Read Microsoft Word - PA 3001 - VVS-teknisk prosjektering-generelt 2007-03-15.doc text version

PA 3001

PROSJEKTERINGSANVISNING

PA 3001 VVS-TEKNISK PROSJEKTERING - GENERELT

1

Innledning

VVS-installasjoner prosjekteres og utføres i samsvar med Statsbyggs retningslinjer, gjeldende offentlige lover og forskrifter, stedlige myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante og til enhver tid gjeldende tekniske standarder.

2

Prosjektering

Anleggene skal utføres med sikte på rasjonell drift og vedlikehold, driftssikkerhet, renholdsvennlighet, fleksibilitet samt optimalt energiforbruk. Anleggene skal utformes og plasseres slik at inspeksjon, reparasjoner, forandringer, innregulering og kontrollmålinger skal kunne foretas på tilfredsstillende måte. Tekniske anlegg skal prosjekteres for funksjonstesting og kontrollmålinger. Det skal planlegges med faste måleuttak i ventilasjons-, varme-, kulde-, sanitær og (el.anlegg) for registrering av energi- og vannforbruk, luft- og vannmengder. Dette skal danne grunnlaget for energioppfølgingsprogrammet som skal installeres. Alle komponenter som har regulering- eller avlesingsfunksjon skal ha tilkomst. Innmuring og innstøping skal unngås. Sjakter skal ha tilkomst. Støykrav til forskjellige rom er angitt i Byggeprogrammet kap 30.1 Maskinelt utstyr, som kompressorer, vifter og pumper, isoleres slik at støy og vibrasjoner ikke kan forplante seg gjennom rør, kanaler og bygningskonstruksjoner. Støyende maskiner skal vibrasjonsisoleres til 95% isoleringsgrad ved rotasjonsfrekvens. Det skal prosjekteres fleksible koplinger og rørfester for vibrerende utstyr. El.-motorer skal være dekkende for den aktuelle last med hensiktsmessig startmoment, startstrøm og startutstyr. Motorer over 0,3 kW skal være trefaset. Motorer dimensjoneres slik at fullast i drift skal ligge i området 0,7 - 0,9 av motorens merkelast. Motorer gis således reserve for etterregulering m.v. Kortsluttmotorer for kontinuerlig drift gis fortrinnsvis direkte start (gjelder generelt småmotorer inntil 7,5 kW).

3

Beregninger

RIV skal utføre alle aktuelle beregninger i henhold til "Ytelsesbeskrivelse for RI/Ark". Beregningene skal utføres etter anerkjente metoder og prosedyrer.

Godkjent dato: 2007-03-15 Doculivenr.: 200300703-2

Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Forfatter: FV

Side 1 av 3

PA 3001

Energi- og effektbudsjett skal utføres etter Enøk normtall samt NS 3031/32. Bygningstilpassede normtall skal beregnes.

4

Innregulering

All innregulering, prøving, måling, protokollføring og avlevering av luftbehandlingsanlegg skal beskrives utført i overensstemmelse med NBI-anvisning fra 16-1 til 16-10. Luftmengder skal innreguleres til +15/-5% for ventiler og +10/-0% for hovedluftmengder. Vannmengder for varme- kulde- og gjenvinningsanlegg skal beskrives innreguleret etter kompesasjonsmetoden (videreutvikling av proposjonalmetoden) til +/- 10% for varme- og kuldeavgivende komponenter. Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkl. målefeil. Radiatorventiler og lignende som ikke kan måles, skal forinnstilles etter beregnede verdier.

5

Krav til tekniske rom

Det skal tas spesielt hensyn til plassering, plassbehov og muligheter for tilkomst til tekniske rom og kanaler/rørføringer bl.a for reparasjoner, utskiftninger, målinger og renhold. Det skal være god plass for ut- og inntransport til/fra tekniske rom. Transport i tekniske rom og utskiftninger skal kunne skje uten at det er nødvendig å demontere andre installasjoner i rommet. Tekniske rom skal ha sluk, utslagsvask med varmt/kaldt vann samt spylemulighet. I store rom skal det være flere sluk evt. avløpsrenne. Gulv i tekniske rom skal i sin helhet kunne rengjøres/spyles. Kanaler, aggregater og andre installasjoner skal ikke monteres direkte på gulv.

6

Klima- og komfortkrav

I tabell 30.1 i Byggeprogrammet er det angitt krav til inneklima . Følgende definisjoner legges til grunn for inneklimaparametere: Dimensjonerende makstemperatur sommer: Operativ temperatur: Oppholdssone: Friskluftsmengde: Krav til maksimumstemperatur kanoverskrides opp til 50 timer i et normalår. Kravet til operativ temperatur gjelder i området som er definert som oppholdssone. Defineres i henhold til NBI-blad G 421.501. I tabell 30.1 i Byggeprogrammet defineres minimums friskluftsmengde som m³/h for henholdsvis pr. person eller pr. m² brutto gulvflate.

Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Forfatter: FV Side 2 av 3

Godkjent dato: 2007-03-15 Doculivenr.: 200300703-2

PA 3001

Lufthastighet:

Maksimalkrav gjelder lufthastighet i oppholdssone. Lufthastighet er definert som middelhastighet over en 3 minutters periode. Lufthastigheten er oppgitt for max. og min. operativ temperatur som øvre og nedre grense. Maks. lufthastighet mellom disse yttertemperaturer defineres på en rett linje mellom angitte grenser. Temperaturgradient skal generelt for alle oppholdsrom/arbeidsrom ikke overskride 2°C/m. Kravet gjelder for temperaturdifferansen mellom 0,1 og 1,1m over gulv. Min. verdi angir kravet til minste tillatte luftfuktighet ved dimensjonerende utetemperatur vinter. Defineres i henhold til NBI-blad G.421.501. Strålingstemperaturasymmetri i oppholdsrom/ arbeidsrom skal ikke overskride 4°C for varm flate og 8°C for kald flate Tabellen angir maksimalt tillatt støytall (NR-kurve) fra samtlige tekniske installasjoner i ulike typer rom/arealer. Kravene gjelder i etterklangsfeltet og for rommets virkelige utforming, men uten personer. Lydtrykknivå i dB(A) ansees ikke som tilstrekkelig kriterium for kontraktsforhold m.h.p. støy. Støytall (NR) jmf. tabellen sikrer at man også tar hensyn til frekvensfordelingen av støyen. Målinger i dB(A) bør kun benyttes som innledende overslag. Tallkravene i dB(A) kan da tilnærmet settes 5dB høyere enn støytallene i tabell 30.1.

Temperaturgradient:

Luftfuktighet: Strålingsasymmetri:

Støy:

Godkjent dato: 2007-03-15 Doculivenr.: 200300703-2

Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Forfatter: FV

Side 3 av 3

Information

Microsoft Word - PA 3001 - VVS-teknisk prosjektering-generelt 2007-03-15.doc

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

320717