Read M51%20-%20%20WAARVANDAAN%20KOM%20DIE%20LAG.pdf text version

M51 WAARVANDAAN KOM DIE LAGINDIEGEES?

Toe ek `n kleuter was, was die tradisionele Kersfees altyd vir my `n tyd van groot vreugde, veral wanneer die kleurvolle geskenkies so volop was. My hartjie was waarlik dankbaar en bly, maar ek kan nie onthou dat ek ooit onbeheers GELAG het nie. Toe ek as `n tiener matriek geslaag het en ook toe ek uiteindelik as `n jongman gekwalifiseer het as 'n mediese dokter, was ek uiters dankbaar en vol vreugde. So was dit toe ek en Meg getroud is, op ons huweliksdag, en toe my kinders gebore was met die klimaks toe ek waarlik die Here gevind het ­ daar was vreugde en blydskap in my hart in oormaat, maar NOOIT het ek onbeheersd GELAG nie. Om te LAG vir snaaksighede of wanneer jy bly is, is sekerlik van Vader God af, net soos daar vir trane `n plek is wanneer `n mens hartseer is, maar `n ONBEHEERSEDE GELAG (óf gehuil) is ABNORMAAL en moet as sulks gesien en hanteer word. Dit is eintlik histeria. `n Ander situasie waarin `n GELAG baie effektief gebruik word is wanneer daar gespot word met iets of iemand: daar word vir die een wat bespot word GELAG, óf hy word UITGELAG deur die SPOTTERS. Sulke situasies is gewoonlik onaangename voorvalle waartydens die venyn en liefdeloosheid in menseharte na vore kom. Die gevolgtrekking wat ons dan reeds op hierdie vroeë stadium van ons bespreking kan maak is dat ONBEHEERSDE GELAG of SPOTTENDE LAG abnormale LAG is en niks wat abnormaal is pas by ons God, Sy Seun Jesus Christus of SY Kinders nie. Die letterlike betekenis in Hebreeus van hierdie woord wat ons met LAG vertaal is "uitkoggel, bespot, belaglik maak." Nog `n duidelike slotsom waartoe `n mens kan kom as jy die Bybel raadpleeg, is dat feitlik in 95% van die gevalle waar LAG voorkom ind ie Bybel, hou dit verband met SPOTTENDE GELAG. Kom ons kyk net hier na `n paar sulke Skriftekste, maar jy kan gerus d.m.v `n konkordansie al die tekste opsoek waarin LAG voorkom, en jy sal sien hoe min van hulle eintlik `n goeie of `n positiewe verband het. Gen. 17:17: Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sê in sy hart: kan daar vir een wat honderd jaar oud is `n kind gebore word? Of kan Sara, wat 90 Jaar oud is, baar? Gen. 18:12: En Sara het by haarself gelag en gedink: Sal ek wellus hê nadat ek oud geword het en my heer oud is? Psl. 2:4: Hy wat in die hemel woon lag: die Here spot met hulle. Psl. 59:9: Maar U, o Here, lag oor hulle U spot met al die heidene. Spr. 1:26: ... daarom sal ek lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom. Matt. 9:24: ... sê Hy vir hulle: Gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap. EN hulle het Hom uitgelag. Luk. 6:2526: Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Jak. 4:810: Nader tot God, en Hy sal tot julle ander. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges! Weeklag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog. In die laaste twee tekste spreek God eintlik diegene wat LAG ernstig aan en maan hulle om liewer te treur en te ween. Hiermee kan ek heelhartig saamstem, want die ernstige Kind van God sien hoe die wêreld om hom letterlik BRAND met geweld, verkragtings, kindermolestering, hongersnood, droogtes, armoede, werkloosheid, seksuele afwykings en misdrywe, morele bandeloosheid, vigs, korrupsie, politieke wandade en nog vele meer afgryslikhede en Sy hart WEEN oor die lydende, verloregaande mensdom, terwyl die moderne sogenaamde Kerk op die grond rond rol in onbeheerste lagbui! Toe die Heilig Gees uitgestort was op die eerste Pinksterdag, lees ons dat die ernstige gelowiges almal verbaas en verwonderd was oor hierdie verskynsel van die honderdentwintig gelowiges wat nou in vreemde tale oor die groot dade van God gespreek het. Hand. 2:13: Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn. Ons kan sekerlik aanneem dat die gespot met `n uitlaggery gepaard gegaan het, m.a.w. die laggende spotters het gespot met diegene wat vervul was met die Heilige Gees. Die voorstanders van die LAGINDIEGEES hou graag hierdie gebeurtenis voor as `n voorbeeld in die Bybel waar hierdie verskynsel voorgekom het en daarom beoefen hulle dit in navolging hiervan. Maar dis `n totale mistasting en staan glad nie so in die Bybel nie!

Die Heilige Gees het neergedaal op die dissipels en gelowiges en hulle het in vreemde tale gespreek, soos Jesus Christus geprofeteer het in Mark. 16:17: En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in My Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek ... Toe hierdie belofte manifesteer was al die ernstige, toegewyde manne en vroue oorweldig en het gesê: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? (Hand. 2:5,7,8) Dis die SPOTTERS wat gesê het dat die dissipels vol soetwyn was, maar hulle het nie gespot omdat die dissipels op die grond rondgerol het en histeries gelag het nie. Die spottery het gegaan oor die vreemde tale ­ `n gawe van die Heilige Gees. Hier is GEEN aanduiding dat die dissipels gelag het nie, maar hulle was gevul met die Heilige Gees en die Vrug van die Gees het gemanifesteer. Dis heel anders as die resultate wat die misleides vandag aan die vervulling met die Heilige Gees toeskryf, nl. Die onbeheerste gelag en dronkenskap! Daar word vandag so maklik gepraat van dronk in die Gees, maar weereens bestaan dit NIE in die Bybel nie. Daar staan: Moenie dronk word van wyn nie ­ daarin is losbandigheid maar word met die Gees vervul (Ef. 5:18). Lees gerus weer die beskrywing van Jesus Christus se kruisiging soos oorgedra in Luk. 23:3349. Vers 35 37, 39: En die vok het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê: Ander het Hy verlos laat Hy homself verlos as Hy die Christus, die uitverkorene van God, is. En die soldate het Hom ook bespot en gekom en vir Hom asyn gebring. En gesê: As u die Koning van die Jode is, verlos self. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en gesê: As u die Christus is, verlos self en ons. Matt. 27:3944: En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud en sê: wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red self! As die Seun van God is, kom af van die kruis! En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê: Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo. Hy het op God vertrou laat Hy Hom nou verlos as Hy behae in Hom het want Hy het gesê: ek is die Seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig was, Hom ook beledig. Kan jy jou indink in hierdie gebeurtenis waar die Seun van die Lewende God aan `n Kruis hang en die SPOTTERS maak allerhande aanmerkings ­ sou hulle dit gedoen het sonder om te LAG!? Uit die voorafgaande twee insidente kan ons aflei dat SPOTTENDE GELAG baie prominent was by seker twee van die mees betekenisvolle gebeurtenisse tussen die Hemelse Vader en die mens nl. 1. Die dag toe die Heilige Gees uitgestort was en die Kerk van Christus gebore is, en 2. Die dag toe Jesus vir die sondes van die ganse mensdom betaal het. TOE het satan gemanifesteer in `n GELAG ­ sou hy vandag afwesig wees in die GELAG wat nou in die Kerk aangaan as hy nie ontsag gehad het vir daardie twee mens heilige gebeure wat ons genoem het nie!? Ek vertrou dat my leser reeds by hierdie punt al sal besef dat ek d.m.v hierdie boekie nie ent wil bewys dat die LAGINDIEGEES `n demoniese manifestasie is nie, maar dat dit maar net nog `n plan is van satan om die Kerk van Messias Jesus slap en nutteloos sonder enige krag, te maak, terwyl die bose geeste hoogty vier. Hoe sou `n mens LAGINDIEGEES of DORNKINDIEGEES definieer? Dis wanneer mense by `n ere diens onbeheersd lag en rondrol op die vloer soos besopenes, en boonop nog histeriese geluide maak en selfs blaf soos honde. Dis heeltemal onBybels en kom van `n heel ander gees as God se Heilige Gees. Nou wil ek eers op hierdie stadium uitwys dat satan tot onlangs toe baie hard gewerk het om die mens se gemoed, sy intellek (sy siel) te verwar en te beheer, en daarom het ons die dwaling gekry van manne soos Paul Yongi Cho en Mark Virkler (en baie ander van die bekende FAITHpredikers) wat gesê het: "name it, frame it, and claim it." M.a.w. deur visulaisering en positiewe denke kan die mens in werklikheid verkry net wat hy wil hê. Weereens `n nuwe formule wat deur die misleiers geskep is om God te manipuleer. Lees tog ons boekie CHARISMATIC WITCHCRAFT waarin hierdie misleiding en sy propageerders in detail bespreek word.

D.m.v. Benny Hinn, wie se dwalinge ons o.a uitwys in ons boekie DECEPTION IN THE NAME OF THE NAME OF THE HOLY SPIRIT is die gelowiges grootliks mislei deur sy leringe om die Heilige Gees van God heen, tot die mate dat die Heilige Gees vir Benny Hinn se dissipels die Middelaarsposisie begin inneem het tussen die mens en Vader God, i.p.v. Jesus Christus. Só, satan is al oor `n tydperk heen besig om die mens na siel en gees te mislei, met die hoofdoel om hom by die Ewige Dood uit te bring. Daar sal wel diegene wees wat beweer dat ons behep is met hierdie soort van afwykings (hulle sien dit eerder as "nuwe openbaringe!") en dat dit tog nie só ernstig is as wat ons dit voorstel nie. Wel Vriende, julle wat redelik bekend is met ons literatuur, weet dat ons graag die beeld gebruik van die maaltyd waar baie lekker, geurige borde kos voorgesit word wat almal baie voedsaam is, behalwe een enkele een waarin daar dodelike gif in is. Nou kan die maaltydgangers heerlik smul aan al die kos, maar `n mespuntijie uit die gifkosbord laat hulle sterf, en al die voedsame kos kan hulle nie red nie! Dieselfde geld vir die dwalinge en misleidende leerstellings op geestelike gebied: Bewaak jou hart (siel) meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe (pr. 4:23). Ons het die agteruitgang in die AGS Kerk ook oor `n tydperk sien kom. Dit was ongeveer vier jaar gelede dat die AGS deur die destydse Staatskerk erken was as `n "volwaardige kerk" en die stigma van "sekte" afgegooi is. Maar dit was in my opinie `n groot terugslag vir hierdie Pinkster Kerk, want vir bykans `n honderd jaar was dit `n "vervolgde" kerk soos die Bybel beweer dat die wat Gods vrugtig is vervolg sal word (2 Tim. 3:12). Hulle was toe ywerige, toegewyde mense wat met ywer die Waarheid van die Evangelie nagestreef het. Nou skielik was hulle "aanvaarbaar" deur die wêreld sisteem en stadig is hulle ingeslurp deur die moderne dwalinge van die Charismatiese groepe: "name it, frame it, and claim it" het deel van hulle leerstellings geword. Net die naam is verander, nl. Die visualisering van Paul Yongi Cho wat alles demonies geinspireer is. Nou is hulle hartensiel ingesleep by hierdie LAGIN DIEGEES verskynsel. Die jongste dwaling is dat die Wegraping (ons salige hoop!) wat hulle so ywerig vir bykans `n honderd jaar verkondig het, nou ook nie meer deel van hulle leerstellings vorm nie! (Hoe sal dit anders kan wees as die AGS só ingevleg is met die IFCC wat die Kingdom Nowteologie voorstaan!?) Wat gaan die volgende dwaling wees? En hulle noem dit glo "progressiewe openbaring" ­ vir my is dit eerder "progressiewe dwaling". Die Bybel waarsku ons baie duidelik oor die dwaling in die KERK ind ie laaste dae en praat van leerstellings van duiwels (1 Tim. 4:1) en die misleiding selfs van die Heiliges (Matt. 24:24) ­ wat WAAR gaan eindig!? Die REVIVAL (herlewing) ­ of TORONTO EXPERIENCE, soos hierdie verskynsel van LAGINDIEGEES dikwels genoem word, het eerstens in Buenos Aires, Argentinië begin. Daar het ene pastoor Claudio Friedzon, wat na die VSA gereis heet nadat hy `n boek deur Benny Hinn gelees het, en hom daar ontmoet het by sy dienste, teruggekeer na Buenos Aires, en as `n "veranderde" pastoor, met hierdie vreemde manifestasies vorendag gekom. (Ek het alreeds genoem dat Benny Hinn bekend is vir sy dwaalleringe: hoe sou hy dan iemand kon inspireer tot `n suiwer bediening!) In Toronto het Christene van alle denominasies byeen gekom in `n klein charismatiese kerkie, Airport Vineyard Fellowship, waar hierdie sogenaamde REVIVAL toe uitgebreek het. Daar was God "gesien, gevoel en ondervind." By enige van die dienste kon mense aangetref word waar hulle op die vloer lê of rondrol, terwyl baie van hulle onbeheersd LAG! Rodney HowardBrowne wat die eerste een was wat hierdie misleidende afwyking in S A kom verkondig het, het ook dienste daar gelei. Hierdie verskynsel kom ook oral in die Verenigde Koninkryke voor en staan bekend as REVIVAL. Histeriese gelag, rondrol op die vloer is maar twee van die "eienaardige" manifestasies tydens hierdie dienste. In Suid Afrika het dit soos `n veldbrand onder die gemeentes versprei, eers net in die IFCC en CFI charismatiese kerke, maar toe het die AGS gemeentes ook bygekom, want hulle loop die pad saam met die IFCC en "kruisbestuiwing" (uitruil van predikers) is hier aan die orde van die dag. Vandag het die AGS `n spesiale predikers wat die land deur reis en mense bedien met hierdie verskynsel van LAGINDIEGEES. Let op die name van AGS gemeentes bv. RHEMA LIGHUIS ­ AGS van S A (praat van kruisbestruiwing!!) Die meeste mense weet seker dat Rodney HowardBrowne uit die Rhemastoet in S A is, en daaroor kan ons veel sê, want hoe kan `n boom goeie vrugte dra as die wortel verrot is!? Dit was Rhema wat sulke uiterse dwaalleringe soos dat Jesus in die hel moes ly onder satan se treiteringe vir drie dae en nagte totdat God gesê het: "Dis genoeg! Die prys is nou betaal, "verkondig het. Jesus e Bloed aan die Kruis was dus, volgens hierdie leringe, heeltemal onvoldoende! Dis

nieteenstaande Jesus se woorde aan die kruis, aan die moordenaar langs Hom: VANDAG sal jy saam met My in die Paradys wees (Luk. 23:43). Daar was die "nameit, claimit and frameit" ­ leerstelling wat DAAGLIKS nog soveel skade aan mense lewens doen en handaanhand gaan met hulle KINGDOMNOW ­teologie. Dis Rhema se Ray McCauley wat gesê het dat kinders van God almal "klein godjies" is en dat Jesus die stiefseun van satan was ­ so kan ons voortgaan! Maar kry gerus ons boeke JESUS WAS NIE IN DIE HEL NIE en ERROR AFTER REVIVAL waarin ons al ons beweringe volledig staaf ­ ons staan voor God vir wat ons sê en suig nie dinge uit ons vingers uit nie. Dis wel ook waar dat Ray McCauley die laaste genoemde stelling van hom bely het en om verskoning gevra het, maar dis hoe vêr dit gegaan het, want die kasette en literatuur wat al hierdie dwalinge bevat word tot vandag toe net so ywerig versprei en verkoop. Hoeveel duisend mense is nie al mislei nie en word nog steeds mislei! Kontak maar gerus die Hatfield Baptiste (hoofkwartier van die IFCC) en Rhema boekkamers in Pretoria en Johannesburg, en alle boekwinkels dwarsoor die land wat aan hierdie denominasie verbind is, en jy sal volop van die genoemde materiaal daar vind. Nou sal jy al beter verstaan waarom ek vroeër gevra het: hoe kan `n boom goeie vrugte dra as die wortel verrot is? Rodney HowardBrowne is `n vrug van die Rhema boom! As ons sou terugkyk oor die jare sal ons vind dat elke keer wanneer onBybelse leringe in die Kerk toegelaat word, daar SEKTES ontstaan. Só het Mary Baker se dwalinge die Christian Science tot gevolg gehad Russell se dwalinge die Jehowa Getuies Armstrong se leringe die Worldwide Church of God ­ en só kan ons aangaan. Wat sou nou voortkom uit hierdie onBybelse dwaling van LAGINDIEGEES wat só ywerig in die meeste Kerke ontvang word!? Net om vir jou die eienaardige mentaliteit van HowardBrowne te illustreer, wil ek die volgende insident aanhaal met sy eie woorde: "One night I was preaching on hell, and laughter just hit the whole place. The more I told people what hell was like, the more they laughed" (Charismatydskrif, Aug. 94, bls 24). HOEF EK ENIGE IETS MEER HIEROOR TE Sê?!! Die slagwoorde ("buzz words") van hierdie verskynsel van LAGINDIEGEES is "just let go" ("laat net gaan" en "maak net oop"). M.a.w. jy moet eintlik alle inhibisies en beheer wat jy oor jouself het, liggaam, siel en gees, mee wegdoen, LAAT GAAN, en dan kan hierdie gees van lag vir jou VUL en OORNEEM. Jou verstand moet leeg wees. Die baie bekende ou Godsman, Watchman Nee, het gesê: "If a man will not use his intelligence (verstand) neither will God, but evil spirits will do so They require a blank brain and a passive will." Om jouself "te laat gaan" ­ om jou verstand en selfbeheer totaal te ignoreer (passiwiteit) is die sekerste manier om die deur oop te maak vir demoniese aktiwiteite. Die twee tekste wat hier onmiddellik in my gemoed na vore kom is 2 Tim. 1:7 en 1 Pet. 1:13, wat albei praat van SELFBEHEERSING. Want God het ons nie `n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing (2 Tim. 1:7). Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter .... (1 Pet. 1:13). Om in beheer te wees van jouself, om jou gemoed op te skerp en om nugter te wees ­ soos God hier bo beveel ­ is beslis die teenoorgestelde van hierdie "laat gaan en maak oop" ­ instruksies. Wanneer hipnose op mense toegepas word, word hulle wel aangemoedig om "te laat gaan en te ontspan"! ­ daarvan het ek eerste handse praktiese ondervinding, want as mediese dokter het ek baie psigiatriese pasiënte d.m.v. hipnose behandel. Gedurende opleiding as mediese dokter het ek praktiese opleiding as mediese dokter het ek praktiese opleiding gehad in `n gestig vir kranksinniges, en daar het ek dikwels sielsieke pasiënte gevind wat aan `n toestand gely het wat bekend staan as hebophrenic schizophrenia. Die toestand is gekenmerk deur onbeheersde LAG en lawe optredes wat baie ooreenstem met wat ons nou in die Kerk sien. Net soos in die gestig waar hierdie demoniese mag manifesteer is die resultate aansteeklik en almal om hierdie indiwidu begin lag. Dis natuurlik ook opvallend in die Kerk. Opregte Godvresend Kinders van die Here gaan in ons dag Kerk toe en word aan hierdie selfde demoniese mag blootgestel. As hierdie stelling verregaande klink en jy, Liewe Leser, is ernstig oor die saak, stel ek voor dat jy een van hierdie gestigte gaan besoek en vra vir die personeel om een van die pasiënte wat aan hierdie afwyking ly, aan jou uit te wys. Op een stadium het ek as distriksgeneesheer ongeveer 600 kranksinniges behandel as buitepasiente. Een van die behandelinge wat ek gebruik het

was hipnose. Ek het dit natuurlik ná my bekering met diepe berou, bely en God om vergifnis gevra omdat ek deur hipnose beheer verkry het oor ander mense se gemoedere: dis heeltemal okkulties. Wanneer `n mens `n groep mense voorberei vir hipnose, sal jy bv. Voorstel dat mense hulle eie hande styf vasgryp vir `n paar oomblikke. Dan, na `n rukkie, sê jy vir hulle dat hulle nou nie hulle hande kan loskry nie. Dis baie duidelik atuosuggestie. Al diegene wat dan nie hulle hande kan loskry nie is ideale kandidate vir hipnose. Ek het `n videoband gesien waarop Rodney HowardBrowne dergelike tegniek gebruik deur aan sy gehoor voor te stel dat hulle die warm olie van die Heilige Gees oor hulle sal voel kom (autosuggestie). Hy sê dan dat diegene wat die warm gevoel het, na vore moet kom: die ideale kandidate vir hipnose! Sy reputasie (en die van die ander predikers wat rondgaan om mense te leer om te LAGINDIEGEES) maak mense vol verwagting daarvoor: hulle is ingestel daarvoor. Hy BEVEEL hulle dan om gevul te word met die Heilige Gees en nou is hulle volkome onder sy beheer. Die meeste van hulle begin dan te lag en party val om op die vloer en rol rond: SELFBEHEERSING is nou oorboord gegooi! Die ironie van die saak is dat dit nie die Heilige Gees van God is nie, maar `n hebophrenic schizophrenia demoon is wat nou hierdie arme mense vul, want hulle het mos vir hom OOPGEMAAK! Dit mag klink na `n verregaande vergelyking, maar ek herhaal, by `n gestig vir ongebalanseerde mense kry `n mens van hierdie demoonbesete gevalle van persone wat laf optree en ONBEHEERSD LAG! Sulke LAG is ook aansteeklik vir diegene om hulle, wat spoedig saam lag! As een persoon deur `n ander gehipnotiseer was, bly die gehipnotiseerde onder die hipnotiseerder se invloed en die geringste stimulus sal die een wat gehipnotiseer was weer in só `n toestand laat vervul. Op dieselfde video het ek gesien hoe `n jong meisie aankom na Rodney HowardBrowne toe, en dan vra hy haar of sy dan nie ook die vorige aand daar was nie, klik sy vingers, en sy begin dadelik weer te lag! Ek wil geensins die indruk skep dat die mens God se werkinge deur Sy Heilige Gees in `n patroon in kan pas nie en voorgee dat hy nie op watter wyse ookal kan manifesteer nie, maar as die element van ONBEHEERDSHEID daarby kom, is dit nie meer vanaf die HEILIGE GEES nie. Die mens kan heerlik uitbundig wees in God se Teenwoordigheid, hetsy in sy binnekamer of by `n byeenkoms, maar die soort van manifestasie wat saam met die LAGINDIEGEES gaan, grens beslis aan afstootlike histeria. Laat ek aanhaal uit een van die baie briewe wat ons tot op hede ontvang het vang Christene wat heeltemal verwar is oor hierdie REVIVAL In hulle gemeentes: "Is Ef. 5:18 se betekenis dat `n mens sal DRONK wees as jy met die Gees gevul is? Toe het die twee vroue van die plaaslike gemeente begin lag en ander is ook vorentoe geroep vir Nuwe Wyn. Daar is gevra om tog nie Ou Sakke te wees nie, want hulle is nutteloos en sal skeur. Verder sê die prediker: `Moenie jouself verhef nie. Jy daar ­ julle weet met wie gepraat word jy sit vol van die hel in jou. God verafsku jou kopkennis. Jy moet soos `n Groot Trok bots met `n bakkie ­só bots met die Heilige Gees, dan sal jy nooit weer dieselfde wees nie!' ... Toe het die twee vroue al op die grond gelê en skop met bene in die lug en vir mekaar gestamp en gesê: ` Jy's gesuip!'" Wel liewe Leser, as DIT God se Heilige Gees is wat op hierdie wyse werk, wil ek liewer maar vry wees daarvan. EK WEET egter dis demone, en NIE die Heilige Gees nie, maar my hart gaan uit na die duisende misleide mense en WAT GAAN HIERDIE MISLEIERS ­ die predikers wat só optree ­ aan God gee as `n verduideliking!? In een van die plaaslike koerante in Natal het `n beriggie verskyn op 5 Okt. Met die opskrif "Pupils convulsed by mystery curse." Ek haal aan: Since Sept. 9, dozens op pupils at a high school .... Have collapsed into convulsions during which they babble wildly and scream ... Locals believe the curse is either the result of the school's location on top of an old graveyard or because the School watchman has upset the spirit that watches over the school by teaching traditional martial arts to pupils, it said: The crisis reached it's peak ... during a school flag raising ceremony, when 41 students fell to the ground and screaming hysterically. The school and student's parents recently sacrificed four black goats in a bid to end the curse, but another 23 students were struck down last week." Hoef ek vir jou uit te wys hoe baie eenders hierdie voorval en die LAGINDIEGEES verskynsel voor kom!? Sou hulle bron dan nie dieselfde wees nie: die okkult en demone!? Dit is sekerlik MY oortuiging dat dit wel so is!

Dit is `n feit dat elke HERLEWING (Revival) van die verlede kritiek uitgelok het omdat mense hardop gehuil het, uitgeroep het tot God om genade en selfs op hulle knieë neergesak het voor hierdie Heilige God wanneer hulle hulle eie sondige toestand besef het. God se Genade en Sy Woord het hulle tot diepe berou en bekering gebring. Maar hierdie rondrollry en laggery is iets heel anders. Daar word min gepreek, en Skriftekste wat wel gebruik word, word heeltemal uit verband geruk. Daar word groot klem geplaas op Christelike BLYDSKAP e VREUGDE en dan word van die volgende tekste aangehaal: En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees (Rom. 15:13). Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome word (Joh. 15:11). Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong gevul met gejubel, toe het hulle onder die heidene gesê: Die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge vir ons gedoen: ons was bly (Psl. 126:23). Terwyl Hy jou mond met gelag vervul en jou lippe met gejuig (Job 8:21). Hierdie blydskap het ons van die Here gekry, want Hy jubel oor ons (Sef. 3:17). NIE EEN van hierdie Skriftekste spreek van `n uitbundige, onbeheersde GELAG wat lei tot `n rondvallery op die grond nie: dis beslis iets wat deur hierdie REVIVALpredikers daarin gelees word, en nou mislei hulle duisende op hierdie wyse. Ek haal weer aan uit `n brief wat ons hier by die Sentrum ontvang het: "Ek het so gelag en kon myself nie keer nie. Dit het gevoel asof daar binnein my iets uitgeborrel het. Ek het heeltyd Joh. 7:38 herhaal en die strome van lewende waters gedrink. Na die diens kon ek nie self opstaan nie. Hulle moes my uit die kerk gedra het, want ek kon nie self loop nie. Ek was vir die eerste keer in my lewe dronk in die Heilige Gees. ... hierdie dronk word in die Heilige Gees wat gepaard gaan met die lag en die krag is tekens van die Eindtye. Die krag van God is so op my en ek het al drie keer dronk geword in die Heilige Gees." Let op die baie mistastings in hierdie brief, maar dis hoe die arme mense MISLEI word deur die predikers. Hulle verkondig die strome van lewende water wat uit die gelowige se binneste sal vloei volgens Joh. 7:38, hierdie GELAG is. Hulle verkondig dat die mense moet DRONK WORD IN DIE HEILIGE GEES, terwyl Ef. 5:18 heel anders sê! Daar staan: MOENIE DRONK WORD van wyn nie ­ daarin is losbandigheid maar WORD MET DIE GEES VERVUL. Dit staan tog baie duidelik hier dat ons NIE MOET DRONK WORD NIE. Sou God dan teen Sy eie Woord in werk en ons DRONK MAAK MET SY GEES!? Natuurlik nie, maar misleiers breinspoel ontvanklike mense! Wanneer `n mens met die Heilige Gees vervul is, dra jy die Vrug van die Gees wat opgeteken is in Gal. 5:22: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en SELFBEHEERSING! Selfbeheersing is die teenoorgestelde van om "jouself te laat gaan" en van dronkenskap. Hoe kan mense dan wat sonder enige selfbeheersing lag en rondval gevul wees met die Heilige Gees!? Mense, VERAL binne die Kerk, soek na goedkoop emosies ("cheap thrills"). Hulle word onder die indruk gebring dat God tot hulle diens is en hulle konsep van Christelike blydskap en vreugde is dieselfde as die wêreld se konsep van GELUK: oppervlakkige gevoelens van tydelike duurte. Diegene wat só ywerig is vir die LAGINDIEGEES vra hoe kan dit dan nie van God af wees nie, want hulle "voel só goed" en is "so vol vrede" tydens en ná hierdie laggery. Onthou eerstens dat die Bybel waarsku dat satan ook sal kom as `n engel van die lig (2 Kor. 11:14) en hy sal vir jou enige iets gee (ook vrede en vreugde), net om jou in sy strik te vang en later jou siel te eis. Pseudo (nagemaakte) verandering kom voor, maar dis vals en tydelik. Vergelyk dit met mense wat dwelms gebruik (ook `n instrument in satan se hand!) Die dwelms laat jou "só lekker voel, só vreedsaam:. VIR "N TYD. Dan moet jy teruggaan vir nog en jy is weer in `n euforie ­ opgekikker! Dis weer vir `n tyd, en jy moet teruggaan vir nog, totdat satan jou VASGEDRAAI het! Sedert 1991 waarsku ons al teend ie LAGINDIEGEES dwaling, maar mense het keer op keer teruggegaan vir nog: vandag kom hulle met verwarring en vraagtekens in hulle oë!! Sommige beweer selfs dat hulle fisiese genesing ontvang tydens hierdie sogenaamde "nuwe golf (new wave)" ondervindings. Hou egter in gedagte dat spiritisme (okkulties) ook genesing teweegbring. Só ook die okkultiese praktyke van Oosterse geneeskunde ­later eis satan sy kliënte se siele! In die Bybel word BLYDSKAP meer dikwels geassosieer met LYDING as met enige iets anders! Ware blydskap word gebore uit volharding: dit is `n innerlike vrede wat rus op die vaste wete dat God se

Liefde eenhonderd persent betroubaar is. Dit kan manifesteer in `n uiterlike vertoon van emosie ­ maar baie selde. En dan sou dit voortkom uit `n diepe kennis van God en deur ernstige vertroue in Hom in alle omstandighede. ... dat onder baie beproewinge deur verdrukking hulle oorvloedige BLYDSKAP by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid (2 Kor. 8:2). En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die BLYDSKAP van die Heilige Gees (1 Thess. 1:6) Ag dit louter VREUGDE, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk (Jak. 1:23). Nadat ek ernstig na die Skriftekste gekyk het wat ons tot dusver aangehaal het, het ek net tot een gevolgtrekking gekom, en dit is dat hierdie manifestasies van LAGINDIEGEES, volgens die Bybel, die werke van die vlees is ­ indien nie van satan self nie! Dronkmansgedrag, partytjie hou in die Gees en gebrek aan selfbeheersing (soos luide, onbeheersde gelag en geskree) is van die vlees, en nie van die Heilige Gees nie. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en nydigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak GEEN VOORSORG VIR DIE VLEES OM SY BEGEERLIKHEDE TE BEVREDIG NIE (Rom. 13:1214). Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulleself wees ... meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God ... (2 Tim. 3:15) Dit mag `n baie kras gevolgtrekking wees, maar dit lyk vir my waarlik asof demoniese salwings toenemend is in die Kerk van ons dag. Rodney HowardBrowne bedien mense met "die heilige lag salwing" en Benny Hinn beveel sy gehoor om "die slawing in te asem, vinnig" tydens `n diens op Trinity Broadcasting Network (Mei 1994). (Terloops TBN is ook baie prominent werksaam in S A en gee mildelik uitsaaityd aan al die predikers wat hierdie dwaalleringe verkondig, veral Benny Hinn). Die praktyk van "die inaseming van die salwing" word aangetref in Oosterse godsdienste. Hierdie ONHEILIGE "salwings" is gewild by kerkgangers ween die "lekker gevoel" wat hulle bring, maar kan baie gevaarlik wees. (Kry ons bandjies CHRISTIANITY IN CRISIS) So is duiwels besig om die gemoed, hart en gees van oningeligte mense binne te dring en sodoende word hulle deelnemers (of slagoffers) aan die New Age, die Nuwe Wêreld Orde en die Afvallige Kerk van die Eindtye. Daar is beslis genoeg bewyse dat geeste besig is om die mensdom in te neem teen `n rekord pas onbybelse "goeie engele" verskyn, buiteruimtewesens kontak indiwidue en groepe, re inkarnasie word aanvaar as `n werklikheid en om betrokke te wees by Oosterse godsdienste is die "in ding" van ons tyd. Al hierdie manifestasies is direk in teenstelling met God en Sy Woord en sal net meer en meer toeneem. Waarom? Omdat hierdie geeste (demone) die hele wêreld intellektueel en geestelik moet voorberei om uiteindelik die antiChris te aanvaar. EN DIE KERK IS NIE BY HIERDIE MISLEIDINGS PROSES UITGESLUIT NIE. Die magte van die duisternis het al die sluise van dwaling, verwarring en verval oopgetrek en `n vloedgolf hiervan tref die mens van ons dag, en die Kerk het, deur NIE TE WAAK NIE, haar deure wa wyd oopgegooi vir hierdie vloedgolf. En dis glad nie REVIVAL (herlewing) of "'n tyd van verkwikking" (refreshing) soos menige een dit noem nie. Hand. 3:1920 sê die volgende: KOM DAN TOT INKEER en BEKEER JULLE, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, En Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. God verlang INKEER en BEKERING voordat Hy VERKWIKKING stuur, wat gevolg sal word deur van spoedige koms van Jesus. Die eienaardige manifestasies wat NOU in die Kerk is, word eerder voorafgegaan deur predikers wat skares wil beindruk deur hulle emosies op te wek en deur sielskrag en die okkult wil manipuleer. Wees maar net weereens gewaarsku: Jesus Self het toe Hy op aarde was gewaarsku teen valse profete en valse christusse (gesalfdes) as `n kenteken van die Laaste Dae, selfs tot die mate dat die uitverkorenes moontlik mislei kan word (Matt. 24:24). Paulus rig `n dergelike waarskuwing in 1 Tim. 4:12:

Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Want as iemand kom en `n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as JULLE `N ANDER GEES ONTVANG as wat julle ontvang het ... laat julle jul dit goed geval. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die satan self verander hom in `n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, Maar hulle einde sal wees volgens hulle werk (2 Kor. 11:4, 1315). Let op die onderstaande definisies van woorde en begrippe wat só prominent is wanneer die LAGIN DIEGEES bedien word: VREUGDE: groot blydskap. BLYDSKAP: vreugde vrolikheid. DRONK: bedwelmd, duiselig ekstaties. Die ware betekenis van woorde word nou skielik gemanipuleer deur misleiers om heeltemal `n ander betekenis te hê. Neem bv. BLYDSKAP. Ons het almal al hierdie gemoedstoestand beleef, en nooit histeries gelag daartydens nie. Maar nou is BLYDSKAP en VREUGDE skielik onbeheersde gelag. Vir `n gelowige is die optrede van `n dronk persoon afskuwelik en daar is geen begeerte in sy hart om ooit so te lyk of te wees nie. Die predikers van die LAGINDIEGEES moedig egter nou gelowiges aan om wel soos dronkes te reageer en dan word die Gees van God se naam aan hierdie toestand geheg ­ dis absoluut godslasterlik! Nou gaan dit ook so erg dat wanneer `n gemeentelid onderskei dat die LAGINDIEGEES demonies is, nie daaraan wil deelneem nie en uitstap tydens só `n diens, word hy bespot en uitgelag en beskryf as iemand met "'n binding!" Die woord NUGTER kom nie by hierdie dienste voor nie, tog is DIT waartoe Jesus ons maan! Wees NUGTER en WAAKSAAM, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos `n brullende leeu en soek wie hy kan verslind (1 Pet. 5:8). Om NUGTER te wees is, volgens die Verklarende Woordeboek, om nie dronk te wees nie nie opgesweep te wees nie, maar besadig, sober, kalm en helder van gees te wees. DIS hoe ware Kinders van God is en nooit "laat hulle net gaan" of "maak hulle net oop" vir demoniese magte nie. Hulle is altyd IN BEHEER. Spr. 17:22: `n Vrolike hart bevorder die genesing, maar `n verslae gees laat die gebeente uit droog. Hierdie teks word graag aangehaal (en misbruik) deur diegene wat hierdie LAGverskynsel voorstaan. Die Hebreeuse woord sameach beklemtoon `n jubelende of vrolike hart. Dit is duidelik `n aktiwiteit VAN DIE HART om vrolik en vergenoeg te wees in teenstelling met `n verslae gees. Dit het niks te doen met `n mal laggery nie. Mag God ons help om skerp te kan onderskei in hierdie Laaste Dae en voortdurend NUGTER en WAAKSAAM te wees totdat Jesus ons kom haal. Wat sê die Bybel moet ons doen as ons vrolik/opgeruimd is? Jak. 5:13 (b): Is iemand opgeruimd? LAAT HOM PSALMSING. Dis duidelik dat LAG beslis nie ons Hemelse Vader se aanbeveling is vir `n vrolike hart nie! Sou satan weereens seëvier omdat die mens eerder sy raad volg i.p.v. die God van die Bybel sin! Ons het `n uitstekende kaset beskikbaar deur pst. Malcolm Hedding van die Olive Treegemeente in Durban, wat op `n gesagsvolle wyse hierdie verskynsel van die LAGINDIEGEES ontmasker. Die titel van die kaset is BE SURE OF YOUR BIBLICAL FOUNDATIONS en ons wil elke leser van hierdie boek ernstig aanmoedig om hierdie kaset vanaf die Sentrum (Posbus 112, Stanger, 4450) te bestel teen R7 en met aandag daarna te luister. Doen dit sommer gou en gee dit ook in die hand van jou pastoor. Ons voel egter gelei om wel hier `n kort samevatting van die inhoud van die kaset te maak, aangesien dit ook op so `n puik wyse elke Gelowige op `n eenvoudige wyse aanspreek oor sy geestelike lewe en lei tot diepe selfondersoek. Die Skrif wat gelees word is 2 Kon. 16:1718 1 Tim. 4:111 en Ef. 4:17 tot 5:1. Ek stel voor dat jy self hierdie dele lees voordat jy verder hier lees. Die agteruitgang in die Kerk span alreeds oor die afgelope twee dekades en het nie oornag gekom en begin met die verskynsel van die LAGINDIEGEES nie. Die

oorsaak van hierdie agteruitgang kan hoofsaaklik toegeskryf word aand ie minagting wat die Kerk vir baie jare het vir die Ou Testament. Die Kerk het God verdeel. `n God vir die Ou Testament en `n God vir die Nuwe testament, en tog sê God Self: Want Ek, die Here, het nie verander nie (Mal. 3:6). Die Kerk het die Ou Testament vervang met die Nuwe Testament, maar dis `n mistasting! Slegs die Wet is vervang deur Genade. God bly dieselfde, en Hy is die God van die GANSE BYBEL en die GANSE BYBEL is geinspireer deur die Heilige Gees, nie net die Nuwe Testament nie! (Lees tog ons Mosterdsaadjie nr. 41: HOE BELANGRIK IS DIE OU TESTAMENT VIR DIE GELOWIGE VAN VANDAG?) Hier deur het die Kerk sy Bybelse en historiese samehang en bestendigheid verloor, en `n geisoleerde "newe verbond" geloof het ontstaan wat gelei het tot `n voortdurende soeke na die NUWE van God af. Dit word so effektief bewys deur die gewilde vraag in charismatiese kringe: "Watter nuwe ding het God vir jou gesê?" God sê die NUWE dinge nie! Dis steeds die ouou tyding: Bekeer jou en word gelykvormig aan die beeld van Christus! (Rom. 8:29) Vanuit hierdie Nuwe dinge wat die hedendaagse kerk só ywerig gesoek het en nog soek, het `n godsdiens ontstaan wat hulle self vervaardig het. Hierdie godsdiens het die aard en karakter van God verander. Dit het die betekenis van die Koninkryk van God verander. Dis nie meer om die heerskappy van God in mense harte en lewens te hê in die teenswoordige wêreld. (Kingdom Nowteologie). Die aard van die Teenwoordigheid van God is nie meer vir hulle `n innerlike transformasie van `n mens se gees sodat jy gelykvormig word aan die beeld van Christus nie, maar dis uiterlike op winding en ondervindings. Hierdie Nuwe geloof (godsdiens) beantwoord die vraag waarom die Gelowige op aarde is, anders as wat die Bybelse norme stel. Volgens die Bybel is die Kerk "uitgeroepenes": die Gelowige is uitgeroep van uit die verdorwe wêreld en hy moet andere daaruit roep en red van hierdie wêreld. Die NUWE gelowiges praat van "stede neem", en "dorpe neem" en "gemeenskappe neem: vir God d.m.v. betrokkenheid by skole, stadsrade en die breë politiek. Maar "hierdie wêreld" SAL VERBYGAAN volgens 2 Pet. 3:10 en tog wil hulle hierdie "verbygaande" ding NEEM!? Die Gelowige word dwarsdeur die Bybel opgeroep tot BEKERING en aan die Kerk word gesê: lê die oue mens af ... word vernuwe in die gees van julle gemoed ... beklee julle met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid (Ef. 4:2224). Die gevolge van hierdie vernuwing in die gees van julle gemoed is die Vrug van die Gees (Gal. 5:22) en nie uiterlike uitspattighede nie! As jy hierdie opdrag (die Kerk se hoof doelstelling) vergelyk met die "neem" van gemeenskappe en stede, word laasgenoemde eintlik belaglik! Hou in gedagte dat wanneer 2 Thes. 2 praat van die AFVAL wat gaan kom in die Eindtye, praat hy nie van die wêrelds nie, of van teruggevalle Christene nie, maar Gelowiges binne die Kerk wat `n ander soort bonatuurlike geloof gaan aanhang! Nou wat is die gevolg van die nastrewe om beheer oor stede en gebiede en nasies te kry teenoor die navolging van die beeld van Jesus Christus in die Gelowige se lewe? Daar is `n NUWE altaar in die Tempel! (Sien 2 Kon. 16). Daar is NUWE fondasies ­ VERKEERDE fondasies in die lig van Gods Woord! Wat is die Godgegewe, ware fondasie vir `n ware ondervinding van die Heilige Gees? Hoe sal ons kan onderskei of `n geestelike ondervinding van God is óf nie? 1. BEKERING: Jesus Christus sal elke aspek van my lewe vul en ek sal `n diepe berou in my hart om dra oor my eie ongeregtigheid. En `n ware manifestasie van die Heilige Gees sal net volg op ernstige bekering! As daar `n honger en dors by my is om die oue mens af te lê en die beeld van Jesus Christus te reflekteer in my hele wandel en wese, DAN sal daar `n besoek van die Heilige Gees in my lewe kom (en in die Kerk waar daar sulke Gelowiges is)! Met BEKERING word nie net `n eenmalige ondervinding bedoel nie, maar `n DAAGLIKSE keer van die wêreld en sonde. `n Eienskap van hierdie NUWE GOLF van LAGGENDE, ROLLENDE, ONBEHEERSDE kerkgangers (wat tot geluide voortbring wat soos diere klink) is `n totale gebrek aan bekering, tot die mate dat wanneer daar oor ernstige onderwerpe gepreek word, LAG HULLE! (Ons het voorheen in die boek al gemeld wat HowardBrowne vertel het oor sy preek oor die hel) Dis alles heeltemal in die vlees! Die Heilige Gees kom oor niks anders as `n lewe wat geheelenal op die altaar geplaas is, en DIE VLEES GEKRUISIG IS!

2. TRANSFORMASIE: (Verandering) By elke geestelike herlewing word menselewens radikaal VERANDER deur die Teenwoordigheid van God, omdat hulle VERLANG om gelykvormig te word aan die beeld van Jesus Christus. Waar daar sulke verlange na verandering is, sal die Heilige Gees Homself uitstort op mense. 3. SAMEWERKING en ORDE: Nêrens in die Bybel lees ons dat die werkinge van die Heilige Gees in `n Gelowige se lewe onbeheerbaar is nie: daar is `n samewerking tussen God se Gees en die Gelowige se gees wanneer die Gelowige Honger en dors na geregtigheid. 1 Kor. 14:32: En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Dit begin met BEKERING: dan kwalifiseer jy vir `n Heilige Gees ondervinding, anders is dit maar net `n vleeslike desperate lus na die bonatuurlike, maar dit alles op `n vreemde altaar (vreemde fondasie). 4. DIEPE VERLANGE NA GOD SE WOORD: As daar só `n verlange in die Gelowige se hart is en hy werk maak daarvan deur dikwels en ernstig met die Bybel (hele Bybel) om te gaan, sal hy God se Heilige Gees ondervind! Dis `n uitstaande kenmerk van hierdie verskynsel van LAGINDIEGEES: die woord van God word min of glad nie gepreek nie! En as dit nog gedoen word, word dit onderbreek of oorweldig deur `n sieklike GELAG! (Lees o ns boek GOD EIS `N HEILIGE LEWE). As jy 1 Kor. 14 bestudeer sal jy vind dat slegs `n klein deeltjie van `n samekoms (diens) deur die manifestasie van die Heilige Gees gevul moet word. Jesus Christus moet bo alles gesien en gehoor word deur die prediking van die Woord. Enige manifestasie van die Heilige Gees wat die Woord van God verdring, is van die vlees! Die Woord van God is ONFEILBAAR, maar mondelinge uitsprake deur die mens ­ al is dit vanaf die Heilige Gees, bevat `n persentasie feilbare menslikheid, en daarom durf dit nie die ONFEILBARE WOORD VAN GOD VERDRING NIE! Tot hiertoe die opsomming van pst Hedding se kaset. Ek glo nie ek hoef enigsins hierop uit te brei nie, want dit bring ons beslis by die besef van die besef van die oppervlakkige, vleeslike, en volgens my oortuiging, demoniese oorsprong van hierdie verskynsel van LAGINDIEGEES in die Kerk. Laat ek en jy, as ernstige Gelowiges, strewe om in `n bekeringsgesindheid te lewe, sodat die Heilige Gees van God wel in ons lewens Sy egte manifestasies kan laat plaasvind tot Sy eer en die opbouing van Sy Liggaam op aarde, die WARE KERK en BRUID van Jesus Christus. In 2 Joh. 911 is daar `n baie ernstige waarskuwing: Elkeen wat `n oortreder is en nie bly in DIE LEER VAN CHRISTUS nie, hy het God nie, Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet het gemeenskap aan sy bose werke. Hierdie dwaling van LAGINDIEGEES was nêrens in die Bybel deur Jesus Christus óf Sy dissipels en apostels verkondig nie, dan is dit mos NIE die LEER VAN CHRISTUS nie! Lees nou maar weer die vooraf tekste en let op die waarskuwing vir diegene wat volhard om met hierdie misleiers om te gaan: hulle het gemeenskap aan sy bose werke! Nog `n verdere waarskuwing uit die Bybel: Rom. 1:2829: En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan `n slegte gesindheid (Engels: depraved mindverdorwe gemoed), om te doen wat nie betaam nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid .... Om volhardend om te gaan met mense wat dwaalleringe verkondig lei tot `n VERDORWE GEMOED ­ en is dit nie wat ons nou merk by diegene wat sulke vurige kampvegters is vir die LAGINDIEGEES nie! Ons maak geen apologie vir ons uitgesprokenheid in hierdie boekie nie, want ons sien die ergelike resultate van hierdie misleiding vanaf 1991. Ons glo dat Jesus Christus ons Voorbeeld is, en Hy was intens uitgesproke teenoor die Fariseërs en Skrifgeleerdes en ander misleiers van Sy tyd. (Matt. 23 en Luk. 11) As jy betrokke was by hierdie LAGINDIEGEES verskynsel, kniel laag voor God, bely jou sonde en keer jou voortaan weg van sulke misleidings. Ons Hemelse Vader sien die hart aan, en as daar opregte berou is, sal Hy jou vergewe. Soek Hom voortaan in Gees en Waarheid.

Information

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

862024


You might also be interested in

BETA