Read newmagistrp.doc text version

TEM 030032 Nanohissciklrin fizikasi.

(Magistr proqrami) FNLR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nanoqurululu materiallarin kimyvi fizikasi. Çoxzrrcikli sistemlrin kvant mexanikasi Nanotexnologiyanin alinmasi üsullari v materiallari Kondens olunmu hal fizikasi. Mikro- v nanosistemlrin diaqnostik v analiz üsullari. Kiçik ölçülü sistemlrin fizikasi. Nanoelektronikanin elementlri v cihazlari. Nanosistemlrin riyazi modelldirilmsi v kompüter hesablanmasi. Nanoelektronikanin obyektlrinin fiziki-riyazi modellri. 9. Tibbi-bioloji nanotexnologiya. 10. Nanoqurularin atom-qüvvt mikroskopu vasitsi il tdqiqi (laboratoriya)

1. Nanoqurululu materiallarin kimyvi fizikasi Nanoobyektlrin növlri. Brk maddlrd, mayelrd v qazlarda nanoobyektlr, fazalararasi srhd, nanomateriallarin xasslrinin fomalamasinda fazalararasi srhddin rolu. Xasslrin ölçülrdn asili olaraq dyimsi. Nanosistemlrd olan kvazitaraziliq, nanosistemlrdki kinetik proseslr; nanohissciklrin elektron xasslri. Nanohissciklr, füllerenlr, nanoborular v nanonaqillr, amorf qeyriüzvi nanoqurulular, üzvi v qeyri-üzvi kompozisiya materiallari, nanomsamli cisimlr. Sthin termodianamikasi, sthd v sth yaxin tbqlrdki proseslr; adsorbsiya v desorbsiya; sth enerjisi v onun anizotropiyasi; sthin rekonstruksiyasi v relaksasiyasi; sthin ilnmsi v onun xasslrinin saxlanmasi; nanosistemlrin kimyvi fizikasinin saslari, nanosistemlrd fazalararasi srhddin termodinamik stabilliyinin sas xüsusiyytlri; mikro- v nanoqurulularin sthindki proseslrin sas xüsusiyytlri, ölçü effektlri v faza keçidlri; nanoqurulularin formalamasinda ilkin özyin v klasterin yaradilmasi, nizamli nanoölçülü qurulularin öz-özun yaranmasi.; nanotexnologiyada fizikikimyvi effektlr; dbiyyat 1. A.M.Mhrrmov, M..Ramazanov, L..Vliyeva "Nanotexnologiya". Baki, Çaiolu, 2007, 232 s. 2. ., . . .: 2004, 327. 3. .. , , 2005, 410. , . .:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. .., .. .: , 2005, 179. 5. .. - . .: 2006, 592. ,

lav dbiyyat 6. . . / . .. .: , 2006, 152. 7. .. . .: . , 2003, 285. Trtib edn: dos. M. Ramazanov.

2. Çoxzrrcikli sistemlrin kvant mexanikasi. Çoxelektronlu atomlar üçün mrkzi sah yaxinlamasi. Srbst elektronlar modeli. Mrkzi sah yaxinlamasinda atomlarda elektronlarin hallari v spektral seriyalar. Determinant dala funksiyalari vasitsil matris elementlrinin hesablanmasi haqqinda teorem v hycanlanma nzriyysinin birinci yaxinlamasinda çoxelektronlu atomun tam elektron enerjisinin hesablanmasi. Qapali tbqli atomlar. Unzold teoremi. Qapali tbqlrdn knarda bir elektronu olan atomlar. Atomun tam enerjisi üçün ümumi düsturun qapali tbqlrdn knarda iki v daha çox elektronu olan atomlara ttbiqi. LS-rabit yaxinlamasinda sviyylrin elektrostatik v spin-orbital parçalanmasinin ümumi mnzrsi. rabit yaxinlamasi v bu yaxinlamada elektronlarin hallarinin sistemldirilmsi. Statistik metod. Tomas-Fermi modeli v onun tkmilldirilmsi. Sixliq funksiya nzriyysi. Holsberq-Kon formalizmi. Kon-em tnliklri. Molekullar üçün redinger tnliyi v adiabatik yaxinlama. Yan-Teller teoremi. Molekulyar orbitallar metodu. Xartri v Xartri-Fok v Xartri-Fok-Rutan tnliklri. Kupmans teoremi. Atom v molekulun ionlama potensialinin nzri hesablanmasi. Qaytler-London v valent rabitlr metodu. Atom orbitallarinin hibridlmsi.Kompleks birlmlr yaranarkn atom orbitallarinin hibridlmsi. Doymami karbohidrogenlr üçün -elektronlu yaxinlama. Gövd potensiali. Hükkel metodu. Molekullarin kvantmexaniki hesablanmasi üçün kimyvi fizikada istifad olunan yarimempirik metodlar. b 1. ., ., ., , , , 1948, 527 . 2. ., ., ., , ., , 1968, 520 .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. 4. 5. 6. 7.

.., , ., M. 1973, 703 . ., , .1, ., , 1976, 512 . ., ., , ., , 1979, 504 . .. . 2001. . 520 Nbiyev N.S. Kvant kimyvi yarimempirik metodlar. Baki. Müllim nriyyati 2002. 68 s. 8. . . . 2006. 384 . 9. .., .. . -. .. . 1999.-390 lav dbiyyat 1. .., .., .., , ., , 1979, 407 . 2. .., .., .. . , ., , 1980, 255 . 3. , ., 1986, 319 . 4. .., .., .., , , Tfkkür.k.m. 1997, 325 . lr: dos. N.S.Nbiyev /. .. 3. Nanotexnologiyanin alinmasi üsullari v materiallari

Nanoqurulularin v nanomateriallarin formalamasindaki heterogen proseslr: molekulyar-ua epitaksiya, qaz fazadan metal-üzvi birlmlrin epitaksiyasi, kolloid mhlullar, zol-gel texnologiya, layli qurululu molekulyar üsullar, elektrokimyvi üsullar,ifratsürtli soyuma, metal v dielektriklrin ifrat nazik tbqlri; nizamli nanoqurulularin alinmasi üsullari, nanokristallarin nanoqurululu matrisalara çökm üsulu sintezi üsullari; nanolitoqrafiyanin üa üsullari: elktron, ion, rentgen, radiyasiya üsullari il nanoqurulularin formalamasi: amorf tbqlrin kristallamasindan alinan nanoqurulular, ion sintezi üsulu il kvant nöqtlrinin v naqillrinin alinmasi; zond nanotexnologiyanin üsullari, kontakt v kontaktsiz üsullarla altli üzrind nanorelyefin alinmasi, elktrokimyvi kütl dainmasi üsulu, qaz fazada kütl dainmasi üsulu, lokal anod oksidlmsi, altliq üzrindki nanoborularin atom quruluu v mikromexanikasi. Nanokompozisiya materiallarinin ümumi alinmasi üsullari. Üzvi v qeyri tbitli funksional v konstruksiya nanomateriallari, molekulyar tbqli üsullar, elektrokimyvi üsullar, ifratsürtli soyuma, ifrat nazik metal v dielektriklr; nizamli nanoqurulularin alinmasi üsullari, nanotexnologiyanin zond üsullari. dbiyyat 1. A.M.Mhrrmov, M..Ramazanov, L..Vliyeva "Nanotexnologiya".

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Baki, Çaiolu, 2007, 232s. 2. ., . . .: 2004, 327. 3. .. , , . .: , 2005, 410. 4. .., .. .: , 2005, 179. lav dbiyyat 5. .. - , . .: 2006, 592. 6. .., .. . , 2005, 231.

7. . . / . .. .: , 2006, 152. 8. .. . .: . , 2003, 285. Trtib edn: dos. M. Ramazanov.

4. Kondens olunmu hal fizikasi Maddnin aqreqat hallari. Kristallik qfs. Trs qfs. Periodik potensialli sahd hrkt edn elektronun rediner tnliyi. Blox dala funksiyalari. Enerji zonalari. Zona nzriyysi v kristallarin metal, yarimkeçirici, dielektriklr siniflndirilmsi. Metallarda v yarimkeciricmlrd srbst yük daiyicilari. Srbst elektronlar modeli. Elektron qazinda kinetik proseslr. Plazma rqslri v plazmonlar. Skin effekt. Elektron qazi. Fermi sthi. Yükdaiyicilarin effektif kütlsi. Yarimkeciricilrin valent zonasinda srbst yükdaiyicilar- deiklr. Kristallik qfsin rqsi. Qfsin istilik tutumu. Dielektrik nufuzluu. Polyarlama. Polyariotonlar. Seqnotoelektriklr v piroelektriklr. Paramaqnit v diamaqnitlr. Mübadil qariliqli tsiri. Ferromaqnitlr v antiferromaqnitlr. Spin dalalari. Kvazizrrcik yanamasi. Faza keçidlri. Klassik v kvant mayelr. frataxiciliq, ifrafkeçiricilik v Meyssner effekti. I v II növ ifratkeciricilr. Qinzburq-Landau nzriyysi. fratkeciricilrd selin kvantlanmasi. Cozefson effekti. fratkeciriliyin makroskopik Bardin-Kuperriffer nzriyysi. Kristallarda nöqtvi istilik v radiasiya defektlri. Diffuziya mexanizmlri. Dislokasiya. Elastiklik nzriyysinin elementlri, deformasiya v grginlik tenzoru. Maye kristallar, polimerlr, fraktallar, axma nzriyysi. dbiyyat 1. B.M.sgrov Termodinamika v statistik fizika. Ali mktblr üçün drslik. Baki Universiteti nriyyati, Baki. 2005, 625 s.,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. B.M.sgrov "Brk cisimlr nzriyysi", Baki, Baki Universiteti nriyyati, 2001,153s. 3. . 2006, 293. 4. . .,. .,,.,1956,259 lav dbiyyat 1. . , . ,. ., , ., 1959, 457 . Trtib edn: dos. N.S.Nbiyev, b.m.M.R. Vahabova 5. Mikro-v nanosistemlrin diaqnostik v analiz üsullari Skanedici tunel mikroskopiyasinin fiziki saslari; sthin spektroskopiyasi; atom sviyysind ayird etm üsullari;atom-qüvvt mikroskopunun(AQM) fiziki saslari; AQM-d sthin xüsusiyytlri; kontakt v yarimkontakt üsullari il sthin öyrnilmsinin üsullari; kontrast faza üsulu; maqnit v elektrik sahsinin paylanmasinin ölçülmsi; potensialin v tutumun paylanmasinin ölçülmsi; yaxin sahlrd nanooptika v mikroskopiya; xüsusi müqavimt, yürüklük, iki mühit srhddind hal sixlii, materialin hcmind lokal hallarin sixlii; ellipsometr v interferometr üsullari il nazik tbqlrin qalinliinin tyini; elektron mikroskopiyas;, iiqlnan elektron mikroskopu; rentgen qurulu analizi üsullari; ultrabnövyi fotoelektron spektroskopiyasi Oje-spektroskopiyasi v ikinci ion kütl-spektroskopiyasi vasitsi il element trkibinin tyini, nizamli nanoqurulularin müqayisli kompüter analizi, Furye analiz, fraktal ölçülr, iiin raman spilmsi, lüminsensiya, uzundalali fotokeçiricilik. dbiyyat 1. . . ., . 2005, 134. 2. A.M.Mhrrmov.,M..Ramazanov.,L..Vliyeva Baki, Çaiolu,2007, 232 s. "Nanotexnologiya".

3. . . .: , 2004, 144. 4. . . / . .. .: , 2006, 152. 5. . .: , 2005, 152 . lav dbiyyat 6. ., . . .: 2004, 327.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7. .. . .: . , 2003, 285. Trtib edn: dos. M..Ramazanov, dos S..Axundov 6. Kiçik ölçülü sistemlrin fizikasi Kompozit heteroqurulularin tiplri: Tk heterokeçidlr, kvant çuxurlari, çpr, kvant çuxurlari v çprlri, üstqfslr, kvant naqillri v kvant çuxurlari; , v III növ heteroqurulular; heterolazerlr; zonalararasi keçidlrd unipolyar lazerlr, heteroqurulularin optiki xüsusiyytlri, foton kristallar; nanoklasterlr, füllerenlrin v nanoborularin elektron qurululari v fiziki xüsusiyytlri, maqnit nanoqurulular, nhng maqnitmüqavimti. dbiyyat 1. A.M.Mhrrmov, M..Ramazanov, L..Vliyeva "Nanotexnologiya". Baki, Çaiolu,2007, 232 s. 2. ., . . .: 2004, 327. 3. .. - . .: 2006, 592. ,

lav dbiyyat 4. .. , , . .: , 2005, 410. 5. .., .. .: , 2005, 179. Trtib edn: dos. M..Ramazanov,dos. N.S.Nbiyev

7. Nanoelektronikanin elementlri v cihazlari. Sah nanotranzistorlari, ölçülrin nzri v texnoloji kiçilm hdlri, kompozit heteroqurulularin sasinda kompozisiya materiallari, tunellm, kulon blokadasi v tk elektronika, rezonans-tunel diodlari v sxemlri, molekulyar keçiricilr sasinda cihazlar, informasiyani qeyd edn maqnit hssas elementlr, spin qapaqlari, kvant keçiricilri, elektron kvant interferometrlri, nanokompüterlrin tkili prinsiplri, kvant qfs avtomatlari, mlumatlarin paralel ilnmsinin fiziki üsullari, DNT sasinda hesablayicilar, süni neyron bklr, kvant kompüterlrin element bazasinin perspektivlri.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

dbiyyat 1. A.M.Mhrrmov, M..Ramazanov, L..Vliyeva "Nanotexnologiya". Baki, Çaiolu, 2007, 232s. 2. ., . . .: 2004, 327. 3. .., .. .: , 2005, 179. 4. .. - . .: 2006, 592. ,

5. . . / . .. .: , 2006, 152. 6. . .: , 2005, 152 . Trtib edn: dos. M..Ramazanov

8. Nanosistemlrin riyazi modelldirilmsi v kompüter hesablanmasi. Nanoelektronikanin obyektlrinin fiziki-riyazi modellri Kiçik ölçülü sistemlrin elektrik v maqnit sahlrind enerji spektrlri, kvant naqillrind v heterostrukturlarda köçürm hadislri, kinetik tnliklr, molekulyar dinamikanin üsullari, kvant kimyasinin hesablama üsullari, nanoqurulularin böyümsinin riyazi modellri, nanotexnologiyanin v nanoelektronikanin ddi analizinin üsullari, maqnit nanoqurulularin v spin asili tunellmnin modellmsi, bir elektronlu tranzistorlarin xasslrinin modelldirilmsi, mikro- v nanoelektronikanin proqram paketinin istifad edilmsi, qrafik kitabxana, , riyazi modelldirilmsi v hesablama tcürbsi; fizikada, kimyada, biologiyada riyazi modellr, molekulyar v klasterlr sisteminin modelldirilmsi dbiyyat 1. .. . ., 1990,176

2. .. - , . . 2006, 592. 3. .., .. . , 2005, 231.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. .. . .: . , 2003, 285. Trtib edn: dos. M..Ramazanov, dos.N.S.Nbiyev, f.r.e.n. A.Q.Hsnov 9. Tibbi-bioloji nanotexnologiya Canli sistemlrin atom-molekulyar obyektlrinin fiziki xüsusiyytlrinin kvantmexaniki yazilii, atom-molekulyar sviyyd öz-özünü tkil etm, canli sistemlrin atom-molekulyar qurulularinda kinetik hadislr v elektrik yüklrinin köçürülm mexanizmlri, canli sistemlrin knar süni obyektlrl qariliqli tsirlrinin fiziki mexanizmlri,süni öbyektlr, genoçiplr: genoçiplr qoyulan tlblr, genoçiplrin texnologiyalari, bioinformatikanin saslari; gen sensorlari v biosensorlar: çiplrd biotibbi laboratoriyalar: gendiaqnostikasi üçün biotibbi nanotexnologiya, genmüalicsi, biomateriallar. dbiyyat 1. . . ., . 2005, 134. 2. A.M.Mhrrmov.,M..Ramazanov.,L..Vliyeva Baki, Çaiolu,2007, 232 s. "Nanotexnologiya".

3. / . .. . .: 2002, 291. 4. . . / . .. .: , 2006, 152. Trtib edn: dos. M..Ramazanov, b.m.L..Vliyeva 10. Nanoqurularin atom-qüvvt mikroskopu vasitsi il tdqiqi (laboratoriya) Skanedici zond mikroskopu(ZSM) il relyefin klinin alinmasi. Skanedici tunel mikroskopu vasitsi il brk cismin sthinin öyrnilmsi. Brk cismin sthinin kontaktsiz rejimd atom-qüvvt mikroskopu üsulu il tdqiqi. Skanedici zond mikroskopda atrefaktlar. Skanedici zond litoqrafiyasi. SZM killrinin ilnmsi v kmiyytc analizi. Skanedici zond mikroskopunun bioloji obyektlrin tdqiqin ttbiqi. Skanedici zond mikroskopunun kömyi il suyun mikroflorasinin analizi. dbiyyat 1. NanoEducator. Laboratoriya tdris vsaiti. Baki. 2007. 2. . . . , 2005, 152 . 3. . . /.. .. . . 2006, 152 Trtib edn: dos. M..Ramazanov, f.r.e.n. A. Q.Hsnov

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Information

newmagistrp.doc

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

426454