011

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

533451