Read Microsoft Word - KTTBENSA.doc text version

Kauppanimi: Bensiini 95E, lyijytön Bensiini 98E, lyijytön Päiväys: 31.12.2002 Edellinen päiväys:

24.3.2000

Sivu:

1 (9)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Bensiini 95E, lyijytön Valmisteen tunnuskoodi BE95E

1.1.

Bensiini 98E, lyijytön BE98E

1.2. Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1. Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Moottoripolttoaine 1.2.2. Toimialakoodi I60 Maaliikenne, putkijohtokuljetus I61 Vesiliikenne I63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot 1.2.3. Käyttötarkoituskoodi 27 Polttoaineet 1.3. Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.3.1. Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Greeni Oy 1.3.2. Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Telefax LY-Tunnus 1.4. Sahaajankatu 50 00880 HELSINKI 09-2511 600 09-2511 6011 1030934-3

Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, HYKS, Stenbäckinkatu 11, 00290 HELSINKI Greeni Oy, Sahaajankatu 50, 00880 HELSINKI Hätänumero: Myrkytystietokeskus / HYKS 09-4711, 09-471 977 Greeni Oy 09-2511 600

Kauppanimi: Bensiini 95E, lyijytön Bensiini 98E, lyijytön Päiväys: 31.12.2002 Edellinen päiväys:

24.3.2000

Sivu:

2 (9)

2.

2.1.

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Vaaraa aiheuttavat aineosat 2.1.1. 2.1.2. CAS-nro tai Ainesosan nimi muu koodi 86290-81-5 Bensiini 110-54-3 n-heksaani 2.1.3. Pitoisuus min. 85 til-% max. 5 til-% 2.1.4. Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta F+; T; N R12-45-38-65-67-51/53 F; Xn; N R11-38-48/20-51/53-6265-67 N; R51/53. Sisältää n-heksaania < 5% F; T R45-11-48/23/24/25 F; Xi; R11-38

71-43-2 1634-04-4

Bentseeni Metyyli-tertbutyylieetteri C5­C6 ­alkyylimetyylieetterit Etanoli

0,1 ­ 1 til-% max. 15 til-%

91995-60-7

max. 15 til-%

F; R11

64-17-5

max. 5 til-%

F; R11

3.

VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA: Erittäin helposti syttyvä neste. Helposti haihtuva. Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. TERVEYSVAARA: Höyry ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja narkoottisia vaikutuksia. Pitkäaikainen liika-altistus voi aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa (bentseeni). Pitkäaikainen tai toistuva kosketus nestemäisen tuotteen kanssa kuivattaa ja ärsyttää ihoa. Niellyn tuotteen aspirointi keuhkoihin voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. YMPÄRISTÖVAARA: Myrkyllinen vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara.

4.

4.1. 4.2.

ENSIAPUOHJEET

Erityiset ohjeet Hengitys Höyryä hengittänyt siirretään altistuksesta, pidetään lämpimänä ja levossa. Tarvittaessa annetaan happea tai puhalluselvytystä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistuksen jälkeen. Iho Likaantuneet vaatteet riisutaan, mieluimmin hätäsuihkun jälkeen (haihtuva tuote voi aiheuttaa palovaaran). Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ihoärsytys jatkuu, huuhtelua jatketaan kunnes päästään lääkärin hoitoon. Roiskeet silmiin Huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Jos ärsytys jatkuu, huuhtelua jatketaan kunnes päästään lääkärin hoitoon.

4.3.

4.4.

Kauppanimi: Bensiini 95E, lyijytön Bensiini 98E, lyijytön Päiväys: 31.12.2002 Edellinen päiväys: 4.5.

24.3.2000

Sivu:

3 (9)

4.6.

Nieleminen EI SAA OKSENNUTTAA. Tuotetta nielleelle annetaan heti 2 rkl kermaa tai kermajäätelöä tuotteen sitomiseksi. Otetaan yhteys lääkäriin (keuhkoihin aspiroinnin vaara erityisesti tunnettaessa pahoinvointia tai ärsytysoireita). Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Keuhkoihin aspiroituna tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Ellei pahoinvointia tai ärsytysoireita ilmene, tuotetta nielleelle voidaan antaa ensin 50-100 g veteen lietettyä lääkehiiltä.

5.

5.1. 5.2. 5.3.

OHJEET TULIPALON VARALTA

Sopivat sammutusaineet Vaahto, jauhe ja hiilidioksidi. Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Vesi. Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Räjähdysvaara ilmaa raskaamman höyryn kertyessä syvennyksiin tai suljettuihin tiloihin. Räjähdysvaara paineen kasvaessa, jos tuotetynnyrit tai -säiliöt kuumenevat tulipalossa. Erityiset suojaimet tulipaloa varten Paineilmahengityslaite ja täydellinen suojavarustus. Muita ohjeita Avotulen läheisyydessä olevia tuoteastioita ja -säiliöitä jäähdytetään riittävältä turvaetäisyydeltä vesisuihkuin. Kaikissa toimenpiteissä käytettävä riittäviä suojavarusteita (ks. kohdat 5.4. ja 8.3.)

5.4. 5.5.

6.

6.1.

OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI

Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Päästöalueella olevat evakuoidaan tuulen yläpuolelle. Palo- ja räjähdysvaara eliminoidaan eristämällä alue sytytyslähteistä ja estämällä höyryn kertyminen syvennyksiin ja suljettuihin tiloihin.. Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi Pyritään rajoittamaan päästö ja estämään tuotteen leviäminen ympäristöön. Nestemäinen tuote kerätään talteen ennen sen leviämistä viemäreihin, maaperään ja vesistöön. Puhdistusohjeet Aloitetaan välittömästi nestemäisen tuotteen ja likaantuneen maan talteenotto. Pienet määrät voidaan imeyttää absorboivaan aineeseen. Huomioitava tuotteen ja siitä haihtuvien höyryjen aiheuttama palo- ja räjähdys- ja terveysvaara. Tuotetta sisältävä jäte hävitetään ongelmajätteenä (ks. kohta 13.). Muita ohjeita Vahingosta ilmoitetaan välittömästi paikallisille viranomaisille. Kaikissa toimenpiteissä käytettävä riittäviä suojavarusteita (ks. kohdat 5.4. ja 8.3.)

6.2.

6.3.

6.4.

Kauppanimi: Bensiini 95E, lyijytön Bensiini 98E, lyijytön Päiväys: 31.12.2002 Edellinen päiväys:

24.3.2000

Sivu:

4 (9)

7.

7.1.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely Eristettävä sytytyslähteistä. Estettävä varotoimenpitein (esim. maadoituksin) staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tuotetta käsiteltäessä. Pyritään välttämään tuotteen haihtumista käsittelyn ja siirtojen yhteydessä. Tuotetta pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä. Vältettävä höyryjen hengitystä ja ihokosketusta. Tarvittaessa käytettävä hengityksensuojainta. SÄILIÖTÖISSÄ NOUDATETTAVA ERITYISOHJEITA (hapen syrjäytyminen, eetterien ja hiilivetyjen vaara). Varastointi Erittäin helposti syttyville nesteille soveltuvassa säiliössä tai varastossa. Ehkäistävä varotoimenpitein tuotteen joutuminen viemäreihin, maaperään tai vesistöön.

7.2.

8.

ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

8.1. Altistuksen raja-arvot 8.1.1. HTP-arvot CAS-numero Ainesosan nimi Liuotinbensiinit, arom. 15- 20 %, kp 110 oC Bentseeni Raja-arvot 770 mg/ m3 (8h) htp 2002/FIN 1000 mg/m3 (15 min) iho (voi imeytyä ihon läpi), Vna 716/2000/FIN 50 ppm (8h), 150 ppm (15 min) HTP 2002 /FIN 50 ppm (8h) HTP 2002 /FIN 1000 ppm (8h), 1300 ppm (15 min) HTP 2002 /FIN 50 ppm (8h) HTP 2002 /FIN, BIOL 100 ppm (15 min) 2002 /FIN: Veren tolueeni 1000 nmol/l

71-43-2

110-54-3 1634-04-4 64-17-5

n-heksaani MTBE Etanoli Tolueeni

8.1.2. Muut raja-arvotiedot Bentseenin raja-arvot: 3 ppm (8h) 1.6.2003 asti; 1 ppm (8h) 1.6.2003 lähtien, Vna 716/2000 FIN. Muille bensiinihiilivedyille voidaan soveltaa myös niiden yksittäisiä ohjearvoja.

Kauppanimi: Bensiini 95E, lyijytön Bensiini 98E, lyijytön Päiväys: 31.12.2002 Edellinen päiväys:

24.3.2000

Sivu:

5 (9)

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 8.2.1. Työperäisen altistuksen torjunta Tuotetta pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Vältettävä höyryjen hengittämistä ja ihokosketusta. Tarvittaessa käytettävä henkilösuojaimia. SÄILIÖIDEN PUHDISTUSTÖISSÄ NOUDATETTAVA ERITYISOHJEITA (hapen syrjäytymisen, eetterien ja hiilivetyjen vaara) 8.2.1.1 Hengityksensuojaus Suodatinsuojain/kokonaamari (orgaanisten kaasujen ja höyryjen suodatin, tyyppi AX). Suodatinsuojainta saa käyttää enintään 2 tuntia kerrallaan. Suodatinsuojaimia ei saa käyttää vähähappisissa olosuhteissa (< 17 til-%). Suurissa pitoisuuksissa on käytettävä hengityslaitteita (paineilma- tai raitisilma). Suodatin on vaihdettava riittävän usein. 8.2.1.2 Käsiensuojaus Suojakäsineet (esim. nitriilikumia (läpäisyaika > 360 min), PVA (läpäisyaika > 360 min)). PVA ei kestä vettä. Suojakäsineitä on vaihdettava riittävän usein läpäisevyydestä aiheutuvien ongelmien välttämiseksi. 8.2.1.3 Silmiensuojaus Kasvojensuojain tai vähintään sangalliset suojalasit roiskevaarallisissa töissä (ks. kohta 8.2.1.1). 8.2.1.4 Ihonsuojaus Antistaattinen suojavaatetus, tarvittaessa roisketiivis kemikaalisuojavaatetus. 8.2.2. Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Varaudutaan mahdollisiin vuototilanteisiin keräilyaltailla, täyttö- ja tyhjennyspaikan päällystyksellä, viemäröinnillä tai muulla ratkaisulla, jolla ehkäistään tuotteen pääsy ympäristöön.

9.

9.1.

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Yleiset tiedot (olomuoto, väri ja haju) Kirkas, herkkäliikkeinen neste. Selvä eetterin ja hiilivetyjen haju.

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot 9.2.1 pH-arvo o 9.2.2. Kiehumispiste/-alue 20 - 210 C 9.2.3. Leimahduspiste Alle 0 oC 9.2.4. Itsesyttymislämpötila Noin 400 oC 9.2.5. Räjähdysominaisuudet 9.2.6.1 Alempi räjähdysraja 1,4 til-% 9.2.6.2 Ylempi räjähdysraja 7,6 til-% 9.2.7. Höyrynpaine 60 - 90 kPa (38 oC: vesi = 6,5 kPa) 9.2.8. Suhteellinen tiheys 0,725 - 0,775 (15/4 oC: vesi = 1) 9.2.9. Liukoisuus 9.2.9.1 Vesiliukoisuus Eräät komponentit osittain liukenevia (MTBE enintään 2300 mg/l; C5­C6 ­alkyylimetyylieetterit enintään 1100 mg/l; bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni yhteensä n. 200 mg/l: 20 oC) 9.2.9.2 Rasvaliukoisuus Ei tunneta

Kauppanimi: Bensiini 95E, lyijytön Bensiini 98E, lyijytön Päiväys: 31.12.2002 Edellinen päiväys:

24.3.2000

Sivu:

6 (9)

9.2.10. Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi Log Kow > 3 (bensiinihiilivedyt), Log Kow = 0,94­1,43 (MTBE) ja Log Kow = 1,6-2,5 C5-C6 -alkyylimetyylieetterit). 9.2.11. Viskositeetti Kinemaattinen viskositeetti < 1 mm2/s (38 oC: vesi = 0,6 mm2/s) 9.3. Muut tiedot Höyryn tiheys > 3 (ilma = 1)

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Vältettävät olosuhteet 10.2. Vältettävät materiaalit 10.3. Haitalliset hajoamistuotteet -

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1. Välitön myrkyllisyys Bensiini ja MTBE: erittäin lievästi myrkyllistä nieltynä (LD50 > 2000 mg/kg, rotta), iholla (LD50 > 2000 mg/kg, kani) ja hengitettynä (LC50 > 5000 mg/m3, rotta, 4h). C5-C6 ­alkyylimetyylieetterit: erittäin lievästi myrkyllistä nieltynä (LD50 > 2000 mg/kg, arvio) 11.2. Ärsyttävyys ja syövyttävyys Bensiini: ärsyttää lievästi ihoa, mutta ei silmiä (kani, Draizen testit). MTBE: ärsyttää ihoa (kani). Ärsyttää lievästi silmiä (kani). C5-C6 ­alkyylimetyylieetterit: ärsyttävät lievästi ihoa ja silmiä. Bensiinihöyry ärsyttää silmiä ja hengitysteiden limakalvoja. 11.3. Herkistyminen Bensiini ja MTBE: Eivät herkistäviä (marsu, closed patch). C5-C6 ­alkyylimetyylieetterit: eivät herkistäviä (arvio). 11.4. Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikainen myrkyllisyys Toistuva kosketus bensiinin kanssa ärsyttää ihoa (kani, 14 ja 28 päivää). Pitkäaikainen altistus bensiinihöyrylle on aiheuttanut lajityypillisiä munuaisvaurioita (urosrotta) ja kasvaimia (hiiri). Myös MTBE-altistus on aiheuttanut koe-eläimille vastaavia lajityypillisiä vaikutuksia (hiiri ja rotta). 11.5. Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Höyry ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Liika-altistus aiheuttaa huumausta, pahoinvointia, päänsärkyä ja lopulta narkoottisia vaikutuksia. Pitkäaikainen liika-altistus voi aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa (bentseeni). Nesteroiskeet ärsyttävät ihoa ja silmiä. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus nestemäisen tuotteen kanssa kuivattaa ja ärsyttää ihoa. Nieltynä tuote ärsyttää ruuansulatuskanavaa. Niellyn tuotteen aspirointi keuhkoihin voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. 11.6. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Bensiinin sisältämä bentseeni on ihmiselle syöpäsairauden vaaraa aiheuttava (ryhmä 1). Tuotteen sisältämä n-heksaani voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä (ryhmä 3).

Kauppanimi: Bensiini 95E, lyijytön Bensiini 98E, lyijytön Päiväys: 31.12.2002 Edellinen päiväys:

24.3.2000

Sivu:

7 (9)

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1. Ekotoksisuus 12.1.1.Myrkyllisyys vesieliöille Bensiinihiilivedyt: myrkyllisiä (LL50 = 10 - 18 mg/l, kala, 96 h, WAF; EL50 = 4,5 - 32 mg/l, vesikirppu, 48 h, WAF; IL50 = 3,1 ­ 30 000 mg/l, levä, 72 h, WAF). MTBE: erittäin lievästi myrkyllinen (LC50/96h/makeanveden kala= 672-1054 mg/l, LC50/96 h/merikala= 574-1358 mg/l; EC50/48 h/Daphnia Magna= 472-681 mg/l; IC20/96h/Selenastrum capricornutum = 103 mg/l). C5-C6 -alkyylimetyylieetterit: erittäin lievästi myrkyllinen (LC/EC/IC50 > 100 mg/l; kala, vesikirppu ja levä; arvio). 12.2. Liikkuvuus Tuote haihtuu helposti maan ja veden pinnalta. Eräät komponentit liukenevat osittain veteen (MTBE, C5-C6 ­alkyylimetyylieetterit, bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni), ja haihtuvat vesiliuoksesta nopeasti. Tuote voi läpäistä maaperän ja kulkeutua pohjaveteen, jonka mukana liukoisimmat aineosat leviävät. Suurimolekyylisimmät bensiinihiilivedyt voivat absorboitua maaperän ja sedimentin orgaaniseen aineeseen (log Kow > 3). 12.3. Pysyvyys ja hajoavuus 12.3.1.Biologinen hajoavuus Bensiinihiilivedyt ovat hitaasti hajoavia (arvio). MTBE ja C5-C6 ­alkyylimetyylieetterit; erittäin hitaasti hajoava (arvio). Anaerobissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Haihtuminen on nopein ja merkittävin häviämisprosessi pintavedessä, sedimentissä ja maaperässä. 12.3.2.Kemiallinen hajoavuus Bensiini, MTBE ja C5-C6 ­alkyylimetyylieetteri: eivät hydrolysoidu vedessä. Bensiinihiilivedyt ovat ilmakemiallisesti hajoavia. 12.4. Biokertyvyyspotentiaali Bensiinihiilivedyt ovat mahdollisesti kertyviä (log Kow > 3), mutta helposti haihtuvia. MTBE ei ole kertyvä (BCF=1,5, kala; log Kow = 1,3). C5-C6 ­alkyylimetyylieetterit eivät ole kertyviä (log Kow = 1,6-2,5)

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Tuotetta sisältävä jäte on ongelmajätettä. Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä, varoitusmerkinnöistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta.

Kauppanimi: Bensiini 95E, lyijytön Bensiini 98E, lyijytön Päiväys: 31.12.2002 Edellinen päiväys:

24.3.2000

Sivu:

8 (9)

14. KULJETUSTIEDOT

14.1. YK-numero 14.2. Pakkausryhmä 14.3. Maakuljetukset 14.3.1.Kuljetusluokka 14.3.2.Vaaran tunnusnumero 14.3.3.Rahtikirjan mukainen nimitys 14.3.4.Muita tietoja 14.4. Merikuljetukset 14.4.1. IMDG-luokka 14.4.2. Oikea tekninen nimi 14.4.3. Muita tietoja 14.5. Ilmakuljetukset 14.5.1.ICAO/IATA-luokka 14.5.2.Oikea tekninen nimi 1203 II 3 33 Bensiini Maantiekuljetuksen ohjekortti, CEFIC Tremcard 506, 530, 30G30 3.1 Gasoline Page 3141, EmS No. 3-07, MFAG Table No. 311 3 Gasoline

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15.1. Varoitusetiketin tietoja 15.1.1. Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F+, erittäin helposti syttyvä T, myrkyllinen N, Ympäristölle vaarallinen 15.1.2. Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Bensiini, sisältää bentseeniä 15.1.3. R-lausekkeet R38 Ärsyttää ihoa. R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Kauppanimi: Bensiini 95E, lyijytön Bensiini 98E, lyijytön Päiväys: 31.12.2002 Edellinen päiväys: 15.1.4. S-lausekkeet S16 S23 S24 S43a

24.3.2000

Sivu:

9 (9)

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Vältettävä höyryn hengittämistä. Vältettävä kemikaalin joutumista iholle. Sammutukseen käytettävä vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. Sammutukseen ei saa käyttää vettä. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S53 Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä S61 Vältä päästämästä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. S62 Jos kemikaalia on nielty, älä oksennuta. Haettava lääkinnällistä apua välittömästi ja näytettävä tätä pakkausta tai etikettiä 15.1.5. Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset VAIN MOOTTORIPOLTTOAINEEKSI - EI SAA KÄYTTÄÄ PUHDISTAMISEEN TAI LIUOTTIMENA

16. MUUT TIEDOT

16.1. Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R11 Helposti syttyvää. R12 Erittäin helposti syttyvää. R38 Ärsyttää ihoa. R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. R48/23/24/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 16.3. Käyttörajoitukset VAIN MOOTTORIPOLTTOAINEEKSI ­ EI SAA KÄYTTÄÄ PUHDISTAMISEEN TAI LIUOTTIMENA. BENSIINIÄ EI SAA IMEÄ LETKUN KAUTTA SUULLA. 16.4. Lisätietoja antaa Greeni Oy Sahaajankatu 50 00880 HELSINKI Puh. 09-2511 600 Fax. 09-2511 6011

Information

Microsoft Word - KTTBENSA.doc

9 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

583819