Read NGÂN HÀNG NHÀ NC text version

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NC c lp - T do - Hnh phúc VIT NAM --------------------------------------Hà Ni, ngày 25 tháng 6 nm 2008 S: 5659/NHNN-CSTT V/v báo cáo mt s ch tiêu tín dng Kính gi: - Các Ngân hàng thng mi - Các Ngân hàng liên doanh - Các Chi nhánh ngân hàng nc ngoài hot ng ti Vit Nam - Các công ty tài chính - Công ty cho thuê tài chính - Qu tín dng nhân dân Trung ng - Ngân hàng Nhà nc chi nhánh tnh, thành ph

áp ng yêu cu thng kê, thông tin tín dng phc v công tác ch o, iu hành tín dng, Ngân hàng Nhà nc Vit Nam yêu cu các t chc tín dng và Ngân hàng Nhà nc chi nhánh tnh, thành ph thc hin báo cáo mt s ch tiêu tín dng nh sau: 1. Các t chc tín dng báo cáo hot ng tín dng i vi lnh vc bt ng sn và phc v nhu cu i sng theo nh k hàng tháng vào ngày 10 ca tháng tip theo ngay sau tháng báo cáo, gm các ni dung: - D n tín dng i vi lnh vc bt ng sn ti mu Biu s 01. - D n tín dng i vi các nhu cu vn phc v i sng ti mu Biu s 02. - ánh giá hot ng tín dng i vi lnh vc bt ng sn và phc v nhu cu i sng ca t chc tín dng; các khó khn, vng mc và xut gii pháp x lý. 2. Ngân hàng Nhà nc chi nhánh tnh, thành ph báo cáo hot ng tín dng i vi lnh vc bt ng sn ca các t chc tín dng trên a bàn theo nh k hàng tháng vào ngày 10 ca tháng tip theo ngay sau tháng báo cáo, gm các ni dung: - D n tín dng i vi lnh vc bt ng sn ca các t chc tín dng ti mu Biu s 03

- ánh giá hot ng tín dng i vi lnh vc bt ng sn ca t chc tín dng và din bin th trng bt ng sn trên a bàn; các khó khn, vng mc và xut gii pháp x lý. 3. Ti công vn này, các mu Biu s 01 và s 02 thay th mu Biu s 04 ti Công vn s 13684/NHNN-CSTT ngày 26/12/2007 v vic gi báo cáo tm thi bng vn bn; mu Biu s 03 thay th mu Biu s 02 ti công vn s 1676/NHNN-CSTT ngày 09/3/2006 v cho vay i vi lnh vc bt ng sn.

Ni nhn:

- Nh trên; - Ban lãnh o NHNN; - Lu: VP, V CSTT.

TÊN TCTD BÁO CÁO:

THÁNG ..... NM 20....

Biu s 01/BS-CSTT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY I VI LNH VC BT NG SN n v tính: t ng Ch tiêu I. D n cho vay 1. Phân theo thi hn vay - Ngn hn - Trung, dài hn 2. Phân theo nhu cu vn vay (thng kê toàn b chi phí liên quan n tng nhu cu vn vay, bao gm: t ai, Nhà, công trình xây dng gn liên vi t ai, k c các tài sn gn lin vi nhà, công trình xây dng ó; Các tài sn khác gn lin vi t ai) - Xây dng c s h tng phc v sn xut, kinh doanh - Xây dng khu công nghip, khu ch xut - Xây dng khu ô th - Xây dng vn phòng (cao c) cho thuê - Xây dng và kinh doanh trung tâm thng mi, ch, ca hàng - Xây dng, sa cha, mua nhà (tr trng hp khách hàng tr n bng tin lng) - Xây dng, sa cha, mua nhà bán - Quyn s dng t - u t, kinh doanh bt ng sn khác 3. Phân theo a bàn cho vay bt ng sn (thng kê theo a bàn có bt ng sn) - Hà Ni - Hi Phòng - à Nng - TP. H Chí Minh - Cn Th - Các a phng khác 4. Mc cho vay ti a i vi 1 khách hàng - i vi khách hàng là cá nhân - i vi khách hàng là t chc 5. Thi hn cho vay ti a - i vi khách hàng là cá nhân S d

- i vi khách hàng là t chc 6. Tng d n có bo m bng tài sn Trong ó: - Th chp bng giá tr QSD t - Th chp bng giá tr QSD và tài sn gn lin - Th chp bng tài sn gn lin trên t - Bo m bng tài sn khác 7. Tng d n cho vay không có tài sn bo m II. D n xu Ngi lp biu Hng dn lp biu s 01/BS-CSTT 1. i tng áp dng: Các NHTM, Chi nhánh NH nc ngoài, NH liên doanh, Công ty tài chính, Qu tín dng nhân dân trung ng. 2. n v nhn báo cáo: - V Chính sách tin t - NHNN (email: [email protected]; [email protected]); Fax: 04-8240132 - Thanh tra NHNN (email: [email protected]); Fax: 04-8259156 3. Thi hn gi báo cáo: nh k hàng tháng, chm nht vào ngày 10 tháng tip theo ngay sau tháng báo cáo. 4. ngh ghi rõ h tên và s in thoi liên lc ca ngi chu trách nhim tr li các chi tit báo cáo khi NHNN có yêu cu. 5. Trong quá trình thc hin, nu có vng mc, ngh liên h qua s in thoi: 04-8259258 Ngày .... tháng .... nm ..... Tng Giám c (k tên và óng du)

TÊN TCTD BÁO CÁO:

Biu s 02/CSTT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY, CHO THUÊ TÀI CHÍNH ÁP NG NHU CU VN PHC V I SNG

THÁNG ..... NM 20....

Ch tiêu I. D n cho vay, cho thuê tài chính 1. Phân theo thi hn vay, cho thuê tài chính - Ngn hn - Trung, dài hn 2. Phân theo nhu cu vn vay, cho thuê tài chính - Cho vay mua, sa cha nhà và mua quyn s dng t làm nhà mà khách hàng vay tr n bng tin lng - Cho vay, cho thuê tài chính mua sm phng tin i li - Cho vay áp ng các nhu cu chi phí hc tp và cha bnh nc ngoài - Cho vay áp ng các nhu cu chi phí hc tp và cha bnh trong nc - Cho vay, cho thuê tài chính mua thit b ni tht giá ình - Cho vay thu chi tài khon - Cho vay, cho thuê tài chính vi các nhu cu khác phc v i sng 3. Phân theo phng thc bo m - Không phi bo m bng tài sn - Bo m bng tin lng - Bo m bng tài sn khác 5. Thi hn cho vay, cho thuê tài chính ti a II. D n xu

n v tính: t ng S d

Ngi lp biu Hng dn lp biu s 02/CSTT

Ngày .... tháng .... nm ..... Tng Giám c (k tên và óng du)

1. i tng áp dng: Các NHTM, Chi nhánh NH nc ngoài, NH liên doanh, Công ty tài chính và Qu tín dng nhân dân trung ng.

2. n v nhn báo cáo: - V Chính sách tin t - NHNN (email: [email protected]; [email protected]); Fax: 04-8240132 - Thanh tra NHNN (email: [email protected]); Fax: 04-8259156 3. Thi hn gi báo cáo: nh k hàng tháng, chm nht vào ngày 10 tháng tip theo ngay sau tháng báo cáo. 4. ngh ghi rõ h tên và s in thoi liên lc ca ngi chu trách nhim tr li các chi tit báo cáo khi NHNN có yêu cu. 5. Trong quá trình thc hin, nu có vng mc, ngh liên h qua s in thoi: 04-8259258

NHNN CHI NHÁNH TNH, THÀNH PH

Biu s 03/BS-CSTT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY I VI LNH VC BT NG SN

THÁNG ..... NM 20....

n v tính: t ng Ch tiêu I. D n cho vay 1. Phân theo thi hn vay - Ngn hn - Trung, dài hn 2. Phân theo nhu cu vn vay (thng kê toàn b chi phí liên quan n tng nhu cu vn vay, bao gm: t ai, Nhà, công trình xây dng gn liên vi t ai, k c các tài sn gn lin vi nhà, công trình xây dng ó; Các tài sn khác gn lin vi t ai) - Xây dng c s h tng phc v sn xut, kinh doanh - Xây dng khu công nghip, khu ch xut - Xây dng khu ô th - Xây dng vn phòng (cao c) cho thuê - Xây dng và kinh doanh trung tâm thng mi, ch, ca hàng - Xây dng, sa cha, mua nhà (tr trng hp khách hàng tr n bng tin lng) - Xây dng, sa cha, mua nhà bán - Quyn s dng t - u t, kinh doanh bt ng sn khác 3. Mc cho vay ti a i vi 1 khách hàng - i vi khách hàng là cá nhân - i vi khách hàng là t chc 4. Thi hn cho vay ti a - i vi khách hàng là cá nhân - i vi khách hàng là t chc 5. Tng d n có bo m bng tài sn Trong ó: - Th chp bng giá tr QSD t - Th chp bng giá tr QSD và tài sn gn lin S d

- Th chp bng tài sn gn lin trên t - Bo m bng tài sn khác 6. Tng d n cho vay không có tài sn bo m II. D n xu Ngi lp biu Hng dn lp biu s 03/BS-CSTT 1. i tng áp dng: Các Ngân hàng Nhà nc chi nhánh tnh, thành ph 2. n v nhn báo cáo: - V Chính sách tin t - NHNN (email: [email protected]; [email protected]); Fax: 04-8240132 - Thanh tra NHNN (email: [email protected]); Fax: 04-8259156 3. Thi hn gi báo cáo: nh k hàng tháng, chm nht vào ngày 12 tháng tip theo ngay sau tháng báo cáo. 4. ngh ghi rõ h tên và s in thoi liên lc ca ngi chu trách nhim tr li các chi tit báo cáo khi NHNN có yêu cu. 5. Trong quá trình thc hin, nu có vng mc, ngh liên h qua s in thoi: 04-8259258 Ngày .... tháng .... nm ..... Giám c (k tên và óng du)

Information

NGÂN HÀNG NHÀ NC

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276629