Read Microsoft Word - BANG GIA CAC LOAI CAN TU BAN.doc text version

CÔNG TY CP XNK THIT B KHOA HC & T VN QT

Xin trân trng gi ti Quý khách:

BNG THÔNG S K THUT VÀ GIÁ CÁC LOI CÂN IN T T BN

STT 1 TÊN SN PHM Cân phân tích 10 Model: PA214 Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-4

C TÍNH VÀ THÔNG S K THUT

N GIÁ 18.600.000

CÁC LOI CÂN HÃNG OHAU­ M

-Kh nng cân:210 g - chính xác: 0.0001g -Kích thc a cân: 90 mm - Kích thc cân: 196x287x320mm - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cung cp bao gm: Cân, lng cân, adapter AC, sách hng dn s dng ting Anh,Ting Vit. -Kh nng cân:210g - chính xác: 0.0001g -Kích thc a cân: 90 mm - Kích thc cân: 196x287x320mm - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cung cp bao gm: Cân, lng cân, adapter AC, sách hng dn s dng ting Anh,Ting Vit -Kh nng cân:210g - chính xác: 0.001g -Kích thc a cân: 120 mm -Kích thc cân: 196x287x320mm -Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cung cp bao gm: Cân, lng cân, adapter AC , sách hng dn s dng ting Anh,Ting Vit -Kh nng cân:410g - chính xác: 0.001g -Kích thc a cân: 120 mm - Kích thc cân: 196x287x320mm - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cung cp bao gm: Cân, lng cân, adapter AC , sách hng dn s dng ting Anh,Ting Vit

2

Cân phân tích 10 Model: PA214C Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-4

22.500.000

3

Cân phân tích 10 Model: PA213 Hãng: Ohau-M Xut x: Trung Quc

-3

10.000.000

4

Cân phân tích 10 Model: PA413 Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-3

11.500.000

5

Cân phân tích 10-4 Model: EP214 Hãng: Ohaus-M Xut x: Thy s

-Kh nng cân:210g - chính xác: 0.0001g -Kích thc a cân: 90 mm - Kích thc cân: 215x381x330mm - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cung cp bao gm: Cân, lng cân, adapter AC, sách hng dn s dng ting Anh,Ting Vit -Kh nng cân:210g - chính xác: 0.0001g -Kích thc a cân: 90 mm - Kích thc cân: 215x381x330mm - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cung cp bao gm: Cân, lng cân, adapter AC,sách hng dn s dng ting Anh,Ting Vit

31.500.000

6

Cân phân tích 10-4 Model: EP214C Hãng: Ohaus-M Xut x: Thy s

35.500.000

7

Cân k thut 10 Model: PA512 Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-2

-Kh nng cân:510g - chính xác: 0.01g -Kích thc a cân: 180 mm - Kích thc cân: 196x287x320mm - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cân cung cp bao gm: Cân, adapter, sách hng dn s dng

10.000.000

8

Cân k thut 10 Model: PA2102 Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-2

-Kh nng cân:2100g - chính xác: 0.01g -Kích thc a cân: 180 mm -Kích thc cân: 196x287x320mm -Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cân cung cp bao gm: Cân, adapter, sách hng dn s dng -Kh nng cân:400g - chính xác: 0.01g -Kích thc a cân: 120 mm - Kích thc cân: 192x54x210mm - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cân cung cp bao gm: Cân, adapter, 01 qu cân chun 200g, sách hng dn s dng

11.000.000

9

Cân k thut 10 Model:SPS202F Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-2

4.000.000

10

Cân k thut 10 Model:SPS402F Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-2

11

Cân k thut 10 Model:SPS602F Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-2

12

Cân k thut 10 Model:SPS2001F Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-2

15

Cân hàm m Model: MB-23 Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

13

Cân hàm m Model: MB-25 Hãng: Ohaus-M Xut x: Trung Quc

-Kh nng cân:200g - chính xác: 0.01g -Kích thc a cân: 120 mm -Kích thc cân: 192x54x210mm - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cân cung cp bao gm: Cân, adapter, 01 qu cân chun 200g, sách hng dn s dng -Kh nng cân:600g - chính xác: 0.01g -Kích thc a cân: 120 mm -Kích thc cân: 192x54x210mm - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cân cung cp bao gm: Cân, adapter, 01 qu cân chun 200g, sách hng dn s dng -Kh nng cân:2000g - chính xác: 0.1g -Kích thc a cân: 165x142 mm -Kích thc cân: 192x54x210mm -Ngun in: 220VAC, 50/60Hz Cân cung cp bao gm: Cân, adapter, 01 qu cân chun 200g, sách hng dn s dng - Kh nng cân:110g - chính xác: 0.1%/0.01g - lp li: 0.3%( 3g mu) 0.2%(10g mu) - Kích thc a cân: 900 mm - Cài t thi gian: 1-99 phút - Ngun sy: IR (Hng ngoi) - Di nhit : 50o to 160oC - Kích thc cân: 170x130x280mm - Hin th: % m hoc % cht rn hoc khi lng(g), nhit , thi gian. -Ngun in: 220-240VAC, 50/60Hz - Kh nng cân mu:110g - chính xác: 0.05%/0.005g - lp li: 0.2%( 3g mu) 0.05%(10g mu)

5.200.000

5.500.000

4.500.000

19.500.000

25.800.000

- Kích thc a cân: 900 mm - Cài t thi gian: 1-99 phút - Ngun sy: Halogen - Di nhit : 50o to 160oC - Kích thc cân: 170x130x280mm - Hin th: % m hoc % cht rn hoc khi lng(g), nhit , thi gian. - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz 14 Cân hàm m Model: MB-45 Hãng: Ohaus-M Xut x: Thy s -Kh nng cân mu:45g - chính xác: 0.01%/0.001g - lp li: 0.05%( 3g mu) 0.015%(10g mu) -Kích thc a cân: 900 mm -Cài t thi gian: 1-120 phút -Ngun sy: Halogen -Di nhit : 50o to 200oC -Kích thc cân: 190x152x350mm -Hin th: % m, % cht rn, khi lng(g), nhit , thi gian... - Ngun in: 220VAC, 50/60Hz - Kh nng cân: 110g - chính xác: 0.0001g - Hin th: LCD - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Kích c mt a (mm):80mm - Cng RS-232 ( PC/ máy in) - Lng kính chn gió. 39.000.000

CÁC LOI CÂN HÃNG SHIMADZU ­ NHT 1 Cân phân tích 4 s l Model: AY 110 Hãng: SHIMADZU- Nht Xut x: Nht 21.000.000

2

Cân phân tích 4 s l Model AY 220 Hãng: SHIMADZU- Nht Xut x: Nht

- Kh nng cân: 220g - chính xác: 0.0001g - Hin th: LCD - Ngun cung cp: 220V, 50/60 Hz - Kích c mt a (mm):80mm

24.000.000

3

Cân phân tích 4 s l Model: AUY120 Hãng: SHIMADZU- Nht Xut x: Nht

- Kh nng cân:120g - chính xác: 0.0001g - Hin th: Analog - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Kích c mt a (mm):80mm

22.000.000

- Cng RS-232 ( PC/ máy in) - Lng kính chn gió.

4

Cân phân tích 4 s l Model: AUY220 Hãng: SHIMADZU- Nht Xut x: Nht

- Kh nng cân:220g - chính xác: 0.0001g - Hin th: Analog - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Kích c mt a (mm):80mm - Cng RS-232 ( PC/ máy in) - Lng kính chn gió.

25.000.000

5

Cân k thut 2 s l Model: ELB120 Hãng: SHIMADZU- Nht

6

Cân k thut 2 s l Model: ELB200 Hãng: SHIMADZU- Nht

7

Cân k thut 2 s l Model:ELB300 Hãng: SHIMADZU- Nht

8

Cân k thut 2 s l Model:ELB600

- Kh nng cân:120 g - Hin th giá tr nh nht: 0.01g - Các chc nng:Cân, m và tính phn trm (%),... - Nhit môi trng: 0- 35oC - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Giao tip:Cng RS-232C - Kích c mt a: 110mm - Kích thc cân(WxDxH):185x215x55mm - Kh nng cân:200 g - Hin th giá tr nh nht: 0.01g - Các chc nng:Cân, m và tính phn trm (%),... - Nhit môi trng: 0- 35oC - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Giao tip:Cng RS-232C - Kích c mt a: 110mm - Kích thc cân(WxDxH):185x215x55mm - Kh nng cân:300 g - Hin th giá tr nh nht: 0.01g - Các chc nng:Cân, m và tính phn trm (%),... - Nhit môi trng: 0- 35oC - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Giao tip:Cng RS-232C - Kích c mt a: 110mm - Kích thc cân(WxDxH):185x215x55mm - Kh nng cân:600 g - Hin th giá tr nh nht: 0.05g

5.000.000

6.000.000

6.500.000

8.000.000

Hãng: SHIMADZU- Nht

9

Cân k thut 1 s l Model:ELB1200 Hãng: SHIMADZU- Nht

10

Cân k thut 1 s l Model:ELB2000 Hãng: SHIMADZU- Nht

11

Cân k thut 1 s l Model:ELB3000 Hãng: SHIMADZU- Nht

- Các chc nng:Cân, m và tính phn trm (%),... - Nhit môi trng: 035oC - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Giao tip:Cng RS-232C - Kích c mt a: 170x130mm - Kích thc cân(WxDxH):185x215x55mm - Kh nng cân:1200 g - Hin th giá tr nh nht: 0.1g - Các chc nng:Cân, m và tính phn trm (%),... - Nhit môi trng: 0- 35oC - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Giao tip:Cng RS-232C - Kích c mt a: 170x130mm - Kích thc cân(WxDxH):185x215x55mm - Kh nng cân:2000 g - Hin th giá tr nh nht: 0.1g - Các chc nng:Cân, m và tính phn trm (%),... - Nhit môi trng: 0- 35oC - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Giao tip:Cng RS-232C - Kích c mt a: 170x130mm - Kích thc cân(WxDxH):185x215x55mm - Kh nng cân:3000 g - Hin th giá tr nh nht: 0.1g - Các chc nng:Cân, m và tính phn trm (%),... - Nhit môi trng: 0- 35oC - Ngun cung cp:AC 220V, 50/60 Hz. - Giao tip:Cng RS-232C - Kích c mt a: 170x130mm - Kích thc cân(WxDxH):185x215x55mm

Kh nng cân ln nht: 220g

6.000.000

7.000.000

8.500.000

CÁC LOI CÂN HÃNG SARTORIUS - C 1 Cân phân tích chun trong Model: CPA224S Hãng: Sartorius- c 33.500.000

-

chính xác: 10-4g a cân làm bng thép không g Kích thc a cân: 80 mm

-

Chc nng: m, tr bì, %, thay i nhiu n v trng lng Cân có chc nng chun trong t ng Ngun in: 220V/50 Hz

2

Cân phân tích Model: TE214S Hãng: Sartorius- c

-

Kh nng cân ln nht: 210g

26.000.000

-

chính xác: 10-4g a cân làm bng thép không g Kích thc a cân: 90 mm Thi gian hin th: 3 s Chc nng: m, tr bì, %, thay i nhiu n v trng lng Ngun in: 220V/50 Hz

Kh nng cân ln nht: 150g

-

3

Cân phân tích Model: TE153S Hãng: Sartorius- c

-

12.000.000

-

chính xác: 10-3g a cân làm bng thép không g Kích thc a cân: 100 mm Thi gian hin th: 2,5 s Ngun in: 220V/50 Hz

Kh nng cân ln nht: 310g

4

Cân phân tích Model: TE313S Hãng: Sartorius- c

-

18.000.000

-

chính xác: 10-3g a cân làm bng thép không g Kích thc a cân: 100 mm Thi gian hin th: 2.5s Chc nng: m, tr bì, %, thay i nhiu n v trng lng Ngun in: 220V/50 Hz

- Kèm thêm cng giao din RS-232C có th kt ni vi máy in, máy tính. 5 Cân k thut Model: TE412S Hãng: Sartorius- c

Kh nng cân ln nht: 410g

8.500.000

-

chính xác: 10 g

-2

6 Cân k thut Model: TE612S Hãng: Sartorius- c

-

a cân làm bng thép không g Kích thc a cân: 116 mm Thi gian hin th: 2 s Ngun in: 220V/50 Hz

Kh nng cân ln nht: 610g

9.500.000

-

chính xác: 10-2g a cân làm bng thép không g Kích thc a cân: 116 mm Thi gian hin th: 2 s Ngun in: 220V/50 Hz

Kh nng cân ln nht: 1500g

7

Cân k thut Model: TE1502S Hãng: Sartorius- c

-

12.500.000

-

chính xác: 10-2g a cân làm bng thép không g Kích thc a cân: 174x143 mm Thi gian hin th: 2,5 s Ngun in: 220V/50 Hz

Kh nng cân ln nht: 3100g

8

Cân k thut Model: TE3102S Hãng: Sartorius- c

-

18.000.000

-

chính xác: 10-2g a cân làm bng thép không g Kích thc a cân: 174x143 mm Thi gian hin th: 2,5 s Ngun in: 220V/50 Hz 44.000.000

9

Cân o m Model: MA35 Hãng: Sartorius- c

ng dng: - ng dng trong các ngành: ng, bt, thu sn, thc phm, dc, hoá cht, vt liu xây dng, g và nút chai, vin nghiên cu, công ngh môi trng Thông s k thut: - Mc cân ti a/ nhy: 35g/0.001 g - lp li: 0.2% ti 1g, 0.05% ti 5g. - Hin th: % m, % trng lng, t l hoá

hi... - Phng pháp sy hng ngoi - Thi gian ngng: 0.1-99 phút. - Khong nhit /bc nhy: 400C2300C /10C - Cung cp bao gm: cân, a nhôm

90mm 10 Cân o m Model: MA150 Hãng: Sartorius- c

ng dng: - ng dng trong các ngành: ng, bt, thu sn, thc phm, dc, hoá cht, vt liu xây dng, g và nút chai, vin nghiên cu, công ngh môi trng Thông s k thut: - Mc cân ti a/ nhy: 150g/0.001 g - lp li: 0.05% ti 5g. - Hin th: % m, % trng lng, t l hoá hi... - Phng pháp sy hng ngoi - Thi gian ngng: 0.1-99 phút. - Khong nhit /bc nhy: 40OC230OC/10C - Cung cp bao gm: cân, a nhôm

53.500.000

90mm giao hàng ti Hà Ni. Thanh toán: Bng tin mt hoc chuyn khon t trc 50% khi kí hp ng, 50% còn li khi có thông báo giao hàng. Mi chi tit xin vui lòng liên h:

Công Ty CP XNK Thit B Khoa Hc và T Vn Quc T

a ch: S 656E T 17, TT. Cu Din, T Liêm, Hà Ni Tell: 04.37634980 Fax: 04.37634980 DD: Mr. Hu 0165.226.8686 or Mr.Phi 0986.112.900 Email: [email protected] Website: www.stcvn.com.vn

Information

Microsoft Word - BANG GIA CAC LOAI CAN TU BAN.doc

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97126