Read naslovna-10PUB text version

REPUBLIKA MAKEDONIJA [email protected] ZAVOD ZA STATISTIKA REPUBLIC OF MACEDONIA STATE STATISTICAL OFFICE

POPIS NA NASELENIETO, DOMA]INSTVATA I STANOVITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA, 2002

definitivni podatoci

Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia, 2002

final data

VKUPNO NASELENIE, DOMA]INSTVA I STANOVI

BOOK X KNIGA X

- DEFINITIVNI PODATOCI PO NASELENI MESTA -

VKUPNO NASELENIE SPORED IZJASNUVAWETO ZA NACIONALNATA PRIPADNOST, MAJ^INIOT JAZIK I VEROISPOVEDTA

TOTAL POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS

- FINAL DATA BY SETTLEMENTS -

TOTAL POPULATION ACCORDING TO THE ETHNIC AFFILIATION, MOTHER TONGUE AND RELIGION

PRI KORISTEWE NA PODATOCITE DA SE NAVEDE IZVOROT: POPIS NA NASELENIETO, DOMA]INSTVATA I STANOVITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA, 2002 - KNIGA X WHEN USING DATA CONTAINED HERE, PLEASE CITE THE SOURCE AS FOLLOWS: CENSUS OF POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 2002 - BOOK X

Izdava~: [email protected] ZAVOD ZA STATISTIKA, "Dame Gruev" - 4, Skopje

Publisher: THE STATE STATISTICAL OFFICE, "Dame Gruev" - 4, Skopje

Odgovara m-r Don~o Gerasimovski, direktor

For the publisher: M.Sc. Donco Gerasimovski, Director

Broj na stranici: 470 Number of pages: 470

Pe~ateno vo Pe~atnicata na Slu`bata za op{ti i zaedni~ki raboti pri Vladata na Republika Makedonija Printed in Printing House at General Administration Services at the Government of the Republic of Macedonia

Tira`: 500 primeroci Number of copies printed: 500

2

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

P R E D G O V O R

Popisot na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija be{e sproveden vo periodot od 1 do 15 noemvri 2002 godina. Podatocite vo popisnite obrasci se zapi{ani so sostojba na den 31 oktomvri 2002 godina vo 24 ~asot, odnosno na polno} pome|u 31 oktomvri i 1 noemvri 2002 godina. Popisot be{e sproveden vrz osnova na Zakonot za Popisot na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2001 godina ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", br. 16/2001 i izmenite i dopolnuvawata na ovoj Zakon objaveni vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", br. 37/2001, 70/2001 i 43/2002 godina). Metodologijata, definiciite i klasifikaciite vo ovoj Popis se celosno usoglaseni so Zakonot za Popis i so preporakite za popisite na naselenieto, doma}instvata i stanovite koi se podgotveni od strana na Obedinetite nacii i Statisti~kata slu`ba na Evropskata unija EUROSTAT. So ova e obezbedena i me|unarodna sporedlivost na podatocite od Popisot. Prvite definitivni rezultati od Popisot na naselenieto, doma}instvata i stanovite, 2002 godina, Dr`avniot zavod za statistika gi objavi na 1 dekemvri, 2003 godina. Vo soglasnost so Zakonot za Popis, Dr`avniot zavod za statistika e obvrzan do krajot na juni 2004 godina da gi objavi site planirani 12 publikacii od Popisot, 2002 godina. Ova e desetta publikacija (Kniga X, Popis 2002) vo koja se sodr`ani 4 tabeli so podatoci za vkupnoto naselenie, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, kako i podatoci za vkupnoto naselenie na Republika Makedonija spored etni~kite karakteristiki - nacionalna pripadnost, maj~in jazik i veroispoved. Podatocite vo tabelite se prika`ani na nivo na naseleni mesta, vo soglasnost so va`e~kata teritorijalna podelba na Republika Makedonija. O~ekuvame deka so podatocite sodr`ani vo ovaa publikacija i vo publikaciite koi sledat, }e bidat zadovoleni najgolem del od potrebite na korisnicite na na{ite podatoci. Sekako, za sekoj korisnik koj }e ima potreba od drugi podatoci od Popisot, a koi ne se vklu~eni vo planiranite publikacii, Dr`avniot zavod za statistika }e gi napravi site potrebni obrabotki i ovie barawa da bidat zadovoleni.

Direktor, m-r Don~o Gerasimovski

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

3

P R E F A C E

The Census of Population, Households and Dwellings was carried out from the 1st to the 15th of November 2002. The data in the Census forms have been written according to the situation on the 31st October 2002 at 24:00 hrs, namely at midnight between 31st of October and 1st of November 2002. The Census was carried out according to the Law on Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia, 2001 (''Official Gazette of the Republic of Macedonia'' No 16/2001 and changes and supplements to this Law published in the ''Official Gazette of the Republic of Macedonia'' No 37/2001, 70/2001 and 43/2002). The methodology, definitions and classifications for this Census are completely harmonized with the Law on Census and the Recommendations for Censuses on Population Households and Dwellings prepared by the United Nations and the Statistical Service of the European Union - EUROSTAT. This ensures the international comparison of the Census data. The State Statistical Office has announced the first final results of the Census on Population, Households and Dwellings 2002, on 1st of December 2003. According to the Census Law, the State Statistical Office is obligated till the end of June 2004, to publish all 12 planned publications for the Census 2002. This is the tenth publication (Book X, Census 2002) which contains 4 tables with data for the total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia, as well as the data of the total population according to the ethnic characteristics - ethnic affiliation, mother tongue and religion. The data in the tables are shown on the level of settlements, according to the existing territorial distribution of the Republic of Macedonia. We expect that, the data contained in this publication and in the following publications will satisfy the most of the users needs of our data. Certainly, for each user who will need another data from the Census, that are not included in the designed publications, the State Statistical Office will make all necessary data processing to satisfy these requests.

Director, M.Sc. Donco Gerasimovski

4

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

S O D R @ I N A

Predgovor ........................................................................................................................................... 3 Karta 1 Op{tinite vo Republika Makedonija ................................................................................ 7 Metodolo{ki objasnuvawa ............................................................................................................... 8 Tabela 1: Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija, .................... 18 Tabela 2: Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol ................................................................................................. 62 Tabela 3: Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol ...... 198 Tabela 4: Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol ................................................................................................................... 230

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

5

C O N T E N T

Preface ................................................................................................................................................... 4 Karta 1 Municipalities in the Republic of Macedonia ............................................................................. 7 Methodological explanation ................................................................................................................. 13 Table 1: Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia .......................... 18 Table 2: Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex ................................................................................................................................... 62 Table 3: Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex ....... 198 Table 4: Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex ................................................................................................................................... 230

6

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

METODOLO[KI OBJASNUVAWA

1. Period na sproveduvawe na Popisot Popisot na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija e sproveden vo periodot od 1 do 15 noemvri 2002 godina. Podatocite vo popisnite obrasci se zapi{ani spored sostojbata na 31 oktomvri 2002 godina vo 24 ~asot, odnosno na polno} pome|u 31 oktomvri i 1 noemvri 2002 godina. Ovoj vremenski presek vo statistikata se narekuva "kriti~en moment na Popisot". 2. Metod na popi{uvawe Popisot e izvr{en po pat na intervju od strana na obu~eni ovlasteni lica (popi{uva~i) so zapi{uvawe na podatocite vo pe~ateni obrasci. Osnovni popisni obrasci koristeni vo Popisot se: - Popisnica (Obrazec P-1) za sekoe popi{ano lice - edinica na Popisot; - Pra{alnik za doma}instvo i stan (Obrazec P-2) za sekoe popi{ano doma}instvo i stan - edinica na Popisot; - Kontrolnik (Obrazec P-4) za evidentirawe na site popi{ani edinici. 3. Edinici opfateni so Popisot So Popisot na naselenieto, doma}instvata i stanovite, 2002 se opfateni slednite edinici: - Lica: 1. Licata koi imaat mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija, bez ogled dali vo momentot na Popisot se nao|aat vo mestoto na `iveewe ili vo drugo mesto vo Republika Makedonija; 2. Strancite koi imaat odobrenie za prestoj vo Republika Makedonija i se privremeno prisutni vo Republika Makedonija najmalku 12 meseci (edna godina), no so mesto na voobi~aeno `iveewe nadvor od Republika Makedonija; 3. Licata koi imaat mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija, a vo vremeto na Popisot, no najdolgo do 12 meseci (edna godina) pred negovoto sproveduvawe, se nao|aat na rabota vo stranstvo, kako i ~lenovite na nivnite doma}instva; 4. Licata koi imaat mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija, a koi vo vremeto na Popisot se na rabota vo diplomatsko-konzularnite pretstavni{tva na Republika Makedonija vo stranstvo, Obedinetite nacii i nejzinite organizacii, pretstavni{tva ili pretstavnici na Stopanskata komora vo stranstvo, delovni edinici vo stranstvo, vojni pretstavnici na Armijata na Republika Makedonija vo stranstvo i gra|anite koi se anga`irani vrz osnova na me|unarodna, tehni~ka i druga sorabotka, {koluvawe, kako i ~lenovite na doma}instvata koi so navedenite lica privremeno prestojuvaat vo stranstvo;

8 Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

5. Licata koi imaat mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija, a koi ne gi poseduvaat dokumentite od ~len 39 to~ka 1 od Zakonot za Popis, dokolku gi prezentiraat dokumentite utvrdeni vo ~len 39 to~ka 3 od Zakonot za Popis; 6. Strancite so priznat status na begalec koi vo vremeto na Popisot se vo Republika Makedonija; 7. Strancite so priznat status na privremena humanitarna za{tita koi vo vremeto na Popisot se vo Republika Makedonija i 8. Drugite lica koi vo vremeto na Popisot se na teritorijata na Republika Makedonija, osven licata spomnati vo prethodnite dve kategorii. LICATA OPFATENI SO NAVEDENITE OSUM KATEGORII GO SO^INUVAAT POPI[ANOTO NASELENIE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA. LICATA OPFATENI SO KATEGORIITE OD EDEN DO PET GO SO^INUVAAT VKUPNOTO NASELENIE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA. - Doma}instva (doma}instvata na licata - edinici na Popisot) i - Stanovi (stanovite vo potesna smisla na zborot, naselenite delovni prostorii, improviziranite `iveali{ta i t.n. kolektivni `iveali{ta) 4. Mesto na popi{uvawe Mestoto na popi{uvawe e mestoto na voobi~eno `iveewe na liceto - edinica na Popisot. Po pravilo, licata so mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija, a koi vo vremeto na Popisot se nao|aa vo stranstvo, no ne podolgo od edna godina, se popi{uvaa vo stranstvo, vo diplomatskite i konzularnite pretstavni{tva na Republika Makedonija. Popisot vo stranstvo be{e sproveden od strana na Ministerstvoto za nadvore{ni raboti vo sorabotka so diplomatskite i konzularnite pretstavnici. So cel usoglasuvawe i prilagoduvawe na Popisot kako statisti~ka operacija kon standardite na evropskata i svetskata statistika, vo Popisot 2002 se napraveni odredeni promeni koi, pred sé, se odnesuvaat na definiraweto na edinicite na Popisot i presmetuvaweto na kategorijata vkupno naselenie. Popi{uvaweto na edinicite na Popisot e sprovedeno spored mestoto na voobi~aeno `iveewe, a kako edinici na Popisot ne se smetaat licata so mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija koi se nao|aat na rabota vo stranstvo i ~lenovite na nivnite doma}instva koi so niv prestojuvaat vo stranstvo podolgo od 12 meseci. Ovie promeni onevozmo`uvaat celosna sporedlivost na podatocite od ovoj Popis so podatocite od prethodnite popisi.

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

9

5. Mesto na voobi~aeno `iveewe Pod mesto na voobi~aeno `iveewe se podrazbira geografskoto mesto kade {to popi{anoto lice voobi~aeno `ivee. Toa mo`e da bide isto ili razli~no od mestoto kade {to liceto fakti~ki se nao|alo vo vremeto na Popisot ili toa mo`e da bide negovo oficijalno (spored li~niot dokument) mesto na `iveewe. Vsu{nost, mestoto na voobi~aeno `iveewe e mestoto kade {to liceto pominuva najgolem del od svojot dneven, odnosno no}en odmor. Vo ovaa publikacija podatocite od Popisot 2002 se prika`ani vo ~etiri tabeli: 1. Vkupno nnaselenie na Republika Makedonija po pol, doma}instva i stanovi 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored veroispovedta, po pol Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Vo Tabela 1 se prika`ani podatoci za vkupnoto naselenie, doma}instvata i stanovite (site vidovi `iveali{ta) vo Republika Makedonija, na nivo na naseleni mesta.

Vkupno naselenie VKUPNOTO NASELENIE go so~inuvaat:

-.Licata koi imaat mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija, bez ogled dali vo momentot na Popisot se nao|aat vo mestoto na `iveewe ili vo drugo mesto vo Republika Makedonija; - Strancite koi imaat odobrenie za prestoj vo Republika Makedonija i se privremeno prisutni vo Republika Makedonija najmalku 12 meseci (edna godina), no so mesto na voobi~aeno `iveewe nadvor od Republika Makedonija; - Licata koi imaat mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija, a vo vremeto na Popisot, no najdolgo do 12 meseci (edna godina) pred negovoto sproveduvawe, se nao|aat na rabota vo stranstvo, kako i ~lenovite na nivnite doma}instva; - Licata koi imaat mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija, a koi vo vremeto na Popisot se na rabota vo diplomatsko-konzularnite pretstavni{tva na Republika Makedonija vo stranstvo, Obedinetite nacii i nejzinite organizacii, pretstavni{tva ili pretstavnici na Stopanskata komora vo stranstvo, delovni edinici vo stranstvo, vojni pretstavnici na Armijata na Republika Makedonija vo stranstvo i gra|anite koi se anga`irani vrz osnova na me|unarodna, tehni~ka i druga sorabotka, {koluvawe, kako i ~lenovite na doma}instvata koi so navedenite lica privremeno prestojuvaat vo stranstvo; - Licata koi imaat mesto na voobi~aeno `iveewe vo Republika Makedonija, a koi ne gi poseduvaat dokumentite od ~len 39 to~ka 1 od Zakonot za Popis, dokolku gi prezentiraat dokumentite utvrdeni vo ~len 39 to~ka 3 od Zakonot za Popis.

10 Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Doma}instva Pod doma}instvo se smeta sekoja semejna ili druga zaednica na lica koi }e izjavat deka zaedno `iveat i zaedni~ki gi tro{at svoite prihodi za podmiruvawe na osnovnite `ivotni potrebi (domuvawe, ishrana i drugi), bez ogled dali site ~lenovi postojano se nao|aat vo mestoto kade {to e naseleno doma}instvoto ili nekoi od niv opredeleno vreme prestojuvaat vo drugo naseleno mesto, odnosno stranska dr`ava, zaradi rabota, {koluvawe ili od drugi pri~ini. Pod doma}instvo se smeta i sekoe lice koe `ivee samo ("same~ko doma}instvo") i koe nema svoe doma}instvo vo drugo mesto. Pod doma}instvo se smeta i t.n. kolektivno doma}instvo, t.e. doma}instvo sostaveno od lica koi `iveat vo ustanovi za trajno zgri`uvawe na deca i vozrasni, vo manastiri-samostani i vo bolnici za smestuvawe na neizle~ivi bolni. So Popisot se opfateni site doma}instva (vo soglasnost so definicijata za doma}instva) na licata edinici na Popisot. Podatocite vo tabelata se odnesuvaat na vkupniot broj doma}instva vo koi se vklu~eni individualnite i kolektivnite doma}instva. Podatocite za individualnite doma}instva se odnesuvaat na individualnite doma}instva so edno lice ( t.n. same~ki doma}instva) i individualnite doma}instva so pove}e lica.

@iveali{te Podatocite vo tabelata se odnesuvaat na site vidovi `iveali{ta. Pod `iveali{te se podrazbiraat stanovite za `iveewe i drugite naseleni prostorii ili objekti koi ne se nameneti za `iveewe, no vo vremeto na Popisot se koristat za `iveewe. Stan e grade`no povrzana celina nameneta za `iveewe, bez ogled dali vo momentot na Popisot se koristi samo za `iveewe, za `iveewe i vr{ewe na dejnost, samo za vr{ewe na dejnost, za odmor i rekreacija ili se raboti za nenaselen, a grade`no ispraven stan. Pod drugi `iveali{ta se podrazbira druga naselena prostorija koja ne e nameneta za `iveewe, naselena delovna prostorija, improvizirano `iveali{te i kolektivno `iveali{te.

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

11

TABELA 2: Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Vo Tabela 2 se prika`ani podatoci za vkupnoto naselenie vo Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost po pol, na nivo na naseleni mesta. Vo soglasnost so Zakonot za Popis, podatocite za nacionalnata pripadnost se rezultat na slobodnoto izjasnuvawe na naselenieto po ova pra{awe. Za taa cel, vo popisniot pra{alnik be{e predvidena samo prazna linija za odgovorot na pra{aweto za nacionalnata pripadnost. Za deca do 15 godini, odgovor dava eden od roditelite, posvoitelot ili staratelot. Nitu popi{uva~ot nitu koj bilo drug ne smee{e na kakov bilo na~in da vlijae na voljata na popi{uvanoto lice. Vo soglasnost so Zakonot za Popis liceto mo`e{e, od privatni pri~ini, i da ne se izjasni po ova pra{awe.

TABELA 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Vo Tabela 3 se prika`ani podatoci za vkupnoto naselenie vo Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol, na nivo na naseleni mesta. Pod maj~in jazik se podrazbira jazikot {to liceto nau~ilo da go zboruva vo negovoto najrano detstvo, odnosno jazikot {to liceto go smeta za svoj maj~in jazik, bez razlika dali toj jazik liceto sé u{te go koristi ili ne. Za deca pomali od 15 godini, odgovor dava eden od roditelite, posvoitelot ili staratelot. Za gluvi, nemi, gluvonemi i drugi lica koi poradi retardiranost ne bile vo mo`nost da zboruvaat nekoj govoren jazik, be{e zapi{uvan jazikot koj naj~esto se zboruval vo domot vo nivnoto najrano detstvo.

TABELA 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Vo Tabela 4 se prika`ani podatoci za vkupnoto naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol, na nivo na naseleni mesta. Vo soglasnost so ~len 19 od Ustavot na Republika Makedonija, na gra|anite im se garantira sloboda na veroispoved {to zna~i gra|anite vo Popisot mo`ea slobodno i javno da gi izrazuvaat svoite verski i duhovni veruvawa. Za taa cel, vo popisniot pra{alnik be{e predvidena samo prazna linija za odgovorot na pra{aweto za veroispovedta. Za deca do 15 godini, odgovor dava{e eden od roditelite, posvoitelot ili staratelot. Nitu popi{uva~ot nitu koj bilo drug ne smee{e na kakov bilo na~in da vlijae na voljata na popi{uvanoto lice. Vo soglasnost so Zakonot za Popis, liceto mo`e{e, od privatni pri~ini, i da ne se izjasni po ova pra{awe.

12

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

METHODOLOGICAL EXPLANATIONS

1. Time of the Census The Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia was carried out in the period from 1st to 15th of November 2002. The data in the Census forms have been recorded with the situation on the 31st of October 2002 at 24:00 hrs, namely on midnight between 31st of October and 1st of November 2002. This date is Census reference date - "Critical moment of the Census". 2. Method of enumeration The Census was carried out by an interview from trained authorized persons (enumerators) with recording the data in the printed forms. - Enumeration form (P-1 form) for each enumerated person - unit of the Census - Questionnaire for household and dwelling (P-2 form) for each enumerated household and dwelling - unit of the Census - Control form (P - 4 form) for evidence of all enumerated units 3. Units covered by the Census The Census of Population, Households and Dwellings, 2002 covered the following units: - Persons (individuals) 1. Persons who have place of usual residence in the Republic of Macedonia, regardless whether at the time of the Census they are present, at their place of usual residence or elsewhere in the Republic of Macedonia; 2. Foreigners who have a residence permit in the Republic of Macedonia and they are temporarily present in the Republic of Macedonia at least 12 months (one year), but who have a place of usual residence outside of the Republic of Macedonia; 3. Persons who have place of usual residence in the Republic of Macedonia, and at the time of the Census, but for a maximum of 12 months (one year) prior to its conduction, are working abroad, as well as the members of their households; 4. Persons who have place of usual residence in the Republic of Macedonia, and during the time of the Census are working abroad at the diplomatic and consular representative offices of the Republic of

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002 13

Macedonia, the United Nations and its organizations, representative offices or being representatives of the Chamber of Commerce abroad, business offices abroad, military representatives of the Army of the Republic of Macedonia, and citizens engaged on the bases of international, technical and other kinds of co-operation, education, as well as the members of their households that are staying abroad temporary with the aforesaid persons; 5. Persons who have place of usual residence in the Republic of Macedonia, but are not in possession of the documents pursuant to Article 39, item 1 from the Census Law, if they present the documents stated with Article 39 item 3 from the Census Law; 6. Foreigners with acknowledged status of refugees who at the time of the Census are present in the Republic of Macedonia; 7. Foreigners with acknowledged status of a temporal humanitarian protection that at the time of the Census are present in the Republic of Macedonia; PERSONS COVERED WITH THE ABOVEMENTIONED EIGHT CATEGORIES CONSIST THE ENUMERATED POPULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. PERSONS COVERED WITH THE ABOVEMENTIONED CATEGORIES FROM ONE TO FIVE CONSIST THE TOTAL POPULATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA. - Households (households of the persons being Census units) and - Dwellings (dwellings in a narrow sense of word, inhabited business premises, improvised living quarters and collective living quarters) 4. Place of enumeration The place of enumeration is the place of usual residence of the persons - Census units. As a rule, the persons with a place of usual residence in the Republic of Macedonia who at the Census period are absent abroad up to one year, are enumerated abroad, at the diplomatic and consular representative offices. The Census abroad was carried out by the Ministry of Foreign Affairs with co-operation with the diplomatic and consular representatives. Due to harmonization and adjustment of the Census as statistical operation towards the standards of European and World Statistics, in the Census 2002 are made certain changes that are in relation of defining of the Census units and calculation of the category total population. The enumeration of the Census units was conducted by place of usual residence, and persons with a place of usual residence in the Republic of Macedonia working abroad more than 12 months, as well as the members of their households, were not Census units. These changes do not allow a complete compatibility of the data from this Census with the data from the previous censuses.

14

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

5. Place of usual residence Place of usual residence is the geographic place where the enumerated person usually resides. This may be the same as, or different from the place were the person actually was at the time of the Census, or it may be his/her legal residence (according to the personal document). A person's place of usual residence understands the place where he/she spends most of his/her daily or night rest. In this publication the data from the Census 2002 are presented in four tables: 1. Total Population, households and dwellings in the Republic of Macedonia 2. Total Population, of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex 3. Total Population, of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex 4. Total Population, of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Table 1. Total Population, households and dwellings in the Republic of Macedonia In Table 1 are presented data of the Total Population, households and living quarters (all types of living quarters) in the Republic of Macedonia at the level of settlements. Total population THE TOTAL POPULATION is consist of: - Persons who have place of usual residence in the Republic of Macedonia, regardless of whether at the time of the Census they are present, at their place of usual residence or elsewhere in the Republic of Macedonia; - Foreigners who have a residence permit in the Republic of Macedonia and they are temporarily present in the Republic of Macedonia at least 12 months (one year), but who have a place of usual residence outside of the Republic of Macedonia; - Persons who have place of usual residence in the Republic of Macedonia, who at the time of the Census, and for a maximum of 12 months (one year) prior to its conduction, are working abroad, as well as the members of their households; - Persons who have place of usual residence in the Republic of Macedonia, and during the time of the Census are working abroad at the diplomatic and consular representative offices of the Republic of Macedonia, the United Nations and its organizations, representative offices or being representatives of the Chamber of Commerce abroad, business offices abroad, military representatives of the Army of the Republic of Macedonia, and citizens engaged on the bases of international, technical and other kinds of co-operation, education, as well as the members of their households that are staying abroad with the aforesaid persons; - Persons who have place of usual residence in the Republic of Macedonia, but are not in possession of the documents pursuant to Article 39, item 1 from the Population Census Law, if they present the documents stated with Article 39 item 3 from the Population Census Law.

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

15

Households A household is considered to be a family or some other community of persons who declare themselves to be living together and spending their incomes collectively for their basic living needs (housing, food and other), regardless of whether all household members are present at the place where the household is settled, or if some of them are staying for a certain period of time at some other settlement, respectively foreign country for the purpose of work, education or for other reasons. A household is also considered to be any person who lives alone ("single person household"), and who has no other household elsewhere. A household is also considered the so-called collective (institutional) household, i.e. a household consisting of persons who live in institutions for permanent care of children and adults, in monasteries-convents and hospitals for incurable persons. The Census covered all the households (according to the definition of households) of persons units of the Census. The data in the table refer to the total number of the households in which are included individual and collective households. The data of individual households refer to the individual households with one person (single person households) and individual households with more persons. Living quarters The data in the table refer to all living quarters. A living quarter means dwellings for habitation and other inhabited premises or objects that are not intended for habitation, however in the time of the Census are used for habitation. A dwelling is a connected construction unit intended for habitation, regardless weather at the time of the Census the dwelling is used: for habitation only; for habitation and performing economic activities; only for performing economic activities; for vacation and recreation, or it is uninhabited, but is constructively functional dwelling. The other living quarters means other inhabited premise that is not intended for habitation, inhabited business premise, improvised living quarter and collective living quarter.

Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex In Table 2 are presented the data of the total population in the Republic of Macedonia according to the declaration by ethnic affiliation, at the level of settlements. In accordance with the Census Law, the data on the ethnic affiliation are the results of the free declaration by the population as a reply to this question. For this purpose in the Census questionnaire an empty line was foreseen for the question of ethnic affiliation. For children under 15 years of age, a response to this question was given by one of the parents, the adoptive parent or the tutor. Neither the enumerator nor anybody else could not in any way influence the enumerated person to state his ethnic affiliation against his own will. In accordance with the Census Law, a person could, for private reasons, refrain from declaring of his/her ethnic affiliation.

16 Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

TABLE 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex In Table 3 are presented the data of the total population in the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex, at the level of settlements. Mother tongue means the language that the person have learnt to speak in his/hers early childhood, i.e. the language the person considers to be his/hers mother tongue, regardless of weather the person still uses it or not. For children younger than 15 years of age, the answer of this question should be given by one of the parents, the adoptive parents or the tutor. For the deaf, the mute, the deaf-mute and other disabled persons not being able to speak any spoken language, the language that was mostly spoken in the home in their early childhood was recorded.

TABLE 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex In Table 4 are presented the data of the total population in the Republic of Macedonia according to declaration by religion, at the level of settlements. According to Article 19 from the Constitution of the Republic of Macedonia, the citizens are entitled to freedom of religion, which means that they can freely and in public express their religious and spiritual beliefs. For this purpose in the Census questionnaire an empty line was foreseen for the question of religion. For children under 15 years of age, a response to this question was given by one of the parents, the adoptive parent or the tutor. Neither the enumerator nor anybody else could not in any way influence the enumerated person to state his religion declaration against his own will. In accordance with the Census Law, a person could, for private reasons, refrain from declaring his/her religion declaration.

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

17

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Republika Makedonija Skopje Gazi Baba \or~e Petrov Karpo{ Kisela Voda Centar ^air [uto Orizari Gazi Baba Bula~ani Idrizovo Inxikovo Jurumleri Kolonija Idrizovo Maxari Naselba Goce Del~ev Ra{tak Singeli} Skopje-Gazi Baba Smiqkovci Stajkovci Stra~inci Trubarevo Cre{evo \or~e Petrov Volkovo Gra~ani Ku~kovo Niki{tane Novo Selo Orizari Orman Skopje-\or~e Petrov Karpo{ Bardovci Vlae Gorno Nerezi Dolno Nerezi Zloku}ani Skopje-Karpo{ Kisela Voda Gorno Lisi~e Dolno Lisi~e

2022547 467257 72222 41490 59810 125379 82604 68395 17357 72222 1104 1589 3343 2983 451 12874 1405 367 23915 15182 345 3532 1185 2669 1278 41490 6750 138 1114 8349 15637 461 9041 59810 1472 6809 314 12418 1635 37162 125379 18223 2440

564296 137367 20226 11845 19721 37955 24654 18951 4015 20226 291 393 889 773 146 3781 388 106 6226 4794 114 960 266 714 385 11845 1984 50 226 2263 4467 133 2722 19721 416 2072 68 3870 397 12898 37955 5095 680

698143 Republic of Macedonia 154290 Skopje Gazi Baba 22674 13896 22891 42514 28328 19735 4252 22674 411 547 1002 993 145 4100 452 281 6459 5285 145 1219 299 821 515 13896 2778 165 217 2590 4921 276 2949 22891 540 2330 122 4339 489 15071 42514 5484 834 \or~e Petrov Karpo{ Kisela Voda Centar ^air [uto Orizari Gazi Baba Bula~ani Idrizovo Ind`ikovo Jurumleri Kolonija Idrizovo Mad`ari Naselba Goce Del~ev Ra{tak Sin|eli} Skopje - Gazi Baba Smiljkovci Stajkovci Stra~inci Trubarevo Cre{evo \or~e Petrov Volkovo Gra~ani Ku~kovo Niki{tane Novo Selo Orizari Orman Skopje-\or~e Petrov Karpo{ Bardovci Vlae Gorno Nerezi Dolno Nerezi Zloku}ani Skopje - Karpo{ Kisela Voda Gorno Lisi~e Dolno Lisi~e

18

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Naselba Dra~evo Selo Dra~evo Skopje-Kisela Voda Usje Centar Skopje-Centar ^air Butel Vizbegovo Qubanci Quboten Radi{ani Skopje-^air [uto Orizari Gorno Orizari Dolno Orizari Skopje-[uto Orizari Ara~inovo Ara~inovo Brwarci Gru{ino Mojanci Orlanci Ba~ Ba~ Brod Veleselo Germijan Dobroveni @ivojno Polog Sko~ivir Slivica Sovi} Bel~i{ta Arbinovo Bel~i{ta Botun Bre`ani Velmej Vrbjani Godivje Gorno Sredore~ie Grko Pole

10605 8641 84625 845 82604 82604 68395 14005 2817 928 2343 9123 39179 17357 454 1550 15353 11992 7315 395 1128 2325 829 755 172 57 4 257 18 214 30 3 2940 26 437 227 31 511 58 92 14 30

3095 2467 26383 235 24654 24654 18951 3778 681 282 492 2607 11111 4015 125 358 3532 2377 1502 110 156 448 161 267 62 25 2 73 8 77 18 2 1213 17 150 76 17 198 33 49 5 12

3431 3128 29384 253 28328 28328 19735 3877 849 464 499 3066 10980 4252 146 393 3713 2583 1659 141 156 461 166 417 71 60 10 90 24 96 2 51 11 2 2765 80 235 142 29 301 192 208 40 14

Naselba Dra~evo Selo Dra~evo Skopje-Kisela Voda Usje Centar Skopje - Centar ^air Butel Vizbegovo Ljubanci Ljuboten Radi{ani Skopje - ^air [uto Orizari Gorno Orizari Dolno Orizari Skopje-[uto Orizari Ara~inovo Ara~inovo Brnjarci Gru{ino Mojanci Orlanci Ba~ Ba~ Brod Veleselo Germijan Dobroveni @ivojno Polog Sko~ivir Slivica Sovi} Bel~i{ta Arbinovo Bel~i{ta Botun Bre`ani Velmej Vrbjani Godivje Gorno Sredore~ie Grko Pole

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

19

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Dolno Sredore~ie Zlesti Izdeglavje Laktiwe Le{ani Mramorec Novo Selo Ozdoleni Peso~ani Slatino Slatinski ^iflik Slivovo So{ani Turje Crvena Voda Berovo Berovo Budinarci Vladimirovo Dvori{te Ma~evo Mitra{inci Ratevo Rusinovo Smojmirovo Bistrica Bare{ani Bistrica Velu{ina Gorno Egri Grae{nica Dolno Egri Drago{ @abeni Zloku}ani Kanino Ki{ava Kravari Kremenica Krstoar La`ec Mexitlija Oleveni Opti~ari

57 294 136 82 484 8 68 47 95 161 11 16 15 17 23 13941 7002 682 861 757 206 729 844 2095 765 5042 205 1015 160 190 33 178 111 308 880 134 167 302 155 157 317

16 109 58 36 198 6 37 30 43 77 6 10 10 9 11 4715 2375 238 318 208 76 228 307 710 255 1359 59 279 44 33 14 38 37 71 236 45 54 79 30 52 86

35 187 122 159 292 91 39 67 88 213 18 75 24 64 50 6742 3190 341 625 391 109 350 438 982 316 1992 129 474 77 50 1 20 78 5 57 90 282 57 70 120 36 86 119

Dolno Sredore~ie Zlesti Izdeglavje Laktinje Le{ani Mramorec Novo Selo Ozdoleni Peso~ani Slatino Slatinski ^iflik Slivovo So{ani Turje Crvena Voda Berovo Berovo Budinarci Vladimirovo Dvori{te Ma~evo Mitra{inci Ratevo Rusinovo Smojmirovo Bistrica Bare{ani Bistrica Velu{ina Gorno Egri Grae{nica Dolno Egri Drago{ @abeni Zloku}ani Kanino Ki{ava Kravari Kremenica Krstoar La`ec Med`itlija Oleveni Opti~ari

20

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Ostrec Porodin Sredno Egri Bitola Bitola Bratin Dol Brusnik Bukovo Gorno Orizari Dihovo Dolno Orizari Karamani Krklino Lavci Logovardi Magarevo Ni`epole Orehovo Poe{evo Ra{tani Snegovo Trn Trnovo Blatec Blatec Lipec Bogdanci Bogdanci \avato Selemli Stojakovo Bogoviwe Bogoviwe @erovjane Novo Selo Pirok Rakovec Selce Ke~ Bogomila Bistrica Bogomila Gabrovnik Kapinovo Mokreni

229 202 299 86408 74550 185 241 3494 2454 310 1834 337 611 338 699 87 186 23 272 396 113 278 2024 1594 430 8707 6011 438 327 1931 14555 6328 914 1589 4701 811 212 1252 124 476 9 16

47 69 86 26387 23010 67 86 1018 685 107 469 80 176 96 200 25 69 12 72 104 30 81 660 523 137 2597 1816 132 81 568 3396 1347 240 390 1196 175 48 520 71 198 5 10

52 90 99 33232 28155 90 210 1265 1056 284 555 95 266 165 258 98 190 31 87 171 37 219 730 588 142 3006 2167 153 77 609 3478 1394 272 390 1169 175 78 1254 142 404 28 8 49

Ostrec Porodin Sredno Egri Bitola Bitola Bratin Dol Brusnik Bukovo Gorno Orizari Dihovo Dolno Orizari Karamani Krklino Lavci Logovardi Magarevo Ni`epole Orehovo Poe{evo Ra{tani Snegovo Trn Trnovo Blatec Blatec Lipec Bogdanci Bogdanci \avato Selemli Stojakovo Bogovinje Bogovinje @erovjane Novo Selo Pirok Rakovec Selce Ke~ Bogomila Bistrica Bogomila Gabrovnik Kapinovo Mokreni

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

21

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Ne`ilovo Oraov Dol Ore{e Papradi{te Plevewe Sogle Teovo Cre{nevo Bosilovo Borievo Bosilovo Ge~erlija Drvo{ Ednoku}evo Ilovica Petralinci Radovo Robovo Saraj Sekirnik Staro Baldovci Turnovo Hamzali [tuka Brvenica Blace Brvenica Volkovija Gurgurnica Dolno Sedlarce Miletino Radiovce Sten~e Tenovo ^elopek Valandovo Ajranli Arazli Bajrambos Balinci Barakli Ba{ali Ba{ibos Brajkovci

63 3 218 7 2 137 189 8 12457 926 1698 373 699 678 1907 605 851 576 937 1194 269 941 22 781 15855 344 2918 270 1556 693 1986 1049 150 1602 5287 11890 328 170 437

32 2 75 4 1 36 82 4 3214 278 446 88 163 165 464 174 200 149 245 315 71 242 7 207 3447 87 758 74 260 182 397 255 49 335 1050 3545 101 38 130

66 41 117 163 1 54 161 20 3550 312 549 117 152 155 504 185 205 166 237 358 71 308 7 224 3776 133 791 124 261 178 440 297 94 325 1133 4050 2 102 1 42 135

Ne`ilovo Oraov Dol Ore{e Papradi{te Plevenje Sogle Teovo Cre{nevo Bosilovo Borievo Bosilovo Ge~erlija Drvo{ Ednoku}evo Ilovica Petralinci Radovo Robovo Saraj Sekirnik Staro Baldovci Turnovo Hamzali [tuka Brvenica Blace Brvenica Volkovija Gurgurnica Dolno Sedlarce Miletino Radiovce Sten~e Tenovo ^elopek Valandovo Ajranli Arazli Bajrambos Balinci Barakli Ba{ali Ba{ibos Brajkovci

22

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Buluntuli Valandovo Vejseli Gradec Gr~i{te Dedeli \uleli Josifovo Kazandol Ko~uli Marvinci Pirava Plavu{ Prsten Rabrovo Sobri Tatarli Terzeli Udovo ^alakli ^estevo Vasilevo Angelci Varvarica Vasilevo Visoka Maala Vladievci Grado{orci Dobro{inci Dukatino Edrenikovo Ku{kulija Nivi~ino Nova Maala Piperovo Radi~evo Sedlarci Su{evo Trebi~ino ^anaklija Vev~ani Vev~ani Veles Babuna

4402 255 220 1730 147 50 504 1844 68 274 225 851 385 12122 913 2 2174 497 684 1744 936 450 225 823 1401 590 343 723 19 598 2433 2433 57602 24

1366 76 58 483 28 13 151 572 17 72 76 260 104 3306 273 1 599 133 181 454 263 130 71 228 344 172 82 207 9 159 593 593 17438 9

1616 5 91 67 509 31 19 140 630 18 91 87 1 352 111 3360 244 14 613 133 179 410 254 140 84 273 355 194 79 211 13 164 715 715 21178 53

Buluntuli Valandovo Vejseli Gradec Gr~i{te Dedeli \uleli Josifovo Kazandol Ko~uli Marvinci Pirava Plavu{ Prsten Rabrovo Sobri Tatarli Terzeli Udovo ^alakli ^estevo Vasilevo Angelci Varvarica Vasilevo Visoka Maala Vladievci Grado{orci Dobro{inci Dukatino Edrenikovo Ku{kulija Nivi~ino Nova Maala Piperovo Radi~evo Sedlarci Su{evo Trebi~ino ^anaklija Vev~ani Vev~ani Veles Babuna

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

23

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Ba{ino Selo Bele{tevica Buzalkovo Veles Vetersko Gorno Jabol~i{te Gorno Kalaslari Gorno Orizari Dolno Jabol~i{te Dolno Kalaslari Dolno Orizari Drenovo Ivankovci Karabuwi{te Klukovec Kru{je Kumarino Lugunci Mamut~evo Nova~ani Novo Selo Oraovec Otovica Prevalec Ra{tani Rlevci Rudnik S'lp Slivnik Sojaklari Sopot Crkvino ^alo{evo Xidimirci Vele{ta Vele{ta Gorno Tate{i Dobovjani Dolno Tate{i Vinica Vinica Vini~ka Kr{la Gradec Grqani

814 15 1456 43716 9 1741 38 2262 718 446 35 857 193 1 74 10 331 5 19 274 2974 286 18 42 47 444 156 15 363 210 9 8156 5834 1148 475 699 17914 10863 99 1245 206

245 8 324 13648 5 320 9 602 145 134 14 291 39 1 31 6 119 3 10 97 924 83 9 17 28 94 56 8 88 66 5 1536 1074 219 95 148 5600 3415 38 354 82

355 16 334 16129 14 280 14 675 151 217 4 30 384 10 42 5 42 11 195 24 65 59 228 1091 129 58 48 65 96 90 31 126 76 31 1641 1140 244 104 153 5925 3626 38 391 73

Ba{ino Selo Bele{tevica Buzalkovo Veles Vetersko Gorno Jabol~i{te Gorno Kalaslari Gorno Orizari Dolno Jabol~i{te Dolno Kalaslari Dolno Orizari Drenovo Ivankovci Karabunji{te Klukovec Kru{je Kumarino Lugunci Mamut~evo Nova~ani Novo Selo Oraovec Otovica Prevalec Ra{tani Rlevci Rudnik S'lp Slivnik Sojaklari Sopot Crkvino ^alo{evo D`idimirci Vele{ta Vele{ta Gorno Tate{i Dobovjani Dolno Tate{i Vinica Vinica Vini~ka Kr{la Gradec Grljani

24

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Dragobra{te Istibawa Jakimovo Kalimanci Kru{evo Laki Leski Pekqani Trsino Crn Kamen Vitoli{te Be{i{te Vepr~ani Vitoli{te Vrpsko Gu|akovo Duwe @ivovo Kalen Kokre Kru{evica Manastir Pe{tani Pol~i{te ^ani{te Vrane{tica Ati{ta Bigor Dolenci Vrane{tica Dupjani Karbunica Kozi~ino Kru{ica Miokazi Orlanci Patec Rabetino Re~ani - ^elope~ko Svetora~e Staroec ^elopeci Vrap~i{te Vranovci Vrap~i{te

392 1476 1101 239 131 314 579 432 730 107 494 22 10 170 77 19 7 87 4 20 31 47 1322 31 156 438 8 42 17 5 36 37 8 3 22 6 195 318 8586 480 4874

119 466 339 85 44 105 162 151 204 36 238 12 5 83 40 7 3 37 2 9 15 25 478 13 57 142 5 18 12 4 19 20 6 2 10 4 69 97 1853 115 1049

128 460 340 112 49 130 169 145 229 35 825 152 37 195 20 30 117 2 21 15 83 24 40 30 59 1015 29 94 222 30 50 46 24 53 126 11 13 27 34 105 151 2130 128 1126

Dragobra{te Istibanja Jakimovo Kalimanci Kru{evo Laki Leski Pekljani Trsino Crn Kamen Vitoli{te Be{i{te Vepr~ani Vitoli{te Vrpsko Gu|akovo Dunje @ivovo Kalen Kokre Kru{evica Manastir Pe{tani Pol~i{te ^ani{te Vrane{tica Ati{ta Bigor Dolenci Vrane{tica Dupjani Karbunica Kozi~ino Kru{ica Miokazi Orlanci Patec Rabetino Re~ani - ^elope~ko Svetora~e Staroec ^elopeci Vrap~i{te Vranovci Vrap~i{te

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

25

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Galate Zubovce Novo Selo Po`arane Toplica Vratnica Belovi{te Vratnica Ja`ince Ora{je Roga~evo Staro Selo Vrutok Vrutok Gorno Jelovce Dolno Jelovce Zduwe Le{nica Pe~kovo Raven Re~ane Gevgelija Bogorodica Gevgelija Kovanci Konsko Moin Mrzenci Negorci Novo Kowsko Prdejci Sermenin Huma Gostivar Balin dol Belovi{te Gostivar Debre{e Malo Tur~ane ^ajle Gradsko Vini~ani Vodovrati Gorno ^i~evo

1151 762 19 26 1274 3563 311 505 1099 1084 347 217 5999 1127 2 10 2140 3 48 1615 1054 20362 1001 15685 177 4 317 461 2047 136 514 18 2 49545 2501 2267 35847 4847 1013 3070 3760 569 379 22

269 178 7 15 220 958 98 172 271 271 87 59 1290 242 1 6 487 3 17 344 190 6365 332 4901 63 1 94 142 607 46 168 10 1 11216 498 495 8446 929 187 661 1137 155 99 10

330 204 13 105 224 1120 144 328 187 236 143 82 1509 266 17 27 540 33 54 380 192 8251 367 5867 65 445 116 154 712 87 198 140 100 12635 561 547 9553 945 198 831 1436 166 95 26

Galate Zubovce Novo Selo Po`arane Toplica Vratnica Belovi{te Vratnica Ja`ince Ora{je Roga~evo Staro Selo Vrutok Vrutok Gorno Jelovce Dolno Jelovce Zdunje Le{nica Pe~kovo Raven Re~ane Gevgelija Bogorodica Gevgelija Kovanci Konsko Moin Mrzenci Negorci Novo Konjsko Prdejci Sermenin Huma Gostivar Balin dol Belovi{te Gostivar Debre{e Malo Tur~ane ^ajle Gradsko Vini~ani Vodovrati Gorno ^i~evo

26

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Gradsko Grn~i{te Dvori{te Dolno ^i~evo Zgropolci Ko~ilari Kuridere Nogaevci Podles Sve}ani Ska~inci Ubogo Ulanci Debar Bani{te Bomovo Vlasi}i Gorno Kosovrasti Debar Dolno Kosovrasti Kowari Krivci Oti{ani Oxovci Raj~ica Seloku}i Spas Tatar Elevci Trnani} Hame Xepi{te Delogo`di Bogojci Delogo`di Koro{i{ta Livada Mislode`da Novo Selo Poum Toska Xepin Del~evo Bigla Vetren

2219 1 72 130 239 49 80 17952 90 818 14561 813 9 530 220 131 104 32 10 135 499 7884 170 2920 1717 1485 720 280 168 424 17505 274 114

691 1 30 30 70 25 26 3615 21 139 2988 158 1 100 43 28 17 7 4 22 87 1635 35 629 391 263 131 65 34 87 5568 77 38

823 8 2 55 2 36 82 86 2 6 47 4076 47 5 139 3280 162 9 4 115 43 33 56 20 14 5 44 100 1688 37 641 403 268 143 66 43 4 83 7163 111 50

Gradsko Grn~i{te Dvori{te Dolno ^i~evo Zgropolci Ko~ilari Kuridere Nogaevci Podles Sve}ani Ska~inci Ubogo Ulanci Debar Bani{te Bomovo Vlasi}i Gorno Kosovrasti Debar Dolno Kosovrasti Konjari Krivci Oti{ani Od`ovci Raj~ica Seloku}i Spas Tatar Elevci Trnani} Hame D`epi{te Delogo`di Bogojci Delogo`di Koro{i{ta Livada Mislode`da Novo Selo Poum Toska D`epin Del~evo Bigla Vetren

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

27

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Vir~e Vratislavci Gabrovo Grad Del~evo Dram~e Zvegor Iliovo Kiselica Kosovo Dabje Nov Istevnik O~ipala Poleto Razlovci Selnik Stamer Star Istevnik Trabotivi{te Turija ^iflik Demir Kapija Barovo Besvica Bistrenci Demir Kapija Dra~evica Dren Iberli Klisura Kopri{nica Kore{nica Ko{arka Pr`devo Strama{evo ^elevec ^iflik Demir Hisar Barakovo Bel~e Vardino Grai{te Demir Hisar Edinakovo @ur~e

498 32 794 534 11500 288 904 127 35 21 144 92 194 826 28 344 70 533 102 51 4545 10 18 364 3275 94 3 382 22 235 52 90 7178 67 245 266 145 2593 338 255

171 15 240 186 3537 110 248 53 18 11 67 35 55 284 11 116 39 208 29 20 1387 6 12 107 992 37 1 103 3 84 9 33 2117 18 70 88 49 685 92 101

168 29 265 231 4575 146 270 95 49 30 104 53 57 347 12 131 85 291 33 31 1789 38 38 121 1139 30 69 1 19 9 114 8 132 9 62 2719 32 89 93 72 725 109 157

Vir~e Vratislavci Gabrovo Grad Del~evo Dram~e Zvegor Iliovo Kiselica Kosovo Dabje Nov Istevnik O~ipala Poleto Razlovci Selnik Stamer Star Istevnik Trabotivi{te Turija ^iflik Demir Kapija Barovo Besvica Bistrenci Demir Kapija Dra~evica Dren Iberli Klisura Kopri{nica Kore{nica Ko{arka Pr`devo Strama{evo ^elevec ^iflik Demir Hisar Barakovo Bel~e Vardino Grai{te Demir Hisar Edinakovo @ur~e

28

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Zagori~e Ko~i{te Kutretino Leskovo Novo Selo Obednik Pribilci Rakitnica Rastojca Sveta Sladuevo Slep~e Smilevo Strugovo Suvodol Utovo Dobru{evo Alinci Budakovo Dedebalci Dobru{evo Mojno Musinci No{pal Puturus Trap Crni~ani Dolna Bawica Gorna Bawica Gorna \onovica Dolna Bawica Dolna \onovica Mitroj Krsti Simnica Su{ica Dolneni Belo Pole Brailovo Vran~e Gorno Selo Gostira`ni Dabjani Debre{te Desovo

115 38 301 35 273 266 37 19 332 77 719 321 286 415 35 2174 57 248 288 624 71 302 348 20 175 41 9467 4423 8 4356 242 430 8 11583 197 227 105 39 108 2424 1026

42 20 80 18 73 89 20 12 89 33 218 96 87 123 14 592 18 47 82 181 22 75 95 8 52 12 2120 1016 6 945 47 101 5 3323 60 92 43 18 34 613 281

52 28 77 1 61 97 125 45 40 120 35 290 171 129 147 24 770 44 52 96 216 39 94 108 30 62 29 2318 1060 30 987 47 32 127 35 4180 74 120 72 41 31 698 308

Zagori~e Ko~i{te Kutretino Leskovo Novo Selo Obednik Pribilci Rakitnica Rastojca Sveta Sladuevo Slep~e Smilevo Strugovo Suvodol Utovo Dobru{evo Alinci Budakovo Dedebalci Dobru{evo Mojno Musinci No{pal Puturus Trap Crni~ani Dolna Banjica Gorna Banjica Gorna \onovica Dolna Banjica Dolna \onovica Mitroj Krsti Simnica Su{ica Dolneni Belo Pole Brailovo Vran~e Gorno Selo Gostira`ni Dabjani Debre{te Desovo

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

29

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Dolgaec Dolneni Drenovci Dupja~ani @abjani Zabr~ani Zapol`ani Zrze Kostinci Ko{ino Kutle{evo La`ani Malo Mramorani Margari Nebregovo Novoselani Pe{talevo Rilevo Ropotovo Sarandinovo Sekirci Senokos Slep~e Slivje Sredorek Strovija Crnili{te Drugovo Belica Br`dani Vidrani Golemo Crsko Gorna Du{egubica Gorno Dobrenoec Dolna Du{egubica Dolno Dobrenoec Drugovo Ehlovec Ivan~i{ta Izvor Javorec Judovo Kladnik Klenoec

70 375 231 155 56 72 241 64 101 92 27 1864 44 27 156 111 486 69 546 98 302 315 68 35 52 35 1765 3249 103 162 8 4 4 56 11 44 1492 20 29 49 5 27 20 21

33 129 73 50 18 24 75 35 40 33 8 477 16 19 60 44 121 40 182 29 98 107 33 14 24 18 382 1152 59 53 5 3 3 28 7 15 441 13 18 24 3 15 14 10

51 181 86 53 28 33 89 95 72 56 20 479 21 49 56 68 132 118 242 37 100 112 85 35 34 119 385 2429 219 99 26 36 30 51 15 30 586 70 90 40 10 50 64 42

Dolgaec Dolneni Drenovci Dupja~ani @abjani48) Zabr~ani Zapol`ani Zrze Kostinci Ko{ino Kutle{evo La`ani Malo Mramorani Margari Nebregovo Novoselani Pe{talevo Rilevo Ropotovo Sarandinovo Sekirci Senokos Slep~e Slivje Sredorek Strovija Crnili{te Drugovo Belica Br`dani Vidrani Golemo Crsko Gorna Du{egubica Gorno Dobrenoec Dolna Du{egubica Dolno Dobrenoec Drugovo Ehlovec Ivan~i{ta Izvor Javorec Judovo Kladnik Klenoec

30

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Kozica Lav~ani Malkoec Malo Crsko Manastirsko Dolenci Podvis Popoec Popol`ani Prostrawe Sviwi{te Srbjani Cer @elino Gorna Le{nica Grup~in Dobarce Dolna Le{nica @elino Kopa~in Dol Larce Lukovica Merovo Novo Selo Ozormi{te Palatica Rogle Sedlarevo Strimnica Trebo{ Cerovo ^iflik @ito{e @ito{e Lokveni Podvis Zajas Ba~i{ta Bukoj~ani Gorno Strogomi{te Gre{nica Dlapkin Dol Dolno Strogomi{ta Zajas Kolari

82 10 35 1 109 72 34 109 31 57 495 159 24390 189 968 1695 625 4110 907 1868 47 901 667 1219 2516 566 1611 2422 2388 511 1180 2128 1807 178 143 11605 772 97 1123 1480 636 698 4712 880

34 5 23 1 35 28 19 36 18 22 137 83 5226 39 170 358 147 1030 193 459 15 152 126 275 550 110 316 463 494 107 222 464 378 44 42 2942 176 32 311 343 149 191 1165 213

76 20 78 57 55 55 82 55 45 44 147 257 5325 40 186 365 128 1050 200 461 48 155 129 264 557 110 318 486 476 116 236 565 452 68 45 3190 182 53 320 350 135 196 1258 222

Kozica Lav~ani Malkoec Malo Crsko Manastirsko Dolenci Podvis Popoec Popol`ani Prostranje Svinji{te Srbjani Cer @elino Gorna Le{nica Grup~in Dobarce Dolna Le{nica @elino Kopa~in Dol Larce Lukovica Merovo Novo Selo Ozormi{te Palatica Rogle Sedlarevo Strimnica Trebo{ Cerovo ^iflik @ito{e @ito{e Lokveni Podvis Zajas Ba~i{ta Bukoj~ani Gorno Strogomi{te Gre{nica Dlapkin Dol Dolno Strogomi{ta Zajas Kolari

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

31

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Kolibari Le{nica Midinci Re~ani - Zajasko Tajmi{te Zelenikovo Vra`ale Gradovci Gumalevo Dejkovec Dobrino @elezni~ka Stanica Zelenikovo Zelenikovo Novo Selo Ore{ani Pako{evo Paligrad Smesnica Strahojadica Taor Tisovica Zletovo Bune{ Dreveno Zelengrad Zletovo Jami{te Lesnovo Ratavica Tripatanci Tursko Rudari [talkovica Zrnovci Vidovi{te Zrnovci Morodvis Izvor Vladilovci Dolno Vranovci Izvor Krnino Martolci Omorani Pomenovo

747 219 33 101 107 4077 102 2 102 84 90 1135 771 149 515 247 303 104 268 152 53 3428 48 213 7 2477 10 41 277 126 185 44 3264 494 2221 549 1049 77 51 480 3 180 143 -

214 65 15 21 47 1014 17 1 23 14 16 319 194 43 136 72 46 23 63 38 9 1077 27 79 5 733 5 25 80 53 54 16 1105 174 748 183 373 27 24 176 1 56 49 -

236 80 32 20 106 1666 17 16 23 14 16 399 301 77 471 125 46 23 64 63 11 1714 72 150 30 969 76 78 133 70 95 41 1341 218 871 252 918 97 104 233 2 125 159 4

Kolibari Le{nica Midinci Re~ani - Zajasko Tajmi{te Zelenikovo Vra`ale Gradovci Gumalevo Dejkovec Dobrino @elezni~ka Stanica Zelenikovo Zelenikovo Novo Selo Ore{ani Pako{evo Paligrad Smesnica Strahojadica Taor Tisovica Zletovo Bune{ Dreveno Zelengrad Zletovo Jami{te Lesnovo Ratavica Tripatanci Tursko Rudari [talkovica Zrnovci Vidovi{te Zrnovci Morodvis Izvor Vladilovci Dolno Vranovci Izvor Krnino Martolci Omorani Pomenovo

32

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Popadija Smilovci Stari Grad Stepanci Ilinden Ajvatovci Bujkovci Bunarxik Bu~inci Deqadrovci Ilinden Kadino Marino Miladinovci Mralino Mr{evci Tekija Jegunovce @il~e Jan~i{te Jegunovce Kopance Podbrege Prequbi{te Raotince Ratae Siri~ino Tudence [em{evo Kavadarci Begni{te Bru{ani Vata{a Vozarci Gali{te Garnikovo Gli{i} Grbovec Dabni{te Dobrotino Drago`el Dradwa Drenovo Kavadarci

20 95 15894 232 946 352 226 532 4931 2090 3533 1276 821 651 304 7227 650 587 846 1059 179 367 565 411 395 431 1737 38391 369 2 3502 910 3 1562 27 2 3 648 29188

9 31 4298 63 244 97 68 138 1307 552 1000 345 216 192 76 1687 158 151 223 216 39 112 137 90 101 110 350 11848 116 1 1082 292 3 455 12 1 1 218 8933

38 59 77 20 5252 126 280 183 98 191 1509 734 1140 407 252 213 119 1909 202 168 271 226 42 123 160 105 156 124 332 15380 124 242 1405 399 15 11 535 26 39 11 105 278 10987

Popadija Smilovci Stari Grad Stepanci Ilinden Ajvatovci Bujkovci Bunard`ik Bu~inci Deljadrovci Ilinden Kadino Marino Miladinovci Mralino Mr{evci Tekija Jegunovce @il~e Jan~i{te Jegunovce Kopance Podbrege Preljubi{te Raotince Ratae Siri~ino Tudence [em{evo Kavadarci Begni{te Bru{ani Vata{a Vozarci Gali{te Garnikovo Gli{i} Grbovec Dabni{te Dobrotino Drago`el Dradnja Drenovo Kavadarci

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

33

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Kesendre Ko{ani Marena Pravednik Raec Resava Sopot Fari{ [e{kovo [ivec Kamewane Gorno Pal~i{te Gorno Sedlarce Dolno Pal~i{te Jelovjane Kamewane Nova}e Sini~ane Urvi~ Karbinci Argulica Batawe Vrte{ka Golem Gaber Gorni Balvan Gorno Trogerci Dolni Balvan Dolno Trogerci Ebeplija Junuzlija Kalauzlija Karbinci Kepek~elija Kozjak Krupi{te Kurfalija Ku~ilat Ku~ica Mal Gaber Mi~ak Muratlija Nov Karaorman Oxalija Pripe~ani

2 997 110 144 804 23 4 91 14442 1356 1776 3345 599 4834 304 1472 756 4012 315 2 6 32 57 1 358 4 11 35 61 673 9 147 336 43 119 67 109 1

1 309 40 58 278 10 2 36 3903 346 464 928 171 1338 82 365 209 1212 119 1 3 7 26 1 115 2 2 7 17 192 2 46 123 9 24 17 27 1

7 10 368 64 67 170 361 27 43 86 3863 350 462 947 158 1287 86 366 207 1468 152 1 54 7 33 2 115 4 2 9 15 236 1 50 148 8 29 18 23 4

Kesendre Ko{ani Marena Pravednik Raec Resava Sopot Fari{ [e{kovo [ivec Kamenjane Gorno Pal~i{te Gorno Sedlarce Dolno Pal~i{te Jelovjane Kamenjane Nova}e Sini~ane Urvi~ Karbinci Argulica Batanje Vrte{ka Golem Gaber Gorni Balvan Gorno Trogerci Dolni Balvan Dolno Trogerci Ebeplija Junuzlija Kalauzlija Karbinci Kepek~elija Kozjak Krupi{te Kurfalija Ku~ilat Ku~ica Mal Gaber Mi~ak Muratlija Nov Karaorman Od`alija Pripe~ani

34

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Prnalija Radawe Ruqak Tarinci Crvulevo Ki~evo Ki~evo Kne`ino Lazarovci Mamudovci Osoj Ra{tani Trap~in dol Kle~evce Aqince Beqakovce Vojnik Dovezance Drenok Zubovce Ja~ince Kle~evce Kosmatac Murga{ Oblavce Orah Rugince Strezovce Kondovo Gorno Svilare Dvorce Dolno Svilare Kondovo Radu{a Ra{~e Rudnik Radu{a Konopi{te Bojan~i{te Bohula Bunar~e Gorna Bo{ava Dolna Bo{ava Klinovo Konopi{te

197 471 2 905 51 30138 27067 12 88 401 593 1063 914 1609 38 64 61 123 54 57 106 573 41 63 124 113 75 117 11155 712 249 2010 3384 1892 2697 211 350 45 28 2 52 25 55

40 162 1 245 23 8330 7510 6 32 93 154 296 239 656 12 30 24 62 23 33 44 199 22 31 42 50 34 50 2304 116 53 386 795 340 561 53 178 23 14 1 23 12 35

34 189 7 264 63 10226 9246 40 43 116 175 361 245 1551 41 89 38 159 39 70 112 353 79 67 84 134 97 189 2368 118 54 403 816 360 563 54 944 82 88 4 48 28 117 109

Prnalija Radanje Ruljak Tarinci Crvulevo Ki~evo Ki~evo Kne`ino Lazarovci Mamudovci Osoj Ra{tani Trap~in dol Kle~evce Aljince Beljakovce Vojnik Dovezance Drenok Zubovce Ja~ince Kle~evce Kosmatac Murga{ Oblavce Orah Rugince Strezovce Kondovo Gorno Svilare Dvorce Dolno Svilare Kondovo Radu{a51) Ra{~e Rudnik Radu{a Konopi{te Bojan~i{te Bohula Bunar~e Gorna Bo{ava Dolna Bo{ava Klinovo Konopi{te

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

35

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Krwevo Kumani~evo Majden Mre`i~ko R'`anovo Radwa Ro`den Stragovo ^emersko Kon~e Gabrevci Garvan Gorna Vra{tica Gorni Lipovik Dedino Dolna Vra{tica Dolni Lipovik Dolni Rade{ Zagorci Kon~e Lubnica Negrenovci Rakitec Skoru{a Kosel Vapila Zavoj Kosel Kuratica Livoi{ta Openica Pla}e Rasino Re~ica Svini{ta Sirula Skrebatno Ko~ani Beli Gorni Podlog Gorno Grad~e Grdovci Dolni Podlog Dolno Grad~e

33 7 8 32 21 22 20 3536 355 11 163 716 423 10 967 361 519 11 1369 112 12 586 326 178 58 4 8 5 64 10 6 33689 466 704 13 1288 476 -

13 3 5 15 14 9 11 1057 105 4 43 209 121 6 271 126 167 5 486 43 7 193 107 59 25 2 7 2 33 5 3 10567 141 191 9 420 151 -

50 92 30 77 8 25 78 43 65 1175 108 7 49 232 2 143 3 8 300 127 186 10 1112 99 98 261 220 90 59 39 11 36 136 30 33 12654 150 207 36 446 161 -

Krnjevo Kumani~evo Majden Mre`i~ko R'`anovo Radnja Ro`den52) Stragovo ^emersko Kon~e Gabrevci Garvan Gorna Vra{tica Gorni Lipovik Dedino Dolna Vra{tica Dolni Lipovik Dolni Rade{ Zagorci Kon~e Lubnica Negrenovci Rakitec Skoru{a Kosel Vapila Zavoj Kosel Kuratica Livoi{ta Openica Pla}e Rasino Re~ica Svini{ta Sirula Skrebatno Ko~ani Beli Gorni Podlog Gorno Grad~e Grdovci Dolni Podlog Dolno Grad~e

36

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Jastrebnik Ko~ani Le{ki Mojanci Nivi~ani Pantelej Pa{axikovo Polaki Pripor Raj~ani Trkawe Crvena Niva Kratovo Blizanci Vakuf Gorno Kratovo Dimonce Emirica @eleznica @ivalevo Kavrak Ketenovo Kne`evo Kojkovo Kowuh Kratovo Krilatica Kuklica Kunovo Lukovo Mu{kovo Ne`ilovo Penda} Prikovci Sekulica Stracin Tala{mance Tatomir Topolovi} Trnovac Turalevo Filipovci [legovo [opsko Rudare

48 28330 29 556 343 64 113 1 33 1225 10441 6 122 27 51 18 220 155 62 216 64 36 150 6924 141 97 3 4 51 23 45 114 177 185 150 84 32 330 326 112 373 143

23 8858 17 166 96 29 59 1 17 389 3304 4 47 14 19 9 72 49 19 69 21 14 52 1972 57 40 2 3 26 13 21 41 73 79 60 33 18 110 107 53 142 65

34 10541 35 184 120 55 27 180 10 17 440 11 4951 20 77 76 60 16 115 56 39 114 34 43 109 2553 84 88 19 20 87 64 49 56 138 182 63 51 26 135 134 81 188 174

Jastrebnik Ko~ani Le{ki Mojanci Nivi~ani Pantelej Pa{ad`ikovo Polaki Pripor Raj~ani Trkanje Crvena Niva Kratovo Blizanci Vakuf Gorno Kratovo Dimonce Emirica @eleznica @ivalevo Kavrak Ketenovo Kne`evo Kojkovo Konjuh Kratovo Krilatica Kuklica Kunovo Lukovo Mu{kovo Ne`ilovo Penda} Prikovci Sekulica Stracin Tala{mance Tatomir Topolovi} Trnovac Turalevo Filipovci [legovo [opsko Rudare

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

37

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Kriva Palanka B's Ba{tevo Borovo Varovi{te Gabar Golema Crcorija Gradec Dlabo~ica Dobrovnica Drenak Drewe Dura~ka Reka @idilovo Kiselica Konopnica Kostur Ko{ari Kriva Palanka Krkqa Krstov Dol Lozanovo Luke Mala Crcorija Martinica Mete`evo Mo`divwak Nerav Ogut Osi~e Podr`i Kow Stanci T'lminci Trnovo Uzem Krivoga{tani Bela Crkva Borotino Vo|ani Vrbjani Godivje Korenica Krivoga{tani Kru{eani

20820 63 13 87 87 67 85 318 144 168 44 90 290 302 101 1398 38 21 14558 227 60 53 338 112 157 50 770 175 152 51 116 203 73 153 256 6007 498 277 454 294 166 62 1870 578

6600 23 7 31 35 40 49 133 41 61 16 34 113 105 41 445 15 9 4305 99 24 19 128 41 56 26 239 57 59 26 54 79 31 62 97 1901 126 93 167 94 53 21 548 200

9448 37 16 56 72 112 89 318 87 108 27 51 178 163 89 668 23 21 5521 178 41 30 178 97 100 40 325 79 94 87 119 113 40 157 134 2146 168 105 157 103 73 34 618 211

Kriva Palanka B's Ba{tevo Borovo Varovi{te Gabar Golema Crcorija Gradec Dlabo~ica Dobrovnica Drenak Drenje Dura~ka Reka @idilovo Kiselica Konopnica Kostur Ko{ari Kriva Palanka Krklja Krstov Dol Lozanovo Luke Mala Crcorija Martinica Mete`evo Mo`divnjak Nerav Ogut Osi~e Podr`i Konj Stanci T'lminci Trnovo Uzem Krivoga{tani Bela Crkva Borotino Vo|ani Vrbjani Godivje Korenica Krivoga{tani Kru{eani

38

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Mir~e Acev Obr{ani Pa{ino Ruvci Slavej Kru{evo Aldanci Arilevo Belu{ino Birino Borino Bu~in Vrboec Gorno Divjaci Dolno Divjaci Jakrenovo Kru{evo Milo{evo Norovo Ostrilci Presil Pusta Reka Sa`devo Sveto Mitrani Selce Kukli{ Dorlombos Zle{evo Kosturino Kukli{ Meme{li Ormanli Raborci Svidovica Tri Vodi ^epeli Kukure~ani Gabalavci Dragarino Drago`ani Drevenik Kukure~ani Lisolaj Lopatica Novo Zmirnovo

793 627 388 9684 417 13 64 441 738 256 46 59 212 5330 50 599 32 444 134 393 434 22 4449 117 1280 2532 44 34 105 325 12 2511 114 86 156 26 966 225 280 41

267 207 125 2706 96 6 14 83 227 87 20 31 41 1577 20 144 17 103 55 69 103 13 1232 26 358 696 9 7 31 101 4 729 28 17 57 5 277 77 81 13

2 300 223 152 3519 114 19 17 6 106 282 113 65 83 49 2030 21 137 46 107 94 78 114 38 1488 35 427 810 14 16 34 111 41 1076 46 23 79 6 362 102 131 28

Mir~e Acev Obr{ani Pa{ino Ruvci Slavej Kru{evo Aldanci Arilevo Belu{ino Birino Borino Bu~in Vrboec Gorno Divjaci Dolno Divjaci Jakrenovo Kru{evo Milo{evo Norovo Ostrilci Presil Pusta Reka Sa`devo Sveto Mitrani Selce Kukli{ Dorlombos Zle{evo Kosturino Kukli{ Meme{li Ormanli Raborci Svidovica Tri Vodi ^epeli Kukure~ani Gabalavci Dragarino Drago`ani Drevenik Kukure~ani Lisolaj Lopatica Novo Zmirnovo

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

39

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Oblakovo Sekirani Staro Zmirnovo Crnobuki Crnovec Kumanovo Agino selo Bediwe Biqanovce Brzak Vak'v Vince Gorno Koware D'lga Dobro{ane Dolno Koware Karabi~ane Karpo{ Kumanovo Lopate Qubodrag Novo Selo Proevce P~iwa Re`anovce Re~ica Romanovce Sopot Studena Bara Su{evo Tabanovce Trome|a Umin dol ^erkezi ^etirce [upli Kamen Labuni{ta Boroec Labuni{ta Podgorci Ta{maruni{ta Lipkovo Ala{evce Belanovce

1 114 10 406 86 103205 965 2327 1231 104 108 90 1136 1655 1286 43 5433 70842 2448 686 274 2311 793 705 557 2794 318 344 34 910 1298 442 3741 249 81 8935 629 5936 2160 210 27058 126 7

1 30 2 104 37 27052 260 550 332 29 42 52 299 446 354 19 1436 18849 591 198 92 617 238 167 163 555 68 132 19 249 338 140 666 104 47 1962 157 1253 495 57 5340 27 2

35 44 2 140 78 31639 355 588 496 54 81 231 373 2 665 415 37 1724 21154 655 270 129 760 341 178 208 623 94 239 40 340 369 220 733 171 94 2433 244 1484 567 138 5790 27 7

Oblakovo Sekirani Staro Zmirnovo Crnobuki Crnovec Kumanovo Agino selo Bedinje Biljanovce Brzak Vak'v Vince Gorno Konjare D'lga Dobro{ane Dolno Konjare Karabi~ane Karpo{ Kumanovo Lopate Ljubodrag Novo Selo Proevce P~inja Re`anovce Re~ica Romanovce Sopot Studena Bara Su{evo Tabanovce Trome|a Umin dol ^erkezi ^etirce [upli Kamen Labuni{ta Boroec Labuni{ta Podgorci Ta{maruni{ta Lipkovo Ala{evce Belanovce

40

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Vaksince Vi{tica Gla`wa Go{ince Dumanovce Zloku}ane Izvor Lipkovo Lojane Matej~e Niku{tak Opae Orizari Otqa R'nkovce Ropalce Runica Slup~ane Stra`a Strima Lozovo Axibegovo Aximatovo Bekirlija Durfulija \uzemelci Karatmanovo Ki{ino Lozovo Milino Saramzalino ]oselari Lukovo Bezovo Br~evo Burinec Globo~ica Drenok Zba`di Jablanica Lakaica Lokov Lukovo Modri~

2479 991 54 424 12 4 2644 2682 3394 1748 1996 2094 3148 21 1373 69 3789 3 2853 5 74 5 756 40 520 22 896 334 118 88 1509 54 9 2 10 553 3 447 25

460 182 10 70 1 1 551 508 666 320 429 445 593 3 286 11 772 3 898 1 24 2 234 18 153 5 300 89 32 41 444 18 6 1 2 159 1 122 14

505 180 24 101 22 15 17 537 546 811 323 476 434 608 13 291 54 774 9 16 1072 1 31 2 274 25 170 5 332 118 35 80 1339 42 80 25 40 65 80 314 5 25 205 103

Vaksince Vi{tica Gla`nja Go{ince Dumanovce Zloku}ane Izvor Lipkovo Lojane Matej~e Niku{tak Opae Orizari Otlja R'nkovce Ropalce Runica Slup~ane Stra`a Strima Lozovo Ad`ibegovo Ad`imatovo Bekirlija Durfulija \uzemelci Karatmanovo Ki{ino Lozovo Milino Saramzalino ]oselari Lukovo Bezovo Br~evo Burinec Globo~ica Drenok Zba`di Jablanica Lakaica Lokov Lukovo Modri~

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

41

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Nerezi Piskup{tina Prisovjani R'`anovo Selci Mavrovi Anovi Beli~ica Bibaj Bogdevo Brodec Volkovija Vrben Grekaj Duf @u`we Ki~inica Krakornica Leunovo Mavrovi Anovi Mavrovo Nivi{te Nikiforovo Nistrovo Ni~pur Novo Selo Or}u{e Ribnica Sence Sretkovo Tanu{e Cerovo Makedonska Kamenica Dulica Kosevica Kostin Dol Lukovica Makedonska Kamenica Mo{tica Sasa Todorovci Cera Makedonski Brod Vir Gorno Kru{je

213 182 11 984 4 31 5 7 89 142 20 39 8 15 6 167 166 7 10 121 13 33 15 5 21 25 16 19 8110 305 240 116 269 5147 543 876 235 379 5588 18 44

66 50 5 288 2 5 1 1 23 38 10 9 1 3 3 54 55 2 5 20 5 14 3 3 7 8 5 11 2437 100 79 47 85 1460 166 280 90 130 1790 9 25

130 71 71 43 40 1831 22 9 13 25 35 66 16 37 13 8 16 209 336 650 13 81 35 9 23 22 30 19 43 39 62 2971 98 97 75 122 1735 195 377 103 169 3271 31 65

Nerezi Piskup{tina Prisovjani R'`anovo Selci Mavrovi Anovi Beli~ica Bibaj Bogdevo Brodec Volkovija Vrben Grekaj Duf @u`nje Ki~inica Krakornica Leunovo Mavrovi Anovi Mavrovo Nivi{te Nikiforovo Nistrovo Ni~pur Novo Selo Or}u{e Ribnica Sence Sretkovo Tanu{e Cerovo Makedonska Kamenica Dulica Kosevica Kostin Dol Lukovica Makedonska Kamenica Mo{tica Sasa Todorovci Cera Makedonski Brod Vir Gorno Kru{je

42

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Gorno Manastirec Gre{nica Devi~ Dolni Manastirec Dolno Kru{je Dragov Dol Drenovo I`i{te Krapa Latovo Lokvica Makedonski Brod Modri{te Oreovec Rusjaci Slansko Slatina Staro Selo Suvodol Tomino Selo Topolnica Trebino Cre{nevo Me{ei{ta Volino Gorenci Klime{tani Me{ei{ta Orovnik Trebeni{ta Miravci Gabrovo Davidovo Miletkovo Miravci Petrovo Smokvica Mogila Beranci Va{arejca Gorna ^arlija Dolna ^arlija Dolno Srpci Ivawevci

19 27 86 169 23 23 33 63 69 85 99 3740 39 155 43 169 30 207 44 36 198 169 2567 462 316 57 779 440 513 2626 20 373 117 1647 206 263 4536 445 202 3 198 479 615

10 17 35 48 9 13 15 19 39 31 48 1094 16 42 19 66 15 63 18 25 49 65 782 137 88 23 246 119 169 856 9 112 44 528 78 85 1259 126 62 1 55 141 185

32 55 57 70 17 44 54 71 122 53 126 1727 51 67 55 106 50 12 103 39 57 84 123 1590 244 128 40 564 269 345 1041 22 147 39 609 111 113 1615 167 82 6 66 183 235

Gorno Manastirec Gre{nica Devi~ Dolni Manastirec Dolno Kru{je Dragov Dol Drenovo I`i{te Krapa Latovo Lokvica Makedonski Brod Modri{te Oreovec Rusjaci Slansko Slatina Staro Selo Suvodol Tomino Selo Topolnica Trebino Cre{nevo Me{ei{ta Volino Gorenci Klime{tani Me{ei{ta Orovnik Trebeni{ta Miravci Gabrovo Davidovo Miletkovo Miravci Petrovo Smokvica Mogila Beranci Va{arejca Gorna ^arlija Dolna ^arlija Dolno Srpci Ivanjevci

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

43

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Loznani Mogila Novoselani Podino Radobor Sveto Todori Trnovci Murtino Bansko Monospitovo Murtino Sa~evo Negotino Brusnik Ve{je Voj{anci Gorni Disan Dolni Disan Dubrovo Jano{evo Kalawevo Krivolak Kurija Lipa Negotino Pepeli{te Pe{ternica Timjanik Tremnik Crveni Bregovi Xidimirci [eoba Negotino - Polo{ko Gorjane Gradec Dobri Dol \ur|evi{te Kali{te Lomnica Negotino - Polo{ko Senokos Novaci Armatu{ Baldovenci

185 1526 50 51 145 210 427 6544 1992 1803 2209 540 19212 3 45 432 11 931 49 1021 214 13284 1070 1155 827 170 16813 70 4555 5223 403 681 574 3673 1634 2478 41 -

58 377 26 20 36 60 112 1846 465 447 763 171 5898 2 16 141 6 280 20 273 76 4113 330 350 238 53 3372 12 908 1030 77 143 121 727 354 705 10 -

86 451 35 22 48 74 160 1977 535 486 811 145 7369 7 41 161 29 389 21 29 309 111 2 5091 391 424 299 65 3690 12 933 1076 80 146 123 851 469 882 10 6

Loznani Mogila Novoselani Podino Radobor Sveto Todori Trnovci Murtino Bansko Monospitovo Murtino Sa~evo Negotino Brusnik Ve{je Voj{anci Gorni Disan Dolni Disan Dubrovo Jano{evo Kalanjevo Krivolak Kurija Lipa Negotino Pepeli{te Pe{ternica Timjanik Tremnik Crveni Bregovi D`idimirci [eoba Negotino - Polo{ko Gorjane Gradec Dobri Dol \ur|evi{te Kali{te Lomnica Negotino - Polo{ko Senokos Novaci Armatu{ Baldovenci

44

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Biqanik Vrawevci Gneotino Gnile{ Gorno Aglarci Grumazi Dalbegovci Dobromiri Dolno Aglarci Dolno Orehovo Meglenci Novaci Novo Selo Paralovo Ribarci Suvodol Tepavci Novo Selo Badolen Bajkovo Barbarevo Borisovo Gabrovo Dra`evo Zubovo Kole{ino Mokrievo Mokrino Novo Kowarevo Novo Selo Samoilovo Smolari Staro Kowarevo Stinik Su{ica Oble{evo Bawa Buril~evo Ku~i~ino Oble{evo Span~evo Teranci Ularci ^iflik

32 5 185 15 178 345 167 45 20 1283 5 130 2 25 11966 3 2 62 409 399 462 648 845 1211 748 934 2756 348 659 611 58 1811 5071 402 173 546 1131 1048 738 366 667

13 3 50 7 55 95 42 18 8 355 2 38 1 8 3244 2 1 12 113 113 137 182 249 317 203 233 754 79 208 191 16 434 1629 146 56 178 364 319 234 130 202

8 22 10 54 11 67 111 52 50 18 390 17 45 1 10 4316 2 1 12 161 158 189 216 428 364 251 291 948 83 376 334 16 486 2024 161 64 221 439 421 319 164 235

Biljanik Vranjevci Gneotino Gnile{ Gorno Aglarci Grumazi Dalbegovci Dobromiri Dolno Aglarci Dolno Orehovo Meglenci Novaci Novo Selo Paralovo Ribarci Suvodol Tepavci Novo Selo Badolen Bajkovo Barbarevo Borisovo Gabrovo Dra`evo Zubovo Kole{ino Mokrievo Mokrino Novo Konjarevo Novo Selo Samoilovo Smolari Staro Konjarevo Stinik Su{ica Oble{evo Banja Buril~evo Ku~i~ino Oble{evo Span~evo Teranci Ularci ^iflik

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

45

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Ora{ac Gabre{ Gradi{te @ivewe K'{awe Koko{iwe Kolicko Kutlibeg Ku~karevo Novoseqane Ora{ac Pezovo Ska~kovce Orizari Bezikovo Vraninci Glavovica Kostin Dol Nebojani Novo Selo Orizari Preseka Priba~evo Re~ani Oslomej Arangel Berikovo Garani @ubrino Jagol Jagol Dolenci Novo Selo Oslomej Papradi{te Popovjani Premka Srbica Strelci Tuin ]afa Crvivci [utovo Ohrid Velgo{ti

1252 71 192 46 48 45 86 13 105 46 387 53 160 4403 8 10 59 20 46 15 3776 68 388 13 10425 709 168 542 547 406 13 143 40 75 399 134 1862 1421 1476 5 1725 760 54380 3060

511 22 67 21 23 21 44 9 40 24 149 27 64 1414 4 5 23 10 20 4 1176 33 131 8 2793 194 32 151 161 102 5 38 21 20 109 45 451 400 416 2 436 210 15526 860

900 41 147 58 47 52 65 22 41 62 250 40 75 1810 13 24 48 26 28 26 1429 49 150 17 3316 301 40 201 173 95 5 70 41 40 91 74 445 475 478 25 451 311 27325 1027

Ora{ac Gabre{ Gradi{te @ivenje K'{anje Koko{inje Kolicko Kutlibeg Ku~karevo Novoseljane Ora{ac Pezovo Ska~kovce Orizari Bezikovo Vraninci Glavovica Kostin Dol Nebojani Novo Selo Orizari Preseka Priba~evo Re~ani Oslomej Arangel Berikovo Garani @ubrino Jagol Jagol Dolenci Novo Selo Oslomej Papradi{te Popovjani Premka Srbica Strelci Tuin ]afa Crvivci [utovo Ohrid Velgo{ti

46

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Velestovo Gorno Lako~erej Dolno Kowsko Dolno Lako~erej Ele{ec El{ani Kowsko Lagadin Leskoec Qubani{ta Naselba Istok Orman Ohrid Pe{tani Podmole Ramne Ra~a Sveti Stefan Trpejca [ipokno Petrovec Badar Blace Breznica Gorno Kowari Gradmanci Divqe Dolno Kowari Katlanovo Ko`le Letevci Ogwanci Petrovec R'`ani~ino Sredno Koware Su{ica ]ojlija Peh~evo Negrevo Pan~arevo Peh~evo Robovo Umlena Crnik

53 515 551 728 69 590 22 20 2595 171 117 104 42033 1326 331 632 1043 112 303 5 8255 15 29 13 237 66 28 704 769 14 6 1142 2659 855 1140 178 400 5517 97 375 3237 426 354 707

19 172 146 206 20 160 9 8 684 68 29 30 12043 395 91 188 283 27 85 3 2087 8 15 7 78 28 15 150 198 8 2 259 703 220 248 69 79 2026 53 143 1126 190 155 242

102 251 284 365 110 319 73 192 860 420 78 68 20788 846 139 530 508 82 265 18 3617 182 128 58 189 263 103 158 493 51 24 309 868 324 262 127 78 2877 118 184 1623 280 190 304

Velestovo61) Gorno Lako~erej Dolno Konjsko Dolno Lako~erej Ele{ec El{ani Konjsko Lagadin Leskoec Ljubani{ta Naselba Istok Orman Ohrid Pe{tani Podmole Ramne Ra~a Sveti Stefan Trpejca [ipokno Petrovec Badar Blace Breznica Gorno Konjari Gradmanci Divlje Dolno Konjari Katlanovo Ko`le Letevci Ognjanci Petrovec R'`ani~ino Sredno Konjare Su{ica ]ojlija Peh~evo Negrevo Pan~arevo Peh~evo Robovo Umlena Crnik

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

47

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

^iflik Plasnica Dvorci Lisi~ani Plasnica Preglovo Podare{ Zleovo Jargulica Podare{ Pokraj~evo Smilanci Prilep Belovodica Berovci Varo{ Volkovo Gali~ani Golem Radobil Golemo Kowari Dabnica Dren Kadino Selo Krstec Leni{ta Ma`u~i{te Mal Radobil Malo Kowari Malo Ruvci Nikodin Novo Lagovo Oreovec Pletvar Prilep Prilepec Prisad Rakle Selce Smolani Staro Lagovo Toplica Trojaci Carevi} ^umovo

321 4545 25 1153 2288 1079 3746 928 818 1527 434 39 73351 24 334 3458 42 251 107 699 66 10 269 1 346 10 727 22 7 213 17 22 66246 9 5 7 294 38 5 11 10 17

117 1125 12 306 568 239 1086 273 230 448 116 19 23227 12 107 1061 13 92 28 207 18 4 87 1 117 6 227 12 4 58 7 11 20990 5 3 5 90 13 3 8 4 6

178 1225 33 333 621 238 1186 262 226 507 149 42 27721 49 144 1329 26 100 68 287 25 14 127 25 30 143 20 286 22 28 96 87 48 24440 19 19 41 90 10 32 14 24 17 12

^iflik Plasnica Dvorci Lisi~ani Plasnica Preglovo Podare{ Zleovo Jargulica Podare{ Pokraj~evo Smilanci Prilep Belovodica Berovci Varo{ Volkovo Gali~ani Golem Radobil Golemo Konjari Dabnica Dren Kadino Selo Krstec Leni{ta Ma`u~i{te Mal Radobil Malo Konjari Malo Ruvci Nikodin Novo Lagovo Oreovec Pletvar Prilep Prilepec Prisad Rakle Selce Smolani Staro Lagovo Toplica Trojaci Carevi} ^umovo

48

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

[tavica Probi{tip Bu~i{te Gajranci Gorni Stubol Gorno Barbarevo Grizilevci Gujnovci Dobrevo Dolni Stubol Dolno Barbarevo Drenok Zarepinci Industriska Naselba Kalni{te Kukovo Kundino Lezovo Mar~ino Neokazi Pestr{ino Petri{ino Pi{ica Ple{anci Probi{tip Puzderci Strisovci Strmo{ Troolo Radovi{ Ali Ko~ Ali Lobasi Bu~im Voislavci Damjan Dr`ani Durutlija Inevo Kalauzlija Kalu|erica Karalobosi Karaxalar Kozbunar Koxalija

84 12765 68 36 99 37 22 33 340 168 11 26 12 8045 2102 18 81 44 26 95 10 60 168 168 669 34 54 294 45 24498 328 320 796 311 1624 279 838 17 478

28 4027 26 19 44 21 13 15 100 66 6 13 7 2429 623 10 35 24 15 36 5 34 57 68 200 17 30 93 21 7184 75 76 226 98 406 55 241 10 109

49 5623 34 56 54 37 35 27 175 102 22 37 12 2910 1052 28 66 53 37 60 19 101 88 112 280 31 64 102 29 8647 102 76 278 131 435 57 285 84 107

[tavica Probi{tip Bu~i{te Gajranci Gorni Stubol Gorno Barbarevo Grizilevci Gujnovci Dobrevo Dolni Stubol Dolno Barbarevo Drenok Zarepinci Industriska Naselba Kalni{te Kukovo Kundino Lezovo Mar~ino Neokazi Pestr{ino Petri{ino Pi{ica Ple{anci Probi{tip Puzderci Strisovci Strmo{ Troolo Radovi{ Ali Ko~ Ali Lobasi Bu~im Voislavci Damjan Dr`ani Durutlija Inevo Kalauzlija Kalu|erica Karalobosi Karad`alar Kozbunar Kod`alija

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

49

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Novo Selo Oraovica Papavnica Pogulevo Prnalija Radovi{ Rakli{ Sari|ol Suldurci Supurge Topolnica ]oselija Hudaverlija ^e{me Maale [ainta{ [ipkovica [turovo Rankovce Baratlija Vetunica Vr`ogrnci German Ginovci Gulinci Krivi Kamen Qubinci Milutince Odreno Opila Oto{nica P'kli{te Petralica Psa~a Radibu{ Rankovce Stan~a Resen Arvati Asamati Bolno Braj~ino Volkoderi Gorna Bela Crkva Gorno Dupeni

1720 15 122 16223 570 228 56 562 11 4144 39 57 29 311 315 19 23 164 72 131 269 105 30 669 539 157 1192 23 16825 137 175 237 134 114 187 59

517 6 28 4916 167 76 11 162 5 1371 13 28 8 91 101 10 9 44 27 46 97 46 9 214 192 56 373 7 4849 35 45 74 61 30 44 25

7 499 7 8 31 5922 222 91 19 211 50 5 12 8 2233 26 49 15 120 153 18 26 73 67 54 189 105 24 367 299 112 516 20 8233 88 123 113 213 53 120 58

Novo Selo Oraovica Papavnica Pogulevo Prnalija Radovi{ Rakli{ Sari|ol Suldurci Supurge Topolnica ]oselija Hudaverlija ^e{me Maale [ainta{ [ipkovica [turovo Rankovce Baratlija Vetunica Vr`ogrnci German Ginovci Gulinci Krivi Kamen Ljubinci Milutince Odreno Opila Oto{nica P'kli{te Petralica Psa~a Radibu{ Rankovce Stan~a Resen Arvati Asamati Bolno Braj~ino Volkoderi Gorna Bela Crkva Gorno Dupeni

50

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Gorno Kru{je Grn~ari Dolna Bela Crkva Dolno Dupeni Dolno Perovo Drmeni Evla Ezerani Zlatari Izbi{ta Ilino Jankovec Kozjak Kowsko Krani Kriveni Kurbinovo Lavci Leva Reka Leskoec Qubojno Nakolec Ote{evo Petrino Podmo~ani Pokrvenik Prequbje Pretor Rajca Resen Slivnica Sopotsko Stewe Stipona Carev Dvor [trbovo [urlenci Rosoman Debri{te Kamen Dol Kru{evica Manastirec Mrzen Oraovec Palikura

107 417 237 235 175 416 106 203 118 176 1169 117 3 416 27 137 134 60 12 186 262 306 65 16 142 66 8748 188 222 438 605 184 89 4141 92 91 5 321 5 183

35 107 59 89 61 130 33 55 39 48 352 26 2 112 11 33 30 20 4 86 79 90 22 9 39 18 2451 48 73 129 161 63 21 1284 28 25 2 99 2 65

70 252 73 255 100 206 76 70 71 65 3 474 76 51 220 46 55 62 45 21 324 139 10 5 151 37 16 128 32 3252 156 134 258 4 258 193 77 1663 43 42 4 127 7 80

Gorno Kru{je Grn~ari Dolna Bela Crkva Dolno Dupeni Dolno Perovo Drmeni Evla Ezerani Zlatari Izbi{ta Ilino Jankovec Kozjak Konjsko Krani Kriveni Kurbinovo Lavci Leva Reka Leskoec Ljubojno Nakolec Ote{evo Petrino Podmo~ani Pokrvenik Preljubje Pretor Rajca Resen Slivnica Sopotsko Stenje Stipona Carev Dvor [trbovo [urlenci Rosoman Debri{te Kamen Dol Kru{evica Manastirec Mrzen Oraovec Palikura

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

51

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Ribarci Rosoman Sirkovo Trstenik Rostu{a Axievci Bitu{e Boletin Velebrdo Vidu{e Vrbjani Gali~nik Gari @irovnica Jan~e Lazaropole Mogor~e Osoj Prisojnica Rosoki Rostu{a Selce Skudriwe Su{ica Trebi{te Treson~e Samokov Belica Ben~e Bitovo Blizansko Breznica Brest Vol~e Gorno Botu{je Dolno Botu{je Zagrad Zve~an Zduwe Zrkle In~e Kalugerec Kova~ Kov~e

41 2554 603 246 9451 149 96 750 185 625 3 10 1608 146 1794 6 315 872 2119 765 8 1553 106 43 63 37 49 189 7 22 34 17 70 20 86 30 47 54 8

18 758 208 79 2027 33 37 183 41 120 2 5 352 35 337 3 77 200 414 185 3 602 40 17 20 12 22 61 5 12 15 8 27 11 37 17 24 21 3

40 923 300 97 3609 45 141 1 270 56 139 217 159 540 78 282 355 59 96 37 256 21 497 299 61 1450 131 51 47 37 72 128 43 20 53 19 56 25 58 36 40 41 12

Ribarci Rosoman Sirkovo Trstenik Rostu{a Ad`ievci Bitu{e Boletin Velebrdo Vidu{e Vrbjani Gali~nik Gari @irovnica Jan~e Lazaropole Mogor~e Osoj Prisojnica Rosoki Rostu{a Selce Skudrinje Su{ica Trebi{te Treson~e Samokov Belica Ben~e Bitovo Blizansko Breznica Brest Vol~e Gorno Botu{je Dolno Botu{je Zagrad Zve~an Zdunje Zrkle In~e Kalugerec Kova~ Kov~e

52

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Kosovo Lup{te Mogilec Ramne Raste{ Samokov Su{ica Ta`evo Trebovqe Saraj Arnakija Bojane Bukovi} Glumovo Gr~ec Kopanica Kru{opek Laskarci Qubin Matka Pani~ari Raovi} Saraj Semeni{te ^ajlane [i{evo Sveti Nikole Alakince Amzabegovo Arbasanci Bogoslovec Burilovci Gorno \ugance Gorno Crnili{te Gorobinci Delisinci Dolno \ugance Dolno Crnili{te Erxelija Kadrifakovo Kne`je Kru{ica Makre{ Malino

67 67 27 31 58 388 13 7 13 24253 1077 2230 1723 1683 1 1714 1902 1190 2044 468 261 213 5232 559 580 3376 18497 5 543 1 4 14 3 345 820 9 174 114 1012 163 86 22 45

21 28 16 19 29 117 8 5 7 5668 258 506 362 407 1 350 442 261 486 123 53 40 1285 130 145 819 5698 3 160 1 3 7 2 114 270 5 73 35 321 45 34 10 20

47 63 50 46 66 187 34 55 33 5469 248 466 323 378 24 269 349 248 457 324 38 42 1209 145 124 825 7157 8 190 2 14 10 16 135 340 8 119 43 383 59 57 49 4 72

Kosovo Lup{te Mogilec Ramne Raste{ Samokov Su{ica Ta`evo Trebovlje Saraj Arnakija Bojane Bukovi} Glumovo Gr~ec Kopanica Kru{opek Laskarci Ljubin Matka Pani~ari Raovi} Saraj Semeni{te ^ajlane [i{evo Sveti Nikole Alakince Amzabegovo Arbasanci Bogoslovec Burilovci Gorno \ugance Gorno Crnili{te Gorobinci Delisinci Dolno \ugance Dolno Crnili{te Erd`elija Kadrifakovo Kne`je Kru{ica Makre{ Malino

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

53

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Me~kuevci Mustafino Nemawica Nova Mezdra Orel Pavle{enci Patetino Pe{irovo Preod Ran~inci Sveti Nikole Sopot Stanulovci Stawevci Stara Mezdra Stroimanci Trstenik Sopi{te Barovo Govrlevo Gorno Solwe Dobri Dol Dolno Solwe Dr`ilovo Jabolci Nova Breznica Pati{ka Reka Rakotinci Sveta Petka Sopi{te ^iflik Sopotnica Babino Bazernik Boi{te Brezovo Velmevci Virovo Golemo Ilino Dolenci @van @eleznec Za{le Malo Ilino

15 517 201 45 77 6 247 44 38 13746 89 2 61 8 41 9522 23 30 219 431 689 362 41 85 579 390 712 5325 636 2319 34 52 7 62 7 151 52 97 428 57 42 50

11 161 91 26 42 3 62 23 20 4070 38 2 26 4 16 2627 10 17 77 128 227 76 18 49 112 113 136 1535 129 870 26 20 5 30 5 51 28 42 153 29 24 21

33 189 114 66 88 16 77 59 54 4763 72 4 43 19 51 4875 15 98 484 371 515 125 182 235 160 265 162 2083 180 1608 69 30 26 121 88 75 60 82 193 59 70 38

Me~kuevci Mustafino Nemanjica Nova Mezdra Orel Pavle{enci Patetino Pe{irovo Preod Ran~inci Sveti Nikole Sopot Stanulovci Stanjevci Stara Mezdra Stroimanci Trstenik Sopi{te Barovo Govrlevo Gorno Solnje Dobri Dol Dolno Solnje Dr`ilovo Jabolci Nova Breznica Pati{ka Reka Rakotinci Sveta Petka Sopi{te ^iflik Sopotnica Babino Bazernik Boi{te Brezovo Velmevci Virovo Golemo Ilino Dolenci @van @eleznec Za{le Malo Ilino

54

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Mrenoga Radovo Sloe{tica Sopotnica Suvo Grlo Cerovo Srbinovo @elezna Reka Kunovo Lakavica Padali{te Srbinovo Strajane Trnovo Star Dojran Durutli \op~eli Kurtamzali Nikoli} Nov Dojran Organxali Sevendekli Sretenovo Star Dojran Furka Crni~ani ^au{li Xumabos Staravina Brnik Budimirci Grade{nica Gruni{ta Zovi} 1 Zovi} 2 Iveni Makovo Orle Petalino Rape{ Staravina Staro Nagori~ane Alguwa Arbana{ko

107 13 221 929 8 2 3709 98 11 994 721 1039 307 539 3426 16 155 121 541 1100 21 3 315 363 570 221 316 2 30 89 3 31 5 71 16 46 23 4258 237 40

44 9 88 290 4 1 723 43 7 190 133 192 52 106 1021 5 39 28 140 346 3 1 104 116 161 78 153 2 15 49 2 13 4 28 8 21 11 1462 69 14

71 27 152 393 30 24 911 95 15 195 152 223 80 151 2116 5 42 38 169 573 4 1 501 499 191 93 424 10 65 106 12 36 10 60 11 30 84 2976 112 30

Mrenoga Radovo Sloe{tica Sopotnica Suvo Grlo Cerovo Srbinovo @elezna Reka Kunovo Lakavica Padali{te Srbinovo Strajane Trnovo Star Dojran Durutli \op~eli Kurtamzali Nikoli} Nov Dojran Organd`ali Sevendekli Sretenovo Star Dojran Furka Crni~ani ^au{li D`umabos Staravina Brnik Budimirci Grade{nica Gruni{ta Zovi} 1 Zovi} 2 Iveni Makovo Orle Petalino Rape{ Staravina Staro Nagori~ane Algunja Arbana{ko

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

55

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Bajlovce Bre{ko Bukovqane Vragoturce Vra~evce Dejlovce Dlabo~ica Dobra~a Dragomance @egqane @equvino Kanarevo Karlovce Koince Kokino M'glence Makre{ Malotino Mlado Nagori~ane Nikuqane Osi~e Pelince Puzajka Ramno Staro Nagori~ane Stepance Strnovac Cveti{nica Cvilance ^elopek Struga Bixevo Vi{ni Vrani{te Gorna Belica Dolna Belica Draslajca Zagra~ani Kali{ta Lo`ani Mali Vlaj Misle{evo Moroi{ta Oktisi

129 16 75 55 22 44 51 76 133 86 58 81 11 70 48 84 40 37 1292 210 5 191 54 21 555 88 93 21 52 283 36892 546 14 1517 1 1026 778 1075 1178 729 71 3507 909 2479

49 9 18 19 10 16 17 24 35 35 17 32 6 24 19 26 16 18 409 83 3 69 16 13 201 33 43 6 15 98 8908 117 10 352 1 206 178 230 283 163 25 840 212 569

124 19 28 29 16 52 28 41 61 45 38 77 21 67 42 38 48 46 888 146 10 121 18 37 402 63 58 16 29 226 11733 126 145 448 148 244 273 251 341 204 54 1127 262 832

Bajlovce Bre{ko Bukovljane Vragoturce Vra~evce Dejlovce Dlabo~ica Dobra~a Dragomance @egljane @eljuvino Kanarevo Karlovce Koince Kokino M'glence Makre{ Malotino Mlado Nagori~ane Nikuljane Osi~e Pelince Puzajka Ramno Staro Nagori~ane Stepance Strnovac Cveti{nica Cvilance ^elopek Struga Bid`evo Vi{ni Vrani{te Gorna Belica Dolna Belica Draslajca Zagra~ani Kali{ta Lo`ani Mali Vlaj Misle{evo Moroi{ta Oktisi

56

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Rado`da Radoli{ta Struga Frangovo [um Strumica Banica Belotino Vequsa Vodo~a Gradsko Baldovci Dabiqe Dobrejci Pop~evo Prosenikovo Ri~ Strumica Studeni~ani Aldinci Batinci Vrtekica Gorno Koli~ani Dolno Koli~ani Dra~evica Elovo Kaldirec Mal~i{te Markova Su{ica Morani Osin~ani Pagaru{a Ramni Gaber Studeni~ani Umovo Cvetovo Crvena Voda Crn Vrv Tearce Brezno Varvara Glo|i Dobro{te Jelo{nik Le{ok

808 3119 16559 1739 837 45087 1137 29 1552 318 755 1946 1764 343 1550 382 35311 17246 3 5364 111 309 1510 250 265 60 53 1715 1 227 39 5786 807 46 700 22454 8 1295 3549 440

217 667 4261 385 192 13152 272 11 453 87 239 531 460 97 348 103 10551 3570 1 1170 24 65 340 39 52 11 20 374 1 48 8 1114 153 8 142 5095 3 267 800 138

347 703 5604 413 211 15336 283 18 516 126 283 532 571 135 391 115 12366 4349 135 1252 42 107 356 39 47 11 191 653 20 59 8 1098 138 51 142 5480 117 66 305 757 34 241

Rado`da Radoli{ta Struga Frangovo [um Strumica Banica Belotino Veljusa Vodo~a Gradsko Baldovci Dabilje Dobrejci Pop~evo Prosenikovo Ri~ Strumica Studeni~ani Aldinci Batinci Vrtekica Gorno Koli~ani Dolno Koli~ani Dra~evica Elovo Kaldirec Mal~i{te Markova Su{ica Morani Osin~ani Pagaru{a Ramni Gaber Studeni~ani Umovo Cvetovo Crvena Voda Crn Vrv Tearce Brezno Varvara Glo|i Dobro{te Jelo{nik Le{ok

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

57

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Nepro{teno Nera{te Odri Prvce Pr{ovce Slatino Tearce Tetovo Vejce Golema Re~ica Lavce Mala Re~ica Sara}ino Selce Tetovo Fali{ Topol~ani Alinci Bon~e Vesel~ani Erekovci Zagorani Kanatlarci Klepa~ Lopatica Marul Podmol Topol~ani Trojkrsti ^epigovo [eleverci Capari Gope{ Dolenci \avoto Ka`ani Lera Malovi{te Metimir Ramna Rotino Svini{te Srpci Stre`evo

1309 3485 1739 27 2516 4112 3974 70841 1127 3977 298 8353 1087 2538 52915 546 2923 238 45 98 385 108 972 160 41 25 138 449 81 162 21 1424 265 122 75 122 98 10 61 113 65 -

332 765 333 7 492 1002 956 16872 239 794 75 1916 246 508 12920 174 933 73 16 33 147 41 263 44 15 10 47 156 34 43 11 467 61 46 23 33 38 5 25 47 34 -

425 773 357 13 496 947 949 18641 163 790 128 2200 257 452 14459 192 1127 90 34 47 155 77 266 74 39 15 53 161 51 53 12 925 53 71 122 62 60 85 12 50 101 68 18

Nepro{teno Nera{te Odri Prvce Pr{ovce Slatino Tearce Tetovo Vejce Golema Re~ica Lavce Mala Re~ica Sara}ino Selce Tetovo Fali{ Topol~ani Alinci Bon~e Vesel~ani Erekovci Zagorani Kanatlarci Klepa~ Lopatica Marul Podmol Topol~ani Trojkrsti ^epigovo [eleverci Capari Gope{ Dolenci \avoto Ka`ani Lera Malovi{te Metimir Ramna Rotino Svini{te Srpci Stre`evo

58

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Capari Centar @upa Bajramovci Balanci Bre{tani Bro{tica Golem Papradnik Gorenci Gorno Melni~ani Dolga{ Dolno Melni~ani Evla Elevci @itineni Ko~i{ta Koxaxik Mal Papradnik Novak Osolnica Pare{i Pralenik Centar @upa Crno Boci ^a{ka Bawica Busilci Vitanci Vojnica Golozinci Gorno Vranovci Elovec Krajnici Kriva Kru{a Lisi~e Melnica Novo Selo Oti{tino Rakovec ^a{ka ^egrane Korito Tum~evi{te Forino ^egrane

493 6259 177 432 120 748 840 267 123 11 260 537 275 486 1006 177 800 40 2878 55 18 32 43 199 46 16 2 159 743 6 59 29 1471 12310 675 235 4652 6748

155 1393 33 98 28 154 222 51 26 6 44 109 58 129 228 36 171 8 813 25 9 13 25 44 21 9 1 60 159 4 17 11 415 2739 120 56 906 1657

223 1532 42 119 28 174 224 68 19 25 81 44 125 61 107 212 1 3 29 170 8 1206 59 9 14 104 42 77 37 30 21 123 179 10 25 22 454 2916 121 65 967 1763

Capari Centar @upa Bajramovci Balanci Bre{tani Bro{tica Golem Papradnik Gorenci Gorno Melni~ani Dolga{ Dolno Melni~ani Evla Elevci @itineni Ko~i{ta Kod`ad`ik Mal Papradnik Novak Osolnica Pare{i Pralenik Centar @upa Crno Boci ^a{ka Banjica Busilci Vitanci Vojnica Golozinci Gorno Vranovci Elovec Krajnici Kriva Kru{a Lisi~e Melnica Novo Selo Oti{tino Rakovec ^a{ka ^egrane Korito Tum~evi{te Forino ^egrane

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

59

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

^e{inovo Vrbica @iganci Lepopelci Novo Selani Sokolarci ^e{inovo ^u~er - Sandevo Bawane Blace Brazda Brest Brodec Gluvo Gorwane Ku~evi{te Mirkovci Pobo`je Tanu{evci ^u~er-Sandevo Xep~i{te \ermo Jedoarce Otuwe Poroj Setole Xep~i{te [ipkovica Bozovce Brodec Ve{ala Gajre Lisec [ipkovica [tip Baltalija Brest Vrsakovo Gora~ino Dobro{ani Dolani Dragoevo Edeklerci Jamularci

2419 12 362 17 74 956 998 8493 597 972 480 569 3 349 80 3167 969 591 417 299 7919 962 5 2899 2 4051 7820 924 1136 1222 1020 692 2826 47796 22 23 77 16 8 73 130 -

794 6 106 8 33 288 353 2321 180 207 144 111 2 107 23 899 280 179 91 98 1323 167 3 472 1 680 1899 224 262 277 245 177 714 15065 11 11 38 10 4 34 60 -

936 21 136 20 33 334 392 3925 342 176 278 173 220 183 70 1253 458 478 141 153 1531 167 94 50 485 40 695 2420 230 262 281 250 676 721 18270 15 14 79 11 20 99 61 -

^e{inovo Vrbica @iganci Lepopelci Novo Selani Sokolarci ^e{inovo ^u~er - Sandevo Banjane Blace Brazda Brest Brodec Gluvo Gornjane Ku~evi{te Mirkovci Pobo`je Tanu{evci ^u~er-Sandevo D`ep~i{te \ermo Jedoarce Otunje Poroj Setole D`ep~i{te [ipkovica Bozovce Brodec Ve{ala Gajre Lisec [ipkovica [tip Baltalija Brest Vrsakovo Gora~ino Dobro{ani Dolani Dragoevo Edeklerci Jamularci

60

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 1. Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo Republika Makedonija Table 1. Total population, households and dwellings in the Republic of Macedonia

Vkupno naselenie Total population Doma}instva Households Stanovi (site vidovi `iveali{ta) Dwellings (all types of living quarters)

Op{tina

Municipality

Kalapetrovci Ko{evo Krivi Dol Lakavica Leskovica Lipov Dol Quboten Nikoman Novo Selo Penu{ Piperovo Po~ivalo Puh~e Sar~ievo Selce Skandalci Sofilari Star Karaorman Stepanci Suvo Grlo Sudi} Su{evo Tanatarci Testemelci Toplik Tri ^e{mi Haxi-Rexepli Haxi-Sejdeli Haxi-Hamzali Cre{ka ^ardaklija ^iflik [a{avarlija [opur [tip

7 5 50 139 113 2 41 4 1 8 20 79 34 21 169 33 911 12 13 10 11 8 1065 922 7 108 2 43652

3 3 23 46 62 1 20 2 1 3 11 20 13 10 55 21 279 5 6 7 6 6 315 271 4 29 1 13674

13 11 31 67 118 1 31 7 5 4 36 18 20 15 55 42 350 4 10 16 7 10 394 282 7 31 4 16382

Kalapetrovci Ko{evo Krivi Dol Lakavica Leskovica Lipov Dol Ljuboten Nikoman Novo Selo Penu{ Piperovo Po~ivalo Puh~e Sar~ievo Selce Skandalci Sofilari Star Karaorman Stepanci Suvo Grlo Sudi} Su{evo Tanatarci Testemelci Toplik Tri ^e{mi Had`i-Red`epli Had`i-Sejdeli Had`i-Hamzali Cre{ka ^ardaklija ^iflik [a{avarlija [opur [tip

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

61

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Republika Makedonija ma`i `eni Skopje ma`i `eni Gazi Baba ma`i `eni Bula~ani ma`i `eni Idrizovo ma`i `eni Inxikovo ma`i `eni Jurumleri ma`i `eni Kolonija Idrizovo ma`i `eni Maxari ma`i `eni Naselba Goce Del~ev ma`i `eni Ra{tak ma`i `eni Singeli} ma`i `eni Skopje-Gazi Baba ma`i `eni Smiqkovci ma`i `eni Stajkovci ma`i `eni

2022547 1297981 509083 77959 53879 1015377 1007170 467257 229485 237772 72222 36177 36045 1104 582 522 1589 821 768 3343 1708 1635 2983 1511 1472 451 226 225 12874 6324 6550 1405 725 680 367 187 180 23915 11985 11930 15182 7427 7755 345 190 155 3532 1815 1717 648178 258195 39550 27137 649803 250888 38409 26742 332778 161388 171390 53106 26443 26663 1098 582 516 686 344 342 2567 1327 1240 2523 1281 1242 401 198 203 11245 5534 5711 1291 665 626 362 185 177 12499 6165 6334 13254 6445 6809 341 190 151 3207 1647 1560 71483 36710 34773 12502 6477 6025 774 409 365 553 276 277 25 9 16 35 21 14 199 98 101 62 37 25 8818 4548 4270 523 279 244 232 124 108 8549 23202 4313 11497 4236 11705 606 318 288 19 14 5 2 2 4 1 3 111 58 53 8 4 4 316 166 150 131 65 66 2 1 1 2082 1020 1062 2 2 62 32 30 331 164 167 2 2 477 239 238 14 8 6 891 431 460 246 117 129 43 20 23

9695 35939 5146 18580 4549 17359 2546 14251 1296 1250 236 108 128 17 9 8 3 1 2 62 26 36 3 2 1 83 40 43 67 29 38 7239 7012 2094 1053 1041 6 6 8 1 7 62 28 34 58 31 27 8 6 2 440 215 225 20 8 12 2 1 1 657 324 333 656 348 308 3 3 38 17 21

17018 20993 8634 6465 3217 3248 710 345 365 28 11 17 23 11 12 169 78 91 407 200 207 83 45 38 9957 7983 3825 4158 886 413 473 72 40 32 57 25 32 43 25 18 1 1 171 76 95 7 1 6 3 1 2 244 111 133 222 99 123 1 1 10 6 4 8384 11036

Republic of Macedonia male female Skopje male female Gazi Baba male female Bula~ani male female Idrizovo male female Ind`ikovo male female Jurumleri male female Kolonija Idrizovo male female Mad`ari male female Naselba Goce Del~ev male female Ra{tak male female Sin|eli} male female Skopje - Gazi Baba male female Smiljkovci male female Stajkovci male female

62

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Stra~inci ma`i `eni Trubarevo ma`i `eni Cre{evo ma`i `eni \or~e Petrov ma`i `eni Volkovo ma`i `eni Gra~ani ma`i `eni Ku~kovo ma`i `eni Niki{tane ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Orizari ma`i `eni Orman ma`i `eni Skopje-\or~e Petrov ma`i `eni Karpo{ ma`i `eni Bardovci ma`i `eni Vlae ma`i `eni

1185 621 564 2669 1365 1304 1278 690 588 41490 20605 20885 6750 3454 3296 138 73 65 1114 563 551 8349 4161 4188 15637 7680 7957 461 235 226 9041 4439 4602 59810 28532 31278 1472 750 722 6809 3279 3530

396 208 188 1973 992 981 1263 680 583 35322 17471 17851 6187 3155 3032 122 64 58 7082 3514 3568 13394 6564 6830 418 212 206 8119 3962 4157 52943 25153 27790 1432 735 697 6340 3048 3292

787 412 375 494 264 230 1597 802 795 1113 562 551 14 8 6 346 173 173 124 59 65 1952 979 973 47 21 26

1 1 12 8 4 368 183 185 26 15 11 303 151 152 39 17 22 334 165 169 11 5 6

14 7 7 1249 637 612 45 23 22 15 9 6 869 436 433 279 146 133 2 1 1 39 22 17 615 315 300 2 1 1 6 4 2

1 1 109 54 55 5 1 4 11 4 7 48 22 26 45 27 18 407 209 198 40 24 16

124 67 57 12 7 5 1719 900 819 429 234 195 1 1 274 148 126 534 259 275 28 15 13 453 244 209 2195 1069 1126 31 13 18 249 126 123

489 252 237 1 1 5 3 2 429 221 208 54 27 27 98 49 49 7 2 5

1 1 52 27 25 2 2 637 306 331 83 40 43 1 1 68 33 35 304 144 160 13 7 6 168 81 87 1266 593 673 7 1 6 109 49 60

Stra~inci male female Trubarevo male female Cre{evo male female \or~e Petrov male female Volkovo male female Gra~ani male female Ku~kovo male female Niki{tane male female Novo Selo male female Orizari male female Orman male female Skopje-\or~e Petrov male female Karpo{ male female Bardovci male female Vlae male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

63

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gorno Nerezi ma`i `eni Dolno Nerezi ma`i `eni Zloku}ani ma`i `eni Skopje-Karpo{ ma`i `eni Kisela Voda ma`i `eni Gorno Lisi~e ma`i `eni Dolno Lisi~e ma`i `eni Naselba Dra~evo ma`i `eni Selo Dra~evo ma`i `eni Skopje-Kisela Voda ma`i `eni Usje ma`i `eni Centar ma`i `eni Skopje-Centar ma`i `eni ^air ma`i `eni Butel ma`i `eni

314 162 152 12418 6058 6360 1635 837 798 37162 17446 19716 125379 61355 64024 18223 9150 9073 2440 1258 1182 10605 5263 5342 8641 4386 4255 84625 40881 43744 845 417 428 82604 40056 42548 82604 40056 42548 68395 34104 34291 14005 6956 7049

22 13 9 10288 5009 5279 913 465 448 33948 15883 18065 113057 55019 58038 16408 8232 8176 2378 1221 1157 9269 4599 4670 7741 3937 3804 76431 36617 39814 830 413 417 44150 20546 23604 44150 20546 23604 33238 16272 16966 7616 3702 3914

282 144 138 1351 673 678 46 22 24 226 119 107 1264 637 627 721 352 369 179 85 94 22 16 6 342 184 158 25315 13039 12276 25315 13039 12276 26259 13432 12827 4846 2489 2357

6 2 4 93 43 50 28 14 14 196 101 95 889 482 407 93 43 50 270 153 117 106 54 52 419 232 187 1 1 3481 1751 1730 3481 1751 1730 2816 1384 1432 450 230 220

19 11 8 534 274 260 54 25 29 1296 638 658 357 178 179 276 128 148 339 169 170 324 163 161 3651 1826 1825 3651 1826 1825 998 469 529 104 43 61

1 1 58 22 36 308 162 146 1137 596 541 98 50 48 1 1 28 11 17 16 10 6 987 521 466 7 4 3 483 242 241 483 242 241 174 87 87 27 12 15

3 2 1 378 191 187 31 16 15 1503 721 782 4485 2341 2144 405 217 188 47 30 17 225 111 114 64 27 37 3738 1956 1782 6 6 2274 1092 1182 2274 1092 1182 1440 764 676 377 188 189

14 4 10 9 8 1 68 35 33 963 495 468 20 11 9 140 68 72 268 141 127 535 275 260 1713 846 867 1713 846 867 2354 1163 1191 406 203 203

217 105 112 74 38 36 859 400 459 2288 1147 1141 121 67 54 14 7 7 218 108 110 85 32 53 1849 933 916 1 1 1537 714 823 1537 714 823 1116 533 583 179 89 90

Gorno Nerezi male female Dolno Nerezi male female Zloku}ani male female Skopje - Karpo{ male female Kisela Voda male female Gorno Lisi~e male female Dolno Lisi~e male female Naselba Dra~evo male female Selo Dra~evo male female Skopje-Kisela Voda male female Usje male female Centar male female Skopje - Centar male female ^air male female Butel male female

64

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Vizbegovo ma`i `eni Qubanci ma`i `eni Quboten ma`i `eni Radi{ani ma`i `eni Skopje-^air ma`i `eni [uto Orizari ma`i `eni Gorno Orizari ma`i `eni Dolno Orizari ma`i `eni Skopje-[uto Orizari ma`i `eni Ara~inovo ma`i `eni Ara~inovo ma`i `eni Brwarci ma`i `eni Gru{ino ma`i `eni Mojanci ma`i `eni Orlanci ma`i `eni

2817 1469 1348 928 502 426 2343 1196 1147 9123 4648 4475 39179 19333 19846 17357 8656 8701 454 240 214 1550 797 753 15353 7619 7734 11992 6242 5750 7315 3813 3502 395 199 196 1128 583 545 2325 1208 1117 829 439 390

650 330 320 912 496 416 115 61 54 8084 4072 4012 15861 7611 8250 962 484 478 444 236 208 37 18 19 481 230 251 987 489 498 594 289 305 391 198 193 2 2 -

2069 1086 983 2223 1132 1091 200 99 101 16921 8626 8295 2594 1344 1250 1389 719 670 1205 625 580 10879 5698 5181 6677 3510 3167 1126 582 544 2315 1203 1112 761 403 358

3 2 1 35 16 19 2328 1136 1192 30 25 6 4 2 26 23 -

16 7 9 9 5 4 160 86 74 709 328 381 6592 6719 110 53 57 6539 6662 -

5 2 3 52 26 26 90 47 43 1 1 1 1 -

46 25 21 6 1 5 1 1 363 209 154 647 340 307 44 20 24 9 4 5 1 1 34 16 18 13 2 11 10 2 8 3 3 -

14 8 6 49 27 22 1885 925 960 138 67 71 138 67 71 65 35 30 2 2 63 35 28

14 9 5 1 1 4 2 2 180 113 67 738 320 418 253 119 134 1 1 7 3 4 245 116 129 47 18 29 31 12 19 1 1 2 1 1 8 3 5 5 1 4

Vizbegovo male female Ljubanci male female Ljuboten male female Radi{ani male female Skopje - ^air male female [uto Orizari male female Gorno Orizari male female Dolno Orizari male female Skopje-[uto Orizari male female Ara~inovo male female Ara~inovo male female Brnjarci male female Gru{ino male female Mojanci male female Orlanci male female

55 13311

49 13201

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

65

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Ba~ ma`i `eni Ba~ ma`i `eni Brod ma`i `eni Veleselo ma`i `eni Germijan ma`i `eni Dobroveni ma`i `eni @ivojno ma`i `eni Polog ma`i `eni Sko~ivir ma`i `eni Slivica ma`i `eni Sovi} ma`i `eni Bel~i{ta ma`i `eni Arbinovo ma`i `eni Bel~i{ta ma`i `eni Botun ma`i `eni

755 396 359 172 89 83 57 31 26 4 2 2 257 136 121 18 10 8 214 115 99 30 11 19 3 2 1 2940 1462 1478 26 8 18 437 223 214 227 128 99

748 392 356 171 88 83 57 31 26 4 2 2 251 133 118 18 10 8 214 115 99 30 11 19 3 2 1 2921 1452 1469 26 8 18 436 223 213 220 123 97

-

-

-

-

6 3 3 1 1 5 2 3 6 3 3 1 1 3 2 1

-

1 1 1 1 13 7 6 4 3 1

Ba~ male female Ba~ male female Brod male female Veleselo male female Germijan male female Dobroveni male female @ivojno male female Polog male female Sko~ivir male female Slivica male female Sovi} male female Bel~i{ta male female Arbinovo male female Bel~i{ta male female Botun male female

66

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Bre`ani ma`i `eni Velmej ma`i `eni Vrbjani ma`i `eni Godivje ma`i `eni Gorno Sredore~ie ma`i `eni Grko Pole ma`i `eni Dolno Sredore~ie ma`i `eni Zlesti ma`i `eni Izdeglavje ma`i `eni Laktiwe ma`i `eni Le{ani ma`i `eni Mramorec ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Ozdoleni ma`i `eni Peso~ani ma`i `eni

31 15 16 511 241 270 58 24 34 92 46 46 14 7 7 30 15 15 57 29 28 294 145 149 136 64 72 82 40 42 484 252 232 8 3 5 68 31 37 47 21 26 95 45 50

31 15 16 511 241 270 57 24 33 92 46 46 14 7 7 30 15 15 57 29 28 291 143 148 136 64 72 81 40 41 483 251 232 8 3 5 64 29 35 47 21 26 95 45 50

-

-

-

-

1 1 1 1 -

-

1 1 3 2 1 4 2 2 -

Bre`ani male female Velmej male female Vrbjani male female Godivje male female Gorno Sredore~ie male female Grko Pole male female Dolno Sredore~ie male female Zlesti male female Izdeglavje male female Laktinje male female Le{ani male female Mramorec male female Novo Selo male female Ozdoleni male female Peso~ani male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

67

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Slatino ma`i `eni Slatinski ^iflik ma`i `eni Slivovo ma`i `eni So{ani ma`i `eni Turje ma`i `eni Crvena Voda ma`i `eni Berovo ma`i `eni Berovo ma`i `eni Budinarci ma`i `eni Vladimirovo ma`i `eni Dvori{te ma`i `eni Ma~evo ma`i `eni Mitra{inci ma`i `eni Ratevo ma`i `eni Rusinovo ma`i `eni

161 81 80 11 5 6 16 7 9 15 8 7 17 10 7 23 14 9 13941 7006 6935 7002 3448 3554 682 335 347 861 420 441 757 413 344 206 100 106 729 371 358 844 437 407 2095 1096 999

160 81 79 11 5 6 16 7 9 15 8 7 17 10 7 23 14 9 13335 6712 6623 6404 3156 3248 681 334 347 859 420 439 757 413 344 206 100 106 728 371 357 844 437 407 2092 1095 997

-

91 47 44 91 47 44 -

459 228 231 459 228 231 -

6 1 5 6 1 5 -

20 1 19 14 14 1 1 2 2 1 1 1 1

3 2 1 3 2 1 -

1 1 27 15 12 25 14 11 2 1 1

Slatino male female Slatinski ^iflik male female Slivovo male female So{ani male female Turje male female Crvena Voda male female Berovo male female Berovo male female Budinarci male female Vladimirovo male female Dvori{te male female Ma~evo male female Mitra{inci male female Ratevo male female Rusinovo male female

68

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Smojmirovo ma`i `eni Bistrica ma`i `eni Bare{ani ma`i `eni Bistrica ma`i `eni Velu{ina ma`i `eni Gorno Egri ma`i `eni Grae{nica ma`i `eni Dolno Egri ma`i `eni Drago{ ma`i `eni @abeni ma`i `eni Zloku}ani ma`i `eni Kanino ma`i `eni Ki{ava ma`i `eni Kravari ma`i `eni Kremenica ma`i `eni

765 386 379 5042 2565 2477 205 104 101 1015 504 511 160 75 85 190 99 91 33 18 15 178 95 83 111 56 55 308 149 159 880 462 418 134 71 63

764 386 378 3688 1893 1795 204 104 100 949 469 480 73 37 36 17 8 9 33 18 15 30 19 11 107 55 52 1 1 871 456 415 112 60 52

1280 640 640 55 29 26 79 34 45 172 91 81 143 74 69 307 148 159 1 1 -

27 16 11 7 5 2 20 11 9

5 3 2 5 3 2 -

-

1 1 23 8 15 8 5 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1

-

19 5 14 1 1 3 1 2 1 1 5 2 3 2 1 1 1 1

Smojmirovo male female Bistrica male female Bare{ani male female Bistrica male female Velu{ina male female Gorno Egri male female Grae{nica male female Dolno Egri male female Drago{ male female @abeni male female Zloku}ani male female Kanino male female Ki{ava male female Kravari male female Kremenica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

69

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Krstoar ma`i `eni La`ec ma`i `eni Mexitlija ma`i `eni Oleveni ma`i `eni Opti~ari ma`i `eni Ostrec ma`i `eni Porodin ma`i `eni Sredno Egri ma`i `eni Bitola ma`i `eni Bitola ma`i `eni Bratin Dol ma`i `eni Brusnik ma`i `eni Bukovo ma`i `eni Gorno Orizari ma`i `eni Dihovo ma`i `eni

167 94 73 302 159 143 155 77 78 157 80 77 317 160 157 229 114 115 202 98 104 299 150 149 86408 42373 44035 74550 36355 38195 185 102 83 241 120 121 3494 1792 1702 2454 1221 1233 310 146 164

164 94 70 161 88 73 1 1 156 79 77 316 160 156 194 94 100 299 150 149 77470 37813 39657 66038 32027 34011 146 81 65 240 120 120 3456 1773 1683 2431 1209 1222 305 144 161

135 70 65 154 76 78 228 114 114 6 4 2 2522 1274 1248 2360 1190 1170 33 19 14 11 7 4 -

1580 802 778 1562 794 768 14 6 8 -

2594 1322 1272 2577 1314 1263 13 6 7 -

1183 627 556 997 514 483 3 1 2 1 1 1 1 -

2 2 4 4 1 1 1 1 515 284 231 499 277 222 1 1 6 2 4 3 2 1 3 2 1

20 5 15 20 5 15 -

1 1 2 1 1 1 1 2 2 524 246 278 497 234 263 3 1 2 6 4 2 6 4 2 2 2

Krstoar male female La`ec male female Med`itlija male female Oleveni male female Opti~ari male female Ostrec male female Porodin male female Sredno Egri male female Bitola male female Bitola male female Bratin Dol male female Brusnik male female Bukovo male female Gorno Orizari male female Dihovo male female

70

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dolno Orizari ma`i `eni Karamani ma`i `eni Krklino ma`i `eni Lavci ma`i `eni Logovardi ma`i `eni Magarevo ma`i `eni Ni`epole ma`i `eni Orehovo ma`i `eni Poe{evo ma`i `eni Ra{tani ma`i `eni Snegovo ma`i `eni Trn ma`i `eni Trnovo ma`i `eni Blatec ma`i `eni Blatec ma`i `eni

1834 936 898 337 167 170 611 322 289 338 161 177 699 346 353 87 46 41 186 95 91 23 14 9 272 136 136 396 211 185 113 56 57 278 147 131 2024 1026 998 1594 810 784

1828 934 894 337 167 170 609 322 287 336 159 177 696 345 351 62 30 32 47 15 32 23 14 9 266 134 132 391 209 182 113 56 57 146 74 72 2016 1022 994 1587 806 781

30 16 14 6 2 4 82 40 42 -

4 2 2 -

4 2 2 -

1 1 24 16 8 105 62 43 3 2 1 48 32 16 -

1 1 1 1 1 1 8 4 4 7 4 3

-

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 -

Dolno Orizari male female Karamani male female Krklino male female Lavci male female Logovardi male female Magarevo male female Ni`epole male female Orehovo male female Poe{evo male female Ra{tani male female Snegovo male female Trn male female Trnovo male female Blatec male female Blatec male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

71

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Lipec ma`i `eni Bogdanci ma`i `eni Bogdanci ma`i `eni \avato ma`i `eni Selemli ma`i `eni Stojakovo ma`i `eni Bogoviwe ma`i `eni Bogoviwe ma`i `eni @erovjane ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Pirok ma`i `eni Rakovec ma`i `eni Selce Ke~ ma`i `eni Bogomila ma`i `eni Bistrica ma`i `eni

430 216 214 8707 4377 4330 6011 3020 2991 438 230 208 327 161 166 1931 966 965 14555 7351 7204 6328 3224 3104 914 442 472 1589 804 785 4701 2373 2328 811 395 416 212 113 99 1252 625 627 124 59 65

429 216 213 8093 4068 4025 5761 2898 2863 407 211 196 35 2 33 1890 957 933 5 2 3 1 1 3 2 1 1 1 1192 598 594 121 59 62

2 2 2 2 14449 7302 7147 6273 3201 3072 907 438 469 1579 801 778 4672 2358 2314 807 392 415 211 112 99 45 26 19 -

54 30 24 48 25 23 6 5 1 4 2 2 4 2 2 4 1 3 -

1 1 1 1 5 2 3 5 2 3 -

5 3 2 4 2 2 1 1 -

1 1 525 261 264 176 82 94 21 13 8 292 159 133 36 7 29 1 1 1 1 5 5 1 1

-

27 12 15 19 10 9 4 1 3 4 1 3 91 43 48 49 21 28 9 3 6 28 15 13 4 3 1 1 1 6 6 2 2

Lipec male female Bogdanci male female Bogdanci male female \avato male female Selemli male female Stojakovo male female Bogovinje male female Bogovinje male female @erovjane male female Novo Selo male female Pirok male female Rakovec male female Selce Ke~ male female Bogomila male female Bistrica male female

72

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Bogomila ma`i `eni Gabrovnik ma`i `eni Kapinovo ma`i `eni Mokreni ma`i `eni Ne`ilovo ma`i `eni Oraov Dol ma`i `eni Ore{e ma`i `eni Papradi{te ma`i `eni Plevewe ma`i `eni Sogle ma`i `eni Teovo ma`i `eni Cre{nevo ma`i `eni Bosilovo ma`i `eni Borievo ma`i `eni Bosilovo ma`i `eni

476 237 239 9 4 5 16 7 9 63 30 33 3 1 2 218 112 106 7 4 3 2 1 1 137 70 67 189 97 92 8 3 5 12457 6429 6028 926 473 453 1698 846 852

471 236 235 9 4 5 16 7 9 63 30 33 3 1 2 218 112 106 7 4 3 2 1 1 88 44 44 186 97 89 8 3 5 11850 6116 5734 925 473 452 1697 845 852

2 1 1 43 25 18 -

1 1 3 1 2 494 253 241 -

24 14 10 -

-

1 1 2 2 1 1 6 1 5 -

-

1 1 1 1 2 2 83 45 38 1 1 1 1 -

Bogomila male female Gabrovnik male female Kapinovo male female Mokreni male female Ne`ilovo male female Oraov Dol male female Ore{e male female Papradi{te male female Plevenje male female Sogle male female Teovo male female Cre{nevo male female Bosilovo male female Borievo male female Bosilovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

73

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Ge~erlija ma`i `eni Drvo{ ma`i `eni Ednoku}evo ma`i `eni Ilovica ma`i `eni Petralinci ma`i `eni Radovo ma`i `eni Robovo ma`i `eni Saraj ma`i `eni Sekirnik ma`i `eni Staro Baldovci ma`i `eni Turnovo ma`i `eni Hamzali ma`i `eni [tuka ma`i `eni Brvenica ma`i `eni Blace ma`i `eni

373 191 182 699 377 322 678 351 327 1907 968 939 605 330 275 851 440 411 576 287 289 937 493 444 1194 611 583 269 140 129 941 487 454 22 9 13 781 426 355 15855 7924 7931 344 186 158

373 191 182 699 377 322 557 287 270 1611 813 798 602 330 272 834 430 404 574 287 287 935 492 443 1193 610 583 116 61 55 941 487 454 12 7 5 781 426 355 5949 3056 2893 344 186 158

9770 4796 4974 -

107 55 52 239 123 116 16 9 7 124 64 60 8 2 6 2 1 1 -

19 11 8 5 3 2 -

-

1 1 1 1 2 1 1 2 2 78 44 34 -

1 1 -

14 9 5 37 21 16 3 3 1 1 1 1 1 1 24 12 12 55 27 28 -

Ge~erlija male female Drvo{ male female Ednoku}evo male female Ilovica male female Petralinci male female Radovo male female Robovo male female Saraj male female Sekirnik male female Staro Baldovci male female Turnovo male female Hamzali male female [tuka male female Brvenica male female Blace male female

74

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Brvenica ma`i `eni Volkovija ma`i `eni Gurgurnica ma`i `eni Dolno Sedlarce ma`i `eni Miletino ma`i `eni Radiovce ma`i `eni Sten~e ma`i `eni Tenovo ma`i `eni ^elopek ma`i `eni Valandovo ma`i `eni Ajranli ma`i `eni Arazli ma`i `eni Bajrambos ma`i `eni Balinci ma`i `eni Barakli ma`i `eni

2918 1478 1440 270 147 123 1556 784 772 693 351 342 1986 997 989 1049 528 521 150 76 74 1602 800 802 5287 2577 2710 11890 6139 5751 328 178 150 -

2834 1424 1410 270 147 123 1 1 690 351 339 642 340 302 346 185 161 149 76 73 210 112 98 463 235 228 9830 5032 4798 242 131 111 -

1549 780 769 1336 655 681 691 339 352 1391 688 703 4803 2334 2469 -

2 1 1 1333 724 609 -

32 15 17 7 3 4 -

1 1 -

68 44 24 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 639 337 302 78 44 34 -

1 1 1 1 -

15 10 5 6 4 2 6 2 4 9 4 5 1 1 18 7 11 54 30 24 1 1 -

Brvenica male female Volkovija male female Gurgurnica male female Dolno Sedlarce male female Miletino male female Radiovce male female Sten~e male female Tenovo male female ^elopek male female Valandovo male female Ajranli male female Arazli male female Bajrambos male female Balinci male female Barakli male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

75

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Ba{ali ma`i `eni Ba{ibos ma`i `eni Brajkovci ma`i `eni Buluntuli ma`i `eni Valandovo ma`i `eni Vejseli ma`i `eni Gradec ma`i `eni Gr~i{te ma`i `eni Dedeli ma`i `eni \uleli ma`i `eni Josifovo ma`i `eni Kazandol ma`i `eni Ko~uli ma`i `eni Marvinci ma`i `eni Pirava ma`i `eni

170 93 77 437 236 201 4402 2214 2188 255 135 120 220 119 101 1730 902 828 147 85 62 50 30 20 504 262 242 1844 952 892

413 224 189 4279 2141 2138 255 135 120 1266 643 623 224 118 106 1827 947 880

-

169 92 77 26 18 8 212 115 97 274 157 117 147 85 62 49 30 19 -

13 7 6 3 1 2 8 4 4

1 1 -

24 12 12 58 33 25 174 93 81 280 144 136 9 1 8

1 1 -

1 1 24 14 10 5 3 2 16 9 7 1 1 -

Ba{ali male female Ba{ibos male female Brajkovci male female Buluntuli male female Valandovo male female Vejseli male female Gradec male female Gr~i{te male female Dedeli male female \uleli male female Josifovo male female Kazandol male female Ko~uli male female Marvinci male female Pirava male female

76

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Plavu{ ma`i `eni Prsten ma`i `eni Rabrovo ma`i `eni Sobri ma`i `eni Tatarli ma`i `eni Terzeli ma`i `eni Udovo ma`i `eni ^alakli ma`i `eni ^estevo ma`i `eni Vasilevo ma`i `eni Angelci ma`i `eni Varvarica ma`i `eni Vasilevo ma`i `eni Visoka Maala ma`i `eni Vladievci ma`i `eni

68 31 37 274 139 135 225 111 114 851 457 394 385 195 190 12122 6339 5783 913 484 429 2 1 1 2174 1128 1046 497 276 221 684 359 325

264 134 130 222 109 113 838 450 388 9958 5207 4751 857 456 401 1 1 1819 945 874 679 356 323

-

68 31 37 7 3 4 381 193 188 2095 1097 998 34 17 17 349 180 169 495 274 221 3 2 1

1 1 5 4 1 -

1 1 -

9 5 4 2 1 1 2 2 3 2 1 4 1 3 1 1 1 1 -

1 1 -

1 1 4 2 2 1 1 58 29 29 21 10 11 6 3 3 2 2 2 1 1

Plavu{ male female Prsten male female Rabrovo male female Sobri male female Tatarli male female Terzeli male female Udovo male female ^alakli male female ^estevo male female Vasilevo male female Angelci male female Varvarica male female Vasilevo male female Visoka Maala male female Vladievci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

77

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Grado{orci ma`i `eni Dobro{inci ma`i `eni Dukatino ma`i `eni Edrenikovo ma`i `eni Ku{kulija ma`i `eni Nivi~ino ma`i `eni Nova Maala ma`i `eni Piperovo ma`i `eni Radi~evo ma`i `eni Sedlarci ma`i `eni Su{evo ma`i `eni Trebi~ino ma`i `eni ^anaklija ma`i `eni Vev~ani ma`i `eni Vev~ani ma`i `eni

1744 888 856 936 493 443 450 240 210 225 126 99 823 431 392 1401 718 683 590 310 280 343 178 165 723 374 349 19 12 7 598 321 277 2433 1229 1204 2433 1229 1204

1041 525 516 753 402 351 447 239 208 224 126 98 679 351 328 1260 652 608 575 302 273 343 178 165 707 366 341 19 12 7 554 296 258 2419 1223 1196 2419 1223 1196

3 1 2 3 1 2

683 351 332 182 90 92 142 79 63 139 66 73 12 7 5 15 7 8 41 24 17 -

5 4 1 -

1 1 1 1 1 1

2 2 3 1 2 3 1 2

1 1 -

15 8 7 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 7 4 3 7 4 3

Grado{orci male female Dobro{inci male female Dukatino male female Edrenikovo male female Ku{kulija male female Nivi~ino male female Nova Maala male female Piperovo male female Radi~evo male female Sedlarci male female Su{evo male female Trebi~ino male female ^anaklija male female Vev~ani male female Vev~ani male female

78

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Veles ma`i `eni Babuna ma`i `eni Ba{ino Selo ma`i `eni Bele{tevica ma`i `eni Buzalkovo ma`i `eni Veles ma`i `eni Vetersko ma`i `eni Gorno Jabol~i{te ma`i `eni Gorno Kalaslari ma`i `eni Gorno Orizari ma`i `eni Dolno Jabol~i{te ma`i `eni Dolno Kalaslari ma`i `eni Dolno Orizari ma`i `eni Drenovo ma`i `eni Ivankovci ma`i `eni

57602 28933 28669 24 14 10 814 404 410 15 8 7 1456 770 686 43716 21754 21962 9 5 4 1741 899 842 38 20 18 2262 1188 1074 718 378 340 446 234 212 35 24 11 857 436 421

46802 23352 23450 24 14 10 802 400 402 15 8 7 2 2 40269 20008 20261 9 5 4 1 1 113 58 55 443 233 210 35 24 11 685 349 336

4742 2462 2280 1443 766 677 91 51 40 1727 891 836 36 20 16 66 30 36 716 376 340 -

1724 866 858 3 1 2 1694 853 841 15 4 11 -

800 414 386 799 414 385 1 1 -

343 191 152 1 1 340 190 150 -

540 257 283 8 2 6 297 132 165 22 12 10 1 1 172 87 85

2406 1269 1137 36 15 21 2032 1077 955 -

245 122 123 3 2 1 8 3 5 190 91 99 14 8 6 1 1 13 7 6 2 2 2 1 1 -

Veles male female Babuna male female Ba{ino Selo male female Bele{tevica male female Buzalkovo male female Veles male female Vetersko male female Gorno Jabol~i{te male female Gorno Kalaslari male female Gorno Orizari male female Dolno Jabol~i{te male female Dolno Kalaslari male female Dolno Orizari male female Drenovo male female Ivankovci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

79

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Karabuwi{te ma`i `eni Klukovec ma`i `eni Kru{je ma`i `eni Kumarino ma`i `eni Lugunci ma`i `eni Mamut~evo ma`i `eni Nova~ani ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oraovec ma`i `eni Otovica ma`i `eni Prevalec ma`i `eni Ra{tani ma`i `eni Rlevci ma`i `eni Rudnik ma`i `eni S'lp ma`i `eni

193 103 90 1 1 74 34 40 10 5 5 331 163 168 5 2 3 19 9 10 274 135 139 2974 1539 1435 286 161 125 18 9 9 42 17 25 47 19 28

73 34 39 10 5 5 331 163 168 5 2 3 19 9 10 266 130 136 2928 1510 1418 286 161 125 18 9 9 37 14 23 46 19 27

193 103 90 2 2 -

1 1 10 6 4 -

-

2 1 1 -

1 1 4 2 2 26 17 9 5 3 2 1 1

-

4 3 1 6 3 3 -

Karabunji{te male female Klukovec male female Kru{je male female Kumarino male female Lugunci male female Mamut~evo male female Nova~ani male female Novo Selo male female Oraovec male female Otovica male female Prevalec male female Ra{tani male female Rlevci male female Rudnik male female S'lp male female

80

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Slivnik ma`i `eni Sojaklari ma`i `eni Sopot ma`i `eni Crkvino ma`i `eni ^alo{evo ma`i `eni Xidimirci ma`i `eni Vele{ta ma`i `eni Vele{ta ma`i `eni Gorno Tate{i ma`i `eni Dobovjani ma`i `eni Dolno Tate{i ma`i `eni Vinica ma`i `eni Vinica ma`i `eni Vini~ka Kr{la ma`i `eni Gradec ma`i `eni

444 214 230 156 82 74 15 7 8 363 187 176 210 107 103 9 5 4 8156 4170 3986 5834 2971 2863 1148 595 553 475 246 229 699 358 341 17914 9173 8741 10863 5449 5414 99 51 48 1245 666 579

153 81 72 15 7 8 2 2 206 104 102 9 5 4 2 1 1 1 1 1 1 16245 8327 7918 9246 4628 4618 99 51 48 1215 651 564

443 213 230 25 10 15 8072 4122 3950 5758 2924 2834 1144 595 549 473 246 227 697 357 340 -

1 1 272 142 130 256 132 124 9 5 4

1 1 1 1 1230 617 613 1209 607 602 21 10 11

1 1 1 1 121 71 50 111 66 45 -

3 2 1 24 8 16 20 8 12 -

2 2 336 177 159 -

1 1 1 1 80 47 33 74 46 28 2 2 2 2 2 1 1 22 8 14 21 8 13 -

Slivnik male female Sojaklari male female Sopot male female Crkvino male female ^alo{evo male female D`idimirci male female Vele{ta male female Vele{ta male female Gorno Tate{i male female Dobovjani male female Dolno Tate{i male female Vinica male female Vinica male female Vini~ka Kr{la male female Gradec male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

81

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Grqani ma`i `eni Dragobra{te ma`i `eni Istibawa ma`i `eni Jakimovo ma`i `eni Kalimanci ma`i `eni Kru{evo ma`i `eni Laki ma`i `eni Leski ma`i `eni Pekqani ma`i `eni Trsino ma`i `eni Crn Kamen ma`i `eni Vitoli{te ma`i `eni Be{i{te ma`i `eni Vepr~ani ma`i `eni Vitoli{te ma`i `eni

206 114 92 392 216 176 1476 785 691 1101 559 542 239 128 111 131 72 59 314 168 146 579 314 265 432 221 211 730 380 350 107 50 57 494 247 247 22 12 10 10 5 5 170 80 90

206 114 92 392 216 176 1475 785 690 1088 554 534 239 128 111 131 72 59 314 168 146 578 314 264 432 221 211 723 375 348 107 50 57 491 247 244 22 12 10 10 5 5 167 80 87

-

7 5 2 -

-

10 5 5 -

1 1 3 3 2 2 2 2

-

1 1 1 1 1 1

Grljani male female Dragobra{te male female Istibanja male female Jakimovo male female Kalimanci male female Kru{evo male female Laki male female Leski male female Pekljani male female Trsino male female Crn Kamen male female Vitoli{te male female Be{i{te male female Vepr~ani male female Vitoli{te male female

82

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Vrpsko ma`i `eni Gu|akovo ma`i `eni Duwe ma`i `eni @ivovo ma`i `eni Kalen ma`i `eni Kokre ma`i `eni Kru{evica ma`i `eni Manastir ma`i `eni Pe{tani ma`i `eni Pol~i{te ma`i `eni ^ani{te ma`i `eni Vrane{tica ma`i `eni Ati{ta ma`i `eni Bigor Dolenci ma`i `eni Vrane{tica ma`i `eni

77 37 40 19 9 10 7 4 3 87 48 39 4 2 2 20 11 9 31 16 15 47 23 24 1322 677 645 31 16 15 156 86 70 438 229 209

77 37 40 19 9 10 7 4 3 87 48 39 4 2 2 20 11 9 31 16 15 47 23 24 1033 536 497 31 16 15 156 86 70 437 228 209

10 5 5 -

276 134 142 -

-

-

2 2 1 1 -

-

1 1 -

Vrpsko male female Gu|akovo male female Dunje male female @ivovo male female Kalen male female Kokre male female Kru{evica male female Manastir male female Pe{tani male female Pol~i{te male female ^ani{te male female Vrane{tica male female Ati{ta male female Bigor Dolenci male female Vrane{tica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

83

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dupjani ma`i `eni Karbunica ma`i `eni Kozi~ino ma`i `eni Kru{ica ma`i `eni Miokazi ma`i `eni Orlanci ma`i `eni Patec ma`i `eni Rabetino ma`i `eni Re~ani - ^elope~ko ma`i `eni Svetora~e ma`i `eni Staroec ma`i `eni ^elopeci ma`i `eni Vrap~i{te ma`i `eni Vranovci ma`i `eni Vrap~i{te ma`i `eni

8 4 4 42 22 20 17 7 10 5 1 4 36 16 20 37 19 18 8 4 4 3 2 1 22 13 9 6 3 3 195 101 94 318 154 164 8586 4262 4324 480 242 238 4874 2459 2415

8 4 4 42 22 20 17 7 10 5 1 4 36 16 20 37 19 18 8 4 4 3 2 1 22 13 9 6 3 3 194 100 94 31 15 16 1025 512 513 172 90 82

10 5 5 4391 2141 2250 477 242 235 1777 889 888

276 134 142 3132 1591 1541 2 2 2899 1468 1431

-

-

1 1 3 3 -

1 1 -

1 1 34 18 16 1 1 26 12 14

Dupjani male female Karbunica male female Kozi~ino male female Kru{ica male female Miokazi male female Orlanci male female Patec male female Rabetino male female Re~ani - ^elope~ko male female Svetora~e male female Staroec male female ^elopeci male female Vrap~i{te male female Vranovci male female Vrap~i{te male female

84

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Galate ma`i `eni Zubovce ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Po`arane ma`i `eni Toplica ma`i `eni Vratnica ma`i `eni Belovi{te ma`i `eni Vratnica ma`i `eni Ja`ince ma`i `eni Ora{je ma`i `eni Roga~evo ma`i `eni Staro Selo ma`i `eni Vrutok ma`i `eni Vrutok ma`i `eni Gorno Jelovce ma`i `eni

1151 568 583 762 397 365 19 9 10 26 12 14 1274 575 699 3563 1842 1721 311 161 150 505 242 263 1099 585 514 1084 567 517 347 178 169 217 109 108 5999 2988 3011 1127 550 577 2 1 1

334 156 178 478 247 231 19 9 10 22 10 12 1335 666 669 303 154 149 482 232 250 338 171 167 212 109 103 808 388 420 276 132 144 2 1 1

643 321 322 223 118 105 4 2 2 1267 569 698 2178 1150 1028 1 1 1 1 1098 585 513 1078 565 513 4493 2233 2260 846 417 429 -

173 91 82 58 32 26 659 346 313 -

9 7 2 -

-

1 1 2 2 40 23 17 7 7 20 9 11 8 7 1 5 5 5 2 3 3 1 2 -

1 1 1 1 1 1 -

1 1 6 6 9 3 6 2 1 1 1 1 5 2 3 1 1 25 12 13 2 2 -

Galate male female Zubovce male female Novo Selo male female Po`arane male female Toplica male female Vratnica male female Belovi{te male female Vratnica male female Ja`ince male female Ora{je male female Roga~evo male female Staro Selo male female Vrutok male female Vrutok male female Gorno Jelovce male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

85

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dolno Jelovce ma`i `eni Zduwe ma`i `eni Le{nica ma`i `eni Pe~kovo ma`i `eni Raven ma`i `eni Re~ane ma`i `eni Gevgelija ma`i `eni Bogorodica ma`i `eni Gevgelija ma`i `eni Kovanci ma`i `eni Konsko ma`i `eni Moin ma`i `eni Mrzenci ma`i `eni Negorci ma`i `eni Novo Kowsko ma`i `eni

10 4 6 2140 1087 1053 3 1 2 48 23 25 1615 783 832 1054 539 515 20362 10070 10292 1001 518 483 15685 7670 8015 177 93 84 4 2 2 317 175 142 461 231 230 2047 1050 997 136 64 72

10 4 6 467 226 241 3 1 2 48 23 25 2 1 1 19654 9701 9953 975 508 467 15060 7332 7728 176 93 83 4 2 2 298 167 131 458 230 228 2023 1040 983 134 64 70

998 502 496 1611 782 829 1038 532 506 8 5 3 7 5 2 1 1 -

659 346 313 31 18 13 28 18 10 3 3 -

9 7 2 13 5 8 12 5 7 1 1 -

214 129 85 7 4 3 201 121 80 3 1 2 1 1 1 1 -

1 1 1 1 349 177 172 18 5 13 292 157 135 1 1 16 7 9 1 1 15 8 7 2 2

4 1 3 3 1 2 -

6 5 1 1 1 16 7 9 89 34 55 1 1 82 31 51 1 1 3 1 2 -

Dolno Jelovce male female Zdunje male female Le{nica male female Pe~kovo male female Raven male female Re~ane male female Gevgelija male female Bogorodica male female Gevgelija male female Kovanci male female Konsko male female Moin male female Mrzenci male female Negorci male female Novo Konjsko male female

86

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Prdejci ma`i `eni Sermenin ma`i `eni Huma ma`i `eni Gostivar ma`i `eni Balin dol ma`i `eni Belovi{te ma`i `eni Gostivar ma`i `eni Debre{e ma`i `eni Malo Tur~ane ma`i `eni ^ajle ma`i `eni Gradsko ma`i `eni Vini~ani ma`i `eni Vodovrati ma`i `eni Gorno ^i~evo ma`i `eni Gradsko ma`i `eni

514 257 257 18 9 9 2 1 1 49545 24730 24815 2501 1274 1227 2267 1143 1124 35847 17907 17940 4847 2427 2420 1013 501 512 3070 1478 1592 3760 1971 1789 569 310 259 379 202 177 22 9 13 2219 1140 1079

510 256 254 16 9 7 13149 6603 6546 337 180 157 832 429 403 11885 5947 5938 93 46 47 1 1 1 1 2924 1534 1390 487 264 223 60 34 26 21 9 12 1920 993 927

29236 14612 14624 2156 1091 1065 1418 706 712 16890 8482 8408 4739 2377 2362 1005 499 506 3028 1457 1571 125 75 50 13 8 5 6 3 3

4564 2271 2293 4559 2270 2289 2 2 3 1 2 71 39 32 22 13 9 16 8 8 7 6 1

1904 948 956 5 3 2 1899 945 954 127 66 61 79 41 38 48 25 23

1 1 15 6 9 15 6 9 -

2 2 2 2 149 61 88 3 1 2 146 60 86 23 7 16 1 1 4 4 1 1 14 7 7

1 1 37 11 26 1 1 1 1 34 11 23 1 1 465 241 224 58 33 25 192 104 88 215 104 111

2 1 1 491 218 273 4 2 2 11 5 6 419 186 233 12 4 8 7 2 5 38 19 19 25 9 16 1 1 15 7 8 9 2 7

Prdejci male female Sermenin male female Huma male female Gostivar male female Balin dol male female Belovi{te male female Gostivar male female Debre{e male female Malo Tur~ane male female ^ajle male female Gradsko male female Vini~ani male female Vodovrati male female Gorno ^i~evo male female Gradsko male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

87

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Grn~i{te ma`i `eni Dvori{te ma`i `eni Dolno ^i~evo ma`i `eni Zgropolci ma`i `eni Ko~ilari ma`i `eni Kuridere ma`i `eni Nogaevci ma`i `eni Podles ma`i `eni Sve}ani ma`i `eni Ska~inci ma`i `eni Ubogo ma`i `eni Ulanci ma`i `eni Debar ma`i `eni Bani{te ma`i `eni Bomovo ma`i `eni

1 1 72 37 35 130 76 54 239 125 114 49 28 21 80 44 36 17952 9221 8731 90 49 41 -

1 1 72 37 35 6 4 2 236 124 112 49 28 21 72 41 31 2488 1296 1192 10 6 4 -

105 63 42 1 1 11364 5811 5553 80 43 37 -

19 9 10 7 3 4 2511 1298 1213 -

1079 558 521 -

2 1 1 -

2 2 1 1 22 10 12 -

2 2 -

484 247 237 -

Grn~i{te male female Dvori{te male female Dolno ^i~evo male female Zgropolci male female Ko~ilari male female Kuridere male female Nogaevci male female Podles male female Sve}ani male female Ska~inci male female Ubogo male female Ulanci male female Debar male female Bani{te male female Bomovo male female

88

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Vlasi}i ma`i `eni Gorno Kosovrasti ma`i `eni Debar ma`i `eni Dolno Kosovrasti ma`i `eni Kowari ma`i `eni Krivci ma`i `eni Oti{ani ma`i `eni Oxovci ma`i `eni Raj~ica ma`i `eni Seloku}i ma`i `eni Spas ma`i `eni Tatar Elevci ma`i `eni Trnani} ma`i `eni Hame ma`i `eni Xepi{te ma`i `eni

818 416 402 14561 7462 7099 813 414 399 9 6 3 530 283 247 220 114 106 131 67 64 104 46 58 32 20 12 10 6 4 135 72 63 499 266 233

578 293 285 1054 547 507 388 204 184 302 159 143 42 23 19 9 6 3 105 58 47

10768 5501 5267 4 2 2 9 6 3 46 23 23 17 10 7 72 37 35 104 46 58 32 20 12 1 1 135 72 63 96 51 45

222 112 110 1415 736 679 224 106 118 170 94 76 203 104 99 1 1 276 145 131

1079 558 521 -

2 1 1 -

22 10 12 -

2 2 -

18 11 7 219 109 110 197 102 95 12 7 5 16 6 10 22 12 10

Vlasi}i male female Gorno Kosovrasti male female Debar male female Dolno Kosovrasti male female Konjari male female Krivci male female Oti{ani male female Od`ovci male female Raj~ica male female Seloku}i male female Spas male female Tatar Elevci male female Trnani} male female Hame male female D`epi{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

89

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Delogo`di ma`i `eni Bogojci ma`i `eni Delogo`di ma`i `eni Koro{i{ta ma`i `eni Livada ma`i `eni Mislode`da ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Poum ma`i `eni Toska ma`i `eni Xepin ma`i `eni Del~evo ma`i `eni Bigla ma`i `eni Vetren ma`i `eni Vir~e ma`i `eni Vratislavci ma`i `eni

7884 4038 3846 170 95 75 2920 1489 1431 1717 881 836 1485 774 711 720 366 354 280 137 143 168 82 86 424 214 210 17505 8977 8528 274 153 121 114 60 54 498 253 245 32 18 14

3 1 2 1 1 1 1 1 1 16637 8544 8093 272 151 121 114 60 54 496 253 243 32 18 14

7698 3944 3754 167 93 74 2906 1481 1425 1698 873 825 1388 728 660 717 365 352 235 112 123 164 79 85 423 213 210 7 5 2 -

2 2 2 2 122 62 60 -

651 330 321 -

4 1 3 -

2 2 1 1 1 1 35 15 20 2 2 1 1 -

-

179 93 86 3 2 1 11 8 3 17 8 9 96 45 51 2 1 1 45 25 20 4 3 1 1 1 49 20 29 1 1 -

Delogo`di male female Bogojci male female Delogo`di male female Koro{i{ta male female Livada male female Mislode`da male female Novo Selo male female Poum male female Toska male female D`epin male female Del~evo male female Bigla male female Vetren male female Vir~e male female Vratislavci male female

90

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gabrovo ma`i `eni Grad ma`i `eni Del~evo ma`i `eni Dram~e ma`i `eni Zvegor ma`i `eni Iliovo ma`i `eni Kiselica ma`i `eni Kosovo Dabje ma`i `eni Nov Istevnik ma`i `eni O~ipala ma`i `eni Poleto ma`i `eni Razlovci ma`i `eni Selnik ma`i `eni Stamer ma`i `eni

794 419 375 534 274 260 11500 5810 5690 288 154 134 904 474 430 127 70 57 35 18 17 21 13 8 144 71 73 92 44 48 194 103 91 826 445 381 28 14 14 344 187 157

791 418 373 518 265 253 10761 5448 5313 287 154 133 899 470 429 127 70 57 34 17 17 21 13 8 143 71 72 92 44 48 186 97 89 823 445 378 28 14 14 344 187 157

7 5 2 -

15 9 6 97 46 51 5 4 1 -

564 280 284 8 6 2 -

3 1 2 1 1 -

1 1 25 12 13 1 1 1 1 3 3 -

-

3 1 2 43 18 25 -

Gabrovo male female Grad male female Del~evo male female Dram~e male female Zvegor male female Iliovo male female Kiselica male female Kosovo Dabje male female Nov Istevnik male female O~ipala male female Poleto male female Razlovci male female Selnik male female Stamer male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

91

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Star Istevnik ma`i `eni Trabotivi{te ma`i `eni Turija ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Demir Kapija ma`i `eni Barovo ma`i `eni Besvica ma`i `eni Bistrenci ma`i `eni Demir Kapija ma`i `eni Dra~evica ma`i `eni Dren ma`i `eni Iberli ma`i `eni Klisura ma`i `eni Kopri{nica ma`i `eni

70 32 38 533 274 259 102 63 39 51 28 23 4545 2347 2198 10 5 5 18 7 11 364 200 164 3275 1671 1604 94 47 47 3 2 1 -

70 32 38 446 226 220 102 63 39 51 28 23 3997 2057 1940 9 5 4 18 7 11 315 172 143 3161 1615 1546 94 47 47 3 2 1 -

23 13 10 3 2 1 19 11 8 -

5 3 2 344 186 158 1 1 39 22 17 19 14 5 -

79 44 35 16 6 10 16 6 10 -

-

1 1 132 76 56 3 1 2 34 19 15 -

1 1 -

2 1 1 32 9 23 4 3 1 26 6 20 -

Star Istevnik male female Trabotivi{te male female Turija male female ^iflik male female Demir Kapija male female Barovo male female Besvica male female Bistrenci male female Demir Kapija male female Dra~evica male female Dren male female Iberli male female Klisura male female Kopri{nica male female

92

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Kore{nica ma`i `eni Ko{arka ma`i `eni Pr`devo ma`i `eni Strama{evo ma`i `eni ^elevec ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Demir Hisar ma`i `eni Barakovo ma`i `eni Bel~e ma`i `eni Vardino ma`i `eni Grai{te ma`i `eni Demir Hisar ma`i `eni Edinakovo ma`i `eni @ur~e ma`i `eni

382 209 173 22 9 13 235 124 111 52 25 27 90 48 42 7178 3681 3497 67 32 35 245 127 118 266 144 122 145 78 67 2593 1329 1264 338 173 165 255 124 131

98 49 49 210 112 98 89 48 41 6868 3508 3360 66 32 34 245 127 118 266 144 122 145 78 67 2473 1254 1219 337 172 165 254 124 130

1 1 232 124 108 62 35 27 -

188 104 84 22 9 13 23 12 11 52 25 27 35 23 12 22 16 6 -

11 11 11 11 -

7 2 5 6 2 4 1 1

94 56 38 1 1 9 2 7 7 2 5 -

1 1 2 2 2 2 -

1 1 1 1 14 9 5 1 1 10 7 3 1 1 -

Kore{nica male female Ko{arka male female Pr`devo male female Strama{evo male female ^elevec male female ^iflik male female Demir Hisar male female Barakovo male female Bel~e male female Vardino male female Grai{te male female Demir Hisar male female Edinakovo male female @ur~e male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

93

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Zagori~e ma`i `eni Ko~i{te ma`i `eni Kutretino ma`i `eni Leskovo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Obednik ma`i `eni Pribilci ma`i `eni Rakitnica ma`i `eni Rastojca ma`i `eni Sveta ma`i `eni Sladuevo ma`i `eni Slep~e ma`i `eni Smilevo ma`i `eni Strugovo ma`i `eni

115 58 57 38 20 18 301 152 149 35 19 16 273 142 131 266 139 127 37 19 18 19 9 10 332 175 157 77 40 37 719 367 352 321 162 159 286 147 139

115 58 57 38 20 18 301 152 149 35 19 16 134 66 68 266 139 127 37 19 18 19 9 10 332 175 157 77 40 37 718 367 351 321 162 159 285 146 139

139 76 63 -

-

-

-

1 1 -

-

1 1 -

Zagori~e male female Ko~i{te male female Kutretino male female Leskovo male female Novo Selo male female Obednik male female Pribilci male female Rakitnica male female Rastojca male female Sveta male female Sladuevo male female Slep~e male female Smilevo male female Strugovo male female

94

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Suvodol ma`i `eni Utovo ma`i `eni Dobru{evo ma`i `eni Alinci ma`i `eni Budakovo ma`i `eni Dedebalci ma`i `eni Dobru{evo ma`i `eni Mojno ma`i `eni Musinci ma`i `eni No{pal ma`i `eni Puturus ma`i `eni Trap ma`i `eni Crni~ani ma`i `eni Dolna Bawica ma`i `eni

415 208 207 35 17 18 2174 1155 1019 57 32 25 248 127 121 288 149 139 624 322 302 71 42 29 302 161 141 348 189 159 20 12 8 175 93 82 41 28 13 9467 4821 4646

369 188 181 35 17 18 1950 1042 908 57 32 25 44 23 21 288 149 139 624 322 302 71 42 29 284 153 131 347 189 158 20 12 8 174 92 82 41 28 13 1567 823 744

31 13 18 4 4 3 3 1 1 4743 2409 2334

13 7 6 216 111 105 200 103 97 16 8 8 2767 1408 1359

324 152 172

-

1 1 1 1 1 1 5 2 3

-

1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 61 27 34

Suvodol male female Utovo male female Dobru{evo male female Alinci male female Budakovo male female Dedebalci male female Dobru{evo male female Mojno male female Musinci male female No{pal male female Puturus male female Trap male female Crni~ani male female Dolna Banjica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

95

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gorna Bawica ma`i `eni Gorna \onovica ma`i `eni Dolna Bawica ma`i `eni Dolna \onovica ma`i `eni Mitroj Krsti ma`i `eni Simnica ma`i `eni Su{ica ma`i `eni Dolneni ma`i `eni Belo Pole ma`i `eni Brailovo ma`i `eni Vran~e ma`i `eni Gorno Selo ma`i `eni Gostira`ni ma`i `eni Dabjani ma`i `eni

4423 2247 2176 8 4 4 4356 2217 2139 242 115 127 430 233 197 8 5 3 11583 6101 5482 197 100 97 227 126 101 105 56 49 39 25 14 108 56 52 -

1196 622 574 8 4 4 355 192 163 8 5 3 4840 2614 2226 197 100 97 225 125 100 105 56 49 38 25 13 45 25 20 -

1636 838 798 2444 1226 1218 239 115 124 424 230 194 2458 1247 1211 63 31 32 -

1243 629 614 1524 779 745 2580 1363 1217 -

315 147 168 9 5 4 7 4 3 -

-

4 1 3 1 1 11 3 8 2 1 1 1 1 -

1633 839 794 -

29 10 19 23 14 9 3 3 6 3 3 54 31 23 -

Gorna Banjica male female Gorna \onovica male female Dolna Banjica male female Dolna \onovica male female Mitroj Krsti male female Simnica male female Su{ica male female Dolneni male female Belo Pole male female Brailovo male female Vran~e male female Gorno Selo male female Gostira`ni male female Dabjani male female

96

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Debre{te ma`i `eni Desovo ma`i `eni Dolgaec ma`i `eni Dolneni ma`i `eni Drenovci ma`i `eni Dupja~ani ma`i `eni @abjani ma`i `eni Zabr~ani ma`i `eni Zapol`ani ma`i `eni Zrze ma`i `eni Kostinci ma`i `eni Ko{ino ma`i `eni Kutle{evo ma`i `eni La`ani ma`i `eni

2424 1261 1163 1026 542 484 70 42 28 375 199 176 231 122 109 155 86 69 56 29 27 72 34 38 241 130 111 64 38 26 101 54 47 92 54 38 27 17 10 1864 990 874

169 92 77 145 78 67 70 42 28 374 199 175 231 122 109 154 86 68 55 29 26 72 34 38 234 126 108 64 38 26 101 54 47 92 54 38 26 17 9 278 147 131

149 71 78 290 166 124 108 52 56

2088 1085 1003 20 12 8 402 231 171

7 4 3 -

-

3 2 1 1 1 1 1 -

566 283 283 1054 548 506

18 13 5 2 1 1 1 1 1 1 22 12 10

Debre{te male female Desovo male female Dolgaec male female Dolneni male female Drenovci male female Dupja~ani male female @abjani male female Zabr~ani male female Zapol`ani male female Zrze male female Kostinci male female Ko{ino male female Kutle{evo male female La`ani male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

97

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Malo Mramorani ma`i `eni Margari ma`i `eni Nebregovo ma`i `eni Novoselani ma`i `eni Pe{talevo ma`i `eni Rilevo ma`i `eni Ropotovo ma`i `eni Sarandinovo ma`i `eni Sekirci ma`i `eni Senokos ma`i `eni Slep~e ma`i `eni Slivje ma`i `eni Sredorek ma`i `eni Strovija ma`i `eni

44 22 22 27 12 15 156 82 74 111 62 49 486 255 231 69 41 28 546 283 263 98 54 44 302 164 138 315 170 145 68 39 29 35 19 16 52 26 26 35 17 18

44 22 22 27 12 15 156 82 74 111 62 49 280 156 124 69 41 28 545 283 262 98 54 44 302 164 138 313 169 144 67 39 28 35 19 16 52 26 26 35 17 18

144 69 75 -

44 20 24 -

-

-

1 1 1 1 1 1 -

12 8 4 -

5 2 3 2 1 1 -

Malo Mramorani male female Margari male female Nebregovo male female Novoselani male female Pe{talevo male female Rilevo male female Ropotovo male female Sarandinovo male female Sekirci male female Senokos male female Slep~e male female Slivje male female Sredorek male female Strovija male female

98

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Crnili{te ma`i `eni Drugovo ma`i `eni Belica ma`i `eni Br`dani ma`i `eni Vidrani ma`i `eni Golemo Crsko ma`i `eni Gorna Du{egubica ma`i `eni Gorno Dobrenoec ma`i `eni Dolna Du{egubica ma`i `eni Dolno Dobrenoec ma`i `eni Drugovo ma`i `eni Ehlovec ma`i `eni Ivan~i{ta ma`i `eni Izvor ma`i `eni

1765 894 871 3249 1682 1567 103 54 49 162 83 79 8 4 4 4 3 1 4 4 56 26 30 11 6 5 44 26 18 1492 786 706 20 8 12 29 15 14 49 21 28

31 19 12 2784 1449 1335 102 54 48 162 83 79 8 4 4 4 3 1 4 4 56 26 30 11 6 5 44 26 18 1250 658 592 20 8 12 29 15 14 48 21 27

1704 858 846 155 74 81 108 51 57 -

26 15 11 292 155 137 128 75 53 -

1 1 1 1 -

-

8 8 2 2 1 1

1 1 -

3 2 1 9 4 5 1 1 3 2 1 -

Crnili{te male female Drugovo male female Belica male female Br`dani male female Vidrani male female Golemo Crsko male female Gorna Du{egubica male female Gorno Dobrenoec male female Dolna Du{egubica male female Dolno Dobrenoec male female Drugovo male female Ehlovec male female Ivan~i{ta male female Izvor male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

99

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Javorec ma`i `eni Judovo ma`i `eni Kladnik ma`i `eni Klenoec ma`i `eni Kozica ma`i `eni Lav~ani ma`i `eni Malkoec ma`i `eni Malo Crsko ma`i `eni Manastirsko Dolenci ma`i `eni Podvis ma`i `eni Popoec ma`i `eni Popol`ani ma`i `eni Prostrawe ma`i `eni Sviwi{te ma`i `eni

5 2 3 27 16 11 20 11 9 21 10 11 82 45 37 10 6 4 35 13 22 1 1 109 56 53 72 37 35 34 17 17 109 55 54 31 15 16 57 31 26

5 2 3 27 16 11 20 11 9 21 10 11 81 45 36 10 6 4 33 13 20 1 1 108 56 52 71 37 34 34 17 17 108 55 53 31 15 16 57 31 26

-

-

-

-

2 2 1 1 1 1 -

-

1 1 1 1 -

Javorec male female Judovo male female Kladnik male female Klenoec male female Kozica male female Lav~ani male female Malkoec male female Malo Crsko male female Manastirsko Dolenci male female Podvis male female Popoec male female Popol`ani male female Prostranje male female Svinji{te male female

100

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Srbjani ma`i `eni Cer ma`i `eni @elino ma`i `eni Gorna Le{nica ma`i `eni Grup~in ma`i `eni Dobarce ma`i `eni Dolna Le{nica ma`i `eni @elino ma`i `eni Kopa~in Dol ma`i `eni Larce ma`i `eni Lukovica ma`i `eni Merovo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Ozormi{te ma`i `eni

495 257 238 159 79 80 24390 12335 12055 189 98 91 968 496 472 1695 857 838 625 330 295 4110 2072 2038 907 474 433 1868 968 900 47 23 24 901 462 439 667 346 321 1219 611 608

281 152 129 158 79 79 71 36 35 1 1 1 1 5 4 1 47 23 24 1 1 -

47 23 24 24195 12250 11945 188 97 91 966 496 470 1692 855 837 615 326 289 4100 2066 2034 898 470 428 1859 962 897 882 452 430 663 345 318 1208 606 602

164 80 84 2 1 1 1 1 -

-

-

1 1 1 1 -

5 5 1 1 1 1 1 1 -

3 2 1 116 48 68 2 2 2 1 1 10 4 6 9 6 3 9 4 5 2 1 1 18 10 8 3 1 2 11 5 6

Srbjani male female Cer male female @elino male female Gorna Le{nica male female Grup~in male female Dobarce male female Dolna Le{nica male female @elino male female Kopa~in Dol male female Larce male female Lukovica male female Merovo male female Novo Selo male female Ozormi{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

101

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Palatica ma`i `eni Rogle ma`i `eni Sedlarevo ma`i `eni Strimnica ma`i `eni Trebo{ ma`i `eni Cerovo ma`i `eni ^iflik ma`i `eni @ito{e ma`i `eni @ito{e ma`i `eni Lokveni ma`i `eni Podvis ma`i `eni Zajas ma`i `eni Ba~i{ta ma`i `eni Bukoj~ani ma`i `eni

2516 1251 1265 566 274 292 1611 772 839 2422 1215 1207 2388 1221 1167 511 271 240 1180 594 586 2128 1074 1054 1807 916 891 178 82 96 143 76 67 11605 5797 5808 772 391 381 97 39 58

6 6 2 1 1 7 5 2 1 1 174 93 81 3 2 1 28 15 13 143 76 67 211 111 100 1 1 23 12 11

2501 1249 1252 556 271 285 1605 771 834 2404 1209 1195 2372 1213 1159 510 270 240 1176 592 584 1158 588 570 1158 588 570 11308 5651 5657 756 381 375 74 27 47

1 1 17 8 9 17 8 9 -

6 3 3 6 3 3 -

-

1 1 5 3 2 5 3 2 6 6 -

2 2 747 375 372 604 311 293 143 64 79 -

8 2 6 10 3 7 4 1 3 16 5 11 8 3 5 4 2 2 21 4 17 20 4 16 1 1 80 35 45 15 9 6 -

Palatica male female Rogle male female Sedlarevo male female Strimnica male female Trebo{ male female Cerovo male female ^iflik male female @ito{e male female @ito{e male female Lokveni male female Podvis male female Zajas male female Ba~i{ta male female Bukoj~ani male female

102

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gorno Strogomi{te ma`i `eni Gre{nica ma`i `eni Dlapkin Dol ma`i `eni Dolno Strogomi{ta ma`i `eni Zajas ma`i `eni Kolari ma`i `eni Kolibari ma`i `eni Le{nica ma`i `eni Midinci ma`i `eni Re~ani - Zajasko ma`i `eni Tajmi{te ma`i `eni Zelenikovo ma`i `eni Vra`ale ma`i `eni Gradovci ma`i `eni

1123 554 569 1480 727 753 636 313 323 698 339 359 4712 2348 2364 880 456 424 747 395 352 219 107 112 33 16 17 101 50 51 107 62 45 4077 2131 1946 102 59 43 2 1 1

4 3 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 37 17 20 31 15 16 107 62 45 2522 1289 1233 2 1 1

1093 539 554 1475 725 750 633 313 320 692 339 353 4682 2338 2344 879 456 423 742 393 349 182 90 92 100 50 50 1206 666 540 101 59 42 -

1 1 -

92 46 46 -

1 1 -

1 1 4 4 1 1 45 17 28 -

191 105 86 -

26 12 14 3 1 2 2 2 5 5 22 10 12 4 2 2 2 1 1 1 1 19 7 12 1 1 -

Gorno Strogomi{te male female Gre{nica male female Dlapkin Dol male female Dolno Strogomi{ta male female Zajas male female Kolari male female Kolibari male female Le{nica male female Midinci male female Re~ani - Zajasko male female Tajmi{te male female Zelenikovo male female Vra`ale male female Gradovci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

103

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gumalevo ma`i `eni Dejkovec ma`i `eni Dobrino ma`i `eni @elezni~ka Stanica Zelenikovo ma`i `eni Zelenikovo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Ore{ani ma`i `eni Pako{evo ma`i `eni Paligrad ma`i `eni Smesnica ma`i `eni Strahojadica ma`i `eni Taor ma`i `eni Tisovica ma`i `eni Zletovo ma`i `eni

102 58 44 84 44 40 90 51 39 1135 583 552 771 398 373 149 75 74 515 271 244 247 127 120 303 162 141 104 53 51 268 152 116 152 70 82 53 27 26 3428 1755 1673

930 475 455 697 363 334 144 75 69 387 193 194 210 111 99 1 1 151 70 81 3410 1749 1661

102 58 44 84 44 40 89 51 38 1 1 103 61 42 302 162 140 104 53 51 267 151 116 53 27 26 -

1 1 -

61 30 31 4 2 2 27 14 13 -

1 1 10 5 5

10 2 8 8 2 6 5 5 12 11 1 10 2 8 4 1 3

190 105 85 1 1 -

1 1 4 1 3 4 2 2 8 4 4 1 1 4 4

Gumalevo male female Dejkovec male female Dobrino male female @elezni~ka Stanica Zelenikovo male female Zelenikovo male female Novo Selo male female Ore{ani male female Pako{evo male female Paligrad male female Smesnica male female Strahojadica male female Taor male female Tisovica male female Zletovo male female

104

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Bune{ ma`i `eni Dreveno ma`i `eni Zelengrad ma`i `eni Zletovo ma`i `eni Jami{te ma`i `eni Lesnovo ma`i `eni Ratavica ma`i `eni Tripatanci ma`i `eni Tursko Rudari ma`i `eni [talkovica ma`i `eni Zrnovci ma`i `eni Vidovi{te ma`i `eni Zrnovci ma`i `eni Morodvis ma`i `eni

48 27 21 213 118 95 7 3 4 2477 1262 1215 10 5 5 41 18 23 277 134 143 126 65 61 185 97 88 44 26 18 3264 1696 1568 494 265 229 2221 1156 1065 549 275 274

48 27 21 212 118 94 7 3 4 2471 1262 1209 10 5 5 41 18 23 267 128 139 125 65 60 185 97 88 44 26 18 3247 1687 1560 481 257 224 2217 1155 1062 549 275 274

-

-

-

1 1 9 5 4 13 8 5 13 8 5 -

2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 -

-

1 1 3 3 2 2 2 2 -

Bune{ male female Dreveno male female Zelengrad male female Zletovo male female Jami{te male female Lesnovo male female Ratavica male female Tripatanci male female Tursko Rudari male female [talkovica male female Zrnovci male female Vidovi{te male female Zrnovci male female Morodvis male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

105

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Izvor ma`i `eni Vladilovci ma`i `eni Dolno Vranovci ma`i `eni Izvor ma`i `eni Krnino ma`i `eni Martolci ma`i `eni Omorani ma`i `eni Pomenovo ma`i `eni Popadija ma`i `eni Smilovci ma`i `eni Stari Grad ma`i `eni Stepanci ma`i `eni Ilinden ma`i `eni Ajvatovci ma`i `eni

1049 561 488 77 40 37 51 28 23 480 255 225 3 2 1 180 97 83 143 82 61 20 10 10 95 47 48 15894 8180 7714 232 125 107

1041 560 481 77 40 37 51 28 23 477 255 222 3 2 1 178 97 81 141 81 60 20 10 10 94 47 47 13959 7131 6828 231 125 106

352 195 157 -

17 10 7 -

428 221 207 -

1 1 -

5 5 3 3 2 2 912 502 410 1 1

-

3 1 2 2 1 1 1 1 225 121 104 -

Izvor male female Vladilovci male female Dolno Vranovci male female Izvor male female Krnino male female Martolci male female Omorani male female Pomenovo male female Popadija male female Smilovci male female Stari Grad male female Stepanci male female Ilinden male female Ajvatovci male female

106

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Bujkovci ma`i `eni Bunarxik ma`i `eni Bu~inci ma`i `eni Deqadrovci ma`i `eni Ilinden ma`i `eni Kadino ma`i `eni Marino ma`i `eni Miladinovci ma`i `eni Mralino ma`i `eni Mr{evci ma`i `eni Tekija ma`i `eni Jegunovce ma`i `eni @il~e ma`i `eni Jan~i{te ma`i `eni

946 490 456 352 183 169 226 116 110 532 269 263 4931 2529 2402 2090 1077 1013 3533 1838 1695 1276 646 630 821 424 397 651 328 323 304 155 149 7227 3701 3526 650 346 304 587 306 281

641 329 312 349 182 167 225 116 109 517 261 256 4285 2179 2106 1845 939 906 3396 1754 1642 1159 588 571 615 314 301 403 194 209 293 150 143 4628 2398 2230 642 344 298 544 283 261

340 189 151 11 6 5 1 1 2464 1237 1227 -

2 2 13 8 5 2 2 4 2 2 -

295 155 140 31 18 13 11 5 6 62 29 33 29 14 15 41 20 21 -

1 1 -

5 2 3 2 2 12 7 5 176 91 85 140 81 59 129 81 48 34 16 18 166 91 75 242 131 111 5 2 3 69 33 36 5 5 43 23 20

-

5 4 1 1 1 1 1 3 1 2 96 52 44 70 38 32 8 3 5 19 11 8 10 5 5 6 3 3 6 3 3 21 11 10 3 2 1 -

Bujkovci male female Bunard`ik male female Bu~inci male female Deljadrovci male female Ilinden male female Kadino male female Marino male female Miladinovci male female Mralino male female Mr{evci male female Tekija male female Jegunovce male female @il~e male female Jan~i{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

107

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Jegunovce ma`i `eni Kopance ma`i `eni Podbrege ma`i `eni Prequbi{te ma`i `eni Raotince ma`i `eni Ratae ma`i `eni Siri~ino ma`i `eni Tudence ma`i `eni [em{evo ma`i `eni Kavadarci ma`i `eni Begni{te ma`i `eni Bru{ani ma`i `eni Vata{a ma`i `eni Vozarci ma`i `eni

846 435 411 1059 532 527 179 92 87 367 182 185 565 298 267 411 202 209 395 211 184 431 223 208 1737 874 863 38391 19463 18928 369 206 163 2 1 1 3502 1792 1710 910 490 420

804 412 392 300 152 148 161 82 79 270 131 139 559 298 261 410 202 208 395 211 184 430 223 207 113 60 53 37157 18833 18324 368 206 162 2 1 1 3224 1654 1570 904 490 414

752 378 374 92 49 43 4 4 1616 810 806 2 2 -

4 2 2 164 79 85 13 6 7 -

21 9 12 16 9 7 4 2 2 679 350 329 238 120 118 -

27 13 14 1 1 -

13 9 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 214 116 98 1 1 20 10 10 5 5

4 3 1 -

8 5 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 144 67 77 6 2 4 1 1

Jegunovce male female Kopance male female Podbrege male female Preljubi{te male female Raotince male female Ratae male female Siri~ino male female Tudence male female [em{evo male female Kavadarci male female Begni{te male female Bru{ani male female Vata{a male female Vozarci male female

108

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gali{te ma`i `eni Garnikovo ma`i `eni Gli{i} ma`i `eni Grbovec ma`i `eni Dabni{te ma`i `eni Dobrotino ma`i `eni Drago`el ma`i `eni Dradwa ma`i `eni Drenovo ma`i `eni Kavadarci ma`i `eni Kesendre ma`i `eni Ko{ani ma`i `eni Marena ma`i `eni Pravednik ma`i `eni

3 3 1562 819 743 27 16 11 2 1 1 3 1 2 648 344 304 29188 14664 14524 2 1 1 997 520 477 -

3 3 1547 816 731 26 16 10 2 1 1 3 1 2 648 344 304 28354 14227 14127 2 1 1 903 470 433 -

2 2 -

151 73 78 -

368 188 180 71 40 31 -

4 2 2 22 11 11 -

5 1 4 1 1 159 95 64 21 10 11 -

4 3 1 -

6 6 128 65 63 2 2 -

Gali{te male female Garnikovo male female Gli{i} male female Grbovec male female Dabni{te male female Dobrotino male female Drago`el male female Dradnja male female Drenovo male female Kavadarci male female Kesendre male female Ko{ani male female Marena male female Pravednik male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

109

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Raec ma`i `eni Resava ma`i `eni Sopot ma`i `eni Fari{ ma`i `eni [e{kovo ma`i `eni [ivec ma`i `eni Kamewane ma`i `eni Gorno Pal~i{te ma`i `eni Gorno Sedlarce ma`i `eni Dolno Pal~i{te ma`i `eni Jelovjane ma`i `eni Kamewane ma`i `eni Nova}e ma`i `eni Sini~ane ma`i `eni

110 54 56 144 65 79 804 423 381 23 11 12 4 2 2 91 50 41 14442 7285 7157 1356 707 649 1776 882 894 3345 1673 1672 599 308 291 4834 2447 2387 304 145 159 1472 742 730

109 54 55 144 65 79 800 421 379 23 11 12 4 2 2 91 50 41 32 12 20 1 1 1 1 24 9 15 5 1 4 -

13165 6640 6525 1339 700 639 1773 880 893 3302 1656 1646 40 17 23 4825 2443 2382 304 145 159 1469 742 727

1179 609 570 539 285 254 -

2 2 -

-

1 1 1 1 -

9 4 5 8 4 4 1 1 -

1 1 57 20 37 16 6 10 2 1 1 19 8 11 7 1 6 8 4 4 3 3

Raec male female Resava male female Sopot male female Fari{ male female [e{kovo male female [ivec male female Kamenjane male female Gorno Pal~i{te male female Gorno Sedlarce male female Dolno Pal~i{te male female Jelovjane male female Kamenjane male female Nova}e male female Sini~ane male female

110

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Urvi~ ma`i `eni Karbinci ma`i `eni Argulica ma`i `eni Batawe ma`i `eni Vrte{ka ma`i `eni Golem Gaber ma`i `eni Gorni Balvan ma`i `eni Gorno Trogerci ma`i `eni Dolni Balvan ma`i `eni Dolno Trogerci ma`i `eni Ebeplija ma`i `eni Junuzlija ma`i `eni Kalauzlija ma`i `eni Karbinci ma`i `eni

756 381 375 4012 2034 1978 315 157 158 2 1 1 6 3 3 32 14 18 57 29 28 1 1 358 184 174 4 2 2 11 7 4 35 17 18 61 33 28 673 336 337

1 1 3200 1632 1568 303 149 154 1 1 6 3 3 57 29 28 1 1 356 183 173 4 2 2 13 9 4 672 336 336

113 57 56 -

640 324 316 728 356 372 8 4 4 32 14 18 11 7 4 35 17 18 48 24 24 -

2 2 -

54 31 23 2 2 -

12 5 7 1 1 2 1 1 1 1

-

2 2 16 8 8 2 2 -

Urvi~ male female Karbinci male female Argulica male female Batanje male female Vrte{ka male female Golem Gaber male female Gorni Balvan male female Gorno Trogerci male female Dolni Balvan male female Dolno Trogerci male female Ebeplija male female Junuzlija male female Kalauzlija male female Karbinci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

111

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Kepek~elija ma`i `eni Kozjak ma`i `eni Krupi{te ma`i `eni Kurfalija ma`i `eni Ku~ilat ma`i `eni Ku~ica ma`i `eni Mal Gaber ma`i `eni Mi~ak ma`i `eni Muratlija ma`i `eni Nov Karaorman ma`i `eni Oxalija ma`i `eni Pripe~ani ma`i `eni Prnalija ma`i `eni Radawe ma`i `eni

9 5 4 147 81 66 336 173 163 43 22 21 119 58 61 67 37 30 109 56 53 1 1 197 92 105 471 244 227

145 80 65 313 160 153 64 35 29 1 1 318 168 150

-

9 5 4 12 7 5 38 20 18 119 58 61 101 52 49 197 92 105 118 56 62

2 2 -

10 6 4 34 19 15

2 1 1 1 1 1 1 -

-

1 1 5 2 3 8 4 4 -

Kepek~elija male female Kozjak male female Krupi{te male female Kurfalija male female Ku~ilat male female Ku~ica male female Mal Gaber male female Mi~ak male female Muratlija male female Nov Karaorman male female Od`alija male female Pripe~ani male female Prnalija male female Radanje male female

112

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Ruqak ma`i `eni Tarinci ma`i `eni Crvulevo ma`i `eni Ki~evo ma`i `eni Ki~evo ma`i `eni Kne`ino ma`i `eni Lazarovci ma`i `eni Mamudovci ma`i `eni Osoj ma`i `eni Ra{tani ma`i `eni Trap~in dol ma`i `eni Kle~evce ma`i `eni Aqince ma`i `eni Beqakovce ma`i `eni

2 1 1 905 455 450 51 25 26 30138 15143 14995 27067 13568 13499 12 6 6 88 49 39 401 206 195 593 292 301 1063 565 498 914 457 457 1609 837 772 38 18 20 64 34 30

2 1 1 902 453 449 42 21 21 16140 8142 7998 15031 7552 7479 12 6 6 88 49 39 1 1 327 163 164 679 372 307 2 2 1583 825 758 38 18 20 64 34 30

9202 4602 4600 7641 3818 3823 400 206 194 67 28 39 198 102 96 896 448 448 -

2430 1222 1208 2406 1210 1196 24 12 12 -

1630 814 816 1329 664 665 169 84 85 132 66 66 -

8 4 4 76 43 33 75 43 32 1 1 -

3 2 1 1 1 86 51 35 82 47 35 2 2 2 2 24 12 12 -

7 3 4 7 3 4 -

567 266 301 496 231 265 28 15 13 27 11 16 16 9 7 2 2 -

Ruljak male female Tarinci male female Crvulevo male female Ki~evo male female Ki~evo male female Kne`ino male female Lazarovci male female Mamudovci male female Osoj male female Ra{tani male female Trap~in dol male female Kle~evce male female Aljince male female Beljakovce male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

113

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Vojnik ma`i `eni Dovezance ma`i `eni Drenok ma`i `eni Zubovce ma`i `eni Ja~ince ma`i `eni Kle~evce ma`i `eni Kosmatac ma`i `eni Murga{ ma`i `eni Oblavce ma`i `eni Orah ma`i `eni Rugince ma`i `eni Strezovce ma`i `eni Kondovo ma`i `eni Gorno Svilare ma`i `eni

61 29 32 123 66 57 54 37 17 57 27 30 106 46 60 573 294 279 41 20 21 63 36 27 124 58 66 113 62 51 75 45 30 117 65 52 11155 5700 5455 712 375 337

57 26 31 123 66 57 54 37 17 57 27 30 106 46 60 555 286 269 41 20 21 62 36 26 123 57 66 113 62 51 75 45 30 115 65 50 36 18 18 -

10879 5565 5314 711 375 336

24 12 12 -

59 35 24 -

-

3 3 17 8 9 1 1 1 1 2 2 1 1 -

85 40 45 -

1 1 1 1 71 30 41 1 1

Vojnik male female Dovezance male female Drenok male female Zubovce male female Ja~ince male female Kle~evce male female Kosmatac male female Murga{ male female Oblavce male female Orah male female Rugince male female Strezovce male female Kondovo male female Gorno Svilare male female

114

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dvorce ma`i `eni Dolno Svilare ma`i `eni Kondovo ma`i `eni Radu{a ma`i `eni Ra{~e ma`i `eni Rudnik Radu{a ma`i `eni Konopi{te ma`i `eni Bojan~i{te ma`i `eni Bohula ma`i `eni Bunar~e ma`i `eni Gorna Bo{ava ma`i `eni Dolna Bo{ava ma`i `eni Klinovo ma`i `eni Konopi{te ma`i `eni

249 131 118 2010 1014 996 3384 1720 1664 1892 966 926 2697 1375 1322 211 119 92 350 188 162 45 22 23 28 16 12 2 1 1 52 27 25 25 14 11 55 28 27

6 2 4 15 7 8 2 2 2 1 1 11 6 5 342 186 156 45 22 23 25 14 11 2 1 1 51 27 24 25 14 11 55 28 27

249 131 118 1998 1010 988 3222 1641 1581 1884 961 923 2677 1371 1306 138 76 62 -

23 12 11 1 1 3 2 1 3 2 1 -

1 1 58 35 23 -

-

1 1 4 4 1 1 -

81 40 41 2 2 2 2 -

6 2 4 42 20 22 4 3 1 14 3 11 4 2 2 1 1 -

Dvorce male female Dolno Svilare male female Kondovo male female Radu{a male female Ra{~e male female Rudnik Radu{a male female Konopi{te male female Bojan~i{te male female Bohula male female Bunar~e male female Gorna Bo{ava male female Dolna Bo{ava male female Klinovo male female Konopi{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

115

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Krwevo ma`i `eni Kumani~evo ma`i `eni Majden ma`i `eni Mre`i~ko ma`i `eni R'`anovo ma`i `eni Radwa ma`i `eni Ro`den ma`i `eni Stragovo ma`i `eni ^emersko ma`i `eni Kon~e ma`i `eni Gabrevci ma`i `eni Garvan ma`i `eni Gorna Vra{tica ma`i `eni Gorni Lipovik ma`i `eni

33 19 14 7 3 4 8 4 4 32 17 15 21 11 10 22 15 7 20 11 9 3536 1886 1650 355 187 168 11 7 4 163 91 72

33 19 14 7 3 4 8 4 4 31 17 14 19 11 8 21 15 6 20 11 9 3009 1607 1402 355 187 168 10 7 3 162 91 71

-

521 277 244 -

-

-

2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1

-

1 1 3 1 2 -

Krnjevo male female Kumani~evo male female Majden male female Mre`i~ko male female R'`anovo male female Radnja male female Ro`den male female Stragovo male female ^emersko male female Kon~e male female Gabrevci male female Garvan male female Gorna Vra{tica male female Gorni Lipovik male female

116

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dedino ma`i `eni Dolna Vra{tica ma`i `eni Dolni Lipovik ma`i `eni Dolni Rade{ ma`i `eni Zagorci ma`i `eni Kon~e ma`i `eni Lubnica ma`i `eni Negrenovci ma`i `eni Rakitec ma`i `eni Skoru{a ma`i `eni Kosel ma`i `eni Vapila ma`i `eni Zavoj ma`i `eni Kosel ma`i `eni

716 386 330 423 225 198 10 6 4 967 510 457 361 188 173 519 280 239 11 6 5 1369 695 674 112 57 55 12 5 7 586 298 288

716 386 330 423 225 198 10 6 4 444 232 212 359 187 172 519 280 239 11 6 5 1359 688 671 112 57 55 12 5 7 576 291 285

-

521 277 244 -

-

-

1 1 6 5 1 6 5 1

-

2 1 1 1 1 4 2 2 4 2 2

Dedino male female Dolna Vra{tica male female Dolni Lipovik male female Dolni Rade{ male female Zagorci male female Kon~e male female Lubnica male female Negrenovci male female Rakitec male female Skoru{a male female Kosel male female Vapila male female Zavoj male female Kosel male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

117

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Kuratica ma`i `eni Livoi{ta ma`i `eni Openica ma`i `eni Pla}e ma`i `eni Rasino ma`i `eni Re~ica ma`i `eni Svini{ta ma`i `eni Sirula ma`i `eni Skrebatno ma`i `eni Ko~ani ma`i `eni Beli ma`i `eni Gorni Podlog ma`i `eni Gorno Grad~e ma`i `eni Grdovci ma`i `eni

326 164 162 178 91 87 58 28 30 4 2 2 8 6 2 5 3 2 64 32 32 10 6 4 6 3 3 33689 16957 16732 466 245 221 704 348 356 13 6 7 1288 652 636

326 164 162 178 91 87 58 28 30 4 2 2 8 6 2 5 3 2 64 32 32 10 6 4 6 3 3 31077 15639 15438 466 245 221 702 348 354 13 6 7 1281 648 633

-

315 163 152 -

1951 987 964 -

193 105 88 -

65 28 37 1 1 -

2 2 1 1 -

86 35 51 7 4 3

Kuratica male female Livoi{ta male female Openica male female Pla}e male female Rasino male female Re~ica male female Svini{ta male female Sirula male female Skrebatno male female Ko~ani male female Beli male female Gorni Podlog male female Gorno Grad~e male female Grdovci male female

118

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dolni Podlog ma`i `eni Dolno Grad~e ma`i `eni Jastrebnik ma`i `eni Ko~ani ma`i `eni Le{ki ma`i `eni Mojanci ma`i `eni Nivi~ani ma`i `eni Pantelej ma`i `eni Pa{axikovo ma`i `eni Polaki ma`i `eni Pripor ma`i `eni Raj~ani ma`i `eni Trkawe ma`i `eni Crvena Niva ma`i `eni

476 227 249 48 28 20 28330 14221 14109 29 14 15 556 275 281 343 180 163 64 33 31 113 61 52 1 1 33 17 16 1225 650 575 -

476 227 249 48 28 20 25730 12907 12823 29 14 15 554 275 279 343 180 163 64 33 31 113 61 52 1 1 33 17 16 1224 650 574 -

-

315 163 152 -

1951 987 964 -

193 105 88 -

63 28 35 1 1 -

1 1 -

77 31 46 2 2 -

Dolni Podlog male female Dolno Grad~e male female Jastrebnik male female Ko~ani male female Le{ki male female Mojanci male female Nivi~ani male female Pantelej male female Pa{ad`ikovo male female Polaki male female Pripor male female Raj~ani male female Trkanje male female Crvena Niva male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

119

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Kratovo ma`i `eni Blizanci ma`i `eni Vakuf ma`i `eni Gorno Kratovo ma`i `eni Dimonce ma`i `eni Emirica ma`i `eni @eleznica ma`i `eni @ivalevo ma`i `eni Kavrak ma`i `eni Ketenovo ma`i `eni Kne`evo ma`i `eni Kojkovo ma`i `eni Kowuh ma`i `eni Kratovo ma`i `eni

10441 5327 5114 6 4 2 122 60 62 27 17 10 51 26 25 18 9 9 220 108 112 155 82 73 62 38 24 216 112 104 64 37 27 36 20 16 150 80 70 6924 3505 3419

10231 5226 5005 6 4 2 122 60 62 27 17 10 51 26 25 18 9 9 220 108 112 155 82 73 62 38 24 215 111 104 64 37 27 36 20 16 150 80 70 6724 3407 3317

-

8 2 6 8 2 6

151 75 76 151 75 76

1 1 1 1

33 17 16 27 16 11

-

17 7 10 1 1 13 5 8

Kratovo male female Blizanci male female Vakuf male female Gorno Kratovo male female Dimonce male female Emirica male female @eleznica male female @ivalevo male female Kavrak male female Ketenovo male female Kne`evo male female Kojkovo male female Konjuh male female Kratovo male female

120

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Krilatica ma`i `eni Kuklica ma`i `eni Kunovo ma`i `eni Lukovo ma`i `eni Mu{kovo ma`i `eni Ne`ilovo ma`i `eni Penda} ma`i `eni Prikovci ma`i `eni Sekulica ma`i `eni Stracin ma`i `eni Tala{mance ma`i `eni Tatomir ma`i `eni Topolovi} ma`i `eni Trnovac ma`i `eni

141 76 65 97 51 46 3 2 1 4 1 3 51 25 26 23 10 13 45 23 22 114 58 56 177 94 83 185 93 92 150 79 71 84 45 39 32 16 16 330 170 160

140 76 64 97 51 46 3 2 1 4 1 3 51 25 26 23 10 13 45 23 22 114 58 56 174 94 80 183 93 90 150 79 71 84 45 39 32 16 16 330 170 160

-

-

-

-

3 3 2 2 -

-

1 1 -

Krilatica male female Kuklica male female Kunovo male female Lukovo male female Mu{kovo male female Ne`ilovo male female Penda} male female Prikovci male female Sekulica male female Stracin male female Tala{mance male female Tatomir male female Topolovi} male female Trnovac male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

121

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Turalevo ma`i `eni Filipovci ma`i `eni [legovo ma`i `eni [opsko Rudare ma`i `eni Kriva Palanka ma`i `eni B's ma`i `eni Ba{tevo ma`i `eni Borovo ma`i `eni Varovi{te ma`i `eni Gabar ma`i `eni Golema Crcorija ma`i `eni Gradec ma`i `eni Dlabo~ica ma`i `eni Dobrovnica ma`i `eni

326 166 160 112 62 50 373 174 199 143 84 59 20820 10727 10093 63 30 33 13 8 5 87 45 42 87 45 42 67 34 33 85 44 41 318 164 154 144 73 71 168 86 82

324 165 159 112 62 50 372 173 199 143 84 59 19998 10328 9670 63 30 33 13 8 5 87 45 42 87 45 42 67 34 33 85 44 41 318 164 154 144 73 71 166 85 81

-

2 1 1 -

668 330 338 -

3 1 2 -

1 1 103 46 57 2 1 1

2 1 1 -

2 1 1 44 20 24 -

Turalevo male female Filipovci male female [legovo male female [opsko Rudare male female Kriva Palanka male female B's male female Ba{tevo male female Borovo male female Varovi{te male female Gabar male female Golema Crcorija male female Gradec male female Dlabo~ica male female Dobrovnica male female

122

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Drenak ma`i `eni Drewe ma`i `eni Dura~ka Reka ma`i `eni @idilovo ma`i `eni Kiselica ma`i `eni Konopnica ma`i `eni Kostur ma`i `eni Ko{ari ma`i `eni Kriva Palanka ma`i `eni Krkqa ma`i `eni Krstov Dol ma`i `eni Lozanovo ma`i `eni Luke ma`i `eni Mala Crcorija ma`i `eni

44 22 22 90 45 45 290 154 136 302 166 136 101 53 48 1398 709 689 38 21 17 21 14 7 14558 7431 7127 227 126 101 60 35 25 53 29 24 338 190 148 112 59 53

44 22 22 90 45 45 289 154 135 299 165 134 101 53 48 1395 709 686 38 21 17 21 14 7 13758 7037 6721 227 126 101 59 35 24 52 28 24 337 190 147 112 59 53

-

2 1 1 -

668 330 338 -

1 1 2 1 1 -

2 2 88 43 45 1 1 1 1 -

1 1 1 1 -

3 1 2 1 1 39 19 20 -

Drenak male female Drenje male female Dura~ka Reka male female @idilovo male female Kiselica male female Konopnica male female Kostur male female Ko{ari male female Kriva Palanka male female Krklja male female Krstov Dol male female Lozanovo male female Luke male female Mala Crcorija male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

123

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Martinica ma`i `eni Mete`evo ma`i `eni Mo`divwjak ma`i `eni Nerav ma`i `eni Ogut ma`i `eni Osi~e ma`i `eni Podr`i Kow ma`i `eni Stanci ma`i `eni T'lminci ma`i `eni Trnovo ma`i `eni Uzem ma`i `eni Krivoga{tani ma`i `eni Bela Crkva ma`i `eni Borotino ma`i `eni

157 85 72 50 26 24 770 413 357 175 95 80 152 79 73 51 27 24 116 59 57 203 117 86 73 39 34 153 76 77 256 128 128 6007 3160 2847 498 268 230 277 140 137

157 85 72 50 26 24 769 413 356 175 95 80 147 77 70 51 27 24 114 59 55 203 117 86 73 39 34 153 76 77 254 128 126 5983 3149 2834 498 268 230 277 140 137

-

-

8 4 4 -

-

5 2 3 2 2 2 2 6 1 5 -

-

1 1 10 6 4 -

Martinica male female Mete`evo male female Mo`divnjjak male female Nerav male female Ogut male female Osi~e male female Podr`i Konj male female Stanci male female T'lminci male female Trnovo male female Uzem male female Krivoga{tani male female Bela Crkva male female Borotino male female

124

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Vo|ani ma`i `eni Vrbjani ma`i `eni Godivje ma`i `eni Korenica ma`i `eni Krivoga{tani ma`i `eni Kru{eani ma`i `eni Mir~e Acev ma`i `eni Obr{ani ma`i `eni Pa{ino Ruvci ma`i `eni Slavej ma`i `eni Kru{evo ma`i `eni Aldanci ma`i `eni Arilevo ma`i `eni Belu{ino ma`i `eni

454 248 206 294 159 135 166 87 79 62 35 27 1870 971 899 578 299 279 793 414 379 627 337 290 388 202 186 9684 4918 4766 417 219 198 13 5 8 64 28 36

452 247 205 294 159 135 165 87 78 62 35 27 1860 967 893 574 298 276 793 414 379 627 337 290 381 197 184 6081 3037 3044 14 8 6 13 5 8 -

2064 1081 983 397 208 189 62 28 34

315 161 154 5 3 2 2 2

8 4 4 -

1020 542 478 -

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 38 21 17 -

137 65 72 -

1 1 1 1 3 1 2 5 4 1 29 11 18 1 1 -

Vo|ani male female Vrbjani male female Godivje male female Korenica male female Krivoga{tani male female Kru{eani male female Mir~e Acev male female Obr{ani male female Pa{ino Ruvci male female Slavej male female Kru{evo male female Aldanci male female Arilevo male female Belu{ino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

125

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Birino ma`i `eni Borino ma`i `eni Bu~in ma`i `eni Vrboec ma`i `eni Gorno Divjaci ma`i `eni Dolno Divjaci ma`i `eni Jakrenovo ma`i `eni Kru{evo ma`i `eni Milo{evo ma`i `eni Norovo ma`i `eni Ostrilci ma`i `eni Presil ma`i `eni Pusta Reka ma`i `eni Sa`devo ma`i `eni

441 231 210 738 396 342 256 142 114 46 28 18 59 31 28 212 95 117 5330 2615 2715 50 28 22 599 330 269 32 19 13 444 233 211 134 70 64 393 203 190

738 396 342 255 142 113 46 28 18 59 31 28 4273 2059 2214 38 19 19 1 1 32 19 13 23 15 8 134 70 64 -

340 177 163 100 49 51 589 325 264 392 205 187 184 89 95

13 8 5 59 25 34 29 13 16 207 112 95

-

1020 542 478 -

26 12 14 12 9 3 -

86 45 41 51 20 31 -

2 1 1 1 1 2 1 1 11 2 9 9 5 4 2 2 -

Birino male female Borino male female Bu~in male female Vrboec male female Gorno Divjaci male female Dolno Divjaci male female Jakrenovo male female Kru{evo male female Milo{evo male female Norovo male female Ostrilci male female Presil male female Pusta Reka male female Sa`devo male female

126

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Sveto Mitrani ma`i `eni Selce ma`i `eni Kukli{ ma`i `eni Dorlombos ma`i `eni Zle{evo ma`i `eni Kosturino ma`i `eni Kukli{ ma`i `eni Meme{li ma`i `eni Ormanli ma`i `eni Raborci ma`i `eni Svidovica ma`i `eni Tri Vodi ma`i `eni ^epeli ma`i `eni Kukure~ani ma`i `eni

434 233 201 22 12 10 4449 2322 2127 117 61 56 1280 656 624 2532 1330 1202 44 23 21 34 17 17 105 55 50 325 173 152 12 7 5 2511 1318 1193

433 233 200 22 12 10 4231 2209 2022 1276 654 622 2529 1330 1199 105 55 50 309 163 146 12 7 5 2447 1290 1157

44 22 22

212 112 100 117 61 56 1 1 44 23 21 34 17 17 16 10 6 1 1

14 6 8

-

4 4 2 2 2 2 2 2

-

1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3

Sveto Mitrani male female Selce male female Kukli{ male female Dorlombos male female Zle{evo male female Kosturino male female Kukli{ male female Meme{li male female Ormanli male female Raborci male female Svidovica male female Tri Vodi male female ^epeli male female Kukure~ani male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

127

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gabalavci ma`i `eni Dragarino ma`i `eni Drago`ani ma`i `eni Drevenik ma`i `eni Kukure~ani ma`i `eni Lisolaj ma`i `eni Lopatica ma`i `eni Novo Zmirnovo ma`i `eni Oblakovo ma`i `eni Sekirani ma`i `eni Staro Zmirnovo ma`i `eni Crnobuki ma`i `eni Crnovec ma`i `eni Kumanovo ma`i `eni

114 62 52 86 47 39 156 77 79 26 13 13 966 510 456 225 115 110 280 153 127 41 23 18 1 1 114 54 60 10 6 4 406 215 191 86 42 44 103205 51961 51244

114 62 52 86 47 39 155 77 78 950 504 446 224 115 109 280 153 127 41 23 18 1 1 114 54 60 10 6 4 406 215 191 66 33 33 61495 30565 30930

26 13 13 18 9 9 27290 13847 13443

1 1 292 165 127

14 6 8 4256 2148 2108

147 70 77

2 2 9035 4832 4203

20 5 15

1 1 1 1 1 1 670 329 341

Gabalavci male female Dragarino male female Drago`ani male female Drevenik male female Kukure~ani male female Lisolaj male female Lopatica male female Novo Zmirnovo male female Oblakovo male female Sekirani male female Staro Zmirnovo male female Crnobuki male female Crnovec male female Kumanovo male female

128

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Agino selo ma`i `eni Bediwe ma`i `eni Biqanovce ma`i `eni Brzak ma`i `eni Vak'v ma`i `eni Vince ma`i `eni Gorno Koware ma`i `eni D'lga ma`i `eni Dobro{ane ma`i `eni Dolno Koware ma`i `eni Karabi~ane ma`i `eni Karpo{ ma`i `eni Kumanovo ma`i `eni Lopate ma`i `eni

965 504 461 2327 1181 1146 1231 641 590 104 58 46 108 58 50 90 44 46 1136 574 562 1655 845 810 1286 671 615 43 23 20 5433 2813 2620 70842 35361 35481 2448 1242 1206

949 496 453 1451 743 708 1195 623 572 88 47 41 108 58 50 90 44 46 565 279 286 1571 807 764 669 333 336 5 1 4 4907 2528 2379 42840 21013 21827 478 256 222

547 276 271 255 121 134 91 48 43 1 1 18277 9304 8973 1886 944 942

256 141 115 -

156 76 80 24 9 15 2 1 1 14 7 7 4042 2045 1997 -

39 21 18 108 49 59 -

13 7 6 164 83 81 32 18 14 16 11 5 314 174 140 17 5 12 516 285 231 37 21 16 503 276 227 4727 2510 2217 80 41 39

1 1 14 5 9 -

3 1 2 9 3 6 4 4 2 2 3 3 8 4 4 1 1 8 2 6 578 294 284 4 1 3

Agino selo male female Bedinje male female Biljanovce male female Brzak male female Vak'v male female Vince male female Gorno Konjare male female D'lga male female Dobro{ane male female Dolno Konjare male female Karabi~ane male female Karpo{ male female Kumanovo male female Lopate male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

129

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Qubodrag ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Proevce ma`i `eni P~iwa ma`i `eni Re`anovce ma`i `eni Re~ica ma`i `eni Romanovce ma`i `eni Sopot ma`i `eni Studena Bara ma`i `eni Su{evo ma`i `eni Tabanovce ma`i `eni Trome|a ma`i `eni Umin dol ma`i `eni ^erkezi ma`i `eni

686 353 333 274 144 130 2311 1188 1123 793 403 390 705 370 335 557 286 271 2794 1444 1350 318 171 147 344 178 166 34 17 17 910 466 444 1298 663 635 442 226 216 3741 1867 1874

440 224 216 70 33 37 2218 1145 1073 789 400 389 661 352 309 110 41 69 716 384 332 2 2 343 178 165 3 1 2 205 83 122 692 334 358 214 108 106 2 1 1

1 1 1 1 2028 1035 993 306 166 140 1 1 177 95 82 3719 1857 1862

1 1 35 24 11 -

18 10 8 -

-

243 128 115 204 111 93 73 33 40 4 3 1 42 17 25 445 244 201 6 6 6 3 3 1 1 30 16 14 516 284 232 604 329 275 226 116 110 -

1 1 4 4

3 1 2 2 2 1 1 9 1 8 3 2 1 12 4 8 2 2 2 2 16 9 7

Ljubodrag male female Novo Selo male female Proevce male female P~inja male female Re`anovce male female Re~ica male female Romanovce male female Sopot male female Studena Bara male female Su{evo male female Tabanovce male female Trome|a male female Umin dol male female ^erkezi male female

130

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

^etirce ma`i `eni [upli Kamen ma`i `eni Labuni{ta ma`i `eni Boroec ma`i `eni Labuni{ta ma`i `eni Podgorci ma`i `eni Ta{maruni{ta ma`i `eni Lipkovo ma`i `eni Ala{evce ma`i `eni Belanovce ma`i `eni Vaksince ma`i `eni Vi{tica ma`i `eni Gla`wa ma`i `eni Go{ince ma`i `eni

249 126 123 81 44 37 8935 4236 4699 629 272 357 5936 2831 3105 2160 1023 1137 210 110 100 27058 13759 13299 126 60 66 7 6 1 2479 1257 1222 991 504 487 54 24 30 424 237 187

34 9 25 80 44 36 1149 561 588 193 95 98 371 186 185 376 170 206 209 110 99 169 82 87 -

4935 2315 2620 74 28 46 4288 2020 2268 573 267 306 26360 13414 12946 119 56 63 7 6 1 2474 1253 1221 984 500 484 53 24 29 420 235 185

1618 760 858 175 74 101 879 423 456 564 263 301 -

3 3 3 3 -

8 6 2 1 1 7 5 2 1 1 -

215 117 98 1 1 1 1 1 1 370 199 171 -

72 39 33 31 19 12 41 20 21 6 6 1 1 1 1

1149 555 594 187 75 112 362 182 180 599 298 301 1 1 152 63 89 7 4 3 5 4 1 7 4 3 3 2 1

^etirce male female [upli Kamen male female Labuni{ta male female Boroec male female Labuni{ta male female Podgorci male female Ta{maruni{ta male female Lipkovo male female Ala{evce male female Belanovce male female Vaksince male female Vi{tica male female Gla`nja male female Go{ince male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

131

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dumanovce ma`i `eni Zloku}ane ma`i `eni Izvor ma`i `eni Lipkovo ma`i `eni Lojane ma`i `eni Matej~e ma`i `eni Niku{tak ma`i `eni Opae ma`i `eni Orizari ma`i `eni Otqa ma`i `eni R'nkovce ma`i `eni Ropalce ma`i `eni Runica ma`i `eni Slup~ane ma`i `eni

12 6 6 4 3 1 2644 1341 1303 2682 1414 1268 3394 1736 1658 1748 881 867 1996 975 1021 2094 1070 1024 3148 1625 1523 21 13 8 1373 678 695 69 40 29 3789 1886 1903

2 2 17 6 11 1 1 138 68 70 3 1 2 3 3 1 1 4 1 3

12 6 6 4 3 1 2631 1334 1297 2668 1410 1258 3012 1543 1469 1744 880 864 1818 885 933 2064 1057 1007 3137 1618 1519 21 13 8 1355 670 685 69 40 29 3765 1878 1887

-

-

1 1 -

325 174 151 38 21 17 7 4 3 -

3 3 1 1 -

11 5 6 11 4 7 39 13 26 3 1 2 2 1 1 27 12 15 8 4 4 10 3 7 19 6 13

Dumanovce male female Zloku}ane male female Izvor male female Lipkovo male female Lojane male female Matej~e male female Niku{tak male female Opae male female Orizari male female Otlja male female R'nkovce male female Ropalce male female Runica male female Slup~ane male female

132

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Stra`a ma`i `eni Strima ma`i `eni Lozovo ma`i `eni Axibegovo ma`i `eni Aximatovo ma`i `eni Bekirlija ma`i `eni Durfulija ma`i `eni \uzemelci ma`i `eni Karatmanovo ma`i `eni Ki{ino ma`i `eni Lozovo ma`i `eni Milino ma`i `eni Saramzalino ma`i `eni ]oselari ma`i `eni

3 3 2858 1504 1354 5 2 3 74 37 37 5 2 3 756 406 350 40 23 17 520 283 237 22 11 11 896 456 440 334 180 154 118 59 59 88 45 43

2471 1286 1185 5 2 3 74 37 37 569 298 271 40 23 17 515 280 235 22 11 11 851 432 419 237 124 113 116 59 57 42 20 22

3 3 35 22 13 35 22 13 -

157 82 75 5 2 3 118 62 56 5 3 2 8 5 3 21 10 11 -

-

122 71 51 49 31 18 26 15 11 1 1 46 25 21

27 16 11 18 13 5 5 3 2 2 2 2 2 -

34 20 14 34 20 14 -

12 7 5 2 2 6 1 5 4 4 -

Stra`a male female Strima male female Lozovo male female Ad`ibegovo male female Ad`imatovo male female Bekirlija male female Durfulija male female \uzemelci male female Karatmanovo male female Ki{ino male female Lozovo male female Milino male female Saramzalino male female ]oselari male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

133

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Lukovo ma`i `eni Bezovo ma`i `eni Br~evo ma`i `eni Burinec ma`i `eni Globo~ica ma`i `eni Drenok ma`i `eni Zba`di ma`i `eni Jablanica ma`i `eni Lakaica ma`i `eni Lokov ma`i `eni Lukovo ma`i `eni Modri~ ma`i `eni Nerezi ma`i `eni Piskup{tina ma`i `eni

1509 782 727 54 26 28 9 4 5 2 2 10 2 8 553 283 270 3 2 1 447 240 207 25 12 13 213 111 102 182 95 87

1496 777 719 53 26 27 9 4 5 2 2 10 2 8 545 278 267 3 2 1 444 240 204 25 12 13 212 111 101 182 95 87

-

-

-

-

3 1 2 1 1 1 1 1 1 -

-

10 4 6 1 1 7 4 3 2 2 -

Lukovo male female Bezovo male female Br~evo male female Burinec male female Globo~ica male female Drenok male female Zba`di male female Jablanica male female Lakaica male female Lokov male female Lukovo male female Modri~ male female Nerezi male female Piskup{tina male female

134

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Prisovjani ma`i `eni R'`anovo ma`i `eni Selci ma`i `eni Mavrovi Anovi ma`i `eni Beli~ica ma`i `eni Bibaj ma`i `eni Bogdevo ma`i `eni Brodec ma`i `eni Volkovija ma`i `eni Vrben ma`i `eni Grekaj ma`i `eni Duf ma`i `eni @u`we ma`i `eni Ki~inica ma`i `eni

11 7 4 984 513 471 4 2 2 31 13 18 5 3 2 7 5 2 89 45 44 142 82 60 20 10 10 39 24 15 8 4 4 -

11 7 4 571 298 273 4 2 2 7 5 2 9 4 5 135 77 58 2 1 1 -

379 200 179 31 13 18 5 3 2 80 41 39 7 5 2 20 10 10 37 23 14 8 4 4 -

16 7 9 -

10 4 6 -

-

5 3 2 -

1 1 -

2 1 1 -

Prisovjani male female R'`anovo male female Selci male female Mavrovi Anovi male female Beli~ica male female Bibaj male female Bogdevo male female Brodec male female Volkovija male female Vrben male female Grekaj male female Duf male female @u`nje male female Ki~inica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

135

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Krakornica ma`i `eni Leunovo ma`i `eni Mavrovi Anovi ma`i `eni Mavrovo ma`i `eni Nivi{te ma`i `eni Nikiforovo ma`i `eni Nistrovo ma`i `eni Ni~pur ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Or}u{e ma`i `eni Ribnica ma`i `eni Sence ma`i `eni Sretkovo ma`i `eni Tanu{e ma`i `eni

15 7 8 6 4 2 167 78 89 166 86 80 7 3 4 10 6 4 121 59 62 13 7 6 33 17 16 15 10 5 5 2 3 21 13 8 25 14 11 16 10 6

15 7 8 6 4 2 137 66 71 163 83 80 10 6 4 1 1 33 17 16 5 3 2 25 14 11 -

7 3 4 121 59 62 12 7 5 15 10 5 5 2 3 15 10 5 16 10 6

16 7 9 -

10 4 6 -

-

2 2 3 3 -

1 1 -

2 1 1 -

Krakornica male female Leunovo male female Mavrovi Anovi male female Mavrovo male female Nivi{te male female Nikiforovo male female Nistrovo male female Ni~pur male female Novo Selo male female Or}u{e male female Ribnica male female Sence male female Sretkovo male female Tanu{e male female

136

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Cerovo ma`i `eni Makedonska Kamenica ma`i `eni Dulica ma`i `eni Kosevica ma`i `eni Kostin Dol ma`i `eni Lukovica ma`i `eni Makedonska Kamenica ma`i `eni Mo{tica ma`i `eni Sasa ma`i `eni Todorovci ma`i `eni Cera ma`i `eni Makedonski Brod ma`i `eni Vir ma`i `eni Gorno Kru{je ma`i `eni

19 9 10 8110 4254 3856 305 168 137 240 143 97 116 63 53 269 132 137 5147 2654 2493 543 289 254 876 470 406 235 124 111 379 211 168 5588 2880 2708 18 10 8 44 24 20

19 9 10 8055 4225 3830 305 168 137 238 143 95 116 63 53 269 132 137 5096 2625 2471 543 289 254 874 470 404 235 124 111 379 211 168 5384 2772 2612 18 10 8 44 24 20

-

181 99 82 -

14 11 3 14 11 3 3 1 2 -

-

24 12 12 2 2 20 12 8 2 2 16 6 10 -

8 4 4 8 4 4 1 1 -

9 2 7 9 2 7 3 2 1 -

Cerovo male female Makedonska Kamenica male female Dulica male female Kosevica male female Kostin Dol male female Lukovica male female Makedonska Kamenica male female Mo{tica male female Sasa male female Todorovci male female Cera male female Makedonski Brod male female Vir male female Gorno Kru{je male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

137

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gorno Manastirec ma`i `eni Gre{nica ma`i `eni Devi~ ma`i `eni Dolni Manastirec ma`i `eni Dolno Kru{je ma`i `eni Dragov Dol ma`i `eni Drenovo ma`i `eni I`i{te ma`i `eni Krapa ma`i `eni Latovo ma`i `eni Lokvica ma`i `eni Makedonski Brod ma`i `eni Modri{te ma`i `eni Oreovec ma`i `eni

19 10 9 27 13 14 86 47 39 169 82 87 23 11 12 23 13 10 33 18 15 63 30 33 69 34 35 85 41 44 99 51 48 3740 1920 1820 39 21 18 155 87 68

19 10 9 27 13 14 86 47 39 169 82 87 23 11 12 23 13 10 33 18 15 10 4 6 69 34 35 85 41 44 99 51 48 3725 1915 1810 38 21 17 26 13 13

-

53 26 27 128 73 55

3 1 2 -

-

9 3 6 1 1 -

1 1 -

2 1 1 1 1 -

Gorno Manastirec male female Gre{nica male female Devi~ male female Dolni Manastirec male female Dolno Kru{je male female Dragov Dol male female Drenovo male female I`i{te male female Krapa male female Latovo male female Lokvica male female Makedonski Brod male female Modri{te male female Oreovec male female

138

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Rusjaci ma`i `eni Slansko ma`i `eni Slatina ma`i `eni Staro Selo ma`i `eni Suvodol ma`i `eni Tomino Selo ma`i `eni Topolnica ma`i `eni Trebino ma`i `eni Cre{nevo ma`i `eni Me{ei{ta ma`i `eni Volino ma`i `eni Gorenci ma`i `eni Klime{tani ma`i `eni Me{ei{ta ma`i `eni

43 21 22 169 84 85 30 16 14 207 109 98 44 25 19 36 22 14 198 101 97 169 90 79 2567 1286 1281 462 236 226 316 167 149 57 33 24 779 374 405

42 20 22 169 84 85 29 16 13 207 109 98 44 25 19 33 20 13 198 101 97 168 90 78 2403 1202 1201 462 236 226 169 89 80 57 33 24 776 374 402

153 80 73 145 77 68 -

2 2 -

-

1 1 1 1

1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 -

-

6 2 4 2 1 1 2 2

Rusjaci male female Slansko male female Slatina male female Staro Selo male female Suvodol male female Tomino Selo male female Topolnica male female Trebino male female Cre{nevo male female Me{ei{ta male female Volino male female Gorenci male female Klime{tani male female Me{ei{ta male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

139

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Orovnik ma`i `eni Trebeni{ta ma`i `eni Miravci ma`i `eni Gabrovo ma`i `eni Davidovo ma`i `eni Miletkovo ma`i `eni Miravci ma`i `eni Petrovo ma`i `eni Smokvica ma`i `eni Mogila ma`i `eni Beranci ma`i `eni Va{arejca ma`i `eni Gorna ^arlija ma`i `eni Dolna ^arlija ma`i `eni

440 225 215 513 251 262 2626 1350 1276 20 10 10 373 189 184 117 60 57 1647 837 810 206 117 89 263 137 126 4536 2403 2133 445 240 205 202 101 101 3 1 2 198 107 91

439 225 214 500 245 255 2604 1342 1262 20 10 10 370 188 182 107 55 52 1640 836 804 204 116 88 263 137 126 4482 2375 2107 445 240 205 202 101 101 3 1 2 197 107 90

8 3 5 30 17 13 -

2 2 13 8 5 -

6 3 3 -

-

1 1 1 1 18 6 12 1 1 10 5 5 6 1 5 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 -

2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 4 4 -

Orovnik male female Trebeni{ta male female Miravci male female Gabrovo male female Davidovo male female Miletkovo male female Miravci male female Petrovo male female Smokvica male female Mogila male female Beranci male female Va{arejca male female Gorna ^arlija male female Dolna ^arlija male female

140

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dolno Srpci ma`i `eni Ivawevci ma`i `eni Loznani ma`i `eni Mogila ma`i `eni Novoselani ma`i `eni Podino ma`i `eni Radobor ma`i `eni Sveto Todori ma`i `eni Trnovci ma`i `eni Murtino ma`i `eni Bansko ma`i `eni Monospitovo ma`i `eni Murtino ma`i `eni Sa~evo ma`i `eni

479 260 219 615 323 292 185 95 90 1526 800 726 50 27 23 51 29 22 145 78 67 210 112 98 427 230 197 6544 3297 3247 1992 988 1004 1803 912 891 2209 1117 1092 540 280 260

478 260 218 611 321 290 185 95 90 1525 800 725 50 27 23 48 28 20 145 78 67 210 112 98 383 205 178 5606 2836 2770 1064 531 533 1799 911 888 2203 1114 1089 540 280 260

30 17 13 2 1 1 2 1 1 -

13 8 5 901 445 456 900 445 455 1 1 -

3 2 1 3 1 2 17 9 8 17 9 8 -

-

7 7 3 3 2 2 2 2 -

-

1 1 1 1 1 1 1 1 11 6 5 6 2 4 1 1 4 3 1 -

Dolno Srpci male female Ivanjevci male female Loznani male female Mogila male female Novoselani male female Podino male female Radobor male female Sveto Todori male female Trnovci male female Murtino male female Bansko male female Monospitovo male female Murtino male female Sa~evo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

141

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Negotino ma`i `eni Brusnik ma`i `eni Ve{je ma`i `eni Voj{anci ma`i `eni Gorni Disan ma`i `eni Dolni Disan ma`i `eni Dubrovo ma`i `eni Jano{evo ma`i `eni Kalawevo ma`i `eni Krivolak ma`i `eni Kurija ma`i `eni Lipa ma`i `eni Negotino ma`i `eni Pepeli{te ma`i `eni

19212 9777 9435 3 1 2 45 24 21 432 233 199 11 6 5 931 513 418 49 25 24 1021 541 480 214 107 107 13284 6647 6637 1070 567 503

17768 8991 8777 3 1 2 45 24 21 423 227 196 11 6 5 903 502 401 35 19 16 544 272 272 210 106 104 12994 6499 6495 796 412 384

30 16 14 1 1 1 1 1 1 -

243 118 125 15 8 7 10 5 5 28 11 17 46 22 24 33 15 18

453 247 206 1 1 319 177 142 74 37 37 25 15 10

14 9 5 3 1 2 11 8 3 -

627 363 264 9 6 3 6 6 1 1 127 79 48 1 1 117 64 53 194 114 80

1 1 1 1 -

76 33 43 7 3 4 1 1 2 2 40 16 24 22 11 11

Negotino male female Brusnik male female Ve{je male female Voj{anci male female Gorni Disan male female Dolni Disan male female Dubrovo male female Jano{evo male female Kalanjevo male female Krivolak male female Kurija male female Lipa male female Negotino male female Pepeli{te male female

142

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Pe{ternica ma`i `eni Timjanik ma`i `eni Tremnik ma`i `eni Crveni Bregovi ma`i `eni Xidimirci ma`i `eni [eoba ma`i `eni Negotino - Polo{ko ma`i `eni Gorjane ma`i `eni Gradec ma`i `eni Dobri Dol ma`i `eni \ur|evi{te ma`i `eni Kali{te ma`i `eni Lomnica ma`i `eni Negotino - Polo{ko ma`i `eni

1155 591 564 827 431 396 170 91 79 16813 8160 8653 70 40 30 4555 2203 2352 5223 2478 2745 403 205 198 681 349 332 574 287 287 3673 1799 1874

1096 558 538 618 316 302 90 49 41 16 8 8 7 4 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 -

27 14 13 16710 8116 8594 70 40 30 4535 2197 2338 5206 2469 2737 399 204 195 668 343 325 571 286 285 3659 1795 1864

9 5 4 85 43 42 17 9 8 2 2 1 1 1 1

34 18 16 -

-

49 28 21 121 71 50 2 1 1 1 1 1 1

7 7 4 4 1 1

1 1 3 1 2 77 36 41 9 2 7 14 8 6 1 1 12 5 7 2 1 1 11 4 7

Pe{ternica male female Timjanik male female Tremnik male female Crveni Bregovi male female D`idimirci male female [eoba male female Negotino - Polo{ko male female Gorjane male female Gradec male female Dobri Dol male female \ur|evi{te male female Kali{te male female Lomnica male female Negotino - Polo{ko male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

143

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Senokos ma`i `eni Novaci ma`i `eni Armatu{ ma`i `eni Baldovenci ma`i `eni Biqanik ma`i `eni Vrawevci ma`i `eni Gneotino ma`i `eni Gnile{ ma`i `eni Gorno Aglarci ma`i `eni Grumazi ma`i `eni Dalbegovci ma`i `eni Dobromiri ma`i `eni Dolno Aglarci ma`i `eni Dolno Orehovo ma`i `eni

1634 799 835 2478 1292 1186 41 21 20 32 16 16 5 3 2 185 104 81 15 7 8 178 95 83 345 177 168 167 95 72 45 22 23

2 1 1 2428 1266 1162 32 16 16 5 3 2 185 104 81 15 7 8 178 95 83 344 177 167 167 95 72 39 19 20

1602 782 820 21 12 9 16 9 7 5 3 2

26 12 14 25 12 13 1 1

-

1 1 1 1 -

-

2 2 -

28 16 12 2 2 -

Senokos male female Novaci male female Armatu{ male female Baldovenci male female Biljanik male female Vranjevci male female Gneotino male female Gnile{ male female Gorno Aglarci male female Grumazi male female Dalbegovci male female Dobromiri male female Dolno Aglarci male female Dolno Orehovo male female

144

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Meglenci ma`i `eni Novaci ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Paralovo ma`i `eni Ribarci ma`i `eni Suvodol ma`i `eni Tepavci ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Badolen ma`i `eni Bajkovo ma`i `eni Barbarevo ma`i `eni Borisovo ma`i `eni Gabrovo ma`i `eni Dra`evo ma`i `eni

20 11 9 1283 661 622 5 3 2 130 64 66 2 1 1 25 12 13 11966 6184 5782 3 3 2 1 1 62 30 32 409 221 188 399 205 194 462 253 209

20 11 9 1281 659 622 5 3 2 130 64 66 2 1 1 25 12 13 11907 6161 5746 3 3 2 1 1 62 30 32 408 221 187 398 205 193 460 252 208

-

-

3 2 1 -

-

25 9 16 1 1 1 1 -

2 2 -

2 2 29 12 17 1 1 1 1

Meglenci male female Novaci male female Novo Selo male female Paralovo male female Ribarci male female Suvodol male female Tepavci male female Novo Selo male female Badolen male female Bajkovo male female Barbarevo male female Borisovo male female Gabrovo male female Dra`evo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

145

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Zubovo ma`i `eni Kole{ino ma`i `eni Mokrievo ma`i `eni Mokrino ma`i `eni Novo Kowarevo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Samoilovo ma`i `eni Smolari ma`i `eni Staro Kowarevo ma`i `eni Stinik ma`i `eni Su{ica ma`i `eni Oble{evo ma`i `eni Bawa ma`i `eni Buril~evo ma`i `eni

648 352 296 845 424 421 1211 605 606 748 383 365 934 478 456 2756 1416 1340 348 179 169 659 338 321 611 308 303 58 36 22 1811 952 859 5071 2613 2458 402 208 194 173 91 82

646 351 295 838 420 418 1204 602 602 747 383 364 932 478 454 2726 1402 1324 345 179 166 659 338 321 611 308 303 58 36 22 1808 952 856 5057 2607 2450 393 202 191 173 91 82

-

-

3 2 1 -

11 6 5 9 6 3 -

3 2 1 3 3 2 2 11 3 8 2 2 2 2 2 2 -

2 2 -

2 1 1 4 2 2 4 4 1 1 14 9 5 1 1 1 1 1 1 -

Zubovo male female Kole{ino male female Mokrievo male female Mokrino male female Novo Konjarevo male female Novo Selo male female Samoilovo male female Smolari male female Staro Konjarevo male female Stinik male female Su{ica male female Oble{evo male female Banja male female Buril~evo male female

146

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Ku~i~ino ma`i `eni Oble{evo ma`i `eni Span~evo ma`i `eni Teranci ma`i `eni Ularci ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Ora{ac ma`i `eni Gabre{ ma`i `eni Gradi{te ma`i `eni @ivewe ma`i `eni K'{awe ma`i `eni Koko{iwe ma`i `eni Kolicko ma`i `eni Kutlibeg ma`i `eni

546 284 262 1131 572 559 1048 549 499 738 373 365 366 197 169 667 339 328 1252 659 593 71 41 30 192 95 97 46 26 20 48 27 21 45 28 17 86 45 41 13 7 6

545 284 261 1129 572 557 1047 549 498 738 373 365 366 197 169 666 339 327 1243 658 585 70 41 29 189 95 94 46 26 20 48 27 21 44 28 16 83 45 38 13 7 6

-

-

-

1 1 1 1 -

1 1 1 1 9 1 8 1 1 3 3 1 1 3 3 -

-

1 1 -

Ku~i~ino male female Oble{evo male female Span~evo male female Teranci male female Ularci male female ^iflik male female Ora{ac male female Gabre{ male female Gradi{te male female @ivenje male female K'{anje male female Koko{inje male female Kolicko male female Kutlibeg male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

147

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Ku~karevo ma`i `eni Novoseqane ma`i `eni Ora{ac ma`i `eni Pezovo ma`i `eni Ska~kovce ma`i `eni Orizari ma`i `eni Bezikovo ma`i `eni Vraninci ma`i `eni Glavovica ma`i `eni Kostin Dol ma`i `eni Nebojani ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Orizari ma`i `eni Preseka ma`i `eni

105 60 45 46 26 20 387 201 186 53 21 32 160 82 78 4403 2235 2168 8 4 4 10 5 5 59 35 24 20 9 11 46 26 20 15 9 6 3776 1907 1869 68 39 29

105 60 45 46 26 20 387 201 186 53 21 32 159 81 78 4395 2234 2161 8 4 4 10 5 5 59 35 24 20 9 11 46 26 20 15 9 6 3768 1906 1862 68 39 29

1 1 1 1 -

-

-

1 1 1 1 -

1 1 2 2 2 2 -

-

4 1 3 4 1 3 -

Ku~karevo male female Novoseljane male female Ora{ac male female Pezovo male female Ska~kovce male female Orizari male female Bezikovo male female Vraninci male female Glavovica male female Kostin Dol male female Nebojani male female Novo Selo male female Orizari male female Preseka male female

148

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Priba~evo ma`i `eni Re~ani ma`i `eni Oslomej ma`i `eni Arangel ma`i `eni Berikovo ma`i `eni Garani ma`i `eni @ubrino ma`i `eni Jagol ma`i `eni Jagol Dolenci ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oslomej ma`i `eni Papradi{te ma`i `eni Popovjani ma`i `eni Premka ma`i `eni

388 193 195 13 8 5 10425 5326 5099 709 367 342 168 89 79 542 275 267 547 277 270 406 200 206 13 8 5 143 71 72 40 21 19 75 39 36 399 196 203 134 65 69

388 193 195 13 8 5 110 55 55 1 1 4 2 2 13 8 5 2 1 1 40 21 19 2 2 25 11 14

10257 5240 5017 708 367 341 168 89 79 541 275 266 544 275 269 399 196 203 141 70 71 74 38 36 397 194 203 108 54 54

-

-

-

-

1 1 -

57 31 26 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1

Priba~evo male female Re~ani male female Oslomej male female Arangel male female Berikovo male female Garani male female @ubrino male female Jagol male female Jagol Dolenci male female Novo Selo male female Oslomej male female Papradi{te male female Popovjani male female Premka male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

149

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Srbica ma`i `eni Strelci ma`i `eni Tuin ma`i `eni ]afa ma`i `eni Crvivci ma`i `eni [utovo ma`i `eni Ohrid ma`i `eni Velgo{ti ma`i `eni Velestovo ma`i `eni Gorno Lako~erej ma`i `eni Dolno Kowsko ma`i `eni Dolno Lako~erej ma`i `eni Ele{ec ma`i `eni El{ani ma`i `eni

1862 946 916 1421 741 680 1476 749 727 5 4 1 1725 878 847 760 400 360 54380 26903 27477 3060 1535 1525 53 25 28 515 257 258 551 277 274 728 371 357 69 37 32 590 308 282

8 1 7 3 2 1 12 7 5 45985 22802 23183 3002 1505 1497 53 25 28 514 257 257 551 277 274 727 370 357 69 37 32 590 308 282

1859 944 915 1409 735 674 1465 746 719 5 4 1 1702 866 836 737 387 350 2962 1482 1480 1 1 -

2268 1113 1155 -

69 34 35 -

323 176 147 10 4 6 -

360 160 200 8 4 4 1 1 -

1 1 29 13 16 -

3 2 1 12 6 6 3 2 1 19 10 9 11 6 5 2384 1123 1261 40 22 18 -

Srbica male female Strelci male female Tuin male female ]afa male female Crvivci male female [utovo male female Ohrid male female Velgo{ti male female Velestovo male female Gorno Lako~erej male female Dolno Konjsko male female Dolno Lako~erej male female Ele{ec male female El{ani male female

150

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Kowsko ma`i `eni Lagadin ma`i `eni Leskoec ma`i `eni Qubani{ta ma`i `eni Naselba Istok ma`i `eni Orman ma`i `eni Ohrid ma`i `eni Pe{tani ma`i `eni Podmole ma`i `eni Ramne ma`i `eni Ra~a ma`i `eni Sveti Stefan ma`i `eni Trpejca ma`i `eni [ipokno ma`i `eni

22 12 10 20 10 10 2595 1304 1291 171 94 77 117 59 58 104 53 51 42033 20659 21374 1326 659 667 331 174 157 632 320 312 1043 536 507 112 56 56 303 155 148 5 2 3

22 12 10 18 9 9 2561 1289 1272 169 93 76 117 59 58 104 53 51 33791 16629 17162 1319 658 661 325 171 154 594 302 292 1040 535 505 111 56 55 303 155 148 5 2 3

2959 1481 1478 2 1 1 -

1 1 2256 1107 1149 11 5 6 -

69 34 35 -

3 1 2 308 169 139 2 2 -

1 1 8 4 4 331 144 187 1 1 2 1 1 6 4 2 2 1 1 -

29 13 16 -

1 1 23 10 13 1 1 2290 1082 1208 6 1 5 4 2 2 17 6 11 1 1 1 1 -

Konjsko male female Lagadin male female Leskoec male female Ljubani{ta male female Naselba Istok male female Orman male female Ohrid male female Pe{tani male female Podmole male female Ramne male female Ra~a male female Sveti Stefan male female Trpejca male female [ipokno male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

151

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Petrovec ma`i `eni Badar ma`i `eni Blace ma`i `eni Breznica ma`i `eni Gorno Kowari ma`i `eni Gradmanci ma`i `eni Divqe ma`i `eni Dolno Kowari ma`i `eni Katlanovo ma`i `eni Ko`le ma`i `eni Letevci ma`i `eni Ogwanci ma`i `eni Petrovec ma`i `eni R'`ani~ino ma`i `eni

8255 4250 4005 15 7 8 29 15 14 13 9 4 237 122 115 66 35 31 28 15 13 704 363 341 769 392 377 14 8 6 6 4 2 1142 588 554 2659 1353 1306 855 455 400

4246 2200 2046 9 4 5 29 15 14 13 9 4 236 122 114 56 31 25 25 15 10 7 4 3 418 214 204 10 6 4 6 4 2 317 163 154 2312 1185 1127 628 339 289

1887 968 919 121 61 60 275 138 137 2 2 543 276 267 67 32 35 32 21 11

75 41 34 6 3 3 8 4 4 -

134 72 62 5 2 3 63 32 31 12 8 4 53 29 24 -

-

415 209 206 1 1 5 1 4 3 3 5 3 2 1 1 256 136 120 99 47 52 45 22 23

1442 737 705 568 295 273 2 2 118 60 58 137 69 68

56 23 33 1 1 5 3 2 2 2 8 5 3 1 1 4 1 3 10 10 13 4 9

Petrovec male female Badar male female Blace male female Breznica male female Gorno Konjari male female Gradmanci male female Divlje male female Dolno Konjari male female Katlanovo male female Ko`le male female Letevci male female Ognjanci male female Petrovec male female R'`ani~ino male female

152

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Sredno Koware ma`i `eni Su{ica ma`i `eni ]ojlija ma`i `eni Peh~evo ma`i `eni Negrevo ma`i `eni Pan~arevo ma`i `eni Peh~evo ma`i `eni Robovo ma`i `eni Umlena ma`i `eni Crnik ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Plasnica ma`i `eni Dvorci ma`i `eni Lisi~ani ma`i `eni

1140 578 562 178 89 89 400 217 183 5517 2795 2722 97 42 55 375 200 175 3237 1649 1588 426 219 207 354 170 184 707 355 352 321 160 161 4545 2268 2277 25 11 14 1153 580 573

178 89 89 2 2 4737 2405 2332 97 42 55 375 200 175 3067 1565 1502 422 218 204 354 170 184 103 51 52 319 159 160 34 16 18 25 11 14 6 4 2

668 342 326 179 96 83 20 6 14 10 2 8

61 34 27 357 176 181 31 13 18 326 163 163 4446 2224 2222 1126 569 557

1 1 390 205 185 123 68 55 267 137 130 -

2 2 2 2 -

12 3 9 6 1 5 4 1 3 2 1 1 -

402 196 206 215 117 98 -

9 6 3 3 3 19 6 13 8 2 6 4 1 3 7 3 4 45 22 23 11 5 6

Sredno Konjare male female Su{ica male female ]ojlija male female Peh~evo male female Negrevo male female Pan~arevo male female Peh~evo male female Robovo male female Umlena male female Crnik male female ^iflik male female Plasnica male female Dvorci male female Lisi~ani male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

153

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Plasnica ma`i `eni Preglovo ma`i `eni Podare{ ma`i `eni Zleovo ma`i `eni Jargulica ma`i `eni Podare{ ma`i `eni Pokraj~evo ma`i `eni Smilanci ma`i `eni Prilep ma`i `eni Belovodica ma`i `eni Berovci ma`i `eni Varo{ ma`i `eni Volkovo ma`i `eni Gali~ani ma`i `eni

2288 1153 1135 1079 524 555 3746 1942 1804 928 473 455 818 411 407 1527 810 717 434 225 209 39 23 16 73351 36716 36635 24 12 12 334 173 161 3458 1761 1697 42 25 17 251 125 126

2 2 1 1 3728 1933 1795 924 471 453 816 410 406 1515 804 711 434 225 209 39 23 16 68331 34181 34150 24 12 12 333 173 160 3436 1750 1686 42 25 17 251 125 126

7 4 3 3 3 21 9 12 -

2250 1135 1115 1070 520 550 13 7 6 2 1 1 11 6 5 126 65 61 -

4433 2273 2160 7 3 4 -

17 6 11 1 1 -

4 2 2 3 2 1 1 1 169 73 96 11 7 4 -

17 8 9 -

29 14 15 5 3 2 1 1 1 1 237 101 136 1 1 3 1 2 -

Plasnica male female Preglovo male female Podare{ male female Zleovo male female Jargulica male female Podare{ male female Pokraj~evo male female Smilanci male female Prilep male female Belovodica male female Berovci male female Varo{ male female Volkovo male female Gali~ani male female

154

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Golem Radobil ma`i `eni Golemo Kowari ma`i `eni Dabnica ma`i `eni Dren ma`i `eni Kadino Selo ma`i `eni Krstec ma`i `eni Leni{ta ma`i `eni Ma`u~i{te ma`i `eni Mal Radobil ma`i `eni Malo Kowari ma`i `eni Malo Ruvci ma`i `eni Nikodin ma`i `eni Novo Lagovo ma`i `eni Oreovec ma`i `eni

107 64 43 699 367 332 66 41 25 10 5 5 269 143 126 1 1 346 179 167 10 5 5 727 370 357 22 12 10 7 3 4 213 118 95 17 9 8

107 64 43 699 367 332 9 5 4 10 5 5 269 143 126 1 1 345 179 166 10 5 5 723 370 353 22 12 10 6 3 3 207 117 90 16 9 7

-

3 2 1 -

54 34 20 -

-

2 2 4 1 3 -

-

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1

Golem Radobil male female Golemo Konjari male female Dabnica male female Dren male female Kadino Selo male female Krstec male female Leni{ta male female Ma`u~i{te male female Mal Radobil male female Malo Konjari male female Malo Ruvci male female Nikodin male female Novo Lagovo male female Oreovec male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

155

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Pletvar ma`i `eni Prilep ma`i `eni Prilepec ma`i `eni Prisad ma`i `eni Rakle ma`i `eni Selce ma`i `eni Smolani ma`i `eni Staro Lagovo ma`i `eni Toplica ma`i `eni Trojaci ma`i `eni Carevi} ma`i `eni ^umovo ma`i `eni [tavica ma`i `eni Probi{tip ma`i `eni

22 11 11 66246 33036 33210 9 5 4 5 3 2 7 5 2 294 155 139 38 22 16 5 2 3 11 4 7 10 6 4 17 11 6 84 44 40 12765 6493 6272

21 11 10 61320 30549 30771 9 5 4 5 3 2 7 5 2 294 155 139 38 22 16 5 2 3 11 4 7 10 6 4 17 11 6 84 44 40 12567 6393 6174

21 9 12 -

123 63 60 6 4 2

4372 2236 2136 37 20 17

16 6 10 27 14 13

1 1 151 65 86 85 45 40

17 8 9 1 1

226 100 126 42 17 25

Pletvar male female Prilep male female Prilepec male female Prisad male female Rakle male female Selce male female Smolani male female Staro Lagovo male female Toplica male female Trojaci male female Carevi} male female ^umovo male female [tavica male female Probi{tip male female

156

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Bu~i{te ma`i `eni Gajranci ma`i `eni Gorni Stubol ma`i `eni Gorno Barbarevo ma`i `eni Grizilevci ma`i `eni Gujnovci ma`i `eni Dobrevo ma`i `eni Dolni Stubol ma`i `eni Dolno Barbarevo ma`i `eni Drenok ma`i `eni Zarepinci ma`i `eni Industriska Naselba ma`i `eni Kalni{te ma`i `eni Kukovo ma`i `eni

68 35 33 36 19 17 99 54 45 37 20 17 22 10 12 33 18 15 340 173 167 168 84 84 11 6 5 26 14 12 12 6 6 8045 4073 3972 2102 1083 1019 18 8 10

65 33 32 36 19 17 99 54 45 37 20 17 22 10 12 33 18 15 336 172 164 167 84 83 11 6 5 26 14 12 12 6 6 7907 3999 3908 2079 1071 1008 18 8 10

-

2 1 1 4 3 1 -

20 11 9 1 1 -

3 2 1 15 9 6 -

63 35 28 20 10 10 -

-

2 2 1 1 36 16 20 2 1 1 -

Bu~i{te male female Gajranci male female Gorni Stubol male female Gorno Barbarevo male female Grizilevci male female Gujnovci male female Dobrevo male female Dolni Stubol male female Dolno Barbarevo male female Drenok male female Zarepinci male female Industriska Naselba male female Kalni{te male female Kukovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

157

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Kundino ma`i `eni Lezovo ma`i `eni Mar~ino ma`i `eni Neokazi ma`i `eni Pestr{ino ma`i `eni Petri{ino ma`i `eni Pi{ica ma`i `eni Ple{anci ma`i `eni Probi{tip ma`i `eni Puzderci ma`i `eni Strisovci ma`i `eni Strmo{ ma`i `eni Troolo ma`i `eni Radovi{ ma`i `eni

81 40 41 44 24 20 26 12 14 95 49 46 10 4 6 60 32 28 168 78 90 168 92 76 669 339 330 34 20 14 54 31 23 294 143 151 45 26 19 24498 12512 11986

79 40 39 44 24 20 26 12 14 95 49 46 10 4 6 60 32 28 159 75 84 168 92 76 653 332 321 32 19 13 54 31 23 294 143 151 45 26 19 20024 10220 9804

8 7 1

4048 2079 1969

14 7 7 2 1 1 271 140 131

9 3 6 26 13 13

2 2 67 27 40

1 1 1 1

1 1 53 26 27

Kundino male female Lezovo male female Mar~ino male female Neokazi male female Pestr{ino male female Petri{ino male female Pi{ica male female Ple{anci male female Probi{tip male female Puzderci male female Strisovci male female Strmo{ male female Troolo male female Radovi{ male female

158

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Ali Ko~ ma`i `eni Ali Lobasi ma`i `eni Bu~im ma`i `eni Voislavci ma`i `eni Damjan ma`i `eni Dr`ani ma`i `eni Durutlija ma`i `eni Inevo ma`i `eni Kalauzlija ma`i `eni Kalu|erica ma`i `eni Karalobosi ma`i `eni Karaxalar ma`i `eni Kozbunar ma`i `eni Koxalija ma`i `eni

328 159 169 320 176 144 796 429 367 311 165 146 1624 853 771 279 142 137 838 441 397 17 7 10 478 250 228

796 429 367 304 162 142 1623 853 770 722 377 345 17 7 10 -

-

328 159 169 320 176 144 279 142 137 26 14 12 478 250 228

88 50 38 -

6 2 4 -

1 1 1 1 -

-

1 1 1 1 -

Ali Ko~ male female Ali Lobasi male female Bu~im male female Voislavci male female Damjan male female Dr`ani male female Durutlija male female Inevo male female Kalauzlija male female Kalu|erica male female Karalobosi male female Karad`alar male female Kozbunar male female Kod`alija male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

159

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Novo Selo ma`i `eni Oraovica ma`i `eni Papavnica ma`i `eni Pogulevo ma`i `eni Prnalija ma`i `eni Radovi{ ma`i `eni Rakli{ ma`i `eni Sari|ol ma`i `eni Suldurci ma`i `eni Supurge ma`i `eni Topolnica ma`i `eni ]oselija ma`i `eni Hudaverlija ma`i `eni ^e{me Maale ma`i `eni

1720 882 838 15 8 7 122 66 56 16223 8200 8023 570 286 284 228 126 102 56 32 24 562 284 278 -

1701 874 827 15 8 7 13991 7062 6929 561 285 276 228 126 102 55 31 24 -

1 1 7 6 1 -

12 7 5 122 66 56 1927 987 940 1 1 56 32 24 499 246 253 -

2 1 1 181 89 92 -

20 11 9 -

3 3 60 27 33 2 2 -

1 1 -

2 2 42 23 19 6 1 5 1 1 -

Novo Selo male female Oraovica male female Papavnica male female Pogulevo male female Prnalija male female Radovi{ male female Rakli{ male female Sari|ol male female Suldurci male female Supurge male female Topolnica male female ]oselija male female Hudaverlija male female ^e{me Maale male female

160

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

[ainta{ ma`i `eni [ipkovica ma`i `eni [turovo ma`i `eni Rankovce ma`i `eni Baratlija ma`i `eni Vetunica ma`i `eni Vr`ogrnci ma`i `eni German ma`i `eni Ginovci ma`i `eni Gulinci ma`i `eni Krivi Kamen ma`i `eni Qubinci ma`i `eni Milutince ma`i `eni Odreno ma`i `eni

11 6 5 4144 2177 1967 39 21 18 57 30 27 29 14 15 311 170 141 315 173 142 19 10 9 23 15 8 164 89 75 72 37 35 131 72 59

11 6 5 4058 2127 1931 39 21 18 57 30 27 29 14 15 301 165 136 308 169 139 19 10 9 23 15 8 163 89 74 69 36 33 130 72 58

-

-

57 38 19 4 2 2 -

-

18 9 9 10 5 5 2 2 3 1 2 -

-

11 3 8 1 1 1 1 1 1

[ainta{ male female [ipkovica male female [turovo male female Rankovce male female Baratlija male female Vetunica male female Vr`ogrnci male female German male female Ginovci male female Gulinci male female Krivi Kamen male female Ljubinci male female Milutince male female Odreno male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

161

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Opila ma`i `eni Oto{nica ma`i `eni P'kli{te ma`i `eni Petralica ma`i `eni Psa~a ma`i `eni Radibu{ ma`i `eni Rankovce ma`i `eni Stan~a ma`i `eni Resen ma`i `eni Arvati ma`i `eni Asamati ma`i `eni Bolno ma`i `eni Braj~ino ma`i `eni Volkoderi ma`i `eni

269 138 131 105 53 52 30 22 8 669 336 333 539 267 272 157 82 75 1192 635 557 23 13 10 16825 8413 8412 137 72 65 175 92 83 237 123 114 134 73 61 114 57 57

268 138 130 105 53 52 30 22 8 667 335 332 538 267 271 156 81 75 1133 597 536 23 13 10 12798 6372 6426 51 28 23 68 41 27 234 122 112 133 72 61 114 57 57

1536 782 754 85 44 41 81 38 43 -

1797 902 895 26 13 13 -

53 36 17 184 100 84 -

26 20 6 -

1 1 1 1 1 1 74 37 37 1 1 1 1 -

1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 5 2 3 409 200 209 2 1 1 -

Opila male female Oto{nica male female P'kli{te male female Petralica male female Psa~a male female Radibu{ male female Rankovce male female Stan~a male female Resen male female Arvati male female Asamati male female Bolno male female Braj~ino male female Volkoderi male female

162

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gorna Bela Crkva ma`i `eni Gorno Dupeni ma`i `eni Gorno Kru{je ma`i `eni Grn~ari ma`i `eni Dolna Bela Crkva ma`i `eni Dolno Dupeni ma`i `eni Dolno Perovo ma`i `eni Drmeni ma`i `eni Evla ma`i `eni Ezerani ma`i `eni Zlatari ma`i `eni Izbi{ta ma`i `eni Ilino ma`i `eni Jankovec ma`i `eni

187 105 82 59 28 31 107 52 55 417 208 209 237 114 123 235 112 123 175 81 94 416 201 215 106 59 47 203 103 100 118 56 62 176 84 92 1169 577 592

59 28 31 107 52 55 79 40 39 156 74 82 234 112 122 175 81 94 404 196 208 106 59 47 203 103 100 117 56 61 174 83 91 1149 564 585

114 67 47 326 162 164 81 40 41 -

73 38 35 11 5 6 12 5 7 6 3 3

-

7 6 1

2 1 1 6 4 2

-

1 1 1 1 1 1 1 1

Gorna Bela Crkva male female Gorno Dupeni male female Gorno Kru{je male female Grn~ari male female Dolna Bela Crkva male female Dolno Dupeni male female Dolno Perovo male female Drmeni male female Evla male female Ezerani male female Zlatari male female Izbi{ta male female Ilino male female Jankovec male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

163

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Kozjak ma`i `eni Kowsko ma`i `eni Krani ma`i `eni Kriveni ma`i `eni Kurbinovo ma`i `eni Lavci ma`i `eni Leva Reka ma`i `eni Leskoec ma`i `eni Qubojno ma`i `eni Nakolec ma`i `eni Ote{evo ma`i `eni Petrino ma`i `eni Podmo~ani ma`i `eni Pokrvenik ma`i `eni

117 61 56 3 2 1 416 209 207 27 15 12 137 69 68 134 70 64 60 33 27 12 6 6 186 95 91 262 125 137 306 157 149 65 37 28

3 2 1 103 51 52 27 15 12 137 69 68 18 8 10 59 33 26 12 6 6 175 89 86 81 36 45 302 157 145 65 37 28

11 7 4 305 153 152 2 2 10 5 5 158 79 79 2 2 -

106 54 52 113 61 52 -

15 8 7 -

1 1 -

1 1 1 1 1 1 -

-

7 5 2 1 1 8 2 6 1 1 -

Kozjak male female Konjsko male female Krani male female Kriveni male female Kurbinovo male female Lavci male female Leva Reka male female Leskoec male female Ljubojno male female Nakolec male female Ote{evo male female Petrino male female Podmo~ani male female Pokrvenik male female

164

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Prequbje ma`i `eni Pretor ma`i `eni Rajca ma`i `eni Resen ma`i `eni Slivnica ma`i `eni Sopotsko ma`i `eni Stewe ma`i `eni Stipona ma`i `eni Carev Dvor ma`i `eni [trbovo ma`i `eni [urlenci ma`i `eni Rosoman ma`i `eni Debri{te ma`i `eni Kamen Dol ma`i `eni

16 7 9 142 70 72 66 38 28 8748 4345 4403 188 105 83 222 111 111 438 229 209 605 289 316 184 97 87 89 46 43 4141 2150 1991 92 53 39 91 44 47

16 7 9 138 67 71 66 38 28 6431 3174 3257 188 105 83 184 93 91 438 229 209 520 245 275 184 97 87 88 46 42 3694 1911 1783 91 53 38 91 44 47

325 169 156 36 18 18 -

1369 680 689 81 43 38 -

169 92 77 6 5 1 -

18 13 5 -

3 3 58 28 30 409 216 193 1 1 -

-

1 1 378 189 189 2 2 4 1 3 1 1 32 18 14 -

Preljubje male female Pretor male female Rajca male female Resen male female Slivnica male female Sopotsko male female Stenje male female Stipona male female Carev Dvor male female [trbovo male female [urlenci male female Rosoman male female Debri{te male female Kamen Dol male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

165

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Kru{evica ma`i `eni Manastirec ma`i `eni Mrzen Oraovec ma`i `eni Palikura ma`i `eni Ribarci ma`i `eni Rosoman ma`i `eni Sirkovo ma`i `eni Trstenik ma`i `eni Rostu{a ma`i `eni Axievci ma`i `eni Bitu{e ma`i `eni Boletin ma`i `eni Velebrdo ma`i `eni Vidu{e ma`i `eni

5 3 2 321 170 151 5 2 3 183 82 101 41 23 18 2554 1333 1221 603 311 292 246 129 117 9451 4722 4729 149 81 68 96 49 47 750 357 393 185 92 93

2 2 305 161 144 5 2 3 161 75 86 41 23 18 2285 1189 1096 474 237 237 239 125 114 5208 2593 2615 93 49 44 95 49 46 609 295 314 152 76 76

1105 540 565 6 2 4 9 3 6

3040 1535 1505 56 32 24 132 58 74 24 13 11

4 3 1 2 2 1 1 -

-

3 1 2 16 9 7 17 4 13 238 125 113 127 73 54 7 4 3 1 1 1 1 -

31 21 10 -

1 1 29 17 12 2 1 1 65 33 32 3 2 1 -

Kru{evica male female Manastirec male female Mrzen Oraovec male female Palikura male female Ribarci male female Rosoman male female Sirkovo male female Trstenik male female Rostu{a male female Ad`ievci male female Bitu{e male female Boletin male female Velebrdo male female Vidu{e male female

166

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Vrbjani ma`i `eni Gali~nik ma`i `eni Gari ma`i `eni @irovnica ma`i `eni Jan~e ma`i `eni Lazaropole ma`i `eni Mogor~e ma`i `eni Osoj ma`i `eni Prisojnica ma`i `eni Rosoki ma`i `eni Rostu{a ma`i `eni Selce ma`i `eni Skudriwe ma`i `eni Su{ica ma`i `eni

625 308 317 3 1 2 10 6 4 1608 793 815 146 71 75 1794 926 868 6 3 3 315 167 148 872 429 443 2119 1104 1015 -

3 1 2 9 5 4 1314 644 670 111 55 56 1408 721 687 6 3 3 232 118 114 397 199 198 468 245 223 -

622 307 315 258 130 128 2 2 1 1 2 2 41 16 25 5 3 2 -

20 12 8 33 16 17 376 198 178 66 37 29 427 211 216 1629 847 782 -

1 1 -

-

-

4 3 1 1 1 6 5 1 2 1 1 -

3 1 2 1 1 12 4 8 7 5 2 9 5 4 5 2 3 17 9 8 -

Vrbjani male female Gali~nik male female Gari male female @irovnica male female Jan~e male female Lazaropole male female Mogor~e male female Osoj male female Prisojnica male female Rosoki male female Rostu{a male female Selce male female Skudrinje male female Su{ica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

167

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Trebi{te ma`i `eni Treson~e ma`i `eni Samokov ma`i `eni Belica ma`i `eni Ben~e ma`i `eni Bitovo ma`i `eni Blizansko ma`i `eni Breznica ma`i `eni Brest ma`i `eni Vol~e ma`i `eni Gorno Botu{je ma`i `eni Dolno Botu{je ma`i `eni Zagrad ma`i `eni Zve~an ma`i `eni

765 331 434 8 4 4 1553 826 727 106 51 55 43 24 19 63 29 34 37 23 14 49 26 23 189 100 89 7 3 4 22 13 9 34 20 14 17 10 7 70 46 24

303 129 174 8 4 4 1543 825 718 106 51 55 43 24 19 63 29 34 36 23 13 49 26 23 186 100 86 7 3 4 22 13 9 34 20 14 17 10 7 70 46 24

159 76 83 -

277 111 166 -

-

-

6 6 1 1 3 3 -

18 11 7 -

8 4 4 4 1 3 -

Trebi{te male female Treson~e male female Samokov male female Belica male female Ben~e male female Bitovo male female Blizansko male female Breznica male female Brest male female Vol~e male female Gorno Botu{je male female Dolno Botu{je male female Zagrad male female Zve~an male female

168

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Zduwe ma`i `eni Zrkle ma`i `eni In~e ma`i `eni Kalugerec ma`i `eni Kova~ ma`i `eni Kov~e ma`i `eni Kosovo ma`i `eni Lup{te ma`i `eni Mogilec ma`i `eni Ramne ma`i `eni Raste{ ma`i `eni Samokov ma`i `eni Su{ica ma`i `eni Ta`evo ma`i `eni

20 10 10 86 50 36 30 17 13 47 25 22 54 28 26 8 5 3 67 39 28 67 36 31 27 14 13 31 12 19 58 28 30 388 199 189 13 6 7 7 4 3

20 10 10 84 50 34 29 17 12 46 24 22 54 28 26 8 5 3 67 39 28 67 36 31 27 14 13 31 12 19 57 28 29 388 199 189 12 6 6 7 4 3

-

-

-

-

1 1 1 1 -

-

2 2 1 1 1 1 -

Zdunje male female Zrkle male female In~e male female Kalugerec male female Kova~ male female Kov~e male female Kosovo male female Lup{te male female Mogilec male female Ramne male female Raste{ male female Samokov male female Su{ica male female Ta`evo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

169

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Trebovqe ma`i `eni Saraj ma`i `eni Arnakija ma`i `eni Bojane ma`i `eni Bukovi} ma`i `eni Glumovo ma`i `eni Gr~ec ma`i `eni Kopanica ma`i `eni Kru{opek ma`i `eni Laskarci ma`i `eni Qubin ma`i `eni Matka ma`i `eni Pani~ari ma`i `eni Raovi} ma`i `eni

13 8 5 24253 12315 11938 1077 532 545 2230 1109 1121 1723 870 853 1683 864 819 1 1 1714 850 864 1902 987 915 1190 613 577 2044 1036 1008 468 230 238 261 140 121 213 104 109

13 8 5 1341 662 679 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 4 1 3 167 79 88 -

21529 10985 10544 1063 527 536 2225 1108 1117 1721 868 853 1646 845 801 1710 848 862 1899 985 914 1189 612 577 1099 576 523 300 151 149 260 139 121 213 104 109

21 8 13 1 1 1 1 3 3 -

214 113 101 -

-

17 2 15 1 1 1 1 -

1035 509 526 9 5 4 28 15 13 914 452 462 -

96 36 60 4 4 4 4 1 1 3 2 1 3 1 2 3 2 1 1 1 24 7 17 1 1 -

Trebovlje male female Saraj male female Arnakija male female Bojane male female Bukovi} male female Glumovo male female Gr~ec male female Kopanica male female Kru{opek male female Laskarci male female Ljubin male female Matka male female Pani~ari male female Raovi} male female

170

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Saraj ma`i `eni Semeni{te ma`i `eni ^ajlane ma`i `eni [i{evo ma`i `eni Sveti Nikole ma`i `eni Alakince ma`i `eni Amzabegovo ma`i `eni Arbasanci ma`i `eni Bogoslovec ma`i `eni Burilovci ma`i `eni Gorno \ugance ma`i `eni Gorno Crnili{te ma`i `eni Gorobinci ma`i `eni Delisinci ma`i `eni

5232 2665 2567 559 277 282 580 301 279 3376 1736 1640 18497 9571 8926 5 2 3 543 290 253 1 1 4 3 1 14 10 4 3 2 1 345 177 168 820 425 395 9 5 4

578 292 286 1 1 583 284 299 18005 9349 8656 5 2 3 531 286 245 1 1 3 2 1 14 10 4 3 2 1 345 177 168 811 418 393 1 1 -

4294 2196 2098 557 277 280 577 301 276 2776 1448 1328 -

15 8 7 1 1 81 40 41 1 1 -

213 113 100 1 1 72 33 39 -

238 116 122 8 4 4 8 4 4

12 2 10 3 3 71 19 52 3 3 8 6 2 -

78 37 41 1 1 2 2 3 3 1 1 -

42 17 25 1 1 9 4 5 29 14 15 1 1 1 1 -

Saraj male female Semeni{te male female ^ajlane male female [i{evo male female Sveti Nikole male female Alakince male female Amzabegovo male female Arbasanci male female Bogoslovec male female Burilovci male female Gorno \ugance male female Gorno Crnili{te male female Gorobinci male female Delisinci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

171

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dolno \ugance ma`i `eni Dolno Crnili{te ma`i `eni Erxelija ma`i `eni Kadrifakovo ma`i `eni Kne`je ma`i `eni Kru{ica ma`i `eni Makre{ ma`i `eni Malino ma`i `eni Me~kuevci ma`i `eni Mustafino ma`i `eni Nemawica ma`i `eni Nova Mezdra ma`i `eni Orel ma`i `eni Pavle{enci ma`i `eni

174 97 77 114 60 54 1012 536 476 163 83 80 86 48 38 22 12 10 45 23 22 15 8 7 517 274 243 201 107 94 45 24 21 77 38 39

173 97 76 114 60 54 979 522 457 162 82 80 86 48 38 22 12 10 45 23 22 15 8 7 475 250 225 199 106 93 45 24 21 76 38 38

-

-

-

31 14 17 42 24 18 -

1 1 1 1 2 1 1 1 1

-

2 2 -

Dolno \ugance male female Dolno Crnili{te male female Erd`elija male female Kadrifakovo male female Kne`je male female Kru{ica male female Makre{ male female Malino male female Me~kuevci male female Mustafino male female Nemanjica male female Nova Mezdra male female Orel male female Pavle{enci male female

172

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Patetino ma`i `eni Pe{irovo ma`i `eni Preod ma`i `eni Ran~inci ma`i `eni Sveti Nikole ma`i `eni Sopot ma`i `eni Stanulovci ma`i `eni Stawevci ma`i `eni Stara Mezdra ma`i `eni Stroimanci ma`i `eni Trstenik ma`i `eni Sopi{te ma`i `eni Barovo ma`i `eni Govrlevo ma`i `eni

6 3 3 247 137 110 44 25 19 38 20 18 13746 7058 6688 89 45 44 2 2 61 32 29 8 4 4 41 20 21 9522 4885 4637 23 10 13 30 16 14

6 3 3 247 137 110 43 25 18 38 20 18 13367 6893 6474 89 45 44 2 2 60 32 28 8 4 4 40 19 21 7216 3748 3468 9 5 4 28 15 13

1942 979 963 13 5 8 -

80 39 41 244 114 130 -

72 33 39 -

149 70 79 15 9 6 -

1 1 52 10 42 1 1 1 1 58 18 40 1 1 2 1 1

1 1 -

25 13 12 47 17 30 -

Patetino male female Pe{irovo male female Preod male female Ran~inci male female Sveti Nikole male female Sopot male female Stanulovci male female Stanjevci male female Stara Mezdra male female Stroimanci male female Trstenik male female Sopi{te male female Barovo male female Govrlevo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

173

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gorno Solwe ma`i `eni Dobri Dol ma`i `eni Dolno Solwe ma`i `eni Dr`ilovo ma`i `eni Jabolci ma`i `eni Nova Breznica ma`i `eni Pati{ka Reka ma`i `eni Rakotinci ma`i `eni Sveta Petka ma`i `eni Sopi{te ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Sopotnica ma`i `eni Babino ma`i `eni Bazernik ma`i `eni

219 116 103 431 223 208 689 369 320 362 173 189 41 21 20 85 41 44 579 289 290 390 214 176 712 366 346 5325 2730 2595 636 317 319 2319 1169 1150 34 8 26 52 28 24

207 109 98 424 221 203 678 363 315 115 58 57 26 13 13 83 41 42 389 214 175 5255 2708 2547 2 1 1 2311 1167 1144 33 8 25 52 28 24

15 8 7 579 289 290 701 361 340 634 316 318 -

1 1 242 114 128 1 1 -

-

2 1 1 2 2 11 6 5 -

9 5 4 1 1 4 1 3 1 1 1 1 39 10 29 4 1 3 1 1 -

-

3 2 1 3 3 5 3 2 5 1 4 1 1 11 5 6 19 6 13 4 1 3 -

Gorno Solnje male female Dobri Dol male female Dolno Solnje male female Dr`ilovo male female Jabolci male female Nova Breznica male female Pati{ka Reka male female Rakotinci male female Sveta Petka male female Sopi{te male female ^iflik male female Sopotnica male female Babino male female Bazernik male female

174

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Boi{te ma`i `eni Brezovo ma`i `eni Velmevci ma`i `eni Virovo ma`i `eni Golemo Ilino ma`i `eni Dolenci ma`i `eni @van ma`i `eni @eleznec ma`i `eni Za{le ma`i `eni Malo Ilino ma`i `eni Mrenoga ma`i `eni Radovo ma`i `eni Sloe{tica ma`i `eni Sopotnica ma`i `eni

7 4 3 62 35 27 7 5 2 151 78 73 52 28 24 97 46 51 428 218 210 57 25 32 42 20 22 50 24 26 107 51 56 13 8 5 221 110 111 929 477 452

7 4 3 62 35 27 7 5 2 151 78 73 52 28 24 97 46 51 428 218 210 57 25 32 42 20 22 49 24 25 105 50 55 13 8 5 221 110 111 926 476 450

-

-

-

-

3 1 2

-

1 1 2 1 1 -

Boi{te male female Brezovo male female Velmevci male female Virovo male female Golemo Ilino male female Dolenci male female @van male female @eleznec male female Za{le male female Malo Ilino male female Mrenoga male female Radovo male female Sloe{tica male female Sopotnica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

175

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Suvo Grlo ma`i `eni Cerovo ma`i `eni Srbinovo ma`i `eni @elezna Reka ma`i `eni Kunovo ma`i `eni Lakavica ma`i `eni Padali{te ma`i `eni Srbinovo ma`i `eni Strajane ma`i `eni Trnovo ma`i `eni Star Dojran ma`i `eni Durutli ma`i `eni \op~eli ma`i `eni Kurtamzali ma`i `eni

8 3 5 2 1 1 3709 1917 1792 98 57 41 11 7 4 994 519 475 721 359 362 1039 531 508 307 158 149 539 286 253 3426 1728 1698 16 8 8 155 85 70 121 57 64

7 3 4 2 1 1 109 64 45 98 57 41 11 7 4 2641 1311 1330 -

3592 1848 1744 990 516 474 717 357 360 1039 531 508 307 158 149 539 286 253 17 11 6 -

1 1 1 1 402 215 187 16 8 8 152 84 68 119 57 62

59 34 25 -

3 2 1 -

277 143 134 -

2 2 1 1 -

1 1 7 5 2 4 3 1 3 2 1 25 12 13 2 1 1 2 2

Suvo Grlo male female Cerovo male female Srbinovo male female @elezna Reka male female Kunovo male female Lakavica male female Padali{te male female Srbinovo male female Strajane male female Trnovo male female Star Dojran male female Durutli male female \op~eli male female Kurtamzali male female

176

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Nikoli} ma`i `eni Nov Dojran ma`i `eni Organxali ma`i `eni Sevendekli ma`i `eni Sretenovo ma`i `eni Star Dojran ma`i `eni Furka ma`i `eni Crni~ani ma`i `eni ^au{li ma`i `eni Xumabos ma`i `eni Staravina ma`i `eni Brnik ma`i `eni Budimirci ma`i `eni Grade{nica ma`i `eni

541 274 267 1100 550 550 21 11 10 3 2 1 315 152 163 363 195 168 570 286 284 221 108 113 316 159 157 2 2 30 16 14 89 47 42

518 263 255 1023 513 510 184 77 107 255 133 122 568 285 283 93 40 53 314 157 157 2 2 30 16 14 88 46 42

11 7 4 6 4 2 -

23 13 10 21 11 10 3 2 1 11 4 7 57 36 21 1 1 1 1 -

14 6 8 36 23 13 9 5 4 -

2 1 1 1 1 -

22 10 12 27 11 16 69 39 30 32 15 17 1 1 126 68 58 1 1 -

1 1 -

1 1 1 1 13 8 5 3 1 2 1 1 2 2 -

Nikoli} male female Nov Dojran male female Organd`ali male female Sevendekli male female Sretenovo male female Star Dojran male female Furka male female Crni~ani male female ^au{li male female D`umabos male female Staravina male female Brnik male female Budimirci male female Grade{nica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

177

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Gruni{ta ma`i `eni Zovi} 1 ma`i `eni Zovi} 2 ma`i `eni Iveni ma`i `eni Makovo ma`i `eni Orle ma`i `eni Petalino ma`i `eni Rape{ ma`i `eni Staravina ma`i `eni Staro Nagori~ane ma`i `eni Alguwa ma`i `eni Arbana{ko ma`i `eni Bajlovce ma`i `eni Bre{ko ma`i `eni

3 2 1 31 16 15 5 2 3 71 34 37 16 8 8 46 21 25 23 11 12 4258 2255 2003 237 121 116 40 22 18 129 66 63 16 7 9

3 2 1 31 16 15 5 2 3 71 34 37 16 8 8 46 21 25 22 10 12 3331 1768 1563 88 43 45 38 21 17 126 64 62 16 7 9

1 1 -

-

1 1 -

-

1 1 920 484 436 149 78 71 1 1 2 1 1 -

-

5 2 3 1 1 1 1 -

Gruni{ta male female Zovi} 1 male female Zovi} 2 male female Iveni male female Makovo male female Orle male female Petalino male female Rape{ male female Staravina male female Staro Nagori~ane male female Algunja male female Arbana{ko male female Bajlovce male female Bre{ko male female

178

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Bukovqane ma`i `eni Vragoturce ma`i `eni Vra~evce ma`i `eni Dejlovce ma`i `eni Dlabo~ica ma`i `eni Dobra~a ma`i `eni Dragomance ma`i `eni @egqane ma`i `eni @equvino ma`i `eni Kanarevo ma`i `eni Karlovce ma`i `eni Koince ma`i `eni Kokino ma`i `eni M'glence ma`i `eni

75 45 30 55 29 26 22 13 9 44 24 20 51 31 20 76 41 35 133 71 62 86 48 38 58 32 26 81 44 37 11 7 4 70 34 36 48 27 21 84 51 33

75 45 30 55 29 26 22 13 9 44 24 20 51 31 20 75 41 34 124 66 58 86 48 38 58 32 26 81 44 37 11 7 4 70 34 36 46 27 19 33 18 15

-

-

-

-

1 1 9 5 4 2 2 51 33 18

-

-

Bukovljane male female Vragoturce male female Vra~evce male female Dejlovce male female Dlabo~ica male female Dobra~a male female Dragomance male female @egljane male female @eljuvino male female Kanarevo male female Karlovce male female Koince male female Kokino male female M'glence male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

179

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Makre{ ma`i `eni Malotino ma`i `eni Mlado Nagori~ane ma`i `eni Nikuqane ma`i `eni Osi~e ma`i `eni Pelince ma`i `eni Puzajka ma`i `eni Ramno ma`i `eni Staro Nagori~ane ma`i `eni Stepance ma`i `eni Strnovac ma`i `eni Cveti{nica ma`i `eni Cvilance ma`i `eni ^elopek ma`i `eni

40 19 21 37 21 16 1292 678 614 210 104 106 5 3 2 191 95 96 54 30 24 21 12 9 555 294 261 88 50 38 93 48 45 21 11 10 52 30 22 283 147 136

40 19 21 33 17 16 1273 674 599 5 5 5 3 2 184 94 90 48 26 22 20 12 8 100 49 51 88 50 38 87 45 42 20 11 9 52 30 22 277 144 133

1 1 -

-

1 1 -

-

4 4 17 4 13 205 104 101 7 1 6 6 4 2 1 1 452 244 208 6 3 3 1 1 6 3 3

-

1 1 2 2 -

Makre{ male female Malotino male female Mlado Nagori~ane male female Nikuljane male female Osi~e male female Pelince male female Puzajka male female Ramno male female Staro Nagori~ane male female Stepance male female Strnovac male female Cveti{nica male female Cvilance male female ^elopek male female

180

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Struga ma`i `eni Bixevo ma`i `eni Vi{ni ma`i `eni Vrani{te ma`i `eni Gorna Belica ma`i `eni Dolna Belica ma`i `eni Draslajca ma`i `eni Zagra~ani ma`i `eni Kali{ta ma`i `eni Lo`ani ma`i `eni Mali Vlaj ma`i `eni Misle{evo ma`i `eni Moroi{ta ma`i `eni Oktisi ma`i `eni

36892 18407 18485 546 269 277 14 6 8 1517 785 732 1 1 1026 511 515 778 413 365 1075 540 535 1178 589 589 729 380 349 71 37 34 3507 1754 1753 909 450 459 2479 1165 1314

17686 8747 8939 118 56 62 14 6 8 1506 778 728 1 1 17 5 12 775 411 364 1 1 95 52 43 729 380 349 71 37 34 2791 1389 1402 903 448 455 955 447 508

15324 7695 7629 421 211 210 945 473 472 1071 539 532 1079 536 543 527 265 262 346 164 182

2008 969 1039 1 1 28 13 15 1071 502 569

112 58 54 1 1 13 7 6 1 1 -

647 378 269 4 3 1 24 12 12 1 1 66 40 26 2 2 -

100 53 47 4 3 1 1 1 2 2 1 1 15 6 9 4 2 2 -

31 19 12 15 7 8

984 488 496 7 2 5 3 1 2 38 20 18 3 1 2 2 1 1 67 34 33 91 44 47

Struga male female Bid`evo male female Vi{ni male female Vrani{te male female Gorna Belica male female Dolna Belica male female Draslajca male female Zagra~ani male female Kali{ta male female Lo`ani male female Mali Vlaj male female Misle{evo male female Moroi{ta male female Oktisi male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

181

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Rado`da ma`i `eni Radoli{ta ma`i `eni Struga ma`i `eni Frangovo ma`i `eni [um ma`i `eni Strumica ma`i `eni Banica ma`i `eni Belotino ma`i `eni Vequsa ma`i `eni Vodo~a ma`i `eni Gradsko Baldovci ma`i `eni Dabiqe ma`i `eni Dobrejci ma`i `eni Pop~evo ma`i `eni

808 402 406 3119 1561 1558 16559 8221 8338 1739 893 846 837 431 406 45087 22428 22659 1137 568 569 29 12 17 1552 806 746 318 180 138 755 371 384 1946 1000 946 1764 917 847 343 185 158

806 402 404 1 1 8901 4335 4566 2 1 1 41822 20771 21051 1129 563 566 29 12 17 1548 804 744 316 179 137 755 371 384 1940 999 941 1764 917 847 342 185 157

3085 1540 1545 5293 2653 2640 1734 890 844 823 424 399 1 1 -

1 1 907 453 454 2642 1345 1297 -

97 50 47 130 76 54 -

550 323 227 3 2 1 -

1 1 72 40 32 176 91 85 2 2 4 2 2 2 1 1 5 1 4 -

16 12 4 6 5 1 1 1 -

1 1 32 21 11 723 355 368 5 3 2 12 6 6 307 138 169 5 2 3 1 1 1 1

Rado`da male female Radoli{ta male female Struga male female Frangovo male female [um male female Strumica male female Banica male female Belotino male female Veljusa male female Vodo~a male female Gradsko Baldovci male female Dabilje male female Dobrejci male female Pop~evo male female

182

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Prosenikovo ma`i `eni Ri~ ma`i `eni Strumica ma`i `eni Studeni~ani ma`i `eni Aldinci ma`i `eni Batinci ma`i `eni Vrtekica ma`i `eni Gorno Koli~ani ma`i `eni Dolno Koli~ani ma`i `eni Dra~evica ma`i `eni Elovo ma`i `eni Kaldirec ma`i `eni Mal~i{te ma`i `eni Markova Su{ica ma`i `eni

1550 782 768 382 205 177 35311 17402 17909 17246 8910 8336 3 2 1 5364 2814 2550 111 51 60 309 162 147 1510 762 748 250 122 128 265 136 129 60 32 28 53 25 28

1543 782 761 381 204 177 32075 15755 16320 309 158 151 36 20 16 1 1 1 1 1 1 50 24 26

1 1 11793 6103 5690 3 2 1 3217 1689 1528 111 51 60 306 160 146 1 1 248 121 127 13 5 8 9 4 5 -

2642 1345 1297 3285 1685 1600 407 215 192 1507 761 746 247 129 118 51 28 23 -

130 76 54 73 32 41 2 1 1 -

3 2 1 -

5 5 1 1 157 84 73 14 8 6 1 1 2 1 1

5 4 1 1662 872 790 1660 872 788 -

2 2 298 136 162 110 52 58 41 17 24 2 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1

Prosenikovo male female Ri~ male female Strumica male female Studeni~ani male female Aldinci male female Batinci male female Vrtekica male female Gorno Koli~ani male female Dolno Koli~ani male female Dra~evica male female Elovo male female Kaldirec male female Mal~i{te male female Markova Su{ica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

183

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Morani ma`i `eni Osin~ani ma`i `eni Pagaru{a ma`i `eni Ramni Gaber ma`i `eni Studeni~ani ma`i `eni Umovo ma`i `eni Cvetovo ma`i `eni Crvena Voda ma`i `eni Crn Vrv ma`i `eni Tearce ma`i `eni Brezno ma`i `eni Varvara ma`i `eni Glo|i ma`i `eni Dobro{te ma`i `eni

1715 866 849 1 1 227 117 110 39 24 15 5786 3004 2782 807 410 397 46 24 22 700 358 342 22454 11502 10952 8 5 3 1295 675 620 3549 1827 1722

58 31 27 1 1 160 80 80 1 1 2739 1387 1352 8 5 3 310 162 148 345 186 159

1528 770 758 1 1 39 24 15 5585 2901 2684 46 24 22 686 352 334 18950 9731 9219 983 513 470 3160 1621 1539

40 25 15 226 117 109 2 1 1 805 409 396 516 274 242 1 1 2 1 1

71 31 40 67 35 32 -

-

9 5 4 2 2 14 3 11 3 2 1

2 2 1 1 1 1

9 4 5 35 20 15 2 1 1 13 5 8 167 72 95 1 1 38 17 21

Morani male female Osin~ani male female Pagaru{a male female Ramni Gaber male female Studeni~ani male female Umovo male female Cvetovo male female Crvena Voda male female Crn Vrv male female Tearce male female Brezno male female Varvara male female Glo|i male female Dobro{te male female

184

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Jelo{nik ma`i `eni Le{ok ma`i `eni Nepro{teno ma`i `eni Nera{te ma`i `eni Odri ma`i `eni Prvce ma`i `eni Pr{ovce ma`i `eni Slatino ma`i `eni Tearce ma`i `eni Tetovo ma`i `eni Vejce ma`i `eni Golema Re~ica ma`i `eni Lavce ma`i `eni Mala Re~ica ma`i `eni

440 216 224 1309 665 644 3485 1777 1708 1739 906 833 27 14 13 2516 1299 1217 4112 2093 2019 3974 2025 1949 70841 35523 35318 1127 574 553 3977 1992 1985 298 156 142 8353 4257 4096

435 216 219 405 196 209 139 72 67 1 1 11 6 5 1085 543 542 19956 9771 10185 1 1 4 4 2 2 1 1 -

898 467 431 3478 1775 1703 1598 833 765 27 14 13 2478 1281 1197 4018 2048 1970 2310 1179 1131 45316 23002 22314 1114 569 545 3949 1977 1972 296 156 140 8321 4238 4083

1 1 512 273 239 1882 917 965 4 3 1

6 2 4 7 3 4 54 30 24 2357 1176 1181 -

13 4 9 -

1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 602 305 297 1 1

156 77 79 -

4 4 4 2 2 7 2 5 29 15 14 75 36 39 9 9 559 271 288 12 4 8 24 11 13 26 15 11

Jelo{nik male female Le{ok male female Nepro{teno male female Nera{te male female Odri male female Prvce male female Pr{ovce male female Slatino male female Tearce male female Tetovo male female Vejce male female Golema Re~ica male female Lavce male female Mala Re~ica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

185

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Sara}ino ma`i `eni Selce ma`i `eni Tetovo ma`i `eni Fali{ ma`i `eni Topol~ani ma`i `eni Alinci ma`i `eni Bon~e ma`i `eni Vesel~ani ma`i `eni Erekovci ma`i `eni Zagorani ma`i `eni Kanatlarci ma`i `eni Klepa~ ma`i `eni Lopatica ma`i `eni Marul ma`i `eni

1087 561 526 2538 1308 1230 52915 26390 26525 546 285 261 2923 1562 1361 238 128 110 45 28 17 98 55 43 385 188 197 108 58 50 972 526 446 160 81 79 41 25 16 25 11 14

873 451 422 1 1 18555 9041 9514 519 272 247 2056 1095 961 238 128 110 45 28 17 98 55 43 382 186 196 108 58 50 111 63 48 160 81 79 41 25 16 25 11 14

199 102 97 2521 1294 1227 28897 14657 14240 19 9 10 1 1 1 1 -

1878 914 964 791 420 371 791 420 371 -

5 3 2 2352 1173 1179 -

13 4 9 -

7 3 4 587 298 289 7 4 3 1 1 1 1 -

156 77 79 69 42 27 69 42 27 -

3 2 1 16 13 3 477 226 251 1 1 5 4 1 2 2 -

Sara}ino male female Selce male female Tetovo male female Fali{ male female Topol~ani male female Alinci male female Bon~e male female Vesel~ani male female Erekovci male female Zagorani male female Kanatlarci male female Klepa~ male female Lopatica male female Marul male female

186

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Podmol ma`i `eni Topol~ani ma`i `eni Trojkrsti ma`i `eni ^epigovo ma`i `eni [eleverci ma`i `eni Capari ma`i `eni Gope{ ma`i `eni Dolenci ma`i `eni \avoto ma`i `eni Ka`ani ma`i `eni Lera ma`i `eni Malovi{te ma`i `eni Metimir ma`i `eni Ramna ma`i `eni

138 70 68 449 243 206 81 46 35 162 93 69 21 10 11 1424 713 711 265 141 124 122 58 64 75 33 42 122 68 54 98 52 46 10 5 5 61 31 30

138 70 68 449 243 206 80 46 34 160 91 69 21 10 11 1011 486 525 51 26 25 122 58 64 59 24 35 36 18 18 10 2 8 9 5 4 53 28 25

318 177 141 212 115 97 13 9 4 85 50 35 1 1 7 3 4

2 2 2 2 -

-

87 50 37 87 50 37 -

1 1 1 1 -

1 1 1 1 -

1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Podmol male female Topol~ani male female Trojkrsti male female ^epigovo male female [eleverci male female Capari male female Gope{ male female Dolenci male female \avoto male female Ka`ani male female Lera male female Malovi{te male female Metimir male female Ramna male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

187

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Rotino ma`i `eni Svini{te ma`i `eni Srpci ma`i `eni Stre`evo ma`i `eni Capari ma`i `eni Centar @upa ma`i `eni Bajramovci ma`i `eni Balanci ma`i `eni Bre{tani ma`i `eni Bro{tica ma`i `eni Golem Papradnik ma`i `eni Gorenci ma`i `eni Gorno Melni~ani ma`i `eni Dolga{ ma`i `eni

113 55 58 65 27 38 493 243 250 6299 3200 3099 177 96 81 432 218 214 120 67 53 748 377 371 840 438 402 267 137 130 123 65 58

113 55 58 65 27 38 493 243 250 814 411 403 9 2 7 622 315 307 30 19 11 37 19 18 -

437 225 212 422 216 206 1 1 9 5 4 -

5023 2549 2474 177 96 81 120 67 53 124 60 64 799 414 385 221 113 108 123 65 58

-

-

-

-

25 15 10 1 1 2 2 10 5 5 -

Rotino male female Svini{te male female Srpci male female Stre`evo male female Capari male female Centar @upa male female Bajramovci male female Balanci male female Bre{tani male female Bro{tica male female Golem Papradnik male female Gorenci male female Gorno Melni~ani male female Dolga{ male female

188

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Dolno Melni~ani ma`i `eni Evla ma`i `eni Elevci ma`i `eni @itineni ma`i `eni Ko~i{ta ma`i `eni Koxaxik ma`i `eni Mal Papradnik ma`i `eni Novak ma`i `eni Osolnica ma`i `eni Pare{i ma`i `eni Pralenik ma`i `eni Centar @upa ma`i `eni Crno Boci ma`i `eni ^a{ka ma`i `eni

11 5 6 260 123 137 537 259 278 275 141 134 486 250 236 1006 503 503 177 88 89 800 410 390 40 23 17 2878 1530 1348

11 5 6 25 13 12 80 38 42 2127 1144 983

1 1 4 4 215 108 107

260 123 137 536 259 277 275 141 134 455 234 221 1003 501 502 176 87 89 714 366 348 40 23 17 387 193 194

-

1 1 -

45 25 20

67 39 28

6 3 3 3 2 1 1 1 2 2 36 20 16

Dolno Melni~ani male female Evla male female Elevci male female @itineni male female Ko~i{ta male female Kod`ad`ik male female Mal Papradnik male female Novak male female Osolnica male female Pare{i male female Pralenik male female Centar @upa male female Crno Boci male female ^a{ka male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

189

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Bawica ma`i `eni Busilci ma`i `eni Vitanci ma`i `eni Vojnica ma`i `eni Golozinci ma`i `eni Gorno Vranovci ma`i `eni Elovec ma`i `eni Krajnici ma`i `eni Kriva Kru{a ma`i `eni Lisi~e ma`i `eni Melnica ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oti{tino ma`i `eni Rakovec ma`i `eni

55 27 28 18 9 9 32 19 13 43 19 24 199 99 100 46 23 23 16 7 9 2 1 1 159 87 72 743 395 348 6 3 3 59 34 25 29 14 15

55 27 28 10 6 4 32 19 13 43 19 24 1 1 46 23 23 16 7 9 2 1 1 159 87 72 304 170 134 5 3 2 29 14 15

6 3 3 189 95 94 14 8 6 6 2 4 -

9 4 5 378 189 189 -

-

1 1 -

1 1 -

14 7 7 53 32 21 -

2 2 32 20 12 -

Banjica male female Busilci male female Vitanci male female Vojnica male female Golozinci male female Gorno Vranovci male female Elovec male female Krajnici male female Kriva Kru{a male female Lisi~e male female Melnica male female Novo Selo male female Oti{tino male female Rakovec male female

190

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

^a{ka ma`i `eni ^egrane ma`i `eni Korito ma`i `eni Tum~evi{te ma`i `eni Forino ma`i `eni ^egrane ma`i `eni ^e{inovo ma`i `eni Vrbica ma`i `eni @iganci ma`i `eni Lepopelci ma`i `eni Novo Selani ma`i `eni Sokolarci ma`i `eni ^e{inovo ma`i `eni ^u~er - Sandevo ma`i `eni

1471 793 678 12310 6042 6268 675 325 350 235 120 115 4652 2279 2373 6748 3318 3430 2419 1254 1165 12 7 5 362 179 183 17 8 9 74 39 35 956 497 459 998 524 474 8493 4485 4008

1425 768 657 237 121 116 235 120 115 2 1 1 2398 1245 1153 10 6 4 362 179 183 8 5 3 74 39 35 946 492 454 998 524 474 4019 2015 2004

11969 5874 6095 673 323 350 4624 2268 2356 6672 3283 3389 1943 1055 888

-

23 14 9

19 9 10 2 1 1 9 3 6 8 5 3 16 11 5

44 25 19 1 1 1 1 2 2 2 2 2426 1360 1066

2 2 1 1 1 1 1 1

2 2 101 47 54 2 2 26 11 15 73 34 39 65 30 35

^a{ka male female ^egrane male female Korito male female Tum~evi{te male female Forino male female ^egrane male female ^e{inovo male female Vrbica male female @iganci male female Lepopelci male female Novo Selani male female Sokolarci male female ^e{inovo male female ^u~er - Sandevo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

191

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Bawane ma`i `eni Blace ma`i `eni Brazda ma`i `eni Brest ma`i `eni Brodec ma`i `eni Gluvo ma`i `eni Gorwane ma`i `eni Ku~evi{te ma`i `eni Mirkovci ma`i `eni Pobo`je ma`i `eni Tanu{evci ma`i `eni ^u~er-Sandevo ma`i `eni Xep~i{te ma`i `eni \ermo ma`i `eni

597 310 287 972 496 476 480 248 232 569 322 247 3 1 2 349 179 170 80 47 33 3167 1673 1494 969 500 469 591 303 288 417 244 173 299 162 137 7919 4049 3870 962 497 465

294 132 162 1 1 470 244 226 2 1 1 318 165 153 51 27 24 1460 719 741 883 456 427 423 216 207 117 54 63 90 46 44 -

1 1 968 494 474 564 321 243 409 239 170 1 1 7788 3982 3806 960 496 464

-

9 7 2 1 1 4 2 2 9 5 4 -

15 10 5 1 1 1 1 -

288 169 119 5 1 4 1 1 31 14 17 29 20 9 1654 927 727 72 37 35 166 85 81 180 107 73 -

1 1 -

5 2 3 3 1 2 5 3 2 4 1 3 33 15 18 4 1 3 2 2 8 5 3 1 1 40 21 19 2 1 1

Banjane male female Blace male female Brazda male female Brest male female Brodec male female Gluvo male female Gornjane male female Ku~evi{te male female Mirkovci male female Pobo`je male female Tanu{evci male female ^u~er-Sandevo male female D`ep~i{te male female \ermo male female

192

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Jedoarce ma`i `eni Otuwe ma`i `eni Poroj ma`i `eni Setole ma`i `eni Xep~i{te ma`i `eni [ipkovica ma`i `eni Bozovce ma`i `eni Brodec ma`i `eni Ve{ala ma`i `eni Gajre ma`i `eni Lisec ma`i `eni [ipkovica ma`i `eni [tip ma`i `eni Baltalija ma`i `eni

5 3 2 2899 1482 1417 2 1 1 4051 2066 1985 7820 3971 3849 924 475 449 1136 570 566 1222 617 605 1020 530 490 692 314 378 2826 1465 1361 47796 23920 23876 22 13 9

5 3 2 2 2 2 1 1 81 40 41 7 2 5 1 1 6 2 4 41670 20735 20935 2 1 1

2894 1480 1414 3934 2006 1928 7782 3957 3825 921 475 446 1136 570 566 1207 611 596 1009 527 482 692 314 378 2817 1460 1357 12 8 4 -

1272 660 612 7 4 3

2195 1156 1039 -

1 1 1 1 1 1 2074 1093 981 13 8 5

2 2 1 1 1 1 297 144 153 -

11 5 6 -

3 3 35 20 15 28 12 16 2 2 13 6 7 4 1 3 9 5 4 265 119 146 -

Jedoarce male female Otunje male female Poroj male female Setole male female D`ep~i{te male female [ipkovica male female Bozovce male female Brodec male female Ve{ala male female Gajre male female Lisec male female [ipkovica male female [tip male female Baltalija male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

193

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Brest ma`i `eni Vrsakovo ma`i `eni Gora~ino ma`i `eni Dobro{ani ma`i `eni Dolani ma`i `eni Dragoevo ma`i `eni Edeklerci ma`i `eni Jamularci ma`i `eni Kalapetrovci ma`i `eni Ko{evo ma`i `eni Krivi Dol ma`i `eni Lakavica ma`i `eni Leskovica ma`i `eni Lipov Dol ma`i `eni

23 15 8 77 41 36 16 9 7 8 4 4 73 39 34 130 61 69 7 5 2 5 3 2 50 27 23 139 74 65 113 59 54 2 1 1

23 15 8 66 34 32 16 9 7 58 30 28 113 51 62 7 5 2 5 3 2 24 13 11 107 56 51 111 59 52 2 1 1

-

3 2 1 24 16 8 -

-

11 7 4 8 4 4 15 9 6 14 8 6 26 14 12 -

8 2 6 2 2 -

-

-

Brest male female Vrsakovo male female Gora~ino male female Dobro{ani male female Dolani male female Dragoevo male female Edeklerci male female Jamularci male female Kalapetrovci male female Ko{evo male female Krivi Dol male female Lakavica male female Leskovica male female Lipov Dol male female

194

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Quboten ma`i `eni Nikoman ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Penu{ ma`i `eni Piperovo ma`i `eni Po~ivalo ma`i `eni Puh~e ma`i `eni Sar~ievo ma`i `eni Selce ma`i `eni Skandalci ma`i `eni Sofilari ma`i `eni Star Karaorman ma`i `eni Stepanci ma`i `eni Suvo Grlo ma`i `eni

41 22 19 4 2 2 1 1 8 4 4 20 10 10 79 43 36 34 19 15 21 11 10 169 90 79 33 13 20 911 472 439 12 7 5 13 8 5

41 22 19 4 2 2 1 1 20 10 10 15 8 7 21 11 10 18 12 6 21 8 13 840 434 406 10 7 3

-

8 4 4 75 42 33 13 7 6 146 74 72 12 7 5 -

1 1 -

12 5 7 67 37 30 3 1 2

5 4 1 3 3 -

-

4 1 3 5 4 1 1 1 -

Ljuboten male female Nikoman male female Novo Selo male female Penu{ male female Piperovo male female Po~ivalo male female Puh~e male female Sar~ievo male female Selce male female Skandalci male female Sofilari male female Star Karaorman male female Stepanci male female Suvo Grlo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

195

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Sudi} ma`i `eni Su{evo ma`i `eni Tanatarci ma`i `eni Testemelci ma`i `eni Toplik ma`i `eni Tri ^e{mi ma`i `eni Haxi-Rexepli ma`i `eni Haxi-Sejdeli ma`i `eni Haxi-Hamzali ma`i `eni Cre{ka ma`i `eni ^ardaklija ma`i `eni ^iflik ma`i `eni [a{avarlija ma`i `eni [opur ma`i `eni [tip ma`i `eni

10 7 3 11 5 6 8 3 5 1065 561 504 922 476 446 7 3 4 108 59 49 2 1 1 43652 21752 21900

10 7 3 8 3 5 933 483 450 839 433 406 7 3 4 23 11 12 2 1 1 38323 19002 19321

12 8 4

22 11 11 85 48 37 877 445 432

10 4 6 2184 1152 1032

11 5 6 126 76 50 41 23 18 1727 896 831

5 1 4 2 1 1 272 136 136

11 5 6

1 1 8 4 4 246 108 138

Sudi} male female Su{evo male female Tanatarci male female Testemelci male female Toplik male female Tri ^e{mi male female Had`i-Red`epli male female Had`i-Sejdeli male female Had`i-Hamzali male female Cre{ka male female ^ardaklija male female ^iflik male female [a{avarlija male female [opur male female [tip male female

196

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 2. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za nacionalnata pripadnost, po pol Table 2. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by ethnic affiliation, by sex

Nacionalna pripadnost Ethnic affiliation Vkupno Total Makedonci Macedonians AlbanBo{wa- OstaTurci Romi Vlasi Srbi nati ci ci Albanians Turks Rhomas Vlachs Serbs Bosniacs Other

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

197

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Republika Makedonija ma`i `eni Skopje ma`i `eni Gazi Baba ma`i `eni Bula~ani ma`i `eni Idrizovo ma`i `eni Inxikovo ma`i `eni Jurumleri ma`i `eni Kolonija Idrizovo ma`i `eni Maxari ma`i `eni Naselba Goce Del~ev ma`i `eni Ra{tak ma`i `eni Singeli} ma`i `eni Skopje-Gazi Baba ma`i `eni Smiqkovci ma`i `eni

make- albandonski ski Macedonian

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

SerbiBosniac Other an

8560 19241 4283 8808 4277 10433 3906 7000 1929 3116 1977 3884 492 243 249 18 7 11 23 10 13 1 1 125 56 69 259 133 126 65 36 29 628 278 350 27 16 11 5 1 4 22 12 10 1 1 140 54 86 5 3 2 3 1 2 265 122 143 137 61 76 1 1 Skopje male female Gazi Baba male female Bula~ani male female Idrizovo male female Ind`ikovo male female Jurumleri male female Kolonija Idrizovo male female Mad`ari male female Naselba Goce Del~ev male female Ra{tak male female Sin|eli} male female Skopje - Gazi Baba male female Smiljkovci male female Republic of Macedonia male female

2022547 1344815 507989 71757 38528 1015377 1007170 467257 229485 237772 72222 36177 36045 1104 582 522 1589 821 768 3343 1708 1635 2983 1511 1472 451 226 225 12874 6324 6550 1405 725 680 367 187 180 23915 11985 11930 15182 7427 7755 345 190 155 673618 257829 36433 19269 671197 250160 35324 19259 341339 166471 174868 54275 27093 27182 1098 582 516 687 342 345 2630 1356 1274 2542 1293 1249 409 202 207 11480 5673 5807 1301 670 631 361 185 176 12818 6334 6484 13699 6694 7005 342 190 152 71632 36784 34848 12665 6561 6104 828 439 389 602 299 303 35 14 21 35 21 14 213 103 110 71 41 30 8829 4559 4270 517 274 243 7816 23036 3933 11420 3883 11616 532 276 256 18 13 5 2 2 1 1 2 2 107 56 51 282 145 137 114 58 56 2060 1015 1045 2 2 49 26 23 354 178 176 455 229 226 14 8 6 885 428 457 244 117 127 -

6884 24773 3608 11529 3276 13244 1750 10778 864 886 147 68 79 13 7 6 1 1 47 21 26 48 22 26 37 17 20 4968 5810 1423 643 780 6 6 9 2 7 19 9 10 28 14 14 3 2 1 307 132 175 14 3 11 3 1 2 529 242 287 369 170 199 2 2

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

197

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Stajkovci ma`i `eni Stra~inci ma`i `eni Trubarevo ma`i `eni Cre{evo ma`i `eni \or~e Petrov ma`i `eni Volkovo ma`i `eni Gra~ani ma`i `eni Ku~kovo ma`i `eni Niki{tane ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Orizari ma`i `eni Orman ma`i `eni Skopje-\or~e Petrov ma`i `eni Karpo{ ma`i `eni 3532 1815 1717 1185 621 564 2669 1365 1304 1278 690 588 41490 20605 20885 6750 3454 3296 138 73 65 1114 563 551 8349 4161 4188 15637 7680 7957 461 235 226 9041 4439 4602 59810 28532 31278

make- albandonski ski Macedonian

3224 1657 1567 396 208 188 2021 1024 997 1267 683 584 36372 18088 18284 6399 3269 3130 122 64 58 7230 3602 3628 13795 6802 6993 446 225 221 8380 4126 4254 54132 25882 28250

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

229 123 106 787 412 375 519 276 243 1577 796 781 1113 562 551 13 8 5 333 167 166 118 59 59 1947 974 973 2 1 1 1 1 3 2 1 307 150 157 20 12 8 252 123 129 35 15 20 268 128 140 43 20 23 14 7 7 1231 625 606 40 20 20 15 9 6 875 437 438 266 140 126 35 19 16 595 306 289 1 1 65 27 38 2 1 1 6 1 5 26 10 16 31 15 16 257 123 134

SerbiBosniac Other an

26 11 15 99 52 47 9 5 4 1092 528 564 246 132 114 1 1 170 88 82 384 161 223 10 7 3 281 140 141 1738 751 987 1 1 241 126 115 3 2 1 202 106 96 36 18 18 48 24 24 8 3 5 13 4 9 1 1 605 265 340 63 32 31 1 1 32 11 21 379 171 208 5 3 2 125 47 78 825 344 481 Stajkovci male female Stra~inci male female Trubarevo male female Cre{evo male female \or~e Petrov male female Volkovo male female Gra~ani male female Ku~kovo male female Niki{tane male female Novo Selo male female Orizari male female Orman male female Skopje-\or~e Petrov male female Karpo{ male female

198

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Bardovci ma`i `eni Vlae ma`i `eni Gorno Nerezi ma`i `eni Dolno Nerezi ma`i `eni Zloku}ani ma`i `eni Skopje-Karpo{ ma`i `eni Kisela Voda ma`i `eni Gorno Lisi~e ma`i `eni Dolno Lisi~e ma`i `eni Naselba Dra~evo ma`i `eni Selo Dra~evo ma`i `eni Skopje-Kisela Voda ma`i `eni Usje ma`i `eni Centar ma`i `eni 1472 750 722 6809 3279 3530 314 162 152 12418 6058 6360 1635 837 798 37162 17446 19716 125379 61355 64024 18223 9150 9073 2440 1258 1182 10605 5263 5342 8641 4386 4255 84625 40881 43744 845 417 428 82604 40056 42548

make- albandonski ski Macedonian

1437 737 700 6478 3135 3343 24 14 10 10498 5140 5358 931 476 455 34764 16380 18384 115803 56716 59087 16681 8406 8275 2391 1234 1157 9515 4754 4761 7775 3956 3819 78614 37953 40661 827 413 414 45410 21295 24115

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

45 19 26 280 143 137 1343 670 673 70 33 37 209 109 100 1298 644 654 717 350 367 1 1 182 84 98 59 30 29 339 180 159 25337 13051 12286 5 2 3 6 2 4 72 32 40 12 6 6 173 86 87 745 405 340 87 42 45 217 125 92 105 54 51 335 184 151 1 1 3331 1675 1656 2 1 1 5 3 2 18 11 7 530 272 258 40 19 21 1249 611 638 343 172 171 263 117 146 339 171 168 304 151 153 3620 1814 1806 21 10 11 1 1 40 12 28 195 100 95 829 431 398 60 30 30 2 2 20 6 14 14 9 5 726 382 344 7 4 3 315 146 169

SerbiBosniac Other an

28 11 17 175 78 97 3 2 1 303 132 171 26 12 14 1203 516 687 3362 1588 1774 264 117 147 30 15 15 178 72 106 59 18 41 2822 1366 1456 9 9 1942 857 1085 3 3 4 2 2 11 8 3 30 14 16 238 234 19 11 8 99 46 53 44 27 17 154 156 416 448 5 1 4 77 32 45 140 59 81 55 30 25 548 222 326 722 899 52 22 30 16 9 7 131 59 72 246 121 125 511 664 1 1 802 983 Bardovci male female Vlae male female Gorno Nerezi male female Dolno Nerezi male female Zloku}ani male female Skopje - Karpo{ male female Kisela Voda male female Gorno Lisi~e male female Dolno Lisi~e male female Naselba Dra~evo male female Selo Dra~evo male female Skopje-Kisela Voda male female Usje male female Centar male female

472 1621

310 1175

864 1785

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

199

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Skopje-Centar ma`i `eni ^air ma`i `eni Butel ma`i `eni Vizbegovo ma`i `eni Qubanci ma`i `eni Quboten ma`i `eni Radi{ani ma`i `eni Skopje-^air ma`i `eni [uto Orizari ma`i `eni Gorno Orizari ma`i `eni Dolno Orizari ma`i `eni Skopje-[uto Orizari ma`i `eni Ara~inovo ma`i `eni Ara~inovo ma`i `eni 82604 40056 42548 68395 34104 34291 14005 6956 7049 2817 1469 1348 928 502 426 2343 1196 1147 9123 4648 4475 39179 19333 19846 17357 8656 8701 454 240 214 1550 797 753 15353 7619 7734 11992 6242 5750 7315 3813 3502

make- albandonski ski Macedonian

45410 21295 24115 34372 16904 17468 7888 3842 4046 672 342 330 912 496 416 115 61 54 8325 4231 4094 16460 7932 8528 975 493 482 449 239 210 37 18 19 489 236 253 991 489 502 600 289 311

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

25337 13051 12286 26220 13416 12804 4839 2485 2354 2069 1086 983 2224 1133 1091 199 98 101 16889 8614 8275 2588 1342 1246 1388 719 669 1200 623 577 10880 5699 5181 6675 3510 3165 3331 1675 1656 2579 1272 1307 388 202 186 32 13 19 2159 1057 1102 27 27 6 4 2 23 25 3620 1814 1806 967 453 514 98 41 57 16 6 10 9 5 4 159 86 73 685 315 370 6596 6718 110 53 57 6543 6661 315 146 169 137 69 68 20 8 12 5 2 3 1 1 43 18 25 68 40 28 -

SerbiBosniac Other an

1942 857 1085 1177 585 592 266 129 137 32 20 12 5 1 4 209 118 91 665 317 348 44 16 28 4 1 3 1 1 39 15 24 13 3 10 7 2 5 864 1785 416 448 820 844 306 152 154 14 8 6 47 26 21 1297 634 663 125 62 63 125 62 63 2 2 2 2 802 983 ^air male female Butel male female Vizbegovo male female Ljubanci male female Ljuboten male female Radi{ani male female Skopje - ^air male female [uto Orizari male female Gorno Orizari male female Dolno Orizari male female Skopje-[uto Orizari male female Ara~inovo male female Ara~inovo male female 585 694 200 97 103 9 5 4 2 2 3 1 2 109 58 51 956 424 532 257 120 137 1 1 8 3 5 248 117 131 106 51 55 31 12 19 Skopje - Centar male female

1664 1279

54 13314

48 13204

200

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Brwarci ma`i `eni Gru{ino ma`i `eni Mojanci ma`i `eni Orlanci ma`i `eni Ba~ ma`i `eni Ba~ ma`i `eni Brod ma`i `eni Veleselo ma`i `eni Germijan ma`i `eni Dobroveni ma`i `eni @ivojno ma`i `eni Polog ma`i `eni Sko~ivir ma`i `eni Slivica ma`i `eni 395 199 196 1128 583 545 2325 1208 1117 829 439 390 755 396 359 172 89 83 57 31 26 4 2 2 257 136 121 18 10 8 214 115 99 30 11 19 3 2 1

make- albandonski ski Macedonian

389 198 191 2 2 746 391 355 171 88 83 57 31 26 4 2 2 250 132 118 18 10 8 214 115 99 29 11 18 3 2 1

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1126 582 544 2318 1204 1114 761 403 358 -

SerbiBosniac Other an

6 1 5 5 2 3 5 2 3 2 1 1 5 2 3 68 36 32 4 3 1 1 1 2 2 1 1 Ba~ male female Ba~ male female Brod male female Veleselo male female Germijan male female Dobroveni male female @ivojno male female Polog male female Sko~ivir male female Slivica male female Brnjarci male female Gru{ino male female Mojanci male female Orlanci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

201

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Sovi} ma`i `eni Bel~i{ta ma`i `eni Arbinovo ma`i `eni Bel~i{ta ma`i `eni Botun ma`i `eni Bre`ani ma`i `eni Velmej ma`i `eni Vrbjani ma`i `eni Godivje ma`i `eni Gorno Sredore~ie ma`i `eni Grko Pole ma`i `eni Dolno Sredore~ie ma`i `eni Zlesti ma`i `eni Izdeglavje ma`i `eni 2940 1462 1478 26 8 18 437 223 214 227 128 99 31 15 16 511 241 270 58 24 34 92 46 46 14 7 7 30 15 15 57 29 28 294 145 149 136 64 72

make- albandonski ski Macedonian

2920 1454 1466 26 8 18 436 223 213 222 125 97 31 15 16 511 241 270 57 24 33 92 46 46 14 7 7 30 15 15 57 29 28 293 144 149 136 64 72

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

-

SerbiBosniac Other an

10 2 8 1 1 2 1 1 1 1 10 6 4 3 2 1 1 1 Sovi} male female Bel~i{ta male female Arbinovo male female Bel~i{ta male female Botun male female Bre`ani male female Velmej male female Vrbjani male female Godivje male female Gorno Sredore~ie male female Grko Pole male female Dolno Sredore~ie male female Zlesti male female Izdeglavje male female

202

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Laktiwe ma`i `eni Le{ani ma`i `eni Mramorec ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Ozdoleni ma`i `eni Peso~ani ma`i `eni Slatino ma`i `eni Slatinski ^iflik ma`i `eni Slivovo ma`i `eni So{ani ma`i `eni Turje ma`i `eni Crvena Voda ma`i `eni Berovo ma`i `eni Berovo ma`i `eni 82 40 42 484 252 232 8 3 5 68 31 37 47 21 26 95 45 50 161 81 80 11 5 6 16 7 9 15 8 7 17 10 7 23 14 9 13941 7006 6935 7002 3448 3554

make- albandonski ski Macedonian

80 40 40 483 251 232 8 3 5 65 29 36 47 21 26 91 44 47 159 81 78 11 5 6 16 7 9 15 8 7 17 10 7 23 14 9 13735 6930 6805 6816 3373 3443

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

48 20 28 48 20 28 108 48 60 108 48 60 4 1 3 4 1 3

SerbiBosniac Other an

2 2 1 1 1 1 2 2 25 25 11 11 1 1 2 1 1 3 1 2 21 7 14 15 6 9 Laktinje male female Le{ani male female Mramorec male female Novo Selo male female Ozdoleni male female Peso~ani male female Slatino male female Slatinski ^iflik male female Slivovo male female So{ani male female Turje male female Crvena Voda male female Berovo male female Berovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

203

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Budinarci ma`i `eni Vladimirovo ma`i `eni Dvori{te ma`i `eni Ma~evo ma`i `eni Mitra{inci ma`i `eni Ratevo ma`i `eni Rusinovo ma`i `eni Smojmirovo ma`i `eni Bistrica ma`i `eni Bare{ani ma`i `eni Bistrica ma`i `eni Velu{ina ma`i `eni Gorno Egri ma`i `eni Grae{nica ma`i `eni 682 335 347 861 420 441 757 413 344 206 100 106 729 371 358 844 437 407 2095 1096 999 765 386 379 5042 2565 2477 205 104 101 1015 504 511 160 75 85 190 99 91

make- albandonski ski Macedonian

680 334 346 858 420 438 757 413 344 204 100 104 728 371 357 842 437 405 2088 1096 992 762 386 376 3699 1897 1802 203 104 99 952 470 482 78 40 38 17 8 9

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1282 642 640 55 29 26 79 34 45 173 91 82 27 16 11 -

SerbiBosniac Other an

1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 22 7 15 1 1 5 4 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 12 3 9 1 1 3 1 2 Budinarci male female Vladimirovo male female Dvori{te male female Ma~evo male female Mitra{inci male female Ratevo male female Rusinovo male female Smojmirovo male female Bistrica male female Bare{ani male female Bistrica male female Velu{ina male female Gorno Egri male female Grae{nica male female

204

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dolno Egri ma`i `eni Drago{ ma`i `eni @abeni ma`i `eni Zloku}ani ma`i `eni Kanino ma`i `eni Ki{ava ma`i `eni Kravari ma`i `eni Kremenica ma`i `eni Krstoar ma`i `eni La`ec ma`i `eni Mexitlija ma`i `eni Oleveni ma`i `eni Opti~ari ma`i `eni Ostrec ma`i `eni 33 18 15 178 95 83 111 56 55 308 149 159 880 462 418 134 71 63 167 94 73 302 159 143 155 77 78 157 80 77 317 160 157 229 114 115

make- albandonski ski Macedonian

33 18 15 34 20 14 109 56 53 871 456 415 112 60 52 164 94 70 161 89 72 156 79 77 315 159 156 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

142 74 68 307 149 158 1 1 136 70 66 155 77 78 228 114 114 7 5 2 20 11 9 -

SerbiBosniac Other an

2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dolno Egri male female Drago{ male female @abeni male female Zloku}ani male female Kanino male female Ki{ava male female Kravari male female Kremenica male female Krstoar male female La`ec male female Med`itlija male female Oleveni male female Opti~ari male female Ostrec male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

205

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Porodin ma`i `eni Sredno Egri ma`i `eni Bitola ma`i `eni Bitola ma`i `eni Bratin Dol ma`i `eni Brusnik ma`i `eni Bukovo ma`i `eni Gorno Orizari ma`i `eni Dihovo ma`i `eni Dolno Orizari ma`i `eni Karamani ma`i `eni Krklino ma`i `eni Lavci ma`i `eni Logovardi ma`i `eni 202 98 104 299 150 149 86408 42373 44035 74550 36355 38195 185 102 83 241 120 121 3494 1792 1702 2454 1221 1233 310 146 164 1834 936 898 337 167 170 611 322 289 338 161 177 699 346 353

make- albandonski ski Macedonian

195 94 101 299 150 149 80738 39566 41172 69255 33742 35513 147 82 65 239 119 120 3460 1776 1684 2440 1219 1221 307 144 163 1830 934 896 337 167 170 608 322 286 335 159 176 696 345 351

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

6 4 2 2561 1284 1277 2399 1200 1199 33 19 14 11 7 4 1418 709 709 1392 700 692 15 6 9 6 1 5 291 145 146 287 143 144 4 2 2 695 356 339 548 268 280 3 1 2 1 1 -

SerbiBosniac Other an

408 194 214 390 191 199 4 4 6 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 10 2 8 10 2 8 1 1 287 117 170 269 109 160 2 2 2 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 Porodin male female Sredno Egri male female Bitola male female Bitola male female Bratin Dol male female Brusnik male female Bukovo male female Gorno Orizari male female Dihovo male female Dolno Orizari male female Karamani male female Krklino male female Lavci male female Logovardi male female

206

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Magarevo ma`i `eni Ni`epole ma`i `eni Orehovo ma`i `eni Poe{evo ma`i `eni Ra{tani ma`i `eni Snegovo ma`i `eni Trn ma`i `eni Trnovo ma`i `eni Blatec ma`i `eni Blatec ma`i `eni Lipec ma`i `eni Bogdanci ma`i `eni Bogdanci ma`i `eni \avato ma`i `eni 87 46 41 186 95 91 23 14 9 272 136 136 396 211 185 113 56 57 278 147 131 2024 1026 998 1594 810 784 430 216 214 8707 4377 4330 6011 3020 2991 438 230 208

make- albandonski ski Macedonian

75 39 36 57 23 34 23 14 9 266 134 132 392 209 183 113 56 57 158 82 76 2013 1023 990 1585 807 778 428 216 212 8149 4111 4038 5813 2932 2881 418 219 199

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

30 16 14 6 2 4 82 40 42 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 54 29 25 48 24 24 6 5 1 1 1 1 1 11 7 4 94 54 40 2 2 36 24 12 3 2 1 2 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 8 3 5 8 3 5 468 222 246 124 51 73 12 5 7 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 31 11 20 22 10 12 2 1 1 Magarevo male female Ni`epole male female Orehovo male female Poe{evo male female Ra{tani male female Snegovo male female Trn male female Trnovo male female Blatec male female Blatec male female Lipec male female Bogdanci male female Bogdanci male female \avato male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

207

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Selemli ma`i `eni Stojakovo ma`i `eni Bogoviwe ma`i `eni Bogoviwe ma`i `eni @erovjane ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Pirok ma`i `eni Rakovec ma`i `eni Selce Ke~ ma`i `eni Bogomila ma`i `eni Bistrica ma`i `eni Bogomila ma`i `eni Gabrovnik ma`i `eni Kapinovo ma`i `eni 327 161 166 1931 966 965 14555 7351 7204 6328 3224 3104 914 442 472 1589 804 785 4701 2373 2328 811 395 416 212 113 99 1252 625 627 124 59 65 476 237 239 9 4 5 -

make- albandonski ski Macedonian

35 2 33 1883 958 925 3 2 1 3 2 1 1203 605 598 121 59 62 469 236 233 9 4 5 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

14441 7299 7142 6267 3198 3069 907 438 469 1579 801 778 4671 2358 2313 807 392 415 210 112 98 29 18 11 2 1 1 4 2 2 4 2 2 3 1 2 5 2 3 5 2 3 1 1 -

SerbiBosniac Other an

292 159 133 40 7 33 2 2 1 1 1 1 12 12 3 3 4 4 7 7 100 46 54 56 24 32 10 3 7 29 15 14 4 3 1 1 1 5 1 4 1 1 Selemli male female Stojakovo male female Bogovinje male female Bogovinje male female @erovjane male female Novo Selo male female Pirok male female Rakovec male female Selce Ke~ male female Bogomila male female Bistrica male female Bogomila male female Gabrovnik male female Kapinovo male female

208

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Mokreni ma`i `eni Ne`ilovo ma`i `eni Oraov Dol ma`i `eni Ore{e ma`i `eni Papradi{te ma`i `eni Plevewe ma`i `eni Sogle ma`i `eni Teovo ma`i `eni Cre{nevo ma`i `eni Bosilovo ma`i `eni Borievo ma`i `eni Bosilovo ma`i `eni Ge~erlija ma`i `eni Drvo{ ma`i `eni 16 7 9 63 30 33 3 1 2 218 112 106 7 4 3 2 1 1 137 70 67 189 97 92 8 3 5 12457 6429 6028 926 473 453 1698 846 852 373 191 182 699 377 322

make- albandonski ski Macedonian

16 7 9 63 30 33 3 1 2 218 112 106 7 4 3 2 1 1 102 51 51 185 97 88 8 3 5 11808 6102 5706 925 473 452 1697 845 852 373 191 182 697 377 320

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

27 17 10 3 1 2 616 315 301 11 6 5 -

SerbiBosniac Other an

2 2 3 3 11 11 1 1 2 2 3 1 2 1 1 11 6 5 1 1 Mokreni male female Ne`ilovo male female Oraov Dol male female Ore{e male female Papradi{te male female Plevenje male female Sogle male female Teovo male female Cre{nevo male female Bosilovo male female Borievo male female Bosilovo male female Ge~erlija male female Drvo{ male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

209

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Ednoku}evo ma`i `eni Ilovica ma`i `eni Petralinci ma`i `eni Radovo ma`i `eni Robovo ma`i `eni Saraj ma`i `eni Sekirnik ma`i `eni Staro Baldovci ma`i `eni Turnovo ma`i `eni Hamzali ma`i `eni [tuka ma`i `eni Brvenica ma`i `eni Blace ma`i `eni Brvenica ma`i `eni 678 351 327 1907 968 939 605 330 275 851 440 411 576 287 289 937 493 444 1194 611 583 269 140 129 941 487 454 22 9 13 781 426 355 15855 7924 7931 344 186 158 2918 1478 1440

make- albandonski ski Macedonian

557 287 270 1574 799 775 601 329 272 835 431 404 574 287 287 937 493 444 1193 610 583 114 60 54 941 487 454 12 7 5 778 426 352 6005 3099 2906 344 186 158 2893 1468 1425

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

9778 4800 4978 2 2 121 64 57 320 163 157 16 9 7 151 77 74 8 2 6 11 6 5 -

SerbiBosniac Other an

2 2 1 1 2 2 3 3 30 10 20 21 10 11 1 1 4 1 3 1 1 1 1 4 3 1 41 15 26 2 2 Ednoku}evo male female Ilovica male female Petralinci male female Radovo male female Robovo male female Saraj male female Sekirnik male female Staro Baldovci male female Turnovo male female Hamzali male female [tuka male female Brvenica male female Blace male female Brvenica male female

210

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Volkovija ma`i `eni Gurgurnica ma`i `eni Dolno Sedlarce ma`i `eni Miletino ma`i `eni Radiovce ma`i `eni Sten~e ma`i `eni Tenovo ma`i `eni ^elopek ma`i `eni Valandovo ma`i `eni Ajranli ma`i `eni Arazli ma`i `eni Bajrambos ma`i `eni Balinci ma`i `eni Barakli ma`i `eni 270 147 123 1556 784 772 693 351 342 1986 997 989 1049 528 521 150 76 74 1602 800 802 5287 2577 2710 11890 6139 5751 328 178 150 -

make- albandonski ski Macedonian

269 147 122 690 351 339 641 339 302 346 185 161 149 76 73 209 111 98 464 236 228 9892 5072 4820 242 131 111 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1551 780 771 1337 657 680 691 339 352 1392 689 703 4805 2335 2470 1324 717 607 24 11 13 7 3 4 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 621 320 301 79 44 35 1 1 5 4 1 2 2 6 1 5 9 4 5 1 1 16 6 10 28 18 10 Volkovija male female Gurgurnica male female Dolno Sedlarce male female Miletino male female Radiovce male female Sten~e male female Tenovo male female ^elopek male female Valandovo male female Ajranli male female Arazli male female Bajrambos male female Balinci male female Barakli male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

211

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Ba{ali ma`i `eni Ba{ibos ma`i `eni Brajkovci ma`i `eni Buluntuli ma`i `eni Valandovo ma`i `eni Vejseli ma`i `eni Gradec ma`i `eni Gr~i{te ma`i `eni Dedeli ma`i `eni \uleli ma`i `eni Josifovo ma`i `eni Kazandol ma`i `eni Ko~uli ma`i `eni Marvinci ma`i `eni 170 93 77 437 236 201 4402 2214 2188 255 135 120 220 119 101 1730 902 828 147 85 62 50 30 20 504 262 242

make- albandonski ski Macedonian

418 228 190 4303 2154 2149 255 135 120 1288 657 631 225 118 107

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

169 92 77 17 11 6 212 115 97 274 157 117 147 85 62 49 30 19 12 6 6 3 1 2 1 1 -

SerbiBosniac Other an

19 8 11 53 29 24 166 88 78 279 144 135 1 1 16 13 3 5 3 2 2 2 1 1 Ba{ali male female Ba{ibos male female Brajkovci male female Buluntuli male female Valandovo male female Vejseli male female Gradec male female Gr~i{te male female Dedeli male female \uleli male female Josifovo male female Kazandol male female Ko~uli male female Marvinci male female

212

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Pirava ma`i `eni Plavu{ ma`i `eni Prsten ma`i `eni Rabrovo ma`i `eni Sobri ma`i `eni Tatarli ma`i `eni Terzeli ma`i `eni Udovo ma`i `eni ^alakli ma`i `eni ^estevo ma`i `eni Vasilevo ma`i `eni Angelci ma`i `eni Varvarica ma`i `eni Vasilevo ma`i `eni 1844 952 892 68 31 37 274 139 135 225 111 114 851 457 394 385 195 190 12122 6339 5783 913 484 429 2 1 1 2174 1128 1046

make- albandonski ski Macedonian

1834 950 884 271 138 133 217 110 107 839 451 388 9936 5198 4738 855 456 399 1 1 1800 934 866

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

68 31 37 7 3 4 381 193 188 2132 1116 1016 54 27 27 367 191 176 2 1 1 5 4 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

8 1 7 3 1 2 8 1 7 3 2 1 3 2 1 12 1 11 1 1 1 1 4 1 3 1 1 2 1 1 1 1 35 20 15 3 1 2 3 2 1 Pirava male female Plavu{ male female Prsten male female Rabrovo male female Sobri male female Tatarli male female Terzeli male female Udovo male female ^alakli male female ^estevo male female Vasilevo male female Angelci male female Varvarica male female Vasilevo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

213

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Visoka Maala ma`i `eni Vladievci ma`i `eni Grado{orci ma`i `eni Dobro{inci ma`i `eni Dukatino ma`i `eni Edrenikovo ma`i `eni Ku{kulija ma`i `eni Nivi~ino ma`i `eni Nova Maala ma`i `eni Piperovo ma`i `eni Radi~evo ma`i `eni Sedlarci ma`i `eni Su{evo ma`i `eni Trebi~ino ma`i `eni 497 276 221 684 359 325 1744 888 856 936 493 443 450 240 210 225 126 99 823 431 392 1401 718 683 590 310 280 343 178 165 723 374 349 19 12 7

make- albandonski ski Macedonian

683 358 325 1041 525 516 751 402 349 447 239 208 223 125 98 679 351 328 1260 652 608 575 303 272 341 178 163 707 366 341 19 12 7

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

495 274 221 683 351 332 183 90 93 142 79 63 140 66 74 12 7 5 15 7 8 5 4 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 15 8 7 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Visoka Maala male female Vladievci male female Grado{orci male female Dobro{inci male female Dukatino male female Edrenikovo male female Ku{kulija male female Nivi~ino male female Nova Maala male female Piperovo male female Radi~evo male female Sedlarci male female Su{evo male female Trebi~ino male female

214

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

^anaklija ma`i `eni Vev~ani ma`i `eni Vev~ani ma`i `eni Veles ma`i `eni Babuna ma`i `eni Ba{ino Selo ma`i `eni Bele{tevica ma`i `eni Buzalkovo ma`i `eni Veles ma`i `eni Vetersko ma`i `eni Gorno Jabol~i{te ma`i `eni Gorno Kalaslari ma`i `eni Gorno Orizari ma`i `eni Dolno Jabol~i{te ma`i `eni 598 321 277 2433 1229 1204 2433 1229 1204 57602 28933 28669 24 14 10 814 404 410 15 8 7 1456 770 686 43716 21754 21962 9 5 4 1741 899 842 38 20 18 2262 1188 1074 718 378 340

make- albandonski ski Macedonian

554 296 258 2419 1224 1195 2419 1224 1195 47183 23591 23592 24 14 10 801 401 400 15 8 7 2 2 40576 20201 20375 9 5 4 113 58 55 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3 1 2 3 1 2 4725 2451 2274 1442 765 677 76 42 34 1727 891 836 37 20 17 66 30 36 715 376 339 41 24 17 1751 876 875 2 1 1 1724 864 860 14 4 10 677 339 338 676 339 337 1 1 1 1 1 1 279 157 122 277 156 121 -

SerbiBosniac Other an

3 3 3 3 402 168 234 11 2 9 228 84 144 23 13 10 1856 974 882 1 1 30 13 17 1493 789 704 1 1 3 1 2 7 4 3 7 4 3 729 377 352 2 1 1 9 4 5 129 55 74 14 8 6 1 1 552 294 258 2 2 ^anaklija male female Vev~ani male female Vev~ani male female Veles male female Babuna male female Ba{ino Selo male female Bele{tevica male female Buzalkovo male female Veles male female Vetersko male female Gorno Jabol~i{te male female Gorno Kalaslari male female Gorno Orizari male female Dolno Jabol~i{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

215

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dolno Kalaslari ma`i `eni Dolno Orizari ma`i `eni Drenovo ma`i `eni Ivankovci ma`i `eni Karabuwi{te ma`i `eni Klukovec ma`i `eni Kru{je ma`i `eni Kumarino ma`i `eni Lugunci ma`i `eni Mamut~evo ma`i `eni Nova~ani ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oraovec ma`i `eni Otovica ma`i `eni 446 234 212 35 24 11 857 436 421 193 103 90 1 1 74 34 40 10 5 5 331 163 168 5 2 3 19 9 10 274 135 139

make- albandonski ski Macedonian

445 234 211 35 24 11 751 387 364 73 34 39 10 5 5 331 163 168 5 2 3 19 9 10 266 130 136

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

193 103 90 1 1 -

SerbiBosniac Other an

106 49 57 1 1 4 2 2 1 1 4 3 1 Dolno Kalaslari male female Dolno Orizari male female Drenovo male female Ivankovci male female Karabunji{te male female Klukovec male female Kru{je male female Kumarino male female Lugunci male female Mamut~evo male female Nova~ani male female Novo Selo male female Oraovec male female Otovica male female

216

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Prevalec ma`i `eni Ra{tani ma`i `eni Rlevci ma`i `eni Rudnik ma`i `eni S'lp ma`i `eni Slivnik ma`i `eni Sojaklari ma`i `eni Sopot ma`i `eni Crkvino ma`i `eni ^alo{evo ma`i `eni Xidimirci ma`i `eni Vele{ta ma`i `eni Vele{ta ma`i `eni Gorno Tate{i ma`i `eni 2974 1539 1435 286 161 125 18 9 9 42 17 25 47 19 28 444 214 230 156 82 74 15 7 8 363 187 176 210 107 103 9 5 4 8156 4170 3986 5834 2971 2863 1148 595 553

make- albandonski ski Macedonian

2931 1512 1419 286 161 125 18 9 9 40 16 24 46 19 27 154 82 72 15 7 8 2 2 207 105 102 9 5 4 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 443 213 230 25 10 15 8076 4124 3952 5758 2925 2833 1146 595 551 10 6 4 2 1 1 1 1 1 1

SerbiBosniac Other an

23 15 8 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 328 171 157 6 3 3 1 1 7 5 2 1 1 78 46 32 75 46 29 1 1 Prevalec male female Ra{tani male female Rlevci male female Rudnik male female S'lp male female Slivnik male female Sojaklari male female Sopot male female Crkvino male female ^alo{evo male female D`idimirci male female Vele{ta male female Vele{ta male female Gorno Tate{i male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

217

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dobovjani ma`i `eni Dolno Tate{i ma`i `eni Vinica ma`i `eni Vinica ma`i `eni Vini~ka Kr{la ma`i `eni Gradec ma`i `eni Grqani ma`i `eni Dragobra{te ma`i `eni Istibawa ma`i `eni Jakimovo ma`i `eni Kalimanci ma`i `eni Kru{evo ma`i `eni Laki ma`i `eni Leski ma`i `eni 475 246 229 699 358 341 17914 9173 8741 10863 5449 5414 99 51 48 1245 666 579 206 114 92 392 216 176 1476 785 691 1101 559 542 239 128 111 131 72 59 314 168 146 579 314 265

make- albandonski ski Macedonian

16295 8354 7941 9290 4651 4639 99 51 48 1220 654 566 206 114 92 392 216 176 1475 785 690 1091 556 535 239 128 111 131 72 59 314 168 146 577 313 264

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

473 246 227 699 358 341 295 150 145 280 141 139 8 4 4 1174 593 581 1157 585 572 17 8 9 100 58 42 92 55 37 8 3 5 -

SerbiBosniac Other an

20 7 13 17 7 10 2 2 2 2 30 11 19 27 10 17 1 1 2 1 1 Dobovjani male female Dolno Tate{i male female Vinica male female Vinica male female Vini~ka Kr{la male female Gradec male female Grljani male female Dragobra{te male female Istibanja male female Jakimovo male female Kalimanci male female Kru{evo male female Laki male female Leski male female

218

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Pekqani ma`i `eni Trsino ma`i `eni Crn Kamen ma`i `eni Vitoli{te ma`i `eni Be{i{te ma`i `eni Vepr~ani ma`i `eni Vitoli{te ma`i `eni Vrpsko ma`i `eni Gu|akovo ma`i `eni Duwe ma`i `eni @ivovo ma`i `eni Kalen ma`i `eni Kokre ma`i `eni Kru{evica ma`i `eni 432 221 211 730 380 350 107 50 57 494 247 247 22 12 10 10 5 5 170 80 90 77 37 40 19 9 10 7 4 3 87 48 39

make- albandonski ski Macedonian

431 221 210 723 375 348 107 50 57 491 247 244 22 12 10 10 5 5 167 80 87 77 37 40 19 9 10 7 4 3 87 48 39

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

7 5 2 -

SerbiBosniac Other an

1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 Pekljani male female Trsino male female Crn Kamen male female Vitoli{te male female Be{i{te male female Vepr~ani male female Vitoli{te male female Vrpsko male female Gu|akovo male female Dunje male female @ivovo male female Kalen male female Kokre male female Kru{evica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

219

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Manastir ma`i `eni Pe{tani ma`i `eni Pol~i{te ma`i `eni ^ani{te ma`i `eni Vrane{tica ma`i `eni Ati{ta ma`i `eni Bigor Dolenci ma`i `eni Vrane{tica ma`i `eni Dupjani ma`i `eni Karbunica ma`i `eni Kozi~ino ma`i `eni Kru{ica ma`i `eni Miokazi ma`i `eni Orlanci ma`i `eni 4 2 2 20 11 9 31 16 15 47 23 24 1322 677 645 31 16 15 156 86 70 438 229 209 8 4 4 42 22 20 17 7 10 5 1 4 36 16 20 37 19 18

make- albandonski ski Macedonian

4 2 2 20 11 9 31 16 15 47 23 24 1068 553 515 31 16 15 156 86 70 437 228 209 8 4 4 42 22 20 17 7 10 5 1 4 36 16 20 37 19 18

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

10 5 5 239 117 122 -

SerbiBosniac Other an

2 2 1 1 2 2 1 1 Manastir male female Pe{tani male female Pol~i{te male female ^ani{te male female Vrane{tica male female Ati{ta male female Bigor Dolenci male female Vrane{tica male female Dupjani male female Karbunica male female Kozi~ino male female Kru{ica male female Miokazi male female Orlanci male female

220

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Patec ma`i `eni Rabetino ma`i `eni Re~ani - ^elope~ko ma`i `eni Svetora~e ma`i `eni Staroec ma`i `eni ^elopeci ma`i `eni Vrap~i{te ma`i `eni Vranovci ma`i `eni Vrap~i{te ma`i `eni Galate ma`i `eni Zubovce ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Po`arane ma`i `eni Toplica ma`i `eni 8 4 4 3 2 1 22 13 9 6 3 3 195 101 94 318 154 164 8586 4262 4324 480 242 238 4874 2459 2415 1151 568 583 762 397 365 19 9 10 26 12 14 1274 575 699

make- albandonski ski Macedonian

8 4 4 3 2 1 22 13 9 6 3 3 194 100 94 66 32 34 1020 511 509 168 89 79 334 156 178 477 247 230 19 9 10 22 10 12 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

10 5 5 4394 2142 2252 477 242 235 1778 889 889 643 321 322 223 117 106 4 2 2 1269 571 698 239 117 122 3133 1591 1542 2 2 2900 1468 1432 173 91 82 58 32 26 -

SerbiBosniac Other an

1 1 5 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 34 18 16 1 1 27 13 14 2 1 1 4 4 Patec male female Rabetino male female Re~ani - ^elope~ko male female Svetora~e male female Staroec male female ^elopeci male female Vrap~i{te male female Vranovci male female Vrap~i{te male female Galate male female Zubovce male female Novo Selo male female Po`arane male female Toplica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

221

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Vratnica ma`i `eni Belovi{te ma`i `eni Vratnica ma`i `eni Ja`ince ma`i `eni Ora{je ma`i `eni Roga~evo ma`i `eni Staro Selo ma`i `eni Vrutok ma`i `eni Vrutok ma`i `eni Gorno Jelovce ma`i `eni Dolno Jelovce ma`i `eni Zduwe ma`i `eni Le{nica ma`i `eni Pe~kovo ma`i `eni 3563 1842 1721 311 161 150 505 242 263 1099 585 514 1084 567 517 347 178 169 217 109 108 5999 2988 3011 1127 550 577 2 1 1 10 4 6 2140 1087 1053 3 1 2 48 23 25

make- albandonski ski Macedonian

1359 685 674 309 160 149 494 239 255 344 177 167 212 109 103 817 397 420 276 132 144 2 1 1 10 4 6 477 236 241 3 1 2 48 23 25

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

2179 1150 1029 1 1 1 1 1097 584 513 1079 566 513 1 1 4494 2235 2259 846 417 429 1000 502 498 655 344 311 655 344 311 -

SerbiBosniac Other an

14 5 9 1 1 8 3 5 1 1 4 4 7 2 5 3 1 2 3 1 2 11 2 9 2 2 2 1 1 5 1 4 1 1 1 1 26 10 16 2 2 5 4 1 Vratnica male female Belovi{te male female Vratnica male female Ja`ince male female Ora{je male female Roga~evo male female Staro Selo male female Vrutok male female Vrutok male female Gorno Jelovce male female Dolno Jelovce male female Zdunje male female Le{nica male female Pe~kovo male female

222

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Raven ma`i `eni Re~ane ma`i `eni Gevgelija ma`i `eni Bogorodica ma`i `eni Gevgelija ma`i `eni Kovanci ma`i `eni Konsko ma`i `eni Moin ma`i `eni Mrzenci ma`i `eni Negorci ma`i `eni Novo Kowsko ma`i `eni Prdejci ma`i `eni Sermenin ma`i `eni Huma ma`i `eni 1615 783 832 1054 539 515 20362 10070 10292 1001 518 483 15685 7670 8015 177 93 84 4 2 2 317 175 142 461 231 230 2047 1050 997 136 64 72 514 257 257 18 9 9 2 1 1

make- albandonski ski Macedonian

1 1 19840 9827 10013 980 513 467 15238 7444 7794 175 93 82 4 2 2 301 169 132 457 231 226 2026 1046 980 134 64 70 509 256 253 16 9 7 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1611 783 828 1037 533 504 5 3 2 4 3 1 1 1 21 11 10 18 11 7 3 3 10 3 7 9 3 6 1 1 137 78 59 5 2 3 126 74 52 4 1 3 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 282 124 158 16 3 13 230 112 118 2 2 12 5 7 1 1 12 3 9 2 2 5 1 4 2 2 1 1 1 1 2 2 17 6 11 66 24 42 59 23 36 3 3 3 1 2 1 1 Raven male female Re~ane male female Gevgelija male female Bogorodica male female Gevgelija male female Kovanci male female Konsko male female Moin male female Mrzenci male female Negorci male female Novo Konjsko male female Prdejci male female Sermenin male female Huma male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

223

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Gostivar ma`i `eni Balin dol ma`i `eni Belovi{te ma`i `eni Gostivar ma`i `eni Debre{e ma`i `eni Malo Tur~ane ma`i `eni ^ajle ma`i `eni Gradsko ma`i `eni Vini~ani ma`i `eni Vodovrati ma`i `eni Gorno ^i~evo ma`i `eni Gradsko ma`i `eni Grn~i{te ma`i `eni Dvori{te ma`i `eni 49545 24730 24815 2501 1274 1227 2267 1143 1124 35847 17907 17940 4847 2427 2420 1013 501 512 3070 1478 1592 3760 1971 1789 569 310 259 379 202 177 22 9 13 2219 1140 1079 1 1 -

make- albandonski ski Macedonian

15107 7612 7495 336 180 156 835 432 403 13843 6954 6889 93 46 47 3062 1611 1451 499 272 227 134 71 63 19 8 11 1969 1022 947 1 1 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

29230 14599 14631 2157 1091 1066 1420 706 714 16877 8468 8409 4741 2377 2364 1006 499 507 3029 1458 1571 120 72 48 12 7 5 3 2 1 4428 2200 2228 1 1 4423 2199 2224 1 1 3 1 2 38 18 20 10 5 5 7 4 3 1 1 301 132 169 301 132 169 37 21 16 24 15 9 13 6 7 3 1 2 3 1 2 -

SerbiBosniac Other an

128 45 83 3 1 2 1 1 124 44 80 25 5 20 6 1 5 3 3 3 1 2 8 3 5 32 8 24 1 1 1 1 29 8 21 1 1 223 109 114 10 6 4 213 103 110 316 133 183 4 2 2 9 5 4 247 101 146 11 4 7 7 2 5 38 19 19 255 135 120 44 26 18 199 105 94 12 4 8 Gostivar male female Balin dol male female Belovi{te male female Gostivar male female Debre{e male female Malo Tur~ane male female ^ajle male female Gradsko male female Vini~ani male female Vodovrati male female Gorno ^i~evo male female Gradsko male female Grn~i{te male female Dvori{te male female

224

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dolno ^i~evo ma`i `eni Zgropolci ma`i `eni Ko~ilari ma`i `eni Kuridere ma`i `eni Nogaevci ma`i `eni Podles ma`i `eni Sve}ani ma`i `eni Ska~inci ma`i `eni Ubogo ma`i `eni Ulanci ma`i `eni Debar ma`i `eni Bani{te ma`i `eni Bomovo ma`i `eni Vlasi}i ma`i `eni 72 37 35 130 76 54 239 125 114 49 28 21 80 44 36 17952 9221 8731 90 49 41 -

make- albandonski ski Macedonian

72 37 35 6 4 2 236 125 111 49 28 21 77 44 33 4174 2169 2005 10 6 4 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

105 63 42 12068 6172 5896 80 43 37 19 9 10 1 1 1560 810 750 49 28 21 -

SerbiBosniac Other an

3 3 2 2 19 7 12 3 3 79 35 44 Dolno ^i~evo male female Zgropolci male female Ko~ilari male female Kuridere male female Nogaevci male female Podles male female Sve}ani male female Ska~inci male female Ubogo male female Ulanci male female Debar male female Bani{te male female Bomovo male female Vlasi}i male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

225

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Gorno Kosovrasti ma`i `eni Debar ma`i `eni Dolno Kosovrasti ma`i `eni Kowari ma`i `eni Krivci ma`i `eni Oti{ani ma`i `eni Oxovci ma`i `eni Raj~ica ma`i `eni Seloku}i ma`i `eni Spas ma`i `eni Tatar Elevci ma`i `eni Trnani} ma`i `eni Hame ma`i `eni Xepi{te ma`i `eni 818 416 402 14561 7462 7099 813 414 399 9 6 3 530 283 247 220 114 106 131 67 64 104 46 58 32 20 12 10 6 4 135 72 63 499 266 233

make- albandonski ski Macedonian

769 393 376 1950 1020 930 768 394 374 451 238 213 1 1 56 28 28 9 6 3 160 83 77

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 11510 5876 5634 4 2 2 9 6 3 27 15 12 17 10 7 72 37 35 104 46 58 32 20 12 1 1 135 72 63 76 45 31 48 23 25 955 497 458 40 18 22 52 30 22 202 103 99 1 1 262 138 124 49 28 21 -

SerbiBosniac Other an

19 7 12 3 3 75 34 41 1 1 2 1 1 1 1 Gorno Kosovrasti male female Debar male female Dolno Kosovrasti male female Konjari male female Krivci male female Oti{ani male female Od`ovci male female Raj~ica male female Seloku}i male female Spas male female Tatar Elevci male female Trnani} male female Hame male female D`epi{te male female

226

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Delogo`di ma`i `eni Bogojci ma`i `eni Delogo`di ma`i `eni Koro{i{ta ma`i `eni Livada ma`i `eni Mislode`da ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Poum ma`i `eni Toska ma`i `eni Xepin ma`i `eni Del~evo ma`i `eni Bigla ma`i `eni Vetren ma`i `eni Vir~e ma`i `eni 7884 4038 3846 170 95 75 2920 1489 1431 1717 881 836 1485 774 711 720 366 354 280 137 143 168 82 86 424 214 210 17505 8977 8528 274 153 121 114 60 54 498 253 245

make- albandonski ski Macedonian

16744 8612 8132 274 153 121 112 60 52 494 253 241

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

7724 3965 3759 166 93 73 2905 1481 1424 1691 873 818 1386 728 658 718 365 353 272 133 139 164 79 85 422 213 209 7 5 2 2 2 2 2 201 96 105 474 243 231 1 1 -

SerbiBosniac Other an

2 2 1 1 1 1 42 12 30 2 2 2 2 1 1 1 1 155 73 82 4 2 2 12 8 4 24 8 16 99 46 53 2 1 1 8 4 4 4 3 1 2 1 1 36 9 27 2 2 Delogo`di male female Bogojci male female Delogo`di male female Koro{i{ta male female Livada male female Mislode`da male female Novo Selo male female Poum male female Toska male female D`epin male female Del~evo male female Bigla male female Vetren male female Vir~e male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

227

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Vratislavci ma`i `eni Gabrovo ma`i `eni Grad ma`i `eni Del~evo ma`i `eni Dram~e ma`i `eni Zvegor ma`i `eni Iliovo ma`i `eni Kiselica ma`i `eni Kosovo Dabje ma`i `eni Nov Istevnik ma`i `eni O~ipala ma`i `eni Poleto ma`i `eni Razlovci ma`i `eni Selnik ma`i `eni 32 18 14 794 419 375 534 274 260 11500 5810 5690 288 154 134 904 474 430 127 70 57 35 18 17 21 13 8 144 71 73 92 44 48 194 103 91 826 445 381 28 14 14

make- albandonski ski Macedonian

32 18 14 792 418 374 522 270 252 10851 5496 5355 288 154 134 903 474 429 127 70 57 34 17 17 21 13 8 143 71 72 92 44 48 186 97 89 821 445 376 28 14 14

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

7 5 2 7 4 3 188 89 99 402 202 200 8 6 2 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 26 11 15 1 1 1 1 5 5 2 1 1 4 4 25 7 18 1 1 Vratislavci male female Gabrovo male female Grad male female Del~evo male female Dram~e male female Zvegor male female Iliovo male female Kiselica male female Kosovo Dabje male female Nov Istevnik male female O~ipala male female Poleto male female Razlovci male female Selnik male female

228

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Stamer ma`i `eni Star Istevnik ma`i `eni Trabotivi{te ma`i `eni Turija ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Demir Kapija ma`i `eni Barovo ma`i `eni Besvica ma`i `eni Bistrenci ma`i `eni Demir Kapija ma`i `eni Dra~evica ma`i `eni Dren ma`i `eni Iberli ma`i `eni Klisura ma`i `eni 344 187 157 70 32 38 533 274 259 102 63 39 51 28 23 4545 2347 2198 10 5 5 18 7 11 364 200 164 3275 1671 1604 94 47 47 3 2 1

make- albandonski ski Macedonian

343 187 156 70 32 38 458 235 223 102 63 39 51 28 23 4209 2184 2025 10 5 5 17 7 10 324 177 147 3191 1630 1561 94 47 47 3 2 1

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

15 7 8 14 7 7 6 3 3 225 118 107 38 22 16 14 11 3 64 35 29 11 6 5 11 6 5 -

SerbiBosniac Other an

1 1 3 3 54 26 28 2 1 1 18 11 7 1 1 2 1 1 30 6 24 1 1 27 6 21 Stamer male female Star Istevnik male female Trabotivi{te male female Turija male female ^iflik male female Demir Kapija male female Barovo male female Besvica male female Bistrenci male female Demir Kapija male female Dra~evica male female Dren male female Iberli male female Klisura male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

229

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Kopri{nica ma`i `eni Kore{nica ma`i `eni Ko{arka ma`i `eni Pr`devo ma`i `eni Strama{evo ma`i `eni ^elevec ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Demir Hisar ma`i `eni Barakovo ma`i `eni Bel~e ma`i `eni Vardino ma`i `eni Grai{te ma`i `eni Demir Hisar ma`i `eni Edinakovo ma`i `eni 382 209 173 22 9 13 235 124 111 52 25 27 90 48 42 7178 3681 3497 67 32 35 245 127 118 266 144 122 145 78 67 2593 1329 1264 338 173 165

make- albandonski ski Macedonian

250 145 105 233 123 110 87 48 39 6878 3515 3363 66 32 34 245 127 118 266 144 122 145 78 67 2483 1260 1223 338 173 165

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 232 125 107 62 35 27 97 50 47 22 9 13 2 1 1 52 25 27 35 23 12 22 16 6 11 11 11 11 5 1 4 5 1 4 -

SerbiBosniac Other an

33 14 19 1 1 8 1 7 1 1 4 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 7 3 4 4 3 1 Kopri{nica male female Kore{nica male female Ko{arka male female Pr`devo male female Strama{evo male female ^elevec male female ^iflik male female Demir Hisar male female Barakovo male female Bel~e male female Vardino male female Grai{te male female Demir Hisar male female Edinakovo male female

230

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

@ur~e ma`i `eni Zagori~e ma`i `eni Ko~i{te ma`i `eni Kutretino ma`i `eni Leskovo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Obednik ma`i `eni Pribilci ma`i `eni Rakitnica ma`i `eni Rastojca ma`i `eni Sveta ma`i `eni Sladuevo ma`i `eni Slep~e ma`i `eni Smilevo ma`i `eni 255 124 131 115 58 57 38 20 18 301 152 149 35 19 16 273 142 131 266 139 127 37 19 18 19 9 10 332 175 157 77 40 37 719 367 352 321 162 159

make- albandonski ski Macedonian

254 124 130 115 58 57 38 20 18 300 152 148 35 19 16 134 66 68 266 139 127 37 19 18 19 9 10 332 175 157 77 40 37 718 367 351 321 162 159

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

139 76 63 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 1 1 @ur~e male female Zagori~e male female Ko~i{te male female Kutretino male female Leskovo male female Novo Selo male female Obednik male female Pribilci male female Rakitnica male female Rastojca male female Sveta male female Sladuevo male female Slep~e male female Smilevo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

231

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Strugovo ma`i `eni Suvodol ma`i `eni Utovo ma`i `eni Dobru{evo ma`i `eni Alinci ma`i `eni Budakovo ma`i `eni Dedebalci ma`i `eni Dobru{evo ma`i `eni Mojno ma`i `eni Musinci ma`i `eni No{pal ma`i `eni Puturus ma`i `eni Trap ma`i `eni Crni~ani ma`i `eni 286 147 139 415 208 207 35 17 18 2174 1155 1019 57 32 25 248 127 121 288 149 139 624 322 302 71 42 29 302 161 141 348 189 159 20 12 8 175 93 82 41 28 13

make- albandonski ski Macedonian

286 147 139 368 187 181 35 17 18 1950 1042 908 57 32 25 44 23 21 288 149 139 624 322 302 70 41 29 284 153 131 347 189 158 20 12 8 175 93 82 41 28 13

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

31 14 17 4 4 3 3 1 1 13 7 6 216 111 105 200 103 97 16 8 8 -

SerbiBosniac Other an

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Strugovo male female Suvodol male female Utovo male female Dobru{evo male female Alinci male female Budakovo male female Dedebalci male female Dobru{evo male female Mojno male female Musinci male female No{pal male female Puturus male female Trap male female Crni~ani male female

232

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dolna Bawica ma`i `eni Gorna Bawica ma`i `eni Gorna \onovica ma`i `eni Dolna Bawica ma`i `eni Dolna \onovica ma`i `eni Mitroj Krsti ma`i `eni Simnica ma`i `eni Su{ica ma`i `eni Dolneni ma`i `eni Belo Pole ma`i `eni Brailovo ma`i `eni Vran~e ma`i `eni Gorno Selo ma`i `eni Gostira`ni ma`i `eni 9467 4821 4646 4423 2247 2176 8 4 4 4356 2217 2139 242 115 127 430 233 197 8 5 3 11583 6101 5482 197 100 97 227 126 101 105 56 49 39 25 14 108 56 52

make- albandonski ski Macedonian

1756 913 843 1382 711 671 8 4 4 358 193 165 8 5 3 4857 2630 2227 197 100 97 225 126 99 105 56 49 38 25 13 45 25 20

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

4735 2403 2332 1632 834 798 2440 1224 1216 239 115 124 424 230 194 2467 1254 1213 63 31 32 2778 1416 1362 1250 634 616 1528 782 746 2547 1341 1206 136 62 74 127 57 70 9 5 4 -

SerbiBosniac Other an

5 1 4 5 1 4 13 2 11 2 2 1 1 993 511 482 57 26 31 27 10 17 21 13 8 3 3 6 3 3 706 363 343 Dolna Banjica male female Gorna Banjica male female Gorna \onovica male female Dolna Banjica male female Dolna \onovica male female Mitroj Krsti male female Simnica male female Su{ica male female Dolneni male female Belo Pole male female Brailovo male female Vran~e male female Gorno Selo male female Gostira`ni male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

233

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dabjani ma`i `eni Debre{te ma`i `eni Desovo ma`i `eni Dolgaec ma`i `eni Dolneni ma`i `eni Drenovci ma`i `eni Dupja~ani ma`i `eni @abjani ma`i `eni Zabr~ani ma`i `eni Zapol`ani ma`i `eni Zrze ma`i `eni Kostinci ma`i `eni Ko{ino ma`i `eni Kutle{evo ma`i `eni 2424 1261 1163 1026 542 484 70 42 28 375 199 176 231 122 109 155 86 69 56 29 27 72 34 38 241 130 111 64 38 26 101 54 47 92 54 38 27 17 10

make- albandonski ski Macedonian

171 94 77 148 81 67 70 42 28 374 199 175 231 122 109 154 86 68 55 29 26 72 34 38 241 130 111 64 38 26 101 54 47 92 54 38 24 16 8

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

154 72 82 289 167 122 2081 1082 999 8 4 4 -

SerbiBosniac Other an

4 2 2 1 1 1 1 212 100 112 18 13 5 365 188 177 1 1 1 1 2 1 1 Dabjani male female Debre{te male female Desovo male female Dolgaec male female Dolneni male female Drenovci male female Dupja~ani male female @abjani male female Zabr~ani male female Zapol`ani male female Zrze male female Kostinci male female Ko{ino male female Kutle{evo male female

234

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

La`ani ma`i `eni Malo Mramorani ma`i `eni Margari ma`i `eni Nebregovo ma`i `eni Novoselani ma`i `eni Pe{talevo ma`i `eni Rilevo ma`i `eni Ropotovo ma`i `eni Sarandinovo ma`i `eni Sekirci ma`i `eni Senokos ma`i `eni Slep~e ma`i `eni Slivje ma`i `eni Sredorek ma`i `eni 1864 990 874 44 22 22 27 12 15 156 82 74 111 62 49 486 255 231 69 41 28 546 283 263 98 54 44 302 164 138 315 170 145 68 39 29 35 19 16 52 26 26

make- albandonski ski Macedonian

285 153 132 44 22 22 27 12 15 156 82 74 111 62 49 280 156 124 68 41 27 545 283 262 98 54 44 302 164 138 314 170 144 67 39 28 35 19 16 52 26 26

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

109 53 56 144 69 75 393 224 169 44 20 24 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 1 1 1 1 768 403 365 12 8 4 309 157 152 5 2 3 1 1 La`ani male female Malo Mramorani male female Margari male female Nebregovo male female Novoselani male female Pe{talevo male female Rilevo male female Ropotovo male female Sarandinovo male female Sekirci male female Senokos male female Slep~e male female Slivje male female Sredorek male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

235

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Strovija ma`i `eni Crnili{te ma`i `eni Drugovo ma`i `eni Belica ma`i `eni Br`dani ma`i `eni Vidrani ma`i `eni Golemo Crsko ma`i `eni Gorna Du{egubica ma`i `eni Gorno Dobrenoec ma`i `eni Dolna Du{egubica ma`i `eni Dolno Dobrenoec ma`i `eni Drugovo ma`i `eni Ehlovec ma`i `eni Ivan~i{ta ma`i `eni 35 17 18 1765 894 871 3249 1682 1567 103 54 49 162 83 79 8 4 4 4 3 1 4 4 56 26 30 11 6 5 44 26 18 1492 786 706 20 8 12 29 15 14

make- albandonski ski Macedonian

35 17 18 31 19 12 2802 1458 1344 102 54 48 162 83 79 8 4 4 4 3 1 4 4 56 26 30 11 6 5 44 26 18 1264 665 599 20 8 12 29 15 14

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1708 862 846 153 72 81 106 49 57 21 11 10 275 146 129 113 67 46 -

SerbiBosniac Other an

8 1 7 2 1 1 1 1 4 2 2 4 2 2 4 2 2 7 3 4 1 1 3 2 1 Strovija male female Crnili{te male female Drugovo male female Belica male female Br`dani male female Vidrani male female Golemo Crsko male female Gorna Du{egubica male female Gorno Dobrenoec male female Dolna Du{egubica male female Dolno Dobrenoec male female Drugovo male female Ehlovec male female Ivan~i{ta male female

236

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Izvor ma`i `eni Javorec ma`i `eni Judovo ma`i `eni Kladnik ma`i `eni Klenoec ma`i `eni Kozica ma`i `eni Lav~ani ma`i `eni Malkoec ma`i `eni Malo Crsko ma`i `eni Manastirsko Dolenci ma`i `eni Podvis ma`i `eni Popoec ma`i `eni Popol`ani ma`i `eni Prostrawe ma`i `eni 49 21 28 5 2 3 27 16 11 20 11 9 21 10 11 82 45 37 10 6 4 35 13 22 1 1 109 56 53 72 37 35 34 17 17 109 55 54 31 15 16

make- albandonski ski Macedonian

49 21 28 5 2 3 27 16 11 20 11 9 21 10 11 81 45 36 10 6 4 33 13 20 1 1 108 56 52 71 37 34 34 17 17 108 55 53 31 15 16

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

-

SerbiBosniac Other an

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Izvor male female Javorec male female Judovo male female Kladnik male female Klenoec male female Kozica male female Lav~ani male female Malkoec male female Malo Crsko male female Manastirsko Dolenci male female Podvis male female Popoec male female Popol`ani male female Prostranje male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

237

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Sviwi{te ma`i `eni Srbjani ma`i `eni Cer ma`i `eni @elino ma`i `eni Gorna Le{nica ma`i `eni Grup~in ma`i `eni Dobarce ma`i `eni Dolna Le{nica ma`i `eni @elino ma`i `eni Kopa~in Dol ma`i `eni Larce ma`i `eni Lukovica ma`i `eni Merovo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni 57 31 26 495 257 238 159 79 80 24390 12335 12055 189 98 91 968 496 472 1695 857 838 625 330 295 4110 2072 2038 907 474 433 1868 968 900 47 23 24 901 462 439 667 346 321

make- albandonski ski Macedonian

57 31 26 284 154 130 158 79 79 57 29 28 2 2 47 23 24 1 1 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

47 23 24 24206 12257 11949 188 98 90 966 496 470 1693 856 837 615 326 289 4102 2067 2035 897 470 427 1862 965 897 882 452 430 662 345 317 162 79 83 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 119 49 70 2 2 2 1 1 9 4 5 8 5 3 10 4 6 3 1 2 18 10 8 4 1 3 Svinji{te male female Srbjani male female Cer male female @elino male female Gorna Le{nica male female Grup~in male female Dobarce male female Dolna Le{nica male female @elino male female Kopa~in Dol male female Larce male female Lukovica male female Merovo male female Novo Selo male female

238

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Ozormi{te ma`i `eni Palatica ma`i `eni Rogle ma`i `eni Sedlarevo ma`i `eni Strimnica ma`i `eni Trebo{ ma`i `eni Cerovo ma`i `eni ^iflik ma`i `eni @ito{e ma`i `eni @ito{e ma`i `eni Lokveni ma`i `eni Podvis ma`i `eni Zajas ma`i `eni Ba~i{ta ma`i `eni 1219 611 608 2516 1251 1265 566 274 292 1611 772 839 2422 1215 1207 2388 1221 1167 511 271 240 1180 594 586 2128 1074 1054 1807 916 891 178 82 96 143 76 67 11605 5797 5808 772 391 381

make- albandonski ski Macedonian

1 1 6 4 2 179 95 84 2 1 1 34 18 16 143 76 67 202 109 93 1 1 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1208 606 602 2507 1249 1258 555 271 284 1605 771 834 2406 1210 1196 2371 1212 1159 511 271 240 1176 592 584 1160 589 571 1160 589 571 11317 5655 5662 755 381 374 1 1 15 7 8 15 7 8 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 8 4 4 5 3 2 3 1 2 7 7 1 1 1 1 175 89 86 110 62 48 65 27 38 11 5 6 7 2 5 11 3 8 5 1 4 15 5 10 10 5 5 4 2 2 591 290 301 515 254 261 76 36 40 78 32 46 15 9 6 Ozormi{te male female Palatica male female Rogle male female Sedlarevo male female Strimnica male female Trebo{ male female Cerovo male female ^iflik male female @ito{e male female @ito{e male female Lokveni male female Podvis male female Zajas male female Ba~i{ta male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

239

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Bukoj~ani ma`i `eni Gorno Strogomi{te ma`i `eni Gre{nica ma`i `eni Dlapkin Dol ma`i `eni Dolno Strogomi{ta ma`i `eni Zajas ma`i `eni Kolari ma`i `eni Kolibari ma`i `eni Le{nica ma`i `eni Midinci ma`i `eni Re~ani - Zajasko ma`i `eni Tajmi{te ma`i `eni Zelenikovo ma`i `eni Vra`ale ma`i `eni 97 39 58 1123 554 569 1480 727 753 636 313 323 698 339 359 4712 2348 2364 880 456 424 747 395 352 219 107 112 33 16 17 101 50 51 107 62 45 4077 2131 1946 102 59 43

make- albandonski ski Macedonian

23 12 11 2 1 1 1 1 37 17 20 31 15 16 107 62 45 2533 1297 1236 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

74 27 47 1094 541 553 1476 725 751 634 313 321 692 339 353 4689 2340 2349 879 456 423 742 393 349 182 90 92 100 50 50 1205 667 538 101 59 42 2 2 90 46 44 1 1 2 2 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 3 3 1 1 38 9 29 10 5 5 25 11 14 3 1 2 2 2 5 5 20 8 12 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 197 105 92 1 1 Bukoj~ani male female Gorno Strogomi{te male female Gre{nica male female Dlapkin Dol male female Dolno Strogomi{ta male female Zajas male female Kolari male female Kolibari male female Le{nica male female Midinci male female Re~ani - Zajasko male female Tajmi{te male female Zelenikovo male female Vra`ale male female

240

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Gradovci ma`i `eni Gumalevo ma`i `eni Dejkovec ma`i `eni Dobrino ma`i `eni @elezni~ka Stanica Zelenikovo ma`i `eni Zelenikovo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Ore{ani ma`i `eni Pako{evo ma`i `eni Paligrad ma`i `eni Smesnica ma`i `eni Strahojadica ma`i `eni Taor ma`i `eni Tisovica ma`i `eni 2 1 1 102 58 44 84 44 40 90 51 39 1135 583 552 771 398 373 149 75 74 515 271 244 247 127 120 303 162 141 104 53 51 268 152 116 152 70 82 53 27 26

make- albandonski ski Macedonian

2 1 1 930 475 455 706 366 340 145 75 70 389 199 190 210 111 99 151 70 81 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

102 58 44 84 44 40 89 51 38 1 1 101 61 40 302 162 140 104 53 51 268 152 116 53 27 26 1 1 1 1 61 30 31 4 2 2 25 14 11 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

10 2 8 2 2 4 4 11 5 6 10 2 8 1 1 8 5 3 1 1 1 1 1 1 186 101 85 1 1 7 3 4 1 1 Gradovci male female Gumalevo male female Dejkovec male female Dobrino male female @elezni~ka Stanica Zelenokovo male female Zelenikovo male female Novo Selo male female Ore{ani male female Pako{evo male female Paligrad male female Smesnica male female Strahojadica male female Taor male female Tisovica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

241

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Zletovo ma`i `eni Bune{ ma`i `eni Dreveno ma`i `eni Zelengrad ma`i `eni Zletovo ma`i `eni Jami{te ma`i `eni Lesnovo ma`i `eni Ratavica ma`i `eni Tripatanci ma`i `eni Tursko Rudari ma`i `eni [talkovica ma`i `eni Zrnovci ma`i `eni Vidovi{te ma`i `eni Zrnovci ma`i `eni 3428 1755 1673 48 27 21 213 118 95 7 3 4 2477 1262 1215 10 5 5 41 18 23 277 134 143 126 65 61 185 97 88 44 26 18 3264 1696 1568 494 265 229 2221 1156 1065

make- albandonski ski Macedonian

3415 1752 1663 48 27 21 210 118 92 7 3 4 2472 1262 1210 10 5 5 41 18 23 273 131 142 125 65 60 185 97 88 44 26 18 3244 1686 1558 481 257 224 2214 1154 1060

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3 2 1 3 2 1 13 8 5 13 8 5 -

SerbiBosniac Other an

5 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 5 1 4 5 1 4 5 5 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 Zletovo male female Bune{ male female Dreveno male female Zelengrad male female Zletovo male female Jami{te male female Lesnovo male female Ratavica male female Tripatanci male female Tursko Rudari male female [talkovica male female Zrnovci male female Vidovi{te male female Zrnovci male female

242

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Morodvis ma`i `eni Izvor ma`i `eni Vladilovci ma`i `eni Dolno Vranovci ma`i `eni Izvor ma`i `eni Krnino ma`i `eni Martolci ma`i `eni Omorani ma`i `eni Pomenovo ma`i `eni Popadija ma`i `eni Smilovci ma`i `eni Stari Grad ma`i `eni Stepanci ma`i `eni Ilinden ma`i `eni 549 275 274 1049 561 488 77 40 37 51 28 23 480 255 225 3 2 1 180 97 83 143 82 61 20 10 10 95 47 48 15894 8180 7714

make- albandonski ski Macedonian

549 275 274 1040 561 479 77 40 37 50 28 22 476 255 221 3 2 1 178 97 81 142 82 60 20 10 10 94 47 47 14459 7437 7022

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

447 250 197 15 9 6 402 203 199 -

SerbiBosniac Other an

6 6 1 1 3 3 2 2 453 228 225 3 3 1 1 1 1 1 1 118 53 65 Izvor male female Vladilovci male female Dolno Vranovci male female Izvor male female Krnino male female Martolci male female Omorani male female Pomenovo male female Popadija male female Smilovci male female Stari Grad male female Stepanci male female Ilinden male female Morodvis male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

243

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Ajvatovci ma`i `eni Bujkovci ma`i `eni Bunarxik ma`i `eni Bu~inci ma`i `eni Deqadrovci ma`i `eni Ilinden ma`i `eni Kadino ma`i `eni Marino ma`i `eni Miladinovci ma`i `eni Mralino ma`i `eni Mr{evci ma`i `eni Tekija ma`i `eni Jegunovce ma`i `eni @il~e ma`i `eni 232 125 107 946 490 456 352 183 169 226 116 110 532 269 263 4931 2529 2402 2090 1077 1013 3533 1838 1695 1276 646 630 821 424 397 651 328 323 304 155 149 7227 3701 3526 650 346 304

make- albandonski ski Macedonian

229 125 104 644 333 311 349 183 166 225 116 109 525 266 259 4373 2236 2137 1950 1007 943 3456 1792 1664 1170 594 576 672 342 330 571 292 279 295 151 144 4653 2418 2235 644 345 299

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

388 218 170 58 32 26 1 1 2466 1238 1228 1 1 13 8 5 1 1 4 2 2 294 154 140 14 6 8 6 2 4 62 29 33 26 12 14 41 20 21 1 1 -

SerbiBosniac Other an

3 3 7 2 5 2 2 3 1 2 114 50 64 30 15 15 71 44 27 28 14 14 112 65 47 80 36 44 3 1 2 45 17 28 3 3 1 1 1 1 1 1 4 2 2 41 19 22 33 13 20 6 2 4 15 8 7 10 5 5 6 3 3 17 6 11 3 1 2 Ajvatovci male female Bujkovci male female Bunard`ik male female Bu~inci male female Deljadrovci male female Ilinden male female Kadino male female Marino male female Miladinovci male female Mralino male female Mr{evci male female Tekija male female Jegunovce male female @il~e male female

244

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Jan~i{te ma`i `eni Jegunovce ma`i `eni Kopance ma`i `eni Podbrege ma`i `eni Prequbi{te ma`i `eni Raotince ma`i `eni Ratae ma`i `eni Siri~ino ma`i `eni Tudence ma`i `eni [em{evo ma`i `eni Kavadarci ma`i `eni Begni{te ma`i `eni Bru{ani ma`i `eni Vata{a ma`i `eni 587 306 281 846 435 411 1059 532 527 179 92 87 367 182 185 565 298 267 411 202 209 395 211 184 431 223 208 1737 874 863 38391 19463 18928 369 206 163 2 1 1 3502 1792 1710

make- albandonski ski Macedonian

561 294 267 813 420 393 301 153 148 159 82 77 271 131 140 560 298 262 408 202 206 395 211 184 430 223 207 111 59 52 37863 19227 18636 368 206 162 2 1 1 3418 1758 1660

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

753 379 374 92 49 43 4 4 1 1 1616 810 806 4 2 2 47 17 30 13 2 11 22 9 13 16 9 7 3 2 1 245 132 113 48 29 19 1 1 10 7 3 -

SerbiBosniac Other an

26 12 14 8 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1 142 52 90 1 1 19 2 17 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 3 83 27 56 4 1 3 Jan~i{te male female Jegunovce male female Kopance male female Podbrege male female Preljubi{te male female Raotince male female Ratae male female Siri~ino male female Tudence male female [em{evo male female Kavadarci male female Begni{te male female Bru{ani male female Vata{a male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

245

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Vozarci ma`i `eni Gali{te ma`i `eni Garnikovo ma`i `eni Gli{i} ma`i `eni Grbovec ma`i `eni Dabni{te ma`i `eni Dobrotino ma`i `eni Drago`el ma`i `eni Dradwa ma`i `eni Drenovo ma`i `eni Kavadarci ma`i `eni Kesendre ma`i `eni Ko{ani ma`i `eni Marena ma`i `eni 910 490 420 3 3 1562 819 743 27 16 11 2 1 1 3 1 2 648 344 304 29188 14664 14524 2 1 1 997 520 477

make- albandonski ski Macedonian

907 489 418 3 3 1556 819 737 26 16 10 2 1 1 3 1 2 645 344 301 28847 14505 14342 2 1 1 917 481 436

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

34 15 19 128 65 63 69 38 31 10 7 3 -

SerbiBosniac Other an

2 2 3 3 1 1 2 2 98 46 52 9 1 8 1 1 1 1 3 3 1 1 70 25 45 2 2 Vozarci male female Gali{te male female Garnikovo male female Gli{i} male female Grbovec male female Dabni{te male female Dobrotino male female Drago`el male female Dradnja male female Drenovo male female Kavadarci male female Kesendre male female Ko{ani male female Marena male female

246

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Pravednik ma`i `eni Raec ma`i `eni Resava ma`i `eni Sopot ma`i `eni Fari{ ma`i `eni [e{kovo ma`i `eni [ivec ma`i `eni Kamewane ma`i `eni Gorno Pal~i{te ma`i `eni Gorno Sedlarce ma`i `eni Dolno Pal~i{te ma`i `eni Jelovjane ma`i `eni Kamewane ma`i `eni Nova}e ma`i `eni 110 54 56 144 65 79 804 423 381 23 11 12 4 2 2 91 50 41 14442 7285 7157 1356 707 649 1776 882 894 3345 1673 1672 599 308 291 4834 2447 2387 304 145 159

make- albandonski ski Macedonian

110 54 56 143 64 79 797 421 376 23 11 12 4 2 2 90 50 40 73 32 41 1 1 22 9 13 48 22 26 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

13158 6638 6520 1340 701 639 1773 881 892 3305 1657 1648 30 12 18 4824 2443 2381 303 145 158 1152 594 558 512 270 242 -

SerbiBosniac Other an

1 1 6 2 4 3 3 2 2 1 1 4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 52 21 31 16 6 10 2 2 17 7 10 5 4 1 9 4 5 Pravednik male female Raec male female Resava male female Sopot male female Fari{ male female [e{kovo male female [ivec male female Kamenjane male female Gorno Pal~i{te male female Gorno Sedlarce male female Dolno Pal~i{te male female Jelovjane male female Kamenjane male female Nova}e male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

247

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Sini~ane ma`i `eni Urvi~ ma`i `eni Karbinci ma`i `eni Argulica ma`i `eni Batawe ma`i `eni Vrte{ka ma`i `eni Golem Gaber ma`i `eni Gorni Balvan ma`i `eni Gorno Trogerci ma`i `eni Dolni Balvan ma`i `eni Dolno Trogerci ma`i `eni Ebeplija ma`i `eni Junuzlija ma`i `eni Kalauzlija ma`i `eni 1472 742 730 756 381 375 4012 2034 1978 315 157 158 2 1 1 6 3 3 32 14 18 57 29 28 1 1 358 184 174 4 2 2 11 7 4 35 17 18 61 33 28

make- albandonski ski Macedonian

2 2 3219 1646 1573 305 151 154 1 1 6 3 3 57 29 28 1 1 357 184 173 4 2 2 13 9 4

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1470 742 728 113 57 56 640 324 316 716 349 367 8 4 4 32 14 18 11 7 4 35 17 18 48 24 24 2 2 49 27 22 2 2 -

SerbiBosniac Other an

11 4 7 1 1 1 1 2 2 1 1 15 6 9 Sini~ane male female Urvi~ male female Karbinci male female Argulica male female Batanje male female Vrte{ka male female Golem Gaber male female Gorni Balvan male female Gorno Trogerci male female Dolni Balvan male female Dolno Trogerci male female Ebeplija male female Junuzlija male female Kalauzlija male female

248

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Karbinci ma`i `eni Kepek~elija ma`i `eni Kozjak ma`i `eni Krupi{te ma`i `eni Kurfalija ma`i `eni Ku~ilat ma`i `eni Ku~ica ma`i `eni Mal Gaber ma`i `eni Mi~ak ma`i `eni Muratlija ma`i `eni Nov Karaorman ma`i `eni Oxalija ma`i `eni Pripe~ani ma`i `eni Prnalija ma`i `eni 673 336 337 9 5 4 147 81 66 336 173 163 43 22 21 119 58 61 67 37 30 109 56 53 1 1 197 92 105

make- albandonski ski Macedonian

672 336 336 145 80 65 329 171 158 64 35 29 1 1 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

9 5 4 38 20 18 119 58 61 101 52 49 197 92 105 2 2 5 2 3 -

SerbiBosniac Other an

1 1 2 1 1 1 1 2 2 5 2 3 8 4 4 Karbinci male female Kepek~elija male female Kozjak male female Krupi{te male female Kurfalija male female Ku~ilat male female Ku~ica male female Mal Gaber male female Mi~ak male female Muratlija male female Nov Karaorman male female Od`alija male female Pripe~ani male female Prnalija male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

249

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Radawe ma`i `eni Ruqak ma`i `eni Tarinci ma`i `eni Crvulevo ma`i `eni Ki~evo ma`i `eni Ki~evo ma`i `eni Kne`ino ma`i `eni Lazarovci ma`i `eni Mamudovci ma`i `eni Osoj ma`i `eni Ra{tani ma`i `eni Trap~in dol ma`i `eni Kle~evce ma`i `eni Aqince ma`i `eni 471 244 227 2 1 1 905 455 450 51 25 26 30138 15143 14995 27067 13568 13499 12 6 6 88 49 39 401 206 195 593 292 301 1063 565 498 914 457 457 1609 837 772 38 18 20

make- albandonski ski Macedonian

318 168 150 2 1 1 902 453 449 42 21 21 18385 9290 9095 16931 8527 8404 12 6 6 88 49 39 521 263 258 831 445 386 2 2 1590 830 760 38 18 20

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

9199 4596 4603 7635 3812 3823 401 206 195 68 27 41 199 103 96 896 448 448 118 56 62 2209 1107 1102 2183 1095 1088 2 2 24 12 12 114 46 68 114 46 68 34 19 15 8 4 4 17 8 9 16 8 8 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 3 2 1 1 1 64 31 33 63 30 33 1 1 17 7 10 7 2 5 7 2 5 143 63 80 118 48 70 1 1 8 5 3 16 9 7 2 2 Radanje male female Ruljak male female Tarinci male female Crvulevo male female Ki~evo male female Ki~evo male female Kne`ino male female Lazarovci male female Mamudovci male female Osoj male female Ra{tani male female Trap~in dol male female Kle~evce male female Aljince male female

250

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Beqakovce ma`i `eni Vojnik ma`i `eni Dovezance ma`i `eni Drenok ma`i `eni Zubovce ma`i `eni Ja~ince ma`i `eni Kle~evce ma`i `eni Kosmatac ma`i `eni Murga{ ma`i `eni Oblavce ma`i `eni Orah ma`i `eni Rugince ma`i `eni Strezovce ma`i `eni Kondovo ma`i `eni 64 34 30 61 29 32 123 66 57 54 37 17 57 27 30 106 46 60 573 294 279 41 20 21 63 36 27 124 58 66 113 62 51 75 45 30 117 65 52 11155 5700 5455

make- albandonski ski Macedonian

64 34 30 57 26 31 123 66 57 54 37 17 57 27 30 104 46 58 564 291 273 39 20 19 62 36 26 123 57 66 113 62 51 75 45 30 117 65 52 29 12 17

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

10883 5572 5311 24 12 12 59 35 24 -

SerbiBosniac Other an

3 3 2 2 8 3 5 2 2 1 1 1 1 8 4 4 40 17 23 1 1 1 1 112 48 64 Beljakovce male female Vojnik male female Dovezance male female Drenok male female Zubovce male female Ja~ince male female Kle~evce male female Kosmatac male female Murga{ male female Oblavce male female Orah male female Rugince male female Strezovce male female Kondovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

251

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Gorno Svilare ma`i `eni Dvorce ma`i `eni Dolno Svilare ma`i `eni Kondovo ma`i `eni Radu{a ma`i `eni Ra{~e ma`i `eni Rudnik Radu{a ma`i `eni Konopi{te ma`i `eni Bojan~i{te ma`i `eni Bohula ma`i `eni Bunar~e ma`i `eni Gorna Bo{ava ma`i `eni Dolna Bo{ava ma`i `eni Klinovo ma`i `eni 712 375 337 249 131 118 2010 1014 996 3384 1720 1664 1892 966 926 2697 1375 1322 211 119 92 350 188 162 45 22 23 28 16 12 2 1 1 52 27 25 25 14 11 -

make- albandonski ski Macedonian

4 4 11 4 7 2 2 1 1 11 6 5 341 188 153 45 22 23 28 16 12 2 1 1 48 27 21 25 14 11 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

711 375 336 249 131 118 1998 1012 986 3224 1644 1580 1884 961 923 2679 1373 1306 138 76 62 23 12 11 1 1 1 1 58 35 23 -

SerbiBosniac Other an

8 4 4 8 8 4 4 1 1 37 17 20 2 2 1 1 7 2 5 81 39 42 6 3 3 13 2 11 4 2 2 1 1 Gorno Svilare male female Dvorce male female Dolno Svilare male female Kondovo male female Radu{a male female Ra{~e male female Rudnik Radu{a male female Konopi{te male female Bojan~i{te male female Bohula male female Bunar~e male female Gorna Bo{ava male female Dolna Bo{ava male female Klinovo male female

252

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Konopi{te ma`i `eni Krwevo ma`i `eni Kumani~evo ma`i `eni Majden ma`i `eni Mre`i~ko ma`i `eni R'`anovo ma`i `eni Radwa ma`i `eni Ro`den ma`i `eni Stragovo ma`i `eni ^emersko ma`i `eni Kon~e ma`i `eni Gabrevci ma`i `eni Garvan ma`i `eni Gorna Vra{tica ma`i `eni 55 28 27 33 19 14 7 3 4 8 4 4 32 17 15 21 11 10 22 15 7 20 11 9 3536 1886 1650 355 187 168 11 7 4 -

make- albandonski ski Macedonian

55 28 27 33 19 14 7 3 4 8 4 4 31 17 14 18 11 7 21 15 6 20 11 9 3007 1607 1400 354 187 167 10 7 3 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

521 277 244 -

SerbiBosniac Other an

3 3 1 1 6 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Konopi{te male female Krnjevo male female Kumani~evo male female Majden male female Mre`i~ko male female R'`anovo male female Radnja male female Ro`den male female Stragovo male female ^emersko male female Kon~e male female Gabrevci male female Garvan male female Gorna Vra{tica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

253

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Gorni Lipovik ma`i `eni Dedino ma`i `eni Dolna Vra{tica ma`i `eni Dolni Lipovik ma`i `eni Dolni Rade{ ma`i `eni Zagorci ma`i `eni Kon~e ma`i `eni Lubnica ma`i `eni Negrenovci ma`i `eni Rakitec ma`i `eni Skoru{a ma`i `eni Kosel ma`i `eni Vapila ma`i `eni Zavoj ma`i `eni 163 91 72 716 386 330 423 225 198 10 6 4 967 510 457 361 188 173 519 280 239 11 6 5 1369 695 674 112 57 55 12 5 7

make- albandonski ski Macedonian

161 91 70 716 386 330 423 225 198 10 6 4 444 232 212 359 187 172 519 280 239 11 6 5 1360 691 669 112 57 55 12 5 7

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

521 277 244 -

SerbiBosniac Other an

2 2 2 1 1 8 4 4 2 1 1 1 1 Gorni Lipovik male female Dedino male female Dolna Vra{tica male female Dolni Lipovik male female Dolni Rade{ male female Zagorci male female Kon~e male female Lubnica male female Negrenovci male female Rakitec male female Skoru{a male female Kosel male female Vapila male female Zavoj male female

254

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Kosel ma`i `eni Kuratica ma`i `eni Livoi{ta ma`i `eni Openica ma`i `eni Pla}e ma`i `eni Rasino ma`i `eni Re~ica ma`i `eni Svini{ta ma`i `eni Sirula ma`i `eni Skrebatno ma`i `eni Ko~ani ma`i `eni Beli ma`i `eni Gorni Podlog ma`i `eni Gorno Grad~e ma`i `eni 586 298 288 326 164 162 178 91 87 58 28 30 4 2 2 8 6 2 5 3 2 64 32 32 10 6 4 6 3 3 33689 16957 16732 466 245 221 704 348 356 13 6 7

make- albandonski ski Macedonian

578 294 284 325 164 161 178 91 87 58 28 30 4 2 2 8 6 2 5 3 2 64 32 32 10 6 4 6 3 3 31182 15709 15473 466 245 221 702 348 354 13 6 7

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 1487 762 725 757 375 382 147 79 68 -

SerbiBosniac Other an

7 4 3 1 1 57 17 40 1 1 1 1 1 1 57 15 42 1 1 Kosel male female Kuratica male female Livoi{ta male female Openica male female Pla}e male female Rasino male female Re~ica male female Svini{ta male female Sirula male female Skrebatno male female Ko~ani male female Beli male female Gorni Podlog male female Gorno Grad~e male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

255

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Grdovci ma`i `eni Dolni Podlog ma`i `eni Dolno Grad~e ma`i `eni Jastrebnik ma`i `eni Ko~ani ma`i `eni Le{ki ma`i `eni Mojanci ma`i `eni Nivi~ani ma`i `eni Pantelej ma`i `eni Pa{axikovo ma`i `eni Polaki ma`i `eni Pripor ma`i `eni Raj~ani ma`i `eni Trkawe ma`i `eni 1288 652 636 476 227 249 48 28 20 28330 14221 14109 29 14 15 556 275 281 343 180 163 64 33 31 113 61 52 1 1 33 17 16 1225 650 575

make- albandonski ski Macedonian

1286 652 634 475 227 248 48 28 20 25832 12973 12859 29 14 15 554 275 279 343 180 163 64 33 31 113 61 52 1 1 33 17 16 1223 650 573

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 1487 762 725 757 375 382 1 1 145 79 66 1 1 -

SerbiBosniac Other an

54 17 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 15 38 1 1 Grdovci male female Dolni Podlog male female Dolno Grad~e male female Jastrebnik male female Ko~ani male female Le{ki male female Mojanci male female Nivi~ani male female Pantelej male female Pa{ad`ikovo male female Polaki male female Pripor male female Raj~ani male female Trkanje male female

256

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Crvena Niva ma`i `eni Kratovo ma`i `eni Blizanci ma`i `eni Vakuf ma`i `eni Gorno Kratovo ma`i `eni Dimonce ma`i `eni Emirica ma`i `eni @eleznica ma`i `eni @ivalevo ma`i `eni Kavrak ma`i `eni Ketenovo ma`i `eni Kne`evo ma`i `eni Kojkovo ma`i `eni Kowuh ma`i `eni 10441 5327 5114 6 4 2 122 60 62 27 17 10 51 26 25 18 9 9 220 108 112 155 82 73 62 38 24 216 112 104 64 37 27 36 20 16 150 80 70

make- albandonski ski Macedonian

10219 5225 4994 6 4 2 122 60 62 27 17 10 51 26 25 17 9 8 220 108 112 155 82 73 62 38 24 216 112 104 64 37 27 36 20 16 150 80 70

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

9 2 7 172 87 85 1 1 -

SerbiBosniac Other an

28 11 17 1 1 11 2 9 1 1 Crvena Niva male female Kratovo male female Blizanci male female Vakuf male female Gorno Kratovo male female Dimonce male female Emirica male female @eleznica male female @ivalevo male female Kavrak male female Ketenovo male female Kne`evo male female Kojkovo male female Konjuh male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

257

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Kratovo ma`i `eni Krilatica ma`i `eni Kuklica ma`i `eni Kunovo ma`i `eni Lukovo ma`i `eni Mu{kovo ma`i `eni Ne`ilovo ma`i `eni Penda} ma`i `eni Prikovci ma`i `eni Sekulica ma`i `eni Stracin ma`i `eni Tala{mance ma`i `eni Tatomir ma`i `eni Topolovi} ma`i `eni 6924 3505 3419 141 76 65 97 51 46 3 2 1 4 1 3 51 25 26 23 10 13 45 23 22 114 58 56 177 94 83 185 93 92 150 79 71 84 45 39 32 16 16

make- albandonski ski Macedonian

6709 3404 3305 141 76 65 97 51 46 3 2 1 4 1 3 51 25 26 23 10 13 45 23 22 114 58 56 177 94 83 182 93 89 149 79 70 84 45 39 32 16 16

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

8 2 6 1 1 172 87 85 1 1 -

SerbiBosniac Other an

23 10 13 3 3 1 1 10 2 8 Kratovo male female Krilatica male female Kuklica male female Kunovo male female Lukovo male female Mu{kovo male female Ne`ilovo male female Penda} male female Prikovci male female Sekulica male female Stracin male female Tala{mance male female Tatomir male female Topolovi} male female

258

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Trnovac ma`i `eni Turalevo ma`i `eni Filipovci ma`i `eni [legovo ma`i `eni [opsko Rudare ma`i `eni Kriva Palanka ma`i `eni B's ma`i `eni Ba{tevo ma`i `eni Borovo ma`i `eni Varovi{te ma`i `eni Gabar ma`i `eni Golema Crcorija ma`i `eni Gradec ma`i `eni Dlabo~ica ma`i `eni 330 170 160 326 166 160 112 62 50 373 174 199 143 84 59 20820 10727 10093 63 30 33 13 8 5 87 45 42 87 45 42 67 34 33 85 44 41 318 164 154 144 73 71

make- albandonski ski Macedonian

330 170 160 326 166 160 112 62 50 372 173 199 142 84 58 20009 10345 9664 63 30 33 13 8 5 86 45 41 87 45 42 67 34 33 85 44 41 317 164 153 144 73 71

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

8 8 662 331 331 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 97 36 61 1 1 1 1 1 1 42 15 27 Trnovac male female Turalevo male female Filipovci male female [legovo male female [opsko Rudare male female Kriva Palanka male female B's male female Ba{tevo male female Borovo male female Varovi{te male female Gabar male female Golema Crcorija male female Gradec male female Dlabo~ica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

259

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dobrovnica ma`i `eni Drenak ma`i `eni Drewe ma`i `eni Dura~ka Reka ma`i `eni @idilovo ma`i `eni Kiselica ma`i `eni Konopnica ma`i `eni Kostur ma`i `eni Ko{ari ma`i `eni Kriva Palanka ma`i `eni Krkqa ma`i `eni Krstov Dol ma`i `eni Lozanovo ma`i `eni Luke ma`i `eni 168 86 82 44 22 22 90 45 45 290 154 136 302 166 136 101 53 48 1398 709 689 38 21 17 21 14 7 14558 7431 7127 227 126 101 60 35 25 53 29 24 338 190 148

make- albandonski ski Macedonian

166 85 81 44 22 22 89 45 44 289 154 135 299 165 134 101 53 48 1395 709 686 38 21 17 21 14 7 13776 7051 6725 227 126 101 59 35 24 53 29 24 337 190 147

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 7 7 662 331 331 1 1 -

SerbiBosniac Other an

2 1 1 2 2 76 35 41 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 36 14 22 Dobrovnica male female Drenak male female Drenje male female Dura~ka Reka male female @idilovo male female Kiselica male female Konopnica male female Kostur male female Ko{ari male female Kriva Palanka male female Krklja male female Krstov Dol male female Lozanovo male female Luke male female

260

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Mala Crcorija ma`i `eni Martinica ma`i `eni Mete`evo ma`i `eni Mo`divwjak ma`i `eni Nerav ma`i `eni Ogut ma`i `eni Osi~e ma`i `eni Podr`i Kow ma`i `eni Stanci ma`i `eni T'lminci ma`i `eni Trnovo ma`i `eni Uzem ma`i `eni Krivoga{tani ma`i `eni Bela Crkva ma`i `eni 112 59 53 157 85 72 50 26 24 770 413 357 175 95 80 152 79 73 51 27 24 116 59 57 203 117 86 73 39 34 153 76 77 256 128 128 6007 3160 2847 498 268 230

make- albandonski ski Macedonian

112 59 53 156 85 71 50 26 24 769 413 356 173 95 78 145 79 66 51 27 24 114 59 55 203 117 86 73 39 34 153 76 77 254 128 126 5983 3152 2831 498 268 230

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

8 4 4 -

SerbiBosniac Other an

2 2 7 7 2 2 2 2 6 1 5 1 1 1 1 10 3 7 Mala Crcorija male female Martinica male female Mete`evo male female Mo`divnjjak male female Nerav male female Ogut male female Osi~e male female Podr`i Konj male female Stanci male female T'lminci male female Trnovo male female Uzem male female Krivoga{tani male female Bela Crkva male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

261

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Borotino ma`i `eni Vo|ani ma`i `eni Vrbjani ma`i `eni Godivje ma`i `eni Korenica ma`i `eni Krivoga{tani ma`i `eni Kru{eani ma`i `eni Mir~e Acev ma`i `eni Obr{ani ma`i `eni Pa{ino Ruvci ma`i `eni Slavej ma`i `eni Kru{evo ma`i `eni Aldanci ma`i `eni Arilevo ma`i `eni 277 140 137 454 248 206 294 159 135 166 87 79 62 35 27 1870 971 899 578 299 279 793 414 379 627 337 290 388 202 186 9684 4918 4766 417 219 198 13 5 8

make- albandonski ski Macedonian

277 140 137 453 248 205 294 159 135 165 87 78 62 35 27 1860 967 893 573 299 274 792 414 378 626 337 289 383 198 185 6375 3180 3195 14 8 6 13 5 8

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

2089 1091 998 397 208 189 278 144 134 5 3 2 8 4 4 744 413 331 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 9 16 145 68 77 1 1 4 4 1 1 1 1 3 3 28 13 15 1 1 Borotino male female Vo|ani male female Vrbjani male female Godivje male female Korenica male female Krivoga{tani male female Kru{eani male female Mir~e Acev male female Obr{ani male female Pa{ino Ruvci male female Slavej male female Kru{evo male female Aldanci male female Arilevo male female

262

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Belu{ino ma`i `eni Birino ma`i `eni Borino ma`i `eni Bu~in ma`i `eni Vrboec ma`i `eni Gorno Divjaci ma`i `eni Dolno Divjaci ma`i `eni Jakrenovo ma`i `eni Kru{evo ma`i `eni Milo{evo ma`i `eni Norovo ma`i `eni Ostrilci ma`i `eni Presil ma`i `eni Pusta Reka ma`i `eni 64 28 36 441 231 210 738 396 342 256 142 114 46 28 18 59 31 28 212 95 117 5330 2615 2715 50 28 22 599 330 269 32 19 13 444 233 211 134 70 64

make- albandonski ski Macedonian

738 396 342 255 141 114 46 28 18 59 31 28 4562 2197 2365 42 23 19 1 1 31 19 12 24 16 8 134 70 64

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

62 28 34 340 177 163 100 49 51 588 324 264 418 216 202 2 2 13 8 5 59 25 34 2 1 1 744 413 331 -

SerbiBosniac Other an

17 4 13 8 5 3 85 44 41 51 20 31 3 2 1 1 1 2 1 1 7 1 6 10 6 4 1 1 Belu{ino male female Birino male female Borino male female Bu~in male female Vrboec male female Gorno Divjaci male female Dolno Divjaci male female Jakrenovo male female Kru{evo male female Milo{evo male female Norovo male female Ostrilci male female Presil male female Pusta Reka male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

263

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Sa`devo ma`i `eni Sveto Mitrani ma`i `eni Selce ma`i `eni Kukli{ ma`i `eni Dorlombos ma`i `eni Zle{evo ma`i `eni Kosturino ma`i `eni Kukli{ ma`i `eni Meme{li ma`i `eni Ormanli ma`i `eni Raborci ma`i `eni Svidovica ma`i `eni Tri Vodi ma`i `eni ^epeli ma`i `eni 393 203 190 434 233 201 22 12 10 4449 2322 2127 117 61 56 1280 656 624 2532 1330 1202 44 23 21 34 17 17 105 55 50 325 173 152 12 7 5 -

make- albandonski ski Macedonian

1 1 433 233 200 22 12 10 4224 2210 2014 1269 655 614 2529 1330 1199 105 55 50 309 163 146 12 7 5 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

184 89 95 197 107 90 212 112 100 117 61 56 1 1 44 23 21 34 17 17 16 10 6 -

SerbiBosniac Other an

12 12 10 10 2 2 9 4 5 2 2 1 1 1 1 1 1 Sa`devo male female Sveto Mitrani male female Selce male female Kukli{ male female Dorlombos male female Zle{evo male female Kosturino male female Kukli{ male female Meme{li male female Ormanli male female Raborci male female Svidovica male female Tri Vodi male female ^epeli male female

264

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Kukure~ani ma`i `eni Gabalavci ma`i `eni Dragarino ma`i `eni Drago`ani ma`i `eni Drevenik ma`i `eni Kukure~ani ma`i `eni Lisolaj ma`i `eni Lopatica ma`i `eni Novo Zmirnovo ma`i `eni Oblakovo ma`i `eni Sekirani ma`i `eni Staro Zmirnovo ma`i `eni Crnobuki ma`i `eni Crnovec ma`i `eni 2511 1318 1193 114 62 52 86 47 39 156 77 79 26 13 13 966 510 456 225 115 110 280 153 127 41 23 18 1 1 114 54 60 10 6 4 406 215 191 86 42 44

make- albandonski ski Macedonian

2447 1290 1157 114 62 52 86 47 39 155 77 78 963 510 453 223 115 108 280 153 127 41 23 18 1 1 114 54 60 404 215 189 66 33 33

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

54 28 26 26 13 13 10 6 4 18 9 9 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

4 4 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 1 1 Kukure~ani male female Gabalavci male female Dragarino male female Drago`ani male female Drevenik male female Kukure~ani male female Lisolaj male female Lopatica male female Novo Zmirnovo male female Oblakovo male female Sekirani male female Staro Zmirnovo male female Crnobuki male female Crnovec male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

265

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Kumanovo ma`i `eni Agino selo ma`i `eni Bediwe ma`i `eni Biqanovce ma`i `eni Brzak ma`i `eni Vak'v ma`i `eni Vince ma`i `eni Gorno Koware ma`i `eni D'lga ma`i `eni Dobro{ane ma`i `eni Dolno Koware ma`i `eni Karabi~ane ma`i `eni Karpo{ ma`i `eni Kumanovo ma`i `eni 103205 51961 51244 965 504 461 2327 1181 1146 1231 641 590 104 58 46 108 58 50 90 44 46 1136 574 562 1655 845 810 1286 671 615 43 23 20 5433 2813 2620 70842 35361 35481

make- albandonski ski Macedonian

65534 32866 32668 954 501 453 1556 797 759 1203 629 574 96 54 42 108 58 50 90 44 46 656 326 330 1570 809 761 979 513 466 6 2 4 5152 2668 2484 45306 22431 22875

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

27308 13858 13450 544 276 268 255 121 134 93 50 43 1 1 18283 9307 8976 243 145 98 215 126 89 4190 2116 2074 142 68 74 24 9 15 2 1 1 7 4 3 4007 2030 1977 125 63 62 39 21 18 85 42 43

SerbiBosniac Other an

5155 2622 2533 10 3 7 75 39 36 24 12 12 8 4 4 219 123 96 14 2 12 207 105 102 36 20 16 263 137 126 2399 1173 1226 28 11 17 1 1 23 11 12 622 280 342 1 1 10 1 9 4 4 6 4 2 7 4 3 5 2 3 1 1 10 4 6 524 241 283 Kumanovo male female Agino selo male female Bedinje male female Biljanovce male female Brzak male female Vak'v male female Vince male female Gorno Konjare male female D'lga male female Dobro{ane male female Dolno Konjare male female Karabi~ane male female Karpo{ male female Kumanovo male female

266

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Lopate ma`i `eni Qubodrag ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Proevce ma`i `eni P~iwa ma`i `eni Re`anovce ma`i `eni Re~ica ma`i `eni Romanovce ma`i `eni Sopot ma`i `eni Studena Bara ma`i `eni Su{evo ma`i `eni Tabanovce ma`i `eni Trome|a ma`i `eni Umin dol ma`i `eni 2448 1242 1206 686 353 333 274 144 130 2311 1188 1123 793 403 390 705 370 335 557 286 271 2794 1444 1350 318 171 147 344 178 166 34 17 17 910 466 444 1298 663 635 442 226 216

make- albandonski ski Macedonian

534 285 249 591 301 290 71 34 37 2252 1163 1089 789 402 387 693 366 327 153 61 92 717 383 334 2 2 340 178 162 4 2 2 274 134 140 1064 532 532 255 137 118

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1887 944 943 1 1 1 1 2038 1041 997 306 165 141 1 1 177 95 82 1 1 27 19 8 8 4 4 1 1 -

SerbiBosniac Other an

23 12 11 93 52 41 203 110 93 47 20 27 3 1 2 10 3 7 402 224 178 5 5 6 3 3 3 3 29 15 14 446 232 214 233 130 103 185 88 97 4 1 3 1 1 4 1 3 1 1 1 1 7 1 6 4 3 1 1 1 13 5 8 1 1 2 1 1 Lopate male female Ljubodrag male female Novo Selo male female Proevce male female P~inja male female Re`anovce male female Re~ica male female Romanovce male female Sopot male female Studena Bara male female Su{evo male female Tabanovce male female Trome|a male female Umin dol male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

267

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

^erkezi ma`i `eni ^etirce ma`i `eni [upli Kamen ma`i `eni Labuni{ta ma`i `eni Boroec ma`i `eni Labuni{ta ma`i `eni Podgorci ma`i `eni Ta{maruni{ta ma`i `eni Lipkovo ma`i `eni Ala{evce ma`i `eni Belanovce ma`i `eni Vaksince ma`i `eni Vi{tica ma`i `eni Gla`wa ma`i `eni 3741 1867 1874 249 126 123 81 44 37 8935 4236 4699 629 272 357 5936 2831 3105 2160 1023 1137 210 110 100 27058 13759 13299 126 60 66 7 6 1 2479 1257 1222 991 504 487 54 24 30

make- albandonski ski Macedonian

1 1 41 13 28 77 43 34 7696 3633 4063 620 269 351 4872 2310 2562 1995 944 1051 209 110 99 213 109 104 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3721 1858 1863 1017 503 514 3 1 2 925 458 467 89 44 45 26379 13424 12955 120 57 63 7 6 1 2475 1254 1221 985 501 484 53 24 29 102 50 52 2 2 78 39 39 22 11 11 1 1 -

SerbiBosniac Other an

208 113 95 4 1 3 3 3 3 3 318 168 150 4 4 1 1 1 1 5 5 1 1 15 9 6 116 50 66 4 2 2 58 24 34 53 24 29 1 1 142 57 85 6 3 3 4 3 1 6 3 3 ^erkezi male female ^etirce male female [upli Kamen male female Labuni{ta male female Boroec male female Labuni{ta male female Podgorci male female Ta{maruni{ta male female Lipkovo male female Ala{evce male female Belanovce male female Vaksince male female Vi{tica male female Gla`nja male female

268

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Go{ince ma`i `eni Dumanovce ma`i `eni Zloku}ane ma`i `eni Izvor ma`i `eni Lipkovo ma`i `eni Lojane ma`i `eni Matej~e ma`i `eni Niku{tak ma`i `eni Opae ma`i `eni Orizari ma`i `eni Otqa ma`i `eni R'nkovce ma`i `eni Ropalce ma`i `eni Runica ma`i `eni 424 237 187 12 6 6 4 3 1 2644 1341 1303 2682 1414 1268 3394 1736 1658 1748 881 867 1996 975 1021 2094 1070 1024 3148 1625 1523 21 13 8 1373 678 695 69 40 29

make- albandonski ski Macedonian

1 1 58 29 29 149 75 74 2 2 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

420 235 185 12 6 6 4 3 1 2632 1334 1298 2670 1411 1259 3015 1544 1471 1745 880 865 1818 885 933 2069 1060 1009 3139 1619 1520 21 13 8 1356 671 685 69 40 29 1 1 -

SerbiBosniac Other an

284 150 134 27 14 13 7 4 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 10 5 5 10 3 7 36 13 23 3 1 2 2 1 1 25 10 15 7 4 3 10 3 7 Go{ince male female Dumanovce male female Zloku}ane male female Izvor male female Lipkovo male female Lojane male female Matej~e male female Niku{tak male female Opae male female Orizari male female Otlja male female R'nkovce male female Ropalce male female Runica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

269

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Slup~ane ma`i `eni Stra`a ma`i `eni Strima ma`i `eni Lozovo ma`i `eni Axibegovo ma`i `eni Aximatovo ma`i `eni Bekirlija ma`i `eni Durfulija ma`i `eni \uzemelci ma`i `eni Karatmanovo ma`i `eni Ki{ino ma`i `eni Lozovo ma`i `eni Milino ma`i `eni Saramzalino ma`i `eni 3789 1886 1903 3 3 2858 1504 1354 5 2 3 74 37 37 5 2 3 756 406 350 40 23 17 520 283 237 22 11 11 896 456 440 334 180 154 118 59 59

make- albandonski ski Macedonian

3 2 1 2478 1291 1187 4 2 2 74 37 37 568 298 270 40 23 17 515 280 235 22 11 11 856 435 421 241 126 115 116 59 57

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3766 1878 1888 3 3 33 21 12 33 21 12 154 82 72 5 2 3 117 62 55 5 3 2 8 5 3 19 10 9 122 71 51 49 31 18 26 15 11 1 1 -

SerbiBosniac Other an

26 14 12 19 13 6 1 1 4 1 3 2 2 14 8 6 14 8 6 20 6 14 31 17 14 1 1 3 2 1 5 1 4 22 14 8 Slup~ane male female Stra`a male female Strima male female Lozovo male female Ad`ibegovo male female Ad`imatovo male female Bekirlija male female Durfulija male female \uzemelci male female Karatmanovo male female Ki{ino male female Lozovo male female Milino male female Saramzalino male female

270

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

]oselari ma`i `eni Lukovo ma`i `eni Bezovo ma`i `eni Br~evo ma`i `eni Burinec ma`i `eni Globo~ica ma`i `eni Drenok ma`i `eni Zba`di ma`i `eni Jablanica ma`i `eni Lakaica ma`i `eni Lokov ma`i `eni Lukovo ma`i `eni Modri~ ma`i `eni Nerezi ma`i `eni 88 45 43 1509 782 727 54 26 28 9 4 5 2 2 10 2 8 553 283 270 3 2 1 447 240 207 25 12 13 213 111 102

make- albandonski ski Macedonian

42 20 22 1500 782 718 53 26 27 9 4 5 2 2 10 2 8 551 283 268 3 2 1 443 240 203 25 12 13 212 111 101

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

46 25 21 -

SerbiBosniac Other an

6 6 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 ]oselari male female Lukovo male female Bezovo male female Br~evo male female Burinec male female Globo~ica male female Drenok male female Zba`di male female Jablanica male female Lakaica male female Lokov male female Lukovo male female Modri~ male female Nerezi male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

271

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Piskup{tina ma`i `eni Prisovjani ma`i `eni R'`anovo ma`i `eni Selci ma`i `eni Mavrovi Anovi ma`i `eni Beli~ica ma`i `eni Bibaj ma`i `eni Bogdevo ma`i `eni Brodec ma`i `eni Volkovija ma`i `eni Vrben ma`i `eni Grekaj ma`i `eni Duf ma`i `eni @u`we ma`i `eni 182 95 87 11 7 4 984 513 471 4 2 2 31 13 18 5 3 2 7 5 2 89 45 44 142 82 60 20 10 10 39 24 15 8 4 4

make- albandonski ski Macedonian

181 95 86 11 7 4 597 310 287 4 2 2 7 5 2 9 4 5 135 77 58 2 1 1 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

379 200 179 31 13 18 5 3 2 80 41 39 7 5 2 20 10 10 37 23 14 8 4 4 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 5 3 2 1 1 Piskup{tina male female Prisovjani male female R'`anovo male female Selci male female Mavrovi Anovi male female Beli~ica male female Bibaj male female Bogdevo male female Brodec male female Volkovija male female Vrben male female Grekaj male female Duf male female @u`nje male female

272

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Ki~inica ma`i `eni Krakornica ma`i `eni Leunovo ma`i `eni Mavrovi Anovi ma`i `eni Mavrovo ma`i `eni Nivi{te ma`i `eni Nikiforovo ma`i `eni Nistrovo ma`i `eni Ni~pur ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Or}u{e ma`i `eni Ribnica ma`i `eni Sence ma`i `eni Sretkovo ma`i `eni 15 7 8 6 4 2 167 78 89 166 86 80 7 3 4 10 6 4 121 59 62 13 7 6 33 17 16 15 10 5 5 2 3 21 13 8 25 14 11

make- albandonski ski Macedonian

15 7 8 6 4 2 161 77 84 164 84 80 10 6 4 2 2 33 17 16 5 3 2 25 14 11

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 7 3 4 121 59 62 11 7 4 15 10 5 5 2 3 15 10 5 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

3 1 2 2 2 1 1 Ki~inica male female Krakornica male female Leunovo male female Mavrovi Anovi male female Mavrovo male female Nivi{te male female Nikiforovo male female Nistrovo male female Ni~pur male female Novo Selo male female Or}u{e male female Ribnica male female Sence male female Sretkovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

273

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Tanu{e ma`i `eni Cerovo ma`i `eni Makedonska Kamenica ma`i `eni Dulica ma`i `eni Kosevica ma`i `eni Kostin Dol ma`i `eni Lukovica ma`i `eni Makedonska Kamenica ma`i `eni Mo{tica ma`i `eni Sasa ma`i `eni Todorovci ma`i `eni Cera ma`i `eni Makedonski Brod ma`i `eni Vir ma`i `eni 16 10 6 19 9 10 8110 4254 3856 305 168 137 240 143 97 116 63 53 269 132 137 5147 2654 2493 543 289 254 876 470 406 235 124 111 379 211 168 5588 2880 2708 18 10 8

make- albandonski ski Macedonian

19 9 10 8065 4231 3834 305 168 137 239 143 96 116 63 53 269 132 137 5106 2631 2475 543 289 254 873 470 403 235 124 111 379 211 168 5388 2775 2613 18 10 8

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

16 10 6 1 1 1 1 181 99 82 6 5 1 6 5 1 2 2 -

SerbiBosniac Other an

26 12 14 1 1 23 12 11 2 2 11 4 7 1 1 1 1 11 5 6 10 5 5 1 1 6 2 4 Vir male female Tanu{e male female Cerovo male female Makedonska Kamenica male female Dulica male female Kosevica male female Kostin Dol male female Lukovica male female Makedonska Kamenica male female Mo{tica male female Sasa male female Todorovci male female Cera male female Makedonski Brod male female

274

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Gorno Kru{je ma`i `eni Gorno Manastirec ma`i `eni Gre{nica ma`i `eni Devi~ ma`i `eni Dolni Manastirec ma`i `eni Dolno Kru{je ma`i `eni Dragov Dol ma`i `eni Drenovo ma`i `eni I`i{te ma`i `eni Krapa ma`i `eni Latovo ma`i `eni Lokvica ma`i `eni Makedonski Brod ma`i `eni Modri{te ma`i `eni 44 24 20 19 10 9 27 13 14 86 47 39 169 82 87 23 11 12 23 13 10 33 18 15 63 30 33 69 34 35 85 41 44 99 51 48 3740 1920 1820 39 21 18

make- albandonski ski Macedonian

44 24 20 19 10 9 27 13 14 86 47 39 169 82 87 23 11 12 23 13 10 33 18 15 10 4 6 69 34 35 84 40 44 99 51 48 3730 1919 1811 38 21 17

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

53 26 27 2 2 -

SerbiBosniac Other an

4 1 3 1 1 1 1 4 4 Gorno Kru{je male female Gorno Manastirec male female Gre{nica male female Devi~ male female Dolni Manastirec male female Dolno Kru{je male female Dragov Dol male female Drenovo male female I`i{te male female Krapa male female Latovo male female Lokvica male female Makedonski Brod male female Modri{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

275

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Oreovec ma`i `eni Rusjaci ma`i `eni Slansko ma`i `eni Slatina ma`i `eni Staro Selo ma`i `eni Suvodol ma`i `eni Tomino Selo ma`i `eni Topolnica ma`i `eni Trebino ma`i `eni Cre{nevo ma`i `eni Me{ei{ta ma`i `eni Volino ma`i `eni Gorenci ma`i `eni Klime{tani ma`i `eni 155 87 68 43 21 22 169 84 85 30 16 14 207 109 98 44 25 19 36 22 14 198 101 97 169 90 79 2567 1286 1281 462 236 226 316 167 149 57 33 24

make- albandonski ski Macedonian

26 13 13 42 20 22 169 84 85 29 16 13 207 109 98 44 25 19 33 20 13 198 101 97 168 90 78 2402 1201 1201 462 236 226 169 89 80 57 33 24

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

154 81 73 146 78 68 128 73 55 2 2 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 7 2 5 1 1 Oreovec male female Rusjaci male female Slansko male female Slatina male female Staro Selo male female Suvodol male female Tomino Selo male female Topolnica male female Trebino male female Cre{nevo male female Me{ei{ta male female Volino male female Gorenci male female Klime{tani male female

276

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Me{ei{ta ma`i `eni Orovnik ma`i `eni Trebeni{ta ma`i `eni Miravci ma`i `eni Gabrovo ma`i `eni Davidovo ma`i `eni Miletkovo ma`i `eni Miravci ma`i `eni Petrovo ma`i `eni Smokvica ma`i `eni Mogila ma`i `eni Beranci ma`i `eni Va{arejca ma`i `eni Gorna ^arlija ma`i `eni 779 374 405 440 225 215 513 251 262 2626 1350 1276 20 10 10 373 189 184 117 60 57 1647 837 810 206 117 89 263 137 126 4536 2403 2133 445 240 205 202 101 101 3 1 2

make- albandonski ski Macedonian

775 373 402 439 225 214 500 245 255 2606 1342 1264 20 10 10 370 188 182 107 55 52 1641 836 805 205 116 89 263 137 126 4502 2387 2115 445 240 205 202 101 101 3 1 2

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

8 3 5 27 15 12 2 2 2 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 16 6 10 1 1 10 5 5 5 1 4 3 3 3 1 2 3 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 Me{ei{ta male female Orovnik male female Trebeni{ta male female Miravci male female Gabrovo male female Davidovo male female Miletkovo male female Miravci male female Petrovo male female Smokvica male female Mogila male female Beranci male female Va{arejca male female Gorna ^arlija male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

277

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dolna ^arlija ma`i `eni Dolno Srpci ma`i `eni Ivawevci ma`i `eni Loznani ma`i `eni Mogila ma`i `eni Novoselani ma`i `eni Podino ma`i `eni Radobor ma`i `eni Sveto Todori ma`i `eni Trnovci ma`i `eni Murtino ma`i `eni Bansko ma`i `eni Monospitovo ma`i `eni Murtino ma`i `eni 198 107 91 479 260 219 615 323 292 185 95 90 1526 800 726 50 27 23 51 29 22 145 78 67 210 112 98 427 230 197 6544 3297 3247 1992 988 1004 1803 912 891 2209 1117 1092

make- albandonski ski Macedonian

197 107 90 477 260 217 614 323 291 185 95 90 1526 800 726 50 27 23 51 29 22 145 78 67 210 112 98 397 214 183 5578 2820 2758 1033 512 521 1801 912 889 2205 1117 1088

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

27 15 12 1 1 1 1 2 1 1 944 470 474 944 470 474 5 3 2 5 3 2 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 1 1 8 8 3 3 2 2 3 3 2 2 8 3 5 6 2 4 1 1 Dolna ^arlija male female Dolno Srpci male female Ivanjevci male female Loznani male female Mogila male female Novoselani male female Podino male female Radobor male female Sveto Todori male female Trnovci male female Murtino male female Bansko male female Monospitovo male female Murtino male female

278

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Sa~evo ma`i `eni Negotino ma`i `eni Brusnik ma`i `eni Ve{je ma`i `eni Voj{anci ma`i `eni Gorni Disan ma`i `eni Dolni Disan ma`i `eni Dubrovo ma`i `eni Jano{evo ma`i `eni Kalawevo ma`i `eni Krivolak ma`i `eni Kurija ma`i `eni Lipa ma`i `eni Negotino ma`i `eni 540 280 260 19212 9777 9435 3 1 2 45 24 21 432 233 199 11 6 5 931 513 418 49 25 24 1021 541 480 214 107 107 13284 6647 6637

make- albandonski ski Macedonian

539 279 260 18749 9574 9175 2 1 1 45 24 21 431 233 198 11 6 5 925 513 412 42 22 20 962 512 450 210 106 104 13111 6567 6544

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

30 15 15 1 1 1 1 69 31 38 1 1 4 2 2 8 4 4 13 5 8 69 36 33 1 1 6 4 2 37 20 17 14 8 6 1 1 3 1 2 10 7 3

SerbiBosniac Other an

242 103 139 1 1 5 5 44 21 23 1 1 81 39 42 1 1 39 10 29 1 1 32 9 23 Sa~evo male female Negotino male female Brusnik male female Ve{je male female Voj{anci male female Gorni Disan male female Dolni Disan male female Dubrovo male female Jano{evo male female Kalanjevo male female Krivolak male female Kurija male female Lipa male female Negotino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

279

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Pepeli{te ma`i `eni Pe{ternica ma`i `eni Timjanik ma`i `eni Tremnik ma`i `eni Crveni Bregovi ma`i `eni Xidimirci ma`i `eni [eoba ma`i `eni Negotino - Polo{ko ma`i `eni Gorjane ma`i `eni Gradec ma`i `eni Dobri Dol ma`i `eni \ur|evi{te ma`i `eni Kali{te ma`i `eni Lomnica ma`i `eni 1070 567 503 1155 591 564 827 431 396 170 91 79 16813 8160 8653 70 40 30 4555 2203 2352 5223 2478 2745 403 205 198 681 349 332 574 287 287

make- albandonski ski Macedonian

1014 552 462 1121 572 549 774 410 364 101 56 45 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

28 14 14 16716 8122 8594 70 40 30 4536 2199 2337 5208 2472 2736 401 204 197 668 343 325 570 286 284 5 5 9 5 4 12 6 6 17 9 8 1 1 1 1 2 2 23 12 11 -

SerbiBosniac Other an

45 14 31 25 14 11 39 15 24 1 1 1 1 12 12 6 6 2 2 1 1 4 1 3 2 2 78 35 43 11 3 8 11 5 6 2 1 1 12 5 7 2 1 1 Pepeli{te male female Pe{ternica male female Timjanik male female Tremnik male female Crveni Bregovi male female D`idimirci male female [eoba male female Negotino - Polo{ko male female Gorjane male female Gradec male female Dobri Dol male female \ur|evi{te male female Kali{te male female Lomnica male female

280

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Negotino - Polo{ko ma`i `eni Senokos ma`i `eni Novaci ma`i `eni Armatu{ ma`i `eni Baldovenci ma`i `eni Biqanik ma`i `eni Vrawevci ma`i `eni Gneotino ma`i `eni Gnile{ ma`i `eni Gorno Aglarci ma`i `eni Grumazi ma`i `eni Dalbegovci ma`i `eni Dobromiri ma`i `eni Dolno Aglarci ma`i `eni 3673 1799 1874 1634 799 835 2478 1292 1186 41 21 20 32 16 16 5 3 2 185 104 81 15 7 8 178 95 83 345 177 168 167 95 72

make- albandonski ski Macedonian

2431 1268 1163 32 16 16 5 3 2 185 104 81 15 7 8 178 95 83 345 177 168 167 95 72

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3660 1795 1865 1603 783 820 45 23 22 40 20 20 2 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 2 2 11 4 7 29 16 13 Negotino - Polo{ko male female Senokos male female Novaci male female Armatu{ male female Baldovenci male female Biljanik male female Vranjevci male female Gneotino male female Gnile{ male female Gorno Aglarci male female Grumazi male female Dalbegovci male female Dobromiri male female Dolno Aglarci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

281

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dolno Orehovo ma`i `eni Meglenci ma`i `eni Novaci ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Paralovo ma`i `eni Ribarci ma`i `eni Suvodol ma`i `eni Tepavci ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Badolen ma`i `eni Bajkovo ma`i `eni Barbarevo ma`i `eni Borisovo ma`i `eni Gabrovo ma`i `eni 45 22 23 20 11 9 1283 661 622 5 3 2 130 64 66 2 1 1 25 12 13 11966 6184 5782 3 3 2 1 1 62 30 32 409 221 188 399 205 194

make- albandonski ski Macedonian

39 19 20 20 11 9 1283 661 622 5 3 2 130 64 66 2 1 1 25 12 13 11907 6171 5736 3 3 2 1 1 62 30 32 408 221 187 398 205 193

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

5 3 2 1 1 4 3 1 3 2 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

33 4 29 1 1 18 4 14 1 1 Dolno Orehovo male female Meglenci male female Novaci male female Novo Selo male female Paralovo male female Ribarci male female Suvodol male female Tepavci male female Novo Selo male female Badolen male female Bajkovo male female Barbarevo male female Borisovo male female Gabrovo male female

282

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dra`evo ma`i `eni Zubovo ma`i `eni Kole{ino ma`i `eni Mokrievo ma`i `eni Mokrino ma`i `eni Novo Kowarevo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Samoilovo ma`i `eni Smolari ma`i `eni Staro Kowarevo ma`i `eni Stinik ma`i `eni Su{ica ma`i `eni Oble{evo ma`i `eni Bawa ma`i `eni 462 253 209 648 352 296 845 424 421 1211 605 606 748 383 365 934 478 456 2756 1416 1340 348 179 169 659 338 321 611 308 303 58 36 22 1811 952 859 5071 2613 2458 402 208 194

make- albandonski ski Macedonian

460 252 208 648 352 296 840 424 416 1202 602 600 748 383 365 928 477 451 2730 1410 1320 345 179 166 659 338 321 608 306 302 58 36 22 1808 952 856 5055 2607 2448 393 202 191

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 3 2 1 3 3 3 2 1 1 1 9 6 3 9 6 3

SerbiBosniac Other an

1 1 3 3 4 1 3 5 1 4 14 1 13 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 5 2 3 1 1 8 2 6 1 1 2 2 Dra`evo male female Zubovo male female Kole{ino male female Mokrievo male female Mokrino male female Novo Konjarevo male female Novo Selo male female Samoilovo male female Smolari male female Staro Konjarevo male female Stinik male female Su{ica male female Oble{evo male female Banja male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

283

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Buril~evo ma`i `eni Ku~i~ino ma`i `eni Oble{evo ma`i `eni Span~evo ma`i `eni Teranci ma`i `eni Ularci ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Ora{ac ma`i `eni Gabre{ ma`i `eni Gradi{te ma`i `eni @ivewe ma`i `eni K'{awe ma`i `eni Koko{iwe ma`i `eni Kolicko ma`i `eni 173 91 82 546 284 262 1131 572 559 1048 549 499 738 373 365 366 197 169 667 339 328 1252 659 593 71 41 30 192 95 97 46 26 20 48 27 21 45 28 17 86 45 41

make- albandonski ski Macedonian

173 91 82 546 284 262 1129 572 557 1045 549 496 737 373 364 366 197 169 666 339 327 1238 658 580 70 41 29 189 95 94 45 26 19 48 27 21 43 28 15 81 45 36

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3 3 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 13 1 12 1 1 3 3 1 1 2 2 5 5 1 1 1 1 Buril~evo male female Ku~i~ino male female Oble{evo male female Span~evo male female Teranci male female Ularci male female ^iflik male female Ora{ac male female Gabre{ male female Gradi{te male female @ivenje male female K'{anje male female Koko{inje male female Kolicko male female

284

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Kutlibeg ma`i `eni Ku~karevo ma`i `eni Novoseqane ma`i `eni Ora{ac ma`i `eni Pezovo ma`i `eni Ska~kovce ma`i `eni Orizari ma`i `eni Bezikovo ma`i `eni Vraninci ma`i `eni Glavovica ma`i `eni Kostin Dol ma`i `eni Nebojani ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Orizari ma`i `eni 13 7 6 105 60 45 46 26 20 387 201 186 53 21 32 160 82 78 4403 2235 2168 8 4 4 10 5 5 59 35 24 20 9 11 46 26 20 15 9 6 3776 1907 1869

make- albandonski ski Macedonian

13 7 6 105 60 45 46 26 20 387 201 186 52 21 31 159 81 78 4397 2235 2162 8 4 4 10 5 5 59 35 24 20 9 11 46 26 20 15 9 6 3770 1907 1863

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 Kutlibeg male female Ku~karevo male female Novoseljane male female Ora{ac male female Pezovo male female Ska~kovce male female Orizari male female Bezikovo male female Vraninci male female Glavovica male female Kostin Dol male female Nebojani male female Novo Selo male female Orizari male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

285

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Preseka ma`i `eni Priba~evo ma`i `eni Re~ani ma`i `eni Oslomej ma`i `eni Arangel ma`i `eni Berikovo ma`i `eni Garani ma`i `eni @ubrino ma`i `eni Jagol ma`i `eni Jagol Dolenci ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oslomej ma`i `eni Papradi{te ma`i `eni Popovjani ma`i `eni 68 39 29 388 193 195 13 8 5 10425 5326 5099 709 367 342 168 89 79 542 275 267 547 277 270 406 200 206 13 8 5 143 71 72 40 21 19 75 39 36 399 196 203

make- albandonski ski Macedonian

68 39 29 388 193 195 13 8 5 103 52 51 4 2 2 13 8 5 2 1 1 40 21 19 2 2 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

10261 5244 5017 708 367 341 168 89 79 542 275 267 547 277 270 399 196 203 141 70 71 74 38 36 397 194 203 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 59 30 29 1 1 3 2 1 1 1 Preseka male female Priba~evo male female Re~ani male female Oslomej male female Arangel male female Berikovo male female Garani male female @ubrino male female Jagol male female Jagol Dolenci male female Novo Selo male female Oslomej male female Papradi{te male female Popovjani male female

286

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Premka ma`i `eni Srbica ma`i `eni Strelci ma`i `eni Tuin ma`i `eni ]afa ma`i `eni Crvivci ma`i `eni [utovo ma`i `eni Ohrid ma`i `eni Velgo{ti ma`i `eni Velestovo ma`i `eni Gorno Lako~erej ma`i `eni Dolno Kowsko ma`i `eni Dolno Lako~erej ma`i `eni Ele{ec ma`i `eni 134 65 69 1862 946 916 1421 741 680 1476 749 727 5 4 1 1725 878 847 760 400 360 54380 26903 27477 3060 1535 1525 53 25 28 515 257 258 551 277 274 728 371 357 69 37 32

make- albandonski ski Macedonian

25 11 14 8 1 7 2 2 7 4 3 47152 23455 23697 3035 1523 1512 53 25 28 511 257 254 551 277 274 727 370 357 69 37 32

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

108 54 54 1857 944 913 1410 735 675 1464 746 718 5 4 1 1702 866 836 739 389 350 3974 1959 2015 12 8 4 1 1 2237 1094 1143 26 7 19 1 1 158 79 79 -

SerbiBosniac Other an

317 117 200 9 3 6 2 2 1 1 1 1 10 4 6 1 1 5 2 3 11 6 5 4 2 2 20 10 10 13 7 6 506 188 318 4 1 3 1 1 Premka male female Srbica male female Strelci male female Tuin male female ]afa male female Crvivci male female [utovo male female Ohrid male female Velgo{ti male female Velestovo male female Gorno Lako~erej male female Dolno Konjsko male female Dolno Lako~erej male female Ele{ec male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

287

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

El{ani ma`i `eni Kowsko ma`i `eni Lagadin ma`i `eni Leskoec ma`i `eni Qubani{ta ma`i `eni Naselba Istok ma`i `eni Orman ma`i `eni Ohrid ma`i `eni Pe{tani ma`i `eni Podmole ma`i `eni Ramne ma`i `eni Ra~a ma`i `eni Sveti Stefan ma`i `eni Trpejca ma`i `eni 590 308 282 22 12 10 20 10 10 2595 1304 1291 171 94 77 117 59 58 104 53 51 42033 20659 21374 1326 659 667 331 174 157 632 320 312 1043 536 507 112 56 56 303 155 148

make- albandonski ski Macedonian

590 308 282 22 12 10 18 9 9 2583 1301 1282 165 92 73 117 59 58 104 53 51 34910 17252 17658 1320 657 663 324 172 152 595 304 291 1040 535 505 111 56 55 302 154 148

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3957 1950 2007 2 2 2 1 1 2226 1089 1137 11 5 6 26 7 19 1 1 156 78 78 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 6 2 4 5 2 3 280 102 178 1 1 2 1 1 7 3 4 2 1 1 1 1 10 4 6 1 1 5 1 4 1 1 468 177 291 5 2 3 3 1 2 16 6 10 1 1 1 1 El{ani male female Konjsko male female Lagadin male female Leskoec male female Ljubani{ta male female Naselba Istok male female Orman male female Ohrid male female Pe{tani male female Podmole male female Ramne male female Ra~a male female Sveti Stefan male female Trpejca male female

288

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

[ipokno ma`i `eni Petrovec ma`i `eni Badar ma`i `eni Blace ma`i `eni Breznica ma`i `eni Gorno Kowari ma`i `eni Gradmanci ma`i `eni Divqe ma`i `eni Dolno Kowari ma`i `eni Katlanovo ma`i `eni Ko`le ma`i `eni Letevci ma`i `eni Ogwanci ma`i `eni Petrovec ma`i `eni 5 2 3 8255 4250 4005 15 7 8 29 15 14 13 9 4 237 122 115 66 35 31 28 15 13 704 363 341 769 392 377 14 8 6 6 4 2 1142 588 554 2659 1353 1306

make- albandonski ski Macedonian

5 2 3 4320 2231 2089 9 4 5 29 15 14 13 9 4 236 122 114 57 31 26 28 15 13 7 4 3 423 217 206 10 6 4 6 4 2 345 170 175 2338 1200 1138

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1910 979 931 5 3 2 121 61 60 275 138 137 2 2 543 276 267 87 41 46 72 41 31 6 3 3 7 4 3 115 62 53 5 2 3 63 32 31 12 8 4 35 20 15 -

SerbiBosniac Other an

347 180 167 1 1 4 1 3 5 3 2 1 1 228 129 99 69 30 39 521 261 260 1 1 118 60 58 970 496 474 1 1 569 294 275 3 2 1 1 1 7 1 6 12 2 10 [ipokno male female Petrovec male female Badar male female Blace male female Breznica male female Gorno Konjari male female Gradmanci male female Divlje male female Dolno Konjari male female Katlanovo male female Ko`le male female Letevci male female Ognjanci male female Petrovec male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

289

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

R'`ani~ino ma`i `eni Sredno Koware ma`i `eni Su{ica ma`i `eni ]ojlija ma`i `eni Peh~evo ma`i `eni Negrevo ma`i `eni Pan~arevo ma`i `eni Peh~evo ma`i `eni Robovo ma`i `eni Umlena ma`i `eni Crnik ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Plasnica ma`i `eni Dvorci ma`i `eni 855 455 400 1140 578 562 178 89 89 400 217 183 5517 2795 2722 97 42 55 375 200 175 3237 1649 1588 426 219 207 354 170 184 707 355 352 321 160 161 4545 2268 2277 25 11 14

make- albandonski ski Macedonian

637 343 294 1 1 178 89 89 3 1 2 4850 2455 2395 97 42 55 375 200 175 3124 1594 1530 424 219 205 354 170 184 158 71 87 318 159 159 63 32 31 25 11 14

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

32 21 11 666 341 325 179 96 83 22 7 15 59 34 25 299 154 145 15 7 8 284 147 137 4415 2209 2206 340 179 161 88 47 41 252 132 120 -

SerbiBosniac Other an

38 17 21 1 1 13 1 12 5 5 2 2 3 3 3 1 2 125 62 63 228 112 116 49 26 23 23 12 11 185 90 95 169 94 75 15 6 9 5 1 4 10 5 5 45 20 25 R'`ani~ino male female Sredno Konjare male female Su{ica male female ]ojlija male female Peh~evo male female Negrevo male female Pan~arevo male female Peh~evo male female Robovo male female Umlena male female Crnik male female ^iflik male female Plasnica male female Dvorci male female

290

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Lisi~ani ma`i `eni Plasnica ma`i `eni Preglovo ma`i `eni Podare{ ma`i `eni Zleovo ma`i `eni Jargulica ma`i `eni Podare{ ma`i `eni Pokraj~evo ma`i `eni Smilanci ma`i `eni Prilep ma`i `eni Belovodica ma`i `eni Berovci ma`i `eni Varo{ ma`i `eni Volkovo ma`i `eni 1153 580 573 2288 1153 1135 1079 524 555 3746 1942 1804 928 473 455 818 411 407 1527 810 717 434 225 209 39 23 16 73351 36716 36635 24 12 12 334 173 161 3458 1761 1697 42 25 17

make- albandonski ski Macedonian

11 6 5 17 8 9 10 7 3 3729 1933 1796 924 471 453 816 410 406 1516 804 712 434 225 209 39 23 16 71705 35933 35772 24 12 12 333 173 160 3441 1755 1686 42 25 17

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

12 3 9 7 4 3 3 3 19 9 10 1117 566 551 2236 1128 1108 1062 515 547 13 7 6 2 1 1 11 6 5 122 58 64 1110 566 544 7 3 4 11 4 7 1 1 -

SerbiBosniac Other an

3 2 1 3 2 1 178 66 112 1 1 7 3 4 8 4 4 13 5 8 28 13 15 4 2 2 1 1 1 1 198 76 122 2 2 Lisi~ani male female Plasnica male female Preglovo male female Podare{ male female Zleovo male female Jargulica male female Podare{ male female Pokraj~evo male female Smilanci male female Prilep male female Belovodica male female Berovci male female Varo{ male female Volkovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

291

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Gali~ani ma`i `eni Golem Radobil ma`i `eni Golemo Kowari ma`i `eni Dabnica ma`i `eni Dren ma`i `eni Kadino Selo ma`i `eni Krstec ma`i `eni Leni{ta ma`i `eni Ma`u~i{te ma`i `eni Mal Radobil ma`i `eni Malo Kowari ma`i `eni Malo Ruvci ma`i `eni Nikodin ma`i `eni Novo Lagovo ma`i `eni 251 125 126 107 64 43 699 367 332 66 41 25 10 5 5 269 143 126 1 1 346 179 167 10 5 5 727 370 357 22 12 10 7 3 4 213 118 95

make- albandonski ski Macedonian

251 125 126 107 64 43 699 367 332 32 20 12 10 5 5 267 143 124 1 1 345 179 166 10 5 5 725 370 355 22 12 10 6 3 3 207 117 90

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3 2 1 2 2 31 19 12 -

SerbiBosniac Other an

1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 Gali~ani male female Golem Radobil male female Golemo Konjari male female Dabnica male female Dren male female Kadino Selo male female Krstec male female Leni{ta male female Ma`u~i{te male female Mal Radobil male female Malo Konjari male female Malo Ruvci male female Nikodin male female Novo Lagovo male female

292

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Oreovec ma`i `eni Pletvar ma`i `eni Prilep ma`i `eni Prilepec ma`i `eni Prisad ma`i `eni Rakle ma`i `eni Selce ma`i `eni Smolani ma`i `eni Staro Lagovo ma`i `eni Toplica ma`i `eni Trojaci ma`i `eni Carevi} ma`i `eni ^umovo ma`i `eni [tavica ma`i `eni 17 9 8 22 11 11 66246 33036 33210 9 5 4 5 3 2 7 5 2 294 155 139 38 22 16 5 2 3 11 4 7 10 6 4 17 11 6 84 44 40

make- albandonski ski Macedonian

15 9 6 20 11 9 64669 32282 32387 9 5 4 5 3 2 7 5 2 293 154 139 38 22 16 5 2 3 11 4 7 10 6 4 17 11 6 84 44 40

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

19 9 10 117 56 61 1072 544 528 10 4 6 -

SerbiBosniac Other an

2 2 163 62 101 8 4 4 2 2 188 75 113 1 1 Oreovec male female Pletvar male female Prilep male female Prilepec male female Prisad male female Rakle male female Selce male female Smolani male female Staro Lagovo male female Toplica male female Trojaci male female Carevi} male female ^umovo male female [tavica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

293

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Probi{tip ma`i `eni Bu~i{te ma`i `eni Gajranci ma`i `eni Gorni Stubol ma`i `eni Gorno Barbarevo ma`i `eni Grizilevci ma`i `eni Gujnovci ma`i `eni Dobrevo ma`i `eni Dolni Stubol ma`i `eni Dolno Barbarevo ma`i `eni Drenok ma`i `eni Zarepinci ma`i `eni Industriska Naselba ma`i `eni Kalni{te ma`i `eni 12765 6493 6272 68 35 33 36 19 17 99 54 45 37 20 17 22 10 12 33 18 15 340 173 167 168 84 84 11 6 5 26 14 12 12 6 6 8045 4073 3972 2102 1083 1019

make- albandonski ski Macedonian

12641 6436 6205 65 33 32 36 19 17 99 54 45 37 20 17 21 10 11 33 18 15 336 172 164 167 84 83 11 6 5 26 14 12 12 6 6 7969 4034 3935 2084 1074 1010

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3 2 1 3 2 1 20 10 10 2 1 1 10 5 5 1 1 20 11 9 3 2 1 8 6 2 -

SerbiBosniac Other an

56 26 30 1 1 37 19 18 15 7 8 25 8 17 2 2 1 1 18 7 11 2 1 1 Probi{tip male female Bu~i{te male female Gajranci male female Gorni Stubol male female Gorno Barbarevo male female Grizilevci male female Gujnovci male female Dobrevo male female Dolni Stubol male female Dolno Barbarevo male female Drenok male female Zarepinci male female Industriska Naselba male female Kalni{te male female

294

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Kukovo ma`i `eni Kundino ma`i `eni Lezovo ma`i `eni Mar~ino ma`i `eni Neokazi ma`i `eni Pestr{ino ma`i `eni Petri{ino ma`i `eni Pi{ica ma`i `eni Ple{anci ma`i `eni Probi{tip ma`i `eni Puzderci ma`i `eni Strisovci ma`i `eni Strmo{ ma`i `eni Troolo ma`i `eni 18 8 10 81 40 41 44 24 20 26 12 14 95 49 46 10 4 6 60 32 28 168 78 90 168 92 76 669 339 330 34 20 14 54 31 23 294 143 151 45 26 19

make- albandonski ski Macedonian

18 8 10 79 40 39 44 24 20 26 12 14 95 49 46 10 4 6 60 32 28 159 75 84 168 92 76 659 336 323 34 20 14 54 31 23 294 143 151 45 26 19

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

7 3 4 9 3 6 -

SerbiBosniac Other an

2 2 1 1 2 2 Kukovo male female Kundino male female Lezovo male female Mar~ino male female Neokazi male female Pestr{ino male female Petri{ino male female Pi{ica male female Ple{anci male female Probi{tip male female Puzderci male female Strisovci male female Strmo{ male female Troolo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

295

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Radovi{ ma`i `eni Ali Ko~ ma`i `eni Ali Lobasi ma`i `eni Bu~im ma`i `eni Voislavci ma`i `eni Damjan ma`i `eni Dr`ani ma`i `eni Durutlija ma`i `eni Inevo ma`i `eni Kalauzlija ma`i `eni Kalu|erica ma`i `eni Karalobosi ma`i `eni Karaxalar ma`i `eni Kozbunar ma`i `eni 24498 12512 11986 328 159 169 320 176 144 796 429 367 311 165 146 1624 853 771 279 142 137 838 441 397 17 7 10

make- albandonski ski Macedonian

20060 10235 9825 796 429 367 304 162 142 1624 853 771 722 377 345 17 7 10

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

7 6 1 4160 2142 2018 328 159 169 320 176 144 279 142 137 26 14 12 156 80 76 88 50 38 13 7 6 6 2 4 -

SerbiBosniac Other an

64 27 37 2 2 1 1 37 15 22 1 1 Radovi{ male female Ali Ko~ male female Ali Lobasi male female Bu~im male female Voislavci male female Damjan male female Dr`ani male female Durutlija male female Inevo male female Kalauzlija male female Kalu|erica male female Karalobosi male female Karad`alar male female Kozbunar male female

296

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Koxalija ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oraovica ma`i `eni Papavnica ma`i `eni Pogulevo ma`i `eni Prnalija ma`i `eni Radovi{ ma`i `eni Rakli{ ma`i `eni Sari|ol ma`i `eni Suldurci ma`i `eni Supurge ma`i `eni Topolnica ma`i `eni ]oselija ma`i `eni Hudaverlija ma`i `eni 478 250 228 1720 882 838 15 8 7 122 66 56 16223 8200 8023 570 286 284 228 126 102 56 32 24 562 284 278 -

make- albandonski ski Macedonian

1698 874 824 15 8 7 14027 7077 6950 564 286 278 228 126 102 54 30 24 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

7 6 1 478 250 228 11 6 5 122 66 56 2039 1049 990 1 1 56 32 24 500 248 252 2 1 1 65 29 36 1 1 1 1 6 5 1 -

SerbiBosniac Other an

5 5 54 27 27 3 3 1 1 3 1 2 31 13 18 2 2 Kod`alija male female Novo Selo male female Oraovica male female Papavnica male female Pogulevo male female Prnalija male female Radovi{ male female Rakli{ male female Sari|ol male female Suldurci male female Supurge male female Topolnica male female ]oselija male female Hudaverlija male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

297

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

^e{me Maale ma`i `eni [ainta{ ma`i `eni [ipkovica ma`i `eni [turovo ma`i `eni Rankovce ma`i `eni Baratlija ma`i `eni Vetunica ma`i `eni Vr`ogrnci ma`i `eni German ma`i `eni Ginovci ma`i `eni Gulinci ma`i `eni Krivi Kamen ma`i `eni Qubinci ma`i `eni Milutince ma`i `eni 11 6 5 4144 2177 1967 39 21 18 57 30 27 29 14 15 311 170 141 315 173 142 19 10 9 23 15 8 164 89 75 72 37 35

make- albandonski ski Macedonian

11 6 5 4086 2150 1936 39 21 18 57 30 27 29 14 15 301 166 135 307 168 139 19 10 9 23 15 8 163 89 74 69 36 33

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

2 2 29 18 11 5 3 2 -

SerbiBosniac Other an

18 7 11 8 3 5 2 2 3 1 2 9 2 7 2 1 1 1 1 1 1 ^e{me Maale male female [ainta{ male female [ipkovica male female [turovo male female Rankovce male female Baratlija male female Vetunica male female Vr`ogrnci male female German male female Ginovci male female Gulinci male female Krivi Kamen male female Ljubinci male female Milutince male female

298

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Odreno ma`i `eni Opila ma`i `eni Oto{nica ma`i `eni P'kli{te ma`i `eni Petralica ma`i `eni Psa~a ma`i `eni Radibu{ ma`i `eni Rankovce ma`i `eni Stan~a ma`i `eni Resen ma`i `eni Arvati ma`i `eni Asamati ma`i `eni Bolno ma`i `eni Braj~ino ma`i `eni 131 72 59 269 138 131 105 53 52 30 22 8 669 336 333 539 267 272 157 82 75 1192 635 557 23 13 10 16825 8413 8412 137 72 65 175 92 83 237 123 114 134 73 61

make- albandonski ski Macedonian

130 72 58 268 138 130 105 53 52 30 22 8 666 335 331 538 267 271 157 82 75 1162 619 543 23 13 10 12943 6466 6477 51 28 23 68 41 27 235 123 112 133 72 61

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1885 955 930 84 44 40 93 42 51 1 1 1 1 1766 887 879 14 9 5 24 15 9 113 61 52 13 7 6 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 3 1 2 53 16 37 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 49 21 28 1 1 1 1 Odreno male female Opila male female Oto{nica male female P'kli{te male female Petralica male female Psa~a male female Radibu{ male female Rankovce male female Stan~a male female Resen male female Arvati male female Asamati male female Bolno male female Braj~ino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

299

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Volkoderi ma`i `eni Gorna Bela Crkva ma`i `eni Gorno Dupeni ma`i `eni Gorno Kru{je ma`i `eni Grn~ari ma`i `eni Dolna Bela Crkva ma`i `eni Dolno Dupeni ma`i `eni Dolno Perovo ma`i `eni Drmeni ma`i `eni Evla ma`i `eni Ezerani ma`i `eni Zlatari ma`i `eni Izbi{ta ma`i `eni Ilino ma`i `eni 114 57 57 187 105 82 59 28 31 107 52 55 417 208 209 237 114 123 235 112 123 175 81 94 416 201 215 106 59 47 203 103 100 118 56 62 176 84 92 -

make- albandonski ski Macedonian

114 57 57 59 28 31 106 52 54 79 40 39 155 73 82 232 110 122 175 81 94 404 196 208 106 59 47 203 103 100 118 56 62 174 83 91 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

115 68 47 327 163 164 81 40 41 72 37 35 10 4 6 12 5 7 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 Volkoderi male female Gorna Bela Crkva male female Gorno Dupeni male female Gorno Kru{je male female Grn~ari male female Dolna Bela Crkva male female Dolno Dupeni male female Dolno Perovo male female Drmeni male female Evla male female Ezerani male female Zlatari male female Izbi{ta male female Ilino male female

300

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Jankovec ma`i `eni Kozjak ma`i `eni Kowsko ma`i `eni Krani ma`i `eni Kriveni ma`i `eni Kurbinovo ma`i `eni Lavci ma`i `eni Leva Reka ma`i `eni Leskoec ma`i `eni Qubojno ma`i `eni Nakolec ma`i `eni Ote{evo ma`i `eni Petrino ma`i `eni Podmo~ani ma`i `eni 1169 577 592 117 61 56 3 2 1 416 209 207 27 15 12 137 69 68 134 70 64 60 33 27 12 6 6 186 95 91 262 125 137 306 157 149

make- albandonski ski Macedonian

1156 569 587 1 1 3 2 1 104 51 53 27 15 12 137 69 68 19 9 10 60 33 27 12 6 6 175 89 86 81 36 45 302 157 145

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

11 7 4 311 158 153 2 2 10 5 5 178 88 90 2 2 6 3 3 105 54 51 112 60 52 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 Jankovec male female Kozjak male female Konjsko male female Krani male female Kriveni male female Kurbinovo male female Lavci male female Leva Reka male female Leskoec male female Ljubojno male female Nakolec male female Ote{evo male female Petrino male female Podmo~ani male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

301

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Pokrvenik ma`i `eni Prequbje ma`i `eni Pretor ma`i `eni Rajca ma`i `eni Resen ma`i `eni Slivnica ma`i `eni Sopotsko ma`i `eni Stewe ma`i `eni Stipona ma`i `eni Carev Dvor ma`i `eni [trbovo ma`i `eni [urlenci ma`i `eni Rosoman ma`i `eni Debri{te ma`i `eni 65 37 28 16 7 9 142 70 72 66 38 28 8748 4345 4403 188 105 83 222 111 111 438 229 209 605 289 316 184 97 87 89 46 43 4141 2150 1991 92 53 39

make- albandonski ski Macedonian

65 37 28 16 7 9 140 69 71 66 38 28 6574 3266 3308 188 105 83 185 93 92 437 229 208 520 245 275 175 93 82 88 46 42 3897 2052 1845 91 53 38

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

629 320 309 37 18 19 2 1 1 3 1 2 1355 673 682 80 42 38 113 61 52 4 3 1 10 5 5 -

SerbiBosniac Other an

2 1 1 37 8 29 1 1 215 83 132 1 1 2 2 28 12 16 3 1 2 6 3 3 1 1 25 12 13 Pokrvenik male female Preljubje male female Pretor male female Rajca male female Resen male female Slivnica male female Sopotsko male female Stenje male female Stipona male female Carev Dvor male female [trbovo male female [urlenci male female Rosoman male female Debri{te male female

302

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Kamen Dol ma`i `eni Kru{evica ma`i `eni Manastirec ma`i `eni Mrzen Oraovec ma`i `eni Palikura ma`i `eni Ribarci ma`i `eni Rosoman ma`i `eni Sirkovo ma`i `eni Trstenik ma`i `eni Rostu{a ma`i `eni Axievci ma`i `eni Bitu{e ma`i `eni Boletin ma`i `eni Velebrdo ma`i `eni 91 44 47 5 3 2 321 170 151 5 2 3 183 82 101 41 23 18 2554 1333 1221 603 311 292 246 129 117 9451 4722 4729 149 81 68 96 49 47 750 357 393

make- albandonski ski Macedonian

91 44 47 2 2 312 169 143 5 2 3 165 75 90 39 23 16 2373 1259 1114 579 299 280 240 126 114 8055 4030 4025 149 81 68 95 49 46 744 357 387

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

879 434 445 2 2 474 242 232 4 3 1 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

3 1 2 9 1 8 13 4 9 2 2 158 62 96 23 12 11 6 3 3 3 3 1 1 8 1 7 1 1 1 1 23 12 11 1 1 30 14 16 3 3 Kamen Dol male female Kru{evica male female Manastirec male female Mrzen Oraovec male female Palikura male female Ribarci male female Rosoman male female Sirkovo male female Trstenik male female Rostu{a male female Ad`ievci male female Bitu{e male female Boletin male female Velebrdo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

303

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Vidu{e ma`i `eni Vrbjani ma`i `eni Gali~nik ma`i `eni Gari ma`i `eni @irovnica ma`i `eni Jan~e ma`i `eni Lazaropole ma`i `eni Mogor~e ma`i `eni Osoj ma`i `eni Prisojnica ma`i `eni Rosoki ma`i `eni Rostu{a ma`i `eni Selce ma`i `eni Skudriwe ma`i `eni 185 92 93 625 308 317 3 1 2 10 6 4 1608 793 815 146 71 75 1794 926 868 6 3 3 315 167 148 872 429 443 2119 1104 1015

make- albandonski ski Macedonian

175 87 88 3 1 2 9 5 4 1369 672 697 145 71 74 1785 921 864 6 3 3 310 163 147 827 411 416 1672 878 794

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

2 2 623 307 316 232 119 113 1 1 14 5 9 3 1 2 7 5 2 1 1 4 3 1 24 12 12 435 219 216 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 1 1 5 1 4 2 1 1 1 1 1 1 8 5 3 6 1 5 8 5 3 Vidu{e male female Vrbjani male female Gali~nik male female Gari male female @irovnica male female Jan~e male female Lazaropole male female Mogor~e male female Osoj male female Prisojnica male female Rosoki male female Rostu{a male female Selce male female Skudrinje male female

304

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Su{ica ma`i `eni Trebi{te ma`i `eni Treson~e ma`i `eni Samokov ma`i `eni Belica ma`i `eni Ben~e ma`i `eni Bitovo ma`i `eni Blizansko ma`i `eni Breznica ma`i `eni Brest ma`i `eni Vol~e ma`i `eni Gorno Botu{je ma`i `eni Dolno Botu{je ma`i `eni Zagrad ma`i `eni 765 331 434 8 4 4 1553 826 727 106 51 55 43 24 19 63 29 34 37 23 14 49 26 23 189 100 89 7 3 4 22 13 9 34 20 14 17 10 7

make- albandonski ski Macedonian

758 327 431 8 4 4 1541 825 716 106 51 55 43 24 19 63 29 34 36 23 13 49 26 23 186 100 86 7 3 4 22 13 9 34 20 14 17 10 7

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

2 1 1 3 2 1 -

SerbiBosniac Other an

6 6 1 1 1 1 1 1 6 1 5 3 3 Su{ica male female Trebi{te male female Treson~e male female Samokov male female Belica male female Ben~e male female Bitovo male female Blizansko male female Breznica male female Brest male female Vol~e male female Gorno Botu{je male female Dolno Botu{je male female Zagrad male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

305

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Zve~an ma`i `eni Zduwe ma`i `eni Zrkle ma`i `eni In~e ma`i `eni Kalugerec ma`i `eni Kova~ ma`i `eni Kov~e ma`i `eni Kosovo ma`i `eni Lup{te ma`i `eni Mogilec ma`i `eni Ramne ma`i `eni Raste{ ma`i `eni Samokov ma`i `eni Su{ica ma`i `eni 70 46 24 20 10 10 86 50 36 30 17 13 47 25 22 54 28 26 8 5 3 67 39 28 67 36 31 27 14 13 31 12 19 58 28 30 388 199 189 13 6 7

make- albandonski ski Macedonian

70 46 24 20 10 10 84 50 34 29 17 12 46 24 22 54 28 26 8 5 3 66 39 27 67 36 31 27 14 13 31 12 19 57 28 29 388 199 189 12 6 6

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

-

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Zve~an male female Zdunje male female Zrkle male female In~e male female Kalugerec male female Kova~ male female Kov~e male female Kosovo male female Lup{te male female Mogilec male female Ramne male female Raste{ male female Samokov male female Su{ica male female

306

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Ta`evo ma`i `eni Trebovqe ma`i `eni Saraj ma`i `eni Arnakija ma`i `eni Bojane ma`i `eni Bukovi} ma`i `eni Glumovo ma`i `eni Gr~ec ma`i `eni Kopanica ma`i `eni Kru{opek ma`i `eni Laskarci ma`i `eni Qubin ma`i `eni Matka ma`i `eni Pani~ari ma`i `eni 7 4 3 13 8 5 24253 12315 11938 1077 532 545 2230 1109 1121 1723 870 853 1683 864 819 1 1 1714 850 864 1902 987 915 1190 613 577 2044 1036 1008 468 230 238 261 140 121

make- albandonski ski Macedonian

7 4 3 12 8 4 1343 662 681 1 1 2 2 1 1 4 1 3 166 79 87 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

21537 10987 10550 1062 527 535 2227 1108 1119 1721 868 853 1648 845 803 1710 849 861 1898 984 914 1189 612 577 1100 576 524 300 151 149 260 139 121 7 1 6 1 1 1 1 3 3 214 113 101 -

SerbiBosniac Other an

1 1 27 8 19 1 1 10 7 3 1 1 138 68 70 10 5 5 27 15 12 94 48 46 987 476 511 4 4 3 1 2 1 1 4 2 2 4 1 3 4 3 1 1 1 833 404 429 1 1 1 1 Ta`evo male female Trebovlje male female Saraj male female Arnakija male female Bojane male female Bukovi} male female Glumovo male female Gr~ec male female Kopanica male female Kru{opek male female Laskarci male female Ljubin male female Matka male female Pani~ari male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

307

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Raovi} ma`i `eni Saraj ma`i `eni Semeni{te ma`i `eni ^ajlane ma`i `eni [i{evo ma`i `eni Sveti Nikole ma`i `eni Alakince ma`i `eni Amzabegovo ma`i `eni Arbasanci ma`i `eni Bogoslovec ma`i `eni Burilovci ma`i `eni Gorno \ugance ma`i `eni Gorno Crnili{te ma`i `eni Gorobinci ma`i `eni 213 104 109 5232 2665 2567 559 277 282 580 301 279 3376 1736 1640 18497 9571 8926 5 2 3 543 290 253 1 1 4 3 1 14 10 4 3 2 1 345 177 168 820 425 395

make- albandonski ski Macedonian

587 295 292 582 283 299 18042 9376 8666 5 2 3 534 286 248 1 1 3 2 1 14 10 4 3 2 1 345 177 168 811 419 392

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

213 104 109 4296 2197 2099 558 277 281 578 301 277 2777 1449 1328 1 1 1 1 82 40 42 1 1 1 1 213 113 100 1 1 70 32 38 201 95 106 7 4 3 -

SerbiBosniac Other an

12 1 11 3 3 79 21 58 8 5 3 1 1 2 2 4 4 1 1 123 58 65 8 4 4 22 7 15 1 1 1 1 Raovi} male female Saraj male female Semeni{te male female ^ajlane male female [i{evo male female Sveti Nikole male female Alakince male female Amzabegovo male female Arbasanci male female Bogoslovec male female Burilovci male female Gorno \ugance male female Gorno Crnili{te male female Gorobinci male female

308

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Delisinci ma`i `eni Dolno \ugance ma`i `eni Dolno Crnili{te ma`i `eni Erxelija ma`i `eni Kadrifakovo ma`i `eni Kne`je ma`i `eni Kru{ica ma`i `eni Makre{ ma`i `eni Malino ma`i `eni Me~kuevci ma`i `eni Mustafino ma`i `eni Nemawica ma`i `eni Nova Mezdra ma`i `eni Orel ma`i `eni 9 5 4 174 97 77 114 60 54 1012 536 476 163 83 80 86 48 38 22 12 10 45 23 22 15 8 7 517 274 243 201 107 94 45 24 21

make- albandonski ski Macedonian

1 1 173 97 76 114 60 54 980 522 458 162 83 79 86 48 38 22 12 10 45 23 22 15 8 7 480 254 226 198 106 92 45 24 21

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

8 4 4 31 14 17 37 20 17 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 3 1 2 1 1 Delisinci male female Dolno \ugance male female Dolno Crnili{te male female Erd`elija male female Kadrifakovo male female Kne`je male female Kru{ica male female Makre{ male female Malino male female Me~kuevci male female Mustafino male female Nemanjica male female Nova Mezdra male female Orel male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

309

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Pavle{enci ma`i `eni Patetino ma`i `eni Pe{irovo ma`i `eni Preod ma`i `eni Ran~inci ma`i `eni Sveti Nikole ma`i `eni Sopot ma`i `eni Stanulovci ma`i `eni Stawevci ma`i `eni Stara Mezdra ma`i `eni Stroimanci ma`i `eni Trstenik ma`i `eni Sopi{te ma`i `eni Barovo ma`i `eni 77 38 39 6 3 3 247 137 110 44 25 19 38 20 18 13746 7058 6688 89 45 44 2 2 61 32 29 8 4 4 41 20 21 9522 4885 4637 23 10 13

make- albandonski ski Macedonian

76 38 38 6 3 3 247 137 110 43 25 18 38 20 18 13396 6914 6482 89 45 44 2 2 60 32 28 8 4 4 40 19 21 7478 3869 3609 10 5 5

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1944 979 965 13 5 8 80 39 41 6 2 4 70 32 38 118 53 65 10 6 4 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 62 14 48 1 1 1 1 49 15 34 1 1 19 6 13 35 14 21 Pavle{enci male female Patetino male female Pe{irovo male female Preod male female Ran~inci male female Sveti Nikole male female Sopot male female Stanulovci male female Stanjevci male female Stara Mezdra male female Stroimanci male female Trstenik male female Sopi{te male female Barovo male female

310

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Govrlevo ma`i `eni Gorno Solwe ma`i `eni Dobri Dol ma`i `eni Dolno Solwe ma`i `eni Dr`ilovo ma`i `eni Jabolci ma`i `eni Nova Breznica ma`i `eni Pati{ka Reka ma`i `eni Rakotinci ma`i `eni Sveta Petka ma`i `eni Sopi{te ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Sopotnica ma`i `eni Babino ma`i `eni 30 16 14 219 116 103 431 223 208 689 369 320 362 173 189 41 21 20 85 41 44 579 289 290 390 214 176 712 366 346 5325 2730 2595 636 317 319 2319 1169 1150 34 8 26

make- albandonski ski Macedonian

28 15 13 211 113 98 424 221 203 679 364 315 357 171 186 26 13 13 83 41 42 389 213 176 5269 2712 2557 2 1 1 2306 1167 1139 33 8 25

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3 3 15 8 7 579 289 290 701 361 340 633 316 317 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 8 5 3 -

SerbiBosniac Other an

2 1 1 6 2 4 1 1 5 2 3 1 1 34 9 25 12 2 10 1 1 1 1 3 3 5 3 2 1 1 11 5 6 13 4 9 1 1 1 1 Govrlevo male female Gorno Solnje male female Dobri Dol male female Dolno Solnje male female Dr`ilovo male female Jabolci male female Nova Breznica male female Pati{ka Reka male female Rakotinci male female Sveta Petka male female Sopi{te male female ^iflik male female Sopotnica male female Babino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

311

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Bazernik ma`i `eni Boi{te ma`i `eni Brezovo ma`i `eni Velmevci ma`i `eni Virovo ma`i `eni Golemo Ilino ma`i `eni Dolenci ma`i `eni @van ma`i `eni @eleznec ma`i `eni Za{le ma`i `eni Malo Ilino ma`i `eni Mrenoga ma`i `eni Radovo ma`i `eni Sloe{tica ma`i `eni 52 28 24 7 4 3 62 35 27 7 5 2 151 78 73 52 28 24 97 46 51 428 218 210 57 25 32 42 20 22 50 24 26 107 51 56 13 8 5 221 110 111

make- albandonski ski Macedonian

52 28 24 7 4 3 62 35 27 7 5 2 151 78 73 52 28 24 97 46 51 428 218 210 57 25 32 42 20 22 49 24 25 105 50 55 13 8 5 219 110 109

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

-

SerbiBosniac Other an

2 1 1 2 2 1 1 Bazernik male female Boi{te male female Brezovo male female Velmevci male female Virovo male female Golemo Ilino male female Dolenci male female @van male female @eleznec male female Za{le male female Malo Ilino male female Mrenoga male female Radovo male female Sloe{tica male female

312

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Sopotnica ma`i `eni Suvo Grlo ma`i `eni Cerovo ma`i `eni Srbinovo ma`i `eni @elezna Reka ma`i `eni Kunovo ma`i `eni Lakavica ma`i `eni Padali{te ma`i `eni Srbinovo ma`i `eni Strajane ma`i `eni Trnovo ma`i `eni Star Dojran ma`i `eni Durutli ma`i `eni \op~eli ma`i `eni 929 477 452 8 3 5 2 1 1 3709 1917 1792 98 57 41 11 7 4 994 519 475 721 359 362 1039 531 508 307 158 149 539 286 253 3426 1728 1698 16 8 8 155 85 70

make- albandonski ski Macedonian

923 476 447 7 3 4 2 1 1 109 64 45 98 57 41 11 7 4 2771 1393 1378 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3590 1848 1742 988 516 472 717 357 360 1039 531 508 307 158 149 539 286 253 16 10 6 1 1 1 1 399 212 187 16 8 8 151 83 68 54 31 23 2 2 -

SerbiBosniac Other an

6 1 5 1 1 2 2 2 2 159 72 87 2 2 1 1 7 5 2 4 3 1 3 2 1 23 8 15 3 2 1 Sopotnica male female Suvo Grlo male female Cerovo male female Srbinovo male female @elezna Reka male female Kunovo male female Lakavica male female Padali{te male female Srbinovo male female Strajane male female Trnovo male female Star Dojran male female Durutli male female \op~eli male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

313

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Kurtamzali ma`i `eni Nikoli} ma`i `eni Nov Dojran ma`i `eni Organxali ma`i `eni Sevendekli ma`i `eni Sretenovo ma`i `eni Star Dojran ma`i `eni Furka ma`i `eni Crni~ani ma`i `eni ^au{li ma`i `eni Xumabos ma`i `eni Staravina ma`i `eni Brnik ma`i `eni Budimirci ma`i `eni 121 57 64 541 274 267 1100 550 550 21 11 10 3 2 1 315 152 163 363 195 168 570 286 284 221 108 113 316 159 157 2 2 30 16 14

make- albandonski ski Macedonian

527 267 260 1028 521 507 205 87 118 259 134 125 563 286 277 189 98 91 314 157 157 2 2 30 16 14

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

10 6 4 6 4 2 119 57 62 21 11 10 21 11 10 3 2 1 11 4 7 57 36 21 1 1 9 3 6 36 23 13 9 5 4 1 1 1 1 -

SerbiBosniac Other an

13 6 7 28 9 19 54 33 21 29 14 15 6 6 29 10 19 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 8 4 4 2 1 1 1 1 3 3 Kurtamzali male female Nikoli} male female Nov Dojran male female Organd`ali male female Sevendekli male female Sretenovo male female Star Dojran male female Furka male female Crni~ani male female ^au{li male female D`umabos male female Staravina male female Brnik male female Budimirci male female

314

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Grade{nica ma`i `eni Gruni{ta ma`i `eni Zovi} 1 ma`i `eni Zovi} 2 ma`i `eni Iveni ma`i `eni Makovo ma`i `eni Orle ma`i `eni Petalino ma`i `eni Rape{ ma`i `eni Staravina ma`i `eni Staro Nagori~ane ma`i `eni Alguwa ma`i `eni Arbana{ko ma`i `eni Bajlovce ma`i `eni 89 47 42 3 2 1 31 16 15 5 2 3 71 34 37 16 8 8 46 21 25 23 11 12 4258 2255 2003 237 121 116 40 22 18 129 66 63

make- albandonski ski Macedonian

88 46 42 3 2 1 31 16 15 5 2 3 71 34 37 16 8 8 46 21 25 22 10 12 3406 1807 1599 105 52 53 38 21 17 126 65 61

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 2 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 838 442 396 132 69 63 2 1 1 3 1 2 12 5 7 Grade{nica male female Gruni{ta male female Zovi} 1 male female Zovi} 2 male female Iveni male female Makovo male female Orle male female Petalino male female Rape{ male female Staravina male female Staro Nagori~ane male female Algunja male female Arbana{ko male female Bajlovce male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

315

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Bre{ko ma`i `eni Bukovqane ma`i `eni Vragoturce ma`i `eni Vra~evce ma`i `eni Dejlovce ma`i `eni Dlabo~ica ma`i `eni Dobra~a ma`i `eni Dragomance ma`i `eni @egqane ma`i `eni @equvino ma`i `eni Kanarevo ma`i `eni Karlovce ma`i `eni Koince ma`i `eni Kokino ma`i `eni 16 7 9 75 45 30 55 29 26 22 13 9 44 24 20 51 31 20 76 41 35 133 71 62 86 48 38 58 32 26 81 44 37 11 7 4 70 34 36 48 27 21

make- albandonski ski Macedonian

16 7 9 75 45 30 55 29 26 22 13 9 42 23 19 51 31 20 75 41 34 133 71 62 85 48 37 57 32 25 80 44 36 11 7 4 69 33 36 45 27 18

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 Bre{ko male female Bukovljane male female Vragoturce male female Vra~evce male female Dejlovce male female Dlabo~ica male female Dobra~a male female Dragomance male female @egljane male female @eljuvino male female Kanarevo male female Karlovce male female Koince male female Kokino male female

316

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

M'glence ma`i `eni Makre{ ma`i `eni Malotino ma`i `eni Mlado Nagori~ane ma`i `eni Nikuqane ma`i `eni Osi~e ma`i `eni Pelince ma`i `eni Puzajka ma`i `eni Ramno ma`i `eni Staro Nagori~ane ma`i `eni Stepance ma`i `eni Strnovac ma`i `eni Cveti{nica ma`i `eni Cvilance ma`i `eni 84 51 33 40 19 21 37 21 16 1292 678 614 210 104 106 5 3 2 191 95 96 54 30 24 21 12 9 555 294 261 88 50 38 93 48 45 21 11 10 52 30 22

make- albandonski ski Macedonian

32 18 14 40 19 21 37 21 16 1278 676 602 5 5 5 3 2 184 93 91 48 26 22 20 12 8 143 67 76 88 50 38 93 48 45 20 11 9 51 30 21

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 -

SerbiBosniac Other an

52 33 19 10 1 9 205 104 101 5 1 4 6 4 2 1 1 408 225 183 1 1 1 1 4 1 3 2 1 1 3 1 2 M'glence male female Makre{ male female Malotino male female Mlado Nagori~ane male female Nikuljane male female Osi~e male female Pelince male female Puzajka male female Ramno male female Staro Nagori~ane male female Stepance male female Strnovac male female Cveti{nica male female Cvilance male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

317

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

^elopek ma`i `eni Struga ma`i `eni Bixevo ma`i `eni Vi{ni ma`i `eni Vrani{te ma`i `eni Gorna Belica ma`i `eni Dolna Belica ma`i `eni Draslajca ma`i `eni Zagra~ani ma`i `eni Kali{ta ma`i `eni Lo`ani ma`i `eni Mali Vlaj ma`i `eni Misle{evo ma`i `eni Moroi{ta ma`i `eni 283 147 136 36892 18407 18485 546 269 277 14 6 8 1517 785 732 1 1 1026 511 515 778 413 365 1075 540 535 1178 589 589 729 380 349 71 37 34 3507 1754 1753 909 450 459

make- albandonski ski Macedonian

277 144 133 19939 9879 10060 118 56 62 14 6 8 1510 780 730 1 1 19 5 14 777 412 365 1 1 94 52 42 728 380 348 71 37 34 2861 1427 1434 908 449 459

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

15408 7758 7650 421 211 210 1 1 976 490 486 1072 539 533 1079 536 543 539 273 266 885 424 461 20 8 12 64 32 32 11 7 4 343 202 141 3 3 20 10 10 1 1 1 1 47 28 19 -

SerbiBosniac Other an

6 3 3 75 35 40 3 2 1 1 1 1 1 1 1 11 5 6 1 1 13 9 4 165 68 97 7 2 5 10 6 4 2 1 1 3 1 2 18 6 12 ^elopek male female Struga male female Bid`evo male female Vi{ni male female Vrani{te male female Gorna Belica male female Dolna Belica male female Draslajca male female Zagra~ani male female Kali{ta male female Lo`ani male female Mali Vlaj male female Misle{evo male female Moroi{ta male female

318

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Oktisi ma`i `eni Rado`da ma`i `eni Radoli{ta ma`i `eni Struga ma`i `eni Frangovo ma`i `eni [um ma`i `eni Strumica ma`i `eni Banica ma`i `eni Belotino ma`i `eni Vequsa ma`i `eni Vodo~a ma`i `eni Gradsko Baldovci ma`i `eni Dabiqe ma`i `eni Dobrejci ma`i `eni 2479 1165 1314 808 402 406 3119 1561 1558 16559 8221 8338 1739 893 846 837 431 406 45087 22428 22659 1137 568 569 29 12 17 1552 806 746 318 180 138 755 371 384 1946 1000 946 1764 917 847

make- albandonski ski Macedonian

2366 1114 1252 805 402 403 9665 4759 4906 1 1 41871 20819 21052 1135 566 569 29 12 17 1546 804 742 317 180 137 755 371 384 1939 999 940 1763 917 846

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

60 31 29 1 1 3087 1542 1545 5615 2821 2794 1733 890 843 824 425 399 2 2 41 16 25 1 1 823 400 423 2846 1438 1408 1 1 53 25 28 102 60 42 271 161 110 3 1 2 -

SerbiBosniac Other an

3 3 1 1 1 1 52 26 26 153 67 86 1 1 4 2 2 1 1 5 1 4 13 9 4 2 2 9 4 5 1 1 30 19 11 67 20 47 6 3 3 12 6 6 108 41 67 1 1 1 1 2 2 1 1 Oktisi male female Rado`da male female Radoli{ta male female Struga male female Frangovo male female [um male female Strumica male female Banica male female Belotino male female Veljusa male female Vodo~a male female Gradsko Baldovci male female Dabilje male female Dobrejci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

319

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Pop~evo ma`i `eni Prosenikovo ma`i `eni Ri~ ma`i `eni Strumica ma`i `eni Studeni~ani ma`i `eni Aldinci ma`i `eni Batinci ma`i `eni Vrtekica ma`i `eni Gorno Koli~ani ma`i `eni Dolno Koli~ani ma`i `eni Dra~evica ma`i `eni Elovo ma`i `eni Kaldirec ma`i `eni Mal~i{te ma`i `eni 343 185 158 1550 782 768 382 205 177 35311 17402 17909 17246 8910 8336 3 2 1 5364 2814 2550 111 51 60 309 162 147 1510 762 748 250 122 128 265 136 129 60 32 28

make- albandonski ski Macedonian

342 185 157 1542 782 760 380 203 177 32123 15800 16323 347 182 165 67 35 32 6 6 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

2 2 11813 6113 5700 3 2 1 3221 1688 1533 111 51 60 308 162 146 1 1 248 121 127 13 5 8 9 4 5 2845 1438 1407 3226 1649 1577 367 197 170 1502 755 747 249 129 120 51 28 23 102 60 42 73 32 41 2 1 1 3 1 2 -

SerbiBosniac Other an

6 6 1 1 135 62 73 12 7 5 5 4 1 2 2 78 63 78 63 1 1 2 2 1 1 99 39 60 849 785 811 750 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 Ri~ male female Strumica male female Studeni~ani male female Aldinci male female Batinci male female Vrtekica male female Gorno Koli~ani male female Dolno Koli~ani male female Dra~evica male female Elovo male female Kaldirec male female Mal~i{te male female Pop~evo male female Prosenikovo male female

141 1634

141 1561

320

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Markova Su{ica ma`i `eni Morani ma`i `eni Osin~ani ma`i `eni Pagaru{a ma`i `eni Ramni Gaber ma`i `eni Studeni~ani ma`i `eni Umovo ma`i `eni Cvetovo ma`i `eni Crvena Voda ma`i `eni Crn Vrv ma`i `eni Tearce ma`i `eni Brezno ma`i `eni Varvara ma`i `eni Glo|i ma`i `eni 53 25 28 1715 866 849 1 1 227 117 110 39 24 15 5786 3004 2782 807 410 397 46 24 22 700 358 342 22454 11502 10952 8 5 3 1295 675 620

make- albandonski ski Macedonian

50 24 26 61 33 28 1 1 153 77 76 9 6 3 2740 1389 1351 8 5 3 310 162 148

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1533 774 759 1 1 39 24 15 5590 2903 2687 46 24 22 690 355 335 18955 9735 9220 982 513 469 32 19 13 226 117 109 3 1 2 796 403 393 516 274 242 1 1 71 31 40 60 32 28 1 1 1 1

SerbiBosniac Other an

2 1 1 5 2 3 16 1 15 3 3 1 1 13 7 6 40 23 17 2 1 1 10 3 7 163 71 92 1 1 Markova Su{ica male female Morani male female Osin~ani male female Pagaru{a male female Ramni Gaber male female Studeni~ani male female Umovo male female Cvetovo male female Crvena Voda male female Crn Vrv male female Tearce male female Brezno male female Varvara male female Glo|i male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

321

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dobro{te ma`i `eni Jelo{nik ma`i `eni Le{ok ma`i `eni Nepro{teno ma`i `eni Nera{te ma`i `eni Odri ma`i `eni Prvce ma`i `eni Pr{ovce ma`i `eni Slatino ma`i `eni Tearce ma`i `eni Tetovo ma`i `eni Vejce ma`i `eni Golema Re~ica ma`i `eni Lavce ma`i `eni 3549 1827 1722 440 216 224 1309 665 644 3485 1777 1708 1739 906 833 27 14 13 2516 1299 1217 4112 2093 2019 3974 2025 1949 70841 35523 35318 1127 574 553 3977 1992 1985 298 156 142

make- albandonski ski Macedonian

345 187 158 436 216 220 406 197 209 140 73 67 11 6 5 1084 543 541 20377 10009 10368 1 1 1 1

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

3159 1621 1538 899 467 432 3477 1775 1702 1598 833 765 27 14 13 2478 1282 1196 4024 2051 1973 2311 1179 1132 45788 23268 22520 1115 570 545 3946 1977 1969 297 156 141 2 1 1 1 1 512 273 239 2083 1011 1072 6 2 4 54 30 24 1605 792 813 11 4 7 -

SerbiBosniac Other an

4 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 389 166 223 3 3 103 48 55 36 17 19 2 2 2 1 1 8 2 6 30 15 15 76 36 40 8 8 485 225 260 12 4 8 30 14 16 Dobro{te male female Jelo{nik male female Le{ok male female Nepro{teno male female Nera{te male female Odri male female Prvce male female Pr{ovce male female Slatino male female Tearce male female Tetovo male female Vejce male female Golema Re~ica male female Lavce male female

322

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Mala Re~ica ma`i `eni Sara}ino ma`i `eni Selce ma`i `eni Tetovo ma`i `eni Fali{ ma`i `eni Topol~ani ma`i `eni Alinci ma`i `eni Bon~e ma`i `eni Vesel~ani ma`i `eni Erekovci ma`i `eni Zagorani ma`i `eni Kanatlarci ma`i `eni Klepa~ ma`i `eni Lopatica ma`i `eni 8353 4257 4096 1087 561 526 2538 1308 1230 52915 26390 26525 546 285 261 2923 1562 1361 238 128 110 45 28 17 98 55 43 385 188 197 108 58 50 972 526 446 160 81 79 41 25 16

make- albandonski ski Macedonian

873 450 423 18980 9284 9696 522 274 248 2057 1099 958 237 128 109 45 28 17 98 55 43 384 188 196 108 58 50 110 63 47 160 81 79 41 25 16

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

8325 4242 4083 199 102 97 2523 1296 1227 29363 14916 14447 20 9 11 1 1 1 1 5 3 2 2078 1008 1070 792 420 372 792 420 372 5 3 2 1600 789 811 11 4 7 -

SerbiBosniac Other an

1 1 6 3 3 378 161 217 4 2 2 1 1 1 1 103 48 55 61 37 24 61 37 24 22 12 10 4 3 1 15 12 3 402 180 222 11 5 6 1 1 8 5 3 Mala Re~ica male female Sara}ino male female Selce male female Tetovo male female Fali{ male female Topol~ani male female Alinci male female Bon~e male female Vesel~ani male female Erekovci male female Zagorani male female Kanatlarci male female Klepa~ male female Lopatica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

323

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Marul ma`i `eni Podmol ma`i `eni Topol~ani ma`i `eni Trojkrsti ma`i `eni ^epigovo ma`i `eni [eleverci ma`i `eni Capari ma`i `eni Gope{ ma`i `eni Dolenci ma`i `eni \avoto ma`i `eni Ka`ani ma`i `eni Lera ma`i `eni Malovi{te ma`i `eni Metimir ma`i `eni 25 11 14 138 70 68 449 243 206 81 46 35 162 93 69 21 10 11 1424 713 711 265 141 124 122 58 64 75 33 42 122 68 54 98 52 46 10 5 5

make- albandonski ski Macedonian

25 11 14 138 70 68 449 243 206 80 46 34 161 93 68 21 10 11 1017 488 529 52 26 26 121 57 64 60 25 35 36 18 18 15 4 11 9 5 4

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

317 177 140 212 115 97 1 1 12 8 4 84 50 34 1 1 2 2 2 2 82 48 34 82 48 34 -

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 Marul male female Podmol male female Topol~ani male female Trojkrsti male female ^epigovo male female [eleverci male female Capari male female Gope{ male female Dolenci male female \avoto male female Ka`ani male female Lera male female Malovi{te male female Metimir male female

324

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Ramna ma`i `eni Rotino ma`i `eni Svini{te ma`i `eni Srpci ma`i `eni Stre`evo ma`i `eni Capari ma`i `eni Centar @upa ma`i `eni Bajramovci ma`i `eni Balanci ma`i `eni Bre{tani ma`i `eni Bro{tica ma`i `eni Golem Papradnik ma`i `eni Gorenci ma`i `eni Gorno Melni~ani ma`i `eni 61 31 30 113 55 58 65 27 38 493 243 250 6299 3200 3099 177 96 81 432 218 214 120 67 53 748 377 371 840 438 402 267 137 130 -

make- albandonski ski Macedonian

53 28 25 113 55 58 65 27 38 493 243 250 953 479 474 9 2 7 663 337 326 66 34 32 68 37 31 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

7 3 4 439 226 213 422 216 206 1 1 8 4 4 4880 2480 2400 177 96 81 120 67 53 84 40 44 762 398 364 191 96 95 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1 1 26 15 11 1 1 1 1 11 6 5 Ramna male female Rotino male female Svini{te male female Srpci male female Stre`evo male female Capari male female Centar @upa male female Bajramovci male female Balanci male female Bre{tani male female Bro{tica male female Golem Papradnik male female Gorenci male female Gorno Melni~ani male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

325

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Dolga{ ma`i `eni Dolno Melni~ani ma`i `eni Evla ma`i `eni Elevci ma`i `eni @itineni ma`i `eni Ko~i{ta ma`i `eni Koxaxik ma`i `eni Mal Papradnik ma`i `eni Novak ma`i `eni Osolnica ma`i `eni Pare{i ma`i `eni Pralenik ma`i `eni Centar @upa ma`i `eni Crno Boci ma`i `eni 123 65 58 11 5 6 260 123 137 537 259 278 275 141 134 486 250 236 1006 503 503 177 88 89 800 410 390 40 23 17

make- albandonski ski Macedonian

11 5 6 42 21 21 94 43 51 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1 1 3 2 1 4 4 123 65 58 260 123 137 536 259 277 275 141 134 435 224 211 1003 501 502 176 87 89 698 360 338 40 23 17 1 1 -

SerbiBosniac Other an

6 3 3 3 2 1 1 1 3 3 Dolga{ male female Dolno Melni~ani male female Evla male female Elevci male female @itineni male female Ko~i{ta male female Kod`ad`ik male female Mal Papradnik male female Novak male female Osolnica male female Pare{i male female Pralenik male female Centar @upa male female Crno Boci male female

326

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

^a{ka ma`i `eni Bawica ma`i `eni Busilci ma`i `eni Vitanci ma`i `eni Vojnica ma`i `eni Golozinci ma`i `eni Gorno Vranovci ma`i `eni Elovec ma`i `eni Krajnici ma`i `eni Kriva Kru{a ma`i `eni Lisi~e ma`i `eni Melnica ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oti{tino ma`i `eni 2878 1530 1348 55 27 28 18 9 9 32 19 13 43 19 24 199 99 100 46 23 23 16 7 9 2 1 1 159 87 72 743 395 348 6 3 3 59 34 25

make- albandonski ski Macedonian

2560 1370 1190 55 27 28 10 6 4 32 19 13 42 19 23 4 3 1 46 23 23 16 7 9 2 1 1 159 87 72 716 381 335 5 3 2 -

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

213 107 106 6 3 3 189 95 94 12 7 5 6 2 4 7 1 6 6 1 5 1 1 -

SerbiBosniac Other an

29 13 16 2 2 1 1 48 29 19 1 1 47 29 18 21 10 11 1 1 13 7 6 6 3 3 ^a{ka male female Banjica male female Busilci male female Vitanci male female Vojnica male female Golozinci male female Gorno Vranovci male female Elovec male female Krajnici male female Kriva Kru{a male female Lisi~e male female Melnica male female Novo Selo male female Oti{tino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

327

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Rakovec ma`i `eni ^a{ka ma`i `eni ^egrane ma`i `eni Korito ma`i `eni Tum~evi{te ma`i `eni Forino ma`i `eni ^egrane ma`i `eni ^e{inovo ma`i `eni Vrbica ma`i `eni @iganci ma`i `eni Lepopelci ma`i `eni Novo Selani ma`i `eni Sokolarci ma`i `eni ^e{inovo ma`i `eni 29 14 15 1471 793 678 12310 6042 6268 675 325 350 235 120 115 4652 2279 2373 6748 3318 3430 2419 1254 1165 12 7 5 362 179 183 17 8 9 74 39 35 956 497 459 998 524 474

make- albandonski ski Macedonian

29 14 15 1444 780 664 234 120 114 233 119 114 1 1 2397 1245 1152 10 6 4 362 179 183 8 5 3 74 39 35 946 492 454 997 524 473

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

11966 5873 6093 673 323 350 4624 2268 2356 6669 3282 3387 19 9 10 2 1 1 9 3 6 8 5 3 -

SerbiBosniac Other an

26 13 13 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 105 49 56 2 2 2 1 1 26 11 15 75 35 40 1 1 1 1 Rakovec male female ^a{ka male female ^egrane male female Korito male female Tum~evi{te male female Forino male female ^egrane male female ^e{inovo male female Vrbica male female @iganci male female Lepopelci male female Novo Selani male female Sokolarci male female ^e{inovo male female

328

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

^u~er - Sandevo ma`i `eni Bawane ma`i `eni Blace ma`i `eni Brazda ma`i `eni Brest ma`i `eni Brodec ma`i `eni Gluvo ma`i `eni Gorwane ma`i `eni Ku~evi{te ma`i `eni Mirkovci ma`i `eni Pobo`je ma`i `eni Tanu{evci ma`i `eni ^u~er-Sandevo ma`i `eni Xep~i{te ma`i `eni 8493 4485 4008 597 310 287 972 496 476 480 248 232 569 322 247 3 1 2 349 179 170 80 47 33 3167 1673 1494 969 500 469 591 303 288 417 244 173 299 162 137 7919 4049 3870

make- albandonski ski Macedonian

5431 2832 2599 562 296 266 471 246 225 3 1 2 326 170 156 77 44 33 2329 1211 1118 931 481 450 511 263 248 221 120 101 88 45 43

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

1944 1056 888 970 495 475 565 322 243 409 239 170 7790 3984 3806 24 14 10 10 7 3 1 1 4 2 2 9 5 4 10 7 3 9 6 3 1 1 -

SerbiBosniac Other an

1005 540 465 23 7 16 6 6 21 8 13 3 3 771 428 343 25 13 12 79 39 40 77 42 35 79 36 43 2 2 2 1 1 3 2 1 3 3 2 1 1 54 26 28 3 3 1 1 8 5 3 1 1 41 20 21 ^u~er - Sandevo male female Banjane male female Blace male female Brazda male female Brest male female Brodec male female Gluvo male female Gornjane male female Ku~evi{te male female Mirkovci male female Pobo`je male female Tanu{evci male female ^u~er-Sandevo male female D`ep~i{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

329

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

\ermo ma`i `eni Jedoarce ma`i `eni Otuwe ma`i `eni Poroj ma`i `eni Setole ma`i `eni Xep~i{te ma`i `eni [ipkovica ma`i `eni Bozovce ma`i `eni Brodec ma`i `eni Ve{ala ma`i `eni Gajre ma`i `eni Lisec ma`i `eni [ipkovica ma`i `eni [tip ma`i `eni 962 497 465 5 3 2 2899 1482 1417 2 1 1 4051 2066 1985 7820 3971 3849 924 475 449 1136 570 566 1222 617 605 1020 530 490 692 314 378 2826 1465 1361 47796 23920 23876

make- albandonski ski Macedonian

5 3 2 2 2 2 1 1 79 39 40 5 2 3 5 2 3 42248 21054 21194

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

961 497 464 2894 1480 1414 3935 2007 1928 7785 3954 3831 923 475 448 1136 570 566 1207 610 597 1010 526 484 692 314 378 2817 1459 1358 4 4 2208 1140 1068 1157 626 531 1 1 1 1 1739 910 829

SerbiBosniac Other an

1 1 1 1 241 100 141 5 3 2 1 1 3 3 37 20 17 28 15 13 1 1 14 7 7 4 2 2 9 6 3 194 83 111 [tip male female \ermo male female Jedoarce male female Otunje male female Poroj male female Setole male female D`ep~i{te male female [ipkovica male female Bozovce male female Brodec male female Ve{ala male female Gajre male female Lisec male female [ipkovica male female

330

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Baltalija ma`i `eni Brest ma`i `eni Vrsakovo ma`i `eni Gora~ino ma`i `eni Dobro{ani ma`i `eni Dolani ma`i `eni Dragoevo ma`i `eni Edeklerci ma`i `eni Jamularci ma`i `eni Kalapetrovci ma`i `eni Ko{evo ma`i `eni Krivi Dol ma`i `eni Lakavica ma`i `eni Leskovica ma`i `eni 22 13 9 23 15 8 77 41 36 16 9 7 8 4 4 73 39 34 130 61 69 7 5 2 5 3 2 50 27 23 139 74 65 113 59 54

make- albandonski ski Macedonian

3 2 1 23 15 8 68 36 32 16 9 7 58 30 28 113 51 62 7 5 2 5 3 2 24 13 11 107 56 51 111 59 52

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

7 4 3 3 2 1 23 15 8 12 7 5 9 5 4 8 4 4 15 9 6 14 8 6 26 14 12 -

SerbiBosniac Other an

9 3 6 2 2 Baltalija male female Brest male female Vrsakovo male female Gora~ino male female Dobro{ani male female Dolani male female Dragoevo male female Edeklerci male female Jamularci male female Kalapetrovci male female Ko{evo male female Krivi Dol male female Lakavica male female Leskovica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

331

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Lipov Dol ma`i `eni Quboten ma`i `eni Nikoman ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Penu{ ma`i `eni Piperovo ma`i `eni Po~ivalo ma`i `eni Puh~e ma`i `eni Sar~ievo ma`i `eni Selce ma`i `eni Skandalci ma`i `eni Sofilari ma`i `eni Star Karaorman ma`i `eni Stepanci ma`i `eni Suvo Grlo ma`i `eni 2 1 1 41 22 19 4 2 2 1 1 8 4 4 20 10 10 79 43 36 34 19 15 21 11 10 169 90 79 33 13 20 911 472 439 12 7 5 13 8 5

make- albandonski ski Macedonian

2 1 1 41 22 19 4 2 2 1 1 20 10 10 16 9 7 21 11 10 18 12 6 21 8 13 852 443 409 10 7 3

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

8 4 4 75 42 33 12 6 6 146 74 72 12 7 5 1 1 12 5 7 55 27 28 3 1 2

SerbiBosniac Other an

5 4 1 2 2 4 1 3 5 4 1 2 2 Lipov Dol male female Ljuboten male female Nikoman male female Novo Selo male female Penu{ male female Piperovo male female Po~ivalo male female Puh~e male female Sar~ievo male female Selce male female Skandalci male female Sofilari male female Star Karaorman male female Stepanci male female Suvo Grlo male female

332

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 3. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored maj~iniot jazik, po pol Table 3. Total population of the Republic of Macedonia according to mother tongue, by sex

Maj~in jazik Mother tongue vkupno Total

Sudi} ma`i `eni Su{evo ma`i `eni Tanatarci ma`i `eni Testemelci ma`i `eni Toplik ma`i `eni Tri ^e{mi ma`i `eni Haxi-Rexepli ma`i `eni Haxi-Sejdeli ma`i `eni Haxi-Hamzali ma`i `eni Cre{ka ma`i `eni ^ardaklija ma`i `eni ^iflik ma`i `eni [a{avarlija ma`i `eni [opur ma`i `eni [tip ma`i `eni 10 7 3 11 5 6 8 3 5 1065 561 504 922 476 446 7 3 4 108 59 49 2 1 1 43652 21752 21900

make- albandonski ski Macedonian

10 7 3 8 3 5 951 492 459 860 444 416 7 3 4 23 11 12 2 1 1 38846 19288 19558

turski

romski

vla{ki

srpski

bo{- ostawa~ki nati

AlbaTurkish Rhoma Vlach nian

4 4 12 7 5 85 48 37 1825 931 894 10 4 6 1146 622 524 11 5 6 109 68 41 34 21 13 1431 736 695

SerbiBosniac Other an

5 1 4 4 4 214 92 122 5 3 2 2 2 181 76 105 Sudi} male female Su{evo male female Tanatarci male female Testemelci male female Toplik male female Tri ^e{mi male female Had`i-Red`epli male female Had`i-Sejdeli male female Had`i-Hamzali male female Cre{ka male female ^ardaklija male female ^iflik male female [a{avarlija male female [opur male female [tip male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

333

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Republika Makedonija ma`i `eni Skopje ma`i `eni Gazi Baba ma`i `eni Bula~ani ma`i `eni Idrizovo ma`i `eni Inxikovo ma`i `eni Jurumleri ma`i `eni Kolonija Idrizovo ma`i `eni Maxari ma`i `eni Naselba Goce Del~ev ma`i `eni Ra{tak ma`i `eni Singeli} ma`i `eni Skopje-Gazi Baba ma`i `eni Smiqkovci ma`i `eni

pravoslavni Orthodox

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

674015 341441 332574 109954 55839 54115 15968 8176 7792 892 473 419 680 336 344 109 58 51 41 22 19 1006 490 516 85 49 36 10483 5357 5126 1071 547 524 -

katolici Catholics

7008 3156 3852 2457 1037 1420 248 105 143 1 1 4 2 2 9 3 6 61 26 35 2 2 3 1 2 74 31 43 89 41 48 -

protestanti Protestants

520 241 279 216 96 120 14 8 6 1 1 10 6 4 2 1 1 1 1 -

ostanati Other

30820 15909 14911 11433 6009 5424 1750 893 857 5 5 13 6 7 276 135 141 6 4 2 657 334 323 4 3 1 2 1 1 360 179 181 184 106 78 1 1 Skopje male female Gazi Baba male female Bula~ani male female Idrizovo male female Ind`ikovo male female Jurumleri male female Kolonija Idrizovo male female Mad`ari male female Naselba Goce Del~ev male female Ra{tak male female Sin|eli} male female Skopje - Gazi Baba male female Smiljkovci male female Republic of Macedonia male female

2022547 1310184 1015377 1007170 467257 229485 237772 72222 36177 36045 1104 582 522 1589 821 768 3343 1708 1635 2983 1511 1472 451 226 225 12874 6324 6550 1405 725 680 367 187 180 23915 11985 11930 15182 7427 7755 345 190 155 654630 655554 343197 166504 176693 54242 26995 27247 1104 582 522 691 342 349 2646 1364 1282 2588 1315 1273 404 200 204 11140 5468 5672 1314 673 641 362 185 177 12996 6417 6579 13837 6732 7105 344 190 154

334

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Stajkovci ma`i `eni Stra~inci ma`i `eni Trubarevo ma`i `eni Cre{evo ma`i `eni \or~e Petrov ma`i `eni Volkovo ma`i `eni Gra~ani ma`i `eni Ku~kovo ma`i `eni Niki{tane ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Orizari ma`i `eni Orman ma`i `eni Skopje-\or~e Petrov ma`i `eni Karpo{ ma`i `eni 3532 1815 1717 1185 621 564 2669 1365 1304 1278 690 588 41490 20605 20885 6750 3454 3296 138 73 65 1114 563 551 8349 4161 4188 15637 7680 7957 461 235 226 9041 4439 4602 59810 28532 31278

pravoslavni Orthodox

3060 1575 1485 396 208 188 2088 1057 1031 1272 687 585 36888 18276 18612 6628 3398 3230 123 64 59 7359 3658 3701 13806 6748 7058 458 233 225 8514 4175 4339 54385 25768 28617

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

261 137 124 788 413 375 552 294 258 3792 1907 1885 55 27 28 15 9 6 1113 562 551 905 456 449 1434 723 711 270 130 140 3107 1566 1541

katolici Catholics

1 1 1 1 3 3 243 105 138 27 11 16 19 7 12 114 53 61 2 2 81 32 49 489 199 290

protestanti Protestants

17 7 10 6 2 4 5 4 1 6 1 5 48 25 23

ostanati Other

210 103 107 26 14 12 6 3 3 550 310 240 34 16 18 1 1 66 40 26 278 152 126 1 1 170 101 69 1781 974 807 Stajkovci male female Stra~inci male female Trubarevo male female Cre{evo male female \or~e Petrov male female Volkovo male female Gra~ani male female Ku~kovo male female Niki{tane male female Novo Selo male female Orizari male female Orman male female Skopje-\or~e Petrov male female Karpo{ male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

335

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Bardovci ma`i `eni Vlae ma`i `eni Gorno Nerezi ma`i `eni Dolno Nerezi ma`i `eni Zloku}ani ma`i `eni Skopje-Karpo{ ma`i `eni Kisela Voda ma`i `eni Gorno Lisi~e ma`i `eni Dolno Lisi~e ma`i `eni Naselba Dra~evo ma`i `eni Selo Dra~evo ma`i `eni Skopje-Kisela Voda ma`i `eni Usje ma`i `eni Centar ma`i `eni 1472 750 722 6809 3279 3530 314 162 152 12418 6058 6360 1635 837 798 37162 17446 19716 125379 61355 64024 18223 9150 9073 2440 1258 1182 10605 5263 5342 8641 4386 4255 84625 40881 43744 845 417 428 82604 40056 42548

pravoslavni Orthodox

1467 748 719 6508 3134 3374 26 16 10 10560 5114 5446 948 481 467 34876 16275 18601 117648 57385 60263 16887 8482 8405 2416 1245 1171 9499 4709 4790 7831 3973 3858 80172 38559 41613 843 417 426 44978 20867 24111

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

2 1 1 89 41 48 288 146 142 1524 757 767 631 324 307 573 297 276 4654 2362 2292 1141 564 577 10 5 5 982 487 495 788 405 383 1732 901 831 1 1 34325 17531 16794

katolici Catholics

2 1 1 54 20 34 75 31 44 3 1 2 355 146 209 784 366 418 36 21 15 5 2 3 29 14 15 3 1 2 711 328 383 476 173 303

protestanti Protestants

16 7 9 32 18 14 89 37 52 3 1 2 2 1 1 8 4 4 1 1 75 31 44 30 11 19

ostanati Other

1 1 158 84 74 243 149 94 53 31 22 1326 710 616 2204 1205 999 156 82 74 7 5 2 87 49 38 18 7 11 1935 1062 873 1 1 2795 1474 1321 Bardovci male female Vlae male female Gorno Nerezi male female Dolno Nerezi male female Zloku}ani male female Skopje - Karpo{ male female Kisela Voda male female Gorno Lisi~e male female Dolno Lisi~e male female Naselba Dra~evo male female Selo Dra~evo male female Skopje-Kisela Voda male female Usje male female Centar male female

336

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Skopje-Centar ma`i `eni ^air ma`i `eni Butel ma`i `eni Vizbegovo ma`i `eni Qubanci ma`i `eni Quboten ma`i `eni Radi{ani ma`i `eni Skopje-^air ma`i `eni [uto Orizari ma`i `eni Gorno Orizari ma`i `eni Dolno Orizari ma`i `eni Skopje-[uto Orizari ma`i `eni Ara~inovo ma`i `eni Ara~inovo ma`i `eni 82604 40056 42548 68395 34104 34291 14005 6956 7049 2817 1469 1348 928 502 426 2343 1196 1147 9123 4648 4475 39179 19333 19846 17357 8656 8701 454 240 214 1550 797 753 15353 7619 7734 11992 6242 5750 7315 3813 3502

pravoslavni Orthodox

44978 20867 24111 34163 16765 17398 7955 3860 4095 682 346 336 919 497 422 114 62 52 8331 4241 4090 16162 7759 8403 893 448 445 454 240 214 31 15 16 408 193 215 1007 494 513 609 293 316

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

34325 17531 16794 32877 16673 16204 5858 2995 2863 2113 1112 1001 9 5 4 2225 1132 1093 421 217 204 22251 11212 11039 15231 7624 7607 1494 772 722 13737 6852 6885 10925 5722 5203 6678 3507 3171

katolici Catholics

476 173 303 208 85 123 34 15 19 4 2 2 1 1 27 11 16 142 56 86 9 4 5 9 4 5 4 2 2 4 2 2

protestanti Protestants

30 11 19 16 8 8 4 2 2 1 1 11 6 5 2 2 2 2 -

ostanati Other

2795 1474 1321 1131 573 558 154 84 70 18 9 9 3 1 2 343 179 164 613 300 313 1222 580 642 25 10 15 1197 570 627 56 24 32 24 11 13 ^air male female Butel male female Vizbegovo male female Ljubanci male female Ljuboten male female Radi{ani male female Skopje - ^air male female [uto Orizari male female Gorno Orizari male female Dolno Orizari male female Skopje-[uto Orizari male female Ara~inovo male female Ara~inovo male female Skopje - Centar male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

337

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Brwarci ma`i `eni Gru{ino ma`i `eni Mojanci ma`i `eni Orlanci ma`i `eni Ba~ ma`i `eni Ba~ ma`i `eni Brod ma`i `eni Veleselo ma`i `eni Germijan ma`i `eni Dobroveni ma`i `eni @ivojno ma`i `eni Polog ma`i `eni Sko~ivir ma`i `eni Slivica ma`i `eni 395 199 196 1128 583 545 2325 1208 1117 829 439 390 755 396 359 172 89 83 57 31 26 4 2 2 257 136 121 18 10 8 214 115 99 30 11 19 3 2 1

pravoslavni Orthodox

395 199 196 3 2 1 750 394 356 172 89 83 57 31 26 4 2 2 253 134 119 18 10 8 214 115 99 29 11 18 3 2 1

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1124 581 543 2297 1196 1101 826 438 388 1 1 1 1 -

katolici Catholics

4 2 2 4 2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

4 2 2 25 10 15 3 1 2 Ba~ male female Ba~ male female Brod male female Veleselo male female Germijan male female Dobroveni male female @ivojno male female Polog male female Sko~ivir male female Slivica male female Brnjarci male female Gru{ino male female Mojanci male female Orlanci male female

338

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Sovi} ma`i `eni Bel~i{ta ma`i `eni Arbinovo ma`i `eni Bel~i{ta ma`i `eni Botun ma`i `eni Bre`ani ma`i `eni Velmej ma`i `eni Vrbjani ma`i `eni Godivje ma`i `eni Gorno Sredore~ie ma`i `eni Grko Pole ma`i `eni Dolno Sredore~ie ma`i `eni Zlesti ma`i `eni Izdeglavje ma`i `eni 2940 1462 1478 26 8 18 437 223 214 227 128 99 31 15 16 511 241 270 58 24 34 92 46 46 14 7 7 30 15 15 57 29 28 294 145 149 136 64 72

pravoslavni Orthodox

2926 1453 1473 26 8 18 437 223 214 223 125 98 31 15 16 511 241 270 58 24 34 92 46 46 14 7 7 30 15 15 57 29 28 291 143 148 136 64 72

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

4 2 2 -

katolici Catholics

4 3 1 3 2 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

6 4 2 1 1 2 1 1 Sovi} male female Bel~i{ta male female Arbinovo male female Bel~i{ta male female Botun male female Bre`ani male female Velmej male female Vrbjani male female Godivje male female Gorno Sredore~ie male female Grko Pole male female Dolno Sredore~ie male female Zlesti male female Izdeglavje male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

339

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Laktiwe ma`i `eni Le{ani ma`i `eni Mramorec ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Ozdoleni ma`i `eni Peso~ani ma`i `eni Slatino ma`i `eni Slatinski ^iflik ma`i `eni Slivovo ma`i `eni So{ani ma`i `eni Turje ma`i `eni Crvena Voda ma`i `eni Berovo ma`i `eni Berovo ma`i `eni 82 40 42 484 252 232 8 3 5 68 31 37 47 21 26 95 45 50 161 81 80 11 5 6 16 7 9 15 8 7 17 10 7 23 14 9 13941 7006 6935 7002 3448 3554

pravoslavni Orthodox

82 40 42 483 251 232 8 3 5 64 29 35 47 21 26 94 44 50 160 81 79 11 5 6 16 7 9 15 8 7 17 10 7 23 14 9 13264 6667 6597 6331 3113 3218

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

4 2 2 556 279 277 556 279 277

katolici Catholics

10 7 3 9 7 2

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 1 1 1 1 111 53 58 106 49 57 Laktinje male female Le{ani male female Mramorec male female Novo Selo male female Ozdoleni male female Peso~ani male female Slatino male female Slatinski ^iflik male female Slivovo male female So{ani male female Turje male female Crvena Voda male female Berovo male female Berovo male female

340

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Budinarci ma`i `eni Vladimirovo ma`i `eni Dvori{te ma`i `eni Ma~evo ma`i `eni Mitra{inci ma`i `eni Ratevo ma`i `eni Rusinovo ma`i `eni Smojmirovo ma`i `eni Bistrica ma`i `eni Bare{ani ma`i `eni Bistrica ma`i `eni Velu{ina ma`i `eni Gorno Egri ma`i `eni Grae{nica ma`i `eni 682 335 347 861 420 441 757 413 344 206 100 106 729 371 358 844 437 407 2095 1096 999 765 386 379 5042 2565 2477 205 104 101 1015 504 511 160 75 85 190 99 91

pravoslavni Orthodox

681 334 347 861 420 441 756 412 344 206 100 106 728 371 357 843 436 407 2093 1095 998 765 386 379 3581 1831 1750 205 104 101 956 474 482 76 38 38 17 8 9

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1320 661 659 55 29 26 84 37 47 173 91 82

katolici Catholics

1 1 5 1 4 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 136 72 64 3 1 2 Budinarci male female Vladimirovo male female Dvori{te male female Ma~evo male female Mitra{inci male female Ratevo male female Rusinovo male female Smojmirovo male female Bistrica male female Bare{ani male female Bistrica male female Velu{ina male female Gorno Egri male female Grae{nica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

341

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dolno Egri ma`i `eni Drago{ ma`i `eni @abeni ma`i `eni Zloku}ani ma`i `eni Kanino ma`i `eni Ki{ava ma`i `eni Kravari ma`i `eni Kremenica ma`i `eni Krstoar ma`i `eni La`ec ma`i `eni Mexitlija ma`i `eni Oleveni ma`i `eni Opti~ari ma`i `eni Ostrec ma`i `eni 33 18 15 178 95 83 111 56 55 308 149 159 880 462 418 134 71 63 167 94 73 302 159 143 155 77 78 157 80 77 317 160 157 229 114 115

pravoslavni Orthodox

21 12 9 10 5 5 36 19 17 871 457 414 114 60 54 166 94 72 165 89 76 157 80 77 317 160 157 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

148 76 72 308 149 159 9 5 4 20 11 9 134 69 65 155 77 78 227 113 114

katolici Catholics

1 1 3 1 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

12 6 6 20 14 6 75 37 38 1 1 Dolno Egri male female Drago{ male female @abeni male female Zloku}ani male female Kanino male female Ki{ava male female Kravari male female Kremenica male female Krstoar male female La`ec male female Med`itlija male female Oleveni male female Opti~ari male female Ostrec male female

342

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Porodin ma`i `eni Sredno Egri ma`i `eni Bitola ma`i `eni Bitola ma`i `eni Bratin Dol ma`i `eni Brusnik ma`i `eni Bukovo ma`i `eni Gorno Orizari ma`i `eni Dihovo ma`i `eni Dolno Orizari ma`i `eni Karamani ma`i `eni Krklino ma`i `eni Lavci ma`i `eni Logovardi ma`i `eni 202 98 104 299 150 149 86408 42373 44035 74550 36355 38195 185 102 83 241 120 121 3494 1792 1702 2454 1221 1233 310 146 164 1834 936 898 337 167 170 611 322 289 338 161 177 699 346 353

pravoslavni Orthodox

194 94 100 275 136 139 78104 38159 39945 66492 32265 34227 150 82 68 241 120 121 3440 1766 1674 2436 1213 1223 306 143 163 1830 934 896 337 167 170 611 322 289 336 160 176 698 345 353

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

7 4 3 7043 3577 3466 6843 3476 3367 33 19 14 25 13 12 15 7 8 4 2 2 -

katolici Catholics

144 58 86 140 58 82 2 2 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

11 5 6 9 4 5 1 1 1 1 -

ostanati Other

1 1 24 14 10 1106 574 532 1066 552 514 1 1 26 12 14 3 1 2 3 3 1 1 1 1 Porodin male female Sredno Egri male female Bitola male female Bitola male female Bratin Dol male female Brusnik male female Bukovo male female Gorno Orizari male female Dihovo male female Dolno Orizari male female Karamani male female Krklino male female Lavci male female Logovardi male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

343

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Magarevo ma`i `eni Ni`epole ma`i `eni Orehovo ma`i `eni Poe{evo ma`i `eni Ra{tani ma`i `eni Snegovo ma`i `eni Trn ma`i `eni Trnovo ma`i `eni Blatec ma`i `eni Blatec ma`i `eni Lipec ma`i `eni Bogdanci ma`i `eni Bogdanci ma`i `eni \avato ma`i `eni 87 46 41 186 95 91 23 14 9 272 136 136 396 211 185 113 56 57 278 147 131 2024 1026 998 1594 810 784 430 216 214 8707 4377 4330 6011 3020 2991 438 230 208

pravoslavni Orthodox

87 46 41 151 76 75 23 14 9 266 134 132 394 211 183 113 56 57 193 105 88 2024 1026 998 1594 810 784 430 216 214 8428 4230 4198 5752 2884 2868 432 225 207

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

34 18 16 6 2 4 1 1 82 40 42 60 35 25 54 30 24 6 5 1

katolici Catholics

169 86 83 160 82 78 -

protestanti Protestants

2 1 1 2 1 1 -

ostanati Other

1 1 1 1 3 2 1 48 25 23 43 23 20 Magarevo male female Ni`epole male female Orehovo male female Poe{evo male female Ra{tani male female Snegovo male female Trn male female Trnovo male female Blatec male female Blatec male female Lipec male female Bogdanci male female Bogdanci male female \avato male female

344

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Selemli ma`i `eni Stojakovo ma`i `eni Bogoviwe ma`i `eni Bogoviwe ma`i `eni @erovjane ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Pirok ma`i `eni Rakovec ma`i `eni Selce Ke~ ma`i `eni Bogomila ma`i `eni Bistrica ma`i `eni Bogomila ma`i `eni Gabrovnik ma`i `eni Kapinovo ma`i `eni 327 161 166 1931 966 965 14555 7351 7204 6328 3224 3104 914 442 472 1589 804 785 4701 2373 2328 811 395 416 212 113 99 1252 625 627 124 59 65 476 237 239 9 4 5 -

pravoslavni Orthodox

327 161 166 1917 960 957 5 2 3 4 2 2 1 1 1200 597 603 124 59 65 471 235 236 9 4 5 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

14445 7298 7147 6272 3200 3072 909 439 470 1578 799 779 4669 2356 2313 806 392 414 211 112 99 48 26 22 3 1 2 -

katolici Catholics

9 4 5 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

5 2 3 100 48 52 55 24 31 10 4 6 30 16 14 4 3 1 1 1 4 2 2 2 1 1 Selemli male female Stojakovo male female Bogovinje male female Bogovinje male female @erovjane male female Novo Selo male female Pirok male female Rakovec male female Selce Ke~ male female Bogomila male female Bistrica male female Bogomila male female Gabrovnik male female Kapinovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

345

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Mokreni ma`i `eni Ne`ilovo ma`i `eni Oraov Dol ma`i `eni Ore{e ma`i `eni Papradi{te ma`i `eni Plevewe ma`i `eni Sogle ma`i `eni Teovo ma`i `eni Cre{nevo ma`i `eni Bosilovo ma`i `eni Borievo ma`i `eni Bosilovo ma`i `eni Ge~erlija ma`i `eni Drvo{ ma`i `eni 16 7 9 63 30 33 3 1 2 218 112 106 7 4 3 2 1 1 137 70 67 189 97 92 8 3 5 12457 6429 6028 926 473 453 1698 846 852 373 191 182 699 377 322

pravoslavni Orthodox

16 7 9 63 30 33 3 1 2 218 112 106 7 4 3 2 1 1 90 44 46 189 97 92 8 3 5 10837 5591 5246 918 471 447 1692 844 848 363 185 178 697 375 322

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

45 25 20 618 314 304 -

katolici Catholics

959 497 462 2 2 6 2 4 8 4 4 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 43 27 16 6 2 4 2 2 2 2 Mokreni male female Ne`ilovo male female Oraov Dol male female Ore{e male female Papradi{te male female Plevenje male female Sogle male female Teovo male female Cre{nevo male female Bosilovo male female Borievo male female Bosilovo male female Ge~erlija male female Drvo{ male female

346

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Ednoku}evo ma`i `eni Ilovica ma`i `eni Petralinci ma`i `eni Radovo ma`i `eni Robovo ma`i `eni Saraj ma`i `eni Sekirnik ma`i `eni Staro Baldovci ma`i `eni Turnovo ma`i `eni Hamzali ma`i `eni [tuka ma`i `eni Brvenica ma`i `eni Blace ma`i `eni Brvenica ma`i `eni 678 351 327 1907 968 939 605 330 275 851 440 411 576 287 289 937 493 444 1194 611 583 269 140 129 941 487 454 22 9 13 781 426 355 15855 7924 7931 344 186 158 2918 1478 1440

pravoslavni Orthodox

557 287 270 1577 800 777 492 267 225 9 6 3 569 283 286 925 485 440 1192 610 582 115 61 54 937 485 452 14 7 7 780 425 355 5933 3057 2876 344 186 158 2915 1477 1438

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

113 58 55 330 168 162 16 9 7 151 77 74 8 2 6 9781 4800 4981 1 1

katolici Catholics

105 58 47 823 423 400 12 8 4 1 1 2 1 1 7 7 1 1

protestanti Protestants

-

ostanati Other

8 6 2 8 5 3 3 2 1 7 4 3 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 134 67 67 1 1 Ednoku}evo male female Ilovica male female Petralinci male female Radovo male female Robovo male female Saraj male female Sekirnik male female Staro Baldovci male female Turnovo male female Hamzali male female [tuka male female Brvenica male female Blace male female Brvenica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

347

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Volkovija ma`i `eni Gurgurnica ma`i `eni Dolno Sedlarce ma`i `eni Miletino ma`i `eni Radiovce ma`i `eni Sten~e ma`i `eni Tenovo ma`i `eni ^elopek ma`i `eni Valandovo ma`i `eni Ajranli ma`i `eni Arazli ma`i `eni Bajrambos ma`i `eni Balinci ma`i `eni Barakli ma`i `eni 270 147 123 1556 784 772 693 351 342 1986 997 989 1049 528 521 150 76 74 1602 800 802 5287 2577 2710 11890 6139 5751 328 178 150 -

pravoslavni Orthodox

269 146 123 691 351 340 619 326 293 349 185 164 150 76 74 209 111 98 387 199 188 10135 5217 4918 321 175 146 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1549 779 770 1337 657 680 693 339 354 1392 689 703 4809 2336 2473 1355 732 623 7 3 4 -

katolici Catholics

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 10 5 5 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 6 5 1 2 2 29 14 15 6 4 2 89 42 47 390 185 205 Volkovija male female Gurgurnica male female Dolno Sedlarce male female Miletino male female Radiovce male female Sten~e male female Tenovo male female ^elopek male female Valandovo male female Ajranli male female Arazli male female Bajrambos male female Balinci male female Barakli male female

348

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Ba{ali ma`i `eni Ba{ibos ma`i `eni Brajkovci ma`i `eni Buluntuli ma`i `eni Valandovo ma`i `eni Vejseli ma`i `eni Gradec ma`i `eni Gr~i{te ma`i `eni Dedeli ma`i `eni \uleli ma`i `eni Josifovo ma`i `eni Kazandol ma`i `eni Ko~uli ma`i `eni Marvinci ma`i `eni 170 93 77 437 236 201 4402 2214 2188 255 135 120 220 119 101 1730 902 828 147 85 62 50 30 20 504 262 242

pravoslavni Orthodox

437 236 201 4064 2055 2009 255 135 120 1454 744 710 423 218 205

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

169 92 77 33 21 12 215 116 99 274 157 117 147 85 62 49 30 19 -

katolici Catholics

9 5 4 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 296 133 163 5 3 2 1 1 1 1 81 44 37 Ba{ali male female Ba{ibos male female Brajkovci male female Buluntuli male female Valandovo male female Vejseli male female Gradec male female Gr~i{te male female Dedeli male female \uleli male female Josifovo male female Kazandol male female Ko~uli male female Marvinci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

349

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Pirava ma`i `eni Plavu{ ma`i `eni Prsten ma`i `eni Rabrovo ma`i `eni Sobri ma`i `eni Tatarli ma`i `eni Terzeli ma`i `eni Udovo ma`i `eni ^alakli ma`i `eni ^estevo ma`i `eni Vasilevo ma`i `eni Angelci ma`i `eni Varvarica ma`i `eni Vasilevo ma`i `eni 1844 952 892 68 31 37 274 139 135 225 111 114 851 457 394 385 195 190 12122 6339 5783 913 484 429 2 1 1 2174 1128 1046

pravoslavni Orthodox

1835 948 887 274 139 135 225 111 114 843 453 390 4 3 1 9246 4831 4415 855 455 400 2 1 1 1799 932 867

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

8 4 4 68 31 37 7 3 4 378 190 188 2196 1155 1041 25 14 11 366 191 175

katolici Catholics

581 301 280 1 1 -

protestanti Protestants

1 1 1 1 -

ostanati Other

1 1 1 1 3 2 1 98 51 47 32 15 17 8 4 4 Pirava male female Plavu{ male female Prsten male female Rabrovo male female Sobri male female Tatarli male female Terzeli male female Udovo male female ^alakli male female ^estevo male female Vasilevo male female Angelci male female Varvarica male female Vasilevo male female

350

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Visoka Maala ma`i `eni Vladievci ma`i `eni Grado{orci ma`i `eni Dobro{inci ma`i `eni Dukatino ma`i `eni Edrenikovo ma`i `eni Ku{kulija ma`i `eni Nivi~ino ma`i `eni Nova Maala ma`i `eni Piperovo ma`i `eni Radi~evo ma`i `eni Sedlarci ma`i `eni Su{evo ma`i `eni Trebi~ino ma`i `eni 497 276 221 684 359 325 1744 888 856 936 493 443 450 240 210 225 126 99 823 431 392 1401 718 683 590 310 280 343 178 165 723 374 349 19 12 7

pravoslavni Orthodox

679 356 323 1034 521 513 752 402 350 449 239 210 225 126 99 69 33 36 1257 650 607 574 300 274 343 178 165 696 362 334 17 11 6

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

490 270 220 3 2 1 689 355 334 182 90 92 232 129 103 140 66 74 13 7 6 15 7 8 -

katolici Catholics

520 268 252 2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

7 6 1 2 1 1 21 12 9 2 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 12 5 7 2 1 1 Visoka Maala male female Vladievci male female Grado{orci male female Dobro{inci male female Dukatino male female Edrenikovo male female Ku{kulija male female Nivi~ino male female Nova Maala male female Piperovo male female Radi~evo male female Sedlarci male female Su{evo male female Trebi~ino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

351

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

^anaklija ma`i `eni Vev~ani ma`i `eni Vev~ani ma`i `eni Veles ma`i `eni Babuna ma`i `eni Ba{ino Selo ma`i `eni Bele{tevica ma`i `eni Buzalkovo ma`i `eni Veles ma`i `eni Vetersko ma`i `eni Gorno Jabol~i{te ma`i `eni Gorno Kalaslari ma`i `eni Gorno Orizari ma`i `eni Dolno Jabol~i{te ma`i `eni 598 321 277 2433 1229 1204 2433 1229 1204 57602 28933 28669 24 14 10 814 404 410 15 8 7 1456 770 686 43716 21754 21962 9 5 4 1741 899 842 38 20 18 2262 1188 1074 718 378 340

pravoslavni Orthodox

495 265 230 2421 1225 1196 2421 1225 1196 46878 23399 23479 24 14 10 813 403 410 15 8 7 2 1 1 40135 19943 20192 9 5 4 136 72 64 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

41 24 17 3 1 2 3 1 2 9786 5069 4717 1442 764 678 2714 1383 1331 1727 891 836 37 20 17 2118 1111 1007 715 375 340

katolici Catholics

58 31 27 5 1 4 5 1 4 67 25 42 1 1 1 1 58 22 36 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

6 4 2 6 4 2 -

ostanati Other

4 1 3 4 2 2 4 2 2 865 436 429 11 4 7 803 402 401 14 8 6 7 5 2 3 3 ^anaklija male female Vev~ani male female Vev~ani male female Veles male female Babuna male female Ba{ino Selo male female Bele{tevica male female Buzalkovo male female Veles male female Vetersko male female Gorno Jabol~i{te male female Gorno Kalaslari male female Gorno Orizari male female Dolno Jabol~i{te male female

352

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dolno Kalaslari ma`i `eni Dolno Orizari ma`i `eni Drenovo ma`i `eni Ivankovci ma`i `eni Karabuwi{te ma`i `eni Klukovec ma`i `eni Kru{je ma`i `eni Kumarino ma`i `eni Lugunci ma`i `eni Mamut~evo ma`i `eni Nova~ani ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oraovec ma`i `eni Otovica ma`i `eni 446 234 212 35 24 11 857 436 421 193 103 90 1 1 74 34 40 10 5 5 331 163 168 5 2 3 19 9 10 274 135 139

pravoslavni Orthodox

445 234 211 35 24 11 853 433 420 74 34 40 10 5 5 331 163 168 5 2 3 10 4 6 273 135 138

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

193 103 90 1 1 -

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

4 3 1 9 5 4 1 1 Dolno Kalaslari male female Dolno Orizari male female Drenovo male female Ivankovci male female Karabunji{te male female Klukovec male female Kru{je male female Kumarino male female Lugunci male female Mamut~evo male female Nova~ani male female Novo Selo male female Oraovec male female Otovica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

353

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Prevalec ma`i `eni Ra{tani ma`i `eni Rlevci ma`i `eni Rudnik ma`i `eni S'lp ma`i `eni Slivnik ma`i `eni Sojaklari ma`i `eni Sopot ma`i `eni Crkvino ma`i `eni ^alo{evo ma`i `eni Xidimirci ma`i `eni Vele{ta ma`i `eni Vele{ta ma`i `eni Gorno Tate{i ma`i `eni 2974 1539 1435 286 161 125 18 9 9 42 17 25 47 19 28 444 214 230 156 82 74 15 7 8 363 187 176 210 107 103 9 5 4 8156 4170 3986 5834 2971 2863 1148 595 553

pravoslavni Orthodox

2933 1517 1416 286 161 125 18 9 9 42 17 25 47 19 28 146 77 69 15 7 8 2 2 210 107 103 9 5 4 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

28 18 10 443 213 230 10 5 5 358 185 173 8072 4121 3951 5754 2922 2832 1146 595 551

katolici Catholics

4 1 3 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

9 3 6 1 1 3 2 1 83 48 35 79 48 31 2 2 Prevalec male female Ra{tani male female Rlevci male female Rudnik male female S'lp male female Slivnik male female Sojaklari male female Sopot male female Crkvino male female ^alo{evo male female D`idimirci male female Vele{ta male female Vele{ta male female Gorno Tate{i male female

354

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dobovjani ma`i `eni Dolno Tate{i ma`i `eni Vinica ma`i `eni Vinica ma`i `eni Vini~ka Kr{la ma`i `eni Gradec ma`i `eni Grqani ma`i `eni Dragobra{te ma`i `eni Istibawa ma`i `eni Jakimovo ma`i `eni Kalimanci ma`i `eni Kru{evo ma`i `eni Laki ma`i `eni Leski ma`i `eni 475 246 229 699 358 341 17914 9173 8741 10863 5449 5414 99 51 48 1245 666 579 206 114 92 392 216 176 1476 785 691 1101 559 542 239 128 111 131 72 59 314 168 146 579 314 265

pravoslavni Orthodox

15782 8083 7699 8989 4503 4486 99 51 48 1215 651 564 206 114 92 390 215 175 1431 760 671 1101 559 542 80 40 40 117 63 54 314 168 146 578 313 265

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

473 246 227 699 358 341 1489 753 736 1452 733 719 30 15 15 -

katolici Catholics

11 6 5 10 5 5 1 1 -

protestanti Protestants

7 5 2 7 5 2 -

ostanati Other

2 2 625 326 299 405 203 202 2 1 1 45 25 20 159 88 71 14 9 5 Dobovjani male female Dolno Tate{i male female Vinica male female Vinica male female Vini~ka Kr{la male female Gradec male female Grljani male female Dragobra{te male female Istibanja male female Jakimovo male female Kalimanci male female Kru{evo male female Laki male female Leski male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

355

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Pekqani ma`i `eni Trsino ma`i `eni Crn Kamen ma`i `eni Vitoli{te ma`i `eni Be{i{te ma`i `eni Vepr~ani ma`i `eni Vitoli{te ma`i `eni Vrpsko ma`i `eni Gu|akovo ma`i `eni Duwe ma`i `eni @ivovo ma`i `eni Kalen ma`i `eni Kokre ma`i `eni Kru{evica ma`i `eni 432 221 211 730 380 350 107 50 57 494 247 247 22 12 10 10 5 5 170 80 90 77 37 40 19 9 10 7 4 3 87 48 39

pravoslavni Orthodox

432 221 211 723 375 348 107 50 57 492 245 247 22 12 10 10 5 5 170 80 90 76 36 40 19 9 10 7 4 3 86 47 39

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

7 5 2 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 2 1 1 1 1 Pekljani male female Trsino male female Crn Kamen male female Vitoli{te male female Be{i{te male female Vepr~ani male female Vitoli{te male female Vrpsko male female Gu|akovo male female Dunje male female @ivovo male female Kalen male female Kokre male female Kru{evica male female

356

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Manastir ma`i `eni Pe{tani ma`i `eni Pol~i{te ma`i `eni ^ani{te ma`i `eni Vrane{tica ma`i `eni Ati{ta ma`i `eni Bigor Dolenci ma`i `eni Vrane{tica ma`i `eni Dupjani ma`i `eni Karbunica ma`i `eni Kozi~ino ma`i `eni Kru{ica ma`i `eni Miokazi ma`i `eni Orlanci ma`i `eni 4 2 2 20 11 9 31 16 15 47 23 24 1322 677 645 31 16 15 156 86 70 438 229 209 8 4 4 42 22 20 17 7 10 5 1 4 36 16 20 37 19 18

pravoslavni Orthodox

4 2 2 20 11 9 31 16 15 47 23 24 1033 537 496 31 16 15 156 86 70 438 229 209 8 4 4 42 22 20 17 7 10 5 1 4 36 16 20 37 19 18

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

287 139 148 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 Manastir male female Pe{tani male female Pol~i{te male female ^ani{te male female Vrane{tica male female Ati{ta male female Bigor Dolenci male female Vrane{tica male female Dupjani male female Karbunica male female Kozi~ino male female Kru{ica male female Miokazi male female Orlanci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

357

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Patec ma`i `eni Rabetino ma`i `eni Re~ani - ^elope~ko ma`i `eni Svetora~e ma`i `eni Staroec ma`i `eni ^elopeci ma`i `eni Vrap~i{te ma`i `eni Vranovci ma`i `eni Vrap~i{te ma`i `eni Galate ma`i `eni Zubovce ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Po`arane ma`i `eni Toplica ma`i `eni 8 4 4 3 2 1 22 13 9 6 3 3 195 101 94 318 154 164 8586 4262 4324 480 242 238 4874 2459 2415 1151 568 583 762 397 365 19 9 10 26 12 14 1274 575 699

pravoslavni Orthodox

8 4 4 3 2 1 22 13 9 6 3 3 194 100 94 30 15 15 1024 511 513 168 89 79 335 156 179 480 247 233 19 9 10 21 10 11 1 1

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

287 139 148 7525 3733 3792 479 242 237 4675 2356 2319 816 412 404 282 150 132 4 2 2 1269 571 698

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 1 1 36 18 18 1 1 30 14 16 1 1 4 4 Patec male female Rabetino male female Re~ani - ^elope~ko male female Svetora~e male female Staroec male female ^elopeci male female Vrap~i{te male female Vranovci male female Vrap~i{te male female Galate male female Zubovce male female Novo Selo male female Po`arane male female Toplica male female

358

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Vratnica ma`i `eni Belovi{te ma`i `eni Vratnica ma`i `eni Ja`ince ma`i `eni Ora{je ma`i `eni Roga~evo ma`i `eni Staro Selo ma`i `eni Vrutok ma`i `eni Vrutok ma`i `eni Gorno Jelovce ma`i `eni Dolno Jelovce ma`i `eni Zduwe ma`i `eni Le{nica ma`i `eni Pe~kovo ma`i `eni 3563 1842 1721 311 161 150 505 242 263 1099 585 514 1084 567 517 347 178 169 217 109 108 5999 2988 3011 1127 550 577 2 1 1 10 4 6 2140 1087 1053 3 1 2 48 23 25

pravoslavni Orthodox

1374 688 686 310 161 149 502 241 261 346 178 168 216 108 108 813 389 424 281 133 148 2 1 1 10 4 6 466 226 240 3 1 2 48 23 25

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

2181 1151 1030 1 1 1 1 1098 585 513 1081 566 515 5159 2586 2573 845 416 429 1666 855 811 -

katolici Catholics

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

1 1 1 1 -

ostanati Other

5 2 3 1 1 1 1 3 1 2 26 12 14 8 6 2 Vratnica male female Belovi{te male female Vratnica male female Ja`ince male female Ora{je male female Roga~evo male female Staro Selo male female Vrutok male female Vrutok male female Gorno Jelovce male female Dolno Jelovce male female Zdunje male female Le{nica male female Pe~kovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

359

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Raven ma`i `eni Re~ane ma`i `eni Gevgelija ma`i `eni Bogorodica ma`i `eni Gevgelija ma`i `eni Kovanci ma`i `eni Konsko ma`i `eni Moin ma`i `eni Mrzenci ma`i `eni Negorci ma`i `eni Novo Kowsko ma`i `eni Prdejci ma`i `eni Sermenin ma`i `eni Huma ma`i `eni 1615 783 832 1054 539 515 20362 10070 10292 1001 518 483 15685 7670 8015 177 93 84 4 2 2 317 175 142 461 231 230 2047 1050 997 136 64 72 514 257 257 18 9 9 2 1 1

pravoslavni Orthodox

2 2 1 1 19930 9864 10066 1000 518 482 15273 7473 7800 177 93 84 4 2 2 309 169 140 459 231 228 2039 1047 992 136 64 72 514 257 257 18 9 9 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1612 783 829 1036 532 504 51 26 25 45 26 19 5 5 1 1

katolici Catholics

54 19 35 42 11 31 8 6 2 2 2 2 2 -

protestanti Protestants

2 1 1 2 1 1 -

ostanati Other

1 1 17 6 11 325 160 165 1 1 323 159 164 1 1 Raven male female Re~ane male female Gevgelija male female Bogorodica male female Gevgelija male female Kovanci male female Konsko male female Moin male female Mrzenci male female Negorci male female Novo Konjsko male female Prdejci male female Sermenin male female Huma male female

360

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Gostivar ma`i `eni Balin dol ma`i `eni Belovi{te ma`i `eni Gostivar ma`i `eni Debre{e ma`i `eni Malo Tur~ane ma`i `eni ^ajle ma`i `eni Gradsko ma`i `eni Vini~ani ma`i `eni Vodovrati ma`i `eni Gorno ^i~evo ma`i `eni Gradsko ma`i `eni Grn~i{te ma`i `eni Dvori{te ma`i `eni 49545 24730 24815 2501 1274 1227 2267 1143 1124 35847 17907 17940 4847 2427 2420 1013 501 512 3070 1478 1592 3760 1971 1789 569 310 259 379 202 177 22 9 13 2219 1140 1079 1 1 -

pravoslavni Orthodox

13130 6567 6563 340 183 157 831 429 402 11865 5909 5956 94 46 48 2801 1459 1342 489 264 225 57 30 27 22 9 13 1867 965 902 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

36045 17991 18054 2157 1089 1068 1426 709 717 23686 11859 11827 4742 2377 2365 1006 499 507 3028 1458 1570 815 435 380 80 46 34 319 171 148 279 138 141 -

katolici Catholics

53 16 37 3 3 45 16 29 1 1 4 4 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

317 156 161 4 2 2 7 5 2 251 123 128 10 4 6 7 2 5 38 20 18 143 77 66 3 1 2 72 37 35 Gostivar male female Balin dol male female Belovi{te male female Gostivar male female Debre{e male female Malo Tur~ane male female ^ajle male female Gradsko male female Vini~ani male female Vodovrati male female Gorno ^i~evo male female Gradsko male female Grn~i{te male female Dvori{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

361

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dolno ^i~evo ma`i `eni Zgropolci ma`i `eni Ko~ilari ma`i `eni Kuridere ma`i `eni Nogaevci ma`i `eni Podles ma`i `eni Sve}ani ma`i `eni Ska~inci ma`i `eni Ubogo ma`i `eni Ulanci ma`i `eni Debar ma`i `eni Bani{te ma`i `eni Bomovo ma`i `eni Vlasi}i ma`i `eni 72 37 35 130 76 54 239 125 114 49 28 21 80 44 36 17952 9221 8731 90 49 41 -

pravoslavni Orthodox

72 37 35 238 124 114 49 28 21 6 2 4 734 378 356 10 6 4 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

129 76 53 1 1 7 3 4 17083 8777 8306 79 43 36 -

katolici Catholics

57 28 29 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 67 39 28 78 38 40 Dolno ^i~evo male female Zgropolci male female Ko~ilari male female Kuridere male female Nogaevci male female Podles male female Sve}ani male female Ska~inci male female Ubogo male female Ulanci male female Debar male female Bani{te male female Bomovo male female Vlasi}i male female

362

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Gorno Kosovrasti ma`i `eni Debar ma`i `eni Dolno Kosovrasti ma`i `eni Kowari ma`i `eni Krivci ma`i `eni Oti{ani ma`i `eni Oxovci ma`i `eni Raj~ica ma`i `eni Seloku}i ma`i `eni Spas ma`i `eni Tatar Elevci ma`i `eni Trnani} ma`i `eni Hame ma`i `eni Xepi{te ma`i `eni 818 416 402 14561 7462 7099 813 414 399 9 6 3 530 283 247 220 114 106 131 67 64 104 46 58 32 20 12 10 6 4 135 72 63 499 266 233

pravoslavni Orthodox

15 7 8 688 353 335 2 2 4 4 9 6 3 6 4 2

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

798 407 391 13763 7053 6710 808 411 397 9 6 3 524 281 243 220 114 106 122 63 59 104 46 58 32 20 12 1 1 135 72 63 488 261 227

katolici Catholics

55 28 27 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

5 2 3 55 28 27 3 1 2 5 2 3 5 4 1 5 1 4 Gorno Kosovrasti male female Debar male female Dolno Kosovrasti male female Konjari male female Krivci male female Oti{ani male female Od`ovci male female Raj~ica male female Seloku}i male female Spas male female Tatar Elevci male female Trnani} male female Hame male female D`epi{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

363

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Delogo`di ma`i `eni Bogojci ma`i `eni Delogo`di ma`i `eni Koro{i{ta ma`i `eni Livada ma`i `eni Mislode`da ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Poum ma`i `eni Toska ma`i `eni Xepin ma`i `eni Del~evo ma`i `eni Bigla ma`i `eni Vetren ma`i `eni Vir~e ma`i `eni 7884 4038 3846 170 95 75 2920 1489 1431 1717 881 836 1485 774 711 720 366 354 280 137 143 168 82 86 424 214 210 17505 8977 8528 274 153 121 114 60 54 498 253 245

pravoslavni Orthodox

2 1 1 1 1 1 1 15948 8184 7764 274 153 121 114 60 54 317 164 153

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

7724 3958 3766 164 93 71 2905 1478 1427 1698 871 827 1382 726 656 717 365 352 272 133 139 164 79 85 422 213 209 773 393 380 -

katolici Catholics

1 1 1 1 3 1 2 -

protestanti Protestants

4 2 2 -

ostanati Other

157 79 78 6 2 4 14 11 3 19 10 9 102 47 55 2 1 1 8 4 4 4 3 1 2 1 1 777 397 380 181 89 92 Delogo`di male female Bogojci male female Delogo`di male female Koro{i{ta male female Livada male female Mislode`da male female Novo Selo male female Poum male female Toska male female D`epin male female Del~evo male female Bigla male female Vetren male female Vir~e male female

364

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Vratislavci ma`i `eni Gabrovo ma`i `eni Grad ma`i `eni Del~evo ma`i `eni Dram~e ma`i `eni Zvegor ma`i `eni Iliovo ma`i `eni Kiselica ma`i `eni Kosovo Dabje ma`i `eni Nov Istevnik ma`i `eni O~ipala ma`i `eni Poleto ma`i `eni Razlovci ma`i `eni Selnik ma`i `eni 32 18 14 794 419 375 534 274 260 11500 5810 5690 288 154 134 904 474 430 127 70 57 35 18 17 21 13 8 144 71 73 92 44 48 194 103 91 826 445 381 28 14 14

pravoslavni Orthodox

31 17 14 583 308 275 519 265 254 10594 5359 5235 288 154 134 899 470 429 127 70 57 35 18 17 21 13 8 144 71 73 92 44 48 186 97 89 826 445 381 28 14 14

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

15 9 6 660 326 334 5 4 1 8 6 2 -

katolici Catholics

3 1 2 -

protestanti Protestants

4 2 2 -

ostanati Other

1 1 211 111 100 239 122 117 Vratislavci male female Gabrovo male female Grad male female Del~evo male female Dram~e male female Zvegor male female Iliovo male female Kiselica male female Kosovo Dabje male female Nov Istevnik male female O~ipala male female Poleto male female Razlovci male female Selnik male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

365

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Stamer ma`i `eni Star Istevnik ma`i `eni Trabotivi{te ma`i `eni Turija ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Demir Kapija ma`i `eni Barovo ma`i `eni Besvica ma`i `eni Bistrenci ma`i `eni Demir Kapija ma`i `eni Dra~evica ma`i `eni Dren ma`i `eni Iberli ma`i `eni Klisura ma`i `eni 344 187 157 70 32 38 533 274 259 102 63 39 51 28 23 4545 2347 2198 10 5 5 18 7 11 364 200 164 3275 1671 1604 94 47 47 3 2 1

pravoslavni Orthodox

200 114 86 70 32 38 447 225 222 102 63 39 51 28 23 4104 2113 1991 9 5 4 15 6 9 318 173 145 3210 1636 1574 94 47 47 3 2 1

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

85 48 37 409 222 187 1 1 42 24 18 55 34 21 -

katolici Catholics

7 1 6 1 1 4 1 3 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

144 73 71 1 1 25 11 14 2 1 1 4 3 1 6 6 Stamer male female Star Istevnik male female Trabotivi{te male female Turija male female ^iflik male female Demir Kapija male female Barovo male female Besvica male female Bistrenci male female Demir Kapija male female Dra~evica male female Dren male female Iberli male female Klisura male female

366

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Kopri{nica ma`i `eni Kore{nica ma`i `eni Ko{arka ma`i `eni Pr`devo ma`i `eni Strama{evo ma`i `eni ^elevec ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Demir Hisar ma`i `eni Barakovo ma`i `eni Bel~e ma`i `eni Vardino ma`i `eni Grai{te ma`i `eni Demir Hisar ma`i `eni Edinakovo ma`i `eni 382 209 173 22 9 13 235 124 111 52 25 27 90 48 42 7178 3681 3497 67 32 35 245 127 118 266 144 122 145 78 67 2593 1329 1264 338 173 165

pravoslavni Orthodox

183 100 83 187 98 89 85 46 39 6882 3510 3372 67 32 35 245 127 118 266 144 122 145 78 67 2486 1258 1228 337 172 165

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

191 105 86 22 9 13 46 25 21 52 25 27 280 161 119 98 65 33 -

katolici Catholics

2 2 8 3 5 5 2 3 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

8 4 4 2 1 1 3 2 1 8 7 1 4 4 1 1 Kopri{nica male female Kore{nica male female Ko{arka male female Pr`devo male female Strama{evo male female ^elevec male female ^iflik male female Demir Hisar male female Barakovo male female Bel~e male female Vardino male female Grai{te male female Demir Hisar male female Edinakovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

367

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

@ur~e ma`i `eni Zagori~e ma`i `eni Ko~i{te ma`i `eni Kutretino ma`i `eni Leskovo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Obednik ma`i `eni Pribilci ma`i `eni Rakitnica ma`i `eni Rastojca ma`i `eni Sveta ma`i `eni Sladuevo ma`i `eni Slep~e ma`i `eni Smilevo ma`i `eni 255 124 131 115 58 57 38 20 18 301 152 149 35 19 16 273 142 131 266 139 127 37 19 18 19 9 10 332 175 157 77 40 37 719 367 352 321 162 159

pravoslavni Orthodox

255 124 131 115 58 57 38 20 18 301 152 149 35 19 16 134 66 68 266 139 127 37 19 18 19 9 10 332 175 157 77 40 37 718 366 352 321 162 159

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

139 76 63 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 @ur~e male female Zagori~e male female Ko~i{te male female Kutretino male female Leskovo male female Novo Selo male female Obednik male female Pribilci male female Rakitnica male female Rastojca male female Sveta male female Sladuevo male female Slep~e male female Smilevo male female

368

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Strugovo ma`i `eni Suvodol ma`i `eni Utovo ma`i `eni Dobru{evo ma`i `eni Alinci ma`i `eni Budakovo ma`i `eni Dedebalci ma`i `eni Dobru{evo ma`i `eni Mojno ma`i `eni Musinci ma`i `eni No{pal ma`i `eni Puturus ma`i `eni Trap ma`i `eni Crni~ani ma`i `eni 286 147 139 415 208 207 35 17 18 2174 1155 1019 57 32 25 248 127 121 288 149 139 624 322 302 71 42 29 302 161 141 348 189 159 20 12 8 175 93 82 41 28 13

pravoslavni Orthodox

286 147 139 367 186 181 35 17 18 1954 1042 912 57 32 25 45 23 22 288 149 139 624 322 302 71 42 29 286 153 133 348 189 159 20 12 8 174 92 82 41 28 13

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

43 20 23 218 111 107 202 103 99 16 8 8 -

katolici Catholics

3 1 2 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 1 1 1 1 Strugovo male female Suvodol male female Utovo male female Dobru{evo male female Alinci male female Budakovo male female Dedebalci male female Dobru{evo male female Mojno male female Musinci male female No{pal male female Puturus male female Trap male female Crni~ani male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

369

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dolna Bawica ma`i `eni Gorna Bawica ma`i `eni Gorna \onovica ma`i `eni Dolna Bawica ma`i `eni Dolna \onovica ma`i `eni Mitroj Krsti ma`i `eni Simnica ma`i `eni Su{ica ma`i `eni Dolneni ma`i `eni Belo Pole ma`i `eni Brailovo ma`i `eni Vran~e ma`i `eni Gorno Selo ma`i `eni Gostira`ni ma`i `eni 9467 4821 4646 4423 2247 2176 8 4 4 4356 2217 2139 242 115 127 430 233 197 8 5 3 11583 6101 5482 197 100 97 227 126 101 105 56 49 39 25 14 108 56 52

pravoslavni Orthodox

1554 815 739 1185 616 569 8 4 4 353 190 163 8 5 3 4832 2604 2228 197 100 97 227 126 101 105 56 49 39 25 14 45 25 20

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

7847 3972 3875 3212 1620 1592 3972 2007 1965 239 115 124 424 230 194 6688 3462 3226 63 31 32

katolici Catholics

1 1 1 1 5 5 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

65 33 32 26 11 15 30 19 11 3 3 6 3 3 58 35 23 Dolna Banjica male female Gorna Banjica male female Gorna \onovica male female Dolna Banjica male female Dolna \onovica male female Mitroj Krsti male female Simnica male female Su{ica male female Dolneni male female Belo Pole male female Brailovo male female Vran~e male female Gorno Selo male female Gostira`ni male female

370

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dabjani ma`i `eni Debre{te ma`i `eni Desovo ma`i `eni Dolgaec ma`i `eni Dolneni ma`i `eni Drenovci ma`i `eni Dupja~ani ma`i `eni @abjani ma`i `eni Zabr~ani ma`i `eni Zapol`ani ma`i `eni Zrze ma`i `eni Kostinci ma`i `eni Ko{ino ma`i `eni Kutle{evo ma`i `eni 2424 1261 1163 1026 542 484 70 42 28 375 199 176 231 122 109 155 86 69 56 29 27 72 34 38 241 130 111 64 38 26 101 54 47 92 54 38 27 17 10

pravoslavni Orthodox

168 92 76 147 80 67 70 42 28 373 198 175 231 122 109 153 85 68 56 29 27 72 34 38 234 126 108 64 38 26 101 54 47 92 54 38 27 17 10

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

2234 1154 1080 877 462 415 7 4 3 -

katolici Catholics

1 1 2 2 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

21 15 6 2 1 1 1 1 Dabjani male female Debre{te male female Desovo male female Dolgaec male female Dolneni male female Drenovci male female Dupja~ani male female @abjani male female Zabr~ani male female Zapol`ani male female Zrze male female Kostinci male female Ko{ino male female Kutle{evo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

371

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

La`ani ma`i `eni Malo Mramorani ma`i `eni Margari ma`i `eni Nebregovo ma`i `eni Novoselani ma`i `eni Pe{talevo ma`i `eni Rilevo ma`i `eni Ropotovo ma`i `eni Sarandinovo ma`i `eni Sekirci ma`i `eni Senokos ma`i `eni Slep~e ma`i `eni Slivje ma`i `eni Sredorek ma`i `eni 1864 990 874 44 22 22 27 12 15 156 82 74 111 62 49 486 255 231 69 41 28 546 283 263 98 54 44 302 164 138 315 170 145 68 39 29 35 19 16 52 26 26

pravoslavni Orthodox

274 143 131 44 22 22 27 12 15 156 82 74 111 62 49 273 151 122 69 41 28 546 283 263 98 54 44 300 163 137 315 170 145 68 39 29 35 19 16 51 25 26

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1576 841 735 200 97 103 -

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

13 6 7 13 7 6 2 1 1 1 1 La`ani male female Malo Mramorani male female Margari male female Nebregovo male female Novoselani male female Pe{talevo male female Rilevo male female Ropotovo male female Sarandinovo male female Sekirci male female Senokos male female Slep~e male female Slivje male female Sredorek male female

372

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Strovija ma`i `eni Crnili{te ma`i `eni Drugovo ma`i `eni Belica ma`i `eni Br`dani ma`i `eni Vidrani ma`i `eni Golemo Crsko ma`i `eni Gorna Du{egubica ma`i `eni Gorno Dobrenoec ma`i `eni Dolna Du{egubica ma`i `eni Dolno Dobrenoec ma`i `eni Drugovo ma`i `eni Ehlovec ma`i `eni Ivan~i{ta ma`i `eni 35 17 18 1765 894 871 3249 1682 1567 103 54 49 162 83 79 8 4 4 4 3 1 4 4 56 26 30 11 6 5 44 26 18 1492 786 706 20 8 12 29 15 14

pravoslavni Orthodox

35 17 18 29 18 11 2790 1449 1341 103 54 49 161 83 78 8 4 4 4 3 1 4 4 56 26 30 11 6 5 44 26 18 1249 658 591 20 8 12 29 15 14

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1731 873 858 448 229 219 237 126 111 -

katolici Catholics

2 1 1 2 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

5 3 2 9 3 6 1 1 4 1 3 Strovija male female Crnili{te male female Drugovo male female Belica male female Br`dani male female Vidrani male female Golemo Crsko male female Gorna Du{egubica male female Gorno Dobrenoec male female Dolna Du{egubica male female Dolno Dobrenoec male female Drugovo male female Ehlovec male female Ivan~i{ta male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

373

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Izvor ma`i `eni Javorec ma`i `eni Judovo ma`i `eni Kladnik ma`i `eni Klenoec ma`i `eni Kozica ma`i `eni Lav~ani ma`i `eni Malkoec ma`i `eni Malo Crsko ma`i `eni Manastirsko Dolenci ma`i `eni Podvis ma`i `eni Popoec ma`i `eni Popol`ani ma`i `eni Prostrawe ma`i `eni 49 21 28 5 2 3 27 16 11 20 11 9 21 10 11 82 45 37 10 6 4 35 13 22 1 1 109 56 53 72 37 35 34 17 17 109 55 54 31 15 16

pravoslavni Orthodox

49 21 28 4 1 3 27 16 11 20 11 9 21 10 11 82 45 37 10 6 4 35 13 22 1 1 109 56 53 72 37 35 34 17 17 109 55 54 31 15 16

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

-

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 Izvor male female Javorec male female Judovo male female Kladnik male female Klenoec male female Kozica male female Lav~ani male female Malkoec male female Malo Crsko male female Manastirsko Dolenci male female Podvis male female Popoec male female Popol`ani male female Prostranje male female

374

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Sviwi{te ma`i `eni Srbjani ma`i `eni Cer ma`i `eni @elino ma`i `eni Gorna Le{nica ma`i `eni Grup~in ma`i `eni Dobarce ma`i `eni Dolna Le{nica ma`i `eni @elino ma`i `eni Kopa~in Dol ma`i `eni Larce ma`i `eni Lukovica ma`i `eni Merovo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni 57 31 26 495 257 238 159 79 80 24390 12335 12055 189 98 91 968 496 472 1695 857 838 625 330 295 4110 2072 2038 907 474 433 1868 968 900 47 23 24 901 462 439 667 346 321

pravoslavni Orthodox

57 31 26 281 153 128 159 79 80 59 29 30 1 1 47 23 24 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

211 103 108 24210 12248 11962 189 98 91 966 496 470 1692 855 837 615 325 290 4104 2067 2037 897 470 427 1863 965 898 883 452 431 661 343 318

katolici Catholics

12 6 6 1 1 1 1 2 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

3 1 2 109 52 57 2 2 2 1 1 9 4 5 6 5 1 10 4 6 2 1 1 17 10 7 6 3 3 Svinji{te male female Srbjani male female Cer male female @elino male female Gorna Le{nica male female Grup~in male female Dobarce male female Dolna Le{nica male female @elino male female Kopa~in Dol male female Larce male female Lukovica male female Merovo male female Novo Selo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

375

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Ozormi{te ma`i `eni Palatica ma`i `eni Rogle ma`i `eni Sedlarevo ma`i `eni Strimnica ma`i `eni Trebo{ ma`i `eni Cerovo ma`i `eni ^iflik ma`i `eni @ito{e ma`i `eni @ito{e ma`i `eni Lokveni ma`i `eni Podvis ma`i `eni Zajas ma`i `eni Ba~i{ta ma`i `eni 1219 611 608 2516 1251 1265 566 274 292 1611 772 839 2422 1215 1207 2388 1221 1167 511 271 240 1180 594 586 2128 1074 1054 1807 916 891 178 82 96 143 76 67 11605 5797 5808 772 391 381

pravoslavni Orthodox

2 2 1 1 7 4 3 181 95 86 8 4 4 30 15 15 143 76 67 208 111 97 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1209 606 603 2503 1248 1255 557 271 286 1607 771 836 2407 1208 1199 2373 1212 1161 510 270 240 1174 591 583 1917 968 949 1771 901 870 146 67 79 11303 5642 5661 755 380 375

katolici Catholics

5 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 1 9 4 5 1 1 -

protestanti Protestants

1 1 1 1 -

ostanati Other

10 5 5 6 2 4 9 3 6 4 1 3 13 5 8 8 5 3 5 3 2 26 9 17 25 9 16 1 1 85 40 45 15 9 6 Ozormi{te male female Palatica male female Rogle male female Sedlarevo male female Strimnica male female Trebo{ male female Cerovo male female ^iflik male female @ito{e male female @ito{e male female Lokveni male female Podvis male female Zajas male female Ba~i{ta male female

376

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Bukoj~ani ma`i `eni Gorno Strogomi{te ma`i `eni Gre{nica ma`i `eni Dlapkin Dol ma`i `eni Dolno Strogomi{ta ma`i `eni Zajas ma`i `eni Kolari ma`i `eni Kolibari ma`i `eni Le{nica ma`i `eni Midinci ma`i `eni Re~ani - Zajasko ma`i `eni Tajmi{te ma`i `eni Zelenikovo ma`i `eni Vra`ale ma`i `eni 97 39 58 1123 554 569 1480 727 753 636 313 323 698 339 359 4712 2348 2364 880 456 424 747 395 352 219 107 112 33 16 17 101 50 51 107 62 45 4077 2131 1946 102 59 43

pravoslavni Orthodox

23 12 11 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 37 17 20 33 16 17 107 62 45 2576 1307 1269 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

74 27 47 1095 541 554 1474 724 750 634 313 321 692 338 354 4687 2339 2348 879 455 424 732 385 347 181 90 91 100 50 50 1491 818 673 101 59 42

katolici Catholics

1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

25 11 14 3 1 2 2 2 5 5 19 8 11 1 1 13 10 3 1 1 1 1 8 4 4 1 1 Bukoj~ani male female Gorno Strogomi{te male female Gre{nica male female Dlapkin Dol male female Dolno Strogomi{ta male female Zajas male female Kolari male female Kolibari male female Le{nica male female Midinci male female Re~ani - Zajasko male female Tajmi{te male female Zelenikovo male female Vra`ale male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

377

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total Gradovci ma`i `eni Gumalevo ma`i `eni Dejkovec ma`i `eni Dobrino ma`i `eni @elezni~ka Stanica Zelenikovo ma`i `eni Zelenikovo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Ore{ani ma`i `eni Pako{evo ma`i `eni Paligrad ma`i `eni Smesnica ma`i `eni Strahojadica ma`i `eni Taor ma`i `eni Tisovica ma`i `eni 2 1 1 102 58 44 84 44 40 90 51 39 1135 583 552 771 398 373 149 75 74 515 271 244 247 127 120 303 162 141 104 53 51 268 152 116 152 70 82 53 27 26 pravoslavni Orthodox 2 1 1 942 477 465 707 365 342 149 75 74 404 206 198 220 113 107 152 70 82 musli-mani (islam) Moslems (Islamic) 102 58 44 84 44 40 89 51 38 189 104 85 61 30 31 111 65 46 27 14 13 303 162 141 104 53 51 267 151 116 53 27 26 katolici Catholics 1 1 1 1 protestanti Protestants ostanati Other 1 1 4 2 2 2 2 Gradovci male female Gumalevo male female Dejkovec male female Dobrino male female @elezni~ka Stanica Zelenikovo male female Zelenikovo male female Novo Selo male female Ore{ani male female Pako{evo male female Paligrad male female Smesnica male female Strahojadica male female Taor male female Tisovica male female

378

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Zletovo ma`i `eni Bune{ ma`i `eni Dreveno ma`i `eni Zelengrad ma`i `eni Zletovo ma`i `eni Jami{te ma`i `eni Lesnovo ma`i `eni Ratavica ma`i `eni Tripatanci ma`i `eni Tursko Rudari ma`i `eni [talkovica ma`i `eni Zrnovci ma`i `eni Vidovi{te ma`i `eni Zrnovci ma`i `eni 3428 1755 1673 48 27 21 213 118 95 7 3 4 2477 1262 1215 10 5 5 41 18 23 277 134 143 126 65 61 185 97 88 44 26 18 3264 1696 1568 494 265 229 2221 1156 1065

pravoslavni Orthodox

3423 1752 1671 48 27 21 213 118 95 7 3 4 2476 1262 1214 10 5 5 40 17 23 274 132 142 126 65 61 185 97 88 44 26 18 3258 1692 1566 493 264 229 2216 1153 1063

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

-

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

4 2 2 1 1 3 2 1 6 4 2 1 1 5 3 2 Zletovo male female Bune{ male female Dreveno male female Zelengrad male female Zletovo male female Jami{te male female Lesnovo male female Ratavica male female Tripatanci male female Tursko Rudari male female [talkovica male female Zrnovci male female Vidovi{te male female Zrnovci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

379

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Morodvis ma`i `eni Izvor ma`i `eni Vladilovci ma`i `eni Dolno Vranovci ma`i `eni Izvor ma`i `eni Krnino ma`i `eni Martolci ma`i `eni Omorani ma`i `eni Pomenovo ma`i `eni Popadija ma`i `eni Smilovci ma`i `eni Stari Grad ma`i `eni Stepanci ma`i `eni Ilinden ma`i `eni 549 275 274 1049 561 488 77 40 37 51 28 23 480 255 225 3 2 1 180 97 83 143 82 61 20 10 10 95 47 48 15894 8180 7714

pravoslavni Orthodox

549 275 274 1047 560 487 77 40 37 51 28 23 480 255 225 3 2 1 180 97 83 141 81 60 20 10 10 95 47 48 14928 7665 7263

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1 1 1 1 748 408 340

katolici Catholics

1 1 1 1 13 4 9

protestanti Protestants

-

ostanati Other

205 103 102 Izvor male female Vladilovci male female Dolno Vranovci male female Izvor male female Krnino male female Martolci male female Omorani male female Pomenovo male female Popadija male female Smilovci male female Stari Grad male female Stepanci male female Ilinden male female Morodvis male female

380

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Ajvatovci ma`i `eni Bujkovci ma`i `eni Bunarxik ma`i `eni Bu~inci ma`i `eni Deqadrovci ma`i `eni Ilinden ma`i `eni Kadino ma`i `eni Marino ma`i `eni Miladinovci ma`i `eni Mralino ma`i `eni Mr{evci ma`i `eni Tekija ma`i `eni Jegunovce ma`i `eni @il~e ma`i `eni 232 125 107 946 490 456 352 183 169 226 116 110 532 269 263 4931 2529 2402 2090 1077 1013 3533 1838 1695 1276 646 630 821 424 397 651 328 323 304 155 149 7227 3701 3526 650 346 304

pravoslavni Orthodox

230 124 106 647 332 315 351 183 168 226 116 110 532 269 263 4476 2277 2199 1995 1030 965 3529 1836 1693 1208 612 596 782 405 377 651 328 323 301 153 148 4704 2437 2267 650 346 304

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

141 77 64 430 240 190 83 45 38 1 1 64 31 33 29 14 15 2511 1260 1251 -

katolici Catholics

1 1 1 1 9 2 7 1 1 1 1 2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 157 80 77 1 1 24 12 12 3 3 2 1 1 4 3 1 9 4 5 3 2 1 10 4 6 Ajvatovci male female Bujkovci male female Bunard`ik male female Bu~inci male female Deljadrovci male female Ilinden male female Kadino male female Marino male female Miladinovci male female Mralino male female Mr{evci male female Tekija male female Jegunovce male female @il~e male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

381

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Jan~i{te ma`i `eni Jegunovce ma`i `eni Kopance ma`i `eni Podbrege ma`i `eni Prequbi{te ma`i `eni Raotince ma`i `eni Ratae ma`i `eni Siri~ino ma`i `eni Tudence ma`i `eni [em{evo ma`i `eni Kavadarci ma`i `eni Begni{te ma`i `eni Bru{ani ma`i `eni Vata{a ma`i `eni 587 306 281 846 435 411 1059 532 527 179 92 87 367 182 185 565 298 267 411 202 209 395 211 184 431 223 208 1737 874 863 38391 19463 18928 369 206 163 2 1 1 3502 1792 1710

pravoslavni Orthodox

587 306 281 823 426 397 304 153 151 161 81 80 271 131 140 560 298 262 411 202 209 393 211 182 431 223 208 113 60 53 36987 18745 18242 369 206 163 2 1 1 3156 1618 1538

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

22 9 13 753 379 374 16 9 7 96 51 45 4 4 1620 812 808 1161 593 568 316 158 158

katolici Catholics

1 1 1 1 24 7 17 -

protestanti Protestants

4 2 2 1 1

ostanati Other

2 2 2 2 2 2 4 2 2 215 116 99 29 16 13 Jan~i{te male female Jegunovce male female Kopance male female Podbrege male female Preljubi{te male female Raotince male female Ratae male female Siri~ino male female Tudence male female [em{evo male female Kavadarci male female Begni{te male female Bru{ani male female Vata{a male female

382

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Vozarci ma`i `eni Gali{te ma`i `eni Garnikovo ma`i `eni Gli{i} ma`i `eni Grbovec ma`i `eni Dabni{te ma`i `eni Dobrotino ma`i `eni Drago`el ma`i `eni Dradwa ma`i `eni Drenovo ma`i `eni Kavadarci ma`i `eni Kesendre ma`i `eni Ko{ani ma`i `eni Marena ma`i `eni 910 490 420 3 3 1562 819 743 27 16 11 2 1 1 3 1 2 648 344 304 29188 14664 14524 2 1 1 997 520 477

pravoslavni Orthodox

908 488 420 3 3 1559 818 741 27 16 11 2 1 1 3 1 2 648 344 304 28210 14166 14044 2 1 1 925 480 445

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1 1 776 398 378 68 37 31

katolici Catholics

24 7 17 -

protestanti Protestants

3 2 1 -

ostanati Other

2 2 2 1 1 175 91 84 4 3 1 Vozarci male female Gali{te male female Garnikovo male female Gli{i} male female Grbovec male female Dabni{te male female Dobrotino male female Drago`el male female Dradnja male female Drenovo male female Kavadarci male female Kesendre male female Ko{ani male female Marena male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

383

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Pravednik ma`i `eni Raec ma`i `eni Resava ma`i `eni Sopot ma`i `eni Fari{ ma`i `eni [e{kovo ma`i `eni [ivec ma`i `eni Kamewane ma`i `eni Gorno Pal~i{te ma`i `eni Gorno Sedlarce ma`i `eni Dolno Pal~i{te ma`i `eni Jelovjane ma`i `eni Kamewane ma`i `eni Nova}e ma`i `eni 110 54 56 144 65 79 804 423 381 23 11 12 4 2 2 91 50 41 14442 7285 7157 1356 707 649 1776 882 894 3345 1673 1672 599 308 291 4834 2447 2387 304 145 159

pravoslavni Orthodox

110 54 56 144 65 79 801 420 381 23 11 12 4 2 2 91 50 41 28 12 16 2 1 1 23 10 13 2 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

14365 7254 7111 1338 699 639 1774 881 893 3303 1656 1647 597 307 290 4826 2443 2383 304 145 159

katolici Catholics

5 2 3 2 2 2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

3 3 44 17 27 16 6 10 17 7 10 8 4 4 Pravednik male female Raec male female Resava male female Sopot male female Fari{ male female [e{kovo male female [ivec male female Kamenjane male female Gorno Pal~i{te male female Gorno Sedlarce male female Dolno Pal~i{te male female Jelovjane male female Kamenjane male female Nova}e male female

384

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Sini~ane ma`i `eni Urvi~ ma`i `eni Karbinci ma`i `eni Argulica ma`i `eni Batawe ma`i `eni Vrte{ka ma`i `eni Golem Gaber ma`i `eni Gorni Balvan ma`i `eni Gorno Trogerci ma`i `eni Dolni Balvan ma`i `eni Dolno Trogerci ma`i `eni Ebeplija ma`i `eni Junuzlija ma`i `eni Kalauzlija ma`i `eni 1472 742 730 756 381 375 4012 2034 1978 315 157 158 2 1 1 6 3 3 32 14 18 57 29 28 1 1 358 184 174 4 2 2 11 7 4 35 17 18 61 33 28

pravoslavni Orthodox

1 1 3254 1663 1591 307 153 154 2 1 1 6 3 3 57 29 28 1 1 357 183 174 4 2 2 13 9 4

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1470 742 728 753 381 372 729 356 373 8 4 4 32 14 18 11 7 4 35 17 18 48 24 24

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 2 1 1 29 15 14 1 1 Sini~ane male female Urvi~ male female Karbinci male female Argulica male female Batanje male female Vrte{ka male female Golem Gaber male female Gorni Balvan male female Gorno Trogerci male female Dolni Balvan male female Dolno Trogerci male female Ebeplija male female Junuzlija male female Kalauzlija male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

385

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Karbinci ma`i `eni Kepek~elija ma`i `eni Kozjak ma`i `eni Krupi{te ma`i `eni Kurfalija ma`i `eni Ku~ilat ma`i `eni Ku~ica ma`i `eni Mal Gaber ma`i `eni Mi~ak ma`i `eni Muratlija ma`i `eni Nov Karaorman ma`i `eni Oxalija ma`i `eni Pripe~ani ma`i `eni Prnalija ma`i `eni 673 336 337 9 5 4 147 81 66 336 173 163 43 22 21 119 58 61 67 37 30 109 56 53 1 1 197 92 105

pravoslavni Orthodox

667 334 333 147 81 66 319 164 155 65 35 30 1 1 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

9 5 4 12 7 5 38 20 18 119 58 61 2 2 101 52 49 195 90 105

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

6 2 4 5 2 3 5 2 3 8 4 4 1 1 Karbinci male female Kepek~elija male female Kozjak male female Krupi{te male female Kurfalija male female Ku~ilat male female Ku~ica male female Mal Gaber male female Mi~ak male female Muratlija male female Nov Karaorman male female Od`alija male female Pripe~ani male female Prnalija male female

386

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Radawe ma`i `eni Ruqak ma`i `eni Tarinci ma`i `eni Crvulevo ma`i `eni Ki~evo ma`i `eni Ki~evo ma`i `eni Kne`ino ma`i `eni Lazarovci ma`i `eni Mamudovci ma`i `eni Osoj ma`i `eni Ra{tani ma`i `eni Trap~in dol ma`i `eni Kle~evce ma`i `eni Aqince ma`i `eni 471 244 227 2 1 1 905 455 450 51 25 26 30138 15143 14995 27067 13568 13499 12 6 6 88 49 39 401 206 195 593 292 301 1063 565 498 914 457 457 1609 837 772 38 18 20

pravoslavni Orthodox

351 187 164 2 1 1 903 453 450 51 25 26 16234 8199 8035 15139 7614 7525 12 6 6 88 49 39 324 164 160 669 366 303 2 2 1604 835 769 38 18 20

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

119 56 63 13703 6846 6857 11759 5873 5886 399 206 193 267 127 140 382 192 190 896 448 448 -

katolici Catholics

36 13 23 34 13 21 2 2 2 2 -

protestanti Protestants

1 1 1 1 -

ostanati Other

1 1 2 2 164 85 79 134 68 66 2 1 1 12 7 5 16 9 7 3 2 1 Radanje male female Ruljak male female Tarinci male female Crvulevo male female Ki~evo male female Ki~evo male female Kne`ino male female Lazarovci male female Mamudovci male female Osoj male female Ra{tani male female Trap~in dol male female Kle~evce male female Aljince male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

387

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Beqakovce ma`i `eni Vojnik ma`i `eni Dovezance ma`i `eni Drenok ma`i `eni Zubovce ma`i `eni Ja~ince ma`i `eni Kle~evce ma`i `eni Kosmatac ma`i `eni Murga{ ma`i `eni Oblavce ma`i `eni Orah ma`i `eni Rugince ma`i `eni Strezovce ma`i `eni Kondovo ma`i `eni 64 34 30 61 29 32 123 66 57 54 37 17 57 27 30 106 46 60 573 294 279 41 20 21 63 36 27 124 58 66 113 62 51 75 45 30 117 65 52 11155 5700 5455

pravoslavni Orthodox

64 34 30 59 29 30 123 66 57 54 37 17 56 26 30 106 46 60 571 293 278 41 20 21 63 36 27 124 58 66 113 62 51 75 45 30 117 65 52 37 17 20

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

11047 5651 5396

katolici Catholics

1 1 1 1 14 7 7

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 1 1 1 1 57 25 32 Beljakovce male female Vojnik male female Dovezance male female Drenok male female Zubovce male female Ja~ince male female Kle~evce male female Kosmatac male female Murga{ male female Oblavce male female Orah male female Rugince male female Strezovce male female Kondovo male female

388

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Gorno Svilare ma`i `eni Dvorce ma`i `eni Dolno Svilare ma`i `eni Kondovo ma`i `eni Radu{a ma`i `eni Ra{~e ma`i `eni Rudnik Radu{a ma`i `eni Konopi{te ma`i `eni Bojan~i{te ma`i `eni Bohula ma`i `eni Bunar~e ma`i `eni Gorna Bo{ava ma`i `eni Dolna Bo{ava ma`i `eni Klinovo ma`i `eni 712 375 337 249 131 118 2010 1014 996 3384 1720 1664 1892 966 926 2697 1375 1322 211 119 92 350 188 162 45 22 23 28 16 12 2 1 1 52 27 25 25 14 11 -

pravoslavni Orthodox

4 4 12 4 8 2 2 2 1 1 17 10 7 345 186 159 45 22 23 25 14 11 2 1 1 51 27 24 25 14 11 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

711 375 336 249 131 118 1999 1011 988 3337 1699 1638 1885 961 924 2681 1371 1310 185 103 82 3 2 1 3 2 1 -

katolici Catholics

2 1 1 10 4 6 1 1 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 5 2 3 25 13 12 5 3 2 13 2 11 8 5 3 1 1 1 1 Gorno Svilare male female Dvorce male female Dolno Svilare male female Kondovo male female Radu{a male female Ra{~e male female Rudnik Radu{a male female Konopi{te male female Bojan~i{te male female Bohula male female Bunar~e male female Gorna Bo{ava male female Dolna Bo{ava male female Klinovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

389

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Konopi{te ma`i `eni Krwevo ma`i `eni Kumani~evo ma`i `eni Majden ma`i `eni Mre`i~ko ma`i `eni R'`anovo ma`i `eni Radwa ma`i `eni Ro`den ma`i `eni Stragovo ma`i `eni ^emersko ma`i `eni Kon~e ma`i `eni Gabrevci ma`i `eni Garvan ma`i `eni Gorna Vra{tica ma`i `eni 55 28 27 33 19 14 7 3 4 8 4 4 32 17 15 21 11 10 22 15 7 20 11 9 3536 1886 1650 355 187 168 11 7 4 -

pravoslavni Orthodox

55 28 27 33 19 14 7 3 4 8 4 4 31 17 14 21 11 10 22 15 7 20 11 9 3009 1606 1403 354 187 167 11 7 4 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

521 277 244 -

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

6 3 3 1 1 Konopi{te male female Krnjevo male female Kumani~evo male female Majden male female Mre`i~ko male female R'`anovo male female Radnja male female Ro`den male female Stragovo male female ^emersko male female Kon~e male female Gabrevci male female Garvan male female Gorna Vra{tica male female

390

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Gorni Lipovik ma`i `eni Dedino ma`i `eni Dolna Vra{tica ma`i `eni Dolni Lipovik ma`i `eni Dolni Rade{ ma`i `eni Zagorci ma`i `eni Kon~e ma`i `eni Lubnica ma`i `eni Negrenovci ma`i `eni Rakitec ma`i `eni Skoru{a ma`i `eni Kosel ma`i `eni Vapila ma`i `eni Zavoj ma`i `eni 163 91 72 716 386 330 423 225 198 10 6 4 967 510 457 361 188 173 519 280 239 11 6 5 1369 695 674 112 57 55 12 5 7

pravoslavni Orthodox

163 91 72 716 386 330 423 225 198 10 6 4 441 230 211 361 188 173 519 280 239 11 6 5 1365 693 672 112 57 55 12 5 7

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

521 277 244 -

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

5 3 2 3 2 1 Gorni Lipovik male female Dedino male female Dolna Vra{tica male female Dolni Lipovik male female Dolni Rade{ male female Zagorci male female Kon~e male female Lubnica male female Negrenovci male female Rakitec male female Skoru{a male female Kosel male female Vapila male female Zavoj male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

391

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Kosel ma`i `eni Kuratica ma`i `eni Livoi{ta ma`i `eni Openica ma`i `eni Pla}e ma`i `eni Rasino ma`i `eni Re~ica ma`i `eni Svini{ta ma`i `eni Sirula ma`i `eni Skrebatno ma`i `eni Ko~ani ma`i `eni Beli ma`i `eni Gorni Podlog ma`i `eni Gorno Grad~e ma`i `eni 586 298 288 326 164 162 178 91 87 58 28 30 4 2 2 8 6 2 5 3 2 64 32 32 10 6 4 6 3 3 33689 16957 16732 466 245 221 704 348 356 13 6 7

pravoslavni Orthodox

585 298 287 323 162 161 178 91 87 58 28 30 4 2 2 8 6 2 5 3 2 64 32 32 10 6 4 6 3 3 30793 15519 15274 466 245 221 703 348 355 13 6 7

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

2273 1155 1118 -

katolici Catholics

1 1 21 6 15 -

protestanti Protestants

31 10 21 -

ostanati Other

3 2 1 571 267 304 1 1 Kosel male female Kuratica male female Livoi{ta male female Openica male female Pla}e male female Rasino male female Re~ica male female Svini{ta male female Sirula male female Skrebatno male female Ko~ani male female Beli male female Gorni Podlog male female Gorno Grad~e male female

392

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Grdovci ma`i `eni Dolni Podlog ma`i `eni Dolno Grad~e ma`i `eni Jastrebnik ma`i `eni Ko~ani ma`i `eni Le{ki ma`i `eni Mojanci ma`i `eni Nivi~ani ma`i `eni Pantelej ma`i `eni Pa{axikovo ma`i `eni Polaki ma`i `eni Pripor ma`i `eni Raj~ani ma`i `eni Trkawe ma`i `eni 1288 652 636 476 227 249 48 28 20 28330 14221 14109 29 14 15 556 275 281 343 180 163 64 33 31 113 61 52 1 1 33 17 16 1225 650 575

pravoslavni Orthodox

1282 651 631 476 227 249 48 28 20 25448 12787 12661 29 14 15 554 274 280 341 179 162 64 33 31 113 61 52 1 1 32 17 15 1223 649 574

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

2272 1155 1117 1 1 -

katolici Catholics

21 6 15 -

protestanti Protestants

31 10 21 -

ostanati Other

6 1 5 558 263 295 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 Grdovci male female Dolni Podlog male female Dolno Grad~e male female Jastrebnik male female Ko~ani male female Le{ki male female Mojanci male female Nivi~ani male female Pantelej male female Pa{ad`ikovo male female Polaki male female Pripor male female Raj~ani male female Trkanje male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

393

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Crvena Niva ma`i `eni Kratovo ma`i `eni Blizanci ma`i `eni Vakuf ma`i `eni Gorno Kratovo ma`i `eni Dimonce ma`i `eni Emirica ma`i `eni @eleznica ma`i `eni @ivalevo ma`i `eni Kavrak ma`i `eni Ketenovo ma`i `eni Kne`evo ma`i `eni Kojkovo ma`i `eni Kowuh ma`i `eni 10441 5327 5114 6 4 2 122 60 62 27 17 10 51 26 25 18 9 9 220 108 112 155 82 73 62 38 24 216 112 104 64 37 27 36 20 16 150 80 70

pravoslavni Orthodox

10203 5208 4995 6 4 2 122 60 62 27 17 10 51 26 25 18 9 9 219 107 112 150 79 71 62 38 24 216 112 104 64 37 27 36 20 16 150 80 70

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

173 85 88 -

katolici Catholics

2 1 1 -

protestanti Protestants

1 1 -

ostanati Other

62 33 29 1 1 5 3 2 Crvena Niva male female Kratovo male female Blizanci male female Vakuf male female Gorno Kratovo male female Dimonce male female Emirica male female @eleznica male female @ivalevo male female Kavrak male female Ketenovo male female Kne`evo male female Kojkovo male female Konjuh male female

394

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Kratovo ma`i `eni Krilatica ma`i `eni Kuklica ma`i `eni Kunovo ma`i `eni Lukovo ma`i `eni Mu{kovo ma`i `eni Ne`ilovo ma`i `eni Penda} ma`i `eni Prikovci ma`i `eni Sekulica ma`i `eni Stracin ma`i `eni Tala{mance ma`i `eni Tatomir ma`i `eni Topolovi} ma`i `eni 6924 3505 3419 141 76 65 97 51 46 3 2 1 4 1 3 51 25 26 23 10 13 45 23 22 114 58 56 177 94 83 185 93 92 150 79 71 84 45 39 32 16 16

pravoslavni Orthodox

6696 3394 3302 141 76 65 97 51 46 3 2 1 4 1 3 51 25 26 23 10 13 45 23 22 114 58 56 176 93 83 185 93 92 150 79 71 84 45 39 32 16 16

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

173 85 88 -

katolici Catholics

2 1 1 -

protestanti Protestants

1 1 -

ostanati Other

52 25 27 1 1 Kratovo male female Krilatica male female Kuklica male female Kunovo male female Lukovo male female Mu{kovo male female Ne`ilovo male female Penda} male female Prikovci male female Sekulica male female Stracin male female Tala{mance male female Tatomir male female Topolovi} male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

395

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Trnovac ma`i `eni Turalevo ma`i `eni Filipovci ma`i `eni [legovo ma`i `eni [opsko Rudare ma`i `eni Kriva Palanka ma`i `eni B's ma`i `eni Ba{tevo ma`i `eni Borovo ma`i `eni Varovi{te ma`i `eni Gabar ma`i `eni Golema Crcorija ma`i `eni Gradec ma`i `eni Dlabo~ica ma`i `eni 330 170 160 326 166 160 112 62 50 373 174 199 143 84 59 20820 10727 10093 63 30 33 13 8 5 87 45 42 87 45 42 67 34 33 85 44 41 318 164 154 144 73 71

pravoslavni Orthodox

330 170 160 326 166 160 112 62 50 373 174 199 140 81 59 20015 10329 9686 63 30 33 13 8 5 87 45 42 87 45 42 67 34 33 85 44 41 318 164 154 144 73 71

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

530 264 266 -

katolici Catholics

14 4 10 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

3 3 261 130 131 Trnovac male female Turalevo male female Filipovci male female [legovo male female [opsko Rudare male female Kriva Palanka male female B's male female Ba{tevo male female Borovo male female Varovi{te male female Gabar male female Golema Crcorija male female Gradec male female Dlabo~ica male female

396

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dobrovnica ma`i `eni Drenak ma`i `eni Drewe ma`i `eni Dura~ka Reka ma`i `eni @idilovo ma`i `eni Kiselica ma`i `eni Konopnica ma`i `eni Kostur ma`i `eni Ko{ari ma`i `eni Kriva Palanka ma`i `eni Krkqa ma`i `eni Krstov Dol ma`i `eni Lozanovo ma`i `eni Luke ma`i `eni 168 86 82 44 22 22 90 45 45 290 154 136 302 166 136 101 53 48 1398 709 689 38 21 17 21 14 7 14558 7431 7127 227 126 101 60 35 25 53 29 24 338 190 148

pravoslavni Orthodox

168 86 82 44 22 22 88 44 44 289 154 135 300 165 135 101 53 48 1383 704 679 38 21 17 21 14 7 13785 7046 6739 225 125 100 60 35 25 53 29 24 338 190 148

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1 1 1 1 528 263 265 -

katolici Catholics

14 4 10 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 2 1 1 15 5 10 231 118 113 2 1 1 Dobrovnica male female Drenak male female Drenje male female Dura~ka Reka male female @idilovo male female Kiselica male female Konopnica male female Kostur male female Ko{ari male female Kriva Palanka male female Krklja male female Krstov Dol male female Lozanovo male female Luke male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

397

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Mala Crcorija ma`i `eni Martinica ma`i `eni Mete`evo ma`i `eni Mo`divwjak ma`i `eni Nerav ma`i `eni Ogut ma`i `eni Osi~e ma`i `eni Podr`i Kow ma`i `eni Stanci ma`i `eni T'lminci ma`i `eni Trnovo ma`i `eni Uzem ma`i `eni Krivoga{tani ma`i `eni Bela Crkva ma`i `eni 112 59 53 157 85 72 50 26 24 770 413 357 175 95 80 152 79 73 51 27 24 116 59 57 203 117 86 73 39 34 153 76 77 256 128 128 6007 3160 2847 498 268 230

pravoslavni Orthodox

112 59 53 157 85 72 50 26 24 764 410 354 175 95 80 152 79 73 51 27 24 116 59 57 203 117 86 72 39 33 150 74 76 256 128 128 5987 3150 2837 497 267 230

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

8 4 4 -

katolici Catholics

8 5 3 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

6 3 3 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 Mala Crcorija male female Martinica male female Mete`evo male female Mo`divnjjak male female Nerav male female Ogut male female Osi~e male female Podr`i Konj male female Stanci male female T'lminci male female Trnovo male female Uzem male female Krivoga{tani male female Bela Crkva male female

398

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Borotino ma`i `eni Vo|ani ma`i `eni Vrbjani ma`i `eni Godivje ma`i `eni Korenica ma`i `eni Krivoga{tani ma`i `eni Kru{eani ma`i `eni Mir~e Acev ma`i `eni Obr{ani ma`i `eni Pa{ino Ruvci ma`i `eni Slavej ma`i `eni Kru{evo ma`i `eni Aldanci ma`i `eni Arilevo ma`i `eni 277 140 137 454 248 206 294 159 135 166 87 79 62 35 27 1870 971 899 578 299 279 793 414 379 627 337 290 388 202 186 9684 4918 4766 417 219 198 13 5 8

pravoslavni Orthodox

277 140 137 454 248 206 294 159 135 166 87 79 62 35 27 1862 967 895 574 298 276 793 414 379 625 337 288 383 198 185 7096 3576 3520 14 8 6 13 5 8

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

8 4 4 2514 1304 1210 402 211 191 -

katolici Catholics

3 1 2 5 4 1 3 1 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 2 2 71 37 34 1 1 Borotino male female Vo|ani male female Vrbjani male female Godivje male female Korenica male female Krivoga{tani male female Kru{eani male female Mir~e Acev male female Obr{ani male female Pa{ino Ruvci male female Slavej male female Kru{evo male female Aldanci male female Arilevo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

399

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Belu{ino ma`i `eni Birino ma`i `eni Borino ma`i `eni Bu~in ma`i `eni Vrboec ma`i `eni Gorno Divjaci ma`i `eni Dolno Divjaci ma`i `eni Jakrenovo ma`i `eni Kru{evo ma`i `eni Milo{evo ma`i `eni Norovo ma`i `eni Ostrilci ma`i `eni Presil ma`i `eni Pusta Reka ma`i `eni 64 28 36 441 231 210 738 396 342 256 142 114 46 28 18 59 31 28 212 95 117 5330 2615 2715 50 28 22 599 330 269 32 19 13 444 233 211 134 70 64

pravoslavni Orthodox

1 1 737 395 342 256 142 114 46 28 18 59 31 28 5275 2589 2686 50 28 22 1 1 32 19 13 23 15 8 134 70 64

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

64 28 36 436 227 209 210 94 116 1 1 589 325 264 421 218 203 -

katolici Catholics

2 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

4 3 1 1 1 2 1 1 52 25 27 9 5 4 Belu{ino male female Birino male female Borino male female Bu~in male female Vrboec male female Gorno Divjaci male female Dolno Divjaci male female Jakrenovo male female Kru{evo male female Milo{evo male female Norovo male female Ostrilci male female Presil male female Pusta Reka male female

400

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Sa`devo ma`i `eni Sveto Mitrani ma`i `eni Selce ma`i `eni Kukli{ ma`i `eni Dorlombos ma`i `eni Zle{evo ma`i `eni Kosturino ma`i `eni Kukli{ ma`i `eni Meme{li ma`i `eni Ormanli ma`i `eni Raborci ma`i `eni Svidovica ma`i `eni Tri Vodi ma`i `eni ^epeli ma`i `eni 393 203 190 434 233 201 22 12 10 4449 2322 2127 117 61 56 1280 656 624 2532 1330 1202 44 23 21 34 17 17 105 55 50 325 173 152 12 7 5 -

pravoslavni Orthodox

433 233 200 22 12 10 4224 2204 2020 1275 653 622 2523 1326 1197 105 55 50 309 163 146 12 7 5 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

391 201 190 203 106 97 116 61 55 1 1 44 23 21 34 17 17 8 4 4 -

katolici Catholics

1 1 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 2 21 12 9 1 1 4 2 2 8 4 4 8 6 2 Sa`devo male female Sveto Mitrani male female Selce male female Kukli{ male female Dorlombos male female Zle{evo male female Kosturino male female Kukli{ male female Meme{li male female Ormanli male female Raborci male female Svidovica male female Tri Vodi male female ^epeli male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

401

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Kukure~ani ma`i `eni Gabalavci ma`i `eni Dragarino ma`i `eni Drago`ani ma`i `eni Drevenik ma`i `eni Kukure~ani ma`i `eni Lisolaj ma`i `eni Lopatica ma`i `eni Novo Zmirnovo ma`i `eni Oblakovo ma`i `eni Sekirani ma`i `eni Staro Zmirnovo ma`i `eni Crnobuki ma`i `eni Crnovec ma`i `eni 2511 1318 1193 114 62 52 86 47 39 156 77 79 26 13 13 966 510 456 225 115 110 280 153 127 41 23 18 1 1 114 54 60 10 6 4 406 215 191 86 42 44

pravoslavni Orthodox

2439 1283 1156 114 62 52 86 47 39 154 76 78 951 504 447 225 115 110 280 153 127 41 23 18 1 1 114 54 60 406 215 191 67 33 34

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

69 34 35 26 13 13 14 6 8 10 6 4 19 9 10

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 2 1 1 Kukure~ani male female Gabalavci male female Dragarino male female Drago`ani male female Drevenik male female Kukure~ani male female Lisolaj male female Lopatica male female Novo Zmirnovo male female Oblakovo male female Sekirani male female Staro Zmirnovo male female Crnobuki male female Crnovec male female

402

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Kumanovo ma`i `eni Agino selo ma`i `eni Bediwe ma`i `eni Biqanovce ma`i `eni Brzak ma`i `eni Vak'v ma`i `eni Vince ma`i `eni Gorno Koware ma`i `eni D'lga ma`i `eni Dobro{ane ma`i `eni Dolno Koware ma`i `eni Karabi~ane ma`i `eni Karpo{ ma`i `eni Kumanovo ma`i `eni 103205 51961 51244 965 504 461 2327 1181 1146 1231 641 590 104 58 46 108 58 50 90 44 46 1136 574 562 1655 845 810 1286 671 615 43 23 20 5433 2813 2620 70842 35361 35481

pravoslavni Orthodox

69433 34846 34587 937 492 445 1606 823 783 1231 641 590 104 58 46 85 47 38 90 44 46 878 452 426 1629 835 794 1181 615 566 42 22 20 5412 2799 2613 46766 23127 23639

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

31758 16115 15643 704 352 352 255 121 134 24 9 15 95 51 44 15 8 7 22483 11442 11041

katolici Catholics

106 45 61 2 1 1 98 42 56

protestanti Protestants

13 9 4 1 1 1 1 11 7 4

ostanati Other

1895 946 949 28 12 16 14 4 10 23 11 12 3 1 2 2 1 1 9 4 5 1 1 6 6 1484 743 741 Kumanovo male female Agino selo male female Bedinje male female Biljanovce male female Brzak male female Vak'v male female Vince male female Gorno Konjare male female D'lga male female Dobro{ane male female Dolno Konjare male female Karabi~ane male female Karpo{ male female Kumanovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

403

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Lopate ma`i `eni Qubodrag ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Proevce ma`i `eni P~iwa ma`i `eni Re`anovce ma`i `eni Re~ica ma`i `eni Romanovce ma`i `eni Sopot ma`i `eni Studena Bara ma`i `eni Su{evo ma`i `eni Tabanovce ma`i `eni Trome|a ma`i `eni Umin dol ma`i `eni 2448 1242 1206 686 353 333 274 144 130 2311 1188 1123 793 403 390 705 370 335 557 286 271 2794 1444 1350 318 171 147 344 178 166 34 17 17 910 466 444 1298 663 635 442 226 216

pravoslavni Orthodox

557 297 260 682 352 330 273 143 130 2288 1174 1114 792 403 389 702 368 334 553 284 269 644 343 301 8 3 5 344 178 166 33 17 16 529 273 256 1296 661 635 442 226 216

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1887 944 943 18 9 9 2 1 1 1 1 2064 1060 1004 305 164 141 1 1 177 95 82 -

katolici Catholics

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

4 1 3 3 1 2 1 1 4 4 1 1 3 2 1 85 41 44 4 3 1 204 98 106 2 2 Lopate male female Ljubodrag male female Novo Selo male female Proevce male female P~inja male female Re`anovce male female Re~ica male female Romanovce male female Sopot male female Studena Bara male female Su{evo male female Tabanovce male female Trome|a male female Umin dol male female

404

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

^erkezi ma`i `eni ^etirce ma`i `eni [upli Kamen ma`i `eni Labuni{ta ma`i `eni Boroec ma`i `eni Labuni{ta ma`i `eni Podgorci ma`i `eni Ta{maruni{ta ma`i `eni Lipkovo ma`i `eni Ala{evce ma`i `eni Belanovce ma`i `eni Vaksince ma`i `eni Vi{tica ma`i `eni Gla`wa ma`i `eni 3741 1867 1874 249 126 123 81 44 37 8935 4236 4699 629 272 357 5936 2831 3105 2160 1023 1137 210 110 100 27058 13759 13299 126 60 66 7 6 1 2479 1257 1222 991 504 487 54 24 30

pravoslavni Orthodox

248 125 123 81 44 37 783 392 391 63 37 26 198 104 94 312 141 171 210 110 100 531 273 258 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

3727 1859 1868 8061 3804 4257 560 233 327 5709 2715 2994 1792 856 936 26351 13406 12945 120 57 63 7 6 1 2470 1251 1219 984 500 484 54 24 30

katolici Catholics

1 1 3 1 2 2 2 1 1 16 11 5 4 3 1 1 1 -

protestanti Protestants

1 1 1 1 -

ostanati Other

13 8 5 1 1 87 39 48 3 2 1 29 12 17 55 25 30 160 69 91 6 3 3 4 3 1 6 3 3 ^erkezi male female ^etirce male female [upli Kamen male female Labuni{ta male female Boroec male female Labuni{ta male female Podgorci male female Ta{maruni{ta male female Lipkovo male female Ala{evce male female Belanovce male female Vaksince male female Vi{tica male female Gla`nja male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

405

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Go{ince ma`i `eni Dumanovce ma`i `eni Zloku}ane ma`i `eni Izvor ma`i `eni Lipkovo ma`i `eni Lojane ma`i `eni Matej~e ma`i `eni Niku{tak ma`i `eni Opae ma`i `eni Orizari ma`i `eni Otqa ma`i `eni R'nkovce ma`i `eni Ropalce ma`i `eni Runica ma`i `eni 424 237 187 12 6 6 4 3 1 2644 1341 1303 2682 1414 1268 3394 1736 1658 1748 881 867 1996 975 1021 2094 1070 1024 3148 1625 1523 21 13 8 1373 678 695 69 40 29

pravoslavni Orthodox

1 1 341 177 164 175 88 87 3 3 7 4 3 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

420 235 185 12 6 6 4 3 1 2628 1332 1296 2670 1410 1260 3015 1543 1472 1744 880 864 1809 881 928 2064 1057 1007 3137 1617 1520 21 13 8 1354 670 684 69 40 29

katolici Catholics

3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

4 2 2 13 7 6 10 3 7 38 16 22 4 1 3 11 5 6 27 12 15 7 4 3 10 3 7 Go{ince male female Dumanovce male female Zloku}ane male female Izvor male female Lipkovo male female Lojane male female Matej~e male female Niku{tak male female Opae male female Orizari male female Otlja male female R'nkovce male female Ropalce male female Runica male female

406

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Slup~ane ma`i `eni Stra`a ma`i `eni Strima ma`i `eni Lozovo ma`i `eni Axibegovo ma`i `eni Aximatovo ma`i `eni Bekirlija ma`i `eni Durfulija ma`i `eni \uzemelci ma`i `eni Karatmanovo ma`i `eni Ki{ino ma`i `eni Lozovo ma`i `eni Milino ma`i `eni Saramzalino ma`i `eni 3789 1886 1903 3 3 2858 1504 1354 5 2 3 74 37 37 5 2 3 756 406 350 40 23 17 520 283 237 22 11 11 896 456 440 334 180 154 118 59 59

pravoslavni Orthodox

3 1 2 2591 1356 1235 5 2 3 74 37 37 627 335 292 40 23 17 515 280 235 882 450 432 242 125 117 118 59 59

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

3766 1878 1888 3 3 253 138 115 5 2 3 118 62 56 5 3 2 22 11 11 11 5 6 92 55 37 -

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

20 7 13 13 10 3 11 9 2 2 1 1 Slup~ane male female Stra`a male female Strima male female Lozovo male female Ad`ibegovo male female Ad`imatovo male female Bekirlija male female Durfulija male female \uzemelci male female Karatmanovo male female Ki{ino male female Lozovo male female Milino male female Saramzalino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

407

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

]oselari ma`i `eni Lukovo ma`i `eni Bezovo ma`i `eni Br~evo ma`i `eni Burinec ma`i `eni Globo~ica ma`i `eni Drenok ma`i `eni Zba`di ma`i `eni Jablanica ma`i `eni Lakaica ma`i `eni Lokov ma`i `eni Lukovo ma`i `eni Modri~ ma`i `eni Nerezi ma`i `eni 88 45 43 1509 782 727 54 26 28 9 4 5 2 2 10 2 8 553 283 270 3 2 1 447 240 207 25 12 13 213 111 102

pravoslavni Orthodox

88 45 43 1464 762 702 53 26 27 9 4 5 2 2 10 2 8 513 264 249 3 2 1 443 239 204 25 12 13 213 111 102

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

43 19 24 39 18 21 4 1 3 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 1 1 1 1 ]oselari male female Lukovo male female Bezovo male female Br~evo male female Burinec male female Globo~ica male female Drenok male female Zba`di male female Jablanica male female Lakaica male female Lokov male female Lukovo male female Modri~ male female Nerezi male female

408

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Piskup{tina ma`i `eni Prisovjani ma`i `eni R'`anovo ma`i `eni Selci ma`i `eni Mavrovi Anovi ma`i `eni Beli~ica ma`i `eni Bibaj ma`i `eni Bogdevo ma`i `eni Brodec ma`i `eni Volkovija ma`i `eni Vrben ma`i `eni Grekaj ma`i `eni Duf ma`i `eni @u`we ma`i `eni 182 95 87 11 7 4 984 513 471 4 2 2 31 13 18 5 3 2 7 5 2 89 45 44 142 82 60 20 10 10 39 24 15 8 4 4

pravoslavni Orthodox

182 95 87 11 7 4 566 296 270 4 2 2 7 5 2 9 4 5 135 77 58 2 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

415 215 200 31 13 18 5 3 2 80 41 39 7 5 2 20 10 10 37 23 14 8 4 4

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

3 2 1 Piskup{tina male female Prisovjani male female R'`anovo male female Selci male female Mavrovi Anovi male female Beli~ica male female Bibaj male female Bogdevo male female Brodec male female Volkovija male female Vrben male female Grekaj male female Duf male female @u`nje male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

409

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Ki~inica ma`i `eni Krakornica ma`i `eni Leunovo ma`i `eni Mavrovi Anovi ma`i `eni Mavrovo ma`i `eni Nivi{te ma`i `eni Nikiforovo ma`i `eni Nistrovo ma`i `eni Ni~pur ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Or}u{e ma`i `eni Ribnica ma`i `eni Sence ma`i `eni Sretkovo ma`i `eni 15 7 8 6 4 2 167 78 89 166 86 80 7 3 4 10 6 4 121 59 62 13 7 6 33 17 16 15 10 5 5 2 3 21 13 8 25 14 11

pravoslavni Orthodox

15 7 8 6 4 2 132 63 69 163 84 79 10 6 4 1 1 33 17 16 5 3 2 25 14 11

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

35 15 20 7 3 4 121 59 62 12 7 5 15 10 5 5 2 3 16 10 6 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

3 2 1 Ki~inica male female Krakornica male female Leunovo male female Mavrovi Anovi male female Mavrovo male female Nivi{te male female Nikiforovo male female Nistrovo male female Ni~pur male female Novo Selo male female Or}u{e male female Ribnica male female Sence male female Sretkovo male female

410

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Tanu{e ma`i `eni Cerovo ma`i `eni Makedonska Kamenica ma`i `eni Dulica ma`i `eni Kosevica ma`i `eni Kostin Dol ma`i `eni Lukovica ma`i `eni Makedonska Kamenica ma`i `eni Mo{tica ma`i `eni Sasa ma`i `eni Todorovci ma`i `eni Cera ma`i `eni Makedonski Brod ma`i `eni Vir ma`i `eni 16 10 6 19 9 10 8110 4254 3856 305 168 137 240 143 97 116 63 53 269 132 137 5147 2654 2493 543 289 254 876 470 406 235 124 111 379 211 168 5588 2880 2708 18 10 8

pravoslavni Orthodox

19 9 10 7694 4042 3652 305 168 137 240 143 97 116 63 53 269 132 137 4734 2444 2290 542 289 253 875 469 406 235 124 111 378 210 168 5357 2755 2602 18 10 8

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

16 10 6 23 14 9 23 14 9 182 99 83 -

katolici Catholics

1 1 1 1 2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

392 197 195 389 195 194 1 1 1 1 1 1 47 26 21 Vir male female Tanu{e male female Cerovo male female Makedonska Kamenica male female Dulica male female Kosevica male female Kostin Dol male female Lukovica male female Makedonska Kamenica male female Mo{tica male female Sasa male female Todorovci male female Cera male female Makedonski Brod male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

411

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Gorno Kru{je ma`i `eni Gorno Manastirec ma`i `eni Gre{nica ma`i `eni Devi~ ma`i `eni Dolni Manastirec ma`i `eni Dolno Kru{je ma`i `eni Dragov Dol ma`i `eni Drenovo ma`i `eni I`i{te ma`i `eni Krapa ma`i `eni Latovo ma`i `eni Lokvica ma`i `eni Makedonski Brod ma`i `eni Modri{te ma`i `eni 44 24 20 19 10 9 27 13 14 86 47 39 169 82 87 23 11 12 23 13 10 33 18 15 63 30 33 69 34 35 85 41 44 99 51 48 3740 1920 1820 39 21 18

pravoslavni Orthodox

44 24 20 19 10 9 27 13 14 84 45 39 169 82 87 23 11 12 23 13 10 33 18 15 10 4 6 69 34 35 59 27 32 99 51 48 3731 1918 1813 39 21 18

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

53 26 27 1 1 -

katolici Catholics

2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 2 26 14 12 6 2 4 Gorno Kru{je male female Gorno Manastirec male female Gre{nica male female Devi~ male female Dolni Manastirec male female Dolno Kru{je male female Dragov Dol male female Drenovo male female I`i{te male female Krapa male female Latovo male female Lokvica male female Makedonski Brod male female Modri{te male female

412

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Oreovec ma`i `eni Rusjaci ma`i `eni Slansko ma`i `eni Slatina ma`i `eni Staro Selo ma`i `eni Suvodol ma`i `eni Tomino Selo ma`i `eni Topolnica ma`i `eni Trebino ma`i `eni Cre{nevo ma`i `eni Me{ei{ta ma`i `eni Volino ma`i `eni Gorenci ma`i `eni Klime{tani ma`i `eni 155 87 68 43 21 22 169 84 85 30 16 14 207 109 98 44 25 19 36 22 14 198 101 97 169 90 79 2567 1286 1281 462 236 226 316 167 149 57 33 24

pravoslavni Orthodox

26 13 13 43 21 22 169 84 85 30 16 14 195 102 93 44 25 19 36 22 14 198 101 97 169 90 79 2396 1196 1200 460 234 226 169 89 80 57 33 24

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

128 73 55 163 86 77 145 78 67 -

katolici Catholics

2 2 2 2 -

protestanti Protestants

1 1 -

ostanati Other

1 1 12 7 5 5 4 1 2 2 Oreovec male female Rusjaci male female Slansko male female Slatina male female Staro Selo male female Suvodol male female Tomino Selo male female Topolnica male female Trebino male female Cre{nevo male female Me{ei{ta male female Volino male female Gorenci male female Klime{tani male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

413

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Me{ei{ta ma`i `eni Orovnik ma`i `eni Trebeni{ta ma`i `eni Miravci ma`i `eni Gabrovo ma`i `eni Davidovo ma`i `eni Miletkovo ma`i `eni Miravci ma`i `eni Petrovo ma`i `eni Smokvica ma`i `eni Mogila ma`i `eni Beranci ma`i `eni Va{arejca ma`i `eni Gorna ^arlija ma`i `eni 779 374 405 440 225 215 513 251 262 2626 1350 1276 20 10 10 373 189 184 117 60 57 1647 837 810 206 117 89 263 137 126 4536 2403 2133 445 240 205 202 101 101 3 1 2

pravoslavni Orthodox

778 374 404 440 225 215 492 241 251 2624 1349 1275 20 10 10 373 189 184 117 60 57 1646 837 809 205 116 89 263 137 126 4482 2371 2111 445 240 205 202 101 101 3 1 2

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

18 8 10 1 1 1 1 48 28 20 -

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

1 1 -

ostanati Other

3 2 1 6 4 2 Me{ei{ta male female Orovnik male female Trebeni{ta male female Miravci male female Gabrovo male female Davidovo male female Miletkovo male female Miravci male female Petrovo male female Smokvica male female Mogila male female Beranci male female Va{arejca male female Gorna ^arlija male female

414

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dolna ^arlija ma`i `eni Dolno Srpci ma`i `eni Ivawevci ma`i `eni Loznani ma`i `eni Mogila ma`i `eni Novoselani ma`i `eni Podino ma`i `eni Radobor ma`i `eni Sveto Todori ma`i `eni Trnovci ma`i `eni Murtino ma`i `eni Bansko ma`i `eni Monospitovo ma`i `eni Murtino ma`i `eni 198 107 91 479 260 219 615 323 292 185 95 90 1526 800 726 50 27 23 51 29 22 145 78 67 210 112 98 427 230 197 6544 3297 3247 1992 988 1004 1803 912 891 2209 1117 1092

pravoslavni Orthodox

198 107 91 476 258 218 611 320 291 185 95 90 1526 800 726 50 27 23 49 28 21 145 78 67 209 111 98 383 205 178 4721 2374 2347 1026 505 521 1516 764 752 1639 825 814

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

3 2 1 2 1 1 43 25 18 953 477 476 952 477 475 1 1 -

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

86 39 47 67 31 36 19 8 11

ostanati Other

3 2 1 1 1 1 1 1 1 783 406 377 14 6 8 219 117 102 550 283 267 Dolna ^arlija male female Dolno Srpci male female Ivanjevci male female Loznani male female Mogila male female Novoselani male female Podino male female Radobor male female Sveto Todori male female Trnovci male female Murtino male female Bansko male female Monospitovo male female Murtino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

415

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Sa~evo ma`i `eni Negotino ma`i `eni Brusnik ma`i `eni Ve{je ma`i `eni Voj{anci ma`i `eni Gorni Disan ma`i `eni Dolni Disan ma`i `eni Dubrovo ma`i `eni Jano{evo ma`i `eni Kalawevo ma`i `eni Krivolak ma`i `eni Kurija ma`i `eni Lipa ma`i `eni Negotino ma`i `eni 540 280 260 19212 9777 9435 3 1 2 45 24 21 432 233 199 11 6 5 931 513 418 49 25 24 1021 541 480 214 107 107 13284 6647 6637

pravoslavni Orthodox

540 280 260 18041 9167 8874 3 1 2 44 24 20 432 233 199 11 6 5 892 491 401 36 19 17 637 335 302 214 107 107 12900 6450 6450

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

912 479 433 32 19 13 13 6 7 375 201 174 158 78 80

katolici Catholics

26 8 18 1 1 7 3 4 1 1 15 4 11

protestanti Protestants

1 1 1 1 -

ostanati Other

232 122 110 8 4 4 210 114 96 Sa~evo male female Negotino male female Brusnik male female Ve{je male female Voj{anci male female Gorni Disan male female Dolni Disan male female Dubrovo male female Jano{evo male female Kalanjevo male female Krivolak male female Kurija male female Lipa male female Negotino male female

416

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Pepeli{te ma`i `eni Pe{ternica ma`i `eni Timjanik ma`i `eni Tremnik ma`i `eni Crveni Bregovi ma`i `eni Xidimirci ma`i `eni [eoba ma`i `eni Negotino - Polo{ko ma`i `eni Gorjane ma`i `eni Gradec ma`i `eni Dobri Dol ma`i `eni \ur|evi{te ma`i `eni Kali{te ma`i `eni Lomnica ma`i `eni 1070 567 503 1155 591 564 827 431 396 170 91 79 16813 8160 8653 70 40 30 4555 2203 2352 5223 2478 2745 403 205 198 681 349 332 574 287 287

pravoslavni Orthodox

923 492 431 1144 586 558 721 378 343 84 45 39 8 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

139 73 66 9 5 4 102 51 51 84 46 38 16720 8115 8605 70 40 30 4538 2196 2342 5210 2471 2739 398 203 195 668 343 325 571 286 285

katolici Catholics

1 1 1 1 12 5 7 3 1 2 1 1 4 2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

7 2 5 2 2 4 2 2 1 1 73 36 37 12 5 7 11 5 6 1 1 12 5 7 2 1 1 Pepeli{te male female Pe{ternica male female Timjanik male female Tremnik male female Crveni Bregovi male female D`idimirci male female [eoba male female Negotino - Polo{ko male female Gorjane male female Gradec male female Dobri Dol male female \ur|evi{te male female Kali{te male female Lomnica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

417

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Negotino - Polo{ko ma`i `eni Senokos ma`i `eni Novaci ma`i `eni Armatu{ ma`i `eni Baldovenci ma`i `eni Biqanik ma`i `eni Vrawevci ma`i `eni Gneotino ma`i `eni Gnile{ ma`i `eni Gorno Aglarci ma`i `eni Grumazi ma`i `eni Dalbegovci ma`i `eni Dobromiri ma`i `eni Dolno Aglarci ma`i `eni 3673 1799 1874 1634 799 835 2478 1292 1186 41 21 20 32 16 16 5 3 2 185 104 81 15 7 8 178 95 83 345 177 168 167 95 72

pravoslavni Orthodox

1 1 2 2 2430 1268 1162 32 16 16 5 3 2 185 104 81 15 7 8 178 95 83 345 177 168 167 95 72

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

3664 1794 1870 1601 782 819 48 24 24 41 21 20 -

katolici Catholics

1 1 3 1 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

7 4 3 28 16 12 Negotino - Polo{ko male female Senokos male female Novaci male female Armatu{ male female Baldovenci male female Biljanik male female Vranjevci male female Gneotino male female Gnile{ male female Gorno Aglarci male female Grumazi male female Dalbegovci male female Dobromiri male female Dolno Aglarci male female

418

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dolno Orehovo ma`i `eni Meglenci ma`i `eni Novaci ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Paralovo ma`i `eni Ribarci ma`i `eni Suvodol ma`i `eni Tepavci ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Badolen ma`i `eni Bajkovo ma`i `eni Barbarevo ma`i `eni Borisovo ma`i `eni Gabrovo ma`i `eni 45 22 23 20 11 9 1283 661 622 5 3 2 130 64 66 2 1 1 25 12 13 11966 6184 5782 3 3 2 1 1 62 30 32 409 221 188 399 205 194

pravoslavni Orthodox

39 19 20 20 11 9 1282 661 621 5 3 2 130 64 66 2 1 1 25 12 13 11690 6048 5642 3 3 2 1 1 62 30 32 409 221 188 398 204 194

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

6 3 3 1 1 8 5 3 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

17 9 8 -

ostanati Other

251 122 129 1 1 Dolno Orehovo male female Meglenci male female Novaci male female Novo Selo male female Paralovo male female Ribarci male female Suvodol male female Tepavci male female Novo Selo male female Badolen male female Bajkovo male female Barbarevo male female Borisovo male female Gabrovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

419

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dra`evo ma`i `eni Zubovo ma`i `eni Kole{ino ma`i `eni Mokrievo ma`i `eni Mokrino ma`i `eni Novo Kowarevo ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Samoilovo ma`i `eni Smolari ma`i `eni Staro Kowarevo ma`i `eni Stinik ma`i `eni Su{ica ma`i `eni Oble{evo ma`i `eni Bawa ma`i `eni 462 253 209 648 352 296 845 424 421 1211 605 606 748 383 365 934 478 456 2756 1416 1340 348 179 169 659 338 321 611 308 303 58 36 22 1811 952 859 5071 2613 2458 402 208 194

pravoslavni Orthodox

462 253 209 648 352 296 592 303 289 1211 605 606 744 381 363 934 478 456 2747 1410 1337 347 178 169 659 338 321 603 303 300 58 36 22 1811 952 859 5052 2606 2446 402 208 194

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

5 3 2 3 2 1 1 1 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

17 9 8 -

ostanati Other

236 112 124 4 2 2 4 3 1 1 1 5 3 2 18 7 11 Dra`evo male female Zubovo male female Kole{ino male female Mokrievo male female Mokrino male female Novo Konjarevo male female Novo Selo male female Samoilovo male female Smolari male female Staro Konjarevo male female Stinik male female Su{ica male female Oble{evo male female Banja male female

420

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Buril~evo ma`i `eni Ku~i~ino ma`i `eni Oble{evo ma`i `eni Span~evo ma`i `eni Teranci ma`i `eni Ularci ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Ora{ac ma`i `eni Gabre{ ma`i `eni Gradi{te ma`i `eni @ivewe ma`i `eni K'{awe ma`i `eni Koko{iwe ma`i `eni Kolicko ma`i `eni 173 91 82 546 284 262 1131 572 559 1048 549 499 738 373 365 366 197 169 667 339 328 1252 659 593 71 41 30 192 95 97 46 26 20 48 27 21 45 28 17 86 45 41

pravoslavni Orthodox

173 91 82 544 283 261 1126 571 555 1047 549 498 733 371 362 366 197 169 661 336 325 1233 650 583 71 41 30 190 94 96 46 26 20 35 21 14 43 26 17 86 45 41

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1 1 1 1 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 5 1 4 5 2 3 6 3 3 18 9 9 2 1 1 13 6 7 2 2 Buril~evo male female Ku~i~ino male female Oble{evo male female Span~evo male female Teranci male female Ularci male female ^iflik male female Ora{ac male female Gabre{ male female Gradi{te male female @ivenje male female K'{anje male female Koko{inje male female Kolicko male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

421

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Kutlibeg ma`i `eni Ku~karevo ma`i `eni Novoseqane ma`i `eni Ora{ac ma`i `eni Pezovo ma`i `eni Ska~kovce ma`i `eni Orizari ma`i `eni Bezikovo ma`i `eni Vraninci ma`i `eni Glavovica ma`i `eni Kostin Dol ma`i `eni Nebojani ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Orizari ma`i `eni 13 7 6 105 60 45 46 26 20 387 201 186 53 21 32 160 82 78 4403 2235 2168 8 4 4 10 5 5 59 35 24 20 9 11 46 26 20 15 9 6 3776 1907 1869

pravoslavni Orthodox

13 7 6 105 60 45 46 26 20 386 201 185 52 21 31 160 82 78 4297 2182 2115 6 3 3 10 5 5 59 35 24 20 9 11 46 26 20 15 9 6 3707 1872 1835

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1 1 1 1 1 1

katolici Catholics

2 2 2 2

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 103 53 50 2 1 1 66 35 31 Kutlibeg male female Ku~karevo male female Novoseljane male female Ora{ac male female Pezovo male female Ska~kovce male female Orizari male female Bezikovo male female Vraninci male female Glavovica male female Kostin Dol male female Nebojani male female Novo Selo male female Orizari male female

422

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Preseka ma`i `eni Priba~evo ma`i `eni Re~ani ma`i `eni Oslomej ma`i `eni Arangel ma`i `eni Berikovo ma`i `eni Garani ma`i `eni @ubrino ma`i `eni Jagol ma`i `eni Jagol Dolenci ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oslomej ma`i `eni Papradi{te ma`i `eni Popovjani ma`i `eni 68 39 29 388 193 195 13 8 5 10425 5326 5099 709 367 342 168 89 79 542 275 267 547 277 270 406 200 206 13 8 5 143 71 72 40 21 19 75 39 36 399 196 203

pravoslavni Orthodox

68 39 29 353 176 177 13 8 5 98 50 48 1 1 4 2 2 13 8 5 2 1 1 40 21 19 2 2 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

10260 5238 5022 707 366 341 168 89 79 542 275 267 546 277 269 399 196 203 139 68 71 74 38 36 397 194 203

katolici Catholics

5 3 2 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

35 17 18 62 35 27 1 1 3 2 1 2 2 1 1 Preseka male female Priba~evo male female Re~ani male female Oslomej male female Arangel male female Berikovo male female Garani male female @ubrino male female Jagol male female Jagol Dolenci male female Novo Selo male female Oslomej male female Papradi{te male female Popovjani male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

423

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Premka ma`i `eni Srbica ma`i `eni Strelci ma`i `eni Tuin ma`i `eni ]afa ma`i `eni Crvivci ma`i `eni [utovo ma`i `eni Ohrid ma`i `eni Velgo{ti ma`i `eni Velestovo ma`i `eni Gorno Lako~erej ma`i `eni Dolno Kowsko ma`i `eni Dolno Lako~erej ma`i `eni Ele{ec ma`i `eni 134 65 69 1862 946 916 1421 741 680 1476 749 727 5 4 1 1725 878 847 760 400 360 54380 26903 27477 3060 1535 1525 53 25 28 515 257 258 551 277 274 728 371 357 69 37 32

pravoslavni Orthodox

26 12 14 8 1 7 2 2 46103 22837 23266 3008 1503 1505 53 25 28 514 256 258 551 277 274 728 371 357 61 36 25

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

107 53 54 1859 944 915 1406 732 674 1465 746 719 5 4 1 1703 866 837 743 390 353 7684 3802 3882 40 24 16 -

katolici Catholics

1 1 1 1 2 2 131 38 93 -

protestanti Protestants

4 2 2 -

ostanati Other

1 1 3 2 1 14 8 6 3 2 1 19 10 9 15 8 7 458 224 234 12 8 4 1 1 8 1 7 Premka male female Srbica male female Strelci male female Tuin male female ]afa male female Crvivci male female [utovo male female Ohrid male female Velgo{ti male female Velestovo male female Gorno Lako~erej male female Dolno Konjsko male female Dolno Lako~erej male female Ele{ec male female

424

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

El{ani ma`i `eni Kowsko ma`i `eni Lagadin ma`i `eni Leskoec ma`i `eni Qubani{ta ma`i `eni Naselba Istok ma`i `eni Orman ma`i `eni Ohrid ma`i `eni Pe{tani ma`i `eni Podmole ma`i `eni Ramne ma`i `eni Ra~a ma`i `eni Sveti Stefan ma`i `eni Trpejca ma`i `eni 590 308 282 22 12 10 20 10 10 2595 1304 1291 171 94 77 117 59 58 104 53 51 42033 20659 21374 1326 659 667 331 174 157 632 320 312 1043 536 507 112 56 56 303 155 148

pravoslavni Orthodox

588 307 281 22 12 10 18 9 9 2572 1293 1279 82 50 32 116 58 58 104 53 51 33987 16708 17279 1324 658 666 324 170 154 594 304 290 1038 534 504 111 56 55 303 155 148

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

17 9 8 2 1 1 7599 3758 3841 26 10 16 -

katolici Catholics

1 1 1 1 1 1 119 35 84 1 1 5 3 2 1 1 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

4 2 2 -

ostanati Other

2 1 1 1 1 5 2 3 86 43 43 1 1 324 156 168 1 1 2 1 1 11 6 5 4 2 2 El{ani male female Konjsko male female Lagadin male female Leskoec male female Ljubani{ta male female Naselba Istok male female Orman male female Ohrid male female Pe{tani male female Podmole male female Ramne male female Ra~a male female Sveti Stefan male female Trpejca male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

425

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

[ipokno ma`i `eni Petrovec ma`i `eni Badar ma`i `eni Blace ma`i `eni Breznica ma`i `eni Gorno Kowari ma`i `eni Gradmanci ma`i `eni Divqe ma`i `eni Dolno Kowari ma`i `eni Katlanovo ma`i `eni Ko`le ma`i `eni Letevci ma`i `eni Ogwanci ma`i `eni Petrovec ma`i `eni 5 2 3 8255 4250 4005 15 7 8 29 15 14 13 9 4 237 122 115 66 35 31 28 15 13 704 363 341 769 392 377 14 8 6 6 4 2 1142 588 554 2659 1353 1306

pravoslavni Orthodox

5 2 3 4652 2396 2256 9 4 5 28 15 13 13 9 4 236 121 115 61 32 29 27 14 13 8 4 4 425 217 208 11 6 5 6 4 2 567 293 274 2400 1227 1173

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

3564 1831 1733 5 2 3 5 3 2 695 359 336 342 174 168 3 2 1 566 288 278 249 123 126

katolici Catholics

8 2 6 1 1 1 1 1 1 2 2

protestanti Protestants

-

ostanati Other

31 21 10 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 2 8 3 5 [ipokno male female Petrovec male female Badar male female Blace male female Breznica male female Gorno Konjari male female Gradmanci male female Divlje male female Dolno Konjari male female Katlanovo male female Ko`le male female Letevci male female Ognjanci male female Petrovec male female

426

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

R'`ani~ino ma`i `eni Sredno Koware ma`i `eni Su{ica ma`i `eni ]ojlija ma`i `eni Peh~evo ma`i `eni Negrevo ma`i `eni Pan~arevo ma`i `eni Peh~evo ma`i `eni Robovo ma`i `eni Umlena ma`i `eni Crnik ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Plasnica ma`i `eni Dvorci ma`i `eni 855 455 400 1140 578 562 178 89 89 400 217 183 5517 2795 2722 97 42 55 375 200 175 3237 1649 1588 426 219 207 354 170 184 707 355 352 321 160 161 4545 2268 2277 25 11 14

pravoslavni Orthodox

680 360 320 178 89 89 3 1 2 4757 2409 2348 97 42 55 375 200 175 3078 1567 1511 425 218 207 354 170 184 108 53 55 320 159 161 34 15 19 25 11 14

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

170 92 78 1135 575 560 394 213 181 702 356 346 139 72 67 563 284 279 4465 2230 2235 -

katolici Catholics

1 1 2 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

4 3 1 3 2 1 3 3 58 30 28 20 10 10 1 1 36 18 18 1 1 46 23 23 R'`ani~ino male female Sredno Konjare male female Su{ica male female ]ojlija male female Peh~evo male female Negrevo male female Pan~arevo male female Peh~evo male female Robovo male female Umlena male female Crnik male female ^iflik male female Plasnica male female Dvorci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

427

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Lisi~ani ma`i `eni Plasnica ma`i `eni Preglovo ma`i `eni Podare{ ma`i `eni Zleovo ma`i `eni Jargulica ma`i `eni Podare{ ma`i `eni Pokraj~evo ma`i `eni Smilanci ma`i `eni Prilep ma`i `eni Belovodica ma`i `eni Berovci ma`i `eni Varo{ ma`i `eni Volkovo ma`i `eni 1153 580 573 2288 1153 1135 1079 524 555 3746 1942 1804 928 473 455 818 411 407 1527 810 717 434 225 209 39 23 16 73351 36716 36635 24 12 12 334 173 161 3458 1761 1697 42 25 17

pravoslavni Orthodox

6 3 3 3 1 2 3729 1933 1796 924 471 453 816 410 406 1516 804 712 434 225 209 39 23 16 67651 33794 33857 24 12 12 334 173 161 3456 1760 1696 42 25 17

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1132 569 563 2257 1140 1117 1076 521 555 13 7 6 2 1 1 11 6 5 4393 2252 2141 -

katolici Catholics

67 24 43 1 1 -

protestanti Protestants

4 1 3 -

ostanati Other

15 8 7 28 12 16 3 3 4 2 2 4 2 2 1236 645 591 1 1 Lisi~ani male female Plasnica male female Preglovo male female Podare{ male female Zleovo male female Jargulica male female Podare{ male female Pokraj~evo male female Smilanci male female Prilep male female Belovodica male female Berovci male female Varo{ male female Volkovo male female

428

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Gali~ani ma`i `eni Golem Radobil ma`i `eni Golemo Kowari ma`i `eni Dabnica ma`i `eni Dren ma`i `eni Kadino Selo ma`i `eni Krstec ma`i `eni Leni{ta ma`i `eni Ma`u~i{te ma`i `eni Mal Radobil ma`i `eni Malo Kowari ma`i `eni Malo Ruvci ma`i `eni Nikodin ma`i `eni Novo Lagovo ma`i `eni 251 125 126 107 64 43 699 367 332 66 41 25 10 5 5 269 143 126 1 1 346 179 167 10 5 5 727 370 357 22 12 10 7 3 4 213 118 95

pravoslavni Orthodox

251 125 126 107 64 43 699 367 332 11 7 4 10 5 5 267 143 124 1 1 346 179 167 10 5 5 725 370 355 22 12 10 7 3 4 210 117 93

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

53 33 20 2 2 -

katolici Catholics

2 2 1 1

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 2 1 1 Gali~ani male female Golem Radobil male female Golemo Konjari male female Dabnica male female Dren male female Kadino Selo male female Krstec male female Leni{ta male female Ma`u~i{te male female Mal Radobil male female Malo Konjari male female Malo Ruvci male female Nikodin male female Novo Lagovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

429

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Oreovec ma`i `eni Pletvar ma`i `eni Prilep ma`i `eni Prilepec ma`i `eni Prisad ma`i `eni Rakle ma`i `eni Selce ma`i `eni Smolani ma`i `eni Staro Lagovo ma`i `eni Toplica ma`i `eni Trojaci ma`i `eni Carevi} ma`i `eni ^umovo ma`i `eni [tavica ma`i `eni 17 9 8 22 11 11 66246 33036 33210 9 5 4 5 3 2 7 5 2 294 155 139 38 22 16 5 2 3 11 4 7 10 6 4 17 11 6 84 44 40

pravoslavni Orthodox

17 9 8 22 11 11 60655 30174 30481 9 5 4 5 3 2 7 5 2 293 154 139 38 22 16 5 2 3 7 2 5 10 6 4 15 10 5 46 24 22

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

4338 2219 2119 -

katolici Catholics

63 24 39 -

protestanti Protestants

4 1 3 -

ostanati Other

1186 618 568 1 1 4 2 2 2 1 1 38 20 18 Oreovec male female Pletvar male female Prilep male female Prilepec male female Prisad male female Rakle male female Selce male female Smolani male female Staro Lagovo male female Toplica male female Trojaci male female Carevi} male female ^umovo male female [tavica male female

430

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Probi{tip ma`i `eni Bu~i{te ma`i `eni Gajranci ma`i `eni Gorni Stubol ma`i `eni Gorno Barbarevo ma`i `eni Grizilevci ma`i `eni Gujnovci ma`i `eni Dobrevo ma`i `eni Dolni Stubol ma`i `eni Dolno Barbarevo ma`i `eni Drenok ma`i `eni Zarepinci ma`i `eni Industriska Naselba ma`i `eni Kalni{te ma`i `eni 12765 6493 6272 68 35 33 36 19 17 99 54 45 37 20 17 22 10 12 33 18 15 340 173 167 168 84 84 11 6 5 26 14 12 12 6 6 8045 4073 3972 2102 1083 1019

pravoslavni Orthodox

12687 6457 6230 68 35 33 36 19 17 99 54 45 37 20 17 22 10 12 33 18 15 337 172 165 168 84 84 11 6 5 26 14 12 12 6 6 7995 4049 3946 2094 1079 1015

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

49 25 24 2 1 1 31 17 14 -

katolici Catholics

8 2 6 1 1 7 2 5 -

protestanti Protestants

4 2 2 4 2 2 -

ostanati Other

17 7 10 8 3 5 8 4 4 Probi{tip male female Bu~i{te male female Gajranci male female Gorni Stubol male female Gorno Barbarevo male female Grizilevci male female Gujnovci male female Dobrevo male female Dolni Stubol male female Dolno Barbarevo male female Drenok male female Zarepinci male female Industriska Naselba male female Kalni{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

431

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Kukovo ma`i `eni Kundino ma`i `eni Lezovo ma`i `eni Mar~ino ma`i `eni Neokazi ma`i `eni Pestr{ino ma`i `eni Petri{ino ma`i `eni Pi{ica ma`i `eni Ple{anci ma`i `eni Probi{tip ma`i `eni Puzderci ma`i `eni Strisovci ma`i `eni Strmo{ ma`i `eni Troolo ma`i `eni 18 8 10 81 40 41 44 24 20 26 12 14 95 49 46 10 4 6 60 32 28 168 78 90 168 92 76 669 339 330 34 20 14 54 31 23 294 143 151 45 26 19

pravoslavni Orthodox

18 8 10 81 40 41 44 24 20 26 12 14 95 49 46 10 4 6 60 32 28 168 78 90 167 92 75 653 332 321 34 20 14 54 31 23 294 143 151 45 26 19

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

16 7 9 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 Kukovo male female Kundino male female Lezovo male female Mar~ino male female Neokazi male female Pestr{ino male female Petri{ino male female Pi{ica male female Ple{anci male female Probi{tip male female Puzderci male female Strisovci male female Strmo{ male female Troolo male female

432

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Radovi{ ma`i `eni Ali Ko~ ma`i `eni Ali Lobasi ma`i `eni Bu~im ma`i `eni Voislavci ma`i `eni Damjan ma`i `eni Dr`ani ma`i `eni Durutlija ma`i `eni Inevo ma`i `eni Kalauzlija ma`i `eni Kalu|erica ma`i `eni Karalobosi ma`i `eni Karaxalar ma`i `eni Kozbunar ma`i `eni 24498 12512 11986 328 159 169 320 176 144 796 429 367 311 165 146 1624 853 771 279 142 137 838 441 397 17 7 10

pravoslavni Orthodox

19946 10170 9776 796 429 367 310 164 146 1624 853 771 1 1 720 374 346 17 7 10

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

4341 2238 2103 328 159 169 319 176 143 278 142 136 115 65 50 -

katolici Catholics

13 5 8 1 1 -

protestanti Protestants

3 1 2 -

ostanati Other

195 98 97 1 1 3 2 1 Radovi{ male female Ali Ko~ male female Ali Lobasi male female Bu~im male female Voislavci male female Damjan male female Dr`ani male female Durutlija male female Inevo male female Kalauzlija male female Kalu|erica male female Karalobosi male female Karad`alar male female Kozbunar male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

433

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Koxalija ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oraovica ma`i `eni Papavnica ma`i `eni Pogulevo ma`i `eni Prnalija ma`i `eni Radovi{ ma`i `eni Rakli{ ma`i `eni Sari|ol ma`i `eni Suldurci ma`i `eni Supurge ma`i `eni Topolnica ma`i `eni ]oselija ma`i `eni Hudaverlija ma`i `eni 478 250 228 1720 882 838 15 8 7 122 66 56 16223 8200 8023 570 286 284 228 126 102 56 32 24 562 284 278 -

pravoslavni Orthodox

1701 872 829 15 8 7 13912 7021 6891 556 280 276 228 126 102 55 30 25 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

478 250 228 15 8 7 122 66 56 2116 1082 1034 8 4 4 56 32 24 506 254 252 -

katolici Catholics

1 1 11 4 7 -

protestanti Protestants

3 1 2 -

ostanati Other

3 2 1 181 92 89 6 2 4 1 1 Kod`alija male female Novo Selo male female Oraovica male female Papavnica male female Pogulevo male female Prnalija male female Radovi{ male female Rakli{ male female Sari|ol male female Suldurci male female Supurge male female Topolnica male female ]oselija male female Hudaverlija male female

434

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

^e{me Maale ma`i `eni [ainta{ ma`i `eni [ipkovica ma`i `eni [turovo ma`i `eni Rankovce ma`i `eni Baratlija ma`i `eni Vetunica ma`i `eni Vr`ogrnci ma`i `eni German ma`i `eni Ginovci ma`i `eni Gulinci ma`i `eni Krivi Kamen ma`i `eni Qubinci ma`i `eni Milutince ma`i `eni 11 6 5 4144 2177 1967 39 21 18 57 30 27 29 14 15 311 170 141 315 173 142 19 10 9 23 15 8 164 89 75 72 37 35

pravoslavni Orthodox

11 6 5 4076 2139 1937 39 21 18 57 30 27 29 14 15 311 170 141 310 170 140 19 10 9 23 15 8 164 89 75 72 37 35

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

26 13 13 5 3 2 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

1 1 -

ostanati Other

41 24 17 ^e{me Maale male female [ainta{ male female [ipkovica male female [turovo male female Rankovce male female Baratlija male female Vetunica male female Vr`ogrnci male female German male female Ginovci male female Gulinci male female Krivi Kamen male female Ljubinci male female Milutince male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

435

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Odreno ma`i `eni Opila ma`i `eni Oto{nica ma`i `eni P'kli{te ma`i `eni Petralica ma`i `eni Psa~a ma`i `eni Radibu{ ma`i `eni Rankovce ma`i `eni Stan~a ma`i `eni Resen ma`i `eni Arvati ma`i `eni Asamati ma`i `eni Bolno ma`i `eni Braj~ino ma`i `eni 131 72 59 269 138 131 105 53 52 30 22 8 669 336 333 539 267 272 157 82 75 1192 635 557 23 13 10 16825 8413 8412 137 72 65 175 92 83 237 123 114 134 73 61

pravoslavni Orthodox

131 72 59 269 138 131 105 53 52 30 22 8 669 336 333 534 265 269 157 82 75 1134 602 532 23 13 10 12599 6278 6321 51 27 24 68 41 27 236 123 113 67 36 31

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

3 3 18 10 8 3927 1984 1943 85 44 41 106 51 55 -

katolici Catholics

16 6 10 1 1 -

protestanti Protestants

1 1 2 1 1 -

ostanati Other

1 1 40 23 17 281 144 137 1 1 1 1 67 37 30 Odreno male female Opila male female Oto{nica male female P'kli{te male female Petralica male female Psa~a male female Radibu{ male female Rankovce male female Stan~a male female Resen male female Arvati male female Asamati male female Bolno male female Braj~ino male female

436

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Volkoderi ma`i `eni Gorna Bela Crkva ma`i `eni Gorno Dupeni ma`i `eni Gorno Kru{je ma`i `eni Grn~ari ma`i `eni Dolna Bela Crkva ma`i `eni Dolno Dupeni ma`i `eni Dolno Perovo ma`i `eni Drmeni ma`i `eni Evla ma`i `eni Ezerani ma`i `eni Zlatari ma`i `eni Izbi{ta ma`i `eni Ilino ma`i `eni 114 57 57 187 105 82 59 28 31 107 52 55 417 208 209 237 114 123 235 112 123 175 81 94 416 201 215 106 59 47 203 103 100 118 56 62 176 84 92 -

pravoslavni Orthodox

112 56 56 59 28 31 107 52 55 78 39 39 156 74 82 233 111 122 174 80 94 403 196 207 106 59 47 202 102 100 118 56 62 176 84 92 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

186 104 82 338 168 170 81 40 41 12 5 7 -

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Volkoderi male female Gorna Bela Crkva male female Gorno Dupeni male female Gorno Kru{je male female Grn~ari male female Dolna Bela Crkva male female Dolno Dupeni male female Dolno Perovo male female Drmeni male female Evla male female Ezerani male female Zlatari male female Izbi{ta male female Ilino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

437

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Jankovec ma`i `eni Kozjak ma`i `eni Kowsko ma`i `eni Krani ma`i `eni Kriveni ma`i `eni Kurbinovo ma`i `eni Lavci ma`i `eni Leva Reka ma`i `eni Leskoec ma`i `eni Qubojno ma`i `eni Nakolec ma`i `eni Ote{evo ma`i `eni Petrino ma`i `eni Podmo~ani ma`i `eni 1169 577 592 117 61 56 3 2 1 416 209 207 27 15 12 137 69 68 134 70 64 60 33 27 12 6 6 186 95 91 262 125 137 306 157 149

pravoslavni Orthodox

1163 574 589 3 2 1 105 51 54 27 15 12 137 69 68 18 8 10 58 32 26 12 6 6 176 90 86 79 35 44 303 157 146

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

6 3 3 117 61 56 309 156 153 115 61 54 10 5 5 178 88 90 -

katolici Catholics

2 2 2 1 1 1 1

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 Jankovec male female Kozjak male female Konjsko male female Krani male female Kriveni male female Kurbinovo male female Lavci male female Leva Reka male female Leskoec male female Ljubojno male female Nakolec male female Ote{evo male female Petrino male female Podmo~ani male female

438

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Pokrvenik ma`i `eni Prequbje ma`i `eni Pretor ma`i `eni Rajca ma`i `eni Resen ma`i `eni Slivnica ma`i `eni Sopotsko ma`i `eni Stewe ma`i `eni Stipona ma`i `eni Carev Dvor ma`i `eni [trbovo ma`i `eni [urlenci ma`i `eni Rosoman ma`i `eni Debri{te ma`i `eni 65 37 28 16 7 9 142 70 72 66 38 28 8748 4345 4403 188 105 83 222 111 111 438 229 209 605 289 316 184 97 87 89 46 43 4141 2150 1991 92 53 39

pravoslavni Orthodox

63 37 26 16 7 9 142 70 72 66 38 28 6382 3161 3221 188 105 83 184 93 91 438 229 209 421 192 229 184 97 87 88 46 42 4111 2132 1979 92 53 39

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

2272 1142 1130 38 18 20 74 38 36 6 5 1 -

katolici Catholics

7 2 5 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

2 1 1 -

ostanati Other

2 2 85 39 46 110 59 51 23 13 10 Pokrvenik male female Preljubje male female Pretor male female Rajca male female Resen male female Slivnica male female Sopotsko male female Stenje male female Stipona male female Carev Dvor male female [trbovo male female [urlenci male female Rosoman male female Debri{te male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

439

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Kamen Dol ma`i `eni Kru{evica ma`i `eni Manastirec ma`i `eni Mrzen Oraovec ma`i `eni Palikura ma`i `eni Ribarci ma`i `eni Rosoman ma`i `eni Sirkovo ma`i `eni Trstenik ma`i `eni Rostu{a ma`i `eni Axievci ma`i `eni Bitu{e ma`i `eni Boletin ma`i `eni Velebrdo ma`i `eni 91 44 47 5 3 2 321 170 151 5 2 3 183 82 101 41 23 18 2554 1333 1221 603 311 292 246 129 117 9451 4722 4729 149 81 68 96 49 47 750 357 393

pravoslavni Orthodox

91 44 47 5 3 2 321 170 151 5 2 3 179 79 100 41 23 18 2531 1320 1211 601 310 291 245 128 117 294 154 140 96 49 47 5 3 2

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

4 3 1 2 2 8940 4450 4490 149 81 68 709 338 371

katolici Catholics

1 1 15 9 6 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

21 11 10 1 1 1 1 202 109 93 36 16 20 Kamen Dol male female Kru{evica male female Manastirec male female Mrzen Oraovec male female Palikura male female Ribarci male female Rosoman male female Sirkovo male female Trstenik male female Rostu{a male female Ad`ievci male female Bitu{e male female Boletin male female Velebrdo male female

440

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Vidu{e ma`i `eni Vrbjani ma`i `eni Gali~nik ma`i `eni Gari ma`i `eni @irovnica ma`i `eni Jan~e ma`i `eni Lazaropole ma`i `eni Mogor~e ma`i `eni Osoj ma`i `eni Prisojnica ma`i `eni Rosoki ma`i `eni Rostu{a ma`i `eni Selce ma`i `eni Skudriwe ma`i `eni 185 92 93 625 308 317 3 1 2 10 6 4 1608 793 815 146 71 75 1794 926 868 6 3 3 315 167 148 872 429 443 2119 1104 1015

pravoslavni Orthodox

3 1 2 2 1 1 15 10 5 4 3 1 3 1 2 2 2 141 74 67 10 2 8

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

185 92 93 622 306 316 1576 773 803 123 59 64 1728 890 838 313 165 148 722 351 371 2061 1070 991

katolici Catholics

1 1 1 1 9 5 4 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 7 4 3 8 5 3 19 9 10 63 35 28 6 3 3 8 4 4 47 31 16 Vidu{e male female Vrbjani male female Gali~nik male female Gari male female @irovnica male female Jan~e male female Lazaropole male female Mogor~e male female Osoj male female Prisojnica male female Rosoki male female Rostu{a male female Selce male female Skudrinje male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

441

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Su{ica ma`i `eni Trebi{te ma`i `eni Treson~e ma`i `eni Samokov ma`i `eni Belica ma`i `eni Ben~e ma`i `eni Bitovo ma`i `eni Blizansko ma`i `eni Breznica ma`i `eni Brest ma`i `eni Vol~e ma`i `eni Gorno Botu{je ma`i `eni Dolno Botu{je ma`i `eni Zagrad ma`i `eni 765 331 434 8 4 4 1553 826 727 106 51 55 43 24 19 63 29 34 37 23 14 49 26 23 189 100 89 7 3 4 22 13 9 34 20 14 17 10 7

pravoslavni Orthodox

6 4 2 7 4 3 1525 811 714 106 51 55 43 24 19 63 29 34 37 23 14 49 26 23 189 100 89 7 3 4 22 13 9 34 20 14 17 10 7

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

752 325 427 -

katolici Catholics

2 1 1 2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

5 1 4 1 1 26 15 11 Su{ica male female Trebi{te male female Treson~e male female Samokov male female Belica male female Ben~e male female Bitovo male female Blizansko male female Breznica male female Brest male female Vol~e male female Gorno Botu{je male female Dolno Botu{je male female Zagrad male female

442

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Zve~an ma`i `eni Zduwe ma`i `eni Zrkle ma`i `eni In~e ma`i `eni Kalugerec ma`i `eni Kova~ ma`i `eni Kov~e ma`i `eni Kosovo ma`i `eni Lup{te ma`i `eni Mogilec ma`i `eni Ramne ma`i `eni Raste{ ma`i `eni Samokov ma`i `eni Su{ica ma`i `eni 70 46 24 20 10 10 86 50 36 30 17 13 47 25 22 54 28 26 8 5 3 67 39 28 67 36 31 27 14 13 31 12 19 58 28 30 388 199 189 13 6 7

pravoslavni Orthodox

70 46 24 20 10 10 85 50 35 5 2 3 47 25 22 54 28 26 8 5 3 66 39 27 67 36 31 27 14 13 31 12 19 58 28 30 387 199 188 13 6 7

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

-

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

25 15 10 1 1 Zve~an male female Zdunje male female Zrkle male female In~e male female Kalugerec male female Kova~ male female Kov~e male female Kosovo male female Lup{te male female Mogilec male female Ramne male female Raste{ male female Samokov male female Su{ica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

443

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Ta`evo ma`i `eni Trebovqe ma`i `eni Saraj ma`i `eni Arnakija ma`i `eni Bojane ma`i `eni Bukovi} ma`i `eni Glumovo ma`i `eni Gr~ec ma`i `eni Kopanica ma`i `eni Kru{opek ma`i `eni Laskarci ma`i `eni Qubin ma`i `eni Matka ma`i `eni Pani~ari ma`i `eni 7 4 3 13 8 5 24253 12315 11938 1077 532 545 2230 1109 1121 1723 870 853 1683 864 819 1 1 1714 850 864 1902 987 915 1190 613 577 2044 1036 1008 468 230 238 261 140 121

pravoslavni Orthodox

7 4 3 13 8 5 1359 662 697 1 1 10 3 7 1 1 1 1 6 2 4 168 79 89 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

22768 11593 11175 1075 532 543 2226 1107 1119 1720 867 853 1647 848 799 1708 847 861 1897 984 913 1188 611 577 2028 1033 995 300 151 149 260 139 121

katolici Catholics

35 17 18 1 1 1 1 22 10 12 2 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

91 43 48 2 2 3 1 2 1 1 4 3 1 3 2 1 4 3 1 2 2 10 1 9 1 1 Ta`evo male female Trebovlje male female Saraj male female Arnakija male female Bojane male female Bukovi} male female Glumovo male female Gr~ec male female Kopanica male female Kru{opek male female Laskarci male female Ljubin male female Matka male female Pani~ari male female

444

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Raovi} ma`i `eni Saraj ma`i `eni Semeni{te ma`i `eni ^ajlane ma`i `eni [i{evo ma`i `eni Sveti Nikole ma`i `eni Alakince ma`i `eni Amzabegovo ma`i `eni Arbasanci ma`i `eni Bogoslovec ma`i `eni Burilovci ma`i `eni Gorno \ugance ma`i `eni Gorno Crnili{te ma`i `eni Gorobinci ma`i `eni 213 104 109 5232 2665 2567 559 277 282 580 301 279 3376 1736 1640 18497 9571 8926 5 2 3 543 290 253 1 1 4 3 1 14 10 4 3 2 1 345 177 168 820 425 395

pravoslavni Orthodox

588 293 295 584 283 301 18029 9326 8703 5 2 3 542 290 252 1 1 2 2 14 10 4 3 2 1 169 89 80 817 422 395

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

213 104 109 4586 2343 2243 558 277 281 580 301 279 2782 1449 1333 159 77 82 1 1 -

katolici Catholics

6 4 2 1 1 1 1 7 3 4 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

52 25 27 9 4 5 302 165 137 1 1 2 1 1 176 88 88 2 2 Raovi} male female Saraj male female Semeni{te male female ^ajlane male female [i{evo male female Sveti Nikole male female Alakince male female Amzabegovo male female Arbasanci male female Bogoslovec male female Burilovci male female Gorno \ugance male female Gorno Crnili{te male female Gorobinci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

445

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Delisinci ma`i `eni Dolno \ugance ma`i `eni Dolno Crnili{te ma`i `eni Erxelija ma`i `eni Kadrifakovo ma`i `eni Kne`je ma`i `eni Kru{ica ma`i `eni Makre{ ma`i `eni Malino ma`i `eni Me~kuevci ma`i `eni Mustafino ma`i `eni Nemawica ma`i `eni Nova Mezdra ma`i `eni Orel ma`i `eni 9 5 4 174 97 77 114 60 54 1012 536 476 163 83 80 86 48 38 22 12 10 45 23 22 15 8 7 517 274 243 201 107 94 45 24 21

pravoslavni Orthodox

9 5 4 174 97 77 114 60 54 1010 535 475 163 83 80 86 48 38 22 12 10 45 23 22 15 8 7 516 273 243 201 107 94 45 24 21

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

-

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 1 1 Delisinci male female Dolno \ugance male female Dolno Crnili{te male female Erd`elija male female Kadrifakovo male female Kne`je male female Kru{ica male female Makre{ male female Malino male female Me~kuevci male female Mustafino male female Nemanjica male female Nova Mezdra male female Orel male female

446

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Pavle{enci ma`i `eni Patetino ma`i `eni Pe{irovo ma`i `eni Preod ma`i `eni Ran~inci ma`i `eni Sveti Nikole ma`i `eni Sopot ma`i `eni Stanulovci ma`i `eni Stawevci ma`i `eni Stara Mezdra ma`i `eni Stroimanci ma`i `eni Trstenik ma`i `eni Sopi{te ma`i `eni Barovo ma`i `eni 77 38 39 6 3 3 247 137 110 44 25 19 38 20 18 13746 7058 6688 89 45 44 2 2 61 32 29 8 4 4 41 20 21 9522 4885 4637 23 10 13

pravoslavni Orthodox

77 38 39 6 3 3 247 137 110 44 25 19 38 20 18 13463 6907 6556 89 45 44 2 2 61 32 29 8 4 4 41 20 21 6829 3524 3305 10 5 5

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

158 76 82 2310 1152 1158 13 5 8

katolici Catholics

6 3 3 6 1 5 -

protestanti Protestants

2 1 1 -

ostanati Other

119 72 47 375 207 168 Pavle{enci male female Patetino male female Pe{irovo male female Preod male female Ran~inci male female Sveti Nikole male female Sopot male female Stanulovci male female Stanjevci male female Stara Mezdra male female Stroimanci male female Trstenik male female Sopi{te male female Barovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

447

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Govrlevo ma`i `eni Gorno Solwe ma`i `eni Dobri Dol ma`i `eni Dolno Solwe ma`i `eni Dr`ilovo ma`i `eni Jabolci ma`i `eni Nova Breznica ma`i `eni Pati{ka Reka ma`i `eni Rakotinci ma`i `eni Sveta Petka ma`i `eni Sopi{te ma`i `eni ^iflik ma`i `eni Sopotnica ma`i `eni Babino ma`i `eni 30 16 14 219 116 103 431 223 208 689 369 320 362 173 189 41 21 20 85 41 44 579 289 290 390 214 176 712 366 346 5325 2730 2595 636 317 319 2319 1169 1150 34 8 26

pravoslavni Orthodox

30 16 14 219 116 103 414 216 198 684 365 319 26 13 13 85 41 44 387 212 175 4972 2539 2433 2 1 1 2313 1166 1147 34 8 26

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

2 2 362 173 189 15 8 7 578 288 290 701 361 340 5 1 4 634 316 318 1 1 -

katolici Catholics

1 1 1 1 4 4 1 1 -

protestanti Protestants

2 1 1 -

ostanati Other

14 7 7 5 4 1 1 1 11 5 6 344 190 154 4 2 2 Govrlevo male female Gorno Solnje male female Dobri Dol male female Dolno Solnje male female Dr`ilovo male female Jabolci male female Nova Breznica male female Pati{ka Reka male female Rakotinci male female Sveta Petka male female Sopi{te male female ^iflik male female Sopotnica male female Babino male female

448

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Bazernik ma`i `eni Boi{te ma`i `eni Brezovo ma`i `eni Velmevci ma`i `eni Virovo ma`i `eni Golemo Ilino ma`i `eni Dolenci ma`i `eni @van ma`i `eni @eleznec ma`i `eni Za{le ma`i `eni Malo Ilino ma`i `eni Mrenoga ma`i `eni Radovo ma`i `eni Sloe{tica ma`i `eni 52 28 24 7 4 3 62 35 27 7 5 2 151 78 73 52 28 24 97 46 51 428 218 210 57 25 32 42 20 22 50 24 26 107 51 56 13 8 5 221 110 111

pravoslavni Orthodox

52 28 24 7 4 3 62 35 27 5 4 1 151 78 73 52 28 24 97 46 51 428 218 210 57 25 32 42 20 22 50 24 26 106 50 56 13 8 5 220 110 110

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1 1

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 Bazernik male female Boi{te male female Brezovo male female Velmevci male female Virovo male female Golemo Ilino male female Dolenci male female @van male female @eleznec male female Za{le male female Malo Ilino male female Mrenoga male female Radovo male female Sloe{tica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

449

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Sopotnica ma`i `eni Suvo Grlo ma`i `eni Cerovo ma`i `eni Srbinovo ma`i `eni @elezna Reka ma`i `eni Kunovo ma`i `eni Lakavica ma`i `eni Padali{te ma`i `eni Srbinovo ma`i `eni Strajane ma`i `eni Trnovo ma`i `eni Star Dojran ma`i `eni Durutli ma`i `eni \op~eli ma`i `eni 929 477 452 8 3 5 2 1 1 3709 1917 1792 98 57 41 11 7 4 994 519 475 721 359 362 1039 531 508 307 158 149 539 286 253 3426 1728 1698 16 8 8 155 85 70

pravoslavni Orthodox

929 477 452 8 3 5 109 64 45 98 57 41 11 7 4 2916 1451 1465 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

3593 1848 1745 989 516 473 719 357 362 1039 531 508 307 158 149 539 286 253 483 262 221 16 8 8 152 84 68

katolici Catholics

6 3 3 -

protestanti Protestants

2 1 1 -

ostanati Other

2 1 1 7 5 2 5 3 2 2 2 19 11 8 3 1 2 Sopotnica male female Suvo Grlo male female Cerovo male female Srbinovo male female @elezna Reka male female Kunovo male female Lakavica male female Padali{te male female Srbinovo male female Strajane male female Trnovo male female Star Dojran male female Durutli male female \op~eli male female

450

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Kurtamzali ma`i `eni Nikoli} ma`i `eni Nov Dojran ma`i `eni Organxali ma`i `eni Sevendekli ma`i `eni Sretenovo ma`i `eni Star Dojran ma`i `eni Furka ma`i `eni Crni~ani ma`i `eni ^au{li ma`i `eni Xumabos ma`i `eni Staravina ma`i `eni Brnik ma`i `eni Budimirci ma`i `eni 121 57 64 541 274 267 1100 550 550 21 11 10 3 2 1 315 152 163 363 195 168 570 286 284 221 108 113 316 159 157 2 2 30 16 14

pravoslavni Orthodox

540 273 267 1044 519 525 257 119 138 285 146 139 570 286 284 220 108 112 315 158 157 2 2 30 16 14

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

119 57 62 53 29 24 21 11 10 3 2 1 46 26 20 73 45 28 1 1 -

katolici Catholics

1 1 4 2 2 1 1 -

protestanti Protestants

1 1 1 1 -

ostanati Other

2 2 2 2 7 4 3 5 4 1 Kurtamzali male female Nikoli} male female Nov Dojran male female Organd`ali male female Sevendekli male female Sretenovo male female Star Dojran male female Furka male female Crni~ani male female ^au{li male female D`umabos male female Staravina male female Brnik male female Budimirci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

451

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Grade{nica ma`i `eni Gruni{ta ma`i `eni Zovi} 1 ma`i `eni Zovi} 2 ma`i `eni Iveni ma`i `eni Makovo ma`i `eni Orle ma`i `eni Petalino ma`i `eni Rape{ ma`i `eni Staravina ma`i `eni Staro Nagori~ane ma`i `eni Alguwa ma`i `eni Arbana{ko ma`i `eni Bajlovce ma`i `eni 89 47 42 3 2 1 31 16 15 5 2 3 71 34 37 16 8 8 46 21 25 23 11 12 4258 2255 2003 237 121 116 40 22 18 129 66 63

pravoslavni Orthodox

88 46 42 3 2 1 31 16 15 5 2 3 71 34 37 16 8 8 46 21 25 23 11 12 4237 2245 1992 237 121 116 40 22 18 129 66 63

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1 1 3 1 2 -

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

17 9 8 Grade{nica male female Gruni{ta male female Zovi} 1 male female Zovi} 2 male female Iveni male female Makovo male female Orle male female Petalino male female Rape{ male female Staravina male female Staro Nagori~ane male female Algunja male female Arbana{ko male female Bajlovce male female

452

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Bre{ko ma`i `eni Bukovqane ma`i `eni Vragoturce ma`i `eni Vra~evce ma`i `eni Dejlovce ma`i `eni Dlabo~ica ma`i `eni Dobra~a ma`i `eni Dragomance ma`i `eni @egqane ma`i `eni @equvino ma`i `eni Kanarevo ma`i `eni Karlovce ma`i `eni Koince ma`i `eni Kokino ma`i `eni 16 7 9 75 45 30 55 29 26 22 13 9 44 24 20 51 31 20 76 41 35 133 71 62 86 48 38 58 32 26 81 44 37 11 7 4 70 34 36 48 27 21

pravoslavni Orthodox

16 7 9 75 45 30 55 29 26 22 13 9 44 24 20 51 31 20 76 41 35 132 70 62 86 48 38 58 32 26 81 44 37 11 7 4 70 34 36 47 26 21

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

-

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 1 1 Bre{ko male female Bukovljane male female Vragoturce male female Vra~evce male female Dejlovce male female Dlabo~ica male female Dobra~a male female Dragomance male female @egljane male female @eljuvino male female Kanarevo male female Karlovce male female Koince male female Kokino male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

453

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

M'glence ma`i `eni Makre{ ma`i `eni Malotino ma`i `eni Mlado Nagori~ane ma`i `eni Nikuqane ma`i `eni Osi~e ma`i `eni Pelince ma`i `eni Puzajka ma`i `eni Ramno ma`i `eni Staro Nagori~ane ma`i `eni Stepance ma`i `eni Strnovac ma`i `eni Cveti{nica ma`i `eni Cvilance ma`i `eni 84 51 33 40 19 21 37 21 16 1292 678 614 210 104 106 5 3 2 191 95 96 54 30 24 21 12 9 555 294 261 88 50 38 93 48 45 21 11 10 52 30 22

pravoslavni Orthodox

84 51 33 40 19 21 37 21 16 1289 677 612 208 104 104 5 3 2 182 91 91 54 30 24 21 12 9 554 293 261 86 50 36 92 47 45 21 11 10 52 30 22

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1 1 2 2 -

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

2 1 1 2 2 9 4 5 1 1 M'glence male female Makre{ male female Malotino male female Mlado Nagori~ane male female Nikuljane male female Osi~e male female Pelince male female Puzajka male female Ramno male female Staro Nagori~ane male female Stepance male female Strnovac male female Cveti{nica male female Cvilance male female

454

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

^elopek ma`i `eni Struga ma`i `eni Bixevo ma`i `eni Vi{ni ma`i `eni Vrani{te ma`i `eni Gorna Belica ma`i `eni Dolna Belica ma`i `eni Draslajca ma`i `eni Zagra~ani ma`i `eni Kali{ta ma`i `eni Lo`ani ma`i `eni Mali Vlaj ma`i `eni Misle{evo ma`i `eni Moroi{ta ma`i `eni 283 147 136 36892 18407 18485 546 269 277 14 6 8 1517 785 732 1 1 1026 511 515 778 413 365 1075 540 535 1178 589 589 729 380 349 71 37 34 3507 1754 1753 909 450 459

pravoslavni Orthodox

282 146 136 17515 8734 8781 118 56 62 14 6 8 1513 782 731 1 1 38 14 24 776 413 363 1 1 97 52 45 728 379 349 71 37 34 2842 1416 1426 906 448 458

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

18967 9470 9497 421 211 210 1 1 980 492 488 1071 539 532 1079 536 543 641 325 316 -

katolici Catholics

30 7 23 1 1 2 2 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 380 196 184 7 2 5 3 3 8 5 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 22 13 9 3 2 1 ^elopek male female Struga male female Bid`evo male female Vi{ni male female Vrani{te male female Gorna Belica male female Dolna Belica male female Draslajca male female Zagra~ani male female Kali{ta male female Lo`ani male female Mali Vlaj male female Misle{evo male female Moroi{ta male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

455

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Oktisi ma`i `eni Rado`da ma`i `eni Radoli{ta ma`i `eni Struga ma`i `eni Frangovo ma`i `eni [um ma`i `eni Strumica ma`i `eni Banica ma`i `eni Belotino ma`i `eni Vequsa ma`i `eni Vodo~a ma`i `eni Gradsko Baldovci ma`i `eni Dabiqe ma`i `eni Dobrejci ma`i `eni 2479 1165 1314 808 402 406 3119 1561 1558 16559 8221 8338 1739 893 846 837 431 406 45087 22428 22659 1137 568 569 29 12 17 1552 806 746 318 180 138 755 371 384 1946 1000 946 1764 917 847

pravoslavni Orthodox

406 197 209 806 402 404 9197 4532 4665 1 1 39688 19702 19986 1135 567 568 29 12 17 1523 791 732 318 180 138 754 371 383 1657 840 817 1763 917 846

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

2069 966 1103 3077 1538 1539 7075 3550 3525 1730 889 841 823 424 399 3038 1548 1490 2 1 1 -

katolici Catholics

1 1 1 1 2 2 23 7 16 1444 707 737 -

protestanti Protestants

82 41 41 1 1

ostanati Other

3 2 1 1 1 40 23 17 264 132 132 9 4 5 13 7 6 835 430 405 29 15 14 1 1 289 160 129 Oktisi male female Rado`da male female Radoli{ta male female Struga male female Frangovo male female [um male female Strumica male female Banica male female Belotino male female Veljusa male female Vodo~a male female Gradsko Baldovci male female Dabilje male female Dobrejci male female

456

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Pop~evo ma`i `eni Prosenikovo ma`i `eni Ri~ ma`i `eni Strumica ma`i `eni Studeni~ani ma`i `eni Aldinci ma`i `eni Batinci ma`i `eni Vrtekica ma`i `eni Gorno Koli~ani ma`i `eni Dolno Koli~ani ma`i `eni Dra~evica ma`i `eni Elovo ma`i `eni Kaldirec ma`i `eni Mal~i{te ma`i `eni 343 185 158 1550 782 768 382 205 177 35311 17402 17909 17246 8910 8336 3 2 1 5364 2814 2550 111 51 60 309 162 147 1510 762 748 250 122 128 265 136 129 60 32 28

pravoslavni Orthodox

343 185 158 1546 780 766 382 205 177 30238 14854 15384 285 145 140 27 12 15 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1 1 3035 1547 1488 16828 8701 8127 3 2 1 5307 2789 2518 111 51 60 303 160 143 1507 760 747 248 121 127 260 133 127 60 32 28

katolici Catholics

1 1 1443 707 736 25 8 17 5 5 4 1 3 1 1 -

protestanti Protestants

81 41 40 -

ostanati Other

2 2 514 253 261 108 56 52 25 13 12 1 1 3 2 1 2 1 1 4 2 2 Ri~ male female Strumica male female Studeni~ani male female Aldinci male female Batinci male female Vrtekica male female Gorno Koli~ani male female Dolno Koli~ani male female Dra~evica male female Elovo male female Kaldirec male female Mal~i{te male female Pop~evo male female Prosenikovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

457

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Markova Su{ica ma`i `eni Morani ma`i `eni Osin~ani ma`i `eni Pagaru{a ma`i `eni Ramni Gaber ma`i `eni Studeni~ani ma`i `eni Umovo ma`i `eni Cvetovo ma`i `eni Crvena Voda ma`i `eni Crn Vrv ma`i `eni Tearce ma`i `eni Brezno ma`i `eni Varvara ma`i `eni Glo|i ma`i `eni 53 25 28 1715 866 849 1 1 227 117 110 39 24 15 5786 3004 2782 807 410 397 46 24 22 700 358 342 22454 11502 10952 8 5 3 1295 675 620

pravoslavni Orthodox

40 19 21 65 34 31 1 1 150 78 72 1 1 2757 1392 1365 8 5 3 311 162 149

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1639 826 813 227 117 110 38 23 15 5587 2899 2688 804 409 395 45 24 21 689 355 334 19508 10022 9486 983 513 470

katolici Catholics

1 1 12 6 6 1 1 1 1 14 2 12 -

protestanti Protestants

1 1 -

ostanati Other

13 6 7 10 6 4 1 1 37 21 16 2 1 1 10 3 7 174 85 89 1 1 Markova Su{ica male female Morani male female Osin~ani male female Pagaru{a male female Ramni Gaber male female Studeni~ani male female Umovo male female Cvetovo male female Crvena Voda male female Crn Vrv male female Tearce male female Brezno male female Varvara male female Glo|i male female

458

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dobro{te ma`i `eni Jelo{nik ma`i `eni Le{ok ma`i `eni Nepro{teno ma`i `eni Nera{te ma`i `eni Odri ma`i `eni Prvce ma`i `eni Pr{ovce ma`i `eni Slatino ma`i `eni Tearce ma`i `eni Tetovo ma`i `eni Vejce ma`i `eni Golema Re~ica ma`i `eni Lavce ma`i `eni 3549 1827 1722 440 216 224 1309 665 644 3485 1777 1708 1739 906 833 27 14 13 2516 1299 1217 4112 2093 2019 3974 2025 1949 70841 35523 35318 1127 574 553 3977 1992 1985 298 156 142

pravoslavni Orthodox

347 188 159 438 216 222 408 197 211 1 1 141 73 68 1 1 12 6 6 1090 543 547 20088 9834 10254 5 4 1 1 1

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

3164 1621 1543 894 464 430 3476 1774 1702 1598 833 765 27 14 13 2479 1279 1200 4019 2048 1971 2868 1476 1392 49927 25261 24666 1114 570 544 3943 1975 1968 296 156 140

katolici Catholics

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 7 2 5 85 40 45 1 1

protestanti Protestants

1 1 2 2 -

ostanati Other

38 18 20 1 1 6 4 2 6 2 4 34 19 15 80 39 41 8 3 5 739 388 351 13 4 9 29 13 16 Dobro{te male female Jelo{nik male female Le{ok male female Nepro{teno male female Nera{te male female Odri male female Prvce male female Pr{ovce male female Slatino male female Tearce male female Tetovo male female Vejce male female Golema Re~ica male female Lavce male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

459

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Mala Re~ica ma`i `eni Sara}ino ma`i `eni Selce ma`i `eni Tetovo ma`i `eni Fali{ ma`i `eni Topol~ani ma`i `eni Alinci ma`i `eni Bon~e ma`i `eni Vesel~ani ma`i `eni Erekovci ma`i `eni Zagorani ma`i `eni Kanatlarci ma`i `eni Klepa~ ma`i `eni Lopatica ma`i `eni 8353 4257 4096 1087 561 526 2538 1308 1230 52915 26390 26525 546 285 261 2923 1562 1361 238 128 110 45 28 17 98 55 43 385 188 197 108 58 50 972 526 446 160 81 79 41 25 16

pravoslavni Orthodox

2 2 878 453 425 18676 9101 9575 526 276 250 2057 1097 960 238 128 110 45 28 17 98 55 43 384 188 196 108 58 50 107 61 46 160 81 79 41 25 16

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

8321 4240 4081 204 105 99 2521 1294 1227 33509 16912 16597 19 9 10 859 462 397 859 462 397 -

katolici Catholics

5 4 1 2 2 76 34 42 1 1 -

protestanti Protestants

2 2 -

ostanati Other

25 13 12 5 3 2 15 12 3 652 343 309 7 3 4 1 1 6 3 3 Mala Re~ica male female Sara}ino male female Selce male female Tetovo male female Fali{ male female Topol~ani male female Alinci male female Bon~e male female Vesel~ani male female Erekovci male female Zagorani male female Kanatlarci male female Klepa~ male female Lopatica male female

460

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Marul ma`i `eni Podmol ma`i `eni Topol~ani ma`i `eni Trojkrsti ma`i `eni ^epigovo ma`i `eni [eleverci ma`i `eni Capari ma`i `eni Gope{ ma`i `eni Dolenci ma`i `eni \avoto ma`i `eni Ka`ani ma`i `eni Lera ma`i `eni Malovi{te ma`i `eni Metimir ma`i `eni 25 11 14 138 70 68 449 243 206 81 46 35 162 93 69 21 10 11 1424 713 711 265 141 124 122 58 64 75 33 42 122 68 54 98 52 46 10 5 5

pravoslavni Orthodox

25 11 14 138 70 68 449 243 206 81 46 35 162 93 69 21 10 11 1100 536 564 52 26 26 122 58 64 59 24 35 37 18 19 96 52 44 10 5 5

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

320 177 143 213 115 98 15 9 6 85 50 35 -

katolici Catholics

1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

3 3 1 1 2 2 Marul male female Podmol male female Topol~ani male female Trojkrsti male female ^epigovo male female [eleverci male female Capari male female Gope{ male female Dolenci male female \avoto male female Ka`ani male female Lera male female Malovi{te male female Metimir male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

461

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Ramna ma`i `eni Rotino ma`i `eni Svini{te ma`i `eni Srpci ma`i `eni Stre`evo ma`i `eni Capari ma`i `eni Centar @upa ma`i `eni Bajramovci ma`i `eni Balanci ma`i `eni Bre{tani ma`i `eni Bro{tica ma`i `eni Golem Papradnik ma`i `eni Gorenci ma`i `eni Gorno Melni~ani ma`i `eni 61 31 30 113 55 58 65 27 38 493 243 250 6299 3200 3099 177 96 81 432 218 214 120 67 53 748 377 371 840 438 402 267 137 130 -

pravoslavni Orthodox

53 28 25 113 55 58 65 27 38 493 243 250 20 10 10 1 1 1 1 5 3 2 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

7 3 4 6215 3152 3063 177 96 81 424 212 212 119 67 52 746 376 370 821 426 395 258 132 126 -

katolici Catholics

1 1 4 2 2 1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

60 36 24 7 6 1 1 1 1 1 17 10 7 4 2 2 Ramna male female Rotino male female Svini{te male female Srpci male female Stre`evo male female Capari male female Centar @upa male female Bajramovci male female Balanci male female Bre{tani male female Bro{tica male female Golem Papradnik male female Gorenci male female Gorno Melni~ani male female

462

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Dolga{ ma`i `eni Dolno Melni~ani ma`i `eni Evla ma`i `eni Elevci ma`i `eni @itineni ma`i `eni Ko~i{ta ma`i `eni Koxaxik ma`i `eni Mal Papradnik ma`i `eni Novak ma`i `eni Osolnica ma`i `eni Pare{i ma`i `eni Pralenik ma`i `eni Centar @upa ma`i `eni Crno Boci ma`i `eni 123 65 58 11 5 6 260 123 137 537 259 278 275 141 134 486 250 236 1006 503 503 177 88 89 800 410 390 40 23 17

pravoslavni Orthodox

9 3 6 2 2 1 1 1 1 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

123 65 58 2 2 257 123 134 537 259 278 274 141 133 479 246 233 996 496 500 168 82 86 794 406 388 40 23 17

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

1 1 6 3 3 9 6 3 9 6 3 5 3 2 Dolga{ male female Dolno Melni~ani male female Evla male female Elevci male female @itineni male female Ko~i{ta male female Kod`ad`ik male female Mal Papradnik male female Novak male female Osolnica male female Pare{i male female Pralenik male female Centar @upa male female Crno Boci male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

463

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

^a{ka ma`i `eni Bawica ma`i `eni Busilci ma`i `eni Vitanci ma`i `eni Vojnica ma`i `eni Golozinci ma`i `eni Gorno Vranovci ma`i `eni Elovec ma`i `eni Krajnici ma`i `eni Kriva Kru{a ma`i `eni Lisi~e ma`i `eni Melnica ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Oti{tino ma`i `eni 2878 1530 1348 55 27 28 18 9 9 32 19 13 43 19 24 199 99 100 46 23 23 16 7 9 2 1 1 159 87 72 743 395 348 6 3 3 59 34 25

pravoslavni Orthodox

1863 995 868 55 27 28 12 6 6 31 19 12 42 19 23 1 1 46 23 23 16 7 9 2 1 1 159 87 72 5 2 3 6 3 3 -

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1006 531 475 6 3 3 1 1 196 97 99 738 393 345 59 34 25

katolici Catholics

1 1 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

8 4 4 2 2 ^a{ka male female Banjica male female Busilci male female Vitanci male female Vojnica male female Golozinci male female Gorno Vranovci male female Elovec male female Krajnici male female Kriva Kru{a male female Lisi~e male female Melnica male female Novo Selo male female Oti{tino male female

464

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Rakovec ma`i `eni ^a{ka ma`i `eni ^egrane ma`i `eni Korito ma`i `eni Tum~evi{te ma`i `eni Forino ma`i `eni ^egrane ma`i `eni ^e{inovo ma`i `eni Vrbica ma`i `eni @iganci ma`i `eni Lepopelci ma`i `eni Novo Selani ma`i `eni Sokolarci ma`i `eni ^e{inovo ma`i `eni 29 14 15 1471 793 678 12310 6042 6268 675 325 350 235 120 115 4652 2279 2373 6748 3318 3430 2419 1254 1165 12 7 5 362 179 183 17 8 9 74 39 35 956 497 459 998 524 474

pravoslavni Orthodox

29 14 15 1459 787 672 238 122 116 235 120 115 1 1 2 2 2415 1252 1163 12 7 5 362 179 183 17 8 9 74 39 35 955 496 459 995 523 472

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

6 4 2 11967 5870 6097 673 323 350 4622 2267 2355 6672 3280 3392 -

katolici Catholics

4 4 3 3 1 1 -

protestanti Protestants

-

ostanati Other

6 2 4 101 50 51 2 2 26 12 14 73 36 37 4 2 2 1 1 3 1 2 Rakovec male female ^a{ka male female ^egrane male female Korito male female Tum~evi{te male female Forino male female ^egrane male female ^e{inovo male female Vrbica male female @iganci male female Lepopelci male female Novo Selani male female Sokolarci male female ^e{inovo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

465

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

^u~er - Sandevo ma`i `eni Bawane ma`i `eni Blace ma`i `eni Brazda ma`i `eni Brest ma`i `eni Brodec ma`i `eni Gluvo ma`i `eni Gorwane ma`i `eni Ku~evi{te ma`i `eni Mirkovci ma`i `eni Pobo`je ma`i `eni Tanu{evci ma`i `eni ^u~er-Sandevo ma`i `eni Xep~i{te ma`i `eni 8493 4485 4008 597 310 287 972 496 476 480 248 232 569 322 247 3 1 2 349 179 170 80 47 33 3167 1673 1494 969 500 469 591 303 288 417 244 173 299 162 137 7919 4049 3870

pravoslavni Orthodox

6428 3365 3063 583 301 282 1 1 476 245 231 3 1 2 347 178 169 80 47 33 3106 1641 1465 947 488 459 588 302 286 297 161 136 88 45 43

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

1954 1061 893 967 494 473 565 322 243 5 2 3 9 5 4 408 238 170 7789 3983 3806

katolici Catholics

8 2 6 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

protestanti Protestants

-

ostanati Other

103 57 46 13 9 4 3 1 2 1 1 4 4 2 1 1 55 30 25 12 7 5 3 1 2 9 6 3 1 1 41 21 20 ^u~er - Sandevo male female Banjane male female Blace male female Brazda male female Brest male female Brodec male female Gluvo male female Gornjane male female Ku~evi{te male female Mirkovci male female Pobo`je male female Tanu{evci male female ^u~er-Sandevo male female D`ep~i{te male female

466

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

\ermo ma`i `eni Jedoarce ma`i `eni Otuwe ma`i `eni Poroj ma`i `eni Setole ma`i `eni Xep~i{te ma`i `eni [ipkovica ma`i `eni Bozovce ma`i `eni Brodec ma`i `eni Ve{ala ma`i `eni Gajre ma`i `eni Lisec ma`i `eni [ipkovica ma`i `eni [tip ma`i `eni 962 497 465 5 3 2 2899 1482 1417 2 1 1 4051 2066 1985 7820 3971 3849 924 475 449 1136 570 566 1222 617 605 1020 530 490 692 314 378 2826 1465 1361 47796 23920 23876

pravoslavni Orthodox

5 3 2 2 2 2 1 1 79 39 40 6 3 3 1 1 5 2 3 42755 21301 21454

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

960 496 464 2894 1480 1414 3935 2007 1928 7783 3952 3831 922 475 447 1136 570 566 1208 609 599 1009 526 483 692 314 378 2816 1458 1358 3555 1855 1700

katolici Catholics

1 1 5 2 3 1 1 1 1 3 1 2 75 28 47

protestanti Protestants

1 1 1 1 5 3 2

ostanati Other

2 1 1 3 3 36 20 16 25 14 11 1 1 11 6 5 3 1 2 10 7 3 1406 733 673 [tip male female \ermo male female Jedoarce male female Otunje male female Poroj male female Setole male female D`ep~i{te male female [ipkovica male female Bozovce male female Brodec male female Ve{ala male female Gajre male female Lisec male female [ipkovica male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

467

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total

Baltalija ma`i `eni Brest ma`i `eni Vrsakovo ma`i `eni Gora~ino ma`i `eni Dobro{ani ma`i `eni Dolani ma`i `eni Dragoevo ma`i `eni Edeklerci ma`i `eni Jamularci ma`i `eni Kalapetrovci ma`i `eni Ko{evo ma`i `eni Krivi Dol ma`i `eni Lakavica ma`i `eni Leskovica ma`i `eni 22 13 9 23 15 8 77 41 36 16 9 7 8 4 4 73 39 34 130 61 69 7 5 2 5 3 2 50 27 23 139 74 65 113 59 54

pravoslavni Orthodox

14 9 5 23 15 8 74 41 33 16 9 7 8 4 4 73 39 34 127 59 68 7 5 2 5 3 2 49 27 22 115 58 57 112 58 54

musli-mani (islam) Moslems (Islamic)

8 4 4 3 2 1 1 1 24 16 8 -

katolici Catholics

-

protestanti Protestants

-

ostanati Other

3 3 1 1 Baltalija male female Brest male female Vrsakovo male female Gora~ino male female Dobro{ani male female Dolani male female Dragoevo male female Edeklerci male female Jamularci male female Kalapetrovci male female Ko{evo male female Krivi Dol male female Lakavica male female Leskovica male female

468

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total pravoslavni Orthodox musli-mani (islam) Moslems (Islamic) katolici Catholics protestanti Protestants ostanati Other

Lipov Dol ma`i `eni Quboten ma`i `eni Nikoman ma`i `eni Novo Selo ma`i `eni Penu{ ma`i `eni Piperovo ma`i `eni Po~ivalo ma`i `eni Puh~e ma`i `eni Sar~ievo ma`i `eni Selce ma`i `eni Skandalci ma`i `eni Sofilari ma`i `eni Star Karaorman ma`i `eni Stepanci ma`i `eni Suvo Grlo ma`i `eni

2 1 1 41 22 19 4 2 2 1 1 8 4 4 20 10 10 79 43 36 34 19 15 21 11 10 169 90 79 33 13 20 911 472 439 12 7 5 13 8 5

2 1 1 41 22 19 4 2 2 1 1 20 10 10 19 12 7 21 11 10 23 16 7 33 13 20 907 469 438 13 8 5

8 4 4 75 42 33 14 7 7 146 74 72 1 1 11 6 5 -

-

-

4 1 3 1 1 3 2 1 1 1 -

Lipov Dol male female Ljuboten male female Nikoman male female Novo Selo male female Penu{ male female Piperovo male female Po~ivalo male female Puh~e male female Sar~ievo male female Selce male female Skandalci male female Sofilari male female Star Karaorman male female Stepanci male female Suvo Grlo male female

Census of population, households and dwellings in the republic of macedonia, 2002

469

Tabela 4. Vkupno naselenie na Republika Makedonija spored izjasnuvaweto za veroispovedta, po pol Table 4. Total population of the Republic of Macedonia according to declaration by religion, by sex

Veroispoved Religion vkupno Total pravoslavni Orthodox musli-mani (islam) Moslems (Islamic) katolici Catholics protestanti Protestants ostanati Other

Sudi} ma`i `eni Su{evo ma`i `eni Tanatarci ma`i `eni Testemelci ma`i `eni Toplik ma`i `eni Tri ^e{mi ma`i `eni Haxi-Rexepli ma`i `eni Haxi-Sejdeli ma`i `eni Haxi-Hamzali ma`i `eni Cre{ka ma`i `eni ^ardaklija ma`i `eni ^iflik ma`i `eni [a{avarlija ma`i `eni [opur ma`i `eni [tip ma`i `eni

10 7 3 11 5 6 8 3 5 1065 561 504 922 476 446 7 3 4 108 59 49 2 1 1 43652 21752 21900

10 7 3 4 2 2 8 3 5 995 519 476 882 456 426 7 3 4 13 7 6 2 1 1 39127 19411 19716

34 15 19 85 48 37 3145 1636 1509

1 1 74 28 46

5 3 2

7 3 4 69 42 27 6 5 1 10 4 6 1301 674 627

Sudi} male female Su{evo male female Tanatarci male female Testemelci male female Toplik male female Tri ^e{mi male female Had`i-Red`epli male female Had`i-Sejdeli male female Had`i-Hamzali male female Cre{ka male female ^ardaklija male female ^iflik male female [a{avarlija male female [opur male female [tip male female

470

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002

Information

naslovna-10PUB

471 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

687547


You might also be interested in

BETA
naslovna-10PUB
Vol.3 (2) 2006.pmd