Read EVRK2red_klasif_leidinys.pdf text version

EKONOMINS VEIKLOS RSI KLASIFIKATORIUS

EVRK 2 red.

Vilnius 2008

© Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

TURINYS EKONOMINS VEIKLOS RSI KLASIFIKATORIAUS VADINS TAISYKLS ................. 4 1 PRIEDAS. Glosarijus................................................................................................................. 28 2 PRIEDAS. Gamybos proces uzsakanci (outsourcing) vienet klasifikavimo taisykls ir apibrzimai ................................................................................................................................ 29 EKONOMINS VEIKLOS RSI KLASIFIKATORIAUS (EVRK 2 red.) STRUKTRA ........ 33 A SEKCIJA ZEMS KIS, MISKININKYST IR ZUVININKYST .......................... 33 B SEKCIJA KASYBA IR KARJER EKSPLOATAVIMAS ........................................ 35 C SEKCIJA APDIRBAMOJI GAMYBA....................................................................... 35 D SEKCIJA ELEKTROS, DUJ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS ................................................................ 46 E SEKCIJA VANDENS TIEKIMAS, NUOTEK VALYMAS, ATLIEK TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS.................................................... 46 G SEKCIJA DIDMENIN IR MAZMENIN PREKYBA; VARIKLINI TRANSPORTO PRIEMONI IR MOTOCIKL REMONTAS ................ 47 H SEKCIJA TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS ......................................................... 52 I SEKCIJA APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUG VEIKLA .................. 53 J SEKCIJA INFORMACIJA IR RYSIAI ...................................................................... 53 K SEKCIJA FINANSIN IR DRAUDIMO VEIKLA .................................................... 54 L SEKCIJA NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS ............................................. 55 M SEKCIJA PROFESIN, MOKSLIN IR TECHNIN VEIKLA ................................ 55 N SEKCIJA ADMINISTRACIN IR APTARNAVIMO VEIKLA ................................ 57 O SEKCIJA VIESASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS ..................................................................... 59 P SEKCIJA SVIETIMAS .............................................................................................. 60 Q SEKCIJA ZMONI SVEIKATOS PRIEZIRA IR SOCIALINIS DARBAS ............ 60 R SEKCIJA MENIN, PRAMOGIN IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA........ 61 S SEKCIJA KITA APTARNAVIMO VEIKLA............................................................. 62 T SEKCIJA NAM KI, SAMDANCI DARBININKUS, VEIKLA; NAM KI VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMMS TENKINTI SKIRT NEDIFERENCIJUOJAM GAMINI GAMYBA IR PASLAUG TEIKIMU ...................................................... 63 U SEKCIJA EKSTRATERITORINI ORGANIZACIJ IR STAIG VEIKLA.......... 63 EKONOMINS VEIKLOS RSI KLASIFIKATORIAUS (EVRK 2 red.) STRUKTRA IR AISKINAMOSIOS PASTABOS................................................................... 64 A SEKCIJA ZEMS KIS, MISKININKYST IR ZUVININKYST.................................. 64 B SEKCIJA KASYBA IR KARJER EKSPLOATAVIMAS................................................ 76 C SEKCIJA APDIRBAMOJI GAMYBA............................................................................... 81 D SEKCIJA ELEKTROS, DUJ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS ...... 156 E SEKCIJA VANDENS TIEKIMAS NUOTEK VALYMAS, ATLIEK TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS .......................................................... 158 F SEKCIJA STATYBA........................................................................................................ 161 G SEKCIJA DIDMENIN IR MAZMENIN PREKYBA; VARIKLINI TRANSPORTO PRIEMONI IR MOTOCIKL REMONTAS ....................... 168 H SEKCIJA TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS ................................................................ 184 I SEKCIJA APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUG VEIKLA......................... 191 J SEKCIJA INFORMACIJA IR RYSIAI ............................................................................. 194 K SEKCIJA FINANSIN IR DRAUDIMO VEIKLA........................................................... 202 L SEKCIJA NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS .................................................... 207 M SEKCIJA PROFESIN, MOKSLIN IR TECHNIN VEIKLA....................................... 208 1

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

N SEKCIJA ADMINISTRACIN IR APTARNAVIMO VEIKLA....................................... 216 O SEKCIJA VIESASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS .................................................................................................. 226 P SEKCIJA SVIETIMAS ..................................................................................................... 230 Q SEKCIJA ZMONI SVEIKATOS PRIEZIRA IR SOCIALINIS DARBAS ................... 234 R SEKCIJA MENIN, PRAMOGIN IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA............... 238 S SEKCIJA KITA APTARNAVIMO VEIKLA.................................................................... 243 T SEKCIJA NAM KI, SAMDANCI DARBININKUS, VEIKLA; NAM KI VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMMS TENKINTI SKIRT NEDIFERENCIJUOJAM GAMINI GAMYBA IR PASLAUG TEIKIMU............................................................................... 248 U SEKCIJA EKSTRATERITORINI ORGANIZACIJ IR STAIG VEIKLA ................ 249

2

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

PRATARM

1. Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (sutr. EVRK 2 red.) parengtas pagal Europos Sjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruost klasifikatori "Nomenclatures des Activities de Communite Europeene" - NACE rev. 2 (Statistinis Europos Bendrijos ekonomins veiklos rsi klasifikatorius - NACE 2 red. ). NACE 2-oji red. nustato atskir kategorij veiklos sritis, kodus, pavadinimus, t.y. sekcijas, skyrius, grupes, klases, visoms Europos Sjungos salims narms. Kadangi NACE siejasi su Tarptautiniu standartiniu gamybiniu vis ekonomins veiklos rsi klasifikatoriumi (ISIC 4 red.), jis yra svarbi statistins informacijos pagal ekonomins veiklos rsis palyginimo priemon pasaulio lygmeniu. Siekiant patenkinti atskir sali nacionalins statistikos poreikius, sudaryta galimyb papildyti klasifikatori zemiausiais lygmenimis, nepazeidziant NACE 2-osios red. struktrins schemos. EVRK 2 red. papildytas dviej zenkl lygmeniu ­ poklasiais. Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius yra susistemintas visuomenini ir ekonomini veiklos rsi, egzistuojanci salies kyje, rinkinys, kurio klasifikavimo vienetas yra veiklos rsis. EVRK vartojimas leidzia visus salyje egzistuojancius kio subjektus suskirstyti kategorijas bei rinkti gyventoj, produkcijos, uzimtumo, zems kio, pajam ir kitus duomenis pagal veiklos rsis. Sis klasifikatorius vartojamas lyginant salies ir tarpvalstybinius statistikos duomenis. Ekonomins veiklos rsi klasifikatoriui kaip valstybiniam buvo pritarta 1995 m. geguzs 17 d. Vyriausybs nutarimu Nr. 696. Pirmoji EVRK redakcija buvo parengta pagal NACE 1 red., kuri Europos Sjungos salyse galutinai sigaliojo nuo 1995 m. sausio 1 d. 2002 m. buvo patvirtintas NACE 1.1 red. pagal kur buvo parengtas j atitinkantis nacionalinis EVRK 1.1 klasifikatorius, sigaliojs nuo 2003 sausio 1 d. Sioje klasifikatoriaus versijoje struktriniai pakeitimai buvo nezyms. NACE 2 red. ­ tai ilgo penkerius metus trukusio konsultacij proceso, kuriame dalyvavo ES nacionaliniai statistikos institutai, Europos prekybos ir verslo asociacijos, Europos centrinis bankas ir JT statistikos tarnyba, rezultatas, kuris buvo patvirtintas 2006 m. ir ES salyse sigaliojo nuo 2008 m. pradzios. EVRK 2 red. yra NACE 2 red. nacionalin versija.

2.

3.

4.

3

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

EKONOMINS VEIKLOS RSI KLASIFIKATORIAUS VADINS TAISYKLS Santrump srasas

CN CPA CPC EEB ESA ES HS ISIC KAU NACE PRODCOM RAMON SITC NSS SPK JT BEC Kombinuotoji nomenklatra ­ Europos preki klasifikatorius Europos produkt pagal veiklos rs klasifikatorius Jungtini Taut svarbiausias produkt klasifikatorius Europos Ekonomin Bendrija Europos nacionalini ir regionini sskait sistema Europos Sjunga Pasaulio muit organizacijos suderinta preki aprasymo ir kodavimo sistema Jungtini Taut tarptautinis standartinis gamybinis vis veiklos rsi klasifikatorius Veiklos rsies vienetas Europos ekonomins veiklos rsi klasifikatorius Europos kasybos ir apdirbamosios gamybos produkcijos statistikos sistema Eurostato tiesiogins prieigos metaduomen serveris http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC Jungtini Taut standartinis tarptautins prekybos klasifikatorius Nacionalini sskait sistema Statistikos program komitetas Jungtins Tautos Makroekonomikos kategorij klasifikatorius

4

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 1 SKYRIUS. vadas ir istorinis pagrindas 1.1. NACE ir integruota ekonomins veiklos rsi ir produkt klasifikatori sistema 1. NACE ­ tai santrumpa 1, vartojama pazymti vairiems statistiniams ekonomins veiklos rsi klasifikatoriams, kurie Europos Sjungoje buvo sukurti nuo 1970 met. NACE yra plataus diapazono statistikos duomen rinkimo ir skelbimo pagrindas pagal ekonomins veiklos rs ekonomikos (pavyzdziui, gamybos, uzimtumo, nacionalini sskait) ir kitose statistikos srityse. 2. NACE pagrindu rengiama statistika yra palyginama Europos ir bendrais bruozais pasaulio lygmeniu. NACE naudojimas privalomas Europos statistikos sistemoje. Tarptautin ekonomini klasifikatori sistema 3. NACE pagrindu rengiama statistika palyginama pasaulio lygmeniu, nes NACE yra integruotos statistini klasifikatori, daugum kuri rengia Jungtini Taut statistikos tarnyba, sistemos dalis. Kalbant apie Europ, si sistem galima pavaizduoti taip: Ekonomin veikla Pasaulio lygmuo Produktai Preks

ISIC

CPC

HS

SITC

ES lygmuo

NACE

CPA

PRODCOM

CN

Nacionalinis lygmuo

NACE nacionalin versija

CPA nacionalin versija

PRODCOM nacionalin versija

yra rekomendacinis klasifikatorius. Klasifikatoriai giminingi savo struktra yra rekomendacinis klasifikatorius. Klasifikatori rysys nustatytas ssaj lentelse klasifikatori rysys nustatytas ssaj lentelse kur · · · · · · ISIC 2 yra Jungtin Taut tarptautinis standartinis gamybinis vis ekonomins veiklos rsi klasifikatorius. CPC 3 yra Jungtini Taut svarbiausias produkt klasifikatorius. HS 4 yra Suderinta preki aprasymo ir kodavimo sistema, tvarkoma Pasaulio muitini organizacijos. CPA 5 yra Europos ekonomins bendrijos produkt pagal veiklos rs klasifikatorius. PRODCOM 6 yra gamini klasifikatorius, naudojamas ES pramons gamybos statistikai rengti. CN 7 yra Kombinuotoji nomenklatra, Europos preki klasifikatorius, naudojamas uzsienio prekybos statistikai rengti.

1 2 3 4

NACE yra prancz kalba pavadinimo ,,Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne" (Statistinis Europos bendrijos ekonomins veiklos rsi klasifikatorius) santrumpa.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1

Suderinta preki aprasymo ir kodavimo sistema, valdoma Pasaulio muitini organizacijos (steigta 1952 m. kaip Muitini bendradarbiavimo taryba ­ CCC).

5 6

7

http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/

Kombinuotoji nomenklatra ­ detaliau isskaidyta Suderinta sistema (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm.).

5

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 4. Tokia integruota sistema leidzia uztikrinti vairiose statistikos srityse rengiamos statistins informacijos palyginamum. Todl, pavyzdziui, preki gamybos statistik (ES rengiama tyrimuose pagal PRODCOM) galima palyginti su prekybos statistika (ES rengiama pagal Kombinuotj nomenklatr). Daugiau informacijos apie sistem ir jos sudedamsias dalis pateikiama 4 skyriuje. 5. NACE parengtas ISIC pagrindu ir yra detalesnis nei ISIC. ISIC ir NACE turi tuos pacius padalinimus auksciausiu lygmeniu (sekcijos, skyriai), taciau NACE yra labiau isskaidytas zemesniu lygmeniu (grups ir klass). 6. Norint uztikrinti tarptautin palyginamum, apibrzimai ir naudojimo taisykls, taikomi NACE klasifikatoriui Europos Sjungoje, atitinka pateiktuosius ISIC vade. 1.2. NACE: naudojimo sritis ir charakteristikos Statistiniai klasifikatoriai 7. Visi stebjimo vienetai, kuriuos reikia apibdinti statistikos poziriu, turi bti sistemingai klasifikuojami. Klasifikatoriai statistini stebjimo vienet visum skirsto grupes, kurios yra kiek manoma labiau vienarss (homogenins) atsizvelgiant statistinio tyrimo objekto charakteristikas. 8. Statistiniai klasifikatoriai aprasomi atsizvelgiant : a) issam tiriamosios terps nusvietim spaudoje; b) tarpusavyje nesuderinamas kategorijas: kiekvienas elementas turi bti klasifikuojamas tik vienoje klasifikatoriaus kategorijoje; c) metodinius principus, leidziancius atitinkamai paskirstyti elementus pagal vairias klasifikatoriaus kategorijas. 9. Kalbant konkreciau, hierarchiniai klasifikatoriai yra apibdinami pagal vis detalesn kategorij suskirstym, tai leidzia rinkti ir pateikti informacij vairiais grupavimo lygmenimis. NACE kaip ES ekonomins veiklos rsi klasifikatorius 10. NACE yra Europos standartinis ekonomini gamybins veiklos rsi klasifikatorius. NACE pateikiama visuma ekonomins veiklos rsi, suskirstyt tokiu bdu, kad NACE kodas gali bti susietas su statistiniu vienetu, vykdanciu si veikl. 11. Ekonomin veikla turi prasm, kai konkrecioms prekms pagaminti arba paslaugoms suteikti suderinami tokie istekliai kaip gamybos priemons, darbo jga, gamybos technologijos ar tarpiniai produktai. Taigi veikla apibdinama istekli panaudojimu, gamybos procesu ir gamybos (preki arba paslaug) apimtimi. 12. Veikla pagal cia pateikt apibrzim gali aprpti vien nesudting proces (pavyzdziui, audim), bet gali aprpti ir daug papildom proces, kiekvienas kuri minimas skirtingose klasifikatoriaus kategorijose (pavyzdziui, automobilio gamyb sudaro tokios konkrecios veiklos rsys kaip liejimas, kalimas, suvirinimas, surinkimas, dazymas ir kt.). Jeigu gamybos procesas tame paciame statistiniame vienete organizuotas kaip integruota elementari veiklos rsi seka, visas veiklos rsi derinys laikomas viena veikla. 13. NACE per se nesuteikia kategorij konkretiems statistini vienet tipams: vienetai gali vykdyti keli rsi ekonomin veikl ir gali bti apibdinami skirtingais bdais pagal konkrecias charakteristikas (susijusias, pavyzdziui, su vieta, zr. skirsn ,,Statistiniai vienetai"). NACE naudojimo sritis ir apribojimai 14. Klasifikuojant pagal NACE neturi reiksms gamybos vieneto nuosavybs forma, teisins organizacijos tipas arba veikimo bdas, nes tokie kriterijai nra susij su vykdomos veiklos charakteristikomis. Vienetai, vykdantys t pacia ekonomin veikl, yra priskiriami tai paciai NACE kategorijai, nepriklausomai nuo to, ar jie (j dalys) yra registruoti juridiniai asmenys, privats savininkai ar vyriausyb bei ar pagrindin bendrov yra uzsienio subjektas ir ar pagrindin bendrov susideda is daugiau nei vienos mons. Todl cia nra rysio tarp NACE ir Institucini vienet klasifikatoriaus, naudojamo nacionalini sskait sistemoje (NSS) arba Europos sskait sistemoje (ESS). 15. Apdirbamosios gamybos veiklai apibdinti neturi reiksms, ar darbas atliekamas mechanizuotai ar rankiniu bdu, ar preks gaminamos gamykloje ar nam kyje. Siuolaikiskumas ar tradiciskumas nra NACE kriterijus. 16. NACE klasifikatoriuje nra skirtumo tarp oficialios ir neoficialios arba teistos ir nelegalios gamybos. Klasifikatorius pagal teisins nuosavybs, organizacijos rs arba veikimo bd galima sukurti atskirai. Su NACE naudojami kryzminiai klasifikatoriai galt suteikti naudingos papildomos informacijos. 17. NACE klasifikatoriuje nra skirtumo tarp rinkos ir ne rinkos veiklos rsi, kaip apibrzta SNA / ESA, net jeigu sis skirstymas yra svarbus j pozymis. Ekonomins veiklos rsi skirstymas pagal s princip naudingas tais atvejais, jeigu renkami duomenys apie veikl, vykdom tiek rinkos, tiek ne rinkos slygomis. Skirstant veiklos rsis pagal s kriterij, reikt kartu jas klasifikuoti ir pagal NACE kategorijas. Ne rinkos paslaugas pagal NACE teikia tik vyriausybins organizacijos arba ne pelno organizacijos, teikiancios paslaugas nam kiams, dazniausiai svietimo, sveikatos prieziros, socialinio darbo ir kitose srityse. 18. NACE klasifikatoriuje yra kategorij, skirt nam ki veiklai, susijusiai su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini gamyba ir paslaug teikimu. Taciau sios kategorijos aprpia tik dal nam ki

6

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) ekonomins veiklos, nes nam kiai, vykdantys aiskiai apibrzt veikl (rinkos arba ne rinkos), klasifikuojami atitinkamose NACE kategorijose. NACE struktra ir kodavimas 19. NACE sudaro hierarchins struktros klasifikatorius (kaip numatyta NACE reglamente), vadins taisykls ir aiskinamosios pastabos. NACE struktra aprasyta NACE reglamente: i. pirmasis lygmuo, kur sudaro pagal abcl suskirstytos kategorijos (sekcijos), ii. antrasis lygmuo, kur sudaro pagal dviej zenkl skaitmeninius kodus suskirstytos kategorijos (skyriai), iii. treciasis lygmuo, kur sudaro pagal trij zenkl skaitmeninius kodus suskirstytos kategorijos (grups), iv. ketvirtasis lygmuo, kur sudaro pagal keturi zenkl skaitmeninius kodus suskirstytos kategorijos (klass). Sekcij lygmens kodas nra integruotas NACE kod, kur sudaro skyriai, grups ir klass, aprasancios konkreci veikl. Pavyzdziui, veikla ,,Klij gamyba" priskiriama 20.52 kodui, sudarytam is skyriaus kodo ­ 20, grups kodo ­ 20.5 ir klass kodo ­ 20.52; C sekcija, kuriai priskiriama si klas, kodo struktr nra traukta. 20. Skyriai koduojami nuosekliai. Taciau kai kur yra paliktos ,,spragos", kad bt galima traukti papildomus skyrius, nekeiciant bendros NACE struktros. Sios spragos yra paliktos sekcijose, kuriose yra didziausia tikimyb, kad atsiras poreikis traukti papildom skyri. Siam tikslui NACE 2 red. nepanaudoti liko sie skyri kod numeriai: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 ir 89. 21. Jeigu tam tikras klasifikatoriaus lygmuo toliau nra skaidomas zemesnio lygmens kategorijas, zemesnio lygmens kode siai pozicijai isreiksti naudojamas ,,0". Pavyzdziui, klass ,,Veterinarin veikla" kodas yra 75.00, nes skyrius ,,Veterinarin veikla" (kodas 75) nesuskaidytas grupes arba klases. Klass ,,Alaus gamyba" kodas yra 11.05, nes skyrius ,,Grim gamyba" (kodas 11) nesuskaidytas kelias grupes, bet grup ,,Grim gamyba" (kodas 11.0) suskirstyta klases. 22. Kur manoma, likutins grups ar klass, tokios kaip ,,kita" ir / arba ,,niekur kitur nepriskirta", yra apibdintos skaitmeniu 9 (pavyzdziui, 08.9 grup ,,Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjer eksploatavimas" ir 08.99 klas ,,Kita kasyba ir karjer eksploatavimas"). 1.3. NACE: istorinis ir teisinis pagrindas Nuo NICE iki NACE 2 red. 23. 1961­1963 m. buvo sukurtas Europos Bendrijos pramons sak klasifikatorius (pranc. Nomenclature des Industries établies dans les Communautés Européennes, NICE). Pirmasis (1961 m.) klasifikatorius buvo sudaryta is dideli skyri, kurie buvo isskaidyti iki trizenkli kod. Patikslinta (1963 m.) versija jau buvo isskaidyta smulkesnius poskyrius. NICE aprp gavyb, energetik ir apdirbamj gamyb bei statyb. 24. 1965 m. buvo sukurtas Europos Bendrij prekybos ir kins veiklos klasifikatorius (pranc. Nomenclature du commerce dans la CEE, NCE) visoms komercins veiklos rsims aprpti. 25. 1967 m. parengtas paslaug klasifikatorius, o vliau ­ zems kio klasifikatorius. Abu jie buvo sudaryti is makroekonomikos skyri. 26. 1970 m. parengtas Europos Bendrijos ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (pranc. Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes, NACE). Kaip matyti is pavadinimo, tai buvo klasifikatorius, aprpiantis visas ekonomins veiklos rsis. 27. Pirmasis NACE klasifikatorius turjo du esminius trkumus: · kadangi sis klasifikatorius nebuvo Bendrijos teiss akt dalis, duomenys daznai bdavo renkami pagal jau veikusius nacionalinius klasifikatorius ir vliau perkeliami NACE format, naudojant perjimo raktus, kurie neuztikrindavo pakankamo duomen palyginamumo; · kadangi NACE 1970 m. buvo sukurtas neatsizvelgiant pripazint tarptautin struktr, jis neuztikrino pakankamo duomen palyginamumo su kitais tarptautiniais ekonomins veiklos rsi klasifikatoriais. 28. Tada buvo nusprsta perzirti NACE ir jo struktr sulyginti su tarptautiniais standartais. Eurostatas ir valstybi nari atstovai, kurie buvo traukti bendr Jungtini Taut statistikos tarnybos ir Eurostato darbo grup, tiesiogiai dalyvavo rengiant trecij Tarptautinio standartinio gamybinio vis ekonomins veiklos rsi klasifikatoriaus (ISIC 3 red.) redakcij, kuri Jungtini Taut Statistikos komisija patvirtino 1989 m. vasario mnes. 29. Vliau is Eurostato ir valstybi nari atstov sukurta darbo grup pareng perzirt NACE redakcij, pavadint NACE 1 red. Pradedant nuo ISIC 3 red., struktra buvo detalizuojama, siekiant atspindti Europos veiklos rsis, kurios buvo nepakankamai aprasytos ISIC. NACE 1 red. buvo nustatytas 1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3037/90. 30. 2002 m. buvo parengta siek tiek pakeista NACE 1 red. versija, pavadinta NACE 1.1 red. NACE 1.1 red. buvo traukti keli papildomi elementai ir pakeisti kai kurie pavadinimai. Atnaujintos redakcijos parengimo tikslas buvo atspindti: naujas veiklos rsis, kuri nebuvo, kai buvo rengiamas NACE 1 red. (pavyzdziui, Uzsakomj informacini paslaug centro veikla);

7

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) veiklos rsis, kuri svarba dl technini arba organizacini pokyci labai isaugo, palyginti su tuo metu, kai buvo rengiamas NACE 1 red.; NACE 1 red. klaid pataisymus. 31. Veikla, susijusi su NACE perzira, prasidjo 2002 m. Reglamentas, nustatantis NACE 2 red., buvo patvirtintas 2006 m. gruodzio mn. Jo tekstas pateiktas II priede. Jis aprpia nuostatas, reikalingas diegiant NACE 2 red., ir koordinuot perjim nuo NACE 1.1 red. prie NACE 2 red. vairiose statistikos srityse. Apskritai NACE 2 red. turi bti pradtas naudoti vairiose statistikos srityse, susijusiose su veiklos rsimis, atliekamomis nuo 2008 m. sausio 1 d. (NACE reglamento 8 straipsnyje isdstytos jo diegimo nuostatos). NACE reglament pagrindiniai bruozai 32. Valstybs nars ir Komisija nustat, kad NACE naudojimas turi bti privalomas Europos Sjungoje. Todl NACE nustatancius reglamentus trauktos tam reikalingos nuostatos. Statistiniai duomenys, susij su ekonomins veiklos rsimis, kuriuos renka Europos Sjungos valstybs nars, turi bti apdorojami remiantis NACE 2 red. arba jo pagrindu sukurtu nacionaliniu klasifikatoriumi. 33. NACE reglamentais valstybms narms leidziama nacionalinms reikmms naudoti NACE pagrindu sukurtas nacionalines versijas. Taciau tokios nacionalins versijos turi tiksliai atitikti struktrin ir hierarchin NACE sandar. Dauguma valstybi nari sukr nacionalines versijas, nacionalinms reikmms dazniausiai priddamos 5 zenkl lyg. 34. Komisijai ir Statistikos program komitetui yra pavesta stebti reglamento gyvendinim, traukti mazus pakeitimus (pavyzdziui, technologij pokyciams atspindti) ir palaikyti rys su tarptautinmis organizacijomis, susijusiomis su ekonomins veiklos rsi klasifikatoriais. 1.4. NACE perzira 35. Dl ekonomini struktr ir organizacijos pokyci bei technologij pltros sukuriamos naujos veiklos rsys ir gaminiai, kurie gali isstumti dabar turimas veiklos rsis ir gaminius. Tokie pokyciai nuolat sukelia sunkum rengiant statistinius klasifikatorius. Laiko tarpai tarp perzir turi bti ne per ilgi, nes klasifikatoriaus aktualumas laikui bgant mazja. Jie neturi bti ir per trumpi, kadangi priesingu atveju tai neigiamai paveikt duomen palyginamum ilg laikotarpi atzvilgiu. Bet kokia klasifikatoriaus perzira, ypac jeigu jos metu atliekami struktriniai pakeitimai, lemia laiko eiluci lzius. 36 Labai svarbi tarptautini ir Europos Sjungos ekonomins veiklos rsi ir gamini klasifikatori perzira, vadinama ,,Operation 2007", buvo atliekama 2000­2007 m. Ji aprp visus integruotos ekonomini klasifikatori sistemos klasifikatorius, kaip aprasyta 1.1 skirsnyje. Pagrindiniai kriterijai, dl kuri atlikta perzira: · tinkamumas dabartinei pasaulio ekonomikai, · geresnis palyginamumas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais klasifikatoriais, · sios ir ankstesni versij tstinumas. Nuo 2002 m. kelet kart buvo rengiamos konsultacijos su visomis suinteresuotosiomis salimis, tarp j Komisijos tarnybomis ir nacionalinmis statistikos institucijomis, taip pat Europos verslo ir prekybos asociacijomis, kvieciant jas teikti silymus ir pastabas dl NACE 1.1 red. atnaujinimo. 37.Bendrosios NACE 2 red. charakteristikos liko nepakitusios. Atnaujinant NACE 2 red. islaikyta pagrindini naudotoj reikalaujamo detalumo lygio ir statistikos institucij darbo snaud pusiausvyra. 38. Pagrindiniai NACE 1.1 ir NACE 2 red. skirtumai pateikti penktajame skyriuje. 2 SKYRIUS. Apibrzimai ir principai 2.1. Kriterijai, panaudoti rengiant NACE 39. Kriterijai, kuriais remiantis nustatomos ir aprasomos klasifikatoriaus kategorijos bet kokiu lygmeniu, priklauso nuo daugelio veiksni, pavyzdziui, galimybs naudoti klasifikatori ir duomen naudingumo. Sie kriterijai skirtingiems klasifikatoriaus lygmenims taikomi skirtingai: zemiausi klasifikatoriaus lygmen kriterijai yra susij su gamybos proceso panasumais, nors tai daugeliu atvej netaikoma aukstesniuose klasifikatoriaus lygmenyse. Klasi kriterijai 40. Kriterijai, susij su veiklos rsi jungimo ir paskirstymo tarp gamybos vienet bdu, yra itin svarbs apibrziant NACE klases (zemiausio lygmens kategorijas). J tikslas ­ uztikrinti, kad daugeliu atvej NACE klass bus tinkamos naudoti tiksliam gamybos vienet klasifikavimui ir kad t paci klas traukti vienetai bus kiek manoma panasesni vienas kit pagal j vykdom veikl. 41. NACE 2 red., atitinkanciame ISIC 4 red., didesn svarba apibrziant individualias klases teikiama gamybos procesui. Tai reiskia, kad veiklos rsys grupuojamos kartu, jeigu gaminant prekes arba teikiant paslaugas naudojamas tas pats procesas ir taikomos panasios technologijos.

8

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 42. Be to, NACE klass apibrztos taip, kad, jei manoma, bt gyvendintos sios dvi slygos: a) tam tikros kategorijos preki ir paslaug gamyba, kuri apibdina tam tikr klas, sukuria didziausi gamybos vienet, klasifikuojam pagal si klas, produkcijos dal; b) klasei priskiriami vienetai, kurie gamina didzij dal siai kategorijai priklausanci ir jai bding preki ir paslaug . 43. Kitas svarbus aspektas formuojant NACE klases yra santykin trauktin veiklos rsi svarba. Paprastai atskiros klass yra sukurtos veiklos rsims, paplitusioms daugumoje ES valstybi nari arba ypac svarbioms pasaulio ekonomikai. Tam tikros klass buvo trauktos ISIC, atitinkamai ir NACE, siekiant uztikrinti tarptautin palyginamum. Grupi ir skyri kriterijai 44. Priesingai nei klasi atveju, pats gamybos procesas ir technologijos, naudojami gamybinje veikloje, kaip kriterijus tampa maziau svarbs grupuojant veiklos rsis labiau agreguotais lygmenimis. Auksciausiu (sekcij) lygmeniu svarbiu veiksniu tampa ne tik bendrosios gaminam preki ir teikiam paslaug savybs, bet ir galimas statistini duomen panaudojimas, pavyzdziui, NSS ir ESA struktroje. 45. Pagrindiniai kriterijai, taikomi nubrziant NACE skyri ir grupi ribas, yra susij su toliau isvardytomis gamybos vienet veiklos rsi savybmis: · gaminam preki ir teikiam paslaug pobdis, · preki ir paslaug naudojimo paskirtis, · gamybos snaudos, procesas ir technologija. 46. Kalbant apie gaminam preki ir teikiam paslaug pobd, atsizvelgiama fizin gamini sudt ir gamybos etap bei j tenkinamus poreikius. NACE kategorij suskirstymas atsizvelgiant gaminam preki ir teikiam paslaug pobd sudaro pagrind gamybos vienetus grupuoti pagal naudojam zaliav panasumus ir rysius tarp j bei pagal gamini paklausos saltinius ir rinkas. 47. Anksciau aprasytam kriterijui priskiriamas svoris kinta skirtingose kategorijose. Kai kuriais atvejais (pavyzdziui, maisto produkt gamyba, tekstil, drabuzi ir odos pramon, masin ir rangos gamyba bei paslaug sektorius) sie trys konkrets aspektai yra taip glaudziai susij, kad dl svorio priskyrimo kriterijaus problema visai nekyla. Tarpini produkt atveju didziausias svoris dazniausiai priskiriamas produkt fizinei sudciai ir gamybos etapui. Kalbant apie sudtingu bdu gaminamas prekes, pirmenyb daznai teikiama produkt galutiniam vartojimui, technologijai ir gamybos organizavimui, o ne fizinei j sudciai. 2.2. Pagrindins, papildomos (salutins) ir pagalbins veiklos rsys 48. Gamybos vienetas gali vykdyti vien arba daugiau ekonomins veiklos rsi, aprasyt vienoje ar daugiau NACE kategorij. 49. Pagrindin statistinio vieneto veiklos rsis yra tokia veiklos rsis, kuri daugiausia prisideda prie sio vieneto sukuriamos bendrosios pridtins verts. Pagrindin veiklos rsis nustatoma pagal metod ,,is virsaus apaci" (zr. 3.1 skirsn) ir nebtinai sudaro 50 proc. arba daugiau vieneto sukuriamos bendrosios pridtins verts. 50. Papildoma (salutin) veikla yra bet kokia kita vieneto veikla, kurios rezultatas yra treciosioms salims skirtos preks arba paslaugos. Papildomos veiklos sukuriama pridtin vert turi bti mazesn nei sukuriama pagrindins veiklos. 51. Reikt, viena vertus, atskirti pagrindin veikl nuo papildomos veiklos, o kita vertus ­ pagrindin veikl nuo pagalbins veiklos. Pagrindin ir papildomos veiklos rsys paprastai vykdomos pasitelkiant daugel pagalbini veiklos rsi, toki kaip apskaita, transportavimas, saugojimas, pirkimas, pardavim skatinimas, remontas ir technin priezira ir kt. Taigi pagalbins veiklos rsys yra tos, kuri paskirtis yra tik palaikyti pagrindin ir papildomas gamybines vieneto veiklos rsis, tiekiant prekes arba teikiant paslaugas, kuriomis naudojasi tik tas vienetas. 52. Veikla yra pagalbin, jeigu ji atitinka sias slygas: a) ji tarnauja tik tam tikram gamybos vienetui arba vienetams; b) snaudos skaitomos vieneto islaidas; c) produkcija (dazniausiai paslaugos, reciau gaminiai) nra galutinio produkto dalis ir nedalyvauja formuojant bendrj pagrindin kapital; d) panasaus lygio analogiska veikla atliekama panasiuose gamybos vienetuose. 53. Pavyzdziui, toliau isvardytos veiklos rsys nelaikomos pagalbinmis veikos rsimis: a) preki gamyba ir paslaug teikimas, kai jos prisideda prie kapitalo augimo, pavyzdziui, statybos darbai savoms reikmms, kurie bt atskirai klasifikuojami kaip statybos, jeigu bt duomen; programins rangos krimas; b) produkt gamyba, kai didel j dalis parduodama rinkoje, net jeigu j dalis sunaudojama vykdant pagrindin veikl; c) produkt gamyba, kai vliau jie tampa neatsiejama pagrindins arba papildom veiklos rsi rezultato dalimi (pavyzdziui, mons padalinys gamina dzes mons produkcijai pakuoti); d) energijos gamyba (integruota elektrin arba koksin jgain), net jeigu vis energij suvartoja pagrindin

9

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) mon; e) preki pirkimas perpardavimui, j neperdirbant;f) moksliniai tyrimai ir taikomoji pltra, nes si veikla neteikia paslaug, naudojam gamyboje einamuoju momentu. 54. Visais siais atvejais, kai yra prieinami duomenys, reikt atskirti savarankiskus gamybos vienetus ir pripazinti juos veiklos rsies vienetais (zr. kit skyri) bei klasifikuoti pagal j veiklos rs. 2.3. Statistini vienet apibrzimai 55. Norint sukurti visapusisk ekonomikos statistin vaizd reikalingas platus informacijos spektras, o organizacinis lygis, pagal kur j galima rinkti, kinta pagal duomen tip. Pavyzdziui, bendrov, vykdanti savo veikl geografiniu poziriu keliose skirtingose vietose, duomenis apie bendrovs peln (pajamas) gali gauti tik is vienos pagrindins buveins, tuo tarpu produkcijos pardavim duomenis galima bt gauti ir is vis geografiniu poziriu skirting gamybos viet. Todl, norint pakankamu lygmeniu stebti ir analizuoti statistin informacij, btina apibrzti statistini vienet sistem. Jie sudaro tam tikrus informacinius blokus, pagal kuriuos gali bti surinkti duomenys ir klasifikuojami pagal NACE. 56. Skirtingi statistini vienet tipai tenkina skirtingus poreikius, bet kiekvienas vienetas yra konkretus subjektas, apibrziamas taip, kad j bt galima atpazinti ir identifikuoti bei nesupainioti su bet kokiu kitu vienetu. Tai gali bti aiskiai apibrztas juridinis arba fizinis asmuo arba, pavyzdziui, vienarss (homogenins) gamybos atveju ­ statistinis darinys. 57. Tarybos reglamente dl statistini vienet8 aprasyti vienetai isvardyti toliau: a) moni grup (Enterprise Group); b) mon (Enterprise); c) veiklos rsies vienetas (Kind-of Activity-Unit, ) ­ KAU; d) vietos vienetas (Local Unit); e) vietos veiklos rsies vienetas (Local Kind-of-ActivityUnit) ­ vietinis KAU; f) institucinis vienetas (Institutional Unit); g) homogenins gamybos vienetas (Unit of Homogenous Production) ­ UPH; h) vietos homogenins gamybos vienetas (Local Unit of Homogenous Production) ­ vietinis UPH. Skirting statistini vienet tip tarpusavio rysiai parodyti toliau pateiktoje lentelje: Viena ar daugiau isdstymo viet mon Institucinis vienetas KAU UPH Vienintel isdstymo vieta Vietos vienetas Vietos KAU Vietos UPH

Viena ar daugiau veiklos rsi Viena veiklos rsis

8

1993 m. kovo 15 d Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93.dl statistini vienet gamybos sistemai stebti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 30, p 1).

10

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Administracini ir statistini vienet sistema pavaizduota toliau pateiktoje lentelje. Administraciniai vienetai

Kontroliuojam

Statistiniai vienetai

moni grup

juridini vienet grup

Nacionalins sskaitos

Juridinis vienetas Veiklos rsies vienetas

mon

Institucinis vienetas

Vienarss gamybos vienetas

Juridinio vieneto vietos dalis

Vietos vienetas

Vietos veiklos rsies vienetas

Vietos homogenins gamybos vienetas

3 SKYRIUS. Veiklos rsi ir statistini vienet klasifikavimo taisykls 3.1. Pagrindins klasifikavimo taisykls 58. Vienas NACE kodas siejamas su kiekvienu gamybos vienetu, rasytu statistiniame verslo registre9, pagal j pagrindin ekonomins veiklos rs. Pagrindin veiklos rsis yra tokia veiklos rsis, kuri sukuria didziausi vieneto bendrosios pridtins verts dal. NACE kod padeda priskirti: NACE aiskinamosios pastabos, NACE valdymo komiteto priimami sprendimai, klasifikatori rysio lentels ir nuorodos kitas klasifikavimo sistemas, tokias kaip ISIC, CPA, HS, CN ir kt. 59. Paprasciausiu atveju, kai vienetas vykdo tik vien ekonomins veiklos rs, ji, kaip pagrindin, priskiriama t veiklos rs aprasanciai NACE kategorijai. Jeigu gamybos vienetas vykdo kelias ekonomins veiklos rsis (nepagalbines veiklos rsis, plg. 2.2 p.), pagrindin veikla nustatoma pagal kiekvienos atskirai vieneto atliekamos veiklos rsies sukuriam pridtins verts dal, skaiciuojam pagal toliau aprasytas taisykles. 60. Pridtin vert yra pagrindin priemon nustatant vieneto klasifikavim pagal ekonomins veiklos rsis. Pridtin vert yra isreiskiama skirtumu tarp pagamintos produkcijos ir tarpinio vartojimo. Ji yra papildomas kiekvieno ekonominio vieneto indlio bendrj vidaus produkt (BVP) matas. Pridtins verts pakaitiniai kriterijai 61. Norint nustatyti pagrindin vieneto veiklos rs, reikia zinoti, kokias veiklos rsis jis vykdo ir kokios yra j sukuriamos pridtins verts dalys. Kadangi kartais nemanoma gauti informacijos apie vairi veiklos rsi sukuriamos pridtins verts dalis, veiklos rsi klasifikavimas turt bti atliekamas taikant pakaitinius kriterijus. Tokie kriterijai gali bti: a) gamybos apimtimi pagrsti pakaitalai: ­ vieneto bendrosios produkcijos apimtis, nustatoma su kiekviena veiklos rsimi susijusioms prekms arba paslaugoms,

9

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2186/93.

11

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

­ si produkt grupi, priskirtin tam tikrai veiklos rsiai, pardavim vert ar apyvarta; b) snaudomis pagrsti pakaitalai: ­ skirtingoms veiklos rsims priskirtini atlyginimai (ar savisamdzi pajamos), ­ zmoni dirbanci pagal skirtingas gamybos vieneto veiklos rsis, skaicius, ­ dirbanci asmen darbo laikas pagal skirtingas gamybos vieneto veiklos rsis. 62. Tokie pakaitiniai kriterijai turt bti naudojami kaip praktiskai neapskaiciuojamos pridtins verts pakaitalai, siekiant gauti rezultat, kiek manoma artimesn rezultatui, kuris bt gautas remiantis duomenimis apie pridtin vert. Pakaitini kriterij naudojimas nekeicia pagrindinei veiklai nustatyti taikom metod, nes jie yra tik operatyvins apytikrs pridtins verts reiksms. 63. Vis dlto nesudtingas anksciau mint pakaitini kriterij naudojimas gali bti klaidingas. Taip gali atsitikti bet kuriuo atveju, jeigu pakaitini kriterij struktra nra tiesiogiai proporcinga (neapskaiciuojamajai) pridtinei vertei. 64. Jeigu kaip pridtins verts pakaitalas naudojamas pardavim (apyvartos) kriterijus, reikt atsizvelgti tai, kad tam tikrais atvejais apyvarta ir pridtin vert nra proporcingos. Pavyzdziui, prekybos apyvartoje pridtins verts dalis paprastai yra mazesn negu apdirbamojoje gamyboje. Netgi apdirbamojoje gamyboje pardavim ir apskaiciuotos pridtins verts santykis gali kisti skirtingose veiklos rsyse ir j viduje. Kai kuri veiklos rsi atveju apyvarta apskaiciuojama specifiniu bdu, todl j palyginimas su kitomis veiklos rsimis yra nenaudingas, pavyzdziui, finansinio tarpininkavimo veikla arba draudimo veikla. tai btina atsizvelgti ir kriterij pakaitalu naudojant duomenis apie bendrj produkcij. 65. Daugelis gamybos vienet verciasi prekybos ir kita veikla. Tokiais atvejais nezinomos pridtins verts dalies, tenkancios prekybinei veiklai apskaiciuoti, prekybos apyvartos rodikliai yra maziausiai tinkami pakaitalai. Daug geresnis rodiklis yra bendrasis pelnas (skirtumas tarp prekybos apyvartos ir preki pirkim perpardavimo tikslais, atsizvelgiant atsarg apimties pasikeitimus). Taciau apyvartinis pelnas gali kisti vienos didmenins ir mazmenins prekybos veiklos viduje ir tarp prekybos veiklos rsi. Be to, reikia atsizvelgti konkrecias prekybos klasifikavimo taisykles, kurios isdstytos 3.4 skyriuje. 66. Reikia taip pat atsargiai elgtis, kai taikomi snaudomis pagrsti pakaitiniai kriterijai. Atlyginim arba uzimtumo ir pridtins verts santykis nra patikimas, jeigu skiriasi darbo imlumas vairiose veiklos rsyse. Darbo imlumas gali gerokai kisti skirtingose ekonomins veiklos rsyse ir veiklos rsyse, priskirtose tai paciai NACE klasei. Pavyzdziui, preks gamyba rankiniu bdu, palyginti su preks gamyba naudojant mechanizuot proces. 3.2. Daugialyps ir integruotos veiklos rsys 67. Pasitaiko atvej, kai gamybos vieneto vykdomos veiklos rsys, proporcingai sudarancios zymi jo veiklos dal, traukiamos daugiau nei vien NACE klas. Tokie atvejai gali susidaryti dl vertikaliosios veiklos rsi integracijos (pavyzdziui, medzi kirtimas, suderintas su lentpjvs veikla, arba veikla molio kasykloje, suderinta su plyt gamybos veikla) arba dl horizontaliosios veiklos rsi integracijos (pavyzdziui, kepini gamyba kartu su sokolado ir konditerijos gamyba), arba dl bet kokio statistinio vieneto atliekam veiklos rsi derinio. Siais atvejais gamybos vienet reikt klasifikuoti remiantis siame skyriuje pateiktomis taisyklmis. 68. Tuo atveju, jeigu gamybos vienetas vykdo veiklos rsis, priskiriamas dviem skirtingoms NACE klasms, visuomet bus viena veiklos rsis, sudaranti daugiau nei 50 proc. pridtins verts, isskyrus mazai tiktin atvej, kai abi skirtingos veiklos rsys sudaro lygiai po 50 proc. pridtins verts. Veikla, sukurianti daugiau nei 50 proc. pridtins verts, yra pagrindin veikla ir lemia gamybos vieneto klasifikavim pagal NACE 2 red. 69. Sudtingais atvejais, kai gamybos vienetas vykdo daugiau nei dvi veiklos rsis, priskirtas daugiau nei dviem skirtingoms NACE klasms, kuri n viena nesukuria daugiau nei 50 proc. pridtins verts, jo klasifikavimas pagal veiklos rsis atliekamas taikant metod ,,is virsaus apaci", kaip aprasyta toliau. Metodas ,,is virsaus apaci" 70. Metodas ,,is virsaus apaci" pagrstas hierarchijos principu: gamybos vieneto klasifikacija zemiausiu klasifikatoriaus lygmeniu turi atitikti jo klasifikacij aukstesniais struktros lygmenimis. Kad si slyga bt patenkinta, is pradzi reikia nustatyti tam tikr padt auksciausiu lygmeniu, toliau nustatant zemesnius klasifikatoriaus lygmenis tokiu bdu: a) nustatyti sekcij, kuri sudaro didziausi pridtins verts dal; b) sioje sekcijoje nustatyti skyri, kuris sudaro didziausi pridtins verts dal sioje sekcijoje; c) siame skyriuje nustatyti grup, kuri sudaro didziausi pridtins verts dal siame skyriuje; d) sioje grupje nustatyti klas, kuri sudaro didziausi pridtins verts dal sioje grupje.

12

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 71. Pavyzdziui, vienetas atlieka sias veiklos rsis (pridtins verts indlis veiklos rsi atzvilgiu): Sekcija C Skyrius 25 28 Grup 25.9 28.1 28.2 28.9 G 46 46.1 46.6 M · 71 71.1 Klas 25.91 28.11 28.24 28.93 28.95 46.14 46.61 71.12 Klass aprasymas Plienini statini ir panasi talpykl gamyba Varikli ir turbin, isskyrus orlaivi, transporto priemoni ir motocikl variklius, gamyba Variklini rankini ranki gamyba Maisto, grim ir tabako apdorojimo masin gamyba Popieriaus ir kartono gamybos masin gamyba Masin, pramons rangos, laiv ir lktuv pardavimo agent veikla Zems kio masin, rangos ir reikmen didmenin prekyba Inzinerijos veikla ir su ja susijusios technins konsultacijos Dalis 10% 6% 5% 23% 8% 7% 28% 13%

Nustatyti pagrindin sekcij tarp C sekcijos ,,Gamyba" (52%) G sekcijos ,,Didmenin ir mazmenin prekyba; Variklini transporto priemoni ir motocikl remontas" (35%) M sekcijos ,,Profesin, mokslin ir technin veikla" (13%). Nustatyti pagrindin skyri pagrindinje C sekcijoje 25 skyrius Metalo gamini, isskyrus masinas ir renginius, 28 skyrius Niekur kitur nepriskirt masin ir rangos gamyba Nustatyti pagrindin grup pagrindiniame 28 skyriuje 28.1 grup Bendrosios paskirties masin gamyba 28.2 grup Kit bendrosios paskirties masin ir rangos gamyba 28.9 grup Kit specialiosios paskirties masin gamyba Nustatyti pagrindin klas pagrindinje 28.9 grupje 28.93 klas Maisto, grim ir tabako apdorojimo masin gamyba 28.95 klas Popieriaus ir kartono gamybos masin gamyba gamyba 42% 6% 5% 31% 23% 8% 10%

·

·

·

Taigi teisinga klas yra 28.93 ,,Maisto, grim ir tabako apdorojimo masin gamyba", nors didziausi pridtin vert sukurianti klas yra 46.61 ,,Zems kio masin, rangos ir reikmen didmenin prekyba".

13

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Toliau pateiktame paveiksle pavaizduotas pavyzdyje pristatytas sprendimo bdas. Visos veiklos rsys

52% 35% 13%

C

10% 42%

G

M

25

6% 5%

28

31%

46

71

25.9

28.1

28.2

23%

28.9

8%

46.1

46.6

71.1

25.91

28.11

28.24

28.93

28.95

46.14

46.61

71.12

72. Dl ISIC ir NACE neatitikties grupi ir klasi lygmenimis metodo ,,is virsaus apaci" taikymas pagal NACE gali duoti rezultatus, skirtingus nuo t, kurie bt gauti taikant s metod pagal ISIC. Jeigu manoma, taikant aprasytj metod pirmiausia turt bti atsizvelgta ISIC struktr ir klas nustatoma pagal j, o po to ­ pagal NACE. Tai uztikrint atitikt pasaulyje naudojamiems klasifikatoriams. 73. G sekcijai ,,Didmenin ir mazmenin prekyba" metodas ,,is virsaus apaci" taikomas atsizvelgiant specifinius reikalavimus. Dl issamesnio aprasymo zr. 93­97 punktus. Gamybos vieneto pagrindins veiklos rsies pakeitimai 74. Gamybos vienetai gali keisti savo pagrindin veikl is karto arba laipsniskai per tam tikr laikotarp dl sezonini veiksni arba dl vadovybs sprendimo isleisti kit produkcij. Nors visais siais atvejais reikt keisti gamybos vieneto klasifikacij, taciau pernelyg dazni pakeitimai gali lemti trumpojo (mnesini ir ketvirtini) ir ilgojo laikotarpio statistini duomen neatitikt, todl gali bti itin sunku juos aiskinti. 75. Bet kokiu atveju, kai tik gamybos vienetas vykdo dvi veiklos rsis, kuri kiekviena sukuria apie 50 procent pridtins verts, norint isvengti dazn pakeitim, neatspindinci esmini ekonomins padties pokyci, taikoma stabilumo taisykl. Pagal si taisykl pagrindins veiklos pakeitimas turt bti atliekamas, kai siai veiklos rsiai priskiriama mazesn nei 50 procent pridtins verts dalis maziausiai dvejus metus. Vertikaliai integruot veiklos rsi klasifikavimas 76. Vertikalioji veiklos rsi integracija atsiranda tada, kai to paties gamybos vieneto skirtingi gamybos etapai atliekami vienas paskui kit ir kai vieno proceso isleidziama produkcija tampa kito proceso gamybos snaudomis. prastas vertikaliosios integracijos pavyzdys yra medzi kirtimas, tiesiogiai susijs su lentpjvs veikla, molio kasimas, suderintas su plyt gamyba, arba gatav drabuzi gamyba tekstils monje. 77. Taikant NACE 2 red., vertikalij integracij reikt traktuoti kaip bet koki kit daugialyps veiklos form, t. y. gamybos vienetas su vertikaliai integruota veiklos rsi grandine turt bti priskirtas sios grandins pagrindin veiklos rs atitinkanciai klasei, t. y. tokiai klasei, kuriai priskiriama didziausi pridtins verts dal sukurianti veikla, kaip nustatyta metode ,,is virsaus apaci". Sis vertikalios integracijos taikymo bdas pasikeit, palyginti su ankstesnmis NACE versijomis. Dl specifinio vertikaliosios integracijos taikymo bdo zems kyje zr. 92 punkt. 78. Jeigu tam tikriems vertikaliai integruoto proceso etapams pridtins verts arba pakaitini rodikli nemanoma nustatyti tiesiogiai is gamybos vieneto sudaryt apskaitos dokument, galima atlikti palyginimus su

14

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) panasiais gamybos vienetais. Antra vertus, tarpini ir galutini produkt vertinimas gali bti grindziamas rinkos kainomis. Horizontaliai integruot veiklos rsi klasifikavimas 79. Horizontalioji veiklos rsi integracija atsiranda tada, kai kelios veiklos rsys vykdomos vienu metu naudojant tuos pacius gamybos veiksnius. Siuo atveju taip pat turi bti taikomas pridtins verts principas, metodas ,,is virsaus apaci" ir gali kilti anksciau isvardytos grsms naudojant pridtins verts pakaitalus. 3.3. Specifini veiklos rsi klasifikavimo taisykls Veikla, vykdoma uz atlyg ar pagal sutart, ir uzsakomoji veikla (outsourcing) 80. Sioje dalyje pateiktos uzsakomosios veiklos priskyrimo tam tikroms sritims taisykls. Issamus uzsakomosios veiklos taisykli rinkinys, apimantis visus galimus sios veiklos priskyrimo atvejus, pateiktas atskirai. Siame skyriuje vartojami tokie terminai: a) Uzsakovas ­ vienetas, sudarantis sutart su kitu vienetu (rangovu) tam tikroms uzduotims vykdyti, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi vis gamybos proces, teikti darbinimo ar kitas verslui bdingas paslaugas. b) Rangovas ­ vienetas, sutarties su uzsakovu pagrindu vykdantis tam tikras uzduotis, pvz., atliekantis tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi vis gamybos proces, teikiantis darbinimo ar kitas verslui bdingas paslaugas. Taip pat vartojama svoka subrangovas. NACE klasifikatoriuje rangovo atliekamos veiklos rsys yra vadinamos ,,veiklos rsimis uz atlyg ar pagal sutart". c) Uzsakomoji veikla ­ sutartinis susitarimas, pagal kur rangovas turi atlikti uzsakovui tam tikras uzduotis, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi vis gamybos proces, teikti darbinimo ar kitas verslui bdingas paslaugas. Uzsakomosios veiklos svoka taip pat taikoma, kai rangovas yra nesavarankiskas vienetas, o uzduotys vykdomos rinkos arba ne rinkos slygomis. Gamybos srici, kurioms gali bti taikoma uzsakomoji veikla, pavyzdziai yra: apdirbamosios gamybos veiklos rsys, darbinimo paslaugos, pagalbins funkcijos ir kt. Uzsakovas ir rangovas gali bti issidst toje pacioje arba skirtingose ekonominse teritorijose. Tikroji buveins vieta neturi takos nei vieno, nei kito gamybos vieneto klasifikavimui. 81. Rangovai, t. y. gamybos vienetai, atliekantys veikl uz atlyg ar pagal sutart, paprastai klasifikuojami kaip gamybos vienetai, gaminantys tokias pacias prekes arba teikiantys tokias pacias paslaugas savo sskaita, isskyrus prekyb (zr. toliau pateiktus 93­99 punktus ir G sekcijos aiskinamsias pastabas) ir statyb (statybos uzsakomosios veiklos atveju uzsakovas gali bti klasifikuojamas 41.10, o rangovas ­ 41.20 klasje). 82. Apdirbamojoje gamyboje uzsakovas pateikia rangovui gamybos veiklos rsi, kurios turi bti atliekamos su zaliavinmis medziagomis, technines specifikacijas. Zaliavines medziagas (pirmines zaliavas ar tarpinius produktus) gali pateikti uzsakovas kaip savo nuosavyb arba ne. Toki veiklos rsi pavyzdziai yra: metalo apdirbimas (kalimo, liejimo, presavimo ir liejimo darbai), metalo apdorojimas (pavyzdziui, chromavimas), drabuzi gamyba, drabuzi apdailos darbai ir panasios gamybos proceso elementarios operacijos. 83. Uzsakovas uzsakomosios veiklos atveju visam apdirbamosios gamybos procesui gali bti klasifikuojamas sekcijoje ,,Apdirbamoji gamyba" tik tuo atveju, jeigu gamyboje naudojamos zaliavins medziagos yra jo nuosavyb (todl jo nuosavyb yra ir galutinis produktas). Uzsakovas, kuris uzsako tik dal perdirbimo proceso, klasifikuojamas sekcijoje ,,Apdirbamoji gamyba". Visais kitais atvejais uzsakovas turt bti klasifikuojamas pagal pridtins verts princip: G sekcijoje ,,Didmenin ir mazmenin prekyba" (pagal veikl ir specifini preki pardavim, zr. toliau pateiktus 93­99 punktus) arba kitose sekcijose, pavyzdziui, M sekcijoje ,,Profesin, mokslin ir technin veikla" ar N sekcijoje ,,Administracin ir aptarnavimo veikla". 84. darbinimo paslaug uzsakomosios veiklos atveju reikia atskirti laikinai, ilg laik ir nuolat teikiamas uzsakomsias paslaugas. a) Laikinai teikiam uzsakomj paslaug atveju uzsakovas klasifikuojamas atsizvelgiant faktiskai vykdom veikl (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.20 klasei (Laikinojo darbinimo agentr veikla). b) Ilg laik ar nuolat teikiam uzsakomj paslaug atveju uzsakovas klasifikuojamas atsizvelgiant faktiskai vykdom veikl (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.30 klasei (Kitas darbo jgos teikimas). Uzsakomosios veiklos produkcijos klasifikavimas pagal CPA 85. Ankstesniame skyriuje buvo pazymta, kad bendruoju atveju veiklos rsi klasifikavimas nepriklauso nuo to, ar veikla vykdoma savo sskaita, uz atlyg ar pagal sutart. Tuo tarpu kai pagal NACE veiklos rsys neatskiriamos, pagaminta produkcija skirstoma priklausomai nuo to, ar zaliavins medziagos yra apdirbamosios gamybos vieneto nuosavyb, ar ne. Antruoju atveju sios veiklos rezultatas yra suteiktos perdirbimo paslaugos, trauktos medziag snaudas, ir uz tai yra mokama rangovui.

15

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 86. Todl bendruoju atveju CPA klasifikatoriuje yra skirtumas tarp savo sskaita pagamintos produkcijos ir uz atlyg ar pagal sutart suteikt perdirbimo paslaug. Tam tikros kategorijos ir pakategors, paprastai atitinkamai koduojamos zx.xx.9 ir zx.xx.99, yra pavadintos ,,operacijos pagal subrangos sutart kaip ... gamybos dalis". Sios pakategors apima mintos produkcijos gamybos proceso dal ar visas operacijas, kurias rangovas atlieka su uzsakovo zaliavinmis medziagomis. Rangovams mokama uz atlikt darb, jie papildomai gali pateikti nedidel kiek pagalbini medziag, reikaling siam darbui atlikti. sias pakategores neeina tos pacios kategorijos gaminiai, jeigu juos gamina rangovas is nuosav pagrindini zaliav. 87. CPA 2002 ir CPC 2 versijoje sios paslaugos yra vadinamos atitinkamai ,,pramoninmis paslaugomis" ir ,,apdirbamosios gamybos paslaugomis". rengimo darbai paskirties vietoje 88. Gamybos vienetai, daugiausia uzsiimantys gamini ar rangos surinkimu ar rengimu pastatuose j funkcionavimui uztikrinti, klasifikuojami statybos sekcijoje (43 skyrius). 89. Masin ir kitos rangos rengimas, kitoks nei susijs su pastat (ar inzinerini statini) funkcionavimo uztikrinimu, klasifikuojamas 33.2 grupje ,,Pramonini masin ir rangos rengimas". Remontas ir technin priezira 90. Gamybos vienetai, uzsiimantys rangos remontu ir technine priezira, klasifikuojami vienoje is si kategorij, priklausomai nuo gamini tipo: a) 33.1 grup ,,Metalo gamini, masin ir rangos remontas"; b) 43 skyrius ,,Specializuota statybos veikla"; c) 45.2 grup ,,Variklini transporto priemoni technin priezira ir remontas"; d) 95 skyrius ,,Kompiuteri ir asmenini bei nam kio reikmen taisymas". 91. Gamybos vienetai, atliekantys kapitalin orlaivi, lokomotyv ir laiv remont, klasifikuojami toje pacioje klasje kaip ir jas gaminantys vienetai. 3.4 Specifins sekcij taisykls ir apibrzimai Siame skyriuje pateiktos taisykls ir apibrzimai, kuriuos btina atsizvelgti klasifikuojant vienetus tam tikrose sekcijose. Bendrieji aprasymai, apibrzimai ir sekcij charakteristikos pateikti atitinkamose aiskinamosiose pastabose. A sekcija ,,Zems kis, miskininkyst ir zuvininkyst" 92. Zems kio srityje daznai sudtinga suskaidyti pridtin vert, kai gamybos vienetas augina vynuoges ir gamina vyn is savo isaugint vynuogi arba kai jis augina alyvuoges ir gamina aliej is j. Siuo atveju tinkamiausias yra pakaitinis kintamasis ,,darbo valand skaicius" ir jo taikymas bendru atveju sias vertikaliai integruotas veiklos rsis leis klasifikuoti zems kio sekcijoje. Tokiais pat atvejais, norint uztikrinti suderint veikimo bd, ir kit zems kio produkt gamybos vienetai pagal konvencij bus klasifikuojami zems kio sekcijoje. G sekcija ,,Didmenin ir mazmenin prekyba; variklini transporto priemoni ir motocikl remontas" 93. G sekcijoje prekyba, isskyrus prekyb variklinmis transporto priemonmis, yra suskirstyta didmenin ir mazmenin prekyb. Gali bti atvej, kai vienetas vykdo horizontaliai integruotas prekybos rsis vairiomis galimomis formomis: didmenin ir mazmenin prekyb kartu arba prekyb parduotuvse ir ne parduotuvse, arba prekyb daugeliu preki. Jeigu vieneto parduodamos preks nesudaro vienintels vienos preki rsies klass, sukuriancios bent 50 proc. pridtins verts, taikyti metod ,,is virsaus apaci" reikia itin atsargiai, atsizvelgiant papildomus lygmenis. 94. 46 skyriuje ,,Didmenin prekyba" pirmiausia reikia pasirinkti papildom suskirstymo lygmen: 46.1 grup ,,Didmenin prekyba uz atlyg ar pagal sutart" atskirti nuo 46.2­46.9 grupi junginio. Taigi sprendimas, kur pirmiausia reikia priimti, yra priskirti vienet vienai is si dviej dali remiantis pridtins verts principu. Jeigu pasirenkamas 46.2­46.9 grupi junginys, antrasis etapas bt pasirinkti kategorij ,,Specializuota" arba ,,Nespecializuota" (zr. toliau). Galiausiai grupes ir klases reikia pasirinkti visuomet taikant metod ,,is virsaus apaci". 95. Toliau esancioje diagramoje parodytas sprendim medis, kur reikia naudoti priskiriant vienet konkreciai 46 skyriaus ,,Didmenin prekyba" klasei

16

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

46 skyrius

Specializuota ir nespecializuota didmenin prekyba 46.2­46.9

Didmenin prekyba uz atlyg ar pagal sutart 46.1

Nespecializuota 46.9

Specializuota 46.2­46.7

46.2

46.3

46.4

46.5

46.6

46.7

Toliau skirstoma pagal parduodam preki asortiment. 96. 47 skyriuje ,,Mazmenin prekyba" pirmiausia reikia pasirinkti papildom suskirstymo lygmen: 47.1­47.7 grupi junginys ,,Mazmenin prekyba parduotuvse" ir 47.8­47.9 grupi junginys ,,Mazmenin prekyba ne parduotuvse". Taigi sprendimas, kur pirmiausia reikia priimti, yra priskirti prekybos vienet vienam is si dviej jungini remiantis pridtins verts principu. Jeigu pasirenkamas grupi junginys ,,Mazmenin prekyba parduotuvse", antrasis etapas bt pasirinkti kategorij ,,Specializuota" arba ,,Nespecializuota" (zr. toliau). Galiausiai reikia pasirinkti grupes ir klases visuomet taikant metod ,,is virsaus apaci". 97. Toliau esancioje diagramoje parodytas sprendim medis, kur reikia naudoti priskiriant vienet konkreciai 47 skyriaus ,,Mazmenin prekyba" klasei.

47 skyrius

Parduotuvse 47.1­47.7

Ne parduotuvse 47.8­47.9

Specializuota 47.2­ 47.7

Nespecializuota 47.1

Kioskuose ir prekyvietse 47.8

Kitur 47.9

Vyrauja maisto produktai 47.11

Kitos 47.19

46.2

46.3

46.4

46.5

46.6

46.7

Toliau skirstoma pagal parduodam preki asortiment. 98. Ir didmenins, ir mazmenins prekybos atveju skirstymas ,,specializuota" ir ,,nespecializuota" atliekamas remiantis klasi, kurioms priskiriama parduodam preki prekyba, skaiciumi, kai pasirinktose klasse sukuriama bent po 5 procentus (ir maziau nei 50% ) pridtins verts:

17

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) a) jeigu parduodami produktai aprpia iki keturi bet kuriai is 46.2­46.7 (didmenins prekybos atveju) arba 47.2­47.7 (mazmenins prekybos atveju) grupms priklausanci klasi, prekybos vienetas laikomas uzsiimanciu specializuota prekyba. Tokiu atveju btina, remiantis pridtine verte, taikant metod ,,is virsaus apaci" nustatyti pagrindin veiklos rs, pirmiausia nustatant pagrindin grup, o po to ­ klas toje grupje:

Klas 47.21 47.25 47.62 47.75 Galutinis suskirsty mas

A atvejis 30% 5% 45% 20% 47.62 klas

B atvejis 30% 15% 40% 15% 47.21 klas

C atvejis 20% 5% 35% 40% 47.75 klas

b) jeigu parduodami produktai aprpia penkias ar daugiau bet kuriai is 46.2­46.7 (didmenins prekybos atveju) arba 47.2­47.7 (mazmenins prekybos atveju) grupms priklausanci klasi, prekybos vienetas laikomas nespecializuotu. Todl mazmenins prekybos atveju jis priskiriamas 47.1 grupei. Jeigu maisto, grim ir tabako preki pardavimas sudaro bent 35 procentus pridtins verts, pagrindin veikla priskiriama NACE 2 red. 47.11 klasei. Visais kitais atvejais ­ 47.19 klasei. Klas 47.21 47.22 47.42 47.43 47.54 Galutinis suskirsty mas A atvejis 5% 10 % 15 % 25 % 45 % 47.19 klas B atvejis 20 % 15 % 10 % 10 % 45 % 47.11 klas C atvejis 5% 5% 45 % 40 % 5% 47.19 klas

99. Paskirstymo taisykls visada grindziamos prekybos vieneto mazmenins prekybos veikla. Jeigu, be mazmenins prekybos, prekybos vienetas uzsiima papildoma veikla, jis priskiriamas atitinkamai klasei tik pagal vykdom mazmenins prekybos veiklos rsi sudt. K sekcija ,,Finansin ir draudimo veikla" ir M sekcija ,,Profesin, mokslin ir technin veikla" 100. K sekcija buvo papildyta dviem klasmis, kuriose klasifikuojamos veiklos rsys iseina uz tradicini NACE rib aprpiant ekonomin gamyb, pavadintomis ,,Kontroliuojancij bendrovi veikla" (64.20 klas) ir ,,Trest, fond ir panasi finansini institucij veikla" (64.30 klas). Statistiniai vienetai, klasifikuojami siose klasse, negauna joki pajam uz produkcijos pardavim ir dazniausiai neturi dirbancio personalo (isskyrus galimai vien ar kelis asmenis, veikiancius kaip teisti atstovai). Kartais sie vienetai vadinami ,,storais zalvariniais lakstais" (brass plates) ar ,,pasto dzutmis" (postal boxes) ar ,,tusciomis dzutmis" (empty boxes) ar ,,specialiais tikslo objektais" (special purpose entities ­ SPE), kadangi jie turi tik pavadinim ir adres. Kai kuriose salyse j yra gana daug dl mokestini reikal. 101. Klasifikuojant statistinius vienetus vienoje is si klasi, turt bti atkreiptas dmesys taip pat ir kitas klases (dvi is j M sekcijos 70 skyriuje), pavadintas 70.10 ,,Pagrindini buveini veikla" ir 70.22 ,,Konsultacin verslo ir kito valdymo veikla". 102. Tiksliau: a) 64.20 klas ,,Kontroliuojancij bendrovi veikla" susijusi su kontroliuojancij bendrovi (holding)

18

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) veikla, kuri pagrindin veikla yra grups turjimas, taciau sios grups nei administruoja, nei vadovauja, kitiems vienetams; b) 64.30 klas ,,Trest, fond ir panasi finansini institucij veikla" yra labai ypatinga NACE klas, nes ji susijusi ne su ekonomine veikla, o su gamybos vienetais; c) 66.30 klas ,,Fond valdymo veikla" aprpia veikl, atliekam uz atlyg arba pagal sutart; d) 70.10 klas ,,Pagrindini buveini veikla" aprpia susijusi vienet priezir ir valdym, atliekant eksploatavimo kontrol ir kasdien vadovavim; e) 70.22 klas ,,Konsultacin verslo ir kito valdymo veikla" aprpia konsultacin veikl, susijusi su tokiomis problemomis kaip bendras strateginis ir organizacinis planavimas, rinkodaros tikslai ir politika, zmogiskj istekli politika ir kt. Gamybos vienet, vykdanci kelet is anksciau pamint veiklos rsi, pagrindin veikla turt bti nustatyta, kaip visada, remiantis pridtins verts principu. Reikia atsizvelgti tai, kad pajamos, gautos uz kapitalo padidjim, nesukuria pridtins verts. Anksciau pamint klasi pateikimas atspindi pagrindin skirtum NACE 1.1 atzvilgiu. O sekcija ,,Viesasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas" 103. NACE nra jokio skirtumo institucinio sektoriaus (kaip SNA ir ESA), kuriam priklauso institucinis vienetas, aspektu. Be to, nra kategorijos, kurioje bt aprasyta visa vyriausybs vykdoma veikla. Taciau ne visos viesojo valdymo institucijos priskiriamos O sekcijai ,,Viesasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas". Vienetai, nacionaliniu, regioniniu arba vietiniu lygmeniu atliekantys veikl, kuri pagal jos specifines savybes priskiriama kitoms NACE sritims, klasifikuojami atitinkamose sekcijose. Pavyzdziui, vidurin mokykla, kuri yra centrins arba vietins valdzios zinioje, priskiriama 85.3 grupei (P sekcija), o valstybin ligonin ­ 86.10 klasei (Q sekcija). Antra vertus, ne tik viesojo valdymo institucijos klasifikuojamos O sekcijoje: privats gamybos vienetai, atliekantys tipin ,,viesojo valdymo veikl", taip pat klasifikuojami sioje sekcijoje. T sekcija ,,Nam ki, samdanci darbininkus, veikla; nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini gamyba ir paslaug teikimu" 104. 97 skyri traukiama tik privaci nam ki, samdanci nam kio darbininkus, veikla. Sios veiklos rezultatas nacionalini sskait sistemoje laikomas produkcija, ir siuo tikslu bei tam tikr apklaus tikslais sis skyrius trauktas NACE 2 red. Nam kio darbinink veikla cia neklasifikuojama: pavyzdziui, vaiko prieziros veikla klasifikuojama 88.91 klasje, skalbini skalbimas klasifikuojamas 96.01 klasje, patarnautojo veikla klasifikuojama 96.9 grupje ir kt. 105. Poreikis aprasyti savoms reikmms tenkinti skirt veikl atsirado renkant duomenis, pavyzdziui, atliekant darbo jgos ar laiko panaudojimo tyrimus. Nors rinkos veiklos rsis reikt bendrai aprasyti remiantis esamomis taisyklmis, teisingai nustatant NACE kod, si taisykli taikymas savoms reikmms tenkinti skirt preki gamybos ir paslaug teikimo veiklos rsims yra sudtingas, kadangi, kitaip nei rinkos veiklos rsims, sunku apskaiciuoti pridtin vert. Tokios veiklos rsys daznai jungia zems kio, statyb, tekstils gamybos, taisymo ir kitas paslaugas. 98 skyrius ,,Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini gamyba ir paslaug teikimu", atitinka NACE 1.1 red. 96 ir 97 skyrius, kurie buvo traukti siekiant aprpti sias veiklos rsis. 98 skyrius nra svarbus ES verslo statistikai, taciau renkant duomenis aprpia nam ki ir savs islaikymo veiklos rsis. 4 SKYRIUS. NACE rysys su kitais klasifikatoriais 106. Siame skyriuje aprasomas NACE ir kit susijusi klasifikatori rysys. Pagrindinis rysis yra nurodytas sio dokumento 3 punkte pateiktoje schemoje. Pirmiausia rysys su tarptautiniais klasifikatoriais, grstais Jungtini Taut klasifikatori sistema, aprasomas konkreciai, kadangi NACE ir daugelis kit ES klasifikatori vairiomis formomis atspindi atitinkamus pasaulio lygmens klasifikatorius. Toliau yra nurodytas rysys su kitais ES klasifikatoriais. Galiausiai yra nurodytas rysys su kitais daugianacionaliniais klasifikatoriais kartu su agreguotomis struktromis, naudojamomis nacionalini sskait plotmje. 107. RAMON, tiesiogins prieigos Eurostato metaduomen serveryje, teikiama informacija apie tarptautinius, regioninius ir nacionalinius statistinius klasifikatorius, sukurtus daugeliui statistikos srici: ekonominei analizei, aplinkai, svietimui, profesijoms, nacionalinms sskaitoms ir kt. bei detalias j struktras. Informacija aprpia vairius aspektus, tarp j bendruosius aprasymus, klasifikatori struktr (t. y. kodus ir pavadinimus), aiskinamsias pastabas, vairi klasifikatori ssaj lenteles, metodinius dokumentus ir kit bendrj su klasifikatoriais susijusi informacij. Jei manoma, informacija pateikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis. RAMON serveris viesai prieinamas internete adresu: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/.

19

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 4.1 Rysys su tarptautiniais klasifikatoriais Tarptautin ekonomini ir socialini klasifikatori seima 108. Tarptautin ekonomini ir socialini klasifikatori seim sudaro klasifikatoriai, registruoti Jungtini Taut klasifikatori rejestre, atnaujinti ir patvirtinti kaip gairs Jungtini Taut Statistikos komisijos arba kitos kompetentingos tarpvyriausybins institucijos tokiais klausimais kaip ekonomika, demografija, darbas, sveikatos priezira, svietimas, socialin gerov, geografija, aplinka, laiko panaudojimas ir turizmas. Ji taip pat aprpia tuos panasi dalyk klasifikatorius, kurie registruoti rejestre ir sukurti tarptautini klasifikatori pagrindu arba su jais susij, kurie vis pirma, bet ne isimtinai, naudojami regioniniais arba nacionaliniais tikslais. 109. Tarptautin ekonomini ir socialini klasifikatori seim sudaro trys pagrindiniai tipai: rekomendaciniai, isvestiniai ir susij klasifikatoriai. 110. Rekomendaciniai klasifikatoriai yra ekonominiai ir socialiniai klasifikatoriai, sukurti remiantis tarptautinmis sutartimis, kuriuos patvirtino Jungtini Taut Statistikos komisija arba kita kompetentinga tarpvyriausybin institucija, pavyzdziui, Tarptautin darbo organizacija (TDO), Tarptautinis pinig fondas (TPF), Jungtini Taut Svietimo, mokslo ir kultros organizacija (UNESCO), Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) arba Pasaulio muit organizacija (PMO), atsizvelgiant svarstomo dalyko srit. Tokie rekomendaciniai klasifikatoriai gijo tarptautin pritarim ir oficial pripazinim, yra patvirtinti ir rekomenduojami kaip gairs rengiant isvestinius klasifikatorius. Jie gali bti naudojami kaip modeliai kitiems klasifikatoriams rengti arba juos perzirti tiek struktros, tiek kategorij charakteristik ir apibrzim poziriu. ISIC yra rekomendacinis klasifikatorius ekonomins veiklos rsims klasifikuoti. 111. Isvestiniai klasifikatoriai sukurti rekomendacini klasifikatori pagrindu. Isvestiniai klasifikatoriai gali bti rengiami perimant rekomendacinio klasifikatoriaus struktr ir kategorijas ir vliau pridedant papildomas kategorijas, kuri nra siame klasifikatoriuje, arba restruktrizuojant ar sujungiant vieno arba daugiau rekomendacini klasifikatori elementus. Isvestiniai klasifikatoriai daznai individualiai pritaikomi naudoti nacionaliniu arba daugianacionaliniu lygmeniu. NACE yra isvestinis ISIC klasifikatorius. 112. Susij klasifikatoriai yra klasifikatoriai, is dalies susieti su rekomendaciniais klasifikatoriais, dl to btinos ssaj lentels (kartais vadinamos atitikties lentelmis). NAICS (zr. toliau) yra susijs su ISIC klasifikatorius. JTO integruotoji veiklos rsi ir produkt klasifikatori sistema 113. 1989 m. JT Statistikos komisija pasil klasifikatori, sudaranci integruot sistem veiklos rsims, prekms ir paslaugoms klasifikuoti, rinkin, kuris gali bti naudojamas vairiomis ekonomins statistikos rsimis pasaulio lygmeniu. ISIC, SITC ir CPC klasifikatoriai yra pagrindins, labai glaudziai tarpusavyje susijusios sios sistemos sudedamosios dalys. ISIC aprpia sistemos veiklos rsi dal, CPC yra pagrindin preki ir paslaug klasifikavimo priemon, SITC yra agreguotas pervezam preki klasifikatorius tarptautins prekybos statistikai rinkti palyginimo tikslais BEC yra preki klasifikatorius pagal makroekonomikos kategorijas, skirtas ekonominei analizei. 114. Kalbant apie prekes, tiek CPC, tiek SITC kategorij pagrindui naudojamos Suderintos preki aprasymo ir kodavimo sistemos (HS) kategorijos ar subkategorijos kaip struktriniai blokai savo elementams, t. y. kiekviena kategorija zemiausiu CPC lygmeniu visiskai atitinka bent vien HS kategorij arba yra dviej ar daugiau HS kategorij ir subkategorij junginys. Taciau yra keletas atvej, ypac zems kio srityje, kur HS kategorija yra isskaidyta kelis CPC elementus. 115. HS yra tarptautinis muit produkt klasifikatorius, kur pareng Pasaulio muit organizacija uzsienio prekybai. HS naudojamas muit tarifams ir uzsienio prekybos statistikai. HS struktra hierarchin, jame pateikti issams mazdaug 5000 preki apibrzimai ir charakteristikos. J sudaro 96 skyriai, kuri kiekvienas identifikuojamas dviej zenkl skaitmeniniu kodu; skyriai suskirstyti tam tikras grupes (kategorijas), kurios savo ruoztu yra isskaidytos subkategorijas. Kategorijos yra identifikuojamos keturi zenkl skaitmeniniais kodais, o subkategorijos ­ sesi zenkl skaitmeniniais kodais. Nors HS is esms aprpia prekes, t. y. materialiai apciuopiamus produktus, j taip pat traukta elektros energija. HS netraukiamos paslaugos, bet traukiamos paslaug fizins ,,apraiskos" (pavyzdziui, architekt planai, diskeliai su programine ranga, net meno krini originalai ir senesni nei 100 met antikvariniai daiktai ir kt.). Cia taip pat traukiamos preks, kurios nra gaminamos, pavyzdziui, panaudota ranga. Paskutin HS redakcija parengta 2007 m.; HS perzirimas kiekvienais metais. 116. CPC suskirsto produktus pagal j fizines savybes ir bdingus kilms pozymius arba teikiamas paslaugas pagal j pobd. Sis kriterijus aprpia, pavyzdziui, naudojamos zaliavos rs, naudojam gamybos proces, preki paskirt ir kt. Nors sis kriterijus daznai yra toks pat kaip ir kriterijus, naudojamas ekonomins veiklos rsi klasifikatoriuose, taciau CPC yra produkt klasifikatorius, nepriklausomas nuo veiklos rsi klasifikatoriaus. Dl tos priezasties CPC kodavimo sistema yra nepriklausoma nuo ISIC klasifikatoriaus. Pavyzdziui, nors ir msa, ir kailiai yra skerdykl veiklos rezultatas (ISIC 1010 klas ,,Msos perdirbimas ir konservavimas"), jie priskirti skirtingoms CPC sekcijoms. Todl CPC kodavimo sistema nepriklausoma nuo ISIC. 117. Taciau, nepaisant tokio pozirio, CPC klasifikatoriuje taip pat atsizvelgiama ekonomins kilms

20

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) kriterij. Pagal s kriterij (ES naudojam NACE ir CPA), produkt klasifikatoriaus vienoje kategorijoje grupuojamos preks arba paslaugos, kurios yra tik vienos ekonomins veiklos rsies rezultatas. Tokiu bdu buvo siekiama isskirti kategorijas zemiausiu CPC lygmeniu, kad kiek galima daugiau produkt siame lygmenyje bt galima priskirti vienai ISIC kategorijai: CPC leidinyje pateiktos CPC poklasi ir ISIC klasi ssaj lentels. Taciau kilms kriterijaus taikymas ne visada pasiteisina, net naudojant zemiausius HS lygmenis. 118. Atnaujint CPC 2 versij JT Statistikos komisija patvirtino 2006 m. kovo mnes. 119. SITC laikomasi tradicins tvarkos, kur pagrindinis dmesys skiriamas naudojamoms medziagoms, gamybos stadijai ir galutiniam naudojimui. 120. BEC10 yra sukurtas kaip priemon konvertuoti SITC pagrindu paskaiciuotus duomenis reiksmingus junginius, skirtus ekonominei analizei, grstus NSS skirtumais tarp kapitalini preki, tarpini preki ir trumpalaiki / ilgalaiki vartojimo preki. Cia nra tiesioginio ISIC ir BEC rysio, nes SITS kategorijos pertvarkytos 19 BEC kategorij. BEC buvo perzirtas 1986 m. SITC 3 red. pagrindu, ir BEC kategorij apibrzimai, atsizvelgiant HS pakategores, vliau buvo pakeisti, siekiant atspindti 2002 ir 2006 m. atliktus HS pakeitimus. NACE rysys su ISIC 121. NACE yra isvestinis ISIC klasifikatorius: NACE vis lygi kategorijos yra isskiriamos kaip tapacios ISIC kategorijoms arba jas sudaro tam tikr ISIC kategorij rinkiniai. ISIC 4 red. pirmasis ir antrasis lygmenys (sekcijos ir skyriai) atitinka NACE 2 red. sekcijas ir skyrius. ISIC 4 red. treciasis ir ketvirtasis lygmenys (grups ir klass) NACE 2 red. yra isskaidyti pagal Europos poreikius. Taciau NACE 2 red. grupes ir klases visada galima sujungti ISIC 4 red. grupes ir klases, kuri pagrindu jos sudarytos. Tolesnio NACE 2 red. isskaidymo, palyginamo su ISIC 4 red., tikslas yra sukurti klasifikatori, kuris bt geriau pritaikytas Europos ekonomikos struktrai. 122. Be to, ISIC ir NACE naudojamos kodavimo sistemos yra kiek manoma vienodos: kad bt paprasta atskirti dvi sistemas, NACE tarp dviej pirmj skaici (skyriaus lygmens) ir dviej paskutini skaici (grupi ir klasi) dedamas taskas. Kadangi keletas ISIC 4 red. grupi ir klasi suskaidytos NACE grupes ir klases nevedant papildom hierarchini lygmen, kai kurie ISIC kodai skiriasi nuo atitinkam NACE kod. Todl veiklos rsis grups arba klass lygmeniu NACE 2 red. gali turti skaitmenin kod, kuris skiriasi nuo ISIC 4 red. kodo. NACE rysys su kitais tarptautiniais klasifikatoriais 123. Yra kit Jungtini Taut Organizacijos arba kit tarpvyriausybini institucij parengt klasifikatori, turinci tam tikr rys su ISIC arba kuriuose apibrziant j taikymo srit ar kategorijas naudojamos ISIC dalys. Dl to jie yra susij ir su NACE. 124. Sie klasifikatoriai buvo sukurti statistiniams duomenims apie profesijas, uzimtum, islaidas, svietim, turizm ir aplink rinkti. Svarbiausieji j isvardyti toliau. Besidomintis skaitytojas gali rasti issami informacij JT statistikos tarnybos tinklalapyje http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class_default.asp Valdymo funkcij klasifikatorius (COFOG); Tarptautinis standartizuotas svietimo klasifikatorius (ISCED)11; Tarptautinis standartizuotas profesij klasifikatorius (ISCO)12; Bandomosios turizmo sskaitos (TSA) 13; Informacijos ir telekomunikacij technologij sektoriaus klasifikatorius (ICT)14; Turinio ir ziniasklaidos sektoriaus apibrzimas. 4.2. Rysys su ES klasifikatoriais Produkt pagal veiklos rs klasifikatorius 125. CPA15 yra europin CPC versija, todl jam priskirtos esmins funkcijos nesiskiria nuo CPC funkcij. ES konkreci statistikos srici klasifikatoriai susieti su CPA, jei tyrimuose pats CPA nenaudojamas, tarp j yra nustatytas rysys. Nors CPA yra europin CPC versija, jis skiriasi nuo pastarojo ne tik tuo, kad yra detalesnis bet ir dl struktros

Makroekonomikos kategorij klasifikatorius: apibrzta pagal SITC, 3 red., statistikos dokumentai, Nr. 53/3 red. ir pakeitimas (Jungtini Taut Organizacijos leidinys, Nr. E.86.XVII.4 ir 1 pakeitimas).

Tarptautinis standartizuotas svietimo klasifikatorius (ISCED 1997 m.) (Paryzius, UNESCO, 1997 m. lapkricio mnuo). Tarptautinis standartizuotas profesij klasifikatorius (ISCO-1988) (Zeneva, TDO, 1988 m.). 13 Europos Bendrij Komisija, Ekonominio bendradarbiavimo ir pltros organizacija, Jungtini Taut Organizacija ir Pasaulio turizmo organizacija, Bandomosios turizmo sskaitos: rekomenduojama metodin struktra, statistiniai dokumentai, Nr. 80 (Jungtini Taut Organizacijos leidinys, Nr. E.01.XVII.9). 14 www.oecd.org 15 1993 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3696/93 dl statistinio Europos ekonomins bendrijos produkt pagal veiklos rs klasifikatoriaus (CPA), OL L 342, 1993 m. gruodzio 31 d.

12 11

10

21

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) pokyci. ES jam rengti pasirinko ekonomins kilms kriterij, remiantis NACE struktra. Todl CPA struktra iki keturi zenkl (klasi) lygmens atitinka NACE struktr. Apskritai CPC poklasiai yra pertvarkyti pagal ekonomins kilms kriterij. CPA ir NACE 2 red. rysys akivaizdus CPA kod poziriu: visuose CPA lygmenyse kodavimas pirmaisiais keturiais kodo zenklais yra tapatus kodavimui pagal NACE 2 red., isskyrus tik kelias isimtis. Kaip praktinio kasdienio statistinio darbo priemon CPA, kaip ir kiti produkt klasifikatoriai, gali bti naudojamas apibrziant individuali veiklos rsi rezultat (produkt) charakteristikas. Taciau reikia pazymti, kad tam tikrais atvejais veiklos rsies ir produkto rysys yra slyginis: taip yra, kai tie patys produktai, naudojant skirtingus gamybos procesus, yra skirting veiklos rsi rezultatas. Nacionalins CPA vversijos rengiamos taip pat, kaip ir nacionalins NACE 2 red. versijos. Kombinuotoji nomenklatra 126. CN16, Kombinuotoji nomenklatra, yra ES vidaus tikslais uzsienio prekybos muit tarifams ir uzsienio prekybos statistikai rengti naudojamas klasifikatorius, kuriame detalumo laipsnis yra aukstesnis negu HS. CN buvo diegta 1988 m. CN kategorijos zymimos astuonzenkliais skaitmeniniais kodais. CN perzirima kasmet ir, kaip ir Tarybos reglamentas, yra privaloma valstybms narms. PRODCOM 127. ,,PRODCOM" 17 yra ES gavybos ir apdirbamosios gamybos (isskyrus paslaugas kitokias nei ,,pramonins paslaugos") statistikos sistemos santrumpa. Produkt klasifikatori (PRODCOM srasas), kuriuo remiantis rengiama gamybos statistika, kasmet sudaro PRODCOM komitetas. PRODCOM sraso kategorijos yra kildinamos is CN, bet toliau j kodai yra isskaidyti pagal CPA kodus. PRODCOM kategorijoms koduoti naudojami astuonzenkliai skaitmeniniai kodai, kuri pirmieji sesi zenklai yra tapats atitinkamiems CPA kodams. Todl PRODCOM srasas yra ir susietas, ir tuo paciu atitinkantis CPA. Rysys su CPA pabrzia rys su NACE ir leidzia identifikuoti mones, gaminancias produkcij, o rysys su CN leidzia gamybos statistik lyginti su uzsienio prekybos statistika. Pagrindins pramons grups 128. MIG18 yra Europos pagrindini pramons grupi klasifikatoriaus, pagal kur pramons sakos grupuojamos produkt paklausos pagrindu, santrumpa: gamybos priemons, tarpiniai produktai, ilgalaikio vartojimo preks, trumpalaikio vartojimo preks ir energija. MIG naudojamas keliems rodikliams: tarp j, pramonins gamybos indeksas (isreiskiamas pridtine verte ir grindziamas veiklos rsies vieneto (KAU) principu) ir gamintoj kain indeksas. Mokjim balansas: tiesiogini uzsienio investicij statistikos klasifikatorius 129. Mokjim balanse19 naudojami NACE kategorij junginiai duomenims apie tiesiogines uzsienio investicijas (FDI) pateikti: veiklos rsi suskirstymo lygiai dazniausiai yra isreiksti pagal NACE skyrius. 4.3. Rysys su kitais daugianacionaliniais klasifikatoriais NAICS 130. NAICS yra Siaurs Amerikos pramons klasifikavimo sistema. NAICS buvo sukurta praeito amziaus paskutinio desimtmecio viduryje, turint tiksl Kanadai, Meksikai ir Jungtinms Amerikos Valstijoms parengti bendrus gamybos sak apibrzimus, leidziancius palengvinti si trij Siaurs Amerikos sali gamybos ekonomin analiz. NAICS parengta remiantis gamyb orientuota koncepcine struktra, joje klasifikuojami gamybos vienetai, o ne veiklos rsys. Dl to ISIC ir NAICS struktros skiriasi. Taciau, siekiant uztikrinti duomen palyginamum, pagal NAICS rengiama statistin informacija gali bti agreguojama iki dviej zenkl ISIC 4 red. / NACE 2 red. skyri lygmens. Daugeliu atvej labiau detals rysiai yra galimi. NAICS ir ISIC atitiktis detaliau aprasyta NAICS interneto tinklalapyje

Kombinuotoji nomenklatra ­ detaliau isskaidyta Suderinta sistema (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm. 17 http://europa.eu.int/eurlex/lex/Result.do?arg0=prodcom&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=en&RechType=RECH_mot&idRoot=2&refinecode=LEG*T1 %3DV111%3BT2%3DV1%3BT3%3DV1&Submit=Search. 18 Komisijos reglamentas (EB) 86/2001 http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2001/l_086/l_08620010327en00110014.pdf 19 http://europa.eu.int/eurlex/ lex/Result.do?arg0=184%2F2005&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=en&RechType=RECH_mot& idRoot=2&refinecode=LEG*T1%3DV111%3BT2%3DV1%3BT3%3DV1&Submit=Search

16

22

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) (JAV: http://www.census.gov/naics, Kanada: http://www.statcan.ca/). ANZSIC 131. Australijos ir Naujosios Zelandijos standartinis pramons klasifikatorius (ANZSIC) buvo sukurtas abiej sali pramons statistikai rengti ir j analizuoti. Rengiant ANZSIC didelis dmesys buvo skirtas klasifikatoriui derinti su tarptautiniais standartais. ISIC 3 red. buvo naudojamas kaip tarptautinis rekomendacinio pobdzio standartas. Issamius ANZSIC ir ISIC atitikties aprasymus galima rasti ABS tinklalapyje http://www.statistics.gov.au/. ANZSIC daug artimesnis ISIC / NACE nei NAICS, nes jo struktra daugeliu atvej atitinka ISIC struktr, o skyri ir zemesni lygmen kategorijas galima jungti ISIC dvizenklio lygmens kategorijas. Todl duomenis pagal ANZSIC galima konvertuoti ISIC / NACE gana zemu klasifikatoriaus lygmeniu. Kiti klasifikatoriai 132. Be Europos Sjungos sali nari, dar Norvegija ir Sveicarija yra pasirinkusios naudoti pagal NACE parengtas nacionalines versijas. Be to, apie 10 sali, nepriklausanci ES, ir salys kandidats, tokios kaip Kroatija ir Turkija, naudoja NACE savo nacionalinms klasifikatori versijoms rengti. Daugiau nei 150 pasaulio sali naudoja ekonomins veiklos rsi klasifikatorius, grindziamus NACE arba ISIC struktra. 4.4 Agreguotos nacionalini sskait struktros 133. Nacionalini sskait specialistai nustat poreik sukurti du standartinius ISIC / NACE kategorij junginius, skirtus daugelio sali nacionalini sskait duomenims skelbti. Pirmasis, vadinamas ,,auksciausio lygmens junginys", jungia ISIC / NACE sekcijas 10/11 kategorij; antrasis, vadinamas ,,tarpinis junginys", jungia skyrius ir sudarytas is 38 kategorij. Dvi agreguotos struktros nra sudtin ISIC / NACE dalis, bet yra visiskai integruotos j hierarchin struktr (auksciausio lygmens junginys, sekcijos, tarpinis junginys, skyriai, grups ir klass). 134. Toliau esancioje lentelje pateiktas ,,auksciausio lygmens SNA / ISIC junginys A*10/11". ISIC 4 red. / NACE 2 red. sekcijos A B, C, D ir E C F G, H ir I J K L M ir N O, P ir Q R, S, T ir U Aprasymas Zems kis, miskininkyst ir zuvininkyst Apdirbamoji gamyba, kasyba ir karjer eksploatavimas bei kita pramon Is kuri: apdirbamoji gamyba Statyba Didmenin ir mazmenin prekyba, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaug veikla Informacija ir rysiai Finansin ir draudimo veikla Nekilnojamojo turto operacijos* Profesin, mokslin ir technin veikla, administracin ir aptarnavimo veikla Viesasis valdymas ir gynyba, svietimas, zmoni sveikatos priezira ir socialinis darbas Kitos paslaugos

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10

*eina priskaiciuoti nuomos mokesciai uz savinink naudojam bst Toliau lentelje pateiktas ,,tarpinis SNA / ISIC junginys A*38". A*38 kodas A B CA CB CC CD CE CF ISIC 4 red. / NACE 2 red. Zems kis, miskininkyst ir zuvininkyst Kasyba ir karjer eksploatavimas Maisto, grim ir tabako gamyba Tekstils gamini, drabuzi, odos ir susijusi gamini gamyba Medienos ir popieriaus gamini gamyba ir spausdinimas Kokso ir rafinuot naftos produkt gamyba Chemikal ir chemijos produkt gamyba Farmacini preparat, medicinini chemikal ir botanikos gamini Skyriai 01­03 05­09 10­12 13­15 16­18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8

23

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) gamyba Gumini ir plastikini gamini ir kit nemetalini mineralini produkt gamyba Pagrindini metal ir metalo gamini, isskyrus masinas ir renginius, gamyba Kompiuterini, elektronini ir optini gamini gamyba Elektros rangos gamyba Niekur kitur nepriskirt masin ir rangos gamyba Transporto priemoni ir rangos gamyba Kita apdirbamoji gamyba, masin ir rangos remontas ir rengimas Elektros, duj, garo tiekimas ir oro kondicionavimas Vandens tiekimas, nuotek valymas, atliek tvarkymas ir regeneravimas Statyba Didmenin ir mazmenin prekyba; variklini transporto priemoni ir motocikl remontas Transportas ir saugojimas Apgyvendinimo ir maitinimo paslaug veikla Leidybin veikla, garso ir vaizdo program rengimas ir transliavimas Telekomunikacijos IT ir kit informacini paslaug veikla Finansin ir draudimo veikla Nekilnojamojo turto operacijos* Teisin, apskaitos, valdymo, architektrin, inzinerijos, techninio tikrinimo ir analizs veikla Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Kita profesin, mokslin ir technin veikla Administracin ir aptarnavimo veikla Viesasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas Svietimas Zmoni sveikatos prieziros veikla Stacionarin globos ir socialinio darbo veikla Menin, pramogin ir poilsio organizavimo veikla Kita aptarnavimo veikla Nam ki, samdanci darbininkus, veikla; nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini gamyba ir paslaug teikimu Ekstrateritorini organizacij ir staig veikla

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 34 35 36 37 38

CG CH CI CJ CK CL CM D E F G H I JA JB JC K L MA MB MC N O P QA QB R S T** U**

22 + 23 24 + 25 26 27 28 29 + 30 31­33 35 36­39 41­43 45­47 49­53 55 + 56 58­60 61 62 +63 64­66 68 69­71 72 73­75 77­82 84 85 86 87 + 88 90­93 94­96 97 + 98* 99*

*eina priskaiciuoti nuomos mokesciai uz savinink naudojam bst. **Visa U sekcija ir T sekcijos dalis (98 skyrius) neeina nacionalini sskait gamybos ribas ir bus tuscios pateikiant nacionalini sskait duomenis, bet jie traukiami siekiant komplektiskumo. 5 SKYRIUS. NACE 1.1 red. ir NACE 2 red. skirtumai 135. Nors kai kurios NACE naudojimo taisykls pasikeit ir buvo perzirti klasifikatoriaus struktros bei aiskinamj pastab formulavimo kriterijai, bendrosios NACE charakteristikos liko tos pacios. 136. Auksciausiu klasifikatoriaus lygmeniu traukti nauji sprendimai ir sukurtos naujos kategorijos, atspindincios vairias gamybos formas ir atsirandancias naujas pramons sakas. Kartu stengtasi islaikyti klasifikatoriaus struktr visose srityse, kurios aiskiai nereikalauja pakeitim dl nauj sprendim. 137. Klasifikatorius dabar yra daugiau isskaidytas (nuo 514 iki 615 klasi). Kalbant apie paslaug veiklos rsis, element padidjimas yra akivaizdus visais lygmenimis, skaitant auksciausi, o kit veiklos rsi, pavyzdziui, zems kis, labiau isskaidytos tapo zemesnio lygmens klasifikatoriaus kategorijos. 5.1. Struktros pakeitimai 138. NACE 1.1 red. sudar 17 sekcij ir 62 skyriai; NACE 2 red. yra 21 sekcija ir 88 skyriai. Auksciausiu NACE lygmeniu kai kurias sekcijas galima lengvai palyginti su ankstesne klasifikatoriaus redakcija. Taciau vedus kai kuriuos naujus darinius sekcij lygmeniu, pavyzdziui, informacijos sekcij arba veiklos rsi jungin, susijus su aplinka, nra galimybs lengvai palyginti NACE 2 red. su ankstesne NACE 1.1 red.

24

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 139. Toliau esancioje lentelje pateikta bendra NACE 1.1 red. ir NACE 2 red. sekcij atitiktis. Prasome atkreipti dmes, kad sioje lentelje pateikta sekcij atitiktis viena su viena, norint pateikti visapusisk vaizd, btina sudaryti detalesn atitikci lentel. NACE 1.1 red. Sekcija Aprasymas A B C D E Zems kis, medziokl ir miskininkyst Zuvininkyst Kasyba ir karjer eksploatavimas Apdirbamoji gamyba Elektros, duj ir vandens tiekimas B C D E F G H I J K Statyba Didmenin ir mazmenin prekyba: variklini transporto priemoni, motocikl ir asmenini bei nam kio reikmen remontas Viesbuciai ir restoranai Transportas, saugojimas ir rysiai Finansinis tarpininkavimas Nekilnojamojo turto, nuomos ir verslo veikla F G I H J K L M N L M N Viesasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas Svietimas Sveikatos priezira ir socialinis darbas O P Q R O Kita komunalin, socialin ir asmenin aptarnavimo veikla S Nam ki, samdanci darbininkus, veikla ir nam ki veikla, susijusi su nediferencijuojam gamini gamyba Kasyba ir karjer eksploatavimas Apdirbamoji gamyba Elektros, duj, garo tiekimas ir oro kondicionavimas Vandens tiekimas, nuotek valymas, atliek tvarkymas ir regeneravimas Statyba Didmenin ir mazmenin prekyba; variklini transporto priemoni ir motocikl remontas Apgyvendinimo ir maitinimo paslaug veikla Transportas ir saugojimas Informacija ir rysiai Finansin ir draudimo veikla Nekilnojamojo turto operacijos Profesin, mokslin ir technin veikla Administracin ir aptarnavimo veikla Viesasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas Svietimas Zmoni sveikatos priezira ir socialinis darbas Menin, pramogin ir poilsio organizavimo veikla Kita aptarnavimo veikla Nam ki, samdanci darbininkus, veikla; nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini gamyba ir paslaug teikimu Ekstrateritorini organizacij ir staig veikla NACE 2 red. Sekcija A Aprasymas Zems kis, miskininkyst ir zuvininkyst

P Q

T

Ekstrateritorins organizacijos ir staigos U

25

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Toliau pateiktoje lentelje parodyti NACE 1.1 red. ir NACE 2 red. skirtumai skaiciais: NACE 1.1 red. Sekcijos Skyriai Grups Klass 17 62 224 514 NACE 2 red. 21 88 272 615 Skirtumas +4 +26 +48 +101

Sekcijos Skyriai Grups Klass

Apdirbamosios gamybos sekcija 1 1 23 24 103 95 242 230 Kitos sekcijos

+/-0 +1 -8 -12

Sekcijos Skyriai Grups Klass

16 39 121 272

20 64 177 385

+4 +25 +56 +113

141. Norint suprasti pakeitim poveik oficialiajai statistikai dl NACE 2 red. gyvendinimo, bt naudinga isskirti tokius atitikties tipus lyginant NACE 1.1 red. ir NACE 2 red.: · 1 su 1 rysys (196 NACE 1.1 red. klass tiksliai atitinka NACE 2 red. klases ir priesingai); · n su 1 rysys (87 klass, kuriose dvi ar daugiau NACE 1.1 red. klasi atitinka vien NACE 2 red. klas); · 1 su m rysys (17 klasi, kuriose viena NACE 1.1 red. klas isskaidyta dvi ar daugiau NACE 2 red. klases); · n su m rysys (214 klasi, kuriose dvi ar daugiau NACE 1.1 red. klasi atitinka dvi ar daugiau NACE 2 red. klasi). Gamybos vienetams, klasifikuojamiems klasse, susijusiose su 1 su 1 ar n su 1 rysiais, verslo registruose gali bti automatiskai perkoduotos veiklos rsys pagal NACE 2 red. Si nuostata pagal NACE nacionalines versijas turt bti taikoma visose salyse. 142. Svarbi NACE 1.1 red. ir NACE 2 red. skirtum yra per daug, kad juos visus bt galima isvardyti siame dokumente. Vis dlto toliau minimi svarbiausieji. 143. NACE 1.1 red. zems kio ir zuvininkysts sekcijos buvo sujungtos. Taciau labai padidjo sios naujosios A sekcijos (Zems kis, miskininkyst ir zuvininkyst) detalumo lygis. Tai susij su nuolat gaunamais prasymais padidinti ISIC detalumo lyg, daugiausia dl to, kad zems kis yra svarbi daugelio besivystanci sali ekonomikos struktros dalis. 144. Buvo sukurti nauji apdirbamosios gamybos skyriai, atspindintys naujas svarbias pramons sakas ar senas sakas, kuri ekonomin ar socialin svarba isaugo, pavyzdziui, 21 skyrius (Pagrindini vaist pramons gamini ir farmacini preparat gamyba) ir 26 skyrius (Kompiuterini, elektronini ir optini gamini gamyba). Pastarojo klasifikavimo sritis platesn nei NACE 1.1 red. 30 skyriaus (staigos rangos ir kompiuteri gamyba), todl tampa geresne priemone aukstj technologij veiklos srities statistikai rengti. Kiti nauji skyriai, pavyzdziui, 11 skyrius (Grim gamyba) ir 31 skyrius (Bald gamyba), gauti isskaidzius ankstesnius skyrius ir atskiras j grupi lygmens komponentes perklus skyri lygmen. 145. Dauguma likusi C sekcijos (Apdirbamoji gamyba) skyri yra nepakit, isskyrus NACE 1.1 red. 22 skyri (Leidyba, spausdinimas ir rasyt laikmen tirazavimas) ir 37 skyri (Antrinis perdirbimas), is kuri didels dalys buvo perkeltos kitas sekcijas (zr. toliau). 146. Masin ir rangos remontas ir rengimas, kurie anksciau buvo priskirti prie atitinkamos rangos gamybos, dabar pateikiami atskirai 33 skyriuje (Masin ir rangos remontas ir rengimas). Dabar visos specializuotos remonto veiklos rsys NACE klasifikuojamos atskirai, nors remontui atskiros auksciausio lygmens kategorijos nra sukurtos. 147. Sukurta nauja E sekcija (Vandens tiekimas, nuotek valymas, atliek tvarkymas ir regeneravimas), kuri trauktas NACE 1.1 red. 90 skyrius ,,Sanitarini slyg uztikrinimo veikla", NACE 1.1 red. 41 skyrius ,,Vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo veikla" bei didzija dalimi NACE 1.1 red. 37 skyriui priskirtina medziag atgavimo veikla. Sioje sekcijoje dabar sugrupuotos visuotins svarbos paslaug veiklos rsys, bet joje taip pat atsizvelgiama dabartin si veiklos rsi organizacij daugelyje sali. Si veiklos rsi detalumo lygis zymiai padidjo. 148. NACE 2 red. vesta ,,Specializuotos statyb veiklos" (taip pat zinomos, kaip ,,Specializuoti darbai") koncepcija, pakeicianti ankstesnio klasifikatoriaus skyri struktr, kuri daugiausia buvo grindziama statyb proceso etapais. 149. Nam kio reikmen taisymas iskeltas is G sekcijos (Didmenin ir mazmenin prekyba; variklini

26

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) transporto priemoni ir motocikl remontas, asmenini ir nam kio reikmen taisymas). Taciau palyginamumo ir tstinumo sumetimais dl transporto priemoni ir motocikl prekybos ir remonto veiklos, klasifikuojamos NACE 2 red. 45 skyriuje (kuris atitinka NACE 1.1 red. 50 skyri), buvo padaryta isimtis. 150. I sekcijos (Apgyvendinimo ir maitinimo paslaug veikla) detalumas padidintas, siekiant atspindti skirting vykdom veiklos rsi pobd ir specializacij. 151. Sukurta nauja J sekcija (Informacija ir rysiai), kurioje sujungiamos informacijos ir kultros produkt gamybos ir platinimo veiklos rsys, si produkt perdavimo arba platinimo priemoni suteikimas, taip pat duomen arba rysi, informacini technologij veiklos rsys bei duomen apdorojimo ir kita informacini paslaug veikla. Pagrindiniai sios sekcijos komponentai yra leidybin veikla, skaitant programins rangos leidyb (58 skyrius), kino film ir garso ras leidybos veikla (59 skyrius), radijo ir televizijos program rengimas ir transliavimas (60 skyrius), telekomunikacij veikla (61 skyrius) ir informacini technologij veikla (62 skyrius) bei kita informacini paslaug veikla (63 skyrius). Sios veiklos rsys buvo trauktos NACE 1.1 red. D sekcij (Apdirbamoji gamyba), I sekcij (Transportas, sandliavimas ir rysiai), K sekcij (Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla) ir O sekcij (Kita komunalin, socialin ir asmenin aptarnavimo veikla), todl tai turi didel tak palyginamumui su ankstesne NACE versija. Taciau toks naujas informacini ir komunikacini veiklos rsi isdstymas uztikrina nuoseklesn pozir nei ankstesnje NACE versijoje, grindziamoje vykdom veiklos rsi charakteristikomis. 152. K sekcij (Finansin ir draudimo veikla) trauktos dvi klases, kurios iseina uz tradicini NACE rib aprpiant ekonomin gamyb, pavadintos 64.20 klas (Kontroliuojancij bendrovi veikla) ir 64.30 klas (Trest, fond ir panasi finansini institucij veikla). 153. NACE 1.1 red. nekilnojamojo turto, nuomos ir verslo veiklos rsi sekcija suskirstyta tris NACE 2 red. sekcijas. Dl veiklos rsi apimties ir svarbos nacionalini sskait sistemoje operacijoms su nekilnojamuoju turtu dabar skirta atskira L sekcija. Likusios veiklos rsys sugrupuotos M sekcij (Profesin, mokslin ir technin veikla), aprpianci veiklos rsis, kurios reikalauja aukstos kvalifikacijos ir specializuotas zinias bei gdzius daro prieinamus vartotojams, ir N sekcij (Administracin ir aptarnavimo veikla), aprpianci veiklos rsis, kurios palaiko bendrj verslo veikl ir kur neakcentuojamas specializuot zini perdavimas. Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla (NACE 1.1 red. 72 skyrius) nebra sios sekcijos dalis. Kompiuteri taisymo veiklos rsys sugrupuotos kartu su nam kio reikmen taisymu S sekcijoje, o programins rangos leidyba ir IT veikla sugrupuotos naujoje J sekcijoje. 154. Svietimo veiklos ribos (P sekcija) buvo aiskiai isplstos, traukiant specializuotas sporto, kultros ir kito svietimo veiklos rsis bei svietimui bding paslaug veikla. 155. Q sekcija (Zmoni sveikatos priezira ir socialinis darbas) tapo detalesn: vietoj vieno ankstesnio NACE 1.1 red. skyriaus sukurti trys skyriai. Be to, siekiant parengti geresn priemon siai svarbiai ekonomikos sriciai vertinti, jos aprptis buvo susiaurinta traukiant tik ,,zmoni sveikatos" veikl. Tam tikslui veterinarin veikla is sios sekcijos buvo perkelta M sekcij (Profesin, mokslin ir technin veikla) kaip atskiras skyrius. 156. Svarbs NACE 1.1 red. O sekcijos (Kita komunalin, socialin ir asmenin aptarnavimo veikla) komponentai buvo perkelti NACE 2 red. E sekcij (Vandens tiekimas, nuotek valymas, atliek tvarkymas ir regeneravimas) ir J sekcij (Informacija ir rysiai), kaip aprasyta anksciau. Likusios veiklos rsys pergrupuotos dvi naujas sekcijas ­ R sekcij (Menin, pramogin ir poilsio organizavimo veikla) ir S sekcij (Kita aptarnavimo veikla). Todl veiklos rsys, tokios kaip krybinis menas, bibliotek veikla ir losimo veikla, buvo perkeltos skyri lygmen. si nauj S sekcij dabar traukta ir kompiuteri bei asmenini ir nam kio reikmen taisymo veikla. 5.2. Rysi lentels 157. Rysi lentels yra svarbi statistini duomen, surinkt ir pateikt naudojant skirtingus klasifikatorius, palyginimo priemon. Jos yra btinos, kai klasifikatorius keiciamas laiko aspektu arba kai dl skirtingos struktros klasifikatoriai negali bti glaudziai susieti. Klasifikatoriaus skirting versij rysi lentels naudojamos tiksliems pakeitimams, atliktiems perziros metu, aprasyti. 158. Kadangi NACE naudojamas daugelio srici statistikai rinkti ir teikti, dabartinei ir ankstesnei NACE versijoms palyginti rysi lentels yra btinos. Issami detali NACE 2 red. ir NACE 1.1 red. kod atitiktis ir atvirksciai pateikta elektroniniu formatu, bet s leidin netraukta. 159. Rengiant NACE 2 red. ir tuo paciu laiku CPA 2008 buvo sukurtos stiprios si dviej klasifikatori ssajos. Apibrziant (kur manoma) CPA gaminius CN terminais, buvo sudaryta detali CN, CPC, ISIC ir NACE klasifikatori rysi lentel. 160. Visas rysi lenteles tik elektroniniu formatu galima rasti RAMON metaduomen serveryje (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC) arba Jungtini Taut statistikos tarnybos tinklalapyje (http://unstats.un.org/unsd/class). 6 SKYRIUS. EVRK 2 red. ­ Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius - lietuviskoji NACE 2 red. versija 161. EVRK 2 red. yra Lietuvos ekonomins veiklos rsi klasifikatorius. Jis parengtas pagal Statistin Europos Bendrijos ekonomins veiklos rsi klasifikatori (NACE 2-oji red.), kuris Europos Sjungos salyse Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu teisintas nuo 2008m. pradzios. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodzio 20 d. reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 nustatomas NACE 2-osios red. vartojimas Europos Sjungos salyse. Sio reglamento

27

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 4 - ame straipsnyje pateikti nacionalini versij rengimo reikalavimai, kuriuos buvo atsizvelgta rengiant EVRK 2 red. 162. EVRK sudarytas is penki lygmen. Keturi lygmenys visiskai atitinka NACE 2-osios redakcijos struktr. Penktasis EVRK lygmuo sudarytas issamiau skaidant NACE 2-osios red. klases, t. y. zemiausij jo lygmen. EVRK kodas yra sesi zenkl, is kuri penktasis ir sestasis skaitmenys skirti poklasio kodui sudaryti. 163. Skaidant ketvirtj NACE 2 red. lygmen, padidjo EVRK 2 red. element skaicius: NACE 2 red. 21 sekcija 88 skyri 272 grups 615 klass EVRK 2 red. 21 sekcija 88 skyri 272 grups 615 klass 255 poklasiai

164. EVRK kodas sudarytas is dviej dali. Pirmoji - alfabetin vienazenkl sekcij dalis ir antroji skaitmenin sesi zenkl dalis. Alfabetin dalis ir pirmieji keturi skaitmeniniai zenklai atitinka NACE 2 red. kodo lygius, kiti du ­ EVRK poklasius. Sestasis poklasio zenklas ­rezervinis, visur lygus 0. EVRK 2 red. kodai atitinkantys NACE 2 red. klasi kodus, t.y. kodai, kurie buvo neisskaidyti poklasius, iki 6 zenkl papildomi dviem nuliais. 165. EVRK 2 red. klasifikatoriui bdingos visos NACE 2-osios red. klasifikavimo taisykls, kurios nagrinjamos auksciau pateiktose vadinse taisyklse. sias taisykles btina atsizvelgti klasifikuojant veiklos rsis, priskiriant kio subjektams veiklos rsi kodus pagal EVRK 2 red.

1 PRIEDAS. Glosarijus

Siame glosarijuje teikiami issamesni termin, vartojam NACE 2 red. vade ir aiskinamosiose pastabose, aprasymai. Buvo skirta daug dmesio, kad sie aprasymai atitikt termin, anksciau vartot tekste, apibrzimus, taciau siems aprasymams nekeliami reikalavimai, kad jie bt unikals ir vieninteliai apibrziant si zodzi reiksmes. Sio zodyno tikslas ­ NACE 2 red. vartotojams padti teisingai j interpretuoti. Salutinis produktas. Isskirtinis salutinis produktas (exclusive by-product) yra produktas, kuris technologiskai susijs su kit tos pacios grups produkcijos rsi gamyba, taciau nra gaminamas jokioje kitoje grupje (pavyzdziui, melasa yra susijusi su cukraus gamyba). Isskirtiniai salutiniai produktai naudojami kaip zaliava kitoms produkcijos rsims gaminti. prastinis salutinis produktas (ordinary by-product) (t. y. salutinis produktas, kuris nra priskirtas tik vienai grupei) ­ produktas, kuris technologiniu poziriu yra susijs su kit produkcijos rsi gamyba, bet gaminamas keliose grupse (pavyzdziui, vandenilis, atsirandantis perdirbant naft, technologiniu poziriu tapatus vandeniliui, gaunamam naftos chemijos gamyboje arba anglies koksavimo metu, ir tapatus vandeniliui, gaminamam grupje, apimancioje kitus pagrindinius chemijos gaminius). Prek. Mainams skirtas transportabilus produktas arba gaminys. Jis gali bti serijins gamybos, unikalus (pavyzdziui, ,,Mona Liza") arba materiali paslaug teikimo priemon (diskelis su ESM programomis). Btent si preks koncepcija vartojama muitins. Gamybos priemons. Gamybos priemons yra preks, kitokios negu gamybos snaudos ir kuras, naudojamos kitoms prekms gaminti ir (arba) paslaugoms teikti. Joms priskiriami fabrik ir gamykl pastatai, masinos ir renginiai, lokomotyvai, sunkvezimiai ir traktoriai. Zem paprastai nepriskiriama gamybos priemonms. Pramoninis procesas. Pavidalo pakeitimo (fizikinio, cheminio, rankinio ir kt.) procesas, naudojamas naujiems gaminiams (vartojimo prekms, tarpiniams produktams arba gamybos priemonms) gaminti, vartotoms prekms perdirbti arba teikti paslaugas pramonei, klasifikuojamai sekcijose B (Kasyba), C (Apdirbamoji gamyba, D (Elektros, duj ir vandens gamyba ir paskirstymas) E (Vandens tiekimas, nuotek valymas, atliek tvarkymas ir regeneravimas) ir F (Statyba). Buitins arba nam kio masinos. Masinos ir ranga, is esms skirtos naudoti nam kiuose, pavyzdziui, buitins skalbimo masinos. Masinos ir ranga, is esms skirtos naudoti ne nam slygomis, pavyzdziui, stakls ir joms Pramonins masinos. skirti rankiai, skalbykl skalbimo masinos. Apdirbamoji pramon. Visos veiklos rsys, klasifikuojamos C sekcijoje. Cia klasifikuojama tiek namudin, tiek masin gamyba. Tikslinga pazymti, kad sunkij rengini, masin ir rangos naudojimas nra bdingas tik C sekcijai. Produktas. Produktas yra ekonomins veiklos rezultatas. Tai bendroji svoka, tinkanti prekms ir paslaugoms.

28

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Gatavas produktas. Produktas, kurio gamybos procesas uzbaigtas. Pusgaminis. Is dalies perdirbtas ar apdirbtas produktas, tinkantis galutiniam vartojimui tik po tolesnio apdirbimo. J galima parduoti kitiems gamintojams arba perduoti subrangovams tolesniam apdirbimui. Bdingas pavyzdys ­ metalo liejiniai, parduodami arba perduodami gataviems produktams kur kitur gaminti. Gamyba. Gamyba yra veikla, kurios rezultatas yra produktas. Si svoka vartojama visai ekonomini veiklos rsi sriciai apibrzti. Ji nra skirta tik zems kio, kasybos ar pramonins veiklos sektoriams. Ji vartojama ir paslaug sektoriuje. Gamybos apibrzimui gali bti vartojami ir labiau specifiniai terminai: paslaug teikimas, apdirbimas, perdirbimas ir kt., atsizvelgiant veiklos srit. Gamybos apimtis gali bti matuojama vairiais bdais ­ tiek natrine israiska, tiek ir verte. Perdirbimas. Perdirbimas ­ procesas, kurio metu keiciama medziag ir zaliav, pusgamini bei gatav gamini prigimtis, forma ir sudtis, kai norima gauti naujus produktus arba gaminius. Apdorojimas. Procesas, atliekamas, be kita ko, siekiant issaugoti tam tikrus produktus, suteikti jiems tam tikras savybes, apsaugoti juos nuo zalingo poveikio, kuris gali atsirasti juos vartojant. Pavyzdziui, tai gali bti grd, medienos, metal ir atliek apdorojimas. Pridtin vert. Bendroji pridtin vert ­ bendrosios produkcijos vert, atmus zaliav ir kit tarpini snaud kain.

2 PRIEDAS. Gamybos proces uzsakanci (outsourcing) vienet klasifikavimo taisykls ir apibrzimai

vadas Tiek Jungtini Taut Tarptautiniame standartiniame ekonomins veiklos rsi klasifikatoriuje (ISIC), tiek NACE klasifikatoriuose vienetai, uzsakantys produkt perdirbimo paslaugas kitiems vienetams, buvo traktuojami kiek skirtingai. NACE 1.1 red. uzsakomoji veikla buvo apibrzta taip: ,,Vienetai, parduodantys prekes ir paslaugas savo vardu, bet uzsakantys j gamyb kitiems vienetams. Sie vienetai priskiriami G sekcijai (Didmenin ir mazmenin prekyba), isskyrus tuos atvejus, kai jiems priklauso statymin teis sias prekes arba paslaugas ir j idja; tokiais atvejais laikoma, kad jie gamina prekes patys." Nors sis apibrzimas atrod aiskus, statymins teiss ar idjos nuosavybs svoka ne visada buvo traktuojama vienodai. Kai kurios valstybs nars, klasifikuodamos vienetus pagal NACE klasifikatori, neatsizvelgdavo uzsakomj veikl, o tos valstybs nars, kurios si veikl atsizvelgdavo, ne visada vadovavosi vienodais kriterijais, todl statistiniai duomenys nebuvo visiskai palyginami. Siekiant istaisyti s trkum, Tarptautini ekonomini ir socialini klasifikatori ekspert grups techninio pogrupio nari susitikime, vykusiame 2007 m. balandzio 16­20 d. Niujorke, buvo nutarta, kad pagal ISIC 4 red. vienetai, uzsakantys vis perdirbimo proces kitiems vienetams, turt bti priskiriami apdirbamajai gamybai tik tais atvejais, kai jiems priklauso gamybos procese naudojamos zaliavos. Si taisykl buvo traukta NACE 2 red. vadines taisykles, kurios buvo patvirtintos Statistikos program komiteto (SPK) 62-tajame susitikime, vykusiame 2007 m. geguz. Taciau tame paciame susitikime SPK paminjo, kad, siekiant uztikrinti skland klasifikatoriaus diegim, reikt rimtai apsvarstyti uzsakomosios veiklos klasifikavimo taisykli nuostatas (80­84 punktai). SPK susirpinim vis pirma kl apibrzim aiskumo ir nedviprasmisk klasifikavimo taisykli stygius. Taip pat buvo paminta, kad reikt nustatyti pazangius metodus verslo registrams atnaujinti laiku. Siekdamas atsakyti siuos susirpinim keliancius klausimus Eurostatas sukr tikslin darbo grup, kuri sudar Vokietijos, Pranczijos, Lietuvos, Nyderland, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos ir Jungtins Karalysts ekspertai; pirm kart sioms temoms aptarti jie susitiko 2007 m. rugsjo 27­28 d. Sis priedas yra pirmiau mintos grups darbo rezultatas; jame pateikti NACE/CPA darbo grups nari, kuriems po tikslins darbo grups susitikimo buvo suteiktos konsultacijos, komentarai. Konsultacijos taip pat buvo suteiktos JT Ekonomins statistikos ir klasifikacij tarnybai. Terminologija Uzsakomoji veikla (outsourcing). Sutartinis susitarimas, pagal kur rangovas turi atlikti uzsakovui tam tikras uzduotis, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi vis gamybos proces, teikti darbinimo ar kitas verslui bdingas paslaugas.

29

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Uzsakomosios veiklos svoka taip pat taikoma, kai rangovas yra nesavarankiskas vienetas, o uzduotys vykdomos rinkos arba ne rinkos slygomis. Uzsakovo ir rangovo buveins gali bti tiek toje pacioje, tiek skirtingose ekonominse teritorijose. Klasifikuojant vienetus faktiniai j buveini adresai reiksms neturi. Uzsakovas. Vienetas, sudarantis sutart su kitu vienetu (rangovu) tam tikroms uzduotims vykdyti, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi vis gamybos proces, teikti darbinimo ar kitas verslui bdingas paslaugas. Rangovas. Vienetas, sutarties su uzsakovu pagrindu vykdantis tam tikras uzduotis, pvz., atliekantis tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi vis gamybos proces, teikiantis darbinimo ar kitas verslui bdingas paslaugas. Taip pat vartojama svoka subrangovas. NACE klasifikatoriuje rangovo atliekamos veiklos rsys yra vadinamos ,,veiklos rsimis uz atlyg ar pagal sutart". Apdirbamoji gamyba. Medziag arba sudedamj dali fizinis arba cheminis pakeitimas, kai gaunami nauji produktai. Medziagos arba sudedamosios dalys yra zaliavos, kurios gali bti zemdirbysts, gyvulininkysts,, miskininkysts, zuvininkysts arba kasybos produktai, taip pat kit apdirbamosios gamybos veiklos rsi rezultatai ­ gaminiai ir pusgaminiai. Subrangovas. Zr. rangovas. 2. Klasifikavimo taisykls Siose taisyklse nustatoma, kaip klasifikuoti uzsakovo ir rangovo uzsakomj veikl, apibrzt 1.2 punkte ,,Terminologija". Pamintina, kad sios taisykls taikytinos tik uzsakomosios veiklos atvejais, ir jeigu uzsakovai ir rangovai papildomai vykdo kitas veiklos rsis, paprastai jie klasifikuojami taikant pridedamosios verts principus, aprasytus 60­79 skirsniuose (numeracija pagal NACE 2 red. vadines taisykles), visoms j vykdomos veiklos rsims. Apdirbamosios gamybos proceso dalies uzsakomoji veikla Apdirbamosios gamybos proceso dal uzsakovas paveda atlikti rangovui. Klasifikavimo taisykls. Laikoma, kad uzsakovas pats vykdo vis gamybos proces. Rangovas klasifikuojamas kaip vienetas, savo sskaita gaminantis tokias pat prekes arba teikiantis tokias pat paslaugas. Viso apdirbamosios gamybos proceso uzsakomoji veikla (i) Uzsakovas, kuriam priklauso pagrindins zaliavos, sudaro sutart su kitu vienetu visam apdirbamosios gamybos procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam priklauso ir pagrindins zaliavos (pvz., audiniai ir sagos ­ drabuziams, mediena ir metalins dalys ­ baldams gaminti), ir galutin produkcija, taciau gamybos procesui vykdyti yra sudars sutartis su rangovais, klasifikuojamas toje C sekcijos (Apdirbamoji gamyba) klasje, kuriai priskiriamas visas gamybos procesas. Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sskaita gaminanciais tokias pat prekes. Viso apdirbamosios gamybos proceso uzsakomoji veikla (ii) Uzsakovas, kuriam nepriklauso pagrindins zaliavos, sudaro sutart su kitu vienetu visam apdirbamosios gamybos procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam nepriklauso pagrindins zaliavos, taciau yra sudars sutart su kitu vienetu gamybos procesui vykdyti, priklausomai nuo veiklos ir konkrecios parduodamos preks yra klasifikuojamas G sekcijoje (Didmenin ir mazmenin prekyba) jeigu jis vykdo tik si veikl. Jeigu uzsakovas vykdo ir kitas veiklos rsis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios verts principu, G arba kitose sekcijose. Rangovas klasifikuojamas su vienetais, savo sskaita gaminanciais tokias pat prekes. Statybos proceso uzsakomoji veikla Uzsakovas sudaro sutart su rangovu statybos veiklai vykdyti, taciau yra atsakingas uz vis statyb proces. Klasifikavimo taisykls. Ir uzsakovas, ir rangovas klasifikuojami F sekcijos (Statyba) klasje, tiksliai atitinkancioje vykdom statybos veikl. Verslui bding paslaug teikimo uzsakomoji veikla Uzsakovas vykdo vis (preks arba paslaugos) gamybos proces arba jo dal, taciau sudaro sutart su kitu vienetu tam tikroms pagalbinms funkcijoms atlikti, pvz., apskaitai vesti arba kompiuterinms paslaugoms teikti. Tokios pagalbins funkcijos nra pagrindinio gamybos proceso dalis, jos neturi tiesiogins takos galutinei preki ar paslaug gamybai, taciau j paskirtis yra palaikyti uzsakovo, kaip gamybos vieneto, veikl.

30

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas klasifikuojamas pagal t NACE kod, kuris atitinka pagrindin gamybos proces. Rangovas klasifikuojamas pagal jo vykdom specifin veikl, pvz., 69.20 klas (Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesci klausimais), 62.02 klas (Kompiuteri konsultacin veikla) ir t.t. darbinimo paslaug teikimo uzsakomoji veikla darbinimo paslaug uzsakomosios veiklos atveju reikia atskirti laikinai, ilg laik ir nuolat teikiamas uzsakomsias paslaugas. Klasifikavimo taisykls: a) Laikinai teikiam uzsakomj paslaug atveju uzsakovas klasifikuojamas atsizvelgiant faktiskai vykdom veikl (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.20 klasei (Laikinojo darbinimo agentr veikla). b) Ilg laik ar nuolat teikiam uzsakomj paslaug atveju uzsakovas klasifikuojamas atsizvelgiant faktiskai vykdom veikl (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.30 klasei (Kitas darbo jgos teikimas). Paslaug teikimo uzsakomoji veikla Uzsakovas sudaro sutart su kitu vienetu visoms arba daliai paslaug teikti (isskyrus verslui bding paslaug teikim, zr. Verslui bding paslaug uzsakomosios veiklos taisykles). Klasifikavimo taisykls: a) Uzsakovas, sudarantis sutart su kitu vienetu daliai paslaug teikti, klasifikuojamas kaip viso paslaug teikimo proceso vykdytojas. Rangovas klasifikuojamas atsizvelgiant jo teikiam paslaug dalies pobd. b) Jeigu uzsakovas sudaro sutart su kitu vienetu visoms paslaugoms teikti, tiek uzsakovas, tiek rangovas yra klasifikuojami pagal si paslaug pobd. Viso zemdirbysts ar gyvulininkysts gamybos proceso uzsakomoji veikla (i) Uzsakovas, kuriam priklauso sklos, augalai (sodiniai, gyvasaks, sakels), vaismedziai (skaitant vynuogienojus) arba gyvuli bandos, sudaro sutart su kitu vienetu visam zemdirbysts ar gyvulininkysts procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam priklauso sklos, augalai (sodiniai, gyvasaks, sakels), vaismedziai (skaitant vynuogienojus) ar gyvuli bandos, taip pat ir galutin produkcija, bet vis gamybos proces pagal sutartis vykdo kiti vienetai, klasifikuojamas pagal t 01 skyriaus klas, kuri atitinka vis gamybos proces. Rangovas klasifikuojamas pagal atitinkam 01.6 grups klas. Viso zemdirbysts ar gyvulininkysts gamybos proceso uzsakomoji veikla (ii) Uzsakovas, kuriam nepriklauso sklos, augalai (sodiniai, gyvasaks, sakels), vaismedziai (skaitant vynuogienojus) arba gyvuli bandos, sudaro sutart su kitu vienetu visam procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam pagal sutart gamybos proces vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso sklos, augalai (sodiniai, gyvasaks, sakels), vaismedziai (skaitant vynuogienojus) arba gyvuli bandos, priklausomai nuo veiklos ir konkrecios parduodamos preks klasifikuojamas G sekcijoje (Didmenin ir mazmenin prekyba), jeigu jis vykdo tik si veikl. Jeigu uzsakovas vykdo ir kitas veiklos rsis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios verts principu, G arba kitose sekcijose. Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sskaita gaminanciais tokias pat prekes. Viso miskininkysts gamybos proceso uzsakomoji veikla (i) Uzsakovas, kuriam priklauso medziai, sudaro sutart su kitu vienetu visam miskininkysts produkcijos gamybos procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam priklauso ir medziai, ir galutin produkcija ir kuriam pagal sutart gamybos proces vykdo kiti vienetai, klasifikuojamas 02 skyriuje pagal klas, kuri atitinka vis gamybos proces. Rangovas klasifikuojamas 02.40 klasje. Viso miskininkysts gamybos proceso uzsakomoji veikla (ii) Uzsakovas, kuriam nepriklauso medziai, sudaro sutart su kitu vienetu visam procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam pagal sutart gamybos proces vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso medziai, atsizvelgiant veikl ir konkreci parduodam prek klasifikuojamas G sekcijoje (Didmenin ir mazmenin prekyba), jeigu jis vykdo tik si veikl. Jeigu uzsakovas vykdo ir kitas veiklos rsis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios verts principu, G arba kitose sekcijose. Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sskaita gaminanciais tokias pat prekes. Viso akvakultros gamybos proceso uzsakomoji veikla (i) Uzsakovas, kuriam priklauso mailius, sudaro sutart su kitu vienetu visam akvakultros produkcijos gamybos procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam priklauso ir mailius, ir galutin produkcija, bet kuris yra sudars sutartis su kitais vienetais gamybos procesui vykdyti, klasifikuojamas pagal t 03.2 grups klas, kuri atitinka vis gamybos proces.

31

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Rangovas klasifikuojamas pagal atitinkam 03.2 grups klas.

Viso akvakultros gamybos proceso uzsakomoji veikla (ii) Uzsakovas, kuriam nepriklauso mailius, sudaro sutart su kitu vienetu visam procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam pagal sutart gamybos proces vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso mailius, priklausomai nuo veiklos ir konkrecios parduodamos preks klasifikuojamas G sekcijoje (Didmenin ir mazmenin prekyba), jeigu jis vykdo tik si veikl. Jeigu uzsakovas vykdo ir kitas veiklos rsis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios verts principu, G arba kitose sekcijose. Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sskaita gaminanciais tokias pat prekes. Viso energijos gamybos proceso uzsakomoji veikla (i) Uzsakovas, kuriam priklauso energetinis kuras (medziagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, zems kio produkt likuciai ir t t., sudaro sutart su kitu vienetu visam energijos gamybos procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam priklauso ir energetinis kuras (medziagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, zems kio produkt likuciai ir t. t., ir galutin produkcija, bet kuris yra sudars sutartis su kitais vienetais gamybos procesui vykdyti, klasifikuojamas toje D sekcijos klasje, kuri atitinka vis gamybos proces. Rangovas klasifikuojamas atitinkamoje D sekcijos klasje. Viso energijos gamybos proceso uzsakomoji veikla (ii) Uzsakovas, kuriam nepriklauso energetinis kuras (medziagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, zems kio produkt likuciai ir t. t., sudaro sutart su kitu vienetu visam energijos gamybos procesui vykdyti. Klasifikavimo taisykls. Uzsakovas, kuriam pagal sutart gamybos proces vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso energetinis kuras (medziagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, zems kio produkt likuciai ir t. t., klasifikuojamas D sekcijos 35.14 arba 35.23 klasse, atitinkanciose jo vykdom veikl ir konkreci parduodam prek, jeigu jis vykdo tik si veikl. Jeigu uzsakovas vykdo ir kitas veiklos rsis, jis klasifikuojamas remiantis pridedamosios verts principu. Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sskaita gaminanciais tokias pat prekes. Kito viso produkcijos gamybos proceso uzsakomoji veikla Zuvininkysts, kasybos ir karjer eksploatavimo bei vandens tiekimo atveju uzsakovas, kuriam pagal sutart gamybos proces vykdo kiti vienetai, atsizvelgiant veikl ir konkreci parduodam prek, klasifikuojamas G sekcijoje (Didmenin ir mazmenin prekyba), jeigu jis vykdo tik si veikl. Jeigu uzsakovas vykdo ir kitas veiklos rsis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios verts principu, G arba kitose sekcijose. Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sskaita gaminanciais tokias pat prekes ar teikianciais tokias pat paslaugas.

32

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

EKONOMINS VEIKLOS RSI KLASIFIKATORIAUS (EVRK 2 red.) STRUKTRA

Skyri us 01 01.1 01.11 01.12 01.13 01.13.10 01.13.20 01.13.30 01.13.40 01.13.50 01.13.60 01.14 01.15 01.16 01.19 01.19.10 01.2 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.3 01.30 01.4 01.41 01.42 01.42.10 01.42.20 01.42.30 01.42.40 01.43 01.44 Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis

Pavadinimas

A

ZEMS KIS, MISKININKYST IR ZUVININKYST Augalininkyst ir gyvulininkyst, medziokl ir susijusi paslaug veikla Vienmeci augal auginimas

Grdini (isskyrus ryzius), ankstini ir aliejing skl augal auginimas Ryzi auginimas Darzovi ir melion, sakniavaisi ir gumbavaisi auginimas Bulvi auginimas Cukrini runkeli auginimas Darzovi auginimas atvirame grunte Darzovi auginimas uzdarame grunte Darzovi skl gavyba Gryb ir valgomj trum auginimas Cukranendri auginimas Tabako auginimas Pluostini augal auginimas Kit vienmeci augal auginimas Gli auginimas Daugiameci augal auginimas Vynuogi auginimas Tropini ir subtropini vaisi ir uog auginimas Citrus vaisi auginimas Sklavaisi ir kaulavaisi auginimas Kit vaismedzi, uogakrmi ir riesutmedzi vaisi auginimas Aliejini augal vaisi ir uog auginimas Grimams gaminti vartojam augal auginimas Prieskonini, kvapij, vaistini ir kitoki farmacijos pramonje naudojam augal auginimas Kit daugiameci augal auginimas Augal dauginimas Augal dauginimas Gyvulininkyst Pienini galvij auginimas Kit galvij ir buivol auginimas Galvij auginimas ir penjimas msai Veislini telyci auginimas Veislini buli auginimas Veislini buli spermos gavyba Arkli ir kit kanopini gyvn auginimas Kupranugari ir Camelidae seimos gyvn auginimas

33

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas 01.45

Poklasis Avi ir ozk auginimas 01.45.10 01.45.20 Avi auginimas Ozk auginimas Kiauli auginimas 01.46.10 01.46.20

Pavadinimas

01.46

Kiauli auginimas ir penjimas msai Veislini kiauli auginimas Namini pauksci auginimas Namini pauksci auginimas msai ir kiausini gavybai Veislini namini pauksci auginimas Kit gyvn auginimas Svelniakaili zvreli auginimas Bitininkyst Vynuogini sraigi ir sliek auginimas Misrusis zems kis Misrusis zems kis Zems kiui bding paslaug ir derliaus apdorojimo veikla Augalininkystei bding paslaug veikla

01.47 01.47.10 01.47.20 01.49 01.49.10 01.49.20 01.49.30 01.5 01.50 01.6 01.61 01.61.10 01.61.20 01.62 01.62.10 01.63 01.64 01.7 01.70 02 02.1 02.10 02.2 02.20 02.3 02.30 02.30.10 02.30.20 02.4 02.40 03 03.1 03.11 03.11.10

Augal apsaugos nuo lig, kenkj ir piktzoli zems kio paslaug veikla Zems kio augal trsimas mineralinmis ir organinmis trsomis Gyvulininkystei bding paslaug veikla Dirbtinio apsklinimo veikla Derliaus apdorojimo veikla Sklininkyst Medziokl, gaudymas spstais ir susijusi paslaug veikla Medziokl, gaudymas spstais ir susijusi paslaug veikla Miskininkyst ir medienos ruosa Misko medzi auginimas ir kita miskininkysts veikla Misko medzi auginimas ir kita miskininkysts veikla Medienos ruosa Medienos ruosa Laukini nemedienini produkt rinkimas Laukini nemedienini produkt rinkimas Misko gryb rinkimas Riesut ir misko uog rinkimas Miskininkystei bding paslaug veikla Miskininkystei bding paslaug veikla Zvejyba ir akvakultra Zvejyba Jrin zvejyba Zuv perdirbimas zvejybiniuose laivuose

34

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p 03.2 03.21 03.22

Sekcija

Klas 03.12

Poklasis Glj vanden zvejyba Akvakultra Jrin akvakultra

Pavadinimas

Glj vanden akvakultra

B

05 05.1 05.10 05.2 05.20 06 06.1 06.10 06.2 06.20 07 07.1 07.10 07.2 07.21 07.29 08 08.1 08.11 08.12 08.9 08.91 08.92 08.93 08.99 09 09.1 09.10 09.10.10 09.9 09.90

KASYBA IR KARJER EKSPLOATAVIMAS Akmens angli ir rusvj angli kasyba

Juodj akmens angli (antracito) kasyba Juodj akmens angli (antracito) kasyba Rusvj angli kasyba Rusvj angli kasyba Zalios naftos ir gamtini duj gavyba Zalios naftos gavyba Zalios naftos gavyba Gamtini duj gavyba Gamtini duj gavyba Metal rd kasyba Gelezies rd kasyba Gelezies rd kasyba Spalvotj metal rd kasyba Urano ir torio rd kasyba Kit spalvotj metal rd kasyba Kita kasyba ir karjer eksploatavimas Akmens, smlio ir molio karjer eksploatavimas Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinci, gipso, kreidos ir skalno karjer eksploatavimas Smlio ir zvyro karjer eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjer eksploatavimas Mineralini iskasen chemijos pramonei ir trsoms gaminti kasyba Durpi gavyba Druskos gavyba Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjer eksploatavimas Kasybai bding paslaug veikla Naftos ir gamtini duj gavybai bding paslaug veikla Naftos ir gamtini duj gavybai bding paslaug veikla Gamtini duj parengimas transportuoti (gabenti) Kitai kasybai ir karjer eksploatavimui bding paslaug veikla Kitai kasybai ir karjer eksploatavimui bding paslaug veikla

C

10 10.1 10.11 10.12

APDIRBAMOJI GAMYBA Maisto produkt gamyba

Msos perdirbimas ir konservavimas ir msos produkt gamyba Msos perdirbimas ir konservavimas Paukstienos perdirbimas ir konservavimas

35

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas 10.13

Poklasis

Pavadinimas Msos ir paukstienos produkt gamyba

10.13.10 10.2 10.20 10.3 10.31 10.31.10 10.32 10.39 10.4 10.41 10.42 10.5 10.51 10.52 10.6 10.61 10.61.10 10.61.20 10.62 10.62.10 10.62.20 10.7 10.71 10.72 10.73 10.8 10.81 10.82 10.83 10.84 10.84.10 10.85 10.86 10.89 10.89.10 10.9 10.91 10.92 11

Rkyt msos ir paukstienos produkt gamyba Zuv, vziagyvi ir moliusk perdirbimas ir konservavimas Zuv, vziagyvi ir moliusk perdirbimas ir konservavimas Vaisi ir darzovi perdirbimas ir konservavimas Bulvi perdirbimas ir konservavimas Bulvi milt gamyba Vaisi, uog ir darzovi sulci gamyba Kitas vaisi ir darzovi perdirbimas ir konservavimas Gyvnini ir augalini riebal bei aliejaus gamyba Aliejaus ir riebal gamyba Margarino ir panasi valgomj riebal gamyba Pieno produkt gamyba Pienini veikla ir sri gamyba Valgomj led gamyba Grd malimo produkt, krakmolo ir krakmolo produkt gamyba Grd malimo produkt gamyba Milt gamyba Kruop gamyba Krakmolo ir krakmolo produkt gamyba Gliukozs sirupo ir maltozs gamyba Krakmolo gamyba Kepyklos ir miltini produkt gamyba Duonos gamyba; sviezi konditerijos kepini ir pyragaici gamyba Dzivsi ir sausaini gamyba; ilgai issilaikanci konditerijos kepini ir pyragaici gamyba Makaron, vermiseli, kuskuso ir panasi miltini produkt gamyba Kit maisto produkt gamyba Cukraus gamyba Kakavos, sokolado ir cukraus saldumyn gamyba Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas Uzgard ir pagard gamyba Acto gamyba Paruost valgi ir patiekal gamyba Homogenizuot ir dietini maisto produkt gamyba Kit, niekur kitur nepriskirt, maisto produkt gamyba Mieli gamyba Paruost pasar gyvuliams gamyba Paruost pasar kio gyvuliams gamyba Paruosto dalo naminiams gyvnliams gamyba Grim gamyba

36

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p 11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.07.10 11.07.20 12 12.0 12.00 13 13.1 13.10 13.2 13.20 13.20.10 13.20.20 13.3 13.30 13.9 13.91 13.92 13.93 13.94 13.95 13.96 13.99 14 14.1 14.11 14.12 14.13 14.13.10 14.13.20 14.14 14.19 14.19.10

Sekcija

Klas

Poklasis Grim gamyba

Pavadinimas

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maisymas Vynuogi vyno gamyba Sidro ir kitoki vaisi, uog vyn gamyba Kit nedistiliuot fermentuot grim gamyba Alaus gamyba Salyklo gamyba Nealkoholini grim gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo butelius, vandens gamyba Nealkoholini grim gamyba Natralaus mineralinio ir kito, pilstomo butelius, vandens gamyba Tabako gamini gamyba Tabako gamini gamyba Tabako gamini gamyba Tekstils gamini gamyba Tekstils pluost paruosimas ir verpimas Tekstils pluost paruosimas ir verpimas Tekstils audimas Tekstils audimas Linini audini audimas Sintetini audini audimas Tekstils apdaila Tekstils apdaila Kit tekstils gamini ir dirbini gamyba Megzt (trikotazini) ir nert medziag gamyba Gatav tekstils dirbini, isskyrus drabuzius, gamyba Kilim ir kilimli gamyba Virvi, lyn, virveli ir tinkl gamyba Neaustini medziag ir neaustini medziag gamini ir dirbini, isskyrus drabuzius, gamyba Kit technins ir pramonins tekstils gamini ir dirbini gamyba Kit, niekur kitur nepriskirt, tekstils gamini ir dirbini gamyba Drabuzi siuvimas (gamyba) Drabuzi, isskyrus kailinius drabuzius, siuvimas (gamyba) Odini drabuzi siuvimas Darbo drabuzi siuvimas Kit virsutini drabuzi siuvimas Vyrisk virsutini drabuzi siuvimas Moterisk virsutini drabuzi siuvimas Apatini drabuzi siuvimas Kit drabuzi siuvimas ir drabuzi pried gamyba Vaiko drabuzli siuvimas

37

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis 14.19.20 14.19.30

Pavadinimas Sportins aprangos siuvimas Kailini kepuri ir kit galvos apdangal gamyba Kailini dirbini ir gamini gamyba Kailini dirbini ir gamini gamyba Megzt (trikotazini) ir nert drabuzi gamyba Pdkelni, triko, kojini ir kit panasi megzt (trikotazini) ir nert gamini bei dirbini gamyba Kit megzt (trikotazini) ir nert drabuzi gamyba Odos ir odos dirbini gamyba Od rauginimas ir isdirbimas; lagamin, rankini, balno reikmen ir pakinkt gamyba; kaili isdirbimas ir dazymas

14.2 14.20 14.3 14.31 14.39 15 15.1 15.11 15.11.10 15.11.20 15.11.30 15.12 15.2 15.20 16 16.1 16.10 16.10.10 16.2 16.21 16.21.10 16.21.20 16.22 16.23 16.23.10 16.23.20 16.23.30 16.24 16.24.10 16.29 17 17.1 17.11 17.12 17.2

Od rauginimas ir isdirbimas; kaili isdirbimas ir dazymas Od rauginimas, naudojant augalines medziagas Od rauginimas, naudojant mineralines ir chemines medziagas Od isdirbimas Lagamin, rankini ir panasi reikmen, balno reikmen ir pakinkt gamyba Avalyns gamyba Avalyns gamyba Medienos bei medienos ir kamstienos gamini, isskyrus baldus, gamyba; gamini is siaud ir pynimo medziag gamyba Medienos pjaustymas ir obliavimas Medienos pjaustymas ir obliavimas Cheminis medienos apdorojimas konservantais Gamini ir dirbini is medienos, kamstienos, siaud ir pynimo medziag gamyba Faneravimo dangos ir medienos ploksci gamyba Medienos plauso ploksci, padengt dekoratyvine plvele, gamyba Presuotos medienos gamyba Sumontuot parketo grind gamyba Kit statybini dailidzi ir stali dirbini gamyba Fasonini detali ir malksn (gont) stog dengimui gamyba Medini surenkamj statini ar j detali gamyba Medini sienini ploksci ir spint gamyba Medins taros gamyba Padkl, stov ir kit medini pakrovimo reikmen gamyba Kit medienos gamini gamyba; dirbini is kamstienos, siaud ir pynimo medziag gamyba Popieriaus ir popieriaus gamini gamyba Plausienos, popieriaus ir kartono gamyba Plausienos gamyba Popieriaus ir kartono gamyba Popieriaus ir kartonini gamini gamyba

38

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas 17.21 17.22

Poklasis

Pavadinimas Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros is popieriaus ir kartono gamyba Buitini ir higienos reikmen bei tualeto reikmen gamyba

17.22.10 17.23 17.23.10 17.23.20 17.24 17.29 17.29.10 18 18.1 18.11 18.12 18.13 18.14 18.2 18.20 19 19.1 19.10 19.2 19.20 19.20.10 19.20.20 19.20.30 19.20.40 20 20.1 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.15.10 20.15.20 20.15.30 20.16 20.17 20.2 20.20 20.20.10 20.3 20.30

Tualetinio popieriaus gamyba Popierini rastins reikmen gamyba Kopijavimo popieriaus gamyba Vok ir atviruk gamyba Sien apmusal (tapet) gamyba Kit popierini ir kartonini gamini gamyba Filtravimo popieriaus gamyba Spausdinimas ir rasyt laikmen tirazavimas Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos Laikrasci spausdinimas Kitas spausdinimas Parengiamoji spausdinimo ir ziniasklaidos veikla risimas ir susijusios paslaugos rasyt laikmen tirazavimas rasyt laikmen tirazavimas Kokso ir rafinuot naftos produkt gamyba Koksavimo krosni produkt gamyba Koksavimo krosni produkt gamyba Rafinuot naftos produkt gamyba Rafinuot naftos produkt gamyba Skystojo arba dujinio kuro gamyba Tepal ir kit alyv gamyba Parafino ir techninio vazelino gamyba Naftos bitumo gamyba Chemikal ir chemijos produkt gamyba Pagrindini chemikal, trs ir azoto jungini, pirmini plastik ir pirminio sintetinio kauciuko gamyba Pramonini duj gamyba Dazikli ir pigment gamyba Kit pagrindini neorganini chemikal gamyba Kit pagrindini organini chemikal gamyba Trs ir azoto jungini gamyba Grynj ar kompleksini azoto ir fosforo trs gamyba Karbamido gamyba Amoniako gamyba Pirmini plastik gamyba Pirminio sintetinio kauciuko gamyba Pesticid ir kit agrochemini medziag gamyba Pesticid ir kit agrochemini medziag gamyba Dezinfekant gamyba Daz, lak ir panasi dang medziag, spaustuvini daz ir mastik gamyba Daz, lak ir panasi dang medziag, spaustuvini daz ir mastik gamyba

39

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis 20.30.10 20.30.20

Pavadinimas Emalini daz ir lak gamyba Organini sudting tirpikli ir skiedikli gamyba Muilo ir plovikli, valikli ir blizgikli, kvepal ir tualeto priemoni gamyba

20.4 20.41 20.42 20.5 20.51 20.52 20.53 20.59 20.59.10 20.59.20 20.59.30 20.59.40 20.6 20.60 21 21.1 21.10 21.10.10 21.2 21.20 21.20.10 21.20.20 22 22.1 22.11 22.19 22.2 22.21 22.22 22.23 22.29 23 23.1 23.11 23.12 23.13 23.13.10 23.14 23.19 23.19.10

Muilo ir plovikli, valikli ir blizgikli gamyba Kvepal ir tualeto priemoni gamyba Kit chemini medziag gamyba Sprogij medziag gamyba Klij gamyba Eterinio aliejaus gamyba Kit, niekur kitur nepriskirt, chemini medziag gamyba Lydymo, litavimo ar suvirinimo milteli ir past gamyba Aktyvint angli, tepal pried, paruost kauciuko vulkanizavimo greitikli, katalizatori gamyba Antidetonatori, antifriz, skysci hidraulinms sistemoms gamyba Rasalo ir tuso gamyba Chemini pluost gamyba Chemini pluost gamyba Pagrindini vaist pramons gamini ir farmacini preparat gamyba Pagrindini vaist pramons gamini gamyba Pagrindini vaist pramons gamini gamyba Narkotini medziag gamyba Farmacini preparat gamyba Farmacini preparat gamyba Vaist gamyba Veterinarini vaist gamyba Gumini ir plastikini gamini gamyba Gumini gamini gamyba Gumini padang ir kamer gamyba; gumini padang restauravimas ir atnaujinimas Kit gumini gamini gamyba Plastikini gamini gamyba Plastikini ploksci, lakst, vamzdzi ir profiliuoci gamyba Plastikini pakuoci gamyba Plastikini statybos dirbini gamyba Kit plastikini gamini gamyba Kit nemetalo mineralini produkt gamyba Stiklo ir stiklo gamini bei dirbini gamyba Ploksciojo stiklo gamyba Ploksciojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas Tusciavidurio stiklo gamyba Stiklini talpykl gamyba Stiklo pluost gamyba Kito stiklo, skaitant skirto techninms reikmms, gamyba ir apdorojimas Stiklini izoliatori ir stiklini izoliacini jungiamj detali gamyba

40

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p 23.2 23.20 23.3 23.31 23.31.10 23.31.20 23.32 23.4 23.41 23.42 23.43 23.44 23.49 23.5 23.51 23.52 23.6 23.61 23.62 23.63 23.64 23.65 23.69 23.7 23.70 23.9 23.91 23.99 23.99.10 23.99.20 23.99.30 23.99.40 24 24.1 24.10 24.2 24.20 24.3 24.31 24.32 24.33 24.34 24.4 24.41

Sekcija

Klas

Poklasis

Pavadinimas Ugniai atspari gamini gamyba Ugniai atspari gamini gamyba Statybini medziag is molio gamyba Keramini apdailos ir saligatvio plyteli gamyba Kokli gamyba Keramini grindinio dang gamyba Degto molio plyt, plyteli ir statybini dirbini gamyba Kit porcelianini ir keramini gamini bei dirbini gamyba Keramini buities ir puosybos gamini bei dirbini gamyba Keramini santechnikos gamini ir dirbini gamyba Keramini izoliatori ir keramini izoliacini detali gamyba Kit technins paskirties keramini gamini ir dirbini gamyba Kit keramini gamini ir dirbini gamyba Cemento, kalki ir gipso gamyba Cemento gamyba Kalki ir gipso gamyba Betono, cemento ir gipso gamini bei dirbini gamyba Betono gamini, skirt statybinms reikmms, gamyba Gipso gamini, naudojam statybinms reikmms, gamyba Prekinio betono misinio gamyba Statybini skiedini gamyba Fibrolito gamyba Kit betono, gipso ir cemento gamini bei dirbini gamyba Akmens pjaustymas, tasymas ir apdailinimas Akmens pjaustymas, tasymas ir apdailinimas Abrazyvini gamini ir niekur kitur nepriskirt nemetalo mineralini produkt gamyba Abrazyvini gamini gamyba Kit, niekur kitur nepriskirt, nemetalo mineralini produkt gamyba Asbestinio pluosto, verpal ir audini bei gamini is j gamyba Frikcini medziag ir j gamini gamyba Mineralini izoliacini medziag gamyba Dirbini is bitumo gamyba Pagrindini metal gamyba Tomo ketaus ir plieno bei ferolydini gamyba Tomo ketaus ir plieno bei ferolydini gamyba Plienini vamzdzi, vamzdeli, tusciaviduri profili ir susijusi jungiamj detali gamyba Plienini vamzdzi, vamzdeli, tusciaviduri profili ir susijusi jungiamj detali gamyba Kit plieno pirminio apdirbimo gamini gamyba Saltasis stryp tempimas Saltasis siaur juost valcavimas Saltasis formavimas ar lankstymas Saltasis vielos tempimas Pagrindini taurij ir kit spalvotj metal gamyba Taurij metal gamyba

41

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas 24.42 24.43 24.44 24.45 24.46

Poklasis Aliuminio gamyba

Pavadinimas

Svino, cinko ir alavo gamyba Vario gamyba Kit spalvotj metal gamyba Branduolinio kuro perdirbimas Metal liejini gamyba Gelezies liejini gamyba Plieno liejini gamyba Lengvj metal liejini gamyba Kit spalvotj metal liejini gamyba Metalo gamini, isskyrus masinas ir renginius, gamyba Konstrukcini metalo gamini gamyba

24.5 24.51 24.52 24.53 24.54 25 25.1 25.11 25.12 25.2 25.21 25.29 25.29.10 25.3 25.30 25.4 25.40 25.5 25.50 25.6 25.61 25.62 25.7 25.71 25.72 25.73 25.9 25.91 25.92 25.93 25.94 25.99 26 26.1 26.11 26.12 26.2 26.20

Metalo konstrukcij ir j dali gamyba Metalini dur ir lang gamyba Metalini cistern, rezervuar ir talpykl gamyba Centrinio sildymo radiatori ir katil gamyba Kit metalini cistern, rezervuar ir talpykl gamyba Metalini talpykl suslgtosioms ar suskystintosioms dujoms gamyba Garo generatori, isskyrus centrinio sildymo karsto vandens katilus, gamyba Garo generatori, isskyrus centrinio sildymo karsto vandens katilus, gamyba Ginkl ir saudmen gamyba Ginkl ir saudmen gamyba Metalo kalimas, presavimas, stampavimas ir profiliavimas; milteli metalurgija Metalo kalimas, presavimas, stampavimas ir profiliavimas; milteli metalurgija Metal apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas Metal apdorojimas ir dengimas Mechaninis apdirbimas Valgomj ranki, kit ranki ir bendrj metalo dirbini gamyba Valgomj ir kit pjovimo ranki gamyba Spyn ir vyri gamyba Kit ranki gamyba Kit metalo gamini gamyba Plienini statini ir panasi talpykl gamyba Lengvj metal taros gamyba Vielos gamini, grandini ir spyruokli gamyba Tvirtinimo detali ir sriegimo masin gamini gamyba Kit, niekur kitur nepriskirt, metalo gamini gamyba Kompiuterini, elektronini ir optini gamini gamyba Elektronini komponent ir ploksci gamyba Elektronini komponent gamyba Sumontuot elektronini ploksci gamyba Kompiuteri ir isorins rangos gamyba Kompiuteri ir isorins rangos gamyba

42

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p 26.3 26.30 26.4 26.40 26.5 26.51 26.51.10 26.51.20 26.51.30 26.51.40 26.52 26.6 26.60 26.7 26.70 26.8 26.80 27 27.1 27.11 27.12 27.2 27.20 27.3 27.31 27.32 27.33 27.4 27.40 27.5 27.51 27.52 27.9 27.90 28 28.1 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.2 28.21

Sekcija

Klas

Poklasis Rysi rangos gamyba Rysi rangos gamyba

Pavadinimas

Vartotojiskos elektronins rangos gamyba Vartotojiskos elektronins rangos gamyba Matavimo, bandymo, navigacins ir kontrols rangos gamyba; vairi tip laikrodzi gamyba Matavimo, bandymo, navigacins ir kontrols rangos prietais ir aparat gamyba Elektros skaitikli gamyba Vandens skaitikli gamyba Duj skaitikli gamyba Automatinio reguliavimo ir kontrols prietais gamyba vairi tip laikrodzi gamyba Svitinimo, elektromedicinins ir elektroterapins rangos gamyba Svitinimo, elektromedicinins ir elektroterapins rangos gamyba Optini prietais ir fotografijos rangos gamyba Optini prietais ir fotografijos rangos gamyba Magnetini ir optini laikmen gamyba Magnetini ir optini laikmen gamyba Elektros rangos gamyba Elektros varikli, generatori, transformatori bei elektros skirstomosios ir valdymo rangos gamyba Elektros varikli, generatori ir transformatori gamyba Elektros skirstomosios ir valdymo rangos gamyba Baterij ir akumuliatori gamyba Baterij ir akumuliatori gamyba Laid ir instaliacijos tais gamyba Skaidulins optikos kabeli gamyba Kit elektronikos bei elektros laid ir kabeli gamyba Instaliacijos tais gamyba Elektros apsvietimo rangos gamyba Elektros apsvietimo rangos gamyba Buitini aparat ir prietais gamyba Buitini elektrini aparat ir prietais gamyba Buitini neelektrini aparat ir prietais gamyba Kitos elektros rangos gamyba Kitos elektros rangos gamyba Niekur kitur nepriskirt masin ir rangos gamyba Bendrosios paskirties masin gamyba Varikli ir turbin, isskyrus orlaivi, transporto priemoni ir motocikl variklius, gamyba Hidraulins energijos rangos gamyba Kit siurbli ir kompresori gamyba Kit ciaup ir sklendzi gamyba Guoli, krumpliaraci, krumplini pavar ir varomj element gamyba Kit bendrosios paskirties masin ir rangos gamyba Orkaici, krosni ir krosni degikli gamyba

43

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas 28.22 28.23 28.24 28.25 28.29

Poklasis

Pavadinimas Klimo ir krovimo rangos gamyba staigos masin ir rangos (isskyrus kompiuterius ir isorin rang) gamyba Variklini rankini ranki gamyba Nebuitini ausinimo ir vdinimo rengini gamyba Kit, niekur kitur nepriskirt, bendrosios paskirties masin ir rangos gamyba Zems ir misk kio masin gamyba Zems ir misk kio masin gamyba Metalo formavimo rangos ir stakli gamyba Metalo formavimo rangos gamyba Kit stakli gamyba Kit specialiosios paskirties masin gamyba Metalurgijos masin gamyba Kasybos, karjer eksploatavimo ir statybos masin gamyba Maisto, grim ir tabako apdorojimo masin gamyba Tekstils, drabuzi ir odos gamini gamybos masin gamyba Popieriaus ir kartono gamybos masin gamyba Plastik ir gumos gamybos masin gamyba Kit, niekur kitur nepriskirt, specialiosios paskirties masin gamyba Variklini transporto priemoni, priekab ir puspriekabi gamyba Variklini transporto priemoni gamyba

28.3 28.30 28.4 28.41 28.49 28.9 28.91 28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29 29.1 29.10 29.2 29.20 29.3 29.31 29.32 30 30.1 30.11 30.12 30.2 30.20 30.3 30.30 30.4 30.40 30.9 30.91 30.92 30.99 31

Variklini transporto priemoni gamyba Variklini transporto priemoni kbul gamyba; priekab ir puspriekabi gamyba Variklini transporto priemoni kbul gamyba; priekab ir puspriekabi gamyba Variklini transporto priemoni dali ir pagalbini reikmen gamyba Variklini transporto priemoni elektros ir elektronins rangos gamyba Variklini transporto priemoni kit dali ir reikmen gamyba Kit transporto priemoni ir rangos gamyba vairi tip laiv statyba Laiv ir pldrij konstrukcij statyba Pramogini ir sportini kateri (laiv) statyba Gelezinkelio lokomotyv bei riedmen gamyba Gelezinkelio lokomotyv bei riedmen gamyba Orlaivi ir erdvlaivi bei susijusios rangos gamyba Orlaivi ir erdvlaivi bei susijusios rangos gamyba Karini kovini transporto priemoni gamyba Karini kovini transporto priemoni gamyba Niekur kitur nepriskirt transporto priemoni gamyba Motocikl gamyba Dviraci ir invalid vezimli gamyba Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto rangos gamyba Bald gamyba

44

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p 31.0 31.01 31.02 31.03 31.09 32 32.1 32.11 32.12 32.13 32.2 32.20 32.3 32.30 32.4 32.40 32.40.10 32.40.20 32.40.30 32.40.40 32.40.50 32.40.60 32.40.70 32.5 32.50 32.50.10 32.50.20 32.50.30 32.9 32.91 32.99 32.99.10 33 33.1 33.11 33.12 33.13 33.14 33.15 33.16 33.17 33.19 33.2 33.20

Sekcija

Klas

Poklasis Bald gamyba

Pavadinimas

staigos ir prekybos moni (parduotuvi) bald gamyba Virtuvs bald gamyba Ciuzini gamyba Kit bald gamyba Kita gamyba Papuosal, juvelyrini, bizuterijos ir panasi dirbini gamyba Monet kalimas Papuosal, juvelyrini ir panasi dirbini gamyba Dirbtins bizuterijos ir panasi dirbini gamyba Muzikos instrument gamyba Muzikos instrument gamyba Sporto reikmen gamyba Sporto reikmen gamyba Zaidim ir zaisl gamyba Zaidim ir zaisl gamyba Konstravimo rinkini gamyba Plastikini zaisl gamyba Medini zaisl gamyba Kimstini zaisl gamyba Stalo arba kambario zaidim gamyba Plastikini triraci ir kit zaisl su ratukais gamyba Elektrini zaisl ir zaidim gamyba Medicinos ir odontologijos prietais, instrument ir reikmen gamyba Medicinos ir odontologijos prietais, instrument ir reikmen gamyba Odontologinio cemento gamyba Ortopedini ir kitoki tais gamyba Protez gamyba Niekur kitur nepriskirta gamyba Sluot ir sepeci gamyba Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba Medini karst ir kit laidojimo reikmen gamyba Masin ir rangos remontas ir rengimas Metalo gamini, masin ir rangos remontas Metalo gamini remontas Masin remontas Elektronins ir optins rangos remontas Elektros rangos remontas vairi tip laiv remontas ir technin priezira Orlaivi ir erdvlaivi remontas ir technin priezira Kit transporto priemoni remontas ir technin priezira Kitos rangos remontas Pramonini masin ir rangos rengimas Pramonini masin ir rangos rengimas

45

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis

Pavadinimas

D

35 35.1 35.11 35.12 35.13 35.14 35.2 35.21 35.22 35.23 35.3 35.30 35.30.10 35.30.20

E

36 36.0 36.00 36.00.10 36.00.20 36.00.30 37 37.0 37.00 38 38.1 38.11 38.12 38.2 38.21 38.22 38.3 38.31 38.32 39 39.0 39.00

ELEKTROS, DUJ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS Elektros, duj, garo tiekimas ir oro kondicionavimas Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas Elektros gamyba Elektros perdavimas Elektros paskirstymas Elektros pardavimas Duj gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais Duj gamyba Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais Duj pardavimas dujotiekiais Garo tiekimas ir oro kondicionavimas Garo tiekimas ir oro kondicionavimas Garo tiekimas Karsto vandens tiekimas VANDENS TIEKIMAS, NUOTEK VALYMAS, ATLIEK TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas Vandens surinkimas ir valymas Vandens tiekimas pramons monms Vandens tiekimas gyventojams Nuotek valymas Nuotek valymas Nuotek valymas Atliek surinkimas, tvarkymas ir salinimas; medziag atgavimass Atliek surinkimas Nepavojing atliek surinkimas

Pavojing atliek surinkimas Atliek tvarkymas ir salinimas Nepavojing atliek tvarkymas ir salinimas Pavojing atliek tvarkymas ir salinimas Medziag atgavimas Masin duzen ismontavimas Isrsiuot medziag atgavimas Regeneravimas ir kita atliek tvarkyba Regeneravimas ir kita atliek tvarkyba Regeneravimas ir kita atliek tvarkyba STATYBA Pastat statyba Statyb pltra Statyb pltra Gyvenamj ir negyvenamj pastat statyba Gyvenamj ir negyvenamj pastat statyba Nauj pastat statyba Pastat remontas, restauravimas ir rekonstravimas

F

41 41.1 41.10 41.2 41.20 41.20.10 41.20.20

46

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us 42 42.1 42.11 42.11.10 42.12 42.13 42.2 42.21 42.22 42.9 42.91 42.99 43 43.1 43.11 43.12 43.12.10 43.12.20 43.12.30 43.13 43.2 43.21 43.21.10 43.21.20 43.21.30 43.22 43.29 43.3 43.31 43.32 43.33 43.34 43.39 43.9 43.91 43.99 Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis Inzinerini statini statyba

Pavadinimas

Keli ir gelezinkeli tiesimas Keli ir automagistrali tiesimas Kelio dangos ir stovjimo aiksteli zenklinimas Gelezinkeli ir pozemini gelezinkeli tiesimas Tilt ir tuneli statyba Komunalini statini statyba Komunalini nuotek statini statyba Komunalini elektros ir telekomunikacijos statini statyba Kit inzinerini statini statyba Vandens statini statyba Kit, niekur kitur nepriskirt, inzinerini statini statyba Specializuota statybos veikla Statini nugriovimas ir statybviets paruosimas Statini nugriovimas Statybviets paruosimas Paruosiamieji zems kasimo darbai tiesiant kelius Zems darbai statybos aikstelse Sausinimo ir drkinimo sistem tiesimas Zvalgomasis grzimas Elektros, vandentiekio ir kitos rangos rengimas Elektros sistem rengimas Pastat ir statini elektros tinkl rengimas Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos rengimas Anten, rysio sistem rengimas Vandentiekio, sildymo ir oro kondicionavimo sistem rengimas Kitos rangos rengimas Statybos baigimas ir apdaila Tinkavimas Staliaus dirbini rengimas Grind ir sien dengimas Dazymas ir stiklinimas Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai Kita specializuota statybos veikla Stog dengimas Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla DIDMENIN IR MAZMENIN PREKYBA; VARIKLINI TRANSPORTO PRIEMONI IR MOTOCIKL REMONTAS Variklini transporto priemoni ir motocikl didmenin ir mazmenin prekyba bei remontas Variklini transporto priemoni pardavimas Automobili ir lengvj variklini transporto priemoni pardavimas Kit variklini transporto priemoni pardavimas Variklini transporto priemoni technin priezira ir remontas Variklini transporto priemoni technin priezira ir remontas

G

45 45.1 45.11 45.19 45.2 45.20

47

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p 45.3 45.31 45.32 45.4 45.40 46 46.1 46.11 46.12 46.13 46.14 46.15 46.16 46.17 46.18 46.19 46.2 46.21 46.22 46.23 46.24 46.3 46.31 46.32 46.33 46.34 46.34.10 46.34.20 46.35 46.36 46.37 46.38 46.39 46.4 46.41 46.42

Sekcija

Klas

Poklasis

Pavadinimas Variklini transporto priemoni atsargini dali ir pagalbini reikmen pardavimas Variklini transporto priemoni atsargini dali ir pagalbini reikmen didmenin prekyba Variklini transporto priemoni atsargini dali ir pagalbini reikmen mazmenin prekyba Motocikl ir j atsargini dali bei pagalbini reikmen pardavimas, technin priezira ir remontas Motocikl ir j atsargini dali bei pagalbini reikmen pardavimas, technin priezira ir remontas Didmenin prekyba, isskyrus prekyb variklinmis transporto priemonmis ir motociklais Didmenin prekyba uz atlyg ar pagal sutart Zems kio zaliav, gyv gyvuli, tekstils zaliav ir pusgamini pardavimo agent veikla Degal, rd, metal ir pramonini chemini preparat pardavimo agent veikla Statybinio misko ir statybini medziag pardavimo agent veikla Masin, pramons rangos, laiv ir lktuv pardavimo agent veikla Bald, nam kio reikmen, metalo ir gelezies dirbini pardavimo agent veikla Tekstils, drabuzi, kaili, avalyns ir odos dirbini pardavimo agent veikla Maisto produkt, grim ir tabako pardavimo agent veikla Kit specifini produkt pardavimo agent specializuota veikla vairi preki pardavimo agent veikla Zems kio zaliav ir gyv gyvuli didmenin prekyba Grd, neperdirbto tabako, skl ir pasar gyvuliams didmenin prekyba Gli ir sodinuk didmenin prekyba Gyv gyvuli didmenin prekyba Kaili ir od didmenin prekyba Maisto produkt, grim, tabako ir jo gamini didmenin prekyba Vaisi, uog ir darzovi didmenin prekyba Msos ir msos produkt didmenin prekyba Pieno produkt, kiausini bei valgomj aliejaus ir riebal didmenin prekyba Grim didmenin prekyba Alkoholini grim didmenin prekyba Nealkoholini grim didmenin prekyba Tabako gamini didmenin prekyba Cukraus, sokolado ir cukraus saldumyn didmenin prekyba Kavos, arbatos, kakavos ir prieskoni didmenin prekyba Kit maisto produkt, skaitant zuvis, vziagyvius ir moliuskus, didmenin prekyba Maisto produkt, grim ir tabako nespecializuota didmenin prekyba Nam kio reikmen didmenin prekyba Tekstils gamini didmenin prekyba Drabuzi ir avalyns didmenin prekyba

48

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis 46.42.10 46.42.20 46.42.30 46.42.40

Pavadinimas Gumins avalyns didmenin prekyba Odins avalyns didmenin prekyba Kailini gamini didmenin prekyba Drabuzi ir drabuzi pried didmenin prekyba Elektrini buitini aparat arba prietais didmenin prekyba Porceliano ir stiklo dirbini bei valymo priemoni didmenin prekyba

46.43 46.44 46.44.10 46.44.20 46.45 46.46 46.46.10 46.46.20 46.47 46.48 46.49 46.5 46.51 46.52 46.6 46.61 46.62 46.63 46.64 46.65 46.66 46.69 46.7 46.71 46.71.10 46.71.20 46.71.30 46.71.40 46.71.50 46.72 46.73 46.73.10 46.74 46.74.10 46.74.20 46.74.30 46.75 46.75.10

Porceliano ir stiklo dirbini didmenin prekyba Valymo priemoni didmenin prekyba Kvepal ir kosmetikos priemoni didmenin prekyba Farmacijos preki didmenin prekyba Chirurgini ir ortopedini instrument bei protez didmenin prekyba Vaist ir vaistini medziag didmenin prekyba Bald, kilim ir apsvietimo rangos didmenin prekyba Laikrodzi, papuosal ir juvelyrini dirbini didmenin prekyba Kit nam kio reikmen didmenin prekyba Informacijos ir rysi technologij (IRT) rangos didmenin prekyba Kompiuteri, j isorins ir programins rangos didmenin prekyba Elektronins ir telekomunikacins rangos ir jos dali didmenin prekyba Kit masin, rangos ir reikmen didmenin prekyba Zems kio masin, rangos ir reikmen didmenin prekyba Stakli didmenin prekyba Kasybos, statybos ir statybos inzinerijos masin didmenin prekyba Tekstils pramons masin bei siuvamj ir mezgimo masin didmenin prekyba staigos bald didmenin prekyba Kit staigos masin ir rangos didmenin prekyba Kit masin ir rangos didmenin prekyba Kita specializuota didmenin prekyba Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei pried didmenin prekyba Kietojo kuro didmenin prekyba Benzino didmenin prekyba Dujinio kuro didmenin prekyba Dyzelinio kuro didmenin prekyba Tepal didmenin prekyba Metal rd ir metal didmenin prekyba Medienos, statybini medziag ir sanitarini rengini didmenin prekyba Popierini sien apmusal didmenin prekyba Metalini dirbini, vandentiekio ir sildymo rangos bei reikmen didmenin prekyba Gelezies dirbini didmenin prekyba Vandentiekio rangos didmenin prekyba Sildymo rangos didmenin prekyba Chemijos produkt didmenin prekyba Agrochemini produkt ir trs didmenin prekyba

49

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis 46.75.20

Pavadinimas Ne vaistins paskirties stipriai veikiancij ir nuodingj medziag didmenin prekyba Kit tarpini produkt didmenin prekyba Popieriaus ritini ir kartono didmenin prekyba Lin pluosto didmenin prekyba Atliek ir lauzo didmenin prekyba Nespecializuota didmenin prekyba Nespecializuota didmenin prekyba Mazmenin prekyba, isskyrus variklini transporto priemoni ir motocikl prekyb

46.76 46.76.10 46.76.20 46.77 46.9 46.90 47 47.1 47.11 47.19 47.2 47.21 47.22 47.23 47.24 47.24.10 47.24.20 47.25 47.25.10 47.25.20 47.26 47.29 47.3 47.30 47.4 47.41 47.42 47.43 47.5 47.51 47.52 47.52.10

Mazmenin prekyba nespecializuotose parduotuvse Mazmenin prekyba nespecializuotose parduotuvse, kuriose vyrauja maistas, grimai ir tabakas Kita mazmenin prekyba nespecializuotose parduotuvse Maisto, grim ir tabako mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Vaisi, uog ir darzovi mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Msos ir msos produkt mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Zuv, vziagyvi ir moliusk mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Duonos, bandeli, konditerijos gamini ir cukraus saldumyn mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Duonos, pyrago ir kit miltini produkt mazmenin prekyba Konditerijos gamini ir saldumyn mazmenin prekyba Grim mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Alkoholini grim mazmenin prekyba Gaivinamj grim mazmenin prekyba Tabako gamini mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Kita maisto produkt mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Automobili degal mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Automobili degal mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Informacijos ir rysi technologij (IRT) rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Kompiuteri, j isorins ir programins rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Telekomunikacij rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Garso ir vaizdo rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Kitos nam kio rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Tekstils gamini mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Metalo dirbini, daz ir stiklo mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Daz, lak ir politr mazmenin prekyba

50

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis 47.52.20 47.52.30 47.52.40

Pavadinimas Ploksciojo stiklo mazmenin prekyba Statybini medziag mazmenin prekyba Medziag ir smulkiojo remonto darbams rangos mazmenin prekyba Kilim, kilimli, sien ir grind dang mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Elektrini buitini aparat ir prietais mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Bald, apsvietimo rangos ir kit nam kio preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Kultros ir poilsio preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

47.53 47.54 47.59 47.6 47.61 47.62 47.63 47.64 47.65 47.7 47.71 47.72 47.73 47.74 47.75 47.76 47.77 47.78 47.78.10 47.78.20 47.78.30 47.78.40 47.78.90 47.79 47.79.10 47.8 47.81 47.82 47.89 47.9 47.91

Knyg mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Laikrasci ir rastins reikmen mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Muzikos ir vaizdo ras mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Sporto rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Zaidim ir zaisl mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Kit preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Drabuzi mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Avalyns ir odos gamini mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Vaistini, ruosianci ir parduodanci vaistus, veikla Medicinos ir ortopedini preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Kosmetikos ir tualeto reikmen mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Gli, sodinuk, skl, trs, namini gyvnli ir j dalo mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Laikrodzi, papuosal ir juvelyrini dirbini mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Kita nauj preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Suvenyr, meno dirbini ir religini reikmen specializuota mazmenin prekyba Buitinio skystojo kuro, duj balion, anglies ir malk specializuota mazmenin prekyba Ginkl ir saudmen specializuota mazmenin prekyba Optikos preki mazmenin prekyba Kita specializuota mazmenin prekyba Naudot daikt mazmenin prekyba parduotuvse Antikvarini daikt mazmenin prekyba Mazmenin prekyba kioskuose ir prekyvietse Maisto, grim ir tabako gamini mazmenin prekyba kioskuose ir prekyvietse Tekstils, drabuzi ir avalyns mazmenin prekyba kioskuose ir prekyvietse Kit preki mazmenin prekyba kioskuose ir prekyvietse Mazmenin prekyba ne parduotuvse, kioskuose ar prekyvietse Uzsakomasis pardavimas pastu arba internetu

51

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas 47.99

Poklasis

Pavadinimas Kita mazmenin prekyba ne parduotuvse, kioskuose ar prekyvietse

47.99.10 47.99.20

Mazmenin prekyba per keliaujancius firmos atstovus Mazmenin prekyba is automat smulkioms prekms pardavinti

H

49 49.1 49.10 49.2 49.20 49.3 49.31 49.31.10 49.31.20 49.32 49.39 49.4 49.41 49.42 49.5 49.50 50 50.1 50.10 50.2 50.20 50.3 50.30 50.4 50.40 51 51.1 51.10 51.2 51.21 51.22 52 52.1 52.10 52.2 52.21 52.21.10 52.21.20 52.21.30 52.21.40 52.21.50

TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais Tarpmiestinis keleivinis gelezinkelio transportas Tarpmiestinis keleivinis gelezinkelio transportas Krovininis gelezinkelio transportas Krovininis gelezinkelio transportas Kitas keleivinis sausumos transportas Keleivi vezimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu Keleivi vezimas autobusais mieste ar priemiestyje Keleivi vezimas troleibusais mieste ar priemiestyje Taksi veikla Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas Krovininis keli transportas ir perkraustymo veikla Krovininis keli transportas Perkraustymo veikla

Transportavimas vamzdynais Transportavimas vamzdynais Vandens transportas Jr ir pakranci keleivinis vandens transportas Jr ir pakranci keleivinis vandens transportas Jr ir pakranci krovininis vandens transportas Jr ir pakranci krovininis vandens transportas Vidaus vanden keleivinis transportas Vidaus vanden keleivinis transportas Vidaus vanden krovininis transportas Vidaus vanden krovininis transportas Oro transportas Keleivinis oro transportas Keleivinis oro transportas Krovininis oro transportas ir kosminis transportas Krovininis oro transportas Kosminis transportas Sandliavimas ir transportui bding paslaug veikla Sandliavimas ir saugojimas Sandliavimas ir saugojimas Transportui bding paslaug veikla Sausumos transportui bding paslaug veikla Traukini eismo organizavimas ir reguliavimas Automobili stovjimo aiksteli eksploatavimas Technini priemoni, reguliuojanci gatvi judjim, eksploatavimas Gatvi, keli, tilt, tuneli eksploatavimas Sauskeli transporto stoci eksploatavimas

52

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis 52.21.60 52.21.70

Pavadinimas Riedmen technin priezira ir smulkus remontas Gelezinkeli eksploatavimas Vandens transportui bding paslaug veikla Oro transportui bding paslaug veikla Krovini tvarkymas Kita transportui bding paslaug veikla

52.22 52.23 52.24 52.29 52.29.10 52.29.20 52.29.30 53 53.1 53.10 53.2 53.20

Muitins tarpinink veikla Krovini gabenimo agent ir ekspeditori veikla Vezimo dokument ir kelions lap parengimas ir isdavimas Pasto ir pasiuntini (kurjeri) veikla Pasto pagal pareigojim teikti universalisias paslaugas atliekama veikla Pasto pagal pareigojim teikti universalisias paslaugas atliekama veikla Kita pasto ir pasiuntini (kurjeri) veikla Kita pasto ir pasiuntini (kurjeri) veikla APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUG VEIKLA Apgyvendinimo veikla Viesbuci ir panasi laikin buveini veikla Viesbuci ir panasi laikin buveini veikla Poilsiautoj ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla Poilsiautoj ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla Poilsio nam veikla Vaik poilsio stovykl veikla Poilsini transporto priemoni, priekab aiksteli ir stovyklavieci veikla

I

55 55.1 55.10 55.2 55.20 55.20.10 55.20.20 55.3 55.30 55.9 55.90 56 56.1 56.10 56.2 56.21 56.29 56.3 56.30

Poilsini transporto priemoni, priekab aiksteli ir stovyklavieci veikla Kita apgyvendinimo veikla Kita apgyvendinimo veikla Maitinimo ir grim teikimo veikla Restoran ir pagaminto valgio teikimo veikla Restoran ir pagaminto valgio teikimo veikla Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kit maitinimo paslaug veikla Pagaminto valgio tiekimas renginiams Kit maitinimo paslaug teikimas Grim pardavimo vartoti vietoje veikla Grim pardavimo vartoti vietoje veikla INFORMACIJA IR RYSIAI Leidybin veikla Knyg, periodini leidini leidyba ir kita leidybin veikla Knyg leidyba Zinyn, katalog ir adres sras leidyba Laikrasci leidyba Zurnal ir periodini leidini leidyba Kita leidyba Programins rangos leidyba

J

58 58.1 58.11 58.12 58.13 58.14 58.19 58.2

53

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas 58.21 58.29

Poklasis

Pavadinimas Kompiuterini zaidim leidyba Kita programins rangos leidyba Kino film, vaizdo film ir televizijos program gamyba, garso rasymo ir muzikos ras leidybos veikla

59 59.1 59.11 59.12 59.13 59.14 59.2 59.20 60 60.1 60.10 60.2 60.20 61 61.1 61.10 61.2 61.20 61.3 61.30 61.9 61.90 62 62.0 62.01 62.02 62.03 62.09 63 63.1 63.11 63.12 63.9 63.91 63.99

Kino film, vaizdo film ir televizijos program rengj veikla Kino film, vaizdo film ir televizijos program gamyba Pagamint kino film, vaizdo film ir televizijos program meninis apipavidalinimas Kino film, vaizdo film ir televizijos program platinimas Kino film rodymas Garso rasymas ir muzikos ras leidyba Garso rasymas ir muzikos ras leidyba Program rengimas ir transliavimas Radijo program transliavimas Radijo program transliavimas Televizijos program rengimas ir transliavimas Televizijos program rengimas ir transliavimas Telekomunikacijos Laidinio rysio paslaug veikla Laidinio rysio paslaug veikla Belaidzio rysio paslaug veikla Belaidzio rysio paslaug veikla Palydovinio rysio paslaug veikla Palydovinio rysio paslaug veikla Kit rysi paslaug veikla Kit rysi paslaug veikla Kompiuteri programavimo, konsultacin ir susijusi veikla Kompiuteri programavimo, konsultacin ir susijusi veikla Kompiuteri programavimo veikla Kompiuteri konsultacin veikla Kompiuterins rangos tvarkyba Kita informacini technologij ir kompiuteri paslaug veikla Informacini paslaug veikla Duomen apdorojimo, interneto serveri paslaug (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vart paslaug veikla Duomen apdorojimo, interneto serveri paslaug (prieglobos) ir susijusi veikla Interneto vart paslaug veikla Kita informacini paslaug veikla Naujien agentr veikla Kita, niekur kitur nepriskirta, informacini paslaug veikla

K

64 64.1 64.11 64.19 64.2

FINANSIN IR DRAUDIMO VEIKLA Finansini paslaug veikla, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim Piniginis tarpininkavimas Centrin bankininkyst Kitas piniginis tarpininkavimas Kontroliuojancij bendrovi veikla

54

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p 64.3 64.30 64.9 64.91 64.92 64.99 65 65.1 65.11 65.12 65.12.10 65.2 65.20 65.3 65.30 66 66.1 66.11 66.12 66.19 66.2 66.21 66.22 66.29 66.3 66.30

Sekcija

Klas 64.20

Poklasis

Pavadinimas Kontroliuojancij bendrovi veikla Trest, fond ir panasi finansini institucij veikla Trest, fond ir panasi finansini institucij veikla Kita finansini paslaug veikla, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim Finansin isperkamoji nuoma Kitas kredito teikimas Kita, niekur kitur nepriskirta, finansini paslaug veikla, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim Draudimo, perdraudimo ir pensij ls kaupimo, isskyrus privalomj socialin draudim, veikla Draudimas Gyvybs draudimas Ne gyvybs draudimas Kelioni draudimas Perdraudimas Perdraudimas Pensij ls kaupimas Pensij ls kaupimas Pagalbin finansini paslaug ir draudimo veikla Pagalbin finansini paslaug, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim, veikla Finans rinkos valdymas Vertybini popieri ir preki sutarci sudarymo tarpininkavimas Kita pagalbin finansini paslaug, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim, veikla Pagalbin draudimo ir pensij ls kaupimo veikla Rizikos ir zalos vertinimas Draudimo agent ir brokeri veikla Kita pagalbin draudimo ir pensij ls kaupimo veikla Fond valdymo veikla Fond valdymo veikla NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS Nekilnojamojo turto operacijos Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Nekilnojamojo turto operacijos uz atlyg arba pagal sutart Nekilnojamojo turto agentr veikla Nekilnojamojo turto vertinimas Nekilnojamojo turto tvarkyba uz atlyg arba pagal sutart PROFESIN, MOKSLIN IR TECHNIN VEIKLA Teisin ir apskaitos veikla Teisin veikla Teisin veikla

L

68 68.1 68.10 68.2 68.20 68.3 68.31 68.31.10 68.32

M

69 69.1 69.10

55

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis 69.10.10 69.10.20 69.10.30

Pavadinimas Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinse ir baudziamosiose bylose Konsultacijos ir atstovavimas darbo gincuose Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisini dokument rengimas Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesci klausimais

69.2 69.20 69.20.10 69.20.20 69.20.30 69.20.40 70 70.1 70.10 70.2 70.21 70.22 71 71.1 71.11 71.12 71.12.10 71.12.20 71.12.30 71.12.40 71.12.50 71.12.60 71.2 71.20 71.20.10 71.20.20 71.20.30 71.20.40 71.20.50 71.20.60 71.20.70 72 72.1 72.11 72.19 72.19.10 72.19.20

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesci klausimais Buhalterin apskaita ir audito atlikimas Finansini ataskait rengimas Firm ir kit bendrovi komercini operacij apskaitos tvarkymas Mokesci konsultacijos Pagrindini buveini veikla; konsultacin valdymo veikla Pagrindini buveini veikla Pagrindini buveini veikla Konsultacin valdymo veikla Viesj rysi ir komunikacijos veikla Konsultacin verslo ir kito valdymo veikla Architektros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analiz Architektros ir inzinerijos veikla bei su ja susijusios technins konsultacijos Architektros veikla Inzinerijos veikla ir su ja susijusios technins konsultacijos Inzinerin-technologin veikla Projektiniai-konstruktoriniai darbai Gatvi eismo projektavimas Geodezin veikla Geologins paieskos ir zvalgyba Miskotvarka ir zemtvarka Techninis tikrinimas ir analiz Techninis tikrinimas ir analiz Aplinkos kontrol, ekologinis monitoringas Medziag bandymai ir analiz Produkcijos kokybs bandymai ir analiz Maisto produkt tyrimas pagal higienos reikalavimus, skaitant veterinarin, susijus su maisto produkt gamyba, tyrim ir tikrinim Variklini transporto priemoni saugaus eismo periodinis patikrinimas Matavimo priemoni patikra bei kalibravimas Gamini sertifikavimas, j normatyvini dokument reikalavim kontrol Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Gamtos moksl ir inzinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Kiti gamtos moksl ir inzinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Agrarini moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Gamtos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai

56

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis 72.19.30 72.19.40 72.19.50

Pavadinimas Matematikos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Medicinos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Technikos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Socialini ir humanitarini moksl moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.2 72.20 72.20.10 72.20.20 72.20.30 73 73.1 73.11 73.12 73.2 73.20 74 74.1 74.10 74.2 74.20 74.3 74.30 74.9 74.90 75 75.0 75.00 75.00.10 75.00.20 75.00.30 75.00.40

Socialini ir humanitarini moksl moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Humanitarini moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Socialini moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Teologijos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Reklama ir rinkos tyrimas Reklama Reklamos agentr veikla Atstovavimas ziniasklaidai Rinkos tyrimas ir viesosios nuomons apklausa Rinkos tyrimas ir viesosios nuomons apklausa Kita profesin, mokslin ir technin veikla Specializuota projektavimo veikla Specializuota projektavimo veikla Fotografavimo veikla Fotografavimo veikla Vertimo rastu ir zodziu veikla Vertimo rastu ir zodziu veikla Kita, niekur kitur nepriskirta, profesin, mokslin ir technin veikla Kita, niekur kitur nepriskirta, profesin, mokslin ir technin veikla Veterinarin veikla Veterinarin veikla Veterinarin veikla Gyvuli ir gyvn stacionarinis gydymas Gyvuli ir gyvn ambulatorinis gydymas Veterinarin diagnostin veikla Veterinarijos laboratorij veikla ADMINISTRACIN IR APTARNAVIMO VEIKLA Nuoma ir isperkamoji nuoma Variklini transporto priemoni nuoma ir isperkamoji nuoma Automobili ir lengvj variklini transporto priemoni nuoma ir isperkamoji nuoma Sunkiasvori variklini transporto priemoni nuoma ir isperkamoji nuoma Krovinini automobili nuoma Turistini autobus nuoma Asmenini ir nam kio preki nuoma ir isperkamoji nuoma Poilsio ir sporto reikmen nuoma ir isperkamoji nuoma Pramogini valci nuoma Jojamj zirg nuoma Dviraci nuoma Sporto rangos nuoma Kit turizmo priemoni nuoma

N

77 77.1 77.11 77.12 77.12.10 77.12.20 77.2 77.21 77.21.10 77.21.20 77.21.30 77.21.40 77.21.50

57

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas 77.22 77.29

Poklasis

Pavadinimas Vaizdajuosci ir kompaktini disk nuoma Kit asmenini ir nam kio preki nuoma ir isperkamoji nuoma

77.29.10 77.29.20 77.29.30 77.3 77.31 77.32 77.33 77.33.10 77.33.20 77.33.30 77.34 77.35 77.39 77.39.10 77.39.20 77.39.30 77.39.40 77.39.50 77.39.60 77.39.70 77.39.80 77.4 77.40 78 78.1 78.10 78.2 78.20 78.3 78.30 79 79.1 79.11 79.12 79.9 79.90 80 80.1 80.10

Tekstils dirbini, drabuzi ir avalyns nuoma Bald ir kit asmeniniam naudojimui skirt daikt nuoma Muzikos instrument, teatro dekoracij ir kostium nuoma Kit masin, rangos ir materialij vertybi nuoma ir isperkamoji nuoma Zems kio masin ir rengini nuoma ir isperkamoji nuoma Statybos ir inzinerini statybos darb masin ir rengini nuoma ir isperkamoji nuoma staigos masin ir rangos, skaitant kompiuterius, nuoma ir isperkamoji nuoma Kompiuteri nuoma Kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo masin nuoma Kasos aparat nuoma Vandens transporto priemoni ir rangos nuoma ir isperkamoji nuoma Oro transporto priemoni ir rangos nuoma ir isperkamoji nuoma Kit, niekur kitur nepriskirt, masin, rangos ir materialij vertybi nuoma ir isperkamoji nuoma Gelezinkelio transporto priemoni nuoma Motocikl nuoma Automobilini nameli nuoma Konteineri, kilnojamj platform ir padkl nuoma Pramonini elektrini ir neelektrini masin nuoma Radijo ir televizijos rengini nuoma Rysi rengini nuoma Matavimo ir kontrols rengini nuoma Intelektins nuosavybs ir panasi produkt, isskyrus autori teisi saugomus objektus, isperkamoji nuoma Intelektins nuosavybs ir panasi produkt, isskyrus autori teisi saugomus objektus, isperkamoji nuoma darbinimo veikla darbinimo agentr veikla darbinimo agentr veikla Laikinojo darbinimo agentr veikla Laikinojo darbinimo agentr veikla Kitas darbo jgos teikimas Kitas darbo jgos teikimas Kelioni agentr, ekskursij organizatori, isankstinio uzsakymo paslaug ir susijusi veikla Kelioni agentr ir ekskursij organizatori veikla Kelioni agentr veikla Ekskursij organizatori veikla Kit isankstinio uzsakymo ir susijusi paslaug veikla Kit isankstinio uzsakymo ir susijusi paslaug veikla Apsaugos ir tyrimo veikla Privati apsauga Privati apsauga

58

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p 80.2 80.20 80.3 80.30 81 81.1 81.10 81.2 81.21 81.22 81.29 81.3 81.30 82 82.1 82.11 82.19 82.2 82.20 82.3 82.30 82.9 82.91 82.92 82.99

Sekcija

Klas

Poklasis

Pavadinimas Apsaugos sistem paslaug veikla Apsaugos sistem paslaug veikla Tyrimo veikla Tyrimo veikla Pastat aptarnavimas ir krastovaizdzio tvarkymas Kombinuota patalp funkcionavimo uztikrinimo veikla Kombinuota patalp funkcionavimo uztikrinimo veikla Valymo veikla Paprastasis pastat valymas Kita pastat ir pramoninio valymo veikla Kita valymo veikla Krastovaizdzio tvarkymas Krastovaizdzio tvarkymas Administracin veikla, staig ir kit verslo moni aptarnavimo veikla staig administracin ir aptarnavimo veikla Kombinuotj staigos administracini paslaug veikla Fotokopijavimo, dokument rengimo ir kita specializuota staigai bding paslaug veikla Uzsakomj informacini paslaug centr veikla Uzsakomj informacini paslaug centr veikla Posdzi ir verslo rengini organizavimas Posdzi ir verslo rengini organizavimas Niekur kitur nepriskirta verslui bding paslaug veikla Isieskojimo agentr ir kredito biur veikla Fasavimo ir pakavimo veikla Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui bding paslaug veikla VIESASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS Viesasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas Valstybs valdymas ir bendroji ekonomin bei socialin bendruomens politika Bendroji viesojo valdymo veikla Lietuvos Respublikos apskrici veikla Lietuvos Respublikos savivaldybi veikla Lietuvos Respublikos seninij veikla Izdo valdymas ir priezira Biudzeto vykdymas ir valstybini fond tvarkymas Centrini administracini institucij statym leidziamoji ir vykdomoji veikla Vadovavimas muitins tarnyboms ir j veikla Vadovavimas statistikos ir sociologijos tarnyboms vairiuose valstybs valdymo lygiuose bei j veikla Sveikatos prieziros, svietimo, kultros ir kit socialini paslaug, isskyrus socialin draudim, veiklos reguliavimas Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau j organizuoti Bendruomenei teikiam paslaug uztikrinimas Uzsienio reikalai Gynybos veikla

O

84 84.1 84.11 84.11.10 84.11.20 84.11.30 84.11.40 84.11.50 84.11.60 84.11.70 84.11.80 84.12 84.13 84.2 84.21 84.22

59

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas 84.23 84.24 84.25

Poklasis

Pavadinimas Teisingumo ir teismin veikla Viesosios tvarkos ir apsaugos veikla Priesgaisrini tarnyb veikla Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla SVIETIMAS Svietimas Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio amziaus vaik ugdymas Priesmokyklinio amziaus vaik ugdymas Pradinis ugdymas Pradinis ugdymas Vidurinis ugdymas Bendrasis vidurinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Vidurinis ugdymas Techninis ir profesinis vidurinis mokymas Aukstasis mokslas Aukstojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurin mokykl Aukstasis (tretinis) mokslas Aukstasis neuniversitetinis mokslas Aukstasis universitetinis mokslas Doktorantra Kitas mokymas Sportinis ir rekreacinis svietimas Kultrinis svietimas Vairavimo mokykl veikla Kitas, niekur kitur nepriskirtas, svietimas Svietimui bding paslaug veikla Svietimui bding paslaug veikla ZMONI SVEIKATOS PRIEZIRA IR SOCIALINIS DARBAS Zmoni sveikatos prieziros veikla Ligonini veikla Ligonini veikla Bendrosios paskirties ligonini veikla Specializuotj ligonini veikla Reabilitacijos ligonini veikla Slaugos ligonini veikla Medicinins ir odontologins praktikos veikla Bendrosios praktikos gydytoj veikla Gydytoj specialist veikla Odontologins praktikos veikla Kita zmoni sveikatos prieziros veikla Kita zmoni sveikatos prieziros veikla

84.3 84.30

P

85 85.1 85.10 85.10.10 85.10.20 85.2 85.20 85.3 85.31 85.31.10 85.31.20 85.32 85.4 85.41 85.42 85.42.10 85.42.20 85.42.30 85.5 85.51 85.52 85.53 85.59 85.6 85.60

Q

86 86.1 86.10 86.10.10 86.10.20 86.10.30 86.10.40 86.2 86.21 86.22 86.23 86.9 86.90

60

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis 86.90.10 86.90.20 86.90.30 86.90.40

Pavadinimas Viduriniojo medicinos personalo paslaug teikiamas ligoniams ne ligoninse Kraujo perpylimo staig ir kraujo bank veikla Medicinos laboratorij veikla Greitosios pagalbos veikla Kita stacionarin globos veikla Stacionarin slaugos staig veikla

87 87.1 87.10 87.2 87.20 87.3 87.30 87.9 87.90 88 88.1 88.10 88.9 88.91 88.99

Stacionarin slaugos staig veikla Stacionarin protiskai atsilikusi, psichikos ligoni, sergancij priklausomybs ligomis globos veikla Stacionarin protiskai atsilikusi, psichikos ligoni, sergancij priklausomybs ligomis globos veikla Stacionarin pagyvenusi ir negalij asmen globos veikla Stacionarin pagyvenusi ir negalij asmen globos veikla Kita stacionarin globos veikla Kita stacionarin globos veikla Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir negaliaisiais asmenimis veikla Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir negaliaisiais asmenimis veikla Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla Vaik dienos prieziros veikla Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

R

90 90.0 90.01 90.02 90.03 90.04 91 91.0 91.01 91.02 91.03 91.04 91.04.10 91.04.20 91.04.30 92 92.0 92.00 92.00.10 92.00.20 92.00.30

MENIN, PRAMOGIN IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA Krybin, menin ir pramog organizavimo veikla Krybin, menin ir pramog organizavimo veikla Scenos pastatym veikla Scenos pastatymams bding paslaug veikla Menin kryba Meno rengini eksploatavimo veikla

Bibliotek, archyv, muziej ir kita kultrin veikla Bibliotek, archyv, muziej ir kita kultrin veikla Bibliotek ir archyv veikla Muziej veikla Istorini viet ir pastat bei panasi turist lankom viet eksploatavimas Botanikos ir zoologijos sod bei gamtos rezervat veikla Zoologijos sod veikla Botanikos sod veikla Gamtos rezervat ir draustini veikla Azartini zaidim ir lazyb organizavimo veikla Azartini zaidim ir lazyb organizavimo veikla Azartini zaidim ir lazyb organizavimo veikla Loterij organizavimo veikla Azartini losim ir lazyb organizavimo veikla Kit azartini zaidim organizavimo veikla

61

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us 93 93.1 93.11 93.12 93.13 93.19 93.19.10 93.19.20 93.2 93.21 93.29 Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis

Pavadinimas Sportin veikla, pramog ir poilsio organizavimo veikla Sportin veikla Sporto rengini eksploatavimas Sporto klub veikla Kno rengybos centr veikla Kita sportin veikla Sportin ar mgj medziokl ir su ja susijusi veikla Sportin ar mgj zvejyba ir su ja susijusi veikla Pramog ir poilsio organizavimo veikla Atrakcion ir temini park veikla Kita pramog ir poilsio organizavimo veikla

S

94 94.1 94.11 94.12 94.2 94.20 94.9 94.91 94.91.10 94.91.20 94.92 94.99 95 95.1 95.11 95.12 95.12.10 95.2 95.21 95.22 95.23 95.24 95.25 95.29 96 96.0 96.01 96.02 96.03 96.04 96.09

KITA APTARNAVIMO VEIKLA Narysts organizacij veikla Verslinink, darbdavi ir profesini narysts organizacij veikla Verslinink ir darbdavi narysts organizacij veikla Profesini narysts organizacij veikla Profesini sjung veikla Profesini sjung veikla Kit narysts organizacij veikla Religini organizacij veikla Religini bendrij veikla Vienuolyn veikla Politini organizacij veikla Kit, niekur kitur nepriskirt, narysts organizacij veikla Kompiuteri ir asmenini bei nam kio reikmen taisymas Kompiuteri ir rysi rangos remontas Kompiuteri ir isorins rangos remontas Rysi rangos remontas Rysio sistem technin priezira Asmenini ir nam kio reikmen taisymas Vartotojiskos elektronins rangos remontas Buitini aparat ir prietais, nam bei sodo rangos remontas Avalyns ir odos gamini taisymas Bald ir interjero reikmen taisymas vairi tip laikrodzi ir juvelyrini dirbini taisymas Kit asmenini ir nam kio reikmen taisymas Kita asmen aptarnavimo veikla Kita asmen aptarnavimo veikla Tekstils ir kaili gamini skalbimas ir (sausasis) valymas Kirpykl ir kit grozio salon veikla Laidotuvi ir su jomis susijusi veikla Fizins gerovs uztikrinimo veikla Kita, niekur kitur nepriskirta, asmen aptarnavimo veikla

62

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Skyri us Gru p

Sekcija

Klas

Poklasis

Pavadinimas

T

97 97.0 97.00 98 98.1 98.10 98.2 98.20

U

99 99.0 99.00

NAM KI, SAMDANCI DARBININKUS, VEIKLA; NAM KI VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMMS TENKINTI SKIRT NEDIFERENCIJUOJAM GAMINI GAMYBA IR PASLAUG TEIKIMU Nam ki, samdanci nam kio personal, veikla Nam ki, samdanci nam kio personal, veikla Nam ki, samdanci nam kio personal, veikla Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini gamyba ir paslaug teikimu Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini ar reikmen gamyba Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini ar reikmen gamyba Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam paslaug teikimu Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam paslaug teikimu EKSTRATERITORINI ORGANIZACIJ IR STAIG VEIKLA Ekstrateritorini organizacij ir staig veikla Ekstrateritorini organizacij ir staig veikla Ekstrateritorini organizacij ir staig veikla

63

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

EKONOMINS VEIKLOS RSI KLASIFIKATORIAUS (EVRK 2 red.) STRUKTRA IR AISKINAMOSIOS PASTABOS

A SEKCIJA ZEMS KIS, MISKININKYST IR ZUVININKYST

si sekcij eina veiklos rsys, susijusios su augal ir gyvn gamtini istekli naudojimu, aprpiancios pasli auginim, gyvulininkyst ir veislininkyst, medienos ruos ir kit augal, gyvn ar j produkt gavyb fermose ar gamtiniuose arealuose. 01 Augalininkyst ir gyvulininkyst, medziokl ir susijusi paslaug veikla

Siame skyriuje isskiriamos dvi pagrindins veiklos sritys: augalininkyst ir gyvulininkyst. s skyri eina organin (ekologin) zemdirbyst, taip pat ir genetiskai modifikuot augal ir gyvn auginimas. Taip pat eina augal auginimas atvirame grunte ir siltnamiuose. Taip pat eina zems kiui ir medzioklei bding, gaudymo spstais ir susijusi paslaug veikla. 01.5 grupje (Misrusis zems kis) yra nepaisoma prastini taisykli nustatant pagrindin veiklos rs. Taip yra todl, kad daugelis zems kio vald, tinkamai suderin, uzsiima augalininkyste ir gyvulininkyste, kurios pasirinktinai gali bti klasifikuojamos vienoje ar kitoje klasje. Zems kio veiklai nepriskiriamas tolesnis zems kio produkt perdirbimas (klasifikuojamas 10 arba 11 skyriuose (Maisto produkt ir grim gamyba) ir 12 skyriuje (Tabako gamini gamyba), isskyrus pirmin, reikaling parduoti rinkoje, zems kio produkt paruosim. Produkt ruosimas pirminei rinkai priskirtas siam skyriui. s skyri neeina lauk paruosimas zems kio darbams (pvz., dirbamos zems teras formavimas, drenazo sistem rengimas, ryzi auginimo lauk paruosimas ir pan.), klasifikuojamas F sekcijoje (Statyba) ir supirkj bei kooperatini asociacij, susijusi su zems kio produkt pardavimu, veikla, klasifikuojama G sekcijoje. Taip pat neeina krastotvarka, klasifikuojama 81.30 klasje. 01.1 Vienmeci augal auginimas

si grup eina vienmeci augal, t. y. augal, kuri augimo periodas yra ne ilgesnis kaip du augimo sezonai, auginimas. Taip pat eina si augal auginimas sklai. 01.11 Grdini (isskyrus ryzius), ankstini ir aliejing skl augal auginimas

si klas eina vis rsi grdini, ankstini ir aliejingj skl augal auginimas atvirame grunte. kio ribose si augal auginimas dazniausiai yra derinamas tarpusavyje. si klas eina: - auginimas grdini augal, toki kaip: · kvieciai · kukurzai · sorgai · mieziai · rugiai · avizos · soros · kiti, niekur kitur nepriskirti, grdiniai augalai - auginimas ankstini augal, toki kaip: · pupos · pupels · sjamieji avinzirniai · kinins pupuols · lsiai · lubinai · zirniai · tikrieji kajanai · kiti ankstiniai augalai - auginimas aliejingj skl, toki kaip:

64

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · sojos pupels · zems riesutai · medvilns sklos · ricinmedzio sklos · lin smenys · garstyci sklos · aliejins juodvos sklos · raps sklos · dazinio dygmino sklos · sezamo sklos · saulgrz sklos · kitos aliejingosios sklos si klas neeina: - ryzi auginimas, zr. 01.12 - cukrini kukurz auginimas, zr. 01.13 - pasarini kukurz auginimas, zr. 01.19 - aliejini augal vaisi ir uog auginimas, zr. 01.26 01.12 01.13 Ryzi auginimas Darzovi ir melion, sakniavaisi ir gumbavaisi auginimas

si klas eina: - auginimas lapini ar stiebini darzovi, toki kaip: · artisokai · sparagai · gziniai kopstai · ziediniai ir brokoliniai kopstai · salotos ir trkazols (cikorijos) · spinatai · kitos lapins ar stiebins darzovs - auginimas vaisini darzovi, toki kaip: · agurkai ir kornisonai · baklazanai · pomidorai · tikrieji arbzai · rauksltieji melionai · kiti arbzai ir vaisius vedancios darzovs - auginimas sakniavaisini, svognini ar gumbavaisini darzovi, toki kaip: · morkos · rops · cesnakai · svognai, skaitant ,,shallots" veisl · porai ir kitos cesnakins ar svognins darzovs · kitos sakniavaisins, svognins ar gumbavaisins darzovs - gryb ir valgomj trum auginimas - sklini darzovi, skaitant cukrinius sklinius runkelius ir isskyrus kitus sklinius runkelius, auginimas - cukrini runkeli auginimas - kit darzovi auginimas - auginimas sakniavaisi ir gumbavaisi, toki kaip: · bulvs · batatos · maniokai · diskorjos · kiti sakniavaisiai ir gumbavaisiai si klas neeina: - ankstini pipir, vienmeci paprik ir kit prieskonini ir kvapij augal auginimas, zr. 01.28 - grybienos auginimas, zr. 01.30 01.13.10 Bulvi auginimas

65

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 01.13.20 01.13.30 01.13.40 01.13.50 01.13.60 01.14 Cukrini runkeli auginimas Darzovi auginimas atvirame grunte Darzovi auginimas uzdarame grunte Darzovi skl gavyba Gryb ir valgomj trum auginimas Cukranendri auginimas

si klas neeina: - cukrini runkeli auginimas, zr. 01.13 01.15 Tabako auginimas

si klas neeina - tabako gamini gamyba, zr. 12.00 01.16 Pluostini augal auginimas

si klas eina: - medvilns auginimas - dziuto, kenafo ir kit karnienos tekstils pluostini augal auginimas - lin ir tikrj kanapi auginimas - sizalio ir kit agavos seimos tekstils pluostini augal auginimas - abakos, rams ir kit panasi tekstils pluostini augal auginimas - kit pluostini augal auginimas 01.19 Kit vienmeci augal auginimas

sia klas eina kit vienmeci augal auginimas: - griezci, mangold (lapini runkeli), pasarini runkeli, dobil, liucern, kirveni, pasarini kukurz ir kit zoli, pasarini lapini kopst ir panasi pasarini augal auginimas - griki auginimas - sklini runkeli (isskyrus cukrinius sklinius runkelius) ir sklini pasarini augal auginimas - gli auginimas - nuskint gli ir gli pumpur gavyba - sklini gli auginimas si klas neeina: - vienmeci prieskonini, kvapij, vaistini ir farmacijos pramonje naudojam augal auginimas, zr. 01.28 01.19.10 01.2 Gli auginimas Daugiameci augal auginimas

si grup eina daugiameci augal auginimas, t. y. augal, kuri augimo trukm yra didesn kaip du augimo sezonai, arba kiekvien sezon atzeliantys is naujo, arba istisai zaliuojantys. Taip pat eina si augal auginimas sklai. 01.21 Vynuogi auginimas

si klas eina: - vynui gaminti naudojam vynuogi ir valgomj vynuogi auginimas vynuogynuose si klas neeina: - vyno gamyba, zr. 11.02 01.22 Tropini ir subtropini vaisi ir uog auginimas

si klas eina:

66

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - tropini ir subtropini vaisi ir uog auginimas: · avokad · tikrj ir kit banan · datuli · fig · mang · amerikini papaj · ananas · kit tropini ir subtropini vaisi ir uog 01.23 Citrus vaisi auginimas

si klas eina: - citrus vaisi auginimas: · greipfrut ir didzij greipfrut · citrin ir zalij citrin · apelsin · tikrj mandarin, mandarin ir klementin · kit citrusini vaisi 01.24 Sklavaisi ir kaulavaisi auginimas

si klas eina: - sklavaisi ir kaulavaisi auginimas: · obuoli · abrikos · vysni ir paprastj vysni · persik ir nektarin · kriausi ir svaraini · slyv ir dygij slyv · kit sklavaisi ir kaulavaisi 01.25 Kit vaismedzi, uogakrmi ir riesutmedzi vaisi auginimas

si klas eina: - uog auginimas: · silauogi · serbent · agrast · kivi · avieci · braski ir zemuogi · kit uog - vaisi skl gavyba - valgomj riesut auginimas: · migdol · anakardzio riesut · kastaini · lazdyno riesut · pistacij · graikini riesut · kit riesut - kit vaismedzi ir uogakrmi vaisi auginimas: · kopalmedzio pupeli si klas neeina: - riesutini kokos auginimas, zr. 01.26 01.26 Aliejini augal vaisi ir uog auginimas

si klas eina: - aliejini augal vaisi ir uog auginimas:

67

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · riesutini kokos · alyvuogi · alyvpalmi · kit aliejini augal vaisi ir uog si klas neeina: - sojos pupeli, zems riesut ir kit aliejingj skl augal auginimas, zr. 01.11 01.27 Grimams gaminti vartojam augal auginimas

si klas eina: - grimams gaminti naudojam augal auginimas: · kavos · arbatos · mate · kakavos · kit grimams gaminti naudojam augal 01.28 Prieskonini, kvapij, vaistini ir kitoki farmacijos pramonje naudojam augal auginimas

si klas eina: - prieskonini ir kvapij vienmeci ir daugiameci augal auginimas: · pipir (piper sop.) · ankstini pipir, vienameci paprik · muskato riesut ir keval, kardamono · anyzins oziazols, tikrojo zvaigzdanyzio ir pankoli · cinamono (canella) · tikrojo gvazdiklio · imbiero · vanils · apyni · kit prieskonini ir kvapij augal - vaistini ir narkotini augal auginimas 01.29 Kit daugiameci augal auginimas

si klas eina: - kauciukmedzio latekso gavybai auginimas - kaldini egluci auginimas - medzi sulos gavybai auginimas - vis pirma skirt pinti augalini medziag auginimas si klas neeina: - gli auginimas, nuskint gli pumpur gavyba ir sklini gli auginimas, zr. 01.19 - sulos arba kauciukini derv rinkimas natralioje gamtoje, zr. 02.30 01.3 01.30 Augal dauginimas Augal dauginimas

si klas eina augal vegetatyvinio dauginimo medziag, skaitant auginius, gyvasakes, atzalas, daigus, sjinukus, sodinius ir sodinukus, skirtus tiesiogiai augalams dauginti arba augal poskiepiams, kuriuos atrinkti skiepgiai skiepijami siekiant galutinai paruosti sodinukus, gavyba. si klas eina: - sodinuk auginimas - dekoratyvini augal, skaitant persodinimui skirt veln, auginimas - augal auginimas svognli, gumbavaisi ir sakniavaisi gavybai; gyvasaki ir augini gavyba; grybienos auginimas - medelyn, isskyrus misko medzi medelynus, veikla si klas neeina: - skl gavybai skirt augal auginimas, zr. 01.1 ir 01.2

68

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - misko medzi medelyn veikla, zr. 02.10 01.4 Gyvulininkyst

si grup eina vis rsi gyvn, isskyrus vandens gyvnus, auginimas ir veisimas. si grup neeina: - kio gyvuli srimas ir priezira, zr. 01.62 - kaili ir od gavyba skerdyklose, zr.10.11 01.41 Pienini galvij auginimas

si klas eina: - pienini galvij auginimas ir veisimas - zalio karvs ar buivols pieno gavyba si klas neeina: - pieno perdirbimas, zr. 10.51 01.42 Kit galvij ir buivol auginimas

si klas eina: - msini galvij ir buivol auginimas ir veisimas - galvij spermos gavyba 01.42.10 01.42.20 01.42.30 01.42.40 01.43 Galvij auginimas ir penjimas msai Veislini telyci auginimas Veislini buli auginimas Veislini buli spermos gavyba Arkli ir kit kanopini gyvn auginimas

si klas eina: - arkli, asil, mul ar arkln auginimas ir veisimas si klas neeina: - lenktynini ir jojamj zirg zirgyn veikla, zr. 93.19 01.44 Kupranugari ir Camelidae seimos gyvn auginimas

si klas eina: - kupranugari (vienakupri) ir Camelidae seimos gyvn auginimas ir veisimas 01.45 Avi ir ozk auginimas

si klas eina: - avi ir ozk auginimas ir veisimas - zalio avi ar ozk pieno gavyba - zaliavins vilnos gavyba si klas neeina: - avi kirpimas uz atlyg ar pagal sutart, zr. 01.62 - pestos vilnos gavyba, zr. 10.11 - pieno perdirbimas, zr. 10.51 01.45.10 01.45.20 Avi auginimas Ozk auginimas

69

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 01.46 01.46.10 01.46.20 01.47 Kiauli auginimas Kiauli auginimas ir penjimas msai Veislini kiauli auginimas Namini pauksci auginimas

si klas eina: - namini pauksci auginimas ir veisimas: · visciuk, kalakut, anci, zs ir patarsk - namini pauksci kiausini gavyba - namini pauksci inkubatori veikla si klas neeina: - plunksn ar pk gavyba, zr. 10.12 01.47.10 01.47.20 01.49 Namini pauksci auginimas msai ir kiausini gavybai Veislini namini pauksci auginimas Kit gyvn auginimas

si klas eina: -auginimas ir veisimas puslaukini ir kit gyvn: · struci ir em · kit pauksci (isskyrus naminius paukscius) · vabzdzi · triusi ir kit svelniakaili zvreli - kiuose auginam gyvn kailiuk, ropli arba pauksci od gavyba - sliek ir kit kirmin, sausumos moliusk, sraigi ki veikla - silkverpi auginimas, silkverpi kokon gavyba - bitininkyst, bici medaus ir vasko gavyba - auginimas ir veisimas namini gyvnli (isskyrus zuvis): · kaci ir sun · pauksci, toki kaip ilgauodegs papgos ir kt. · ziurkn ir kt. - vairi gyvn auginimas si klas neeina: - sumedziot ar spstais sugaut zvri kaili ir od gavyba, zr. 01.70 - varli, krokodil ar daugiaseri zieduotj kirmli ki veikla, zr. 03.21 ir 03.22 - zuv ki veikla, zr. 03.21 ir 03.22 - namini gyvnli priezira ir dresavimas, zr. 96.09 - namini pauksci auginimas ir veisimas, zr. 01.47 01.49.10 01.49.20 01.49.30 01.5 01.50 Svelniakaili zvreli auginimas Bitininkyst Vynuogini sraigi ir sliek auginimas Misrusis zems kis Misrusis zems kis

si klas eina misrus augal ir gyvuli auginimas, be specializacijos augal ar gyvuli auginim. Bendrosios kininkavimo veiklos apimtis nra lemiantis veiksnys. Jeigu augal ar gyvuli auginimas siekia 66 ir daugiau procent bendrosios kio gamybos, tokia kombinuota veikla turt bti klasifikuojama atitinkamai augal arba gyvuli auginimo klasse. si klas neeina:

70

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - vairi augal auginimas, zr. 01.1 ir 01.2 - vairi gyvuli ir gyvn auginimas, zr. 01.4 01.6 Zems kiui bding paslaug ir derliaus apdorojimo veikla

si grup eina zems kiui bdinga ar kininkavimui artima, taciau su zems kio produkcija (sia prasme, uzaugintu derliumi) nesusijusi ir atliekama uz atlyg ar pagal sutart, veikla. Taip pat eina derliaus apdorojimo veikla, susijusi su zems kio produkt paruosimu realizuoti pirminje rinkoje. 01.61 Augalininkystei bding paslaug veikla

si klas eina: - zems kio veikla uz atlyg arba pagal sutart: · dirvos paruosimas · lauk apsjimas · pasli priezira · pasli purskimas, skaitant purskim is lktuv · vaismedzi ir vynuogienoj genjimas · ryzi persodinimas, runkeli retinimas · derliaus numimas · kova su zems kio kenkjais (skaitant triusius) - zems kio paskirties zems priezira, siekiant islaikyti j geros agronomins ir ekologins bkls - sausinimo ir drkinimo sistem eksploatavimas si klas taip pat eina: - zems kio masin nuoma su operatoriaus ar brigados samdymu si klas neeina: - derliaus apdorojimo veikla, zr. 01.63 - zems kio paskirties zems sausinimas, zr. 43.12 - krastovaizdzio architektra, zr. 71.11 - agronom ir zems kio ekonomist veikla, zr.74.90 - dekoratyvin sodininkyst, sodinimas, zr. 81.30 - zems kio parod ir mugi organizavimas, zr. 82.30 01.61.10 01.61.20 01.62 Augal apsaugos nuo lig, kenkj ir piktzoli zems kio paslaug veikla Zems kio augal trsimas mineralinmis ir organinmis trsomis Gyvulininkystei bding paslaug veikla

si klas eina: - zems kio veikla uz atlyg arba pagal sutart: · gyvuli veisim, auginim ir produktyvum skatinanti veikla · bandos patikrinimo, pervarymo, ganymo paslaugos, vienadieni gaidziuk kastravimas, vistidzi valymas ir kt. · veikla, susijusi su dirbtiniu apsklinimu · veislini zirg paslaug teikimas · avi kirpimas · kio gyvuli srimas ir priezira si klas taip pat eina: - kalvi (arkli kaustytoj) veikla si klas neeina: - vietos gyvuliams serti suteikimas, zr. 68.20 - veterinarin veikla, zr. 75.00 - gyvuli skiepijimo veikla, zr. 75.00 - gyvuli (pvz., bandos) nuoma, zr. 77.39 - namini gyvnli srimas, zr. 96.09 01.62.10 Dirbtinio apsklinimo veikla

71

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 01.63 Derliaus apdorojimo veikla

si klas eina: - nuimto derliaus paruosimas realizuoti pirminje rinkoje, t. y. isvalymas, isvtymas, rsiavimas, dezinfekavimas - medvilns dzinavimas - tabako lap paruosimas, pvz., dziovinimas - kakavos pupeli paruosimas, pvz., lukstenimas - vaisi vaskavimas si klas neeina: - savo isaugint zems kio produkt paruosimas, zr. atitinkamai 01.1, 01.2 ir 01.3 - derliaus apdorojimo veikla, skirta pagerinti skl derlingum, zr. 01.64 - tabako koteli nuskabymas ir pakartotinis dziovinimas, zr. 12.00 - komisins prekybos atstov ir kooperatini asociacij prekybin veikla, zr. 46 skyri - zems kio zaliav didmenin prekyba, zr. 46.2 01.64 Sklininkyst

si klas eina visos derliaus dorojimo veiklos rsys, susijusios su sklos veislingumo kokybs gerinimu, is skl isvalant nesklines medziagas, maz matmen, mechaniskai ar kenkj pazeistas ir nesubrendusias sklas, taip pat sumazinant drgms kiek iki sandliuoti tinkamo saugaus lygio. Si veikla apima sklos dziovinim, valym, rsiavim ir apdorojim iki ji pazenklinama. Genetiskai modifikuotos sklos apdorojimas eina si klas. si klas neeina: - skl auginimas, zr. 01.1 ir 01.2 - skl perdirbimas aliejui gauti, zr. 10.41 - moksliniai tyrinjimai siekiant isvesti ar modifikuoti naujas skl formas, zr. 72.11 01.7 01.70 Medziokl, gaudymas spstais ir susijusi paslaug veikla Medziokl, gaudymas spstais ir susijusi paslaug veikla

si klas eina: - verslin medziokl ir gyvn gaudymas spstais - gyvn gaudymas maistui, gyv gyvn gaudymas ar negyv rinkimas kailiams, odai arba tyrinjimo tikslams, zoologijos sodams ar laikyti kaip naminius gyvnlius - sumedziot arba spstais sugaut zvri kailiuk, ropli arba pauksci od gavyba si klas taip pat eina: - jr zinduoli, toki kaip jr vpliai ir ruoniai, gaudymas sausumoje si klas neeina: - kiuose auginam gyvn kailiuk, ropli arba pauksci od gavyba, zr. 01.49 - medziojamj pauksci ir zvri auginimas kiuose, zr. 01.4 - bangini gaudymas, zr. 03.11 - kaili ir od gavyba skerdyklose, zr. 10.11 - sportin ar mgj medziokl ir susijusi paslaug veikla, zr. 93.19 - gyvn medziojim ir gaudym spstais skatinanti veikla, zr. 94.99 02 Miskininkyst ir medienos ruosa

s skyri eina misko atkrimas, apsauga, priezira ir tvarkymas, apvaliosios medienos gamyba taip pat laukini misko nemedienini produkt gavyba ir surinkimas. Be medienos gamybos, miskininkysts veikla apima ir didelio apdirbimo nereikalaujancios produkcijos, tokios kaip malkos, medzio anglys ir neapdirbta apvalioji mediena (pvz., sparmedzi, popiermedzi ir kt.), paruosim. Si veikla gali bti atliekama tiek natraliai auganciuose, tiek sodintuose miskuose. s skyri neeina tolesnis medienos apdirbimas, pradedant medienos pjaustymu lentpjvse ir obliavimu, zr. 16 skyri. 02.1 02.10 Misko medzi auginimas ir kita miskininkysts veikla Misko medzi auginimas ir kita miskininkysts veikla

72

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina: - misko medzi auginimas: veisimas, atkrimas, zeldinimas, sodinimas, atsodinimas, persodinimas, priezira, retinimas ir apsauga - atzalyn, popiermedzi ir medzi malkoms auginimas - misko medelyn veikla Si veikla gali bti atliekama tiek natraliai auganciuose, tiek sodintuose miskuose. si klas neeina: - kaldini egluci auginimas, zr. 01.29 - medelyn, isskyrus misko medelynus, veikla, zr. 01.30 - gryb ir kit laukini misko nemedienini produkt rinkimas, zr. 02.30 - medienos drozli ir smulkini gamyba, zr. 16.10 02.2 02.20 Medienos ruosa Medienos ruosa

si klas eina: - apvaliosios medienos gamyba medzio apdirbamajai pramonei - neapdirbtos apvaliosios medienos, tokios kaip sparmedzi, aptvar statramsciai, bendrosios paskirties stulp, gamyba - medienos rinkimas ir ruosa energijai gauti - misko kirtimo atliek rinkimas ir ruosa energijai gauti - medzio angli gamyba miske (naudojant tradicinius metodus) Sios veiklos rezultatas gali bti rstai ar malkos. si klas neeina: - kaldini egluci auginimas, zr. 01.29 - misko medzi auginimas: sodinimas, atsodinimas, persodinimas, retinimas ir misko bei misking plot issaugojimas, zr. 02.10 - laukini misko nemedienini produkt rinkimas, zr. 02.30 - medienos drozli ir smulkini gamyba, zr. 16.10 - medzio angli gamyba sausai distiliuojant medien, zr. 20.14 02.3 02.30 Laukini nemedienini produkt rinkimas Laukini nemedienini produkt rinkimas

si klas eina: - laukini produkt rinkimas: · gryb, valgomj trum · uog · riesut · balatos ir kit kauciukini derv · kamstienos · selako ir sak · balzamo (aromatins dervos) · augalini plauk · jrinio andro · gili, paprastojo kastono vaisi · saman ir kerpi si klas neeina: - reguliuojamoji si produkt, isskyrus kamsciamedzi auginim, gavyba, zr. 01 skyri - gryb arba valgomj trum auginimas, zr. 01.13 - uog ar riesut auginimas, zr. 01.25 - malk ruosimas, zr. 02.20, - medienos drozli gamyba, zr. 16.10 02.30.10 Misko gryb rinkimas

73

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 02.30.20 02.4 02.40 Riesut ir misko uog rinkimas Miskininkystei bding paslaug veikla Miskininkystei bding paslaug veikla

si klas eina dalis miskininkysts veiklos rsi, atliekam uz atlyg arba pagal sutart. si klas eina: - miskininkysts paslaug veikla: · misko inventorizacija · konsultacij miskininkysts klausimais teikimas · medienos vertinimas · misko gaisr gesinimas ir priesgaisrin apsauga · misko apsauga nuo misko kenkj ir lig - medienos ruosos paslaug veikla: · rst vezimas miske si klas neeina: - misko medzi medelyn veikla, zr. 02.10 - misko zems sausinimas, zr. 43.12 - statybvieci valymas, zr. 43.12 03 Zvejyba ir akvakultra

s skyri eina jros grybi gaudymas ir akvakultra, apimantys jros, srij ir glj vanden zuvies istekli naudojim, t. y. zuv, vziagyvi, moliusk ir kit jros organizm ir produkt (pvz., vandens augal, perl, pinci ir kt.) gaudym ar rinkim. j taip pat eina veiklos rsys, kurios paprastai yra traukiamos gamybos proces savoms reikmms (pvz., austri veisimas perl gamybai). Jros ar glj vanden zuvininkystei ar akvakultrai bdingos veiklos rsys eina veiklos rsis, susijusias su zvejyba ar akvakultros veikla. s skyri neeina laiv ir valci statyba ir remontas (30.1 ir 33.15) bei sportin ir mgj zvejyba (93.19). s skyri taip pat neeina zuv, vziagyvi ar moliusk apdorojimas ir perdirbimas monse sausumoje ar zuv apdorojimo laivuose (10.20). 03.1 Zvejyba

si grup eina ,,renkamosios zuvininkysts", t. y. ieskojimo, kaupimo ir surinkimo veikla, atliekama paimant ar kaupiant gyvus laukinius vandens organizmus (daugiausia zuvis, moliuskus ir vziagyvius), taip pat vandenyn, jr ir vidaus vanden augalus, tinkamus vartoti zmogui ar kitiems tikslams, rankomis ar dazniau prastais zvejybos reikmenimis, tokiais kaip tinklai, meskers ir stacionariosios gaudykls. Kai kurios veiklos rsys gali bti atliekamos jros pakranci potvyni ir atoslgi juostoje (pvz., moliusk, toki kaip midijos ir austrs, rinkimas), pakranci vandenyse ir atviroje jroje pakranci tinklais, paci pasidarytais luotais arba, dazniausiai, naudojant pramoniniu bdu padarytas valtis. pastarj veikl taip pat eina zvejyba dideliuose pripildomo vandens telkiniuose. 03.11 Jrin zvejyba

si klas eina: - komercin zvejyba vandenynuose ar pakranci vandenyse - jr vziagyvi ir moliusk gaudymas - bangini gaudymas - jros gyvn gaudymas: vzli, ascidij, kit gaubtagyvi, jr ezi ir kt. si klas taip pat eina: - zvejybini laiv, uzsiimanci ir jros zvejyba, ir zuvies apdorojimu bei konservavimu zvejybos metu, veikla - jr organizm ir produkt rinkimas: natralij perl, pinci, koral ir jr dumbli si klas neeina: - jros zinduoli, pvz., jr vpli, ruoni, isskyrus banginius, gaudymas, zr. 01.70 - bangini apdorojimas zuv apdorojimo laivuose, zr. 10.11

74

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - zuv, vziagyvi ir moliusk apdorojimas zuv apdorojimo laivuose ar monse sausumoje, zr. 10.20 - pramogini laiv nuoma su aptarnavimo komanda vezti jr ir pakranci vandenimis (pvz., zvejybiniams kruizams), zr. 50.10 - zvejybos inspekcijos, saugos ir policijos paslaug veikla, zr. 84.24 - sportins arba pramogins zvejybos organizavimas bei susijusi paslaug teikimas, zr. 93.19 - sportins zvejybos draustini veikla, zr. 93.19 03.11.10 03.12 Zuv perdirbimas zvejybiniuose laivuose Glj vanden zvejyba

si klas eina: - verslin zvejyba vidaus vandenyse - glj vanden vziagyvi ir moliusk gaudymas - glj vanden gyvn gaudymas si klas taip pat eina: - glj vanden augal rinkimas si klas neeina: - zuvies, vziagyvi ir moliusk perdirbimas, zr. 10.20 - zvejybos inspekcijos, saugos ir policijos paslaug veikla, zr. 84.24 - sportins arba mgj zvejybos organizavimas bei susijusi paslaug teikimas, zr. 93.19 - sportins zvejybos draustini eksploatavimas, zr. 93.19 03.2 Akvakultra

si grup eina akvakultra (ar vandens kis), t. y. gamybos procesas, aprpiantis vandens organizm (zuv, moliusk, vziagyvi, augal, krokodil, aligatori ir amfibij) auginim ar kininkavim (skaitant ir derliaus numim) naudojant specialias technologijas, leidziancias didinti organizm gamyb, nepazeidziant aplinkos natrali isgali (pvz., nuolatinis papildymas, maitinimas ir apsauga nuo grobuoni). Auginimas / kininkavimas remiasi auksciau mint organizm jaunikli veisimu ir (arba) uzauginimu iki subrendusi gyvn fazs nelaisvje. Be to, akvakultra taip pat apima asmenin, bendrj ar valstybin atskir organizm nuosavyb per vis veisimo ar auginimo laikotarp ir vliau, skaitant ir derliaus numim. 03.21 Jrin akvakultra

si klas eina: - zuv, skaitant jrines dekoratyvines zuvis, auginimas jros vandenyse - dvigeldzi ikr (austri, moliusk ir kt.) gavyba, omar, kreveci lerv, zuv ir vziagyvi mailiaus auginimas - jr dumbli ir kit valgomj jr augal auginimas - vziagyvi, dvigeldzi, kitoki moliusk ir kit vandens gyvn auginimas jros vandenyse si klas taip pat eina: - akvakultra sriuosiuose vandenyse - akvakultra sriojo vandens pripildytuose rezervuaruose ir baseinuose - zuv veisykl (jros) veikla - daugiaseri zieduotj kirmli ki veikla si klas neeina: - varli auginimas, zr. 03.22 - sportins zvejybos draustini veikla, zr. 93.19 03.22 Glj vanden akvakultra

si klas eina: - zuv, skaitant glavandenes dekoratyvines zuvytes, auginimas gluosiuose vandenyse - glavandeni vziagyvi, dvigeldzi ir kitoki moliusk ir kit vandens gyvn auginimas - zuv veisykl (glavandeni) veikla - varli auginimas

75

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - akvakultra sriojo vandens pripildytuose rezervuaruose ir baseinuose, zr. 03.21 - sportins zvejybos draustini veikla, zr. 93.19 B SEKCIJA KASYBA IR KARJER EKSPLOATAVIMAS

Kasyba ir karjer eksploatavimas ­ mineralini zaliav, natraliai randam kietuoju (akmens angli ir rd), skystuoju (naftos) ar dujiniu (gamtini duj) pavidalu gavyba. Gavyba gali bti atliekama vairiais bdais, tokiais kaip pozemin ar atviroji kasyba, gavyba is grzini, kasyba is jros dugno ir t. t. si sekcij eina papildoma veikla, susijusi su neapdorot zaliav paruosimu parduoti, pvz., smulkinimas, malimas, valymas, dziovinimas, rsiavimas, gelezies rdos sodrinimas, gamtini duj skystinimas bei kietojo kuro aglomeravimas. Siuos darbus daznai atlieka isteklius isgaunantys ir (arba) kiti netoli esantys gamybos vienetai. Kasybos veiklos rsys yra klasifikuojamos skyriais, grupmis ir klasmis pagal pagrindines isgaunamas zaliavas. 05 ir 06 skyrius sudaro iskastinio kuro (akmens angli, rusvj angli, naftos, duj) kasyba ir karjer eksploatavimas; 07 ir 08 skyrius sudaro metal rd, vairi mineral ir karjer produkt kasyba ir karjer eksploatavimas. Kai kurias siai sekcijai priskiriamas technines operacijas, ypac susijusias su angliavandenili gavyba, taip pat gali atlikti specializuotieji gamybos vienetai, treciosioms salims teikiantys pramonines paslaugas, klasifikuojamas 09 skyriuje. si sekcij neeina: - iskasen apdirbimas, zr. C sekcij (Apdirbamoji gamyba) - iskasen naudojimas statyboje, toliau j neperdirbant, zr. F sekcij (Statyba) - gamtini saltini ir mineralinio vandens produkcijos gamyba j gavimo vietoje, zr. 11.07 - tam tikr grunt, uolien ir mineral smulkinimas, malimas ar kitoks, nesusijs su kasyba ir karjer eksploatavimu, apdorojimas, zr. 23.9 05 Akmens angli ir rusvj angli kasyba

s skyri eina pozemin ir atviroji kietajam kurui naudojam naudingj iskasen gavyba bei paruosiamieji darbai (pvz., rsiavimas, valymas, presavimas ir kitas paruosimas, btinas transportuoti, ir kt.), susij su pardavimu. s skyri neeina koksavimas (zr. 19.10), akmens angli ar rusvj angli kasybai bding paslaug veikla (zr. 09.90) ir briket gamyba (zr. 19.20). 05.1 05.10 Juodj akmens angli (antracito) kasyba Juodj akmens angli (antracito) kasyba

si klas eina: - juodj akmens angli (antracito) pozemin ar atviroji kasyba, skaitant suskystinimo metodais grst kasyb - akmens angli valymas, kalibravimas, rsiavimas, smulkinimas, presavimas ir kt., siekiant suklasifikuoti, pagerinti kokyb ar palengvinti j transportavim ar saugojim si klas taip pat eina: - juodj akmens angli (antracito) atgavimas is angli smulkio svart si klas neeina: - rusvj angli kasyba, zr. 05.20 - durpi kasimas, zr. 08.92 - juodj akmens angli (antracito) kasybai bding paslaug veikla, zr. 09.90 - akmens angli kasybos bandomasis grzimas, zr. 09.90 - kietojo kuro gamyba koksavimo krosnyse, zr. 19.10 - juodj akmens angli briket gamyba, zr. 19.20 - akmens angli kasybos aikstels pltojimo arba parengimo darbai zr. 43.12 05.2 05.20 Rusvj angli kasyba Rusvj angli kasyba

si klas eina - rusvj angli pozemin ar atviroji kasyba, skaitant suskystinimo metodais grst kasyb - rusvj angli plovimas, vandens salinimas, smulkinimas, presavimas ir kt., siekiant pagerinti kokyb ar palengvinti j transportavim ar saugojim

76

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - juodj akmens angli kasyba, zr. 05.10 - durpi kasimas, zr. 08.92 - rusvj angli kasybai bding paslaug veikla, zr. 09.90 - akmens angli kasybos bandomasis grzimas, zr. 09.90 - rusvj angli kuro briket gamyba, zr. 19.20 - akmens angli kasybos aikstels pltojimo arba parengimo darbai zr. 43.12 06 Zalios naftos ir gamtini duj gavyba

s skyri eina zalios naftos gavyba, naftingj skaln ir naftingojo smlio kasyba bei naftos isgavimas is j, gamtini duj gavyba ir skystj angliavandenili atgavimas. s skyri eina veikla, susijusi su nuosav naftos ir duj telkini eksploatavimu ir (arba) pltojimu. Tokiai veiklai galima priskirti grzini grzim, komplektavim ir rengim; separatori, deemulgavimo rengini, smlio nusodintuv ir zalios naftos surinkimo tinkl eksploatavim; visos kitos veiklos rsys, susijusios su isgautos naftos ir gamtini duj paruosimu isvezti is gavybos viet. s skyri neeina: - naftos ir gamtini duj telkini eksploatavimo paslaug teikimas uz atlyg arba pagal sutart, zr. 09.10 - naftos ir duj grzini tyrimas, zr. 09.10 - zvalgomasis grzimas, zr. 09.10 - naftos produkt perdirbimas, zr. 19.20 - geofizini, geologini ir seismini tyrim veikla, zr. 71.12 06.1 06.10 Zalios naftos gavyba Zalios naftos gavyba

si klas eina: - zalios naftos gavyba si klas taip pat eina: - bituminio ar naftingojo skalno ir bitumingojo smlio gavyba - zalios naftos gamyba is bituminio skalno ir bitumingojo smlio - zalios naftos isgavimo procesai: dekantavimas, druskos salinimas, vandens salinimas, stabilizavimas ir kt. si klas neeina: - naftos ir duj gavybai bding paslaug veikla, zr. 09.10 - naftos ir duj telkini zvalgymas, zr. 09.10 - rafinuot naftos produkt gamyba, zr. 19.20 - suskystintj naftos duj atgavimas perdirbant naft, zr. 19.20 - vamzdyn eksploatavimas, zr. 49.50 06.2 06.20 Gamtini duj gavyba Gamtini duj gavyba

si klas eina: - nevalyto dujinio angliavandenilio (gamtini duj) gamyba - kondensato istraukimas - skysto angliavandenilio filtravimas ir frakcij atskyrimas - sieros is duj salinimas (desulfuracija) si klas taip pat eina: - skysto angliavandenilio gavyba skystinimo arba pirolizs bdu si klas neeina: - naftos ir duj gavybai bdinga veikla, zr. 09.10 - naftos ir duj telkini zvalgymas, zr. 09.10 - suskystintj naftos duj atgavimas perdirbant naft, zr. 19.20 - pramonini duj gamyba, zr. 20.11 - vamzdyn eksploatavimas, 49.50

77

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 07 Metal rd kasyba

s skyri eina metalo mineral (rd) pozemin ir atviroji gavyba ir kasyba is jros dugno. Taip pat eina rd apdorojimo ir sodrinimo operacijos, tokios kaip rd trupinimas, smulkinimas, plovimas, dziovinimas, sukepinimas, isdegimas ar drusk isplovimas, gravitacinis atskyrimas ar flotacija. s skyri neeina: - gelezies pirit iskaitinimas, zr. 20.13 - aliuminio oksido gamyba, zr. 24.42 - aukstakrosni eksploatavimas, zr. 24 skyri 07.1 07.10 Gelezies rd kasyba Gelezies rd kasyba

si klas eina: - rd, vertinam dl jose esancios gelezies, kasyba - gelezies rd sodrinimas ir aglomeracija si klas neeina: - pirit ir pirotin gavyba ir paruosimas lydyti (isskyrus iskaitinim), zr. 08.91 07.2 Spalvotj metal rd kasyba

s skyri eina spalvotj metal rd kasyba. 07.21 Urano ir torio rd kasyba

s skyri eina: - rd (uranito ir kt.), ypac vertinam dl jose esancio urano ir torio, kasyba - toki rd koncentravimas - urano oksido gamyba si klas neeina: - urano ir torio rd sodrinimas, zr. 20.13 - metalinio urano gamyba is uranito ar kit rd, zr. 24.46 - urano lydymas ir rafinavimas, zr. 24.46 07.29 Kit spalvotj metal rd kasyba

si klas eina: - rd, ypac vertinam dl jose esanci spalvotj metal, kasyba ir paruosimas lydyti: · aliuminio (boksito), vario, svino, cinko, alavo, mangano, chromo, nikelio, kobalto, molibdeno, tantalo, vanadzio ir kt. - taurij metal, pvz., aukso, sidabro, platinos, kasyba ir paruosimas lydyti si klas neeina: - urano ir torio rd kasyba ir paruosimas lydyti, zr. 07.21 - aliuminio oksido gamyba, zr. 24.42 - nikelio arba vario stein gamyba, zr. 24.44 ir 24.45 08 Kita kasyba ir karjer eksploatavimas

s skyri eina ne tik gavyba sachtose ir karjeruose, bet ir snasini nuosd valymas, uolien trupinimas ir druskos dziovykl naudojimas. Gauti produktai dazniausiai naudojami statyboje (pvz., smlis, akmenys ir kt.) vairioms medziagoms (pvz., molis, gipsas, kalcis ir kt.), chemikalams gaminti ir kt. s skyri neeina isgaut naudingj iskasen apdorojimas, isskyrus trupinim, smulkinim, pjaustym, valym, dziovinim, rsiavim ir maisym. 08.1 08.11 Akmens, smlio ir molio karjer eksploatavimas Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinci, gipso, kreidos ir skalno karjer eksploatavimas

78

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

si klas eina: - paminklinio ir statybinio akmens, tokio kaip marmuras, granitas, smiltainis ir kt., kasyba, rupus apdirbimas, pjaustymas - dekoratyvinio ir statybinio akmens skaldymas ir trupinimas - klinci kasyba, trupinimas ir skaldymas - gipso ir anhidrito gavyba - kreidos ir nedegto dolomito kasyba si klas neeina: - mineralini iskasen chemijos pramonei ir trsoms gaminti kasyba, zr. 08.91 - degtojo dolomito gamyba, zr. 23.52 - akmens pjaustymas, tasymas ir apdaila ne karjeruose, zr. 23.70 08.12 Smlio ir zvyro karjer eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba

si klas eina: - pramoninio ir statybinio smlio bei zvyro gavyba ir kasyba - zvyro smulkinimas ir trupinimas - smlio kasyba - molio, ugniai atsparaus molio ir kaolino kasyba si klas neeina: - bitumingojo smlio kasyba, zr. 06.10 08.9 08.91 Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjer eksploatavimas Mineralini iskasen chemijos pramonei ir trsoms gaminti kasyba

si klas eina: - gamtini fosfat ir kalio drusk kasyba - gamtins sieros kasyba - pirit ir pirotin gavyba ir paruosimas lydymui, isskyrus iskaitinim - gamtini bario sulfato (baritas) ir karbonato (viteritas ir baritas), gamtini borat, gamtini magnio sulfat (kizerito) kasyba - gamtini pigment, fluorito ir kit iskasen, vertinam dl jose esanci chemikal, kasyba si klas taip pat eina: - guano (isdzivusio laukini pauksci mslo) kasyba si klas neeina: - druskos gavyba, zr. 08.93 - gelezies pirit iskaitinimas, zr. 20.13 - chemini trs ir azoto jungini gamyba, zr. 20.15 08.92 Durpi gavyba

si klas eina: - durpi kasimas - durpi paruosimas, siekiant pagerinti kokyb ar palengvinti j transportavim ar saugojim si klas neeina: - durpi kasybai bding paslaug veikla, zr. 09.90 - durpi briket gamyba, zr. 19.20 - vazoniniams augalams skirt zems misini is durpi, natralaus dirvozemio, smlio, molio, trsomis prisotint mineral ir kt. gamyba, zr. 20.15 - durpi gamini gamyba, zr. 23.99 08.93 Druskos gavyba

si klas eina: - pozemin druskos gavyba, skaitant istirpinim ir issiurbim

79

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - druskos gamyba, isgarinant jros arba kitus srius vandenis - druskos smulkinimas, gryninimas ir valymas, kur atlieka gamintojas si klas neeina: - druskos perdirbimas valgomj drusk, pvz., joduotj drusk, zr. 10.84 - geriamojo vandens gamyba, garinant sr jros vanden, zr. 36.00 08.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjer eksploatavimas

si klas eina: - vairi mineralini iskasen ir medziag kasyba ir gavyba: · abrazyvini medziag, asbesto, silicinio diatomito, gamtinio grafito, steatito (talko), putnago ir kt. · gamtinio asfalto, asfaltito ir asfaltinio akmens; kietojo gamtinio bitumo · brangakmeni, kvarco, zrucio ir kt. 09 Kasybai bding paslaug veikla

s skyri eina specializuota kasybai bding pagalbini paslaug veikla, teikiama uz atlyg arba pagal sutart. s skyri eina metalo ir ne metalo mineral zvalgymo paslaug teikimas naudojant tradicinius zvalgymo bdus, tokius kaip kern pamimas ir geologiniai stebjimai, taip pat naftos grzini grzimas, zvalgomasis ar pakartotinas j grzimas. Kit bding paslaug dal sudaro naftos ir duj grzini pagrind statyba, naftos ir duj grzini apsaugini vamzdzi cementacija, valymas, naftos ir duj grzini valymas ir stmoklinis siurbimas, kasykl sausinimas ir vandens salinimas, nuodang kasyklose, pasalinimo paslaugos ir kt. 09.1 09.10 Naftos ir gamtini duj gavybai bding paslaug veikla Naftos ir gamtini duj gavybai bding paslaug veikla

si klas eina: - naftos ir duj gavybos paslaug veikla uz atlyg ar pagal sutart: · zvalgymo paslaugos, susijusios su naftos ar duj gavyba, t. y. tradiciniai zvalgymo bdai, tokie kaip bsim kasybos viet geologiniai stebjimai · kryptinis ir pakartotinis grzimas; kalamasis grzimas; grzimo bokst montavimas, remontas ir isardymas; naftos ir duj grzini apsaugini vamzdzi cementacija; vandens salinimas is grzini; grzini uzkimsimas ir likvidavimas ir t. t. · gamtini duj paruosimas transportuoti: suskystinimas ir pavertimas dujomis gavybos vietose · sausinimo ir vandens salinimo paslaugos, teikiamos uz atlyg arba pagal sutart · bandomasis grzimas, susijs su naftos ir duj gavyba si klas taip pat eina: - naftos ir duj telkini gaisr gesinimo paslaug veikla si klas neeina: - naftos ir duj telkini operatori paslaug veikla, zr. 06.10 ir 06.20 - specializuotasis kasybos technikos remontas, zr. 33.12 - gamtini duj paruosimas transportuoti: suskystinimas ir pavertimas dujomis ne duj gavybos vietose, zr. 52.21 - geofizini, geologini ir seismini tyrim veikla, zr. 71.12 09.10.10 09.9 09.90 Gamtini duj parengimas transportuoti (gabenti) Kitai kasybai ir karjer eksploatavimui bding paslaug veikla Kitai kasybai ir karjer eksploatavimui bding paslaug veikla

si klas eina: - 05, 07 ir 08 skyri kasybos veiklos rsims bding paslaug veikla uz atlyg ar pagal sutart: - zvalgymo paslaugos, t.y. tradiciniai zvalgymo bdai, tokie kaip kern pamimas ir bsim kasybos viet geologiniai stebjimai - sausinimo ir vandens salinimo paslaugos, teikiamos uz atlyg ar pagal sutart - bandomasis grzimas ir bandomj grzini grzimas

80

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - kasykl ir karjer eksploatavimas uz uzmokest ar pagal sutart, zr. 05, 07 ir 08 skyrius - specializuotasis kasybos technikos remontas, zr. 33.12 - geofizini tyrim veikla uz atlyg ar pagal sutart, zr. 71.12 C SEKCIJA APDIRBAMOJI GAMYBA

si sekcij eina fizikinis ar cheminis medziag, terpi ar j sudedamj dali pakeitimas naujais produktais, nors tai negali bti naudojamas kaip vienintelis universalus kriterijus apibrziant apdirbamj gamyb (zr. toliau pastab dl atliek perdirbimo). Perdirbtos medziagos, terps ar j sudedamosios dalys yra zaliavins medziagos, t. y. zems kio, miskininkysts, zuvininkysts, kasybos ar karjer eksploatavimo, taip pat kit apdirbamosios pramons veiklos rsi produktai. Esminis daikt pakeitimas, atnaujinimas ar rekonstravimas paprastai yra priskiriamas gamybai. Naujai pagaminti produktai gali bti gatavi, tinkami naudoti ar vartoti produktai arba pusgaminiai, kurie, kaip zaliava, tinka naudoti tolesnei gamybai. Pvz., aliuminio oksido perdirbimo produktas yra zaliava pirminiam aliuminiui gaminti; pirminis aliuminis yra zaliava aliuminio vielai gaminti; aliuminio viela yra zaliava surenkamiems vieliniams gaminiams ar dirbiniams gaminti. Masin ir rengini specializuotj komponent ir dali, pagalbini reikmen ir papildom tais gamyba paprastai klasifikuojama tose paciose masin ir rengini, kuriems skirtos tos dalys ir pagalbiniai reikmenys, gamyb atitinkanciose klasse. Masin ir rengini nespecializuotj komponent ir dali, pvz., varikli, stmokli, generatori, elektrini blok, voztuv, krumplini pavar, ritinini guoli, gamyba yra klasifikuojama gaminius atitinkanciose klasse, nesvarbu, kurioms masinoms ar renginiams tinka tos dalys. Taciau specializuotj komponent ir pagalbini reikmen gamyba formavimo ar stampavimo bdu is plastiko eina 22.2 grup. Gatav gamini komponent surinkimas yra laikomas gamyba. Cia eina gamini surinkimas tiek is savo pagamint,, tiek is sigyt komponent. Atliek grzinamasis perdirbimas, t. y. atliek perdirbimas antrines zaliavas yra klasifikuojamas 38.3 grupje (Medziag atgavimas). Nors cia gali eiti fizikinis ar cheminis perdirbimas, taciau procesas nra priskiriamas apdirbamosios gamybos procesui. Sios veiklos pagrindinis tikslas yra atliek apdorojimas ar perdirbimas, kurie klasifikuojami E sekcijoje (Vandens tiekimas, nuotek valymas, atliek tvarkymas ir atgavimas). Taciau nauj gatav produkt (o ne antrini zaliav) gamyba yra klasifikuojama apdirbamojoje gamyboje, net jeigu siame procese vietoje zaliav naudojamos atliekos. Pvz., sidabro gamyba is fotografijos juost atliek yra prilyginama gamybos procesui. Pramonini, komercini ir panasi masin ar rengini remontas ir technin priezira, pagrindinai, klasifikuojami 33 skyriuje (Masin ir rangos remontas, technin priezira ir rengimas). Taciau kompiuteri asmenini ir nam kio reikmen taisymas yra klasifikuojamas 95 skyriuje (Kompiuteri ir asmenini bei nam kio reikmen taisymas), tuo tarpu variklini transporto priemoni remontas yra klasifikuojamas 45 skyriuje (Didmenin ir mazmenin prekyba; variklini transporto priemoni ir motocikl remontas). Masin ir rengini rengimas, kai jis atliekamas kaip specializuota veikla, klasifikuojamas 33.20 klasje. Pastaba: Kartais riba tarp gamybos ir kit klasifikavimo sistemos sektori gali bti ne visai aiski. Paprastai apdirbamoji gamyba yra susijusi su medziag pavertimu naujais produktais. Veiklos rezultatas yra naujas produktas. Taciau apibrztis, kas yra naujas produktas, is dalies gali bti subjektyvi. Kad bt aiskiau, EVRK klasifikatoriuje toliau nurodytos veiklos rsys priskiriamos apdirbamajai gamybai: - sviezios zuvies apdorojimas (austri atidarymas, zuvies fil paruosimas), atliekamas ne zvejybiniame laive, zr. 10.20 - pieno pasterizavimas ir pilstymas butelius, zr. 10.51 - odos apdirbimas, zr. 15.11 - medienos konservavimas, zr. 16.10 - spausdinimas ir su juo susijusi veikla, zr. 18.1 - padang restauravimas, zr. 22.11 - prekinio betono misinio gamyba, zr. 23.63 - elektrolitinis dengimas, metalizavimas ir terminis metal apdorojimas, zr. 25.61 - masin remontas ir perdarymas, pvz., automobili varikli, zr. 29.10 Yra veiklos rsi, kurios kartais apima perdirbimo proces, taciau EVRK klasifikatoriuje yra klasifikuojamos kitose sekcijose (t. y. neklasifikuojamos kaip apdirbamoji gamyba). jas eina:

81

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - medienos ruosa, klasifikuojama A sekcijoje (Zems kis, miskininkyst ir zuvininkyst) - zems kio produkt paruosimas, klasifikuojamas A sekcijoje (Zems kis, miskininkyst ir zuvininkyst) - maisto paruosimas vartoti nedelsiant gamybos vietoje, klasifikuojamas 56 skyriuje (Maitinimo ir grim teikimo veikla) - rd ir kit naudingj iskasen paruosimas, klasifikuojamas B sekcijoje (Kasyba ir karjer eksploatavimas) - statini statyba ir j surinkimo darbai, atliekami statybvietje, klasifikuojami F sekcijoje (Statyba) - veikla, susijusi su dideli kieki produkcijos suskaidymu ir perskirstymu mazesniais kiekiais, skaitant pakavim, perpakavim ar skysci ir chemikal pilstym butelius; atliek rsiavim; daz maisym pagal kliento uzsakym; metal pjaustym pagal kliento uzsakym, produkto atnaujinim, bet ne naujo produkto gamyb, klasifikuojama G sekcijoje (Didmenin ir mazmenin prekyba; variklini transporto priemoni ir motocikl remontas) 10 Maisto produkt gamyba

s skyri eina zems kio, miskininkysts ir zuvininkysts produkt perdirbimas zmonms ar gyvnams vartoti tinkamus maisto produktus. Be to, gaminami vairs tarpiniai produktai arba pusgaminiai, kurie tiesiogiai nra maisto produktai. Daznai yra gaminami didesns ar mazesns verts, vienas su kitu susij produktai (pvz., kailiai is skerdykl ar isspaudos is aliejaus produkt). Kiekvienas skyrius yra sudarytas pagal veiklos rsis, susijusias su skirtingomis produkt rsimis: msa, zuvimi, vaisiais, uogomis ir darzovmis, riebalais ir aliejumi, pieno produktais, grd malimo produktais, gyvn dalu ir kitais maisto produktais. Gamyba gali bti atliekama arba savo lsomis, arba trecij sali uzsakymu, pvz., skerdimas pagal uzsakym. s skyri neeina nedelsiant suvartoti skirto maisto paruosimas, koks yra restoranuose. Tuo atveju, kai parduodama savos gamybos produkcija, net jeigu mazmenin prekyba atliekama savo parduotuvje, dalis veiklos rsi, pvz., kepykl, konditerijos parduotuvi, paruostos msos parduotuvi veikla ir kt., yra prilyginamos produkt gamybai. Taciau gamybos vienetai, kurie atlieka tik minimal apdirbim ir is esms neperdirba produkt, yra priskiriami didmeninei ar mazmeninei prekybai (G sekcija). Maisto, skirto vartoti nedelsiant gamybos vietoje, paruosimas yra klasifikuojamas 56 skyriuje (Maitinimo ir grim teikimo veikla). Gyvn dalo gamyba is skerdykl atliek ar tarpini produkt klasifikuojamas 10.9 grupje, maisto ir grim atliek perdirbimas antrines zaliavas yra klasifikuojamas 38.3, o maisto ir grim atliek salinimas ­ 38.21 skyriuje. 10.1 10.11 Msos perdirbimas ir konservavimas ir msos produkt gamyba Msos perdirbimas ir konservavimas

si klas eina: - skerdykl, uzsiimanci gyvn skerdimu, isdarinjimu ir msos (pvz., jautienos, kiaulienos, rienos, triusienos, avienos, kupranugarienos ir kt.) pakavimu, veikla - sviezios, atsaldytos ar susaldytos skerdenos gamyba - sviezios, atsaldytos ar susaldytos kapotos msos gamyba si klas taip pat eina: - bangini skerdimas ir apdorojimas sausumoje ar specializuotuose laivuose - kaili ir od gavyba skerdyklose, skaitant vilnos salinim nuo paskerst gyvuli od - gyvnins kilms tauk ir kit maistini riebal lydymas - gyvnini subprodukt perdirbimas - pestos vilnos gavyba si klas neeina: - valgomj paukstienos tauk lydymas, zr. 10.12 - msos pakavimas, zr. 82.92 10.12 Paukstienos perdirbimas ir konservavimas

si klas eina: - skerdykl, uzsiimanci namini pauksci skerdimu, isdarinjimu ir paukstienos pakavimu, veikla - sviezios, atsaldytos ar susaldytos namini pauksci msos gamyba porcijomis - valgomj paukstienos tauk lydymas

82

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas taip pat eina: - plunksn ir pk gavyba si klas neeina: - msos pakavimas, zr. 82.92 10.13 Msos ir paukstienos produkt gamyba

si klas eina: - dziovintos, sdytos arba rkytos msos gamyba - msos produkt gamyba · desreli, saliamio, kraujins desros, servelato, rkyt desr, pasteto, galantino, saltienos, rkyto (virto) kumpio si klas neeina - paruost susaldytos msos ir vistienos patiekal gamyba, zr. 10.85 - sriub su msa gamyba, zr. 10.89 - msos didmenin prekyba, zr. 46.32 - msos pakavimas, zr. 82.92 10.13.10 10.2 10.20 Rkyt msos ir paukstienos produkt gamyba Zuv, vziagyvi ir moliusk perdirbimas ir konservavimas Zuv, vziagyvi ir moliusk perdirbimas ir konservavimas

si klas eina: - zuv, vziagyvi ir moliusk paruosimas ir konservavimas: saldymas, uzsaldymas, dziovinimas, kepimas, rkymas, sdymas, mirkymas sryme, konservavimas sandarioje taroje ir kt. - zuv, vziagyvi ir moliusk produkt, pvz., zuvies fil, ikr, sdyt ikr, ikr pakaital ir kt., gamyba - zuv milt maistui ar gyvn pasarams gamyba - rupi milt ir tirpij medziag gamyba is zuv ir kit vandens gyvn si klas taip pat eina: - laiv, uzsiimanci tik zuv paruosimu, perdirbimu ir konservavimu, veikla - jros dumbli perdirbimas si klas neeina: - zuv perdirbimas ir konservavimas zvejybiniuose laivuose, zr. 03.11 - bangini perdirbimas sausumoje ar specializuotuose laivuose, zr. 10.11 - aliejaus ir tauk gamyba is jros produkt, zr. 10.41 - paruost susaldyt zuvies patiekal gamyba, zr. 10.85 - zuvieni gamyba, zr. 10.89 10.3 10.31 Vaisi ir darzovi perdirbimas ir konservavimas Bulvi perdirbimas ir konservavimas

si klas eina: - bulvi perdirbimas ir konservavimas: · paruost susaldyt bulvi gamyba · dehidruotos bulvi tyrs gamyba · lengv bulvi uzkandzi gamyba · bulvi traskuci gamyba · bulvi milt ir rupini gamyba si klas taip pat eina: - pramoninis bulvi skutimas 10.31.10 10.32 Bulvi milt gamyba Vaisi, uog ir darzovi sulci gamyba

83

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina: - vaisi, uog ir darzovi sulci gamyba si klas taip pat eina: - sviezi vaisi, uog ir darzovi koncentrat gamyba 10.39 Kitas vaisi ir darzovi perdirbimas ir konservavimas

si klas eina: - maisto produkt, daugiausia susidedanci is vaisi, uog ir darzovi, isskyrus susaldytus ar konservuotus gatavus patiekalus, gamyba - vaisi, uog, riesut ar darzovi apdorojimas: saldymas, dziovinimas, mirkymas aliejuje ar acte, konservavimas sandarioje taroje ir kt. - maisto produkt is vaisi, uog ir darzovi gamyba - dzem, marmelad ir drebuci gamyba - riesut kepinimas - valgi ir past is riesut gamyba si klas taip pat eina: - gamyba paruosto is vaisi, uog ir darzovi greitai gendancio maisto, tokio kaip: · supakuotos salotos, misrains · nuvalytos ar supjaustytos darzovs · tofu (sojos varsk) si klas neeina: - sulci gamyba is vaisi ar darzovi zr. 10.32 - milt ar rupini gamyba is dziovint ankstini darzovi, zr. 10.61 - vaisi, uog ir riesut konservavimas cukruje, zr. 10.82 - paruost darzovi patiekal gamyba, zr. 10.85 - dirbtini koncentrat gamyba, zr. 10.89 10.4 Gyvnini ir augalini riebal bei aliejaus gamyba

si grup eina neapdoroto ir rafinuoto aliejaus ir riebal gamyba is augalini ar gyvnini medziag, isskyrus tauk ir kit maistini gyvnini riebal lydym ar valym. 10.41 Aliejaus ir riebal gamyba

si klas eina: - gamyba neapdoroto augalinio aliejaus: alyvuogi aliejaus, soj aliejaus, palmi aliejaus, saulgrz aliejaus, medvilns aliejaus, raps, rapsuk ar garstyci aliejaus, smen aliejaus ir kt. - riebalini milt ar rupini gamyba is aliejini skl, riesut ar branduoli - gamyba rafinuoto augalinio aliejaus: alyvuogi aliejaus, soj aliejaus ir kt. - augalinio aliejaus perdirbimas: garinimas, virinimas, vandens salinimas, hidrinimas ir kt. si klas taip pat eina: - nemaistini gyvnini riebal ir aliejaus gamyba - zuv ir jros zinduoli aliejaus gamyba - medvilnins pk, aliejaus isspaud ir kit likutini aliejaus produkt gamyba si klas neeina: - tauk ir kit maistini gyvnini riebal lydymas ir valymas, zr. 10.11 - margarino gamyba, zr. 10.42 - slapiasis kukurz malimas, zr. 10.62 - kukurz aliejaus gamyba, zr. 10.62 - eterinio aliejaus gamyba, zr. 20.53 - cheminis aliejaus ir riebal apdorojimas, zr. 20.59 10.42 Margarino ir panasi valgomj riebal gamyba

si klas eina: - margarino gamyba

84

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - riebal misini ir panasi tepij riebal misini gamyba - sudtini kepimo riebal gamyba 10.5 10.51 Pieno produkt gamyba Pienini veikla ir sri gamyba

si klas eina: - sviezio skysto, pasterizuoto, sterilizuoto, homogenizuoto ir (arba) apdoroto ultraaukstoje temperatroje pieno gamyba - pieno grim gamyba - pasterizuotos, sterilizuotos, homogenizuotos greitinls is sviezio skysto pieno gamyba - sausojo ar koncentruoto saldinto ar nesaldinto pieno gamyba - sausojo pieno arba grietinls gamyba - sviesto gamyba - jogurto gamyba - srio ir varsks gamyba - isrg gamyba - kazeino ar laktozs gamyba si klas neeina: - zalio pieno gavyba (galvij), zr. 01.41 - zalio pieno gavyba (avi, ozk, arkli, asil, kupranugari ir kt.), zr. 01.43, 01.44 ir 01.45 - negyvnins kilms pieno ir panasi sr gamini gamyba, zr. 10.89 10.52 Valgomj led gamyba

si klas eina: - grietinini ir kit valgomj led, toki kaip serbetas ar vaisiniai ledai, gamyba si klas neeina: - ledaini veikla, zr. 56.10 10.6 Grd malimo produkt, krakmolo ir krakmolo produkt gamyba

si grup eina grd ir darzovi malimas miltus ar rupinius, ryzi malimas, valymas ir poliravimas, taip pat milt misini ir teslos is j gamyba. Taip pat si grup eina slapiasis kukurz ir darzovi malimas bei krakmolo ir krakmolo produkt gamyba. 10.61 Grd malimo produkt gamyba

si klas eina: - grd malimas: kvieci, rugi, aviz, kukurz ar kitoki grd milt, kruop, rupini ar granuli gamyba - ryzi malimas: lukstent, malt, poliruot, slifuot, truput apvirt ar perdirbt ryzi gamyba; ryzi milt gamyba - darzovi malimas: dziovint ankstini darzovi, sakniavaisi ar gumbavaisi bei valgomj riesut milt ar rupini gamyba - pusryciams skirt maisto produkt is grd gamyba - skirting milt misini, paruost milt misini ir teslos duonai, pyragliams, sausainiams ar blynams gamyba si klas neeina: - bulvi milt ir rupini gamyba, zr. 10.31 - slapiasis kukurz malimas, zr. 10.62 10.61.10 10.61.20 10.62 Milt gamyba Kruop gamyba Krakmolo ir krakmolo produkt gamyba

si klas eina: - ryzi, bulvi, kukurz ir kt. krakmolo gamyba - slapiasis kukurz malimas

85

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - gliukozs, gliukozs sirupo, maltozs (salyklo cukraus), inulino ir kt. gamyba - glitimo gamyba - tapijokos ir tapijokos pakaital is krakmolo gamyba - kukurz aliejaus gamyba si klas neeina: - laktozs (pieno cukraus) gamyba, zr. 10.51 - cukranendri ar cukrini runkeli cukraus gamyba, zr. 10.81 10.62.10 10.62.20 10.7 Gliukozs sirupo ir maltozs gamyba Krakmolo gamyba Kepyklos ir miltini produkt gamyba

si grup eina kepyklos gamini, makaron, lakstini, vermiseli ir panasi produkt gamyba. 10.71 Duonos gamyba; sviezi konditerijos kepini ir pyragaici gamyba

si klas eina: - kepyklos produkt gamyba: · duonos ir bandeli · teslaini, pyrag, keks, tort, blyn, vafli, vyniotini ir t. t. si klas neeina: - saus kepyklos produkt gamyba, zr. 10.72 - kietos teslos produkt (makaron, vermiseli ir kt.) gamyba, zr. 10.73 - kepyklos produkt, skirt vartoti nedelsiant, pasildymas, zr. 56 skyri 10.72 Dzivsi ir sausaini gamyba; ilgai issilaikanci konditerijos kepini ir pyragaici gamyba

si klas eina: - dzivsi, sausaini ir kit saus kepyklos produkt gamyba - ilgai issilaikanci teslos gamini ir pyragaici gamyba - lengv saldzi ar sri uzkandzi (saldzi bandeli, krekeri, sri riestainiuk ir kt.) gamyba si klas neeina: - lengv bulvi uzkandzi gamyba, zr. 10.31 10.73 Makaron, vermiseli, kuskuso ir panasi miltini produkt gamyba

si klas eina: - miltini produkt, toki kaip makaronai ir vermiseliai (virti ar nevirti, su daru ar be daro), gamyba - kuskuso gamyba - konservuot arba susaldyt makaron produkt gamyba si klas neeina: - paruost kuskuso patiekal gamyba, zr. 10.85 - makaron sriubos gamyba, zr. 10.89 10.8 Kit maisto produkt gamyba

si grup eina cukraus ir saldumyn, gatavo maisto ir patiekal, kavos, arbatos ir prieskoni, taip pat greitai gendanci ir specializuot maisto produkt gamyba. 10.81 Cukraus gamyba

si klas eina: - cukraus (sacharozs) ir cukraus pakaital gamyba arba rafinavimas is cukranendri, cukrini runkeli, klev, palmi sulci - cukraus sirupo gamyba - melasos gamyba

86

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - klev sirupo ir cukraus gamyba si klas neeina: - gliukozs, gliukozs sirupo, maltozs gamyba, zr. 10.62 10.82 Kakavos, sokolado ir cukraus saldumyn gamyba

si klas eina: - kakavos ir kakavos sviesto, riebal ir aliejaus gamyba - sokolado ir sokolado konditerijos gamini gamyba - gamyba cukraus saldumyn : karamels, kvpavim lengvinanci saldaini, nugos, lengvai tirpstanci saldaini, baltojo sokolado - kramtomosios gumos gamyba - vaisi, uog, riesut, vaisi zieveli ir kit augal dali konservavimas cukruje - konditerini tableci ir pastili gamyba si klas neeina: - sacharozs gamyba, zr. 10.81 10.83 Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

si klas eina: - kofeino pasalinimas ir kavos skrudinimas - kavos produkt gamyba: · maltos kavos · tirpiosios kavos · kavos ekstrakt ir koncentrat - kavos pakaital gamyba - arbatos ir mats misini gamyba - arbatos ir mats ekstrakt ir preparat gamyba si klas taip pat eina: - zoli (mt, verben, ramunli ir kt.) uzpil gamyba si klas neeina: - inulino gamyba, zr. 10.62 - spirito, alaus, vyno ir nealkoholini grim gamyba, zr. 11 skyri - farmacijos tikslams naudojam botanikos produkt paruosimas, zr. 21.20 10.84 Uzgard ir pagard gamyba

si klas eina: - prieskoni, padaz ir uzgard gamyba: · majonezo · garstyci milt ir rupini · paruost garstyci ir kt. - acto gamyba si klas taip pat eina: - druskos perdirbimas valgomj drusk, pvz., joduotj drusk si klas neeina: - prieskonini augal auginimas, zr. 01.28 10.84.10 10.85 Acto gamyba Paruost valgi ir patiekal gamyba

si klas eina gatav (t. y. paruost, pagardint ir termiskai apdorot) maisto ir patiekal gamyba. Sie patiekalai, siekiant juos issaugoti, yra apdoroti, pvz., susaldyti, konservuoti, ir kaip prasta paruosti parduoti, pakuoti ir pazenklinti, t. y. si klas neeina nedelsiant suvartoti skirto maisto paruosimas, koks yra restorane. Patiekalu laikomas

87

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) toks maistas, kuris pagamintas maziausiai is dviej skirting produkt (isskyrus prieskonius ir kt.). si klas eina: - msos ir paukstienos patiekal gamyba - zuvies patiekal, skaitant zuv ir keptas bulves, gamyba - darzovi patiekal gamyba - susaldyt ar kitaip konservuot pic gamyba si klas taip pat eina: - vietini arba nacionalini patiekal gamyba si klas neeina: - sviezio maisto ar maisto susidedancio is maziau nei dviej produkt gamyba, zr. 10 skyriaus atitinkam klas - gatavo greitai gendancio maisto gamyba, zr. 10.89 - gatavo maisto ir patiekal mazmenin prekyba parduotuvse, zr. 47.11 ir 47.29 - gatavo maisto ir patiekal didmenin prekyba, zr. 46.38 - maitinimo paslaug tiekj veikla, zr. 56.29 10.86 Homogenizuot ir dietini maisto produkt gamyba

si klas eina: - specialios paskirties maisto produkt gamyba: · naujagimi pieno misini · pagerinto pieno ir kit maisto produkt, · vaik maisto produkt · mazo ir sumazinto kaloringumo maisto produkt kno svoriui reguliuoti · isskirtiniam gydymui skirt dietini maisto produkt · maisto produkt su mazesniu natrio kiekiu, skaitant sumazinto natrio kiekio arba benatres dietines druskas · maisto produktai be glitimo · maisto, skirto asmenims, dirbantiems fizin darb, ypac sportininkams, gamyba · maisto, skirto sergantiesiems cukralige (diabetikams), gamyba 10.89 Kit, niekur kitur nepriskirt, maisto produkt gamyba

si klas eina: - sriub ir sultini gamyba - dirbtinio medaus ir karamels gamyba - gatavo greitai gendancio maisto, tokio kaip: · sumustiniai · sviezios (nekeptos) picos - maisto papild ir kit, niekur kitur nepriskirt, maisto produkt gamyba si klas taip pat eina: - mieli gamyba - msos, zuvies, vziagyvi ar moliusk ekstrakt ir sulci gamyba - negyvnins kilms pieno ir panasi sr gamini gamyba - kiausini produkt, kiausinio albumino gamyba - dirbtini koncentrat gamyba si klas neeina: - paruosto is vaisi, uog ir darzovi greitai gendancio maisto gamyba, zr. 10.39 - susaldytos picos gamyba, zr. 10.85 - spirito, alaus, vyno ir nealkoholini grim gamyba, zr. 11 skyri 10.89.10 10.9 10.91 Mieli gamyba Paruost pasar gyvuliams gamyba Paruost pasar kio gyvuliams gamyba

si klas eina: - paruost pasar, skaitant pasar koncentratus ir pasarinius priedus, kio gyvuliams gamyba

88

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - vienarsi (be priemais) pasar kio gyvuliams paruosimas si klas taip pat eina: - skerdykl atliek perdirbimas gyvn dalui gaminti si klas neeina: - zuv milt pasarams gamyba, zr. 10.20 - aliejingj skl isspaud gamyba, zr. 10.41 - veikla, kurios eigoje gaunami salutiniai produktai be specialaus apdorojimo tinkantys gyvn pasarui, pvz., aliejingj skl isspaudos (zr. 10.41), grd malimo liekanos (zr. 10. 61) ir kt. 10.92 Paruosto dalo naminiams gyvnliams gamyba

si klas eina: - paruost pasar kambariniams gyvnliams, skaitant sunis, kates, paukscius, zuvis ir kt., gamyba si klas taip pat eina: - skerdykl atliek perdirbimas gyvn dalui gaminti si klas neeina: - zuv milt pasarams gamyba, zr. 10.20 - aliejingj skl isspaud gamyba, zr. 10.41 - veikla, kuri atliekant gaunami salutiniai produktai be specialaus apdorojimo tinkantys gyvn pasarui, pvz., aliejingj skl isspaudos (zr. 10.41), grd malimo liekanos (zr. 10. 61) ir kt. 11 Grim gamyba

s skyri eina nealkoholini grim ir mineralinio vandens bei alkoholini grim (toki kaip alus, vynas, kiti fermentuoti grimai, spiritiniai grimai) ir etilo alkoholio gamyba. s skyri neeina: - vaisi, uog ir darzovi sulci gamyba, zr. 10.32 - pieno grim gamyba, zr. 10.51 - kavos, arbatos ir mats produkt gamyba, zr. 10.83 11.0 11.01 Grim gamyba Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maisymas

si klas eina: - distiliuot alkoholini grim (viskio, brendzio, dzino, likeri ir kt.) gamyba - grim misini su distiliuotais alkoholiniais grimais gamyba - distiliuoto spirito maisymas - neutralaus (rektifikuoto) etilo alkoholio gamyba si klas neeina: - nedistiliuot alkoholini grim gamyba, zr. 11.02­11.06 - sintetinio etanolio gamyba, zr. 20.14 - etanolio gamyba is fermentuot medziag, zr. 20.14 - pilstymas butelius ir zenklinimas, zr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmenins prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama uz atlyg ar pagal sutart) 11.02 Vynuogi vyno gamyba si klas eina: - vyno gamyba - putojancio vyno gamyba - vyno gamyba is koncentruotos vynuogi misos si klas taip pat eina: - vyno maisymas, valymas ir pilstymas butelius

89

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

- silpn ar nealkoholini vyn gamyba si klas neeina: - pilstymas butelius ir zenklinimas, zr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmenins prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama uz atlyg ar pagal sutart) 11.03 Sidro ir kitoki vaisi, uog vyn gamyba

si klas eina: - fermentuot, bet nedistiliuot alkoholini grim (sak, sidro, kriausi sidro ir kit vaisini vyn) gamyba si klas taip pat eina: - midaus ir misri grim su vaisiniais vynais gamyba si klas neeina: - pilstymas butelius ir zenklinimas, zr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmenins prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama uz atlyg ar pagal sutart) 11.04 Kit nedistiliuot fermentuot grim gamyba

si klas eina: - vermuto ir panasaus vyno gamyba si klas neeina: - pilstymas butelius ir zenklinimas, zr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmenins prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama uz atlyg ar pagal sutart) 11.05 Alaus gamyba

si klas eina: - salyklinio alaus, tokio kaip alus, sviesusis alus, porteris ir stiprusis porteris, gamyba si klas taip pat eina: - silpno ar nealkoholinio alaus gamyba 11.06 11.07 Salyklo gamyba Nealkoholini grim gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo butelius, vandens gamyba

si klas eina nealkoholini grim, isskyrus nealkoholin al ir vyn, gamyba: - natralaus mineralinio ir kito, pilstomo butelius, vandens gamyba - nealkoholini grim gamyba: · nealkoholini aromatizuot ir (arba) pasaldint grim: limonado, oranzado (apelsin grimo), kolos, vaisvandeni, tonizuojanciojo vandens ir kt. si klas neeina: - vaisi, uog ir darzovi sulci gamyba, zr. 10.32 - pieno grim gamyba, zr. 10.51 - kavos, arbatos ir mats produkt gamyba, zr. 10.83 - alkoholini grim gamyba zr. 11.01, 11.02, 11.03, 11.04 ir 11.05 - nealkoholinio vyno gamyba, zr. 11.02 - nealkoholinio alaus gamyba, zr. 11.05 - ledo gamyba, zr. 35.30 - pilstymas butelius ir zenklinimas, zr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmenins prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama uz atlyg ar pagal sutart) 11.07.10 11.07.20 12 Nealkoholini grim gamyba Natralaus mineralinio ir kito, pilstomo butelius, vandens gamyba Tabako gamini gamyba

90

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

si skyri eina zems kio produkto ­ tabako ­ perdirbimas vartoti tinkamus tabako produktus. 12.0 12.00 Tabako gamini gamyba Tabako gamini gamyba

si klas eina: - tabako gamini ir tabako pakaital: cigareci, smulkiai pjaustyto tabako, cigar, pypki tabako, kramtomojo tabako, uostomojo tabako, gamyba - homogenizuoto ar atkurto tabako gamyba si klas taip pat eina: - tabako koteli nuskabymas ir pakartotinis isdziovinimas si klas neeina: - tabako auginimas ar pirminis apdorojimas, zr. 01.15 ir 01.63 13 Tekstils gamini gamyba

s skyri eina tekstilini pluost paruosimas ir verpimas, taip pat audimas, tekstils ir drabuzi apdaila, gatav tekstils gamini (pvz., buitini skalbini, antklodzi, patiesal, kilimli, pled, suktini gamini ir kt.), isskyrus drabuzius, gamyba. Natralij pluost auginimas klasifikuojamas 01 skyriuje, taciau sintetini pluost gamyba yra cheminis procesas, klasifikuojamas 20.60 klasje. Drabuzi siuvimas (gamyba) yra klasifikuojamas 14 skyriuje. 13.1 13.10 Tekstils pluost paruosimas ir verpimas Tekstils pluost paruosimas ir verpimas

si klas eina tekstils pluost paruosimo operacijos ir j verpimas. Sioms operacijoms atlikti gali bti naudojamos vairios zaliavos, tokios kaip silkas, vilna, kiti gyvniniai, augaliniai arba cheminiai pluostai, popierius, stiklas ir kt. si klas eina: - tekstils pluost paruosimas: · kokon isvijimas ir plovimas · viln riebal salinimas, karbonizavimas ir dazymas · vairi gyvnini, augalini ir chemini pluost karsimas ir sukavimas - verpal arba sil, skirt austi ar siti, prekiauti arba vliau perdirbti, verpimas ir gamyba · lin brukimas · sintetini ar dirbtini gijini sil tekstravimas, vijimas, lankstymas, sukimas ir mirkymas si klas taip pat eina: - popieriaus verpal gamyba si klas neeina: - paruosiamosios operacijos, atliekamos kartu su zems kio darbais, zr. 01 skyri - augal, turinci augalini tekstils pluost, pvz., dziuto, lin, koiro (kokoso pluosto) ir kt., mirkymas, zr. 01.16 - medvilns dzinavimas, zr. 01.63 - sintetini ar dirbtini pluost ir gnizci, pirmini verpal (skaitant sustiprintus verpalus ir verpalus kilimams) is sintetini ar dirbtini pluost gamyba, zr. 20.60 - stiklo pluost gamyba, zr. 23.14 13.2 13.20 Tekstils audimas Tekstils audimas

si klas eina tekstils gamini audimas. Siai operacijai atlikti gali bti naudojamos vairios zaliavos, tokios kaip silkas, vilna, kiti gyvniniai, augaliniai arba cheminiai pluostai, popierius ar stiklas ir kt.

91

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina: - placi audini is medvilnini, vilnoni, sukuotins vilnos ir silkini verpal, skaitant maisytus, dirbtinius ir sintetinius verpalus, gamyba - kit placi audini is linini, rams, kanapi, dziuto, karnienos pluost ir specialij verpal gamyba si klas taip pat eina: - pkini ir senilini audini, kilpini ranksluosci audini, gazo ir kt. gamyba - audini is stiklo pluost gamyba - audini is anglinio pluosto ir aramidini sil gamyba - dirbtinio kailio gamyba audimo bdu si klas neeina: - megztini (trikotazini) ir nertini medziag gamyba, zr. 13.91 - tekstilini grind dang gamyba, zr. 13.93 - juostini audini gamyba, zr. 13.96 - neaustini medziag ir veltinio gamyba, zr. 13.99 13.20.10 13.20.20 13.3 13.30 Linini audini audimas Sintetini audini audimas Tekstils apdaila Tekstils apdaila

si klas eina tekstils gamini ir drabuzi apdaila, t. y. balinimas, dazymas, apretavimas ir panasi veikla. si klas eina: - tekstils pluost, verpal, gamini ir tekstils dirbini, skaitant drabuzius, balinimas ir dazymas - tekstils gamini ir tekstils dirbini, skaitant drabuzius, apretavimas, dziovinimas, apdorojimas garu, traukimas, adymas, sanforizavimas, merserizavimas si klas taip pat eina: - dzins balinimas - tekstils gamini klostavimas ir panass darbai - gatav drabuzi impregnavimas, dengimas, gumavimas ar mirkymas - silkografinis spausdinimas ant tekstils gamini ir drabuzi si klas neeina: - guma mirkyt, dengt, apvilkt ar laminuot tekstils gamini, kai guma yra pagrindin sudedamoji dalis, gamyba, zr. 22.19 13.9 Kit tekstils gamini ir dirbini gamyba

si grup eina tekstils gamini, toki kaip gatavi tekstils dirbiniai, kilimai ir kilimliai, virvs, juostiniai audiniai, aplikacijos ir kt., isskyrus drabuzius, gamyba. 13.91 Megzt (trikotazini) ir nert medziag gamyba

si klas eina: - gamyba ir apdaila megztini (trikotazini) ar nertini medziag: · pkini ir kilpini medziag · ,,Rasel" ar panasiomis masinomis megzt uzuolaid ir lang apdailos medziag · kit megztini (trikotazini) ar nertini medziag si klas taip pat eina: - dirbtinio kailio gamyba mezgimo bdu si klas neeina: - ,,Rasel" ar panasiomis masinomis megzt uzuolaid ir lang apdailos nrini gamyba, zr. 13.99 - megztini (trikotazini) ir nertini drabuzi gamyba, zr. 14.39

92

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 13.92 Gatav tekstils dirbini, isskyrus drabuzius, gamyba

si klas eina: - gatav gamini is vairi tekstils medziag, skaitant megztines (trikotazines) ar nertines medziagas, gamyba: · antklodzi, skaitant kelioninius pledus · lovos, stalo, tualeto ar virtuvs skalbini - vatini ir pkini antklodzi, pagalvli, pamps (puf), pagalvi, miegmaisi ir kt. - gatav nam apyvokos reikmen gamyba: · uzuolaid, uzuolaidli, lango uzdang, lovatiesi, bald ar masin apdangal ir kt. · brezento, palapini, turizmo (stovyklavimo) reikmen, buri, zaliuzi nuo sauls, lengvj automobili, masin ar bald apdangal ir kt. · vliav, vliavli, gaireli ir kt. · pasluosci dulkms valyti ar indams sluostyti, gelbjimosi liemeni, parasiut ir kt. si klas taip pat eina: - elektrini antklodzi tekstilini dali gamyba - rank pynimo gobelen gamyba si klas neeina: - technins paskirties tekstils gamini gamyba, zr. 13.96 13.93 Kilim ir kilimli gamyba

si klas eina: - austini grind dang gamyba: · kilim, gauruot kilimli ir paklot, plyteli si klas taip pat eina: - veltini grind dang gamyba si klas neeina: - paklot ir dembli is pynimo medziag gamyba, zr. 16.29 - kamstienos grind dang gamyba, zr. 16.29 - tamprij grind dang, toki kaip vinilplastis, linoleumas, gamyba, zr. 22.23 13.94 Virvi, lyn, virveli ir tinkl gamyba

si klas eina: - guma ir plastikais mirkyt ar nemirkyt, dengt ar nedengt, apvilkt ar neapvilkt, aptraukt ar neaptraukt virveli, virvi, lyn ir laivavirvi is tekstils pluost ar juosteli ir pan. gamyba - tinkl is virveli, virvi ar lyn gamyba - virvi ar tinklins medziagos dirbini: zvejybos tinkl, laivo fenderi, iskrovimo pagalvi, pakrovimo strop, lyn ar laivavirvi su metaliniais ziedais ir kt., gamyba si klas neeina: - tinkleli plaukams gamyba, zr. 14.19 - metalini lyn gamyba, zr. 25.93 - sportins zvejybos graibstuk gamyba, zr. 32.30 13.95 Neaustini medziag ir neaustini medziag gamini ir dirbini, isskyrus drabuzius, gamyba

si klas eina visos labai daug technologini proces ir labai daug vairi pagamint daikt apimancios veiklos rsys, susijusios su tekstils ar tekstils gamini ir dirbini, tiksliai neapibrzt nei 13, nei 14 skyriuje, gamyba. 13.96 Kit technins ir pramonins tekstils gamini ir dirbini gamyba

si klas eina: - juostini audini, skaitant beataudinius audinius, sutvirtintus risamosiomis medziagomis, gamyba - zymen (etikeci), emblem ir kt. gamyba - puosybini apsiuv, juosteli, kut, bumbul (pompon) ir kt. gamyba - mirkyt, aptraukt, padengt ar plastiku laminuot audini gamyba - metalizuot verpal ar metalizuot galionini verpal, tekstils medziagomis padengt gumini sil ir kord,

93

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) mirkyt, padengt, aptraukt ar apvilkt guma ar plastikais, tekstils pluost ar juost gamyba - padang kordo audini is sustiprint chemini verpal gamyba - kit apdorot ar padengt tekstils gamini, pvz., klijuots ir panasi standint tekstils audini, padengt guma ar krakmolingomis medziagomis, gamyba - vairi tekstils dirbini, pvz., dagci, kaitinamj tinkleli ir cilindrinio tinkleli audinio, gamyba - apvalkalini audini, laistomj zarn, pavar dirz, konvejeri juost arba dirzini pavar, sietini audekl ir filtr audinio gamyba - automobili apsiuv gamyba - stor tapybos drobi ir kopijavimo audini gamyba si klas neeina: - pavar dirz ar konvejeri juost, gaminam is tekstils audini, verpal ar kord mirkyt, padengt, aptraukt arba laminuot guma, kai guma yra pagrindin sudedamoji dalis, gamyba, zr. 22.19 - ploksci, lakst arba juosteli gamyba is akytosios gumos arba akytojo plastiko, derinant sias medziagas su tekstilinmis medziagomis, kuriose audinys yra naudojamas tik sustiprinti, zr. 22.19 ir 22.21 - austinio vielinio audinio gamyba, zr. 25.93 13.99 Kit, niekur kitur nepriskirt, tekstils gamini ir dirbini gamyba

si klas eina: - veltinio gamyba - tiulio ir kit tinklini medziag bei gabal, juost ar motyv pavidalo nrini ir siuvinjimo dirbini gamyba - slgiui jautri audeklini juost gamyba - tekstilini batraisci gamyba - pudrinuk ir apsaugini pirstini gamyba si klas neeina: - veltini grind dang gamyba, zr. 13.93 - tekstilins vatos ir reikmen is vatos, pvz., higienini ranksluosci, tampon ir kt., gamyba, zr. 17.22 14 Drabuzi siuvimas (gamyba)

s skyri eina vis rsi (standartini dydzi ar individuali matmen) is vairi medziag (pvz., odos, audini, megztini (trikotazini) ir nertini medziag ir kt.) ir vairios paskirties (vyrisk, moterisk ar vaikisk; apatini ar virsutini; darbo, iseigini ar kasdieni ir kt.) drabuzi siuvimas, taip pat vairi pried drabuziams siuvimas. Nra skirtumo, ar drabuziai siuvami suaugusiesiems, ar vaikams, taip pat ar siuvami moderns, ar prasti (tradiciniai) drabuziai. 14 skyri taip pat eina kaili apdirbimo veiklos rsys (zaliamins odos bei kailiai ir drabuziai). 14.1 Drabuzi, isskyrus kailinius drabuzius, siuvimas (gamyba)

si grup eina drabuzi siuvimas. Gali bti naudojamos vis rsi medziagos, jos gali bti padengtos kitomis medziagomis, mirkytos ar gumuotos. 14.11 Odini drabuzi siuvimas

si klas eina: - odini ir dirbtins odos drabuzi, skaitant odinius pramoninius reikmenis, pvz., suvirintojo odines prijuostes, siuvimas si klas neeina: - kailini drabuzi siuvimas, zr. 14.20 - sportini odini pirstini ir galvos apdangal gamyba, zr. 32.30 - atspari ugniai ir apsaugini saugos drabuzi gamyba, zr. 32.99 14.12 Darbo drabuzi siuvimas

si klas neeina: - avalyns gamyba, zr. 15.20 - atspari ugniai ir apsaugini saugos drabuzi gamyba, zr. 32.99 - drabuzi taisymas, zr. 95.29 14.13 Kit virsutini drabuzi siuvimas

94

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

si klas eina: - siuvimas virsutini drabuzi vyrams, moterims ir vaikams is austini, megztini (trikotazini) ar nertini, neaustini ir kt. medziag: · apsiaust, kostium, ansambli, svarkeli, kelni, sijon ir kt. si klas taip pat eina: - siuvimas pagal uzsakym - sioje klasje siuvam drabuzi dali gamyba si klas neeina: - kailini drabuzi siuvimas (isskyrus galvos apdangalus), zr. 14.20 - nesit, tik sutvirtint gumini ar plastikini drabuzi gamyba, zr. 22.19 ir 22.29 - atspari ugniai ir apsaugini saugos drabuzi gamyba, zr. 32.99 - drabuzi taisymas, zr. 95.29 14.13.10 14.13.20 14.14 Vyrisk virsutini drabuzi siuvimas Moterisk virsutini drabuzi siuvimas Apatini drabuzi siuvimas

si klas eina: - apatini drabuzi vyrams, moterims ir vaikams is austini, megztini (trikotazini) ar nertini medziag, nrini ir kt. siuvimas: · marskini, polo marskinli, apatini kelni, trumpiki, pizam, naktinuk, kambarini chalat, palaidini, kelnaici, liemenli, korset ir kt. si klas neeina: - drabuzi taisymas, zr. 95.29 14.19 Kit drabuzi siuvimas ir drabuzi pried gamyba

si klas eina: - kdiki drabuzli, sportini kostium, slidinjimo kostium, maudymosi aprangos ir kt. siuvimas - skrybli ir kepuri gamyba - kit drabuzi pried gamyba: pirstini, dirz, salik, kaklajuosci, kaklaraisci, tinkleli plaukams ir kt. si klas taip pat eina: - kailini galvos apdangal gamyba - medziagins, be pritvirtinto pado, avalyns gamyba - sioje klasje siuvam drabuzi dali gamyba si klas neeina: - sportini galvos apdangal gamyba, zr. 32.30 - apsaugini galvos apdangal, isskyrus sportinius, gamyba, zr. 32.99 - atspari ugniai ir apsaugini saugos drabuzi gamyba, zr. 32.99 - drabuzi taisymas, zr. 95.29 14.19.10 14.19.20 14.19.30 14.2 14.20 Vaiko drabuzli siuvimas Sportins aprangos siuvimas Kailini kepuri ir kit galvos apdangal gamyba Kailini dirbini ir gamini gamyba Kailini dirbini ir gamini gamyba

si klas eina: - gamyba kailini gamini ir dirbini:

95

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · kailini drabuzi ir drabuzi pried · kailini sudurstyt gamini ir dirbini, toki kaip sudurstyti kaili gabaliukai, ploksts, paklotai, juostos ir kt. · vairi kailini gamini ir dirbini: kilimli, neprikimst pamps (puf), gabaliuk pramoniniam blizginimui (poliravimui) si klas neeina: - zaliamini kaili gamyba, zr. 01.4 ir 01.70 - zaliamini kaili ir od gamyba, zr. 10.11 - kaili pakaital (aust ar megzt ilgaplauki medziag) gamyba, zr. 13.20 ir 13.91 - kailini kepuri gamyba, zr. 14.19 - kailiu papuost drabuzi gamyba, zr. 14.19 - kaili isdirbimas ir dazymas, zr. 15.11 - bat ar bateli su kailio detalmis gamyba, zr. 15.20 14.3 14.31 Megzt (trikotazini) ir nert drabuzi gamyba Pdkelni, triko, kojini ir kit panasi megzt (trikotazini) ir nert gamini bei dirbini gamyba

si klas eina: - trikotazo, skaitant puskojines, triko ir pdkelnes, gamyba 14.39 Kit megzt (trikotazini) ir nert drabuzi gamyba

si klas eina: - megztini (trikotazini) ar nertini drabuzi ir kit gatav tam tikros formos dirbini, pvz., puloveri, susagstom megztini, megztini, liemeni ir panasi gamini bei dirbini, gamyba si klas neeina: - megztini (trikotazini) ir nertini medziag gamyba, zr. 13.91 - trikotazo gamyba, zr. 14.31 15 Odos ir odos dirbini gamyba

s skyri eina kaili isdirbimas ir dazymas, odos gamyba siksninant, rauginant ir apdorojant kailius (odas) ir gatav odini gamini gamyba. Cia taip pat eina panasi gamini, toki kaip gumin avalyn, tekstils lagaminai ir kt., is kit medziag (dirbtins odos ir odos pakaital) gamyba. Is odos pakaital pagaminti gaminiai yra klasifikuojami siame skyriuje, jei jie yra gaminami panasiu bdu kaip ir odiniai gaminiai (pvz., lagaminai) ir dazniausiai gaminami toje pacioje vietoje. 15.1 Od rauginimas ir isdirbimas; lagamin, rankini, balno reikmen ir pakinkt gamyba; kaili isdirbimas ir dazymas si grup eina odos bei kaili ir gamini is j gamyba. 15.11 Od rauginimas ir isdirbimas; kaili isdirbimas ir dazymas

si klas eina: - kaili ir od rauginimas, dazymas ir isdirbimas - zomsos, pergamento, lakuot ar metalizuot od gamyba - kompozicins odos gamyba - kailiuk ir plaukuot od skutimas (valymas), kirpimas, plauk ispesiojimas, siksninimas, riebal salinimas, rauginimas, balinimas ir dazymas si klas neeina: - kaili ir od gavyba, kuri yra zems ki veiklos dalis, zr. 01.4 - kaili ir od gavyba, kuri yra skerdykl veiklos dalis, zr. 10.11 - odini drabuzi siuvimas, zr. 14.11 - dirbtins odos, kitokios nei natralios odos pagrindu, gamyba, zr. 22.19 ir 22.29 15.11.10 15.11.20 Od rauginimas, naudojant augalines medziagas Od rauginimas, naudojant mineralines ir chemines medziagas

96

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 15.11.30 15.12 Od isdirbimas Lagamin, rankini ir panasi reikmen, balno reikmen ir pakinkt gamyba

si klas eina: - lagamin, rankini ir panasi reikmen is odos, kompozicins odos ir bet kuri kit medziag, toki kaip plastiko lakstai, tekstils medziagos, vulkanizuoti pluostai ar kartonas, kuri gamybos technologija yra tokia kaip odos gamini, gamyba - balno reikmen ir pakinkt gamyba - nemetalini laikrodzi dirzeli (laikikli) is medziagos, odos, plastiko ir kt. gamyba - kit odos ar kompozicins odos reikmen (pavar dirz, kuprini ir kt.) gamyba - odini batraisci gamyba - arkli vytini ir botag gamyba si klas neeina: - odini drabuzi gamyba, zr. 14.11 - odini pirstini ir skrybli gamyba, zr. 14.19 - avalyns gamyba, zr. 15.20 - dviraci balneli gamyba, zr. 30.92 - laikrodzi dirzeli (laikikli) is taurij metal gamyba, zr. 32.12 - laikrodzi dirzeli (laikikli) is netaurij metal gamyba, zr. 32.13 - elektromonteri saugos dirz ir kit profesins paskirties dirz gamyba, zr. 32.99 15.2 15.20 Avalyns gamyba Avalyns gamyba

si klas eina: - vairios paskirties, vairi medziag, bet kokios gamybos technologijos, skaitant liejim (zr. isimtis), avalyns gamyba - odini avalyns dali: batvirsi ir batvirsi dali, pad ir vidpadzi, kuln ir kt., gamyba - antkurpi, antblauzdzi ir panasi dirbini gamyba si klas neeina: - medziagins, be pritvirtinto pado, avalyns gamyba, zr. 14.19 - medini bat dali (pvz., kuln ir kurpali) gamyba, zr. 16.29 - gumini bat ar pusbaci kuln ir pad bei kit gumini avalyns dali gamyba, zr. 22.19 - plastikini avalyns dali gamyba, zr. 22.29 - slidzi bat gamyba, zr. 32.30 - ortopedins avalyns gamyba, zr. 32.50 16 Medienos bei medienos ir kamstienos gamini, isskyrus baldus, gamyba; gamini is siaud ir pynimo medziag gamyba s skyri eina medienos gamini, toki kaip padarin mediena, sluoksniuotoji mediena, lukstai, medin tara, medins grind dangos, medins santvaros ir surenkamieji mediniai statiniai, gamyba. gamybos proces eina pjaustymas, obliavimas, drozimas, sluoksniavimas ir medienos gamini surinkimas, pradedant rstais, kurie yra pjaustomi gabalus ar ispjaunama padarin mediena, kuri gali bti toliau pjaustoma arba jai tekinimo staklmis ir kitokiais formavimo rankiais suteikiama tam tikra forma. Pjautin ar kitokios formos mediena vliau taip pat gali bti obliuojama ar slifuojama ir is jos gaminami gatavi gaminiai, tokie kaip medin tara. Isskyrus lentpjves, sis skyrius yra suskirstytas atsizvelgiant gaminamos produkcijos savybes. s skyri neeina nei bald gamyba (zr. 31.0), nei medini surenkam dali ir pan. dirbini rengimas (zr. 43.32, 43.33 ir 43.39) 16.1 16.10 Medienos pjaustymas ir obliavimas Medienos pjaustymas ir obliavimas

si klas eina: - medienos pjaustymas, obliavimas ir mechaninis apdirbimas

97

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - rst pjaustymas, lukstenimas ir smulkinimas - medini gelezinkelio pabgi gamyba - nesurinkt medini grind dang gamyba - medienos vilnos, medienos milt, drozli, smulkini gamyba si klas taip pat eina: - medienos dziovinimas - medienos mirkymas ar cheminis apdorojimas konservantais ar kitomis medziagomis si klas neeina: - medienos ruosa ir neapdorotos medienos gamyba, zr. 02.20 - pakankamai plon lukst lakst, naudojam sluoksniuotajai medienai, plokstms ir skydams gaminti, gamyba, zr. 16.21 - malksn, skal, figrini lentjuosci ir baget gamyba, zr. 16.23 - malk ar presuotos medienos gamyba, zr. 16.29 16.10.10 16.2 Cheminis medienos apdorojimas konservantais Gamini ir dirbini is medienos, kamstienos, siaud ir pynimo medziag gamyba

si grup eina medienos, kamstienos, siaud ir pynimo medziag gamini ir dirbini, skaitant paprasciausias formas, taip pat surenkamus gaminius, gamyba. 16.21 Faneravimo dangos ir medienos ploksci gamyba

si klas eina: - gamyba pakankamai plon lukst, naudojam pavirsiams faneruoti, sluoksniuotajai medienai gaminti ar kitiems tikslams, lakst: · slifuot, nudazyt, padengt, mirkyt, popieriaus ar audinio pagrindu sustiprint · ismargint piesiniais - sluoksniuotosios medienos, faneruot skyd ir panasi laminuot medienos ploksci ir lakst gamyba - orientuot medienos drozli ploksci (OSB) ir kit smulkini ploksci gamyba - vidutinio tankio medienos plaus ploksci (MDF) ir kit plaus ploksci gamyba - presuotosios medienos gamyba - klijuotos daugiasluoksns medienos, daugiasluoksns lukstins medienos gamyba 16.21.10 16.21.20 16.22 Medienos plauso ploksci, padengt dekoratyvine plvele, gamyba Presuotos medienos gamyba Sumontuot parketo grind gamyba

si klas eina: - surinkt medini parketini grind blokeli, grindlenci ir kt. ploksci gamyba si klas neeina: - nesurinkt medini grind gamyba, zr. 16.10 16.23 Kit statybini dailidzi ir stali dirbini gamyba

si klas eina: - gamyba medienos dirbini, pirmiausia naudojam statyboje: · tas, gegni, stogo atram · klijuot medini ir metalu sujungt konstrukcij, surenkam medini gegnini santvar · dur, lang, langini ir j stakt, nesvarbu komplektuot ar ne su metalo jungiamosiomis detalmis, tokiomis, kaip vyriai, uzraktai ir kt. · laipt, turkl · figrini lentjuosci, baget, malksn, skal - daugiausia medini surenkamj statini ar j dali gamyba, pvz., saun - pervezam nameli gamyba - medini pertvar, isskyrus netvirtinamas, gamyba

98

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - virtuvs spinteli, knyg spint, drabuzi spint ir kt., gamyba, zr. 31.01, 31.02 ir 31.09 - medini netvirtinam pertvar gamyba, zr. 31.01, 31.02 ir 31.09 16.23.10 16.23.20 16.23.30 16.24 Fasonini detali ir malksn (gont) stogams dengti gamyba Medini surenkamj statini ar j detali gamyba Medini sienini ploksci ir spint gamyba Medins taros gamyba

si klas eina: - pakavimo dzuci, skrynuci, narvini dzi, bgn ir panasios medins pakavimo taros gamyba - medini padkl, dzini padkl ir kit krovini ploksci gamyba - medini statini, kubil, puskubili ir kitoki talpykl is medienos gamyba - medini kabelio bgn gamyba si klas neeina: - lagamin gamyba, zr. 15.12 - pint dzuci gamyba, zr. 16.29 16.24.10 16.29 Padkl, stov ir kit medini pakrovimo reikmen gamyba Kit medienos gamini gamyba; dirbini is kamstienos, siaud ir pynimo medziag gamyba

si klas eina: - gamyba vairi medienos gamini: · medini kot, ranken ir korpus rankiams, sluotoms, sepeciams, teptukams · medini kurpali batams ar pusbaciams ir kailiamauci, drabuzi pakab · medini buitini ranki, virtuvs ind ir reikmen · medini statulli ir puosybini dirbini, medienos mozaik, inkrustuotosios medienos · medini dzuci juvelyriniams dirbiniams, stalo rankiams ir panasiems dirbiniams · medini rici, seiv, verpsci, siuvimo sil rici ir panasi tekint medini dirbini · kit medini dirbini - natraliosios kamstienos apdirbimas, aglomeruotos kamstienos gamyba - dirbini gamyba is natraliosios ar aglomeruotos kamstienos, skaitant grind dangas - pyni ir panasi dirbini (paklot, dembli, sirm, dzuci ir kt.) is pynimo medziag gamyba - pintini ir pint dirbini gamyba - malk ir kuro granuli is presuotos medienos ar pakaital, panasi kavos ar soj pupeli nuosdas, gamyba - medini veidrodzi ir nuotrauk rmeli gamyba - drobje tapyt paveiksl rm gamyba - medini bat dali (pvz., kuln ir kurpali) gamyba - skci, lazd ir panasi dirbini ranken gamyba - blokeli pypkms gaminti gamyba si klas neeina: - paklot ar dembli is tekstilini medziag gamyba, zr. 13.92 - lagamin gamyba, zr. 15.12 - medins avalyns gamyba, zr. 15.20 - degtuk gamyba, zr. 20.51 - laikrodzi korpus gamyba, zr. 26.52 - tekstils gamybos masin dali: medini rici ir verpsci, gamyba, zr. 28.94 - bald gamyba, zr. 31.0 - medini zaisl gamyba, zr. 32.40 - sepeci, sluot ir teptuk gamyba, zr. 32.91 - karst gamyba, zr. 32.99 - gelbjimosi liemeni is kamstienos gamyba, zr. 32.99 17 Popieriaus ir popieriaus gamini gamyba

99

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Siame skyriuje klasifikuojama plausienos, popieriaus ar pakartotinai perdirbto popieriaus gamini gamyba. Si produkt gamyba yra klasifikuojama kartu, nes sudaro vertikaliai integruot proces sek. Dazniausiai atskiras gamybos vienetas uzsiima daugiau nei viena veiklos rsimi. Isskiriamos trys veiklos rsys. plausienos gamyb eina celiuliozs pluost isskyrimas is kitos medienos ar naudoto istirpinto popieriaus, is kurio isplauti dazai, ir maisymas su mazais reagent kiekiais, siekiant padidinti pluost risimsi. Popieriaus gamyba susideda is plausienos paskleidimo ant metalinio judancio tinklo, siekiant suformuoti nepertraukiamus lakstus. Pakartotinai perdirbto popieriaus gaminiai yra gaminami is popieriaus ir kit medziag, naudojant vairias technologijas. Popieriaus gaminiai gali bti spausdinti (pvz., popieriniai sien apmusalai, dovan vyniojimui skirtas popierius ir kt.), jeigu tik spausdintoji informacija nra gamybos tikslas. Plausienos, popieriaus ir kartono gamyba dideliais kiekiais klasifikuojama 17.1 grupje, tuo tarpu likusiose sio skyriaus klasse klasifikuojama toliau perdirbti skirto popieriaus ir popierini gamini gamyba. 17.1 17.11 Plausienos, popieriaus ir kartono gamyba Plausienos gamyba

si klas eina: - balintos, pusiau balintos ar nebalintos plausienos gamyba mechaniniu, cheminiu (tirpdymo ar netirpdymo) ar pusiau cheminiu bdu - plausienos gamyba is medvilns linterio - spaustuvs daz pasalinimas ir plausienos gamyba is makulatros 17.12 Popieriaus ir kartono gamyba

si klas eina: - popieriaus ir kartono, skirto tolesniam pramoniniam apdirbimui, gamyba si klas taip pat eina: - tolesnis popieriaus ir kartono apdorojimas: · popieriaus ir kartono padengimas, apdengimas ir mirkymas · krepinio ar klostyto popieriaus gamyba · sluoksniuotojo popieriaus ir folijos, jeigu sluoksniuojama su popieriumi ar kartonu, gamyba - rank darbo popieriaus gamyba - laikrastinio ir kito spausdinamojo ar rasomojo popieriaus gamyba - celiuliozins vatos ir celiuliozini pluost klod gamyba - kalks ar trafaretinio popieriaus gamyba rulonais arba dideliais lakstais si klas neeina: - gofruoto popieriaus ir kartono gamyba, zr. 17.21 - popierini gamini is gatavo popieriaus, kartono ir plausienos gamyba, zr. 17.22, 17.23, 17.24 ir 17.29 - padengto arba mirkyto popieriaus, kai padengimas arba mirkymas yra pagrindinis veiksnys, gamyba klasifikuojama impregnuot ir mirkyt gamini gamybos klasje - svitrinio popieriaus gamyba, zr. 23.91 17.2 17.21 Popieriaus ir kartonini gamini gamyba Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros is popieriaus ir kartono gamyba

si klas eina: - gofruoto popieriaus ir kartono gamyba - gofruoto popieriaus ar kartono taros gamyba - sulankstomos taros is kartono gamyba - taros is kietojo kartono gamyba - kitos taros is popieriaus ir kartono gamyba - popierini krepsi ir mais gamyba - staig kartotek dzi ir panasi gamini gamyba si klas neeina: - vok gamyba, zr. 17.23

100

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - liet ar presuot gamini is popieriaus plausienos (pvz., kiausini pakavimo dzuci, isliet popierini lksci) gamyba, zr. 17.29 17.22 Buitini ir higienos reikmen bei tualeto reikmen gamyba

si klas eina: - gamyba buitini ir asmenins higienos popierini ir celiuliozins vatos dirbini: · higienini servetli · popierini nosini, ranksluosci, servetli · tualetinio popieriaus · higienini ranksluosci ir tampon, vystykl, klot kdikiams · puodeli, ind ir padkl - tekstilins vatos ir reikmen is vatos, pvz., higienini ranksluosci, tampon ir kt., gamyba si klas neeina: - celiuliozins vatos gamyba, zr. 17.12 17.22.10 17.23 Tualetinio popieriaus gamyba Popierini rastins reikmen gamyba

si klas eina: - paruosto naudoti spaudos ir rasomojo popieriaus gamyba - paruosto naudoti popieriaus kompiuteriniams spausdinimo renginiams gamyba - paruosto naudoti savaiminio kopijavimo popieriaus gamyba - popierini kopijavimo aparat matric ir anglinio popieriaus (kalks) gamyba - paruosto naudoti klijinto ir lipniojo popieriaus gamyba - vok ir sulenkiamj atviruk gamyba - mokymo priemoni ir verslui naudojam rastins reikmen (ssiuvini, bloknot, segtuv, ras zurnal, sskaitybos knyg, verslo blank ir kt.) gamyba, kai juose spausdinama informacija nra pagrindin charakteristika - dzuci, krepseli, aplank ir rasymo rinkini, sudaryt is vairi popierini reikmen, gamyba si klas neeina: - spausdinimas ant popierini gamini, zr. 18.1 17.23.10 17.23.20 17.24 Kopijavimo popieriaus gamyba Vok ir atviruk gamyba Sien apmusal (tapet) gamyba

si klas eina: - sien apmusal ir panasi sien dang, skaitant vinilu padengtus ir tekstilinius sien apmusalus, gamyba si klas neeina: - popieriaus ar kartono gamyba, zr. 17.12 - plastikini sien apmusal gamyba, zr. 22.29 17.29 Kit popierini ir kartonini gamini gamyba

si klas eina: - zymen gamyba - filtravimo popieriaus ir kartono gamyba - popierini ir kartonini tteli, rici, seiv ir kt. gamyba - kiausindci ir kitoki pakavimo gamini, isliet is plausienos, gamyba - popierini niekuci gamyba - zakardo masin popierini ar kartonini kort gamyba si klas neeina: - losimo kort gamyba, zr. 32.40 - popierini ar kartonini zaidim ir zaisl gamyba, zr. 32.40

101

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 17.29.10 18 Filtravimo popieriaus gamyba Spausdinimas ir rasyt laikmen tirazavimas

s skyri eina produkcijos, tokios kaip laikrasciai, knygos, periodiniai leidiniai, verslo blankai, sveikinimo atvirukai ir kitokios medziagos, spausdinimas ir su spausdinimu susijusi veikla, tokia kaip knyg risimas, spausdinimo form gamyba ir kompiuterini vaizd atgaminimas. Cia einanti su spausdinimu susijusi veikla ir jos tiekiama produkcija (spausdinimo forma, rista knyga ar kompiuterinis diskas arba rinkmena) yra neatsiejama spausdinimo veiklos dalis ir beveik visada yra teikiama kaip sudtin jos dalis. Spausdinimo proceso metu perkelti vaizdui is spausdinimo form, trafareto ar kompiuterins rinkmenos tam tikras laikmenas, tokias kaip popierius, plastikas, metalas, tekstils gaminiai ar mediena, taikomi vairs metodai. Labiausiai is si metod paplits vaizdo perklimas is spausdinimo form ar trafareto atitinkam terp, atliekant litografin, fotogravirin, trafaretin ir fleksografin spausdinim. Daznai kompiuterio rinkmena naudojama tiesiogiai valdyti spausdinimo mechanizm vaizdui sukurti ar elektrostatin ir kitos rsies (skaitmeninio ar nesmginio spausdinimo) rang. Nors tas pats gamybos vienetas gali uzsiimti spausdinimu ir leidyba (pvz., laikrasci), taciau toki atvej, kai sios skirtingos veiklos rsys atliekamos toje pacioje fizinje buveinje, sparciai mazja. s skyri taip pat eina rasyt laikmen, toki kaip kompaktiniai diskai, vaizdo rasai, diskai ar magnetins juostos su programine ranga, garso rasai ir kt., tirazavimas. s skyri neeina leidybos veikla (zr. J sekcij). 18.1 Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos

si grup ein toki produkt, kaip laikrasciai, knygos, periodiniai leidiniai, verslo blankai, sveikinimo atvirukai ir kitokie spaudiniai, spausdinimas ir su spausdinimu susijusi veikla, tokia kaip knyg risimas, spausdinimo form gamyba ir kompiuterini vaizd atgaminimas. Spausdinimas gali bti atliekamas naudojant vairius bdus ir ant skirting medziag. 18.11 Laikrasci spausdinimas

si klas eina: - periodini leidini, iseinanci maziausiai keturis kartus per savait, spausdinimas si klas neeina: - spaudini leidyba, zr. 58.1 - dokument fotokopijavimas, zr. 82.19 18.12 Kitas spausdinimas

si klas eina: - zurnal ir kit periodini leidini, iseinanci reciau negu keturis kartus per savait, spausdinimas - knyg, brosir, muzikos krini ir rankrasci, zemlapi, atlas, plakat, reklamos katalog, prospekt ir kit reklamini spaudini, pasto ir mokesci zenkl, preki lydrasci, ceki ir kit vertybini popieri, intelektini korteli, album, dienyn, kalendori ir kitoki komercini spaudini, asmenini rastins reikmen ir kit spaudini spausdinimas tekstins, ofsetins, fotogravirins, fleksografins (linoraizini), trafaretins spaudos bdais ar kitokiomis spausdinimo ir kopijavimo masinomis, kompiuteri spausdintuvais, spaudimo ir kt. masinomis, skaitant greitj spausdinim - tiesioginis spausdinimas ant tekstils medziagos, plastiko, stiklo, metalo, medienos ir keramikos Spausdinamoji medziaga paprastai yra autori teiss saugomas objektas. si klas taip pat eina: - spausdinimas ant etikeci ar zymen (litografinis, fotogravirinis, fleksografinis ir kitoks spausdinimas) si klas neeina: - silkografinis spausdinimas ant tekstils gamini ir drabuzi, zr. 13.30 - rastins reikmen (ssiuvini, bloknot, segtuv, aplank, ras zurnal, buhalterini knyg, verslo blank ir kt.) gamyba, kai juose spausdinama informacija nra pagrindin charakteristika, zr. 17.23 - spaudini leidyba, zr. 58.1

102

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 18.13 Parengiamoji spausdinimo ir ziniasklaidos veikla

si klas eina: - rinkimas, tipografinis rinkimas, fototipinis rinkimas, parengiamj duomen vedimas, skaitant skaitmenin vizualizavim ir optin rasmen atpazinim, elektronin lauzym - duomen rinkmen paruosimas multimedijos taikymams (spausdinimas popieriuje, rasymas pastoviosios atminties kompaktin disk (CD-ROM), skelbimas internete) - spausdinimo form gamyba, skaitant vaizd suderinim ir spausdinimo form nustatym (iskiliaspaudziam ir ofsetiniam spausdinimui) - cilindr paruosimas: giliaspauds cilindr graviravimas ar sdinimas - spausdinimo form apdorojimas: ,,kompiuter spausdinimo form" CTP (taip pat fotopolimerines ploksteles) - spausdinimo form ir stamp paruosimas reljefiniam atspaudimui arba spausdinimui - paruosimas: · techninio charakterio menini darb, toki kaip litografiniai akmenys ir medins spausdinimo formos · pateikties laikmen, pvz., skaidri ir kitokio pavidalo pateikci · maket, eskiz, prototip ir pan. · bandomj atspaud, korektr si klas neeina: - specializuotoji projektavimo veikla, zr. 74.10 18.14 risimas ir susijusios paslaugos si klas eina: - masininis risimas, bandomojo egzemplioriaus paruosimas ir veikla isspausdinus, pvz., knyg, brosir, zurnal, katalog ir kt. masininis risimas ir apdaila, atliekant sulankstym, pjaustym ir apipjaustym, surinkim, brosiravim, dygsniavim, susiuvim, klijuotin sutvirtinim, pjaustym ir virseli uzdjim, klijavim, lank tikrinim, peltakiavim, paauksavim spaudim; spiralin risim ir risim plastikine spirale - spaudini ant popieriaus arba kartono risimas ir apdailinimas, atliekant sulankstym, atspaudim, skyluci grzim, skyluci pramusim, perforavim, spaud darym, stampavim, klijavim, dengim (laminavim) - pastoviosios atminties kompaktini disk (CD-ROM) apdaila - baigiamieji siuntimo pastu darbai, tokie kaip pritaikymas uzsakovo reikalavimams, vok paruosimas - kitos apdailos veiklos rsys, tokios kaip graviros klisi darymas, graviravimas ar spaudimas, perrasymas Brailio sriftu 18.2 18.20 rasyt laikmen tirazavimas rasyt laikmen tirazavimas

si klas eina: - muzikos ir kit garso ras tirazavimas is patefono ploksteli, kompaktini disk ir garsajuosci ar kit garso ras original - kino film ir kit vaizdo ras tirazavimas is disk, kompaktini disk, vaizdajuosci ar kit vaizdo ras original - programins rangos ir duomen tirazavimas is original diskus ir juostas si klas neeina: - spaudini tirazavimas, zr. 18.11 ir 18.12 - programins rangos leidyba, zr. 58.2 - kino film, vaizdajuosci ir film, rasyt skaitmeniniuose vaizdo diskuose (DVD) ar kitose laikmenose, leidyba ir platinimas, zr. 59.11, 59.12 ir 59.13 - kino film tirazavimas platinti kino teatruose, zr. 59.12 - ras ar garsins medziagos original gamyba, zr. 59.20 19 Kokso ir rafinuot naftos produkt gamyba

s skyri eina zalios naftos ir akmens angli perdirbimas tinkamus vartoti produktus. Vyraujantis technologijos procesas yra naftos rafinavimas, kur eina zalios naftos isskaidymas sudedamuosius produktus, taikant tokius metodus kaip kreking ir distiliavim. s skyri taip pat eina bding produkt, pvz., kokso, butano, propano, benzino, zibalo, mazuto ir kt., gamyba savo sskaita ir apdorojimo paslaug teikimas, pvz., uzsakomasis rafinavimas. s skyri eina etano, propano ir butano duj ir kt., kaip naftos rafinavimo produkt, gamyba.

103

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Cia neeina mint duj gamyba kituose gamybos vienetuose (zr. 20.14), pramonini duj gamyba (zr. 20.11), gamtini duj (metano, etano, butano ar propano) gavyba (zr. 06.20) ir kurui naudojam duj, kitoki nei naftos dujos, pvz., akmens angli, vandens, generatorini ar gamyklini duj, gamyba (zr. 35.21). Rafinuotos naftos chemijos produkt gamyba klasifikuojama 20 skyriuje. 19.1 19.10 Koksavimo krosni produkt gamyba Koksavimo krosni produkt gamyba

si klas eina: - koksavimo krosni eksploatavimas - kokso ar puskoksio gamyba - pikio ir pikio kokso gamyba - koksavimo krosni duj gamyba - zali akmens angli ir rusvj angli degut gamyba - kokso aglomeravimas si klas neeina: - akmens angli kuro briket gamyba, zr. 19.20 19.2 19.20 Rafinuot naftos produkt gamyba Rafinuot naftos produkt gamyba

si klas eina skystojo arba dujinio kuro ar kit gamini gamyba is zalios naftos, bitumins mineralins zaliavos ar jos frakcij. Naftos perdirbimui priskiriamos viena arba keletas is pamint veikl: frakcionavimas, zalios naftos tiesioginis distiliavimas ar krekingas. si klas eina: - automobilini degal: benzino, zibalo ir kt., gamyba - kuro: lengvojo, vidutinio ir sunkiojo mazuto, naftos perdirbimo moni duj, toki kaip etano, propano, butano ir kt., gamyba - tepalini alyv ir tepal, skaitant pagamintus is alyv atliek, gamyba - produkt naftos chemijos pramonei ir kelio dangoms gamyba - vairi produkt: vaitspirito, vazelino, parafino, techninio vazelino ir kt., gamyba - naftos briket gamyba - biokuro maisymas, t. y. etanolio maisymas su naftos produktais, pvz., gazolinu si klas taip pat eina: - durpi briket gamyba - juodj akmens angli ir rusvj angli kuro briket gamyba 19.20.10 19.20.20 19.20.30 19.20.40 20 Skystojo arba dujinio kuro gamyba Tepal ir kit alyv gamyba Parafino ir techninio vazelino gamyba Naftos bitumo gamyba Chemikal ir chemijos produkt gamyba

s skyri eina organini ir neorganini zaliav cheminis perdirbimas ir chemijos produkt gamyba. Jis atskiria pagrindini chemikal gamyb, sudaranci pirmj pramonin grup, nuo tarpini ir galutini produkt, gaut toliau perdirbant pagrindinius chemikalus, gamybos, sudarancios likusias veiklos rsi klases. 20.1 Pagrindini chemikal, trs ir azoto jungini, pirmini plastik ir pirminio sintetinio kauciuko gamyba si grup eina pagrindini chemikal, trs ir susijusi azoto jungini, taip pat plastik ir pirminio sintetinio kauciuko gamyba.

104

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 20.11 Pramonini duj gamyba

si klas eina: - neorganini suskystintj arba suslgtj pramonini ar medicinini duj gamyba: · elementini duj · skystojo ar suslgtojo oro · saldomj duj · pramonini duj misini · inertini duj, toki kaip anglies dioksido · izoliacini duj si klas neeina: - metano, etano, butano ar propano gavyba, zr. 06.20 - dujinio kuro, pvz., etano, butano ar propano gamyba naftos perdirbimo monse, zr. 19.20 - dujinio kuro gamyba is akmens angli, atliek ir kt., zr. 35.21 20.12 Dazikli ir pigment gamyba

si klas eina: - bazini dazikli ir pigment ar j koncentrat is bet koki zaliav saltini gamyba si klas taip pat eina: - panasi fluorescencines svytincias medziagas ar svytalus (liuminoforus) produkt gamyba si klas neeina: - paruost dazikli ir pigment gamyba, zr. 20.30 20.13 Kit pagrindini neorganini chemikal gamyba

si klas eina chemikal gamyba, naudojant pagrindinius procesus. Si proces sukurta produkcija dazniausiai yra atskiri cheminiai elementai arba atskiri nustatytos chemins sudties junginiai. si klas eina: - chemini element, isskyrus pramonines dujas ir pagrindinius metalus, gamyba - neorganini rgsci, isskyrus azoto rgst, gamyba - sarm, kit neorganini jungini, isskyrus amoniak, gamyba - kit neorganini jungini gamyba - gelezies pirit iskaitinimas - distiliuoto vandens gamyba si klas taip pat eina: - urano ir torio rd sodrinimas si klas neeina: - pramonini duj gamyba, zr. 20.11 - azoto trs ir azoto jungini gamyba, zr. 20.15 - amoniako gamyba, zr. 20.15 - amonio chlorido gamyba, zr. 20.15 - kalio nitrit ir nitrat gamyba, zr. 20.15 - amonio karbonato gamyba, zr. 20.15 - kvepiancio distiliuoto vandens gamyba, zr. 20.53 - pagrindini metal gamyba, zr. 24 skyri 20.14 Kit pagrindini organini chemikal gamyba

si klas eina chemikal gamyba, naudojant pagrindinius procesus, pvz., termin kreking ir distiliavim. Si proces metu dazniausiai pagaminami atskiri cheminiai elementai arba atskiri nustatytos chemins sudties junginiai. si klas eina: - gamyba pagrindini organini chemikal: · alifatini, socij ir nesocij angliavandenili · ciklini, socij ir nesocij angliavandenili

105

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · alifatini ir ciklini alkoholi · mono- ir polikarboksilo rgsci, skaitant acto rgst · kit jungini su funkcine deguonies grupe, skaitant aldehidus, ketonus, chinonus ir dvilypius ar polinominius junginius su funkcine deguonies grupe · sintetinio glicerolio · jungini su funkcine organine azoto grupe, skaitant aminus · cukranendri, grd arba panasi produkt fermentavimas alkoholio ir esteri gavybai · kit organini jungini, skaitant medienos distiliavimo produktus (pvz., medzio anglys) ir kt. - sintetini aromatini produkt gamyba - akmens angli deguto distiliavimas si klas neeina: - pirmini plastik gamyba, zr. 20.16 - pirminio sintetinio kauciuko gamyba, zr. 20.17 - neapdoroto glicerolio gamyba, zr. 20.41 - natrali eterini aliej gamyba, zr. 20.53 - salicilo ir O-acetilsalicilo rgsci gamyba, zr. 21.10 20.15 Trs ir azoto jungini gamyba

si klas eina: - trs gamyba: · grynj ar kompleksini azoto, fosforo ar kalio trs · karbamido, neapdorot gamtini fosfat ir gamtini kalio drusk - gamyba sudtini azoto produkt: · azoto ir amonio sulfato rgsci, amoniako, amonio chlorido, amonio karbonato, kalio nitrit ir nitrat si klas taip pat eina: - vazoniniams augalams skirt zems misini is durpi, sudaranci pagrindin dal, gamyba - vazoniniams augalams skirt zems misini is natralaus dirvozemio, smlio, molio ir mineral gamyba si klas neeina: - guano kasyba, zr. 08.91 - agrochemini produkt, toki kaip pesticidai, gamyba, zr. 20.20 20.15.10 20.15.20 20.15.30 20.16 Grynj ar kompleksini azoto ir fosforo trs gamyba Karbamido gamyba Amoniako gamyba Pirmini plastik gamyba

si klas eina derv, plastik medziag, nevulkanizuojam termoplastini elastomer gamyba, maisymas ir dervos misini ruosimas pagal uzsakym, taip pat nepritaikytos individualiam vartotojui sintetins dervos gamyba. si klas eina: - gamyba pirmini plastik: · polimer, skaitant etilen, propilen, stirol, vinilchlorid, vinilacetat ir akril · poliamid · fenolio ir epoksidini derv ir poliuretan · alkidini ir polieterini derv ir polieteri · polisiloksan (silikon) · polimerini jonit si klas taip pat eina: - celiuliozs ir jos chemini darini gamyba si klas neeina: - dirbtini ir sintetini pluost, gij bei verpal gamyba, zr. 20.60 - plastiko dirbini smulkinimas, zr. 38.32

106

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 20.17 Pirminio sintetinio kauciuko gamyba

si klas eina: - gamyba pirminio sintetinio kauciuko: · sintetinio kauciuko · faktiso - sintetinio ir natraliojo kauciuko misini ar kauciukini derv (pvz., balatos) gamyba 20.2 20.20 Pesticid ir kit agrochemini medziag gamyba Pesticid ir kit agrochemini medziag gamyba

si klas eina: - insekticid, rodenticid, fungicid, herbicid, akaricid, moliuskocid ir biocid gamyba - augal dygimo ltikli ir augal augimo reguliatori gamyba - dezinfekcijos priemoni gamyba (zems kiui ir kitoms reikmms) - kit, niekur kitur nepriskirt, agrochemini medziag gamyba si klas neeina: - trs ir azoto jungini gamyba, zr. 20.15 20.20.10 20.3 20.30 Dezinfekant gamyba Daz, lak ir panasi dang medziag, spaustuvini daz ir mastik gamyba Daz, lak ir panasi dang medziag, spaustuvini daz ir mastik gamyba

si klas eina: - daz ir lak, emali ir politr gamyba - paruost pigment ir dazikli, drumstikli ir daz gamyba - stikljanci emalini daz ir glazr bei aplipd (angob) ir panasi preparat gamyba - mastik gamyba - uzpildomj kompaund ir panasi ugniai neatspari uzpild arba grunt gamyba - organini sudtini tirpikli ir skiedikli gamyba - paruost daz ar lak pasalinimo preparat gamyba - spaustuvini daz gamyba si klas neeina: - dazikli ir pigment gamyba, zr. 20.12 - rasalo ir tuso gamyba, zr. 20.59 20.30.10 20.30.20 20.4 20.41 Emalini daz ir lak gamyba Organini sudting tirpikli ir skiedikli gamyba Muilo ir plovikli, valikli ir blizgikli, kvepal ir tualeto priemoni gamyba Muilo ir plovikli, valikli ir blizgikli gamyba

si klas eina: - organini aktyvij pavirsiaus medziag gamyba - muilu ar valymo priemonmis padengto ar prisotinto popieriaus, vatos, veltinio ir kt., gamyba - glicerolio gamyba - muilo, isskyrus kosmetin, gamyba - gamyba aktyvij pavirsiaus preparat: · skyst ar kiet skalbimo milteli ir plovikli · ind plovimo preparat · audini minkstikli - gamyba valikli ir blizgikli: · patalp oro kvpinimo preparat arba gaivikli · dirbtini ir paruost vask · odos blizgikli ir tepal

107

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · medienos blizgikli ir tepal · kbul, stiklo ir metalo blizgikli · sveitimo past ir milteli, skaitant jais padengt ar prisotint popieri, vat ir kt. si klas neeina: - atskir, chemiskai apibrzt jungini gamyba, zr. 20.13 ir 20.14 - glicerolio, sintetinamo is naftos produkt, gamyba, zr. 20.14 - kosmetinio muilo gamyba, zr. 20.42 20.42 Kvepal ir tualeto priemoni gamyba

si klas eina: - gamyba kvepal ir tualetini priemoni: · kvepal ir tualetinio vandens · kosmetikos ir makiazo preparat · apsauganci nuo sauls nudegimo preparat ir degio preparat · manikiro ir pedikiro preparat, · sampn, plauk lako, plauk garbanojimo ar istiesinimo preparat · dant ir burnos ertms higienos preparat, skaitant dant protez tvirtinimo preparatus · skutimosi preparat, skaitant pries ir po skutimosi vartojamus preparatus · dezodorant ir vonios drusk · plauk pasalinimo priemoni (depiliatori) - kosmetinio muilo gamyba si klas neeina: - natrali eterini aliej gavyba ir rafinavimas, zr. 20.53 20.5 Kit chemini medziag gamyba

si grup eina sprogij ir pirotechnikos priemoni, klij, eterinio aliejaus ir kit, niekur kitur nepriskirt, chemijos produkt, pvz., chemini fotografavimo medziag, skaitant juostas ir jautrint popieri, sudtini diagnostini preparat ir kt., gamyba. 20.51 Sprogij medziag gamyba

si klas eina: - sovinini parako gamyba - sprogij ir pirotechnikos priemoni, skaitant smginius sprogdiklius, detonatorius, signalines raketas ir kt., gamyba si klas taip pat eina: - degtuk gamyba 20.52 Klij gamyba

si klas eina: - klij ir paruost lipdzi, skaitant klijus ir lipdes gumos pagrindu, gamyba si klas neeina: - zelatinos ir jos darini gamyba, zr. 20.59 20.53 Eterinio aliejaus gamyba

si klas eina: - natrali aromatini produkt ekstrakt gamyba - kvapij derv gamyba - kvepal ar maisto produkt gamyboje naudojam kvapij medziag misini gamyba si klas neeina: - sintetini aromatini produkt gamyba, zr. 20.14 - kvepal ir tualetini priemoni gamyba, zr. 20.42

108

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 20.59 Kit, niekur kitur nepriskirt, chemini medziag gamyba

si klas eina: - fotografini ploksteli, kino juost, jautrinto popieriaus ir kit jautrint neeksponuot medziag gamyba - fotografijoms naudojam chemini preparat gamyba - zelatinos ir jos darini gamyba - gamyba vairi chemini medziag: · pepton, peptono darini, kit, niekur kitur nepriskirt, baltymini jungini ir j darini · chemiskai modifikuot aliej ir riebal · audini ir odos apdailos medziag · lydymo, litavimo ar suvirinimo milteli ir past · metal sdinimo medziag · paruost cemento pried · aktyvint angli, tepalini alyv pried, paruost kauciuko vulkanizavimo greitikli, katalizatori ir kit pramonini chemini medziag · antidetonatori, antifrizini preparat · hidraulini pavar skysci · sudtini diagnostini ar laboratorini reagent si klas taip pat eina: - rasalo ir tuso gamyba si klas neeina: - chemiskai apibrzt produkt gamyba, zr. 20.13 ir 20.14 - distiliuoto vandens gamyba, zr. 20.13 - kit organini bazini chemikal gamyba, zr. 20.14 - spaustuvini daz gamyba, zr. 20.30 - bitumini risikli gamyba, zr. 23.99 20.59.10 20.59.20 gamyba 20.59.30 20.59.40 20.6 20.60 Lydymo, litavimo ar suvirinimo milteli ir past gamyba Aktyvint angli, tepal pried, paruost kauciuko vulkanizavimo greitikli, katalizatori Antidetonatori, antifriz, skysci hidraulinms sistemoms gamyba Rasalo ir tuso gamyba Chemini pluost gamyba Chemini pluost gamyba

si klas eina: - sintetini arba dirbtini gij gnizci gamyba - nekarst, nesukuot ar kitaip pries verpiant neapdirbt sintetini ar dirbtini kuokstelini pluost gamyba - sintetini ar dirbtini gijini sil, skaitant sustiprintus verpalus, gamyba - sintetini ar dirbtini vienagij sil ar juosteli gamyba si klas neeina: - sintetini ar dirbtini pluost verpimas, zr. 13.10 - cheminio pluosto verpal gamyba zr. 13.10 21 Pagrindini vaist pramons gamini ir farmacini preparat gamyba

s skyri eina pagrindini farmacijos produkt ir farmacini preparat gamyba. Cia taip pat eina gydomj chemini ir botanikos produkt gamyba. 21.1 21.10 Pagrindini vaist pramons gamini gamyba Pagrindini vaist pramons gamini gamyba

si klas eina:

109

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - vaistini aktyvij medziag, dl j farmakologini savybi naudojam antibiotik, pagrindini vitamin, salicilio ir O-acetylsalicilio rgsties ir kt. vaist gamyboje, gamyba - kraujo perdirbimas si klas taip pat eina: - chemiskai gryno cukraus gamyba - liauk perdirbimas, liauk ekstrakt ir kt., gamyba 21.10.10 21.2 21.20 Narkotini medziag gamyba Farmacini preparat gamyba Farmacini preparat gamyba

si klas eina: - gamyba vaist: · antiserumo ir kit kraujo frakcij · vakcin · vairi vaist, skaitant homeopatinius preparatus - isorini chemini kontraceptini preparat ir hormonini kontraceptini medikament gamyba - medicinini diagnostini preparat, skaitant nstumo testus, gamyba - radioaktyvij diagnostini medziag gamyba gyvame organizme (in vivo) - biotechnologini vaist gamyba si klas taip pat eina: - medicinins mirkytos vatos, marls, tvarsci, tvarsliavos ir kt. gamyba - farmacijos tikslams naudojam botanikos produkt paruosimas (smulkinimas, rsiavimas, malimas) si klas neeina: - zoli uzpil gamyba (mtos, verbenos, ramunli ir kt.), zr. 10.83 - dant plomb gamyba, dant cemento gamyba, zr. 32.50 - cemento kaulams atkurti gamyba, zr. 32.50 - chirurgini apklot gamyba, zr. 32.50 - vaist didmenin prekyba, zr. 46.46 - vaist mazmenin prekyba, zr. 47.73 - vaist ir biotechnologini vaist moksliniai tyrinjimai ir taikomoji veikla, zr. 72.1 - vaist pakavimas, zr. 82.92 21.20.10 21.20.20 22 Vaist gamyba Veterinarini vaist gamyba Gumini ir plastikini gamini gamyba

s skyri eina gumini ir plastikini gamini gamyba. Sis skyrius charakterizuojamas gamybos procese naudojamomis zaliavomis. Taciau tai nereiskia, kad visi is si medziag pagaminti gaminiai yra klasifikuojami siame skyriuje. 22.1 Gumini gamini gamyba

si grup eina gumini gamini gamyba. 22.11 Gumini padang ir kamer gamyba; gumini padang restauravimas ir atnaujinimas

si klas eina: - gamyba gumini transporto priemoni, rengini, kilnojamj masin, orlaivi, zaisl, bald ir kt. tikslams naudojam padang: · pneumatini padang · pilnaviduri ar pusiau pneumatini padang - padang kamer gamyba - keiciamj gumini padang protektori, ratlankio juost, protektori juost guminms padangoms restauruoti ir kt., gamyba

110

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - gumini padang restauravimas ir atnaujinimas si klas neeina: - kamer remonto medziag gamyba, zr. 22.19 - padang ir kamer remontas, uzdjimas ar pakeitimas, zr. 45.20 22.19 Kit gumini gamini gamyba

si klas eina: - gamyba kit natralios ar sintetins nevulkanizuotos, vulkanizuotos ar kietintos gumos gamini: · gumini ploksci, lakst, juosteli, stryp, profili · vamzdzi, vamzdeli ir zarn · gumini konvejeri juost, pavar dirz ar dirzini pavar · gumini higienos gamini: prezervatyv tipo kontraceptini priemoni, ciulptuk, karsto vandens psli ir kt. · gumini drabuzi reikmen (jei tik sujungti, o ne susiti) · gumini pad ir kit gumini avalyns dali · gumini sil ir virvi · gumuot verpal ir audini · gumini zied, mov ir sandarikli · gumini ritinli dang · pripuciamj gumini ciuzini · pripuciamj balion - gumini sepeci gamyba - pypki kandikli is ebonito gamyba - ebonitini suk, plauk segtuk, plauk suktuk ir panasi gamini gamyba si klas taip pat eina: - gumini remonto medziag gamyba - guma mirkyt, padengt, aptraukt ar laminuot tekstils gamini, kai guma yra pagrindin sudedamoji dalis, gamyba - gumini vandens lov ciuzini gamyba - gumini maudymosi kepuraici ir prijuosci gamyba - gumini naro kostium ir skafandr gamyba - gumini sekso reikmen gamyba si klas neeina: - padang kordo audini gamyba, zr. 13.96 - tamprij audini drabuzi gamyba, zr. 14.14 ir 14.19 - gumins avalyns gamyba, zr. 15.20 - klijini ir lipnij medziag su gumos pagrindu gamyba, zr. 20.52 - protektori juost gamyba, zr. 22.11 - pripuciamj plaust ir valci gamyba, zr. 30.11 ir 30.12 - cizini is nedengtos akytosios gumos gamyba, zr. 31.03 - gumini sportini reikmen, isskyrus drabuzius, gamyba, zr. 32.30 - gumini zaidim ir zaisl, skaitant negilius vaik baseinus, pripuciamsias vaikiskas gumines valtis, pripuciamuosius guminius gyvnlius, kamuolius ir pan., gamyba, zr. 32.40 - gumos regeneravimas, zr. 38.32 22.2 Plastikini gamini gamyba

Si grup sudaro nauj arba panaudot (t. y. perdirbt) plastik derv perdirbimas tarpinius arba galutinius produktus, naudojant tokius procesus, kaip presavimas, ekstruzinis stampavimas, liejamasis formavimas, formavimas isptimu ir liejimas. Daugumos j gamybos procesas yra toks, kad gali bti gaminama daugyb skirting gamini. 22.21 Plastikini ploksci, lakst, vamzdzi ir profiliuoci gamyba

si klas eina: - plastikini pusgamini: · plastikini ploksci, lakst, blok, plveli, folijos, juosteli ir kt. (nesvarbu, savaime limpanci ar ne), gamyba - gatav plastikini gamini: · plastikini vamzdzi, vamzdeli ir zarn bei zarn ir vamzdzi jungiamj detali, gamyba - celofano plveli arba lakst gamyba

111

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina - pirmini plastik gamyba, zr. 20.16 - sintetins ar natralios gumos dirbini gamyba, zr. 22.1 22.22 Plastikini pakuoci gamyba

si klas eina: - plastikini dirbini prekms pakuoti: · plastikini krepsi, mais, konteineri, dzi, skrynuci, didbuteli, buteli ir kt. gamyba si klas neeina: - plastikini lagamin ir rankini gamyba, zr. 15.12 22.23 Plastikini statybos dirbini gamyba

si klas eina: - plastikini statybos dirbini gamyba: · plastikini dur, lang, stakt, langini, zaliuzi, grindjuosci · bak, rezervuar · plastikini grind, sien ar lub dang ritini ar plyteli pavidalo ir kt. · plastikini sanitarini dirbini, pvz., plastikini voni, dus, praustuvi, unitaz, klozet bakeli ir kt., gamyba - tamprij grind dang, toki kaip viniplastis, linoleumas, gamyba - dirbtinio akmens (pvz., lieto marmuro) gamyba 22.29 Kit plastikini gamini gamyba

si klas eina: - plastikini valgomj reikmen, virtuvs ind bei tualeto reikmen gamyba - vairios paskirties plastikini dirbini: · plastikini galvos apdangal, izoliacini jungiamj detali, apsvietimo rangos detali, staig ar mokyklos reikmen, drabuzi reikmen (jei tik sujungti, o ne susiti), bald jungiamj detali, statulli, pavar dirz, konvejeri juost, lipnij plastikini juost, plastikini bat kurpali, plastikini portsigar cigarams ir cigaretms, suk, plastikini plauk suktuk, plastikini smulki pigi preki ir kt. gamyba si klas neeina: - plastikini lagamin gamyba, zr. 15.12 - plastikins avalyns gamyba, zr. 15.20 - plastikini bald gamyba, zr. 31.01, 31.02 ir 31.09 - ciuzini is nedengto akytojo plastiko gamyba, zr. 31.03 - plastikini sporto reikmen gamyba, zr. 32.30 - plastikini zaidim ir zaisl gamyba, zr. 32.40 - plastikini medicinos ir odontologijos reikmen gamyba, zr. 32.50 - plastikini oftalmologijos preki gamyba, zr. 32.50 - plastikini apsaugini salm ir kit plastikini asmenini saugos priemoni gamyba, zr. 32.99 23 Kit nemetalo mineralini produkt gamyba

s skyri eina apdirbamosios gamybos veiklos rsys, susijusios su tos pacios kilms mineralinmis medziagomis. s skyri eina stiklo ir stiklo gamini (pvz., ploksciasis stiklas, tusciaviduris stiklas, stiklo pluostai, techniniai stikliniai indai ir kt.), keramikos gamini, cerpi ir degtojo molio dirbini, cemento ir gipso, nuo zaliav iki gatav dirbini, gamyba. s skyri taip pat eina supjaustyt ir apdailint akmen bei kit mineralini gamini gamyba. 23.1 Stiklo ir stiklo gamini bei dirbini gamyba

si grup eina vis form vairiais bdais apdirbto stiklo bei stiklo dirbini ir gamini gamyba. 23.11 Ploksciojo stiklo gamyba

si klas eina: - ploksciojo stiklo, skaitant armuotj, spalvotj ar tamsintj, gamyba 23.12 Ploksciojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas

112

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina: - grdintojo ar daugiasluoksnio ploksciojo stiklo gamyba - veidrodinio stiklo gamyba - stiklo blok su sudtinmis izoliacinmis pertvaromis gamyba 23.13 Tusciavidurio stiklo gamyba

si klas eina: - buteli ir kit stiklini ar kristolini talpykl gamyba - stiklini geriamj tauri ir kit buitini stiklini ar kristolini dirbini gamyba si klas neeina: - stiklini zaisl gamyba, zr. 32.40 23.13.10 23.14 Stiklini talpykl gamyba Stiklo pluost gamyba

si klas eina: - stiklo pluost, skaitant stiklo vat ir neaustini gamini is j gamyba si klas neeina: - audini is stiklo sil gamyba, zr. 13.20 - skaidulins optikos kabeli duomenims ar vaizdams tiesiogiai perduoti gamyba, zr. 27.31 23.19 Kito stiklo, skaitant skirto techninms reikmms, gamyba ir apdorojimas

si klas eina: - laboratorini, higienini ir farmacini stiklini gamini gamyba - rankini ir kit laikrodzi stikl, optinio stiklo ir optiskai neapdirbt optini element gamyba - stiklo dirbini dirbtiniams juvelyriniams dirbiniams gamyba - stiklini izoliatori ir stiklini izoliacini jungiamj detali gamyba - stiklini gaubt lempoms gamyba - stiklini statulli gamyba - stiklini grindinio trinkeli gamyba - stiklini stryp ar vamzdzi gamyba si klas neeina: - optiskai apdirbt optini element gamyba, zr. 26.70 - svirkst ir kitos medicinins laboratorins rangos gamyba, zr. 32.50 23.19.10 23.2 23.20 Stiklini izoliatori ir stiklini izoliacini jungiamj detali gamyba Ugniai atspari gamini gamyba Ugniai atspari gamini gamyba

si klas eina tarpini produkt is nemetalini mineralini iskasen, toki kaip smlis, zvyras, akmenys arba molis, gamyba. si klas eina: - ugniai atspari statybini skiedini, betono ir kt. gamyba - ugniai atspari keramini gamini gamyba: · keramini dirbini is termoizoliacinio silicingo diatomito · ugniai atspari plyt, blok, plyteli ir kt. · retort, tigli, mufeli, tt (antgali), vamzdeli, vamzdzi ir kt. si klas taip pat eina: - ugniai atspari magnezito, dolomito ar chromito turinci dirbini gamyba 23.3 Statybini medziag is molio gamyba

113

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 23.31 Keramini apdailos ir saligatvio plyteli gamyba

si klas eina: - ugniai neatspari keramini zidini kokli ar sienini plyteli, mozaikini kubeli ir kt. gamyba - ugniai neatspari keramini grindinio ploksci ir dang gamyba si klas neeina: - dirbtinio akmens (pvz., lieto marmuro) gamyba, zr. 22.23 - ugniai atspari keramini gamini gamyba, zr. 23.20 - keramini plyteli ir cerpi gamyba, zr. 23.32 23.31.10 23.31.20 23.32 Kokli gamyba Keramini grindinio dang gamyba Degto molio plyt, plyteli ir statybini dirbini gamyba

si klas eina: - ugniai neatspari statybini dirbini is molio: · keramini plyt, stogo cerpi, dmtakio gaubt, vamzdzi, vandentaki ir kt. gamyba - degto molio grind blok gamyba si klas neeina: - ugniai atspari keramini gamini gamyba, zr. 23.20 - ugniai neatspari nestatybini keramini gamini gamyba, zr. 23.4 23.4 Kit porcelianini ir keramini gamini bei dirbini gamyba

si grup eina galutini produkt is nemetalini mineralini iskasen, toki kaip smlis, zvyras, akmenys arba molis, gamyba. 23.41 Keramini buities ir puosybos gamini bei dirbini gamyba

si klas eina: - keramini valgomj reikmen ir kit buities ar tualeto reikmen gamyba - statulli ir kit keramini puosybos dirbini gamyba si klas neeina: - dirbtins bizuterijos gamyba, zr. 32.13 - keramini zaisl gamyba, zr. 32.40 23.42 Keramini santechnikos gamini ir dirbini gamyba

si klas eina: - keramins sanitarins rangos, pvz., kriaukli, voni, bid, tualeto vandens bakeli ir kt., gamyba - kit keramini tvirtikli gamyba si klas neeina: - ugniai atspari keramini gamini gamyba, zr. 23.20 - keramini statybini medziag gamyba, zr. 23.3 23.43 Keramini izoliatori ir keramini izoliacini detali gamyba

si klas eina: - keramini elektros izoliatori ir izoliacini jungiamj detali gamyba si klas neeina: - ugniai atspari keramini gamini gamyba, zr. 23.20 23.44 Kit technins paskirties keramini gamini ir dirbini gamyba

si klas eina:

114

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - keramini ir feritini magnet gamyba - keramini laboratorini, chemijos reikmms skirt ir pramonini gamini ir dirbini gamyba si klas neeina: - dirbtinio akmens (pvz., lieto marmuro) gamyba, zr. 22.23 - ugniai atspari keramini gamini gamyba, zr. 23.20 - keramini statybini medziag gamyba, zr. 23.3 23.49 Kit keramini gamini ir dirbini gamyba

si klas eina: - prekms gabenti ar pakuoti naudojam keramini puod, puodyni ir panasi dirbini gamyba - kitur nepriskirt keramini gamini ir dirbini gamyba si klas neeina: - keramins sanitarins rangos gamyba, zr. 23.42 - dirbtini dant gamyba, zr. 32.50 23.5 23.51 Cemento, kalki ir gipso gamyba Cemento gamyba

si klas eina: - klinkeri ir hidraulinio cemento, skaitant portlandcement, aliuminatin cement, slakin cement ir superfosfatin cement, gamyba si klas neeina: - ugniai atsparaus statybinio skiedinio, betono ir kt. gamyba, zr. 23.20 - prekinio betono, sausojo betono misinio ir statybini skiedini gamyba, zr. 23.63 ir 23.64 - cemento dirbini gamyba, zr. 23.69 - odontologijoje naudojamo cemento gamyba, zr. 32.50 23.52 Kalki ir gipso gamyba

si klas eina: - negesint, gesint ir hidraulini kalki gamyba - tinko gamyba is pusvandenio gipso ar pusvandenio sulfato si klas taip pat eina: - degtojo dolomito gamyba si klas neeina: - gipso dirbini gamyba, zr. 23.62 ir 23.69 23.6 23.61 Betono, cemento ir gipso gamini bei dirbini gamyba Betono gamini, skirt statybinms reikmms, gamyba

si klas eina: - statyboje naudojam gamyklinio betono, cemento ar dirbtinio akmens dirbini: · plyteli, saligatvio ir grindinio plyteli, ploksci, lakst, skyd, vamzdzi, stulp ir kt., gamyba - cemento, betono ar dirbtinio akmens pastat ar inzinerini statini surenkamj konstrukcini element gamyba 23.62 Gipso gamini, naudojam statybinms reikmms, gamyba

si klas eina: - statybini gipso dirbini: · ploksci, lakst, skyd ir kt., gamyba 23.63 Prekinio betono misinio gamyba

si klas eina: - prekinio betono ir sausojo betono misinio ir statybini skiedini gamyba si klas neeina:

115

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - ugniai atsparaus cemento gamyba, zr. 23.20 23.64 Statybini skiedini gamyba

si klas eina: - statybini skiedini milteli gamyba si klas neeina: - ugniai atspari statybini skiedini gamyba, zr. 23.20 - sausojo betono misinio ir statybini skiedini gamyba, zr. 23.63 23.65 Fibrolito gamyba

si klas eina: - statybini medziag gamyba is augalini medziag (medienos vatos, siaud, nendri, meld) aglomeruot cementu, gipsu ar kitomis mineralinmis risamosiomis medziagomis - asbestcemencio arba celiuliozs fibrocemencio ar panasi medziag gamini: · gofruotj lakst, kitoki lakst, ploksci, plyteli, vamzdzi, vamzdeli, talpykl, latak, duben, kriaukli, soci, bald, lang stakt ir kt., gamyba 23.69 Kit betono, gipso ir cemento gamini bei dirbini gamyba

si klas eina: - kit betono, gipso, cemento ar dirbtinio akmens gamini bei dirbini: · skulptr, bald, bareljef, horeljef, vaz, gli vazon ir kt., gamyba 23.7 23.70 Akmens pjaustymas, tasymas ir apdailinimas Akmens pjaustymas, tasymas ir apdailinimas

si klas eina: - akmens, naudojamo statyboje, kapinse, keliams tiesti, stogo dangai ir kt. pjaustymas, tasymas ir apdaila - akmenini bald gamyba si klas neeina: - karjer darbinink vykdoma veikla, pvz., rupiojo pjovimo akmens gamyba, zr. 08.11 - girn, abrazyvini akmen ir panasi dirbini gamyba, zr. 23.9 23.9 Abrazyvini gamini ir niekur kitur nepriskirt nemetalo mineralini produkt gamyba

sia grup eina kit nemetalo mineralini gamini gamyba. 23.91 Abrazyvini gamini gamyba

si klas eina: - girn, galandimo ar poliravimo akmen ir gamtini ar dirbtini abrazyvini gamini su laikikliais, skaitant abrazyvinius su minkstu pagrindu, pvz., svitrinis popierius, gamyba 23.99 Kit, niekur kitur nepriskirt, nemetalo mineralini produkt gamyba

si klas eina: - su mineralini medziag ar celiuliozs pagrindu frikcini medziag ir nesumontuot j dirbini gamyba - mineralini izoliacini medziag: · slako vatos, akmens vatos ir panasios mineralins vatos; pstojo vermikulito, keramzito bei kit silum ir gars izoliuojanci ar gars sugerianci medziag, gamyba - gamini is vairi mineralini medziag: · apdirbto zrucio ir gamini is zrucio, durpi, grafito (isskyrus elektros prekes) ir kt., gamyba - gamini is bitumo ar panasios medziagos, pvz., bitumini risikli, akmens angli pikio ir kt. gamyba - anglies ir grafito pluost ir gamini, isskyrus elektrodus ir elektrinius taikmenis, gamyba

116

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - dirbtinio korundo gamyba si klas neeina: - stiklo vatos ir neaustini stiklo vatos gamini gamyba, zr. 23.14 - grafitini elektrod gamyba, zr. 27.90 - anglies ar grafito tarpikli gamyba, zr. 28.29 23.99.10 23.99.20 23.99.30 23.99.40 24 Asbestinio pluosto, verpal ir audini bei gamini is j gamyba Frikcini medziag ir j gamini gamyba Mineralini izoliacini medziag gamyba Dirbini is bitumo gamyba Pagrindini metal gamyba

s skyri eina gelezies ir spalvotj metal lydymas ir (arba) rafinavimas is rd, luit ar metalo lauzo, naudojant elektrometalurgijos ir kitas metalurgijos technologijas. s skyri taip pat eina metalo lydini ir kaitrai atspari lydini, gaunam maisant grynus metalus su kitais cheminiais elementais, gamyba. Lydymo ir rafinavimo produkcija, dazniausiai luit pavidalo, yra naudojama toki produkt, kaip ploksci, lakst, juost, vairi stryp, vielos ar vamzdzi ir vamzdeli, tusciaviduri profili gamybai valcavimo, tempimo ir isspaudimo bdu, taip pat liejini gamybai liejimo bdu ir kit pagrindini metal gamini gamybai. 24.1 Tomo ketaus ir plieno bei ferolydini gamyba

si grup eina veiklos rsys, tokios kaip gelezies rd tiesioginis redukavimas, islydyto ar kieto perdirbamojo ketaus gamyba; perdirbamojo ketaus perdirbimas plien; ferolydini ir plieno gamini gamyba. 24.10 Tomo ketaus ir plieno bei ferolydini gamyba

si klas eina: - praptimo krosni, plieno konverteri, valcavimo ir apdailos moni veikla - ketaus ir veidrodinio ketaus luit, blok ar kit pirmini form pavidalo gamyba - ferolydini gamyba - gelezies gamini, tiesiogiai redukuojant gelez arba kitus akytosios gelezies produktus, gamyba - ypatingai grynos gelezies gamyba elektrolizs ar kitokio cheminio proceso bdu - gelezies ar plieno lauzo liejini perlydymas - granuliuotosios gelezies ir gelezies milteli gamyba - plieno luit arba kit pirmini form gamyba - plieno pusgamini gamyba - plieno plokscij karstojo ir saltojo valcavimo produkt gamyba - plieno karstojo valcavimo juost ir stryp gamyba - plieno karstojo valcavimo atvirj profilini gamini gamyba - plieno spauslenci (laidini sieneli) ir suvirint atvirj profilini gamini gamyba - gelezinkelio kelio plieno reikmen (nesumontuot bgi) gamyba si klas neeina: - stryp saltasis tempimas, zr. 24.31 24.2 24.20 Plienini vamzdzi, vamzdeli, tusciaviduri profili ir susijusi jungiamj detali gamyba Plienini vamzdzi, vamzdeli, tusciaviduri profili ir susijusi jungiamj detali gamyba

si klas eina: - besili apskritojo ar neapskritojo skerspjvio vamzdzi ir vamzdeli ir apskritojo skerspjvio ruosini gamyba tolesniam perdirbimui karstai valcuojant, karstai presuojant ar kitaip karstai apdirbant tarpinius gaminius, kuriais gali bti strypai ar ruosiniai, gauti karstojo valcavimo ar tolydziojo liejimo bdu - precizini ir neprecizini besili vamzdzi ir vamzdeli gamyba is karstojo valcavimo ar karstosios ekstruzijos ruosini toliau apdirbant apskritojo skerspjvio vamzdzius ir vamzdelius saltojo tempimo ar saltojo valcavimo bdu, o neapskritojo skerspjvio vamzdzius ir vamzdelius bei tusciavidurius profilius ­ tik saltojo tempimo bdu - suvirintj vamzdzi ir vamzdeli, kuri isorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, gamyba saltai formuojant is karstojo valcavimo plokscij ir isilgai ar spirale suvirint gamini

117

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - suvirintj apskritojo skerspjvio vamzdzi ir vamzdeli, kuri isorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm, gamyba tolydziai saltai ar karstai formuojant karstai ar saltai valcuotus, isilgai ar spirale suvirintus ploksciuosius gaminius ir suvirintj neapskritojo skerspjvio vamzdzi ir vamzdeli gamyba karstai ar saltai formuojant profilius is karstai ar saltai valcuot isilgai suvirint juost - suvirintj precizini vamzdzi ir vamzdeli, kuri isorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm, gamyba karstai ar saltai formuojant karstai ar saltai valcuotas ir isilgai suvirintas juostas, pateiktas kaip suvirintas ar toliau apdirbtas saltojo tempimo ar saltojo valcavimo bdu, ar saltai formuotus neapskritojo skerspjvio vamzdzi ir vamzdeli ruosinius - plokscij jungi ir jungi su karstai stampuotais antbriauniais gamyba, apdorojant karstai valcuotus ploksciuosius plieno gaminius - sandrinio kontaktinio suvirinimo jungiamj detali, toki kaip alkns ir apspaudai, gamyba is karstai valcuot besili plieno vamzdzi karstojo stampavimo bdu - sriegini ir kitoki plienini jungiamj detali vamzdziams ar vamzdeliams gamyba si klas neeina: - besili vamzdzi ir vamzdeli is plieno gamyba iscentriskojo liejimo bdu, zr. 24.52 24.3 Kit plieno pirminio apdirbimo gamini gamyba

si grup eina kit plienini saltojo apdirbimo gamini gamyba. 24.31 Saltasis stryp tempimas

si klas eina: - plienini stryp ir istisinio skerspjvio profili gamyba saltojo tempimo, slifavimo ar tekinimo bdu si klas neeina: - vielos tempimas, zr. 24.34 24.32 Saltasis siaur juost valcavimas

si klas eina: - dengt ar nedengt plienini ploksciojo valcavimo gamini, susukt ritinius, ar siauresni kaip 600 mm plocio ploksci gamyba karstojo valcavimo ploksciuosius gaminius ar metalo strypus perdirbus saltojo valcavimo bdu 24.33 Saltasis formavimas ar lankstymas

si klas eina: - atvirj profili gamyba is plokscij valcuotj plienini gamini, laipsniskai saltai formuojant staklmis ar lankstant presais - briaunotj lakst ir daugiasluoksni ploksci gamyba saltojo formavimo arba saltojo lankstymo bdu 24.34 Saltasis vielos tempimas

si klas eina: - plienins temptosios vielos gamyba, saltai tempiant plieninius vielos strypus si klas neeina: - plienini stryp ar istisinio skerspjvio profili gamyba, zr. 24.31 - vielini gamini gamyba, zr. 25.93 24.4 24.41 Pagrindini taurij ir kit spalvotj metal gamyba Taurij metal gamyba

si klas eina: - pagrindini taurij metal gamyba: · neapdorot arba apdorot taurij metal (aukso, sidabro, platinos ir kt.) gamyba ir rafinavimas is rdos ir metalo lauzo - taurij metal lydini gamyba - taurij metal pusgamini gamyba - ant netaurij metal uzvalcuoto sidabro gamyba

118

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - ant netaurij metal ar sidabro uzvalcuoto aukso gamyba - ant aukso, sidabro ar netaurij metal uzvalcuotos platinos ar platinos grups metal gamyba si klas tai pat eina: - si metal vielos gamyba tempimo bdu - taurij metal folijos lakst gamyba si klas neeina: - spalvotj metal liejimas, zr. 24.53 ir 24.54 - taurij metal juvelyrini dirbini gamyba, zr. 32.12 24.42 Aliuminio gamyba

si klas eina: - aliuminio gamyba is aliuminio oksido - aliuminio gamyba elektrolitiniu bdu, rafinuojant aliuminio atliekas ir lauz - aliuminio lydini gamyba - aliuminio pusgamini gamyba si klas taip pat eina: - si metal vielos gamyba tempimo bdu - aliuminio oksido (aliumino) gamyba - vyniojamosios aliuminio folijos gamyba - aliuminio folijos lakst gamyba is aliuminio folijos kaip pirminio komponento si klas neeina: - spalvotj metal liejimas, zr. 24.53 ir 24.54 24.43 Svino, cinko ir alavo gamyba

si klas eina: - svino, cinko ir alavo gamyba is rd - svino, cinko ir alavo gamyba elektrolitiniu bdu, rafinuojant svino, cinko ir alavo atliekas bei lauz - svino, cinko ir alavo lydini gamyba - svino, cinko ir alavo pusgamini gamyba sia klas taip pat eina: - si metal vielos gamyba tempimo bdu - alavo folijos gamyba si klas neeina: - spalvotj metal liejimas, zr. 24.53 ir 24.54 24.44 Vario gamyba

si klas eina: - vario gamyba is rd - vario gamyba elektrolitiniu bdu, rafinuojant vario atliekas ir lauz - vario lydini gamyba - lydziosios vielos ar stryp gamyba - vario pusgamini gamyba si klas taip pat eina: - si metal vielos gamyba tempimo bdu si klas neeina: - spalvotj metal liejimas, zr. 24.53 ir 24.54 24.45 Kit spalvotj metal gamyba

si klas eina: - chromo, mangano, nikelio ir kt. gamyba is rd ar oksid

119

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - chromo, mangano, nikelio ir kt. gamyba elektrolitiniu ir aliuminoterminiu bdu, rafinuojant chromo, mangano, nikelio ir kt. atliekas ir lauz - chromo, mangano, nikelio ir kt. lydini gamyba - chromo, mangano, nikelio ir kt. pusgamini gamyba - nikelio steino gamyba si klas eina: - si metal vielos gamyba tempimo bdu si klas neeina: - spalvotj metal liejimas, zr. 24.53 ir 24.54 24.46 Branduolinio kuro perdirbimas

si klas eina: - metalinio urano gamyba is uranito arba is kit rd - urano lydymas ir rafinavimas 24.5 Metal liejini gamyba

si grup eina pusgamini ir vairi liejini gamyba liejimo bdu. si grup neeina: - gamyba gatav lietini gamini, toki kaip: · katilai ir radiatoriai, zr. 25.21 · nam kio lietiniai dirbiniai, zr. 25.99 24.51 Gelezies liejini gamyba

si klas eina gelezies liejykl veikla. si klas eina: - gelezies pusgamini liejimas - liejini gamyba is pilkojo ketaus - liejini gamyba is stipriojo ketaus - liejini gamyba is kaliojo ketaus - vamzdzi, vamzdeli ir tusciaviduri profili gamyba bei vamzdzi ir vamzdeli jungiamj detali gamyba is ketaus 24.52 Plieno liejini gamyba

si klas eina plieno liejykl veikla. si klas eina: - plieno pusgamini liejimas - plieno liejini gamyba - plienini besili vamzdzi ir vamzdeli gamyba iscentriskojo liejimo bdu - vamzdzi ar vamzdeli jungiamj detali gamyba is plieno 24.53 Lengvj metal liejini gamyba

si klas eina: - aliuminio, magnio, titano, cinko ir kt. pusgamini liejimas - lengvj metal liejini gamyba 24.54 Kit spalvotj metal liejini gamyba

si klas eina: - sunkij metal liejini gamyba - taurij metal liejini gamyba - spalvotj metal liejini liejimas slgimo bdu

120

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 25 Metalo gamini, isskyrus masinas ir renginius, gamyba

s skyri eina ,,grynj" metal gamini, toki kaip dalys, konteineriai ir konstrukcijos, dazniausiai atliekanci statines nejudamsias funkcijas, gamyba, priesingai negu 26­30 skyriuose klasifikuojama gamyba, kuri eina toki metalini gamini sujungimas ar montavimas (kartais su kitokiomis medziagomis) daug sudtingesnius agregatus su judamosiomis dalimis, isskyrus tuos atvejus, kai jie yra isimtinai elektriniai, elektroniniai ar optiniai. Ginkl ir saudmen gamyba taip pat eina s skyri. s skyri neeina: - specializuotojo remonto ir technins prieziros veikla, zr. 33.1 grupje - specializuotas siame skyriuje pagamint gamini bei dirbini, toki kaip centrinio sildymo katilai, rengimas pastatuose, zr. 43.22 25.1 Konstrukcini metalo gamini gamyba

si grup eina konstrukcini metalo gamini, toki kaip metaliniai karkasai ar metalins konstrukcij dalys, gamyba. 25.11 Metalo konstrukcij ir j dali gamyba

si klas eina: - statybini metalini karkas ar griauci (bokst, stieb, santvar, tilt ir kt.) ir j dali gamyba - pramonini metalini karkas (aukstakrosnms, klimo ir krovimo renginiams ir kt.) gamyba - surenkam, daugiausia metalini, pastat: · statybviets nameli, parod modulini element ir kt., gamyba si klas neeina: - laiv ar energijos gamybos katil dali gamyba, zr. 25.30 - surenkam gelezinkelio kelio tvirtinimo detali gamyba, zr. 25.99 - laiv sekcij gamyba, zr. 30.11 25.12 Metalini dur ir lang gamyba

si klas eina: - metalini dur, lang ir j stakt, langini ir vart gamyba - prie grind tvirtinam metalini kambario pertvar gamyba 25.2 Metalini cistern, rezervuar ir talpykl gamyba

si grup eina cistern, centrinio sildymo radiatori ir katil gamyba. 25.21 Centrinio sildymo radiatori ir katil gamyba

si klas neeina: - elektrini krosni ir vandens sildytuv gamyba, zr. 27.51 25.29 Kit metalini cistern, rezervuar ir talpykl gamyba

si klas eina: - nejudamai rengiam metalini rezervuar, cistern ir panasi talpykl, skirt laikyti medziagas ar gamybos reikmms, gamyba - metalini suslgtj ar suskystintj duj talpykl gamyba si klas neeina: - metalini statinaici, statini, skardini, kibir, dzi ir kt., paprastai naudojam prekms gabenti arba pakuoti, kuri talpa nevirsija 300 litr, gamyba, zr. 25.91 ir 25.92 - transporto konteineri gamyba, zr. 29.20 - tank (sarvuot karini masin) gamyba, zr. 30.40 25.29.10 Metalini talpykl suslgtoms ar suskystintoms dujoms gamyba

121

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 25.3 Garo generatori, isskyrus centrinio sildymo karsto vandens katilus, gamyba

si grup eina garo generatori gamyba. 25.30 Garo generatori, isskyrus centrinio sildymo karsto vandens katilus, gamyba

si klas eina: - vandens ar kit gar generatori gamyba - kartu su garo generatoriais naudojam pagalbini rengini: · kondensatori, ekonomaizeri, garo perkaitintuv, garo rinktuv ir akumuliatori, gamyba - branduolini reaktori, isskyrus izotop skirtuvus, gamyba - laiv ar energijos gamybos garo katil dali gamyba si klas taip pat eina: - vamzdzi sistem rengimas, skaitant paskesn vamzdzi apdorojim, dazniausiai siekiant rengti slginius vamzdynus arba j sistemas, kartu su susijusiais projektavimo ir rengimo darbais si klas neeina: - centrinio sildymo karsto vandens katil ir radiatori gamyba, zr. 25.21 - katil turbin blok gamyba, zr. 28.11 - izotop skirtuv gamyba, zr. 28.99 25.4 25.40 Ginkl ir saudmen gamyba Ginkl ir saudmen gamyba

si klas eina: - sunkij ginkl (artilerijos pabkl, judrij patrank, raket leidimo rengini, torpedini aparat, sunkij kulkosvaidzi) gamyba - smulki ginkl (revolveri, sautuv, lengvj kulkosvaidzi) gamyba - orini ar dujini sautuv ir pistolet gamyba - karo saudmen gamyba si klas taip pat eina: - medzioklini, sportini ar savigynos saunamj ginkl ir saudmen gamyba - sprogmen, toki kaip bombos, minos ir torpedos, gamyba si klas neeina: - smgini sprogdikli, detonatori ar signalini raket gamyba, zr. 20.51 - spag, kalavij, durtuv ir kt. gamyba, zr. 25.71 - sarvuotj automobili banknotams ar vertybms vezti gamyba, zr. 29.10 - kosmini laiv gamyba, zr. 30.30 - tank ir kit kovini masin gamyba, zr. 30.40 25.5 Metalo kalimas, presavimas, stampavimas ir profiliavimas; milteli metalurgija

si grup eina nespecializuotos, paprastai uz atlyg ar pagal sutart atliekamos metalo apdirbimo veiklos rsys, tokios kaip kalimas ar presavimas. 25.50 Metalo kalimas, presavimas, stampavimas ir profiliavimas; milteli metalurgija

si klas eina: - metalo kalimas, presavimas, stampavimas ir ritininis profiliavimas - milteli metalurgija: metalo dirbini gamyba is milteli, juos apdorojant termiskai (sukepinant) ar presuojant si klas neeina: - metalo milteli gamyba, zr. 24.1 ir 24.4

122

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 25.6 Metal apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas

sia grup eina nespecializuotos, paprastai uz atlyg ar pagal sutart atliekamos metalo apdirbimo veiklos rsys, tokios kaip metalizavimas, dengimas, graviravimas, istekinimas, poliravimas, suvirinimas. 25.61 Metal apdorojimas ir dengimas

si klas eina: - metal metalizavimas, anodavimas ir kt. - siluminis (terminis) metal apdorojimas - metal islaj salinimas, smliasrautis valymas, bgninis slifavimas ir valymas - metal spalvinimas, graviravimas ant metalo - metal dengimas nemetalais: · plastiku, emaliu, laku ir kt. - metal grdinimas, poliravimas si klas neeina: - kalvi veikla, zr. 01.62 - spausdinimas ant metalo, zr. 18.12 - plastik dengimas metalais, zr. 22.29 - taurij metal valcavimas ant pagrindini ar kitoki metal, zr. 24.41, 24.42, 24.43 ir 24.44 25.62 Mechaninis apdirbimas

si klas eina: - atskir metalo dirbini grzimas, tekinimas, frezavimas, sdinimas, drozimas, ploksciasis pritrynimas, skyli pramusimas, lyginimas, perpjovimas, ploksciasis slifavimas, galandimas, poliravimas, suvirinimas, sujungimas ir kt. - metal pjaustymas ir rasymas ant metalo lazerio spinduliuots priemonmis si klas neeina: - kalvi veikla, zr. 01.62 - skubus graviravimo paslaug teikimas, zr. 95.25 25.7 Valgomj ranki, kit ranki ir bendrj metalo dirbini gamyba

si grup eina valgomj ir pjovimo ranki gamyba; kit metalini ranki ir bendrj metalo dirbini gamyba. 25.71 Valgomj ir kit pjovimo ranki gamyba

si klas eina: - buitini valgomj ranki, toki kaip peiliai, sakuts, saukstai ir kt., gamyba - kit pjaunamj reikmen gamyba: · msos kapokli ir msmali · skustuv ir skustuv peiliuk · zirkli ir plauk kirpimo masinli - spag, kard, rapyr ir kt. gamyba si klas neeina: - gili (puodeli, virduli ir kt.), piet (dubenli, pusdubeni ir kt.) ar ploksci (lksci, lkstuci) ind gamyba, zr. 25.99 - valgomj ir kit pjovimo ranki is taurij metal gamyba, zr. 32.12 25.72 Spyn ir vyri gamyba

si klas eina: - pakabinamj ar leidziamj spyn, rakt, vyri ir panasi metalo dirbini pastatams, baldams, transporto priemonms ir kt. gamyba 25.73 Kit ranki gamyba

si klas eina: - masin ar mechanini prietais peili ir pjovimo gelezci gamyba

123

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - rankini ranki, toki kaip repls, atsuktuvai ir kt., gamyba - rankini nevariklini zems kio ranki gamyba - pjkl ir pjkl gelezci, skaitant diskini ir grandinini pjkl geleztes, gamyba - rankini ranki su varikliu ar be variklio ir stakli keiciamj ranki: grztuv, skylmusi, stamp, frezavimo pjovikli, gamyba - presavimo ranki gamyba - kalvysts ranki: zaizdr, priekal ir kt., gamyba - formadzi ir liejimo form, isskyrus luitadzes, gamyba - spaustuv, verztuv gamyba si klas neeina: - rankini variklini ranki gamyba, zr. 28.24 - luitadzi gamyba, zr. 28.91 25.9 Kit metalo gamini gamyba

si grup eina vairiausi, skirt nam kiams ir gamybos reikmms metalo gamini, toki kaip skardins ir kibirai; vinys, varztai ir sraigtai; metaliniai nam apyvokos reikmenys; metaliniai tvirtikliai; laiv sraigtai ir inkarai; surenkamos gelezinkelio kelio tvirtinimo detals ir kt., gamyba. 25.91 Plienini statini ir panasi talpykl gamyba

si klas eina: - kibir, skardini, statini, kaus ir dzi gamyba si klas neeina: - cistern ir rezervuar gamyba, zr. 25.2 25.92 Lengvj metal taros gamyba

si klas eina: - maisto produkt skardini ir konserv dzuci, lankscij tteli ir sulankstom dzuci gamyba - metalini dangteli gamyba 25.93 Vielos gamini, grandini ir spyruokli gamyba

si klas eina: - metalini lyn, pint juost ir panasi dirbini gamyba - neizoliuotj metalini lyn ar izoliuotj lyn, kuri negalima panaudoti kaip srovs laidinink, gamyba - padengtos vielos ar laido su serdimi gamyba - vielini dirbini: spygliuotosios vielos, vielini aptvar, groteli, tinkl, vielinio audinio ir kt., gamyba - dengt suvirinimo elektros lanku elektrod gamyba - vini ir smeigtuk gamyba - spyruokli, isskyrus laikrodzi, gamyba: · svarini spyruokli, sraigtini spyruokli, juostini (lingini) spyruokli · spyruokli atram - grandini, isskyrus pavar grandines, gamyba si klas neeina: - vairi laikrodzi spyruokli gamyba, zr. 26.52 - elektros perdavimo laid ir kabeli gamyba, zr. 27.32 - pavar grandini gamyba, zr. 28.15 25.94 Tvirtinimo detali ir sriegimo masin gamini gamyba

si klas eina: - kniedzi, poverzli ir panasi nesriegini gamini gamyba - sriegini masin gamini gamyba - varzt, verzli, sraigt ir panasi sriegini gamini gamyba

124

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 25.99 Kit, niekur kitur nepriskirt, metalo gamini gamyba

si klas eina: - metalini nam apyvokos reikmen gamyba: · ploksci ind: lksci, lkstuci ir kt. · gili ind: puodeli, virduli ir kt. · piet ind: dubenli, pusdubeni ir kt. · kaistuv (puod), keptuvi ir kit neelektrini virtuvs ar stalo reikmen · maz rankini virtuvini prietais ir reikmen · metalini sveitimo kempini - statybini cinko element: nutekamj stogo vamzdzi (stoglataki), stogo dang, voni, kriaukli, praustuvi ir panasi gamini gamyba - metalini staigos reikmen, isskyrus baldus, gamyba - seif, nedegamj spint, sarvuotj dur ir kt. gamyba - vairi metalo gamini gamyba: · laiv sraigt ir j menci · inkar · varp · surenkam gelezinkelio kelio tvirtinimo detali · seli, sagci, kabliuk · metalini kopci · metalini zenkl, skaitant kelio zenklus - folijos maiseli gamyba - nuolatini metalini magnet gamyba - metalini vakuumini soci ir buteli gamyba - metalini zenkleli, emblem ir karini pasizymjimo zenkl gamyba - metalini plauk suktuk, metalini skcio ranken ir rm, suk gamyba si klas neeina: - kard, rapyr gamyba, zr. 25.71 - preki vezimli gamyba, zr. 30.99 - metalini bald gamyba, zr. 31.01, 31.02 ir 31.09 - sporto reikmen gamyba, zr. 32.30 - zaidim ir zaisl gamyba, zr. 32.40 26 Kompiuterini, elektronini ir optini gamini gamyba

s skyri eina kompiuteri, j isorini tais, rysi rangos ir panasi elektronini gamini gamyba, taip pat si gamini komponent gamyba. Sio skyriaus gamybos procesai yra apibdinami integrini grandyn krimu ir naudojimu bei labai specializuotos miniatrizacijos technologij taikymu. Skyrius taip pat apima buitins elektronins aparatros, matavimo, bandym, navigacijos ir kontrols rangos, svitinimo, elektrins medicinos ir elektrins terapijos rangos bei optini prietais ir aparat, taip pat magnetini ir optini laikmen gamyb. 26.1 26.11 Elektronini komponent ir ploksci gamyba Elektronini komponent gamyba

si klas eina puslaidininki ir kitoki elektronins paskirties komponent gamyba. si klas eina: - elektronikoje naudojam kondensatori gamyba - elektronikoje naudojam rezistori gamyba - mikroprocesori gamyba - elektronini vamzdzi gamyba - elektronini jungci gamyba - tuscij spausdintini ploksci gamyba - integrini grandyn (analogini, skaitmenini ar hibridini) gamyba - diod, tranzistori ir susijusi diskrecij tais gamyba - elektronini komponent tipo induktyvumo rici (pvz., droseli, rici, transformatori) gamyba

125

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - elektronini kristal ir kristal rinkini gamyba - elektronins paskirties solenoid, jungikli ir keitli gamyba - uzbaigt arba pusiau uzbaigt puslaidininki, lust ir ploksteli gamyba - vaizduokli komponent (plazmini, polimerini, skystakristali) gamyba - sviesos diod (LED) gamyba si klas taip pat eina: - spausdintuv kabeli, monitori kabeli, universalij nuoseklij magistrali (USB) kabeli, jungci ir kt. gamyba si klas neeina: - intelektini korteli spausdinimas, zr. 18.12 - kompiuteri ir televizori vaizduokli gamyba, zr. 26.20 ir 26.40 - modem (nesliadazns rangos) gamyba, zr. 26.30 - rentgeno vamzdzi ir panasi svitinimo tais gamyba, zr. 26.60 - optins rangos ir prietais gamyba, zr. 26.70 - elektrins paskirties panasi tais gamyba, zr. 27 skyri - liuminescencini tais balast gamyba, zr. 27.11 - elektrini reli gamyba, zr. 27.12 - elektros instaliacijos tais gamyba, zr. 27.33 - sukomplektuotos rangos gamyba yra klasifikuojama kitoje vietoje, priklausomai nuo sukomplektuotos rangos klasifikacijos 26.12 Sumontuot elektronini ploksci gamyba

si klas eina: - sumontuot spausdintini ploksci gamyba - komponent montavimas spausdintines plokstes - sietuvo ploksci (pvz., garso, vaizdo, valdikli, tinklo, modem) gamyba si klas neeina: - intelektini korteli spausdinimas, zr. 18.12 - tuscij spausdintini ploksci gamyba, zr. 26.11 26.2 26.20 Kompiuteri ir isorins rangos gamyba Kompiuteri ir isorins rangos gamyba

si klas eina elektronini kompiuteri, toki kaip didieji, staliniai, nesiojamieji (skreitiniai) kompiuteriai ir kompiuteri serveriai, taip pat kompiuteri isorins rangos, tokios kaip atminties ir vesties / isvesties taisai (spausdintuvai, monitoriai, klaviatros), gamyba ir (ar) surinkimas. Kompiuteriai gali bti analoginiai, skaitmeniniai arba kombinuoti. Skaitmeniniai kompiuteriai, labiausiai prasto tipo, yra taisai, galintys: 1) islaikyti atmintyje apdorojam program (-as) bei jai apdoroti reikalingus duomenis; 2) bti laisvai programuojami pagal vartotojo reikalavimus; 3) atlikti vartotojo nurodytus aritmetinius veiksmus; 4) be zmogaus sikisimo vykdyti apdorojimo program, kuri reikalauja, kad apdorojimo metu kompiuteris pagal loginius sprendimus keist savo darb. Analoginiai kompiuteriai gali imituoti matematinius modelius ir turti nors analoginius valdymo ir programavimo elementus. si klas eina: - stalini kompiuteri gamyba - nesiojamj (skreitini) kompiuteri gamyba - centrini kompiuteri gamyba - delnini kompiuteri (pvz., asmenini skaitmenini pagalbikli ­ PDA) gamyba - magnetini diskini kaupikli, atmintuk ir kit atminties tais gamyba - optini diskini kaupikli (pvz., CD gamyba-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) gamyba - spausdintuv gamyba - monitori gamyba - klaviatr gamyba - vis tip peli, vairasvirci ir rutulini manipuliatori pagalbini reikmen gamyba - specializuot kompiuterini galini tais gamyba - kompiuteri serveri gamyba - skaitytuv, skaitant brksnini kod skaitytuvus, gamyba - intelektini korteli skaitli gamyba - virtualios tikrovs salm gamyba

126

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - kompiuterini vaizdo projektori gamyba si klas taip pat eina: - nemechaniskai valdom kompiuterini galini tais, toki kaip bankomatai, kasos aparat galiniai taisai, gamyba - daugiafunkcins biuro rangos, atliekancios dvi ar kelias funkcijas (spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo, faksogram siuntimo), gamyba si klas neeina: - rasyt laikmen (kompiuterini laikmen, garso, vaizdo ir kt.) tirazavimas, zr. 18.20 - elektronini dali ir srank, naudojam kompiuteriuose ir isoriniuose taisuose, gamyba, zr. 26.1 - vidini / isorini kompiuteri modem gamyba, zr. 26.12 - sietuvo ploksci, moduli ir srank gamyba, zr. 26.12 - sumontuot elektronini ploksci gamyba, zr. 26.12 - modem, nesliadazns rangos gamyba, zr. 26.30 - skaitmenini rysio perjungikli, duomen perdavimo rangos (pvz., ssajos tilt, marsruto parinktuv, tinkl sietuv) gamyba, zr. 26.30 - buitini elektronini tais (toki kaip kompaktini disk (CD ir DVD) leistuvai) gamyba, zr. 26.40 - televizori monitori ir vaizduokli gamyba, zr. 26.40 - vaizdo zaidim pult gamyba, zr. 26.40 - tusci optini ir magnetini laikmen, skirt naudoti su kompiuteriais ar kitais taisais, gamyba, zr. 26.80 26.3 26.30 Rysi rangos gamyba Rysi rangos gamyba

si klas eina telefono rysio ir duomen perdavimo rangos, tokios kaip radijo ir televizijos transliavimo ir belaidzio rysio ranga, naudojamos perduoti signalus elektroniniu bdu laidais arba oru, gamyba. si klas eina: - telefono stoties perjungimo rangos gamyba - belaidzi telefon gamyba - privacij automatini telefono stoci rangos gamyba - telefono ir fakso rangos, skaitant telefono atsakiklius, gamyba - duomen perdavimo rangos, tokios kaip ssajos tiltai, marsruto parinktuvai, tinkl sietuvai, gamyba - perdavimo ir primimo anten gamyba - kabelins televizijos rangos gamyba - radijo iesk gamyba - korinio rysio telefon gamyba - judriojo rysio rangos gamyba - radijo ir televizijos studij bei transliavimo rangos, skaitant televizijos kameras, gamyba - modem, nesliadazns rangos gamyba - silauzimo ir gaisro signalizacijos sistem, perduodanci signalus valdymo stot, gamyba - radijo ir televizijos sistuv gamyba - rysio tais, naudojanci infraraudonuosius signalus (pvz., nuotolinio valdymo tais), gamyba si klas neeina: - elektronini komponent ir pabloki, naudojam rysi rangoje, skaitant vidinius ir isorinius kompiuteri modemus, gamyba, zr. 26.1 grup - sumontuot elektronini ploksci gamyba, zr. 26.12 - kompiuteri ir kompiuteri isorins rangos gamyba, zr. 26.20 - buitins garso ir vaizdo rangos gamyba, zr. 26.40 - pasaulins vietos nustatymo sistemos tais gamyba, zr. 26.51 - elektronini svieslenci gamyba, zr. 27.90 - sviesofor gamyba, zr. 27.90 26.4 26.40 Vartotojiskos elektronins rangos gamyba Vartotojiskos elektronins rangos gamyba

si klas eina elektronins vaizdo ir garso rangos, skirtos nam reikmms, variklinms transporto priemonms, garsinimo sistemoms ir muzikos instrument garsui stiprinti, gamyba. si klas eina:

127

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - kasetini vaizdo magnetofon ir dauginimo rangos gamyba - televizori gamyba - televizori monitori ir vaizduokli gamyba - garso rasymo ir ras dauginimo sistem gamyba - stereofonins rangos gamyba - radijo imtuv gamyba - garsiakalbi sistem gamyba - buitini vaizdo kamer gamyba - muzikini automat gamyba - muzikos instrument ir garsinimo sistem stiprintuv gamyba - mikrofon gamyba - kompaktini disk (CD) ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) leistuv gamyba - karaoks aparat gamyba - ausini (pvz., radijo, stereo- ir kompiuterini) gamyba - vaizdo zaidim pult gamyba si klas neeina: - rasyt laikmen (kompiuterini garso, vaizdo, laikmen ir kt.) tirazavimas, zr. 18.2 - kompiuteri isorini tais ir kompiuteri monitori gamyba, zr. 26.20 - telefono atsakikli gamyba, zr. 26.30 - radijo ieskos rangos gamyba, zr. 26.30 - nuotolinio valdymo tais (radijo ir infraraudonj) gamyba, zr. 26.30 - transliavimo studij rangos, pvz., tirazavimo rangos, perdavimo ir primimo anten ir profesionalij vaizdo kamer, gamyba zr. 26.30 - anten gamyba, zr. 26.30 - skaitmenini fotoaparat gamyba, zr. 26.70 - elektronini zaidim su pastovia (nepakeiciama) programine ranga gamyba, zr. 32.40 26.5 Matavimo, bandymo, navigacins ir kontrols rangos gamyba; vairi tip laikrodzi gamyba

si grup eina gamyboje ir kitose srityse naudojam matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir valdymo prietais arba aparat, skaitant laiko matuoklius, tokius kaip laikrodziai, rankiniai laikrodziai ir susij taisai, gamyba. 26.51 Matavimo, bandymo, navigacins ir kontrols rangos prietais ir aparat gamyba

Si klas apima paieskos, aptikimo, navigacijos, valdymo, oro navigacijos ir jr navigacijos sistem bei tais arba aparat gamyb; sildymo, oro kondicionavimo, saldymo ir buitini prietais automatini valdytuv ir reguliatori gamyb; temperatros, drgms, slgio, vakuumo, degimo, srauto, lygio, klampos, tankio, rgstingumo, koncentracijos ir sukimosi matavimo, atvaizdavimo, rodymo, rasymo, perdavimo ir valdymo tais ir aparat gamyb; sumuojamj skysci registravimo matuokli ir skaiciavimo tais gamyb; elektros ir elektrini signal charakteristik matavimo ir tikrinimo tais ir aparat gamyb; kietj, skystj, dujini arba sudtini medziag mgini chemins ar fizikins sudties arba koncentracijos laboratorins analizs aparat ir kontrolini matavimo sistem gamyb; kit matavimo ir tikrinimo tais ir aparat bei j dali gamyb. si klas taip pat eina neelektrini matavimo, tikrinimo, bandymo ir navigacijos rangos arba aparat (isskyrus paprastus mechaninius rankius) gamyba. si klas eina: - orlaivi varikli prietais gamyba - automobili ismetamj duj tikrinimo rangos gamyba - meteorologini prietais gamyba - fizikini savybi bandymo ir kontrols rangos gamyba - poligrafijos masin gamyba - jonizuojanciosios spinduliuots aptikimo ir stebjimo prietais arba aparat gamyba - tyrinjim prietais arba aparat gamyba - skystini stiklini ir bimetalini termometr (isskyrus medicininius) gamyba - drgms reguliatori gamyba - vandeniu sildom sistem valdytuv gamyba - liepsnos ir degikli valdytuv gamyba - spektrometr gamyba - pneumatini matuokli gamyba - skaitikli (pavyzdziui, vandens, duj, elektros) gamyba - srautmaci ir skaiciavimo tais gamyba

128

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - medzi skaitikli gamyba - min ieskikli, impuls (signal) generatori, metalo aptiktuv gamyba - paieskos, aptikimo, navigacijos, oro navigacijos ir jr navigacijos rangos bei aparat, skaitant hidrolokatorius, gamyba - radarins rangos gamyba - pasaulins vietos nustatymo sistemos (GPS) tais gamyba - aplinkos parametr valdytuv ir automatini prietais reguliatori gamyba - matavimo ir rasymo rangos bei aparat (pavyzdziui, skrydzio rasytuv) gamyba - judesio aptiktuv gamyba - radar gamyba - laboratorins analizs prietais (pvz., kraujo analizs rangos) gamyba - laboratorini svarstykli, svarstykli, inkubatori ir vairi laboratorini matavimo, tikrinimo, bandymo ir kt. aparat gamyba si klas neeina: - telefono atsakikli gamyba, zr. 26.30 - svitinimo rangos gamyba, zr. 26.60 - optins padties nustatymo rangos gamyba, zr. 26.70 - diktofon gamyba, zr. 28.23 - svrimo tais (kitoki nei laboratorins svarstykls), gulsciuk, matavimo juost ir pan. tais gamyba, zr. 28.29 - medicinini termometr gamyba, zr. 32.50 - pramonini proces valdymo rangos rengimas, zr. 33.20 - paprast mechanini matavimo ranki (pvz., matavimo juost, matavimo sakuci) gamyba, zr. gamybos klas pagal pagrindin naudojam medziag 26.51.10 26.51.20 26.51.30 26.51.40 26.52 Elektros skaitikli gamyba Vandens skaitikli gamyba Duj skaitikli gamyba Automatinio reguliavimo ir kontrols prietais gamyba vairi tip laikrodzi gamyba

si klas eina laikrodzi, rankini laikrodzi ir laikmaci bei j dali gamyba. si klas eina: - vis tip laikrodzi, skaitant prietais skyd laikrodzius, gamyba - rankini ir kit laikrodzi korpus, skaitant brangij metal korpusus, gamyba - laiko rasymo rangos ir trukmi matavimo, rasymo ir kitokios trukmi rodymo rangos su laikrodziu arba laikrodiniu mechanizmu ar sinchroniniu varikliu gamyba: · automobili stovjimo trukms skaitikli · kontrolini laikrodzi · laiko / datos zymtuv · proces laikmaci ir pan. - laikrodini jungikli ir kitoki isjungikli su laikrodziu arba laikrodiniu mechanizmu arba sinchroniniu varikliu gamyba: · laikrodini uzrakt - rankini ir kit laikrodzi komponent gamyba: · vis rsi laikrodzi mechanizm · spyruokli, akmen, ciferblat, rodykli, skydeli, jungci ir kit dali · rankini ir kit laikrodzi korpus is bet koki medziag si klas neeina: - nemetalini (medziagini, odini, plastikini) laikrodzi dirzeli gamyba, zr. 15.12 - laikrodzi dirzeli is taurij metal gamyba, zr. 32.12 - laikrodzi dirzeli is netaurij metal gamyba, zr. 32.13 26.6 Svitinimo, elektromedicinins ir elektroterapins rangos gamyba

129

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 26.60 Svitinimo, elektromedicinins ir elektroterapins rangos gamyba

si klas eina: - svitinimo aparat ir vamzdzi (pramonini, medicinos diagnostikos, medicinos terapijos, tyrim ir mokslini): · beta, gama, rentgeno arba kitos spinduliuots rangos, gamyba - kompiuterini tomograf (CT) gamyba - pozitron emisijos tomograf (PET) gamyba - magnetinio rezonanso tomografijos rangos (MRI) gamyba - medicinins ultragarsins rangos gamyba - elektrokardiograf gamyba - elektromedicinins endoskopijos rangos gamyba - medicinins lazerins rangos gamyba - stimuliatori gamyba - klausos aparat gamyba si klas taip pat eina: - maisto ir pieno svitinimo rangos gamyba si klas neeina: - soliarium gult gamyba, zr. 28.99 26.7 26.70 Optini prietais ir fotografijos rangos gamyba Optini prietais ir fotografijos rangos gamyba

si klas eina optini prietais ir lsi, toki kaip binokliai, mikroskopai (isskyrus elektroninius ir protoninius), teleskopai, prizms bei lsiai (isskyrus oftalmologinius) gamyba; lsi dengimas ar poliravimas (isskyrus oftalmologinius); lsi montavimas (isskyrus oftalmologinius); o taip pat fotografijos rangos, tokios kaip fotoaparatai ir eksponometrai, gamyba. si klas eina: - optini veidrodzi gamyba - optini taikikli rangos gamyba - optins padties nustatymo rangos gamyba - optini didinimo prietais gamyba - optini saltkalvysts tikslij ranki gamyba - optini komparatori gamyba - juostini ir skaitmenini fotoaparat gamyba - film ir skaidri projektori gamyba - fotoprojektori gamyba - optini matavimo ir tikrinimo tais ir aparat gamyba (pvz., priesgaisrins rangos, fotografijos eksponometr, nuotolio matuokli) - lsi, optini mikroskop, binokli ir teleskop gamyba - lazerini rengini gamyba si klas neeina: - kompiuterini projektori gamyba, zr. 26.20 - profesionalij televizijos ir vaizdo kamer gamyba, zr. 26.30 - buitini vaizdo kamer gamyba, zr. 26.40 - surinktos rangos su lazeri komponentais gamyba, zr. gamybos klas pagal rangos tip (pvz., medicinos lazerin ranga, zr. 26.60) - fotokopijavimo masin ir aparat gamyba, zr. 28.23 - oftalmologijos reikmen gamyba, zr. 32.50 26.8 26.80 Magnetini ir optini laikmen gamyba Magnetini ir optini laikmen gamyba

si klas eina rasom magnetini ir optini laikmen gamyba. si klas eina: - tusci magnetini garsajuosci ir vaizdajuosci gamyba

130

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - tusci magnetini garso ir vaizdo kaseci gamyba - tusci diskeli gamyba - tusci optini disk gamyba - standzij disk gamyba si klas neeina: - rasyt laikmen tirazavimas (kompiuterini, garso, vaizdo ir kt. laikmen), zr. 18.2 27 Elektros rangos gamyba

s skyri eina gaminanci, skirstanci ir naudojanci elektr gamini gamyba. skyri taip pat eina elektros apsvietimo, signalizavimo rangos ir elektrini buitini prietais gamyba. s skyri neeina elektronini gamini gamyba (zr. 26 skyri). 27.1 Elektros varikli, generatori, transformatori bei elektros skirstomosios ir valdymo rangos gamyba

Si grup apima galios, skirstomj ir specialij transformatori gamyb; elektros varikli, generatori ir j agregat gamyb. 27.11 Elektros varikli, generatori ir transformatori gamyba

si klas eina vis rsi elektros varikli ir transformatori gamyba: kintamosios srovs (AC), nuolatins srovs (DC) bei kintamosios ir nuolatins srovs (AC / DC). si klas eina: - elektros varikli gamyba (isskyrus vidaus degimo varikli paleidimo variklius) - elektros skirstomj transformatori gamyba - lankinio suvirinimo transformatori gamyba - liuminescencini tais balast (t. y. transformatori) gamyba - pastoci elektros skirstomj transformatori gamyba - perduodamos ir skirstomos tampos reguliatori gamyba - elektros generatori gamyba (isskyrus vidaus degimo varikli akumuliatori krovimo kintamosios srovs generatorius) - varikli ir generatori agregat gamyba (isskyrus turbogeneratorini agregat renginius) - gamyklinis inkar pervyniojimas si klas neeina: - elektronini komponent tipo transformatori ir jungikli gamyba, zr. 26.11 - elektrinio suvirinimo ir litavimo rangos gamyba, zr. 27.90 - puslaidininkini (inverteri), lygintuv ir keitikli gamyba, zr. 27.90 - turbogeneratorini agregat gamyba, zr. 28.11 - vidaus degimo varikli paleidimo varikli ir generatori gamyba, zr. 29.31 27.12 Elektros skirstomosios ir valdymo rangos gamyba

si klas eina: - elektros jungtuv gamyba - virstampi ribotuv (paskirstomosios tampos lygiui nustatyti) gamyba - elektros skirtstomj valdymo skyd gamyba - elektrini reli gamyba - elektrini skydini aparat dzi gamyba - elektros saugikli gamyba - elektros perjungimo rangos gamyba - elektros jungikli gamyba (isskyrus mygtukinius, akimirkinius, solenoidinius jungiklius ir perjungiklius) - pirmini generatorini agregat varikli gamyba si klas neeina: - aplinkos parametr valdytuv ir technologini proces valdymo prietais ir aparat gamyba, zr. 26.51 - elektros grandini jungikli, toki kaip mygtukai ir mikrojungikliai, gamyba, zr. 27.33 27.2 Baterij ir akumuliatori gamyba

131

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 27.20 Baterij ir akumuliatori gamyba

si klas eina nekraunam ir pakartotinai kraunam baterij gamyba. si klas eina: - galvanini element ir galvanini baterij: · element, kuri sudtyje yra mangano dioksido, gyvsidabrio dioksido, sidabro oksido ir kt., gamyba - elektrini akumuliatori ir j dali: · skirtuv, talpykl, dangci, gamyba - rgstini svino baterij gamyba - nikelio ir kadmio baterij gamyba - NiMH baterij gamyba - licio baterij gamyba - sausj element baterij gamyba - slapij element baterij gamyba 27.3 Laid ir instaliacijos tais gamyba

si grup eina elektrai laidzi ar nelaidzi elektros instaliacijos tais, nezirint kokia j medziaga, elektrinms grandinms montuoti gamyba. si grup taip pat eina laid izoliavimas ir skaidulins optikos kabeli gamyba. 27.31 Skaidulins optikos kabeli gamyba

si klas eina: - skaidulins optikos kabeli duomenims ar tiesiogiai vaizdams perduoti gamyba si klas neeina: - stiklo pluost ar gysl gamyba, zr. 23.14 - optini kabeli rinkini arba srank su jungtimis ar kitais priedais gamyba, zr. pagal taikymo srit, pvz., 26.11 27.32 Kit elektronikos bei elektros laid ir kabeli gamyba

si klas eina: - izoliuot laid ir kabeli is plieno, vario, aliuminio gamyba si klas neeina: - vielos gamyba (tempimas), zr. 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44 ir 24.45 - kompiuteri kabeli, spausdintuv kabeli, universalij nuoseklij magistrali (USB) kabeli ir panasi kabeli rinkini ar srank gamyba, zr. 26.11 - elektros virvlaidzi rinkini su izoliuotais laidais ir jungtimis gamyba, zr. 27.90 - kabeli rinkini, elektros laid pyni ir panasi kabeli rinkini arba srank autotransporto priemonms gamyba, zr. 29.31 27.33 Instaliacijos tais gamyba

si klas eina elektrai laidzi ar nelaidzi elektros instaliacijos tais, nezirint kokia j medziaga, elektrinms grandinms montuoti gamyba. si klas eina: - elektrini sin, elektros laidinink (isskyrus skirstomj rengini tipo) gamyba - zemjimo grandini pertraukikli gamyba - lemp laikikli gamyba - zaibo iskrovikli ir rici gamyba - elektros instaliacijos jungikli (pvz., membranini, mygtukini, akimirkini jungikli ir perjungikli) gamyba - kistukini arba sakuts lizd gamyba - elektros instaliacijos dzuci (pvz., jungiamj, kistukini lizd, jungikli dzuci) gamyba - elektros apsaugini vamzdzi ir jungiamj detali gamyba - elektros perdavimo stulp ir linij metalini tvirtinimo detali gamyba - plastikini elektrai nelaidzi elektros instaliacijos tais, skaitant plastikines jungiamsias dzutes, skydelius ir panasius gaminius, plastikini stulp linij jungiam detali ir jungikli dangteli gamyba si klas neeina:

132

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - keramini izoliatori gamyba, zr. 23.43 - elektronini komponent tipo jungci, lizd ir jungikli gamyba, zr. 26.11 27.4 27.40 Elektros apsvietimo rangos gamyba Elektros apsvietimo rangos gamyba

si klas eina elektros kaitinamj lemp ir vamzdeli, j dali ir komponent (isskyrus elektros lemp stiklo ruosinius) gamyba; elektrini sviestuv ir j komponent (isskyrus elektrai laidzius instaliacijos taisus) gamyba. si klas eina: - duj islydzio, kaitinamj, liuminescencini, ultravioletini, infraraudonj ir kitoki elektros lemp, sviestuv ir lempuci gamyba - palubini sviestuv gamyba - sietyn gamyba - stalini lemp (t. y. sviestuv) gamyba - Kald egluci apsvietimo rinkini gamyba - elektrini zidini rst gamyba - zibintuvli gamyba - elektrini vabzdzi naikinimo ir atbaidymo lemp gamyba - nesiojamj zibintuv (karbidini, elektrini, dujini, benzinini, zibalini) gamyba - prozektori gamyba - keli ir gatvi sviestuv (isskyrus eismo reguliavimo zenklus) gamyba - transporto priemoni (variklini transporto priemoni, orlaivi, laiv) apsvietimo rangos gamyba si klas taip pat eina: - neelektrins apsvietimo rangos gamyba si klas neeina: - sviestuv stiklo gamini ir stiklini dali gamyba, zr. 23.19 - sviestuv elektrai laidzi instaliacijos tais gamyba, zr. 27.33 - palubini ar vonios ventiliatori su montuotais sviestuvais gamyba, zr. 27.51 - elektrins signalizavimo rangos, tokios kaip sviesoforai ir pscij signalizavimo ranga, gamyba, zr. 27.90 - elektrini zenkl ir iskab gamyba, zr. 27.90 27.5 Buitini aparat ir prietais gamyba

si grup eina maz elektrini prietais ir elektrini nam apyvokos reikmen, buitini ventiliatori, buitini dulki siurbli, buitini elektrini grind valymo masin, buitini maisto ruosimo prietais, buitins skalbimo rangos, buitini saldytuv, spintini ir dzini saldikli bei kit elektrini ir neelektrini buitini prietais, toki kaip indaplovs, vandens sildytuvai, atliek salintuvai, gamyba. Si grup apima prietais su elektra, dujomis arba kitokiais kuro saltiniais, gamyb. 27.51 Buitini elektrini aparat ir prietais gamyba

si klas eina: - gamyba elektrini buitini prietais: · saldytuv · saldikli · indaplovi · skalbimo ir dziovinimo masin · dulki siurbli · grind poliruotuv · atliek salintuv · smulkintuv, maisytuv, sulciaspaudzi · skardini atidarytuv · elektrini skustuv, elektrini dant valymo sepetli ir kitoki elektrini asmenins higienos tais · peili galstuv · ventiliacini ar recirkuliacini gar rinktuv - gamyba buitini elektrotermini prietais: · elektrini vandens sildytuv · elektrini antklodzi

133

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · elektrini dziovintuv, suk, sepeci, plauk suktuk · elektrini laidyni · nesiojam patalp sildytuv ir buitini elektrini ventiliatori · elektrini krosni · mikrobang krosneli · virykli, kaitlenci · skrudintuv · kavinuk ar arbatinuk · keptuvi, troskintuv, keptuv, gar rinktuv · varzini elektrini sildymo element ir kt. si klas neeina: - komercini ir pramonini saldytuv bei saldikli, patalp oro kondicionieri, pastogs ventiliatori, stacionariai sumontuot patalp sildytuv, komercini vdinimo ir istraukiamj ventiliatori, komercins paskirties maisto ruosimo rangos gamyba; komercins skalbimo, sausojo valymo ir lyginimo rangos gamyba; komercini, pramonini ir staig dulki siurbli gamyba, zr. 28 skyri - buitini siuvamj masin gamyba, zr. 28.94 - centrini dulki siurbimo sistem rengimas, zr. 43.29 27.52 Buitini neelektrini aparat ir prietais gamyba

si klas eina: - neelektrins buitins virimo ir sildymo rangos: · neelektrini patalp sildytuv, virykli, krosni, zidini, vandens sildytuv, maisto ruosimo prietais, plokscij sildytuv, gamyba 27.9 27.90 Kitos elektros rangos gamyba Kitos elektros rangos gamyba

si klas eina vairios elektrins rangos, kitokios nei varikliai, generatoriai, transformatoriai, baterijos ir akumuliatoriai, instaliacijos laidai ir taisai, apsvietimo ranga ir buitiniai prietaisai, gamyba. si klas eina: - puslaidininkini baterij krovikli gamyba - elektrini dur atidarymo ir uzdarymo tais gamyba - elektrini skambuci gamyba - ilgintuv, pagamint is ne savos gamybos izoliuot laid, gamyba - ultragarsini valymo masin (isskyrus laboratorines ir odontologines) gamyba - puslaidininkini inverteri, lygintuv, kuro element, reguliuojam ir nereguliuojam maitinimo saltini gamyba - nepertraukiamo maitinimo saltini (UPS) gamyba - virstampi ribotuv (isskyrus paskirstomosios tampos lygiui nustatyti) gamyba - prietais virvlaidzi, ilgintuv ir kit elektros virvlaidzi rinkini su izoliuotu laidu ir jungtimis gamyba - anglies ir grafito elektrod, kontakt ir kit elektrini anglies ir grafito gamini gamyba - daleli greitintuv gamyba - greitintuv elektrini kondensatori, rezistori, kondensatori ir panasi element gamyba - elektromagnet gamyba - siren gamyba - elektronini svieslenci gamyba - elektrini zenkl ir iskab gamyba - elektrins signalizavimo rangos, tokios kaip sviesoforai ir pscij signalizavimo ranga, gamyba - elektros izoliatori (isskyrus stiklinius ir porcelianinius), netaurij metal izoliacini vamzdzi ir jungiamj detali gamyba - elektrinio suvirinimo ir litavimo rangos, skaitant rankinius lituoklius, gamyba si klas neeina: - porcelianini elektros izoliatori gamyba, zr. 23.43 - anglies ir grafito pluost bei gamini (isskyrus elektrodus ir elektrinius taikmenis) gamyba, zr. 23.99 - elektronini komponent, toki kaip lygintuvai, tampos reguliavimo ar galios keitimo integriniai grandynai, elektroniniai kondensatoriai, elektroniniai rezistoriai ir panass taisai, gamyba, zr. 26.11 - transformatori, varikli, generatori, perjungimo rengini, reli ir pramonini valdytuv gamyba, zr. 27.1 - baterij gamyba, zr. 27.20

134

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - rysio ir elektros laid ir kabeli, elektrai laidzi ir nelaidzi instaliacijos tais gamyba, zr. 27.3 - apsvietimo rangos gamyba, zr. 27.40 - buitini prietais gamyba, zr. 27.5 - neelektrinio suvirinimo ir litavimo rangos gamyba, zr. 28.29 - variklini transporto priemoni elektros rangos, tokios kaip generatoriai, kintamosios srovs generatoriai, uzdegimo zvaks, uzdegimo laid pyns, automatins lang ir dur sistemos, tampos reguliatoriai, gamyba, zr. 29.31 28 Niekur kitur nepriskirt masin ir rangos gamyba

s skyri eina masin ir rangos, kuriomis savarankiskai apdorojamos medziagos tiek mechaniniu, tiek terminiu bdu arba atliekamos operacijos su medziagomis (pvz., krovini tvarkymas, purskimas, svrimas ar pakavimas), skaitant j mechaninius komponentus, kurie kuria arba naudoja energij, taip pat ir bet kokias specialiai gaminamas pirmines dalis, gamyba. Cia eina ir stacionarieji, ir kilnojamieji, taip pat rankiniai taisai, ar tai bt pramoniniai, ar statybiniai, civilins inzinerijos, zems kio, ar nam kio taisai. Siam skyriui taip pat priklauso specialios keleiviams ar kroviniams vezti apribotose valdose rangos gamyba. Siame skyriuje specialios paskirties masin, t. y. masin, skirt naudoti tik vienoje EVRK veiklos rsyje ar nedidelje veiklos rsi grupje, gamyba atskiriama nuo bendros paskirties masin, naudojam daugelyje EVRK klasifikuojam veiklos rsi, gamybos. s skyri taip pat eina kitos, niekur kitur siame klasifikatoriuje nenurodytos, gamini gamybai naudojamos arba nenaudojamos specialios paskirties masin, toki kaip atrakcion ranga, automatin boulingo takeli ranga ir kt., gamyba. s skyri neeina bendrojo naudojimo metalo gamini (25 skyrius), susietj valdymo tais, kompiuteri rangos, matavimo ir bandymo rangos, elektros skirstomosios ir valdymo rangos (26­27 skyriai) ir bendrosios paskirties variklini transporto priemoni (29­30 skyriai) gamyba. 28.1 28.11 Bendrosios paskirties masin gamyba Varikli ir turbin, isskyrus orlaivi, transporto priemoni ir motocikl variklius, gamyba

si klas eina: - gamyba stmoklini vidaus degimo varikli, isskyrus variklini transporto priemoni, orlaivi ir motocikl variklius: · laiv varikli · lokomotyv varikli - vis rsi vidaus degimo ir dyzelini varikli stmokli, stmokli zied, karbiuratori ir panasi dali gamyba - vidaus degimo varikli leidziamj ir isleidziamj voztuv gamyba - gamyba turbin ir j dali: · vandens arba kitoki gar turbin · hidraulini turbin, vandens rat ir j reguliatori · vjo turbin · duj turbin, isskyrus orlaivi turboreaktyvinius ar turbosraigtinius variklius - katil turbin blok gamyba - turbogeneratorini agregat gamyba - pramonje naudojam varikli gamyba si klas neeina: - elektros generatori (isskyrus turbogeneratorini agregat) gamyba, zr. 27.11 - pirmini generatorini agregat (isskyrus turbogeneratorinius agregatus) gamyba, zr. 27.11 - vidaus degimo varikli elektros rangos ir komponent gamyba, zr. 29.31 - variklini transporto priemoni, orlaivi ar stmoklini motocikl varikli gamyba, zr. 29.10, 30.30 ir 30.91 - turboreaktyvini ir turbosraigtini varikli gamyba, zr. 30.30 28.12 Hidraulins energijos rangos gamyba

si klas eina: - hidraulini ir pneumatini komponent (skaitant hidraulinius siurblius, hidraulinius variklius, hidraulinius ir pneumatinius cilindrus, hidraulines ir pneumatines sklendes, hidraulines ir pneumatines zarnas bei jungiamsias detales) gamyba - oro paruosimo rangos, naudojamos pneumatinse sistemose, gamyba - hidraulini sistem gamyba - hidraulini pavar rangos gamyba

135

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - hidrostatini pavar rangos gamyba si klas neeina: - kompresori gamyba, zr. 28.13 - nehidraulins paskirties siurbli gamyba, zr. 28.13 - nehidraulins energijos taikmen sklendzi gamyba, zr. 28.14 - mechanini pavar rangos gamyba, zr. 28.15 28.13 Kit siurbli ir kompresori gamyba

si klas eina: - oro ar vakuumini siurbli, oro ar kitoki duj kompresori gamyba - skysci siurbli, su matuokliais ar be j, gamyba - siurbli, tinkam vidaus degimo varikliams: alyvos, vandens ir kuro siurbli, skirt variklinms transporto priemonms ir kt., gamyba si klas taip pat eina: - rankini siurbli gamyba si klas neeina: - hidraulins ir pneumatins rangos gamyba, zr. 28.12 28.14 Kit ciaup ir sklendzi gamyba

si klas eina: - pramonini ciaup ir sklendzi, skaitant reguliavimo sklendes ir leidziamuosius ciaupus, gamyba - santechnikos ciaup ir sklendzi gamyba - sildymo ciaup ir sklendzi gamyba si klas neeina: - nekietintos gumos, stiklini ar keramini medziag sklendzi gamyba, zr. 22.19, 23.19 arba 23.44 - vidaus degimo varikli leidziamj ir isleidziamj voztuv gamyba, zr. 28.11 - hidraulini ir pneumatini sklendzi ir pneumatinse sistemose naudojamos oro paruosimo rangos gamyba, zr. 28.12 28.15 Guoli, krumpliaraci, krumplini pavar ir varomj element gamyba

si klas eina: - rutulini ir ritinini guoli ir j dali gamyba - gamyba mechanini pavar rangos: · pavar velen ir alknini svirci: kumstelini velen, alknini velen, skriejik ir kt. · guoli korpus ir velen slydimo guoli - krumpliaraci, krumplini pavar ir pavar dzi bei kit greicio keitikli gamyba - sankab ir velen mov gamyba - smagraci ir skriemuli gamyba - sarnyrini ploksciagrandzi grandini gamyba - pavaros grandini gamyba si klas neeina: - kit grandini gamyba, zr. 25.93 - hidraulini pavar rangos gamyba, zr. 28.12 - hidrostatini pavar gamyba, zr. 28.12 - sankab (elektromagnetini) gamyba, zr. 29.31 - energijos perdavimo rangos mazg, kurie yra transporto priemoni arba orlaivi dalys, gamyba, zr. 29 ir 30 skyrius 28.2 28.21 Kit bendrosios paskirties masin ir rangos gamyba Orkaici, krosni ir krosni degikli gamyba

si klas eina: - elektrini ir kitoki pramonini bei laboratorini krosni ir orkaici, skaitant atliek deginimo ir krematorium krosnis, gamyba - degikli gamyba

136

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - stacionarij elektrini patalp sildytuv, elektrini plaukymo basein sildytuv gamyba - stacionariosios neelektrins buitins sildymo rangos, tokios kaip sildymo sauls energija, garu, nafta ir panasi krosni ir sildymo rangos, gamyba - elektrini buitini krosni (elektrini ventiliatorini oro sildymo krosni, silumos siurbli ir pan.), neelektrini buitini ventiliatorini oro sildymo krosni gamyba si klas taip pat eina: - mechanini krykl, groteli, pelen salintuv ir kt. gamyba si klas neeina: - buitini orkaici gamyba, zr. 27.51 - zems kio dziovykl gamyba, zr. 28.93 - kepykl krosni gamyba, zr. 28.93 - medienos, plausienos, popieriaus ar kartono dziovykl gamyba, zr. 28.99 - medicinini, chirurgini ar laboratorini sterilizatori gamyba, zr. 32.50 - (odontologijos) laboratorij krosni gamyba, zr. 32.50 28.22 Klimo ir krovimo rangos gamyba

si klas eina: - gamyba rankini ar mechanini klimo, perklimo, pakrovimo ar iskrovimo mechanizm: · skridinini skrysci ir keltuv, gervi, vertikalij gervi (spili) ir klikli · stiebini kran (derik), kran, judamj klimo rm, portalini klimo vezimli ir kt. · pramonini savaeigi ar nesavaeigi vezimli su taisyta klimo ar krovimo ranga ar be jos (skaitant rankinius ir vienracius vezimlius) · mechanini klimo, perklimo, pakrovimo ar iskrovimo manipuliatori ir specialios konstrukcijos pramonini robot - konvejeri, kabamj keli ir kt. gamyba - lift, eskalatori ir judamj pscij takeli gamyba - klimo ir krovimo rangos dali gamyba si klas neeina: - daugiafunkcs paskirties pramonini robot gamyba, zr. 28.99 - pozemini darb tolydziojo veikimo keltuv ir konvejeri gamyba, zr. 28.92 - mechanini semtuv, ekskavatori ir vienkausi krautuv gamyba, zr. 28.92 - pldrij kran, gelezinkeli kran, automobilini kran gamyba, zr. 30.11 ir 30.20 - lift ir keltuv rengimas, zr. 43.29 28.23 staigos masin ir rangos (isskyrus kompiuterius ir isorin rang) gamyba

si klas eina: - skaiciavimo masin gamyba - sumavimo masin, kasos aparat gamyba - elektronini ar neelektronini skaiciuotuv gamyba - pasto mokescio zymtuv, pasto tvarkymo masin (vok dliojimo, uzklijavimo ir adresavimo; atidarymo, rsiavimo, nuskaitymo), spaudos lap rsiavimo ir grupavimo masin gamyba - rasomj masinli gamyba - stenografijos masin gamyba - staig tipo (t. y. plastikinio arba juostinio) risimo rangos gamyba - ceki israsymo masin gamyba - monet skaiciavimo ir pakavimo masin gamyba - piestuk droztuk gamyba - susegimo apkablmis ir issegimo masin gamyba - balsavimo masin gamyba - lipnios juostels dalytuv gamyba - skylmusi gamyba - mechanini kasos aparat gamyba - fotokopijavimo masin gamyba - rasalo kaseci gamyba - lent, baltj lent ir lent, skirt rasyti zymekliais, gamyba - diktofon gamyba

137

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - kompiuteri ir isorins rangos gamyba, zr. 26.20 28.24 Variklini rankini ranki gamyba

si klas eina: - gamyba rankini ranki su montuotu elektriniu arba neelektriniu varikliu ar pneumatine pavara: · diskini ar slankiojamojo judesio pjkl · grandinini pjkl · grztuv ir grziamj plaktuk · rankini variklini slifuotuv · pneumatini vini kalimo ranki · slopintuv · fasoninio frezavimo stakli · smulkintuv · ssag kalimo ranki · pneumatini kniedytuv · obli · zirkli ir vibracini zirkli · smgini verzliarakci · variklini vini kalimo ranki si klas neeina: - keiciamj rankini ranki dali gamyba, zr. 25.73 - rankins elektrinio suvirinimo ir litavimo rangos gamyba, zr. 27.90 28.25 Nebuitini ausinimo ir vdinimo rengini gamyba

si klas eina: - pramonins saldymo ar uzsaldymo rangos, skaitant komponent srankas, gamyba - oro kondicionavimo rengini, skaitant naudojamus variklinse transporto priemonse, gamyba - nebuitini ventiliatori gamyba - silumokaici gamyba - oro arba duj suskystinimo rengini gamyba - pastogs vdinimo ventiliatori (kraigo vdintuv, stogo ventiliatori ir kt.) gamyba si klas neeina: - buitins saldymo ar uzsaldymo rangos gamyba, zr. 27.51 - buitini ventiliatori gamyba, zr. 27.51 28.29 Kit, niekur kitur nepriskirt, bendrosios paskirties masin ir rangos gamyba

si klas eina: - svarstykli (kitoki negu tiksliosios laboratorins svarstykls): · buitini ir prekybini, platformini, tolydinio svrimo, tiltini svarstykli, svarsci ir kt., gamyba - skysci filtravimo ar gryninimo masin ir aparat gamyba - skysci ar milteli terpimo, paskleidimo ar purskimo rangos: · purkstuv, gesintuv, smliasrauci, garasrauci valytuv ir kt., gamyba - pakavimo ir vyniojimo masin: · pildymo, uzdarymo, sandarinimo, uzkimsimo ar zenklinimo ir kt., gamyba - buteli plovimo ar dziovinimo ir grim dujinimo masin gamyba - naftos perdirbimo moni, chemijos ir grim pramons distiliavimo ar rektifikavimo ir kt. rengini gamyba - duj generatori gamyba - kalandravimo ar kitoki valcavimo masin ir j valc (isskyrus metalo ir stiklo) gamyba - centrifug (isskyrus pieno separatori ir drabuzi dziovintuv) gamyba - skirting medziag ar tos pacios medziagos keli sluoksni tarpikli ir panasi jungci gamyba - prekybos automat gamyba - gulsciuk, matavimo juost ir panasi rankini ranki, saltkalvysts tikslij ranki (isskyrus optinius) gamyba - neelektrins suvirinimo ir litavimo rangos gamyba - tiesioginio ausinimo bokst ir panasi rengini, naudojanci pakartotins cirkuliacijos vanden, gamyba si klas neeina:

138

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - (laboratorini) tikslij svarstykli gamyba, zr. 26.51 - buitins saldymo ar uzsaldymo rangos gamyba, zr. 27.51 - buitini ventiliatori gamyba, zr. 27.51 - elektrinio suvirinimo ir litavimo rangos gamyba, zr. 27.90 - zems kio purskimo masin gamyba, zr. 28.30 - metalo ar stiklo valcavimo stakli ir j valc gamyba, zr. 28.91 ir 28.99 - zems kio dziovintuv, zr. 28.93 - maisto produkt filtravimo ar gryninimo masin gamyba, zr. 28.93 - pieno separatori gamyba, zr. 28.93 - komercini drabuzi dziovintuv gamyba, zr. 28.94 - tekstils marginimo masin gamyba, zr. 28.94 28.3 28.30 Zems ir misk kio masin gamyba Zems ir misk kio masin gamyba

si klas eina: - zems ir misk kio traktori gamyba - psciojo valdom traktori gamyba - zoliapjovi, skaitant vejapjoves, gamyba - savikrovi ar savivarci zems kio priekab ar puspriekabi gamyba - dirvos paruosimo, sodinimo ar trsimo masin: · plg, mslakraci, sjamj, akci ir kt., gamyba - derliaus numimo ar kuliamj masin: · kertamj, kuliamj, rsiuotuv ir kt., gamyba - melzimo rengini gamyba - zems kio purskimo masin gamyba - gamyba vairios paskirties zems kio rangos: · paukstininkysts, bitininkysts, pasar ruosimo ir kt. rangos · kiausini, vaisi, uog ir kt. valymo, rsiavimo ar kalibravimo masin si klas neeina: - rankini nevariklini zems kio ranki gamyba, zr. 25.73 - zems kio paskirties konvejeri gamyba, zr. 28.22 - variklini rankini ranki gamyba, zr. 28.24 - pieno separatori gamyba, zr. 28.93 - grdini kultr ir dziovint ankstini darzovi valymo, rsiavimo ar kalibravimo masin gamyba, zr. 28.93 - keli vilkik su puspriekabmis gamyba, zr. 29.10 - keli transporto priekab ar puspriekabi gamyba, zr. 29.20 28.4 Metalo formavimo rangos ir stakli gamyba

si grup eina metalo formavimo masin ir stakli gamyba, t. y. metal ir kit medziag (medienos, kaulo, akmens, kietosios gumos, kietj plastik, saltojo stiklo ir kt.) apdirbimo stakli, skaitant tas, kuriose naudojamas lazerio pluostas, ultragarso bangos, plazmos lankas, magnetinis impulsas ir kt., gamyba. 28.41 Metalo formavimo rangos gamyba

si klas eina: - metalo apdirbimo stakli, skaitant tas, kuriose naudojamas lazerio pluostas, ultragarso bangos, plazmos lankas, magnetinis impulsas ir kt., gamyba - tekinimo, grzimo, frezavimo, formavimo, drozimo, istekinimo, slifavimo ir kt. stakli gamyba - stampavimo ir presavimo stakli gamyba - skylmusi pres, hidraulini pres, hidraulini stabdzi, smgini kj, kalybos masin ir kt. gamyba - tempimo stakli, sriegi valcavimo ar vielos apdorojimo masin gamyba si klas neeina: - keiciamj ranki gamyba, zr. 25.73 - elektrini suvirinimo ir litavimo masin gamyba, zr. 27.90

139

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 28.49 Kit stakli gamyba

si klas eina: - medienos, kaulo, akmens, kietosios gumos, kietj plastik, saltojo stiklo ir kt. apdirbimo stakli, skaitant tas, kuriose naudojamas lazerio pluostas, ultragarso bangos, plazmos lankas, magnetinis impulsas ir kt., gamyba - ruosini laikikli staklse gamyba - dalijimo galvuci ir kit specialij stakli tais gamyba - stacionari medienos, kamstienos, kaulo, kietosios gumos, plastik ir kt. sujungimo vinimis, sankabomis, klijais ar kitais bdais masin gamyba - stacionari sukij grzt ar sukij grziamj plaktuk, galandimo stakli, kniedytuv, lakstinio metalo pjovikli ir kt. gamyba - smulkini ir panasi ploksci gamybos pres gamyba - elektrolitinio dengimo rengini gamyba si klas taip pat eina: - isvardyt stakli ir masin dali ir reikmen gamyba si klas neeina: - keiciam stakli ranki (grzt, skylmusi, sriegimo galvuci, sriegikli, frezavimo pjovikli, tekinimo ranki, pjkl gelezci, pjovimo peili ir kt.) gamyba, zr. 25.73 - elektrini rankini lituokli ir litavimo pistolet gamyba, zr. 27.90 - variklini rankini ranki gamyba, zr. 28.24 - metalo valcavimo ar liejimo stakli gamyba, zr. 28.91 - kasykl ir karjer eksploatavimo masin gamyba, zr. 28.92 28.9 Kit specialiosios paskirties masin gamyba

si grup eina specialiosios paskirties masin, t. y. masin, naudojam isskirtinai pramoninse EVRK veiklos rsyse ar mazose si veiklos rsi grupelse, gamyba. Nors dauguma j naudojamos gamini gamybos procesuose, tokiuose kaip maisto produkt ar tekstils gamyba, si grup taip pat eina ir kitose specifinse (nepramoninse) veiklos rsyse naudojam masin, toki kaip orlaivi paleidimo renginiai ar atrakcion parko ranga, gamyba. 28.91 Metalurgijos masin gamyba

si klas eina: - islydyto metalo apdorojimo masin ir rangos: · konverteri, luitadzi, liejimo kaus, liejimo masin, gamyba - metalo valcavimo staklyn ir j valc gamyba si klas neeina: - tempimo stakli gamyba, zr. 28.41 - formadzi ir liejimo form, isskyrus luitadzes, gamyba, zr. 25.73 - liejimo form gamybos masin gamyba, zr. 28.99 28.92 Kasybos, karjer eksploatavimo ir statybos masin gamyba

si klas eina: - pozemini darb tolydziojo veikimo keltuv ir konvejeri gamyba - grzimo, kirtimo, sulini, tuneli kasimo masin, naudojam pozeminiams ar kitokiems darbams, gamyba - mineral apdorojimo sijojant, rsiuojant, skirstant, plaunant, traiskant ir kt. masin gamyba - betono ir skiedinio maisytuv gamyba - zems darb masin: · buldozeri, universalij buldozeri, greideri, skreperi, grunto lygintuv, mechanini semtuv, kausini krautuv ir kt., gamyba - poliakali ir poliatrauki, skiedinio skirstytuv, bitumo skirstytuv, betono pavirsiaus apdirbimo masin ir kt. gamyba - viksrini traktori ir traktori, naudojam statyboje ar kasyboje, gamyba - buldozeri ir universalij buldozeri verstuv gamyba - visureigi savivarci gamyba si klas neeina: - klimo ir krovimo rangos gamyba, zr. 28.22

140

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - kitoki traktori gamyba, zr. 28.30 ir 29.10 - akmens apdirbimo stakli, skaitant akmens skaldymo ar akmen pasalinimo masinas, gamyba, zr. 28.49 - automobilini betono maisytuv gamyba, zr. 29.10 28.93 Maisto, grim ir tabako apdorojimo masin gamyba

si klas eina: - zems kio dziovintuv gamyba - gamyba pieno pramons masin: · pieno separatori · pieno apdorojimo masin (pvz., homogenizatori) · pieno perdirbimo masin (pvz., sviestamusi, sviesto apdorojimo ir formavimo masin) · sri gamybos masin (pvz., homogenizatori, formuotuv, pres) ir kt. - gamyba grd malimo pramons masin: · skl, grd ar dziovint ankstini darzovi valymo, rsiavimo arba kalibravimo masin (vtytuv, juostini siet, separatori, sepetini grd valymo masin ir kt.) · milt gamybos masin (grud trupintuv, tiektuv, sijotuv, slen valytuv, maisytuv, ryzi lukstentuv, zirni skaldytuv ir kt.) - vyno, sidro, vaisi, uog sulci gamyboje naudojam pres, smulkintuv ir kt. gamyba - kepimo pramons arba makaron, spageci ar panasi produkt gamybos masin: · kepykl krosni, teslos maisytuv, dalytuv, formuotuv, raikytuv, pyragaici isdstymo masin ir kt., gamyba - gamyba vairi maisto produkt apdorojimo masin ir rengini: · saldumyn, kakavos ar sokolado gamybos; cukraus gamybos; alaus gamybos; msos ar paukstienos apdorojimo, vaisi, uog, riesut ar darzovi paruosimo; zuv, vziagyvi ar kit jros produkt paruosimo masin · filtravimo ir gryninimo masin · kit maisto produkt ar grim pramoninio paruosimo ar gamybos masin - gyvnini arba augalini riebal ar aliejaus ekstrahavimo ar paruosimo masin gamyba - tabako paruosimo ir cigareci ar cigar, pypki tabako, kramtomojo ar uostomojo tabako gamybos masin gamyba - viesbuci ir restoran maisto paruosimo masin gamyba si klas neeina: - maisto produkt ir pieno svitinimo rangos gamyba, zr. 26.60 - pakavimo, vyniojimo ir svrimo masin gamyba, zr. 28.29 - kiausini, vaisi, uog ar kit zems kio produkt (isskyrus sklas, grdus ir dziovintas ankstines darzoves) valymo, rsiavimo arba kalibravimo masin gamyba, zr. 28.30 28.94 Tekstils, drabuzi ir odos gamini gamybos masin gamyba

si klas eina: - gamyba tekstils masin: · chemini tekstils pluost, medziag ar verpal paruosimo, gamybos, isspaudimo, tempimo, tekstravimo ar pjaustymo masin · tekstils pluost paruosimo masin: medvilns valytuv, brauktuvi, pasuk rinktuv, medvilns skirstytuv; vilnos riebal salintuv, karbonizatori, sukuotuvi, karstuv, pusverpali brauktuvi ir kt. · verptuv (verpimo masin) · tekstils verpal paruosimo masin: pervijimo, apmetimo ir kt. panasi masin · audimo masin (stakli), skaitant rankines stakles · mezgimo masin · tinklo, tiulio, nrini, juosteli ir kt. gamybos masin - tekstils masin pagalbini mechanizm ar rangos: · nyteli, zakardo masin kort nuskaitymo rangos, automatini masinos stabdikli, saudykli keitimo mechanizm, verptuv, skriejik ir kt., gamyba - tekstils marginimo masin gamyba - gamyba audini apdorojimo masin: · tekstils audini skalbimo, balinimo, dazymo, apretavimo, apdailos, padengimo ar mirkymo masin · tekstils audini vyniojimo rietimus, isvyniojimo is rietim, lankstymo, pjaustymo ar badymo masin - gamyba skalbykl masin: · laidymo masin, skaitant fiksuojanciuosius presus · pramonini skalbimo ir dziovinimo masin · sausojo valymo masin - siuvamj masin, siuvamj masin galvuci ir siuvamj masin adat (buitini ir nebuitini) gamyba - veltini arba neaustini medziag gamybos ar apdailos masin gamyba

141

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - gamyba odos apdirbimo masin: · kaili, zaliamini od arba od paruosimo, rauginimo ar isdirbimo masin · avalyns ar kit odini ar kailini dirbini gamybos ir taisymo masin si klas neeina: - zakardo masin popierini ar kartonini kort gamyba, zr. 17.29 - buitini skalbimo ir dziovinimo masin gamyba, zr. 27.51 - kalandravimo masin gamyba, zr. 28.29 - knyg risimo masin gamyba, zr. 28.99 28.95 Popieriaus ir kartono gamybos masin gamyba

si klas eina: - popieriaus plausienos gamybos masin gamyba - popieriaus ir kartono gamybos masin gamyba - popierini arba kartonini gamini ar dirbini gamybos masin gamyba 28.96 Plastik ir gumos gamybos masin gamyba

si klas eina: - minkstosios gumos ar plastik ir j produkt apdirbimo masin: · ekstruderi, liejimo masin, pneumatini padang gamybos ar protektori restauravimo masin ir kit gumini bei plastikini gamini masin, gamyba 28.99 Kit, niekur kitur nepriskirt, specialiosios paskirties masin gamyba

si klas eina niekur kitur nepriskirt specialiosios paskirties masin gamyba. si klas eina: - medienos, popieriaus plausienos, popieriaus, kartono ir kit medziag (isskyrus zems kio produkt ir tekstils gamini) dziovykl gamyba - spausdinimo ir knyg risimo masin bei susijusios su spausdinimu ant vairi medziag veiklos palaikymo masin gamyba - plyteli, plyt, formuot keramini past, vamzdzi, grafito elektrod, mokyklins kreidos ir kt. gamybos masin gamyba - puslaidininki gamybos masin gamyba - vairi specialiosios paskirties pramonini daugiafunkci robot gamyba - gamyba vairi specialiosios paskirties masin ir rangos: · elektros ar elektronini lemp, vamzdzi ar lempuci surinkimo masin · stiklo ar stiklo dirbini, stiklo pluosto ar verpal gamybos ar siluminio apdorojimo masin · izotopinio separavimo masin ar aparat - padang reguliavimo ir balansavimo rangos; balansavimo rangos (isskyrus rat balansavim) gamyba - centrins tepimo sistemos gamyba - orlaivi paleidimo rengini, lktuvnesi katapult ir susijusios rangos gamyba - soliarium gult gamyba - automatins boulingo takeli rangos gamyba (pvz., kgli pastatymo rengini) - karuseli, spuokli, saudymo taikinius ir kit atrakcion rangos gamyba si klas neeina: - buitini prietais gamyba, zr. 27.5 - fotokopijavimo masin ir kt. gamyba, zr. 28.23 - kietosios gumos, kietj plastik ar saltojo stiklo apdorojimo masin ar rangos gamyba, zr. 28.49 - luitadzi gamyba, zr. 28.91 29 Variklini transporto priemoni, priekab ir puspriekabi gamyba

s skyri eina keleivini arba krovinini variklini transporto priemoni, vairi dali ir pagalbini reikmen, taip pat priekab ir puspriekabi gamyba. Siame skyriuje pagamint transporto priemoni technin priezira ir remontas yra klasifikuojami 45.20 klasje. 29.1 Variklini transporto priemoni gamyba

142

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 29.10 Variklini transporto priemoni gamyba

si klas eina: - keleivini lengvj automobili gamyba - komercini transporto priemoni: · autofurgon, sunkvezimi, keli vilkik su puspriekabmis ir kt., gamyba - autobus, troleibus ir turistini tarpmiestini autobus gamyba - variklini transporto priemoni varikli gamyba - variklini transporto priemoni vaziuokli gamyba - gamyba kit variklini transporto priemoni: · sniegaeigi, golfo automobiliuk, amfibini transporto priemoni · ugniagesi automobili, gatvi valymo masin, kilnojam bibliotek, sarvuot automobili ir kt. · automobilini betono maisytuv - keturraci motocikl (ATV), karting ir panasi, skaitant lenktyninius automobilius, gamyba si klas taip pat eina: - variklini transporto priemoni varikli gamyklinis atstatymas si klas neeina: - elektros varikli (isskyrus paleidimo variklius) gamyba, zr. 27.11 - variklini transporto priemoni apsvietimo rangos gamyba, zr. 27.40 - stmokli, stmokli zied ir karbiuratori gamyba, zr. 28.11 - zems kio traktori gamyba, zr. 28.30 - statybose ar kasyboje naudojam traktori gamyba, zr. 28.92 - visureigi savivarci gamyba, zr. 28.92 - variklini transporto priemoni kbul gamyba, zr. 29.20 - variklini transporto priemoni elektros rangos dali gamyba, zr. 29.31 - variklini transporto priemoni atsargini dali ir pagalbini reikmen gamyba, zr. 29.32 - tank ir kit karini kovos masin gamyba, zr. 30.40 - variklini transporto priemoni technin priezira, remontas ir pertvarkymas, zr. 45.20 29.2 29.20 Variklini transporto priemoni kbul gamyba; priekab ir puspriekabi gamyba Variklini transporto priemoni kbul gamyba; priekab ir puspriekabi gamyba

si klas eina: - variklini transporto priemoni kbul, skaitant kabinas, gamyba - vis tip variklini transporto priemoni, priekab ir puspriekabi rengimas - gamyba priekab ir puspriekabi: · autocistern, perkraustymo priekab ir kt. · poilsini ant rat ir kt. - vienos ar keli transporto rsi krovini konteineri gamyba si klas neeina: - specialij zems kio priekab ir puspriekabi gamyba, zr. 28.30 - variklini transporto priemoni kbul atsargini dali ir reikmen gamyba, zr. 29.32 - gyvn traukiam vezim gamyba, zr. 30.99 29.3 29.31 Variklini transporto priemoni dali ir pagalbini reikmen gamyba Variklini transporto priemoni elektros ir elektronins rangos gamyba

si klas eina: - variklini transporto priemoni elektros rangos, tokios kaip generatoriai, kintamosios srovs generatoriai, uzdegimo zvaks, uzdegimo laid pyns, automatini lang ir dur sistemos, prietais skydeliai surinkti is sigyt matavimo prietais, tampos reguliatoriai ir kt., gamyba si klas neeina: - transporto priemoni akumuliatori gamyba, zr. 27.20 - variklini transporto priemoni apsvietimo rangos gamyba, zr. 27.40 - siurbli variklinms transporto priemonms ir varikliams gamyba, zr. 28.13

143

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 29.32 Variklini transporto priemoni kit dali ir reikmen gamyba

si klas eina: - variklini transporto priemoni vairi dali ir pagalbini reikmen: · stabdzi, pavar dzi, asi, rat, pakabos amortizatori, radiatori, duslintuv, ismetimo vamzdzi, katalizini keitikli, sankab, vairaraci, vairo kolonli, vairo mechanizmo karteri, gamyba - variklini transporto priemoni kbul dali ir pagalbini reikmen: · saugos dirz, avarini apsaugos pagalvi, dur, bamperi ir kt., gamyba - automobili sdyni gamyba si klas neeina: - padang gamyba, zr. 22.11 - gumini zarn ir dirz bei kit gumos gamini gamyba, zr. 22.19 - stmokli, stmokli zied ir karbiuratori gamyba, zr. 28.11 - variklini transporto priemoni technin priezira, remontas ir perdarymas, zr. 45.20 30 Kit transporto priemoni ir rangos gamyba

s skyri eina transporto rangos, tokios kaip laivai ir valtys, gelezinkelio riedmenys ir lokomotyvai, orlaiviai ir erdvlaiviai, statyba ir gamyba. Taip pat eina transporto rangos dali gamyba. 30.1 vairi tip laiv statyba

si grup eina laiv, valci ir kit pldrij statini, skirt transporto ir kitiems komerciniams tikslams, taip pat sporto ir pramoginiams tikslams, statyba. 30.11 Laiv ir pldrij konstrukcij statyba

si klas eina laiv, isskyrus sportinius ar pramoginius, ir pldrij statini statyba: - komercini laiv: · keleivini laiv, kelt, krovinini laiv, tanklaivi ir kt., statyba - karini laiv statyba - zvejybos laiv ir zuvies apdorojimo laiv statyba si klas eina: - transporto priemoni su oro pagalvmis gamyba (isskyrus pramogines transporto priemones su oro pagalvmis) - pldrij ar panardinamj grzini platform statyba - pldrij statini: · pldrij dok, ponton, keson, pldrij prieplauk, pldur, pldrij rezervuar, barz, lichteri, pldrij kran, nepramogini pripuciamj plaust ir kt., statyba - laiv ir pldrij statini sekcij gamyba si klas neeina: - gamyba laiv dali, isskyrus stambiuosius korpus mazgus: · buri, zr. 13.92 · laiv sraigt, zr. 25.99 · gelezini ir plienini inkar, zr. 25.99 · laiv varikli, zr. 28.11 - navigacijos prietais gamyba, zr. 26.51 - laiv apsvietimo rangos gamyba, zr. 27.40 - amfibini variklini transporto priemoni gamyba, zr. 29.10 - pripuciamj pramogini valci ar plaust gamyba, zr. 30.12 - laiv ir pldrij statini specializuotas remontas ir technin priezira, zr. 33.15 - laiv lauzymas, zr. 38.31 - laiv vidaus rengimas, zr. 43.3 30.12 Pramogini ir sportini kateri (laiv) statyba

si klas eina: - pripuciamj valci ir plaust gamyba - burlaivi su pagalbiniais varikliais ar be j statyba - variklini kateri statyba

144

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - pramogini transporto priemoni su oro pagalvmis statyba - individuali laiv gamyba - kit pramogini ir sportini laiv: · kanoj, baidari, irklini valci, eldij, statyba si klas neeina: - gamyba pramogini ir sportini laiv dali: · buri, zr. 13.92 · ketini ir plienini inkar, zr. 25.99 · laiv varikli, zr. 28.11 - burlenci ir banglenci gamyba, zr. 32.30 - pramogini kateri technin priezira ir remontas, zr. 33.15 30.2 30.20 Gelezinkelio lokomotyv bei riedmen gamyba Gelezinkelio lokomotyv bei riedmen gamyba

si klas eina: - elektrovezi, dyzelini lokomotyv, garvezi ir kitoki gelezinkelio lokomotyv gamyba - savaeigi gelezinkelio ar tramvajaus keleivini, bagazo ir platformini vagon, technins prieziros ar paslaug vagon gamyba - nesavaeigi gelezinkelio ar tramvajaus riedmen: · keleivini vagon, prekini vagon, vagon-cistern, savivarci krovinini vagonli ir vagon, vagon-dirbtuvi, vagon-kran, tenderi ir kt., gamyba - gelezinkelio ar tramvajaus lokomotyv ar riedmen specialij dali: · dviasi vezimli, asi ir rat, stabdzi ir j dali; kabli ir kit sukabinimo tais, buferi ir j dali, amortizatori; vagon ir lokomotyv rm, kbul, koridori jungci ir kt., gamyba si klas taip pat eina: - kasybos lokomotyv ir kasybos bgini vezimli gamyba - gelezinkeli, tramvaj, vidaus vandens keli, keli, stovjimo aiksteli, aerodrom ir kt. mechanins ir elektromechanins signalizacijos, saugumo ir eismo valdymo rangos gamyba - gelezinkelio vagon sdyni gamyba si klas neeina: - nesumontuot bgi gamyba, zr. 24.10 - surenkam gelezinkelio kelio tvirtinimo detali gamyba, zr. 25.99 - elektros varikli gamyba, zr. 27.11 - elektrinio signalizavimo, saugos ar eismo valdymo rangos gamyba, zr. 27.90 - varikli ir turbin gamyba, zr. 28.11 30.3 30.30 Orlaivi ir erdvlaivi bei susijusios rangos gamyba Orlaivi ir erdvlaivi bei susijusios rangos gamyba

si klas eina: - krovinini ar keleivini lktuv, naudojam gynybos, sporto ar kitokiems tikslams, gamyba - sraigtasparni gamyba - sklandytuv ir skraidykli gamyba - dirizabli ir oro balion gamyba - gamyba orlaivi dali ir pagalbini reikmen: · pagrindini srank toki kaip liemenys, sparnai, durys, vairai, vaziuokls, degal bakai, variklio gondolos ir kt. · propeleri, sraigtasparni keliamj sraigt, keliamj sraigt menci · tipisk orlaiviams varikli · orlaivi turboreaktyvini ir turbosraigtini varikli dali - lakn treniruokli gamyba - erdvlaivi ir j paleidimo rengini, palydov, planetini zond, orbitini stoci, daugkartini erdvlaivi gamyba - tarpzemynini balistini (ICBM) raket gamyba si klas taip pat eina: - gamyklinis kapitalinis orlaivi ar orlaivi varikli remontas ir pertvarkymas - orlaivi sdyni gamyba

145

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - parasiut gamyba, zr. 13.92 - artilerijos patrank ir saudmen gamyba, zr. 25.40 - palydov telekomunikacijos rangos gamyba, zr. 26.30 - orlaiviuose naudojam prietais ir oreivysts ranki gamyba, zr. 26.51 - oro navigacijos sistem gamyba, zr. 26.51 - orlaivi apsvietimo rangos gamyba, zr. 27.40 - vidaus degimo varikli paleidimo ir kit elektrini dali gamyba, zr. 27.90 - stmokli, stmokli zied ir karbiuratori gamyba, zr. 28.11 - orlaivi paleidimo rengini, lktuvnesi katapult ir susijusios rangos gamyba, zr. 28.99 30.4 30.40 Karini kovini transporto priemoni gamyba Karini kovini transporto priemoni gamyba

si klas eina: - tank gamyba - ginkluot amfibini karini transporto priemoni gamyba - kit karini kovini transporto priemoni gamyba si klas neeina: - ginkl ir saudmen gamyba, zr. 25.40 30.9 Niekur kitur nepriskirt transporto priemoni gamyba

si grup eina kitos nei variklins, gelezinkelio, vandens, oro ar kosmins erdvs transporto priemons ir karins masinos transporto rangos gamyba. 30.91 Motocikl gamyba

si klas eina: - motocikl, moped ir dviraci su pagalbiniais varikliais gamyba - motocikl varikli gamyba - motocikl priekab gamyba - motocikl dali ir pagalbini reikmen gamyba si klas neeina: - dviraci gamyba, zr. 30.92 - invalid vezimli gamyba, zr. 30.92 30.92 Dviraci ir invalid vezimli gamyba

si klas eina: - bevarikli ir kit dviraci, skaitant triracius (preki isveziojimo), dviviecius dviracius, vaik dviracius ir triracius, gamyba - dviraci dali ir pagalbini reikmen gamyba - invalid vezimli su varikliu ar be variklio gamyba - invalid vezimli dali ir pagalbini reikmen gamyba - vaik vezimli gamyba si klas neeina: - dviraci su pagalbiniais varikliais gamyba, zr. 30.91 - pasivazinti skirt ratini zaisl, skaitant plastikinius dviracius ir triracius, gamyba, zr. 32.40 30.99 Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto rangos gamyba

si klas eina: - rankomis varom transporto priemoni: bagazo vezimli, rankini vezimli, roguci, preki vezimli ir kt., gamyba - gyvn traukiam transporto priemoni: vienvieci dviraci vezim, asil traukiam vezimli, katafalk ir kt., gamyba si klas neeina:

146

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - pramonini savaeigi ar nesavaeigi vezimli su taisyta klimo ar krovimo ranga ar be jos (skaitant rankinius ir vienracius vezimlius) gamyba, zr. 28.22 - dekoratyvini restoran vezimli, toki kaip desertui ar maistui vezioti, gamyba zr. 31.01 31 Bald gamyba

s skyri eina bald ir susijusi gamini is bet koki medziag, isskyrus akmen, beton ir keramik, gamyba. Bald gamybos procesai atliekami pagal standartinius medziag ir jungiamj komponent formavimo metodus, skaitant pjaustym, liejim ir laminavim. Gaminio dizainas estetins ir funkcins kokybs poziriu yra svarbus gamybos proceso aspektas. Kai kurie bald gamybos procesai yra panass kit gamybos sak procesus. Pvz., medienos tas pjovimas ir surinkimas yra klasifikuojami 16 skyriuje (Medienos ir medienos gamini gamyba). Taciau daugialypiai procesai atskiria medini bald gamyb nuo medienos gamini gamybos. Pvz., metalini bald gamyboje naudojamos technologijos taip pat taikomos valcuot gamini gamybai, klasifikuojamai 25 skyriuje (Surenkam metalo gamini gamyba). Plastikini bald liejimo procesas yra panasus kit plastikini gamini liejim. Vis dlto plastikini bald gamyba priskirtina specializuotai veiklai. 31.0 31.01 Bald gamyba staigos ir prekybos moni (parduotuvi) bald gamyba

si klas eina bet kurios rsies bald is bet kuri medziag (isskyrus akmen, beton ar keramik), naudojam bet kurioje vietoje ir vairios paskirties, gamyba. si klas eina: - staig, darbo kambari, viesbuci, restoran ir viesj patalp kdzi ir sdyni gamyba - teatr, kino teatr ir kt. kdzi ir sdyni gamyba - parduotuvi specialij bald: prekystali, ekspozicini stend, lentyn ir kt., gamyba - staig bald gamyba - laboratorij suol, kdzi ir kit sdimj laboratorij bald, laboratorij bald (pvz., spint ir stal) gamyba - baznyci, mokykl, restoran bald gamyba si klas taip pat eina: - dekoratyvini restoran vezimli, toki kaip desertui ar maistui vezioti, gamyba si klas neeina: - mokyklini lent gamyba, zr. 28.23 - automobili sdyni gamyba, zr. 29.32 - gelezinkelio vagon sdyni gamyba, zr. 30.20 - orlaivi sdyni gamyba, zr. 30.30 - medicinini, chirurgini, odontologini ar veterinarini bald gamyba, zr. 32.50 - modulini bald pritvirtinimas ir rengimas, pertvar montavimas, laboratorij rangos bald rengimas, zr. 43.32 31.02 Virtuvs bald gamyba

si klas eina: - virtuvs bald gamyba 31.03 Ciuzini gamyba

si klas eina: - gamyba ciuzini: · spyruoklini ar kimstini arba su vidiniais tvirtikliais · neaptraukt akytosios gumos ar akytojo plastiko - ciuzini pastov (karkas) gamyba si klas neeina: - pripuciam gumini ciuzini gamyba, zr. 22.19 - gumini vandens lov ciuzini gamyba, zr. 22.19

147

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 31.09 Kit bald gamyba

si klas eina: - sof, sof-lov ir sof komplekt gamyba - sodo kdzi ir krsl gamyba - miegamojo, svetains, sodo ir kt. bald gamyba - siuvimo masin, televizori spinteli ir kt. gamyba si klas taip pat eina: - kdzi ir krsl aptraukimas - bald apdaila, tokia kaip purskimas, dazymas, tamponinis poliravimas ir aptraukimas si klas neeina: - pagalvi, pamps (puf), pagalvli, vatini ir pkini antklodzi gamyba, zr. 13.92 - keramini, betonini ir akmenini bald gamyba, zr. 23.42, 23.69 ir 23.70 - sviestuv ar lemp gamyba, zr. 27.40 - automobili sdyni gamyba, zr. 29.32 - gelezinkelio vagon sdyni gamyba, zr. 30.20 - orlaivi sdyni gamyba, zr. 30.30 - sen bald aptraukimas ir restauravimas, zr. 95.24 32 Kita gamyba

s skyri eina vairi niekur kitur nepriskirt gamini gamyba. Kadangi tai vairialyps veiklos skyrius, gamybos procesai, naudojamos medziagos ir pagamint preki paskirtis yra labai vairi, o prasti klasi grupavimo skyrius kriterijai cia netaikomi. 32.1 Papuosal, juvelyrini, bizuterijos ir panasi dirbini gamyba

si grup eina juvelyrini ir dirbtins bizuterijos gamini ir dirbini gamyba. 32.11 Monet kalimas

si klas eina: - taurij ar netaurij metal monet, skaitant teisintas mokjimo monetas, gamyba 32.12 Papuosal, juvelyrini ir panasi dirbini gamyba

si klas eina: - apdirbt perl gamyba - apdirbt brangakmeni ir pusbrangi akmen gamyba, skaitant pramonini ir dirbtini ar restauruot brangakmeni ar pusbrangi akmen apdorojim - deimant apdirbimas - taurij arba netaurij metal, plakiruot tauriaisiais metalais arba brangakmeniais ar pusiau brangiais akmenimis, ar taurij metal ir brangakmeni, pusiau brangi akmen ar kit medziag deriniais, bizuterijos dirbini gamyba - taurij metal arba plakiruot tauriaisiais metalais netaurij metal dailiadirbysts dirbini: · gili ir ploksci ind bei stalo ind, tualeto reikmen, rastins ar stalo reikmen, religins paskirties dirbini ir kt., gamyba - technini ir laboratorij dirbini is taurij metal (isskyrus instrumentus ir j dalis): tigli, menteli, galvanizuot anod ir kt., gamyba - taurij metal laikrodzi dirzeli, juosteli, apyranki ir cigareci dkliuk gamyba si klas taip pat eina: - taurij ir netaurij metal dirbini graviravimas si klas neeina: - nemetalini laikrodzi dirzeli gamyba (medziagini, odini, plastikini ir kt.), zr. 15.12 - netaurij metal, plakiruot tauriaisiais metalais, dirbini gamyba (isskyrus dirbtin bizuterij), zr. 25 skyri - laikrodzi korpus gamyba, zr. 26.52 - netaurij metal laikrodzi dirzeli gamyba, zr. 32.13 - dirbtins bizuterijos gamyba, zr. 32.13 - juvelyrini dirbini taisymas, zr. 95.25

148

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 32.13 Dirbtins bizuterijos ir panasi dirbini gamyba

si klas eina: - gamyba pigios ar dirbtins bizuterijos: · zied, apyranki, vrini ir panasi juvelyrini dirbini is netaurij metal, plakiruot tauriaisiais metalais · juvelyrini dirbini su dirbtiniais akmenimis, pavyzdziui, dirbtiniais brangakmeniais, dirbtiniais deimantais ir pan. - metalini laikrodzi dirzeli gamyba (isskyrus taurij metal) si klas neeina: - juvelyrini dirbini is taurij metal arba plakiruot tauriaisiais metalais gamyba, zr. 32.12 - juvelyrini dirbini su tikrais brangiaisiais akmenimis gamyba, zr. 32.12 - taurij metal laikrodzi dirzeli gamyba, zr. 32.12 32.2 32.20 Muzikos instrument gamyba Muzikos instrument gamyba

si klas eina: - stygini instrument gamyba - klavisini stygini instrument, skaitant klavesinus, gamyba - vamzdini klavisini vargon gamyba, skaitant fisharmonijas ir panasius klavisinius instrumentus su laisvais metaliniais liezuvliais - akordeon ir panasi instrument, skaitant lpines armonikles, gamyba - puciamj instrument gamyba - musamj muzikos instrument gamyba - muzikos instrument, kuri garsas sukuriamas elektroniniu bdu, gamyba - grojanci dzuci, mugi vagonli, garini vargon ir kt. gamyba - instrument dali ir pagalbini reikmen: · metronom, kamerton, vienatoni vamzdeli, automatini mechanini instrument kort, disk, velenli ir kt., gamyba si klas taip pat eina: - svilpuk, rag ir kit burna puciam garsinio signalizavimo instrument gamyba si klas neeina: - rasyt garsajuosci ir vaizdajuosci, kompaktini (CD) ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) tirazavimas, zr. 18.2 - mikrofon, stiprintuv, garsiakalbi, ausini ir panasi komponent gamyba, zr. 26.40 - ploksteli grotuv, magnetofon ir panasi aparat gamyba, zr. 26.40 - zaislini muzikos instrument gamyba, zr. 32.40 - vargon ir kit istorini muzikos instrument restauravimas, zr. 33.19 - rasyt garsajuosci ir vaizdajuosci, kompaktini (CD) ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) leidyba, zr. 59.20 - pianin derinimas, zr. 95.29 32.3 32.30 Sporto reikmen gamyba Sporto reikmen gamyba

si klas eina sporto ir atletikos reikmen gamyba (isskyrus drabuzius ir avalyn). si klas eina: - gamyba sporto, lauko ir kambario zaidimams skirt daikt ir rangos is bet kuri medziag: · kiet, minkst ir pripuciamj kamuoli · rakeci, kriketo ir beisbolo lazd, golfo lazd ir pan. · slidzi, apkaust ir atram · slidzi bat · burlenci ir banglenci · sportins zvejybos reikmen, skaitant graibstukus · medziokls, alpinizmo ir kt. reikmen · sportini odini pirstini ir galvos apdangal · plaukimo ir irklavimo basein rangos ir kt. · paciz, rieduci ir kt. · lank ir arbalet

149

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · gimnastikos, kno rengybos centr ar atletikos rangos si klas neeina: - laiv buri gamyba, zr. 13.92 - sportini drabuzi gamyba, zr. 14.13 - balno reikmen ir pakinkt gamyba, zr. 15.12 - arkli vytini ir botag gamyba, zr. 15.12 - sportins avalyns gamyba, zr. 15.20 - sportini ginkl ir saudmen gamyba, zr. 25.40 - sunkiojoje atletikoje naudojam metalini svarmen gamyba, zr. 25.99 - sportini transporto priemoni, kitoki negu sportins roguts ir kt., gamyba, zr. 29 ir 30 skyrius - valci gamyba, zr. 30.12 - biliardo stal gamyba, zr. 32.40 - aus ir nosies kaistuk (pvz., plaukiojimui ir nosies apsaugai) gamyba, zr. 32.99 - sporto reikmen taisymas, zr. 95.29 32.4 32.40 Zaidim ir zaisl gamyba Zaidim ir zaisl gamyba

si klas eina lli, zaisl ir zaidim (skaitant elektroninius zaidimus), modeli ir vaikisk transporto priemoni (isskyrus metalinius dviratukus ir triratukus) gamyba. si klas eina: - lli ir lli drabuzli, dali ir pried gamyba - judanci zaisl gamyba - zaislini gyvn gamyba - zaislini muzikos instrument gamyba - losimo kort gamyba - lentos ir panasi zaidim gamyba - elektronini zaidim: sachmat ir kt., gamyba - sumazint matmen modeli ir panasi pramogoms skirt modeli, elektrini traukini, konstravimo rinkini ir kt. gamyba - moneta jungiam zaidim, biliard, specialij kazino losimo stal ir kt. gamyba - pramog, stalo ar kambario zaidim reikmen gamyba - pasivazinti skirt ratini zaisl, skaitant plastikinius dviracius ir triracius, gamyba - dlioni ir panasi daikt gamyba si klas neeina: - kompiuterini zaidim pult gamyba, zr. 26.40 - dviraci gamyba, zr. 30.92 - reikmen pokstams krsti ir smulki daikt dovanlms gamyba, zr. 32.99 - kompiuterini zaidim programins rangos krimas ir leidyba, zr. 58.21 ir 62.01 32.40.10 32.40.20 32.40.30 32.40.40 32.40.50 32.40.60 32.40.70 32.5 Konstravimo rinkini gamyba Plastikini zaisl gamyba Medini zaisl gamyba Kimstini zaisl gamyba Stalo arba kambario zaidim gamyba Plastikini triraci ir kit zaisl su ratukais gamyba Elektrini zaisl ir zaidim gamyba Medicinos ir odontologijos prietais, instrument ir reikmen gamyba

150

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 32.50 Medicinos ir odontologijos prietais, instrument ir reikmen gamyba

si klas eina laboratorini aparat, chirurgini ir medicinini instrument, chirurgini prietais ir medziag, odontologins rangos ir medziag, ortodontini gamini, dant protez ir ortodontini prietais gamyba. si klas taip pat eina medicinini, odontologini ir panasi bald gamyba, kuri papildomos specifins funkcijos slygoja produkt, toki kaip odontologins kds su rengtomis hidraulinmis funkcijomis, paskirt. si klas eina: - chirurgini apklot, sterili raisci ir audini gamyba - odontologini uzpild ir cement (isskyrus dant protez klijus), dant vasko ir kit dant gipso misini gamyba - cemento kaulams atkurti gamyba - odontologini laboratorini krosni gamyba - laboratorini ultragarsini valymo masin gamyba - laboratorini sterilizatori gamyba - laboratorini distiliavimo aparat, laboratorini centrifug gamyba - gamyba medicinini, chirurgini, odontologini ir veterinarijos bald, toki kaip: · operaciniai stalai · apzirjimo stalai · ligonini lovos su mechaniniais taisais · odontologins kds - kaul ploksteli ir varzt, svirkst, adat, kateteri, kaniuli ir kt. gamyba - odontologini instrument (skaitant odontologines kdes su montuota odontologine ranga) gamyba - odontologinse laboratorijose gaminam dirbtini dant, tilteli ir kt. gamyba - ortopedijos ir protezavimo rangos gamyba - stiklini aki gamyba - medicinini termometr gamyba - okulist reikmen, akini, akini nuo sauls, korekcini lsi, kontaktini lsi, apsaugini akini gamyba si klas neeina: - odontologini klij gamyba, zr. 20.42 - mirkytos vatos, tvarsliavos ir kt. gamyba, zr. 21.20 - elektromedicinins ir elektroterapins rangos gamyba, zr. 26.60 - invalid vezimli gamyba, zr. 30.92 - optik veikla, zr. 47.78 32.50.10 32.50.20 32.50.30 32.9 32.91 Odontologinio cemento gamyba Ortopedini ir kitoki tais gamyba Protez gamyba Niekur kitur nepriskirta gamyba Sluot ir sepeci gamyba

si klas eina: - sluot ir sepeci, skaitant sepecius, kaip sudtines masin dalis, ranka valdomus mechaninius grind valymo sepecius, plausines ir plunksnines dulki sluotas, dazymo sepecius, padklus ir volelius, drgms salinimo volelius ir kitus sepecius, sluotas, sluostes ir pan., gamyba - bat ir drabuzi sepeci gamyba 32.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

si klas eina: - gamyba apsaugins saugos rangos: · ugniai atspari ir apsaugini saugos drabuzi · elektromonteri saugos dirz ir kit profesins paskirties dirz · gelbjimosi liemeni is kamstienos · kiet plastikini salm ir kit plastikini asmenini saugos priemoni (pvz., sportini salm) · gaisrinink apsaugini kostium · metalini apsaugini galvos apdangal ir kit metalini asmenini apsaugos priemoni · aus ir nosies kaistuk (plaukiojimui bei nosies apsaugai)

151

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · dujokauki - mechanini ar nemechanini vis rsi plunksnakoci ir piestuk gamyba - piestuk serdeli gamyba - spaud datai zymti, antspaudui uzdti ar numeriui nurodyti, rankini spausdinimo ar reljefinio spaudavimo aparat, rankini spausdinimo rengini, rasomj masinli juosteli, antspaud pagalvli gamyba - gaubli gamyba - skci nuo lietaus ir sauls, lazd, lazd-sdyni gamyba - sag, spaudzi, kabi, ssag, uztrauktuk gamyba - ziebtuvli gamyba - asmeninio naudojimo dirbini: pypki, suk, suk plaukams prilaikyti, plauk segtuk, kvepal purkstuk, termos ir kit asmeninio ar buitinio naudojimo vakuumini ind, peruk, dirbtini barzd ir antaki, gamyba - vairi dirbini: zvaki, zvakuci ir panasi gamini; dirbtini gli, vaisi ir lap; pokst ir smulkmen dovanlms; rankini siet ir rci; siuvj maneken, laidojimo karst ir kt., gamyba - gli krepseli, puoksci, vainik ir panasi dirbini gamyba - iskams darymas si klas neeina: - zvaki ir zibint dagci gamyba, zr. 13.96 - darbo drabuzi ir aprangos (laboratorij chalat, darbini kostium, uniform) gamyba, zr. 14.12 - popierini smulkmen gamyba, zr. 17.29 32.99.10 33 Medini karst ir kit laidojimo reikmen gamyba Masin ir rangos remontas ir rengimas

s skyri eina specializuotas gamini, pagamint apdirbamosios gamybos sektoriuje, remontas, siekiant atkurti masin, rangos ir kit gamini darbin bkl. Taip pat eina bendroji ar einamoji si gamini technin priezira (t. y. kasdien priezira), kuri turi uztikrinti efektyv j veikim bei avarij ir nereikaling remont prevencij. s skyri eina tik specializuotas remontas ir technin priezira. Nemazai remonto darb atlieka masin, rangos ir kit reikmen gamintojai, tokiu atveju sias remonto ir apdirbamosios gamybos veiklos rsis traukt gamybos vienet klasifikavimas yra atliekamas pagal pridtins verts princip, pagal kur sios suderintos veiklos rsys daznai priskiriamos gamini gamybai. Tas pats principas taikomas ir suderintai su remontu prekybai. Masin ir rangos rekonstravimas ar atgaminimas yra priskiriami apdirbamajai gamybai ir eina kitus sios sekcijos skyrius. Reikmen, naudojam kaip gamybos priemons, taip pat kaip ir plataus vartojimo reikmen taisymas ir technin priezira paprastai klasifikuojami kaip nam kio reikmen taisymas ir technin priezira (pvz., staig ir nam bald taisymas, zr. 95.24). s skyri taip pat eina specializuotas masin rengimas. Taciau rangos, kuri yra neatsiejama pastat ar panasi statini dalis, pvz., elektros instaliacija, eskalatori ar oro kondicionavimo sistem montavimas, rengimas yra priskiriamas statybai. s skyri neeina: - pramonini masin valymas, zr. 81.22 - kompiuteri ir rysi rangos taisymas ir technin priezira, zr. 95.1 - nam kio reikmen taisymas, zr. 95.2 33.1 Metalo gamini, masin ir rangos remontas

si grup eina specializuotas gamini, pagamint apdirbamosios gamybos sektoriuje, remontas, siekiant atkurti si metalo gamini, masin, rangos ir kit gamini darbin bkl. Taip pat eina bendroji ar einamoji si gamini technin priezira (t. y. kasdien priezira), kuri turi uztikrinti efektyv j veikim bei avarij ir nereikaling remont prevencij. si grup neeina: - masin ir rangos rekonstravimas ar atgaminimas, zr. atitinkam 25-30 skyri klas - pramonini masin valymas, zr. 81.22 - kompiuteri ir rysi rangos remontas ir technin priezira, zr. 95.1 - nam apyvokos reikmen remontas ir technin priezira, zr. 95.2

152

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 33.11 Metalo gamini remontas

si klas eina 25 skyriuje pagamint metalo gamini remontas ir technin priezira. si klas eina: - metalini cistern, rezervuar ir talpykl remontas - vamzdzi ir vamzdyn remontas ir technin priezira - kilnojamos suvirinimo rangos remontas - plienini konteineri remontas - vandens arba kitoki gar generatori remontas ir technin priezira - gar generatori pagalbins rangos: · kondensatori, ekonomaizeri, perkaitintuv, gar rinktuv ir akumuliatori, remontas ir technin priezira - branduolini reaktori, isskyrus izotop skirtuvus, remontas ir technin priezira - laiv garo katil ar energetini katil dali remontas ir technin priezira - centrinio sildymo katil ir radiatori lakstinio metalo darb remontas - saunamj ginkl ir amunicijos remontas ir technin priezira (skaitant sportini ir pramogini sautuv remont) - preki vezimli remontas ir technin priezira si klas neeina: - gelezci ir pjkl galandinimas, zr. 33.12 - centrini sildymo sistem ir kt. remontas, zr. 43.22 - mechanini uzrakt, seif ir kt. remontas, zr. 80.20 33.12 Masin remontas

si klas eina pramonini masin ir rangos remontas bei technin priezira, pvz., komercini ir pramonini masin gelezci ir pjkl galandimas ir pakeitimas; suvirinimas (pvz., automobili, bendrosios paskirties); zems kio, kit sunkij bei pramonini masin ir rangos (pvz., sakini krautuv ir kitos medziag klimo rangos, stakli, komercins saldymo rangos, statybos rangos ir kasybos masin), skaitant ir 28 skyriuje pagamintas masinas ir rang, remontas. si klas eina: - varikli, isskyrus variklini transporto priemoni variklius, remontas ir technin priezira - siurbli, kompresori ir susijusios rangos remontas ir technin priezira - hidraulini masin remontas ir technin priezira - voztuv remontas - pavar ir vairo element remontas - technologini krosni remontas ir technin priezira - medziag klimo ir tvarkymo rangos remontas - pramonins saldymo rangos ir oro valymo rangos remontas ir technin priezira - komercini bendrosios paskirties masin remontas ir technin priezira - variklini rankini ranki remontas - metalo pjaustymo ir formavimo stakli ir pagalbini reikmen remontas ir technin priezira - kit stakli remontas ir technin priezira - zems kio traktori remontas ir technin priezira - zems ir misk kio ir medienos ruosos masin remontas ir technin priezira - metalurgijos masin remontas ir technin priezira - kasybos, statybos, naftos ir duj gavybos masin remontas ir technin priezira - maisto, grim ir tabako apdorojimo masin remontas ir technin priezira - drabuzi is tekstils ir odos gamybos masin remontas ir technin priezira - popieriaus gamybos masin remontas ir technin priezira - plastiko ir gumos masin remontas ir technin priezira - kit specialij masin, pagamint 28 skyriuje, remontas ir technin priezira - svrimo rangos remontas ir technin priezira - prekybos automat remontas ir technin priezira - kasos aparat remontas ir technin priezira - fotokopijavimo masin remontas ir technin priezira - elektronini ir neelektronini kalkuliatori remontas - rasomj masinli remontas si klas neeina: - krosni ir kitos sildymo rangos remontas ir technin priezira, zr. 43.22 - lift ir eskalatori rengimas, remontas ir technin priezira, zr. 43.29

153

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - kompiuteri remontas, zr. 95.11 33.13 Elektronins ir optins rangos remontas

si klas eina 26.5, 26.6 ir 26.7 grupse pagamint gamini, isskyrus nam kio reikmenis, remontas ir technin priezira. si klas eina: - remontas ir technin priezira matavimo, tikrinimo, bandymo ir navigacijos rangos, pagamintos 26.5 grupje, tokios kaip: · orlaivi varikli prietaisai · automobili ismetamj duj tikrinimo ranga · meteorologiniai prietaisai · fizikini, elektrini ir chemini savybi tyrimo ir tikrinimo ranga · tyrinjim prietaisai arba aparatai · jonizuojanciosios spinduliuots aptikimo ir stebjimo prietaisai arba aparatai - remontas ir technin priezira svitinimo, elektromedicinins ir elektroterapins rangos, pagamintos 26.60 klasje, tokios kaip: · magnetinio rezonanso tomografai · medicinin ultragarsin ranga · sirdies stimuliatoriai · klausos aparatai · elektrokardiografai · elektromedicinins endoskopijos ranga · svitinimo aparatai - remontas ir technin priezira optini prietais ir rangos, pagamint 26.70 klasje, jei jie daugiausia naudojami komerciniais tikslais, toki kaip: · binokliai · mikroskopai (isskyrus elektroninius ir protoninius) · teleskopai · prizms ir lsiai (isskyrus oftalmologinius) · fotografijos ranga si klas neeina: - fotokopijavimo masin ir aparat remontas ir technin priezira, zr. 33.12 - kompiuteri ir isorins rangos remontas ir technin priezira, zr. 95.11 - kompiuterini projektori remontas ir technin priezira, zr. 95.11 - rysi rangos remontas ir technin priezira, zr. 95.12 - profesionalij televizijos ir vaizdo kamer remontas ir technin priezira, zr. 95.12 - buitini vaizdo kamer remontas ir technin priezira, zr. 95.21 - vairi tip laikrodzi taisymas, zr. 95.25 33.14 Elektros rangos remontas

si klas eina 27 skyriuje pagamint gamini, isskyrus pagamintus 27.5 grupje (buitiniai prietaisai ir aparatai), taisymas ir technin priezira. si klas eina: - galios, skirstomj ir specialij transformatori remontas ir technin priezira - elektros varikli, generatori ir varikli-generatori agregat remontas ir technin priezira - perjungimo rengini ir skirstomj skyd aparat remontas ir technin priezira - reli ir pramonini valdytuv remontas ir technin priezira - pirmini element ir akumuliatori baterij remontas ir technin priezira - elektrins apsvietimo rangos remontas ir technin priezira - elektros srovei laidzi ir nelaidzi tais, skirt elektros grandinms rengti, remontas ir technin priezira si klas neeina: - kompiuteri ir isorins rangos remontas ir technin priezira, zr. 95.11 - telekomunikacij rangos remontas ir technin priezira, zr. 95.12 - buitins elektronins aparatros remontas ir technin priezira, zr. 95.21 - vairi tip laikrodzi taisymas, zr. 95.25

154

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 33.15 vairi tip laiv remontas ir technin priezira

si klas eina laiv ir kateri remontas ir technin priezira. Taciau gamyklin laiv rekonstrukcija ar gamyklinis kapitalinis remontas klasifikuojami 30 skyriuje. si klas eina: - laiv remontas ir einamoji technin priezira - pramogini kateri remontas ir technin priezira si klas neeina: - gamyklinis laiv perstatymas, zr. 30.1 - laiv ir kateri varikli remontas, zr. 33.12 - laiv pjaustymas, ismontavimas, zr. 38.31 33.16 Orlaivi ir erdvlaivi remontas ir technin priezira

si klas eina orlaivi ir erdvlaivi remontas ir technin priezira. si klas eina: - orlaivi remontas ir technin priezira (isskyrus gamyklin perstatym, gamyklin kapitalin remont, gamyklin rekonstrukcij) - orlaivi varikli remontas ir technin priezira si klas neeina: - gamyklinis kapitalinis orlaivi remontas ir rekonstrukcija, zr. 30.30 33.17 Kit transporto priemoni remontas ir technin priezira

si klas eina kitos 30 skyriuje pagamintos transporto rangos, isskyrus motociklus ir dviracius, remontas ir technin priezira. si klas eina: - lokomotyv ir vagon remontas ir technin priezira (isskyrus gamyklin rekonstrukcij ir gamyklin perstatym) - gyvn traukiam vezim ir furgon remontas si klas neeina: - gamyklinis kapitalinis lokomotyv ir vagon remontas ir rekonstrukcija, zr. 30.20 - karini kovini masin remontas ir technin priezira, zr. 30.40 - preki vezimli remontas ir technin priezira, zr. 33.11 - gelezinkelio transporto priemoni varikli remontas ir technin priezira, zr. 33.12 - motocikl remontas ir technin priezira, zr. 45.40 - dviraci taisymas, zr. 95.29 33.19 Kitos rangos remontas

si klas eina rangos, netrauktos kitas sio skyriaus klases, taisymas ir technin priezira. si klas eina: - tinkl zuvims gaudyti taisymas - virvi, laivavirvi, brezento ir tent taisymas - trs ir chemikal sandliavimo talpykl taisymas - medini padkl, vezimo statini ar statinaici ir panasi gamini taisymas ar atnaujinimas - kinisko biliardo ir kit moneta jungiam aparat taisymas - vargon ir kit istorini muzikos instrument restauravimas si klas neeina: - nam ir staig bald taisymas, bald atnaujinimas, zr. 95.24 - dviraci taisymas, zr. 95.29 - drabuzi taisymas ir persiuvimas, zr. 95.29

155

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 33.2 33.20 Pramonini masin ir rangos rengimas Pramonini masin ir rangos rengimas

si klas eina specializuotas masin rengimas. Taciau rangos, kuri yra neatsiejama pastat ar panasi statini dalis, pvz., eskalatori, elektros instaliacijos, silauzimo signalizavimo ar oro kondicionavimo sistem, rengimas yra priskiriamas statybai. si klas eina: - pramonini masin rengimas pramons monse - pramonini proces valdymo rangos montavimas - rengimas kitos pramonins rangos, pvz.: · rysi rangos · centrini ir panasi kompiuteri · svitinimo ir elektromedicinins rangos ir kt. - dideli masin ir rangos ismontavimas - saltkalvi montuotoj veikla - masin surinkimas - kgli tak rangos rengimas si klas neeina: - lift, eskalatori, automatini dur, vakuumini valymo sistem ir kt. rengimas, zr. 43.29 - dur, laipt, parduotuvi rangos, bald ir kt. rengimas, zr. 43.32 - asmenini kompiuteri rengimas (nustatymas), zr. 62.09 D SEKCIJA ELEKTROS, DUJ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Sioje sekcijoje klasifikuojama veikla, susijusi su elektros energijos, gamtini duj, garo, karsto vandens tiekimu, naudojant nuolatines tiekimo linij, magistrali ir vamzdyn infrastruktras (tinklus). Tinklo didumas nra lemiamas veiksnys; cia taip pat eina elektros, duj, garo, karsto vandens ir pan. tiekimas pramoniniams rajonams arba gyvenamiesiems pastatams. Todl si sekcij eina elektros ir duj rengini, generuojanci, valdanci ir paskirstanci elektros energij arba dujas, eksploatavimas. Taip pat eina garo ir kondicionuoto oro tiekimas. si sekcij neeina vandens ir nuotakyno rengini eksploatavimas, zr. 36 ir 37 skyrius. si sekcij taip pat neeina duj transportavimas (dazniausiai ilg nuotoli) vamzdynais. 35 35.1 Elektros, duj, garo tiekimas ir oro kondicionavimas Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

si grup eina elektros energijos gamyba, perdavimas is jos generavimo rengini paskirstymo centrus ir paskirstymas galutiniams vartotojams. 35.11 Elektros gamyba

si klas eina: - elektros energij gaminanci rengini, skaitant silumines ir branduolines elektrines, hidroelektrines, duj turbinas, dyzelinius agregatus ir atnaujinamos energijos saltinius, eksploatavimas si klas neeina: - elektros gamyba deginant atliekas, zr. 38.21 35.12 Elektros perdavimas

si klas eina: - perdavimo sistem, perduodanci elektr is jos generavimo rengini skirstomsias sistemas, eksploatavimas 35.13 Elektros paskirstymas

si klas eina: - skirstomj sistem (pvz., sistem sudaryt is elektros linij, atram, skaitikli ir elektros instaliacijos) perduodanci

156

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) vartotojams elektros energij, gaut is generavimo rengini arba perdavimo sistem, eksploatavimas 35.14 Elektros pardavimas

si klas eina: - elektros pardavimas vartotojams - elektros energijos pardavimo brokeri ar agent, atliekanci elektros pardavim per kit valdomas skirstomsias sistemas, veikla - elektros ir praleidziamosios galios birz, prekiaujanci elektros energija, veikla 35.2 Duj gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

si grup eina duj gamyba ir gamtini arba sintetini duj paskirstymas vartotojams dujotiekiais. si grup eina duj pardavimo brokeri arba agent, atliekanci pardavim per kit valdomas duj skirstomsias sistemas, veikla. si grup neeina atskiras magistralini, dazniausiai ilg nuotoli, dujotieki, jungianci duj gamintojus su skirstytojais, arba miest centrus, eksploatavimas; si veikla eina kit transportavimo vamzdynais veikl. 35.21 Duj gamyba

si klas eina: - tinkam vartoti duj gamyba koksuojant akmens anglis, isgaunant jas is salutini zems kio produkt ar atliek - apibrzto silumingumo dujinio kuro, gauto valant, maisant ar kitaip apdorojant vairias dujas, skaitant ir gamtines, gamyba si klas neeina: - nevalyt gamtini duj gamyba, zr. 06.20 - koksavimo krosni eksploatavimas, zr. 19.10 - rafinuot naftos produkt gamyba, zr. 19.20 - pramonini duj gamyba, zr. 20.11 35.22 Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

si klas eina: - vairaus dujinio kuro paskirstymas ir tiekimas dujotiekiais si klas neeina: - duj transportavimas magistraliniais (ilg nuotoli) vamzdynais, zr. 49.50 35.23 Duj pardavimas dujotiekiais

si klas eina: - duj pardavimas vartotojui dujotiekiais - duj pardavimo brokeri arba agent, atliekanci pardavim per kit valdomas duj skirstomsias sistemas, veikla - duj ir j transportavimo galios birz, prekiaujanci dujiniu kuru, veikla si klas neeina: - didmenin prekyba dujiniu kuru, zr. 46.71 - mazmenin prekyba duj balionais, zr. 47.78 - tiesiogin prekyba degalais, zr. 47.99 35.3 35.30 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

si klas eina: - garo ir karsto vandens gamyba, surinkimas ir paskirstymas sildymo, energijos ir kitais tikslais - atvsinto oro gamyba ir paskirstymas - atvsinto vandens gamyba ir paskirstymas vsinimo tikslais - ledo, skirto maistui ir kitiems tikslams, pvz., ausinti, gamyba 35.30.10 Garo tiekimas

157

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 35.30.20 Karsto vandens tiekimas

E SEKCIJA VANDENS TIEKIMAS NUOTEK VALYMAS, ATLIEK TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS si sekcij eina veikla, susijusi su vairi atliek, toki kaip kietosios ir nekietosios pramonins ar nam kio atliekos, bei uzterst statybvieci tvarkymu (skaitant surinkim, apdorojim ir salinim). Atliek ar nuotek tvarkymo procese gaunami produktai gali bti salinami arba panaudojami kituose gamybos procesuose. si sekcij taip pat traukta vandens tiekimo veikla, nes ji daznai yra atliekama kartu su nuotekas valanci rengini eksploatavimu arba j atlieka kitos mons, uzsiimancios ir nuotek valymu. 36 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

s skyri eina buitinms ir gamybinms reikmms skirto vandens surinkimas, paruosimas ir paskirstymas. s skyri taip pat eina vandens surinkimas is vairi saltini ir paskirstymas naudojant vairias priemones. 36.0 36.00 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

si klas eina vandens surinkimas, paruosimas ir paskirstymas buitinms ir gamybinms reikmms. Cia eina vandens surinkimas is vairi saltini taip pat paskirstymas naudojant vairias priemones. si klas taip pat eina drkinimo kanal eksploatavimas, nors drkinimo, naudojant purkstuvus, ir panasi zems kio paslaug veikla nra traukta. si klas eina: - vandens surinkimas is upi, ezer, sulini ir kt. - lietaus vandens surinkimas - vandens valymas vandens tiekimo tikslais - vandens paruosimas pramons ir kitokiems tikslams - tinkamo vartoti vandens gamyba, glinant jros arba gruntin vanden - vandens paskirstymas vamzdynais, vandenveziais arba kitokiomis priemonmis - drkinimo kanal eksploatavimas si klas neeina: - zems kio drkinimo rangos eksploatavimas, zr. 01.61 - nuotek valymas, siekiant isvengti aplinkos uztersimo, zr. 37.00 - vandens transportavimas magistraliniais (ilg nuotoli) vamzdynais, zr. 49.50 36.00.10 36.00.20 36.00.30 37 Vandens surinkimas ir valymas Vandens tiekimas pramons monms Vandens tiekimas gyventojams Nuotek valymas

s skyri eina nuotakyn ar nuotek valymo rengini, surenkanci, valanci ir salinanci nuotekas, eksploatavimas. 37.0 37.00 Nuotek valymas Nuotek valymas

si klas eina: - nuotakyn ar nuotek valymo rengini eksploatavimas - buitini nuotek is vieno ar daugiau vartotoj, taip pat lietaus vandens, surinkimas ir transportavimas nuotakynais, kolektoriais (rinktuvais), cisternomis ir kitokiomis transporto priemonmis (asenizacijos masinomis ir kt.) - nuotek rezervuar ir pdomj nusodintuv, rinktuv ir duobi tustinimas ir valymas; chemini tualet kasdienin priezira - nuotek (skaitant buitines ir pramonines nuotekas, plaukymo basein vanden ir kt.) valymas, naudojant fizikinius, cheminius ir biologinius procesus, tokius kaip skiedim, kosim, filtravim, nusodinim ir kt. - nuotak ir isvad priezira ir valymas, skaitant valym lynu

158

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - pavirsinio ir gruntinio vandens sanitarinis svarinimas tarsos vietoje, zr. 39.00 - pastat vandens nutekamj vamzdzi valymas ir kamsci pasalinimas, zr. 43.22 38 Atliek surinkimas, tvarkymas ir salinimas; medziag atgavimas

s skyri eina atliek surinkimas, apdorojimas ir salinimas. s skyri taip pat eina vietinis atliek transportavimas ir medziag atgavimo rengini (t. y. atskirianci perdirbtinas medziagas nuo atliek srauto) eksploatavimas. 38.1 Atliek surinkimas

si grup eina nam ki ir moni atliek surinkimas, naudojant siuksliadzes, ratines siuksliadzes, konteinerius ir kt. Si grup apima nepavojing ir pavojing atliek, pvz., atliek is nam ki, panaudot baterij, vartoto aliejaus ir riebal, skyst tepal atliek is laiv, vartoto tepalo is garaz, taip pat statybos ir nugriovimo atliek, surinkim. 38.11 Nepavojing atliek surinkimas

si klas eina: - nepavojing kietj atliek (t. y. siuksli) surinkimas tam tikroje vietoje, toks kaip nam ki ir moni atliek surinkimas, naudojant siuksliadzes, ratines siuksliadzes, konteinerius ir kt.; gali apimti misrisias atgavimui tinkamas medziagas - grzintinam perdirbimui tinkam medziag surinkimas - atliek surinkimas siuksliadzes viesose vietose si klas taip pat eina: - statybini ir nugriovimo atliek surinkimas - nuolauz, toki kaip isvart ir sugriaut pastat plyt nuolauz, surinkimas ir salinimas - tekstils fabrik atliek surinkimas - nepavojing atliek salinimo rengini eksploatavimas si klas neeina: - pavojing atliek surinkimas, zr. 38.12 - svartyn nepavojingoms atliekoms salinti eksploatavimas, zr. 38.21 - rengini, kuriuose vairi atgavimui tinkam medziag, toki kaip popierius, plastikai ir kt., misinys yra rsiuojamas tam tikras kategorijas, eksploatavimas, zr. 38.32 38.12 Pavojing atliek surinkimas

si klas eina kietj ir nekietj pavojing atliek, t. y. sprogij, oksiduojancij, degij, toksiskj, dirginancij, kancerogenini, korozini, uzkreciamj arba kitoki medziag ir preparat, kurie yra zalingi zmogaus sveikatai ir aplinkai, surinkimas. Be to, transportavimo tikslais gali bti atliekami atliek identifikavimas, apdorojimas, pakavimas ir zenklinimas. si klas eina: - pavojing atliek, toki kaip: · vartot tepal is laiv arba garaz · biologiskai pavojing atliek · branduolini atliek · panaudot baterij ir kt., surinkimas - pavojing atliek perkrovimo stoci eksploatavimas si klas neeina: - uzterst pastat, kasybos viet, dirvozemio, gruntinio vandens regeneravimas ir valymas, pvz., asbesto pasalinimas, zr. 39.00 38.2 Atliek tvarkymas ir salinimas

si grup eina vairi atliek isankstinis apdorojimas pries salinim ir salinimas naudojant vairias priemones, tokias kaip organini atliek apdorojimas salinimo tikslais; uzkrst gyv ar kritusi gyvn ir kitoki uzterst atliek apdorojimas ir salinimas; ligonini ir kit pereinamj radioaktyvij atliek apdorojimas ir salinimas ir t. t.; atliek isvertimas ant zems ar vanden; atliek uzkasimas ar aparimas; naudot daikt, toki kaip saldytuvai, salinimas, siekiant sunaikinti kenksmingas atliekas; atliek salinimas deginant. si grup taip pat eina energijos atgavimas

159

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) deginant atliekas. si grup neeina: - nuotek apdorojimas ir salinimas zr. klas 37.00 - medziag atgavimas, zr. 38.3 38.21 Nepavojing atliek tvarkymas ir salinimas

si klas eina kietj ir nekietj nepavojing atliek salinimas ir apdorojimas: - svartyn nepavojingoms atliekoms salinti eksploatavimas - nepavojing atliek salinimas deginant arba kitais bdais, kai gaminama arba negaminama elektra arba garas, kompostas, pakaitinis kuras, biodujos, pelenai arba kiti salutiniai produktai paskesniam panaudojimui ir t. t. - organini atliek apdorojimas salinimo tikslais si klas neeina: - pavojing atliek salinimas deginant, zr. 38.22 - rengini, kuriuose vairi atgavimui tinkam medziag, toki kaip popierius, plastikai ir kt., misinys yra rsiuojamas tam tikras kategorijas, eksploatavimas, zr. 38.32 - dirvozemio, vandens sanitarinis svarinimas, valymas, toksini medziag mazinimas, zr. 39.00 38.22 Pavojing atliek tvarkymas ir salinimas

si klas eina kietj ir nekietj pavojing atliek, skaitant sprogisias, oksiduojancisias, degisias, toksines, dirginancias, kenksmingas, kancerogenines, korozines, uzkreciamsias ir kitokias medziagas ir preparatus, kurie yra zalingi zmogaus sveikatai ir aplinkai, salinimas ir isankstinis apdorojimas pries salinim. si klas eina: - pavojing atliek apdorojimo rengini eksploatavimas - uzkrst gyv ar kritusi gyvn ir kit uzterst atliek apdorojimas ir salinimas - pavojing atliek deginimas - naudot daikt, toki kaip saldytuvai, salinimas, siekiant panaikinti kenksmingas atliekas - radioaktyvij branduolini atliek apdorojimas, salinimas ir saugojimas, skaitant: · ligonini tarpini radioaktyvij atliek, skylanci transportavimo metu, apdorojimas ir salinimas · branduolini atliek djimas kapsules, paruosimas ir kitoks apdorojimas saugojimo tikslais si klas neeina: - branduolinio kuro regeneravimas, zr. 20.13 - nepavojing atliek deginimas, zr. 38.21 - zems ir vandens tarsos salinimas bei valymas, toksini medziag mazinimas, zr. 39.00 38.3 38.31 Medziag atgavimas Masin duzen ismontavimas

si klas eina bet koki duzen (automobili, laiv, kompiuteri, televizori ir kitos rangos) ismontavimas medziag atgavimo tikslais. si klas neeina: - naudot daikt, toki kaip saldytuvai, salinimas, siekiant sunaikinti kenksmingsias atliekas, zr. 38.22 - automobili, laiv, kompiuteri, televizori ir kitos rangos ismontavimas, siekiant gauti perparduoti tinkamas dalis, zr. G sekcij 38.32 Isrsiuot medziag atgavimas

si klas eina metal ir nemetal atliek, lauzo ir kit gamini perdirbimas antrines zaliavas. Taip pat eina medziag atgavimas is atliek srauto, toks kaip (1) atgavimui tinkam medziag atskyrimas ir rsiavimas is nepavojing atliek srauto (pvz., siuksli) ar (2) atgavimui tinkam medziag, toki kaip popierius, plastmas, skardins ir metalas, misinio suskaidymas ir rsiavimas pagal medziag rsis. Mechaninio arba cheminio perdirbimo pavyzdziai yra: - naudot automobili, skalbimo masin, motocikl ir kt. metalo lauzo mechaninis trupinimas - dideli gelezies gamini, toki kaip gelezinkelio vagonai, mechaninis dalijimas mazesnes dalis - metalo atliek, nebetinkam naudoti transporto priemoni ir kt. smulkinimas

160

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - kiti mechaninio apdorojimo bdai, tokie kaip pjaustymas, presavimas, siekiant sumazinti tur - metal regeneravimas is fotografijos atliek, pvz., fiksazo tirpalo arba fotografij juost ir popieriaus - gumos, pvz., is panaudot padang regeneravimas, siekiant pagaminti antrines zaliavas - plastik rsiavimas ir granuliavimas, siekiant pagaminti antrines zaliavas, skirtas vamzdziams, gli vazonliams, padklams ir kt. gaminti - plastik ir gumos atliek perdirbimas (valymas, lydymas, smulkinimas) granules - stiklo trupinimas, valymas ir rsiavimas - kitoki atliek, toki kaip nugriovimo atliek, trupinimas, valymas ir rsiavimas antrinms zaliavoms gauti - vartoto aliejaus ir riebal perdirbimas antrines zaliavas - kit maisto, grimo ir tabako atliek ir liekamj medziag perdirbimas antrines zaliavas si klas neeina: - nauj gatav produkt is antrini zaliav (nesvarbu, savos gamybos ar ne), toki kaip verpal verpimas is atnaujinto pluosto, plausienos gamyba is popieriaus atliek, padang restauravimas arba metalo gamyba is metalo lauzo, zr. atitinkamas C sekcijos (Apdirbamoji gamyba) klases - branduolinio kuro regeneravimas, zr. 20.13 - gelezies atliek ir metalo lauzo perlydymas, zr. 24.10 - medziag atgavimas deginant atliekas, zr. 38.2 - nepavojing atliek apdorojimas ir salinimas, zr. 38.21 - organini atliek apdorojimas salinimo tikslais, skaitant komposto gamyba zr. 38.21 - energijos atgavimas deginant nepavojingas atliekas, zr. 38.21 - ligonini tarpini radioaktyvij atliek apdorojimas ir salinimas, zr. 38.22 - toksini, uzterst atliek apdorojimas ir salinimas, zr. 38.22 - didmenin prekyba atgavimui tinkamomis medziagomis, zr. 46.77 39 Regeneravimas ir kita atliek tvarkyba

s skyri eina regeneravimo paslaug teikimas, t. y. uzterst pastat ir statybvieci, dirvozemio, pavirsinio ar gruntinio vandens tarsos salinimas. 39.0 39.00 Regeneravimas ir kita atliek tvarkyba Regeneravimas ir kita atliek tvarkyba

si klas eina: - dirvozemio ir gruntinio vandens tarsos salinimas uztersimo vietoje, taip pat ir tam skirtose vietose mechaniniais, cheminiais ar biologiniais metodais - pramons gamykl arba statybvieci, skaitant branduolines jgaines ir aiksteles, dezaktyvavimas - pavirsinio vandens, uztersto atsitiktiniais tersalais, tarsos salinimas ir valymas surenkant tersalus ir naudojant cheminius preparatus - ant zems, vandens pavirsiaus, vandenynus ir jras bei pakrantse issiliejusios naftos ir kit tersal valymas - asbesto, svino baltalo daz ir kit toksini medziag salinimas - kita specializuota kovos su tarsa veikla si klas neeina: - kova su zems kio kenkjais, zr. 01.61 - vandens valymas vandens tiekimo tikslais, zr. 36.00 - nepavojing atliek apdorojimas ir salinimas, zr. 38.21 - pavojing atliek apdorojimas ir salinimas, zr. 38.22 - gatvi ir kt. valymas ir laistymas, zr. 81.29 F SEKCIJA STATYBA

si sekcij eina pastat ir inzinierini statini bendroji statyba ir specialieji statybos darbai. Tai gali bti nauja statyba, remontas, priestat statyba ir rekonstrukcija, surenkamj pastat ar statybini konstrukcij montavimas statybvietje, taip pat laikino pobdzio statini statyba. Bendroji statyba susideda is gyvenamj bst, staig pastat, parduotuvi ir kitoki viesj bei komunalini statini, zems kio pastat ir kt. statybos ir inzinierini statini ir tiesini, toki kaip autostrados, gatvs, tiltai, tuneliai, gelezinkeliai, aerodromai, uostai ir kitokie vandens statiniai, drkinimo sistemos, nuotakynai, pramons renginiai, vamzdynai ir elektros linijos, sporto renginiai ir kt., statymo ir tiesimo darbai. Statybos darbai gali bti atliekami savo lsomis ar uz atlyg arba pagal sutart. Dal darb, kartais ir visus, gali atlikti subrangovas. Cia priskiriamas subjektas, visiskai atsakingas uz statyb projekt.

161

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Taip pat eina pastat ir inzinerini statini remontas. si sekcij eina pilnutin pastat statyba (41 skyrius), pilnutin inzinierini statini statyba (42 skyrius), taip pat specialieji statybos darbai tuo atveju, jeigu jie yra statyb proceso dalis (43 skyrius). Statybos rangos, su operatoriaus samdymu, nuoma priskiriama prie specialij statybos darb, atliekam naudojant si rang. si sekcij taip pat eina pastat ar inzinierini statini statybos projekt gyvendinimas, sutelkiant finansines, technines ir fizines priemones, reikalingas statyb projektams realizuoti pardavimo tikslais. Jeigu si veikla vykdoma ne statyb projekt pardavimo, o eksploatavimo (pvz., patalp siuose pastatuose nuomos, gamybins veiklos siose renginiuose) tikslais, tada ji nepriskiriama siai sekcijai, bet klasifikuojama pagal vykdytojo funkcijas, t. y. nekilnojamasis turtas, apdirbamoji gamyba ir kt. 41 Pastat statyba

s skyri eina bendroji vis rsi pastat statyba. Tai gali bti nauja statyba, remontas, priestat statyba, rekonstrukcija, surenkamj pastat ar statybini konstrukcij montavimas statybvietse, taip pat laikino pobdzio statini statyba. Taip pat eina gyvenamj bst, staig pastat, parduotuvi ir kitoki viesj bei komunalini pastat, zems kio pastat ir kt. statyba. 41.1 41.10 Statyb pltra Statyb pltra

si klas eina: - gyvenamj ir negyvenamj pastat statybos projekt gyvendinimas, sutelkiant finansines, technines ir fizines priemones, reikalingas statyb projektams gyvendinti pardavimo tikslais. si klas neeina: - pastat statyba, zr. 41.20 - architektrin ir inzinerin veikla, zr. 71.1 - projekt vadyba, susijusi su statyb projektais, zr. 71.1 41.2 Gyvenamj ir negyvenamj pastat statyba

si grup eina uzbaigta gyvenamj ir negyvenamj pastat statyba pardavimui savo lsomis arba uz atlyg ar pagal sutart. Dal darb arba netgi visus statybos darbus gali atlikti subrangovas. Tuo atveju, jeigu yra atliekami tik tam tikri specifiniai statybos darbai, veikla yra klasifikuojama 43 skyriuje. 41.20 Gyvenamj ir negyvenamj pastat statyba

si klas eina: - vis tip gyvenamj pastat statyba: · vienaseimi nam · daugiabuci pastat, skaitant aukstybinius pastatus - vis tip negyvenamj pastat statyba: · gamybins paskirties pastat, pvz., gamykl, dirbtuvi, surinkimo gamykl ir kt. · ligonini, mokykl, staig · viesbuci, parduotuvi, prekybos centr, restoran · oro uost pastat · vidaus sporto rengini · dengt automobili stovjimo aiksteli, skaitant pozemines automobili stovjimo aiksteles · preki sandli · religinio kulto pastat - surenkamj konstrukcij surinkimas ir montavimas statybvietje si klas taip pat eina: - esam gyvenamj pastat ir statini rekonstravimas ar renovavimas si klas neeina: - pramonini rengini, isskyrus pastatus, statyba, zr. 42.99 - architektrin ir inzinerin veikla, zr. 71.1

162

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - statyb projekt vadyba, zr. 71.1 41.20.10 41.20.20 42 Nauj pastat statyba Pastat remontas, restauravimas ir rekonstravimas Inzinerini statini statyba

s skyri eina inzinerini statini bendroji statyba. Cia eina nauja statyba, remontas, ispltimas ir rekonstravimas, surenkamj konstrukcij montavimas statybvietje, taip pat laikino pobdzio statini statyba. s skyri eina stambi inzinerini statini ir tiesini, toki kaip automagistrals, gatvs, tiltai, tuneliai, gelezinkeliai, aerodromai, uostai ir kitokie hidrotechniniai statiniai, drkinimo sistemos, nuotakynai, pramoniniai renginiai, vamzdynai ir elektros linijos, atvirieji sporto renginiai ir kt., statymas ir tiesimas. Statybos darbai gali bti atliekami savo lsomis arba uz atlyg ar pagal sutart. Dal darb, kartais ir visus, gali atlikti subrangovas. 42.1 42.11 Keli ir gelezinkeli tiesimas Keli ir automagistrali tiesimas

si klas eina: - automagistrali, gatvi, keli, kit transporto priemoni keli ir pscij tak tiesimas - gatvi, keli, greitkeli, tilt ar tuneli pavirsiaus darbai: · keli asfaltavimas · keli zenklinimas ir kitas zymjimas · apsaugini atitvar, kelio zenkl ir pan. rengimas - aerodrom tak tiesimas si klas neeina: - gatvi apsvietimo ir elektrini signal rengimas, zr. 43.21 - architektrin ir inzinerin veikla, zr. 71.1 - statyb projekt vadyba, zr. 71.1 42.11.10 42.12 Kelio dangos ir stovjimo aiksteli zenklinimas Gelezinkeli ir pozemini gelezinkeli tiesimas

si klas eina: - gelezinkeli ir metropoliten tiesyba si klas neeina: - gatvi apsvietimo ir elektrini signal rengimas, zr. 43.21 - architektrin ir inzinerin veikla, zr. 71.1 - statyb projekt vadyba, zr. 71.1 42.13 Tilt ir tuneli statyba

si klas eina: - tilt statyba, skaitant estakadini keli tiesyb - tuneli statyba si klas neeina: - gatvi apsvietimo ir elektrini signal rengimas, zr. 43.21 - architektrin ir inzinerin veikla, zr. 71.1 - statyb projekt vadyba, zr. 71.1 42.2 42.21 Komunalini statini statyba Komunalini nuotek statini statyba

si klas eina skirstomj taki medziag transportavimo linij tiesyba ir su jomis susijusi pastat ir statini, kurie yra neatskiriama si sistem dalis, statyba.

163

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina: - inzinerini statini statyba: · ilg nuotoli ir miesto vamzdyn · vandentiekio magistrali ir linij konstrukcij · drkinimo sistem (kanal) · rezervuar - statyba: · nuotakyn sistem, skaitant remont · nuotek salinimo rengini · siurblini si klas taip pat eina: - vandens sulini grzimas si klas neeina: - inzinerini statini projekt vadyba, zr. 71.12 42.22 Komunalini elektros ir telekomunikacijos statini statyba

si klas eina skirstomj energijos ir rysi linij tiesyba ir su jomis susijusi pastat ir statini, kurie yra neatskiriama si sistem dalis, statyba. si klas eina: - inzinerini statini statyba: · ilg nuotoli ir miesto rysi ir energijos linij · elektrini si klas neeina: - inzinerini statini projekt vadyba, zr. 71.12 42.9 42.91 Kit inzinerini statini statyba Vandens statini statyba

si klas eina: - statyba: · vandens keli, uost ir upi statini, pramogini laiv uost (valci prieplauk), sliuz ir kt. · uztvank ir pylim - vandens keli dugno gilinimas si klas neeina: - inzinerini statini projekt vadyba, zr. 71.12 42.99 Kit, niekur kitur nepriskirt, inzinerini statini statyba

si klas eina: - pramonini objekt, kitoki nei pastatai, statyba, pvz.: · naftos perdirbimo gamykl · chemijos gamykl - statini, kitoki nei pastatai, statyba, pvz.: · atvir sporto rengini si klas taip pat eina: - zems sklyp paruosimas su zems tvarkymo darbais (pvz., tiesiant kelius, sukuriant komunalin infrastruktr ir kt.) si klas neeina: - pramonini masin ir rangos rengimas, zr. 33.20 - zems sklyp paruosimas be zems tvarkymo darb, zr. 68.10 - inzinerini statini projekt vadyba, zr. 71.12

164

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 43 Specializuota statybos veikla

s skyri eina specializuota statybos veikla, t. y. pastat dali statyba ir inzineriniai statybos darbai ar pasiruosimas tokiems darbams. Sios veiklos rsys dazniausiai yra specializuotos vienoje srityje, bendroje skirtingiems statiniams, reikalaujancios speciali gdzi ar rangos, pvz., poli kalimas, pamat klojimas, karkaso darbai, betono darbai, mrijimo darbai, akmen mrijimas, pastoli statymas, stog dengimas ir kt. Plienini konstrukcij montavimas priskiriamas tik tuo atveju, jeigu konstrukcijos dalys nra pagamintos to paties vieneto. Daugeliu atvej specialieji statybos darbai atliekami pagal subrangos sutartis, taciau itin daznai statini remonto darbai turto savininkams atliekami tiesiogiai. Be to, s skyri eina pastat apdailos ir statybos baigiamieji darbai. skyri eina vis rsi rengini, reikaling statybos objektui funkcionuoti is esms, rengimas. Sios veiklos rsys dazniausiai vykdomos statybvietse, nors dalis darb gali bti atliekama specialiose dirbtuvse. Tokioms veiklos rsims priskiriami vandentiekio, sildymo ir oro kondicionavimo sistem rengimas, anten, pavojaus signalizavimo sistem rengimas ir kiti elektros montavimo darbai, automatini gesinimo sistem, lift ir eskalatori rengimas ir kt. Cia eina ir vandens, silumos ir garso izoliacijos rengimas, metalo lakst apdirbimas, komercini saldymo rengini rengimas, keli, gelezinkeli, oro uost, jros uost apsvietimo ir signalizavimo sistem rengimas ir kt. Taip pat eina tokio tipo, kaip ir mintos veiklos rsys, remontas. Statybos baigiamieji darbai apima veiklos rsis, tokias kaip stiklinimas, tinkavimas, dazymas, grind ir sien dengimas plytelmis ar kitokiomis medziagomis, tokiomis kaip parketas, kilimin danga, sien apmusalai ir kt., grind slifavimas, ir veiklos rsis, susijusias su baigiamaisiais dailids darbais, akustikos rengimo darbais, isoriniais valymo darbas ir kt. darbais, reikalingais statybai uzbaigti arba statini apdailai atlikti. Taip pat eina tokio tipo, kaip ir mintos veiklos rsys, remontas. Statybins rangos, su operatoriaus samdymu, nuoma klasifikuojama atsizvelgiant veiklos rsis, atliekamas naudojant si rang. 43.1 Statini nugriovimas ir statybviets paruosimas

si grup eina statybviets paruosimas vliau numatytoms statyboms, skaitant aikstelje esanci statini salinim. 43.11 Statini nugriovimas

si klas eina: - pastat ir kit statini nugriovimas ar isardymas 43.12 Statybviets paruosimas

si klas eina: - statybvieci valymas - zems darbai: grunto kasimas, atliek uzkasimas, statybviets planiravimas ir profiliavimas, transj ir griovi kasimas, uolien salinimas, sprogdinimo darbai ir kt. - statybviets paruosimas kasybos darbams: · nuodang pasalinimas ir kitoks rdyn bei kasybos viet atidengimas ir paruosimas, isskyrus naftos ir duj gavybos vietas si klas taip eina: - statybviets drenazas - dirbamosios zems ar misko zems sausinimas si klas neeina: - naftos ir duj grzini grzimas, zr. 06.10 ir 06.20 - dirvozemio tarsos salinimas, zr. 39.00 - vandens sulini grzimas, zr. 42.21 - sachtini sulini kasimas, zr. 43.99 43.12.10 43.12.20 43.12.30 43.13 Paruosiamieji zems kasimo darbai tiesiant kelius Zems darbai statybos aikstelse Sausinimo ir drkinimo sistem tiesimas Zvalgomasis grzimas

165

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina: - zvalgomasis grzimas, kern mimas statybiniams, geofizikiniams, geologiniams ar panasiems tikslams si klas neeina: - naftos ir duj grzini grzimas, zr. 06.10, 06.20 - bandomj grzim ir bandomj grzini grzimo paslaug veikla kasybos metu, zr. 09.90 - vandens sulini grzimas, zr. 42.21 - sachtini sulini kasimas, zr. 43.99 - naftos ir duj telkini zvalgymas, geofizini, geologini ir seismini tyrim veikla, zr. 71.12 43.2 Elektros, vandentiekio ir kitos rangos rengimas

si grup eina pastato funkcionavimui reikaling sistem, toki kaip elektros, vidaus vamzdyn (vandens, duj ir kanalizacijos sistem), sildymo ir oro kondicionavimo sistem, lift ir kt., rengimas. 43.21 Elektros sistem rengimas

si klas eina elektros sistem rengimas vis rsi pastatuose ir inzineriniuose statiniuose. si klas eina: - rengimas: · elektros instaliacijos ir tais · telekomunikacij kabeli sistem · kompiuteri tinkl ir kabelins televizijos kabeli, skaitant skaidulins optikos kabelius · palydovini anten · apsvietimo sistem · gaisro signalizacijos · apsaugos nuo silauzim sistem · gatvi apsvietimo ir elektrini signal · oro uost kilimo ir tpimo tak apsvietimo si klas taip pat eina: - elektrini prietais ir buitins rangos prijungimas, skaitant grindjuostin sildym si klas neeina: - rysi ir energijos perdavimo linij tiesyba, zr. 42.22 - elektronini saugos sistem, toki kaip apsaugos nuo silauzimo ir gaisro signalizacijos, vietin ir nuotolin stebsena, skaitant j rengim ir technin priezir, zr. 80.20 43.21.10 43.21.20 43.21.30 43.22 Pastat ir statini elektros tinkl rengimas Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos rengimas Anten, rysio sistem rengimas Vandentiekio, sildymo ir oro kondicionavimo sistem rengimas

si klas eina vandentiekio, sildymo ir oro kondicionavimo sistem rengimas, skaitant ispltim ir rekonstravim, technin priezir ir remont. si klas eina: - rengimas pastatuose ar kituose statiniuose: · sildymo sistem (elektros, duj ir mazuto) · krosni, ausinimo bokst · neelektrini sauls energijos kolektori · vandentiekio ir sanitarins rangos · vdinimo ir oro kondicionavimo rangos ir kanal · duj rangos · garo vamzdyn · purskiamj gaisro gesinimo sistem · vej purskiamojo laistymo sistem

166

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - ortakyn rengimas si klas neeina: - elektrini grindjuostinio sildymo sistem rengimas, zr. 43.21 43.29 Kitos rangos rengimas

si klas eina kitokios nei elektros, vandentiekio, sildymo ir oro kondicionavimo sistem ar pramonini masin rangos rengimas pastatuose ir inzineriniuose statiniuose si klas eina: - rengimas pastatuose ar kituose statiniuose: · lift ir eskalatori, skaitant remont ir technin priezir · automatini ir sukamj dur · zaibolaidzi · vakuumini valymo sistem · silumos, garso ar vibracij izoliacijos si klas neeina: - pramonini masin rengimas, zr. 33.20 43.3 43.31 Statybos baigimas ir apdaila Tinkavimas

si klas eina: - pastat ar kit statini vidaus ir isors tinkavimas, skaitant tinko pagrindo tvirtinim 43.32 Staliaus dirbini rengimas

si klas eina: - medini ar kit medziag dur, isskyrus automatines ir sukamsias duris, lang, dur ir lang stakt statymas, rengimas - bald, toki kaip integruotos virtuvs rangos, sienini spint, laipt, parduotuvs rangos ir pan., rengimas - vidaus darb uzbaigimas, t. y. lub dengimas, judamj pertvar ir kt. rengimas si klas neeina: - automatini ir sukamj dur rengimas, zr. 43.29 43.33 Grind ir sien dengimas

si klas eina: - klojimas, klijavimas, kabinimas ar surinkimas pastatuose ir kituose statiniuose: · keramini, betonini ar akmenini sienini ar grind plyteli, keramini krosni · parketo ir kitoki medini grind dang, medini sien dang · kilim ir linoleumo grind dang klojimas, skaitant gumines ar plastikines dangas · teracini, marmurini, granitini ar skalnini grind ar sien dang · tapet 43.34 Dazymas ir stiklinimas

si klas eina: - pastat vidaus ir isors dazymas - inzinerini statini dazymas - stikl, veidrodzi ir kt. rengimas si klas neeina: - lang rengimas, zr. 43.32 43.39 Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

si klas eina:

167

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - nauj pastat valymas po statyb - kiti, niekur kitur nepriskirti, statybos baigiamieji ir apdailos darbai si klas neeina: - vidaus apdailos projektuotoj veikla, zr. 74.10 - bendras pastat ir kit statini vidaus valymas, zr. 81.21 - specializuotas pastat vidaus ir isors valymas, zr. 81.22 43.9 43.91 Kita specializuota statybos veikla Stog dengimas

si klas eina: - stog montavimas - stog dengimas si klas neeina: - statybos masin ir rangos nuoma be operatoriaus samdymo, zr. 77.32 43.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla

si klas eina: - statybos veikla, kuri specializuojasi vienoje srityje, bendroje skirtingiems statiniams ir kuriai reikia speciali gdzi ar rangos: · pamat klojimas, skaitant poli kalim · apsaugos nuo drgms ir vandens darbai arba hidroizoliacijos darbai · pastat sausinimas · sachtini sulini kasimas · plienini element montavimas · armatros lenkimas · plyt ir akmen mrijimas · pastoli ir darbo platform statymas ir ardymas, skaitant pastoli ir darbo platform nuom · dmtrauki ir pramonini krosni rengimas · darbai, kuriuos atlieka btinus kopimo gdzius turintys ir speciali rang naudojantys specialistai, t. y. darbai aukstyje aukstybiniuose statiniuose ar konstrukcijose - pozeminiai darbai - atvirj plaukymo basein statyba - pastat isors valymas garu, svidinimas smliasraute ir panasi veikla - kran ir kitokios statybos rangos, kuri negali bti priskirta konkreciai statybos sriciai, su operatoriaus samdymu, nuoma si klas neeina: - statybos masin ir rangos, be operatoriaus samdymo, nuoma, zr. 77.32 G SEKCIJA DIDMENIN IR MAZMENIN PREKYBA; VARIKLINI TRANSPORTO PRIEMONI IR MOTOCIKL REMONTAS si sekcij eina vairi preki didmenin ir mazmenin prekyba (t. y. pardavimas be perdirbimo) ir prekybai bding paslaug teikimas. Didmenin ir mazmenin prekyba yra paskutinis preki paskirstymo etapas. si sekcij taip pat eina variklini transporto priemoni ir motocikl remontas. pardavim be perdirbimo yra trauktos su prekyba susijusios prastos operacijos (ar apdorojimas), pvz., rsiavimas, kokybs nustatymas ir preki surinkimas, preki, pvz., vyno ar smlio, maisymas (misini gamyba), pilstymas butelius (juos isplaunant ar ne), pakavimas, suskirstymas mazesnes partijas ir perpakavimas, sandliavimas (bet kuriuo atveju susaldant ar atsaldant). 45 skyri eina visos veiklos rsys, susijusios su variklini transporto priemoni ir motocikl pardavimu ir remontu, o 46 ir 47 skyrius visos kitos prekybos veiklos rsys. 46 (didmenin prekyba) ir 47 (mazmenin prekyba) skyri skirtumas yra pagrstas vyraujanciu pirkj tipu. Didmenin prekyba yra nauj arba naudot preki perpardavimas (pardavimas be perdirbimo) mazmenininkams, prekyba ,,verslas verslui", t. y. preki ar paslaug pardavimas pramoniniams, komerciniams, vartotojisk staig ar profesionaliems vartotojams arba perpardavimas kitiems didmenins prekybos prekiautojams, arba asmenims ar

168

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) kompanijoms, veikiantiems kaip agentai arba brokeriai, kurie kam nors perka ar kam nors parduoda prekes. Pagrindins prekybos rsys apima didmenos prekybininkus, t. y. didmenininkus, sigyjancius nuosavybs teis parduodamas prekes, pvz., didmenos prekybininkai arba perpardavjai, pramonini preki pardavimo agentai, eksportuotojai, importuotojai, kooperatins supirkimo asociacijos, pardavimo filialai ir biurai (bet ne mazmenins prekybos parduotuvs), kuriuos atskirai nuo savo moni ar kasykl aptarnauja gamybos ar kasybos padaliniai, siekiantys surasti rinkas produkcijai realizuoti, paprastai nepriimantys uzsakym moni ar kasykl produkcijai tiesiogiai isvezti. Taip pat yra traukta pramonini ir plataus vartojimo preki brokeri, komisins prekybos atstov ir agent, surinkj, supirkj ir kooperatini asociacij, uzsiimanci zems kio produkcijos realizavimu, veikla. Didmenininkai (pvz., farmacininkai) daznai patys surenka, rsiuoja ir vertina prekes didelmis partijomis, atlieka pakrovimo ar iskrovimo darbus, perpakuoja, suskirsto mazesnes partijas; sandliuoja, saldo, pristato ir rengia parduotus daiktus, uzsiima preki pardavimo savo klientams skatinimu, reklama ir etikeci projektavimu. Mazmenin prekyba dazniausiai yra nauj ir panaudot preki, skirt vartoti asmeniskai ar naudoti nam kyje, perpardavimas (pardavimas j neperdirbant) visuomenei parduotuvse, universalinse parduotuvse, kioskuose, per prekybos firmas, prekes pagal uzsakym parduodancias pastu, per preki isnesiotojus, per gatvs prekiautojus, per vartotoj kooperatyvus, per aukcion namus ir kt. Dauguma mazmenins prekybos prekiautoj sigyja nuosavybs teis tas prekes, kuriomis jie prekiauja, taciau dalis veikia kaip agentai ir parduoda prekes arba konsignacijos, arba komiso pagrindais. 45 Variklini transporto priemoni ir motocikl didmenin ir mazmenin prekyba bei remontas

s skyri eina visos veiklos rsys (isskyrus gamyb ir nuom), susijusios su variklinmis transporto priemonmis ir motociklais, skaitant krovininius automobilius ir sunkvezimius, pvz., nauj ir naudot transporto priemoni didmenine ir mazmenine prekyba, transporto priemoni technin priezira ir remontas, variklini transporto priemoni ir motocikl atsargini dali ir pagalbini reikmen didmenin ir mazmenin prekyba. s skyri taip pat eina transporto priemoni atsargini dali didmenins ar mazmenins prekybos agent veikla. s skyri taip pat eina transporto priemoni plovimas, poliravimas ir kt. s skyri neeina automobilini degal, tepal ar ausal mazmenin prekyba ir variklini transporto priemoni arba motocikl nuoma. 45.1 45.11 Variklini transporto priemoni pardavimas Automobili ir lengvj variklini transporto priemoni pardavimas

si klas eina: - nauj ir naudot transporto priemoni: · keleivini variklini transporto priemoni, skaitant specialisias, pvz., greitosios pagalbos masinas, mikroautobusus ir kt. (kuri mas nevirsija 3,5 ton) didmenin ir mazmenin prekyba si klas taip pat eina: - visureigi variklini transporto priemoni, toki kaip dzipai (kuri mas nevirsija 3,5 ton) didmenin ar mazmenin prekyba si klas neeina: - variklini transporto priemoni atsargini dali ir pagalbini reikmen didmenin ir mazmenin prekyba, zr. 45.3 - variklini transporto priemoni nuoma su vairuotojo samdymu, zr. 49 skyri - variklini transporto priemoni nuoma be vairuotojo samdymo, zr. 77.1 45.19 Kit variklini transporto priemoni pardavimas

si klas eina: - didmenin ir mazmenin prekyba naujomis ir naudotomis transporto priemonmis: · krovininiais automobiliais, priekabomis ir puspriekabmis, · poilsinmis transporto priemonmis, tokiomis kaip priekabiniai nameliai, varikliniai autonameliai si klas taip pat eina: - visureigi variklini transporto priemoni (kuri mas virsija 3,5 tonas) didmenin ar mazmenin prekyba si klas neeina: - variklini transporto priemoni atsargini dali ir pagalbini reikmen didmenin ir mazmenin prekyba, zr. 45.3

169

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - krovinini automobili nuoma su vairuotojo samdymu, zr. 49.41 - krovinini automobili nuoma be vairuotojo samdymo, zr. 77.12 45.2 45.20 Variklini transporto priemoni technin priezira ir remontas Variklini transporto priemoni technin priezira ir remontas

si klas eina: - variklini transporto priemoni technin priezira ir remontas: · mechaninis remontas · elektrins rangos remontas · elektronini purskimo sistem remontas · einamoji technin priezira · kbulo remontas · variklini transporto priemoni dali remontas · plovimas, poliravimas ir kt. · purskimas ir dazymas · priekini stikl ir lang remontas · variklini transporto priemoni sdyni remontas - padang ir kamer remontas, uzdjimas ar pakeitimas - antikorozinis apdorojimas - dali ir pagalbini reikmen rengimas ne gamybos proceso metu si klas neeina: - padang atnaujinimas ir restauravimas, zr. 22.11 45.3 Variklini transporto priemoni atsargini dali ir pagalbini reikmen pardavimas

si grup eina vairi variklini transporto priemoni dali, komponent, padavimo rangos, ranki ir pagalbini reikmen, pvz.: · gumini padang ir padang kamer · uzdegimo zvaki, akumuliatori, apsvietimo rangos ir elektrini dali, didmenin ir mazmenin prekyba 45.31 45.32 Variklini transporto priemoni atsargini dali ir pagalbini reikmen didmenin prekyba Variklini transporto priemoni atsargini dali ir pagalbini reikmen mazmenin prekyba

si klas neeina: - automobili degal mazmenin prekyba, zr. 47.30 45.4 45.40 Motocikl ir j atsargini dali bei pagalbini reikmen pardavimas, technin priezira ir remontas Motocikl ir j atsargini dali bei pagalbini reikmen pardavimas, technin priezira ir remontas

si klas eina: - motocikl, skaitant mopedus, didmenin ir mazmenin prekyba - motocikl atsargini dali ir pagalbini reikmen didmenin ir mazmenin prekyba (skaitant prekybos tarpininkus ir uzsakym pastu firmas - motocikl technin priezira ir remontas si klas neeina: - dviraci, j atsargini dali ir pagalbini reikmen didmenin prekyba, zr. 46.49 - dviraci, j atsargi dali ir pagalbini reikmen mazmenin prekyba, zr. 47.64 - motocikl nuoma, zr. 77.39 - dviraci technin priezira ir remontas, zr. 95.29 46 Didmenin prekyba, isskyrus prekyb variklinmis transporto priemonmis ir motociklais

s skyri eina didmenin prekyba savo lsomis arba uz atlyg ar pagal sutart (komisin prekyba), susijusi su didmenine tiek vidaus, tiek tarptautine prekyba (importas / eksportas). s skyri neeina: - variklini transporto priemoni, priekabini nameli ir motocikl didmenin prekyba, zr. 45.1, 45.4

170

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - variklini transporto priemoni pagalbini reikmen didmenin prekyba, zr. 45.31, 45.40 - preki nuoma ir isperkamoji nuoma, zr. 77 skyri - kietj preki pakavimas, skystj arba dujini produkt ispilstymas butelius, skaitant sumaisym ir filtravim, atliekamas treciosioms salims, zr. 82.92 46.1 Didmenin prekyba uz atlyg ar pagal sutart

si grup eina: - prekybos tarpinink, preki prekybos brokeri ir vis kit didmenins prekybos prekiautoj, prekiaujanci kit asmen vardu ir j lsomis, veikla - asmen, kurie supazindina pardavjus su pirkjais arba sudaro komercinius sandorius pagrindini asmen vardu, skaitant paslaugas internetu, veikla si grup taip pat eina: - didmenins prekybos aukcion nam, skaitant didmenins prekybos aukcionus internetu, veikla 46.11 Zems kio zaliav, gyv gyvuli, tekstils zaliav ir pusgamini pardavimo agent veikla

si klas neeina: - didmenin prekyba savo vardu, zr. 46.2-46.9 - mazmenin prekyba per komiso agentus ne parduotuvse, zr. 47.99 46.12 Degal, rd, metal ir pramonini chemini preparat pardavimo agent veikla

si klas eina pardavimo agent veikla, susijusi su prekyba: · degalais, rda, metalais ir pramoniniais chemikalais, skaitant trsas si klas neeina: - didmenin prekyba savo vardu, zr. 46.2-46.9 - mazmenin prekyba per komiso agentus ne parduotuvse, zr. 47.99 46.13 Statybinio misko ir statybini medziag pardavimo agent veikla

si klas neeina: - didmenin prekyba savo vardu, zr. 46.2-46.9 - mazmenin prekyba per komiso agentus ne parduotuvse, zr. 47.99 46.14 Masin, pramons rangos, laiv ir lktuv pardavimo agent veikla

si klas eina pardavimo agent veikla, susijusi su pardavimu: · masin, skaitant staigos masinas ir kompiuterius, pramons rang, laivus ir orlaivius bei zems kio masinas si klas neeina: - variklini transporto priemoni pardavimo agent veikla, zr. 45.1 - variklini transporto priemoni aukcionai, zr. 45.1 - didmenin prekyba savo vardu, zr. 46.2-46.9 - mazmenin prekyba per komiso agentus ne parduotuvse, zr. 47.99 46.15 Bald, nam kio reikmen, metalo ir gelezies dirbini pardavimo prekybos agent veikla

si klas neeina: - didmenin prekyba savo vardu, zr. 46.2-46.9 - mazmenin prekyba per komiso agentus ne parduotuvse, zr. 47.99 46.16 Tekstils, drabuzi, kaili, avalyns ir odos dirbini pardavimo prekybos agent veikla

si klas neeina: - didmenin prekyba savo vardu, zr. 46.2-46.9 - mazmenin prekyba per komiso agentus ne parduotuvse, zr. 47.99 46.17 Maisto produkt, grim ir tabako pardavimo prekybos agent veikla

171

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - didmenin prekyba savo vardu, zr. 46.2-46.9 - mazmenin prekyba per komiso agentus ne parduotuvse , zr. 47.99 46.18 Kit specifini produkt pardavimo prekybos agent specializuota veikla

si klas neeina: - didmenin prekyba savo vardu, zr. 46.2-46.9 - mazmenin prekyba per komiso agentus ne parduotuvse, zr. 47.99 - draudimo agent veikla, zr. 66.22 - nekilnojamojo turto agent veikla, zr. 68.31 46.19 vairi preki pardavimo agent veikla

si klas neeina: - didmenin prekyba savo vardu, zr. 46.2-46.9 - mazmenin prekyba per komiso agentus ne parduotuvse, zr. 47.99 46.2 46.21 Zems kio zaliav ir gyv gyvuli didmenin prekyba Grd, neperdirbto tabako, skl ir pasar gyvuliams didmenin prekyba

si klas eina: - grd ir skl didmenin prekyba - aliejingj vaisi ir uog didmenin prekyba - neapdirbto tabako didmenin prekyba - pasar gyvuliams ir zems kio zaliav didmenin prekyba si klas neeina: - tekstils pluost didmenin prekyba, zr. 46.76 46.22 Gli ir sodinuk didmenin prekyba

si klas eina: - gli, sodinuk ir svognli didmenin prekyba 46.23 46.24 46.3 46.31 Gyv gyvuli didmenin prekyba Kaili ir od didmenin prekyba Maisto produkt, grim, tabako ir jo gamini didmenin prekyba Vaisi, uog ir darzovi didmenin prekyba

si klas eina: - sviezi vaisi, uog ir darzovi didmenin prekyba - paruost ir konservuot vaisi, uog ir darzovi didmenin prekyba 46.32 46.33 Msos ir msos produkt didmenin prekyba Pieno produkt, kiausini bei valgomj aliejaus ir riebal didmenin prekyba

si klas eina: - pieno produkt didmenin prekyba - kiausini ir kiausini produkt didmenin prekyba - gyvninio ar augalinio valgomojo aliejaus ir riebal didmenin prekyba 46.34 Grim didmenin prekyba

si klas eina: - alkoholini grim didmenin prekyba

172

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - nealkoholini grim didmenin prekyba

si klas taip pat eina: - vyno pirkimas didelse talpyklose ir jo nepakeitus pilstymas butelius si klas neeina: - vyno ar rektifikuoto spirito maisymas, zr. 11.01, 11.02 46.34.10 46.34.20 46.35 46.36 Alkoholini grim didmenin prekyba Nealkoholini grim didmenin prekyba Tabako gamini didmenin prekyba Cukraus, sokolado ir cukraus saldumyn didmenin prekyba

si klas eina: - cukraus, sokolado ir cukraus saldumyn didmenin prekyba - kepyklos produkt didmenin prekyba 46.37 46.38 Kavos, arbatos, kakavos ir prieskoni didmenin prekyba Kit maisto produkt, skaitant zuvis, vziagyvius ir moliuskus, didmenin prekyba

si klas taip pat eina: - namini gyvnli dalo didmenin prekyba 46.39 46.4 Maisto produkt, grim ir tabako nespecializuota didmenin prekyba Nam kio reikmen didmenin prekyba

si grup eina nam kio reikmen, skaitant tekstils gaminius, didmenin prekyba. 46.41 Tekstils gamini didmenin prekyba

si klas eina: - verpal didmenin prekyba - audini didmenin prekyba - skalbini ir kt. didmenin prekyba - galanterijos: adat, siuvimo sil ir kt. didmenin prekyba si klas neeina: - tekstils pluost didmenin prekyba, zr. 46.76 46.42 Drabuzi ir avalyns didmenin prekyba

si klas eina: - drabuzi, skaitant sportinius drabuzius, didmenin prekyba - drabuzi pried, toki kaip pirstins, kaklaraisciai, petnesos didmenin prekyba - avalyns didmenin prekyba - kailini dirbini didmenin prekyba - skci didmenin prekyba si klas neeina: - juvelyrini dirbini didmenin prekyba, zr. 46.48 - odini dirbini didmenin prekyba, zr. 46.49 - specialios sportins avalyns, tokios kaip slidzi batai, didmenin prekyba, zr. 46.49 46.42.10 46.42.20 Gumins avalyns didmenin prekyba Odins avalyns didmenin prekyba

173

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

46.42.30 46.42.40 46.43

Kailini gamini didmenin prekyba Drabuzi ir drabuzi pried didmenin prekyba Elektrini buitini aparat arba prietais didmenin prekyba

si klas eina: - buitini elektrini prietais didmenin prekyba - radijo ir televizijos aparatros didmenin prekyba - fotografijos ir optini preki didmenin prekyba - elektrini sildymo prietais didmenin prekyba - rasyt garsajuosci ir vaizdajuosci, kompaktini disk (CD), skaitmenini vaizdo disk (DVD) didmenin prekyba si klas neeina: - nerasyt garsajuosci ir vaizdajuosci, kompaktini disk (CD), skaitmenini vaizdo disk (DVD) didmenin prekyba, zr. 46.52 - siuvimo masin didmenin prekyba, zr. 46.64 46.44 Porceliano ir stiklo dirbini bei valymo priemoni didmenin prekyba

si klas eina: - porceliano ir stiklo dirbini didmenin prekyba - valymo priemoni didmenin prekyba 46.44.10 46.44.20 46.45 Porceliano ir stiklo dirbini didmenin prekyba Valymo priemoni didmenin prekyba Kvepal ir kosmetikos priemoni didmenin prekyba

si klas eina: - kvepal, kosmetikos priemoni ir muilo didmenin prekyba 46.46 Farmacijos preki didmenin prekyba

si klas eina: - farmacijos ir medicinos preki didmenin prekyba 46.46.10 46.46.20 46.47 Chirurgini ir ortopedini instrument bei protez didmenin prekyba Vaist ir vaistini medziag didmenin prekyba Bald, kilim ir apsvietimo rangos didmenin prekyba

si klas eina: - buitini bald didmenin prekyba - kilim didmenin prekyba - apsvietimo rangos didmenin prekyba si klas neeina: - staigos bald didmenin prekyba, zr. 46.65 46.48 46.49 Laikrodzi, papuosal ir juvelyrini dirbini didmenin prekyba Kit nam kio reikmen didmenin prekyba

si klas eina: - medienos dirbini, pintini dirbini, kamstienos ir kt. dirbini didmenin prekyba - dviraci ir j atsargini dali bei pagalbini reikmen didmenin prekyba - rastins reikmen, knyg, zurnal ir laikrasci didmenin prekyba - odini preki ir kelions reikmen didmenin prekyba

174

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - muzikos instrument didmenin prekyba - zaidim ir zaisl didmenin prekyba - sporto preki, skaitant specialij sportin avalyn, toki kaip slidzi batai, didmenin prekyba 46.5 Informacijos ir rysi technologij (IRT) rangos didmenin prekyba

si grup eina informacijos ir rysi technologij rangos (IRT), t. y. kompiuteri, telekomunikacijos rangos ir j dali, didmenin prekyba. 46.51 Kompiuteri, j isorins ir programins rangos didmenin prekyba

si klas eina: - kompiuteri ir j isorins rangos didmenin prekyba - programins rangos didmenin prekyba si klas neeina: - elektronini dali didmenin prekyba, zr. 46.52 - staigos masin ir rangos (isskyrus kompiuterius ir isorin rang) didmenin prekyba, zr. 46.66 46.52 Elektronins ir telekomunikacins rangos ir jos dali didmenin prekyba

si klas eina: - elektronini lemp ir vamzdzi didmenin prekyba - puslaidininkini tais didmenin prekyba - mikroprocesoriaus lust ir integrini grandyn didmenin prekyba - spausdintini grandini didmenin prekyba - nerasyt garso ir vaizdo juost, diskeli bei magnetini ir optini disk (kompaktini disk (CD) ir skaitmenini vaizdo disk (DVD)) didmenin prekyba - telefono ir rysi rangos didmenin prekyba si klas neeina: - rasyt garsajuosci ir vaizdajuosci (CD ir DVD) didmenin prekyba, zr. 46.43 - kompiuteri ir j isorins rangos didmenin prekyba, zr. 46.51 46.6 Kit masin, rangos ir reikmen didmenin prekyba

si grup eina specialiosios paskirties masin, rangos ir reikmen, skirt vairiomis pramons rsimis ir bendrosios paskirties masinoms, didmenin prekyba. 46.61 Zems kio masin, rangos ir reikmen didmenin prekyba

si klas eina: - zems kio masin ir rangos didmenin prekyba: · plg, mslo kratytuv, sjamj · derliaus numimo · kuliamj · melzimo rengini · paukstininkysts, bitininkysts rengini · zems ir misk kio traktori si klas taip pat eina: - vejapjovi su vairiais varytuvais didmenin prekyba 46.62 Stakli didmenin prekyba

si klas eina: - stakli didmenin prekyba si klas taip pat eina: - kompiuterio valdom stakli didmenin prekyba 46.63 Kasybos, statybos ir statybos inzinerijos masin didmenin prekyba

175

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 46.64 Tekstils pramons masin bei siuvamj ir mezgimo masin didmenin prekyba

si klas taip pat eina: - kompiuterio valdom tekstils pramons masin ir kompiuterio valdom siuvamj ir mezgimo masin didmenin prekyba 46.65 staigos bald didmenin prekyba

si klas eina: - didmenins prekybos paslaugos susijusios su: · prekmis, kuri gamyba klasifikuojama 31.01 klasje (staig ir parduotuvi bald gamyba) 46.66 Kit staigos masin ir rangos didmenin prekyba

si klas eina: - staigos masin ir rangos, isskyrus kompiuterius ir j isorin rang, didmenin prekyba si klas neeina: - kompiuteri ir j isorins rangos didmenin prekyba, zr. 46.51 - elektronini dali, telefono ir rysi rangos didmenin prekyba, zr. 46.52 46.69 Kit masin ir rangos didmenin prekyba

si klas eina: - transporto rangos, isskyrus variklines transporto priemones, motociklus ir dviracius, didmenin prekyba - konvejerins gamybos robot didmenin prekyba - laid, jungikli ir kitokios pramonje naudojamos instaliacins rangos didmenin prekyba - kitos elektros rangos, tokios kaip elektros varikliai ir transformatoriai, didmenin prekyba - kit, niekur kitur nepriskirt masin, naudojam pramonje (isskyrus kasyb, statyb, civilin inzinerij ir tekstils pramon), prekyboje, navigacijoje ir kitoms paslaugoms teikti, didmenin prekyba si klas taip pat eina: - matavimo prietais ir rangos didmenin prekyba si klas neeina: - variklini transporto priemoni, priekab ir priekabini nameli didmenin prekyba, zr. 45.1 - variklini transporto priemoni atsargini dali didmenin prekyba, zr. 45.31 - motocikl didmenin prekyba, zr. 45.40 - dviraci didmenin prekyba, zr. 46.49 46.7 Kita specializuota didmenin prekyba

si grup eina kita, niekur kitur siame skyriuje neklasifikuojama, specializuota didmenin prekyba. Cia eina tarpini produkt, isskyrus zems kio paruosas, paprastai skirt ne nam kio reikmms tenkinti, didmenin prekyba. 46.71 Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei pried didmenin prekyba

si klas eina: - degal, tepal, plastiskj tepal, alyv, toki kaip: · medzio anglys, akmens anglys, koksas, medienos kuras, ligroinas · zalia nafta, nevalyta nafta, dyzelinas, benzinas, krenamasis mazutas, krosni kuras, zibalas · suskystintos naftos dujos, butano ir propano dujos · tepamoji alyva ir tepalai, rafinuoti naftos produktai, didmenin prekyba 46.71.10 46.71.20 46.71.30 46.71.40 Kietojo kuro didmenin prekyba Benzino didmenin prekyba Dujinio kuro didmenin prekyba Dyzelinio kuro didmenin prekyba

176

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 46.71.50 Tepal didmenin prekyba

46.72

Metal rd ir metal didmenin prekyba

si klas eina: - juodj ir spalvotj metal rd didmenin prekyba - juodj ir spalvotj metal pirmini form didmenin prekyba - kit, niekur kitur nepriskirt, juodj ir spalvotj metal pusgamini didmenin prekyba - aukso ir kit taurij metal didmenin prekyba si klas neeina: - metalo lauzo didmenin prekyba, zr. 46.77 46.73 Medienos, statybini medziag ir sanitarini rengini didmenin prekyba

si klas eina: - zaliavins medienos didmenin prekyba - pirminio medienos apdirbimo gamini didmenin prekyba - daz ir lak didmenin prekyba - statybini medziag didmenin prekyba: · smlio, zvyro - sien apmusal ir grind dang didmenin prekyba - ploksciojo stiklo didmenin prekyba - sanitarins rangos didmenin prekyba: · voni, praustuv, klozet ir kitokio sanitarinio porceliano - surenkamj pastat didmenin prekyba 46.73.10 46.74 Popierini sien apmusal didmenin prekyba Metalini dirbini, vandentiekio ir sildymo rangos bei reikmen didmenin prekyba

si klas eina: - metalini dirbini ir spyn didmenin prekyba - jungiamj detali ir tais didmenin prekyba - vandens sildytuv didmenin prekyba - sanitarins instaliacins rangos didmenin prekyba: · vamzdzi, vamzdeli, jungiamj detali, ciaup, trisaki, jungi, gumini vamzdzi ir kt. - ranki, toki kaip plaktukai, pjklai, atsuktuvai ir kitokie rankiniai rankiai, didmenin prekyba 46.74.10 46.74.20 46.74.30 46.75 Gelezies dirbini didmenin prekyba Vandentiekio rangos didmenin prekyba Sildymo rangos didmenin prekyba Chemijos produkt didmenin prekyba

si klas eina: - pramonini chemikal didmenin prekyba: · anilino, spaustuvini daz, eterini aliej, pramonini duj, chemini klij, dazancij medziag, dirbtins dervos, metanolio, parafino, skonini ir aromatingj medziag, sodos, pramonins druskos, rgsci ir sieros, krakmolo pakaital ir kt. - trs ir agrochemini produkt didmenin prekyba 46.75.10 46.75.20 46.76 Agrochemini produkt ir trs didmenin prekyba Ne vaistins paskirties stipriai veikiancij ir nuodingj medziag didmenin prekyba Kit tarpini produkt didmenin prekyba

si klas eina:

177

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - plastikini medziag pirmini form didmenin prekyba - gumos (kauciuko) didmenin prekyba - tekstils pluost ir kt. didmenin prekyba - popieriaus ssni didmenin prekyba - brangakmeni didmenin prekyba 46.76.10 46.76.20 46.77 Popieriaus ritini ir kartono didmenin prekyba Lin pluosto didmenin prekyba Atliek ir lauzo didmenin prekyba

si klas eina: - metalo ir nemetalo atliek, lauzo ir medziag tinkam grzinamajam perdirbimui didmenin prekyba, skaitant naudot daikt, toki kaip automobiliai, kaupim, rsiavim, isardym, isrinkim, atskiriant tinkamas naudoti dalis, pakavim, perpakavim, saugojim ir pristatym, taciau be realus perdirbimo proceso. Be to, superkamos ir parduodamos atliekos turi tam tikr likutin vert. si klas taip pat eina: - automobili, kompiuteri, televizori ir kitos rangos isardymas ar isrinkimas ir tinkam naudoti dali pardavimas si klas neeina: - buitini ir pramonini atliek rinkimas, zr. 38.1 - atliek tvarkymas, nesusijs su j panaudojimu tolesniame pramonins gamybos procese, turint tiksl jas pasalinti, zr. 38.2 - atliek, lauzo ir kitoki daikt perdirbimas antrines zaliavas, kai realus perdirbimo procesas btinas (antrins zaliavos, kaip perdirbimo rezultatas, tiesiogiai tinka pramoniniam gamybos procesui, bet tai nra naujas produktas), zr. 38.3 - automobili, kompiuteri, televizori ir kitos rangos isardymas, atskiriant atgavimui tinkamas medziagas, zr. 38.31 - laiv isardymas, zr. 38.31 - automobili supjaustymas mechaniniu bdu, zr. 38.32 - naudot daikt mazmenin prekyba, zr. 47.79 46.9 46.90 Nespecializuota didmenin prekyba Nespecializuota didmenin prekyba

si klas eina: - vairi nespecializuot preki didmenin prekyba 47 Mazmenin prekyba, isskyrus variklini transporto priemoni ir motocikl prekyb

s skyri eina nauj ir panaudot preki, skirt placiai visuomenei vartoti asmeniskai ar naudoti nam kyje, perpardavimas (pardavimas j neperdirbant) parduotuvse, universalinse parduotuvse, kioskuose, per prekybos firmas, parduodancias prekes pagal uzsakym pastu, preki isnesiotojus, gatvs prekiautojus, vartotoj kooperatyvus ir kt. Mazmenin prekyba klasifikuojama pirmiausiai atsizvelgiant prekybos vietos tip (mazmenin prekyba parduotuvse klasifikuojama 47.1­47.7 grupse, mazmenin prekyba ne parduotuvse klasifikuojama 47.8 ir 47.9 grupse). mazmenin prekyb parduotuvse eina mazmenin prekyba naudotomis prekmis (47.79 klas). Mazmenin prekyba parduotuvse skirstoma specializuot mazmenin prekyb (47.2­47.7 grups) ir nespecializuot mazmenin prekyb (47.1 grup). Mintos grups toliau skirstomos pagal parduodam preki asortiment. Pardavimas ne parduotuvse skirstomas pagal pardavimo form, pvz., mazmenin prekyba kioskuose ir turgavietse (47.8 grup) ir kita mazmenin prekyba ne parduotuvse, pvz., preki pagal uzsakymus pardavimas pastu, isnesiojamoji prekyba, prekyba is automat ir kt. (47.9 grup). s skyri eina preki, kurios paprastai vadinamos vartojimo arba mazmeninmis prekmis, prekyba. Todl s skyri neeina preks, paprastai nepriskiriamos mazmeninei prekybai, tokios kaip grdai, rda, pramonins masinos ir ranga, ir kt. s skyri taip pat eina prekybos vienetai, pirmiausia susij su preki, toki kaip asmeniniai kompiuteriai, rastins reikmenys, dazai arba mediena, pardavimu placiajai visuomenei, nors sie pardavimai ir nebt skirti asmeniniam arba nam kio vartojimui, taciau atliekami demonstruojam pardavim metu. prastas prekyboje apdorojimas nekeicia pagrindini preks charakteristik ir gali apimti, pvz., rsiavim, perskirstym, maisym ir pakavim. s skyri taip pat eina mazmenin prekyba, vykdoma per prekybos tarpininkus ir aukcion namus.

178

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

s skyri neeina: - kinink atliekami j paci pagamintos zems kio produkcijos pardavimai, zr. 01 skyri - preki gamyba ir j pardavimai, kurie paprastai yra klasifikuojami kaip apdirbamoji gamyba 10­32 skyriuose - variklini transporto priemoni, motocikl ir j dali prekyba, zr. 45 skyri - grd, rd, zalios naftos, pramonini chemikal, gelezies ir plieno, pramonini masin ir rengini pardavimas, zr. 46 skyri - maisto ir grim pardavimas vartoti vietoje ir gatav valgi pardavimas issinestinai, zr. 56 skyri - asmenini ir nam kio reikmen nuoma placiai visuomenei, zr. 77.2 grup 47.1 Mazmenin prekyba nespecializuotose parduotuvse

si grup eina mazmenin prekyba vairaus asortimento prekmis tame paciame prekybos vienete (nespecializuotoje parduotuvje), tokiame kaip prekybos centras ar universalin parduotuv. 47.11 Mazmenin prekyba nespecializuotose parduotuvse, kuriose vyrauja maistas, grimai ir tabakas

si klas eina: - plataus asortimento, kuriame vyrauja maisto produktai, grimai ir tabakas, preki mazmenin prekyba: · universalini parduotuvi, kuriose be pagrindini maisto, grim ar tabako pardavim, prekiaujama kit srici prekmis, tokiomis kaip drabuziai, baldai, prietaisai, metalo gaminiai, kosmetika ir kt., veikla 47.19 Kita mazmenin prekyba nespecializuotose parduotuvse

si klas eina: - plataus asortimento, kuriame maisto produktai, grimai ar tabakas nra vyraujantys, preki mazmenin prekyba - universalini parduotuvi, kuriose prekiaujama bendrosios paskirties prekmis, skaitant drabuzius, baldus, prietaisus, metalo gaminius, kosmetikos priemones, juvelyrinius dirbinius, zaislus, sporto prekes ir kt., veikla 47.2 47.21 Maisto, grim ir tabako mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Vaisi, uog ir darzovi mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - sviezi vaisi, uog ir darzovi mazmenin prekyba - paruost ir konservuot vaisi, uog ir darzovi mazmenin prekyba 47.22 Msos ir msos produkt mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - msos ir msos produkt (skaitant paukstien) mazmenin prekyba 47.23 Zuv, vziagyvi ir moliusk mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - zuv, kit jros grybi ir j gamini mazmenin prekyba 47.24 Duonos, bandeli, konditerijos gamini ir cukraus saldumyn mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse 47.24.10 47.24.20 47.25 Duonos, pyrago ir kit miltini produkt mazmenin prekyba Konditerijos gamini ir saldumyn mazmenin prekyba Grim mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - grim (neskirt vartoti pardavimo vietoje) mazmenin prekyba: · alkoholini grim mazmenin prekyba · nealkoholini grim mazmenin prekyba 47.25.10 Alkoholini grim mazmenin prekyba

179

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

47.25.20 47.26

Gaivinamj grim mazmenin prekyba Tabako gamini mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - tabako mazmenin prekyba - tabako gamini mazmenin prekyba 47.29 Kita maisto produkt mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - pieno produkt ir kiausini mazmenin prekyba - kit, niekur kitur nepriskirt, maisto produkt mazmenin prekyba 47.3 47.30 Automobili degal mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Automobili degal mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - variklini transporto priemoni ir motocikl degal mazmenin prekyba si klas taip pat eina: - variklini transporto priemoni tepal ir ausinimo produkt mazmenin prekyba si klas neeina: - degal didmenin prekyba, zr. 46.71 - mazmenin prekyba suskystintomis naftos dujomis maistui gaminti arba sildymo reikmms, zr. 47.78 47.4 Mazmenin prekyba iInformacijos ir rysi technologij (IRT) rangaos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse si grup eina informacijos ir rysi technologij rangos (IRT), tokios kaip kompiuteriai ir j isorin ranga, telekomunikacij ranga, buitin elektronin aparatra, mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse. 47.41 Kompiuteri, j isorins ir programins rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - kompiuteri mazmenin prekyba - kompiuteri isorins rangos mazmenin prekyba - vaizdo zaidim pult mazmenin prekyba - bendrosios paskirties programins rangos, skaitant vaizdo zaidimus, mazmenin prekyba si klas neeina: - nerasyt juost ir disk mazmenin prekyba, zr. 47.63 47.42 47.43 Telekomunikacij rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Garso ir vaizdo rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - radijo ir televizijos rangos mazmenin prekyba - garso ir vaizdo rangos mazmenin prekyba - kompaktini disk (CD), skaitmenini vaizdo disk (DVD) ir kt. leistuv ir rasymo aparat mazmenin prekyba 47.5 Kitos nam kio rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si grup eina buitins rangos, tokios kaip tekstils gaminiai ar dirbiniai, metalo dirbiniai, kilimai, elektriniai prietaisai ar baldai, mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse. 47.51 Tekstils gamini mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

180

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina: - audini mazmenin prekyba - mezginini verpal mazmenin prekyba - pagrindini medziag kilimli, gobelen ar siuvini gamybai mazmenin prekyba - tekstils gamini ar dirbini mazmenin prekyba - galanterijos reikmen: adat, siuvimo sil ir kt. mazmenin prekyba si klas neeina: - drabuzi mazmenin prekyba, zr. 47.71 47.52 Metalo dirbini, daz ir stiklo mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - metalo gamini mazmenin prekyba - daz, lak ir politr mazmenin prekyba - ploksciojo stiklo mazmenin prekyba - kit statybini medziag, toki kaip plytos, mediena, sanitarin ranga, mazmenin prekyba - ,,pasidaryk pats" reikaling medziag ir rangos mazmenin prekyba si klas taip pat eina: - vejapjovi su vairiais varytuvais mazmenin prekyba - saun mazmenin prekyba 47.52.10 47.52.20 47.52.30 47.52.40 47.53 Daz, lak ir politr mazmenin prekyba Ploksciojo stiklo mazmenin prekyba Statybini medziag mazmenin prekyba Medziag ir smulkiojo remonto darbams rangos mazmenin prekyba Kilim, kilimli, sien ir grind dang mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - kilim ir kilimli mazmenin prekyba - uzuolaid ir tiulini uzuolaid mazmenin prekyba - tapet ir grind dang mazmenin prekyba si klas neeina: - kamstienos grind plyteli mazmenin prekyba, zr. 47.52 47.54 Elektrini buitini aparat ir prietais mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas neeina: - garso ir vaizdo rangos mazmenin prekyba, zr. 47.43 47.59 Bald, apsvietimo rangos ir kit nam kio preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - nam kio bald mazmenin prekyba - apsvietimo prietais mazmenin prekyba - nam kio reikmen ir stalo ranki, ind, stiklo, porceliano ir keramikos mazmenin prekyba - medini, kamstienos ir pintini dirbini mazmenin prekyba - neelektrini nam kio prietais mazmenin prekyba - muzikos instrument ir muzikos partitr mazmenin prekyba - garsini apsaugos sistem, toki kaip elektroniniai uzraktai, seifai ir saugyklos, be rengimo ir aptarnavimo paslaug mazmenin prekyba - niekur kitur nepriskirt nam kio daikt ir rangos mazmenin prekyba si klas neeina: - antikvarini daikt mazmenin prekyba, zr. 47.79

181

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 47.6 Kultros ir poilsio preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si grup eina kultros ir poilsio preki, toki kaip knygos, laikrasciai, muzikos ir vaizdo rasai, sporto ranga, zaidimai ir zaislai, mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse. 47.61 Knyg mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - vairi knyg mazmenin prekyba si klas neeina: - naudot ir antikvarini knyg mazmenin prekyba, zr. 47.79 47.62 Laikrasci ir rastins reikmen mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas taip pat eina: - rasymo reikmen, toki kaip plunksnakociai, piestukai, popierius ir kt., mazmenin prekyba 47.63 Muzikos ir vaizdo ras mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - muzikos ras, garsajuosci, kompaktini disk ir kaseci mazmenin prekyba - vaizdajuosci ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) mazmenin prekyba si klas taip pat eina: - nerasyt juost ir disk mazmenin prekyba 47.64 Sporto rangos mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - sporto preki, zvejybos reikmen, stovyklavimo preki, valci ir dviraci mazmenin prekyba 47.65 Zaidim ir zaisl mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - zaidim ir zaisl, pagamint is vairi medziag mazmenin prekyba si klas neeina: - vaizdo zaidim pult mazmenin prekyba, zr. 47.41 - bendrosios paskirties programins rangos, skaitant vaizdo zaidimus, mazmenin prekyba, zr. 47.41 47.7 Kit preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si grup eina prekyba specializuotose parduotuvse tam tikromis, netrauktomis kitas klasifikatoriaus grupes, prekmis, tokiomis kaip drabuziai, avalyn ir odos gaminiai, medikamentai ir medicinos preks, laikrodziai, suvenyrai, valymo medziagos, ginklai, gls ir naminiai gyvnai, ir kt. Taip pat eina naudot preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse. 47.71 Drabuzi mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - drabuzi mazmenin prekyba - kailio gamini mazmenin prekyba - aprangos pried, toki kaip pirstins, kaklaraisciai, petnesos ir kt. mazmenin prekyba si klas neeina: - tekstils gamini ir dirbini mazmenin prekyba, zr. 47.51 47.72 Avalyns ir odos gamini mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - avalyns mazmenin prekyba

182

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - odos gamini mazmenin prekyba - kelions reikmen is odos arba odos pakaital mazmenin prekyba si klas neeina: - specialiosios sportins avalyns, tokios kaip slidzi batai, mazmenin prekyba, zr. 47.64 47.73 Vaistini, ruosianci ir parduodanci vaistus, veikla

si klas eina: - vaist mazmenin prekyba 47.74 47.75 Medicinos ir ortopedini preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Kosmetikos ir tualeto reikmen mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - kvepal, kosmetikos ir tualeto reikmen mazmenin prekyba 47.76 Gli, sodinuk, skl, trs, namini gyvnli ir j dalo mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse 47.77 47.78 Laikrodzi, papuosal ir juvelyrini dirbini mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse Kita nauj preki mazmenin prekyba specializuotose parduotuvse

si klas eina: - fotografijos, optins ir tiksliosios rangos mazmenin prekyba - optik veikla - suvenyr, meno dirbini ir religini reikmen mazmenin prekyba - komercini meno galerij veikla - buitinio skystojo kuro, duj balion, akmens angli ir malk mazmenin prekyba - ginkl ir saudmen mazmenin prekyba - zenkl ir monet mazmenin prekyba - komercini meno galerij atliekama mazmenin prekyba - niekur kitur nepriskirt ne maisto produkt mazmenin prekyba 47.78.10 47.78.20 47.78.30 47.78.40 47.78.90 47.79 Suvenyr, meno dirbini ir religini reikmen specializuota mazmenin prekyba Buitinio skystojo kuro, duj balion, anglies ir malk specializuota mazmenin prekyba Ginkl ir saudmen specializuota mazmenin prekyba Optikos preki mazmenin prekyba Kita specializuota mazmenin prekyba Naudot daikt mazmenin prekyba parduotuvse

si klas eina: - naudot knyg mazmenin prekyba - kit naudot daikt mazmenin prekyba - antikvarini daikt mazmenin prekyba - aukcion nam (mazmenin) veikla si klas neeina: - naudot variklini transporto priemoni mazmenin prekyba, zr. 45.1 - interneto ir kit, ne parduotuvse organizuojam (mazmenini) aukcion, veikla, zr. 47.91, 47.99 - lombard veikla, zr. 64.92 47.79.10 47.8 Antikvarini daikt mazmenin prekyba Mazmenin prekyba kioskuose ir prekyvietse

183

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

si grup eina bet kokios rsies nauj ar naudot preki mazmenin prekyba, paprastai atliekama kilnojamuosiuose kioskuose, pastatytuose salia keli ar prekiauti skirtose vietose. 47.81 Maisto, grim ir tabako gamini mazmenin prekyba kioskuose ir prekyvietse

si klas neeina: - paruosto maisto, skirto vartoti nedelsiant, mazmenin prekyba (mobilieji prekiautojai maistu), zr. 56.10 47.82 47.89 Tekstils, drabuzi ir avalyns mazmenin prekyba kioskuose ir prekyvietse Kit preki mazmenin prekyba kioskuose ir prekyvietse

si klas eina: - mazmenin prekyba kioskuose arba turgavietse kitomis prekmis, tokiomis kaip: · kilimai ir kilimliai · knygos · zaidimai ir zaislai · buitiniai prietaisai ir buitin elektronin aparatra · muzikos ir vaizdo rasai 47.9 Mazmenin prekyba ne parduotuvse, kioskuose ar prekyvietse

si grup eina mazmenin prekyba, atliekama uzsakant prekes pastu, internetu, isnesiojamoji prekyba, prekyba is automat smulkioms prekms pardavinti ir kt. 47.91 Uzsakomasis pardavimas pastu arba internetu

si klas eina uzsakomasis pardavimas pastu arba internetu, t. y. mazmenins prekybos veikla, kai pirkjas, remdamasis reklama, katalogais, informacija, pateikta interneto svetainje, modeliais arba kitomis reklamos priemonmis, pasirenka prekes ir uzsako jas pastu, telefonu arba internetu (paprastai naudojamasi specialiomis interneto svetaini priemonmis). Uzsakyta prek gali bti tiesiogiai atsista internetu arba pristatyta pirkjui fiziniu bdu. si klas eina: - vis rsi preki mazmenin prekyba, uzsakant prekes pastu - vis rsi preki mazmenin prekyba, uzsakant prekes internetu si klas taip pat eina: - tiesiogin prekyba per televizij, radij ar telefonu - mazmeniniai aukcionai internetu si klas neeina: - variklini transporto priemoni, variklini transporto priemoni dali ir pagalbini reikmen mazmenin prekyba internetu, zr. 45.1 ir 45.3 grupes - motocikl, motocikl dali ir pagalbini reikmen mazmenin prekyba internetu, zr. 45.40 47.99 Kita mazmenin prekyba ne parduotuvse, kioskuose ar prekyvietse

si klas eina: - vairi produkt ar gamini mazmenin prekyba bet kokiu, ankstesnse klasse nenurodytu bdu: · tiesiogin ar isnesiojamoji prekyba per prekiautojus · is automat smulkioms prekms pardavinti ir kt. - tiesiogin prekyba degalais (krosni kuru, malkomis ir kt.), pristatomais pirkjo patalpas - aukcion ne parduotuvse (mazmenini, isskyrus internetu) veikla - mazmenin prekyba per komiso agentus (ne parduotuvse) 47.99.10 47.99.20 H SEKCIJA Mazmenin prekyba per keliaujancius firmos atstovus Mazmenin prekyba is automat smulkioms prekms pardavinti TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

184

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si sekcij eina keleivi arba krovini vezimas pagal tvarkarast arba ne pagal tvarkarast gelezinkeli, keli, vandens, oro transportu ir krovini transportavimas vamzdynais bei susijusi veikla, tokia kaip transporto terminal ir stovjimo aiksteli veikla, krovini tvarkymas, sandliavimas ir kt. si sekcij taip pat eina transporto rangos nuoma su vairuotojo ar operatoriaus samdymu. si sekcij taip pat eina pasto ir pasiuntini (kurjeri) veikla. si sekcij neeina: - transporto priemoni, isskyrus variklines transporto priemones, kapitalinis remontas ar pertvarkymas (rekonstravimas), zr. 33.1 grup - keli, gelezinkeli tiesimas, uost, aerodrom statyba ir rengimas, technin priezira bei remontas, zr. 42 skyri - variklini transporto priemoni technin priezira ir remontas, zr. 45.20 - transporto rangos nuoma be vairuotojo ar operatoriaus samdymo, zr. 77.1 ir 77.3 49 Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

s skyri eina keleivi ir krovini vezimas keliais ir gelezinkeliais, taip pat krovini transportavimas vamzdynais. 49.1 49.10 Tarpmiestinis keleivinis gelezinkelio transportas Tarpmiestinis keleivinis gelezinkelio transportas

si klas eina: - keleivi vezimas gelezinkelio transporto priemonmis magistralini linij tinklais, isdstytais placioje geografinje teritorijoje - keleivi vezimas tarpmiestiniais gelezinkeliais - miegamj vagon ar vagon-restoran eksploatavimas, sudarantis gelezinkelio kompanij veiklos dal si klas neeina: - keleivi vezimas miesto ir priemiestinmis transporto sistemomis, zr. 49.31 - keleivinio transporto terminal veikla, zr. 52.21 - gelezinkeli infrastruktros darbas; susijusi veikla, tokia kaip manevravimas ir parengiamasis traukinio formavimas, zr. 52.21 - miegamj vagon ar vagon-restoran eksploatavimas, atliekamas skirting gamybos vienet, zr. 55.90, 56.10 49.2 49.20 Krovininis gelezinkelio transportas Krovininis gelezinkelio transportas

si klas eina: - krovini vezimas gelezinkelio magistralini linij tinklais, taip pat ir trump linij krovini gelezinkeliais si klas neeina: - sandliavimas ir laikymas, zr. 52.10 - krovininio transporto terminal veikla, zr. 52.21 - gelezinkeli infrastruktros darbas; susijusi veikla, tokia kaip manevravimas ir parengiamasis traukinio formavimas, zr. 52.21 - krovini tvarkymas, zr. 52.24 49.3 Kitas keleivinis sausumos transportas

si grup eina visa sausumos keleivinio transporto, isskyrus gelezinkelio transport, veikla. Taciau, gelezinkelio transportas, kaip miesto ar priemiestinio transporto sistemos dalis, klasifikuojama sioje grupje. 49.31 Keleivi vezimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu

si klas eina: - keleivi vezimas miesto ar priemiestiniu sausumos transportu. Cia gali eiti vairios sausumos transporto rsys, tokios kaip autobusai, tramvajai, troleibusai, pozeminiai ar estakadiniai gelezinkeliai ir kt. Vezimas atliekamas tvarkarastyje nurodytais marsrutais, laipinant ir islaipinant keleivius tam tikslui nustatytose stotelse, laikantis is anksto nustatyt tvarkarasci. si klas taip pat eina: - transporto linij miestas­oro uostas ar miestas­stotis veikla

185

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - funikulieri, kabamj lyn keli ir kt. eksploatavimas, jeigu jie yra miesto arba priemiestinio transporto sistem dalis si klas neeina: - tarpmiestinis keleivinis gelezinkeli transportas, zr. 49.10 49.31.10 49.31.20 49.32 Keleivi vezimas autobusais mieste ar priemiestyje Keleivi vezimas troleibusais mieste ar priemiestyje Taksi veikla

si klas taip pat eina: - kita privaci lengvj automobili nuoma su vairuotojo samdymu 49.39 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas

si klas eina: - kitas keleivinis keli transportas: · tolimojo susisiekimo autobus pagal tvarkarast teikiamos paslaugos · uzsakomos, ekskursij ir kitokios vienkartins autobus paslaugos · oro uost marsrutini autobus paslaugos - kabamj lyn keli, funikulieri, slidinjimo ir linijini keltuv eksploatavimas, jeigu jie nra miesto ar priemiestinio transporto dalis si klas taip pat eina: - mokykl autobus ar darbuotoj pervezimo autobus eksploatavimas - keleivi vezimas zmogaus ar gyvuli traukiamomis transporto priemonmis si klas neeina: - greitosios pagalbos transportas, zr. 86.90 49.4 Krovininis keli transportas ir perkraustymo veikla

si grup eina visa sausumos krovininio transporto veikla, kitokia nei gelezinkelio transporto. 49.41 Krovininis keli transportas

si klas eina: - visas krovini vezimo keliais transportas: · misko medziagos vezimas · gyvuli vezimas · saldyt produkt vezimas · sunki krovini vezimas · betari krovini vezimas, taip pat ir autocisternose, skaitant pieno surinkim is ki · automobili vezimas · atliek ir antrini zaliav vezimas be j surinkimo ar salinimo si klas taip pat eina: - krovinini automobili nuoma su vairuotojo samdymu - krovini vezimas zmogaus ar gyvuli traukiamomis transporto priemonmis si klas neeina: - rst vezimas miske, kaip medienos ruosos dalis, zr. 02.40 - vandens pristatymas vandenveziais, zr. 36.00 - krovini tvarkymo transporto terminal eksploatavimas, zr. 52.21 - vezam krovini pakavimo ir pakavimo paslaug teikimas, zr. 52.29 - pasto ir pasiuntini (kurjeri) veikla, zr. 53.10 ir 53.20 - atliek vezimas, kaip sudtin atliek surinkimo veiklos dalis, zr. 38.11 ir 38.12 49.42 Perkraustymo veikla

si klas eina:

186

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - perkraustymo (persiklimo) paslaug teikimas monms ir nam kiams sausumos keli transportu 49.5 49.50 Transportavimas vamzdynais Transportavimas vamzdynais

si klas eina: - duj, skysci, vandens, suspensij ir kit parduoti skirt produkt transportavimas vamzdynais si klas taip pat eina: - siurblini eksploatavimas si klas neeina: - gamtini ar gamyklini duj, garo ar vandens paskirstymas, zr. 35.22, 35.30 ir 36.00 - skysci vezimas vilkikais, zr. 49.41 50 Vandens transportas

s skyri eina keleivi ir krovini vezimas vandens transportu pagal tvarkarast arba ne. s skyri taip pat eina stumtuv arba vilkik, ekskursini kateri, kruizini arba apzvalgos laiv, kelt, vandens taksi ir kt. eksploatavimas. Nors buvimo vieta yra rodiklis, leidziantis atskirti jros ir vidaus vanden transport, lemiamas veiksnys yra naudojamo laivo tipas. Vezimas jros laivais eina 50.1 ir 50.2 grupes, o vezimas kitais laivais ­ 50.3 ir 50.4 grupes. s skyri neeina restoran ir bar veikla laivuose (zr. 56.10 ir 56.30) tuo atveju, jeigu si veikl atliek skirtingi gamybos vienetai. 50.1 Jr ir pakranci keleivinis vandens transportas

si grup eina keleivi vezimas laivais, skirtais naudoti jroje arba pakranci vandenyse. si grup taip pat eina keleivi vezimas dideliais ezerais ir kt., kai naudojami sio tipo laivai. 50.10 Jr ir pakranci keleivinis vandens transportas

si klas eina: - keleivi vezimas jr ir pakranci vandenimis pagal tvarkarast arba ne: · ekskursini kateri, kruizini arba apzvalgos laiv eksploatavimas · kelt, vandens taksi ir kt. eksploatavimas si klas taip pat eina: - pramogini kateri nuoma su gulos samdymu vezti jr ir pakranci vandenimis (pvz., zvejybiniams kruizams) si klas neeina: - restoran ir bar veikla laivuose tuo atveju, jeigu si veikl atlieka skirtingi gamybos vienetai, zr. 56.10 ir 56.30 - pramogini kateri ir jacht nuoma be gulos samdymo, zr. 77.21 - prekybini laiv arba kateri nuoma be gulos samdymo, zr. 77.34 - plaukiojanci losimo nam veikla, zr. 92.00 50.2 Jr ir pakranci krovininis vandens transportas

si grup eina krovini vezimas laivais, skirtais naudoti jroje arba pakranci vandenyse. si grup taip pat eina krovini vezimas dideliais ezerais ir kt., kai naudojami panasaus tipo laivai. 50.20 Jr ir pakranci krovininis vandens transportas

si klas eina: - krovini vezimas jr ir pakranci vandenimis, pagal tvarkarast arba ne - transportavimas stumiamomis arba velkamomis barzomis, naftos grzini platform eksploatavimas ir kt. si klas taip pat eina: - krovinini jr ir pakranci vanden laiv nuoma su gulos samdymu si klas neeina: - krovini sandliavimas ir saugojimas, zr. 52.10

187

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - uosto eksploatavimas ir kita pagalbin veikla, tokia kaip laiv svartavimas doke, laiv vedimas (locman paslaugos), laiv pakrovimas (iskrovimas) barzomis (lichteriu), laiv gelbjimas, zr. 52.22 - krovini tvarkymas, zr. 52.24 - prekybini laiv arba kateri nuoma be gulos samdymo, zr. 77.34 50.3 Vidaus vanden keleivinis transportas

si grup eina keleivi vezimas vidaus vandenimis, apimantis vezim laivais, netinkamais vezti jra. 50.30 Vidaus vanden keleivinis transportas

si klas eina: - keleivi vezimas upmis, kanalais, ezerais ir kitais vidaus vanden keliais, skaitant vezim uostuose ar dokuose si klas taip pat eina: - pramogini kateri nuoma su gulos samdymu vezti vidaus vandenimis si neeina: - pramogini kateri ir jacht nuoma be gulos samdymo, zr. 77.21 50.4 Vidaus vanden krovininis transportas

si grup eina krovini vezimas vidaus vandenimis, apimantis vezim laivais, netinkamais vezti jra. 50.40 Vidaus vanden krovininis transportas

si klas eina: - krovini vezimas upmis, kanalais, ezerais ir kitais vidaus vanden keliais, skaitant vezim uostuose ar dokuose si klas taip pat eina: - krovinini vidaus vanden laiv nuoma su gulos samdymu si klas neeina: - krovini tvarkymas, zr. 52.24 - prekybini laiv arba valci nuoma be gulos samdymo, zr. 77.34 51 Oro transportas

s skyri eina keleivi ar krovini vezimas oro ar kosminiu transportu. s skyri neeina: - pasli purskimas, zr. 01.61 - orlaivi ar j varikli kapitalinis remontas, zr. 33.16 - oro uost eksploatavimas, zr. 52.23 - oro reklama (uzrasai danguje), zr. 73.11 - fotografavimas is orlaivi, zr. 74.20 51.1 51.10 Keleivinis oro transportas Keleivinis oro transportas

si klas eina: - keleivi vezimas oru reguliariuoju oro susisiekimu - uzsakomieji keleiviniai reisai - parodomieji ir apzvalginiai skrydziai si klas taip pat eina: - oro transporto priemoni nuoma keleivi vezimo tikslais su operatoriaus samdymu - bendrosios aviacijos veikla, tokia kaip: · keleivi vezimas, kur atliek aeroklubai mokymo ar pramog tikslais si klas neeina: - oro transporto priemoni nuoma be operatoriaus samdymo, zr. 77.35

188

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

51.2

Krovininis oro transportas ir kosminis transportas

51.21

Krovininis oro transportas

si klas eina: - krovini vezimas oru reguliariuoju oro susisiekimu - krovini vezimas oro transportu tvarkarastyje nenurodytu laiku si klas taip pat eina: - oro transporto priemoni nuoma krovini vezimo tikslais su operatoriaus samdymu 51.22 Kosminis transportas

si klas eina: - palydov ir kosmini laiv paleidimas - krovini ir keleivi vezimas kosmose 52 Sandliavimas ir transportui bding paslaug veikla

s skyri eina sandliavimas ir kita transportavimui bdinga veikla, tokia kaip transporto infrastruktros eksploatavimas (pvz., oro uost, uost, tuneli, tilt ir kt.), transporto agentr veikla ir krovini tvarkymas. 52.1 52.10 Sandliavimas ir saugojimas Sandliavimas ir saugojimas

si klas eina: - vis rsi preki saugykl ir sandli eksploatavimas: · grd elevatori, bendrosios paskirties preki sandli, sandli saldytuv, cistern ir kt. eksploatavimas si klas taip pat eina: - preki saugojimas uzsienio prekybos zonose - susaldymas intensyvioje oro srovje si klas neeina: - transporto priemoni stovjimo aiksteli paslaug teikimas, zr. 52.21 - savitarnos sandli rengini eksploatavimas, zr. 68.20 - laisvo ploto nuoma, zr. 68.20 52.2 Transportui bding paslaug veikla

si grup eina keleivi arba krovini vezimui bdinga veikla, tokia kaip transporto infrastruktros dali valdymas, arba veikla, susijusi su krovini tvarkymu iskart pries vezim ar po jo arba tarp vezim. s skyri taip pat eina vis transporto rengini eksploatavimas ir technin priezira. 52.21 Sausumos transportui bding paslaug veikla

si klas eina: - veikla, susijusi su keleivi, gyvn arba krovini vezimu sausumos keliais: · transporto terminal, toki kaip gelezinkelio stotis, autobus stotis, preki tvarkymo stotis, eksploatavimas · gelezinkeli infrastruktros eksploatavimas · keli, tilt, tuneli, automobili stovjimo aiksteli ar garaz, dviraci stovjimo aiksteli, priekabini nameli ziemojimo aiksteli eksploatavimas - manevravimas ir parengiamasis traukinio formavimas - vilkimas ir technin pagalba kelyje si klas taip pat eina: - duj skystinimas transportavimo tikslais si klas neeina:

189

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - krovini tvarkymas, zr. 52.24 52.21.10 52.21.20 52.21.30 52.21.40 52.21.50 52.21.60 52.21.70 52.22 Traukini eismo organizavimas ir reguliavimas Automobili stovjimo aiksteli eksploatavimas Technini priemoni, reguliuojanci gatvi judjim, eksploatavimas Gatvi, keli, tilt, tuneli eksploatavimas Sauskeli transporto stoci eksploatavimas Riedmen technin priezira ir smulkus remontas Gelezinkeli eksploatavimas Vandens transportui bding paslaug veikla

si klas eina: - veikla, susijusi su keleivi, gyvn ar krovini vezimu vandens transportu: · transporto terminal, toki kaip uostai ir krantins, eksploatavimas · vandens keli sliuz ir kt. eksploatavimas · navigacijos, laiv vedimo (locman veikla) ir svartavimo veikla · laiv pakrovimas ar iskrovimas barzomis (lichteriu), laiv gelbjimo veikla · svyturi veikla si klas neeina: - krovini tvarkymas, zr. 52.24 - valci prieplauk eksploatavimas, zr. 93.29 52.23 Oro transportui bding paslaug veikla

si klas eina: - veikla, susijusi su keleivi, gyvn ar krovini vezimu oro transportu: · transporto terminal, toki kaip skrydzio terminalai ir kt., eksploatavimas · oro uost ir skrydzi valdymo veikla · antzeminio aptarnavimo veikla aerodromuose ir kt. si klas taip pat eina: - gaisr gesinimo ir gaisr prevencijos veikla oro uostose si klas neeina: - krovini tvarkymas, zr. 52.24 - skraidymo mokykl veikla, zr. 85.32, 85.53 52.24 Krovini tvarkymas

si klas eina: - krovini ar bagazo pakrovimas ir iskrovimas, nepriklausomai nuo juos vezancio transporto rsies - krovini pakrovimas ir iskrovimas uoste - krovinini vagon pakrovimas ir iskrovimas si klas neeina: - transporto terminal eksploatavimas, zr. 52.21, 52.22 ir 52.23 52.29 Kita transportui bding paslaug veikla

si klas eina: - krovini (vazt) persiuntimas - transporto gelezinkeliu, keliu, jra ar oru operacij tvarkymas ar organizavimas - grupini ir individuali siunt formavimas (skaitant preki surinkim ir pristatym bei siunt grupavim) - vezimo dokument ir vaztarasci parengimas ir isdavimas

190

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - muitins tarpinink (agent) veikla - jr krovini ekspeditori ir oru vezam krovini agent veikla - brokeri tarpininkavimas, uzsakant viet kroviniui laive arba orlaivyje - preki tvarkymo operacijos, pvz., laikinasis pakavimas siekiant apsaugoti prekes vezant ir ispakavimas, pavyzdzi atrinkimas, preki svrimas si klas neeina: - pasiuntini veikla, zr. 53.20 - automobili, laiv, aviacijos ir transporto draudimas, zr. 65.12 - kelioni agentr veikla, zr. 79.11 - kelioni organizatori veikla, zr. 79.12 - pagalbos turistams veikla, zr. 79.90 52.29.10 52.29.20 52.29.30 53 Muitins tarpinink veikla Krovini gabenimo agent ir ekspeditori veikla Vezimo dokument ir kelions lap parengimas ir isdavimas Pasto ir pasiuntini (kurjeri) veikla

s skyri eina pasto ir pasiuntini (kurjeri) veikla, tokia kaip korespondencijos ir siuntini surinkimas, vezimas ir pristatymas pagal vairius susitarimus. s skyri taip pat eina vietinis pristatymas ir pasiuntini paslaugos. 53.1 53.10 Pasto pagal pareigojim teikti universalisias paslaugas atliekama veikla Pasto pagal pareigojim teikti universalisias paslaugas atliekama veikla

si klas eina moni veikla, atliekama pagal pareigojim teikti universalisias pasto paslaugas vienam ar daugiau paskirt universalij pasto paslaug teikj. si veikl eina universalij pasto paslaug infrastruktros naudojimas, skaitant mazmenins prekybos vietas, rsiavimo ir skirstymo rang ir laiskanesi marsrutus surenkant ir pristatant past. Pristatomos pasto siuntos, t. y. laiskai, atvirukai, spaudiniai (laikrasciai, zurnalai, reklaminiai bukletai ir kt.), smulkieji paketai, preks arba dokumentai. Taip pat eina kitokios paslaugos, reikalingos vykdyti pareigojim teikti universalisias pasto paslaugas. si klas eina: - pasto siunt (siuntini) surinkimas, rsiavimas, vezimas ir pristatymas (vidaus ar tarptautinis), atliekamas moni, pareigot teikti universalisias pasto paslaugas. Gali bti naudojama viena ar kelios transporto rsys ir si veikla gali bti atliekama nuosavu (privaciu) arba viesuoju transportu - pasto siunt (siuntini) surinkimas is viesj pasto dzuci arba past si klas neeina: - pasto ziro sskait, pasto taupomj bank sskait aptarnavimas ir pasto perlaidos, zr. 64.19 53.2 53.20 Kita pasto ir pasiuntini (kurjeri) veikla Kita pasto ir pasiuntini (kurjeri) veikla

si klas eina: - pasto siunt (siuntini) surinkimas, rsiavimas, vezimas ir pristatymas (vidaus ar tarptautinis), atliekamas moni, nepareigot teikti universalisias pasto paslaugas. Gali bti naudojama viena ar kelios transporto rsys ir si veikla gali bti atliekama nuosavu (privaciu) arba viesuoju transportu si klas taip pat eina: - pristatymo namus veikla si klas neeina: - krovini vezimas, zr. (pagal transporto priemons rs) 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21 ir 51.22 I SEKCIJA APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUG VEIKLA

191

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si sekcij eina apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruosto maisto ir grim, skirt vartoti nedelsiant, teikimas. Kit siai sekcijai priskirt papildom paslaug aprptis ir tipas gali bti labai skirtingi. si sekcij neeina apgyvendinimas ilgam laikotarpiui, toks kaip pagrindins gyvenamosios vietos suteikimas, kuris eina nekilnojamojo turto veikl (zr. L sekcij). si sekcij taip pat neeina paruosimas maisto ir grim, kurie arba nra skirti vartoti nedelsiant arba yra parduodami per nepriklausomus platinimo kanalus, t. y. per didmenin ar mazmenin prekyb. Toki maisto produkt paruosimas klasifikuojamas apdirbamojoje gamyboje (C sekcijoje). 55 Apgyvendinimo veikla

s skyri eina apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams. s skyri taip pat eina apgyvendinimas ilgesniam laikotarpiui, teikiamas studentams, darbininkams ir panasiems asmenims. Kai kurie gamybos vienetai gali teikti tik laikin buvein, taciau kiti aprpina ne tik laikina buveine, bet maitina ir teikia poilsio bei pramog priemones. s skyri neeina veikla, susijusi su pagrindins gyvenamosios vietos suteikimu ilgam laikotarpiui tokiose patalpose kaip butai, paprastai nuomojami mnesiui ar metams, ir klasifikuojama prie nekilnojamojo turto (L sekcijoje). 55.1 55.10 Viesbuci ir panasi laikin buveini veikla Viesbuci ir panasi laikin buveini veikla

si klas eina daugiausia trumpam laikotarpiui, paprastai dienai arba savaitei apsistojusi lankytoj apgyvendinimo veikla. Jiems yra teikiamos btinus apgyvendinimo poreikius atitinkancios paslaugos atitinkamai rengtuose (apstatytuose) kambariuose (numeriuose). Teikiamos kasdiens kambari tvarkymo paslaugos. Gali bti teikiama taip pat daug papildom paslaug, toki kaip maisto ir grim teikimas, stovjimo aiksteli ir skalbykl paslaugos, baseinai ir treniruokli sals, priemons poilsiui, taip pat priemons konferencijoms ir susirinkimams rengti. si klas eina apgyvendinimas: - viesbuciuose - kurort viesbuciuose - sveci namuose - moteliuose si klas neeina: - aprpinimas namais ir butais su baldais ar be bald arba prabangiais kambariais ilgesniam laikotarpiui, paprastai mnesiui arba metams, zr. 68 skyri 55.2 55.20 Poilsiautoj ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla Poilsiautoj ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

si klas eina daugiausia trumpam laikotarpiui, paprastai dienai arba savaitei, apsistojusi sveci apgyvendinimas atskirose erdvse, kurias sudaro visiskai baldais apstatyti kambariai arba zonos, skirti gyventi, valgyti ir miegoti, su maisto gaminimo renginiais arba visiskai rengtomis virtuvmis. Tai gali bti prabangs kambariai arba butai mazuose atskiruose daugiaauksciuose pastatuose arba pastat kompleksuose, arba vienauksciuose namuose, vasarnamiuose, kotedzuose ar trobelse. Teikiam papildom paslaug (jei jos yra teikiamos) aprptis yra minimali. si klas eina apgyvendinimo paslaug teikimas: - vaik ir kituose poilsio namuose - lankytoj butuose ir vienauksciuose namuose - kotedzuose ir trobelse, neteikiant nam prieziros paslaug - jaunimo nakvyns namuose ir kaln prieglaudose si klas neeina: - trumpalaikio apgyvendinimo patalpose su baldais paslaug veikla, skaitant kasdienes valymo ir lov klojimo paslaugas bei maisto ir grim teikim, zr. 55.10 - aprpinimas namais ir butais su baldais ar be bald arba prabangiais kambariais ilgesniam laikotarpiui, paprastai mnesiui arba metams, zr. 68 skyri 55.20.10 55.20.20 Poilsio nam veikla Vaik poilsio stovykl veikla

192

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

55.3

Poilsini transporto priemoni, priekab aiksteli ir stovyklavieci veikla

55.30

Poilsini transporto priemoni, priekab aiksteli ir stovyklavieci veikla

si klas eina: - trumpalaikis sveci apgyvendinimas stovyklavietse, priekabini nameli parkuose, poilsio ir pasilinksminimo bei zvejybos ir medziokls stovyklose, kempinguose - vietos ir paslaug teikimas rekreacinms transporto priemonms si klas taip pat eina apgyvendinimo paslaug teikimas: - slptuvi ar lauko stovykl teikiamos priemons palapinms statyti ir (arba) miego maisams dti si klas neeina: - apgyvendinimas kaln prieglaudose, trobelse ir nakvyns namuose, zr. 55.20 55.9 55.90 Kita apgyvendinimo veikla Kita apgyvendinimo veikla

si klas eina laikinas student, migruojanci (sezonini) darbinink ir kit asmen laikinas ar ilgalaikis apgyvendinimas vienvieciuose arba daugiavieciuose kambariuose arba student bendrabuciuose. si klas eina apgyvendinimo paslaug teikimas: - student bendrabuciuose - mokykl bendrabuciuose - darbinink nakvyns namuose - nuomojamuose kambariuose su baldais ir pensionuose - miegamuosiuose vagonuose 56 Maitinimo ir grim teikimo veikla

s skyri eina maitinimo ir grim teikimo veikla, teikiant paruostus ir vietoje tinkamus vartoti valgius ir grimus tradiciniuose restoranuose, savitarnos restoranuose ir ,,maisto namus" restoranuose, nuolat veikianciuose ar laikinuose kioskuose, su sdimomis vietomis ar be j. Lemiamas faktas yra ne tai, kaip ir kokiomis priemonmis teikiamas valgis, bet tai, kad teikiamas valgis yra tinkamas vartoti vietoje. s skyri neeina netinkam vartoti vietoje ar neskirt suvartoti nedelsiant valgi ar paruosto maisto, kuris nedera valgiams, gamyba (zr. 10 ir 11 skyrius). Taip pat neeina ne savos gamybos maisto produkt, kurie nedera valgiams ar valgi, kurie netinka vartoti vietoje, pardavimas (zr. G sekcij). 56.1 56.10 Restoran ir pagaminto valgio teikimo veikla Restoran ir pagaminto valgio teikimo veikla

si klas eina maitinimo paslaug teikimas vartotojams, nepriklausomai nuo to, ar maistas teikiamas jiems sdint ar jie patys save aptarnauja, pasirinkdami patiekalus is pateikto maisto, ar jie valgo paruost maist vietoje, ar issinesa j, ar maistas yra pristatomas jiems namus. Taip pat eina paruosimas ir pateikimas vietoje tinkamo vartoti maisto is variklini transporto priemoni ar nevariklini vezimli. si klas eina veikla: - restoran - savitarnos uzkandini - greitojo maisto restoran - viet, kuriose prekiaujama maistu issinestinai - led pardavj furgon - mobilij maisto vezimli - maisto paruosimas turgavieci kioskuose si klas taip pat eina:

193

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - restoran ir bar veikla, susijusi su transporto veikla, kai sias veiklos rsis vykdo skirtingi gamybos vienetai si klas neeina: - mazmenin prekyba maistu is automat smulkioms prekms pardavinti, zr. 47.99 - issinuomot maitinimo patalp eksploatavimas, zr. 56.29 56.2 Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kit maitinimo paslaug veikla

si grup eina maisto tiekimas atskiriems renginiams arba tam tikram laikotarpiui ir issinuomot maitinimo patalp eksploatavimas sporto ir panasiuose renginiuose. 56.21 Pagaminto valgio tiekimas renginiams

si klas eina maitinimo paslaug teikimas tam tikram renginiui, vykdomas susitarimo su uzsakovu pagrindu, uzsakovo nurodytoje vietoje. si klas neeina: - gatavo, greitai gendancio maisto gamyba perpardavimui, zr. 10.89 - mazmenin prekyba gatavu, greitai gendanciu maistu, zr. 47 skyri 56.29 Kit maitinimo paslaug teikimas

si klas eina pramoninis maisto tiekimas, t. y. maitinimo paslaugos, teikiamos pagal sutart su uzsakovu tam tikr laikotarp. si klas taip pat eina issinuomot maitinimo patalp sporto ir panasiuose renginiuose eksploatavimas. Maistas paprastai yra gaminamas pagrindinje monje. si klas eina: - maisto tiekj pagal sutart veikla (pvz., transporto bendrovms) - issinuomot maitinimo patalp sporto ir panasiuose renginiuose eksploatavimas - valgykl arba savitarnos uzkandini eksploatavimas (pvz., gamyklose, biuruose, ligoninse ar mokyklose) nuomos pagrindu si klas neeina: - gatavo, greitai gendancio maisto gamyba perpardavimui, zr. 10.89 - mazmenin prekyba gatavu, greitai gendanciu maistu, zr. 47 skyri 56.3 56.30 Grim pardavimo vartoti vietoje veikla Grim pardavimo vartoti vietoje veikla

si klas eina grim, tinkam vartoti vietoje, paruosimas ir teikimas. si klas eina veikla: - bar - smukli - kokteili bar - diskotek (kur vyrauja grim teikimas) - aludzi - kavinuki - sulci bar - mobilij grim pardavj si klas neeina: - supakuot arba paruost grim perpardavimas, zr. 47 - mazmenin prekyba grimais is prekybos automat, zr. 47.99 - diskotek ir soki sali veikla, neteikiant grim, zr. 93.29 J SEKCIJA INFORMACIJA IR RYSIAI

si sekcij eina informacijos ir kultros produkt gamyba ir sklaida, priemoni, leidzianci perduoti ar platinti siuos produktus, taip pat duomenis ar pranesimus, tiekimas, informacini technologij, duomen apdorojimo ir kita su informacinmis paslaugomis susijusi veikla.

194

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Pagrindiniai sios sekcijos komponentai yra leidybin veikla (58 skyrius), skaitant programins rangos, kino film ir garso ras leidyb (59 skyrius), radijo ir televizijos laid transliavimas ir program rengimas (60 skyrius) bei telekomunikacij (61 skyrius), informacini technologij (62 skyrius) ir kita informacini paslaug veikla (63 skyrius). Leidyba apima autoriaus teisi informacijos turin (informacinius produktus) sigijim ir sio turinio skelbim visuomenei, j dauginant ir skleidziant vairiomis formomis. s skyri trauktos visos manomos leidybos formos (spaudos, elektronin ir garso forma, internetas, pvz., multimedijos produktai, tokie kaip zinynai kompaktiniuose diskuose, ir kt.). Veikla, susijusi su TV program rengimu ir sklaida yra traukta 59, 60 ir 61 skyrius, kurie aprpia skirtingus sio proceso etapus. Atskir komponent, toki kaip kinas, televizijos serialai ir kt., gamyba yra priskiriama prie 59 skyriaus veiklos, o visiskai sukomplektuot televizijos kanal program krimas is 59 skyriui priskirt ir kitoki sudedamj dali (pvz., naujien, transliuojam tiesioginiame eteryje) trauktas 60 skyri. 60 skyri taip pat eina si program transliavimas, kur atlieka pats gamintojas. Visiskai, t. y. nekeiciant turinio, sukomplektuot televizijos program sklaida, atliekama treciosios salies, eina 61 skyri. Sklaida, traukta 61 skyri, gali bti atliekama transliuojant per radij ar televizij, palydovinmis ar kabelinmis sistemomis. 58 Leidybin veikla

s skyri eina knyg, brosir, lankstinuk, zodyn, enciklopedij, atlas, zemlapi ir jrlapi leidyba; laikrasci, zurnal ir kit periodini leidini leidyba; zinyn, katalog ir adres knyg leidyba bei kita leidyba; programins rangos leidyba. Leidyba apima autoriaus teisi informacij (informacijos produktus) sigijim ir sios informacijos turinio skelbim visuomenei, j dauginant ir skleidziant vairiomis formomis. s skyri trauktos visos manomos leidybos formos (spauda, elektronin ir garso forma, internetas, pvz., multimedijos produktai, tokie kaip zinynai kompaktiniuose diskuose ir kt.), isskyrus kino film leidyb. s skyri neeina kino film, vaizdajuosci ar film leidyba skaitmeniniuose vaizdo diskuose (DVD) ar kitose panasiose laikmenose (zr. 59 skyri) ir garso ar vaizdo ras originalo kopij gamyba (zr. skyri 59). s skyri taip pat neeina spausdinimas (zr. 18.11 ir 18.12) ir rasyt laikmen tirazavimas (zr. 18.20). 58.1 Knyg, periodini leidini leidyba ir kita leidybin veikla

si grup eina knyg, laikrasci, zurnal ir kit periodini leidini, zinyn ir adres knyg, kitoki darb, toki kaip nuotraukos, graviros, atvirukai, tvarkarasciai, blankai, plakatai ir meno krini reprodukcijos, leidyba. Sie darbai apibdinami intelektiniu krybiskumu ir paprastai yra saugomi autoriaus teisi. 58.11 Knyg leidyba

si klas eina spausdint, elektronini (kompaktini disk (CD), elektronini vaizd ir kt.) ar garsint knyg ir knyg leidyba internete. si klas eina: - knyg, brosir, lankstinuk ir panasi leidini, skaitant zodynus ir enciklopedijas, leidyba - atlas, zemlapi ir jrlapi leidyba - garsint knyg leidyba - enciklopedij ir kt. leidyba kompaktiniuose diskuose si klas neeina: - gaubli gamyba, zr. 32.99 - reklamins medziagos leidyba, zr. 58.19 - muzikos krini ir nat knyg leidyba, zr. 59.20 - nepriklausom autori veikla, zr. 90.03 58.12 Zinyn, katalog ir adres sras leidyba

si klas eina fakt ir (arba) informacijos paket (duomen bazi), kuri forma, bet ne turinys, yra apsaugota, leidyba. Sie paketai gali bti spausdinti arba isleisti elektronine forma. si klas eina: - adres sras leidyba - telefono knyg leidyba - kit zinyn ir informacijos svad, toki kaip teism praktikos, farmacijos vadov ir kt., leidyba

195

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 58.13 Laikrasci leidyba

si klas eina laikrasci, skaitant reklamos laikrascius, pasirodanci maziausiai keturis kartus per savait, leidyba. Leidyba gali bti atlikta spausdinta ar elektronine forma, skaitant skelbim internete. si klas neeina: - naujien agentr veikla, zr. 63.91 58.14 Zurnal ir periodini leidini leidyba

si klas eina periodini leidini ir kitoki zurnal, pasirodanci reciau, nei keturis kartus per savait, leidyba. Leidyba gali bti atlikta spausdinta ar elektronine forma, skaitant skelbim internete. Cia eina radijo ir televizijos program leidyba. 58.19 Kita leidyba

si klas eina: - leidyba (skaitant tiesiogins prijungties rezimu): · katalog · nuotrauk, gravir ir atviruk · sveikinimo atviruk · blank · plakat, meno krini reprodukcij · reklamins medziagos · kit spaudini - statistins ir kitos informacijos leidyba tiesiogins prijungties rezimu si klas neeina: - reklamos laikrasci leidyba, zr. 58.13 - programins rangos (taikomj program priegloba ir j taikymo paslaugos) tiekimas tiesiogins prijungties rezimu, zr. 63.11 58.2 58.21 Programins rangos leidyba Kompiuterini zaidim leidyba

si klas eina: - vis kompiuteri tip kompiuterini zaidim leidyba 58.29 Kita programins rangos leidyba

si klas eina: - standartins (bendrosios paskirties) programins rangos leidyba, skaitant bendrosios paskirties programins rangos vertim arba pritaikym tam tikrai rinkai savo sskaita: · operacins sistemos · verslo ir kit srici taikomosios programos si klas neeina: - programins rangos tirazavimas, zr. 18.20 - bendrosios paskirties programins rangos mazmenin prekyba, zr. 47.41 - programins rangos gamyba, nesusijusi su leidyba, skaitant bendrosios paskirties programins rangos vertim arba pritaikym tam tikrai rinkai uz atlyg arba pagal sutart, zr. 62.01 - programins rangos (taikomj program priegloba ir taikymo paslaugos) tiekimas tiesiogins prijungties rezimu, zr. 63.11 59 Kino film, vaizdo film ir televizijos program gamyba, garso rasymo ir muzikos ras leidybos veikla

s skyri eina vaidybini ir nevaidybini kino film, skirt tiesiogiai rodyti kino teatruose ar transliuoti per televizij, gamyba juostose, vaizdajuostse ar diskuose; pagalbin veikla, tokia kaip film montavimas, iskarpymas, dubliavimas ir kt.; kino film ir kitos kino produkcijos platinimas kitokio verslo atstovams; kino film ar kitos kino produkcijos demonstravimas. s skyri taip pat eina kino film ar kitos kino produkcijos platinimo teisi sigijimas ar pardavimas.

196

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) s skyri taip pat eina garso rasymo veikla, t. y. garso ras original gamyba, j isleidimas, reklama ir platinimas, muzikos leidyba bei garso ras paslaugos studijoje ar kitur.

59.1

Kino film, vaizdo film ir televizijos program rengj veikla

si grup eina vaidybini ir nevaidybini kino film, skirt tiesiogiai rodyti kino teatruose ar transliuoti per televizij, skaitant skaitmenin platinim, gamyba juostose, vaizdajuostse, skaitmeniniuose diskuose (DVD) ar kitokiose laikmenose; pagalbin veikla, tokia kaip film montavimas, iskarpymas, dubliavimas ir kt.; kino film ar kitos kino produkcijos (vaizdajuosci, DVD ir kt.) platinimas kitokio verslo atstovams; ir j demonstravimas. s skyri taip pat eina kino film ar kitos kino produkcijos platinimo teisi sigijimas ar pardavimas. 59.11 Kino film, vaizdo film ir televizijos program gamyba

si klas eina: - kino, vaizdo film, televizijos program (TV serial, dokumentini film) arba televizijos reklamini film gamyba si klas neeina: - film kopijavimas (isskyrus kino film tirazavim platinti kino teatruose), taip pat garsajuosci ir vaizdajuosci, kompaktini ar skaitmenini vaizdo disk (CD ar DVD) tirazavimas is original kopij, zr. 18.20 - rasyt vaizdajuosci, kompaktini disk (CD) ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) didmenin prekyba, zr. 46.43 - nerasyt vaizdajuosci ir kompaktini disk (CD) didmenin prekyba, zr. 46.52 - vaizdajuosci, kompaktini disk (CD) ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) mazmenin prekyba, zr. 47.63 - film meninis apipavidalinimas, zr. 59.12 - garso ras ir knyg rasymas juost, zr. 59.20 - televizijos laid transliavimas, zr. 60.2 - visiskai sukomplektuotos televizijos kanalo programos krimas, zr. 60.2 - juost apdorojimas, kitoks nei naudojamas kino filmams gaminti, zr. 74.20 - privaci kino ar meno agent arba agentr veikla, zr. 74.90 - vaizdajuosci, skaitmenini vaizdo disk (DVD) nuoma visuomenei, zr. 72.22 - tikralaikis (t. y. sinchroninis) televizijos tiesiogiai transliuojam pasirodym, susitikim ar konferencij ir kt. teleteksto rodymas, zr. 82.99 - nepriklausom aktori, animacini film krj, rezisieri, scenograf ir technini specialist veikla, zr. 90.0 59.12 Pagamint kino film, vaizdo film ir televizijos program meninis apipavidalinimas

si klas eina baigiamoji veikla, tokia kaip montavimas, kino film perklimas vaizdajuostes, titravimas, subtitravimas, krj srasai, teleteksto rodymas, kompiuterin grafika, animacija ir specialieji efektai, kino filmo juostos isryskinimas ir apdorojimas, taip pat kino film laboratorij veikla ir specialij animacini film laboratorij veikla. si klas taip pat eina: - archyvini vaizd ras filmotek ir panasi veikla si klas neeina: - film kopijavimas (isskyrus kino film tirazavim platinti kino teatruose), taip pat garsajuosci ir vaizdajuosci, kompaktini disk (CD) ar skaitmenini vaizdo disk (DVD) tirazavimas is original kopij, zr. 18.20 - rasyt vaizdajuosci, kompaktini disk (CD) ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) didmenin prekyba , zr. 46.43 - nerasyt vaizdajuosci ir kompaktini disk (CD) didmenin prekyba, zr. 46.52 - vaizdajuosci, kompaktini disk (CD) ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) mazmenin prekyba, zr. 47.63 - juost apdorojimas, kitoks nei naudojamas kino filmams gaminti, zr. 74.20 - vaizdajuosci, skaitmenini vaizdo disk (DVD) nuoma visuomenei, zr. 72.22 - nepriklausom aktori, animacini film krj, rezisieri, scenograf ir technini specialist veikla, zr. 90.0 59.13 Kino film, vaizdo film ir televizijos program platinimas

si klas eina: - film, vaizdajuosci, skaitmenini vaizdo disk (DVD) ir panasios produkcijos platinimas kino teatrams, televizijos tinklams ir stotims bei kitiems asmenims, uzsiimantiems j demonstravimu si klas taip pat eina:

197

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - kino film, vaizdajuosci ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) platinimo teiss sigijimas si klas neeina: - kino film kopijavimas, taip pat garsajuosci ir vaizdajuosci, kompaktini disk (CD) ar skaitmenini vaizdo disk (DVD) tirazavimas is original kopij, zr. 18.20 - rasyt vaizdajuosci ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) didmenin prekyba, zr. 46.43 - rasyt vaizdajuosci ir skaitmenini vaizdo disk (DVD) mazmenin prekyba, zr. 47.63 59.14 Kino film rodymas

si klas eina: - kino film ar vaizdajuosci rodymas kino teatruose, lauke ar kituose demonstravimo renginiuose - kino klub veikla 59.2 59.20 Garso rasymas ir muzikos ras leidyba Garso rasymas ir muzikos ras leidyba

si klas eina garso ras original, toki kaip kompaktiniai diskai (CD), gamyba; garso ras isleidimas, reklama ir platinimas didmenininkams, mazmenininkams arba tiesiogiai placiajai visuomenei. Si veikla gali bti derinama arba ne su ras original gamyba tame paciame gamybos vienete. Kitu atveju, norint uzsiimanti sia veikla, reikia sigyti ras original tirazavimo ir platinimo teis. si klas taip pat eina garso rasymo paslaug teikimas studijoje arba kitur, skaitant radijo program ras gamyb. si klas taip pat eina muzikos leidybos veikla, t. y. muzikos krini, reklamos, autorizavimo ir si krini naudojimo rasuose, radijuje, televizijoje, kino filmuose, tiesioginiuose pasirodymuose, spaudiniuose ir kitose visuomens informavimo priemonse autoriaus teisi sigijimo ir registravimo veikla. Gamybos vienetai, atliekantys si veikl, gali turti autoriaus teises arba veikti kaip muzikos autoriaus teisi valdytojai autoriaus teisi savinink vardu. Cia eina muzikos krini ir nat knyg leidyba. 60 Program rengimas ir transliavimas

s skyri eina turinio, tokio kaip pramogins, naujien, pokalbi ir panasios radijo, televizijos ir duomen perdavimo programos, krimas ar turinio platinimo ir paskesniojo transliavimo teiss sigijimas. s skyri taip pat eina duomen perdavimas, paprastai integruotas radijo arba televizijos laid transliavim. Transliavimas gali bti atliekamas naudojant vairias technologijas: oru, per palydov, kabeliniais tinklais arba internetu. s skyri taip pat eina ribotam abonent skaiciui skirt program (riboto formato, toki kaip naujienos, sporto zinios, svietimo ir jaunimui skirtos programos) gamyba uz abonentin mokest arba uzmokest treciajai saliai paskesnio transliavimo placiajai visuomenei tikslais. s skyri neeina kabelins ir kitokios abonentins televizijos program sklaida (zr. skyri 61). 60.1 60.10 Radijo program transliavimas Radijo program transliavimas

si klas eina: - garsini signal transliavimas per radijo studijas ir renginius, skirtus perduoti klausymosi programas placiajai visuomenei, pavaldzioms organizacijoms arba abonentams si klas taip pat eina: - radijo tinkl veikla, t. y. klausymosi program surinkimas ir perdavimas pavaldzioms organizacijoms arba antzemins, kabelins ar palydovins transliacijos abonentams - radijo laid transliavimas internetu (internetins radijo stotys) - duomen perdavimas, integruotas radijo laid transliavim si klas neeina: - rasyt radijo program gamyba, zr. 59.20 60.2 60.20 Televizijos program rengimas ir transliavimas Televizijos program rengimas ir transliavimas

198

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

si klas eina visiskai sukomplektuotos televizijos programos krimas, naudojant sigytas (pvz., filmus, dokumentinius filmus ir kt.) ir savos gamybos laidas (pvz., vietines naujienas, reportazus is vykio vietos) arba j derin. Si televizijos program gali transliuoti pats programos krjas arba ji gali bti sukurta transliuoti treciosios salies platintojams, tokiems kaip kabelins televizijos bendrovs arba palydovins televizijos paslaug teikjai. Programos gali bti bendro arba specializuoto (pvz., riboto formato, tokios kaip naujienos, sporto vykiai, svietimo arba jaunimui skirtos programos) pobdzio. si klas eina laisvai prieinam arba tik abonentams teikiam program krimas. Cia taip pat eina pagal pareikalavim vaizdo rasus kurianci kanal veikla. si klas taip pat eina duomen perdavimas integruotas televizijos laid transliavim. si klas neeina: - televizijos program element (pvz., kino film, dokumentini film, reklamini film) krimas, nesusijs su transliavimu, zr. 59.11 - televizijos kanal paketo komponavimas be program krimo ir sio paketo platinimas, zr. 61 skyri 61 Telekomunikacijos

s skyri eina telekomunikacij ir kit susijusi paslaug veikla, t. y. balso, duomen, teksto, garso ar vaizdo perdavimas. Perdavimo renginiai, kuriais atliekama si veikla, gali bti pagrsti viena technologija arba technologij deriniu. Bendras veiklos rsi, isvardyt siame skyriuje, bruozas yra turinio perdavimas, nesusijs su sio turinio krimo procesu. J grupavimas siame skyriuje priklauso nuo naudojamos infrastruktros tipo. Televizini signal perdavimo atveju tai gali apimti visiskai parengt televizijos kanal program (60 skyrius) jungim platinti skirtus program paketus. . 61.1 Laidinio rysio paslaug veikla 61.10 Laidinio rysio paslaug veikla

si klas eina: - balso, duomen, teksto, garso ir vaizdo perdavimo rengini eksploatavimas, technin priezira ir prieigos suteikimas, naudojant laidinio rysio infrastruktr, skaitant: · perjungimo ir perdavimo rengini eksploatavim ir technin priezir, siekiant uztikrinti tiesiogin rys per antzemines rysio linijas, mikrobangines linijas arba antzemini linij ir palydovini aukstynkrypci linij derin · kabelini skirstomj sistem (pvz., skirt duomenims ir televiziniams signalams perduoti) eksploatavim · telegrafo ir kit nebalsini rysi rengim, naudojant savo priemones Perdavimo renginiai, kuriais atliekama si veikla, gali bti pagrsti viena technologija arba technologij deriniu. si klas taip pat eina: - prieigos ir rysio kanalo srauto pralaidos ar jos dalies pirkimas is tinkl savinink ar operatori ir telekomunikacij paslaug teikimas kio subjektams ir nam kiams naudojant sias pralaidas - interneto prieigos teikimas, kur atlieka laidinio rysio infrastruktros operatorius si klas neeina: - telekomunikacij perpardavimas, zr. 61.90 61.2 61.20 Belaidzio rysio paslaug veikla Belaidzio rysio paslaug veikla

si klas eina: - balso, duomen, teksto, garso ir vaizdo perdavimo rengini eksploatavimas, technin priezira ar prieigos suteikimas, naudojant belaidzio rysio infrastruktr - radijo ieskos ir korinio bei kitoki belaidzi telekomunikacij tinkl technins prieziros ir eksploatavimo veikla Sie perdavimo renginiai teikia visakrypt perdavim radijo bangomis ir gali bti pagrsti viena technologija arba technologij deriniu. si klas taip pat eina: - prieigos ir tinklo pralaidos priemoni pirkimas is tinkl savinink ar operatori ir belaidzio rysio (isskyrus palydovin rys) telekomunikacijos paslaug teikimas monms ir nam kiams naudojant sias pralaidas

199

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - interneto prieigos teikimas, kur atlieka belaidzio rysio infrastruktros operatorius si klas neeina: - telekomunikacij perpardavimas, zr. 61.90 61.3 61.30 Palydovinio rysio paslaug veikla Palydovinio rysio paslaug veikla

si klas eina: - balso, duomen, teksto, garso ir vaizdo perdavimo rengini eksploatavimas, technin priezira ar prieigos prie j teikimas, naudojant palydovinio rysio infrastruktr - regimj, klausomj ir tekstini program, priimt kabeliniais tinklais, vietinmis televizijos stotimis arba radijo tinklais, perdavimas vartotojams per tiesioginio transliavimo palydovines sistemas. (Sioje klasje klasifikuojami gamybos vienetai paprastai patys nekuria si program.) si klas taip pat eina: - prieigos prie interneto teikimas, kur atlieka palydovins infrastruktros operatorius si klas neeina: - telekomunikacij perpardavimas, zr. 61.90 61.9 61.90 Kit rysi paslaug veikla Kit rysi paslaug veikla

si klas eina: - specializuot telekomunikacij priemoni, toki kaip palydovo sekimas, rysi telemetrija, ir radiolokacijos stoci eksploatavimo paslaug teikimas - galutini palydovini stoci ir susijusi rengini, eksploatavimo poziriu sujungt su viena arba keliomis antzeminio rysio sistemomis ir galinci priimti arba perduoti tolimj rys is palydovini sistem, eksploatavimas - interneto prieigos, tokios kaip prisijungimas komutuojama linija, teikimas uzsakovui (klientui) tinklais, kurie nepriklauso interneto paslaug teikjui (ISP) arba kuri jis nevaldo - telefono ir interneto prieigos teikimas visuomenei prieinamomis priemonmis - telekomunikacij paslaug teikimas per esamus telekomunikacij sujungimus: · balso perdavimo interneto protokolu (VOIP) paslaug teikimas - telekomunikacij paslaug perpardavimas (t. y. tinklo pralaidos priemoni pirkimas ir pardavimas neteikiant papildom paslaug) si klas neeina: - interneto prieigos tiekimas, kur atlieka telekomunikacij infrastruktros operatoriai, zr. 61.10, 61.20 ir 61.30 62 Kompiuteri programavimo, konsultacin ir susijusi veikla

s skyri eina veikla, susijusi su speciali zini ir gdzi taikymu informacini technologij srityje: programins rangos krimas, modifikavimas, testavimas ir palaikymas; kompiuteri sistem, jungianci kompiuteri technin ir programin rang bei rysi technologijas, projektavimas; uzsakovo kompiuteri sistem ir (arba) duomen apdorojimo rangos valdymas ir eksploatavimas vietoje; kita profesionali ir technin su kompiuteriais susijusi veikla. 62.0 62.01 Kompiuteri programavimo, konsultacin ir susijusi veikla Kompiuteri programavimo veikla

si klas eina programins rangos krimas, modifikavimas, testavimas ir palaikymas. si klas eina: - struktros ir turinio projektavimas ir (arba) uzrasymas kompiuterins kalbos kod, btin sukurti ir diegti: · sistemin programin rang (skaitant atnaujinimus ir pataisas) · taikomj programin rang (skaitant atnaujinimus ir pataisas) · duomen bazes · tinklalapius

200

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - programins rangos tinkinimas, t. y. parengt taikomj program modifikavimas ir konfigravimas taip, kad jos veikt uzsakovo informacins sistemos aplinkoje si klas neeina: - programins rangos paket leidyba, zr. 58.29 - bendrosios paskirties programins rangos vertimas ar pritaikymas tam tikrai rinkai savo sskaita, zr. 58.29 - kompiuteri sistem, jungianci kompiuteri technin ir programin rang bei rysi technologijas, planavimas ir projektavimas, net jeigu teikiama ranga gali sudaryti integruotos sistemos dalis, zr. 62.02 62.02 Kompiuteri konsultacin veikla

si klas eina kompiuteri sistem, jungianci kompiuteri technin ir programin rang bei rysi technologijas, planavimas ir projektavimas. sias paslaugas gali eiti sistemos vartotoj mokymas. si klas neeina: - kompiuteri technins ir programins rangos pardavimas, zr. 46.51 ir 47.41 - centrini ir panasi kompiuteri rengimas, zr. 33.20 - asmenini kompiuteri rengimas (nustatymas), zr. 62.09 - programins rangos diegimas, darbingumo atstatymas sugedus kompiuteriui, zr. 62.09 62.03 Kompiuterins rangos tvarkyba

si klas eina uzsakovo kompiuteri sistem ir (arba) duomen apdorojimo rengini valdymas ir eksploatavimas vietoje bei susijusios palaikymo paslaugos. 62.09 Kita informacini technologij ir kompiuteri paslaug veikla

si klas eina kita, niekur kitur nepriskirta, su informacinmis technologijomis ir kompiuteriais susijusi veikla, tokia kaip: - darbingumo atstatymas sugedus kompiuteriui - asmenini kompiuteri rengimas (nustatymas) - programins rangos diegimas si klas neeina: - centrini ir panasi kompiuteri rengimas, zr. 33.20 - kompiuteri programavimas, zr. 62.01 - kompiuteri konsultacijos, zr. 62.02 - kompiuteri rangos tvarkyba, zr. 62.03 - duomen apdorojimas ir priegloba, 63.11 63 Informacini paslaug veikla

s skyri eina ziniatinklio paieskos vart, duomen apdorojimo ir prieglobos veikla bei kita veikla, susijusi su pirminiu informacijos teikimu. 63.1 Duomen apdorojimo, interneto serveri paslaug (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vart paslaug veikla si grup eina prieglobos, duomen apdorojimo paslaug ir susijusios veiklas infrastruktros teikimas, taip pat interneto paieskos ranki ir kit interneto vart teikimas. 63.11 Duomen apdorojimo, interneto serveri paslaug (prieglobos) ir susijusi veikla

si klas eina: - prieglobos, duomen apdorojimo paslaug ir susijusios veiklos infrastruktros teikimas - specializuota prieglobos veikla, tokia kaip: · ziniatinklio svetaini priegloba · srautinio duomen perdavimo paslaug veikla · taikomj program priegloba · taikymo paslaug teikimas · centrinio kompiuterio bendrai naudojamo laiko paskirstymas klientams - duomen apdorojimo veikla:

201

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · visiskas uzsakovo pateikt duomen apdorojimas · specialij ataskait pagal klient pateiktus duomenis formavimas - duomen vesties paslaug veikla si klas neeina: - veikla, kurios metu kompiuteris yra naudojamas tik kaip paslaug teikjo darbo rankis, klasifikuojama atsizvelgiant teikiam paslaug pobd 63.12 Interneto vart paslaug veikla

si klas eina: - interneto svetaini, kurios naudoja programins paieskos priemones generuoti ir lengvos paieskos formatu palaikyti dideles interneto adres ir turinio duomen bazes, eksploatavimas - kit ziniatinklio svetaini, veikianci kaip interneto vartai, toki kaip ziniasklaidos svetains, kuriose pateikiama periodiskai atnaujinama informacija, eksploatavimas si klas neeina: - knyg, laikrasci, zurnal ir kt. publikavimas internete, zr. 58 skyri - transliavimas internetu, zr. 60 skyri 63.9 Kita informacini paslaug veikla

si grup eina zini agentr ir visa kita, kitur nepaminta, informacini paslaug veikla. si grup neeina: - bibliotek ir archyv veikla, zr. 91.01 63.91 Naujien agentr veikla

si klas eina: - spaudos ir naujien agentr, ziniasklaid aprpinanci informacija, nuotraukomis ir straipsniais, veikla si klas neeina: - nepriklausom fotozurnalist veikla, zr. 74.20 - nepriklausom zurnalist veikla, zr. 90.03 63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacini paslaug veikla

si klas eina kita, niekur kitur nepriskirta, informacini paslaug veikla, tokia kaip: - kompiuterins informacins paslaugos telefonu - informacijos paieskos paslaugos uz atlyg arba pagal sutart - naujien apzvalgos, spaudos apzvalgos ir kt. paslaugos si klas neeina: - uzsakomj informacini paslaug centr veikla, zr. 82.20 K SEKCIJA FINANSIN IR DRAUDIMO VEIKLA

si sekcij eina finansini paslaug veikla, skaitant draudim, perdraudim ir pensij ls kaupim bei finansines paslaugas palaikanci veikl. si sekcij taip pat eina investicij (turto) laikymo veikla, tokia kaip kontroliuojancij bendrovi ir trest, fond ir panasi finansini institucij veikla. 64 Finansini paslaug veikla, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim

s skyri eina ls, isskyrus draudimo ar pensij ls kaupim ir privalomj socialin draudim, sudarymo ir perskirstymo veikla. Pastaba: Nustatant sio skyriaus klasifikacij, dazniausiai yra svarbi valstybs institucin sandara. 64.1 Piniginis tarpininkavimas

202

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si grup eina ls kaupimas pervedamj indli forma, t. y. indli, kuri pinigin vert yra fiksuota ir kurie yra gaunami einamuoju pagrindu ir, skirtingai nuo centrins bankininkysts, gaunami is nefinansini saltini. 64.11 Centrin bankininkyst

si klas eina: - nacionalins valiutos isleidimas ir tvarkymas - pinig pasilos stebsena ir kontrol - indli, naudojam atsiskaitymams tarp finansini institucij, primimas - bankini operacij priezira - salies tarptautini rezerv laikymas - vyriausybs bankininko vaidmuo Centrini bank veikla gali skirtis dl institucini priezasci. 64.19 Kitas piniginis tarpininkavimas

si klas eina indli ir (arba) artim indliams pakait primimas ir kredit teikimas arba ls skolinimas. Kreditas gali bti suteikiamas vairiomis formomis, pvz., paskola, paskola keiciant nekilnojamj turt, kredito kortele ir kt. Si veikl paprastai vykdo pinig institucijos, isskyrus centrinius bankus, pvz., - bankai - taupomieji bankai - kredito unijos si klas taip pat eina: - pasto ziro sskait ir pasto taupomj bank sskait aptarnavimas - specializuot indlius priimanci institucij paskol bstui sigyti teikimas - pinigini perlaid paslaug veikla si klas neeina: - specializuot indli nepriimanci institucij paskol bstui sigyti teikimas, zr. 64.92 - sandori kreditinmis kortelmis apdorojimo ir atsiskaitym veikla, zr. 66.19 64.2 64.20 Kontroliuojancij bendrovi veikla Kontroliuojancij bendrovi veikla

si klas eina kontroliuojancij bendrovi (holding), t. y. vienet, laikanci grups pavaldzij bendrovi investicijas (turt) (turinci kontrolinius akcij paketus) ir kuri pagrindin veikla yra sios grups turjimas nuosavybje. Siai klasei priskiriamos kontroliuojanciosios bendrovs (holdingai) neteikia joki kit paslaug monms, kuri akcijas jos turi, t. y. jos nei administruoja, nei vadovauja kitiems vienetams. si klas neeina: - aktyvus vadovavimas bendrovms ir monms, bendrovs strateginis planavimas ir sprendim primimas, zr. 70.10 64.3 64.30 Trest, fond ir panasi finansini institucij veikla Trest, fond ir panasi finansini institucij veikla

si klas eina juridini subjekt veikla, skirta telkti vertybinius popierius ar kit finansin turt jo nevaldant (nepriimant ir nevykdant investicini sprendim), akcinink ar naudos gavj vardu. Portfeliai yra pritaikyti siekti specifini investicij charakteristik, toki kaip vairinimas, rizika, pelno norma, kain nepastovumas. Jie uzsidirba palkanas, dividendus ir kitas turto pajamas, taciau jie samdo mazai arba is viso nesamdo darbuotoj ir neturi joki pajam is paslaug pardavimo. si klas eina: - kintamojo kapitalo (atvirojo tipo) investicini fond veikla - nekintamojo kapitalo (uzdarojo tipo) investicini fond veikla - uzdarojo tipo investicini patikjimo fond veikla - trestai (patikjimo fondai), paveldto turto ar pasitikjimo sskait valdymas naudos gavj vardu pagal patikjimo sutarties, testamento ar pavedimo sutarties slygas

203

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - fondai ir trestai (patikjimo fondai), gaunantys pajamas is preki ir paslaug pardavimo, zr. EVRK klas pagal j pagrindin veikl - kontroliuojancij bendrovi veikla, zr. 64.20 - pensij ls kaupimas, zr. 65.30 - fond valdymas, zr. 66.30 64.9 Kita finansini paslaug veikla, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim

si grup eina finansini paslaug veikla, kitokia nei pinig institucij atliekama veikla. si grup neeina: - draudimas ir pensij ls kaupimas, zr. 65 skyri 64.91 Finansin isperkamoji nuoma

si klas eina: - isperkamoji nuoma, kai sutartyje numatytas nuomos laikotarpis beveik sutampa su laukiamja turto naudojimo trukme, o nuomininkas, naudodamas j, gauna vis naud ir prisiima vis su jo naudojimu susijusi rizik. Turtas gali bti perduodamas (arba ne) kitam asmeniui. Si isperkamoji nuoma apima visas arba is esms visas islaidas, skaitant palkanas si klas neeina: - operacin isperkamoji nuoma klasifikuojama pagal nuomojamojo daikto tip, zr. 77 skyri 64.92 Kitas kredito teikimas

si klas eina: finansini paslaug veikla, pirmiausia susijusi su institucij, netraukt pinigin tarpininkavim, paskol teikimu, kai kreditas gali bti suteikiamas vairiomis formomis, tokiomis kaip paskola, paskola keiciant nekilnojamj turt, kredito kortele ir kt., teikianci tokias paslaugas kaip: · vartojimo kredit teikimas · tarptautins prekybos finansavimas · ilgalaikio pramons finansavimo uztikrinimas per pramoninius bankus · pinig skolinimas, nesusijs su bankininkysts sistema · specializuot indli nepriimanci institucij paskol bstui sigyti teikimas · lombard ir uzstat bei keitimo brokeri veikla si klas neeina: - specializuot indlius priimanci institucij paskol bstui sigyti teikimas, zr. 64.19 - operacin isperkamoji nuoma, klasifikuojama pagal nuomojamojo daikto tip, zr. 77 skyri - narysts organizacij dotacij teikimo veikla, zr. 94.99 64.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, finansini paslaug veikla, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim

si klas eina: - kita, pirmiausia su ls skirstymu susijusi, finansini paslaug veikla, isskyrus paskol teikim: · faktoringo veikla · apsikeitimo, pasirinkimo ir kit rizik mazinanci sandori sudarymas · priesmirtini ismok bendrovi veikla - investavimas savo sskaita toki subjekt kaip rizikos kapitalo mons, investavimo klubai ir pan. si klas neeina: - finansin isperkamoji nuoma (lizingas), zr. 64.91 - vertybini popieri sandoriai kit vardu, zr. 66.12 - nekilnojamojo turto pardavimas, nuoma ir isperkamoji nuoma, zr. 68 skyri - pinig pagal vekselius isieskojimas be skolos supirkimo, zr. 82.91 - narysts organizacij dotacij teikimo veikla, zr. 94.99 65 Draudimo, perdraudimo ir pensij ls kaupimo, isskyrus privalomj socialin draudim, veikla

204

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) s skyri eina anuitet ir draudimo sutarci pasirasymas bei draudimo mok investavimas, siekiant sukaupti finansines lsas, kurios panaudojamos bsimoms ismokoms (zaloms) padengti. s skyri eina tiesioginio draudimo ir perdraudimo veikla. 65.1 Draudimas

si grup eina gyvybs draudimas su kaupimu ar be jo ir ne gyvybs draudimas. 65.11 Gyvybs draudimas

si klas eina: - anuitet ir gyvybs draudimo, mirties dl nelaimingo atsitikimo ar invalidumo (su kaupimo elementu ar be jo) sutarci sudarymas 65.12 Ne gyvybs draudimas

si klas eina: - draudimo paslaug teikimas, isskyrus gyvybs draudim: · nelaiming atsitikim, gaisro · lig · kelioni · turto · automobili, laiv, aviacijos ir transporto · finansini nuostoli ir civilins atsakomybs 65.12.10 65.2 65.20 Kelioni draudimas Perdraudimas Perdraudimas

si klas eina: - visos arba dalies rizikos, susijusios su esamais draudim polisais, pasirasytais kitos draudimo bendrovs, prisimimas 65.3 65.30 Pensij ls kaupimas Pensij ls kaupimas

si klas eina juridiskai apibrzti subjektai (t. y. fondai, planai ir (arba) programos), vykdantys senatvs pensij ls kaupim isimtinai finansuojancio subjekto (mok moktojo) darbuotojams ar nariams. si klas eina apibrzt ismok pensij planai ir individuals planai, kai ismokos nustatomos atsizvelgiant nario indl. si klas eina: - ismok darbuotojams planai - pensij fondai ir planai - senatvs pensij planai si klas neeina: - pensij fond valdymas, zr. 66.30 - privalomojo socialinio draudimo schemos, zr. 84.30 66 Pagalbin finansini paslaug ir draudimo veikla

s skyri eina traukt finansini paslaug veikl ar glaudziai susijusi su sia veikla paslaug teikimas, neteikiant paci finansini paslaug. Pradinis sio skyriaus veiklos rsi suskirstymas remiasi finansini sandori ar finansavimo tipu. 66.1 Pagalbin finansini paslaug, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim, veikla

si grup eina fizini ir elektronini prekyvieci rengimas siekiant palengvinti veikl, susijusi su akcij, akcij opcion, obligacij ar preki tiekimo sutarci pirkimu ir pardavimu

205

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 66.11 Finans rinkos valdymas

si klas eina finansini rink veiklos uztikrinimas ir priezira, kuri vykdo ne valdzios institucijos, tokios kaip: - preki tiekimo sandori birza - bsimojo preki tiekimo sandori birzos - vertybini popieri birzos - akcij birzos - akcij ar preki opcion birzos 66.12 Vertybini popieri ir preki sutarci sudarymo tarpininkavimas

si klas eina: - sandoriai finans rinkoje kit vardu (pvz., birzos makleri veikla) ir panasi veikla - vertybini popieri brokeri veikla - preki sutarci sudarymo veikla - valiutos keitykl veikla ir kt. si klas neeina: - sandoriai rinkoje savo sskaita, zr. 64.99 - portfelio valdymas uz atlyg arba pagal sutart, zr. 66.30 66.19 Kita pagalbin finansini paslaug, isskyrus draudim ir pensij ls kaupim, veikla

si klas eina niekur kitur nepriskirta pagalbin finansini paslaug veikla: - finansini sandori, skaitant kreditini korteli, apdorojimo ir atsiskaitymo veikla - konsultavimas investicij klausimais - hipotekos brokeri ir konsultant veikla si klas taip pat eina: - turto globj, patiktini ir saugojimo paslaug teikimas uz atlyg arba pagal sutart si klas neeina: - draudimo agent ir brokeri (draudimo tarpinink) veikla, zr. 66.22 - fond valdymas, zr. 66.30 66.2 Pagalbin draudimo ir pensij ls kaupimo veikla

si grup eina asmen, veikianci kaip agentai, (t. y. brokeri) veikla parduodant metins rentos ir draudimo polisus, arba kit su darbuotoj ismokomis, draudimu ir pensijomis susijusi paslaug, toki kaip ieskini sureguliavimas ir trecios salies administravimas, teikimas. 66.21 Rizikos ir zalos vertinimas

si klas eina draudimo administravimo paslaug, toki kaip draudimo ismok reikalavim vertinimas ir atsiskaitymas, teikimas: - draudimo ismok reikalavim vertinimas: · ieskini sureguliavimas · rizikos vertinimas · rizikos ir zalos vertinimas · nuostoli dl avarijos ir nuostoli sureguliavimas - atsiskaitymas pagal draudimo ismok reikalavimus si klas neeina: - nekilnojamojo turto vertinimas, zr. 68.31 - vertinimas kitais tikslais, zr. 74.90 - tyrim veikla, zr. 80.30 66.22 Draudimo agent ir brokeri veikla

si klas eina draudimo agent ir brokeri (draudimo tarpinink) veikla parduodant, vedant derybas ar tarpininkaujant metins rentos ir draudimo bei perdraudimo polis srityje. 66.29 Kita pagalbin draudimo ir pensij ls kaupimo veikla

206

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

si klas eina: - glaudziai su draudimu ir pensij ls kaupimu (isskyrus finansin tarpininkavim, ieskini sureguliavim ir draudimo agent veikl) susijusi veikla: · avarijoje isgelbto turto administravimas · draudimo statistikos paslaugos si klas neeina: - laiv gelbjimo veikla, zr. 52.22 66.3 66.30 Fond valdymo veikla Fond valdymo veikla

si klas eina portfeli ir fond valdymo paslaug asmenims, verslui ir kt. uz atlyg arba pagal sutart teikimas, toks kaip: - bendr fond valdymas - kit investicini fond valdymas - pensini fond valdymas L SEKCIJA NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS

si sekcij eina asmen, veikianci kaip nuomotojai, agentai ir (arba) brokeriai, vienoje arba daugiau is pateikt srici veikla: nekilnojamojo turto pardavimas ar pirkimas, nekilnojamojo turto nuoma, kit su nekilnojamuoju turtu susijusi paslaug, toki kaip nekilnojamojo turto vertinimas, veikla ar nekilnojamojo turto slyginio deponavimo agento veikla. Siai sekcijai priskirta veikla gali bti vykdoma su nuosava arba nuomojama nuosavybe, uz atlyg ar pagal sutart. si sekcij taip pat eina statini statyba, islaikant si statini nuosavyb arba juos nuomojant. si sekcij eina nekilnojamojo turto vadybinink veikla. 68 68.1 68.10 Nekilnojamojo turto operacijos Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

si klas eina: - pirkimas ir pardavimas nuosavo nekilnojamojo turto: · gyvenamj nam ir but · negyvenamj pastat, skaitant parod sales, savitarnos sandli renginius, prekybos pasazus ir prekybos centrus · zems si klas taip pat eina: - nekilnojamojo turto padalijimas sklypus, be teritorijos tvarkymo darb si klas neeina: - statybos projekt pltra pardavimo tikslais, zr. 41.10 - zems padalijimas ir teritorijos tvarkymas, zr. 42.99 68.2 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

si klas eina: - nuoma ir naudojimas nuosavo ar isnuomoto turto: · gyvenamj nam ir but · negyvenamj pastat, skaitant parod sales, savitarnos sandli renginius · zems - aprpinimas namais ir butais ar apartamentais su baldais ar be bald ilgesniam laikotarpiui, paprastai mnesiui arba metams si klas taip pat eina: - statybos projekt savoms reikmms pltra

207

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - gyvenamj automobilini nameli aiksteli eksploatavimas si klas neeina: - viesbuci, sveci nam, poilsio nam, nakvyns viet, stovyklavieci, priekabini nameli park ir kit negyvenamj ar laikino apgyvendinimo viet eksploatavimas, zr. 55 skyri 68.3 68.31 Nekilnojamojo turto operacijos uz atlyg arba pagal sutart Nekilnojamojo turto agentr veikla

si klas eina nekilnojamojo turto tarpinink atliekama nekilnojamojo turto paslaug veikla: - tarpininkavimas perkant, parduodant ir nuomojant nekilnojamj turt uz atlyg ar pagal sutart - konsultacijos ir vertinimo paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto pirkimu, pardavimu ir nuoma, uz atlyg ar pagal sutart - nekilnojamojo turto slyginio deponavimo agent veikla si klas neeina: - teisin veikla, zr. 69.10 68.31.10 68.32 Nekilnojamojo turto vertinimas Nekilnojamojo turto tvarkyba uz atlyg arba pagal sutart

si klas neeina: - teisin veikla, zr. 69.10 - rengini palaikymo veikla (paslaug, toki kaip bendras vidaus valymas, tvarkymas ir smulkus remontas, siuksli salinimas, asmens apsauga ir sauga, kompleksas), zr. 81.10 - statini, toki kaip karins bazs, kaljimai, ir kit rengini tvarkymas (isskyrus kompiuterins rangos tvarkyb), zr. 81.10 M SEKCIJA PROFESIN, MOKSLIN IR TECHNIN VEIKLA

si sekcij eina specializuota profesin, mokslin ir technin veikla. Si veikla reikalauja auksto pasirengimo laipsnio, dl jos specialiosios zinios ir gdziai tampa prieinami vartotojams. 69 Teisin ir apskaitos veikla

s skyri eina teisinis atstovavimas vienos salies interesams gincuose su kita salimi teisme ar kitose gincus nagrinjanciose institucijose, dalyvaujant ar prizirint advokatros nariams, pvz., konsultacijos ir atstovavimas civilinse bylose, konsultacijos ir atstovavimas baudziamosiose bylose, konsultacijos ir atstovavimas darbo gincuose. s skyri taip pat eina teisini dokument, pvz., steigimo dokument, partnerysts sutarci ar kitoki dokument, susijusi su moni steigimu, patentais, autori teismis, sandori sudarymu, testamentais, galiojimais ar kt., rengimas, taip pat kita notar, antstoli, arbitr, teismo ekspert ir trecij teismo teisj veikla. s skyri taip pat eina apskaitos ir buhalterins paslaugos, pvz., buhalterins apskaitos auditas, finansins atskaitomybs ir sskaitybos rengimas. 69.1 69.10 Teisin veikla Teisin veikla

si klas eina: - teisinis atstovavimas vienos salies interesams gincuose su kita salimi teisme ar kitose gincus nagrinjanciose institucijose, dalyvaujant ar prizirint advokatros nariams: · konsultacijos ir atstovavimas civilinse bylose · konsultacijos ir atstovavimas baudziamosiose bylose · konsultacijos ir atstovavimas darbo gincuose - bendrieji patarimai ir konsultacijos, rengimas teisini dokument: · steigimo dokument, partnerysts sutarci ar kitoki panasi, susijusi su bendrovi steigimu, dokument · patent ir autori teisi · akt, testament, galiojim ir kt. dokument - kita notar, civilins teiss notar, antstoli, arbitr, teismo ekspert ir trecij teismo teisj veikla si klas neeina:

208

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - teism veikla, zr. 84.23 69.10.10 69.10.20 69.10.30 69.2 69.20 Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinse ir baudziamosiose bylose Konsultacijos ir atstovavimas darbo gincuose Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisini dokument rengimas Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesci klausimais Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesci klausimais

si klas eina: - verslo ar kit moni komercini operacij apskaitos tvarkymas - finansini sskait rengimas ar auditas - sskait ekspertiz ir j teisingumo paliudijimas - asmenini ir verslo moni pajam mokescio deklaracij rengimas - patariamoji veikla ir atstovavimas klientams mokesci inspekcijose si klas neeina: - duomen apdorojimo ir lenteli sudarymo veikla, zr. 63.11 - apskaitos sistem, biudzeto kontrols procedr vadybos konsultacij teikimas, zr. 70.22 - vekseli inkasavimas, zr. 82.91 69.20.10 69.20.20 69.20.30 69.20.40 70 Buhalterin apskaita ir audito atlikimas Finansini ataskait rengimas Firm ir kit bendrovi komercini operacij apskaitos tvarkymas Mokesci konsultacijos Pagrindini buveini veikla; konsultacin valdymo veikla

s skyri eina patarim ir pagalbos valdymo klausimais, tokiais kaip strateginis ir organizacinis planavimas, finans planavimas ir biudzeto sudarymas, rinkodaros tikslai ir politika, zmogiskj istekli politika, praktiniai metodai ir planavimas, gamybos tvarkarasci sudarymas ir kontrols planavimas, teikimas verslo ir kitoms organizacijoms. s skyri taip pat eina kit tos pacios bendrovs arba mons objekt priezira ir valdymas, t. y. vadovaujancij moni veikla. 70.1 70.10 Pagrindini buveini veikla Pagrindini buveini veikla

si klas eina kit tos pacios bendrovs arba mons vienet priezira ir vadovavimas jiems; bendrovs ar mons strateginio arba organizacinio planavimo ir sprendim primimo veikla; su jais susijusi objekt operatyvins kontrols vykdymas ir vadovavimas kasdienms operacijoms. si klas eina veikla: - pagrindini buveini - centralizuot administracini bstini - korporacini valdyb - apskrici ir regionini bstini - antrini vadybos moni si klas neeina: - kontroliuojancij bendrovi (holding), neuzsiimanci vadovavimu, veikla, zr. 64.20 70.2 70.21 Konsultacin valdymo veikla Viesj rysi ir komunikacijos veikla

209

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina patarim, konsultacij ir operatyviosios pagalbos, skaitant lobistin veikl, teikimas verslo ir kitoms organizacijoms viesj rysi ir komunikacijos srityje. si klas neeina: - reklamos agentr ir atstovavimo ziniasklaidai paslaugos, zr. 73.1 - rinkos tyrimai ir viesosios nuomons apklausos, zr. 73.20

70.22

Konsultacin verslo ir kito valdymo veikla

si klas eina patarim, konsultacij ir operatyviosios pagalbos valdymo klausimais, tokiais kaip bendras strateginis ir organizacinis planavimas, verslo proceso modernizavimas, pokyci valdymas, islaid mazinimas ir kiti finansiniai klausimai, rinkodaros tikslai ir politika, zmogiskj istekli politika, praktiniai metodai ir planavimas, pasalp ir pensij politika, gamybos tvarkarasci sudarymas ir kontrols planavimas, teikimas verslo ir kitoms organizacijoms. Verslo paslaug teikimas gali apimti konsultacij teikim, patarimus ir vadovavimo arba valdymo pagalb verslui ir viesajam sektoriui; sie patarimai, konsultacijos ir valdymo pagalba gali bti susij su: - apskaitos metod ar procedr, islaid apskaitos program, biudzeto kontrols procedr krimu - konsultacijomis ir pagalba verslo monms ir viesajam sektoriui planavimo, organizavimo, produktyvumo ir kontrols, vadybos informacijos ir kt. srityse si klas neeina: - apskaitos sistem programins rangos krimas, zr. 62.01 - teisinis konsultavimas ir atstovavimas, zr. 69.10 - apskaitos, buhalterin ir audito veikla, konsultacijos mokesci klausimais, zr. 69.20 - patariamoji architektrin ir inzinerin veikla, zr. 71.11 ir 71.12 - konsultacij aplinkosaugos, agronomijos, saugumo ir pan. klausimais teikimas, zr. 74.90 - vadovaujancij darbuotoj darbinimo ar paieskos konsultavimo veikla, zr. 78.10 - su svietimu susijusi konsultavimo veikla, zr. 85.60 71 Architektros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analiz

s skyri eina architektros, inzinerijos, techninio braizymo, statybos darb kontrols, vietovs nuotrauk darymo ir zemlapi braizymo paslaug veikla. s skyri taip pat eina fizikini, chemini ir kit analitini tiriamj paslaug teikimas. 71.1 Architektros ir inzinerijos veikla bei su ja susijusios technins konsultacijos

si grup eina architektros, inzinerijos, techninio braizymo, statybos darb kontrols, vietovs nuotrauk darymo ir zemlapi braizymo bei panasi paslaug veikla. 71.11 Architektros veikla

si klas eina: - architektros veikla ir konsultacijos: · pastat projektavimas ir braizymas · miest teritorinis planavimas ir krastovaizdzio architektra si klas neeina: - kompiuteri konsultant veikla, zr. 62.02 ir 62.09 - meniskas patalp vidaus rengimas, zr. 74.10 71.12 Inzinerijos veikla ir su ja susijusios technins konsultacijos

si klas eina: - inzinerinis projektavimas (t. y. inzinerini fizikini dsni ir princip taikymas projektuojant masinas, medziagas, prietaisus, statinius, procesus ir sistemas) ir konsultacin veikla, susijusi su: · masinomis, renginiais, pramoniniais procesais ir pramons gamyklomis · inzinerini statini statybos, hidraulins statybos, eismo inzinerijos objekt projektais · vandens valdymo projektais · projekt, susijusi su elektrotechnika ir elektronika, kasybos inzinerija, chemijos technologija, masin gamyba, pramons ir sistem inzinerija bei saugos inzinerija, rengimu ir gyvendinimu

210

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - oro kondicionavimo, ausinimo, sanitarins ir uzterstumo kontrols, akustins inzinerijos ir kt. projekt rengimas - geofiziniai, geologiniai ir seisminiai tyrimai - geodezinio tyrinjimo veikla: · zems tyrinjimo ir rib nustatymo veikla · hidrologinio tyrinjimo veikla · podirvio tyrinjimo veikla · kartografins ir geografins informacijos veikla si klas neeina: - zvalgomoji grzyba, susijusi su kasybos veikla, zr. 09.10 ir 09.90 - susijusios programins rangos krimas ar leidyba, zr. 58.29 ir 62.01 - kompiuteri konsultant veikla, zr. 62.02 ir 62.09 - techninis tikrinimas, zr. 71.20 - su inzinerija susijusi mokslini tyrim ir taikomoji veikla, zr. 72.19 - pramoninis dizainas, zr. 74.10 - fotografavimas is orlaivi, zr. 74.20 71.12.10 71.12.20 71.12.30 71.12.40 71.12.50 71.12.60 71.2 71.20 Inzinerin-technologin veikla Projektiniai-konstruktoriniai darbai Gatvi eismo projektavimas Geodezin veikla Geologins paieskos ir zvalgyba Miskotvarka ir zemtvarka Techninis tikrinimas ir analiz Techninis tikrinimas ir analiz

si klas eina vairi medziag ir gamini fizikiniai, cheminiai ir kitokie analiziniai tyrimai, tokie kaip: · akustiniai ir vibracij tyrimai · mineral ir kt. sudties ir grynumo tyrimai · tiriamoji veikla maisto higienos srityje, skaitant veterinarinius tyrimus ir tikrinim, susijus su maisto produkt gamyba · medziag fizikini charakteristik ir eksploatacini parametr, toki kaip medziag atsparumas, storis, ilgalaikiskumas, radioaktyvumas ir kt., tyrimai · atitikties techniniams reikalavimams ir patikimumo tyrimai · gatav rengini, toki kaip varikliai, automobiliai, elektronin ranga, eksploatacini charakteristik tyrimai · suvirint sili ir jungci rentgenografiniai tyrimai · gedim analiz · aplinkos kokybs rodikli, toki kaip oro ir vandens uzterstumas ir kt., tyrimai ir matavimai - produkt, skaitant vartojimo produktus, variklini transporto priemoni, orlaivi, slgini talpykl, branduolini jgaini ir kt., sertifikavimas - periodinis variklini transporto priemoni saugaus eismo tikrinimas - tyrimai, atliekami naudojant modelius ar natrali matmen maketus (pvz., orlaivi, laiv, damb ir kt.) - policijos laboratorij veikla si klas neeina: - gyvnins kilms mgini tyrimai, zr. 75.00 - medicinini ir odontologini mgini diagnostin vizualizacija, tyrimai ir analiz, zr. 86 71.20.10 71.20.20 71.20.30 Aplinkos kontrol, ekologinis monitoringas Medziag bandymai ir analiz Produkcijos kokybs bandymai ir analiz

211

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 71.20.40 Maisto produkt tyrimas pagal higienos reikalavimus, skaitant veterinarin, susijus su maisto produkt gamyba, tyrim ir tikrinim 71.20.50 71.20.60 71.20.70 72 Variklini transporto priemoni saugaus eismo periodinis patikrinimas Matavimo priemoni patikra bei kalibravimas Gamini sertifikavimas, j normatyvini dokument reikalavim kontrol Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

s skyri eina trys mokslini tyrim ir taikomosios veiklos tipai: 1) fundamentiniai moksliniai tyrimai: eksperimentiniai ar teoriniai darbai, atliekami pirmiausia siekiant gyti nauj zini apie pagrindines reiskini ar stebim fakt priezastis, be j konkretaus taikymo ar naudojimo ateityje; 2) taikomieji moksliniai tyrimai: originals tyrimai, atliekami siekiant gyti nauj zini ir nukreipti pirmiausia konkrecius praktinius tikslus ar uzduotis; 3) eksperimentiniai tyrimai (pltra): sistemingi darbai, grindziami tyrim metu gytomis ir (arba) praktins patirties ziniomis ir atliekami siekiant sukurti naujas medziagas, gaminius ir taisus, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas, taip pat is esms pagerinti, kas jau sukurta ar diegta. Moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai siame skyriuje yra suskirstyti dvi grupes: gamtos moksl ir inzinerijos srities; socialini ir humanitarini moksl. s skyri neeina: - rinkos tyrimai, zr. 73.20 72.1 Gamtos moksl ir inzinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

si grup eina fundamentiniai moksliniai tyrimai, taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentin pltra gamtos moksl ir inzinerijos srityse. 72.11 Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

sia klas eina moksliniai tyrimai ir eksperimentin pltra biotechnologij srityje: - DNR / RNR: genomika, farmakogenomika, gen zymenys (zondai), gen inzinerija, DNR / RNR sekos nustatymas / sintez / amplifikacija (dauginimas), gen raiskos analiz (transkriptomatika) ir priesprasmi DNR / RNR technologijos taikymas - baltym ir kit molekuli: baltym ir peptid (skaitant didels molekuls mass hormon); didels molekulins mass chemoterapini jungini (vaist) tikslins pernasos metod gerinimas (tobulinimas); proteomika, baltym isskyrimas ir gryninimas, signal perdavimo sistem tyrimas, lstels receptori identifikacija (nustatymas) - lsteli ir audini kultros ir inzinerija: lsteli / audini kultros, audini inzinerija (skaitant audini karkasus ir biomedicinin inzinerij), lsteli suliejimas, vakcinos / imuniteto stimuliatoriai, manipuliavimas embrionais - biotechnologiniai procesai: fermentavimas naudojant bioreaktorius, biologinis apdorojimas, biologinis drusk isplovimas, biologiniai pulpos gamybos metodai, biologinis balinimas, biologinis sieros pasalinimas, biologinis atstatymas, biofiltravimas ir fitoatstatymas - gen ir RNR vektori: gen terapija, virusiniai vektoriai - bioinformatika: genom, baltym sek duomen bazi krimas; sudting biologini proces modeliavimas ir sistem biologija - nanobiotechnologijos: nano/mikrogamybos ranki ir proces panaudojimas, kuriant prietaisus skirtus biologini sistem tyrimui, tikslinei vaist pernasai ir diagnostikai ir kt. 72.19 Kiti gamtos moksl ir inzinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

si klas eina: - moksliniai tyrimai ir eksperimentin pltra gamtos moksl ir inzinerijos srityje, kitokie nei biotechnologijos moksliniai tyrimai ir eksperimentin veikla: · moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos moksl srityje · moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla inzinerijos ir technologij srityje · moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla medicinos moksl srityje · moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla zems kio srityje · gretutiniai moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, labiausiai susij su gamtos mokslais ir inzinerija

212

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 72.19.10 72.19.20 72.19.30 72.19.40 72.19.50 72.2 72.20 Agrarini moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Gamtos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Matematikos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Medicinos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Technikos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Socialini ir humanitarini moksl moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Socialini ir humanitarini moksl moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

si klas eina: - moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla socialini moksl srityje - moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla humanitarini moksl srityje - gretutiniai moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, labiausiai susij su socialiniais ir humanitariniais mokslais s skyri neeina: - rinkos tyrimai, zr. 73.20 72.20.10 72.20.20 72.20.30 73 Humanitarini moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Socialini moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Teologijos moksl tiriamieji ir taikomieji darbai Reklama ir rinkos tyrimas

s skyri eina reklamos kampanij krimas ir tokios reklamos djimas periodinius leidinius, laikrascius, radij ir televizij bei kitas visuomens informavimo priemones, taip pat demonstravimo konstrukcij ir j viet projektavimas. 73.1 73.11 Reklama Reklamos agentr veikla

si klas eina issamaus reklamos paslaug spektro, skaitant konsultacijas, krybines paslaugas, reklamins medziagos gamyb, teikimas (pvz., savo isgalmis ar per subrang) ir pirkimas. Cia eina: - reklamos kampanij krimas ir gyvendinimas: · reklamos krimas ir djimas periodinius leidinius, laikrascius, radij, televizij, internet ir kitas visuomens informavimo priemones · isorins reklamos krimas ir rengimas, pvz., skelbim lent, skyd, informacijos svieslenci ir karkas, reklaminis lang apipavidalinimas, parod sali projektavimas, reklamos klijavimas ant automobili ir autobus ir kt. · oro reklama · reklamini medziag ar pavyzdzi platinimas ar pristatymas · stend ir kitoki rodymo konstrukcij ir viet krimas - rinkodaros kampanij, kuri tikslas ­ pritraukti ir islaikyti pirkjus, vedimas ir teikimas kit reklamos paslaug, toki kaip: · produkt reklama · rinkodara parduotuvi viduje · preki pardavim reklama pastu · konsultacijos rinkodaros klausimais si klas neeina: - reklamini spaudini leidyba, zr. 58.19 - komercini pranesim televizijai ir kinui rengimas, zr. 59.11 - komercini pranesim radijui rengimas, zr. 59.20 - rinkotyra, zr. 73.20 - reklaminis fotografavimas, zr. 74.20 - susitikim ir parod / mugi organizavimas, zr. 82.30 - siuntimas pastu, zr. 82.19

213

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 73.12 Atstovavimas ziniasklaidai

si klas eina: - atstovavimas ziniasklaidai, t. y. laiko ir ploto pardavimas ar perpardavimas vairiems reklamos ziniasklaidoje tarpininkams si klas neeina: - reklamos laiko ir ploto pardavimas vykdomas tiesiogini savinink (leidj), klasifikuojamas atitinkamai pagal j veikl - viesj rysi veikla, zr. 70.21 73.2 73.20 Rinkos tyrimas ir viesosios nuomons apklausa Rinkos tyrimas ir viesosios nuomons apklausa

si klas eina: - rinkos galimybi, informuotumo, preki ir paslaug priimtinumo ir pazinimo bei vartotoj pirkimo proci tyrimas, siekiant skatinti pardavim ir kurti naujas prekes ir paslaugas, skaitant statistin rezultat analiz - viesosios nuomons apie politik, ekonomik ir socialines problemas tyrimas ir jo rezultat statistin analiz 74 Kita profesin, mokslin ir technin veikla

s skyri eina profesionali mokslini ir technini paslaug (isskyrus teisines ir apskaitos, architektros ir inzinerijos, technini tyrim ir analizs, valdymo ir verslo konsultacines, mokslini tyrim ir pltros bei reklamos paslaugas) teikimas. 74.1 74.10 Specializuota projektavimo veikla Specializuota projektavimo veikla

si klas eina: - modeliavimas, susijs su tekstils dirbiniais, drabuziais, avalyne, juvelyriniais dirbiniais, baldais ir kitu meniniu patalp vidaus rengimu, kitais madingais daiktais, taip pat asmeniniais ar nam kio reikmenimis - pramoninis projektavimas (dizainas), t. y. krimas ir vystymas projekt ir technini reikalavim, kurie optimizuoja produkto vartojim, vert ir isvaizd, skaitant produkto medziag, konstrukcijos, formos, spalvos ir pavirsiaus apdailos nustatym, atsizvelgiant zmogisksias charakteristikas ir poreikius, saugum, pardavimo patrauklum ir gamybos efektyvum, paskirstym, vartojim ir technin priezir - dailinink-apipavidalinimo specialist (grafikos dizaineri) veikla - meninio patalp vidaus rengimo (interjero) specialist veikla si klas neeina: - tinklalapi dizainas ir programavimas, zr. 62.01 - architektrinis projektavimas, zr. 71.11 - inzinerinis projektavimas, t. y. inzinerini fizikini dsni ir princip taikymas projektuojant masinas, medziagas, prietaisus, statinius, procesus ir kitas sistemas, zr. 71.12 74.2 74.20 Fotografavimo veikla Fotografavimo veikla

si klas eina: - gamyba komercini ir vartotojisk fotografij: · portretini pasams, mokyklini, vestuvini ir kt. · komerciniams, leidybiniams (knyg, zurnal), mad, nekilnojamojo turto ir turizmo tikslams · fotografavimas is orlaivi · rengini filmavimas: vestuvi, susitikim ir kt. - fotojuost apdorojimas: · uzsakovo negatyv ar kino juost ryskinimas, fotonuotrauk darymas ir didinimas · juost ryskinimo ir nuotrauk spausdinimo laboratorij veikla · fotostudij (neeinanci fotoaparat parduotuvi sudt), nuotraukas daranci per valand, veikla · skaidri rminimas · kopijavimas, atkrimas ar retusavimas, susijs su fotografija

214

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - fotoreporteri veikla si klas taip pat eina: - dokument mikrofilmavimas si klas neeina: - kino film apdorojimas, susijs su kino ir televizijos film pramone, zr. 59.12 - kartografins ir geografins informacijos paslaugos, zr. 71.12 - monetini (savitarnos) fotoautomat eksploatavimas, zr. 96.09 74.3 74.30 74.9 74.90 Vertimo rastu ir zodziu veikla Vertimo rastu ir zodziu veikla Kita, niekur kitur nepriskirta, profesin, mokslin ir technin veikla Kita, niekur kitur nepriskirta, profesin, mokslin ir technin veikla

si klas eina labai daug vairi paslaug, paprastai teikiam verslo klientams. si klas eina veikla, kuriai reikia aukstos profesins, mokslins ir technins kvalifikacijos, bet neeina kasdiens, nusistovjusios verslo funkcijos, kurios paprastai trunka neilgai: - verslo brokeri tarpininkavimo veikla, t. y. smulkaus ir vidutinio verslo, skaitant profesin veikl, pirkim ir pardavim rengimas, isskyrus nekilnojamojo turto brokeri veikl - patent brokeri tarpininkavimo veikla (patent pirkimo ir pardavimo organizavimas) - vertinimo, isskyrus nekilnojamj turt ir draudim (antikvariato, juvelyrini dirbini ir kt.), veikla - deklaracij tikrinimas ir informacijos apie vaztos tarif teikimas - or prognozavimas - konsultavimas saugos klausimais - konsultavimas agronomijos klausimais - konsultavimas aplinkosaugos klausimais - konsultavimas kitais techniniais klausimais - konsultant, kitoki nei architektros, inzinerijos ir valdymo konsultantai, veikla - kiekybs inspektori veikla si klas taip pat eina: - agent ir agentr kit asmen vardu vykdoma veikla, paprastai susijusi su sutarci sudarymu dalyvauti kino filmuose, teatr spektakliuose ir kituose pramog ar sporto renginiuose, taip pat knyg, pjesi, vaizduojamosios dails krini, fotografij ir kt. teikimas leidjams si klas neeina: - naudot variklini transporto priemoni didmenin prekyba aukcionuose, zr. 45.1 - tiesiogins prijungties rezimu vykdomi mazmenins prekybos aukcionai, zr. 47.91 - aukcion nam veikla (mazmenin), zr. 47.79 - nekilnojamojo turto brokeri veikla, zr. 68.31 - buhalterijos veikla, zr. 69.20 - valdymo konsultant veikla, zr. 70.22 - architektros ir inzinerijos konsultant veikla, zr. 71.1 - pramoninis dizainas ir masin projektavimas, zr. 71.12, 74.10 - veterinariniai tyrimai ir kontrol, susij su maisto produkt gamyba, zr. 71.20 - reklamos rodymas ir kitoks reklamos projektavimas, zr. 73.11 - stend ir kit rodymo konstrukcij ir viet krimas, zr. 73.11 - susitikim ir parod / mugi organizatori veikla, zr. 82.30 - nepriklausom aukciono vedj veikla, zr. 82.99 - lojalumo program administravimas, zr. 82.99 - konsultacij vartotoj kredito ir skol klausimais teikimas, zr. 88.99 75 Veterinarin veikla

s skyri eina kio gyvuli ar namini gyvnli sveikatos prieziros ir tikrinimo veikla. Si veikl atlieka kvalifikuoti veterinarijos gydytojai veterinarinse ligoninse, taip pat apsilankant kiuose, sunidse ar namuose, privaciuose konsultacij kabinetuose bei operacinse ir kitur. s skyri taip pat eina gyvn greitosios pagalbos veikla.

215

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 75.0 75.00 Veterinarin veikla Veterinarin veikla

si klas eina: - kio gyvuli sveikatos prieziros ir tikrinimo veikla - namini gyvnli sveikatos prieziros ir tikrinimo veikla Si veikl atlieka kvalifikuoti veterinarijos gydytojai veterinarinse ligoninse, taip pat apsilankant kiuose, sun veislynuose ar namuose, privaciuose konsultacij kabinetuose bei operacinse ir kitur. si klas taip pat eina: - veterinar asistent ar kito pagalbinio veterinarijos personalo veikla - klinikin patologin ir kitokia su gyvnais susijusi diagnostin veikla - gyvn greitosios pagalbos veikla si klas neeina: - gyvuli srimas ir priezira, neteikiant veterinarins prieziros, zr. 01.62 - avi kirpimas, zr. 01.62 - bandos patikrinimo, pervarymo, ganymo paslaugos, vienadieni gaidziuk kastravimas, zr. 01.62 - su dirbtiniu apsklinimu susijusi veikla, zr. 01.62 - namini gyvnli srimas ir priezira neteikiant veterinarins prieziros, zr. 96.09 75.00.10 75.00.20 75.00.30 75.00.40 N SEKCIJA Gyvuli ir gyvn stacionarinis gydymas Gyvuli ir gyvn ambulatorinis gydymas Veterinarin diagnostin veikla Veterinarijos laboratorij veikla ADMINISTRACIN IR APTARNAVIMO VEIKLA

si sekcij eina vairi veikla, kuri palaiko bendrsias verslo operacijas. Si veikla skiriasi nuo veiklos, klasifikuojamos M sekcijoje, kadangi jos pagrindinis tikslas nra specializuot zini perdavimas. 77 Nuoma ir isperkamoji nuoma

s skyri eina materialiojo ir nefinansinio nematerialiojo turto, skaitant daugyb materialij preki, toki kaip automobiliai, kompiuteriai, vartojimo preks bei pramonins masinos ir ranga, nuoma ir isperkamoji nuoma klientams uz nuomos arba isperkamosios nuomos mokest. Sis skyrius suskirstytas : 1) variklini transporto priemoni nuom, 2) poilsio ir sporto rangos bei asmenins ir nam kio rangos nuom; 3) kit masin ir rangos, daznai naudojam verslo operacijoms, skaitant kitoki transporto rang, isperkamj nuom, 4) intelektins nuosavybs ir panasi gamini isperkamj nuom. s skyri eina tik operacin isperkamoji nuoma. s skyri neeina: - finansin isperkamoji nuoma, zr. 64.91 - nekilnojamojo turto nuoma, zr. L sekcij - rangos nuoma su operatoriaus samdymu, zr. atitinkamas klases pagal veikl, kuri atliekama naudojant si rang, pvz., statyba (F sekcija) ar transportavimas (H sekcija) 77.1 77.11 Variklini transporto priemoni nuoma ir isperkamoji nuoma Automobili ir lengvj variklini transporto priemoni nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina: - nuoma ar operacin isperkamoji nuoma be vairuotojo samdymo si transporto priemoni: · keleivini automobili ir kit lengvj variklini transporto priemoni, kuri mas nevirsija 3,5 tonos si klas neeina:

216

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - automobili ar lengvj variklini transporto priemoni nuoma arba isperkamoji nuoma su vairuotojo samdymu, zr. 49.32 ir 49.39 77.12 Sunkiasvori variklini transporto priemoni nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina: - nuoma ar operacin isperkamoji nuoma si transporto priemoni: · sunkvezimi, lengvj automobili krovini priekab ir sunkiasvori variklini transporto priemoni, kuri mas didesn kaip 3,5 tonos · poilsini transporto priemoni si klas neeina: - sunkiasvori sunkvezimi ar sunkvezimi nuoma arba isperkamoji nuoma su vairuotojo samdymu, zr. 49.41 77.12.10 77.12.20 77.2 Krovinini automobili nuoma Turistini autobus nuoma Asmenini ir nam kio preki nuoma ir isperkamoji nuoma

si grup eina asmenini ir nam kio reikmen nuoma, taip pat atgaivos (rekreacijos) ir sporto rangos bei vaizdajuosci nuoma. Si veikla is esms apima trumpalaik reikmen nuom, nors kartais reikmenys gali bti isnuomojami ilgesniam laikui. 77.21 Poilsio ir sporto reikmen nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina nuoma atgaivos (rekreacijos) ir sporto rangos: - pramogini laiv, baidari, burlaivi - dviraci - papldimio kdzi ir skci - kitos sporto rangos - slidzi si klas neeina: - pramogini kateri ir burlaivi nuoma su gulos samdymu, zr. 50.10 ir 50.30 - vaizdajuosci ir kompaktini disk nuoma, zr. 77.22 - kit, niekur kitur nepriskirt, asmenini ir nam kio reikmen nuoma, zr. 77.29 - poilsiui ir pramogoms skirtos rangos, kaip atgaivos rengini dalies, nuoma, zr. 93.29 77.21.10 77.21.20 77.21.30 77.21.40 77.21.50 77.22 Pramogini valci nuoma Jojamj zirg nuoma Dviraci nuoma Sporto rangos nuoma Kit turizmo priemoni nuoma Vaizdajuosci ir kompaktini disk nuoma

si klas eina: - vaizdajuosci, ras, kompaktini disk (CD), skaitmenini vaizdo disk (DVD) ir kt. nuoma 77.29 Kit asmenini ir nam kio preki nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina: - vairi nam kio ar asmenini reikmen (isskyrus atgaivos ir sporto rang) nuoma nam kiams ar pramons monms: · tekstils gamini, drabuzi ir avalyns · bald, keramini ir stiklini ind, virtuvs ir piet ind, elektrini buitini prietais ir nam apyvokos reikmen · juvelyrini dirbini, muzikos instrument, dekoracij ir kostium

217

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · knyg, zurnal ir laikrasci · masin ir rangos, naudojamos neprofesional arba mgj, pvz., nam remonto ranki · gli ir sodinuk · elektronins rangos nuoma nam ki reikmms si klas neeina: - automobili, sunkvezimi, priekab ir poilsini transporto priemoni nuoma be vairuotojo samdymo, zr. 77.1 - atgaivos ir sporto reikmen nuoma, zr. 77.21 - vaizdajuosci ir kompaktini disk nuoma, zr. 77.22 - biuro bald nuoma, zr. 77.33 - motocikl ir autonameli nuoma be vairuotojo samdymo, zr. 77.39 - skalbini, darbini drabuzi ir panasi daikt nuoma skalbyklose, zr. 96.01 77.29.10 77.29.20 77.29.30 77.3 Tekstils dirbini, drabuzi ir avalyns nuoma Bald ir kit asmeniniam naudojimui skirt daikt nuoma Muzikos instrument, teatro dekoracij ir kostium nuoma Kit masin, rangos ir materialij vertybi nuoma ir isperkamoji nuoma

77.31

Zems kio masin ir rengini nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina: - zems ir misk kio masin ir rangos nuoma ir operacin isperkamoji nuoma be operatoriaus samdymo: · 28.30 klasje nurodyt gamini, toki kaip zems kio traktoriai ir kt., nuoma si klas neeina: - zems ir misk kio masin ir rangos nuoma su operatoriaus samdymu, zr. 01.61 ir 02.40 77.32 Statybos ir inzinerini statybos darb masin ir rengini nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina: - statybini ir inzinerini statybos darb masin ir rangos nuoma ir operacin isperkamoji nuoma be operatoriaus samdymo: · automobilini kran · pastoli ir darbini platform (be montavimo ir ismontavimo darb) si klas neeina: - statybos ir inzinierini statybos darb masin arba rangos nuoma su operatoriaus samdymu, zr. 43 77.33 staigos masin ir rangos, skaitant kompiuterius, nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina: - staigos masin ir rangos nuoma ir operacin isperkamoji nuoma be operatoriaus samdymo: · kompiuteri ir isorins kompiuteri rangos · kopijavimo masin, rasomj masinli ir teksto apdorojimo masin · buhalterini masin ir rangos: kasos aparat, elektronini skaiciuotuv ir kt. · biuro bald 77.33.10 77.33.20 77.33.30 77.34 Kompiuteri nuoma Kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo masin nuoma Kasos aparat nuoma Vandens transporto priemoni ir rangos nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina: - vandens transporto rangos nuoma ir operacin isperkamoji nuoma be operatoriaus samdymo:

218

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · verslo valci, kateri ir laiv si klas neeina: - vandens transporto rangos nuoma su operatoriaus samdymu, zr. 50 skyri - pramogini laiv nuoma, zr. 77.21 77.35 Oro transporto priemoni ir rangos nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina: - oro transporto rangos nuoma ir operacin isperkamoji nuoma be gulos samdymo: · lktuv · karsto oro aerostat si klas neeina: - oro transporto rangos nuoma su gulos samdymu, zr. 51 skyri 77.39 Kit, niekur kitur nepriskirt, masin, rangos ir materialij vertybi nuoma ir isperkamoji nuoma

si klas eina: - kit masin ir rangos, daugiausia naudojam kaip gamybos priemons nuoma ir operacin isperkamoji nuoma be operatoriaus samdymo: · varikli ir turbin · stakli · kasybos ir naftos gavybos rangos · profesionalios radijo, televizijos ir rysi rangos · kino film gamybos rangos · matavimo ir kontrols rangos · kit mokslui, komercijai ir pramonei skirt masin - sausumos transporto rangos (isskyrus variklines transporto priemones) nuoma ir operacin isperkamoji nuoma be vairuotojo samdymo: · motocikl, autonameli ir turistini autonameli ir kt. · gelezinkelio transporto priemoni si klas taip pat eina: - nameli, skirt laikinai apgyvendinti ar biurams, nuoma - gyvn (pvz., band, lenktynini arkli) nuoma - konteineri nuoma - padkl nuoma si klas neeina: - dviraci nuoma, zr. 77.21 - zems ir misk kio masin ir rangos nuoma, zr. 77.31 - statybos ir inzinerini statybos darb masin ir rangos nuoma, zr. 77.32 - biuro masin ir rangos, skaitant kompiuterius, nuoma, zr. 77.33 77.39.10 77.39.20 77.39.30 77.39.40 77.39.50 77.39.60 77.39.70 77.39.80 Gelezinkelio transporto priemoni nuoma Motocikl nuoma Automobilini nameli nuoma Konteineri, kilnojamj platform ir padkl nuoma Pramonini elektrini ir neelektrini masin nuoma Radijo ir televizijos rengini nuoma Rysi rengini nuoma Matavimo ir kontrols rengini nuoma

219

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 77.4 Intelektins nuosavybs ir panasi produkt, isskyrus autori teisi saugomus objektus, isperkamoji nuoma 77.40 Intelektins nuosavybs ir panasi produkt, isskyrus autori teisi saugomus objektus, isperkamoji nuoma si klas eina veikla, leidzianti kitiems pasinaudoti intelektualine nuosavybe ir panasiais produktais, savininkui (t. y. turto savininkui) ismokant autorin honorar arba licencijos mokest. Si produkt isperkamoji nuoma gali bti vair form, pvz., leidimas tirazuoti, naudoti kituose procesuose ar produktuose, verslo vykdymas pagal fransizs sutart ir kt. Sie produktai gali bti sukurti paci savinink arba ne. si klas eina: - intelektins nuosavybs produkt (isskyrus krini, kuri autori teiss yra saugomos, pvz., knyg ar programins rangos) isperkamoji nuoma - autorinio honoraro arba licencijos mokescio surinkimas uz naudojimsi: · patentuotais objektais · preki ar paslaug zenklais · firminiais zenklais · naudingj iskasen iszvalgymo ir vertinimo teise · fransizs susitarimais si klas neeina: - teisi sigijimas ir leidyba, zr. 58 ir 59 skyrius - krini (knyg, programins rangos, film), kuri autori teiss yra saugomos, gamyba, tirazavimas ir paskirstymas, zr. 58 ir 59 skyrius - nekilnojamojo turto isperkamoji nuoma, zr. 68.20 - materialij produkt (turto) isperkamoji nuoma, zr. 77.1, 77.2 ir 77.3 78 darbinimo veikla

s skyri eina laisv darbo viet sras sudarymas, pretendent nukreipimas darb ar darbinimas, kai nukreipiami ar darbinami asmenys nra darbinimo agentr darbuotojai, darbinink pasila verslo monms tam tikram laikotarpiui, siekiant laikinai papildyti uzsakovo darbo jg, ir aprpinimo kitais zmogiskaisiais istekliais veikla. s skyri eina: - vadovaujancij darbuotoj paieskos ir darbinimo veikla - teatro aktori parinkimo agentros s skyri neeina: - asmenini meninink agent veikla, zr. 74.90 78.1 78.10 darbinimo agentr veikla darbinimo agentr veikla

si klas eina laisv darbo viet sras sudarymas ir pretendent nukreipimas darb ar darbinimas, kai nukreipiami ar darbinami asmenys nra darbinimo agentros darbuotojai. si klas eina: - personalo paieskos, atrinkimo, nukreipimo ir darbinimo veikla, skaitant vadovaujancij darbuotoj darbinim ir j paiesk - aktori parinkimo agentr ir biur, toki kaip teatro aktori parinkimo agentros, veikla - tiesiogins prijungties rezimu veikianci darbinimo agentr veikla si klas neeina: - asmenini teatro aktori ar meninink agent ar agentr veikla, zr. 74.90 78.2 78.20 Laikinojo darbinimo agentr veikla Laikinojo darbinimo agentr veikla

220

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina veikla, susijusi su darbinink pasila verslo monms tam tikram laikotarpiui, siekiant laikinai pakeisti ar papildyti uzsakovo darbo jg, kai darbintieji yra laikin pagalb teikiancios agentros darbuotojai. Taciau agentros, trauktos si klas, neatlieka tiesiogins savo darbuotoj prieziros uzsakovo darbovietje. 78.3 78.30 Kitas darbo jgos teikimas Kitas darbo jgos teikimas

si klas eina verslo moni aprpinimo zmogiskaisiais istekliais veikla. Gamybos vienetai, klasifikuojami sioje klasje, atstovauja darbdaviui tvarkant darbuotoj reikalus, susijusius su bendra ismokam atlyginim suma, mokesciais ir kitais fiskaliniais ir zmogiskj istekli klausimais, taciau jie nra atsakingi uz vadovavim darbuotojams ir j priezir. Aprpinimas zmogiskaisiais istekliais paprastai daromas ilgam laikotarpiui ar nuolatos ir sioje klasje klasifikuojami gamybos vienetai atlieka plat spektr zmogiskj resurs ir personalo valdymo pareig, susijusi su siuo aprpinimu. si klas neeina: - zmogiskj istekli teikimas kartu su mons priezira ar tvarkymu, zr. atitinkam sios mons ekonomins veiklos klas - zmogiskj istekli teikimas, siekiant laikinai pakeisti ar papildyti uzsakovo darbo jg, zr. 78.20 79 Kelioni agentr, ekskursij organizatori, isankstinio uzsakymo paslaug ir susijusi veikla

s skyri eina agentr, pirmiausia susijusi su kelioni, ekskursij, transporto ir apgyvendinimo paslaug pardavimu placiai visuomenei ir verslo klientams, veikla ir kelioni organizatori, organizuojanci ir rengianci keliones parduodamas per kelioni agentras ar tiesiogiai per atstovus, tokius kaip kelioni vadovai, veikla. s skyri taip pat eina turist gid ir turizmo skatinimo, reklamos veikla. 79.1 Kelioni agentr ir ekskursij organizatori veikla

si grup eina agentr, pirmiausia susijusi su kelioni, ekskursij, transporto ir apgyvendinimo paslaug pardavimu placiajai visuomenei ir verslo klientams, veikla ir kelioni organizatori, organizuojanci ir rengianci keliones parduodamas per kelioni agentras ar tiesiogiai per atstovus, tokius kaip kelioni vadovai, veikla. 79.11 Kelioni agentr veikla

si klas eina: - agentr, pirmiausia susijusi su kelioni, ekskursij, transporto ir apgyvendinimo paslaug pardavimu placiai visuomenei ir verslo klientams didmeniniu ar mazmeniniu pagrindu, veikla 79.12 Ekskursij organizatori veikla

si klas eina: - kelioni, parduodam per kelioni agentras arba tiesiogiai per kelioni vadovus, organizavimas ir rengimas. Kelions gali apimti kai kurias arba visas toliau isvardytas paslaugas: · vezim · apgyvendinim · maitinim · muziej, istorini ir kultrini viet, teatro, muzikos ir sporto rengini lankym 79.9 79.90 Kit isankstinio uzsakymo ir susijusi paslaug veikla Kit isankstinio uzsakymo ir susijusi paslaug veikla

si klas eina: - kita, su kelionmis susijusi, rezervavimo veikla: · transporto, viesbuci, restoran, automobili nuomos, pramog ir sporto rengini ir kt. rezervavimas - bendros nuosavybs laiko paskirstymo paslaug veikla - biliet teatro, sporto ir kitus pramoginius renginius pardavimas - pagalbos lankytojams paslaug veikla: · informacijos apie keliones teikimas lankytojams · turist gid veikla - turizmo skatinimo, reklamos veikla

221

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

si klas neeina: - kelioni agentr ir kelioni organizatori veikla, zr. 79.11 ir 79.12 - rengini, toki kaip susitikim, susirinkim ir konferencij, organizavimas ir vadovavimas jiems, zr. 82.30 80 Apsaugos ir tyrimo veikla

s skyri eina su apsauga susijusi veikla, pvz., tyrimai ir sekli veikla, apsaugini ir patruli paslaug veikla; pinig, ceki ir kit verting daikt surinkimo ir pristatymo su apsaugos personalu ir ranga, siekiant apsaugoti s turt kelyje, veikla; elektronini apsaugos sistem, pvz., silauzimo ir gaisro signalizacij eksploatavimas, kai veikla yra susijusi su nuotoliniu si sistem stebjimu, bet daznai apima ir j pardavimo, rengimo ir remonto paslaugas. Jeigu sios paslaugos teikiamos atskirai, jos traukiamos ne s skyri, bet mazmenins prekybos, statyb ar kt. skyri. 80.1 80.10 Privati apsauga Privati apsauga

si klas eina vienos ar daugiau is si paslaug teikimas: apsaugini ir patruli veikla; pinig, ceki ir kit verting daikt surinkimo ir pristatymo su apsaugos personalu ir ranga, siekiant apsaugoti s turt kelyje, veikla. si klas eina: - sarvuot automobili paslaug teikimas - asmens sargybini veikla - melo detektori paslaug teikimas - pirst atspaud mimas - ginkluotosios apsaugos paslaug teikimas si klas neeina: - viesosios tvarkos ir apsaugos veikla, zr. 84.24 80.2 80.20 Apsaugos sistem paslaug veikla Apsaugos sistem paslaug veikla

si klas eina: - elektronini apsaugos signalizavimo sistem, toki kaip silauzimo ir gaisro signalizacijos, stebjimas ar nuotolin kontrol, skaitant j rengim ir technin priezir - mechanini ar elektronini uzrakt, seif ir saugykl rengimas, remontas, rekonstravimas ir pritaikymas, susijs su tolesniu j stebjimu ar nuotoline kontrole Gamybos vienetai, vykdantys si veikl, taip pat gali bti susij su si apsaugos sistem, mechanini ar elektronini uzrakt, seif ir saugykl pardavimu. si klas neeina: - apsaugos sistem, toki kaip silauzimo ar gaisro signalizacij, rengimas be tolesnio j stebjimo, zr. 43.21 - elektrini apsaugos signalizavimo sistem, mechanini ar elektronini uzrakt, seif ir saugykl pardavimas specializuotose parduotuvse, neteikiant tolesni stebjimo, rengimo ar technins prieziros paslaug, zr. 47.59 - konsultant saugos klausimais veikla, zr. 74.90 - viesosios tvarkos ir saugumo uztikrinimo veikla, zr. 84.24 - rakt kopij darymo paslaugos, zr. 95.29 80.3 80.30 Tyrimo veikla Tyrimo veikla

si klas eina: - tyrimas ir sekli veikla - vis privaci tyrj veikla, nepriklausomai nuo kliento tipo ir tyrimo tiksl 81 Pastat aptarnavimas ir krastovaizdzio tvarkymas

s skyri eina veikla, apimanti tam tikr skaici priezirai bding paslaug, toki kaip suderint prieziros paslaug teikimas kliento patalpose, vis tip pastat vidaus ir isors valymas, pramonini masin, traukini, autobus, lktuv

222

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) ir kt. valymas, autocistern ir tanklaivi vidaus valymas, pastat, laiv, traukini ir kt. dezinfekcija ir dezinsekcija, buteli ir stiklaini plovimas, gatvi slavimas, sniego ir ledo valymas, krastovaizdzio tvarkymas ir si paslaug teikimas kartu su krastovaizdzio plan krimu ir (arba) pscij tak, atramini sieneli, paklot, tvor, tvenkini ir panasi konstrukcij statyba (t. y. rengimu). 81.1 Kombinuota patalp funkcionavimo uztikrinimo veikla

81.10

Kombinuota patalp funkcionavimo uztikrinimo veikla

si klas eina veikla, susijusi su suderint prieziros paslaug teikimu kliento patalpose. sias paslaugas eina vidaus valymas, technin priezira, siuksli salinimas, asmens apsauga ir sauga, pasto siuntimas, zmoni primimas, skalbimas ir paslaugos, susijusios su pagalbini operacij kliento patalpose atlikimu. Sias paslaugas teikia vykdantysis personalas, kuris nra susij su kliento pagrindiniu verslu bei veikla ir nra uz juos atsakingas. si klas neeina: - tik vienos prieziros paslaugos teikimas (pvz., bendrj vidaus valymo paslaug) arba paslaugos, susijusios tik su viena funkcija (pvz., sildymu) teikimas, zr. teikiamos paslaugos rs atitinkanci klas - aprpinimas valdymo ir techniniu personalu, uztikrinanciu kliento staigos, tokios kaip viesbutis, restoranas, kasykla arba ligonin, veikl, zr. sio gamybos vieneto vykdomos veiklos atitinkam klas - kliento kompiuteri sistem ir (arba) duomen apdorojimo rengini valdymas ir eksploatavimas vietoje, zr. 62.03 - pataisos staig veikla pagal sutart arba uz atlyg, zr. 84.23 81.2 Valymo veikla

si grup eina bendros vis tip pastat vidaus valymo paslaugos, pastat isors valymas, specializuotas pastat valymas arba kita specializuota valymo veikla, pramonini masin valymas, autocistern ir tanklaivi vidaus valymas, pastat ir pramonini masin dezinfekcija, dezinsekcijos ir deratizacijos veikla, buteli ir stiklaini plovimas, gatvi slavimas, sniego ir ledo valymas. si grup neeina: - zems kio augal apsauga nuo kenkj, zr. 01.61 - nauj pastat isvalymas po statyb, zr. 43.39 - pastat isors valymo garu, smliu ir pan. veikla, zr. 43.99 - kilim ir kilimli valymas sampnu, drapiruoci ir uzuolaid valymas, zr. 96.01 81.21 Paprastasis pastat valymas

si klas eina: - paprastasis (nespecializuotas) valymas vairi pastat, toki kaip: · biurai · namai ar butai · fabrikai · parduotuvs · staigos - kit verslo ir profesionalios veiklos patalp ir daugiabuci gyvenamj pastat Si veikla daugiausia susijusi su vidaus valymu, nors gali apimti ir susijusi isors plot, toki kaip langai ar koridoriai, valym. si klas neeina: - specializuota valymo veikla, tokia kaip lang, dmtrauki, zidini, virykli, krosni, siuksli deginimo krosni, katil, vdinimo kanal ir ismetamj agregat valymas, zr. 81.22 81.22 Kita pastat ir pramoninio valymo veikla

si klas eina: - vis tip pastat, skaitant staig, gamykl ar fabrik, parduotuvi, institucij ir kit verslo ir profesionalios veiklos patalp bei daugiabuci gyvenamj pastat, isors valymas - specializuota pastat valymo veikla, tokia kaip lang, dmtrauki, zidini, virykli, krosni, siuksli deginimo krosni, katil, vdinimo kanal ir ismetamj agregat valymas

223

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - pramonini masin ir rangos valymas - kita, niekur kitur nepriskirta, pastat ir pramonini rengini valymo veikla si klas neeina: - pastat isors valymo garu, smliu ir pan. veikla, zr. 43.99 81.29 Kita valymo veikla

si klas eina: - plaukymo basein valymas ir technin priezira - traukini, autobus, lktuv valymas - autocistern ir tanklaivi vidaus valymas - dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos veikla - buteli ir stiklaini plovimas - gatvi, keli, greitkeli, aerodromo tak valymas, sniego ir ledo salinimas, skaitant druskos ar smlio barstym, ir kt. - kita, niekur kitur nepriskirta, valymo veikla si klas neeina: - zems kio augal apsauga nuo kenkj, zr. 01.61 - automobili valymas ir plovimas, zr. 45.20 81.3 81.30 Krastovaizdzio tvarkymas Krastovaizdzio tvarkymas

si klas eina: - apzeldinimas, kasdienin priezira ir aptarnavimas: · park ir sod: · privaci ir daugiabuci municipalini nam · viesj ir pusiau vies pastat (mokykl, ligonini, administracini pastat, baznyci ir kt.) · savivaldybs plot (park, zalij plot, kapini ir kt.) · magistrali zeldyn (keli, traukini ir tramvaj linij, vandens keli, uost) · pramonini ir komercini pastat · zeldyn: · pastat (stog sod, fasad zeldinimo, vidini sod ir t. t.) · sporto aikstyn (futbolo aiksci, golfo lauk ir t. t.) ir zaidim aikstyn, deginimosi pieveli ir kitoki atgaivos park · stovincio ar tekancio vandens telkini (basein, kintamos drgms plot, tvenkini, plaukymo basein, griovi, vandentaki, gamykl nuotakyn) - apzeldinimas, skirtas apsaugoti nuo triuksmo, vjo, erozijos, akinimo ir matomumo si klas neeina: - augal, medzi auginimas ir sodinimas komerciniais tikslais, zr. 01 ir 02 skyrius - medelyn ir misko medzi medelyn veikla, zr. 01.30 ir 02.10 - zems kio paskirties zems priezira, siekiant islaikyti j geros ekologins bkls, zr. 01.61 - statybos veikla krastovaizdzio formavimo tikslais, zr. F sekcij - krastovaizdzio projektavimas ir architektrin veikla, zr. 71.11 82 Administracin veikla, staig ir kit verslo moni aptarnavimo veikla

s skyri eina kasdieni administracini paslaug teikimas, taip pat einamosios verslui bdingos operacijos uz atlyg arba pagal sutart. s skyri taip pat eina visos, niekur kitur nepriskirtos, verslui bdingos paslaugos, paprastai teikiamos monms. Siame skyriuje klasifikuojami gamybos vienetai neaprpina moni etatiniu personalu, atliekanciu sudtines jos veiklos dalis. 82.1 staig administracin ir aptarnavimo veikla

si grup eina kasdienini administracini paslaug, toki kaip finansinis planavimas, sskait israsymas, registravimas, personalo ir preki skirstymas bei logistikos paslaugos ir kt., teikimas uz atlyg arba pagal sutart. si grup taip pat eina versl remianti veikla, teikiama kitiems uz atlyg arba pagal sutart, t. y. kasdienin su verslu susijusi veikla, kuri mons arba organizacijos paprastai atlieka sau.

224

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) Siame skyriuje klasifikuojami gamybos vienetai neaprpina moni etatiniu personalu, atliekanciu sudtines jos veiklos dalis. Gamybos vienetai, susij su vienu konkreciu si veiklos rsi aspektu, klasifikuojami pagal konkreci atliekam veikl. 82.11 Kombinuotj staigos administracini paslaug veikla

si klas eina kasdienini sudtini administravimo paslaug, toki kaip klient primimas, finansinis planavimas, sskait israsymas ir registravimas, personalo ir pasto paslaugos ir kt., teikimas uz atlyg ar pagal sutart. si klas neeina: - aprpinimas tik vienu konkreciu si veiklos rsi aspektu, zr. pagal konkreci atliekam veikl - aprpinimas etatiniu personalu be vadovavimo jiems zr. 78 skyri 82.19 Fotokopijavimo, dokument rengimo ir kita specializuota staigai bding paslaug veikla

si klas eina vairi kopijavimo, dokument rengimo ir specializuot biurui bding paslaug veikla. Dokument kopijavimo arba spausdinimo veikla, traukta si klas, apima tik nedidels apimties spausdinimo paslaugas. si klas eina: - dokument parengimas - dokument redagavimas ar korektros skaitymas - tekst rinkimas, apdorojimas ar kompiuterinis spausdinimas - pagalbos administraciniam techniniam personalui teikimas - dokument perrasymas ir kita sekretoriavimo veikla - laisk ar santrauk rasymas - pasto dzuci nuoma ir kit pasto ir siuntimo paslaug, toki kaip parengiamasis rsiavimas, adres uzrasymas ir kt., teikimas - fotokopij darymas - dublikat darymas - fotoatspaud darymas - kit dokument kopijavimo paslaug, isskyrus spausdinimo paslaugas, tokias kaip ofsetin spauda, operatyvioji poligrafija, skaitmenin spauda, parengiamoji spausdinimo veikla, teikimas si klas neeina: - dokument spausdinimas (ofsetin spauda, operatyvioji poligrafija ir kt.), zr. 18.12 - parengiamoji spausdinimo veikla, zr. 18.13 - reklamos kompanij pltojimas ir organizavimas pastu, zr. 73.11 - specializuoto rasymo stenografinmis masinomis paslaug, toki kaip teismo pranesim rengimas, veikla, zr. 82.99 - visiems teikiamos stenografijos paslaugos, zr. 82.99 82.2 82.20 Uzsakomj informacini paslaug centr veikla Uzsakomj informacini paslaug centr veikla

si klas eina: - gaunam iskviet centr, operatori atsakym klient iskvietas, automatinio iskviet paskirstymo, kompiuterio ir telefono susiejimo, dialogini balsini atsakym sistem ar panasi metod taikymo veikla, siekiant gauti uzsakym, teikti informacij apie produktus, sprsti pirkj pagalbos prasymus ar nukreipti pirkj skundus - siunciam iskviet centr, naudojanci panasius metodus parduodant ar reklamuojant prekes ar paslaugas potencialiems pirkjams, rinkos tyrim arba visuomens apklausos ir panasi veikla pagal uzsakymus 82.3 82.30 Posdzi ir verslo rengini organizavimas Posdzi ir verslo rengini organizavimas

si klas eina rengini, toki kaip verslo ir prekybos parodos, suvaziavimai, konferencijos ir susitikimai, organizavimas, reklama ir (arba) vadyba, skaitant arba neskaitant rang aptarnaujancio personalo ir vadovavimo jam paslaugas rengini vykimo vietose. 82.9 Niekur kitur nepriskirta verslui bding paslaug veikla

225

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si grup eina niekur kitur nepriskirta su rinkliavomis susijusi agentr, kredito biur ir vis kit versl remianci paslaug, paprastai teikiam monms, veikla. 82.91 Isieskojimo agentr ir kredito biur veikla

si klas eina: - ismok pagal isieskojimus rinkimo ir surinkt pinig pervedimo klientams pasaug, toki kaip pinig pagal vekselius ar skol isieskojimo paslaugos, veikla - informacijos rinkimo veikla, tokia kaip duomen apie asmen paskolas ir sidarbinim, duomen apie moni paskolas rinkimas, ir informacijos teikimas finansinms institucijoms, mazmenininkams bei kitiems subjektams, kuriems reikia vertinti si asmen ar moni kreditingum 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla

si klas eina: - automatizuoto ar neautomatizuoto fasavimo ir pakavimo uz atlyg ar pagal sutartis veikla: · skysci, skaitant grimus ir maist, pilstymas butelius · kietj medziag pakavimas ( folij, plvel ir kt.) · saugus farmacini preparat pakavimas · zenklinimas etiketmis, antspaudavimas ir spaudavimas · siuntini ir dovan pakavimas si klas neeina: - nealkoholini grim ir mineralinio vandens gamyba, zr. 11.07 - pakavimo veikla, susijusi su preki transportu, zr. 52.29 82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui bding paslaug veikla

si klas eina verslui bding veikla, tokia kaip: - stenografavimas ir teismo proceso rasymas stenografinmis masinomis, vlesnis rasytos medziagos perrasymas: · teismo pranesim rengimas arba rasymas stenografinmis masinomis · visiems teikiamos stenografijos paslaugos - tikralaikis (t. y. sinchroninis) televizijos tiesiogiai transliuojam susirinkim, konferencij teleteksto rodymas - adreso juostos kodavimo paslaugos - adreso juostos spaudavimo paslaugos - ls paieskos organizavimas uz atlyg ar pagal sutart - nuosavybs teisi atstatymo paslaugos - monet is parkavimo automat surinkimo paslaugos - nepriklausom aukcion vedj paslaugos - lojalumo program administravimas - kita, niekur kitur nepriskirta, paprastai verslui bding paslaug veikla si klas neeina: - dokument perrasymo paslaug veikla, zr. 82.19 - film ar juost titravimo ar subtitravimo veikla, zr. 59.12 O SEKCIJA VIESASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

si sekcij eina vyriausybinio pobdzio veiklos rsys, kurias dazniausiai atlieka viesojo valdymo institucijos. Cia eina statym ir juos lydinci teiss akt primimas ir j teisinis interpretavimas, taip pat jais grst program valdymas, statym leidziamoji veikla, mokesci, gynybos, viesosios tvarkos ir saugumo, imigracijos tarnyb, uzsienio reikal ir vyriausybs program valdymas. si sekcij taip pat eina privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla. Teisinis ar institucinis statusas nra savaime lemiantis veiksnys, kad veiklos rsis bt priskirta siai sekcijai, greiciau lemia veiklos pobdis, nurodytas pries tai buvusioje pastraipoje. Tai reiskia, kad pagal EVRK kur nors kitur klasifikuojamos veiklos rsys, nors jas vykdo viesojo administravimo institucijos, nepriskiriamos siai sekcijai. Pavyzdziui, mokykl sistemos administravimas (t. y. nuostatai, reglamentas, patikrinimai, mokymo programos) priskiriamas siai sekcijai, taciau pats mokymas cia nepatenka (zr. P sekcij), kaljim ar karo ligonins yra priskiriamos sveikatos priezirai (zr. Q sekcij). Taip pat kai kurias veiklos rsis, klasifikuojamas sioje sekcijoje, gali vykdyti nevyriausybins institucijos.

226

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 84 84.1 Viesasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas Valstybs valdymas ir bendroji ekonomin bei socialin bendruomens politika

si grup eina bendrasis valdymas (t. y. vykdomoji, statym leidziamoji, finansin valdzia ir kt. visais valdymo lygmenimis) bei socialinio ir ekonominio gyvenimo srici priezira. 84.11 Bendroji viesojo valdymo veikla

si klas eina: - centrini, regionini ir vietini staig vykdomoji ir statym leidziamoji veikla - izdo reikal valdymas ir priezira: · apmokestinimo sistem tvarkymas · preki muito ir mokesci surinkimas bei mokestini teiss pazeidim tyrimas · muit tvarkymas - biudzeto vykdymas ir valstybini fond tvarkymas bei valstybs skolos tvarkymas: · pinig surinkimas ir gavimas bei j ismok kontrol - visuotini (pilietini) tyrim ir pltros politikos bei susijusi fond valdymas - vadovavimas bendrojo ekonominio ir socialinio planavimo bei statistikos tarnyboms ir j veikla vairiais valdymo lygmenimis si klas neeina: - vyriausybs turim ar nuomojam pastat eksploatavimas, zr. 68.2 ir 68.3 - asmenins zmoni gerovs klimo mokslini tyrim ir pltros politikos bei susijusi fond valdymas, zr. 84.12 - ekonomins veiklos skatinimo ir konkurencingumo didinimo mokslini tyrim ir pltros politikos valdymas, zr. 84.13 - su gynyba susijusi mokslini tyrim ir pltros politikos bei susijusi fond valdymas, zr. 84.22 - vyriausybini archyv veikla, zr. 91.01 84.11.10 84.11.20 84.11.30 84.11.40 84.11.50 84.11.60 84.11.70 84.11.80 veikla Lietuvos Respublikos apskrici veikla Lietuvos Respublikos savivaldybi veikla Lietuvos Respublikos seninij veikla Izdo valdymas ir priezira Biudzeto vykdymas ir valstybini fond tvarkymas Centrini administracini institucij statym leidziamoji ir vykdomoji veikla Vadovavimas muitins tarnyboms ir j veikla Vadovavimas statistikos ir sociologijos tarnyboms vairiuose valstybs valdymo lygiuose bei j

84.12 Sveikatos prieziros, svietimo, kultros ir kit socialini paslaug, isskyrus socialin draudim, veiklos reguliavimas si klas eina: - viesasis valdymas zmoni gerovs klimo program: · sveikatos · svietimo · kultros · sporto · poilsio · aplinkos · gyvenamj bst statybos · socialinio aprpinimo - si srici tyrim ir pltros politikos bei susijusi fond viesasis valdymas si klas taip pat eina: - poilsio ir kultros veiklos rmimas

227

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - valstybs dotacij menininkams teikimas - geriamojo vandens tiekimo program valdymas - atliek surinkimo ir salinimo veiklos valdymas - aplinkos apsaugos program valdymas - aprpinimo bstu program valdymas si klas neeina: - nuotek, atliek salinimo ir regeneravimo veikla, zr. 37, 38 ir 39 skyrius - privalomojo socialinio draudimo veikla, zr. 84.30 - svietimo veikla, zr. P sekcij - zmoni sveikatos prieziros veikla, zr. 86 skyri - muziej ir kit kultros staig veikla, zr. 91 skyri - vyriausybini bibliotek ir archyv veikla, zr. 91.01 - sporto ar poilsio organizavimo veikla, zr. 93 skyri 84.13 Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau j organizuoti

si klas eina: - viesasis valdymas, skaitant subsidij skyrim, ir reguliavimas skirting ekonomikos sektori: · zems kio · zemnaudos · energetikos ir gamtini istekli · infrastruktros · transporto · rysi · viesbuci ir turizmo · didmenins ir mazmenins prekybos - ekonomins veiklos skatinimo mokslini tyrim ir pltros politikos bei susijusi fond valdymas - bendrj darbo reikal tvarkymas - regionins pltros politikos priemoni gyvendinimas, pvz., nedarbo lygio mazinimas si klas neeina: - tyrim ir eksperimentins pltros veikla, zr. 72 skyri 84.2 Bendruomenei teikiam paslaug uztikrinimas

si grup eina uzsienio reikal, gynybos, viesosios tvarkos ir saugumo veikla. 84.21 Uzsienio reikalai

si klas eina: - uzsienio reikal ministerijos ir diplomatini bei konsulini misij, esanci uzsienyje ar prie tarptautini organizacij bstini, valdymas ir j veikla - vadovavimas ir parama tarnyboms, teikiancioms uzsienio salims informacinio ir kultrinio pobdzio paslaugas, bei j veikla - tiesioginis ar per tarptautines organizacijas pagalbos teikimas uzsienio salims - karin pagalba uzsienio salims - uzsienio prekybos, tarptautini finans ir technini uzsienio reikal tvarkyba si klas neeina: - tarptautini paslaug katastrofos istiktiems ar pabgliams dl konflikt veikla, zr. 88.99 84.22 Gynybos veikla

si klas eina: - karins gynybos reikal tvarkymas, karini sausumos, jr, oro ir kosmoso gynybos pajg valdymas, priezira ir veikla: · kovini sausumos, jr ir oro pajg · inzinerini, transporto, rysi, zvalgybos, materialinio aprpinimo, personalo ir kit nekovini pajg bei jungini · rezervini ir pagalbini gynybos pajg · karins logistikos (rangos, konstrukcij, istekli ir kt. tiekimas) · medicinins pagalbos kariniam personalui kovos lauke

228

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - vadovavimas civilins gynybos pajgoms, j darbo organizavimas ir parama - parama rengiant planus ir organizuojant mokymus, kuriuose dalyvauja civilins staigos ir gyventojai - su gynyba susijusi mokslini tyrim ir pltros politikos bei susijusi fond valdymas si klas neeina: - tyrim ir eksperimentins pltros veikla, zr. 72 skyri - karin parama uzsienio salims, zr. 84.21 - karini tribunol veikla, zr. 84.23 - taikos metu, stichini nelaimi ar kitoki negand atvejais, naudojam vietini nelieciamj atsarg pristatym uztikrinimas, zr. 84.24 - karo mokykl, aukstesnij mokykl ir akademij mokymo veikla, zr. 85.4 - karo ligonini veikla, zr. 86.10 84.23 Teisingumo ir teismin veikla

si klas eina: - vadovavimas administraciniams ir bendrosios kompetencijos teismams, kariniams tribunolams, teisinei sistemai, skaitant teisin atstovavim ir konsultacijas vyriausybs vardu arba atliekamas vyriausybs lsomis ar jos pavedimu, ir j veikla - nuosprendzi primimas ir statym aiskinimas - civilini byl arbitrazas - vadovavimas kaljimams, nesvarbu, ar jiems vadovauja ir juos priziri valdzios ar privats subjektai, ir pataisos paslaug, skaitant reabilitacijos paslaugas, teikimas uz atlyg ar pagal sutart si klas neeina: - konsultacijos ir atstovavimas civilinse, baudziamosiose ir kitose bylose, zr. 69.10 - kaljim mokykl veikla, zr. 85 skyri - kaljim ligonini veikla, zr. 86.10 84.24 Viesosios tvarkos ir apsaugos veikla

si klas eina: - vadovavimas valdzios instancij palaikomoms reguliariosioms ir pagalbinms policijos pajgoms, uosto, pasienio, pakrants apsaugos bei kitoms specialiosioms policijos pajgoms, skaitant eismo reguliavim, uzsienieci registravim, informacijos apie arestus registravim, ir j veikla - taikos metu, stichini nelaimi ar kitoki negand atvejais, naudojam vietini nelieciamj atsarg pristatym uztikrinimas si klas neeina: - policijos laboratorij veikla, zr. 71.20 - vadovavimas kovinms ginkluotosioms pajgoms ir j veikla, zr. 84.22 84.25 Priesgaisrini tarnyb veikla

si klas eina: - gaisr gesinimas ir gaisr prevencija: · vadovavimas valstybs palaikomoms reguliariosioms ir pagalbinms gaisr prevencijos, gaisr gesinimo, zmoni ir gyvn gelbjimo, pagalbos teikimo stichini nelaimi, potvyni, eismo avarij ir kitu metu ugniagesi tarnyboms bei j veikla si klas neeina: - misk apsaugos nuo gaisr ir j gesinimo tarnyb veikla, zr. 02.40 - gaisr gesinimas naftos ir duj gavybos platformose, zr. 09.10 - nespecializuot oro uost gaisr gesinimo ir gaisr prevencijos tarnyb veikla, zr. 52.23 84.3 84.30 Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla

si klas eina: - valstybinio socialinio draudimo program finansavimas ir administravimas: · ligos, nelaiming atsitikim darbe ir nedarbo draudimas

229

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · senatvs pensij draudimas · paramos programos, skirtos padengti pajam praradim dl motinysts, laikino nedarbingumo, naslysts ir kt. si klas neeina: - savanoriskas socialinis draudimas, zr. 65.30 - socialini paslaug teikimas ir socialinis darbas, nesusijs su apgyvendinimu, zr. 88.10 ir 88.90 P SEKCIJA SVIETIMAS

si sekcij eina bet kurio lygmens ar bet kurios profesijos mokymas. Mokymas gali bti organizuojamas zodziu ar rastu, taip pat per radij, televizij, internetu ar susirasinjant. si sekcij eina skirting nuosekliosios (tradicins) svietimo sistemos staig gyvendinamas svietimas vairiais jo lygiais, taip pat suaugusij mokymas, nerastingumo likvidavimo programos ir kt. Taip pat si sekcij atitinkamais lygiais eina karo mokyklos ir akademijos, kaljim mokyklos ir kt. Sekcija apima ir valstybin, ir privat svietim. kiekvieno pradinio lygmens svietim eina specialusis asmen su fizine ar protine negalia mokymas. Sios sekcijos skirstymas kategorijas yra pagrstas pagal svietimo lygius, apibrztus ISCED 1997. Svietimo staig, organizuojanci nulinio lygmens pagal ISCED mokym, veikla yra klasifikuojama 85.10 grupje, pirmojo lygmens pagal ISCED ­ 85.20 grupje, antrojo ir treciojo lygmens pagal ISCED ­ 85.3 grupje, ketvirtojo lygmens pagal ISCED ­ 85.41 grupje, o penktojo ir sestojo lygmens pagal ISCED ­ 85.42 grupje. si sekcij taip pat eina mokymas, pirmiausia susijs su sportu ir poilsiu, pvz., mokymasis zaisti tenis ar golf bei svietimui bdinga veikla. 85 85.1 85.10 Svietimas Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinis ugdymas

si klas eina: - ikimokyklinis ugdymas (zemesnis uz pirmj lygmen pagal ISCED). Ikimokyklinis ugdymas yra apibdinamas organizuojamo mokymo, pirmiausia parengto siekiant labai jaun vaik supazindinti su mokykla, t. y. susieti mokykl su namais, pradine stadija. si klas neeina: - vaik dienos priezira, zr. 88.91 85.10.10 Ikimokyklinio amziaus vaik ugdymas

s poklas eina ikimokyklinio amziaus (0­5 arba 6) met vaik ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo ir specialij poreiki vaikams pritaikytas ikimokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis ­ padti vaikui tenkinti prigimtinius, kultros, taip pat ir etninius, socialinius, pazintinius poreikius. 85.10.20 Priesmokyklinio amziaus vaik ugdymas

s poklas eina priesmokyklinio amziaus (6­7 met) vaik ugdymas pagal priesmokyklinio ugdymo ir specialij poreiki vaikams pritaikytas priesmokyklinio ugdymo programas. Priesmokyklinio ugdymo paskirtis ­ padti vaikui pasirengti skmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programas. 85.2 85.20 Pradinis ugdymas Pradinis ugdymas

si klas eina pirmojo lygmens pagal ISCED pradinis ugdymas: mokymo kurs organizavimas ir susijusi uzduoci davimas, suteikiant mokiniams pagrindines skaitymo, rasybos, matematikos zinias ir pradin supratim apie kitus dalykus: istorij, geografij, gamtos mokslus, socialinius mokslus, dail ir muzik. Sis ugdymas paprastai suteikiamas vaikams, taciau cia trauktos ir nerastingumo likvidavimo programos, vykdomos mokykloje ar uz jos rib. Nors savo turiniu jos panasios pradinio mokymo programas, bet yra skirtos asmenims, pagal amzi nebetinkamiems eiti pradin mokykl (pvz., suaugusij nerastingumo likvidavimo programos). si klas neeina: - suaugusij mokymas, zr. 85.5

230

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - vaik dienos priezira, skaitant moksleivi dienos slaug, zr. 88.91 85.3 Vidurinis ugdymas

Si grup apima bendrj vidurin, technin ir profesin vidurin ugdym. si grup neeina: - suaugusij svietimas, zr. 85.5

85.31

Bendrasis vidurinis ugdymas

si klas eina mokymas, suteikiantis pagrind vis gyvenim trunkanciam mokymui ir zmogaus tobuljimui bei uztikrinantis tolesnio mokymosi galimybes. Jis apima programas, kurios paprastai yra labiau orientuotos mokymo dalyk, dirbant didesniam specializuot mokytoj skaiciui ir daznai esant keletui mokytoj, vedanci savo specializacijos srities uzsimimus. Sio lygmens dalykin diferenciacija daznai daro tam tikr tak net tiems, kurie mokosi pagal bendrj program. Tokios programos skirtos rengti moksleivius profesiniam mokymui ar stoti aukstj mokykl be specialaus pasirengimo. si klas eina: - pagrindinis ugdymas, kuris neretai sutampa su privalomojo mokyklos lankymo laikotarpiu - vidurinis ugdymas, is esms sudarantis galimyb siekti aukstojo mokslo 85.31.10 Pagrindinis ugdymas

s poklas eina antrojo lygmens pagal ISCED pagrindinis ugdymas pagal pagrindinio ugdymo, suaugusij pagrindinio ugdymo ir specialij poreiki mokiniams pritaikytas pagrindinio ugdymo programas. 85.31.20 Vidurinis ugdymas

s poklas eina treciojo lygmens vidurinis ugdymas pagal vidurinio ugdymo, suaugusij vidurinio ugdymo programas ir specialij poreiki mokiniams pritaikyt vidurinio ugdymo program. 85.32 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

si klas eina mokymas su prasta vyraujancia dalykine specializacija ir teoriniu bei praktiniu mokymu, siejamu su esamu ar bsimu darbu. Programos gali vairuoti nuo rengimo bendro pobdzio darbui iki labai specializuot darb. si klas eina: - techninis ir profesinis mokymas, kuris yra zemesnio lygmens negu nurodytas aukstojo mokslo 85.4 grupje si klas taip pat eina: - turist gid mokymas - virj, viesbuci ir restoran darbuotoj mokymas - kosmetolog ir kirpj mokymas - kompiuteri taisymo meistr rengimas - profesini vairavimo mokykl veikla: sunkvezimi, autobus, tarpmiestini autobus profesionali vairuotoj mokymas - profesionali lakn ruosimo mokykl veikla si klas neeina: - techninis ir profesinis aukstasis mokslas, zr. 85.4 - mokymas, daugiausia skirtas pomgiams lavinti, pramoginiams ar tobulinimosi tikslams, zr. 85.52 - neprofesini vairavimo mokykl veikla, zr. 85.53 - mokymai, sudarantys socialinio darbo dal, nesusij su apgyvendinimu, zr. 88.10 ir 88.99 85.4 Aukstasis mokslas

231

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si grup eina aukstojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurin mokykl ar akademin kurs ir mokslas, suteikiantis bakalauro laipsn, atitinkant aukstojo mokslo baigimo diplom. Primimui btinas bent viduriniojo mokslo baigimo atestatas. si grup neeina: - suaugusij mokymas, zr. 85.5 85.41 Aukstojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurin mokykl

si klas eina penktojo lygmens pagal ISCED studijos, kurias baigus gyjamas aukstesnysis issilavinimas. si klas eina mokymas baigus vidurin mokym, kuris negali bti prilygintas aukstajam mokslui, pvz., papildomas mokslas baigus vidurin mokykl, siekiant pasiruosti aukstojo mokslo studijoms. 85.42 Aukstasis (tretinis) mokslas

si klas eina: - sestojo ir septintojo lygmens pagal ISCED pirmosios, antrosios ir treciosios pakopos aukstojo mokslo studijos si klas taip pat eina: - aukstosios universitetins meno mokyklos 85.42.10 Aukstasis neuniversitetinis mokslas

Siam poklasiui priskiriamos sestojo lygmens pagal ISCED neuniversitetins studijos. 85.42.20 Aukstasis universitetinis mokslas

Siam poklasiui priskiriamos sestojo lygmens pagal ISCED pirmosios ir antrosios pakopos universitetins studijos. 85.42.30 Doktorantra

Siam poklasiui priskiriamos septintojo lygmens pagal ISCED treciosios pakopos universitetins studijos (doktorantra, meno aspirantra, rezidentra). 85.5 Kitas mokymas

si grup eina bendrasis tstinis svietimas ir profesinis mokymas bei lavinimas profesijos, pomgi lavinimo ar tobulinimosi tikslais. si grup neeina 85.1­85.4 grupse klasifikuojama svietimo veikla: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, vidurinis ugdymas ir aukstasis mokslas. si grup eina grupinio ar individualaus sporto stovykl ir mokykl veikla, kalb mokymas, dails, teatro, muzikos ir kt. mokymas ar specializuotas lavinimas, kitoks negu nurodytas 85.1­85.4 grupse. 85.51 Sportinis ir rekreacinis svietimas

si klas eina grupinio ar individualaus sporto stovykl ir mokykl veikla. Taip pat eina dienini sporto stovykl ir stovykl su nakvyne veikla. si klas neeina akademini mokykl, kolegij ir universitet su sportu susijusi veikla. Mokymai gali bti atliekami vairiose vietose, pvz., savo ar kliento mokymo bazse, svietimo staigose ar kitur. Siai klasei priskiriamas mokymas yra formaliai organizuojamas. si klas eina: - sportinis ugdymas (beisbolo, krepsinio, kriketo, futbolo ir kt.) - stovykl, sportinio ugdymo veikla - gimnastikos mokymas - jojimo mokymas akademijose ar specialiose mokyklose - plaukimo mokymas - profesionalaus sporto instruktori, mokytoj, treneri veikla - kovos men mokymas - kort zaidim mokymas (pvz., bridzo) - jogos mokymas

232

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - kultrinis svietimas, zr. 85.52 85.52 Kultrinis svietimas

si klas eina dails, vaidybos ir muzikos mokymas. Mokymo staigos, teikiancios sias svietimo paslaugas, gali bti vadinamos mokyklomis, studijomis, klasmis ir pan. Jos atlieka formaliai organizuot mokym, daugiausia skirt pomgiams lavinti, pramoginiams ar tobulinimosi tikslams, bet nesuteikiant profesinio diplomo, bakalauro ar aukstojo mokslo laipsnio. si klas eina: - grojimo pianinu ir kit muzikos mokytoj veikla - dails ugdymas - soki mokymas ir soki studijos veikla - teatro mokykl (isskyrus akademines) veikla - vaizduojamojo meno mokykl (isskyrus akademines) veikla - vaidybos meno mokykl (isskyrus akademines) veikla - fotografijos mokykl (isskyrus komercines) veikla si klas neeina: - uzsienio kalb mokymas, zr. 85.59 85.53 Vairavimo mokykl veikla

si klas taip pat eina: - skraidymo, buriavimo, laivininkysts mokykl, neisduodanci komercini sertifikat ir leidim, veikla si klas neeina: - profesini vairavimo mokykl veikla, zr. 85.32 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, svietimas

si klas eina: - mokymas, neskirstomas pagal lygius - akademini repetitori paslaugos - korekcini kurs mokymo centr veikla - profesinio egzaminavimo kursai - kalb ir snekamosios kalbos gdzi mokymas - kompiuteri mokymas - religinis mokymas si klas taip pat eina: - gelbtoj mokymas - isgyvenimo mokymas - viesojo kalbjimo mokymas - greitojo skaitymo mokymas si klas neeina: - suaugusij nerastingumo likvidavimo programos zr. 85.20 - bendrasis vidurinis ugdymas, zr. 85.31 - techninis ir profesinis vidurinis mokymas, zr. 85.32 - aukstasis mokslas, zr. 85.4 85.6 85.60 Svietimui bding paslaug veikla Svietimui bding paslaug veikla

si klas eina nemokomosios paslaugos, remiancios svietimo procesus arba sistemas: - konsultavimas svietimo klausimais - profesijos pasirinkimo konsultavimo veikla - mokymo testavimo vertinimo veikla - mokymo testavimo veikla

233

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - student main program organizavimas si klas neeina: - socialiniai ir humanitariniai moksliniai tyrimai ir eksperimentin pltra, zr. 72.20 Q SEKCIJA ZMONI SVEIKATOS PRIEZIRA IR SOCIALINIS DARBAS

si sekcij eina zmoni sveikatos prieziros ir socialinio darbo veikla. Ji apima daug veiklos rsi, pradedant sveikatos priezira, kuri teikia kvalifikuoti medicinos specialistai ligoninse ir kitose staigose, baigiant stacionarine globa, kai socialinio darbo veikla tik is dalies siejasi su sveikatos prieziros veikla, atliekama ne sveikatos prieziros specialist. 86 Zmoni sveikatos prieziros veikla

s skyri eina trumpalaikio ar ilgalaikio gydymo bendrosios paskirties ir specializuotj terapijos, chirurgijos, psichiatrijos ir priklausomybs lig ligonini, sanatorij, profilaktorium, medicinins prieziros nam, prieglaud, psichiatrini gydykl, reabilitacijos centr, leprozorium (ligonini raupsuotiesiems gydyti) ir kit sveikatos staig veikla. Cia pacientams, turintiems bet koki sveikatos nusiskundim, teikiamos apgyvendinimo paslaugas ir atliekamas diagnostinis ir terapinis gydymas. Cia taip pat eina bendrosios praktikos gydytoj, medicinos specialist ir chirurg konsultacin veikla ir gydymo paslaug teikimas bendrosios ir specializuotosios medicinos srityje. Taip pat eina odontolog bendroji praktika ar specializuotoji veikla ir ortodontin veikla. Be to, s skyri eina su zmoni sveikata susijusi veikla, kuri atliekama ne ligoninse ir ne praktikuojanci medicinos gydytoj, bet paramedicinos specialist, turinci teistus leidimus pacientams gydyti. 86.1 86.10 Ligonini veikla Ligonini veikla

si klas eina: - trumpalaikio ar ilgalaikio gydymo ligonini veikla, t. y. bendrosios paskirties ligonini, pvz., bendruomenini ir rajonini, ne pelno siekianci organizacij, universitetini, karini bazi bei kaljim ligonini, ir specializuotj ligonini (pvz., psichikos ir priklausomybs lig, infekcini lig, gimdymo ligonini ir specializuot sanatorij) terapin, diagnostin ir gydymo veikla. Si veikla is esms susijusi su stacionariniu ligoni gydymu tiesiogiai prizirint gydytojams ir apima: · medicinos ir paramedicinos personalo paslaugas · laboratorini ir technini rengini paslaugas, skaitant radiologijos ir anesteziologijos paslaugas · neatidliotinos pagalbos paslaugas · operacini, farmacijos, maitinimo ir kitas ligonini teikiamas paslaugas · seimos planavimo centr, teikianci medicinines procedras, tokias kaip sterilizacija ir nstumo nutraukimas, kartu su apgyvendinimu, paslaugas si klas neeina: - vis rsi medziag ir produkt, isskyrus medicininius, laboratorinis tikrinimas ir kontrol, zr. 71.20 - veterinarin veikla, zr. 75.00 - medicinins pagalbos kariniam personalui kovos lauke veikla, zr. 84.22 - bendroji ar specializuotoji odontologins praktikos veikla, pvz., dant gydymas, periodonto (apydancio uzdegimas) gydymas ir vaik dant gydymas; burnos patologijos, ortodontin veikla, zr. 86.23 - privacios konsultacijos stacionariniams ligoniams, zr. 86.2 - medicininis laboratorinis tikrinimas, zr. 86.90 - greitosios pagalbos transporto veikla, zr. 86.90 86.10.10 86.10.20 86.10.30 86.10.40 86.2 Bendrosios paskirties ligonini veikla Specializuotj ligonini veikla Reabilitacijos ligonini veikla Slaugos ligonini veikla Medicinins ir odontologins praktikos veikla

234

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si grup eina bendrosios praktikos gydytoj ir gydytoj specialist, skaitant chirurgus, odontologus ir kt., konsultacin ir gydymo veikla. Si veikla gali bti atliekama privaciai praktikuojanci gydytoj ar j grupi ligoninse ambulatoriniams ligoniams gydyti, klinikose, tokiose kaip firm, mokykl, seneli nam, darbo ir globos organizacij klinikos, ir ligonio namuose. si grup taip pat eina: - privaci konsultant paslaug teikimas stacionariniams ligoniams 86.21 Bendrosios praktikos gydytoj veikla

si klas eina: - bendrosios praktikos gydytoj konsultacin ir gydymo veikla bendrosios medicinos srityje si klas neeina: - stacionarini ligonini veikla, zr. 86.10 - paramedicinos specialist, toki kaip akusers, slaugs, fizioterapeutai, veikla, zr. 86.90 86.22 Gydytoj specialist veikla

si klas eina: - gydytoj specialist ir chirurg konsultacin ir gydymo veikla specialiosios medicinos srityje si klas taip pat eina: - seimos planavimo centr, atliekanci medicinines procedras, tokias kaip sterilizacija ir nstumo nutraukimas, nesuteikiant apgyvendinimo paslaug, veikla si klas neeina: - stacionarini ligonini veikla, zr. 86.10 - akuseri, slaugi, fizioterapeut ir kit paramedicinos specialist veikla, zr. 86.90 86.23 Odontologins praktikos veikla

si klas eina: - bendroji ar specializuotoji odontologins praktikos veikla, pvz., dant gydymas, periodonto (apydancio uzdegimas) gydymas, vaik dant gydymas; burnos patologija - ortodontijos paslaugos si klas taip pat eina: - odontologin veikla operacinse si klas neeina: - dirbtini dant, dant protez ir kit protez gamyba odontologijos laboratorijose, zr. 32.50 - stacionarini ligonini veikla, zr. 86.10 - odontologijos paramedicinos personalo, tokio kaip dant higienistai, veikla, zr. 86.90 86.9 86.90 Kita zmoni sveikatos prieziros veikla Kita zmoni sveikatos prieziros veikla

si klas eina: - zmoni gydymas ne ligoninse ir ne gydytoj ar odontolog: · slaugytoj, akuseri, fizioterapeut ar kit paramedicinos specialist veikla optometrijos hidroterapijos, gydomojo masazo, darbo terapijos, kalbos terapijos, koj pirst prieziros (pedikiro), homeopatijos, chiropraktikos, akupunktros ir kt. srityse Si veikla gali bti atliekama sveikatos prieziros klinikose, tokiose kaip firm, mokykl, seneli nam, darbo ir globos organizacij klinikos, stacionarinse (ne ligonini) gydymo klinikose, taip pat privaciuose konsultant kabinetuose, ligoni namuose ar kitur. si klas taip pat eina: - dant gydymo paramedicinos personalo, tokio kaip dant terapeutai, mokykl dant gydymo slaugytojai ir dant higienistai, kurie gali dirbti atskirai, bet periodiskai prizirimi dant gydytoj, veikla - veikla medicinos laboratorij, toki kaip:

235

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) · rentgeno laboratorijos ir kiti diagnostinio vizualizavimo centrai · kraujo analizs laboratorijos - kraujo, spermos, transplantuojam organ ir kt. bank veikla - vairi rsi greitosios pagalbos, skaitant ir lktuvus, transporto veikla. Sios paslaugos dazniausiai teikiamos neatidliotinos medicinins pagalbos metu. si klas neeina: - dirbtini dant, dant protez ir protez gamyba odontologijos laboratorijose, zr. 32.50 - pacient vezimas, nenaudojant specialios gelbjimo rangos ir neprizirint medicinos personalui, zr. 49, 50 ir 51 - nemedicinini laboratorini tyrim veikla, zr. 71.20 - maisto higienos tikrinimo veikla, zr. 71.20 - ligonini veikla, zr. 86.10 - medicinins ir odontologins praktikos veikla, zr. 86.2 - stacionarin slaugos staig veikla, zr. 87.10 86.90.10 86.90.20 86.90.30 86.90.40 87 Viduriniojo medicinos personalo paslaug teikimas ligoniams ne ligoninse Kraujo perpylimo staig ir kraujo bank veikla Medicinos laboratorij veikla Greitosios pagalbos veikla Kita stacionarin globos veikla

s skyri eina stacionarin globa, derinama su slauga ir priezira arba su kita gyventojams reikalinga globos rsimi. Patogum uztikrinimas sudaro zymi paslaug dal, o teikiama globa yra sveikatos prieziros ir socialini paslaug derinys, kuriame sveikatos prieziros paslaugos atitinka aukstesn laipsn nei socialins paslaugos. 87.1 87.10 Stacionarin slaugos staig veikla Stacionarin slaugos staig veikla

si klas eina: · seneli globos ir slaugos nam veikla · reabilitacijos staig veikla · poilsio nam su slaugos paslaugomis veikla · slaugos paslaug staig veikla · slaugos nam veikla si klas neeina: - sveikatos prieziros profesional teikiamos paslaugos ligoni namuose, zr. 86 skyri - seneli globos nam su minimaliomis slaugos paslaugomis veikla, zr. 87.30 - socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, likusi be tv globos vaik globos namuose, vaik internatuose ir bendrabuciuose, laikinose benami prieglaudose ir pan., zr. 87.90 87.2 87.20 Stacionarin protiskai atsilikusi, psichikos ligoni, sergancij priklausomybs ligomis globos veikla Stacionarin protiskai atsilikusi, psichikos ligoni, sergancij priklausomybs ligomis globos veikla

si klas eina proto negali turinci asmen, psichikos ligoni, sergancij priklausomybs ligomis stacionarins globos paslaug, isskyrus licencijuot gydym ligoninse, teikimas. Si globa uztikrina kambar, maitinim, globjisk priezir ir patarimus bei tam tikr sveikatos priezir. Cia taip pat eina psichikos ligoni ir sergancij priklausomybs ligomis stacionarins globos ir gydymo paslaug teikimas. Si klas eina: · alkoholik ar narkoman gydymo staig veikla · psichiatrini reabilitacijos staig veikla · sutrikusios psichikos asmen grupini gyvenimo nam veikla · proto negali turinci asmen globos nam veikla · psichikos ligoni laikinos globos nam veikla

236

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - psichiatrini ligonini veikla, zr. 86.10 - socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu laikino gyvenimo namuose ir pan., zr. 87.90 87.3 87.30 Stacionarin pagyvenusi ir negali asmen globos veikla Stacionarin pagyvenusi ir negali asmen globos veikla

si klas eina pagyvenusi ir negali asmen, kurie nepajgs visiskai savimi pasirpinti ir (arba) kurie nenori gyventi nepriklausomai, stacionarin ir asmenin globa. globos paslaugas paprastai eina apgyvendinimas, maitinimas, priezira ir kasdienin pagalba, tokia kaip nam prieziros paslaugos. Tam tikrais atvejais teikiamos kvalifikuotos slaugos paslaugos gyvenantiesiems skirtingose vietose. si klas eina: - pensionat su medicinos prieziros veikla - senyvo amziaus zmoni savarankisko gyvenimo nam veikla - seneli globos nam su minimaliomis slaugos paslaugomis veikla - poilsio nam be slaugos paslaug veikla si klas neeina: - seneli globos ir slaugos nam veikla, zr. 87.10 - socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, kai medicinin priezira ar apgyvendinimas nra pagrindiniai elementai, zr. 87.90 87.9 87.90 Kita stacionarin globos veikla Kita stacionarin globos veikla

si klas eina stacionarins ir asmenins globos paslaug teikimas asmenims, kurie nepajgs visiskai savimi pasirpinti ar kurie nenori gyventi nepriklausomai, isskyrus pagyvenusius ir negalius asmenis. si klas eina: - socialin pagalba, teikiama vis par vaikams ir tam tikroms kategorijoms zmoni, is dalies nesugebanci savimi pasirpinti, taciau medicinin priezira ar mokymas cia nra pagrindiniai elementai: · likusi be tv globos vaik globos nam veikla · vaik internat ir bendrabuci veikla · laikino gyvenimo staig benamiams veikla · staig, besirpinanci vienisomis motinomis ir j vaikais, veikla Si veikl gali vykdyti tiek valstybs institucijos, tiek privacios organizacijos. si klas taip pat eina: - veikla staig, toki kaip: · savarankisko gyvenimo namai asmenims, turintiems socialini ir asmenini problem · laikina prieglauda nusikaltliams ir pazeidjams · jaunimo pataisos namai si klas neeina: - privalomojo socialinio draudimo program finansavimo ir administravimo veikla, zr. 84.30 - slaugos staig veikla, zr. 87.10 - stacionarin pagyvenusi ar negali asmen globos veikla, zr. 87.30 - vaikinimo veikla, zr. 88.99 - trumpalaikio prieglobscio nelaimi aukoms suteikimo veikla, zr. 88.99 88 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

s skyri eina daug socialins pagalbos paslaug, tiesiogiai teikiam klientams. siame skyriuje klasifikuojamas veiklos rsis neeina apgyvendinimo paslaug, isskyrus laikin apgyvendinim, teikimas.

88.1

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir negaliaisiais asmenimis veikla

237

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 88.10 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir negaliaisiais asmenimis veikla

si klas eina: - vyriausybini staig ar privaci organizacij, nacionalini ar vietini labdaros organizacij ir specialist-konsultant atliekama socialini, konsultacini, rpybos, nukreipimo kit institucij ir panasi paslaug pagyvenusiems ir negaliems asmenims j namuose ar kitur veikla: · pagyvenusij ir negalij lankymas · pagyvenusi arba suaugusi negali asmen priezira dien · negali asmen profesin reabilitacija ir j rengimas tam tikrai veiklai, kai svietimas yra ribotas si klas neeina: - privalomojo socialinio draudimo program finansavimo ir administravimo veikla, zr. 84.30 - veikla, panasi aprasyt sioje klasje, taciau susijusi su apgyvendinimu, zr. 87.30 - negalij vaik dienos priezira, zr. 88.91 88.9 88.91 Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla Vaik dienos prieziros veikla

si klas taip pat eina: - vaik (moksleivi) dienos priezira, skaitant negalij vaik dienos priezir 88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

si klas eina: - vyriausybini staig ar privaci organizacij, pagalbos organizacij nukentjusiesiems ir nacionalini ar vietini labdaros organizacij ir specialist-konsultant teikiam socialini, konsultacini, rpybos, pagalbos pabgliams, nukreipimo kit institucij ir panasi paslaug asmenims ar seimoms j namuose ar kitur veikla: · vaik ir paaugli rpybos orientavimo veikla · vaikinimo ir ziauraus elgesio su vaikais ar kitais asmenimis prevencijos veikla · patarimai nam kio biudzeto, vedyb ir seimos klausimais, kredito ir siskolinimo konsultacin veikla · bendruomeni ir kaimynysts veikla · pagalbos nelaimi aukoms, pabgliams, imigrantams ir kt., skaitant laikinojo ir ilgalaikio prieglobscio suteikim, veikla · bedarbi profesin reabilitacija ir j rengimas tam tikrai veiklai, kai svietimas yra ribotas · teiss labdarai, buto mokescio ar maisto priedui gauti nustatymas · benami ir kit socialiai remtin grupi socialin priezira dien · labdaros veikla, pvz., ls rinkimas ar kita socialins pagalbos veikla si klas neeina: - privalomojo socialinio draudimo program finansavimo ir administravimo veikla, zr. 84.30 - veikla, panasi aprasyt sioje klasje, taciau susijusi su apgyvendinimu, zr. 87.90 R SEKCIJA MENIN, PRAMOGIN IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

si sekcij eina labai daug vairi veiklos rsi, tenkinanci placiosios visuomens kultrinius, pramoginius ir poilsio poreikius, aprpianci gyvj vaidybos men, muziej eksploatavim, azartinius zaidimus, sport ir poils. 90 Krybin, menin ir pramog organizavimo veikla

s skyri eina kultros ir pramog rengini eksploatavimas ir si paslaug teikimas vartotojams. Sis skyrius apima gyvojo vaidybos meno pastatym, rengini ar ekspozicij rengim, propagavim ir dalyvavim juose; menini, krybini ar technini gdzi teikim kuriant meno krinus ir gyvojo vaidybos meno pastatymus. s skyri neeina: - vairi rsi muziej, botanikos ir zoologijos sod veikla; istorini viet issaugojimo bei gamtos rezervat ir draustini veikla, zr. 91 skyri - azartini zaidim ir lazyb organizavimo veikla, zr. 92 skyri - sporto, pramog ir poilsio organizavimo veikla, zr. 93 skyri Kai kuri vienet, teikianci kultros, pramog ir poilsio paslaugas, veikla klasifikuojama kituose skyriuose, tokiuose kaip:

238

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - kino film ir vaizdo film gamyba ir platinimas, zr. 59.11, 59.12 ir 59.13 - kino film rodymas, zr. 59.14 - radijo ir televizijos laid transliavimas, zr. 60.1 ir 60.2 90.0 Krybin, menin ir pramog organizavimo veikla

si grup eina krybinio ir scenos meno bei susijusios veiklos rsys. 90.01 Scenos pastatym veikla

si klas eina: - teatro spektakli, koncert, operos ar soki ir kiti scenos pastatymai: · artist grupi, cirk ar trupi, orkestr ar muzikant grupi veikla · individuali meninink, toki kaip aktoriai, sokjai, muzikantai, skaitovai ar diktoriai, veikla si klas neeina: - asmenini teatro ar artist agent ar agentr veikla, zr. 74.90 - aktori parinkimo veikla, zr. 78.10 90.02 Scenos pastatymams bding paslaug veikla

si klas eina: - teatro spektakliams, koncertams, operos ar soki ir kitiems scenos pastatymams bding paslaug veikla: · direktori, prodiuseri, scenograf, statytoj ir kt. veikla si klas taip pat eina: - menini tiesiogini rengini su savo renginiais ar be j prodiuseri ar antrepreneri veikla si klas neeina: - asmenini teatro ar artist agent ar agentr veikla, zr. 74.90 - aktori parinkimo veikla, zr. 78.10 90.03 Menin kryba

si klas eina: - individuali meninink, toki kaip skulptoriai, dailininkai, karikatristai, graveriai, ofortistai ir kt., veikla - individuali rasytoj veikla, aprpianti visas temas, skaitant grozin ir technin literatr ir kt. krinius - nepriklausom zurnalist veikla - meno krini, toki kaip paveikslai ir kt., restauravimas si klas neeina: - skulptr, kitoki negu meno originalai, gamyba, zr. 23.70 - vargon ir kit istorini muzikos instrument restauravimas, zr. 33.19 - kino film ir vaizdo film gamyba, zr. 59.11 ir 59.12 - bald atnaujinimas (isskyrus muziejini bald restauravim), zr. 95.24 90.04 Meno rengini eksploatavimo veikla

si klas eina: - koncert ir teatro sali bei kit meno rengini eksploatavimo veikla si klas neeina: - kino teatr eksploatavimas, zr. 59.14 - biliet agentr veikla, zr. 79.90 - vis tip muziej eksploatavimas, zr. 91.02 91 Bibliotek, archyv, muziej ir kita kultrin veikla

s skyri eina bibliotek ir archyv veikla; vis tip muziej, botanikos bei zoologijos sod ir istorini viet eksploatavimas; gamtos rezervat veikla. Taip pat eina istorins, kultrins ir svietjiskos svarbos objekt, viet ir gamtos stebukl (pvz., pasaulinio paveldo vietos ir kt.) issaugojimas ir rodymas.

239

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) s skyri neeina: - sporto, pramog ir poilsio organizavimo veikla, tokia kaip papldimi ar rekreacijos park eksploatavimas, zr. 93 skyri 91.0 91.01 Bibliotek, archyv, muziej ir kita kultrin veikla Bibliotek ir archyv veikla

si klas eina: - vis tip bibliotek, skaitykl, garso ir vaizdo sali, viesj archyv, teikianci dokumentavimo ir informacijos paslaugas visuomenei ar specialiems lankytojams, tokiems kaip studentai, mokslininkai, tarnautojai, organizacij nariai, veikla, taip pat ir vyriausybini archyv veikla: · specializuot ar nespecializuot fond komplektavimo organizavimas · katalog sudarymas · knyg, zemlapi, periodini leidini, film, ras, meno krini ir kt. skolinimas ir saugojimas · paieskos paslaug veikla, siekiant patenkinti informacijos paklaus ir kt. - foto- ir kino fond bibliotekos ir j veikla 91.02 Muziej veikla

si klas eina: - vis tip muziej eksploatavimas: · meno, juvelyrini dirbini, bald, kostium, keramikos, sidabro dirbini muziej · gamtos, mokslo ir technologijos muziej, istorijos muziej, skaitant karo muziejus · kit specializuot muziej, · muziej po atviru dangumi si klas neeina: - komercini meno galerij veikla, zr. 47.78 - meno krini ir muziejaus kolekcij objekt restauravimo darbai, zr. 90.03 - bibliotek ir archyv veikla, zr. 91.01 91.03 Istorini viet ir pastat bei panasi turist lankom viet eksploatavimas

si klas eina: - istorini viet ir pastat eksploatavimas ir issaugojimas si klas neeina: - istorini viet ir pastat atnaujinimas ir restauravimas, zr. F sekcij 91.04 Botanikos ir zoologijos sod bei gamtos rezervat veikla

si klas eina: - botanikos ir zoologijos sod, skaitant vaik zoologijos sodus, eksploatavimas - gamtos rezervat ir draustini, skaitant natraliosios gamtos issaugojim ir kt., veikla si klas neeina: - krastovaizdzio tvarkymo ir dekoratyvins sodininkysts paslaugos, zr. 81.30 - sportins zvejybos ir medziokls draustini eksploatavimas, zr. 93.19 91.04.10 91.04.20 91.04.30 92 Zoologijos sod veikla Botanikos sod veikla Gamtos rezervat ir draustini veikla Azartini zaidim ir lazyb organizavimo veikla

s skyri eina azartini zaidim rengini, toki kaip kazino, bingo sali ir vaizdo zaidim galini tais eksploatavimas, ir azartini zaidim, toki kaip loterijos ar neoficialios arkli lenktyni lazybos, organizavimas.

240

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) 92.0 92.00 Azartini zaidim ir lazyb organizavimo veikla Azartini zaidim ir lazyb organizavimo veikla

si klas eina azartini zaidim ir lazyb organizavimo veikla, tokia kaip: - loterijos biliet pardavimas - monetomis valdom losimo automat eksploatavimas - virtualij losim tinklalapi eksploatavimas - lenktyni ir kit lazyb organizavimas - nesusijusi su lenktynmis lazyb organizavimas - kazino (losimo nam), skaitant ,,plaukiojancius kazino", eksploatavimas 92.00.10 92.00.20 92.00.30 93 Loterij organizavimo veikla Azartini losim ir lazyb organizavimo veikla Kit azartini zaidim organizavimo veikla Sportin veikla, pramog ir poilsio organizavimo veikla

s skyri eina poilsio, pramog ir sporto organizavimo veikla (isskyrus muziej, botanikos ir zoologijos sod, istorini vietovi ir gamtos rezervat veikl; azartini zaidim ir lazyb organizavimo veikl). s skyri neeina teatrinio, muzikos ar kitokio meno rengini ir pramog, toki kaip teatro pastatymai, koncertai ir opera ar sokiai ir kiti rezisuojami pastatymai, paslaug teikimas, zr. 90 skyri. 93.1 Sportin veikla

si grup eina sporto rengini eksploatavimo veikla; sporto komand ar klub veikla, vis pirma dalyvavimas sporto varzybose, kurias zirovams parduodami bilietai; savarankiski atletai, dalyvaujantys varzybose ar lenktynse, kurias parduodami bilietai; lenktyni dalyvi, toki kaip automobiliai, sunys, arkliai ir kt., savinink, pirmiausia uzsiimanci j traukimu lenktynes ar kitus zirovams patrauklius sporto renginius, veikla; sporto treneri, sporto renginiuose ar varzybose teikianci specializuotas sportinink rmimo paslaugas, veikla; sporto aren ir stadion operatori veikla; kita, niekur kitur nepriskirta, sporto rengini organizavimo, skatinimo ar vadybos veikla. 93.11 Sporto rengini eksploatavimas

si klas eina: - atvir ar uzdar patalp sporto rengini rengini, kurie gali bti atviri, uzdari ar pridengti, su zirovams skirtomis sdimomis vietomis ar be j, eksploatavimas: · futbolo, zols riedulio, kriketo, regbio stadion · autodrom, sun lenktyni trek ir hipodrom · plaukymo basein ir stadion · lengvosios atletikos stadion · ziemos sporto aren ir stadion · ledo ritulio aren · bokso aren · golfo aikstyn · kgli (boulingo) tak - atvir ar uzdar patalp profesional ar sporto mgj sporto rengini organizavimo ir j pravedimo paslaugas teikianci organizacij, turinci nuosavus sporto renginius, veikla si klas eina vadovavimas personalui ir jo parpinimas siems sporto renginiams eksploatuoti. si klas neeina: - slidinjimo keltuv eksploatavimas, zr. 49.39 - atgaivos ir sporto rangos nuoma, zr. 77.21 - kno rengybos centr veikla, zr. 93.13 - park ir papldimi veikla, zr. 93.29 93.12 Sporto klub veikla

241

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina sporto klub, nesvarbu profesional, pusiau profesional ar mgj, veikla, suteikianti galimyb klub nariams uzsiimti sportine veikla. si klas eina: - sporto klub veikla: · futbolo klubai · kglins (boulingo klubai) · plaukimo klubai · golfo klubai · bokso klubai · ziemos sporto klubai · sachmat klubai · lengvosios atletikos klubai · saudymo klubai ir kt. si klas neeina: - individuali sporto mokytoj ar treneri mokymo paslaug teikimas, zr. 85.51 - sporto rengini eksploatavimas, zr. 93.11 - atvir ar uzdar patalp profesional ar sporto mgj sporto rengini organizavimo ir j vedimo paslaugas teikianci sporto klub, turinci nuosavus sporto renginius, veikla, zr. 93.11 93.13 Kno rengybos centr veikla

si klas eina: - kno rengybos (fitneso) ir kultrizmo klub ir rengini veikla si klas neeina: - sportinio ugdymo veikla, atliekama individuali mokytoj ar treneri, zr. 85.51 93.19 Kita sportin veikla

si klas eina: - sportini rengini prodiuseri ar rmj, turinci ar neturinci nuosavus renginius, veikla - individuali, sportuojanci savo sskaita, sportinink ir atlet, teisj, ekspert, sekundant ir kt. veikla - sporto lyg ir reguliuojancij staig veikla - su sportini rengini rmimu susijusi veikla - lenktynini zirg zirgyn, sunidzi ir garaz veikla - sportins zvejybos ir medziokls draustini eksploatavimas - kaln vedli veikla - sportinei ar mgj medzioklei ir zvejybai bding paslaug veikla si klas neeina: - sporto rangos nuoma, zr. 77.21 - sporto ir zaidim mokykl veikla, zr. 85.51 - sporto instruktori, mokytoj, treneri veikla, zr. 85.51 - atvir ar uzdar patalp profesional ar sporto mgj sportini rengini organizavimo ir j vedimo paslaugas teikianci sporto klub, turinci ar neturinci nuosavus sporto renginius, veikla, zr. 93.11 ir 93.12 - park ir papldimi veikla, zr. 93.29 93.19.10 93.19.20 93.2 Sportin ar mgj medziokl bei su ja susijusi veikla Sportin ar mgj zvejyba bei su ja susijusi veikla Pramog ir poilsio organizavimo veikla

si grup eina labai daug vairi gamybos vienet, kurie eksploatuoja renginius ar teikia paslaugas, tenkindami vairius klient poilsio interesus. Ji aprpia vairi atrakcion, toki kaip pasivazinjimai mechaninmis priemonmis, pasivazinjimai vandeniu, zaidimai, reginiai, temins parodos ir iskyl aikstels, organizavim. si grup neeina sporto veiklos rsys, taip pat teatrinio, muzikos ir kitokio meno bei pramog organizavimas. 93.21 Atrakcion ir temini park veikla

242

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas eina atrakcion ir temini park veikla. Ji aprpia vairi atrakcion, toki kaip pasivazinjimai mechaninmis priemonmis, pasivazinjimai vandeniu, zaidimai, reginiai, temins parodos ir iskyl aikstels, organizavim. 93.29 Kita pramog ir poilsio organizavimo veikla

si klas eina kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio ir pramog organizavimo veikla (isskyrus atrakcion ir temini park veikl): - monetomis valdom zaidim automat eksploatavimas - poilsio park veikla (be apgyvendinimo paslaug) - poilsio transporto rengini eksploatavimas, pvz., valci prieplaukos - slidinjimo kalv eksploatavimas - laisvalaikio ir pramog rangos, kaip integruotos pramog paslaug dalies, trumpalaik nuoma - pramogini mugi, parod ir rengini organizavimas - papldimi veikla, skaitant rengini, toki kaip persirengimo kabinos, rakinamos spintels, kds ir kt., nuom - soki aiksteli eksploatavimas si klas taip pat eina tiesiogini rengini, kitoki nei meno ar sporto vykiai, prodiuseri ar rmj, turinci ar neturinci nuosav rengini, veikla. si klas neeina: - kabamj lyn keli, funikulieri, slidzi ir lyn keltuv eksploatavimas, zr. 49.39 - zvejybiniai kruizai, zr. 50.10 ir 50.30 - vietos ir priemoni suteikimas trumpai apsistojantiems sveciams poilsio parkuose, miskuose ir stovyklavietse, zr. 55.30 - priekabini nameli park, atgaivos stovykl, medziokls ir zvejybos stovykl, stovyklavieci ir kemping veikla, zr. 55.30 - diskotek veikla, zr. 56.30 - teatro ir cirko trupi veikla, zr. 90.01 S SEKCIJA KITA APTARNAVIMO VEIKLA

si sekcij (kaip likutin kategorij) eina narysts organizacij veikla, kompiuteri remontas, asmenini ir nam kio reikmen taisymas ir vairi, niekur kitur nepriskirt, asmens aptarnavimo paslaug veikla. 94 Narysts organizacij veikla

s skyri eina organizacij, atstovaujanci specialij grupi interesus ar skleidzianci idjas placiajai visuomenei, veikla. Sios organizacijos paprastai turi savo narius, bet j veikla taip pat gali traukti ir veikti ne tik organizacijos narius. Pirminis sio skyriaus skirstymas grupes atliktas atsizvelgiant tikslus, kuri siekia sios organizacijos, btent pagal darbdavi, besivercianci privacia praktika ar dirbanci savo monje asmen ir mokslini bendruomeni interesus (94.1 grup), darbuotoj interesus (94.2 grup) ar religini, politini, kultrini, svietimo ir sveiko gyvenimo bdo idj propagavim ir veikl (94.9 grup). 94.1 Verslinink, darbdavi ir profesini narysts organizacij veikla

si grup eina organizacij, remianci verslinink ir darbdavi organizacij nari interesus, veikla. Profesini narysts organizacij atveju cia taip pat eina veikla, propaguojanti profesinius nari interesus. 94.11 Verslinink ir darbdavi narysts organizacij veikla

si klas eina: - organizacij, kuri nariai suinteresuoti tam tikro verslo arba prekybos, tarp j ir zems kio, pltojimu ir suklestjimu ar atskiro geografinio regiono arba politinio padalinio ekonomikos augimu ir ekonomine aplinka, nekreipiant dmesio verslo sektori, veikla - toki organizacij (asociacij) federacij veikla - prekybos rm, profesini asociacij ir panasi organizacij veikla - informacijos sklaidos, atstovavimo valdzios agentrose, rysi su visuomene ir verslo bei darbdavi organizacij deryb dl darbo jgos veikla si klas neeina: - profesini sjung veikla, zr. 94.20

243

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

94.12

Profesini narysts organizacij veikla

si klas eina: - organizacij, kuri nariai didziausi dmes skiria mokslinms disciplinoms ar praktinei profesinei veiklai bei technikos sriciai, toki kaip medik, teisinink, buhalteri, inzinieri, architekt asociacijos ir kt., veikla - specialist, uzsimusi moksline, akademine ar kultrine veikla, asociacij, toki kaip rasytoj, dailinink, vairi zanr aktori, zurnalist ir kt., veikla - profesini organizacij informacijos sklaida, praktins veiklos standart sudarymas ir priezira, atstovavimas valdzios agentrose ir rysiai su visuomene si klas taip pat eina: - mokslo draugij veikla

si klas neeina: - si organizacij teikiamas svietimas, zr. 85 skyri 94.2 94.20 Profesini sjung veikla Profesini sjung veikla

si klas eina: - organizuot darbo jgos ir profsjungos nari interes rmimo veikla si klas taip pat eina: - asociacij, kuri nariai yra samdomieji darbuotojai, daznai suinteresuoti, kad j nuomons bt paisoma dl darbo apmokjimo, darbo slyg ir bendr organizacijos veiksm, veikla - pavieni moni profsjung, sjung, sudaryt is priklausom sak ir darbo organizacij, susidedanci is profsjung skyri, kuriuos sieja profesija, regionas, organizacin struktra arba kitas kriterijus, veikla si klas neeina: - si organizacij teikiamas svietimas, zr. 85 skyri 94.9 Kit narysts organizacij veikla

si grup eina savo nari interesus remianci organizacij, isskyrus verslo ir darbdavi organizacijas, profesines organizacijas, profesines sjungas, veikla. 94.91 Religini organizacij veikla

si klas eina: - baznyciose, mecetse, sventyklose, sinagogose ar kitose vietose tiesiogiai maldininkams religini organizacij ar pavieni zmoni teikiamos paslaugos - organizacij, teikianci vyr ir moter vienuolyn paslaugas, veikla - religinio atsiskyrimo veikla si klas taip pat eina: - religini laidojimo paslaug veikla si klas neeina: - toki organizacij teikiamas svietimas, zr. 85 skyri - toki organizacij sveikatos prieziros veikla, zr. 86 skyri - toki organizacij socialinio darbo veikla, zr. 87, 88 skyrius 94.91.10 94.91.20 94.92 Religini bendrij veikla Vienuolyn veikla Politini organizacij veikla

si klas eina:

244

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - politini organizacij ir pagalbini organizacij, toki kaip politini partij jaunieji pagalbininkai, veikla. Sios organizacijos dazniausiai per partijos narius ar rmjus daro tak viesojo valdymo struktroms priimant sprendimus ir uzsiima informacijos sklaida, rysi su visuomene pltojimu, ls rinkimu ir kt. 94.99 Kit, niekur kitur nepriskirt, narysts organizacij veikla

si klas eina: - tiesiogiai su politinmis partijomis nesusijusi organizacij, kurios visuomenines problemas ir reikalus bando sprsti viesuoju svietimu, politiniu spaudimu, fond rinkimu ir kt., veikla: · pilieci iniciatyvos ir protesto judjimai · aplinkos apsaugos ir ekologiniai judjimai · organizacijos, remiancios kit, niekur kitur nepriskirt, bendruomenin ir svietimo veikl · organizacijos, ginancios ir padedancios specialioms grupms, pvz., etninms grupms ir mazumoms · patriotini tiksl asociacijos, skaitant karo veteran asociacijas - vartotoj asociacijos - automobilinink asociacijos - bendr socialini interes asociacijos, tokios kaip Rotari klubai, mason lozs ir kt. - jaunuoli, jaunimo, student asociacijos, klubai ir brolijos ir kt. - mgstamos kultrins ar poilsio organizavimo veiklos ar uzsimimo, isskyrus sport ir zaidimus, asociacijos, pvz., poezijos, literatros, istorijos, sodininkavimo, filmavimo ar fotografavimo, muzikos ar meno, amat ar kolekcinink klubai, socialiniai klubai, karnaval klubai ir kt. si klas taip pat eina: - narysts organizacij ar kt. dotacij teikimo veikla si klas neeina: - labdaringa veikla, pvz., ls rinkimas socialins pagalbos tikslais, zr. 88.99 - profesionali artist grupi ar organizacij veikla, zr. 90.0 - sporto klub veikla, zr. 93.12 - profesini asociacij veikla, zr. 94.12 95 Kompiuteri ir asmenini bei nam kio reikmen taisymas

s skyri eina kompiuteri ir j isorins rangos, toki kaip staliniai kompiuteriai, nesiojamieji kompiuteriai, kompiuteri galiniai taisai, atmintins taisai ir spausdintuvai, technin priezira ir remontas. Cia taip pat eina rysio rangos, tokios kaip fakso aparatai ar sistuvai­imtuvai, buitins elektronins rangos, tokios kaip radijo aparatai ir televizoriai, taip pat nam ir sodo rangos, tokios kaip vejapjovs ar sniego valymo masinos, avalyns ir odos gamini, bald ir interjero reikmen, drabuzi ir drabuzi pried, sporto reikmen, muzikos instrument, pomgio reikmen ir kit asmenini ir nam kio reikmen technin priezira ir taisymas. s skyri neeina medicinos ir diagnostikos rangos, matavimo ir tyrimo instrument, laboratorijos instrument, radiolokacijos ir hidrolokacijos rangos technin priezira ir remontas, zr. 33.13 95.1 Kompiuteri ir rysi rangos remontas

si grup eina kompiuteri ir j isorins rangos bei rysi rangos remontas ir technin priezira. 95.11 Kompiuteri ir isorins rangos remontas

si klas eina elektronins rangos, tokios kaip kompiuteriai ir skaiciavimo masinos, bei isorins rangos remontas. si klas eina remontas ir technin priezira: - stalini kompiuteri - nesiojamj kompiuteri - magnetini disk kaupikli, atmintuk ir kit atminties tais - optini diskini kaupikli (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) - spausdintuv - monitori - klaviatr - peli, vairasvirci ir rutulini manipuliatori pagalbini reikmen - vidini ir isorini kompiuteri modem - specialij kompiuteri galini tais

245

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - kompiuteri serveri - skaitytuv, skaitant brksnini kod skaitytuvus - intelektini korteli skaitli - virtualiosios tikrovs salm - kompiuteri projektori si klas taip pat eina remontas ir technin priezira: - nemechaniskai valdom kompiuteri galini tais, toki kaip bankomatai (ATM), kasos aparat galiniai taisai (POS) - delnini kompiuteri (PDA) si klas neeina: - nesliadazns rangos modem remontas ir technin priezira, zr. 95.12

95.12

Rysi rangos remontas

si klas eina remontas ir technin priezira rysi rangos, tokios kaip: - belaidziai telefonai - korinio rysio telefonai - nesliadazns rangos modemai - fakso aparatai - rysi perdavimo ranga (pvz., marsruto parinktuvai, ssajos tiltai ir modemai) - primimo ir perdavimo radijo renginiai - profesionaliosios televizijos ir vaizdo kameros 95.12.10 95.2 Rysio sistem technin priezira Asmenini ir nam kio reikmen taisymas

si grup eina asmenini ir nam kio daikt taisymas ir priezira. 95.21 Vartotojiskos elektronins rangos remontas

si klas eina buitins elektronins aparatros remontas ir technin priezira: - buitins elektronins aparatros remontas: · televizori ir radijo imtuv · kasetini vaizdo magnetofon · kompaktini disk (CD) leistuv · buitini vaizdo kamer 95.22 Buitini aparat ir prietais, nam bei sodo rangos remontas

si klas eina buitini aparat ir prietais, nam ir sodo rangos remontas ir priezira: - buitini aparat ir prietais: · saldytuv, virykli, skalbimo masin, drabuzi dziovintuv, patalp oro kondicionieri ir kt. - nam ir sodo rangos: · vejapjovi, vejos pakrasci pjaunamj, sniego ir lap valymo masin ir kt. si klas neeina: - nesiojam variklini ranki remontas, zr. 33.12 - centrini kondicionavimo sistem remontas, zr. 43.22 95.23 Avalyns ir odos gamini taisymas

si klas eina avalyns ir odos gamini taisymas: - bat, bateli, lagamin ir panasi dirbini taisymas - bat pakulni tvirtinimas 95.24 Bald ir interjero reikmen taisymas

si klas eina:

246

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) - bald ir kitos buto rangos, skaitant staigos baldus, apvalkal keitimas, naujinimas, taisymas ir restauravimas 95.25 vairi tip laikrodzi ir juvelyrini dirbini taisymas

si klas eina: - vairi tip laikrodzi ir j dali, toki kaip vairi medziag laikrodzi korpusai ir dklai; laiko rodymo mechanizm ir chronometr ir kt., taisymas - juvelyrini dirbini taisymas si klas neeina: - pramoninis metalo graviravimas, zr. 25.61 - laikmaci, laiko / datos zymtuv, laikrodini uzrakt ir panasi laik fiksuojanci tais taisymas, zr. 33.13

95.29

Kit asmenini ir nam kio reikmen taisymas

si klas eina asmenini ir nam kio daikt taisymas: - dviraci taisymas - drabuzi taisymas ir persiuvimas - sporto reikmen (isskyrus sportinius sautuvus) ir turistins rangos taisymas - knyg taisymas - muzikos instrument (isskyrus vargonus ir istorinius muzikos instrumentus) taisymas - zaisl ir panasi daikt taisymas - kit asmenini ir nam kio daikt taisymas - pianin derinimas si klas neeina: - nesiojam variklini ranki remontas, zr. 33.12 - sportini ir pramogini sautuv remontas, zr. 33.11 96 Kita asmen aptarnavimo veikla

s skyri eina vis, niekur kitur siame klasifikatoriuje nepamint, paslaug teikimas, ypac toki paslaug rsi, kaip tekstils ir kaili gamini plovimas ir (sausasis) valymas, kirpykl ir kit grozio salon paslaugos, laidojimo ir susijusios paslaugos. 96.0 96.01 Kita asmen aptarnavimo veikla Tekstils ir kaili gamini skalbimas ir (sausasis) valymas

si klas eina: - gyventoj, moni ar organizacij vis rsi drabuzi (skaitant kailinius) ir tekstils gamini skalbimas, sausasis valymas, lyginimas ir pan., atliekamas mechaniniais renginiais, rankomis ar savitarnos bdu monetomis valdomomis masinomis - skalbini surinkimas ir pristatymas - kilim ir kilimli, vairi portjer ir uzuolaid valymas kliento ar kitose patalpose - skalbykl atliekama skalbini, darbini drabuzi ir panasi daikt tiekimo veikla - vystykl pristatymo veikla si klas neeina: - drabuzi, kitoki nei darbo drabuziai, nuoma, net jeigu si daikt valymas yra integruota veiklos dalis, zr. 77.29 - drabuzi taisymas ir persiuvimas, zr. 95.29 96.02 Kirpykl ir kit grozio salon veikla

si klas eina: - vyr ir moter plauk trinkimas, lyginimas, kirpimas, sukavimas, dazymas, spalvinimas, garbanojimas, tiesinimas ir panasi veikla - barzdos skutimas ir pakirpimas - veido masazas, manikiras ir pedikiras, makiazas ir kt.

247

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.) si klas neeina: - peruk gamyba, zr. 32.99 96.03 Laidotuvi ir su jomis susijusi veikla

si klas eina: - zmoni palaik laidojimas arba kremavimas, gyvn lavon uzkasimas ar sudeginimas ir su tuo susijusi veikla: · mirusij paruosimas laidoti ar kremuoti, balzamavimas ir laidotuvi biur veikla · laidojimo ar kremacijos paslaug teikimas · laidojimo biuruose rengt patalp nuoma - kapavieci nuoma arba pardavimas - kapavieci ir mauzoliej priezira si klas neeina: - religini laidojimo paslaug veikla, zr. 94.91 - kapini dekoratyvin sodininkyst, zr. 81.30 96.04 Fizins gerovs uztikrinimo veikla

si klas eina: - turkisk pirci, saun, garo voni, soliarium, liesjimo ir lieknjimo salon, masazo kabinet ir kt. veikla si klas neeina: - gydomojo masazo ir terapijos veikla, zr. 86.90 - sveikatos, kno rengybos ir kultrizmo klub bei rengini veikla, zr. 93.13 96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmen aptarnavimo veikla

si klas eina: - astrologijos ir spiritist veikla - socialini paslaug, toki kaip eskorto, pazinci tarnyb ir santuok biur paslaugos, veikla - namini gyvnli globos, tokios kaip gyvnli srimas, priezira, trumpalaik prieglauda ir dresavimas, veikla - genealogij tirianci organizacij veikla - tatuiruoci ir papuosal vrimo studij veikla - bat valytoj, durinink, viesbuci patarnautoj, statanci viet automobilius, ir kt. veikla - monetomis valdom asmenini paslaug automat, toki kaip fotografavimosi kabinos, automatins svarstykls, kraujospdzio matuokliai, monetomis valdomos uzrakinamos spintels ir kt., eksploatavimas koncesijos pagrindais si klas neeina: - veterinarin veikla, zr. 75.00 - monetomis valdom skalbimo masin eksploatavimas, zr. 96.01 - monetomis valdom losimo automat eksploatavimas, zr. 92.00 T SEKCIJA NAM KI, SAMDANCI DARBININKUS, VEIKLA; NAM KI VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMMS TENKINTI SKIRT NEDIFERENCIJUOJAM GAMINI GAMYBA IR PASLAUG TEIKIMU 97 97.0 97.00 Nam ki, samdanci nam kio personal, veikla Nam ki, samdanci nam kio personal, veikla Nam ki, samdanci nam kio personal, veikla

si klas eina nam ki, samdanci nam kio personal, tok kaip kambarins, virjai, padavjai, tarnai, vyresnieji liokajai, skalbjai, sodininkai, vartininkai (durininkai), arklidzi darbininkai, vairuotojai, sargai, guvernants, ateinancios aukls ir nam mokytojai (repetitoriai), sekretoriai ir kt., veikla. Tai leidzia darbintam nam kio personalui surasymuose ar tyrimuose deklaruoti savo darbdavio veikl, net tuo atveju, jei darbdavys yra fizinis asmuo. Sukuriami produktai yra suvartojami tame paciame nam kyje. si klas neeina: - paslaug, toki kaip valgi gaminimas, sodininkyst ir kt., veikla, atliekama nepriklausom paslaugos teikj (moni ar fizini asmen), zr. pagal teikiam paslaug pobd

248

Ekonomins veiklos rsi klasifikatorius (EVRK 2 red.)

98 Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini gamyba ir paslaug teikimu s skyri eina nediferencijuojam gamini ir paslaug, skirt nam kio vartojimui, gamyba ir teikimas. Siame skyriuje nam kiai turt bti klasifikuojami tik tuo atveju, jeigu is vis su vartojimu susijusi veiklos rsi nemanoma identifikuoti pagrindins nam kio veiklos. Jeigu nam kiai uzimti verslo veikla, jie turi bti klasifikuojami pagal pagrindin veikl, kuria uzsiima. 98.1 Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini ar reikmen gamyba

98.10 Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam gamini ar reikmen gamyba si klas eina nediferencijuojam gamini ir paslaug, skirt nam kio vartojimui, gamyba, t. y. nam ki, kurie gamina minimaliam pragyvenimui reikalingus, asmeninms reikmms skirtus gaminius, veikla. Tokia veikla apima medziokl, rinkim (derliaus dorojim), kininkavim, bsto statyb, drabuzi ir kit gamini bei reikmen, skirt nam kio reikmms tenkinti, gamyb. Jeigu nam kiai gamina ir parduoti skirtus produktus, jie klasifikuojami pagal atitinkam EVRK produkto gamybos klas. Jeigu jie daugiausia yra uzsim specifinio, tik pragyvenimui skirto, produkto gamyba, jie klasifikuojami pagal atitinkam EVRK produkto gamybos klas. 98.2 Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam paslaug teikimu 98.20 Privaci nam ki veikla, susijusi su savoms reikmms tenkinti skirt nediferencijuojam paslaug teikimu si klas eina nam ki nediferencijuot pragyvenimui skirt paslaug veikla. Sios veiklos rsys aprpia valgio gaminim, mokym, seimos nari slaug ir kit paslaug, suvartojam nam kyje, gamyb. Jeigu nam kiai yra taip pat uzsim pragyventi skirt vairi produkt gamyba, jie klasifikuojami pagal nediferencijuojam produkt, vartojam nam kyje, gamybos klas. U SEKCIJA 99 99.0 99.00 EKSTRATERITORINI ORGANIZACIJ IR STAIG VEIKLA

Ekstrateritorini organizacij ir staig veikla Ekstrateritorini organizacij ir staig veikla Ekstrateritorini organizacij ir staig veikla

si klas eina: - tarptautini organizacij, toki kaip Jungtins Tautos ir sios sistemos specializuot agentr, regionini padalini ir kt., Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko, Pasaulins muit organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir pltros organizacijos, Naft eksportuojanci sali organizacijos, Europos Sjungos, Europos laisvosios prekybos asociacijos ir kt., veikla si klas taip pat eina: - salis atstovaujanci diplomat ir konsul misij, jeigu jos registruojamos kurdinancioje salyje, veikla

249

Information

A

251 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

396894


You might also be interested in

BETA
A