Read Microsoft Word - St Alphonse Parish Newslettervol2_ISSUE4.doc text version

St Alphonse Parish Newsletter

Volume 2, Issue 4 www.stalphonse.org.za February 2009 Donation : R2.00

KASINGAKHOHLISEKI KALULA NGAMASIKO

UKUBALULEKA KOLWESITHATHU LOMLOTHA

Thulani Jili Ebandleni eliKhatholika uLwesithathu lomlotha (Ash Wednesday) usuku lokuqala lokuzila lapho amakholwa engena esikhathini sokuzinqabela nokuzithiba, okuyisikhathi esiphela ngokuvuka kweNkosi yethu uJesu Kristo. Lelisiko lidala kakhulu futhi liyatholakala emaphepheni asendulo e Gregorian Sacramentary nakuyilapho igama elithi "dies cinerum" okusho ukuthi "usuku lwemilotha" lichazwa khona. EMiseni langoLwesithathu lomlotha kusetshenziswa umlotha obusisiwe owenziwe ngokushiswa kwamasundu ayesale ngeSonto lamaSundu bese ehlanganiswa namanzi ayingcwele bese kuhagwa ngempepho. EMiseni-ke amakholwa eza phambili bese uMphriste ngesandla sokudla egcobhoza emlotheni ngesithupha bese enza uphawu lwesiphambano esiphongweni sekholwa ethi "Khumbula muntu ukuthi uwuthuli futhi uyobuyela othulwini." Umlotha usikhumbuza ngobuze bethu nanokuthi siphila okwesikhashana ikakhulukazi uyisimemo sokuba siphenduke ezonweni zethu. IBandla eliKhatholika liyagcizelela ekuzisondeliseni noNkulunkulu ngolwesithathu lomlotha ngokuba sizile ezintweni ezinjengokudla inyama. Ukuzinqabela nokuzithiba akusiyona nje indlela elula yokuphenduka, kodwa kufanele sihlolisise kabanzi izimpilo zethu ngokomoya. Njengoba kuqala isikhathi sokuzila kufanele sibe nemigomo esizibekela yona futhi sazi ukuthi sizoyilandela kanjani kuze kufike isikhathi sokuvuka kweNkosi yethu uJesu Kristo. Eminye yemigomo ukuya njalo emaMiseni kanye nokuvuma (confession). Sengathi uNkulunkulu angasikhanyisela njengoba singena esikhathini sokuzila ukuba siqonde kabanzi ukuthi sisho ukuthini ukuze sikwazi ukusigcina ngendlela efanelelyo. Izifundo zangeMisa Lwesithathu Lomlotha zitholakala ekhasini lesibili.

Solwazi OEHM Nxumalo Sihlala sihlale sithande ukuba kesithi janti emasikweni. Baningi abathanda ukusidida kakhulu mayelana namasiko. Sihawukela kakhulu izingane ezingazi ukuthi zingabuza bani lapho kuthiwa isiko lithi. Sisho lezo ezingasenabo abadala abaphilayo ezibaziyo nabaseduze kwazo. Namuhla siphawula kancane ngendaba yokuthi uma kukhona obona ukuthi akuhambi kahle, bese ugijimela ukuyokuzwa. Imvamisa ngabangani noma izihlobo ezithi akuyozwiwa. Uma ugijimela ekutheni uyokuzwa, uvamise ukuthi ugcine usuyisigqila sakho. Ugcina ungasenakho ongafuni ukuba uyokuzwa. (iqhubeka ekhasini lesithathu)

OKUDAYISAYO EHOVISI LOMFUNDISI NGAMANANI 1 2 3 4 5

APHANSI

AmaRosari amahle kakhulu futhi akhanyayo ebusuku Izincwadi zezifundo, amaculo, amakhathekizima, inkambo yabaCwebileyo nezinye Ama Calendar ka 2009 Impepho namalahle Ama DVD ase Kevelaer, Centocow, naweBirthday yomfundisi

UMHLANGANO KAMARIA NEKHWEZI

IZIFUNDO ZANGOLWESITHATHU LOMLOTHA

ISIFUNDO SOKUQALA Joel 2 : 12 -18 "Dabulani izinhliziyo zenu, hayi izingubo" INkosi ithi:"Salani seniphendukela kimi ngenhliziyo yonke ngokuzila nangokukhala nangokulila. Dabulani izinhliziyo zenu, ningadabuli izingubo zenu nje, niphendukele eNkosini uNkulunkulu wenu. Ngoba unomusa nesihawu, uyabekezela, ugcwele ububele, uyadabuka ngokubi athi uyonehlisela khona." Mhlawumbe uzobuye akuyeke, anishiyele isibusiso, ukuze nethule eNkosini uNkulunkulu wenu iminikelo yokudla nokuphuza. Shayani icilongo eSion, nimemezele ukuzila okuyingcwele, nibize umbuthano, nihlanganise ibandla, lihlanzwe; nibuthe abadala, niqoqe ngisho nezingane abancelayo. Umyeni makavuke ecansini lakhe, nomakoti aphume ekamelweni lakhe. Abapriste, izinceku zeNkosi, mabakhale phambi kwelathi , bathi: "Shwele Nkosi, hawukela abantu bakho, unganikeli abantu abalifa lakho ehlazweni hleze abezizwe babahleke usulu babagcone bathi: `UNkulunkulu wabo uphi na?' "Lapho-ke iNkosi yabuye yanakekela izwe layo, yahawukela abantu bayo. ISIHLABELELO SOKUPHENDULA (Hl 50) "Sihawukele, Nkosi ngoba sonile." Ngihawukele, Nkulunkulu, ngokwesihawu sakho esikhulu; Ngokobuningi bokuhawukela kwakho, sula ububi bami. Ngihlanzisise icala lami ( Sihawukele ....) Lokhu angiphiki ububi bami, isono sami siphambi kwami njalo. Ngonile kuwe wedwa, engokwenzile kubi emehlweni akho. (Sihawukele ...) Nkulunkulu, awudale kimi inhliziyo emsulwa, uvuselele umoya oqotho enhliziyweni yami. Ungangixoshi ebusweni bakho, noMoya wakho ongcwele ungangamuki wona. (Sihawukele ...) Yenza ukuba ngibuye ngithokoze ngosindiso lwakho, ungiqinise ngomoya omuhle. Nkosi, awuvule umlomo wami, ulimi lwami lubike udumo lwakho (Sihawukele...) ISIFUNDO SESIBILI 2 Kor. 5:29 ­ 6:2 "Xolisani kuNkulunkulu... Bhekani, nasi isikhathi manje somusa" Bazalwane, singamanxusa kaKristo, kungathi uNkulunkulu uyala ngathi. Sincenga, sengathi uKristo uncengisisa ngathi sithi, xolisani kuNkulunkulu. Yena owayengenasono, uYise wamenza umhlatshelo wokushweleza izono ngenxa yethu, ukuba thina senziwe ngaye ukulunga kukaNkulunkulu. Lokhu sisebenzisana naye uNkulunkulu siyancenga sithi: maningalamukeli ize igrasiya likaNkulunkulu. Ngoba uthi: "Ngesikhathi somusa wami ngikuzwile, ngosuku losindiso ngikusizile." Bhekani , nasi isikhathi manje somusa nantu usuku manje losindiso (Bheka ivangeli ekhasini lesithathu)

Yabhalwa UMnu Philip Fana Msomi esaphila

Lomhlangano uyinjini yeBandla ngendlela yokuziphatha kahle nokuthanda uMaria oCwebileyo omsulwa (adoration of the Virgin Mary). Lomhlangano uzinikele kakhulu ekugcineni intsha/abantwana ekuhlanzekeni kwezinhliziyo nemizimba yabo. Leliqembu lentsha lingachazwa njengelinogqozi nokungesabi ukumela isakhiwo nemigomo yomhlangano kulesisikhathi esinzima esiphila kuso. Amanye amaphuzu engithanda ukuwaphawula mayelana nokuzinikela kwalamalunga emhlanganweni kaMaria oCwebileyo yilawa: _ · Ukukhuthaza ubumsulwa, okuyinto engelula kulemiphakathi esiphila kuyo. Lokhu kuyancomeka njengoba sazi ukuthi izifo ezinjengo AIDS/HIV zidlange kanjani. Isiko lokugcina ubuntombi esiZulwini nemfundiso yeBandla yokuzithiba kuze kufike isikhathi sokushada, kuhambisana nto futhi lokho kwenza siziqhenye ngesiko lethu. Ukuhlonipha uNina weBandla kuyinto ebaluleke kakhulu kithina maKhatholika futhi okulindeleke ukuba siwuhloniphe lomhlangano. Kuningi esingakufunda emhlanganweni kaMaria njengokuthi bayakwazi ukuvika ukuhlaselwa kulokho abakholelwa kukho okuyinto emangalisayo uma ucabanga ukuthi amalunga amaningi alomhlangano asesemancane ngeminyaka. Eduze kweButho likaMaria, lentsha iyasivuselela ngothando lukaMaria oCwebileyo futhi sibonge kuNina weBandla ngokuba avume ukuba yithuluzi losindiso lwethu ngokuba uNina weNkosi yethu uJesu Kristo.

·

·

·

·

IZIFUNDO: ULWESITHATHU LOMLOTHA) IVANGELI (Mt. 6 : 1-6, 16-18) " UYihlo obona ekusithekeni uyokubuyisela" Kuleyonkathi uJesu wathi kubafundi bakhe: "Qaphelani ningenzi imisebenzi yenu elungileyo phambi kwabantu ukuba nibukwe yibo, funa ningabi namvuzo kuYihlo oseZulwini. Ngakho-ke uma upha, ungakhalisi icilongo phambi kwakho, njengoba kwenza abazenzisi ezindlini zokusonta nasezindleleni, ukuze badunyiswe ngabantu. Ngiyaqinisa ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena lapho uphayo, isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo isandla sakho sokunene, yikhona isipho sakho siyoba sekusithekeni, uYihlo-ke obona ekusithekeni, akubuyisele. Nalapho nikhuleka, ningenzisi okwabazenzisi, abathanda ukukhuleka bemi ezindlini zokusonta, nasezinhlanganweni zezindlela, ukuba babonwe ngabantu. Ngiyaqinisa ngithi kini sebewutholile umvuzo wabo. Kodwa wena lapho ukhuleka, ngena ekamelweni, ubusuthi uvalile emnyango ukhuleke kuYihlo ekusithekeni, uYihlo-ke obona ekusithekeni uyokubuyisela. Nalapho nizila ukudla, ningenzi njengabazenzisi, ninyakame, ngoba bahlinisa ubuso babo, ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. Ngiyaqinisa ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena uma uzila, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuba ungabonakali kubantu ukuthi uzilile, ubonakale kuYihlo osekusithekeni, uYihlo-ke obona ekusithekeni uyokubuyisela." Nalo-ke iVangeli leNkosi

Izifundo zango February 2009 - Unyaka B 01 February 2009 :

Isifundo sokuqala : Dt 18: 15-20 Ingqikithi : "Ngiyakubathumela umphrofethe, ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhei" Isihlabelelo : "Namhla uma nizwa izwi layo, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu." Isifundo sesibili : 1 Kor. 7: 32 - 35 Ingqikithi: "Intombi icabanga okweNkosi ukuba icwebe" Ivangeli : Mk. 1 : 21 -28

08 February 2009 : Isifundo sokuqala : Jobe 7 : 1-4, 6-7 Ingqikithi: "Umuntu ugcwele izinkathazo kuze kuhlwe" Isihlabelelo : "Dumisani iNkosi, ephilisa abanhliziyo-ebuhlungu" Isifundo sesibili : 1 Kor. 9 : 16-19, 22-23 Ingqikithi : "Wo kimi uma ngishumayela iVangeli" Ivangeli : Mk. 1 : 29 ­ 39

15 February 2009 : Isifundo sokuqala : Levi 13 : 1 -2, 45 -46 Ingqikithi: "Onochoko umelwe ukuhlala yedwa ngaphandle komuzi" Isihlabelelo : "Nkosi wena ungumhlengi wami, uyakungembesa ngentokozo yosindiso." Isifundo sesibili : 1 Kor 10 : 31 ­ 11:1 Ingqikithi: "Yenzisani okwami, njengoba nami ngenzisa okukaKristo" Ivangeli : Mk 1 : 40 ­ 45

(Kasingakhohliseki ngamasiko : isuka ekhasini 1) Abantu bake baqagele ukuthi udinga into ethile ngenxa yesizathu esidala esingasenakufakazelwa muntu, ikakhulukazi uma umama noma ugogo sebashona. Bathi abantu kawenzelwanga imbeleko, noma wazalwa wembethe, akwenziwa lutho. Mhlawumbe bathi kawenzelwanga isiphandla. Wonke la masiko ayilolu hlobo lwesihle, lokubonga ngoba unakho ongabonga ngakho. Kawasiwona amasiko ojeziswayo uma ungawenzanga. Ngeke into eyinhlanhla nje kwasekuqaleni bese ikulethela amashwa. Abantu bangasho nje ukuthi yenza okuthile, mhlawumbe ucele izinhlanhla, kodwa hhayi ukuthi uvelelwa ngamashwa ngoba kukhona okungenziwanga noma ongenzelwanga khona ebuncaneni bakho. Kasiyimise lapha nje namhlanje.

22 February 2009 : Isifundo sokuqala : Isaya 43 : 18 -19, 21-22, 24b-25 Ingqikithi: "Ngiyosusa ububi bakho ngenxa yesihawu sami" Isihlabelelo : "Nkosi, sindisa umphefumulo wami ngoba ngikonile" Isifundo sesibili : 2 Kor 1 : 18 - 22 Ingqikithi: "Ujesu wayengaxubanisi iqiniso namanga. Kuyena kwakungu'Yebo" kuphela " Ivangeli : Mk. 1 : 1 -12

FOR MORE INFORMATION AND READING, VISIT OUR OFFICIAL WEBSITE: www.stalphonse.org.za

Isiphephelo Funeral Directors

Sinethulela uhlelo lokungcwaba kuze kufike emalungwini omndeni ayishumi ngamanani aphansi ngaphansi kohlelo olubizwa ngo Wonke Wonke Plan. Uma ufuna ukwazi ngezinye izinhlelo zethu njengo Plan A no Plan B ungashayela u Tom Shandu ku 072 558 3953 noma 084 035 3344 noma uzifikele mathupha emahovisini ethu aku 57-59 Sydney Road noma Ezangomeni K-Section Umlazi

Sibhaka amakhekhe amahle omshado nawama birthdays ngamanani aphansi. Thinta u Sebenzile ku 072 352 1746 Noma u Thandi Mzobe ku 083 777 1916

IZAZISO

Uma unendaba ofisa ukuba ishicilelwe kule Ndaba-ncwadi (Newsletter), ibhale ephepheni ngesandla esicacile bese uyiletha kumhleli uSolwazi Otty Nxumalo noma uMnu Thulani Jili. Izindaba kufanele zifike kumhleli okungenani ngesonto lesibili enyangeni ukuze zikwazi ukushicilelwa ngesikhathi esifanele. AmaNewsletter ango November kuya kuDecember 2008 ayatholakala kwi Website yethu ­ www.stalphonse.org.za

SOUND SYSTEM ESEZINGENI ELIPHEZULU

Kungaba umcimbi noma owaluphi uhlobo endaweni evulekile. Kungaba yiHholo noma inkundla yezemidlalo. Singakulethela umsindo ofanele. Uyazikhethela uhlobo lomculo oluthandayo ukuba sikuthokozise ngawo. Amathuluzi omculo asezingeni eliphezulu akhona uma unabaculi nabadlali bezinsimbi. Thintana noMondli Dlamini (uChoir Master eSt Alphonse) ku 0744974931 noma 031-9021368 noma kwi email: [email protected]

LeNewsletter ishicilelwe yinhlangano yeJustice and Peace yalapha e Saint Alphonse. P408 Umlazi, 4031 www.stalphonse.org.za

Information

Microsoft Word - St Alphonse Parish Newslettervol2_ISSUE4.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1264805