Read Prezentacja programu PowerPoint text version

Biogaz z wyslodków buraczanych. Technicznoekonomiczne moliwoci produkcji i wykorzystania

Dariusz Przegaliski

Kwiecie 2010

GRUPA KAPITALOWA

BUDOWNICTWO PRZEMYSLOWE PREFABRYKACJA ­ MONTA ­ SERWIS

ENERGOMONTA-PÓLNOC SA

MISJA

SPÓLKI GRUPY ENERGOMONTA-PÓLNOC SA D DO TEGO, BY BY NAJLEPIEJ OCENIAN GRUP W SEKTORZE BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO W POLSCE, POD WZGLDEM:

· · ·

JAKOCI ROBÓT POZIOMU ZASPAKAJANIA OCZEKIWA INWESTORÓW PROFESJONALNEGO ZARZDZANIA

3

ENERGETYKA

MONTAE, REMONTY, DOSTAWY

Oferta ENERGOMONTAU-PÓLNOC obejmuje :

modernizacj bloków energetycznych wykonywan w celu podniesienia ich sprawnoci

monta bloków energetycznych duej mocy, na parametry nadkrytyczne monta nowoczesnych kotlów fluidalnych budow instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, monta nowoczesnych kotlów odzysknicowych dla bloków gazowo-parowych monta kotlów olejowych i sodowych modernizacje elektrofiltrów

4

PRZEMYSL CHEMICZNY I PETROCHEMICZNY

DOSTAWY I MONTAE

zbiorników i silosów urzdze cinieniowych rurocigów i elementów rurocigów konstrukcji stalowych kotlów, wymienników ciepla, turbin, stacji kompresorowych, sprarek, pomp, przenoników, reaktorów chemicznych i innych spawanie zabezpieczenie antykorozyjne instalacje cinieniowe

·

· ·

5

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII (OZE)

W zakresie odnawialnych ródel energii Spólka oferuje klientom tworzenie koncepcji, projektowanie, dobór i dostaw urzdze, monta i rozruch kompletnych linii technologicznych, wykorzystujcych biomas w postaci: grubizny, galziny, zrbków, brykietów, peletów i trociny w obszarach: przygotowania biomasy ­ urzdzenia do zrbkowania (noowe i udarowe, separatory zanieczyszcze, separatory metali, urzdzenia segregacji wymiarowej) magazynowania ­ stanowiska rozladunkowe transportu samochodowego i kolejowego, place skladowe, silosy z urzdzeniami zaladunku i rozladunku transportu biomasy ­ przenoniki poziome i pionowe, przenoniki limakowe, dna ruchome wagoprzenoniki, przenoniki rurowe pracujce na poduszce powietrznej

6

PRODUKCJA

instalacji i rurocigów oraz ich elementów (luki, zwki, trójniki, kolnierze, kompensatory, zawieszenia i podparcia), kotlów, wymienników, turbin, reaktorów chemicznych, zbiorników stalowych i zasobników, wielkogabarytowych elementów statków jak równie kanalów powietrza i spalin, kominów oraz konstrukcji stalowych (kratowych i powlokowych)

Zaklady produkcyjne posiadaj polskie, niemieckie i europejskie dopuszczenia metod spawalniczych wydane przez polski Dozór Techniczny (UDT), TÜV, PRS raz uprawnienia SLV do wykonywania konstrukcji. 7

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITALOWEJ EP SA

8

GRUPA KAPITALOWA ENERGOMONTA-PÓLNOC SA

RYNKI ZBYTU I PODSTAWOWI PARTNERZY W BIZNESIE

HITACHI (group) AKER KVAERNER STORD AS Foster Wheeler (group) ALSTOM (group) RWE Industrie Solutions ABB Lummus Global GmbH FLS Miljo Elektrim ­ Megadex S.A. Rafako S.A. Ponticelli Freres Austrian Energy (group) Babcock & Wilcox Volund Fluor Daniel Lurgi Lentjes (group) ENPRIMA Eng (former 9

FORTUM Eng) Ltd.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAY

GRUPA KAPITALOWA ENERGOMONTA-PÓLNOC SA

450,0 400,0

mln PLN

392,0

350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2006 8,8 2007 2 2008 22,3 2009 23 232,1 312,9 323

10

ENERGOMONTA-PÓLNOC SA

wykonawstwo robót montaowych, modernizacyjnych, remontowych oraz serwisowych w elektrowniach, elektrocieplowniach, zakladach przemyslowych i komunalnych,

wykonawstwo instalacji spalania biopaliw realizacja kompletnych obiektów i

zakladów przemyslowych, stalowych, zbiorników

wytwarzanie rurocigów, konstrukcji

11

SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI I BHP

ZARZDZANIE REALIZACJ PRZEDSIWZI. PROWADZENIE BUDÓW, KOMPLETOWANIE DOSTAW ORAZ PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWYCH, RUROCIGÓW, NACZY CINIENIOWYCH, URZDZE I INSTALACJI PRZEMYSLOWYCH. MONTA I roku potwierdzony certyfikatem Funkcjonujcy w Spólce, od 2007 REMONTY. niezalenej organizacji BUREAU VERITAS Certification Zintegrowany System Zarzdzania - spelnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2001 PN-N-18001:2004 i jest cile zwizany z nadanymi przez Urzd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa, Wojskowy Dozór Techniczny oraz TÜV uprawnieniami w zakresie:

montau i naprawy naczy cinieniowych (kotly, zbiorniki, rurocigi) produkcji naczy cinieniowych

12

SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI I BHP

WYKAZ UPRAWNIE, DOPUSZCZE I CERTYFIKATÓW ENERGOMONTA-PÓLNOC S.A.

13

PREZENTACJA FIRMY REFERENCJE

ENERGOMONTA-PÓLNOC SA

BIECE KONTRAKTY

NAZWA ZADANIA EL. GONYU (WGRY) ­ monta kotla HRSG i prefabrykacja elementów rurocigów GDASK LOTOS ­ wykonanie prac montaowych (urzdzenia i orurowanie) w ramach budowy Instalacji MHC GDASK ­ ZLECENIODAWCA STF S.p.A. Polimex Sices Polska LOTOS Serwis Elektrownia Kozienice Polimex-Mostostal VKN POLSKA Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA PKN Orlen TERMINY REALIZACJI 2009 - 2010 2008 - 2010 2008 - 2010 padziernik 2008 ­ grudzie 2010 stycze 2009 ­ sierpie 2010 2008 ­ 2010 2008 ­ 2010 maj 2008 ­ 15 czerwiec 2009

wykonanie prac zwizanych z budow rurocigów midzyobiektowych ELEKTROWNIA KOZIENICE ­ nowobudowanych instalacji w ramach PROGRAMU 10+ Energomonta-Pólnoc SA w konsorcjum z Hitachi Ltd. zmontuje Kompletn instalacj odsiarczania spalin dla Bloku nr 10, 500 MW ANWIL WLOCLAWEK budowa wytwórni kwasu tereftalowego (PTA) - udzial EnergomontauPólnoc obejmuje okolo 60% prac w brany mechanicznej EC WROCLAW budowa instalacji rozladunku i magazynowania biomasy w Porcie EC Wroclaw, w systemie "pod klucz,, EC WROCLAW budowa instalacji transportu biomasy z Portu EC Wroclaw na teren glówny EC Wroclaw, w systemie "pod klucz,, PKN ORLEN wykonanie robót w brany mechaniczno-montaowej, antykorozyjnej i izolacyjnej w ramach budowy instalacji HON VII

POWER SECTOR

glówne projekty - przyklady

· monta konstrukcji stalowej bloku ,,A" 460 MW · dostawa i monta kanalów spalin dla bloku ,,A" 460 MW · monta instalacji redukcji emisji SO2 przewodu kominowego kotla OP-230 Nr 7 · wymiana rurocigów parowych Exchange of live steam pipelines from collecting pipe to turbine No 5 · wymiana turbogeneratora 70 MW bloku Nr 4 Zleceniodawca : SNC ­ Lavalin Polska Sp. z o.o.

16

ENERGETYKA

glówne projekty - przyklady

Monta rurocigów wysokocinieniowych LBA, LBB i LBC dla Elektrowni Ptnów II ­ Blok A 460 MW Zleceniodawca: Babcock Borsig Service GmbH & Chemar SA

17

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII

lista referencyjna

Lista referencyjna projektów zrealizowanych przez Energomonta-Pólnoc SA ­ odnawialne ródla energii

18

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII

glówne projekty - przyklady

ELEKTROCIEPLOWNIA BIALYSTOK Wykonanie, dostawa i monta instalacji technologicznej ukladu gospodarki biomas dla realizacji inwestycji pod nazw "Instalacja wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o odnawialne ródla energii (biomas)" Zleceniodawca: Polimex - Mostostal

19

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII

glówne projekty - przyklady

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA Wykonanie oraz monta instalacji przygotowania i transportu biomasy do kotla energetycznego i przystosowanie kotla do takiego paliwa w EC Stalowa Wola Zleceniodawca: El. Stalowa Wola

20

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII

glówne projekty - przyklady

EC WROCLAW

budowa instalacji rozladunku i magazynowania biomasy w Porcie EC Wroclaw, w systemie

"pod klucz" budowa instalacji transportu biomasy z Portu EC Wroclaw na teren glówny EC Wroclaw, w systemie "pod klucz" Zleceniodawca: VKN POLSKA and Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA

21

ENERGIA ODNAWIALNA - BIOGAZ

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Glówne zaloenia

Produkty do procesu fermentacji metanowej wyslodki buraczane po prasach o zawartoci 16 ­ 30% ss skladniki mineralne dodatek do systemu gaszenia piany pozostale dodatki do procesu fermentacji

23

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Glówne zaloenia

Parametry produkowanego biogazu Ilo otrzymanego biogazu ­ 560 Nm³/tss Zawarto metanu w biogazie ­ 51 ÷ 53 %CH4 Warto opalowa biogazu ­ 17,6 MJ/Nm³

Zawarto siarki ­ poniej 200 ppmHS/Nm³

Ilo energii pierwotnej z wyslodków na ton buraka 137 kWh/tb

24

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Schemat instalacji

25

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Glówne elementy instalacji

Fermentor beztlenowy I i II stopnia

System dozowania wyslodków buraczanych System cyrkulacji i ogrzewania/chlodzenia cieczy fermentacyjnej System gaszenia piany w fermentorach System wyprowadzenia biogazu z fermentorów z niezbdnymi urzdzeniami zabezpieczajcymi System oczyszczania, sprania i uszlachetniania biogazu (w zalenoci od wymogów)

26

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Koszty budowy instalacji (EPSA)

Koszt budowy instalacji produkcji biogazu na bazie wyslodków buraczanych granica dostawy zbiornik buforowy biogazu

25 ÷ 45 tys PLN/Mg10%ss

Liczc na 1 ton / dob przerabianych wyslodków plantatorskich (10%ss)

27

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Koszty energii

Porównanie kosztów energii pierwotnej w paliwie

Nonik energii

Wyslodki 10%ss (energia w biogazie) Cena nonika energii PLN/jed.(tMg 1000Nm³)

Wgiel (23 GJ/Mg)

Gaz (34 GJ/1000Nm³)

15

300

1100

Ilo energii pierwotnej kWh/jed. Koszt energii pierwotnej PLN/kWh

274 0,055

6389 0,047

9444 0,116

28

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Sposoby zagospodarowania biogazu

Sprzeda do sieci gazowej OSDg Zuycie w Cukrowni na potrzeby energetyczne Do suszenia wyslodków Do produkcji energii elektrycznej Do produkcji ciepla na cele technologiczne Do produkcji energii elektrycznej i ciepl w skojarzeniu

29

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Sposoby zagospodarowania biogazu

Sprzeda do sieci OSDg

Technologia

Metody uszlachetniania biogazu

Efekt Stenie metanu po procesie Straty metanu

Adsorpcja cinieniowa (PSA)

Adsorpcja CO2 pod cinieniem na wglu aktywnym Rozpuszczenie CO2 w wodzie pod wysokim cinieniem Rozpuszczenie CO2 w rozpuszczalniku pod wysokim cinieniem Chemiczna reakcja CO2 z MEA (monoetanoloamina) Róna prdko permeacji molekul gazowych Warunki agregacji w zalenoci od temperatury

> 96%

2-4%

Pluczka wodna

> 96%

1-3%

Wymywanie Selexol-®, Rectisol-®, Purisol®

> 96%

ok. 2%

Pluczka aminowa

> 99%

< 0,1%

Separacja membranowa Separacja kriogeniczna

> 95% > 99%

ok. 2% -

30

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Koszty budowy instalacji uszlachetniania biogazu

Koszty budowy instalacji

1,2 ÷ 1,5 mln EUR

Koszty eksploatacyjne

(dla instalacji o wydajnoci 1000 Nm³/h)

7 ÷ 13 EUR/MWh

(dla instalacji o wydajnoci 1000 Nm³/h)

31

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Sposoby zagospodarowania biogazu

Produkcja energii elektrycznej i ciepla Silnik tlokowy (bez odzysku ciepla) Turbina gazowa z kotlem odzysknicowym (produkcja pary nasyconej 145C, 0,4MPa) Kociol parowy zasilany biogazem z turbin parow (klasyczna elektrocieplownia)

32

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Sposoby zagospodarowania biogazu ­ porównanie kosztów

Produkcja energii elektrycznej i ciepla

Zaloona ilo wyslodków plantatorskich 1000 t/d Enargia w paliwie pierwotnym (w postaci biogazu) 274 MWh

Silnik

Turbina 30% 68% 82 130 78%

Kociol 16% 88% 39 203 88%

33

elek term

Ilo en. Elektr Ilo en. Ciepl

MWh MWh

38% 0% 104 0 38%

tot

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Sposoby zagospodarowania biogazu porównanie kosztów

Produkcja energii elektrycznej i ciepla

Zaloona ilo wyslodków plantatorskich 1000 t/d Enargia w paliwie pierwotnym (w postaci biogazu) 274MWh

Silnik

Równowana ilo wgla na produkcj ciepla Mg

Turbina

Kociol

0 0 28 112 10 159 38 271

25 7 468 22 194 6 761 36 424

39 11 598 10 416 0 22 014

34

Oszczdno zakupu wgla

PLN

Sprzeda "zielonych certyfikatów"

PLN

Sprzeda nadwyki energii elektrycznej TOTAL

PLN PLN

ODNAWIALNE RÓDLA ENERGII - BIOGAZ

Koszt budowy instalacji

Silnik tlokowy (bez odzysku ciepla)

0,5 ÷ 0,9 mln EUR/MWe

Turbina gazowa z kotlem odzysknicowym (produkcja pary nasyconej 145C, 0,4MPa)

1,0 ÷ 1,5 mln EUR/MWe

Kociol parowy zasilany biogazem z turbin parow (klasyczna elektrocieplownia)

~ 0,2 mln EUR/MWt (koszt modernizacji kotla)

35

ENERGOMONTA-PÓLNOC SA

00-450 Warszawa ul. Przemyslowa 30 ph. (+48) 022 583 60 00 fax: (+48) 022 583 60 06 [email protected] www.energomontaz.com.pl

36

Information

Prezentacja programu PowerPoint

36 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

878216