Read Microsoft PowerPoint - DM_PRIJAVA_na_SP.pptx text version

Srednja skola Mate Blazine Labin

Drzavna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe

Ispitna koordinatorica:Ceda Perko, dipl.ing. 24.studenoga 2010.

Pregled: Uvod Sto je drzavna matura Pristupanje NISpVU Prijava, postupak polaganja i bodovanje ispita drzavne mature Stvaranje rang-lista studijskih programa Rang-liste Kalendar drzavne mature

Uvod

Dvije znacajne novosti od skolske godine 2009./2010. Uvo enje drzavne mature, kojom su postavljeni nacionalni standardi za vrjednovanje skolskih postignua ucenika na kraju cetverogodisnjega srednjeg obrazovanja, ciji rezultati su ujedno i uvjet za upis na visoka ucilista, i Izgradnja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka ucilista - NISpVU aplikacije na mreznim stranicama : www.postani-student.hr

Publikacija - Drzavna matura2010./2011. i prijave za upis na studijske programe

praktican vodic - sa detaljnim informacijama o: - drzavnoj maturi: tko je, kada, kako i zasto polaze; -detaljna pojasnjenja cjelokupnoga procesa prijava ispita drzavne mature i prijava na studijske programe visokih ucilista u Republici Hrvatskoj,pa sve do posljednjega koraka ; -upisa na zeljeni studijski program u akademskoj godini 2011./2012. VAZNO- kontinuirano pratiti mreznu stranicu www.postani-student.hr na kojoj e biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrjednovanja za upis na studijske programe, kao i ostali azurirani podatci, vazne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Drzavna matura

skup je ispita kojima se provjeravaju i vrjednuju znanja, vjestine i sposobnosti ucenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj skoli prema propisanim nastavnim planovima i programima. sastoji se od dvaju dijelova: obveznoga i izbornoga, a provodi se polaganjem ispita drzavne mature. Ispiti su jednaki za sve kandidate i svi ih kandidati polazu u isto vrijeme.

Tko polaze?

ucenici gimnazijskih programa obrazovanja jer polaganjem drzavne mature zavrsavaju srednje obrazovanje; istodobno,drzavna im matura omoguuje nastavak obrazovanja na visokoskolskoj razini; ucenici cetverogodisnjih strukovnih i umjetnickih programa obrazovanja koji srednje obrazovanje zavrsavaju izradbom i obranom zavrsnoga rada u organizaciji i provedbi skole, ali zele nastaviti obrazovanje na visokoskolskoj razini.

Tko polaze?

Ostali kandidati za upis na visoka ucilista u Republici Hrvatskoj,ovisno o zahtjevima studijskih programa, polazu ispite iz predmeta cije rezultate visoka ucilista koriste u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske programe. Ti su ispiti po sadrzaju jednaki ispitima drzavne mature.

Organizacija i provedba Ispite drzavne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr

Obvezni dio

ispiti iz triju predmeta ­ Hrvatskoga jezika; - Matematike i -stranoga jezika. Posebnost kod ucenika klasicnih gimnazija i ucenika koji se skoluju na jezicima i pismima nacionalnih manjina

Obvezni dio ­ strani jezik

Moze se polagati samo strani jezik ciji je sadrzaj propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je ucenik najmanje dvije skolske godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen. U izbornome dijelu ucenik moze prijaviti bilo koji strani jezik ciji je sadrzaj propisan ispitnim katalogom.

Obvezni dio - razine

Ispiti drzavne mature u obveznome dijelu mogu se polagati na dvjema razinama: visoj razini (A) i osnovnoj razini (B). Ucenici biraju razinu prema zahtjevima studijskih programa Polozena visa razina (A) obveznoga predmeta omoguuje kandidatu pristup i onim studijskim programima koji traze osnovnu razinu (B). Ucenici koji poloze osnovnu razinu (B) nemaju mogunost prijave na studijski program koji trazi polozenu visu razinu (A) ispita.

Obvezni dio

Drzavna matura smatra se polozenom ukoliko je ucenik s uspjehom polozio sva tri ispita obveznoga dijela, neovisno o ispitima izbornoga dijela.

Izborni dio

U izbornome dijelu drzavne mature kandidati mogu polagati ispite : Engleskoga jezika, Francuskoga jezika, Njemackoga jezika, Spanjolskoga jezika, Talijanskoga jezika, klasicnih jezika (Grckoga jezika i Latinskoga jezika),Biologije, Etike, Filozofije, Fizike, Geografije, Glazbene umjetnosti,Informatike, Kemije, Likovne umjetnosti, Logike, Politike i gospodarstva, Povijesti, Psihologije, Sociologije i Vjeronauka. U jednome roku moze se odabrati najvise sest izbornih predmeta.

Izborni dio - razine

Ispiti iz stranih jezika polazu se na visoj razini; Ispit iz Latinskoga jezika u izbornome dijelu drzavne mature polaze se na osnovnoj razini; Ispiti iz Grckoga jezika i svih ostalih predmeta polazu se na jedinstvenoj razini. Prilikom vrjednovanja za upis na studijske programe, svi se ispiti izbornoga dijela, bez obzira na stvarnu razinu, jednako vrjednuju.

Sadrzaji ispita i polaganje ispita

propisuju se ispitnim katalozima na www.ncvvo.hr Polaganje ispita ure eno je "Pravilnikom o polaganju drzavne mature" na www.mzos.hr , www.ncvvo.hr, www.postani-student.hr

Pristupanje Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka ucilista NISpVU

Pristupanje NISpVU preko

www.postani-student.hr

NISpVU je sredisnji informacijsko-administracijski servis koji olaksava prijavu i upis na visoka ucilista. pokriva cijeli proces: - iskazivanja interesa za odabrane studijske programe, -prijava ispita drzavne mature i uvida u njihove rezultate -uvida u rezultate po odabranim studijskim programima, -ostvarenja prava na upis na visoka ucilista.

Pristupanje NISpVU preko

www.postani-student.hr

Omoguuje: -uvid u rezultate koje postignuti na ispitima drzavne mature, -daje detaljan izracun bodova za svaki prijavljeni studijski program -daje uvid u polozaj kojega zauzimaju na rang-listama za svaki od studijskih programa za koje su iskazali zanimanje. Na mreznoj stranici www.postani-student.hr nalazi se -popis svih studijskih programa koje se moze studirati u RH zajedno s uvjetima upisa ( od 1. prosunca 2010.) -detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita drzavne mature te prijava za upis na visoka ucilista, kao i - obavijesti vezane uz polaganje ispita drzavne mature.

Prijava u sustav

Za prijavu u NISpVU sustav je potrebno imati ELEKTRONICKI IDENTITET U SUSTAVU [email protected] Korisnicko ime (npr. [email protected]) Lozinka (********)

* Podatci se dobivaju od skolskog administratora imenika

Prijava u sustav

prvi puta nakon prijave u sustav treba unijeti jedinstveni broj mobilnoga telefona (jedan broj - jedan kandidat) na koji zeli SMS-om primiti PIN i TAN. PIN je osobni identifikacijski broj koji sluzi za dodatnu zastitu i privatnost podataka svakoga kandidata. TAN je broj kojim kandidat na kraju cijeloga postupka, potvr uje listu prioriteta zeljenih studijskih programa. Ukoliko ucenik ili njegova obitelj ne posjeduju mobilni telefon, ucenik moze zatraziti slanje PIN-a i TAN-a svome ispitnom koordinatoru.

PIN i TAN

Ispravnost TAN-a moze se provjeriti nakon prijave u sustav pod poveznicom ,,Moji podatci/Osnovni podatci". Ako izgubi PIN ili TAN, ucenik moze, nakon prijave na mreznoj stranici www.postani-student.hr sa svojom korisnickom oznakom i lozinkom, zatraziti njihovo ponovno izdavanje iskljucivo na broj mobilnoga telefona ve zapisanoga u sustavu. pravodobno treba provjeriti ispravnost korisnicke oznake, lozinke, PIN-a i TAN-a kako bi, pokaze li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke.

Prijava, postupak polaganja i bodovanje ispita drzavne mature

Rokovi

Ispiti drzavne mature polazu se u tri roka: ljetnome,jesenskome i zimskome. Zimski rok-samo ucenici gimnazija koji drzavnu maturu nisu polozili u prethodna dva roka - samo ispiti obveznoga dijela drzavne mature. Rokovi prijava nalaze se u Kalendaru koji se nalazi u posljednjemu poglavlju publikacije, zasebno za svaki ispitni rok. Nakon navedenih datuma, prijava ispita drzavne mature smatra se konacnom te se vise ne moze mijenjati.

Rokovi prijave -iznimke

Promjena prijavljenih ispita - iz opravdanih razloga, ucenik moze promijeniti prijavljene ispite najkasnije 30 dana prije pocetka pisanja ispita. Naknadno prijavljivanje ispita ­ iz opravdanih razloga ucenik nije u propisanome roku mogao prijaviti polaganje ispita drzavne mature- moze se prijaviti naknadno, ali najkasnije 10 radnih dana prije pocetka ispita. Opravdani razlozi ­ opisani u Clanku 18. Pravilnika o polaganju drzavne mature

Postupak prijave

Nakon prijave u sustav, na poveznici ,,Moj odabir" otvara se mogunost prijave do najvise 10 studijskih programa, osim u slucaju prijave dvopredmetnih studija. Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima. Na najvise mjesto liste prioriteta (1. mjesto) postavlja se najpozeljniji studijski program. Kod odabira studijskih programa, uceniku se istovremeno prijavljuju ispiti drzavne mature koje zahtijevaju ti studijski programi.

Prijava-dvopredmetni studiji

Omoguena prijava neogranicenog broja dvopredmetnih studijskih programa istoga visokog ucilista. Obratiti paznju na fiksne kombinacije dvopredmetnih studijskih programa koje je visoko uciliste unaprijed propisalo. Svaka se takva kombinacija broji kao jedan jednopredmetni studij. Na mreznim stranicama visokoga ucilista provjeriti koje su kombinacije dvopredmetnih studijskih programa mogue.

Prijava ispita ­ bez studija

pod poveznicom (,,Moj odabir") odabrati samo ispite drzavne mature.

Polaganje ispita

Datumi ­ u kalendaru polaganja ispita DM na kraju publikacije U jednome se danu mogu polagati najvise dva ispita drzavne mature. Informacije o trajanju i nacinu provo enja ispita u ispitnim katalozima i "Vodicu kroz ispite drzavne mature" ­ biti e objavljen u prosincu 2010.na www.ncvvo.hr Priprema- demo verzije ispita na:http://ispiti.skole.hr/beta/mentor1/common/

Postupak polaganja ispita

Pravila polaganja ­ prema Pravilniku o polaganju drzavne mature. Raspored pisanja ispita po ispitnim prostorijama objavljen uoci ispita na ispitnome mjestu ( oglasnoj ploci) i na vratima ispitnih prostorija. Pri dolasku na ispit- osobni dokument s fotografijom koji je prije pocetka ispita duzan predociti dezurnome nastavniku te poloziti na desni rub stola koji mu je dodijeljen za pisanje ispita. Propisan pribor koji je dozvoljeno rabiti, a naveden je u ispitnim katalozima za pojedini predmet i u Vodicu kroz ispite drzavne mature. Tijekom ispita dopusteno je koristiti i plasticnu bocu s vodom, bez naljepnice. Sve ostalo odlaze se na za to predvi eno mjesto u ispitnoj prostoriji.

Postupak polaganja ispita

Dopusteno zakasnjavanje ­ 30 minuta( osim kod slusnog dijela ispita)- vrijeme pisanja se ne produljuje Ako iz opravdanih razloga ucenik zakasni vise od 30 minuta, NCVVO omoguiti e mu polaganje ispita u sljedeemu ispitnom roku. Ako ucenik iz opravdanih razloga prekine ispit na neko vrijeme,ispitno povjerenstvo omoguit e mu produljenje pisanja ispita onoliko vremena koliko je trajao prekid, ali najvise do 50 % vremena predvi enoga za trajanje ispita. Ako ucenik ispit zavrsi prije propisanoga vremena, smije napustiti ispitnu prostoriju, ali prije toga mora predati ispit dezurnome nastavniku. U pravilu 30 minuta nakon pocetka ispita i 15 minuta prije kraja ispita niti jedan ucenik ne smije napustiti ispitnu prostoriju

Postupak polaganja ispita

Uceniku koji je zapoceo s polaganjem ispita obveznoga dijela drzavne mature, a na kraju nastavne godine nije s uspjehom zavrsio razred, polozeni ispiti ili dijelovi ispita obveznoga dijela drzavne mature se ponistavaju. Uceniku koji na kraju skolske godine nije zavrsio srednje obrazovanje, ponistavaju se svi polozeni ispiti drzavne mature.

Krsenje pravila- Clanak 33.Pravilnika o polaganju drzavne mature Prekrsaji ucenika na ispitu jesu: 1. nepridrzavanje uputa dezurnoga nastavnika, 2. upisivanje neprimjerenih znakova ili neprimjerenih sadrzaja u ispitni test, 3. nepridrzavanje uputa o uporabi propisanoga pribora, 4. osvrtanje, razgovaranje, odnosno sporazumijevanje, 5. ometanje tijeka ispita, 6. prepisivanje ili dopustanje prepisivanja, 7. posjedovanje ili koristenje nedopustenih pomagala, 8. predavanje uratka drugoga pristupnika, 9. nedozvoljeno posjedovanje ispitnih materijala, 10. zamjena identiteta pristupnika.

Krsenje pravila- Clanak 33.Pravilnika o polaganju drzavne mature

Mjere koje se izricu u slucajevima utvr enoga prekrsaja jesu: a)opomena - kao upozorenje kod prvoga primijeenoga prekrsaja od tocke 1. do 6. b) prekid dijela ispita ili ispita kod ponovljenoga prekrsaja od tocke 1. do 6. i prvoga primijeenoga prekrsaja iz tocaka 7. i 8. c) ponistavanje svih polozenih ispita ­ u slucaju tocaka 9. i 10.

Odjava ispita

Ucenik moze odjaviti ispit najkasnije 10 radnih dana prije datuma polaganja ispita- javiti se ispitnom koordinatoru Ako ucenik nije odjavio ispit, a opravdano je sprijecen, o razlozima nepristupanja mora izvijestiti ispitno povjerenstvo u roku od 24 sata od pocetka ispita i priloziti dokaze o opravdanosti izostanka. Ako ucenik nije odjavio ispit i nije prilozio dokaze o opravdanosti izostanka, smatrat e se da je iskoristio taj ispitni rok.

Rezultati ispita

dostupni na mreznoj stranici www.postani-student.hr pod poveznicom ,,Moji rezultati". Rezultati ispita drzavne mature su trajni. Ocjene na ispitu drzavne mature vise razine (A) ne preracunavaju se u osnovnu razinu (B) ispita. To znaci da se ocjena nedovoljan (1) na ispitu vise razine (A) ne moze preracunati u prolaznu ocjenu na ispitu osnovne razine (B). Ispit, odnosno ispite koje ucenik nije polozio moze ponovno polagati u nekome od sljedeih ispitnih rokova. Svaki ispit ucenik ima pravo polagati dva puta bez plaanja troskova. Ako ucenik nije zadovoljan rezultatom koji je ostvario, ima pravo jos jednom polagati taj ispit u nekome od sljedeih ispitnih rokova bez plaanja. To pravo moze se ostvariti iz najvise dvaju ispita unutar razdoblja od dvije godine. Ucenik prijavljuje ispite na istoj razini kao i na prethodnome ispitnom roku. U slucajevima promjene razina ispita smatra se da ucenik prijavljuje novi ispit.

STVARANJE RANG-LISTA STUDIJSKIH PROGRAMA

Provjera upisanih ocjena i ostalih podataka

Ucenici su duzni provjeriti osobne podatke, ocjene iz srednje skole te eventualne rezultate drzavnih i me unarodnih natjecanja i sportsku kategoriju, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u NISpVU To e uciniti na poveznici ,,Moji podatci" nakon sto se prijave u sustav. Ukoliko su podatci tocni, ucenici ih potvr uju putem poveznice ,,Verificiraj" koja se nalazi ispod podataka na koje se odnosi. Ako su podatci netocni, ucenici trebaju sto prije obavijestiti ispitnoga koordinatora. Ucenicima kojima nisu verificirani osobni podatci i ocjene nee moi konkurirati za upis na visoka ucilista.

Bodovanje ispita drzavne mature

Ako visoko uciliste kao uvjet upisa na odre eni studijski program trazi polozen ispit iz obveznoga dijela drzavne mature na osnovnoj razini (B), za takav se studijski program mogu natjecati i ucenici koji su trazeni ispit polozili na visoj razini (A). Prilikom izrade rang-lista za takve studijske programe rezultat postignut na visoj razini (A) vrijedi 60% vise od istoga rezultata postignutoga na osnovnoj razini (B). Ako visoko uciliste za neki ispit trazi osnovnu razinu (B), maksimalan broj bodova koji se moze dobiti po osnovi toga ispita dobit e samo ucenik koji polozi ispite na visoj razini (A). Ucenik koji polozi ispit na osnovnoj razini (B), dobit e najvise 62,5% od maksimalnoga broja bodova. Ucenik koji polozi osnovnu razinu (B) odre enoga predmeta nema mogunost prijave za upis na studijski program koji trazi polozenu visu razinu (A).

Detaljna struktura bodova i nacin bodovanja

Uz prikaz ostvarenoga broja bodova za svaki prijavljeni studijski program, ucenik e pronai poveznicu putem koje se pristupa detaljnoj strukturi bodova osvojenih za svaki pojedini studijski program. Opis izracuna u publikaciji na stranicama od 44 do 47.

Preduvjeti za studij

Neka visoka ucilista za prijavu ili upis na odre ene studijske programe zahtijevaju ispunjavanje odre enih preduvjeta, kao primjerice, slusanje odre enoga predmeta kroz dvije godine srednjega obrazovanja ili dokaze o psihofizickim sposobnostima za studij. nuzno je pravovremeno se informirati na mreznim stranicama www.postani-student.hr ili na mreznim stranicama visokih ucilista.

Dodatne provjere

zbog specificnosti studijskoga programa(npr. studiji umjetnickih akademija, stomatologije ili kineziologije), moze biti i dodatna provjera posebnih znanja, vjestina i sposobnosti koje su potrebne za uspjesno studiranje na tome visokom ucilistu. Obavijesti o datumima odrzavanja tih provjera mogue je vidjeti na mreznoj stranici www.postanistudent.hr nakon prijave u sustav te na mreznim stranicama visokih ucilista.

RANG-LISTE

Liste prioriteta studijskih programa

Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je vazan. Ucenik e se, objavom konacnih rang-lista, nai samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najvisi na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista ucenik e biti obrisan. Listu prioriteta treba pazljivo pripremiti jer e sustav ucenika optimalno rasporediti, a to se moze napraviti samo ako se na vrh liste prioriteta postave studijski programi koji se najvise zele studirati, pravim redoslijedom. Sve do trenutka objave konacnih rang-lista redoslijed prioriteta mogue je mijenjati. Rang-liste se periodicki obnavljaju, pa je posljedicu promjene redoslijeda na listi prioriteta mogue brzo vidjeti.

Promjena liste prioriteta

Ucenik moze uciniti sve do zadanoga roka dostupnoga u Kalendaru Ucenik moze: · promijeniti prioritete studijskih programa, · izbrisati neki studijski program s liste, · dodati novi studijski program (okviru ranije prijavljenih ispita drzavne mature), · odustati od prijave svih studijskih programa.

Potvrda liste prioriteta

Prije objave konacnih rang-lista, lista prioriteta studijskih programa potvr uje se upisom TAN-a. Time ucenik potvr uje da odabrana rang-lista prioriteta predstavlja njegov konacan odabir studijskih programa prema redoslijedu zelja.

Objava konacnih rang-lista

Ucenik se nakon svakoga sljedeeg periodickog obnavljanja rang-lista moze pojaviti na nekoj drugoj rang-listi ili nestati s rang-liste ovisno o tome jesu li drugi kandidati za iste studijske programe mijenjali svoje liste prioriteta. Objavom konacnih rang-lista kandidat e se konacno nai samo na rang-listi onoga studijskoga programa na kojemu je stekao pravo upisa, odnosno nasao se unutar upisne kvote, a koji je najvise na njegovoj listi prioriteta. U slucaju prijave dvopredmetnih studijskih programa, kandidat e se nai na listama onih studijskih programa na kojima je ostvario pravo upisa, a ciji je prosjecni prioritet najvisi. Putem ovoga sustava mogue je ostvariti pravo upisa samo na jedan jednopredmetni ili dva dvopredmetna studijska programa.

KALENDAR

AKTIVNOST Dostava PIN-ova i TAN-ova Ljetni rok Dostava dokumentacije za prilagodbu ispitne tehnologije Trajanje prijava ispita drzavne mature Trajanje prijava za upis na studijske programe Mogunost promjene liste prioriteta studijskih programa

ROKOVI Prilikom prve prijave u sustav Dostavlja se u NCVVO s naznakom "Za prilagodbu ispitne tehnologije"

do 25.01.2011 01.12.201.-31.01.2011. 01.12.2010.-06.07.2011.* 01.12.2010.-06.07.2011.

Eseji i citanje s razumijevanjem Hrvatski jezik (osnovna i visa razina) Engleski jezik (osnovna i visa razina) Provo enje ispita drzavne mature Njemacki jezik (osnovna i visa razina) Talijanski jezik (osnovna i visa razina) Francuski jezik (osnovna i visa razina Spanjolski jezik (osnovna i visa razina 04.04.2011. 05.04.2011. 06.04.2011. 07.04.2011. 08.04.2011. 12.04.2011.

Provo enje ispita drzavne mature

Ispiti Matematika( osnovna i visa razina) Informatika Psihologija Fizika Povijest Logika Sociologija Politika i gospodarstvo Biologija Likovna umjetnost Hrvatski jezik (drugi dio ispita, osnovna i visa razina) Glazbena umjetnost Kemija Filozofija Engleski jezik (osnovna i visa razina-slusanje) Njemacki jezik(osnovna i visa razina-slusanje) Talijanski jezik (osnovna i visa razina-slusanje) Francuski jezik (osnovna i visa razina-slusanje) Spanjolski jezik (osnovna i visa razina-slusanje) Etika Geografija Vjeronauk Grcki jezik Latinski jezik(osnovna i visa razina)

23.05.2011. 24.05.2011. 25.05.2011.

26.05.2011. 27.05.2011. 30.05.2011.

31.05.2011.

01.06.2011.

02.06.2011. 03.06.2011.

Objava rezultata ispita drzavne mature za ljetni ispitni rok Potvrda liste prioriteta Objava konacnih rang-lista za upise na studijske programe

do 04.07.2011. do 07.07.2011.

08.07.2011. od 09.07.2011 prema kalendaru visokog ucilista

Upisi na studij Izdavanje svjedodzbi i potvrda o polozenim ispitima drzavne mature

do 15.07.2011.

Ispitna koordinatorica:Ceda Perko, dipl.ing. 24.studenoga 2010.

Information

Microsoft PowerPoint - DM_PRIJAVA_na_SP.pptx

56 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

927671


Notice: fwrite(): send of 199 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531