Read Microsoft Word - De thi.doc text version

TRUNG TÂM TIN H C- ð I H C AN GIANG

S 25 - Võ Th Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: (076) 945454 ­ Ext: 666; Fax: (076) 842560 Website: http://cict.agu.edu.vn E-mail: [email protected]

ð THI CH NG CH TIN H C QU C GIA TRÌNH ð B

Th i gian thi: 135 phút Ngày thi: 5/4/2009 ð thi s : ...... Lu ý: - Thí sinh lu t p tin vào ña Z: ñ ch m ñi m. - Thí sinh không ñ c mang tài li u vào phòng thi. - ði m thi th c hành là 9 ñi m; ði m thi lý thuy t là 1 ñi m.

Ph n 1: Gi i thi u bài toán

M t Th vi n s d ng Microsoft Access ñ xây d ng m t chng trình qu n lý b n ñ c và vi c cho m n sách. C s d li u ñ c mô t nh sau: · D li u nh p th : M n Tr :

ð c Gi :

Sách:

Ph n 2: Yêu c u

* ð thi g m có 4 trang

Trang 1/4 *

C s d li u và s t p tin QL_THUVIEN.MDB trên sau ñây:

li u th mô t trên, ñã ñ c t o s n trong ña Z:. Thí sinh m file có s n và th c hi n các yêu c u

Câu 1: (0.5ñ) D a trên mô t và s li u anh/ch hãy hi u ch nh và thi t l p m i quan h (relationship) gi a các b ng (table). Lu ý: table MuonTra c n thi t k cho ñ c gi có th m n l i các quy n sách ñã tr tr c ñây. Câu 2: (2.5ñ) B ng công c truy v n (Query) hãy: a/. T o query có tên cau2a cho bi t các ñ c gi còn ñang gi sách c a th vi n.

b/. T o query có tên cau2b, cho bi t s l ng sách ñ c b sung hàng nm theo t ng nhà xu t b n.

c/. T o query có tên cau2c, khi thi hành s t o m t table tên PhatSach lu danh sách các ñ c gi tr sách tr h n g m các n i dung nh sau:

Trong ñó: n u s ngày tr h n <= 10 thì ti n ph t = s ngày tr h n * 1000 , ng c l i ti n ph t = s ngày tr h n * 1500 d/. T o query có tên cau2d cho bi t nh ng cu n sách cha bao gi có ng i m n.

e/. T o query có tên cau2e cho bi t ñ c gi nào ñã m n nhi u sách nh t

* ð thi g m có 4 trang

Trang 2/4 *

Câu 3: (1.5ñ) T o báo cáo (Report) sau: T o Report có tên cau3 dùng ñ in (Print Preview) thông báo ñ n nh ng b n ñ c có sách g n ñ n h n tr nhng cha tr sách nh sau:

Yêu c u: Câu 4: (4ñ) a/. T o form có tên cau4a tra c u các ñ c gi g n ñ n h n tr sách nh sau: ð nh d ng kh gi y A4 M i ñ c gi in trên m t trang riêng bi t

Yêu c u: Khi ng i dùng nh p vào Tra c u t ngày, ð n ngày thì s hi n th các ñ c gi có h n tr sách trong kho ng th i gian ñó nhng cha tr . Khi ng i dùng nh n nút in báo cáo s in Report (Print Preview) cau3 nhng ch in nh ng ñ c gi ñang hi n th SubForm

b/. T o form có tên cau4b qu n lý vi c cho m n sách nh sau:

* ð thi g m có 4 trang

Trang 3/4 *

Yêu c u: Khi ng i dùng click ch n s th trong Combo Box S th thì thông tin v h tên ñ c gi , ñn v và s sách hi n ñang m n s ñ c c p nh t l i. Ng i dùng không ñ c phép thêm m i, ch nh s a và xóa thông tin trên Subform. Khi ng i dùng nh n nút Thêm sách; n u ñ c gi ñã m n ít hn 3 quy n sách thì chng trình cho phép nh p thêm 1 quy n sách; n u ñ c gi ñã m n 3 quy n chng trình s thông báo "B n ñã m n 3 quy n sách, b n không ñ c phép m n thêm!" Khi ng i dùng click ch n Mã sách trong Combo Box Mã sách thì thông tin v Tên sách, Ngày m n, H n tr s t ñ ng thêm vào (trong ñó, Ngày m n = ngày hi n t i, H n tr = Ngày m n + 7 ngày). T ng s sách ñang m n s c p nh t l i và Form s chuy n sang ch c nng không cho thêm nh ban ñ u.

-

Câu 5: (0.25ñ) T o và trang trí form Main g m các nút l nh sau: Tra c u h n tr sách: M Form cau4a Qu n lý m n sách: M form cau4b ðóng Form: ðóng Form Main Thoát kh i Access: Thoát kh i Access

Câu 6: (0.25ñ) T o macro Autoexec th c hi n vi c m Form Main m i khi t p tin QL_ThuVien.mdb ñ c m

-------H t--------

* ð thi g m có 4 trang

Trang 4/4 *

Information

Microsoft Word - De thi.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276425