Read Microsoft Word - TA_CELDT C Test Interpret Guiderev1001.rtf text version

Pagsusulit ng California sa Pagpapa-unlad ng Wikang Ingles

GABAY SA PALIWANAG SA KINALABASAN NG PAGSUSULIT

Ang maikling gabay na ito ay inilaan upang magbigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa Pagsusulit ng California sa Pagpapa-unlad ng Wikang Ingles (California English Language Development Test o CELDT), kung paano inuulat ang mga kinalabasan, at ano ang ibig sabihin ng mga kinalabasang ito.

Pamamaraan ng Pagsusulit

Ang CELDT ay isang pagsusulit sa Kahusayan sa Wikang Ingles (English Language Proficiency) na kinakailangan sa mga pampublikong paaralan ng California bawat taon para sa mga mag-aaral ng Ingles. Ang pagsusulit ay alinsunod sa mga pamantayan ng Pagpapa-unlad ng Wikang Ingles (English Language Development) na inaprubahan ng Pang-estadong Lupon ng Edukasyon (State Board of Education). Mas maraming impormasyon ang matatagpuan sa Website ng Kagawaran ng Edukasyon ng California (California Department of Education Web site), http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/ Ang CELDT ay sumusukat sa kahusayan ng kasanayan sa wika ng isang mag-aaral sa · Pagbabasa · Pagsusulat · Pakikinig · Pagsasalita Sa pagsusulit sa Pagbabasa sinasagutan ng mag-aaral ang ganitong mga uri ng katanungan: Pagsusuri sa Salita: mga anyo at balangkas ng mga salita Pagiging matatas at Bukabularyo sa Pagbasa: isang malawak na mga kahulugan ng salita Pag-unawa sa Binasa at Pagsusuring Panliteratura: mga katotohanan, mga hinuha, at kritikal na pagsusuri sa mga naisulat na kuwento. Kasama sa pagsusulit sa Pagsusulat ang ganitong mga uri ng gawain: Balarila at Balangkas: paggamit ng karaniwang Ingles na pambalarilang balangkas at mga kalakaran sa pagsusulat Pagsulat ng mga Pangungusap: pagbuo ng mga pangungusap sa mga tiyak na paksa Pagsulat ng Talata: pag-akda ng mga maikling talata sa mga tiyak na paksa Kasama sa pagsusulit sa Pakikinig at Pagsasalita ang ganitong mga uri ng gawain: Pagsunod sa mga Pasalitang Panuto: pagtugon sa mga utos panlipunan at pansilid-aralan Salitang Guro: pag-intindi sa sinabing impormasyon sa mga akademikang kapaligiran Pinahabang Pag-unawa sa Pinakinggan: pagsagot sa mga tanong tungkol sa isang maikling kuwento

CELDT Form E Test Interpretation Guide-Tagalog

1

Pasalitang Bukabularyo: kaalaman kung paano gumamit ng mga simuno, mga pandiwa, mga pang-uri, at mga pang-abay Mga Gawain sa Pagsasalita [Baitang 3-12]: paggamit ng wika para sa mga tiyak na gawain Pumili at Magbigay ng mga Dahilan: paghahayag ng pagtatangi at pagbibigay ng dalawang dahilan upang ipaliwanag kung bakit Apat na Larawang Pagsasalaysay: paglalahad ng kuwento batay sa isang serye ng mga larawan

Mga Puntos sa Pagsusulit

Ang CELDT ay isang sukatan na ginagamit ng mga guro kasama ng ibang impormasyon sa paaralan upang makapagpasya tungkol sa uri ng mga mag-aaral ng Ingles Ang mga puntos ang nagtatakda sa limang antas ng kahusayan ­ Nagsisimula, Umpisang Panggitna, Panggitna, Umpisang Maunlad, at Maunlad. Ang mga magkakahiwalay na puntos ay itinatakda para sa mga seksiyon ng Pagbabasa, Pagsusulat, at Pakikinig/Pagsasalita, at ang mga puntos na ito ay pinagsasama-sama upang magbigay ng Pangkalahatang puntos sa pagsusulit, gamit ang sumusunod na alituntunin: Pangkalahatang puntos = (.25)X Puntos sa pagbabasa + (.25)X Puntos sa pagsusulat + (0.5)X Puntos sa pakikinig/pagsasalita Ang Ulat sa Antas ng Kahusayan ng Mag-aaral (Student Proficiency Level Report) ang nagpapakita sa antas ng kahusayan sa wikang Ingles ng mag-aaral sa bawat bahagi ng kasanayan at ng pangkalahatang antas ng kahusayan. Ang halimbawang ulat sa ibaba ay nagpapaliwanag kung paano ipinapakita ang impormasyon.

CELDT Form E Test Interpretation Guide-Tagalog

2

A--Pangalan at baitang ng mag-aaral B--Layunin ng ulat C--Impormasyon ng distrito at paaralan D--Mga Antas ng Kahusayan ng CELDT (CELDT Proficiency Levels)

E--Mga Bahagi ng Kasanayan na tinaya ng CELDT F--Antas na Puntos para sa bawat Bahagi ng Kasanayan at Pangkalahatan G--Paano unawain ang impormasyon ng Antas na Puntos

Mga Kahulugan ng Antas ng Kahusayan

Ang sumusunod ay mga pangkalahatang paglalarawan ng mga kakayahan ng mga mag-aaral sa bawat isang mga antas ng kahusayan. Maunlad Ang mga mag-aaral na gumagawa sa antas na ito ng kahusayan sa wikang Ingles ay mabisang nakikipag-usap sa iba't-ibang mga tagapakinig sa malawak na mga paksang kilala at bago upang masapatan ang mga panlipunan at akademikang pangangailangan. Upang makamit ang antas ng kahusayan sa wikang Ingles ng kanilang mga katutubong kauri na nagsasalita ng Ingles, higit na pagdaragdag sa pag-aaral ng wika at pagpipino ang kinakailangan. Umpisang Maunlad Ang mga mag-aaral na gumagawa sa antas na ito ng kahusayan sa wikang Ingles ay nagsisimulang pagsamasamahin ang mga elemento ng wikang Ingles sa mga magulo, batid na mahirap na

CELDT Form E Test Interpretation Guide-Tagalog 3

kalagayan at nagagamit ang Ingles bilang isang paraan sa pag-aaral ng ibang mga bahaging akademika. Panggitna Ang mga mag-aaral na gumagawa sa antas na ito ng kahusayan sa wikang Ingles ay nagsisimulang tailor ang mga kasanayan sa wikang Ingles na naituro sa kanila upang masapatan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa komunikasyon at pag-aaral. Umpisang Panggitna Ang mga mag-aaral na gumagawa sa antas na ito ng kahusayan sa wikang Ingles ay nagsisimulang tumugon nang mas madali sa mas naiibang mga gawaing pangkomunikasyon. Nagsisimula Ang mga mag-aaral na gumagawa sa antas na ito ng kahusayan sa wikang Ingles ay maaaring magpakita ng kaunti o walang pagtanggap o kapakipakinabang na mga kasanayan sa Ingles. Maaari silang makatugon sa ilang mga gawaing pangkomunikasyon.

CELDT Form E Test Interpretation Guide-Tagalog

4

Information

Microsoft Word - TA_CELDT C Test Interpret Guiderev1001.rtf

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

515481


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - TA_CELDT C Test Interpret Guiderev1001.rtf