Read MATEMATIKA text version

STÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

STÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ETICKÁ VÝCHOVA

(Vzdelávacia oblas: Clovek a hodnoty)

PRÍLOHA ISCED 2

Posúdila a schválila ÚPK pre etickú výchovu

Bratislava 2011

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

CHARAKTERISTIKA UCEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA

Poslaním povinne voliteného predmetu etická výchova je vychováva osobnos s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k cloveku a k prírode, spolupráca, prosociálnos a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto ciea sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zázitkovým ucením úcinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých udí pre zivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzahov v rodine, na pracovisku, medzi spolocenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráza v morálnych postojoch a v regulácii správania ziakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súcasou je aj rozvoj sociálnych zrucností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných.../ ako aj podpora mentálnej hygieny, podiea sa na primárnej prevenciu porúch správania a ucenia.

© Státny pedagogický ústav

2

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

CIELE UCEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA

Cieom etickej výchovy je vychova osobnos, ktorá: má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zaha v sebe aj prosociálnos, má pozitívny vzah k zivotu a uom spojený so zdravou kritickosou, jej správanie je urcované osobným presvedcením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spolocnosti, má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovseobecnené zásady, preto je schopná správne reagova aj v neocakávaných a zlozitých situáciách, charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangazovanosou - súlad medzi emóciami a chcením ­ nekoná len z povinnosti a bez nadsenia s pocitom sebaútosti, prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijatený kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so vseudskými hodnotami, je ochotná a schopná spolupracova a iniciova spoluprácu. Dosahovanie týchto cieov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:

K E M S A K kognitivizácia, ktorej cieom je nauci cloveka poznáva, myslie, riesi problémy emocionalizácia, cieom je nauci cloveka cíti a rozvíja jeho kompetencie pre cítenie, prezívanie, rozvíja jeho city motivácia, cieom je rozvinú záujmy, potreby, túzby, chcenia osobnosti, jej aktivity socializácia, jej cieom je nauci cloveka zi s druhými umi, nauci ich komunikova, tvori progresívne medziudské vzahy axiologizácia , ktorej cieom je rozvíja progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, uci hodnoti kreativizácia, cieom tejto funkcie je rozvíja v osobnosti tvorivý stýl zivota.

© Státny pedagogický ústav

3

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

OBSAH UCEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA ­ OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ STANDARD

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieati rozvíja, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a siestich aplikacných témach: 1. otvorená komunikácia 2. dôstojnos udskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 3. pozitívne hodnotenie iných 4. tvorivos a iniciatíva 5. vyjadrovanie citov 6. empatia 7. asertivita 8. reálne a zobrazené vzory 9. prosociálne správanie ­ pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priatestvo 10. komplexná prosociálnos 11. etika ­ hadanie koreov prosociálneho správania 12. etika a ekonomické hodnoty 13. etika a nábozenstvá ­ tolerancia a úcta 14. rodina, v ktorej zijem 15. výchova k manzelstvu a rodicovstvu 16. ochrana prírody a zivotného prostredia. Cieom etickej výchovy ako povinne voliteného predmetu v nizsom stupni sekundárneho vzdelávania je poskytnú ziakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu, umozni im osvoji si základné komunikacné zrucnosti, základné úkony spolocenského správania, uci ich pozitívne hodnoti seba aj druhých, tvorivo riesi kazdodenné situácie v medziudských vzahoch, vysvetli ziakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie, umozni ziakom osvoji si alsie sociálne zrucnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie, umozni ziakom osvoji si základné postoje, ktoré podmieujú kultivované dospievanie, uci ich poznáva sám seba, objavova svoju identitu, rozvíja sebaoceovanie, spoznáva a osvojova si práva a povinnosti v rodine, uci sa kultivovane prejavi svoj názor, postupne prebera zodpovednos za svoje rozhodnutia, zárove vsak respektova rodicov a vies s nimi konstruktívny dialóg, umozni ziakom uvedomi si svoju sexuálnu identitu, chápa pozitívne hodnoty priatestva, lásky, manzelstva a rodiny, uvedomi si riziká spojené s predcasným sexuálnym zivotom, zdôvodni základné mravné normy, zauja správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou, rozvíja u ziakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvatestva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie, vysvetli ziakom základné pojmy súvisiace s vobou zivotných cieov, svetonázorom, nábozenstvom, etickými hodnotami a normami, umozni ziakom pochopi základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom,

© Státny pedagogický ústav

4

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

vysvetli ziakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a zivotného prostredia, uci ziakov respektova udí s inými názormi, zárove vsak osta sám sebou; formulova svoje zivotné ciele, by odolný voci nevhodným ponukám, osta slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú nás zivot,rozvíja u ziakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty udskej bytosti, v tomto zmysle by schopný kriticky hodnoti masmediálne vplyvy, vychova kritického diváka.

Tematický celok témy Obsahový standard Výkonový standard Socio-afektívny Konatívny - uvedomuje si príciny komunikacných sumov a vníma miesto komunikacných prekázok pri nedorozumeniach - dobre zvláda základné komunikacné zrucnosti ­ predstavenie sa, pozdrav, poakovanie, prosbu, ospravedlnenie sa -v komunikácii bada odstraovanie komunikacných sumov

Ciele

Osvoji si základné Otvorená komunikácia sociálnoÚrovne komunikácie, verbálna komunikacné a neverbálna komunikácia, pozdrav, zrucnosti otázka, poakovanie, ospravedlnenie, prejavenie úcty voci iným v komunikácii, komunikacné sumy, chyby a prekázky.

-vie vymenova druhy komunikácie a jej úrovne - vie vysvetli pojem otvorená komunikácia

Osvoji si zrucnosti pozitívneho hodnotenia seba aj druhých

Poznanie a pozitívne hodnotenie seba Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta, sebaovládanie, poznanie svojich silných a slabých stránok, povedomie vlastnej hodnoty, elementy formujúce sebaúctu v skolskom veku (rodina, skola, vrstovníci, zovajsok, úspech, vzahy, záujmy...).

- rozumie a vie vysvetli pojmy sebaúcta a sebaovládanie - vie pomenova prvky podporujúce sebaúctu u ziaka

- uvedomuje si dôlezitos poznania svojich silných a slabých stránok - pozná elementy formujúce jeho sebaúctu

- bada snahu o väcsie sebapoznanie a rozvíjanie pozitívneho hodnotenie seba - v správaní bada väcsie sebaovládanie

Osvoji si tvorivé riesenia kazdodenných situácií v medziudských vzahoch

Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých Pozitívne hodnotenie druhých v bezných podmienkach, pozitívne hodnotenie najblizsích (rodina, kamaráti, ucitelia...), hadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných, ich verbálne vyjadrenie, prípadne písomné vyjadrenie pozitív iných, reflexia nad dobrom, ktoré od iných prijímame. Úcta k postihnutým, starým, chorým a pod.

- vie vysvetli dôlezitos pozitívneho hodnotenia druhých v medziudských vzahoch

- je schopný verbalizova pozitívne - chápe zmysel hodnotenie druhých pozitívneho hodnotenia v bezných druhých podmienkach - ucí sa vidie - vie ohodnoti dobro problémy postihnutých, u iných starých a chorých i v podmienkach a objavuje ich dary záaze ­ u postihnutých, starých, chorých

Tvorivos v medziudských vzahoch, iniciatíva Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom sirokej ponuky pre udskú tvorivos - vie vysvetli, aké (pohybová, výtvarná, imitacná, literárna, Osvoji si základné má miesto tvorivos prosociálna...) rados z tvorivosti, pojmy, súvisiace s v medziudských tvorivos a iniciatíva v medziudských

- rozumie, ze tvorivos je potrebná nielen pre vedu a umenie, ale aj pre vytváranie

- pri robení dobra je iniciatívny a tvorivý - veie si vázi dobro poskytnuté iným clovekom

© Státny pedagogický ústav

5

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

ochranou prírody a zivotného prostredia

vzahoch (co môzem urobi pre mojich vzahoch spoluziakov, pre nasu triedu, pre rodinu, - vie vymenova pre udí v núdzi...). znaky tvorivého cloveka

medziudských vzahov

Etické aspekty ochrany prírody Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku vsetkým formám zivota, dôlezitos ochrany prírody z hadiska prosociálnosti (úcta k tým, co prídu do prírody po nás, ci uz o týzde, alebo o sto rokov...) ekologická etika z pohadu ziaka (zber odpadu, neznecisova okolie, setri prírodu konkrétnou citlivosou v bezných zivotných situáciách ­tecúci vodovodný kohútik, zbytocne zazaté svetlo).

-vie vysvetli súvislosti medzi udskou cinnosou a zivotným prostredím ­ vie uvies príklady ekologickej etiky (setrenie energie, ochrana prírody)

- cíti sa súcasou prírody a chce jej pomôc - vníma svoje moznosti pre ochranu zivotného prostredia

- poda svojich mozností a výziev, ktoré ponúka daný región ,chráni prírodu a zivotné prostredie

© Státny pedagogický ústav

6

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

Ciele Osvoji si alsie prosociálne zrucnosti, ako napr. vyjadrovanie citov, empatia, asertivita, prosociálne správanie.

Tematický celok témy Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov Uvádzanie ziakov do tajomstva citového zivota, definovanie a delenie citov, pocitov, identifikácia vlastných citov, pomenovanie, uchopenie, vyjadrenie a spôsob ich usmerovania. Pomoc pri verbalizácii citového sveta ­ ponúknu ziakom paletu vyjadrení pre to, co prezívajú.

Obsahový standard

Výkonový standard Socio-afektívny Konatívny -chápe dôlezitos vyjadrenia citov pre zivot -z vlastnej skúsenosti chápe, ako vplývajú city na zdravie a výkonnos - vie narába s pojmovým aparátom, ktorý sa týka identifikácie citov (vie pomenova rôzne spôsoby vlastného prezívania) - bada snahu vyjadrova city zrozumitene a bez zraovania iných

-vie vysvetli pojem city a ich základné clenenie- tie, co sa spájajú s prezívaním pohody (rados, nádej, istota, vacnos, láska...)a tie, co sa spájajú s prezívaním nepohody (hnev, neistota, neprijatie, smútok, odmietnutie...) -rozumie a vie vysvetli vplyv citov na zdravie a výkonnos cloveka

Osvoji si pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie.

Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vzitie sa do situácie druhých Rozvoj empatického vnímania iných udí na základe pochopenia dôlezitosti empatie pre seba samého. Zlozky empatie ­ kognitívna a empatická. Jej rozvoj ­ pocúvanie, podobná skúsenos, citlivos, vyprázdnenie sa pre druhého, samotné zazívanie zo strany druhých. Zvládnutie asertivity Asertivita ako súcas komunikácie. Spôsoby správania v kolíznych situáciách ­ pasívne, agresívne a asertívne. Vysvetlenie podstaty asertivity ­ pokojné presadzovanie svojich názorov bez toho, aby sme ublizovali inému. Výhody a nevýhody vsetkých troch typov správania. Asertivitou odbúravame agresivitu, bránime svoje práva, bránime sa proti manipulácii a útokom a ucíme sa vyjadri svoj názor.

-rozumie a vie vyjadri pojem empatie a jej význam v medziudských vzahoch

-v komunikácii bada prvky aktívneho - chápe význam empatie vo svojom pocúvania zivote a je ochotný a prejavenia empatie ponúka ju iným

- vie vysvetli pojem ,, sebapresadenie" a pozná jeho význam v medziudských vzahoch

- je schopný reflektova na svojom zivote vsetky tri formy správania agresívne, pasívne a asertívne - chápe výhodnos asertívneho správania pre ozdravenia a jasnos vzahov

- pri strete záujmov je schopný komunikova asertívne, háji si svoje právo, avsak vníma a respektova i oprávnený nárok iného

Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre Vysvetlenie pojmov vzor, model, idol. Pozitívne a negatívne vzory. Pozitívne vzory správania v histórii, literárne vzory, filmoví hrdinovia. Rozvíja schopnos mravného úsudku na modeloch správania, ktoré sú prezentované v médiách. Co je to dobro a zlo v udskom zivote? Ako sa prejavuje na správaní jednotlivcov a skupín, s akými dôsledkami pre jednotlivca a skupiny?

- vie vysvetli pojmy vzor, model, idol, ideál - vie rozlísi pozitívne a negatívne vzory - vie uvies aspo dva negatívne a dva pozitívne príklady vzorov z histórie a z literatúry i zo svojho okolia

-chápe pojmy vzor, model, idol vo svojom zivote - cíti obdiv voci prosociálnym vzorom a chce sa im podoba

- je schopný posúdi a detronizova svoj idol - prejavuje schopnos mravného úsudku pri posudzovaní pozitívnych a negatívnych literárnych i historických vzorov

© Státny pedagogický ústav

7

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

Pozitívne vzory v kazdodennom zivote Vedieme ziakov k citlivosti na vnímanie udí okolo seba, anonymný hrdina. Moje okolie a dobrí udia, co si na nich najviac cením? Ako by som chcel zi a ako nie, ako kto a preco? Preco sa mi nedarí by taký ako oni? Kazdý clovek je pozvaný k naplneniu svojho zivota dobrom originálnym spôsobom. Môzem by aj ja vzorom pre iných?

-vie vymenova vlastnosti udí, ktorí môzu by pozitívnym vzorom a vie aspo dvoch takýchto udí identifikova vo svojom okolí

- chápe dôlezitos prítomnosti prosociálnych vzorov vo svojom zivote - sám sa identifikuje s niektorými vlastnosami svojich vzorov

- pripúsa moznos by potencionálnym vzorom a v tomto zmysle bada prvky väcsej zodpovednosti

Prosociálne správanie Komponenty prosociálneho správania: správanie v prospech druhého, správanie bez ocakávania protisluzby, alebo vonkajsej odmeny, správanie podporujúce reciprocitu, správanie, ktoré nenarusí identitu osoby, ktorá sa správa prosociálne. Druhy prosociálneho správania: pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priatestvo.

- rozumie a vie vysvetli pojem prosociálne správanie (prejavené dobro vo vzahu k inému cloveku bez ocakávania aktuálnej odmeny) - vie vymenova niektoré druhy prosociálneho správania

- z vlastnej skúsenosti si uvedomuje, co je to nezistnos pri konaní dobra - tesia ho rôzne druhy prijatého i vykonaného prosociálneho správania

- bada rozvoj empatie ako predpokladu prosociálneho správania - je ochotný pomôc, podeli sa - vie prija ponúkanú pomoc - participuje na tvorbe sociálnych projektov v triede, príp. v blízkom okolí

© Státny pedagogický ústav

8

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

Ciele Osvojovanie si základných postojov, ktoré podmieujú kultivované dospievanie. Ucenie sa poznáva sám seba, objavova svoju identitu, rozvíja sebaoceovanie

Tematický celok témy Objavenie vlastnej jedinecnosti a identity Vekos a dôstojnos udskej osoby, úcta k cloveku. Poznávanie svojich silných a slabých stránok, pozitívne a negatívne vlastnosti. Zdravé sebavedomie. Prijatie samého seba aj so svojimi nedostatkami.

Obsahový standard

Výkonový standard Socio-afektívny Konatívny - poznaním svojich silných a slabých stránok svojej osobnosti vytvára priestor pre sebaprijatie a rozvoj intrapersonálnej komunikácie - v komunikácii i vo vzahoch prejavuje sebaúctu - vie vyjadri svoje myslienky, formuluje ich ako svoj názor

-vie vysvetli význam poznania silných a slabých stránok osobnosti

Ucenie sa obháji svoje práva a názory

By sám sebou, vedie obháji svoje práva a názory Vedie sa presadi a obháji v rôznych situáciách: opýta sa preco, vedie odmietnu, vyslovi saznos, vysvetli svoje názory, poziada o láskavos, vyslovi návrh, celi manipulácii a tlaku skupiny, alternatívne spôsoby riesenia konfliktov, asertivita a asertívne práva.

- vie vysvetli uplatnenie pojmu asertivita v kazdodennosti - vie vysvetli pojem manipulácia

- chápe proces sebaakceptácie - rozumie manipulatívnym spôsobom v správaní svojom i v správaní iných - pozná svoje právo na odmietnutie nevhodnej ponuky a pozná zásady jej uplatnenia

- obhajuje svoje legitímne práva - svoje názory dolozí argumentáciou - rozlisuje manipulatívne správanie iných i seba a odmieta ho - v komunikácii uplatuje prvky asertívnych techník (vedie poveda nie)

Osvojenie si pojmov asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie.

Prosociálnos ako zlozka vlastnej identity Nový vzah k druhým: nezávislos a respektovanie. Rozvíjanie vlastnej identity v interakcii s druhými. Slobodné prijatie záväzkov a vernos k nim ako predpoklad zrelosti (napr. prijímanie úloh v rodine, v ziackom kolektíve, v záujmových skupinách...).

-vie vysvetli slová: nezávislos a respektovanie, ponúkanie a prijímanie slobody, zodpovednos -pozná zásady prosociálneho správania - vie pomenova moznosti prosociálneho správania vo vlastnej rodine

-chápe, ze zodpovedná sloboda ho vedie k dobru pre iných i pre seba - chápe pojmy zodpovednos a vernos

- v správaní bada posun k prosociálnosti - je verný zásadám prosociálnosti - postupne preberá zodpovednos za svoje rozhodnutia

Poznávanie svojich práv a povinností v rodine, ucenie sa kultivovane prejavi svoj názor, postupne prebera zodpovednos za svoje

Etické aspekty vzahu k vlastnej rodine Hlbsie poznanie vlastnej rodiny (ako poznám svoju matku, svojho otca, súrodencov...). Uplatovanie sociálnych

- vie pomenova moznosti prosociálneho správania vo vlastnej rodine

- uvedomuje si svoje práva a povinnosti v rodine a snazí sa chápa ich význam

- prejavuje snahu vychádza dobre s clenmi vlastnej rodiny - v rodine uplatuje základné

© Státny pedagogický ústav

9

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

rozhodnutia, zárove vsak zrucností v rámci rodiny (by respektova rodicov a vies s empatickým, otvorene a citlivo nimi konstruktívny dialóg komunikova, by asertívnym...). Zdravá a nezdravá kritickos. Reflexia nad vlastnou kritickosou v rodine. Pochopenie rodicov a súrodencov, dobré vzahy v rodine, tolerancia a respektovanie autority, vzahy medzi súrodencami. Respektovanie pravidiel hry (práva a povinnosti) v rodine.

- túzi prispie svojím dielom do dobrého fungovania vlastnej rodiny

komunikacné zrucnosti, poziada o láskavos, o odpustenie, vedie vyslovi návrh - v rodinnom prostredí vie pouzi pozitívne hodnotenie, empatiu a tvorivos v prosociálnom správaní -prejavuje spoluúcas na rodinnom zivote - je schopný reflektova vlastné pôsobenie v rodine

Spoznávanie svojej sexuálnej identity, chápanie pozitívnych hodnôt priatestva, lásky, manzelstva a rodiny, uvedomovanie si rizík, spojených s predcasným sexuálnym zivotom.

Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti Rozvíjanie sexuálnej identity. Vzahy medzi chlapcami a dievcatami. Priatestvo a láska. Utváranie predstáv o budúcom partnerovi. "Zázrak zivota" - pocatie a prenatálny zivot udského plodu.

- vie co je to pocatie a prenatálny zivot cloveka - vie vysvetli dôvody pre Rozpor medzi pohlavnou a odlozenie prvého psychosociálnou zrelosou. sexuálneho styku do psychosociálnej Predcasný sexuálny styk, jeho zrelosti príciny a dôsledky. - vie vysvetli príciny a dôsledky Pohlavné choroby a AIDS. predcasného sexu - vie co sú to pohlavné choroby a Následky odtrhnutia sexu od AIDS osobného vzahu a zodpovednosti.

- sexualitu vníma ako vekú hodnotu - vníma a stotozuje sa so svoju sexuálnou identitou - chápe pozitívne hodnoty, ako priatestvo, láska, manzelstvo a rodina - uvedomuje si riziká spojené s predcasným sexuálnym zivotom - túzi po hlbokom vzahu zalozenom na úcte a vzájomnej láske

- o otázkach sexuality hovorí úctivo - neznáme oblasti si ujasuje dialógom s rodicmi, alebo uciteom, - vo vzahu k inému pohlaviu je pozorný a vnímavý

Rozvíjanie pozitívneho postoja k postihnutým, chorým a iným skupinám obyvatestva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie.

Vzah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne naruseným uom. Rozvoj empatie, komunikácie s vyssie spomínanými umi. Ochota chápa ich potreby, ale aj vidie ich moznosti a bohatstvo, ktoré môzu odovzda ostatným. Tolerancia, respektovanie odlisností, generacné rozdiely. - vie vymenova obmedzenia a prednosti chorých a osôb so specifickými potrebami - vie zdôvodni potrebu i specifiká komunikácie s osobami so specifickými potrebami - uvedomuje si azkosti, ktoré prezívajú starí a chorí udia a túzi im pomôc

- v kontakte so starými, chorými a s osobami so specifickými potrebami prejavuje prvky tvorivej prosociálnosti

© Státny pedagogický ústav

10

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

Ciele

Tematický celok témy Zdroje etického poznania udstva

Obsahový standard

Výkonový standard Socio-afektívny Konatívny

Osvojovanie si základných postojov súvisiacich s vobou zivotných cieov, svetonázorom, nábozenstvom, etickými hodnotami a normami.

Etika; mravné hodnoty a normy; svedomie pozitívne vzory (príklad zrelých osobností), literatúra, nábozenstvo, umenie a udová slovesnos.

- vie vysvetli, co je - chápe význam to mravná hodnota svedomia vo a mravná norma svojom zivote - pozná základné zdroje etického poznania udstva

- prejavuje rozhodnutie pre dobro ako postoj

Zivot, telesné a dusevné zdravie ako etická hodnota Osvojovanie si pozitívnych postojov vo vzahu Ochrana zivota a k svojmu zdraviu a ochrane starostlivos o zdravie ako zivota cloveka. etický problém. Základy dusevnej hygieny. Niektoré problémy lekárskej etiky (eutanázia, génová manipulácia).

- vie vysvetli termín - chápe, co v sebe zdravie zahajú ochrana a starostlivos o zivota zdravie a starostlivos - vie zdôvodni o zdravie tvrdenie, ze zdravie je etická hodnota

- chráni zdravie svoje i zdravie iných (oblecenie, jedlo, odpocinok, pohyb, stop drogám...)

Ekonomické hodnoty a etika Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a ako cie. Primárna orientácia na peniaze a materiálne dobrá ako jeden z destrukcných prvkom udského zivota (materializmus, konzumizmus). Reklama - jej ciele a metódy. Desifrovanie manipulácií konzumizmu a orientácia na rozvoj celého cloveka. "Ekonomické cnosti": sporivos, podnikavos, umenie hospodári Svojpomoc, solidarita,

Osvojovanie si základných pojmov súvisiacich s ekonomickými hodnotami vo vzahu k etike, osvojovanie si základných ekonomických cností.

- vie rozozna a vysvetli instrumentálnos a cieovos hodnoty peazí

- rozumie pojmom materializmus a

- chápe základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami - pozná ciele a

- v materiálnej oblasti je rozvázny,

© Státny pedagogický ústav

11

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

pomoc sociálne slabsím. Poctivos, ochrana spotrebitea.

konzumizmus

úlohy reklamy

nemá veké nároky

- vie vymenova ,,ekonomické cnosti"

- nepodlieha manipulácii reklamy a nedozaduje sa nadbytku ako nevyhnutnosti

Dobré meno a pravda ako etické hodnoty Poznanie a pravda ako etické hodnoty. Pravda a loz. Tajomstvo. Je vzdy nesprávne nepoveda pravdu? Ces, dobré meno, ublízenie na cti. - pozná zásady narábania s pravdou

- prejavuje solidaritu a pomoc

Osvojovanie si základných etických hodnôt, súvisiacich s dobrým menom, cou a pravdou.

- vie vysvetli pojmy - chápe etické problémy súvisiace dobré meno, ces, s pravdou a dobrým - v komunikácii ublízenie na cti menom svoje názory a tvrdenia podkladá - uvedomuje si argumentmi hodnotu pravdy, cti a prijíma a dobrého mena argumentáciu iných - nevstupuje bezhlavo do kritiky iných, neohovára a neosocuje

© Státny pedagogický ústav

12

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

Ciele

Tematický celok témy

Obsahový standard

Výkonový standard Socio-afektívny Konatívny

Prehlbovanie svojich komunikacných spôsobilostí orientovaných na riesenie problémov a vedenie dialógu.

Prehlbovanie komunikacných spôsobilostí Pocúvanie, vedenie dialógu, riesenie konfliktov. Asertivita, orientovaná na prosociálnos, poziada o láskavos, hovori adresne, vedie poveda nie, oprávnená a neoprávnená kritika.

- vie, aké má miesto asertivita v prosociálnom správaní - pozná zásady prijímania a vyslovenia komplimentu, prijímania oprávnenej i neoprávnenej kritiky

- je schopný - chápe dôlezitos vyjadri i prija rozvoja vlastnej kompliment komunikácie pre rozvoj vzahov - je schopný pokojne prija oprávnenú kritiku - vníma vlastné omyly ,co ho - na neoprávnenú vedie k väcsej kritiku reaguje otvorenosti prija poda zásad kritiku asertívneho správania

Zdravý zivotný stýl Povedomie vlastnej hodnoty, rozvíjanie skromnosti (opak neprimeraného sebaoceovania) nepovysova sa nad iných vo vystupovaní, v nárokoch, dobroprajnos, cieavedomos, pracovitos, usilovnos, cistota zmýsania, recí, prejavov správania v oblasti sexuality, význam studu a intimity v prejavoch náklonnosti medzi chlapcom a dievcaom, kultivované vyjadrovanie svojich citov, hlavne negatívnych, veselos, sebaovládanie. Zmysluplné vyuzitie voného casu.

Rozvíjanie povedomia vlastnej dôstojnosti a hodnoty udskej bytosti.

- pozná zásady, ktoré sa súvisia so zdravým zivotným stýlom a vie ich vysvetli - vie popísa význam studu a intimity v prejavoch náklonnosti medzi chlapcom a dievcaom - vie vymenova moznosti trávenia voného casu vo svojom prostredí

- vo svojom zivote - chápe dôlezitos uplatuje zásady zdravého zdravého zivotného stýlu aj zivotného stýlu vo svojom zivote - má svoje konícky a vie o nich so záujmom hovori - voný cas vyuzíva vyvázene na zábavu, na pomoc, na prehlbovanie vzahov, na svoje záujmy

Oboznámenie sa s niektorými vlastnosami podporujúcimi Závislosti zdravý zivotný stýl. Poukáza na skodlivos závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú zivot ­ fajcenie, alkohol, omamné látky, konzumný a nezodpovedný sex, hracie automaty, nadmerné sledovanie televízie, sekty a kulty, skupiny orientované na rasovú neznásanlivos.

© Státny pedagogický ústav

13

SVP, Etická výchova ­ príloha ISCED 2

- vie, co spôsobuje závislosti v zivote mladého cloveka - pozná skodlivos závislosti od fajcenia, Masmediálne vplyvy alkoholu, omamných Preberanie Reflektova vplyv masmédií látok, hracích zodpovednosti pri prosociálne vzory v masmédiách, automatov, televízie, ponuke rozlicných kritické hodnotenie videoprodukcie internetu, sexu, siekt, typov závislostí, a televíznych programov, analýza skupín orientovaných vrátane nevhodných filmu, výchova kritického diváka, na rasovú masmediálnych moznosti pozitívneho neznásanlivos vplyvov. ovplyvovania televíziou. - uvedomuje si mnozstvo ponúk na závislos - reflektuje mieru vlastnej slobody od rôznych závislostí - túzi zosta slobodným - na ponuky k neviazanej zábave alebo iným druhom závislostí odpovedá ­ ,,nie" - je schopný posúdi mieru pri rôznych ponukách zábavy - akákovek neznásanlivos voci osobám alebo skupinám osôb je mu cudzia

Osvojovanie si významu pozitívneho myslenia v udskom zivote a snaha o jeho rozvíjanie a sírenie.

- vie vymenova pozitíva i negatíva masmédií hlavne televízie a internetu - chápe význam masmediálnych vplyvov vo svojom zivote - je citlivý na zámery filmovej produkcie (etický odkaz )

- je schopný si vybera televízne programy - je pripravený vyhodnoti etické prvky filmu, alebo vysielania (vhodného pre svoju vekovú kategóriu) - vo virtuálnej realite hadá to, co podporuje jeho zdravý zivotný stýl

Spracovali:

PaedDr. Oga KRIZOVÁ Mgr. Ivan PODMANICKÝ, PhD.

© Státny pedagogický ústav

14

Information

MATEMATIKA

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

879856

Notice: fwrite(): send of 233 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531